Ecran Maxdata Belinea 10 17 15.pdf


Aperçu du fichier PDF ecran-maxdata-belinea-10-17-15.pdf - page 4/12

Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Aperçu texte


)5$1d$,6

,1)250$7,216 ,03257$17(6
1RWH VXU OD PLVH HQ SODFH GX PRQLWHXU
‡ /¶HPSODFHPHQW FKRLVL SRXU O¶LQVWDOODWLRQ QH GRLW
rWUH QL WURS FKDXG QL WURS IURLG QL KXPLGH RX
SRXVVLpUHX[ /D FKDOHXU HW OH IURLG SHXYHQW DOWpUHU
OHV IRQFWLRQQDOLWpV GX PRQLWHXU /¶KXPLGLWp HW OD
SRXVVLqUH SHXYHQW OH PHWWUH KRUV VHUYLFH

‡ eYLWH] GH UHFRXYULU OHV RUL¿FHV GH YHQWLODWLRQ
8QH FLUFXODWLRQ G¶DLU FRQVWDQWH HVW QpFHVVDLUH
SRXU HPSrFKHU OH PRQLWHXU GH WURS FKDXIIHU 6L
O¶DLU QH SHXW SOXV FLUFXOHU OH PRQLWHXU SHXW rWUH
JUDYHPHQW HQGRPPDJp

‡ 1H SODFH] SDV OH PRQLWHXU j SUR[LPLWp G¶XQH
VRXUFH GH FKDXIIDJH SDU H[HPSOH XQ UDGLDWHXU
1¶H[SRVH] SDV OH PRQLWHXU j GHV YLEUDWLRQV PpFD
QLTXHV RX j GHV VHFRXVVHV

‡ 1¶XWLOLVH] SDV GH VROYDQWV SRXU QHWWR\HU OH PRQL
WHXU FHOD SRXUUDLW HQGRPPDJHU OH ERvWLHU 3RXU
SOXV G¶LQIRUPDWLRQV VXU OH QHWWR\DJH GX PRQLWHXU
FRQVXOWH] OH SDUDJUDSKH © (QWUHWLHQ GH YRWUH
PRQLWHXU /&' ª

‡ 3RVLWLRQQH] OH PRQLWHXU GH IDoRQ j SURWpJHU
O¶pFUDQ GH OD OXPLqUH GLUHFWH RX GX VROHLO OD
OXPLqUH GLUHFWH SHXW SURYRTXHU GHV UpÀH[LRQV
QXLVLEOHV j OD TXDOLWp GH O¶LPDJH

1RWHV VXU OH UDFFRUGHPHQW j O¶DOLPHQWDWLRQ
pOHFWULTXH


1¶XWLOLVH] TXH OH W\SH GH FRUGRQ VHFWHXU GHVWLQp
j rWUH XWLOLVp GDQV YRWUH SD\V/D SULVH G¶DOLPHQWDWLRQ PXUDOH GRLW rWUH DLVpPHQW
DFFHVVLEOH /D VHXOH IDoRQ GH GpEUDQFKHU OH
PRQLWHXU GH OD VRXUFH G¶DOLPHQWDWLRQ pOHFWULTXH
FRQVLVWH j GpEUDQFKHU OH FRUGRQ VHFWHXU

‡ &H PRQLWHXU HVW FRPSDWLEOH (1(5*< 67$5Š
0$ ;'$7$ HVW SDU WHQDLUH GX SURJUDPPH
(1(5*< 67$5 Š HW JDUDQWLW TXH FHW DSSDUHLO
HVW FRQIRUPH DX[ UHFRPPDQGDWLRQV (1(5*<
67$5Š SRXU O¶RSWLPLVDWLRQ GH OD FRQVRPPDWLRQ
pOHFWULTXH5HPDUTXH VXU OD UpVROXWLRQ


7RXWHV OHV UpVROXWLRQV GpÀpFKLVVDQWHV REWH
QXHV SDU OHV FDUWHV JUDSKLTXHV FRQVWLWXHQW OD
UpVROXWLRQ SK\VLTXH GH O¶pFUDQ HW V¶DMXVWHQW SDU
LQWHUSRODWLRQ /D TXDOLWp GH O¶LPDJH SHXW HQ rWUH
DIIHFWpH

5HPDUTXHV VXU O¶HUJRQRPLH


3UpFDXWLRQV G¶HPSORL


1¶RXYUH] MDPDLV YRXV PrPH OH PRQLWHXU YRXV
SRXUULH] rWUH pOHFWURFXWp &H PRQLWHXU QH GRLW
rWUH RXYHUW HW UpSDUp TXH SDU GHV SURIHVVLRQQHOV
TXDOL¿pV

/H FkEOH G¶DOLPHQWDWLRQ VHFWHXU QH GRLW SDV rWUH
HQGRPPDJp 1H SODFH] DXFXQ REMHW VXU FH FkEOH
HW pYLWH] TX¶LO QH V¶HPPrOH 3RXU GpEUDQFKHU FH
FRUGRQ WLUH] WRXMRXUV VXU OD SULVH HW QRQ VXU OH
FkEOH OXL PrPH 8Q FkEOH pOHFWULTXH HQGRPPDJp
SRXUUDLW SURYRTXHU XQ LQFHQGLH RX XQH pOHFWURFX
WLRQ

3RXU VRXODJHU YRV \HX[ OHV PXVFOHV GH OD QXTXH
HW GHV pSDXOHV QRXV YRXV UHFRPPDQGRQV GH
PDLQWHQLU XQH GLVWDQFH GH j FP HQWUH OH
PRQLWHXU HW YRV \HX[ 'H SOXV YRXV SRXYH]
UHSRVHU YRV \HX[ HQ ¿[DQW UpJXOLqUHPHQW XQ REMHW
VLWXp j XQH GLVWDQFH G¶HQYLURQ P 3RXU DGRSWHU
XQH SRVLWLRQ DVVLVH HUJRQRPLTXH YRV FRXGHV
YRWUH EDVVLQ YRV JHQRX[ HW YRV FKHYLOOHV GRLYHQW
IRUPHU XQ DQJOH GURLW

(175(7,(1 '( 9275( 021,7(85 /&'
‡ &RPPHQFH] WRXMRXUV SDU GpEUDQFKHU OH FkEOH
G¶DOLPHQWDWLRQ GH OD SULVH pOHFWULTXH
‡ 6L OH PRQLWHXU HVW H[WUrPHPHQW VDOH XWLOLVH]
XQ FKLIIRQ KXPLGL¿p j O¶HDX FKDXGH HW HVVX\H]
HQVXLWH OH PRQLWHXU /&' /HV VROYDQWV HW DXWUHV
SURGXLWV QHWWR\DQWV SRXUUDLHQW HQGRPPDJHU OH
ERvWLHU 1H QHWWR\H] OD VXUIDFH G¶DI¿FKDJH TX¶j
O¶DLGH G¶XQ WLVVX GRX[ HW QRQ SHOXFKHX[ IDXWH GH
TXRL YRXV SRXUULH] HQGRPPDJHU OH UHYrWHPHQW
GH O¶pFUDQ

‡ 6L OH PRQLWHXU /&' HVW SHX VDOH QHWWR\H] OH j
O¶DLGH G¶XQ FKLIIRQ DQWLVWDWLTXH VHF HW QRQ SHOX
FKHX[
‡ /D VXUIDFH GH O¶pFUDQ GX PRQLWHXU /&' HVW WUqV
IUDJLOH 9HLOOH] j pYLWHU WRXW FRQWDFW DYHF FHWWH
VXUIDFH GRLJW FUD\RQ HWF HW VR\H] WRXW SDUWL
FXOLqUHPHQW SUXGHQW GXUDQW XQ WUDQVSRUW FDU OHV
KHXUWV HW OHV FKRFV SHXYHQW SURYRTXHU O¶DSSDULWLRQ
GH UD\XUHV VXU O¶pFUDQ XWLOLVH] WRXMRXUV O¶HPEDO
ODJH G¶RULJLQH

0217$*( 085$/
/H PRQLWHXU %HOLQHD HVW H[SpGLp HQ FRQ¿JXUDWLRQ VWDQGDUG GH EXUHDX 7RXWHIRLV YRXV SRXYH] OH ¿[HU VXU XQ PXU RX
VXU XQ EUDV SLYRWDQW SRXU PRQLWHXU DYHF XQ DFFHVVRLUH HQ RSWLRQ 5HVSHFWH] OHV LQVWUXFWLRQV GH ¿[DWLRQ GX VWDQGDUG
LQWHUQDWLRQDO 9(6$ )'0, SODTXHWWH FRPSRUWDQW TXDWUH SHUIRUDWLRQV GH î PP%HOLQHD 0RGH G
HPSORL