Trao đổi thông tin và phối hợp hoạt động giữa các chi hội Trần Duy Châu.pdf


Aperçu du fichier PDF trao-i-thong-tin-va-ph-i-h-p-ho-t-ng-gi-a-c-c-chi-h-i-tr-n-duy-ch-u.pdf - page 4/8

Page 1 2 3 4 5 6 7 8Aperçu texte


II/TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC PHỐI HỢP HOẠT
ĐỘNG VÀ TRAO ĐỔI THÔNG TIN:
•Mối liên hệ vững chắc, hỗ trợ nhau về kinh nghiệm tổ chức, chia sẻ
thông tin về các đối tác.
•Tập hợp thông tin đồng bộ, cung cấp cho các cơ quan báo chí để quảng
bá hoạt động của hội

•Định hướng và tổ chức tốt các hoạt động bổ ích
•Nâng cao tính thống nhất của cộng đồng