chahadat .pdf


Nom original: chahadat.pdf
Auteur: abdouainou

Ce document au format PDF 1.5 a été généré par Microsoft® Office Word 2007, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 30/06/2010 à 12:42, depuis l'adresse IP 41.140.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 911 fois.
Taille du document: 354 Ko (2 pages).
Confidentialité: fichier public
Télécharger le fichier (PDF)


Aperçu du document


‫‪ 0222‬ــ ‪0202‬‬

‫ثعذ ألم يٍ سُز‪ ٍٛ‬عهٗ إعالق ثٕاثخ يدهخ كزبة اإلَزشَذ انًغبسثخ اإلنكزشَٔ‪ٛ‬خ ف‪ ٙ‬فضبء انشجكخ‬
‫انعُكجٕر‪ٛ‬خ (اإلَزشَذ) إسزغبعذ ْزِ انًدهخ اإلنكزشَٔ‪ٛ‬خ ٔثًُغهمبرٓب انًزٕاضعخ أٌ رُسذ إسًٓب‬
‫انخبص ف‪ ٙ‬لبئًخ أَشظ انًدالد اإلنكزشَٔ‪ٛ‬خ انًغشث‪ٛ‬خ عهٗ انًسزٕٖ انًغشث‪ٔ ٙ‬انعشث‪. ٙ‬‬
‫ٔاززفبءا ثًشٔسعبو عهٗ ٔالدرٓب كبَذ لذ أعذد إداسح انًدهخ انسُخ انًبض‪ٛ‬خ ‪ 0222‬يسٕسا ْبيب‬
‫إَذسج ضًٍ أٔنٗ ثشايح أخُذرٓب ٔ‪ٚ‬زعهك األيشثًهف زٕل انُششانٕسل‪ٔ ٙ‬انُششاإلنكزشَٔ‪ ٙ‬ثششاكخ يع‬
‫خش‪ٚ‬ذح انًُعغف أسٓى ف‪ ّٛ‬انعذ‪ٚ‬ذ يٍ انكزبة ٔاألدثبء يٍ انًغشة ٔانعبنى انعشث‪ٔ ٙ‬انكزبة انعشة‬
‫انًم‪ ًٍٛٛ‬ف‪ ٙ‬انذٔل انغشث‪ٛ‬خ ٔلذ إسزغبع ْزا انًهف أٌ ‪ٚ‬د‪ٛ‬ت ف‪ ٙ‬زذٔد انًًكٍ عٍ األسئهخ انمهمخ انز‪ٙ‬‬
‫رؤسق صُبعخ انُششانٕسل‪ٔ ٙ‬يسزمجم انُششاإلنكزشَٔ‪ٔ ٙ‬كم انفبعه‪ ٍٛ‬انًشرجغ‪ ٍٛ‬ثًٓب يعب سٕاء يٍ‬
‫ثع‪ٛ‬ذ أٔيٍ لش‪ٚ‬ت ‪...‬‬
‫ٔف‪ ٙ‬أفك إززفبئٓب ثزكشٖ يشٔسسُز‪ ٍٛ‬عهٗ إعاللٓب ثبدسد إداسح انًدهخ ْزِ اانسُخ ٔف‪ ٙ‬سبثمخ ْ‪ٙ‬‬
‫األٔنٗ يٍ َٕعٓب ف‪ ٙ‬انًغشة ٔانعبنى انعشث‪ٔ ٙ‬أعذد أَغهٕخ‪ٛ‬ب انشعشانًغشث‪ ٙ‬ف‪ ٙ‬انعشش‪ٚ‬خ األٔنٗ يٍ‬
‫األنف‪ٛ‬خ انثبنثخ (‪ 0222‬ــ ‪)0202‬‬
‫ٔلذ رى إَدبصْزا انًششٔع انشائذ ٔاكزًم ثذسِ لجم يٕعذِ انًسذد ف‪ ٙ‬زهخ أَ‪ٛ‬مخ ٔإخشاج ثذ‪ٚ‬ع ‪ٚ‬ه‪ٛ‬ك‬
‫ثزأنك انمص‪ٛ‬ذح انًغشث‪ٛ‬خ ف‪ْ ٙ‬زِ انعشش‪ٚ‬خ ْٕٔعًم س‪ٛ‬كٌٕ يٍ دٌٔ شك يفخشح نهزاكشح انشعش‪ٚ‬خ‬
‫انًغشث‪ٛ‬خ ْٔ‪ ٙ‬رٕاكت ٔرُخشط ف‪ ٙ‬عصشانشلً‪ٛ‬خ ‪ٔ ،‬ف‪ ٙ‬رصش‪ٚ‬ر نًذ‪ٚ‬شيدهخ كزبة اإلَزشَذ انًغبسثخ لبل‬
‫إٌ ْزِ األَغهٕخ‪ٛ‬ب لذ اززشيذ يعب‪ٛٚ‬شانشفبف‪ٛ‬خ ٔانصذق ف‪ ٙ‬رشارج‪ٛ‬خ انشعشاء خالفب نهكث‪ٛ‬ش يٍ‬
‫األَغهٕخ‪ٛ‬بد انٕسل‪ٛ‬خ ٔانز‪ ٙ‬أشعهذ زشٔثب ٔضغبئٍ كبَذ أسهسزٓب انمبرهخ رصف‪ٛ‬خ زسبثبد ث‪ٍٛ‬‬
‫انشعشاء ْٔكزا لذ ‪ٚ‬الزظ انشعشاء ٔانُمبد ٔكم انًززجع‪ ٍٛ‬أٌ إسى انشبعشانكج‪ٛ‬شأزًذ ثهسبج أ‪ٚ‬خ ٔاسْبو‬
‫لذ خبء ف‪ ٙ‬آخشانمبئًخ إعزًبدا فمظ عهٗ ربس‪ٚ‬خ رمذ‪ٚ‬ى عهجّ ٔن‪ٛ‬س إَزمبصب نزدشثزّ انشائذح ٔانسبيمخ ‪.‬‬
‫ٔف‪ ٙ‬إسزغالع نشأ٘ انعذ‪ٚ‬ذ يٍ انشٕاعشٔانشعشاء انًشبسك‪ ٍٛ‬عجشانكث‪ٛ‬شيُٓى عٍ إعزضاصْى ٔاغزجبعٓى‬
‫ثٓزِ انًجبدسح انشائذح عهٗ انًسزٕٖ انًغشث‪ٔ ٙ‬انعشث‪ْٔ ٙ‬كزا خبء ف‪ ٙ‬كهًخ انشبعشعجذانسك ثٍ‬
‫سزًٌٕ إٌ ْزِ األَغهٕخ‪ٛ‬ب عًم خ‪ٛ‬ذ ٔأرًُٗ نكى انزٕف‪ٛ‬ك ٔانُدبذ ٔف‪ ٙ‬كهًخ انشبعشانًغشث‪ ٙ‬انًم‪ٛ‬ى‬
‫ف‪ ٙ‬كٕاالاليجٕسخبنذ انشغ‪ٛ‬ج‪ ٙ‬إٌ ْزِ األَغهٕخ‪ٛ‬ب عًم إثذاع‪ ٙ‬سائع ‪ٚ‬سزسك انزُٕ‪ٔ ّٚ‬اإلشبدح ‪ ،‬سهًذ‬
‫األ‪ٚ‬ذ٘ انًجذعخ ٔانعمٕل انُ‪ٛ‬شح انز‪ ٙ‬صًًذ ٔأخشخذ ْزا انًُزٕج انثمبف‪ ٙ‬إنٗ انٕخٕد أيب‬
‫انذكزٕسزسٍ نشكشف‪ٛ‬مٕل إَّ عًم سائذ ٔيزً‪ٛ‬ض‪ٚ‬سزسك انزُٕ‪ ّٚ‬ديزى ف‪ ٙ‬خذيخ انثمبفخ ٔاإلثذاع ٔف‪ٙ‬‬
‫شٓبدرٓب رمٕل انشبعشح فز‪ٛ‬سخ انُٕزٕ ثذٌٔ يدبيالد أعدجذ ثبإلخشاج انفُ‪ ٙ‬نألَغهٕخ‪ٛ‬ب ٔرفبخأد‬
‫كث‪ٛ‬شا ثًسزٕاْب اإلثذاع‪ ٙ‬ز‪ٛ‬ث رفٕلذ عهٗ انذ‪ٕٚ‬اٌ انًغجٕع أيب انشبعشانًغشث‪ ٙ‬األَ‪ٛ‬ك ٔانشل‪ٛ‬ك يعذ‬
‫أَدر ثشَبيح ثمبف‪ ٙ‬رهفض٘ ف‪ ٙ‬انمُبح األٔنٗ انًغشث‪ٛ‬خ ‪ٚ‬بس‪ ٍٛ‬عذَبٌ ف‪ٛ‬مٕل كهٕ رًبو نمذ إعهعذ عهٗ خم‬
‫انًسبًْبد ٔٔخذد يدٕٓدكى يزً‪ٛ‬ضا فعال ٔثشافٕ أرًُٗ نكى انًض‪ٚ‬ذ ٔانًض‪ٚ‬ذ يٍ انُدبذ أيب‬
‫انشبعشٔاإلعالي‪ ٙ‬ف‪ ٙ‬إراعخ أغبد‪ٚ‬شزسٍ انًذد٘ ف‪ٛ‬مٕل ف‪ ٙ‬شٓبدرّ نمذ خبء انعًم سائعب خذا شكال‬
‫ٔيضًَٕب أرًُٗ أٌ ‪ٚ‬عشف عش‪ٚ‬مّ إنٗ انُشش انٕسل‪ٔ . ٙ‬نإلشبسح فئٌ ْزِ ْ‪ ٙ‬أٔل أَغهٕخ‪ٛ‬ب إنكزشَٔ‪ٛ‬خ‬
‫يغشث‪ٛ‬خ زصشد انًسبفخ انضيُ‪ٛ‬خ ف‪ ٙ‬انعشش‪ٚ‬خ األٔنٗ يٍ األنف‪ٛ‬خ انثبنثخ‬

‫‪http://kouttab-al-internet-almaghariba.page.tl/‬‬


chahadat.pdf - page 1/2
chahadat.pdf - page 2/2

Documents similaires


gurb62p
qw12odc
2addpam
dci8x39
gx15ni9
78ln054


Sur le même sujet..