Journal 22 nov 2010 .pdfNom original: Journal_22_nov_2010_.pdf

Ce document au format PDF 1.3 a été généré par Acrobat 9.0.0 / Mac OS X 10.6.5 Quartz PDFContext, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 01/12/2010 à 06:15, depuis l'adresse IP 96.23.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 1056 fois.
Taille du document: 12.6 Mo (12 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


HPEUH

DX QRY

eGLWLRQ GX

/HV 6DORQV oD YRXV SDVVLRQQH"
&HWWH DQQpH HQ HVW YUDLPHQW XQH GH QRXYHDXWpV j OD SRO\YDOHQWH GHV 4XDWUH
9HQWV (Q HIIHW OH FRPLWp ' *HO VXSHUYLVp SDU PHVGDPHV $QQLH 5RELWDLOOH HW
&DQGLGH %HOOH\ D GpMj HQWDPp O·RUJDQLVDWLRQ G·XQH DFWLYLWp SOXV
TX·LQWpUHVVDQWH XQ 6DORQ GHV SDVVLRQV

© 0DLV TX·HVW FH TXH FH 6DORQ GHV SDVVLRQV" ª PH GHPDQGHUH] YRXV © (Q TXRL FHOD FRQVLVWH W LO" ª
'X FDOPH XQH TXHVWLRQ j OD IRLV &HW pYpQHPHQW D SRXU EXW GH YRXV IDLUH GpFRXYULU GLIIpUHQWV VXMHWV
RX ORLVLUV VXU OHVTXHOV FHUWDLQHV SHUVRQQHV SRUWHQW OH SOXV YLI LQWpUrW 6XLYDQW OH PrPH SULQFLSH
TX·([SR 6FLHQFHV OH 6DORQ VHUD RUJDQLVp DYHF GHV NLRVTXHV SUpVHQWDQW FKDFXQ XQH SDVVLRQ HW GHV
H[SRVDQWV HQWKRXVLDVWHV TXL Q·KpVLWHURQW SDV j YRXV GRQQHU GH O·LQIRUPDWLRQ HW j UpSRQGUH j YRV
TXHVWLRQV /HV YLVLWHXUV SRXUURQW VH EDODGHU j WUDYHUV FHV SDYLOORQV HW V·DUUrWHU j O·XQ G·HX[ TXDQG
ERQ OHXU VHPEOHUD &RPPH VL oD QH SDUUDLVVDLW GpMj SDV DVVH] LQWpUHVVDQW FRPPH oD GH OD PXVLTXH
HW XQH DPELDQFH GH GpWHQWH DMRXWHURQV XQH WRXFKH GH SODLVLU j O·DFWLYLWp /HV GDWHV" /H HU GpFHP
HW XQH DPELDQFH GH GpWHQWH DMRXWHURQV XQH WRXFKH GH SODLVLU j O·DFWLYLWp /HV GDWHV" /H HU GpFHP
EUH VXU O·KHXUH GX PLGL OH GpFHPEUH OH PLGL HW OH VRLU SRXU OHV SDUHQWV HW OHV MHXQHV TXL DXURQW
RXEOLHU G·\ DOOHU OH PLGL HW OH GpFHPEUH VXU O·KHXUH GX PLGL DXVVL GHUQLqUH FKDQFH SRXU OHV UH
WDUGDWDLUHV /H OLHX" $X VDORQ pWXGLDQW pYLGHPPHQW &HW pYpQHPHQW FRQVWLWXHUD XQ SDUDOOqOH GLUHFW
DYHF OD VHPDLQH GH OD SUpYHQWLRQ FRQWUH OD WR[LFRPDQLH SXLVTX·LO YRXV SURXYHUD VDQV O·RPEUH G·XQ
GRXWH TXH FH Q·HVW SDV QpFHVVDLUH GH ERLUH GH O·DOFRRO RX GH FRQVRPPHU GHV VXEVWDQFHV LOOLFLWHV
SRXU DYRLU GX SODLVLU GDQV OD YLH (QILQ EUHI OHV PHPEUHV GX FRPLWp YRXV DWWHQGURQW DYHF LPSD
WLHQFH

5pGDFWHXU 'DYLG *DXWKLHU

$FWXDOLWp

&XLVLQH

&LQpPD

$FWXDOLWp

&XLVLQH
5HFHWWH GH OD VHPDLQH
&HWWH VHPDLQH QRXV YRXOLRQV YRXV RIIULU OD PHUYHLOOHXVH UHFHWWH GH VXFUH j OD FUqPH GH 0 0DOWDLV PDLV
LO YRXODLW JDUGHU O·H[FOXVLYLWp VXU VD UHFHWWH -H YRXV RIIUH GRQF j OD SODFH FH IDPHX[ PpODQJH
G·LQJUpGLHQWV TXL VH PDQJHQW HVVHQWLHO j YRWUH DUVHQDO GH UHFHWWHV OD WDUWH DX[ &RUQ )ODNHV
9RLFL OHV LQJUpGLHQWV GRQW YRXV DXUH] EHVRLQ

WDVVHV GH &RUQ )ODNHV
GH WDVVH GH VXFUH
D F j VRXSH GH EHXUUH
&5Ë0(
WDVVHV GH ODLW
GH WDVVH GH VXFUH
MDXQHV G·RHXIV
F j VRXSH GH IpFXOH GH PDwV

0(5,1*8(
EODQFV G·RHXIV
eFUDVHU OHV &RUQ )ODNHV GDQV OH IRQG G·XQ SODW DOODQW DX IRXU )DLUH IRQGUH OH EHXUUH HW PpODQJHU DYHF
OHV &RUQ )ODNHV HW OH VXFUH SUHVVHU OpJqUHPHQW SRXU IRUPHU XQH FUR€WH /DLVVHU GH F{Wp
)DLUH FKDXIIHU OH ODLW HW OHV MDXQHV G·RHXIV 3RXU pSDLVVLU DMRXWHU OD IpFXOH GLOXpH GDQV XQ SHX G·HDX
IURLGH
(QWUH WHPSV PRQWHU OHV EODQFV G·RHXIV HQ QHLJH
9HUVHU OD FUqPH VXU OD FUR€WH HW FRXYULU GH PHULQJXH
0HWWUH DX IRXU j ƒ) HQYLURQ PLQXWHV MXVTX·j FH TXH OD PHULQJXH VRLW GRUpH
%RQ j VDYRLU
6DYLH] YRXV TXH OH ODLW DLQVL TXH OHV EODQFV G·RHXIV IRQW SDUWLH GHV PHLOOHXUHV VRXUFHV GH SURWpLQHV
QDWXUHOOHV" 8Q DSSRUW VXIILVDQW HQ SURWpLQHV DSSRUWH OD VDWLpWp GRQF PRLQV GH FKDQFH GH FRQVRPPHU GH
PDXYDLV DOLPHQWV SDU OD VXLWH

5pGDFWHXU 0D[LPH 3RLULHU

&XLVLQH

&LQpPD

$FWXDOLWp

$UW HW VSHFWDFOHV

&LQpPD
&HWWH VHPDLQH SRXU PD FKURQLTXH ©&LQpPDª M¶DL GpFLGp GH YRXV
SDUOHU GH OD VDJD +DUU\ 3RWWHU &HOOH FL HVW XQH VpULH GH ILOPV IDQWDV
WLTXHV DGDSWpH GHV URPDQV +DUU\ 3RWWHU pFULWV SDU OD URPDQFLqUH -
. 5RZOLQJ HW SURGXLWH SDU :DUQHU %URV 3LFWXUHV ,QLWLpH HQ
HOOH GHYUDLW V
DFKHYHU HQ DYHF OD VRUWLH GX GHUQLHU ILOP G¶XQH
VpULH GH SUpVHQWp HQ GHX[ SDUWLHV /HV MHXQHV DFWHXUV 'DQLHO
5DGFOLIIH 5XSHUW *ULQW HW (PPD :DWVRQ MRXHQW OHV U{OHV SULQFLSDX[
GH +DUU\ 3RWWHU 5RQ :HDVOH\ HW +HUPLRQH *UDQJHU
9RLFL OD OLVWH GHV ILOPV GH OD VpULH
+DUU\ 3RWWHU j O¶pFROH GHV VRUFLHUV VRUWL HQ HW UpDOLVp SDU &KULV &R
OXPEXV
+DUU\ 3RWWHU HW OD &KDPEUH GHV VHFUHWV VRUWL HQ HW UpDOLVp SDU &KULV
&ROXPEXV
+DUU\ 3RWWHU HW OH SULVRQQLHU G¶$]NDEDQ VRUWL HQ HW UpDOLVp SDU $OIRQVR
&XDURQ
+DUU\ 3RWWHU HW OD &RXSH GH IHX VRUWL HQ HW UpDOLVp SDU 0LNH 1HZHOO
+DUU\ 3RWWHU HW O¶2UGUH GX SKpQL[ VRUWL HQ HW UpDOLVp SDU 'DYLG <DWHV
+DUU\ 3RWWHU HW OH 3ULQFH GH VDQJ PrOp VRUWL HQ HW UpDOLVp SDU 'DYLG
<DWHV
+DUU\ 3RWWHU HW OHV 5HOLTXHV GH OD 0RUW SUpVHQWp HQ SDUWLHV VRUWLHV
SUpYXHV HQ HW UpDOLVp SDU 'DYLG <DWHV

)DLWV LQWpUHVVDQWV
/D VpULH +DUU\ 3RWWHU RFFXSH OD SUHPLqUH SODFH DX ER[ RIILFH GHV IUDQFKLVHV GDQV OH PRQGH TXDQG LO
Q
HVW SDV WHQX FRPSWH GH O
LQIODWLRQ DYHF SOXV GH PLOOLDUGV GH GROODUV HQ UHFHWWHV /HV VL[ ILOPV VRUWLV
MXVTX
j SUpVHQW VRQW WRXV LQFOXV GDQV OD OLVWH GHV SOXV JURV VXFFqV GX ER[ RIILFH PRQGLDO
6XLYH] PRL OD VHPDLQH SURFKDLQH SRXU OD FULWLTXH GX ILOP ©+DUU\ 3RWWHU HW OHV 5HOLTXHV GH OD 0RUWª
SUpVHQWp HQ JUDQGH SULPHXU DX FLQpPD GX ]RR VDXYDJH GH 6W IpOLFLHQ

+RUDLUH
GX
FLQpPD

6HPDLQH GX DX QRYHPEUH
+DUU\ SRWWHU
9HQGUHGL DX MHXGL K
K
6DPHGL GLPDQFKH K
K K

/D YLH WRXW VLPSOHPHQW
9HQGUHGL DX MHXGL K
K
6DPHGL GLPDQFKH K
K K
5pGDFWHXUV 0DWKLHX /DYRLH

&LQpPD

$FWXDOLWp

$UW HW VSHFWDFOHV

0XVLTXH

$FWXDOLWp
$YDQW JR€W GX 6DORQ
6L YRXV rWHV GX JHQUH © LPSDWLHQW ª YRLFL XQ DYDQW JR€W GHV SDVVLRQV TXL
VHURQW SUpVHQWpHV ORUV GX 6DORQ TXL SRUWH OH PrPH QRP ,O \ DXUD XQ NLRVTXH
VXU OH WDHNZRQGR SURQRQFHU Wp NZRQQH GR XQ DXWUH VXU OH NDUDWp HW XQ VXU
OH WKpkWUH 9RXV SRXUUH] pJDOHPHQW UHQFRQWUHU XQ IHUYHQW DPDWHXU
G·LPSURYLVDWLRQ RX GH FKDVVH HW GH SrFKH /D FROOHFWLRQ GH FDUWHV GH
KRFNH\ OHV ODQJXHV HW OH ND\DN FRQVWLWXHURQW pJDOHPHQW GHV VXMHWV SOXW{W
FDSWLYDQWV 6XUWRXW QH IDLWHV SDV O·HUUHXU GH SHQVHU TXH OHV H[SRVDQWV QH
VHURQW TXH GHV pWXGLDQWV ,O \ DXUD ELHQ TXHOTXHV HQVHLJQDQWV RK TXH RXL
9RLOj GRQF XQH QRXYHDXWp TXL SURPHW HW FH VHUDLW ELHQ OH FRPEOH VL YRXV
Q·DOOLH] SDV PrPH \ MHWHU XQ SHWLW FRXS G·±LO 3RXU WHUPLQHU OHV PHPEUHV
GX FRPLWp RQW OH ERQKHXU GH YRXV LQIRUPHU TXH O·DFWLYLWp © 7ULS WRQ KLYHU ª
TXL D HX XQ VXFFqV PRQVWUH O·DQ GHUQLHU VHUD GH UHWRXU j OD SRO\YDOHQWH
9RXV DYH] FRPSULV OD JOLVVDGH JODFLDOH YRXV DWWHQGUD GH SLHG IHUPH V·LO HVW
SRVVLEOH SRXU XQH JOLVVDGH G·DYRLU XQ SLHG ELHQ HQWHQGX
5pGDFWHXU 'DYLG *DXWKLHU

$FWXDOLWpV IODVK

0D[LPH 3RLULHU O·XQ GHV UHVSRQVDEOHV GX MRXUQDO /D SRO\YDOHQWH D FRQWULEXp j
IHUD XQH DSSDUDWLRQ j 9WpOp FH YHQGUHGL QRYHP GX PRQWDQW WRWDO UHFHXLOOL SRXU OH
SHWLW 9LFWRU PRQWDQW TXL V·pOqYH j
EUH j K 1H OH PDQTXH] SDV
SOXV GH %UDYR OD JDQJ
-HXGL GHUQLHU QRV pOqYHV GH FLQTXLqPH VHFRQ
GDLUH VH VRQW UHQGXV DX &pJHS GH 6DLQW )pOLFLHQ
&KDQGDLOV 'H )DFWR GLVSRQLEOHV
SRXU DYRLU XQH PHLOOHXUH LGpH GH OHXU DYHQLU
SRXU OHV pOqYHV FRQFHUQpV

$FWXDOLWp

$UW HW VSHFWDFOHV

0XVLTXH

7HFKQR

$UW HW VSHFWDFOHV
%LOO\ 7DOHQW
&HW pWp DX IHVWLYDO G
pWp GH 4XpEHF VXU OHV SODLQHV G
$EUDKDP LO \ DYDLW
SOXVLHXUV H[FHOOHQWV VSHFWDFOHV QRWDPHQW FHOXL G
,URQ 0DLGHQ $SRFDO\SWLFD
5DPPVWHLQ 7KH %ODFN (\HG 3HDV HW SOXVLHXUV DXWUHV DUWLVWHV
/H JURXSH TXH M
DSSUpFLH OH SOXV HVW %LOO\ 7DOHQW DYHF VHV FKDQVRQV DWWDFKDQWHV
HW GLYHUWLVVDQWHV
/H JURXSH RULJLQDLUH GX 0LVVLVVDXJD HQ 2QWDULR FRQQDvW VRQ SUHPLHU VXFFqV HQ
DYHF VRQ SUHPLHU DOEXP TXL V
LQWLWXOH

%LOO\ 7DOHQW

HW HQVXLWH GHX[ DXWUHV DOEXPV
DUULYHQW DYHF HQFRUH SOXV GH VXFFqV
$X IHVWLYDO G
pWp GH 4XpEHF OH JURXSH
QRXV D GpPRQWUp VHV KDELOHWpV UDSLGH
PHQW GqV OHV SUHPLqUHV QRWHV HW O
pQHUJLH
VH SURSDJHD SDUWRXW GDQV OD IRXOH TXL QH
PDQTXDLW SDV j O
DSSHO ,O D LQWHUSUpWp
SOXVLHXUV GH VHV VXFFqV FRPPH 7U\ +RQ
HVW\ )DOOHQ /HDYHV 5XVWHG )URP 7KH 5DLQ
HW 'HYLO 2Q 0\ 6KRXOGHU /
DPELDQFH pWDLW
LQFUR\DEOH OH PRQGH FKDQWDLW VDQV DUUrW
/HV pSDWDQWV VRORV GH JXLWDUH OHV
IRXGUR\DQWV U\WKPHV GH EDWWHULH HW GH
EDVVH DLQVL TXH OHV SHUIRUPDQFHV LQpYL
WDEOHV GX FKDQWHXU %HQMDPLQ .RZDOHZLF]
RQW GRQQp OLHX j OD SHUIHFWLRQ GX VSHF
WDFOH
6L YRXV DYH] O
RFFDVLRQ G
DOOHU YRLU OH VSHF
WDFOH GH %LOO\ 7DOHQW MH YRXV OH FRQVHLOOH
IRUWHPHQW HW YRXV DOOH] DGRUHU

$UW HW VSHFWDFOHV

0XVLTXH

5pGDFWHXU -pUpPLH $QFWLO

7HFKQR

6SRUW

0XVLTXH
'HV ¶·\RXWXEHXUV·· GH WDOHQW
'HSXLV TXHOTXHV DQQpHV O·XQLYHUV G·,QWHUQHW D IDLW GpFRXYULU SOXVLHXUV DUWLVWHV &HUWDLQV ¶·\RX
WXEHXUV·· UpXVVLVVHQW j DYRLU GHV PLOOLRQV GH YLVLRQQHPHQWV SRXU OHXUV YLGpRV *UkFH j FHOD LOV
GHYLHQQHQW PrPH GHV YHGHWWHV GRQW OH QRP HVW VXU WRXWHV OHV OqYUHV &·HVW OH FDV GH 7\OHU
:DUG *UH\VRQ &KDQFH PDLV VXUWRXW -XVWLQ %LHEHU«
7\OHU :DUG
*UkFH DX[ UHSULVHV RX ¶·FRYHU·· GH 7\OHU :DUG SOXVLHXUV FKDQVRQV TXH MH Q·DLPDLV SDV YUDL
PHQW RQW UpXVVL j VH IDLUH XQH SODFH GDQV PRQ F±XU 3DU H[HPSOH &OXE &DQ·W +DQGOH 0H GH )OR
5LGD 7LN 7RN GH .H KD HW $LUSODQHV HW %UHDN <RXU +HDUW GH 7DLR &UX] HW /XGDFULV (Q HIIHW FH
MHXQH KRPPH j XQ VWXGLR G·HQUHJLVWUHPHQW GDQV VD PDLVRQ HW DMRXWH VD WRXFKH SHUVRQQHOOH j OD
SOXSDUW GHV PRUFHDX[ SRSXODLUHV GX PRPHQW 7RXW FH TX·RQ HQWHQG HVW PrPH HQ YHQWH VXU
,WXQHV 3RXU pFRXWHU OH WRXW WDSH] 7\OHU:DUG0XVLF %RQQH pFRXWH
-XVWLQ %LHEHU
4XL Q·D MDPDLV HQWHQGX SDUOHU GH OXL " 4X·RQ O·DLPH RX TX·RQ OH GpWHVWH -XVWLQ %LHEHU D SULV VD
SODFH GDQV OH PRQGH GH OD PXVLTXH $\DQW FRPPHQFp j FKDQWHU GHYDQW XQH FDPpUD GDQV VRQ
VDORQ OH YRLOj VXU OHV FRXYHUWXUHV GH SOXVLHXUV PDJD]LQHV SRXU ILOOHV HW VRXYHQW O·LGROH GH
FHOOHV FL« 4XL O·DXUDLW FUX " 4XDQG OH QRPEUH GH FOLFV VXU VHV YLGpRV RQW FRPPHQFp j DXJ
PHQWHU OH MHXQH KRPPH GH DQV D pWp DERUGp SDU 8VKHU 'H OHXU FROODERUDWLRQ HVW Qp OH KLW
2QH WLPH 3DU OD VXLWH WRXW V·HVW HQFKDvQp IDLVDQW GH OXL XQH YHGHWWH TXH WRXW OH PRQGH FRQQDvW
&RPPH TXRL FKDQWHU SRXU VHV DPLV GHYDQW OD FDPpUD oD SHXW SD\HU
*UH\VRQ &KDQFH
«RX OH SURWpJp GH /DG\ *DJD (Q HIIHW *UH\VRQ D SRVWp XQH YLGpR VXU <RXWXEH R RQ OH YRLW j
XQ VSHFWDFOH GH ILQ G·DQQpH SRXU VRQ pFROH IDLUH XQH YHUVLRQ GH OD FKDQVRQ 3DSDUD]]L DX SLDQR
/H VXFFqV GH FHWWH LQWHUSUpWDWLRQ OXL D GRQQp GHV PLOOLRQV GH YLVLRQQHPHQW HQ TXHOTXHV VH
PDLQHV 3HX GH WHPSV DSUqV XQH HQWUHYXH j O·pPLVVLRQ DPpULFDLQH ¶·(OOHQ·· OXL HVW DFFRUGpH
0rPH TXH GXUDQW FHWWH HQWUHYXH /DG\ *DJD HOOH PrPH D DGUHVVp TXHOTXHV PRWV DX MHXQH
JDUoRQ *UH\VRQ D IDLW EHDXFRXS G·DXWUHV SDVVDJHV j OD WpOpYLVLRQ GH FH JHQUH SDU OD VXLWH
'HUQLqUHPHQW LO D pFULW VD SURSUH FKDQVRQ HW O·D MRXp HQFRUH XQH IRLV VXU OHV RQGHV G· ¶·(OOHQ··
6HORQ PRL QRXV Q·DYRQV SDV ILQL G·HQWHQGUH SDUOHU GH *UH\VRQ &KDQFH
&H QH VRQW Oj TXH TXHOTXHV H[HPSOHV SDUPL GHV FHQWDLQHV G·DXWUHV 1H VRXV HVWLPRQV SDV OH
SRXYRLU GX ZHE LO SHXW V·DYpUHU VXUSUHQDQW HW SURPHWWHXU SRXU FHUWDLQV G·HQWUH QRXV«
5pGDFWULFH 5RVDOLH 'XPDLV %HDXOLHX

0XVLTXH

7HFKQR

6SRUW

+RURVFRSH

7HFKQR
.LQHFW OH QRXYHDX GpWHFWHXU GH PRXYHPHQWV SRXU ;ER[
/D FRQVROH GH MHX ;ER[ D WRXW UpFHPPHQW PLV VXU OH PDUFKp XQ
QRXYHDX JDGJHW .LQHFW .LQHFW HVW XQ FDSWHXU GH PRXYHPHQWV
TXL YRXV SHUPHW GH MRXHU VDQV XWLOLVHU GH PDQHWWH (Q TXHOTXH
VRUWH FRPPH OD SXEOLFLWp OH GLW ©/D PDQHWWH F·HVW YRXV ª
.LQHFW HVW HQ IDLW XQH ZHEFDP TXL XWLOLVH GHV WHFKQLTXHV
G·LQWHUDFWLRQV GpYHORSSpHV SDU 0LFURVRIW (OOH HVW EDVpH VXU XQ
SpULSKpULTXH G·HQWUpH EUDQFKp VXU OD FRQVROH ;ER[ TXL SHUPHW
G·LQWHUDJLU SDU FRPPDQGH YRFDOH GH UHFRQQDvWUH OHV PRXYHPHQWV
HW OHV LPDJHV 0LFURVRIW D PLV DX SRLQW GHV MHX[ FRQoXV VSpFLDOH
PHQW SRXU .LQHFW ,OV Q·RQW GRQF EHVRLQ G·DXFXQH PDQHWWH HW SpUL
SKpULTXH H[FHSWp OH FRUSV &H QRXYHDX JDGJHW HVW GHVWLQp DX
JUDQG SXEOLF HW LO UHVVHPEOH DX[ ©SDUW\ JDPHVª GH OD :LL
/H RFWREUH 0LFURVRIW D GpYRLOp OD SUHPLqUH SXEOLFLWp PRQ
WUDQW .LQHFW 0LFURVRIW GpSHQVH SOXV GH PLOOLRQV GH GROODUV HQ
FRPPHUFLDOLVDWLRQ PDUNHWLQJ SRXU rWUH FHUWDLQ TXH OD PDMHXUH
SDUWLH GH OD SRSXODWLRQ FRQQDLVVH .LQHFW /·REMHFWLI GH YHQWH SRXU
.LQHFW HVW GH PLOOLRQV G·H[HPSODLUHV DYDQW OD ILQ GH O·DQQpH
,O \ D WRXWHIRLV GH QRPEUHXVHV FULWLTXHV j VRQ VXMHW 3DU H[HPSOH LO
\ D GHV FRQWUDLQWHV YHVWLPHQWDLUHV (Q HIIHW OHV FRQWRXUV GX FRUSV
GHYURQW rWUH YLVLEOHV HW OHV YrWHPHQWV GRLYHQW rWUH G·XQH FRXOHXU
GLIIpUHQWH GH FHOOH GH OD SLqFH $XVVL OD SLqFH GDQV ODTXHOOH YRXV
3HWLW SOXV .LQHFW QH FR€WH TXH MRXHUH] GHYUD rWUH VXIILVDPPHQW pFODLUpH PDLV SDV WURS VLQRQ OD
GROODUV j IDEULTXHU SRXU 0LFURVRIW FDPpUD QH SRXUUD SOXV UHFRQQDvWUH OHV FRQWRXUV GHV MRXHXUV OH
PDLV j SD\HU GDQV OHV PDJDVLQV GLDSKUDJPH RX ¶ILOWUH j OXPLqUH· Q·D SDV pWp SUpYX HW FRQoX VXI
SRXU OHV FRQVRPPDWHXUV
ILVDPPHQW REVFXUFLVVDQW /H GHUQLHU HW OH SOXV HPEDUUDV
ILVDPPHQW REVFXUFLVVDQW /H GHUQLHU HW OH SOXV HPEDUUDV
VDQW OH FRQWU{OH YRFDO QH VH IHUD TX·HQ ODQJXH DQJODLVH HVS
DJQROH HW MDSRQDLVH /H FRQWU{OH IUDQoDLV QH VHUD GLVSRQLEOH TX·DX
SULQWHPSV
5pGDFWULFH $ULDQH +RXOH

7HFKQR

6SRUW

+RURVFRSH

-HX[

6SRUW
'pFRXYHUWH VSRUWLYH
6SRUWV WUqV SK\VLTXHV TXL GHPDQGHQW EHDXFRXS OH ©3DUNRXUª
HW OH ©)UHH UXQQLQJª VRQW GHX[ GLVFLSOLQHV DVVH] VHPEODEOHV
GRQF FHWWH VHPDLQH HVW OH PRPHQW RX MDPDLV SRXU GLIIpUHQ
FLHU OHV GHX[

3UHPLqUHPHQW DWWDTXRQV QRXV DX ©3DUNRXUª 2Q QRPPH OD
SHUVRQQH TXL SUDWLTXH FH VSRUW OH 7UDFHXU /H ©3DUNRXUª FRQ
VLVWH HQ XQH WHFKQLTXH XWLOLVpH SRXU VH GpSODFHU OH SOXV UDS
LGHPHQW HW HIILFDFHPHQW SRVVLEOH ,O H[LVWH TXDQG PrPH
GHSXLV OHV DQQpHV 9RXV VHUH] VXUSULV G
DSSUHQGUH TXH
OH ©3DUNRXUª HVW DVVH] SUpVHQW GDQV QRV YLHV TXH FH VRLW
DYHF OHV MHX[ YLGpRV RX OHV ILOPV RQ SHXW OH YRLU SDUWRXW
/H )UHH UXQQLQJ TXDQW j OXL HVW XQ SHX FRPPH OH
©3DUNRXUª VDXI TX¶LO HVW EHDXFRXS SOXV HVWKpWLTXH HW UHTXLHUW
SOXV GH WHFKQLTXHV GH J\PQDVWLTXH ,O VH SUDWLTXH SULQFLSDOH
PHQW VXU GHV VWUXFWXUHV HQ YLOOH &H VSRUW D pWp FUpp XQ SHX
DYDQW PDLV F
HVW HQ TX
LO HVW GHYHQX OH )UHH UXQ
QLQJ QRPPp SDU 6pEDVWLHQ )RXFDQ FR IRQGDWHXU GX
©3DUNRXUª &H VSRUWLI IDLW GHV FRQIpUHQFHV SRXU SUpVHQWHU XQ
SHX FH WUqV EHDX VSRUW HW LO H[SOLTXH SDU TXRL LO HVW SDVVp SRXU
GHYHQLU XQ 7UDFHXU GH KDXW QLYHDX
3RXU FRQFOXUH FH WKqPH YRXV SRXUUH] pFRXWHU PD FKURQLTXH
©5DGLRª OD VHPDLQH SURFKDLQH R MH IHUDL XQH HQWUHYXH DYHF
0D[LPH 3RLULHU HW -RQDWKDQ 5LYDUG GHV 7UDFHXUV GHSXLV SHX
GH WHPSV TXL QRXV SDUOHURQV XQ SHX GH OHXU SDVVLRQ
5pGDFWHXU 1LFRODV %UDVVDUG

6SRUW

+RURVFRSH

-HX[

0HQX FDIpWpULD

+RURVFRSH
+RURVFRSH QRYHPEUH DX QRYHPEUH
%pOLHU

7DXUHDX

*pPDX[

,O HVW JUDQG WHPSV GH YRXV
UpFRQFLOLHU DYHF YRV DPLV
GH VLJQH © 3RLVVRQV ª $OOH]
GRQF OHXU SDUOHU XQ SHX

6L YRXV IDLWHV Q·LPSRUWH
TXRL YRXV GHYLHQGUH] DORUV
Q·LPSRUWH TXL

8Q SRW GH FRQILWXUH DX ODUG
Q·HVW 3$6 XQH ERQQH LGpH
GH FDGHDX SRXU YRWUH
FRSDLQ FRSLQH

/LRQ

9LHUJH

PDUV
DX DYULO

DYULO
DX PDL

&DQFHU

MXLQ
DX MXLOOHW

MXLOOHW
DX DR€W

/HV DVWUHV PH UpYqOHQW
TXH OHV FRLQV GH PXUV
RQW FRPSORWp FRQWUH
YRXV 5HVWH] VXU YRV
JDUGHV«

/D SURFKDLQH IRLV TXH
YRXV VHUH] WULVWH EXYH]
GX ODLW XQH VRXUFH QD
WXUHOOH GH UpFRQIRUW VHORQ
TXDWUH E€FKHURQV VXU GL[

%DODQFH

6FRUSLRQ

VHSWHPEUH
DX RFWREUH

-H DQQRQFH YRXV TXH YRXV
SUREOqPH DYH] XQ JUDYH
1H YRXV SDV SODFH] PRWV
OHV GDQV RUGUH OH ERQ

PDL
DX MXLQ

DR€W
DX VHSWHPEUH

-H YRXV FRQVHLOOH GH FRPSWHU OH
QRPEUH GH FKDLVHV TX·LO \ D FKH]
YRXV FHWWH LQIRUPDWLRQ V·DYpUHUD
FDSLWDOH WUqV ELHQW{W

6DJLWDLUH

RFWREUH
DX QRYHPEUH

QRYHPEUH
DX GpFHPEUH

2K MH YRLV TXH YRXV DYH]
XQ YR\DJH GH SUpYX« 8Q
YR\DJH DX[ WRLOHWWHV
FHUWHV PDLV XQ YR\DJH
TXDQG PrPH«

2Q HVVDLHUD GH FRPPXQLTXHU
YHUEDOHPHQW DYHF YRXV G·LFL
TXHOTXHV KHXUHV«

9HUVHDX

3RLVVRQV

GpFHPEUH
DX MDQYLHU

MDQYLHU
DX IpYULHU

,O VH WURXYH TXH FHWWH VH
PDLQH VH GpURXOHUD«DXVVL
YLWH TXH WRXWHV OHV DXWUHV

(Q FDV G·DWWDTXH GH FDPEULR
(Q FDV G·DWWDTXH GH FDPEULR
OHXUV PHXUWULHUV XQH VRXSLqUH
SHXW UHSUpVHQWHU XQ SXLVVDQW
DOOLp

/HV SHUVRQQHV GH VLJQH
© %pOLHU ª YRXV YHXOHQW GX
PDO 5HJDUGH] ,OV
V·DSSURFKHQW GH YRXV
$$$$$$$+++++

&DSULFRUQH

IpYULHU
DX PDUV

5pGDFWHXU 0 0XPER

+RURVFRSH

-HX[

0HQX FDIpWpULD

-HX[
7URXYHV OHV VHSW HUUHXUV

-HX[

0HQX &DIpWpULD

0HQX FDIpWpULD
0HQX SRXU OD VHPDLQH GX DX
QRYHPEUH
6RXSH $X[ OpJXPHV RX MXV GH OpJXPHV
3ODW SULQFLSDO 0DFDURQL j OD YLDQGH RX FURLVVDQW JDUQL
HW VDODGH

'HVVHUW 3RXGLQJ DX FKRFRODW RX IUXLWV
6RXSH $QQHDX[ WRPDWHV RX MXV GH OpJXPHV
3ODW SULQFLSDO (VFDORSH GH SRUF DYHF SDWDWHV SLOpHV HW

FDURWWHV HQ URQGHOOHV RX WDEOH j VRXV PDULQV
'HVVHUW 7DUWH DX FRUQ IODNHV RX IUXLWV

6RXSH $OSKDEHWV WRPDWHV RX MXV GH OpJXPHV
3ODW SULQFLSDO 0DF SRXOHW VHUYL DYHF FKRL[ GH VDODGHV
&pVDU PDFDURQL FKRX RX WDEOH j VDODGHV
'HVVHUW &URXVWDGH DX[ SRPPHV RX IUXLWV

6RXSH 1RXLOOHV SRXOHW RX MXV GH OpJXPHV
3ODW SULQFLSDO 6RXYODNL GH SRUF VHUYL VXU UL] DYHF
OpJXPHV RX WDEOH j VRXV PDULQV
'HVVHUW 7DUWH DX[ EOHXHWV RX IUXLWV

6RXSH &UqPH GH OpJXPHV RX MXV GH OpJXPHV
3ODW SULQFLSDO 3L]]D JDUQLH VXU SDLQ SLWD DYHF FKRL[ GH
VDODGHV FKRX FpVDU PpODQJH G·pWp
'HVVHUW *DOHWWH DX JUXDX HW UDLVLQV RX IUXLWV

0HQX FDIpWpULD

FRPLWH

PHGLDV

FRP

(QYR\H] QRXV YRV SKRWRV GHVVLQV RX DXWUHV W\SHV G¶LPDJHV j
O¶DGUHVVH VXLYDQWH FRPLWHPHGLDV#KRWPDLO FRP
4XL VDLW HOOH SRXUUDLW VH UHWURXYHU
MXVWH LFL

([SUHVVLRQ GH OD VHPDLQH
3HWLW WUDLQ YD ORLQ
([SUHVVLRQ 1LFRODV %UDVVDUG


Journal_22_nov_2010_.pdf - page 1/12
 
Journal_22_nov_2010_.pdf - page 2/12
Journal_22_nov_2010_.pdf - page 3/12
Journal_22_nov_2010_.pdf - page 4/12
Journal_22_nov_2010_.pdf - page 5/12
Journal_22_nov_2010_.pdf - page 6/12
 
Télécharger le fichier (PDF)


Journal_22_nov_2010_.pdf (PDF, 12.6 Mo)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIPDocuments similaires


journal 22 nov 2010
journal 28 fev 11
bois corde
les attentats de paris sont un false flag
catalogue formation acadexe 2015
btcs2003ok

Sur le même sujet..