salvia .pdf


Nom original: salvia.pdfTitre: salvia.pdfAuteur: philippeMots-clés: salvia

Ce document au format PDF 1.4 a été généré par PDFCreator Version 0.9.3 / GPL Ghostscript 8.54, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 21/04/2010 à 12:42, depuis l'adresse IP 90.1.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 1013 fois.
Taille du document: 312 Ko (4 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


3URGXLWV/D 6DOYLD 'LYLQRUXP

1RXYHOOH GURJXH RX ULWH LQLWLDWLTXH SRVW DGROHVFHQW OD 6DOYLD Q·HVW SDV LQVFULWH DX WDEOHDX GHV VWXSV
(VVDL GH ©GpFRQVWUXFWLRQª SDU -L $LU HQ KRPPDJH j -DFTXHV 'HUULGD

'HSXLV OHV DQQpHV XQH QRXYHOOH GLVFLSOLQH VFLHQWLÀ TXH IDLW EHDXFRXS SDUOHU G·HOOH LO V·DJLW

GH ©O·HWKQRERWDQLTXHª 1H FKHUFKH] SDV GDQV YRWUH GLFWLRQQDLUH FH PRW Q·\ À JXUH SDV
*URVVLqUHPHQW RQ SHXW GLUH TXH O·HWKQRERWDQLTXH HVW O· pWXGH GH O·KRPPH SDU UDSSRUW DX[ SODQ
WHV SV\FKRWURSHV GRQW LO IDLW XVDJH /HV SLRQQLHUV OHV SOXV FpOqEUHV VRQW OHV 3U 5RJHU +HLP HW :DVVRQ
SRXU OHXUV pWXGHV VXU OHV FKDPSLJQRQV KDOOXFLQRJqQHV OH 3U $OEHUW +RIIPDQ OH /6' HW OD SVLORF\
ELQH F·pWDLW GpMj OXL HW OH 3URI 6KXOWqV TXL RQW pFULW HQVHPEOH FH TXH FHUWDLQV FRQVLGqUHQW FRPPH
O·RXYUDJH IRQGDWHXU GH O·HWKQRERWDQLTXH /HV 3ODQWHV GHV 'LHX[ (G GX /p]DUG OH 'U +HIIWHU Up
SXWp SRXU VHV pWXGHV VXU OH SH\RWO HW SOXV UpFHPPHQW &KULVWLDQ 5lWVFK DXWHXU G·XQH IRUPLGDEOH HQ
F\FORSpGLH GHV SODQWHV SV\FKRDFWLYHV GLVSRQLEOH HQ ODQJXH DOOHPDQGH RX DQJODLVH VHXOHPHQW
3DUPL FHV QRXYHOOHV YLHLOOHV ´SODQWHV j GURJXHµ LO \·HQ D XQH TXL V·HVW LPSRVpH SDUWLFXOLqUHPHQW GDQV OH
SHWLW PRQGH GHV IXPHXUV GH FDQQDELV HW DXWUHV SV\FKRQDXWHV ,O V·DJLW GH OD 6DOYLD 'LYLQRUXP RX 6DXJH
GHV 'HYLQV /pJDOH UHODWLYHPHQW ID
FLOH j DFTXpULU SDUIRLV YHQGX FRPPH
pWDQW XQ HQFHQV HW j FRQVRPPHU OD
6DOYLD D IDLW VRQ WURX GDQV OD JDPPH
GHV GURJXHV SV\FKpGpOLTXHV

$ O·RULJLQH FHWWH SODQWH QH
SRXVVH TXH GDQV OD UpJLRQ GH
O·2D[DFDQ DX VXG GX 0H[LTXH HW
HVW VHORQ OHV ERWDQLVWHV GHYHQXH
P\VWpULHXVHPHQW VWpULOH LO \ D SOXV
G·XQ PLOOLHU G·DQQpHV (OOH QH VXU
YLW VXUYLYDLW GRQF TXH GX IDLW GH
O·KRPPH SDU ERXWXUDJH 0DLV
WRXW DXVVL P\VWpULHXVHPHQW FHU
WDLQV VSpFLPHQV FXOWLYpV VXU O·vOH
+DZDw VH UHPHWWHQW DXMRXUG·KXL
j SURGXLUH GHV JUDLQHV
,O \ D GpMj ELHQ ORQJWHPSV VRQ XVD
JH IDLVDLW SDUWLH GHV ULWHV UHOLJLHX[
GHV VKDPDQV PD]DWqTXHV OHXU RI
IUDQW GHV YLVLRQV GRQQDQW OH SRX


YRLU GH JXpULU (Q OHV 3URI
$OEHUW +RIIPDQ HW :DVVRQ Gp
FRXYULUHQW j O·RFFDVLRQ G·XQH
H[SpGLWLRQ DX 0H[LTXH OD VDOYLD
GLYLQRUXP HW DVVLVWqUHQW j GHV
ULWXHOV GH JXpULVRQV DYHF OD VDO
YLD ,OV HQ UDPqQHURQW TXHOTXHV
ERXWXUHV GRQW VRQW HQFRUH LVVXV
OD SOXSDUW GHV SODQWHV FXOWLYpHV
GDQV OH PRQGH RFFLGHQWDO
(Q IDLW OHV LQGLJqQHV QH IHUDLHQW
XVDJH GH VDOYLD TX· j O·RFFDVLRQ
GH SpQXULH GH FKDPSLJQRQV
PDJLTXHV TXL RQW ODUJHPHQW
OHXU SUpIpUHQFH HVWLPDQW TXH
OD VDOYLD Q·HVW SDV DVVH] SXLV

VDQWH HW G·HIIHW ELHQ WURS FRXUW
GH PQ j PQ +RIIPDQ TXL
WUDYDLOODLW HQFRUH SRXU OHV OD
ERUDWRLUHV 6DQGR] DQDO\VD OD
SODQWH PDLV QH SDUYLQW SDV j HQ
GpFRXYULU OH SULQFLSH DFWLI ,O IDX
GUD DWWHQGUH SRXU TXH GHV
FKHUFKHXUV GpFRXYUHQW OD 6DOYL
QRULQH $ FRPSRVp FKLPLTXH GH
OD SODQWH UHVSRQVDEOH GHV HIIHWV
SV\FKpGpOLTXHV /D 6DOYLQRULQH $
VHUDLW DYHF OH /6' XQ GHV SOXV
SXLVVDQWV FRPSRVpV FKLPLTXHV
MDPDLV GpFRXYHUWV F·HVW j GLUH
TXH PLFURJUDPPHV VXIÀ VHQW
D HQ H[SpULPHQWHU OHV HIIHWV

3URGXLWV

/D 6DOYLD GLYLQRUXP HVW XQH SODQWH YLYDFH TXL SHXW PHVXUHU MXVTX·j P VHV IHXLOOHV
VRQW RYDOHV HW OpJqUHPHQW GHQWHOpHV (OOH HVW OD VHXOH YDULpWp GH VDXJH j DYRLU GHV
SURSULpWpV SV\FKRDFWLYHV 4XDQG OD SODQWH DWWHLQW j SHX SUqV FP GHV Á HXUV EODQ
FKHV DSSDUDLVVHQW TXL GHYLHQQHQW EOHXHV TXDQG OD SODQWH SUHQG GH O·kJH
$XMRXUG·KXL JUkFH DX ERXWXUDJH OD SODQWH V·HVW GLIIXVpH ELHQ DX GHOj GX 0H[LTXH
,O HVW SRVVLEOH GH OD FXOWLYHU VRXV QRV ODWLWXGHV PDLV HQ SRW SRXU OHXU IDLUH SDVVHU O·KL
YHU DX FKDXG /D SODQWH HVW SDUDLW LO WUqV IDFLOH j HQWUHWHQLU HW GpFRUHUD ELHQ YRWUH
LQWpULHXU HQ DWWHQGDQW GH V·RFFXSHU GH YRV QHXURQHV 8QH FRXUWH UHFKHUFKH VXU OH
1HW YRXV IHUD WURXYHU VDQV DXFXQ GRXWH VRLW GHV ERXWXUHV VRLW GHV SODQWV GpMj HQUDFLQpV
SRXU XQH YLQJWDLQH G·HXURV
/D VDOYLD SHXW VH FRQVRPPHU GH GLIIpUHQWHV IDoRQV RQ SHXW HQ IXPHU OHV IHXLOOHV VpFKpHV RX IUDvFKHV
SRXU XQ WULS SOXV SURJUHVVLI RQ SHXW pJDOHPHQW PkFKHU DXVVL GHV IHXLOOHV IUDvFKHV PDLV LO HQ IDXW
ELHQ SOXV HQWUH HW IHXLOOHV FRQWUH IHXLOOHV VpFKpHV HQ IXPDQW (W SXLV LO \·D OHV IDPHX[ H[WUDLWV
[ [ [ HW PrPH [ &HOD VLJQLÀ H TX· XQ JUDPPH GH [ HVW pJDO j JUDPPHV GH VDOYLD
´QRUPDOHµ 0LHX[ YDXW QH SDV VH WURPSHU GDQV OHV GRVDJHV

&HUWDLQV DLPHQW j FRPELQHU OHV GLIIp
UHQWV PRGHV GH FRQVR RQ FRPPHQ
FH SDU FKLTXHU GHV IHXLOOHV IUDvFKHV
SXLV GHV VpFKpHV HW OHV SOXV DYHUWLV
RX LQFRQVFLHQWV" VH À QLVVHQW DX[
H[WUDLWV 8Q VLWH SURSRVH GpVRUPDLV
GH O·H[WUDLW GH VDOYLD OLTXLGH j XVD
JH VXEOLQJXDO UHGRXWDEOH SDUDLW LO

/D YDSRULVDWLRQ WHFKQLTXH GLIIp
UHQWH GHV YDSRULVHXUV SRXU FDQ
QDELV HVW SHXW rWUH OD PpWKRGH OD
SOXV YLROHQWH SRXU XVHU GH OD VDOYLD
HW UHVWH UpVHUYpH DX[ XWLOLVDWHXUV
H[SpULPHQWpV /D PpWKRGH OD SOXV
VLPSOH UHVWH GH IXPHU OHV IHXLOOHV
RX GH O·H[WUDLW HQ MRLQW FHOD SHU
PHW DXVVL G·DMXVWHU SURJUHVVLYHPHQW
OH QLYHDX GH GpIRQFH TXL YRXV FRQ
YLHQW

/HV SHUVRQQHV SV\FKRORJLTXHPHQW IUDJLOHV QH GHYUDLHQW MDPDLV WHQWHU FHWWH H[SpULHQFH OHV VHQ
VDWLRQV GH GLVVRFLDWLRQV HQWUH DXWUHV SRXYDQW UDSLGHPHQW OHXU GHYHQLU LQVXSSRUWDEOHV
(W SXLV VXUWRXW QH MDPDLV FRQGXLUH VRXV LQÁ XHQFH GH OD VDOYLD F·HVW OD JDPHOOH TXDVL JDUDQWLH/HV

3URGXLWV

HIIHWV

0HWWRQV OHV FKRVHV DX SRLQW WRXW GH VXLWH OD VDOYLD Q·HVW SDV XQH
GURJXH SRXU IDLUH OD WHXI HW Q·HVW SDV QRQ SOXV XQH GURJXH ©VRFLD
%L]DUUH pWUDQJH VRQW VRXYHQW EOHª %LHQ TXH FHWWH SODQWH QH VRLW QL WR[LTXH QL DGGLFWLYH HW UH
OHV SUHPLHUV VHQWLPHQWV TX·XQH ODWLYHPHQW V€UH G·XWLOLVDWLRQ SDV G·RYHUGRVH PRUWHOOH FRQQXH j
SHUVRQQH H[SULPH DSUqV DYRLU FH MRXU XQ WULS j OD VDOYLD HVW XQ pWUDQJH HW SXLVVDQW YR\DJH LQ
IDLW XQH H[SpULHQFH j OD VDOYLD WURVSHFWLI HW FRPPH DYHF Q·LPSRUWH TXHO KDOOXFLQRJqQH LO SHXW
pJDOHPHQW VH UpYpOHU WUqV SpQLEOH DWWHQWLRQ DX[ EDG WULSV /·H[
SpULHQFH VH IDLW GH SUpIpUHQFH GDQV O·REVFXULWp YRLU OH QRLU WRWDO
FHUWDLQV XVDJHUV VH EDQGHQW OHV \HX[ HW DVVLV FDU YRXV ULVTXH] GH
WRPEHU GXUDQW OH WULS (YLWH] GH ODLVVHU WUDvQHU GHV REMHW SRXYDQW EOHV
VHU HW DVVXUH] YRXV TX·XQH SHUVRQQH UHVWH FODLUH oD SHXW VHUYLU
/HV HIIHWV QH GXUHQW JXqUH SOXV G·XQH GHPL KHXUH FH TXL GpMj HVW
UDVVXUDQW HQ FDV GH PDXYDLV WULS /·LGpDO VHUDLW GH IDLUH FHWWH H[Sp
ULHQFH DFFRPSDJQp G·XQ XVDJHU H[SpULPHQWp
'DQLHO 6LHOEHUW JUDQG VSpFLDOLVWH GH OD VDOYLD HW GX NUDWRP XQH
SODQWH DX SRWHQWLHO pWRQQDQW © VRUWH GH VSHHGEDOO YpJpWDO ª GRQW
RQ YRXV FDXVHUD SOXV WDUG GpÀ QLW OXL OD VDOYLD FRPPH pWDQW XQ ©HQ
FKDQWRJqQHª SOXW{W TX·HQWKpRJqQH
0DLV DWWHQWLRQ FHWWH GHVFULSWLRQ GHV HIIHWV IDLW O·LPSDVVH VXU FH
TXL SHXW rWUH UHVVHQWL HQ FDV GH PDXYDLV WULS 'DQV O·HQWRX
UDJH G·$VXG FHUWDLQV RQ IDLW O· H[SpULHQFH PRUFHDX[ FKRLVLV
XQH FRSLQH D FDUUpPHQW YXµ 'LHX HQ IDFHµ HW D DGRUp FHWWH LQL
WLDWLRQ IDLWH GDQV GH SDUIDLWHV FRQGLWLRQV OLHX FKRLVL SURGXLWV
GH TXDOLWp DYHF GHV DPLV HW XQ ©JXLGHª SRXU HQFDGUHU O·DIIDLUH
8Q DXWUH QRXV D UDFRQWp FRPPHQW LO V·HVW UHWURXYp ©HQWUH OH PXU
HW OH SDSLHU SHLQWª ,O \·D EHDXFRXS GH WpPRLJQDJH GH GLVVRFLDWLRQ JHQUH MH QH VXLV SDV DVVLV VXU
XQ OLW MH VXLV OH OLW RX ©MH YRLV XQ WDEOHDX YLYDQW F·HVW FHOXL GH PD YLH HOOH QH P·DSSDUWHQDLW SOXV
M·HQ pWDLV OH VSHFWDWHXUª 8Q DXWUH QRXV H[SOLTXH TX·LO D YX VD WDEOH HQ ERLV VH OLTXpÀ HU DLQVL TXH
VRQ EDQJ SRVp GHVVXV GH OD WDEOH FRXODLW GX ERLV OLTXLGH HW GX EDQJ GX YHUUH OLTXLGH ,O SHXW DU
ULYHU GH SOXV SRXYRLU SDUOHU LPSRVVLEOH GH VRUWLU XQ VRQ GH VD ERXFKH PDLV oD F·HVW PRLQV ULJROR
3HUVRQQHOOHPHQW M·DL IDLV O·H[Sp
/D VDOYLD HVW HQFRUH OpJDOH HQ )UDQFH PDLV GpMj SURKLEpH
ULHQFH XQH IRLV VHXO FKH] PRL DYHF
HQ $XVWUDOLH HW OHV 86$ FKHUFKHQW XQ SUpWH[WH SRXU VXLYUH
XQH GRVH DVVH] IDLEOH &D Q·D SDV
RQ SHXW GRQF IDFLOHPHQW LPDJLQHU TXH OD )UDQFH VXLYUD OD
pWp DJUpDEOH GX WRXW MH PH VHQWDLV
VHXOH TXHVWLRQ F·HVW TXDQG" $ VDYRLU DXVVL TXH OD VDOYLQRULQH
pFUDVp VXU PRQ OLW VDQV SRXYRLU ERX
$ HVW XQ DJRQLVWH GHV RSLDFpV FH TXL SDU DLOOHXUV LQWpUHVVH
JHU WRXW PH VHPEODLW pWUDQJH SXLV
EHDXFRXS OHV FKHUFKHXUV ,O VHPEOH GRQF TXH FHWWH SODQWH
PHQDoDQW /HV DUEUHV TXH MH YR\DLV
Q·D SDV À QL GH QRXV VXUSUHQGUH VL YRXV GpFLGH] GH WHQWHU
GH PD IHQrWUH VHPEODLHQW VH UDSSUR
XQ WULS j OD 6DOYLD MH YRXV UHFRPPDQGH WUqV YLYHPHQW GH
FKHU V·pSDLVVLU IRUPDQW XQH PDVVH
OLUH ´ OH JXLGH G·XWLOLVDWLRQ GH OD VDOYLD GLYLQRUXPµ GLVSRQLEOH
PRXYDQWH SDV V\PSDWKLTXH GX WRXW
JUDWXLWHPHQW HW HQ IUDQoDLV VXU ZZZ VDJHZLVKGRP RUJ XQ
+HXUHXVHPHQW O·HIIHW HVW FRXUW PDLV
VLWH H[WUrPHPHQW FRPSOHW XVDJHV KLVWRLUH HIIHWV WpPRL
MH VXLV UHVWp DYHF XQ VHQWLPHQW GH
JQDJHV )$4 FXOWXUH HWF GpGLp j FHWWH SODQWH PDJLTXH
PDODLVH OHV GHX[ KHXUHV TXL RQW VXLYL
HW VL P\VWpULHXVH
(W SXLV VXUWRXW QH MDPDLV FRQGXLUH VRXV
LQÁ XHQFH GH OD VDOYLD F·HVW OD JDPHOOH TXDVL JDUDQWLH
-L $LU

XQ VLWH IUDQoDLV WUqV FRUUHFW VXU OD VDOYLD ZZZ NLGLZL FRP3URGXLWV

3DUFH TXH OD TXDOLWp GH O·LQWR[LFDWLRQ YDULH DYHF O·DXJPHQWDWLRQ GH OD GRVH LO HVW
XWLOH GH SRVVpGHU XQH pFKHOOH SRXU GpFULUH OHV WULSV j OD 6DOYLD (OOH QRXV HVW IRXUQLH
SDU OH VLWH
KWWS ZZZ VMDPDDQ FRP IU

/HV (IIHWV GH OD 6DOYLD 'LYLQRUXP
1LYHDX ©6 SRXU 6XEWLOHV ª /H VHQWLPHQW TXH TXHOTXH FKRVH VH
SDVVH ELHQ TX·LO VRLW GLIÀ FLOH GH GLUH FH TXH F·HVW 'H OD UHOD[DWLRQ
HW XQH PHLOOHXUH DSSUpFLDWLRQ VHQVXHOOH SHXYHQW rWUH QRWpHV &H QL
YHDX OpJHU HVW XWLOH j OD PpGLWDWLRQ HW SHXW IDFLOLWHU OH SODLVLU VH[XHO

1LYHDX ©$ SRXU SHUFHSWLRQ $OWpUpH ª /HV FRXOHXUV HW OHV WH[WXUHV
DWWLUHQW O·DWWHQWLRQ /·DSSUpFLDWLRQ GH OD PXVLTXH SHXW rWUH DFFUXH
/·HVSDFH SHXW SDUDvWUH SOXV JUDQG RX SOXV SHWLW TXH G·KDELWXGH
&HSHQGDQW DXFXQH YLVLRQ Q·DSSDUDvW j FH QLYHDX 3HQVHU GHYLHQW
PRLQV ORJLTXH HW SOXV DPXVDQW 'HV GLIÀ FXOWpV GH PpPRLUH LPPp
GLDWH SHXYHQW rWUH QRWpV

1LYHDX ©/ SRXU pWDW YLVLRQQDLUH /pJHU ª 9LVXHOV SUpVHQWV OHV \HX[
IHUPpV ,PDJHULH FODLUH OHV \HX[ IHUPpV PRWLIV IUDFWDOV HW JpRPpWUL
TXHV YLVLRQV G·REMHWV HW GH GHVLJQV /·LPDJHULH VH SUpVHQWH SDUIRLV
HQ GHX[ GLPHQVLRQV 6L YRXV RXYUH] OHV \HX[ OHV HIIHWV SHXYHQW UHVWHU
PDLV SOXV YDJXHV HW Á RWWDQWV $ FH QLYHDX OHV YLVLRQV VRQW XQ DPXVH
PHQW SRXU OHV \HX[ PDLV HOOHV QH VRQW SDV FRQIRQGXHV DYHF OD UpDOLWp
1LYHDX ©9 SRXU pWDW YLVLRQQDLUH 9LI ª 'HV VFqQHV HQ WURLV GLPHQ
VLRQV FRPSOH[HV HW UpDOLVWHV DSSDUDLVVHQW 3DUIRLV RQ HQWHQG GHV
YRL[ /HV \HX[ RXYHUWV OH FRQWDFW DYHF OD UpDOLWp Q·HVW SDV FRPSOq
WHPHQW SHUGX PDLV OHV \HX[ IHUPpV YRXV RXEOLH] OH FRQVHQVXV GH OD
UpDOLWp HW HQWUH] GDQV XQ UrYH )DLUH GHV YR\DJHV VKDPDQLTXHV YHUV
G·DXWUHV WHUUHV pWUDQJqUHV RX LPDJLQDLUHV GHV UHQFRQWUHV DYHF
GHV rWUHV GHV HQWLWpV GHV HVSULWV GHV YR\DJHV YHUV G·DXWUHV WHPSV
9RXV SRXYH] DXVVL YLYUH OD YLH G·XQ G·DXWUH 9RXV rWHV GDQV XQ pWDW
GH UrYH pYHLOOp /HV \HX[ IHUPpV YRXV QDJH] HQ SOHLQH IDQWDLVLH $XVVL
ORQJWHPSV TXH YRV \HX[ VHURQW IHUPpV YRXV SRXUUH] FURLUH j FH UrYH
1LYHDX ©, SRXU H[LVWHQFH ,PPDWpULHOOH ª 3RXU FHUWDLQV OD FRQV
FLHQFH VHUD WRXMRXUV SUpVHQWH HW FHUWDLQV SURFHVVXV GH SHQVpH WRX
MRXUV OXFLGHV PDLV G·DXWUHV VHURQW FRPSOqWHPHQW LPPHUJpV GDQV
XQH H[SpULHQFH LQWpULHXUH HW SHUGURQW DORUV WRXW FRQWDFW DYHF OD
UpDOLWp FRQVHQVXHOOH ,OV SHUGURQW OHXU LGHQWLWp XQ VH SUHQGUD SRXU
XQ H 'LHX 'pHVVH G·DXWUHV RSpUHURQW GH EL]DUUHV IXVLRQV G·HVSULWV
GH FRQVFLHQFHV DYHF GHV REMHWV UpHOV RX LPDJLQDLUHV 0DOKHX
UHXVHPHQW FHUWDLQHV SHUVRQQHV DX OLHX GH UHVWHU VWDWLTXHV ERX
JHQW GDQV WRXV OHV VHQV 8Q ERQ FKLOO RXW HVW HVVHQWLHO SRXU DVVXUHU
OD VpFXULWp GX ©YR\DJHXU GH O·LQWpULHXUª 3RXU O·H[SpULPHQWDWHXU OH
SKpQRPqQH SHXW rWUH WHUULÀ DQW RX H[WUrPHPHQW SODLVDQW 3RXU XQ
REVHUYDWHXU H[WpULHXU OH VXMHW SHXW SDUDvWUH GpVRULHQWp RX WHUULÀ p
1LYHDX ©$ SRXU $PQpVLTXH © ,O GHYLHQW LPSRVVLEOH DX VXMHW GH
VH UDSSHOHU VRQ H[SpULHQFH /·LQGLYLGX SHXW WRPEHU UHVWHU LPPR
ELOH RX IDLUH OHV FHQW SDV DYRLU XQH DWWLWXGH GH VRPQDPEXOH UHV
VHQWLU GHV EOHVVXUHV SK\VLTXHV VDQV TXH OHXU SUpVHQFH Q·H[LVWH $
VRQ UpYHLO O·LQGLYLGX QH VH VRXYLHQGUD SDV GH FH TX·LO D IDLW H[
SpULPHQWp RX GLW GDQV FHW pWDW GH WUDQVH &H Q·HVW SDV XQ QLYHDX
VRXKDLWDEOH SXLVTX·LO HVW LPSRVVLEOH PpPRULVHU O·H[SpULHQFH YpFXH
/DXUHQW $SSHO
Aperçu du document salvia.pdf - page 1/4

Aperçu du document salvia.pdf - page 2/4

Aperçu du document salvia.pdf - page 3/4

Aperçu du document salvia.pdf - page 4/4
Télécharger le fichier (PDF)


salvia.pdf (PDF, 312 Ko)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIPDocuments similaires


f0yepj2
journal 16 mai 2011
journal 29 nov 2010
hd592 p38 42 debats marx
at tahawiya
at tahawiyah

Sur le même sujet..