Journal 15 nov 2010com .pdfNom original: Journal_15_nov_2010com.pdf

Ce document au format PDF 1.3 a été généré par Acrobat 9.0.0 / Mac OS X 10.6.4 Quartz PDFContext, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 16/11/2010 à 07:35, depuis l'adresse IP 96.23.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 595 fois.
Taille du document: 13 Mo (12 pages).
Confidentialité: fichier public
Télécharger le fichier (PDF)


Aperçu du document


V FRP
D
L
G
H
0
H
W
L
&RP

D
eGLWLRQ GX

EUH
X QRYHP

7RXW XQ GpIL SRXU OH SHUVRQQHO
9HQGUHGL GHUQLHU V·HVW GpURXOp OH WUDGLWLRQQHO © 'pIL GX SHUVRQQHO ª GDQV OHTXHO
VHSW WUDYDLOOHXUV GH O·pFROH RQW EUDYp OH ULGLFXOH SRXU XQH QREOH FDXVH UpFROWHU
GHV IRQGV DILQ G·DLGHU OH PLJQRQ SHWLW 9LFWRU TXL OXWWH FRXUDJHXVHPHQW FRQWUH
OH PDXYDLV FRXS TXH OH GHVWLQ OXL D IDLW VXELU

,O IDXW O·DYRXHU QRXV DYRQV HX GURLW YHQGUHGL j GHV SUHVWDWLRQV KRUV GX FRPPXQ 0RQVLHXU 6\OYDLQ
9HUUHDXOW pWDLW LPPDQTXDEOH DYHF VD FKHYHOXUH QRLU GH MDLV WRXW FRPPH PRQVLHXU $ODLQ 7DOERW TXL
pWDLW XQ SHX WURS j O·DYDQFH VXU OH WHPSV GHV )rWHV ­ WRXW PRPHQW QRXV DYRQV SX YRLU PRQVLHXU
-DFTXHV 'DOODLUH ILOHU j OD YLWHVVH GH O·pFODLU VXU VHV SDWLQV j URXHV DOLJQpHV SHQGDQW TXH PDGDPH
&KDQWDOH *DJQp XQH LQFRUULJLEOH IHPPH GHV ERLV VH SURPPHQDLW VDQV SUREOqPH HQ UDTXHWWHV (W
TXH GLUH GH OD SHUIRUPDQFH GH PDGDPH )UDQFH $UVHQHDXOW TXL D LQWHUSUpWp O·XQ GHV SOXV JUDQGV
VRORV GH WRXWH O·KLVWRLUH GH OD SRO\YDOHQWH" &·HVW VDQV RXEOLHU OD FKRUpJUDSKLH GH EDVNHW EDOO GH
PDGDPH /LVD %ULVVRQ TXL ULYDOLVDLW DYHF FHOOHV SUpVHQWpHV GDQV +LJK 6FKRRO 0XVLFDO )LQDOHPHQW
RQ QH SHXW RXEOLHU OH JR€W H[TXLV GH O·RQFWXHX[ VXFUH j OD FUqPH SUpSDUp SDU PRQVLHXU 1LFRODV
0DOWDLV DORUV TX·LO pWDLW KDELOOp GH IDoRQ SOXW{W«H[FHQWULTXH *UkFH DX[ GRQV GHV pWXGLDQWV TXH
QRXV UHPHUFLRQV G·DLOOHXUV OHV PHPEUHV GX SHUVRQQHO RQW UpFROWp XQ PRQWDQW LQFUR\DEOH GH
FH TXL FRQVWLWX XQ QRXYHDX UHFRUG SRXU FHWWH DFWLYLWpH $YDQW FH MRXU IDWLGLTXH QRXV DYRQV SRVp
TXHOTXHV TXHVWLRQV j FHUWDLQV SDUWLFLSDQWV TXL QRXV RQW WRXV UpSRQGX OH VRXULUH DX[ OqYUHV TXH OH
IDLW G·DFFRPSOLU FH GpIL SRXU OH SHWLW 9LFWRU pWDLW SRXU HX[ XQH PRWLYDWLRQ HW TX·LOV SDUYHQDLHQW j
VXUPRQWHU OHXU QHUYRVLWp HQ UHSHQVDQW j FHWWH FDXVH 0DGDPH *DJQp D GpFODUp TX·HQ SOXV GH WRXW
oD HOOH DOODLW DYRLU GX SODLVLU HW QRXV DYRQV SX FRQVWDWHU TXH FH IXW SUpFLVpPHQW OH FDV 0DGDPH
%ULVVRQ TXDQW j HOOH D DMRXWp TXH FHWWH H[SpULHQFH pWDLW ORLQ G·rWUH KDELWXHOOH HW TXH F·pWDLW PrPH
TXHOTXH FKRVH GH © VXUQDWXUHO ª PDLV HOOH DFFHSWDLW GH GH VH GpSDVVHU WRXW FRPPH O·DGRUDEOH
EpEp GH PDGDPH &DWKHULQH /DQJODLV %URXVVHDX XQH HQVHLJQDQWH GH O·pFROH
5pGDFWHXU 'DYLG *DXWKLHU

$FWXDOLWp

&XLVLQH

&LQpPD

$FWXDOLWp

&XLVLQH
5HFHWWH GH OD VHPDLQH 0XIILQV DX FKRFRODW
'DQV OD SUHPLqUH pGLWLRQ YRXV DYH] HX GHV PXIILQV DX JUXDX GDQV OD GHX[LqPH GHV JDOHWWHV DX FKRFRODW
HW FDIp FHWWH VHPDLQH YRLFL GHV PXIILQV DX FKRFRODW 4XRL GH PLHX[ SRXU FRPPHQFHU XQH EHOOH
MRXUQpH"
9RLFL OHV LQJUpGLHQWV GRQW YRXV DXUH] EHVRLQ

WDVVH GH SpSLWHV GH FKRFRODW PL VXFUp
WDVVH GH SpSLWHV GH FKRFRODW QRLU
WDVVH FDFDR
WDVVH IDULQH
±XIV
WDVVH GH VXFUH
WDVVH GH EHXUUH IRQGX
WDVVH GH JUXDX
WDVVH GH ODLW
F j VRXSH GH SRXGUH j SkWH
F j WKp G·HVVHQVH GH YDQLOOH
8QH F j WKp GH VHO

3UpFKDXIIHU OH IRXU j ƒ )
&RPPHQFHU SDU PpODQJHU OHV ±XIV OH EHXUUH IRQGX OD YDQLOOH OH ODLW HW OH VXFUH HQVHPEOH
0pODQJHU OHV LQJUpGLHQWV VHFV j SDUW
0HWWH OH SXLVVDQW PpODQJH GDQV GH EHDX[ PRXOHV j PXIILQV
)DLUH FXLUH HQYLURQ PLQXWHV
0DQJHU DYHF XQ ERQ YHUUH GH ODLW &RPPH OHV PXIILQV HW OHV JDOHWWHV GHV VHPDLQHV SUpFpGHQWHV
7UXF GH SUR
'DQV YRV UHFHWWHV YRXV SRXYH] UHPSODFHU OH EHXUUH SDU GH OD PDUJDULQH RX SDU GH O·KXLOOH G·ROLYH RX
DXWUH &HOD FKDQJH SDUIRLV OD WH[WXUH OH JR€W RX OHV YDOHXUV QXWULWLYHV
%RQ j VDYRLU
$WWHQWLRQ /H FDFDR HVW WR[LTXH SRXU OHV FKLHQV HW GH QRPEUHX[ DQLPDX[ LO SHXW SURYRTXHU XQ
HPSRLVRQQHPHQW ­ SDUW FH IDLW OH FDFDR FRQWLHQW EHDXFRXS G·DQWLR[\GDQWV FH TXL HVW WUqV ERQ SRXU
YRXV PDLV SHXW rWUH PRLQV SRXU YRWUH FKLHQ
5pGDFWHXU 0D[LPH 3RLULHU

&XLVLQH

&LQpPD

$FWXDOLWp

$UW HW VSHFWDFOHV

&LQpPD
3RXU O¶DUWLFOH ©&LQpPDª GH FHWWH VHPDLQH MH VXLV DOOp YRLU ©/H
UpVHDX VRFLDOª 3UHPLqUHPHQW YRLFL XQ UpVXPp GX ILOP
0DUN =XFNHUEHUJ pWXGLDQW G
+DUYDUG HQ PDWKpPDWLTXHV D XQ
MRXU O
LGpH GH FRQFHYRLU XQ VLWH LQWHUQHW R OHV pWXGLDQWV SHX
YHQW DIILFKHU OHXU SURILO SHUVRQQHO DILQ G
HQWUHU HQ FRQWDFW DYHF
OHV DXWUHV pWXGLDQWV GH O
XQLYHUVLWp 1RPPp © 7KH )DFHERRN ª
VRQ VLWH FRQQDvW XQ VXFFqV PRQVWUH HW DWWLUH O
DWWHQWLRQ GH 6HDQ
3DUNHU FRQFHSWHXU GH 1DVSWHU 6L[ DQV SOXV WDUG GHYHQX OH
SOXV MHXQH PLOOLDUGDLUH GH O
KLVWRLUH =XFNHUEHUJ GRLW IDLUH IDFH
DX[ SRXUVXLWHV GH VRQ DQFLHQ PHLOOHXU DPL HW DVVRFLp (GXDUGR
6DYHULQ HW GH 7\OHU HW &DPHURQ :LQNOHYRVV TXL UpFODPHQW OD
SDWHUQLWp GX VLWH GHYHQX XQ YpULWDEOH SKpQRPqQH PRQGLDO
(Q 9HGHWWH -HVVH (LVHQEHUJ $QGUHZ
*DUILHOG -XVWLQ 7LPEHUODNH
5pDOLVDWHXU 'DYLG )LQFKHU
7RXW G¶DERUG MH GRLV GLUH TXH M¶DL DGRUp FH ILOP /D SHUIHFWLRQ Q¶H[LVWH SDV PDLV O¶H[FHOOHQFH RXL (Q VD
FKDQW TXH F¶pWDLW OH UpDOLVDWHXU 'DYLG )LQFKHU )LJKW FOXE OH =RGLDF MH VDYDLV j TXRL P¶DWWHQGUH /HV
DFWHXUV SULQFLSDX[ GRQQHQW XQH VROLGH SHUIRUPDQFH HW F¶HVW WUqV LQWpUHVVDQW GH YRLU O¶HQYHUV GX GpFRU GH
FH TX¶RQ DSSHOOH )DFHERRN -H FRQVHLOOH j WRXV FH ILOP FDU LO HVW O¶XQ GHV PHLOOHXUV TXH M¶DL YXV
-H UHPHWV GRQF XQH QRWH GH j FHWWH H[FHOOHQWH FUpDWLRQ

(Q SULPHXU OH QRYHPEUH /H QRXYHDX ILOP G¶+DUU\ 3RWWHU VHUD SUpVHQWp DX %RUpDOLXP

+RUDLUH
GX
FLQpPD

6HPDLQH GX DX QRYHPEUH
/H UpVHDX VRFLDO

,QFHQGLHV

'pFDGHQFH 9,,

9HQGUHGL DX MHXGL K 9HQGUHGL DX MHXGL K
9HQGUHGL DX MHXGL K
K

6DPHGL GLPDQFKH K 6DPHGL GLPDQFKH K
6DPHGL GLPDQFKH
K K
K
K

5pGDFWHXUV 0DWKLHX /DYRLH

&LQpPD

$FWXDOLWp

$UW HW VSHFWDFOHV

0XVLTXH

$FWXDOLWp
/D WXPHXU GH :LOPV
,O IDXW VDYRLU TXH OH SHWLW 9LFWRU HVW DWWHLQW G·XQH WXPHXU GH :LOPV RX
QpSKUREODVWRPH TXL VH IRUPH DYDQW OD QDLVVDQFH HW TXL WRXFKH OH UHLQ GHV
EDPELQV &RPEOH GH PDOFKDQFH SRXU OXL VHV GHX[ UHLQV IXUHQW WRXFKpV SDU
FHWWH PDODGLH TXL Q·HVW SDV HQFRUH WUqV FRQQXH GHV PpGHFLQV YX VD UDUHWp
/HV VSpFLDOLVWHV VRQW SDUYHQXV j VDXYHU XQ GHPL UHLQ GX EpEp PDLV FH Q·HVW
SDV VXIILVDQW SRXU SXULILHU WRXW OH VDQJ G·XQH SHUVRQQH QRUPDOH DORUV LO GRLW
UHVWHU FRQVWDPPHQW VRXV GLDO\VH MXVTX·j VD SOHLQH FURLVVDQFH R LO SRXUUD
DORUV UHFHYRLU XQ GRQ G·RUJDQH DYHF XQH JUHIIH 9LFWRU HVW DFWXHOOHPHQW j
0RQWUpDO HW VD PqUH PDGDPH /DQJODLV %URXVVHDX V·HVW LQVWDOOpH Oj EDV
pJDOHPHQW SRXU UHVWHU SUqV GH VRQ HQIDQW &RPPH OHV WUDLWHPHQWV SRXU
VDXYHU OH SHWLW JDUoRQ VRQW SOXW{W GLVSHQGLHX[ WRXV OHV SURILWV DPDVVpV ORUV
GX © 'pIL GX SHUVRQQHO ª VHURQW YHUVpV j FHWWH YDLOODQWH PqUH SRXU TX·HOOH
SXLVVH YLYUH SUqV GH VRQ ILOV 1RXV O·HQFRXUDJHRQV WRXV GDQV QRV F±XUV HW
QRXV VRXKDLWRQV j 9LFWRU XQ SURPSW UpWDEOLVVHPHQW
5pGDFWHXU 'DYLG *DXWKLHU

$FWXDOLWpV IODVK

/HV 0,1,67$56 V
RUJDQLVHQW &D YD rWUH LQ
VSLUp G
XQH pPLVVLRQ ELHQ FRQQXH j 5DGLR
$ OD SRO\ FH Q
HVW SDV OD JpQpURVLWp TXL PDQTXH 3RXU
&DQDGD j VXLYUH
OH SHWLW 9LFWRU QRXV DYRQV UDPDVVp HQ GDWH GX
YHQGUHGL K OD VRPPH GH 0HUFL PLOOH IRLV
/D VDOOH GH FRQGLWLRQQHPHQW SK\VLTXH EDW
WRXV OHV UHFRUGV 0 0LFKHO (ULF HVW WUqV ILHU GH
YRXV HW YRWUH VDQWp VHUD JDJQDQWH
$YHF O
DLGH GHV SURIHVVHXUV GH IUDQoDLV YRXV SRXU
UH] OLUH OH MRXUQDO 0HUFL j HX[ HW ERQQH OHFWXUH
'HV EHOOHV SKRWRV GX *$/$ 35,60( VRQW GDQV OD YLWULQH SUqV GX VHFUpWDULDW
,O \ D SOHLQ GH EHDX PRQGH 4XHOOH ILHUWp SRXU QRXV WRXV

$FWXDOLWp

$UW HW VSHFWDFOHV

0XVLTXH

7HFKQR

$UW HW VSHFWDFOHV
'HV VSHFWDFOHV j QH SDV PDQTXHU
&HWWH VHPDLQH SRXU OD VHFWLRQ ©$UW HW 6SHFWDFOHª MH YDLV YRXV SDUOHU GH GHX[ H[FHO
OHQWV VSHFWDFOHV TX
LO IDXW YRLU DEVROXPHQW ,O V
DJLW ELHQ V€U GH ©6HFRQGDLUH HQ VSHF
WDFOHª HW GHV ©0LQL 6WDUVª TXL VHURQW WUqV LQWpUHVVDQWV FHWWH DQQpH
3RXU OHV 0LQL 6WDUV LO \ DXUD XQH TXDQUDQWDLQH G
pOqYH TXL SUpVHQWHURQW GHV QXPpURV
GH GDQVH GH FKDQW HW GH PXVLTXH &HWWH DQQpH OHV GHX[ UHSUpVHQWDWLRQV DXURQW OLHX
OH HW OH GpFHPEUH 7RXV OHV SURILWV GX VSHFWDFOH LURQW GLUHFWHPHQW GDQV OD FDLVVH
GX EDO GHV VRUWDQWV
3RXU ©6HFRQGDLUH HQ 6SHFWDFOHª XQH WUHQ
WDLQH G
pOqYH YRXV HQ IHURQW YRLU GH WRXWHV
OHV FRXOHXUV DOODQW GX FKDQW j
O
LQVWUXPHQWDO HQ SDVVDQW SDU OD GDQVH /HV
pOqYHV WUDYDLOOHQW IRUW SRXU YRXV SUpVHQWH]
OH HW OH PDUV OHXUV KDELOHWpV DUWLVWLTXHV
HW DXVVL SRXU VH UHQGUH DX FRQFRXUV Up
JLRQDO TXL VHUD SUpVHQWp j 'ROEHDX
0LVWDVVLQL FHWWH DQQpH
%HDXFRXS GH WDOHQW HVW DX UHQGH] YRXV
9HQH] HQ JUDQG QRPEUH

5pGDFWHXU -pUpPLH $QFWLO

$UW HW VSHFWDFOHV

0XVLTXH

7HFKQR

6SRUW

0XVLTXH
/D PXVLTXH 4XpEpFRLVH " &RQQDLV SDV«
3HXW rWUH TXH YRXV QH FRQQDLVVH] SDV EHDXFRXS GH JURXSHV TXpEpFRLV F·HVW SRXUTXRL
OD PXVLTXH DPpULFDLQH FRQVWLWXH OD PDMHXUH SDUWLH GH YRWUH OLVWH GH OHFWXUH« 3UREOqPH
UpJOp 9RLFL TXHOTXHV JURXSHV ELHQ G·LFL SRXU WRXV OHV JR€WV
6L YRWUH F±XU SHQFKH SRXU OD PXVLTXH SOXV WHFKQR 2UDQJH 2UDQJH 5DGLR 5DGLR RX
HQFRUH 0LVWHXU 9DODLUH VRQW IDLWV SRXU YRXV 9RXV DYH] V€UHPHQW GpMj HQWHQGX 5DGLR
5DGLR GDQV OD SXEOLFLWp GH 7pOXV DYHF OD FKDQVRQ ¶·'DQV PRQ MDFFX]]L·· 0rPH FKRVH
SRXU 2UDQJH 2UDQJH DYHF ¶·-H VXLV OH KpUR·· SRXU OH VLWH ZHE 7RX WY 4XDQW j 0LVWHXU
9DODLUH LOV VRQW XQ SHX PRLQV FRQQXV PDLV OD PXVLTXH HVW WRXW DXVVL H[FHOOHQWH eWDQW
GRQQp TX·LO Q·\ D SUHVTXH SDV GH SDUROH 0 9 TXL UHOLH WHFKQR HW MD]] RQ GpFLGp GH
PLVHU VXU GHV PpORGLHV DFFURFKHXVHV
&{Wp SRS LO \ D XQH JUDQGH YDULpWp GH FKRL[ %LHQ V€U LO \ D OHV SOXV FRQQXV FRPPH
&±XU GH 3LUDWH 0DULH 0DL :LOOLDP 'HVODXULHUV 3LHUUH /DSRLQWH OHV 7URLV $FFRUGV HW
ELHQ G·DXWUHV PDLV SOXVLHXUV JURXSHV RX FKDQWHXUV PpULWHQW SOXV GH YLVLELOLWp -H
SHQVH SDU H[HPSOH j 0DULH 3LHUUH $UWKXU HW VD FKDQVRQ ¶·(OOH·· TX·RQ D SX HQWHQGUH
GDQV XQH SXEOLFLWp SRXU 79$ j &KLQDWRZQ HW OH VXFFqV ¶·$SSUHQGUH j 'DQVHU·· GH 9LQ
FHQW 9DOOLqUHV HW VHV EDOODGHV TXL SDUOHQW G·DPRXU j /D 3DWqUH 5RVH DYHF ¶·/D 0DUHOOH···
TXL HX[ DXVVL ILJXUHQW SRXU XQH SXEOLFLWp GH 7pOXV PHPEUHV GH 0LVWHXU 9DODLUH IRQW
G·DLOOHXUV SDUWL GH OD 3DWqUH 5RVH HW JDUV 6X·O 6RID DYHF OHXUV SDUROHV HQIDQWLQHV HW
DEVXUGHV XQ SHX FRPPH OHV 7URLV $FFRUGV
3RXU XQ VW\OH SOXV URFN HW DOWHUQDWLI 0DODMXEH .DUNZD HW OHV 9XOJDLUHV 0DFKLQV VDXURQW
YRXV SODLUH 0DODMXEH GRQW RQ Q·HQWHQG SUHVTXH SDV OHV SDUROHV ELHQ TX·HOOHV VRLHQW
SUpVHQWHV HVW G·DLOOHXUV PRQ SUpIpUp
3OXVLHXUV DXWUHV DUWLVWHV PpULWHQW XQH SODFH GDQV FHW DUWLFOH PDLV LO VHUDLW LPSRVVLEOH
GH WRXV OHV QRPPHU FDU OH 4XpEHF GpERUGH G·DUWLVWHV GH WDOHQW TXL RQW EHVRLQ GH VH
IDLUH FRQQDvWUH (W YRXV MHXQHV DPDWHXUV GH PXVLTXH rWHV ²YRXV SOXV GX W\SH PXVLTXH
DPpULFDLQH RX TXpEpFRLVH "
(Q HVSpUDQW TXH FHW DUWLFOH DLGHUD OHV JHQV G·LFL j VH WDLOOHU XQH SODFH GDQV YRWUH ,SRG
5pGDFWULFH 5RVDOLH 'XPDLV %HDXOLHX

0XVLTXH

7HFKQR

6SRUW

+RURVFRSH

7HFKQR
/·L3KRQH QRXYHDXWp G·$SSOH
3RXU FHWWH DXWUH FKURQLTXH 7HFKQRORJLH MH YRXV SDUOHUDL G·XQH
FUpDWLRQ UpFHQWH GH OD IDPHXVH FRPSDJQLH G·pOHFWURQLTXH
© $SSOH ª O·L3KRQH
,O SRVVqGH GHX[ FDPpUDV XQH j O·DYDQW HW XQH j O·DUULqUH &HOOH
G·HQ DYDQW YRXV IDLW IDFH HW FHOOH G·HQ DUULqUH YRXV PRQWUH FH
TX·LO \ D HQ DYDQW GH YRXV 3HQGDQW XQ DSSHO YLGpR YRXV DYH]
PrPH OD SRVVLELOLWp GH FKDQJHU GH FDPpUD DYHF O·DLGH G·XQ VHXO
ERXWRQ
6RQ pFUDQ HVW OH SOXV pFODWDQW OH SOXV SUpFLV HW LO D OD SOXV KDXWH
UpVROXWLRQ MDPDLV IDEULTXpH LO SRVVqGH TXDWUH IRLV SOXV GH SL[HOV
TXH FHX[ GHV L3KRQHV SUpFpGHQWV /D TXDQWLWp GH SL[HOV HVW VL
pQRUPH TXH QRWUH ±LO HVW LQFDSDEOH G·HQ GLVWLQJXHU XQ VHXO /H
WH[WH OHV LPDJHV HW OHV FRXOHXUV VRQW G·XQH PDJQLILTXH FODUWp
/·L3KRQH SHUPHW GH WRXUQHU QRV SURSUHV ILOPV HQ KDXWH GpILQL
/·L3KRQH SHUPHW GH WRXUQHU QRV SURSUHV ILOPV HQ KDXWH GpILQL
WLRQ PrPH GDQV GHV HQGURLWV DYHF XQ IDLEOH pFODLUDJH JUkFH j
VRQ FDSWHXU UpWUR pFODLUp GH SRLQWH HW j OD OXPLqUH 'e/ LQWpJUpH
,O QRXV SHUPHW DXVVL GH OHV PRQWHU GLUHFWHPHQW VXU QRWUH L3KRQH
j O·DLGH GH OD QRXYHOOH DSSOLFDWLRQ L0RYLH 6RQ DSSDUHLO SKRWR
FRPSRUWH PpJD SL[HOV DYHF IODVK j 'e/ LQWpJUp 6D FDPpUD
DYDQW VLPSOLILH OD SULVH G·DXWRSRUWUDLW
/·L3KRQH D GH QRXYHOOHV FDSDFLWpV GRQW FODVVHU OHV DSSOLFDWLRQV
GDQV GHV GRVVLHUV OLUH OHV OLYUHV WpOpFKDUJpV j SDUWLU GH L%RRNV
FKDQJHU OH IRQG G·pFUDQ HW FRPSRVHU XQ QXPpUR GH WpOpSKRQH RX
FKRLVLU XQH FKDQVRQ YRFDOHPHQW
&H WpOpSKRQH YRXV HVW RIIHUW SRXU DYHF *R HW DYHF
*R

5pGDFWULFH $ULDQH +RXOH

7HFKQR

6SRUW

+RURVFRSH

-HX[

6SRUW
/(6 &(1785,216 '( /$
32/<9$/(17( '(6 48$75( 9(176 6217 &+$03,216
/D VDLVRQ GH IRRWEDOO GHV &HQWXULRQV MXYpQLOH GH OD 3RO\YDOHQWH GHV 4XDWUH 9HQWV
GH 6W )pOLFLHQ VH SRXUVXLW /HV &HQWXULRQV RQW JDJQp OD ILQDOH UpJLRQDOH VDPHGL
GHUQLHU VXU OH WHUUDLQ GH O¶84$& j &KLFRXWLPL SDU OH FRPSWH GH j DX GpSHQG
GHV )DXFRQV GH &KLERXJDPHDX &HV GHUQLHUV pWDLHQW DUULYpV SUHPLHUV DX FODVVH
PHQW JpQpUDO
&H I€W XQ PDWFK kSUHPHQW GLVSXWp
/HV &HQWXULRQV RQW G¶DERUG SULV OHV
GHYDQWV HQ SUHPLqUH GHPLH j OD
VXLWH GH GHX[ WRXFKpV SDU OD SDVVH GH
0ZHQGD /DYLROHWWH (Q GHX[LqPH
GHPLH OHV )DXFRQV VRQW UHYHQXV GH
O¶DUULqUH SRUWDQW OH FRPSWH j OD
ILQ GX WURLVLqPH TXDUW /HV &HQWXULRQV
RQW UHSULV O¶DYDQFH ORUV GH OD
VpTXHQFH VXLYDQWH VXU XQ WRXFKp GH
0DUF 2OLYLHU 6W 3LHUUH 3DU OD VXLWH OD
GpIHQVLYH GHV &HQWXULRQV V¶HVW FKDU
JpH GX UHVWH HQ DUUrWDQW O¶DWWDTXH GHV
)DXFRQV j OD OLJQH GHV YHUJHV HQ
WRXWH ILQ GH SDUWLH 6RXOLJQRQV pJDOH
PHQW OD EHOOH SHUIRUPDQFH
G¶$OH[DQGUH 3HUURQ TXL D pWp XWLOLVp j
WRXWHV OHV VDXFHV DX FRXUV GH OD
SDUWLH ,O V¶DJLW G¶XQ H WLWUH HQ DQV
SRXU FHWWH pTXLSH
6RXUFH 0RQVLHXU &DUO %RXFKDUG

6SRUW

+RURVFRSH

-HX[

0HQX FDIpWpULD

+RURVFRSH
+RURVFRSH QRYHPEUH DX QRYHPEUH
%pOLHU

7DXUHDX

*pPDX[

8QH VXUSUHQDQWH VXUSULVH
YRXV VXUSUHQGUD VRXV
SHX

6L YRXV YRXV KHXUWH] j XQH
GLIILFXOWp SUHQH] YRXV SDU
OHV FRUQHV HW IRQFH]

-H VXLV GpVROp XQ
&DQFHU YRXV JXHWWH«

&DQFHU

/LRQ

PDUV
DX DYULO

MXLQ
DX MXLOOHW

*XHWWH] OHV *pPHDX[

DYULO
DX PDL

MXLOOHW
DX DR€W

2XEOLH] YRWUH SURMHW GH
UpDOLVHU XQ QRXYHDX ILOP
© 'pFDGHQFH ª ,O \ HQ D
GpMj DVVH] FRPPH oD

6FRUSLRQ

%DODQFH

VHSWHPEUH
DX RFWREUH

/HV QRPV GH YRV WURLV HQ
/HV QRPV GH YRV WURLV HQ
IDQWV VHURQW UHVSHFWLYH
PHQW 7KRPDV -XOLH HW
/LQJH j YDLVVHOOH

9LHUJH

DR€W
DX VHSWHPEUH

6R\H] VRFLDEOH DYHF YRWUH
HQWRXUDJH PDLV QH SDUOH] j
SHUVRQQH

6DJLWDLUH

RFWREUH
DX QRYHPEUH

QRYHPEUH
DX GpFHPEUH

0pILH] YRXV GHV SRLJQpHV
GH SRUWH HOOHV SHXYHQW
pFODWHU HQ PLOOH PRUFHDX[
HW XQ pFODW GDQV O·±LO HVW VL
YLWH DUULYp«

)DLWHV DWWHQWLRQ j FHX[ TXL
IRQW WURS DWWHQWLRQ«

&DSULFRUQH

9HUVHDX

GpFHPEUH
DX MDQYLHU

MDQYLHU
DX IpYULHU

-·DL OH ERQKHXU GH YRXV 9RV FKLIIUHV FKDQFHX[ FHWWH VHPDLQH OH
DQQRQFHU TXH FHWWH VH
OH OH OH OH OH OH OH HW OH
PDLQH YRXV QH YRXV FRX
(Q IDLW FHOD DXUDLW pWp SOXV UDSLGH VL
SHUH] SDV O·DXULFXODLUH
M·DYDLV VHXOHPHQW pFULW TXH OH Q·HVW SDV
YRWUH FKLIIUH FKDQFHX[ FHWWH VHPDLQH«

+RURVFRSH

PDL
DX MXLQ

-HX[

0HQX FDIpWpULD

3RLVVRQV
IpYULHU
DX PDUV

3URWpJH] YRV MDPEHV
YRXV HQ DXUH] EHVRLQ SRXU
PDUFKHU«
5pGDFWHXU 0 0XPER

-HX[

-HX[

0HQX &DIpWpULD

0HQX FDIpWpULD
9RLFL OH PHQX GH OD FDIpWpULD SRXU OD
VHPDLQH GX DX QRYHPEUH

0HQX FDIpWpULD

FRPLWH
PHGLDV
FRP

(QYR\H] QRXV YRV SKRWRV GHVVLQV RX DXWUHV W\SHV G¶LPDJHV j
O¶DGUHVVH VXLYDQWH FRPLWHPHGLDV#KRWPDLO FRP
4XL VDLW HOOH SRXUUDLW VH UHWURXYHU
MXVWH LFL

4XHVWLRQ GH OD VHPDLQH
3RXUTXRL OH MRXUQDO pWXGLDQW Q·HVW LO SDV HQ FRXOHXU"
/H MRXUQDO Q·HVW SDV HQ FRXOHXU VLPSOHPHQW SDUFH TXH OHV FR€WV V·\ UDWWDFKDQW
VRQW WURS pOHYpVDocuments similaires


journal 15 nov 2010com
journal 29 nov 2010
journal 16 mai 2011
journal 11 avr 11
journal 22 nov 2010
toutargousinp4111


Sur le même sujet..