Ecran Maxdata Belinea 10 17 15.pdf


Aperçu du fichier PDF ecran-maxdata-belinea-10-17-15.pdf - page 6/12

Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Aperçu texte


)5$1d$,6

&21),*85$7,21
³ ,QVWDOODWLRQ GX PRQLWHXU VRXV :LQGRZVŠ [ 0(
HW ;3
3RXU XWLOLVHU OH PRQLWHXU DYHF :LQGRZVŠ [ 0( RX
;3 LO HVW IRUWHPHQW UHFRPPDQGp G¶LQVWDOOHU OH ¿FKLHU GH
FRQ¿JXUDWLRQ GH %HOLQHD 9RXV SRXYH] O¶REWHQLU GH YRWUH
UHYHQGHXU %HOLQHD RX OH WpOpFKDUJHU VXU OH VLWH )73 GH
0$;'$7$ j O¶DGUHVVH IWS PD[GDWD FRP
&OLTXH] VXU OH UpSHUWRLUH © %HOLQHDB7UHLEHUB'ULYHU ª
HW WpOpFKDUJH] OHV ¿FKLHUV %HOLQHD LQI HW 5($'0(B
%HOLQHD 7;7 6XLYH] OHV LQVWUXFWLRQV G¶LQVWDOODWLRQ GX
¿FKLHU 5($'0(B%HOLQHD 7;7

³ ,QVWDOODWLRQ GX PRQLWHXU VRXV :LQGRZVŠ 17
6RXV :LQGRZV Š 17 LO Q¶HVW SDV QpFHVVDLUH G¶XWLOLVHU
XQ ¿FKLHU G¶LQVWDOODWLRQ VpSDUp 6pOHFWLRQQH] OD IUpTXHQFH
YHUWLFDOH HW OH QRPEUH GH FRXOHXUV G¶DI¿FKDJH HQ FOLTXDQW
WRXU j WRXU VXU OH PHQX © 3DUDPqWUHV ª Æ © 3DQQHDX GH
FRQ¿JXUDWLRQ ª Æ © $I¿FKDJH ª Æ © 3DUDPqWUHV ª

&21),*85$7,21 '( %$6(
³ 5pJODJH DXWRPDWLTXH GH O¶LPDJH

¶ 5pJODJH GLUHFW GX YROXPH

9RXV SRXYH] DMXVWHU OHV SDUDPqWUHV GH O¶LPDJH OXPL
QRVLWp FRQWUDVWH SRVLWLRQ GH O¶LPDJH SKDVH HWF
PDQXHOOHPHQW RX j O¶DLGH GHV IRQFWLRQQDOLWpV GH UpJODJH
DXWRPDWLTXH GH O¶LPDJH &HV IRQFWLRQV UqJOHQW OHV SDUD
PqWUHV JpQpUDX[ GH O¶LPDJH j OHXUV YDOHXUV RSWLPDOHV
HQ IRQFWLRQ GX PRGH G¶DI¿FKDJH DQ FRXUV $SSX\H]
VXU FHWWH WRXFKH $872 h j OD ¿J SRXU H[pFXWHU
XQ UpJODJH DXWRPDWLTXH &H SURFHVVXV GXUH TXHOTXHV
LQVWDQWV

9RXV SRXYH] UpJOHU GLUHFWHPHQW OH YROXPH HQ DSSX\DQW
VXU OD WRXFKH ! d HQ ¿J ORUVTXH OH PHQX G¶DI¿FKDJH
j O¶pFUDQ Q¶HVW SDV DFWLI 9RXV SRXYH] HQVXLWH PRGL¿HU
OH YROXPH HQ DSSX\DQW VXU OHV ERXWRQV RX ! c HW
d HQ ¿J

³ 5DFFRXUFL SRXU OH UpJODJH GX FRQWUDVWH HW GH OD
OXPLQRVLWp

¶ 9HUURXLOODJH HW GpYHUURXLOODJH GH O¶DI¿FKDJH j
O¶pFUDQ
3RXU YHUURXLOOHU HW GpYHUURXLOOHU OH PHQX G¶DI¿FKDJH j
O¶pFUDQ PDLQWHQH] HQIRQFpH OD FRPELQDLVRQ GH WRXFKHV
c GDQV OD ¿J HW 0(18 g GDQV OD ¿J MXVTX¶j
FH TXH V¶DI¿FKH OH PHVVDJH FRUUHVSRQGDQW

9RXV SRXYH] UpJOHU GLUHFWHPHQW OH FRQWUDVWH HW OD OXPLQR
VLWp HQ DSSX\DQW VXU OD WRXFKH c HQ ¿J SHQGDQW
TXH OH PHQX 26' HVW IHUPp $SSX\H] VXU OD WRXFKH ! d
HQ ¿J SRXU DXJPHQWHU OH FRQWUDVWH RX OD OXPLQRVLWp
HW VXU OD WRXFKH c HQ ¿J SRXU OD UpGXLUH

5e*/$*( '( /¶,0$*( '$16 /( 0(18 26'
/H PHQX 26' HVW XQH IHQrWUH TXL DSSDUDvW VXU YRWUH
pFUDQ SRXU YRXV SHUPHWWUH GH YpUL¿HU HW PRGL¿HU OHV
SDUDPqWUHV G¶DI¿FKDJH 3RXU PRGL¿HU XQ SDUDPqWUH
DYHF O¶26'
$SSX\H] VXU OD WRXFKH 0(18 g j OD ¿J SRXU
DI¿FKHU OH PHQX 26' j O¶pFUDQ
,O H[LVWH VRXV PHQXV GLIIpUHQWV DX VHLQ GH O¶26' ,OV
VRQW RUJDQLVpV SDU FDWpJRULHV 6pOHFWLRQQH] OH VRXV
PHQX GpVLUp HQ DSSX\DQW VXU OH ERXWRQ GH O¶26'
RX ! c HW d HQ ¿J YRLU j OD VHFWLRQ VXLYDQWH
© )RQFWLRQV GX PHQX 26' ª

$SSX\H] VXU OH ERXWRQ 0(18 g j OD ¿J GH O¶26'
SRXU DFWLYHU OD IRQFWLRQ RX OH VRXV PHQX
'DQV OH FDV G¶XQ VRXV PHQX FKRLVLVVH] HQVXLWH OD
VRXV IRQFWLRQ GpVLUpH j O¶DLGH GH OD WRXFKHV RX !
c HW d HQ ¿J
6pOHFWLRQQH] OH UpJODJH GpVLUp j O¶DLGH GHV ERXWRQV
RX ! c HW d HQ ¿J GX PHQX 26'
/HV SDUDPqWUHV DFWXHOV VRQW DXWRPDWLTXHPHQW HQUH
JLVWUpV ORUVTXH YRXV UHWRXUQH] DX QLYHDX SUpFpGHQW
RX ORUVTXH YRXV TXLWWH] OH PHQX G¶DI¿FKDJH j O¶pFUDQ
6L QpFHVVDLUH UpSpWH] OHV pWDSHV j SRXU SURFpGHU
j GHV UpJODJHV VXSSOpPHQWDLUHV
/H PHQX 26' GLVSDUDvW DXWRPDWLTXHPHQW VL DXFXQH
PRGL¿FDWLRQ Q¶HVW HIIHFWXpH GDQV XQ GpODL GH
VHFRQGHV GXUpH SDU GpIDXW /HV UpJODJHV FRXUDQWV
VRQW DORUV HQUHJLVWUpV 9RXV SRXYH] DXVVL IHUPHU
PDQXHOOHPHQW O¶26' HQ DSSX\DQW VXU OH ERXWRQ
$872 h j OD ¿J

c

d

e f g

h

)LJXUH &RQWU{OHV GH OD IDFH DYDQW%HOLQHD 0RGH G
HPSORL