C4 picasso notice .pdfNom original: C4 picasso notice.pdfTitre: https://staticedocapvpr.citroen.com/AC/ddb/donnees/c4picasso/ed09-07/lg_fr_fr/datas/4_21_c4picasso-fr-ed09-2007.pdfAuteur: Gérard

Ce document au format PDF 1.6 a été généré par PScript5.dll Version 5.2.2 / Acrobat Distiller 6.0 (Windows), et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 23/06/2010 à 12:42, depuis l'adresse IP 80.200.x.x.
Taille du document: 4.1 Mo (249 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


¬ /¶ ( ; 7 e 5 , ( 8 5

,

/$ 35,6( (1 0$,1

7RLW YLWUp SDQRUDPLTXH
6XVSHQVLRQ SQHXPDWLTXH
DUULqUH
/D VXVSHQVLRQ SQHXPDWLTXH
DUULqUH SHUPHW G¶DXJPHQWHU OH
FRQIRUW GH URXODJH HW GH FRQ
VHUYHU XQH KDXWHXU GH FDLVVH
FRQVWDQWH TXHOOH TXH VRLW OD
FKDUJH GH YRWUH YpKLFXOH

$LGH DX VWDWLRQQHPHQW
DYDQW DUULqUH
'HV FDSWHXUV VLWXpV GDQV
OHV SDUH FKRFV GpWHFWHQW
G¶pYHQWXHOV REVWDFOHV0HVXUH GH SODFH GLVSRQLEOH
0HVXUH OD WDLOOH G¶XQH SODFH HW
YRXV LQIRUPH GH OD SRVVLELOLWp
GX VWDWLRQQHPHQW/XQHWWH DUULqUH RXYUDQWH

3URMHFWHXUV GLUHFWLRQQHOV
[pQRQ
(Q IHX[ GH FURLVHPHQW RX HQ
IHX[ GH URXWH FHWWH IRQFWLRQ
SHUPHW DX IDLVFHDX G¶pFODL
UDJH GH VXLYUH OD GLUHFWLRQ
GH OD URXWH

eFODLUHXUV ODWpUDX[
H[WpULHXUV
,OV pFODLUHQW OHV ]RQHV VLWXpHV
IDFH DX[ SRUWHV FRQGXFWHXU HW
SDVVDJHU

2895,5

$

2XYHUWXUH )HUPHWXUH GX FDSRW
3RXU GpYHUURXLOOHU WLUH] YHUV YRXV
OD FRPPDQGH SODFpH VRXV OD
SODQFKH GH ERUG

%

%
&

$

&Op j WpOpFRPPDQGH
$ 9HUURXLOODJH FHQWUDOLVp
% 'pYHUURXLOODJH
& eFODLUDJH G¶DFFRPSDJQHPHQW
' 'pSOLDJH UHSOLDJH GH OD FOp%pTXLOOH GH FDSRW GpFOLSH] OD
EpTXLOOH HW IDLWHV OD SLYRWHU SRXU
O¶LQWURGXLUH GDQV OH FUDQ
3RXU IHUPHU UHSODFH] OD
EpTXLOOH GDQV VD SRVLWLRQ
LQLWLDOH DEDLVVH] OH FDSRW HW
OkFKH] OH HQ ¿Q GH FRXUVH5pVHUYRLU GH FDUEXUDQW
OLWUHV
$SSX\H] VXU OD FRPPDQGH $ VLWXpH
VXU OH SDQQHDX GH FRPPDQGHV j
JDXFKH GX SRVWH GH FRQGXLWH /D
WUDSSH V¶RXYUH DXWRPDWLTXHPHQW
HW HQWLqUHPHQW
,QWURGXLVH] OH SLVWROHW GH PDQLqUH
j SRXVVHU OH FODSHW PpWDOOLTXH %
3RXVVH] OD WUDSSH j FDUEXUDQW
SRXU OD UHIHUPHU


$SUqV OD FRXSXUH GX FRQWDFW
OD FRPPDQGH $ HVW DFWLYH
SHQGDQW TXHOTXHV PLQXWHV
6L EHVRLQ UHPHWWH] OH FRQWDFW
SRXU OD UpDFWLYHU

/$ 35,6( (1 0$,1

'

,2895,5

/$ 35,6( (1 0$,1

,

/XQHWWH DUULqUH RXYUDQWH
&HWWH RXYHUWXUH SHUPHW G¶DPpOLRUHU
O¶DFFqV DX FRIIUH PrPH JDUp SUqV
G¶XQ PXU RX G¶XQ DXWUH YpKLFXOH
2XYHUWXUH
$SSX\H] VXU OD SDOHWWH /D ]RQH
GH SUpKHQVLRQ VH VLWXH VXU
O¶D[H GH O¶HVVXLH YLWUH DUULqUH02'8%2; NJ PD[LPXP
& 3LFDVVR
/H 0RGXER[ VH FRPSRVH G¶XQ
FKDULRW DPRYLEOH HW G¶XQ VDF
VRXSOH TXL SHXYHQW V¶XWLOLVHU LQGp
SHQGDPPHQW O¶XQ GH O¶DXWUH VHORQ
YRV EHVRLQV)HUPHWXUH
$EDLVVH] OD OXQHWWH DUULqUH

2XYHUWXUH GX KD\RQ
$SSX\H] VXU OD SDOHWWH
5HPDUTXH 9RXV QH SRXYH] SDV
RXYULU OH KD\RQ VL OD OXQHWWH DUULqUH
HVW GpMj RXYHUWH


)HUPHWXUH GX KD\RQ
$EDLVVH] OH KD\RQ HQ XWLOLVDQW
O¶XQH GHV GHX[ ]RQHV GH SUpKHQ
VLRQ VLWXpHV VXU OH JDUQLVVDJH
LQWpULHXU GX KD\RQ
3DVVp OH SRLQW G¶pTXLOLEUH
ODLVVH] GHVFHQGUH OH KD\RQ TXL
VH IHUPH VHXO QH SDV O¶DFFRP
SDJQHU RX OH IUHLQHU

/( &2))5(

7HQGHOHW FDFKH EDJDJHV$FFqV
j OD URXH
GH VHFRXUV

/DPSH QRPDGH6XVSHQVLRQ
SQHXPDWLTXH DUULqUH
3HUPHW O¶DMXVWHPHQW GH OD
KDXWHXU GX VHXLO GH FRIIUH

/DPSH
QRPDGH/$ 35,6( (1 0$,1

*UDQG & 3LFDVVR

& 3LFDVVR
&DFKH EDJDJHV HQ
GHX[ SDUWLHV

,

.,7 $17, &5(9$,621
/H NLW DQWL FUHYDLVRQ VH VLWXH GDQV OD WUDSSH VRXV OHV SLHGV GX SDVVDJHU JDXFKH GH GHX[LqPH
UDQJpH RX GDQV OD FXYHWWH GH FRIIUH VHORQ pTXLSHPHQW
&H NLW DQWL FUHYDLVRQ HVW XQ V\VWqPH FRPSOHW FRPSRVp G¶XQ FRPSUHVVHXU HW G¶XQ SURGXLW
GH FROPDWDJH LQFRUSRUp

¬ /¶ , 1 7 e 5 , ( 8 5

/$ 35,6( (1 0$,1

,6LqJHV GH WURLVLqPH UDQJpH *UDQG & 3LFDVVR)(*
3RXU UHGUHVVHU OHV VLqJHV
5HSOLHU OH SODQFKHU DFFRUGpRQ
GLVSRVp DX GHVVXV GH FKD
TXH VLqJH GH UDQJ
7LUHU VXU OD VDQJOH QRLUH ) VLWXpH
VXU OH GRVVLHU GH VLqJH3RXU UDQJHU OHV VLqJHV
0HWWUH OHV WURLV YROHWV GX SODQFKHU
DFFRUGpRQ j OD YHUWLFDOH
SXLV WLUHU VXU OD VDQJOH URXJH *
$YDQW WRXWH PDQLSXODWLRQ GHV VLq
JHV GH WURLVLqPH UDQJpH UHGUHVVH]
HW YHUURXLOOH] OHV SODQFKHV ULJLGHV
1H SDV ODLVVHU G¶REMHW VXU RX VRXV
OHV VLqJHV GH GHX[LqPH UDQJpH
ORUVTXH YRXV OHV UDEDWWH]

$FFqV DX[ SODFHV
GH WURLVLqPH UDQJpH
7LUHU VXU OD SDOHWWH ( VLWXpH HQ
KDXW GX GRVVLHU GHV VLqJHV GH
GHX[LqPH UDQJpH¬ /¶ , 1 7 e 5 , ( 8 5
6 L q J H V G H
GHX[LqPH UDQJpH

$
&

'
&RQVLJQHV FHLQWXUHV GHV
SDVVDJHUV GH WURLVLqPH UDQJpH
)DLWHV DWWHQWLRQ j DFFURFKHU OHV
FHLQWXUHV GHV SDVVDJHUV GH WURL
VLqPH UDQJpH VXU OHV DQQHDX[
SUpYXV j FHW HIIHW
1¶DWWDFKH] SDV OHV FHLQWXUHV VXU
OHV DQQHDX[ G¶DUULPDJH PDU
TXpV G¶XQH FURL[ URXJH YRLU LO
OXVWUDWLRQ FL GHVVXV

5$%$775( /(6 6,Ê*(6
'HSXLV O¶H[WpULHXU
7LUH] VXU OD VDQJOH & YHUV OH KDXW
FRPPH LQGLTXp SDU OD ÀqFKH URX
JH SRXU GpYHUURXLOOHU OH VLqJH
'HSXLV OH FRIIUH HQ VLWXDWLRQ
GH FKDUJHPHQW SDU H[HPSOH
*UDQG & 3LFDVVR
$SUqV DYRLU SUpDODEOHPHQW UDEDWWX
OHV VLqJHV GH WURLVLqPH UDQJpH
7LUH] VXU OD VDQJOH ' SRXU GpYHU
URXLOOHU OH VLqJH VRXKDLWp

5('5(66(5 /(6 6,Ê*(6

5DQJHPHQW GH PRXVTXHWRQ GH
FHLQWXUH GH WURLVLqPH UDQJpH5HGUHVVH] OHV SODQFKHV ULJLGHV GHV
VLqJHV GH GHX[LqPH UDQJpH HW YHU
URXLOOH] OHV *UDQG & 3LFDVVR
6RXOHYH] OH GRVVLHU HW SRXVVH] OH
YHUV O¶DUULqUH MXVTX¶j YHUURXLOODJH3/$1&+( 5,*,'(
*UDQG & 3LFDVVR
8QH SODQFKH ULJLGH HVW DWWDFKpH
j FKDTXH GRVVLHU GH VLqJH GH
GHX[LqPH UDQJpH
3RXU GpYHUURXLOOHU YHUURXLOOHU
OD SODQFKH ULJLGH
)DLWHV FRXOLVVHU OH ORTXHW $ GH OD
SODQFKH YHUV OH EDV SRXU OD Gp
YHUURXLOOHU
5HGUHVVH] OD SODQFKH SXLV IDLWHV
FRXOLVVHU OH ORTXHW $ YHUV OH KDXW
SRXU OD YHUURXLOOHU
1RWD $YDQW GH GpSOR\HU OHV SODQ
FKHV ULJLGHV YpUL¿H] TXH OHV VLqJHV
GH GHX[LqPH UDQJpH VRQW UHFXOpV
DX PD[LPXP

/$ 35,6( (1 0$,1

6 L q J H V G H
W U R L V L q P H U D Q J p H
*UDQG & 3LFDVVR

,¬ /¶ , 1 7 e 5 , ( 8 5

,

6 L q J H V G H G H X [ L q P H U D Q J p H

/$ 35,6( (1 0$,1

'&
%

$
/$ 326,7,21 © &21)257 ª
/HV VLqJHV GH GHX[LqPH UDQJpH
VRQW LQGpSHQGDQWV HW GH PrPH
ODUJHXU ,O EpQp¿FLHQW G¶XQH SRVL
WLRQ GLWH GH © FRQIRUW ª
3RXU PHWWUH OH RX OHV VLqJHV HQ
SRVLWLRQ FRQIRUW
7LUH] VXU OD VDQJOH %
/H GRVVLHU V¶LQFOLQH HW O¶DVVLVH
SLYRWH OpJqUHPHQW
3RXU UHPHWWUH OH VLqJH HQ
SRVLWLRQ LQLWLDOH
7LUH] VXU OD VDQJOH % HW DFFRP
SDJQH] OH VLqJH YHUV O¶DYDQW5e*/$*( /21*,78',1$/
6RXOHYH] OD SDOHWWH $ VLWXpH j
O¶DYDQW GH O¶DVVLVH HW UpJOH] OH VLq
JH GDQV OD SRVLWLRQ VRXKDLWpH

0LVH HQ SODFH GH OD FHLQWXUH
FHQWUDOH
,QVpUH] OD ERXFOH & GDQV OH ERv
WLHU GURLW SXLV LQVpUH] OD GHX[LqPH
ERXFOH ' GDQV OH ERvWLHU JDXFKH/( 3267( '( &21'8,7(

3DOHWWHV

9RODQW
j FRPPDQGHV
FHQWUDOHV ¿[HV

&RPPDQGH
GH VWDWLRQQHPHQW
pOHFWULTXH

&RPELQp

&RPPDQGHV
GH FOLPDWLVDWLRQ
SDVVDJHU

6pOHFWHXU

/$ 35,6( (1 0$,1

&RPPDQGHV
GH FOLPDWLVDWLRQ
FRQGXFWHXU

&RPPDQGHV
ERvWHV GH YLWHVVHV
PDQXHOOH SLORWpH
HW DXWRPDWLTXH

,

3DUIXPHXU
G¶DPELDQFH

&RPPDQGHV
DXWRUDGLR
HW WpOpPDWLTXH
5DQJHPHQW
UpIULJpUp

% , ( 1 6 ¶ , 1 6 7$ / / ( 5

,

6LqJHV DYDQW

5pJODJHV PDQXHOV
$SSXL WrWH

/$ 35,6( (1 0$,15pJODJHV pOHFWULTXHV
$FFRXGRLU

,QFOLQDLVRQ GX
GRVVLHU

5HKDXVVH GX VLqJH
FRQGXFWHXU

/RQJLWXGLQDOn

5pJODJH GH OD KDXWHXU
GH O¶LQFOLQDLVRQ GX VLqJH
HW UpJODJH ORQJLWXGLQDO
o 5pJODJH GH O¶LQFOLQDLVRQ
GX GRVVLHU HW GX VRXWLHQ
ORPEDLUH
p &RQGXFWHXU PpPRULVDWLRQ
GHV SRVLWLRQV GH FRQGXLWH
1RWD /HV UpJODJHV GH VLqJH
pOHFWULTXHV VRQW pJDOHPHQW GLVSR
QLEOHV GH PDQLqUH WHPSRUDLUH
j O¶RXYHUWXUH GH O¶XQH GHV SRUWHV
DYDQW
DSUqV OD FRXSXUH GX FRQWDFW
&RPPDQGH VLqJH
FKDXIIDQW
VLWXpH F{Wp LQWpULHXU
GHV VLqJHV DYDQW

6RXWLHQ ORPEDLUH

% , ( 1 6 ¶ , 1 6 7$ / / ( 5$

5pJODJH GX YRODQW
/H YRODQW SHXW rWUH UpJOp HQ
KDXWHXU HW HQ SURIRQGHXU
'pYHUURXLOOH] OH YRODQW HQ WLUDQW OD
FRPPDQGH $ YHUV YRXV
$MXVWH] OD SRVLWLRQ GX YRODQW SXLV
YHUURXLOOH] HQ SRXVVDQW OD FRP
PDQGH j IRQG5pWURYLVHXU LQWpULHXU
pOHFWURFKURPH DXWRPDWLTXH
,O DVVXUH DXWRPDWLTXHPHQW HW SUR
JUHVVLYHPHQW OH SDVVDJH HQWUH OHV
XWLOLVDWLRQV MRXU HW QXLW
,O SHXW rWUH GpVDFWLYp YLD OD FRP
PDQGH
0LURLU HQIDQWV
,O SHUPHW GH YHLOOHU IDFLOHPHQW VXU
OHV SDVVDJHUV DUULqUH GX YpKLFXOH
,O SHXW V¶HVFDPRWHU SRXU pYLWHU OHV
pEORXLVVHPHQWV5pJODJH GHV UpWURYLVHXUV
H[WpULHXUV
,O IRQFWLRQQH FRQWDFW PLV
'HSXLV OD SODFH FRQGXFWHXU
VpOHFWLRQQH] OH UpWURYLVHXU HQ
GpSODoDQW OD FRPPDQGH j
JDXFKH RX j GURLWH SXLV UpJOH]
OH UpWURYLVHXU GDQV OHV TXDWUH
GLUHFWLRQV HQ DJLVVDQW VXU OD
FRPPDQGH
/H GpVHPEXDJH GpJLYUDJH GHV
UpWURYLVHXUV HVW FRXSOp DYHF FHOXL
GH OD OXQHWWH DUULqUH
5DEDWWHPHQW GHV UpWURYLVHXUV
(Q VWDWLRQQHPHQW OHV UpWURYLVHXUV
VRQW UDEDWWDEOHV PDQXHOOHPHQW RX
pOHFWULTXHPHQW

/$ 35,6( (1 0$,1

,
,

% , ( 1 6 ¶ , 1 6 7$ / / ( 5


$

/$ 35,6( (1 0$,15pJODJH GH OD FHLQWXUH
HQ KDXWHXU
3RXU UpJOHU OD FHLQWXUH SLQFH] OD
FRPPDQGH HW IDLWHV OD FRXOLVVHU
GDQV OH VHQV GpVLUp&RPPDQGHV pOHFWULTXHV
GHV OqYH YLWUHV
'HSXLV OH SRVWH FRQGXFWHXU OHV
FRPPDQGHV SODFpHV VXU OD SRUWH
SHUPHWWHQW G¶DFWLRQQHU OHV YLWUHV
pOHFWULTXHV GX YpKLFXOH
3DUH VROHLO FRXOLVVDQWV
)DLWHV FRXOLVVHU OH VWRUH MXVTX¶j
OD SRVLWLRQ VRXKDLWpH HQ SRXVVDQW
OD ]RQH $
/HV VWRUHV VRQW SURORQJpV SDU GHV
UDTXHWWHV SDUH VROHLO
5DEDWWH] OD UDTXHWWH YHUV OH EDV
SRXU pYLWHU O¶pEORXLVVHPHQW GH
IDFH
5LGHDX pOHFWULTXH GX WRLW YLWUp
SDQRUDPLTXH
2XYHUWXUH SRVLWLRQV j
)HUPHWXUH SRVLWLRQ
&H ULGHDX HVW pTXLSp G¶XQ GLVSRVLWLI
DQWLSLQFHPHQW
%,(1 &21'8,5($

$


%)

%

(

&


&200$1'( '¶e&/$,5$*(
%DJXH $
$UUrW
$OOXPDJH DXWRPDWLTXH
)HX[ GH SRVLWLRQ
)HX[ GH FURLVHPHQW )HX[ GH
URXWH
%DJXH %
3URMHFWHXUV DQWLEURXLOODUG DYDQW
)HX[ DQWLEURXLOODUG DUULqUH

(VVXLH YLWUH DYDQW
%DOD\DJH UDSLGH
%DOD\DJH QRUPDO
%DOD\DJH LQWHUPLWWHQW
$UUrW
(VVX\DJH DXWRPDWLTXH
SDU XQ DSSXL YHUV OH EDV HW
EDOD\DJH FRXS SDU FRXS
1RWD 3RXU QHXWUDOLVHU O¶HVVX\DJH
DXWRPDWLTXH
SDVVH] HQ SRVLWLRQ SXLV UHYH
QH] HQ SRVLWLRQ
(VVXLH YLWUH DUULqUH'
$ 7pPRLQV GH FOLJQRWDQWV
HW GH IHX[
% &RPPDQGHV GX V\VWqPH
DXGLR
& &RPPDQGHV GH O¶DI¿FKHXU
PXOWLIRQFWLRQV
' $YHUWLVVHXU VRQRUH
( &RPPDQGHV GHV IRQFWLRQV
RSWLRQQHOOHV
) &RPPDQGHV GX UpJXODWHXU
HW GX OLPLWHXU GH YLWHVVH

/$ 35,6( (1 0$,1,

$UUrW
,QWHUPLWWHQW
/DYDJH HW EDOD\DJH
WHPSRULVp

%,(1 &21'8,5(

,

/$ 35,6( (1 0$,1

6pOHFWHXU
GH SRVLWLRQ

%RvWH PDQXHOOH SLORWpH
YLWHVVHV
5 0DUFKH DUULqUH
1 3RLQW PRUW
$ 0RGH DXWRPDWLVp
0 0RGH PDQXHO
¬ O¶DLGH GHV SDOHWWHV HW
3DVVDJH GHV UDSSRUWV GH YLWHVVH
HQ PRGH PDQXHO
5HSULVH PDQXHOOH WHPSRUDLUH HQ
PRGH DXWRPDWLVp

3DOHWWH

3DOHWWH

±%RvWH GH YLWHVVHV DXWRPDWLTXH
3 6WDWLRQQHPHQW
5 0DUFKH DUULqUH
1 3RLQW PRUW
' 0RGH DXWRPDWLTXH
0 0RGH VpTXHQWLHO
¬ O¶DLGH GHV SDOHWWHV HW
3DVVDJH GHV UDSSRUWV GH YLWHVVH
HQ PRGH VpTXHQWLHO
5HSULVH PDQXHOOH WHPSRUDLUH HQ
PRGH DXWRPDWLTXH

3RXU GpPDUUHU

3RXU GpPDUUHU

%RvWH PDQXHOOH SLORWpH
YLWHVVHV
9pUL¿H] TXH YRXV rWHV HQ SRVLWLRQ
1
$SSX\H] IHUPHPHQW VXU OD
SpGDOH GH IUHLQ HW DFWLRQQH] OH
GpPDUUHXU

%RvWH GH YLWHVVHV DXWRPDWLTXH
9pUL¿H] TXH YRXV rWHV HQ
SRVLWLRQ 3 RX 1 HW DFWLRQQH] OH
GpPDUUHXU
1RWD 3RXU VRUWLU GH OD SRVLWLRQ
3 DSSX\H] VXU OD SpGDOH GH IUHLQ
DYDQW GH PDQLSXOHU OH VpOHFWHXU
6pOHFWHXU
GH SRVLWLRQ

6pOHFWHXU GH SRVLWLRQ%,(1 &21'8,5(

)UHLQ GH VWDWLRQQHPHQW
pOHFWULTXH
&H GLVSRVLWLI FRQMXJXH
GHV IRQFWLRQV DXWRPDWLTXHV
VHUUDJH DXWRPDWLTXH j O¶DUUrW GX
PRWHXU HW GHVVHUUDJH DXWRPDWL
TXH j OD PLVH HQ PRXYHPHQW GX
YpKLFXOH DXWRPDWLVPHV DFWLYpV
SDU GpIDXW
XQH XWLOLVDWLRQ PDQXHOOH
OH VHUUDJH GHVVHUUDJH PDQXHO
GX IUHLQ GH VWDWLRQQHPHQW HVW SRV
VLEOH HQ SHUPDQHQFH SDU WLUDJH GH
OD SDOHWWH GH FRPPDQGH $$YDQW GH VRUWLU GX YpKLFXOH
YpUL¿H] TXH OH WpPRLQ
3 URXJH GX IUHLQ GH
VWDWLRQQHPHQW HVW DOOXPp ¿[H
0RWHXU WRXUQDQW VL YRXV
VRUWH] GH YRWUH YpKLFXOH
VHUUH] PDQXHOOHPHQW OH IUHLQ
GH VWDWLRQQHPHQW
1H ODLVVH] SDV XQ HQIDQW
VHXO j O¶LQWpULHXU GX YpKLFXOH
FRQWDFW PLV
LO SRXUUDLW GHVVHUUHU OH IUHLQ
GH VWDWLRQQHPHQW

$I¿FKDJH
GHV WpPRLQV

&RPELQp

$I¿FKDJH
GHV WpPRLQV0HVXUH GH SODFH GLVSRQLEOH

$

9RXV SRXYH] VpOHFWLRQQHU OD IRQF
WLRQ © PHVXUH GH SODFH GLVSRQLEOH ª
HQ DSSX\DQW VXU OD FRPPDQGH $
8QH IRLV OD SODFH PHVXUpH OD IRQF
WLRQ DI¿FKH OHV PHVVDJHV VXLYDQWV
6WDWLRQQHPHQW SRVVLEOH

$I¿FKHXU PXOWLIRQFWLRQV


$LGH DX GpPDUUDJH HQ SHQWH
3RXU DLGHU DX GpPDUUDJH HQ SHQ
WH YRWUH YpKLFXOH HVW pTXLSp G¶XQ
V\VWqPH TXL OH PDLQWLHQW LPPREL
OLVp SHQGDQW HQYLURQ VHFRQGHV
OH WHPSV TXH YRXV SDVVLH] GH OD
SpGDOH GH IUHLQ j OD SpGDOH G¶DF
FpOpUDWHXU

NP K

6WDWLRQQHPHQW GLI¿FLOH

&RPELQp

/$ 35,6( (1 0$,1

$

,

6WDWLRQQHPHQW QRQ FRQVHLOOp
$I¿FKHXU PXOWLIRQFWLRQV
1DYLGULYH%,(1 9(17,/(5

,

$LU FRQGLWLRQQp DXWRPDWLTXH

/$ 35,6( (1 0$,1

7$%/($8; '( &200$1'(
&21'8&7(85 (7 3$66$*(5
5pJXODWLRQ GH FRQIRUW
DXWRPDWLTXH
5HFLUFXODWLRQ G¶DLU
$LU
DXWRPDWLTXH
VHORQ YHUVLRQ
FRQGLWLRQQp

'pJLYUDJH
GpVHPEXDJH
UDSLGH YLWUDJHV
DYDQW DUULqUH HW
UpWURYLVHXUV
'pJLYUDJH
GpVHPEXDJH
OXQHWWH DUULqUH
HW UpWURYLVHXUV
)RQFWLRQ EODFN
SDQHO H[WLQFWLRQ
GHV pFUDQV GH
FOLPDWLVDWLRQ HW GX
UpWURpFODLUDJH GHV
WRXFKHV

5pJODJH HW DI¿FKDJH
GH OD WHPSpUDWXUH
FRQVLJQH GH FRQIRUW

5pJODJH GH
OD YLWHVVH GX
SXOVHXU G¶DLU

0RGH GH UpJODJH
GHV SDVVDJHUV
DUULqUH

7$%/($8; '( &200$1'(
3$66$*(56 $55,(5(6

5pJODJH
GH OD
WHPSpUDWXUH
5pJODJH
GH OD
YLWHVVH
GX
SXOVHXU
G¶DLU
$YHF FOLPDWLVDWLRQ
DGGLWLRQQHOOH
SDV GH GLVWULEXWLRQ
G¶DLU FKDXG

)RQFWLRQ 5(67
PDLQWLHQ GH YHQWLODWLRQ
PRWHXU FRXSp
5pJODJH GH OD
UpSDUWLWLRQ G¶DLU
%,(1 9(17,/(5

,

&KDXIIDJH HW DLU FRQGLWLRQQp PDQXHO
7$%/($8 '( &200$1'( 3$66$*(5

/$ 35,6( (1 0$,1

7$%/($8 '( &200$1'( &21'8&7(85

5pJODJH GH OD WHPSpUDWXUH
G¶DLU SXOVp
$I¿FKDJH GH OD
UpSDUWLWLRQ G¶DLU

'pJLYUDJH GpVHPEXDJH
UDSLGH YLWUDJHV DYDQW
DUULqUH HW UpWURYLVHXUV

eWDW GX UpJODJH GH OD
WHPSpUDWXUH DFWLI LQDFWLI

'pJLYUDJH
GpVHPEXDJH
OXQHWWH DUULqUH
HW UpWURYLVHXUV
$LU FRQGLWLRQQp
QRQ GLVSRQLEOH
HQ YHUVLRQ
FKDXIIDJH

5pJODJH HW
DI¿FKDJH GH
OD YLWHVVH GX
SXOVHXU G¶DLU
5pJODJH GH OD
UpSDUWLWLRQ G¶DLU

0RGH GH
UpJODJH GH OD
WHPSpUDWXUH GX
SDVVDJHU

5HFLUFXODWLRQ
G¶DLU

5pJODJH GH OD
WHPSpUDWXUH
%,(1 6859(,//(5

,

/$ 35,6( (1 0$,1

7pPRLQ GH
QRQ ERXFODJH
GpERXFODJH
GHV FHLQWXUHV

&H WpPRLQ LQIRUPH GX QRQ ERXFODJH
HW GX GpERXFODJH GHV FHLQWXUHV GHV
SDVVDJHUV DYDQW HW GX GpERXFODJH
GHV FHLQWXUHV GHV SDVVDJHUV DUULqUH
GH GHX[LqPH HW GH WURLVLqPH UDQJpH
/HV SRLQWV pFODLUpV UHSUpVHQWHQW OHV
SDVVDJHUV GpERXFOpV QRQ ERXFOpV'pWHFWLRQ GH VRXV JRQÀDJH
GHV SQHXPDWLTXHV
&HWWH IRQFWLRQ SHUPHW GH YRXV
DOHUWHU HQ FDV GH VRXV JRQÀDJH
RX GH FUHYDLVRQ
&H V\VWqPH QH GLVSHQVH SDV GH
IDLUH FRQWU{OHU UpJXOLqUHPHQW OD
SUHVVLRQ GHV SQHXPDWLTXHV

$

$YHUWLVVHXU GH VRXV JRQÀDJH
9HUURXLOODJH GH O¶LQWpULHXU
8Q DSSXL VXU OD FRPPDQGH $
SHUPHW
GH
FRPPDQGHU
OH
YHUURXLOODJH HW OH GpYHUURXLOODJH
FHQWUDOLVp pOHFWULTXH
6L O¶XQH GHV SRUWHV HVW RXYHUWH
RX PDO IHUPpH OH YHUURXLOODJH
FHQWUDOLVp QH V¶HIIHFWXH SDV
6pFXULWp DQWL DJUHVVLRQ
$X GpPDUUDJH GX YpKLFXOH OH V\V
WqPH YHUURXLOOH DXWRPDWLTXHPHQW
OHV SRUWHV GqV TXH YRXV DWWHLJQH]
HQYLURQ NP K

/H WpPRLQ 6(59,&(
V¶DOOXPH HW XQH VLO
KRXHWWH V¶DI¿FKH DFFRP
SDJQpH G¶XQ PHVVDJH
HW G¶XQ VLJQDO VRQRUH

&UHYDLVRQ G¶XQH URXH
/H WpPRLQ 6723 V¶DO
OXPH HW XQH VLOKRXHWWH
V¶DI¿FKH DFFRPSDJQpH
G¶XQ PHVVDJH HW G¶XQ
VLJQDO VRQRUH6 e & 8 5 , 6 ( 5 / ( 6 3$ 6 6 $ * ( 5 6

,

$
&

6e&85,7e (1)$176
1HXWUDOLVDWLRQ GH O¶DLUEDJ
IURQWDO SDVVDJHU
,QVHUWLRQ GH OD FOp $
6pOHFWLRQ GH OD SRVLWLRQ
©2))ª
5HWUDLW GH OD FOp

&RPPDQGH PDQXHOOH
/D FRQGDPQDWLRQ GHV SRUWHV DU
ULqUH HVW DVVXUpH SDU OH EDVFXOH
PHQW GX OHYLHU HQFRFKH GH ELDLV

%

6\VWqPH G¶DQFUDJH ,62),;
/HV VLqJHV DUULqUH GH GHX[LqPH
UDQJpH HW OH VLqJH SDVVDJHU DYDQW
GH YRWUH YpKLFXOH VRQW pTXLSpV
G¶DQFUDJHV ,62),; UpJOHPHQWDL
UHV DYHF DQQHDX[ G¶DWWDFKH SDU
SODFH $ % &
&H V\VWqPH GH ¿[DWLRQ HVW SUpYX
SRXU GHV HQIDQWV SHVDQW MXVTX¶j
NJ

/$ 35,6( (1 0$,1

$

&RPPDQGH pOHFWULTXH
QH LPSXOVLRQ VXU OD FRPPDQGH
8
QHXWUDOLVH OD PDQRHXYUH GHSXLV
O¶DUULqUH GHV YLWUHV pOHFWULTXHV HW
O¶RXYHUWXUH GHV SRUWHV DUULqUHV

7e/e&200$1'(
'

,,

$

%

&
'pYHUURXLOODJH FHQWUDOLVp
8Q DSSXL FRXUW VXU OD FRPPDQGH
% SHUPHW GH GpYHUURXLOOHU YRWUH
YpKLFXOH
/H GpYHUURXLOODJH HVW VLJQDOp SDU
OH FOLJQRWHPHQW GHV LQGLFDWHXUV
GH GLUHFWLRQ HW OD GpVDFWLYDWLRQ GH
O¶DODUPH VL OH YpKLFXOH HQ HVW pTXLSp
/H GpYHUURXLOODJH DFWLYH
/H GpSORLHPHQW HW OH GHUQLHU
SRVLWLRQQHPHQW HQUHJLVWUp GHV
UpWURYLVHXUV H[WpULHXUV
OHV UpSpWLWHXUV GH FOLJQRWDQWV
VLWXpV VRXV OHV UpWURYLVHXUV
H[WpULHXUV
O¶DOOXPDJH WHPSRULVp GHV SODIRQ
QLHUV HW GH O¶pFODLUDJH G¶DFFXHLO
SHQGDQW HQYLURQ VHFRQGHV
O¶DOOXPDJH WHPSRULVp GHV pFODL
UHXUV ODWpUDX[ H[WpULHXUV VLWXpV
VRXV OHV UpWURYLVHXUV SHQGDQW
HQYLURQ VHFRQGHV5HPDUTXH VL DXFXQH SRUWH
Q¶HVW
RXYHUWH
GDQV
OHV
WUHQWH VHFRQGHV VXLYDQW XQ
GpYHUURXLOODJH OHV SRUWHV VH
YHUURXLOOHQW DXWRPDWLTXHPHQW
9HUURXLOODJH FHQWUDOLVp
6XSHU FRQGDPQDWLRQ
8Q DSSXL FRXUW VXU OD FRPPDQGH
$ SHUPHW GH YHUURXLOOHU YRWUH
YpKLFXOH
8Q DSSXL ORQJ VXU OD FRPPDQGH
$ IHUPH pJDOHPHQW OHV YLWUHV HW OH
ULGHDX GX WRLW YLWUp SDQRUDPLTXH
/H YHUURXLOODJH HVW VLJQDOp SDU
O¶pFODLUDJH FRQWLQX GHV LQGLFDWHXUV
GH GLUHFWLRQ HW O¶DFWLYDWLRQ GH
O¶DODUPH
/H YHUURXLOODJH DFWLYH
/H UDEDWWHPHQW GHV UpWURYLVHXUV
H[WpULHXUV
O¶DOOXPDJH GH O¶pFODLUDJH G¶DF
FRPSDJQHPHQW V¶LO HVW DFWLYp
O¶DOOXPDJH GHV pFODLUHXUV ODWp
UDX[ H[WpULHXUV

6L O¶XQH GHV SRUWHV RX OH FRIIUH
HVW RXYHUW RX PDO IHUPp XQ VRQ
LGHQWL¿DEOH j XQ EUXLW GH UHERQG
VLJQDOH O¶LPSRVVLELOLWp GH YHUURXLOOHU
OH YpKLFXOH
3RXU OHV YpKLFXOHV pTXLSpV G¶XQH
VXSHU FRQGDPQDWLRQ GHX[ DS
SXLV VXFFHVVLIV VXU OD FRPPDQGH $
SHUPHWWHQW XQH VXSHU FRQGDPQD
WLRQ ,O HVW DORUV LPSRVVLEOH G¶RXYULU
OHV SRUWHV GH O¶LQWpULHXU HW GH O¶H[
WpULHXU
6pOHFWLYLWp GHV RXYUDQWV
$SUqV DYRLU VpOHFWLRQQp © FRQGXF
WHXU ª GDQV OH PHQX © DFFpV DX
YpKLFXOH ª GH O¶DI¿FKHXU PXOWLIRQF
WLRQV
XQ DSSXL VXU OD FRPPDQGH %
RXYUH OD SRUWH FRQGXFWHXU
XQ GHX[LqPH DSSXL RXYUH WRXV
OHV RXYUDQWV
&HWWH IRQFWLRQ Q¶HVW SDV GLVSRQLEOH
DYHF OD FOp

,O HVW GDQJHUHX[ G¶HQFOHQFKHU OD VXSHU FRQGDPQDWLRQ ORUVTX¶XQH
SHUVRQQH HVW GDQV OH YpKLFXOH FDU OH GpYHUURXLOODJH HVW LPSRVVLEOH
GH O¶LQWpULHXU VDQV OD WpOpFRPPDQGH
/RUV GH OD IHUPHWXUH GHV YLWUHV HW RX GX ULGHDX GH WRLW YLWUp
SDQRUDPLTXH SDU OD WpOpFRPPDQGH YRXV GHYH] YRXV DVVXUHU
TX¶DXFXQH SHUVRQQH Q¶HPSrFKH OD IHUPHWXUH FRUUHFWH GHV YLWUHV

7 e / e & 2 0 0 $1'(
eFODLUDJH G¶DFFRPSDJQHPHQW
8Q DSSXL VXU OD FRPPDQGH & Gp
FOHQFKH O¶pFODLUDJH G¶DFFRPSD
JQHPHQW DOOXPDJH GHV IHX[ GH
SRVLWLRQ GHV IHX[ GH FURLVHPHQW
GHV pFODLUHXUV GH SODTXH G¶LPPD
WULFXODWLRQ HW GHV pFODLUHXUV ODWp
UDX[ VRXV OHV UpWURYLVHXUV
8Q GHX[LqPH DSSXL DYDQW OD ¿Q GH
OD WHPSRULVDWLRQ DQQXOH O¶pFODLUDJH
G¶DFFRPSDJQHPHQW
/RFDOLVDWLRQ GX YpKLFXOH
3RXU ORFDOLVHU OH YpKLFXOH VXU XQ
SDUF GH VWDWLRQQHPHQW DSSX\H]
VXU OD FRPPDQGH $ /D ORFDOLVDWLRQ
V¶HIIHFWXH SDU
OH FOLJQRWHPHQW GHV LQGLFDWHXUV
GH GLUHFWLRQ HW GHV UpSpWLWHXUV
SHQGDQW TXHOTXHV VHFRQGHV
O¶DOOXPDJH GH O¶pFODLUDJH LQWpULHXU
SHQGDQW HQYLURQ VHFRQGHV
HW
O¶DOOXPDJH GHV pFODLUHXUV ODWp
UDX[
/H YpKLFXOH UHVWH YHUURXLOOp
5HSOL HW pMHFWLRQ GH OD FOp
/D FRPPDQGH ' SHUPHW GH GpSOLHU
HW UHSOLHU OD FOp GX ERvWLHU GH OD
WpOpFRPPDQGH
6L YRXV Q¶DSSX\H] SDV VXU OD FRP
PDQGH ' YRXV SRXUULH] HQGRP
PDJHU OH PpFDQLVPH

3LOH GH WpOpFRPPDQGH XVpH
&HWWH LQIRUPDWLRQ HVW GRQQpH SDU XQ PHVVDJH VXU O¶DI¿FKHXU PXOWLIRQFWLRQV
DFFRPSDJQp G¶XQ VLJQDO VRQRUH HW GH O¶DOOXPDJH GX WpPRLQ 6(59,&(

,,

&KDQJHPHQW GH OD SLOH GH OD WpOpFRPPDQGH
'pFOLSH] OH ERvWLHU SRXU DFFpGHU j OD SLOH
3LOH &5 GH 9
5pLQLWLDOLVDWLRQ GH OD WpOpFRPPDQGH
$SUqV XQ FKDQJHPHQW GH SLOH LO HVW QpFHVVDLUH GH UpLQLWLDOLVHU OD
WpOpFRPPDQGH 3RXU FHOD PHWWH] OH FRQWDFW HW DFWLRQQH] LPPpGLDWHPHQW OD
FRPPDQGH $ GH YRWUH WpOpFRPPDQGH MXVTX¶DX GpFOHQFKHPHQW GH O¶DFWLRQ
GHPDQGpH &HWWH PDQ°XYUH SHXW GXUHU XQH GL]DLQH GH VHFRQGHV
1RWD 1RWH] VRLJQHXVHPHQW OHV QXPpURV GHV FOpV HW GH OD WpOpFRPPDQGH
VXU OD FDUWH $66,67$1&( &RQVHUYH] OD HQ OLHX V€U
1H MHWH] SDV OHV SLOHV XVDJpHV 5HPHWWH] OHV DX UpVHDX &,752É1 RX
DX[ SRLQWV GH FROOHFWH DJUppV PDJDVLQV GH SKRWRV HWF
/¶XWLOLVDWLRQ VLPXOWDQpH G¶DXWUHV DSSDUHLOV KDXWH IUpTXHQFH
WpOpSKRQHV PRELOHV DODUPHV GRPHVWLTXHV« SHXW SHUWXUEHU
PRPHQWDQpPHQW OH IRQFWLRQQHPHQW GH OD WpOpFRPPDQGH (Q FDV
GH G\VIRQFWLRQQHPHQW SHUPDQHQW SURFpGH] j OD UpLQLWLDOLVDWLRQ
GH OD WpOpFRPPDQGH
6DXI SRXU OD UpLQLWLDOLVDWLRQ OD WpOpFRPPDQGH QH SHXW SDV
IRQFWLRQQHU WDQW TXH OD FOp HVW GDQV O¶DQWLYRO PrPH FRQWDFW
FRXSp
$WWHQWLRQ FDU XQH PDQLSXODWLRQ PrPH GDQV YRWUH SRFKH SHXW
SURYRTXHU OH GpYHUURXLOODJH LQYRORQWDLUH GHV SRUWHV
&HSHQGDQW VL DXFXQH SRUWH Q¶HVW RXYHUWH GDQV
OHV WUHQWH VHFRQGHV VXLYDQW XQ GpYHUURXLOODJH
OHV SRUWHV VH YHUURXLOOHQW DXWRPDWLTXHPHQW
$WWHQWLRQ ,O \ D ULVTXH G¶HQGRPPDJHPHQW VL OD SLOH GH
UHPSODFHPHQW Q¶HVW SDV FRQIRUPH
1¶XWLOLVH] TXH GHV SLOHV LGHQWLTXHV RX GH W\SH pTXLYDOHQW j FHOOHV
SUpFRQLVpHV SDU &,752É1&/e6
9HUURXLOODJH FHQWUDOLVp DYHF OD FOp
7RXUQH] OD FOp EULqYHPHQW GDQV OD VHUUXUH GH SRUWH /H YpKLFXOH HVW
YHUURXLOOp

,,

6XSHU FRQGDPQDWLRQ 9HUURXLOODJH FHQWUDOLVp DYHF OD FOp
7RXUQH] XQH VHFRQGH IRLV OD FOp GDQV OD VHUUXUH GH SRUWH /H YpKLFXOH
HVW YHUURXLOOp HQ VXSHU FRQGDPQDWLRQ ,O HVW DORUV LPSRVVLEOH G¶RXYULU OHV
SRUWHV GH O¶LQWpULHXU HW GH O¶H[WpULHXU
8QH DFWLRQ ORQJXH DYHF OD FOp IHUPH OHV YLWUHV

&Op DQWL GpPDUUDJH
pOHFWURQLTXH
/D FOp SHUPHW GH YHUURXLOOHU HW
GpYHUURXLOOHU WRXWHV OHV VHUUXUHV
GX YpKLFXOH HW GH PHWWUH HQ URXWH
OH PRWHXU
1RWD 3RXU GHV UDLVRQV GH VpFX
ULWp FRQWDFW FRXSp j O¶RXYHUWXUH
GH OD SRUWH FRQGXFWHXU XQ VLJQDO
VRQRUH UHWHQWLW VL YRXV Q¶DYH] SDV
UHWLUp YRWUH FOp GH FRQWDFW
/D FOp SHUPHW GH QHXWUDOLVHU O¶DLUEDJ
IURQWDO SDVVDJHU YRLU ©$LUEDJVª1RWD ¬ O¶DUUrW HW PRWHXU pWHLQW OH YHUURXLOODJH HVW VLJQDOp SDU OH FOLJQRWHPHQW
GX WpPRLQ GH OD FRPPDQGH GH YHUURXLOODJH LQWpULHXUH
6L O¶XQH GHV SRUWHV RX OH FRIIUH HVW RXYHUW RX PDO IHUPp XQ VRQ LGHQWL¿DEOH
j XQ EUXLW GH UHERQG VLJQDOH O¶LPSRVVLELOLWp GH YHUURXLOOHU OH YpKLFXOH
$QWL GpPDUUDJH pOHFWURQLTXH
/H GLVSRVLWLI G¶$17, 'e0$55$*( e/(&7521,48( YHUURXLOOH OH V\VWqPH
G¶DOLPHQWDWLRQ GX PRWHXU
/H V\VWqPH V¶DFWLYH DXWRPDWLTXHPHQW ORUVTXH OD FOp HVW UHWLUpH GX FRQWDFW
7RXWHV OHV FOpV FRQWLHQQHQW XQ GLVSRVLWLI G¶DQWL GpPDUUDJH pOHFWURQLTXH
$SUqV DYRLU PLV OH FRQWDFW XQ GLDORJXH V¶pWDEOLW HQWUH OD FOp HW OH GLVSRVLWLI
G¶DQWL GpPDUUDJH pOHFWURQLTXH
6L OD FOp Q¶HVW SDV UHFRQQXH OH GpPDUUDJH HVW LPSRVVLEOH
'DQV FH FDV ODLVVH] YRWUH YpKLFXOH LPPRELOLVp HW FRQVXOWH] OH UpVHDX
&,752É1

,O HVW GDQJHUHX[ G¶HQFOHQFKHU OD VXSHU FRQGDPQDWLRQ
ORUVTX¶XQH SHUVRQQH HVW GDQV OH YpKLFXOH FDU OH GpYHUURXLOODJH
HVW LPSRVVLEOH GH O¶LQWpULHXU VDQV OD WpOpFRPPDQGH
/H QXPpUR GH FOp HVW VXU O¶pWLTXHWWH MRLQWH j OD FOp
(Q FDV GH SHUWH VHXO OH UpVHDX &,752É1 SRXUUD YRXV IRXUQLU
GH QRXYHOOHV FOpV RX WpOpFRPPDQGHV

& $ 57 ( & 2 '(
(Q FDV GH FKDQJHPHQW GH SURSULpWDLUH GX YpKLFXOH LO HVW LQGLVSHQVDEOH
TXH FHOXL FL SUHQQH SRVVHVVLRQ GH OD FDUWH &2'(
1H OD ODLVVH] MDPDLV GDQV OH YpKLFXOH

,,

&RQVHLO
8QH FDUWH FRQ¿GHQWLHOOH YRXV HVW
IRXUQLH DYHF OH YpKLFXOH
&HWWH FDUWH SRUWH XQ FRGH G¶DFFqV
FDFKp SHUPHWWDQW DX UpVHDX
&,752É1 GH IDLUH OD PDLQWHQDQFH
GX GLVSRVLWLI G¶DQWL GpPDUUDJH
pOHFWURQLTXH
1H JUDWWH] SDV OD ]RQH FRQ¿GHQ
WLHOOH VRQ LQWpJULWp JDUDQWLW YRWUH
GLVSRVLWLI G¶DQWL GpPDUUDJH pOHF
WURQLTXH
6D SHUWH QH JDUDQWLW SOXV O¶LQWpJULWp
GH YRWUH V\VWqPH G¶DQWL GpPDU
UDJH

3RXU OD FOp DQWL GpPDUUDJH pOHFWURQLTXH JDUGH] VRLJQHXVHPHQW OD FDUWH
FRQ¿GHQWLHOOH FRQWHQDQW YRWUH FRGH VSpFL¿TXH HQ OLHX V€U MDPDLV j
O¶LQWpULHXU GX YpKLFXOH
3RXU WRXWH PRGL¿FDWLRQ GH FOp DMRXW VXSSUHVVLRQ RX UHPSODFHPHQW
LO HVW LPSpUDWLI GH V¶DGUHVVHU DX UpVHDX &,752É1 PXQL GH YRWUH FDUWH
FRQ¿GHQWLHOOH HW GH WRXWHV OHV FOpV HQ YRWUH SRVVHVVLRQ

1H PRGL¿H] HQ DXFXQ FDV OH FLUFXLW pOHFWULTXH
GH O¶DQWL GpPDUUDJH pOHFWURQLTXH FHOD SRXUUDLW HQWUDvQHU
O¶LPSRVVLELOLWp GH PHWWUH HQ URXWH OH YpKLFXOH
(Q FDV GH SHUWH GH OD FDUWH FRQ¿GHQWLHOOH FRQWDFWH] OH UpVHDX
&,752É1 TXL GHYUD HIIHFWXHU XQH LQWHUYHQWLRQ PDMHXUH$/$50( $17, ())5$&7,21
,,
$

%9RWUH YpKLFXOH SHXW rWUH pTXLSp
G¶XQH $/$50( $17, ())5$&
7,21
(OOH DVVXUH
‡ 8QH SURWHFWLRQ SpULPpWULTXH
H[WpULHXUH SDU GpWHFWHXUV VXU OHV
RXYHUWXUHV SRUWHV FRIIUH FDSRW
HW VXU O¶DOLPHQWDWLRQ pOHFWULTXH
‡ 8QH SURWHFWLRQ YROXPpWULTXH
LQWpULHXUH SDU FDSWHXUV j XOWUD
VRQV GpWHFWLRQ GH PRXYHPHQW j
O¶LQWpULHXU GH O¶KDELWDFOH &HOOH FL
SHXW rWUH QHXWUDOLVpH j O¶DLGH GH
OD FRPPDQGH

/¶LQVWDOODWLRQ FRPSUHQG HQ RXWUH
XQH VLUqQH HW XQ YR\DQW VXU OD
FRPPDQGH YLVLEOH GH O¶H[WpULHXU
LQGLTXDQW OHV WURLV pWDWV SRVVLEOHV
GH O¶DODUPH
‡ $ODUPH QRQ DFWLYpH KRUV YHLOOH
WpPRLQ pWHLQW
‡ $ODUPH DFWLYpH HQ YHLOOH
FOLJQRWHPHQW OHQW GX WpPRLQ
‡ $ODUPH
GpFOHQFKpH
VLJQDO
G¶XQH HIIUDFWLRQ FOLJQRWHPHQW
UDSLGH GX WpPRLQ VL O¶DODUPH
HVW GpVDFWLYpH SDU DSSXL VXU OD
FRPPDQGH % ,O V¶LQWHUURPSW GqV
OD PLVH GX FRQWDFW
1RWD HQ FDV GH G\VIRQFWLRQQH
PHQW OH WpPRLQ HVW DOOXPp ¿[H'e6$&7,9$7,21 '( /¶$/$50(
$9(& /$ 7e/e&200$1'(
/D PLVH KRUV YHLOOH V¶HIIHFWXH ORUV
GX GpYHUURXLOODJH GX YpKLFXOH
LPSXOVLRQ VXU OD FRPPDQGH % GH
OD WpOpFRPPDQGH
'e6$&7,9$7,21 '(
/¶$/$50( $9(& /$ &/e
'pYHUURXLOOH] OHV SRUWHV DYHF OD
FOp /D VLUqQH VH GpFOHQFKH (QWUH]
GDQV OH YpKLFXOH SRXU PHWWUH OD
FOp GH FRQWDFW HQ SRVLWLRQ FRQWDFW
PDUFKH HW SHUPHWWUH O¶DUUrW GH
OD VLUqQH 'DQV OH FDV FRQWUDLUH
OD VLUqQH VRQQH SHQGDQW HQYLURQ
VHFRQGHV

$ / $ 5 0 ( $ 1 7 , () ) 5$&7 ,21
)21&7,211(0(17 '( /¶$/$50(
$VVXUH] YRXV SUpDODEOHPHQW GH OD ERQQH
IHUPHWXUH GH WRXV OHV RXYUDQWV
/¶DFWLYDWLRQ GH O¶DODUPH V¶HIIHFWXH SDU SUHVVLRQ VXU OD
FRPPDQGH $ GH OD WpOpFRPPDQGH
¬ O¶DFWLYDWLRQ GH O¶DODUPH OHV SURWHFWLRQV VRQW DFWLYHV
DSUqV VHFRQGHV SpULPpWULTXH HW VHFRQGHV
YROXPpWULTXH
4XDQG O¶DODUPH HVW HQ YHLOOH WRXWH HIIUDFWLRQ GpFOHQFKH
OD VLUqQH SHQGDQW VHFRQGHV DFFRPSDJQpH GH
O¶DOOXPDJH GHV IHX[ LQGLFDWHXUV GH GLUHFWLRQ
/¶DODUPH UHSDVVH HQVXLWH HQ YHLOOH PDLV OH
GpFOHQFKHPHQW UHVWH PpPRULVp HW HVW VLJQDOp SDU OH
FOLJQRWHPHQW UDSLGH GX WpPRLQ DSUqV OD GpVDFWLYDWLRQ
GH O¶DODUPH SDU XQ DSSXL VXU OD FRPPDQGH GH
GpYHUURXLOODJH % &H FOLJQRWHPHQW V¶LQWHUURPSW GqV OD
PLVH GX FRQWDFW
/D VLUqQH VH GpFOHQFKH pJDOHPHQW HQ FDV GH FRXSXUH
GH O¶DOLPHQWDWLRQ pOHFWULTXH 3RXU O¶DUUrWHU UpWDEOLVVH]
O¶DOLPHQWDWLRQ pOHFWULTXH SXLV DSSX\H] VXU OD FRPPDQGH
GH GpYHUURXLOODJH %
1RWD
‡ 6L YRXV VRXKDLWH] YHUURXLOOHU YRWUH YpKLFXOH VDQV
PHWWUH HQ YHLOOH O¶DODUPH LO VXI¿W GH OH YHUURXLOOHU DYHF
OD FOp
‡ 6L YRXV HVVD\H] GH YHUURXLOOHU YRWUH YpKLFXOH
DORUV TX¶XQH SRUWH RX OH FRIIUH HVW UHVWp RXYHUW OH
YHUURXLOODJH FHQWUDOLVp QH VH UpDOLVH SDV PDLV YRWUH
DODUPH V¶DFWLYH DSUqV HQYLURQ VHFRQGHV 8Q EUXLW
GH UHERQG SURYHQDQW GHV VHUUXUHV HVW SHUFHSWLEOH

1HXWUDOLVDWLRQ GH OD GpWHFWLRQ YROXPpWULTXH
/¶DODUPH SHXW IRQFWLRQQHU DYHF OD SURWHFWLRQ
SpULPpWULTXH VHXOH HQ QHXWUDOLVDQW OD SURWHFWLRQ
YROXPpWULTXH VL SDU H[HPSOH O¶XWLOLVDWHXU VRXKDLWH
ODLVVHU XQ DQLPDO GDQV OH YpKLFXOH
3RXU FHOD FRXSH] OH FRQWDFW SXLV DSSX\H]
LPPpGLDWHPHQW VXU OD FRPPDQGH DX PRLQV XQH
VHFRQGH
/H WpPRLQ GH OD FRPPDQGH HVW DORUV DOOXPp ¿[H ,O
VH PHWWUD j FOLJQRWHU j O¶DFWLYDWLRQ GH O¶DODUPH
$FWLYH] O¶DODUPH HQ YHUURXLOODQW YRWUH YpKLFXOH j O¶DLGH
GH OD WpOpFRPPDQGH
,O HVW UHFRPPDQGp GH QHXWUDOLVHU OD GpWHFWLRQ
YROXPpWULTXH ORUV G¶XQ ODYDJH DXWRPDWLTXH GH YRWUH
YpKLFXOH SRXU pYLWHU OH GpFOHQFKHPHQW LQWHPSHVWLI GH
O¶DODUPH

,,

$FWLYDWLRQ DXWRPDWLTXH VXLYDQW GHVWLQDWLRQ
/¶DODUPH V¶DFWLYH DXWRPDWLTXHPHQW PLQXWHV DSUqV OD
IHUPHWXUH GH OD GHUQLqUH SRUWH RX GX FRIIUH
$¿Q G¶pYLWHU OH GpFOHQFKHPHQW GH O¶DODUPH ORUV GH
O¶RXYHUWXUH G¶XQH SRUWH RX GX FRIIUH LO HVW LPSpUDWLI GH
UpDSSX\HU VXU OD FRPPDQGH GH GpYHUURXLOODJH % GH OD
WpOpFRPPDQGH

1RWD OD VLUqQH HVW DXWRPDWLTXHPHQW QHXWUDOLVpH
SRXU GpEUDQFKHU OD EDWWHULH SDU H[HPSOH GqV OH
GpYHUURXLOODJH GX YpKLFXOH j O¶DLGH GH OD WpOpFRPPDQGH$ 1 7 , 9 2 / &217$&7 'e0 $55(85
‡ ' 'pPDUUHXU
/kFKH] OD FOp GqV TXH OH PRWHXU
D GpPDUUp 1H O¶DFWLRQQH] MDPDLV
TXDQG OH PRWHXU WRXUQH

,,

‡ 6 $QWLYRO
3RXU GpEORTXHU OD GLUHFWLRQ
PDQ°XYUH]
OpJqUHPHQW
OH
YRODQW WRXW HQ WRXUQDQW OD FOp
VDQV IRUFHU
‡ 0 &RQWDFW
(Q IRQFWLRQ GH OD YHUVLRQ GH YRWUH
YpKLFXOH OHV WpPRLQV VXLYDQWV
GRLYHQW pJDOHPHQW V¶DOOXPHU
WHPSRUDLUHPHQW7HVW DYHF OD FOp
HQ SRVLWLRQ FRQWDFW

9HUURX GH GLUHFWLRQ
6 $SUqV OH UHWUDLW GH OD FOp WRXUQH]
YRWUH YRODQW MXVTX¶DX EORFDJH GH
OD GLUHFWLRQ /D FOp QH SHXW rWUH
UHWLUpH TX¶HQ SRVLWLRQ 6
0 &RQWDFW PLV OD GLUHFWLRQ HVW Gp
EORTXpH HQ WRXUQDQW OD FOp HQ
SRVLWLRQ 0 ERXJH] VL QpFHV
VDLUH OpJqUHPHQW OH YRODQW
' 3RVLWLRQ GH GpPDUUDJH
/DQFHPHQW HW DUUrW GX PRWHXU
YRLU © 0LVH HQ URXWH ª

0RGH pFRQRPLH
3RXU DVVXUHU OH GpPDUUDJH PRWHXU
GDQV FHUWDLQHV VLWXDWLRQV OH YpKLFX
OH SDVVH HQ PRGH pFRQRPLH
/HV pTXLSHPHQWV pOHFWULTXHV GH
FRQIRUW HW O¶DOOXPDJH GHV SURMHF
WHXUV KRUV EDOLVDJH ODWpUDO VH
FRXSHQW DXWRPDWLTXHPHQW
3RXU OHV UpDFWLYHU LO VHUD QpFHVVDL
UH GH UHPHWWUH HQ URXWH OH PRWHXU
1RWD $X SDVVDJH HQ PRGH
pFRQRPLH XQ PHVVDJH V¶DI¿FKH

1( 5(7,5(= -$0$,6 /$ &/e '( &217$&7
$9$17 /¶$55Ç7 &203/(7 '8 9e+,&8/(
,/ (67 ,03e5$7,) '( 728-2856 528/(5 027(85 72851$17
3285 &216(59(5 /¶$66,67$1&( '( )5(,1$*(
(7 '( ',5(&7,21
ULVTXH G¶HQFOHQFKHPHQW GX EORFDJH GH GLUHFWLRQ
HW GH QRQ IRQFWLRQQHPHQW GHV pOpPHQWV GH VpFXULWp
¬ O¶DUUrW DSUqV DYRLU UHWLUp OD FOp WRXUQH] VL QpFHVVDLUH OpJqUHPHQW
OH YRODQW D¿Q G¶DVVXUHU OH EORFDJH GH OD GLUHFWLRQ

3267( '( &21 ' 8 , 7(
,,
3 2 6 7 ( ' ( &21'8,7 (
,,


&RPPDQGHV
‡ 5pWURYLVHXUV
‡ /qYH YLWUHV
‡ 6pFXULWp HQIDQWV$pUDWHXU ODWpUDO&RPPDQGHV GH FOLPDWLVDWLRQ
FRQGXFWHXU


&RPPDQGHV
‡ eFODLUDJH
‡ ,QGLFDWHXUV GH GLUHFWLRQ
‡ )HX[ DQWLEURXLOODUG DYDQW HW
DUULqUH$I¿FKDJH GHV WpPRLQV

&RQWDFWHXU j FOp

‡ $FWLYDWLRQ QHXWUDOLVDWLRQ
DLUEDJ SDVVDJHU
&RPPDQGH GH YHUURXLOODJH
FHQWUDOLVp
$XWRUDGLR &'
3DUIXPHXU G¶DPELDQFH
5DQJHPHQW UpIULJpUp

$pUDWHXUV FHQWUDX[

&RPPDQGH G¶LQKLELWLRQ (63

3DOHWWH

&RPPDQGH GH IUHLQ GH
VWDWLRQQHPHQW pOHFWULTXH

&RPPDQGH G¶pFODLUDJH
G¶DPELDQFH&RPPDQGHV GX UpJXODWHXU HW
GX OLPLWHXU GH OD YLWHVVH VXU
YRODQW

&RPELQp

$QWLYRO FRQWDFW$LUEDJ FRQGXFWHXU

&RPPDQGH GHV IHX[ GH
GpWUHVVH

&RPPDQGHV GH O¶DI¿FKHXU
PXOWLIRQFWLRQV VXU YRODQW9R\DQWV GH VLJQDOLVDWLRQ

9LGH SRFKH VXSpULHXU GURLW9LGH SRFKH VXSpULHXU JDXFKH

&RPPDQGHV GH O¶DXWRUDGLR
&' VXU YRODQW
6pOHFWHXU ERvWH PDQXHOOH
SLORWpH YLWHVVHV RX
VpOHFWHXU ERvWH GH YLWHVVHV
DXWRPDWLTXH&RPPDQGHV

‡ 5HPLVH j ]pUR GX FRPSWHXU
NLORPpWULTXH MRXUQDOLHU

‡ 5KpRVWDW G¶pFODLUDJH

‡ &RORU FKRL[ GH OD FRXOHXU
GH IRQG

‡ 3HUVRQQDOLVDWLRQ&RPPDQGHV
‡ (VVXLH YLWUH DYDQW
‡ /DYH YLWUHV
‡ (VVXLH YLWUH DUULqUH
‡ 2UGLQDWHXU GH ERUG

$YHUWLVVHXU VRQRUH

$LUEDJ SDVVDJHU

&RPPDQGHV RSWLRQQHOOHV GHV
IRQFWLRQV VXU YRODQW

+DXW SDUOHXU 7ZHHWHU GURLW
HW JDXFKH

7UDSSH G¶DFFqV DX[ ERvWLHUV
GH IXVLEOHV

&RPPDQGHV GH FOLPDWLVDWLRQ
SDVVDJHU
%RvWH j JDQWV LQIpULHXUH

‡ &OLSV SDUIXPHXUV
G¶DPELDQFH

‡ 5DQJHPHQWV GLYHUV

&RPPDQGHV
‡ 7UDSSH j FDUEXUDQW
‡ $LGH DX VWDWLRQQHPHQW
‡ $),/
‡ 'pVDFWLYDWLRQ GH O¶DODUPH
‡ 5pJODJH GHV SURMHFWHXUV

2XYHUWXUH GX FDSRW PRWHXU

&20%,1e6
/H FRPELQp UHJURXSH WRXWHV OHV LQIRUPDWLRQV GH FRQGXLWH HW GH FRQIRUW
DX FHQWUH GH OD SODQFKH GH ERUG

,,

&RPELQp PRQR WRQ DYHF DI¿FKHXU PXOWLIRQFWLRQV $

&RPELQp EL WRQ DYHF DI¿FKHXU PXOWLIRQFWLRQV &

&RPELQp 1DYL'ULYH DYHF DI¿FKHXU PXOWLIRQFWLRQV '7& 2 0 % , 1 e 0 212 721 $)),&+(85 08/7,)21&7,216 $
,,

$I¿FKDJH
GHV WpPRLQV

$

%

$)),&+(85 &(175$/
&RPSWH WRXUV
,QIRUPDWLRQV ERvWH GH
YLWHVVHV
7pPRLQ © SLHG VXU OH IUHLQ ª
,QGLFDWHXU GH YLWHVVH
&RQVLJQHV GX UpJXODWHXU RX
GX OLPLWHXU GH YLWHVVH
-DXJH GH FDUEXUDQW

$I¿FKDJH
GHV WpPRLQV

&

'

728&+(6 '( &200$1'(6
&RPSWHXU NLORPpWULTXH
MRXUQDOLHU
$I¿FKHXU PXOWLIRQFWLRQV $
,QGLFDWHXU GH PDLQWHQDQFH
j OD PLVH GX FRQWDFW SXLV
FRPSWHXU NLORPpWULTXH
WRWDOLVHXU

$ 5KpRVWDW G¶pFODLUDJH
GLVSRQLEOH GH MRXU HW GH QXLW
% 0LVH j ]pUR GX FRPSWHXU
NLORPpWULTXH MRXUQDOLHU
& 3HUVRQQDOLVDWLRQ GX FRPELQp
DI¿FKDJH GHV LQIRUPDWLRQV
VRXKDLWpHV
' &KHFN OLVWH GHV DOHUWHV
& 2 0 % , 1 e % , 721 $)),&+(85 08/7,)21&7,216 &
$I¿FKDJH
GHV WpPRLQV$I¿FKDJH
GHV WpPRLQV

,,$

%

$)),&+(85 &(175$/
&RPSWH WRXUV
,QIRUPDWLRQV ERvWH GH
YLWHVVHV
7pPRLQ © SLHG VXU OH IUHLQ ª
,QGLFDWHXU GH YLWHVVH
&RQVLJQHV GX UpJXODWHXU RX
GX OLPLWHXU GH YLWHVVH
-DXJH GH FDUEXUDQW&

'

728&+(6 '( &200$1'(6
&RPSWHXU NLORPpWULTXH
MRXUQDOLHU
$I¿FKHXU PXOWLIRQFWLRQV &
,QGLFDWHXU GH PDLQWHQDQFH
j OD PLVH GX FRQWDFW SXLV
FRPSWHXU NLORPpWULTXH
WRWDOLVHXU

$ 5KpRVWDW G¶pFODLUDJH
GLVSRQLEOH GH MRXU HW GH QXLW
% 0LVH j ]pUR GX FRPSWHXU
NLORPpWULTXH MRXUQDOLHU
& 3HUVRQQDOLVDWLRQ GX FRPELQp
DI¿FKDJH GHV LQIRUPDWLRQV
VRXKDLWpHV
' &2/25 FKRL[ GH OD FRXOHXU
GH IRQG

&HWWH WRXFKH YRXV SHUPHW
GH FKRLVLU HQWUH SOXVLHXUV
YDULDQWHV GH IRQGV GpFOLQpHV
GX EODQF DX EOHX& 2 0 % , 1 e 1$9,'5,9( $)),&+(85 08/7,)21&7,216 '7
,,$

&
'

%


$)),&+(85 &(175$/
&RQVLJQHV GX UpJXODWHXU RX
GX OLPLWHXU GH YLWHVVH
,QGLFDWHXU GH YLWHVVH
$I¿FKHXU 1DYL'ULYH YRLU
1RWLFH 1DYL'ULYH
&RPSWH WRXUV
7pPRLQ © SLHG VXU OH IUHLQ ª
-DXJH GH FDUEXUDQW
&RPSWHXU NLORPpWULTXH
MRXUQDOLHU728&+(6 '( &200$1'(6
,QGLFDWHXU GH PDLQWHQDQFH
j OD PLVH GX FRQWDFW SXLV
FRPSWHXU NLORPpWULTXH
WRWDOLVHXU
,QIRUPDWLRQV ERvWH
GH YLWHVVHV

$ 3HUVRQQDOLVDWLRQ GX FRPELQp
DI¿FKDJH GHV LQIRUPDWLRQV
VRXKDLWpHV
% &2/25 FKRL[ GH OD FRXOHXU
GH IRQG

&HWWH WRXFKH YRXV SHUPHW GH
FKRLVLU HQWUH SOXVLHXUV YDULDQWHV
GH IRQGV GpFOLQpHV GX EODQF DX
EOHX
& 5KpRVWDW G¶pFODLUDJH
GLVSRQLEOH GH MRXU HW GH QXLW
' 0LVH j ]pUR GX FRPSWHXU
NLORPpWULTXH MRXUQDOLHU

7 e 0 2 , 1 6 / 8 0 ,1(8;
,,

7pPRLQV GH FOLJQRWDQWV HW GH IHX[

,QGLFDWHXU GH GLUHFWLRQ
F{Wp JDXFKH
9RLU ©6LJQDOLVDWLRQª

,QGLFDWHXU GH GLUHFWLRQ
F{Wp GURLW
9RLU ©6LJQDOLVDWLRQª

/HV IHX[ LQGLFDWHXUV GH GLUHFWLRQ IRQFWLRQQHQW VLPXOWDQpPHQW
ORUVTXH OH VLJQDO GH GpWUHVVH HVW HQFOHQFKp

)HX[ GH SRVLWLRQ
9RLU ©6LJQDOLVDWLRQª

)HX[ GH FURLVHPHQW
9RLU ©6LJQDOLVDWLRQª

)HX[ DQWLEURXLOODUG
DUULqUH
9RLU ©6LJQDOLVDWLRQª

3URMHFWHXUV
DQWLEURXLOODUG DYDQW
9RLU ©6LJQDOLVDWLRQª

)HX[ GH URXWH
9RLU ©6LJQDOLVDWLRQª7 e 0 2 , 1 6 / 8 0 ,1(8;
,,

7pPRLQ G¶DUUrW
LPSpUDWLI
4XDQG OH WpPRLQ V¶DOOXPH O¶DUUrW
GX PRWHXU HW GX YpKLFXOH HVW
LPSpUDWLI &RQVXOWH] OH UpVHDX
&,752É1
&H WpPRLQ HVW DFFRPSDJQp GH
O¶DI¿FKDJH G¶XQ V\PEROH 6WRS VXU
O¶DI¿FKHXU
7pPRLQ GH QLYHDX
GX OLTXLGH GH IUHLQV
HW GH GpIDLOODQFH GH
UpSDUWLWLRQ GH IUHLQDJH
0RWHXU WRXUQDQW FH WpPRLQ
WRXMRXUV DVVRFLp DX WpPRLQ 6723
LQGLTXH TXH OH QLYHDX GH OLTXLGH
GH IUHLQV HVW LQVXI¿VDQW
6L OH WpPRLQ HVW DOOXPp DUUrWH]
YRXV LPPpGLDWHPHQW HW FRQVXOWH] OH
UpVHDX &,752É1 9RLU ©)UHLQVª
7pPRLQ GH IUHLQ
GH VWDWLRQQHPHQW
pOHFWULTXH/¶DOOXPDJH ¿[H GH FH WpPRLQ
FRQ¿UPH
TXH
OH
IUHLQ
GH
VWDWLRQQHPHQW HVW VHUUp
0RWHXU WRXUQDQW VL FH WpPRLQ FOL
JQRWH LO LQGLTXH XQ GpIDXW GH VHU
UDJH RX GH GHVVHUUDJH &RQVXOWH]
UDSLGHPHQW OH UpVHDX &,752É1
9RLU © )UHLQ GH 6WDWLRQQHPHQW
eOHFWULTXH ª

7pPRLQ GH GpIDXW GX
IUHLQ GH VWDWLRQQHPHQW
pOHFWULTXH

7pPRLQ GH
QRQ ERXFODJH
GpERXFODJH
GHV FHLQWXUHV

&H WpPRLQ V¶DOOXPH HQ FDV GH Gp
IDLOODQFH GX IUHLQ GH VWDWLRQQHPHQW
pOHFWULTXH
7pPRLQ GH
GpVDFWLYDWLRQ GHV
IRQFWLRQV DXWRPDWLTXHV
GX IUHLQ GH
VWDWLRQQHPHQW pOHFWULTXH
,O V¶DOOXPH ORUVTXH OHV IRQFWLRQV
© VHUUDJH DXWRPDWLTXH ª j OD FRX
SXUH GX PRWHXU HW © GHVVHUUDJH
DXWRPDWLTXH ª VRQW GpVDFWLYpHV
RX GpIDLOODQWHV
7pPRLQ GH FKDUJH
GH EDWWHULH
&H WpPRLQ V¶DOOXPH WHPSRUDLUH
PHQW DX GpPDUUDJH GX PRWHXU ,O
GRLW rWUH pWHLQW ORUVTXH OH PRWHXU
WRXUQH 6¶LO V¶DOOXPH HQ SHUPD
QHQFH FRQVXOWH] UDSLGHPHQW OH
UpVHDX &,752É1
7pPRLQ
GH QRQ ERXFODJH
GHV FHLQWXUHV
VXU &RPELQp 1DYL'ULYH

&H WpPRLQ LQIRUPH GX QRQ ERXFODJH
HW GX GpERXFODJH GHV FHLQWXUHV GHV
SDVVDJHUV DYDQW HW GX GpERXFODJH
GHV FHLQWXUHV GHV SDVVDJHUV DUULqUH
GH GHX[LqPH HW GH WURLVLqPH UDQJpH
/HV SRLQWV pFODLUpV UHSUpVHQWHQW OHV
SDVVDJHUV GpERXFOpV QRQ ERXFOpV
&HLQWXUH QRQ ERXFOpH GX FRQGXF
WHXU HW GX SDVVDJHU DYDQW
/H WpPRLQ V¶DOOXPH GH j NP K
$X GHVVXV GH NP K LO FOLJQRWH
DFFRPSDJQp G¶XQ PHVVDJH VXU
O¶DI¿FKHXU HW G¶XQ VLJQDO VRQRUH
SHQGDQW HQYLURQ VHFRQGHV
&HLQWXUHV QRQ ERXFOpHV GHV SDV
VDJHUV DUULqUH
¬ OD PLVH GX FRQWDFW OHV SRLQWV
FRUUHVSRQGDQW
DX[
SODFHV
QRQ ERXFOpHV UHVWHQW DOOXPpV
SHQGDQW VHFRQGHV
&HLQWXUHV GpERXFOpHV SHQGDQW OH
WUDMHW
/H SRLQW FRUUHVSRQGDQW j OD
SODFH GpERXFOpH V¶DOOXPH GH
j NP K $X GHVVXV GH
NP K LO FOLJQRWH DFFRPSDJQp
G¶XQ VLJQDO VRQRUH SHQGDQW HQYL
URQ VHFRQGHV /H VLJQDO VR
QRUH V¶DUUrWH j OD FRXSXUH PRWHXU
RX j O¶RXYHUWXUH G¶XQH SRUWH

7 e 0 2 , 1 6 / 8 0 ,1(8;
7pPRLQ GH GpWHFWLRQ
G¶RXYHUWXUH
G¶XQ RXYUDQW
0RWHXU WRXUQDQW LO V¶DOOXPH SRXU
LQGLTXHU O¶RXYHUWXUH GH SRUWHV GX
FDSRW HW RX GX FRIIUH
7pPRLQ GH GpIDXW DLUEDJ
IURQWDO ODWpUDO
9RLU © $LUEDJV ª
7pPRLQ GH QHXWUDOLVDWLRQ
GH O¶DLUEDJ IURQWDO
SDVVDJHU
9RLU © $LUEDJV ª
7pPRLQ GH WHPSpUDWXUH
GX OLTXLGH GH
UHIURLGLVVHPHQW
,O V¶DOOXPH j FKDTXH PLVH
GX FRQWDFW SHQGDQW TXHOTXHV
VHFRQGHV /¶DOOXPDJH GH FH Wp
PRLQ PRWHXU WRXUQDQW LQGLTXH XQH
DXJPHQWDWLRQ DQRUPDOH GH OD WHP
SpUDWXUH GX OLTXLGH GH UHIURLGLVVH
PHQW
/¶DUUrW HVW LPSpUDWLI 9pUL¿H] OH
QLYHDX GX OLTXLGH GH UHIURLGLVVH
PHQW 6L OH QLYHDX HVW VDWLVIDLVDQW
FRQVXOWH] OH UpVHDX &,752É1

6\VWqPH $%6

/H WpPRLQ GH FRQWU{OH GH O¶$%6
V¶DOOXPH FRQWDFW PLV HW GRLW
V¶pWHLQGUH
DSUqV
TXHOTXHV
VHFRQGHV
6L OH WpPRLQ GH FRQWU{OH QH V¶pWHLQW
SDV LO SHXW V¶DJLU G¶XQH GpIDLOODQFH
GX V\VWqPH YRLU © )UHLQV ª
7pPRLQ GH SUpFKDXIIDJH
PRWHXU 'LHVHO
9RLU PRGDOLWpV GH PLVH HQ PDUFKH
GX PRWHXU
9RLU FKDSLWUH © 0LVH HQ URXWH ª
7pPRLQ 6(59,&(

7pPRLQ
GH IRQFWLRQQHPHQW
GX V\VWqPH
GH GpSROOXWLRQ
6¶LO FOLJQRWH RX V¶DOOXPH HQ FRXUV
GH URXWH LO LQGLTXH XQ LQFLGHQW GH
IRQFWLRQQHPHQW GX V\VWqPH GH
GpSROOXWLRQ
&RQVXOWH] UDSLGHPHQW OH UpVHDX
&,752É1

,,

7pPRLQ GH VpFXULWp
HQIDQWV
/RUV GH O¶DFWLYDWLRQ RX j FKDTXH
PLVH VRXV FRQWDFW OH WpPRLQ
V¶DI¿FKH SXLV V¶pWHLQW DX ERXW
GH VHFRQGHV YRLU FKDSLWUH
© 6pFXULWp HQIDQWV ª

&H WpPRLQ UHVWH DOOXPp WDQW TXH OH
GpIDXW OLp DX PHVVDJH G¶DOHUWH HVW
SUpVHQW SRXU XQ GpIDXW LPSRUWDQW
&RQVXOWH] UDSLGHPHQW OH UpVHDX
&,752É1
&H WpPRLQ UHVWH DOOXPp WHPSRUDL
UHPHQW SRXU OHV GpIDXWV PLQHXUV
&RQVXOWH] OH UpVHDX &,752É1
3RXU UDSSHOHU OH PHVVDJH G¶DOHUWH
FRUUHVSRQGDQW YRLU ©-RXUQDO GHV
DOHUWHVª7 e 0 2 , 1 6 / 8 0 ,1(8;
7pPRLQ (63 $65

,,
(Q IRQFWLRQQHPHQW
/RUVTXH O¶XQ GHV V\VWqPHV (63
RX $65 DJLW OH WpPRLQ (63 $65
FOLJQRWH
(Q FDV G¶DQRPDOLH
9pKLFXOH URXODQW O¶DOOXPDJH GX
WpPRLQ (63 $65 DFFRPSDJQp
G¶XQ PHVVDJH VXU O¶DI¿FKHXU PXOWL
IRQFWLRQV HW G¶XQ VLJQDO VRQRUH
LQGLTXH XQ G\VIRQFWLRQQHPHQW GX
V\VWqPH
&RQVXOWH] OH UpVHDX &,752É1
1HXWUDOLVDWLRQ
/¶DOOXPDJH GX WpPRLQ (63 $65
HW GH OD OHG GH OD FRPPDQGH
G¶LQKLELWLRQ (63 LQGLTXHQW OD
QHXWUDOLVDWLRQ GX V\VWqPH
9RLU ©(63ª

7pPRLQ GH PLQL
FDUEXUDQW

7pPRLQ
© SLHG VXU OH IUHLQ ª

/RUVTXH OH UpVHUYRLU HVW SOHLQ WRXV OHV
SDYpV VRQW DOOXPpV
/RUVTXH OH WpPRLQ GH PLQL FDUEX
UDQW V¶DOOXPH DFFRPSDJQp G¶XQ ELS
VRQRUH HW G¶XQ PHVVDJH VXU O¶DI¿
FKHXU PXOWLIRQFWLRQV LO UHVWH RX
SDYpV DOOXPpV HW HQYLURQ OLWUHV GH
FDUEXUDQW GDQV OH UpVHUYRLU
/RUVTXH OH GHUQLHU SDYp V¶pWHLQW LO
UHVWH HQYLURQ OLWUHV GH FDUEXUDQW
GDQV OH UpVHUYRLU

/H FOLJQRWHPHQW GH FH WpPRLQ VXU
O¶DI¿FKHXU LQGLTXH OD QpFHVVLWp
G¶DSSX\HU VXU OD SpGDOH GH IUHLQ
SRXU GpPDUUHU DYHF OD ERvWH PD
QXHOOH SLORWpH YLWHVVHV RX SRXU
TXLWWHU OD SRVLWLRQ 3 GH OD ERvWH GH
YLWHVVHV DXWRPDWLTXH
&H WpPRLQ V¶DOOXPH VL YRXV
VRXKDLWH] GHVVHUUHU OH IUHLQ GH
VWDWLRQQHPHQW pOHFWULTXH VDQV
DSSX\HU VXU OD SpGDOH GH IUHLQ

8QH FRPPDQGH VLWXpH VXU OH
SDQQHDX j JDXFKH GX YRODQW
YRXV SHUPHW G¶RXYULU OD WUDSSH j
FDUEXUDQW GHSXLV O¶KDELWDFOH YRLU
©&DUEXUDQWª

1RWD (Q ERvWH PDQXHOOH SLORWpH
FH WpPRLQ FOLJQRWH HQ FDV GH
VXUFKDXIIH GH O¶HPEUD\DJH VL
YRXV PDLQWHQH] WURS ORQJWHPSV
OH YpKLFXOH HQ SHQWH j O¶DLGH GH
O¶DFFpOpUDWHXU 8WLOLVH] OD SpGDOH GH
IUHLQ RX OH IUHLQ GH VWDWLRQQHPHQW
pOHFWULTXH
7pPRLQ PHVXUH GH SODFH
GLVSRQLEOH
&H WpPRLQ V¶DOOXPH ORUVTXH OD
IRQFWLRQ PHVXUH GH SODFH GLVSRQL
EOH HVW VpOHFWLRQQpH
,O FOLJQRWH SHQGDQW OD PHVXUH&20%,1e
¬ OD PLVH GX FRQWDFW OH FRPELQp
DI¿FKH
O¶LQGLFDWHXU GH PDLQWHQDQFH
O¶LQGLFDWHXU GH QLYHDX G¶KXLOH
PRWHXU
OH WRWDOLVHXU NLORPpWULTXH
SXLV OH FRPSWHXU NLORPpWULTXH
MRXUQDOLHU

,QGLFDWHXU GH QLYHDX G¶KXLOH PRWHXU
¬ OD PLVH GX FRQWDFW O¶LQGLFDWHXU GH PDLQWHQDQFH V¶DI¿FKH SHQGDQW
TXHOTXHV VHFRQGHV YRLU ©,QGLFDWHXU GH PDLQWHQDQFHª SXLV OH QLYHDX
G¶KXLOH GX PRWHXU HVW LQGLTXp pJDOHPHQW SHQGDQW TXHOTXHV VHFRQGHV

,,

1RWD SRXU DVVXUHU OD ¿DELOLWp GH OD PHVXUH FRQWU{OHU OH QLYHDX G¶KXLOH VXU
VRO KRUL]RQWDO DYHF OH PRWHXU DUUrWp GHSXLV PLQXWHV DX PRLQV

OIL OK
OIL

&HW DI¿FKDJH LQGLTXH XQ IRQFWLRQQHPHQW QRUPDO

OIL

8Q FOLJQRWHPHQW GH ©2,/ª LQGLTXH XQ QLYHDX
G¶KXLOH LQIpULHXU DX PLQLPXP
9pUL¿H] DYHF OD MDXJH j KXLOH PDQXHOOH 9RLU
©1LYHDX[ª
6L OH QLYHDX EDV HVW FRQ¿UPp FRQVXOWH] OH UpVHDX
&,752É1

OIL

8Q FOLJQRWHPHQW GH ©2,/ ª LQGLTXH XQ LQFLGHQW
GH IRQFWLRQQHPHQW GH O¶LQGLFDWHXU &RQVXOWH] OH
UpVHDX &,752É1, 1 ' , & $7 ( 8 5 '( 0 $,17 (1$1&(
,,,O YRXV LQIRUPH GH O¶pFKpDQFH GH OD SURFKDLQH UpYLVLRQ j HIIHFWXHU FRQIRUPpPHQW DX SODQ G¶HQWUHWLHQ GX
FDUQHW G¶HQWUHWLHQ &HWWH LQIRUPDWLRQ HVW GpWHUPLQpH HQ IRQFWLRQ GH GHX[ SDUDPqWUHV OH NLORPpWUDJH
SDUFRXUX HW OH WHPSV pFRXOp GHSXLV OD GHUQLqUH UpYLVLRQ
)RQFWLRQQHPHQW
'qV OD PLVH GX FRQWDFW HW SHQ
GDQW TXHOTXHV VHFRQGHV OD FOp
V\PEROLVDQW OHV RSpUDWLRQV GH
PDLQWHQDQFH V¶DOOXPH O¶DI¿FKHXU
GX WRWDOLVDWHXU NLORPpWULTXH YRXV
LQGLTXH OH QRPEUH GH NLORPqWUHV
UHVWDQW DYDQW OD SURFKDLQH UpYL
VLRQ HQ PLOOLHUV HW FHQWDLQHV GH
NLORPqWUHV
([HPSOH LO YRXV UHVWH j SDUFRXULU
DYDQW OD SURFKDLQH UpYLVLRQ

)RQFWLRQQHPHQW VL O¶pFKpDQFH
MXVTX¶j OD SURFKDLQH UpYLVLRQ
HVW LQIpULHXUH j NP
¬ FKDTXH PLVH GX FRQWDFW HW
SHQGDQW FLQT VHFRQGHV OD FOp HW
OH NLORPpWUDJH FOLJQRWHQW
([HPSOH LO YRXV UHVWH j SDUFRXULU
DYDQW OD SURFKDLQH UpYLVLRQ
NP
¬ OD PLVH GX FRQWDFW HW SHQGDQW
FLQT VHFRQGHV O¶DI¿FKHXU LQGLTXH

)RQFWLRQQHPHQW VL O¶pFKpDQFH
GH UpYLVLRQ HVW GpSDVVpH
¬ FKDTXH PLVH GX FRQWDFW OD FOp
GH PDLQWHQDQFH HW OH NLORPpWUDJH
HIIHFWXp DYHF XQ PRLQV GHYDQW
DX GHOj GH OD UpYLVLRQ SUpFRQLVpH
FOLJQRWHQW
([HPSOH YRXV DYH] GpSDVVp
O¶pFKpDQFH GH UpYLVLRQ GH NP
/D UpYLVLRQ GH YRWUH YpKLFXOH HVW j
IDLUH HIIHFWXHU UDSLGHPHQW

4XHOTXHV VHFRQGHV DSUqV O¶DI
¿FKHXU WRWDOLVDWHXU NLORPpWULTXH
V¶DI¿FKH

4XHOTXHV VHFRQGHV DSUqV O¶DI¿
FKHXU WRWDOLVDWHXU NLORPpWULTXH
V¶DI¿FKH HW OD FOp GH PDLQWHQDQFH
UHVWH DOOXPpH

4XHOTXHV VHFRQGHV DSUqV OD PLVH
GX FRQWDFW OH WRWDOLVDWHXU NLORPp
WULTXH UHSUHQG VRQ IRQFWLRQQHPHQW
QRUPDO HW OD FOp GH PDLQWHQDQFH
UHVWH DOOXPpH

,1',&$7 (85 ' ( 0 $ , 1 7 ( 1 $ 1 & (
3pULRGLFLWp G¶HQWUHWLHQ
(Q FDV G¶XWLOLVDWLRQ GH YRWUH Yp
KLFXOH GDQV FHUWDLQHV FRQGLWLRQV
SDUWLFXOLqUHPHQW GLI¿FLOHV LO HVW
QpFHVVDLUH GH UHFRXULU DX SODQ
G¶HQWUHWLHQ ©FRQGLWLRQV SDUWLFXOLq
UHVª FRPSUHQDQW GHV SpULRGLFLWpV
G¶HQWUHWLHQ UDSSURFKpHV YRLU OH
FDUQHW G¶HQWUHWLHQ

,,
$
&RPELQp
PRQR WRQ RX
EL WRQ

$
&RPELQp
1DYL'ULYH

5HPLVH j ]pUR
9RWUH UHSUpVHQWDQW GX UpVHDX &,752É1 HIIHFWXH FHWWH RSpUDWLRQ DSUqV
FKDTXH UpYLVLRQ 7RXWHIRLV VL YRXV HIIHFWXH] YRWUH UpYLVLRQ YRXV PrPH OD
SURFpGXUH GH UHPLVH j ]pUR HVW OD VXLYDQWH
&RXSH] OH FRQWDFW SXLV PHWWH] OD FOp VXU OD SRVLWLRQ 6 DQWLYRO
$SSX\H] VXU OD FRPPDQGH $ HW PDLQWHQH] OD HQIRQFpH
0HWWH] OH FRQWDFW
0DLQWHQH] OD FRPPDQGH $ HQIRQFpH MXVTX¶j O¶DSSDULWLRQ GX ]pUR HW OD
GLVSDULWLRQ GH OD FOp GH PDLQWHQDQFH
&RXSH] OH FRQWDFW$)),&+(85 08/7,)21&7,216 $
,,5

2

/
-

5
,O HVW UHFRPPDQGp DX FRQGXFWHXU
GH QH SDV PDQLSXOHU OHV FRPPDQ
GHV GpFULWHV FL GHVVRXV HQ URX
ODQW
+HXUH
'DWH HW ]RQH G¶DI¿FKDJH
7HPSpUDWXUH H[WpULHXUH
/RUVTXH OD WHPSpUDWXUH H[WpULHXUH
HVW FRPSULVH HQWUH ƒ& HW ƒ&
O¶DI¿FKDJH GH OD WHPSpUDWXUH
FOLJQRWH ULVTXH GH YHUJODV
1RWD /D WHPSpUDWXUH H[WpULHXUH
DI¿FKpH SHXW rWUH VXSpULHXUH j
OD WHPSpUDWXUH UpHOOH ORUVTXH OH
YpKLFXOH VWDWLRQQH HQ SOHLQ VROHLO-

+

/
.

1

0
+

/¶DI¿FKDJH GH FHUWDLQHV LQIRUPD
WLRQV VH IDLW SDUIRLV SDU Gp¿OHPHQW
RX DOWHUQDQFH
&RPPDQGHV
2
$FFqV DX © 0HQX JpQp
UDO ª
- RX 0 'p¿OHPHQW GDQV OHV PH
QXV GH O¶DI¿FKHXU
/
9DOLGDWLRQ HW 6pOHFWLRQ
GDQV OHV PHQXV GH OD
IRQFWLRQ FKRLVLH RX GH OD
YDOHXU PRGL¿pH
+
$QQXODWLRQ GH O¶RSpUDWLRQ
RX UHWRXU j O¶DI¿FKDJH
SUpFpGHQW
5
6pOHFWLRQ GX W\SH G¶LQIRU
PDWLRQ DI¿FKpH HQ ]RQH
GDWH DXWRUDGLR &' HW
RUGLQDWHXU GH ERUG
. RX 1 'DQV OHV 0HQXV FKRL[ GH
O¶DFWLYDWLRQ GpVDFWLYDWLRQ
GH YRV IRQFWLRQV HW FKRL[
GH YRV UpJODJHV

2

0

0HQX *pQpUDO
(Q DSSX\DQW VXU OD FRPPDQGH 2
SXLV j O¶DLGH GH - RX 0 YRXV DYH]
DFFqV DX[ IRQFWLRQV VXLYDQWHV
‡ 5DGLR &' 9RLU $XWRUDGLR
‡ &RQ¿JXUDWLRQ YpKLFXOH SHU
PHWWDQW G¶DFWLYHU GpVDFWLYHU
O¶HQFOHQFKHPHQW GH O¶HVVXLH
YLWUH DUULqUH
O¶pFODLUDJH G¶DFFRPSDJQHPHQW
DXWRPDWLTXH VHORQ YHUVLRQ
OHV IRQFWLRQV DXWRPDWLTXHV
VHUUDJH GHVVHUUDJH GX IUHLQ
GH VWDWLRQQHPHQW pOHFWULTXH
OD VpOHFWLYLWp GHV RXYUDQWV
O¶DOOXPDJH GHV IHX[ GLXUQHV
VHORQ GHVWLQDWLRQ
‡ 2SWLRQV SHUPHWWDQW G¶DI¿FKHU
OHV DOHUWHV
‡ 5pJODJHV GH O¶$I¿FKHXU SHU
PHWWDQW GH UpJOHU OD GDWH HW O¶KHXUH
GHV DI¿FKHXUV
‡ /DQJXHV SHUPHWWDQW GH FKRLVLU
OD ODQJXH GH O¶DI¿FKHXU
‡ 8QLWpV GRQQDQW DFFqV DX[ FKRL[
GHV XQLWpV GH OD 7HPSpUDWXUH HW
GH OD &RQVRPPDWLRQ

$)),&+(85 08/7,)21&7,216 $
3(56211$/,6$7,21 HW
&21),*85$7,21
3RXU DFWLYHU GpVDFWLYHU
O¶HVVXLH YLWUH DUULqUH DX
SDVVDJH GH OD PDUFKH DUULqUH
$SSX\H] VXU 2
6pOHFWLRQQH] j O¶DLGH GH - RX
0 OH VRXV PHQX SRXU SHUVRQ
QDOLVHU FRQ¿JXUHU YRWUH Yp
KLFXOH SXLV FRQ¿UPH] YRWUH
FKRL[ SDU XQ DSSXL VXU /
O¶HVVXLH YLWUH
6pOHFWLRQQH]
DUULqUH j O¶DLGH GH - RX 0
/H V\VWqPH YRXV LQGLTXH
O¶pWDW DFWLYp RX LQDFWLYp GH OD
IRQFWLRQ 0RGL¿H] FHW pWDW SDU
DSSXL VXU . RX 1
9DOLGH] SDU XQ DSSXL VXU /

5

2

/
-

5

-

+

/
.

,,

1

0
+

2

0

3RXU DFWLYHU GpVDFWLYHU O¶pFODLUDJH G¶DFFRPSDJQHPHQW
DXWRPDWLTXH
$SSX\H] VXU 2
6pOHFWLRQQH] j O¶DLGH GH - RX 0 OH VRXV PHQX SRXU FRQ¿JXUHU YRWUH
YpKLFXOH SXLV FRQ¿UPH] YRWUH FKRL[ SDU XQ DSSXL VXU /
6pOHFWLRQQH] O¶pFODLUDJH G¶DFFRPSDJQHPHQW j O¶DLGH GH - RX 0
/H V\VWqPH YRXV LQGLTXH O¶pWDW DFWLYp RX LQDFWLYp GH OD IRQFWLRQ 0RGL¿H]
FHW pWDW SDU DSSXL VXU . RX 1
9DOLGH] SDU XQ DSSXL VXU /
3RXU DFWLYHU GpVDFWLYHU OHV IRQFWLRQV DXWRPDWLTXHV
GX IUHLQ GH VWDWLRQQHPHQW pOHFWULTXH
$SSX\H] VXU 2
6pOHFWLRQQH] j O¶DLGH GH - RX 0 OH VRXV PHQX SRXU FRQ¿JXUHU YRWUH
YpKLFXOH SXLV FRQ¿UPH] YRWUH FKRL[ SDU XQ DSSXL VXU /
6pOHFWLRQQH] IUHLQ SDUNLQJ DXWRPDWLTXH j O¶DLGH GH - RX 0
/H V\VWqPH YRXV LQGLTXH O¶pWDW DFWLYp RX LQDFWLYp GH OD IRQFWLRQ 0RGL¿H]
FHW pWDW SDU DSSXL VXU . RX 1
9DOLGH] SDU XQ DSSXL VXU /$)),&+(85 08/7,)21&7,216 $
,,

5

2

/
-

5

-

+

/
.

1

0
+

2

0

3RXU DFWLYHU GpVDFWLYHU OD VpOHFWLYLWp GHV RXYUDQWV
$SSX\H] VXU 2
6pOHFWLRQQH] j O¶DLGH GH - RX 0 OH VRXV PHQX SRXU FRQ¿JXUHU YRWUH YpKLFXOH SXLV FRQ¿UPH] YRWUH FKRL[ SDU XQ
DSSXL VXU /
6pOHFWLRQQH] O¶DFFqV j O¶DLGH GH - RX 0
/H V\VWqPH YRXV LQGLTXH O¶pWDW GHV RXYUDQWV 0RGL¿H] FHW pWDW SDU DSSXL VXU . RX 1
9DOLGH] SDU XQ DSSXL VXU /
3RXU DFWLYHU GpVDFWLYHU O¶DOOXPDJH GHV IHX[ GLXUQHV VHORQ GHVWLQDWLRQ
$SSX\H] VXU 2
6pOHFWLRQQH] j O¶DLGH GH - RX 0 OH VRXV PHQX SRXU FRQ¿JXUHU YRWUH YpKLFXOH SXLV FRQ¿UPH] YRWUH FKRL[ SDU XQ
DSSXL VXU /
6pOHFWLRQQH] O¶DOOXPDJH GHV IHX[ GLXUQHV j O¶DLGH GH - RX 0
/H V\VWqPH YRXV LQGLTXH O¶pWDW DFWLYp RX LQDFWLYp GH OD IRQFWLRQ 0RGL¿H] FHW pWDW SDU DSSXL VXU . RX 1
9DOLGH] SDU XQ DSSXL VXU /$)),&+(85 08/7,)21&7,216 $
2

/
-

5

5

-

+

/
.

1

0
+

3RXU DI¿FKHU OH MRXUQDO GHV
DOHUWHV
$SSX\H] VXU 2
¬ O¶DLGH GH - RX 0 VpOHFWLRQQH]
OH VRXV PHQX GHV RSWLRQV
&RQ¿UPH] SDU GHX[ DSSXLV
VXU /
1RWD 9RXV SRXYH] DQQXOHU OH
ODQFHPHQW GH O¶DI¿FKDJH HQ VpOHF
WLRQQDQW j O¶DLGH GH 5 O¶DEDQGRQ HW
YDOLGH] SDU DSSXL VXU /
/HV DOHUWHV VLJQDOpHV DQWpULHXUH
PHQW HW Q¶D\DQW SDV pWp UpVROXHV
YRXV VRQW UDSSHOpHV SDU Gp¿OH
PHQW

2

0

3RXU UpJOHU OD GDWH HW O¶KHXUH
$SSX\H] VXU 2
¬ O¶DLGH GH - RX 0 VpOHFWLRQQH]
OH VRXV PHQX GHV 5pJODJHV
GH O¶$I¿FKHXU SXLV FRQ¿UPH]
DYHF XQ DSSXL VXU /
¬ O¶DLGH GH - RX 0 VpOHFWLRQQH]
FH TXH YRXV VRXKDLWH]
PRGL¿HU O¶DQQpH OH PRLV OH
MRXU O¶KHXUH OHV PLQXWHV HW OH
PRGH G¶DI¿FKDJH
5pDOLVH] YRWUH UpJODJH j
O¶DLGH G¶DSSXLV VXU . RX 1
9RXV SRXYH] SRXUVXLYUH YRV
UpJODJHV HQ VpOHFWLRQQDQW XQ
DXWUH pOpPHQW SDU DSSXL VXU
- RX 0 4XDQG YRXV DYH]
WHUPLQp YRV UpJODJHV DSSX\H]
VXU /

3RXU FKRLVLU OD ODQJXH
$SSX\H] VXU 2
¬ O¶DLGH GH - RX 0 VpOHFWLRQQH]
OH VRXV PHQX GHV /DQJXHV
&RQ¿UPH] YRWUH FKRL[ SDU XQ
DSSXL VXU /
¬ O¶DLGH G¶DSSXLV VXU . RX 1
VpOHFWLRQQH] OD ODQJXH GH YR
WUH FKRL[ SXLV YDOLGH] SDU XQ
DSSXL VXU /

,,

3RXU FKRLVLU OHV XQLWpV
$SSX\H] VXU 2
¬ O¶DLGH GH - RX 0 VpOHFWLRQQH]
OH VRXV PHQX GHV XQLWpV
&RQ¿UPH] YRWUH FKRL[ SDU XQ
DSSXL VXU /
¬ O¶DLGH GH - RX 0 VpOHFWLRQQH]
O¶XQLWp j PRGL¿HU 7HPSpUDWXUH
RX &RQVRPPDWLRQ
¬ O¶DLGH G¶DSSXLV VXU . RX 1
VpOHFWLRQQH] O¶XQLWp GH YRWUH
FKRL[ SXLV YDOLGH] SDU XQ DS
SXL VXU /
1RWD &H FKRL[ FRQFHUQH WRXWHV
OHV LQIRUPDWLRQV &RQVRPPDWLRQ
9LWHVVH DSSDUDLVVDQW VXU OHV
DI¿FKHXUV$)),&+(85 08/7,)21&7,216 &
,,2

/
-0

,O HVW UHFRPPDQGp DX FRQGXFWHXU
GH QH SDV PDQLSXOHU OHV FRPPDQ
GHV GpFULWHV FL GHVVRXV HQ URX
ODQW
+HXUH
7HPSpUDWXUH H[WpULHXUH
'DWH HW ]RQH G¶DI¿FKDJH
/RUVTXH OD WHPSpUDWXUH H[WpULHXUH
HVW FRPSULVH HQWUH ƒ& HW ƒ&
O¶DI¿FKDJH GH OD WHPSpUDWXUH
FOLJQRWH ULVTXH GH YHUJODV

0HQX *pQpUDO
$SSX\H] VXU OD FRPPDQGH 2 SRXU
DI¿FKHU OH ©0HQX *pQpUDOª GH
O¶DI¿FKHXU PXOWLIRQFWLRQV ¬ O¶DLGH
GH FH PHQX YRXV DYH] DFFqV DX[
IRQFWLRQV VXLYDQWHV

&RPPDQGHV
2
$FFqV DX ©0HQX JpQpUDOª
- RX 0 'p¿OHPHQW GDQV OHV PH
QXV GH O¶DI¿FKHXU
/
9DOLGDWLRQ HW 6pOHFWLRQ
GDQV OHV PHQXV GH OD
IRQFWLRQ FKRLVLH RX GH OD
YDOHXU PRGL¿pH
+
$QQXODWLRQ GH O¶RSpUDWLRQ
RX UHWRXU j O¶DI¿FKDJH
SUpFpGHQW
5
6pOHFWLRQ GX W\SH G¶LQIRU
PDWLRQ DI¿FKpH HQ SHUPD
QHQFH GDWH $XWRUDGLR
&' RUGLQDWHXU GH ERUG HQ
SDUWLH GURLWH GH O¶DI¿FKHXU

2UGLQDWHXU GH ERUG
SHUPHWWDQW
'H VDLVLU OD GLVWDQFH
MXVTX¶j OD GHVWLQDWLRQ
/¶DFFqV DX MRXUQDO GHV DOHUWHV
UDSSHO GHV DOHUWHV VLJQDOpHV
DQWpULHXUHPHQW
/¶DFFqV j O¶pWDW GHV IRQFWLRQV
FRPPH SDU H[HPSOH O¶DOOXPDJH
DXWRPDWLTXH GHV IHX[ HW GH
O¶HVVXLH YLWUH DYDQW

5

+

5DGLR &'
9RLU $XWRUDGLR

3HUVRQQDOLVDWLRQ
&RQ¿JXUDWLRQ
SHUPHWWDQW G¶DFWLYHU
GpVDFWLYHU
O¶HQFOHQFKHPHQW GH O¶HVVXLH YLWUH
DUULqUH
O¶pFODLUDJH G¶DFFRPSDJQHPHQW
DXWRPDWLTXH
OHV SURMHFWHXUV GLUHFWLRQQHOV
;pQRQ EL IRQFWLRQV
OHV IRQFWLRQV DXWRPDWLTXHV VHU
UDJH GHVVHUUDJH DXWRPDWLTXH GX
IUHLQ GH VWDWLRQQHPHQW pOHFWULTXH
OD VpOHFWLYLWp GHV RXYUDQWV
O¶DOOXPDJH GHV IHX[ GLXUQHV
HW GH FKRLVLU
OD OXPLQRVLWp O¶KHXUH OD GDWH HW
OHV XQLWpV
OD ODQJXH GH O¶DI¿FKHXU
.LW PDLQ OLEUH %OXHWRRWKŠ
9RLU $XWRUDGLR
1RWD /D WHPSpUDWXUH H[WpULHXUH
DI¿FKpH SHXW rWUH VXSpULHXUH j
OD WHPSpUDWXUH UpHOOH ORUVTXH OH
YpKLFXOH VWDWLRQQH HQ SOHLQ VROHLO

$)),&+(85 08/7,)21&7,216 &
25',1$7(85 '( %25'
3RXU VDLVLU OD GLVWDQFH j SDUFRXULU
GH O¶RUGLQDWHXU GH ERUG
$SSX\H] VXU 2
6pOHFWLRQQH] j O¶DLGH GH - RX
0 O¶LF{QH GH O¶RUGLQDWHXU GH
ERUG SXLV FRQ¿UPH] SDU XQ
DSSXL VXU /
6pOHFWLRQQH] OD VDLVLH GH OD
GLVWDQFH j O¶DLGH GH - RX 0
&RQ¿UPH] YRWUH FKRL[ SDU XQ
DSSXL VXU /
3RXU FKRLVLU OD GLVWDQFH
VpOHFWLRQQH] OH FKLIIUH j
PRGL¿HU j O¶DLGH GH - RX 0 SXLV
FRQ¿UPH] SDU XQ DSSXL VXU /
¬ O¶DLGH GH - RX 0 UpJOH] OD
YDOHXU SXLV YDOLGH] DYHF XQ
DSSXL VXU /
9DOLGH] VXU ©2.ª GH O¶DI¿FKHXU
3RXU DFFpGHU DX MRXUQDO GHV
DOHUWHV GH O¶RUGLQDWHXU GH ERUG
$SSX\H] VXU 2
6pOHFWLRQQH] j O¶DLGH GH - RX
0 O¶LF{QH GH O¶RUGLQDWHXU GH
ERUG SXLV FRQ¿UPH] SDU XQ
DSSXL VXU /
6pOHFWLRQQH] OH MRXUQDO GHV
DOHUWHV
8QH IRLV OD OLVWH DI¿FKpH IDLWHV
OD Gp¿OHU j O¶DLGH GH - RX 0
$SSX\H] VXU + SRXU UHWRXUQHU
j O¶DI¿FKDJH SHUPDQHQW
3RXU DFFpGHU j O¶pWDW GHV IRQF
WLRQV SURFpGH] G¶XQH PDQLqUH
VLPLODLUH

2

/
-

5

5

-

+

/
.

,,

1

0
+

3(56211$/,6$7,21 HW
&21),*85$7,21
3RXU DFWLYHU GpVDFWLYHU
O¶HVVXLH YLWUH DUULqUH DX
SDVVDJH GH OD PDUFKH DUULqUH
$SSX\H] VXU 2
6pOHFWLRQQH] j O¶DLGH GH - RX
0 O¶LF{QH ©3HUVRQQDOLVDWLRQ
&RQ¿JXUDWLRQª SXLV FRQ¿UPH]
YRWUH FKRL[ SDU XQ DSSXL VXU /
3XLV VpOHFWLRQQH] OH VRXV
PHQX GHV SDUDPqWUHV YpKL
FXOHV &RQ¿UPH] SDU XQ DSSXL
VXU /
¬ O¶DLGH GH - RX 0 VpOHFWLRQQH]
©DLGH DX VWDWLRQQHPHQWª
&RQ¿UPH] YRWUH FKRL[ SDU XQ
DSSXL VXU /
3XLV SDU DSSXL VXU / FRFKH]
HQFOHQFKHPHQW
GpFRFKH]
GH O¶HVVXLH YLWUH DUULqUH HQ
PDUFKH DUULqUH SRXU O¶DFWLYHU
GpVDFWLYHU
9DOLGH] VXU ©2.ª GH O¶DI¿
FKHXU

2

0

3RXU DFWLYHU GpVDFWLYHU
O¶pFODLUDJH G¶DFFRPSDJQHPHQW
DXWRPDWLTXH
$SSX\H] VXU 2
6pOHFWLRQQH] j O¶DLGH GH - RX
0 O¶LF{QH ©3HUVRQQDOLVDWLRQ
&RQ¿JXUDWLRQª SXLV FRQ¿UPH]
YRWUH FKRL[ SDU XQ DSSXL VXU /
3XLV VpOHFWLRQQH] OH VRXV
PHQX GHV SDUDPqWUHV YpKL
FXOHV &RQ¿UPH] SDU XQ DSSXL
VXU /
¬ O¶DLGH GH - RX 0 VpOHFWLRQ
QH] ©pFODLUDJH HW VLJQDOLVD
WLRQª &RQ¿UPH] YRWUH FKRL[
SDU XQ DSSXL VXU /
3XLV SDU DSSXL VXU / FRFKH]
GpFRFKH] ©pFODLUDJH G¶DFFRP
SDJQHPHQWª SRXU O¶DFWLYHU
GpVDFWLYHU $SUpV O¶DFWLYDWLRQ
FKRLVLVVH] VD GXUpH DSSX\H]
VXU / SXLV VpOHFWLRQQH] DYHF -
RX 0 OD GXUpH HW DSSX\H] VXU
/
9DOLGH] VXU ©2.ª GH O¶DI¿
FKHXU$)),&+(85 08/7,)21&7,216 &
,,

2

/
-

5

0
+

3RXU DFWLYHU GpVDFWLYHU OHV
SURMHFWHXUV GLUHFWLRQQHOV
[pQRQ EL IRQFWLRQV
$SSX\H] VXU 2
6pOHFWLRQQH] j O¶DLGH GH - RX 0
O¶LF{QH ©3HUVRQQDOLVDWLRQ &RQ
¿JXUDWLRQª SXLV FRQ¿UPH] YRWUH
FKRL[ SDU XQ DSSXL VXU /
3XLV VpOHFWLRQQH] OH VRXV
PHQX GHV SDUDPqWUHV YpKL
FXOHV &RQ¿UPH] SDU XQ DSSXL
VXU /
¬ O¶DLGH GH - RX 0 VpOHFWLRQ
QH] ©DLGH j OD FRQGXLWHª
&RQ¿UPH] YRWUH FKRL[ SDU XQ
DSSXL VXU /
3XLV SDU DSSXL VXU / FRFKH]
GpFRFKH] OHV SURMHFWHXUV GL
UHFWLRQQHOV [pQRQ EL IRQFWLRQV
SRXU OHV DFWLYHU GpVDFWLYHU
9DOLGH] VXU ©2.ª GH O¶DI¿
FKHXU3RXU DFWLYHU GpVDFWLYHU
OHV IRQFWLRQV DXWRPDWLTXHV
GX IUHLQ GH VWDWLRQQHPHQW
pOHFWULTXH VHUUDJH GHVVHUUDJH
DXWRPDWLTXH
$SSX\H] VXU 2
6pOHFWLRQQH] j O¶DLGH GH - RX
0 O¶LF{QH ©3HUVRQQDOLVDWLRQ
&RQ¿JXUDWLRQª SXLV FRQ¿UPH]
YRWUH FKRL[ SDU XQ DSSXL VXU /
3XLV VpOHFWLRQQH] OH VRXV
PHQX GHV SDUDPqWUHV YpKL
FXOHV &RQ¿UPH] SDU XQ DSSXL
VXU /
¬ O¶DLGH GH - RX 0 VpOHF
WLRQQH] ©DLGH j OD FRQGXLWHª
&RQ¿UPH] YRWUH FKRL[ SDU XQ
DSSXL VXU /
3XLV SDU DSSXL VXU / FRFKH]
GpFRFKH] ©IUHLQ GH SDUNLQJ
DXWRPDWLTXHª SRXU DFWLYHU
GpVDFWLYHU OHV IRQFWLRQV DXWR
PDWLTXHV GH VHUUDJH GHVVHU
UDJH
9DOLGH] VXU ©2.ª GH O¶DI¿
FKHXU
3RXU DFWLYHU GpVDFWLYHU OD
VpOHFWLYLWp GHV RXYUDQWV
$SSX\H] VXU 2
6pOHFWLRQQH] j O¶DLGH GH - RX
0 O¶LF{QH ©3HUVRQQDOLVDWLRQ
&RQ¿JXUDWLRQª SXLV FRQ¿UPH]
YRWUH FKRL[ SDU XQ DSSXL VXU /

3XLV VpOHFWLRQQH] OH VRXV
PHQX GHV SDUDPqWUHV YpKL
FXOHV &RQ¿UPH] SDU XQ DSSXL
VXU /
¬ O¶DLGH GH - RX 0 VpOHF
WLRQQH] ©DFFqV DX YpKLFXOHª
&RQ¿UPH] YRWUH FKRL[ SDU XQ
DSSXL VXU /
3XLV SDU DSSXL VXU / VpOHF
WLRQQH] O¶pWDW GHV RXYUDQWV
VRXKDLWp
9DOLGH] VXU ©2.ª GH O¶DI¿
FKHXU
3RXU DFWLYHU GpVDFWLYHU
O¶DOOXPDJH GHV IHX[ GLXUQHV
VHORQ GHVWLQDWLRQ
$SSX\H] VXU 2
6pOHFWLRQQH] j O¶DLGH GH - RX
0 O¶LF{QH ©3HUVRQQDOLVDWLRQ
&RQ¿JXUDWLRQª SXLV FRQ¿UPH]
YRWUH FKRL[ SDU XQ DSSXL VXU
/
3XLV VpOHFWLRQQH] OH VRXV
PHQX GHV SDUDPqWUHV YpKL
FXOHV &RQ¿UPH] SDU XQ DSSXL
VXU /
¬ O¶DLGH GH - RX 0 VpOHFWLRQ
QH] ©pFODLUDJH HW VLJQDOLVD
WLRQª &RQ¿UPH] YRWUH FKRL[
SDU XQ DSSXL VXU /
3XLV SDU DSSXL VXU / FRFKH]
GpFRFKH] ©IHX[ GLXUQHVª SRXU
DFWLYHU GpVDFWLYHU OD IRQFWLRQ
9DOLGH] VXU ©2.ª GH O¶DI¿
FKHXU

$)),&+(85 08/7,)21&7,216 &
2

/
-

5

5

-

+

/
.

1

0
+

3RXU UpJOHU OD GDWH HW O¶KHXUH
$SSX\H] VXU 2
6pOHFWLRQQH] j O¶DLGH GH - RX
0 O¶LF{QH ©3HUVRQQDOLVDWLRQ
&RQ¿JXUDWLRQª SXLV FRQ¿UPH]
YRWUH FKRL[ SDU XQ DSSXL VXU /
6pOHFWLRQQH] OD FRQ¿JXUDWLRQ
GH O¶DI¿FKHXU j O¶DLGH GH - RX 0
&RQ¿UPH] SDU XQ DSSXL VXU /
6pOHFWLRQQH] OH UpJODJH GH OD
GDWH HW O¶KHXUH j O¶DLGH GH -
RX 0 SXLV FRQ¿UPH] SDU XQ
DSSXL VXU /
6pOHFWLRQQH] j O¶DLGH GH -
RX 0 OHV YDOHXUV j PRGL¿HU
&RQ¿UPH] SDU XQ DSSXL VXU /
)DLWHV YRV UpJODJHV DYHF - RX
0 SXLV YDOLGH] FKDTXH FKRL[
GH UpJODJH SDU DSSXL VXU /
9DOLGH] VXU ©2.ª GH O¶DI¿
FKHXU

2

0

3RXU FKRLVLU OHV XQLWpV
$SSX\H] VXU 2
6pOHFWLRQQH] j O¶DLGH GH - RX
0 O¶LF{QH ©3HUVRQQDOLVDWLRQ
&RQ¿JXUDWLRQª SXLV FRQ¿UPH]
YRWUH FKRL[ SDU XQ DSSXL VXU /
6pOHFWLRQQH] OD FRQ¿JXUDWLRQ
GH O¶DI¿FKHXU j O¶DLGH GH - RX 0
&RQ¿UPH] SDU XQ DSSXL VXU /
3XLV VpOHFWLRQQH] OH VRXV PHQX
GHV XQLWpV &RQ¿UPH] SDU XQ
DSSXL VXU /
¬ O¶DLGH GH - RX 0 VpOHFWLRQQH]
O¶XQLWp j PRGL¿HU 7HPSpUDWXUH
SXLV
&RQVRPPDWLRQ
RX
YDOLGH] SDU XQ DSSXL VXU /
9DOLGH] VXU ©2.ª GH O¶DI¿
FKHXU

3RXU FKRLVLU OD ODQJXH
$SSX\H] VXU 2
6pOHFWLRQQH] j O¶DLGH GH - RX
0 O¶LF{QH ©3HUVRQQDOLVDWLRQ
&RQ¿JXUDWLRQª SXLV FRQ¿UPH]
YRWUH FKRL[ SDU XQ DSSXL VXU /
6pOHFWLRQQH] OH FKRL[ GH OD
ODQJXH j O¶DLGH GH - RX 0
¬ O¶DLGH GH - RX 0 VpOHFWLRQQH]
OD ODQJXH VRXKDLWpH HW YDOLGH]
YRWUH FKRL[ SDU DSSXL VXU /
9DOLGH] VXU ©2.ª GH O¶DI¿
FKHXU

,,

1RWD &H FKRL[ FRQFHUQH WRXWHV
OHV LQIRUPDWLRQV &RQVRPPDWLRQ
9LWHVVH DSSDUDLVVDQW VXU OHV
DI¿FKHXUV$)),&+(85 08/7,)21&7,216 '7


,,

2

/
-

5
,O HVW UHFRPPDQGp DX FRQGXFWHXU
GH QH SDV PDQLSXOHU OHV FRP
PDQGHV GpFULWHV FL GHVVRXV HQ
URXODQW
7HPSpUDWXUH H[WpULHXUH
5pSHUWRLUH
'DWH
7pOpSKRQH
+HXUH
/RUVTXH OD WHPSpUDWXUH H[WpULHX
UH HVW FRPSULVH HQWUH ƒ& HW
± ƒ& O¶DI¿FKDJH GH OD WHPSpUDWXUH
FOLJQRWH ULVTXH GH YHUJODV
1RWD /D WHPSpUDWXUH H[WpULHXUH
DI¿FKpH SHXW rWUH VXSpULHXUH j
OD WHPSpUDWXUH UpHOOH ORUVTXH OH
YpKLFXOH VWDWLRQQH HQ SOHLQ VROHLO&RPPDQGHV
2
$FFqV DX ©0HQX JpQpUDOª
- RX 0 'p¿OHPHQW GDQV OHV PH
QXV GH O¶DI¿FKHXU
/
9DOLGDWLRQ HW 6pOHFWLRQ
GDQV OHV PHQXV GH OD
IRQFWLRQ FKRLVLH RX GH OD
YDOHXU PRGL¿pH

+
5

-

5
1

.

0
+
$QQXODWLRQ GH O¶RSpUDWLRQ
RX UHWRXU j O¶DI¿FKDJH
SUpFpGHQW
6pOHFWLRQ GX W\SH G¶LQIRU
PDWLRQ DI¿FKpH HQ SHUPD
QHQFH GDWH $XWRUDGLR
&' RUGLQDWHXU GH ERUG HQ
SDUWLH GURLWH GH O¶DI¿FKHXU

0HQX *pQpUDO
$SSX\H] VXU OD FRPPDQGH 2 SRXU
DI¿FKHU OH ©0HQX *pQpUDOª GH
O¶DI¿FKHXU PXOWLIRQFWLRQV
¬ O¶DLGH GH FH PHQX YRXV DYH]
DFFqV DX[ IRQFWLRQV VXLYDQWHV
1DYLJDWLRQ JXLGDJH
9RLU QRWLFH 1DYL'ULYH
$XGLR
9RLU QRWLFH 1DYL'ULYH
2UGLQDWHXU GH ERUG
9RLU QRWLFH 1DYL'ULYH

/ +

2

0

5pSHUWRLUH
9RLU QRWLFH 1DYL'ULYH
7pOpPDWLTXH
9RLU QRWLFH 1DYL'ULYH
&RQ¿JXUDWLRQ SHUPHWWDQW
GH UpJOHU GLIIpUHQWV SDUDPq
WUHV GDWH KHXUH XQLWpV
9RLU QRWLFH 1DYL'ULYH
&DUWH
9RLU QRWLFH 1DYL'ULYH
9LGpR
9RLU QRWLFH 1DYL'ULYH

2 5 ' , 1 $7 ( 8 5 '( %25'
,,

3RXU REWHQLU O¶DI¿FKDJH HW OD VpOHF
WLRQ GHV GLIIpUHQWHV LQIRUPDWLRQV
DSSX\H] SDU LPSXOVLRQV EUqYHV
VXU O¶H[WUpPLWp GH OD FRPPDQGH GH
O¶HVVXLH YLWUH DYDQW
3RXU OHV DI¿FKHXUV PXOWLIRQFWLRQV
& HW '7 XQ DSSXL VXU OD FRPPDQGH
© 0RGH ª DI¿FKH G¶XQH PDQLqUH
SHUPDQHQWH OHV LQIRUPDWLRQV GH
O¶RUGLQDWHXU GH ERUG
3RXU UHPHWWUH j ]pUR OHV
LQIRUPDWLRQV GH O¶RUGLQDWHXU
DSSX\H] HQ FRQWLQX TXHOTXHV
VHFRQGHV VXU OH ERXW GH OD
FRPPDQGH ORUVTXH O¶XQH GH FHV
LQIRUPDWLRQV HVW DI¿FKpH

$I¿FKHXU PXOWLIRQFWLRQV $
/¶RUGLQDWHXU GH ERUG GRQQH W\SHV
G¶LQIRUPDWLRQV DFFHVVLEOHV SDU DS
SXLV VXFFHVVLIV VXU OD FRPPDQGH
‡ $XWRQRPLH
‡ &RQVRPPDWLRQ LQVWDQWDQpH
‡ 'LVWDQFH SDUFRXUXH
‡ &RQVRPPDWLRQ PR\HQQH
‡ 9LWHVVH PR\HQQH
3RXU DQQXOHU O¶DI¿FKDJH
GH
O¶LQIRUPDWLRQ GH O¶RUGLQDWHXU GH ERUG
DSSX\H] XQH FLQTXLqPH IRLV

$I¿FKHXUV PXOWLIRQFWLRQV & HW
'7
/¶RUGLQDWHXU GH ERUG GRQQH DFFqV j
W\SHV G¶LQIRUPDWLRQ HQ LQVWDQWDQp
/¶DXWRQRPLH
/D FRQVRPPDWLRQ LQVWDQWDQpH
/D GLVWDQFH UHVWDQW j SDUFRXULU
,O GRQQH pJDOHPHQW DFFqV j
W\SHV G¶LQIRUPDWLRQ SRXU GHX[
SDUFRXUV HW
/D GLVWDQFH SDUFRXUXH
/D FRQVRPPDWLRQ PR\HQQH
/D YLWHVVH PR\HQQH
/HV SDUFRXUV
/HV SDUFRXUV HW VRQW LQGpSHQ
GDQWV HW G¶XWLOLVDWLRQ LGHQWLTXH
,OV SHUPHWWHQW SDU H[HPSOH G¶DI
IHFWHU OH SDUFRXUV j GHV FDOFXOV
MRXUQDOLHUV HW OH SDUFRXUV j GHV
FDOFXOV PHQVXHOV
5HPLVH j ]pUR G¶XQ SDUFRXUV
/RUVTXH OH SDUFRXUV GpVLUp HVW
DI¿FKp HIIHFWXH] XQ DSSXL ORQJ
VXU O¶H[WUpPLWp GH OD FRPPDQGH GH
O¶HVVXLH YLWUH2 5 ' , 1 $7 ( 8 5 '( %25'
,,

9HUVLRQ DI¿FKHXU
PXOWLIRQFWLRQV $

$XWRQRPLH
(OOH LQGLTXH OH QRPEUH GH NLORPqWUHV SRXYDQW rWUH HQFRUH
SDUFRXUXV DYHF OH FDUEXUDQW UHVWDQW GDQV OH UpVHUYRLU
4XDQG OD GLVWDQFH UHVWDQW j SDUFRXULU HVW LQIpULHXUH j
NP HQYLURQ VHXOV WURLV WLUHWV V¶DI¿FKHQW
$SUqV XQH UpLQLWLDOLVDWLRQ GH O¶RUGLQDWHXU GH ERUG
O¶LQGLFDWLRQ GH O¶DXWRQRPLH QH GHYLHQW VLJQL¿FDWLYH
TX¶DSUqV XQ FHUWDLQ WHPSV G¶XWLOLVDWLRQ
&RQVRPPDWLRQ LQVWDQWDQpH
&¶HVW OH UpVXOWDW SRUWDQW VXU OD FRQVRPPDWLRQ
HQUHJLVWUpH GHSXLV OHV GHX[ GHUQLqUHV VHFRQGHV
&HWWH IRQFWLRQ QH V¶DI¿FKH TX¶j SDUWLU GH NP K

'LVWDQFH SDUFRXUXH
(OOH LQGLTXH OH QRPEUH GH NLORPqWUHV SDUFRXUXV GHSXLV
OD GHUQLqUH UHPLVH j ]pUR GH O¶RUGLQDWHXU GH ERUG

&RQVRPPDWLRQ PR\HQQH
(OOH HVW OH UDSSRUW HQWUH OH FDUEXUDQW FRQVRPPp HW OD
GLVWDQFH SDUFRXUXH GHSXLV OD GHUQLqUH PLVH j ]pUR GH
O¶RUGLQDWHXU

9LWHVVH PR\HQQH
(OOH HVW REWHQXH GHSXLV OD GHUQLqUH PLVH j ]pUR GH
O¶RUGLQDWHXU HQ GLYLVDQW OD GLVWDQFH SDUFRXUXH SDU OH
WHPSV G¶XWLOLVDWLRQ FRQWDFW PLV'LVWDQFH UHVWDQW j SDUFRXULU
3RXU VD VDLVLH YRLU © $I¿FKHXUV PXOWLIRQFWLRQV & HW
'7 ª

9HUVLRQ DI¿FKHXUV
PXOWLIRQFWLRQV & HW '7


Aperçu du document C4 picasso notice.pdf - page 1/249

 
C4 picasso notice.pdf - page 3/249
C4 picasso notice.pdf - page 4/249
C4 picasso notice.pdf - page 5/249
C4 picasso notice.pdf - page 6/249
 
Télécharger le fichier (PDF)


C4 picasso notice.pdf (PDF, 4.1 Mo)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIP TexteDocuments similaires


g0w4nfs
c4 picasso notice
audi ssp 156f 1
manuel de police
gps edge 305
livret recommandations masque covid lecture

Sur le même sujet..
🚀  Page générée en 0.012s