Journal 6 dec 2010 .pdfNom original: Journal_6_dec_2010_.pdf

Ce document au format PDF 1.3 a été généré par Acrobat 9.0.0 / Mac OS X 10.6.5 Quartz PDFContext, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 06/12/2010 à 19:49, depuis l'adresse IP 96.23.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 797 fois.
Taille du document: 13.2 Mo (12 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du documentGpFHPEUH

X
D

X
G
Q
eGLWLR

4XDQG RQ IDLW OHV JXLJQROV«
/D SRO\YDOHQWH GHV 4XDWUH 9HQWV Q·HQ ILQLW SDV GH GpPRQWUHU VD
JpQpURVLWp HQYHUV FHX[ TXL WUDYHUVHQW GHV PRPHQWV GLIILFLOHV (Q
HIIHW OH MHXGL GpFHPEUH GHUQLHU V·HVW WHQXH XQH DXWUH JXL
JQROpH GHV PpGLDV TXL IXW WRXW VLPSOHPHQW FRXURQQpH GH VXFFqV
&KDTXH DQQpH FHWWH MRXUQpH GH VROLGDULWp WRXWH VSpFLDOH UDV
VHPEOH WRXWHV OHV UpJLRQV GH QRWUH SURYLQFH GDQV XQ VHXO HW
XQLTXH REMHFWLI IDLUH YLYUH XQ EHDX 1RsO j WRXW OH PRQGH

&HWWH VHPDLQH VXU
FRPLWHPHGLDV FRP
7URXYH] XQ QRP j YRWUH
UDGLR
1RXYHOOH FKURQLTXH UDGLR
SDU 0DWKLHX /DYRLH

7RXW G·DERUG LO IDXW VDYRLU TX·DX 4XpEHF OD JUDQGH JXLJQROpH GHV PpGLDV H[LVWH GHSXLV SUqV GH DQV (OOH D
IDLW VHV SUHPLHUV SDV GDQV OD SURYLQFH OH GpFHPEUH HW DYDLW pWp XQH UpXVVLWH VXU WRXWH OD OLJQH (Q HIIHW
ORUV GH FHWWH pGLWLRQ OHV JUDQGHV FKDvQHV G·DOLPHQWDWLRQ HW TXHOTXHV SKDUPDFLHQV pWDLHQW SDUYHQXV j DPDVVHU
TXHOTXH HQ SOXV GH VDFV G·pSLFHULH TXL IXUHQW GLVWULEXpV DX[ JHQV GDQV OH EHVRLQ 'HSXLV OHV
GRQV QH FHVVHQW G·DXJPHQWHU FKDTXH DQQpH /D GHUQLqUH JXLJQROpH TXL V·HVW GpURXOpH OH GpFHPEUH D
G·DLOOHXUV SHUPLV GH UDPDVVHU SOXV GH HQ DUJHQW HW GHV GL]DLQHV GH PLOOLHUV GH VDFV GH GHQUpHV QRQ
SpULVVDEOHV 0rPH DYHF OH WHPSV TXL SDVVH OH EXW GH FHW pYpQHPHQW UHVWH WRXMRXUV OH PrPH FHOXL GH
YHQLU HQ DLGH DX[ GpPXQLV HQ IDYRULVDQW OH
SDUWDJH HW O·HQWUDLGH DX 4XpEHF DILQ TXH WRXV
SXLVVHQW SURILWHU G·XQ WHPSV GHV )rWHV Pp
PRUDEOH 0DLV VDQV OHV FHQWDLQHV GH EpQpYROHV
TXL GpSORLHQW OHXUV HIIRUWV YHUV OD FROOHFWH GH
GRQV HW GH GHQUpHV OD JXLJQROpH QH SRXUUDLW
H[LVWHU 1RXV UHPHUFLRQV GRQF VSpFLDOHPHQW
WRXV FHX[ TXL RIIUHQW GH OHXU WHPSV GH OHXU
DUJHQW RX GH OHXUV SURYLVLRQV ORUV GH FH PHUYHLO
OHX[ MRXU G·HQWUDLGH 3RXU HQ DSSUHQGUH SOXV VXU
OD JXLJQROpH j OD SRO\YDOHQWH UHQGH] YRXV j OD
SDJH GH O·DFWXDOLWp

5pGDFWHXU 'DYLG *DXWKLHU

$FWXDOLWp

&XLVLQH

&LQpPD

$FWXDOLWp

&XLVLQH
5HFHWWH GH OD VHPDLQH %LVFXLWV IORFRQV G·DYRLQH HW GDWWHV
/D UHFHWWH GH FHWWH VHPDLQH VHUD FRPSRVpH SULQFLSDOHPHQW GH IORFRQV G·DYRLQH &HWWH FpUpDOH HVW
GpOLFLHXVH ORUVTX·HOOH HVW FRPELQpH DX[ ERQV LQJUpGLHQWV
9RLFL GRQF OHV LQJUpGLHQWV HW pWDSHV QpFHVVDLUHV SRXU REWHQLU XQ PpODQJH SDUIDLW
,1*5e',(176
JURV ±XI
GH WDVVH GH VXFUH
F j VRXSH GH EHXUUH QRQ VDOp IRQGX
F j WKp G·H[WUDLW GH YDQLOOH
WDVVH GH IORFRQV G·DYRLQH
8QH SLQFpH GH VHO
GDWWHV VpFKpHV GpQR\DXWpHV HW FRXSpHV HQ
WUqV SHWLWV PRUFHDX[

eWDSHV j VXLYUH
3UpFKDXIIHU OH IRXU j ƒ ) *UDLVVHU HW HQIDULQHU XQH SODTXH j ELVFXLWV
'DQV XQ ERO EDWWUH O·RHXI HQ QHLJH ,QFRUSRUHU OH VXFUH SHX j SHX VDQV FHVVHU GH EDWWUH HW
LQWURGXLUH OH UHVWH GHV LQJUpGLHQWV
'pSRVHU OH PpODQJH VXU XQH SODTXH HQ IRUPDQW GH SHWLWHV JDOHWWHV )DLUH FXLUH OH WRXW HQYLURQ
PLQXWHV VHORQ OHXU WDLOOH
/DLVVHU UHIURLGLU HW GpJXVWHU DYHF XQ ERQ YHUUH GH ODLW
%RQ j VDYRLU
/HV FpUpDOHV WHOOHV TXH OHV IORFRQV G·DYRLQH DLGHQW j DYRLU GH O·pQHUJLH SHQGDQW SOXVLHXUV KHXUHV
'H SOXV HOOHV FRQWLHQQHQW EHDXFRXS GH ILEUHV FH TXL HVW ERQ SRXU YRWUH LQWHVWLQ

5pGDFWHXU -RQDWKDQ 5LYDUG

&XLVLQH

&LQpPD

$FWXDOLWp

$UW HW VSHFWDFOHV

&LQpPD
$FWLYLWp SDUDQRUPDOH
3RXU PD FKURQLTXH ©&LQpPDª GH FHWWH VHPDLQH MH VXLV DOOp
YRLU $FWLYLWp 3DUDQRUPDOH
3RXU FRPPHQFHU YRLFL XQ UpVXPp ©6XLWH j XQ FDPEULRODJH
XQH IDPLOOH DLVpH GHV eWDWV 8QLV GpFLGH G
LQVWDOOHU GHV FD
PpUDV GH VXUYHLOODQFH GDQV SOXVLHXUV SLqFHV GH VD PDLVRQ
$X FRXUV GH OD QXLW G
pWUDQJHV pYqQHPHQWV VH SURGXLVHQW HW
FRPPHQFHQW j LQTXLpWHU VpULHXVHPHQW OHV RFFXSDQWV .ULVWLH
PqUH G
XQ EpEp G
j SHLQH XQ DQ VH VHQW UHVSRQVDEOH GH FHV
PDQLIHVWDWLRQV VXUQDWXUHOOHV VXLWH j FHUWDLQHV H[SpULHQFHV GH
VRQ SDVVp 3OXV OHV MRXUV SDVVHQW SOXV OHV SKpQRPqQHV VRQW
QRPEUHX[ HW SXLVVDQWV /HV FDPpUDV GH VXUYHLOODQFH GHYLHQ
QHQW DORUV XQH SUHXYH WDQJLEOH TXH OD IDPLOOH QH VRPEUH SDV
GDQV OD IROLH HW TX¶HOOH HVW HIIHFWLYHPHQW YLFWLPH G¶XQ HVSULW
PDOYHLOODQW ª
(Q 9HGHWWH 6SUDJXH *UD\GHQ %ULDQ
%RODQG 0ROO\ (SKUDLP .DWLH )HDWKHUVWRQ
5pDOLVDWHXU 7RG :LOOLDPV
6DYLH] YRXV TXH ©$FWLYLWp SDUDQRUPDOH ª D FR€Wp j SURGXLUH HW D UDSSRUWp PLOOLRQV GH GRO
ODUV DX ER[ RIILFH QRUG DPpULFDLQ" &¶HVW LQFUR\DEOH oD QRXV SDUDvW VL UpDOLVWH TXH O¶RQ HQ RXEOLH OH VHQV
GH OD UpDOLWp GX FLQpSKLOH GpSRXUYX G
HVSULW GpPRQLDTXH RX GH SDFWH GLDEROLTXH &RPPH SDU H[HPSOH
XQH IRUFH LQYLVLEOH TXL HQWUDvQH XQH IHPPH MXVTX
DX VRXV VRO HW SRXUTXRL OH VRXV VRO G
DLOOHXUV" 2X
ORUVTXH QRWUH YLH HW RX FHOOHV GH QRV SURFKHV VRQW HQ GDQJHU LO HVW UDUH TXH QRWUH SUHPLqUH UpDFWLRQ VRLW
GH SUHQGUH XQH FDPpUD HW GH ILOPHU FH PRPHQW PpPRUDEOH SRXU HQ JDUGHU XQ VRXYHQLU VLJQLILFDWLI -H
YRXV FRQVHLOOH SUHPLqUHPHQW GH QH SDV pFRXWHU FH ILOP VHXO HW GHX[LqPHPHQW VXUWRXW SDV OH VRLU
0DOJUp OHV FULWLTXHV TXL GLVHQW TX¶LO HVW ©SRFKHª RX HQQX\DQW MH SHX[ YRXV GLUH TX¶LO D IDLW HIIHW VXU PRL

+RUDLUH
GX
FLQpPD

6HPDLQH GX DX GpFHPEUH
+DUU\ SRWWHU
9HQGUHGL DX MHXGL K
K
6DPHGL GLPDQFKH
K K K

0HJDPLQG
9HQGUHGL DX MHXGL
K
6DPHGL GLPDQFKH
K K

'DWH SUpYXH
9HQGUHGL DX MHXGL
K
6DPHGL GLPDQFKH
K
5pGDFWHXU 0DWKLHX /DYRLH

&LQpPD

$FWXDOLWp

$UW HW VSHFWDFOHV

0XVLTXH

$FWXDOLWp
'H OD JpQpURVLWp j SHUWH GH YXH
'qV KXLW KHXUHV GX PDWLQ MHXGL GHUQLHU LO \ DYDLW GHV pOqYHV HW GHV PHPEUHV GX SHUVRQQHO j OD FDIpWp
ULD GH O·pFROH SRXU GpEXWHU OD FROOHFWH GH GRQV HW GH GHQUpHV QRQ SpULVVDEOHV 3RXU VH PHWWUH XQ SHX
GDQV O·HVSULW GHV )rWHV OD SOXSDUW G·HQWUH HX[ DYDLHQW SULV OHXU FRXUDJH j GHX[ PDLQV SRXU HQILOHU XQH
UDYLVVDQWH WXTXH GH SqUH 1RsO &H IXUHQW OHV PHPEUHV GX & 9 ( &RPLWp GH 9LH eWXGLDQWH HW GX
FRPLWp ( 9 % eFROH 9HUW %UXQWODQG TXL V·RFFXSqUHQW GH FHWWH WkFKH &RPPH OHV DQQpHV SUpFpGHQWHV
OHV pOqYHV HQWUDLHQW GDQV OD FDIpWpULD GDQV ODTXHOOH RQ SRXYDLW HQWHQGUH XQH GRXFH PXVLTXH GX WHPSV
GHV )rWHV ODLVVDLHQW OHXUV GRQV VXU O·XQH GHV WDEOHV LQVWDOOpHV VSpFLDOHPHQW j FHW HIIHW HW SRXYDLHQW HQ
GHV )rWHV ODLVVDLHQW OHXUV GRQV VXU O·XQH GHV WDEOHV LQVWDOOpHV VSpFLDOHPHQW j FHW HIIHW HW SRXYDLHQW HQ
VXLWH VH VHUYLU XQ UpFRQIRUWDQW FKRFRODW FKDXG WUqV FKDXG &H GpOLFLHX[ EUHXYDJH pWDLW FRPPDQGLWp
FHWWH DQQpH SDU PRQVLHXU 'RPLQLF 6DLQW 3LHUUH j TXL QRXV DGUHVVRQV QRV VLQFqUHV UHPHUFLHPHQWV
*UkFH j OD JpQpURVLWp GHV pWXGLDQWV HW GHV PHPEUHV GX SHUVRQQHO OD JXLJQROpH GH OD SRO\YDOHQWH GHV
4XDWUH 9HQWV D SHUPLV GH UDPDVVHU ERvWHV GH GHQUpHV VHSW VDFV HW XQ WRWDO GH :RZ 1RXV
QH SRXYRQV SDV YUDLPHQW GLUH TXH FH IXW XQ pFKHF Q·HVW FH SDV" 4XRL TX·LO HQ VRLW OHV GRQV VHURQW GLV
WULEXpV GDQV OHV GLIIpUHQWHV SDURLVVHV DX[ DOHQWRXUV GH O·pFROH 6DLQW )pOLFLHQ 6DLQW 0pWKRGH /D'RUp
HWF (QFRUH PHUFL SRXU YRWUH VROLGDULWp LQFUR\DEOH WRXW OH PRQGH
5pGDFWHXU 'DYLG *DXWKLHU

$FWXDOLWpV IODVK

$V WX WRQ ELOOHW SRXU OHV 0LQLVWDUV" $FKqWH OH j
OD FRRS DX FR€W GH /H HW OH GpFHPEUH
OHV ILQLVVDQWV W·DWWHQGHQW

$FWXDOLWp

$UW HW VSHFWDFOHV

1RsO 1RsO &DUWHV GH 1RsO
(OOHV VRQW HQ YHQWH HW VHURQW
GLVWULEXpHV SDU OHV OXWLQV OH MHXGL
GpFHPEUH j OD qPH SpULRGH

0XVLTXH

7HFKQR

$UW HW VSHFWDFOHV
/
DUW SHUIRUPDQFH
&HWWH VHPDLQH MH YRXV SDUOH GH O
DUW SHUIRUPDQFH RX SHUIRUPDQFH DUWLVWLTXH
4X
HVW FH TXH O
DUW SHUIRUPDQFH" ,O HVW SOXV IDFLOH GH GpILQLU FH PRXYHPHQW DUWLVWLTXH HQ
OH FRPSDUDQW SDU H[HPSOH j XQ JXLWDULVWH TXL H[SULPH VRQ DUW DYHF VD JXLWDUH 1pDQ
PRLQV FHOXL TXL H[HUFHUD GH O
DUW SHUIRUPDQFH Q
XWLOLVHUD TXH OH FRUSV O
HVSDFH HW OH
WHPSV &
HVW HQ TXHOTXH VRUWH XQH LPSURYLVDWLRQ FRUSRUHOOH TXL HQJOREH WRXWHV OHV
VRUWHV GH GRPDLQHV DUWLVWLTXHV SV\FKRORJLH GDQVH WKpkWUH HWF (OOH HVW DXMRXUG
KXL
UHFRQQXH GDQV OH PRQGH FRPPH OD SHLQWXUH G
XQ SHLQWUH VDXI TX
j OD SODFH G
rWUH IL[pH
VXU XQH WRLOH HOOH HVW H[SULPpH JUkFH j GHV DFWLRQV FKRTXDQWHV RX pSDWDQWHV 7RXWH XQH
YLH SHXW rWUH SUpVHQWpH HQ XQ LQVWDQW LO QDvW LO YLW LO PHXUW HQ GHX[ WHPSV WURLV PRXYH
YLH SHXW rWUH SUpVHQWpH HQ XQ LQVWDQW LO QDvW LO YLW LO PHXUW HQ GHX[ WHPSV WURLV PRXYH
PHQWV /H EXW SULQFLSDO GH FHWWH FUpDWLRQ DUWLVWLTXH HVW GH SDVVHU XQ PHVVDJH HW GH IDLUH
UpDJLU HW UpIOpFKLU OHV WpPRLQV GH FHWWH PDQLIHVWDWLRQ FRUSRUHOOH

5pGDFWHXU -pUpPLH $QFWLO

$UW HW VSHFWDFOHV

0XVLTXH

7HFKQR

6SRUW

0XVLTXH
6WUHHWV RI *ROG
&HW pWp OH JURXSH 2+ D VRUWL XQ QRXYHO DOEXP $SUqV OH VXFFqV GX SUHPLHU DOEXP ¶·:DQW··
¶·6WUHHWV RI *ROG·· HVW LO DXVVL ERQ "
+ F·HVW GH OD PXVLTXH SRXU GDQVHU ,O HVW WUqV UDUH G·HQWHQGUH GHV EDOODGHV YHQDQW GH FH
JURXSH &·HVW GRQF SDUIDLW SRXU OHV ©SDUW\ª -XVWHPHQW OH PRUFHDX ¶·+RXVH SDUW\·· HQ WpPRLJQH
3RXU FRPPHQFHU LO \ D ¶·%HDXPRQW·· XQH SLqFH LQVWUXPHQWDOH TXL LQWURGXLW ELHQ OH FG HW
O·XQLYHUV pOHFWUR TXL YLHQW DYHF $XVVL OD FKDQVRQ ¶·0\ ILUVW NLVV·· HQ GXR DYHF .H KD HVW H[FHO
OHQWH HW MH QH FHVVH GH O·pFRXWHU HQ ERXFOH 0rPH FKRVH SRXU ¶·'RXEOH YLVLRQ·· TXL QRXV UHVWH
HQ WrWH XQ ERQ PRPHQW DSUqV O·pFRXWH &·HVW G·DLOOHXUV PD SLqFH SUpIpUpH GH O·DOEXP
%LHQ TXH OHV SDUROHV QH VRLHQW SDV OHV SOXV RULJLQDOHV HW WRXFKDQWHV TXH M·DLH HQWHQGXHV RQ
QRXV SUpYLHQW PrPH VXU OD SRFKHWWH TX·HOOHV FRQWLHQQHQW GX ODQJDJH H[SOLFLWH« OHV GHX[ JDUV
VH UDWWUDSHQW DYHF GH OD ERQQH PXVLTXH HW OHXUV EHOOHV YRL[ TXL V·DJHQFHQW ELHQ HQVHPEOH SDU
FRQWUH FHOD QH P·pWRQQHUDLW SDV TX·HOOHV VRLHQW XQ SHX PRGLILpHV«
(QYLH GH PXVLTXH TXL ERXJH " ,O YRXV IDXW GX +

5pGDFWULFH 5RVDOLH 'XPDLV %HDXOLHX

0XVLTXH

7HFKQR

6SRUW

+RURVFRSH

7HFKQR
/H FHOOXODLUH XQH ERQQH DIIDLUH"
GHV &DQDGLHQV GH j DQV GHV &DQDGLHQV GH j DQV HW
GHV &DQDGLHQV GH j DQV SRVVqGHQW XQ FHOOXODLUH 3XLVTXH OD
SRSXODWLRQ HVW GH SUqV GH SHUVRQQHV oD HQ IDLW GHV FHOOXODL
UHV $YHF GHV IRUIDLWV TXL SHXYHQW FR€WHU GH j SOXV GH GROODUV
FKDTXH PRLV HW GHV FHOOXODLUHV j SDUWLU GH j SOXVLHXUV FHQWDLQHV GH
GROODUV OHV FRPSDJQLHV GH WpOpSKRQHV FHOOXODLUHV V·HQULFKLVVHQW
UDSLGHPHQW
'H QRV MRXUV XQH JUDQGH PDMRULWp GHV MHXQHV SRVVqGH XQ WpOpSKRQH FHOOXODLUH (Q IDLW DX 4XpEHF
SUqV GH G·HQWUH QRXV HQ SRVVqGHUDLW XQ /D PRLWLp O·XWLOLVHUDLW SHQGDQW SOXV GH PLQXWHV
FKDTXH VHPDLQH FRQWUH TXL O·XWLOLVHUDLW SHQGDQW SOXV GH FLQT KHXUHV SDU VHPDLQH
/HV GpSHQVHV PR\HQQHV SDU PDLVRQ SRXU OHV FHOOXODLUHV RQW DXJPHQWp GH SDU UDSSRUW j
SRXU ILQDOHPHQW DWWHLQGUH 3DU FRQWUH OHV VHUYLFHV WpOpSKRQLTXHV DYHF ILOV RQW GLPLQXp GH
SRXU DWWHLQGUH
(Q SOXV GX FR€W TXH QpFHVVLWHQW OHV FHOOXODLUHV LOV QXLVHQW j OD VDQWp GHV rWUHV YLYDQWV TXH FH VRLW
HQYHUV OHV KXPDLQV RX OHV DQLPDX[ (Q HIIHW OHV DQWHQQHV UHODLV SRXU OHV FHOOXODLUHV SHXYHQW FDXVHU
XQH SHUWH GH FDOFLXP GDQV OHV FHOOXOHV FDQFpUHXVHV KXPDLQHV HW FKH] OHV VRXULV LO SHXW \ DYRLU XQH
GLPLQXWLRQ GHV IRQFWLRQV UHSURGXFWLYHV HW XQH KDXVVH GH SHUPpDELOLWp GH OD EDUULqUH KpPDWRPH
HQFpSKDOLTXH EDUULqUH TXL SURWqJH OH FHUYHDX FRQWUH OHV LQIHFWLRQV $XVVL GHV FKHUFKHXUV RQW
WHVWp OHV HIIHWV GH EUqYHV H[SRVLWLRQV j OD UDGLDWLRQ j IDLEOH LQWHQVLWp GHV DQWHQQHV VXU FLQT JpQpUD
WLRQV GH VRXULV $X GpEXW GDQV OD SUHPLqUH JpQpUDWLRQ OHV VRXULV VXELVVDLHQW XQH EDLVVH GH IHUWLOLWp
WDQGLV TXH GDQV OD FLQTXLqPH FHUWDLQHV VRXULV pWDLHQW VWpULOHV
(Q $OOHPDJQH SOXVLHXUV PpGHFLQV RQW REVHUYp XQH VpYqUH KDXVVH GH PDX[ GH WrWHV GH OpWKDUJLHV
IDWLJXH DQRUPDOH GH SHUWHV GH FRQFHQWUDWLRQ GH GpSUHVVLRQV HW GH VHQVDWLRQV GH EU€OXUH SDUPL OD
SRSXODWLRQ DSUqV O·LPSODQWDWLRQ G·XQ V\VWqPH GH WpOpGLIIXVLRQ QXPpULTXH 2Q \ XWLOLVDLW GRQF GHV
VLJQDX[ HW GHV DQWHQQHV
'DQV SOXVLHXUV SD\V OHV DQWHQQHV FDXVHQW GHV KDXVVHV VLJQLILFDWLYHV GH ULVTXH GH FDQFHUV FKH] FHX[
TXL KDELWHQW j PRLQV GH PqWUHV GH FHOOHV FL SHQGDQW DX PRLQV FLQT DQV /HV ULVTXHV VRQW SUqV GH
WURLV IRLV SOXV JUDQGV TXH FHX[ GHV JHQV TXL KDELWHQW SOXV ORLQ
0DOJUp OHXU FR€W HW OHXUV GDQJHUV QH WURXYH] YRXV SDV TXH OHV WpOpSKRQHV SRUWDEOHV VRQW ELHQ SUD
WLTXHV SRXU WpOpSKRQHU HW ©WH[WHUª QRV DPLV HQ WRXW WHPSV VDXI j O·pFROH ELHQ V€U "
5pGDFWULFH $ULDQH +RXOH

7HFKQR

6SRUW

+RURVFRSH

-HX[

6SRUW
3DW %XUQV TXHO KRPPH
&
HVW XQ DGLHX TXH OH PRQGH GX KRFNH\ D IDLW FH OXQGL 3OXVLHXUV MRXHXUV RQW VDOXp 3DW %XUQV
SRXU OD GHUQLqUH IRLV *DU\ %HWWPDQ O
RUJDQLVDWLRQ DX FRPSOHW GHV 'HYLOV GX 1HZ -HUVH\ HQ
SDVVDQW SDU %ULDQ %XUNH &OLII )OHWFKHU 6FRWW\ %RZPDQ &ODXGH -XOLHQ +DUU\ 6LQGHQ 3DW %ULV
VRQ 5D\PRQG %RXUTXH 7LH 'RPL 0LNH *DUWQHU HW /XF 5RELWDLOOH V
\ pWDLHQW UHQGXV PrPH
=DFK 3DULVH HQ EpTXLOOHV pWDLW SUpVHQW &RQIRUWDEOHPHQW LQVWDOOp GDQV VRQ XUQH HQ IRUPH GH
FRXSH 6WDQOH\ TX
LO D JDJQp XQH IRLV j OD FDWKpGUDOH 0DULH 5HLQH GX 0RQGH 3DW %XUQV D SX
HQWHQGUH WRXWHV OHV pORJHV IDLWHV SDU SOXVLHXUV SHUVRQQHV O
D\DQW FRQQX VRLW FRPPH HQWUDvQHXU
VRLW SDU XQ DXWUH OLHQ /
DQFLHQ HQWUDvQHXU GX &DQDGLHQ GHV 0DSOH /HDIV GHV %UXLQV HW GHV
'HYLOV HVW GpFpGp DYHF SOXVLHXUV SUL[ j VRQ DFWLI WURLV WURSKpHV -DFN $GDPV OH VHXO j DYRLU
UpXVVL FHW H[SORLW HW XQH FRXSH 6WDQOH\ 3DUWRXW R LO HVW SDVVp LO D ODLVVp VD WUDFH TXH FH VRLW
DYHF OHV MRXHXUV TX
LO D HQWUDvQpV RX DYHF OHV SHUVRQQHV TXL OH IUpTXHQWDLHQW LOV VHURQW WRXV
G¶DFFRUG SRXU GLUH TXH 3DW %XUQV UHVWHUD JUDYp j MDPDLV GDQV OHXU PpPRLUH $YDQW VRQ GpFqV OH
QRYHPEUH 3DW %XUQV DYDLW HX OH WHPSV GH SDUWLFLSHU j XQH FpUpPRQLH SRXU O
DUpQD GH
6WDQVWHDG &ROOHJH
TXL HVW FRQVWUXLW HQ VRQ KRQQHXU HW TXL VHUD
LQDXJXUp HQ 3OXVLHXUV KRPPDJHV RQW
pWp IDLWV GRQW XQ KRPPDJH WUpV pPRXYDQW
IDLW DX &HQWUH %HOO VXU OD FKDQVRQ

,Q P\
OLIH

GHV %HDWOHV HW SHQGDQW ODTXHOOH Gp
ILODLHQW SOXVLHXUV LPDJHV GpFULYDQW WUqV ELHQ
OD FDUULqUH GH 3DW %XUQV 3RXU WHUPLQHU
XQH SHUVRQQH VDQV FRQVLHQFH HVW YHQXH
GpUREHU SOXVLHXUV REMHWV GH YDOHXU GDQV OD
YRLWXUH GH 0PH %XUQV WDUG OXQGL VRLU -H
SHQVH TX¶LO IDOODLW SDUOHU GH FH JUDQG
KRPPH TXL D PDUTXp SOXVLHXUV JpQpUDWLRQV
GH KRFNH\HXUV

5pGDFWHXU 1LFRODV %UDVVDUG

6SRUW

+RURVFRSH

-HX[

0HQX FDIpWpULD

+RURVFRSH
+RURVFRSH DX GpFHPEUH
%pOLHU

7DXUHDX

7URLV PRWV WUDFWHXU PRXV
7URLV PRWV WUDFWHXU PRXV
WDFKH HW XQLMDPELVWH
)DLWHV HQ FH TXH YRXV
YRXOH]

9RXV YRXV GpFRXYULUH]
ELHQW{W XQH SDVVLRQ VHFUqWH
SRXU O·RUJXH GH %DUEDULH

&HWWH VHPDLQH pYLWH]
G·DEVRUEHU OHV VXEVWDQFHV
VXLYDQWHV DUVHQLF
F\DQXUH HW OLTXHXU DX[
IUDLVHV

/LRQ

9LHUJH

PDUV
DX DYULO

&DQFHU

MXLQ
DX MXLOOHW

*pPHDX[

DYULO
DX PDL

PDL
DX MXLQ

MXLOOHW
DX DR€W

DR€W
DX VHSWHPEUH

6L YRXV DYH] XQH
SRPPH G·$GDP YHLOOH]
ELHQ j FH TX·HOOH QH VRLW
SDV HPSRLVRQQpH

9RXV DYH] GHX[ FKRL[
VRLW YRXV DVSHUJHU GH
VDQJ GH E±XI VRLW QH SDV
OH IDLUH -H VDLV TXH FH
VHUD WUqV GLIILFLOH«

8QH DQQpH H[FHSWLRQQHOOH DWWHQG
WRXV FHX[ TXL VH FRXSHURQW OHV
RQJOHV G·RUWHLOV OH IpYULHU SUR
FKDLQ

%DODQFH

6FRUSLRQ

6DJLWWDLUH

VHSWHPEUH
DX RFWREUH

/HV pWRLOHV VHPEOHQW
P·LQGLTXHU TXH YRXV
DLPHULH] GHYHQLU FURTXH
DLPHULH] GHYHQLU FURTXH
PRUW«

RFWREUH
DX QRYHPEUH

QRYHPEUH
DX GpFHPEUH

/HV JHQV GLVHQW TXH YRXV
rWHV LQGpSHQGDQW PDLV HQ
YpULWp YRXV rWHV VLPSOH
PHQW P\VDQWKURSH

9RWUH DFWLYLWp IDYRULWH SpWHU
HQ SXEOLF« 2XDFKH

3RLVVRQV

GpFHPEUH
DX MDQYLHU

9HUVHDX

MDQYLHU
DX IpYULHU

9RWUH JpQpURVLWp HW YRWUH DO
9RWUH JpQpURVLWp HW YRWUH DO
WUXLVPH VRQW OpJHQGDLUHV
'·DLOOHXUV EHDXFRXS GH FOR
FKDUGV VRQW &DSULFRUQH

7RXW FRPPH OH FRQFHSWHXU GX
7LWDQLF YRXV DLPH] OHV SURMHWV
VWDEOHV TXL VRQW PHQpV j ORQJ
WHUPH

9RWUH VLJQH DVWURORJLTXH
FKLQRLV HVW OD OLPDFH
&KDQFHX[ HXVH

&DSULFRUQH

IpYULHU
DX PDUV

5pGDFWHXU 0 0XPER

+RURVFRSH

-HX[

0HQX FDIpWpULD

-HX[
7URXYH] OHV VL[ HUUHXUV

/DE\ULQWKH

6XGRNX

%ODJXH GH OD VHPDLQH
4XHOOH HVW OD SLUH FKRVH TXL SHXW DUULYHU j
XQH FKDXYH VRXULV"
4X·HOOH DLW OD GLDUUKpH HQ GRUPDQW

-HX[

0HQX &DIpWpULD

0HQX FDIpWpULD
0HQX SRXU OD VHPDLQH GX DX
GpFHPEUH
/81',

0$5',

6RXSH $OSKDEHWV WRPDWHV RX MXV GH OpJXPHV
3ODW SULQFLSDO /DQLqUHV GH SRXOHW OpJXPHV MDUGLQLHUV
SDWDWHV JUHFTXHV RX WRUWLOODV JDUQLV DX MDPERQ DFFRPSDJQp
G·XQH VDODGH YHUWH
'HVVHUW 7DUWH DX FLWURQ RX IUXLWV

6RXSH $QQHDX[ WRPDWHV RX MXV GH OpJXPHV
3ODW SULQFLSDO -DUGLQLqUH GH OpJXPHV HW SRPPHV GH
WHUUH QDWXUHV RX WDEOH j VRXV PDULQV
'HVVHUW *kWHDX EODQF FRXOLV DX[ IUXLWV RX IUXLWV

6RXSH &RTXLOOHV WRPDWHV RX MXV GH OpJXPHV
0(5&5(', 3ODW SULQFLSDO 3kWp j OD YLDQGH SDWDWHV SLOpHV VDODGH GH
FKRX RX WDEOH j VDODGHV
'HVVHUW *kWHDX URXOp DX[ IUDLVHV RX IUXLWV

-(8',

9(1'5(',

6RXSH 9HUPLFHOOH SRXOHW RX MXV GH OpJXPHV
3ODW SULQFLSDO %RHXI DX[ OpJXPHV DYHF SRPPH GH WHUUH
DX IRXU RX WDEOH j VRXV PDULQV
'HVVHUW &DUUp DX[ 5LFH NULVSLHV RX IUXLWV

6RXSH &UqPH GH EURFROLV RX MXV GH OpJXPHV
3ODW SULQFLSDO /DVDJQH DYHF VDODGH URPDLQH
'HVVHUW 3RXGLQJ YDQLOOH RX IUXLWV

0HQX FDIpWpULD

$OOH] F
KHUFKH
U YRWUH M
RXUQDO
HQWLqUH
PHQW H
Q FRXOH
XU VXU

FRPLWH
PHGLDV
FRP

&HWWH VHPDLQH QRXV YRXV SURSRVRQV XQ GpIL ,O V·DJLW GH SUHQGUH XQH
EHOOH SKRWR G·XQ REMHW GX TXRWLGLHQ
/D SKRWR FL GHVVRXV HVW XQ H[HPSOH IDLW SDU 0D[LPH 3RLULHU

(QYR\H] QRXV YRV SKRWRV GHVVLQV RX DXWUHV W\SHV G¶LPDJHV j
O¶DGUHVVH VXLYDQWH FRPLWHPHGLDV#KRWPDLO FRP
4XL VDLW HOOHV SRXUUDLHQW VH UHWURX
YHU MXVWH LFL

([SUHVVLRQ GH OD VHPDLQH
,O IDXW SUHQGUH OH WDXUHDX SDU OHV FRUQHV SDUFH TXH SDU OD TXHXH
LO Q
DLPH SDV oD
([SUHVVLRQ WURXYpH SDU 1LFRODV %UDVVDUG


Aperçu du document Journal_6_dec_2010_.pdf - page 1/12
 
Journal_6_dec_2010_.pdf - page 3/12
Journal_6_dec_2010_.pdf - page 4/12
Journal_6_dec_2010_.pdf - page 5/12
Journal_6_dec_2010_.pdf - page 6/12
 
Télécharger le fichier (PDF)


Journal_6_dec_2010_.pdf (PDF, 13.2 Mo)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIPDocuments similaires


journal 6 dec 2010
journal 28 fev 11
echo st anicet
code du travail fr
catalogue formation acadexe 2015
news letter 2017 t4

Sur le même sujet..