Ecran Maxdata Belinea 10 17 15.pdf


Aperçu du fichier PDF ecran-maxdata-belinea-10-17-15.pdf - page 5/12

Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Aperçu texte


)5$1d$,6

'e%$//$*(

&RUGRQ
G¶DOLPHQWDWLRQ

6RXOHYH] DYHF GRXFHXU OH PRQLWHXU GH VRQ HPEDOODJH
HW YpUL¿H] TXH WRXV OHV DFFHVVRLUHV VRQW SUpVHQWV YRLU
¿JXUH
&RQVHUYH] OH FDUWRQ RULJLQDO HW OHV PDWpULDX[ G¶HPEDO
ODJH DX FDV R YRXV GHYULH] H[SpGLHU RX WUDQVSRUWHU
OH PRQLWHXU

&kEOH DXGLR

3RXU LQVWDOOHU O¶DSSDUHLO YRXV GHYH] DVVHPEOHU OH VXSSRUW
GX PRQLWHXU

&kEOH 9*$

)LJXUH 0RQLWHXU DYHF EDVH SLYRWDQWH

5$&&25'(0(17
³ 3RXU UDFFRUGHU OH PRQLWHXU j YRWUH 3&
9pUL¿H] TXH OH 3& HW OH PRQLWHXU VRQW GpEUDQFKpV
&RQQHFWH] OH FkEOH G¶LQWHUIDFH j EURFKHV DX 3&
YRLU ¿JXUH

$& ,1

' 68%

$8',2 ,1

³ 5DFFRUGHPHQW GX FkEOH GX VLJQDO DXGLR
6L YRWUH RUGLQDWHXU HVW pTXLSp G¶XQH VRUWLH VRQ FRQ
QHFWH] XQH H[WUpPLWp GX FkEOH VRQ j O¶HQWUpH DXGLR GX
PRQLWHXU d j OD ¿J HW O¶DXWUH H[WUpPLWp DX FRQQHFWHXU
GH VRUWLH DXGLR © /LQH 2XW ª GH O¶RUGLQDWHXU

$& ,1

&kEOH GH VLJQDO

' 68%

$8',2 ,1
)LJXUH 5DFFRUGHPHQW GX PRQLWHXU DX 3&

)LJXUH 5DFFRUGHPHQW GX PRQLWHXU j OD VRXUFH
G¶DOLPHQWDWLRQ pOHFWULTXH

³ 3RXU UDFFRUGHU OH PRQLWHXU j OD VRXUFH G¶DOLPHQWDWLRQ
pOHFWULTXH
&RQQHFWH] OH FkEOH G¶DOLPHQWDWLRQ pOHFWULTXH c j OD
¿J DX PRQLWHXU G¶XQH SDUW HW j XQH SULVH pOHFWULTXH
PXUDOH DYHF PLVH j OD WHUUH G¶DXWUH SDUW

0,6( (1 5287(
0HWWH] WRXW G¶DERUG YRWUH 3& HQ PDUFKH SXLV DOOXPH]
YRWUH PRQLWHXU %HOLQHD j O¶DLGH GX FRQQHFWHXU GH PLVH
VRXV WHQVLRQ e j OD ¿J /¶LQGLFDWHXU G¶pWDW f j
OD ¿J GRLW V¶DOOXPHU HQ YHUW$MXVWH] O¶LPDJH VHORQ YRV EHVRLQV YRLU FL GHVVRXV
OHV VHFWLRQV © &RQ¿JXUDWLRQ GH EDVH ª HW © 5pJODJH
GH O¶LPDJH GDQV OH PHQX 26' ª
6L DXFXQH LPDJH Q¶DSSDUDvW VXU OH PRQLWHXU FRQVXOWH]
OD VHFWLRQ © 5pVROXWLRQ GHV SUREOqPHV ª

%HOLQHD 0RGH G
HPSORL