Journal 13 dec 2010 .pdfNom original: Journal_13_dec_2010_.pdf

Ce document au format PDF 1.3 a été généré par Acrobat 9.0.0 / Mac OS X 10.6.5 Quartz PDFContext, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 17/12/2010 à 22:37, depuis l'adresse IP 96.23.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 1021 fois.
Taille du document: 12.5 Mo (12 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


HPEUH

DX GpF

eGLWLRQ GX

-R\HX[ MR\HX[ 1RsO
9LYH OH YHQW YLYH OH YHQW YLYH OH 9HQW G·LFL 2XL FKHUV DPLV
DPLHV OD JUDQGH IrWH GH 1RsO DUULYH HW DYHF HOOH O·DJUpDEOH
UpYHLOORQ RUJDQLVp SDU QRWUH pFROH /H OXQGL GpFHPEUH SUR
FKDLQ j SDUWLU GH KHXUHV F·HVW OD FpOpEUDWLRQ $ILQ GH YRXV
GRQQHU XQ SHX O·HDX j OD ERXFKH YRLFL XQ DYDQW JR€W GH
O·pYqQHPHQW«

&HWWH VHPDLQH VXU
FRPLWHPHGLDV FRP
$OOH] IDLUH XQ WRXU GX
F{Wp GH OD UDGLR
8QH QRXYHOOH FKURQLTXH
(QYR\H] YRV VXJJHVWLRQV
SRXU OH QRP GH OD UDGLR j
O·DGUHVVH GX FRPLWp

(Q YRXOH] YRXV GHV DFWLYLWpV" (Q YRLOj 'qV OD ILQ GH OD TXDWULqPH SpULRGH OHV MHX[ HW OHV VSRUWV DX
J\PQDVH FRPPHQFHQW HW OD VDOOH GH FRQGLWLRQQHPHQW SK\VLTXH V·RXYULUD PDLV QH VHUD UpVHUYpH TXH
SRXU FHX[ TXL RQW SD\p OHXU LQVFULSWLRQ DX GpEXW GH O·DQQpH (QVXLWH DOOH] YRXV WURXYHU XQH SODFH
GDQV O·DXGLWRULXP SRXU VHL]H KHXUHV HW TXDUW SXLVTX·XQ VSHFWDFOH HQ GHX[ SDUWLHV YRXV VHUD
SUpVHQWp '·DERUG OHV pOqYHV GH PXVLTXH LQWHUSUpWHURQW VXU VFqQH TXHOTXHV FKDQVRQV GX WHPSV GHV
)rWHV SRXU PHWWUH XQ SHX G·DPELDQFH SXLV ODLVVHURQW OHXU SODFH j O·pPLVVLRQ © /H %DQTXLHU ª GXUDQW
ODTXHOOH GHX[ HQVHLJQDQWV MH QH OH QRPPHUDL SDV SRXU JDUGHU OD VXUSULVH MXPHOpV j GHV pWXGLDQWV
RXYULURQW GHV YDOLVHV DILQ GH UHPSRUWHU SRXU OHXU FRpTXLSLHU GH MROLV SUL[ $SUqV FHWWH SUHVWDWLRQ
YRXV VHUH] LQYLWpV j SURILWHU VDQV PRGpUDWLRQ GX GpOLFLHX[ EXIIHW TXH QRXV DXURQW JHQWLPHQW SUpSDUp
OH SHUVRQQHO GH OD FDIpWpULD (QILQ YRXV DXUH] O·RFFDVLRQ GH FLUFXOHU j YRWUH JXLVH GDQV OD SRO\YD
OHQWH SRXU SDUWLFLSHU DX[ DFWLYLWpV VXLYDQWHV MHX[ YLGpRV ZLL [ER[ WDSLV GH GDQVH OH MHX GH EDE\
IRRW JUDQGHXU QDWXUH DX J\PQDVH FRPPDQGLWp SDU OD &RRS pWXGLDQWH HW QpFHVVLWDQW XQH LQVFULSWLRQ
SUpDODEOH RX HQFRUH OHV WRXUV HQ FDUULROH QpFHVVLWDQW XQH LQVFULSWLRQ pJDOHPHQW 6L ULHQ GH WRXW
FHOD QH YRXV LQWpUHVVH YRXV DXUH] WRXMRXUV OD SRVVLELOLWp G·DOOHU YRXV pFODWHU GDQV OH KDOO 'HVMDUGLQV
VXU OD PXVLTXH GH '- :LOO TXL YLHQGUD WRXW VSpFLDOHPHQW j O·pFROH SRXU OH UpYHLOORQ 8QH EHOOH VRLUpH
HQ SHUVSHFWLYH PDLV TXL QH SUHQGUD SODFH TXH VRXV FHUWDLQHV FRQGLWLRQV SRXU SOXV GH GpWDLOV YRLU
O·DFWXDOLWp
5pGDFWHXU 'DYLG *DXWKLHU

&XLVLQH
6XFUH j OD FUqPH
&RPPH QRXV DYRQV FRPPHQFHU QRWUH OLJQpH GH GHVVHUW DYHF GHV GHVVHUWV QRXV DOORQV FRQWLQXHU GDQV
FHWWH YRL[ &·HVW GRQF SRXU FHWWH UDLVRQ TXH FHWWH VHPDLQH QRXV YRXV SUpVHQWRQV XQH PDJQLILTXH UHFHWWH
GH VXFUH j OD FUqPH
9RLFL GRQF OD OLVWH GHV LQJUpGLHQWV QpFHVVDLUHV j OD UpDOLVDWLRQ GH FHWWH PDJQLILTXH UHFHWWH VLPSOH HW
GpOLFLHXVH GX WHPSV GHV IrWHV
WDVVH PO GH EHXUUH
WDVVHV PO GH FDVVRQDGH WDVVpH
F j WDEOH PO GH VLURS GH PDwV
WDVVH PO GH ODLW pYDSRUp GH W\SH &DUQDWLRQ
F j WKp PO GH YDQLOOH
WDVVH PO GH VXFUH JODFH WDPLVp

'DQV XQH FDVVHUROH j IRQG pSDLV PpODQJHU OH EHXUUH OD FDVVRQDGH OH VLURS GH PDwV OH ODLW pYDSRUp
HW OD YDQLOOH 3RUWHU j pEXOOLWLRQ HW ODLVVHU PLMRWHU j IHX PR\HQ SHQGDQW PLQXWHV HQ EUDVVDQW GH WHPSV j
DXWUH 5HWLUHU GX IHX
$MRXWHU OH VXFUH JODFH HW j O
DLGH G
XQ EDWWHXU pOHFWULTXH EDWWUH GH j PLQXWHV RX MXVTX
j FH TXH OD
SUpSDUDWLRQ DLW pSDLVVL HW SHUGX VRQ OXVWUH 9HUVHU DXVVLW{W OH VXFUH j OD FUqPH GDQV XQ PRXOH GH SR
FP GH F{Wp EHXUUp HW ODLVVHU UHIURLGLU j OD WHPSpUDWXUH DPELDQWH MXVTX
j FH TX
LO DLW SULV &RXSHU HQ
FDUUpV
'RQQH HQYLURQ FDUUpV GH VXFUH j OD FUqPH
7UXF GH SUR
)DLWH DWWHQWLRQ ORUV GH OD FXLVVRQ OH PpODQJH SHXW IDFLOHPHQW FROOHU DX IRQG GX UpFLSLHQW
%RQ j VDYRLU
&RQVRPPHU WURS GH VXFUH PqQH IDFLOHPHQW j XQ WURS KDXW WDX[ GH VXFUH GDQV OH VDQJ HW DPqQH DLQVL
O·K\SRJO\FpPLH 3RXU pYLWHU FH JHQUH GH VXUGRVH GH VXFUH FRQVRPPHU GHV ILEUHV /D FRQVRPPDWLRQ
GH ILEUHV Q·HPSrFKHUD SDV OHV FDORULHV G·rWUH DFFXPXOpHV SDU YRWUH FRUSV PDLV OH VXFUH DXUD PRLQV
G·HIIHW VXU OD JO\FpPLH
5pGDFWHXU -RQDWKDQ 5LYDUG

&XLVLQH

&LQpPD

$FWXDOLWp

$UW HW VSHFWDFOHV

&LQpPD
0HJDPLQG
3RXU PD FKURQLTXH FLQpPDV GH FHWWH VHPDLQH MH VXLV DOOHU YRLU
0(*$0,1' GX UpDOLVDWHXU GH 6KUHN GH 0DGDJDVFDU HW SOXV
LHXUV DXWUHV
3RXU FRPPHQFHU YRLFL XQ UpVXPp GX ILOP 0HJDPLQG HVW OH SOXV
JUDQG DGYHUVDLUH GH 0HWURPDQ OH VXSHU KpURV FKDUJp GH SURWp
JHU OHV FLWR\HQV GH 0HWUR &LW\ $ORUV TXH WRXV VHV SODQV GH GH
VWUXFWLRQ VRQW WRXMRXUV FRQWUHFDUUpV SDU OHV VXSHU SRXYRLUV GH
VRQ DQWDJRQLVWH 0HJDPLQG UpXVVLW XQ MRXU j VD SOXV JUDQGH VXU
SULVH j WXHU 0HWURPDQ $SUqV DYRLU WHUURULVp OD YLOOH HQWLqUH HW HQ
DYRLU SLOOp WRXWHV OHV LQVWLWXWLRQV LO UpDOLVH ELHQ YLWH TX
XQ
PpFKDQW VDQV KpURV SRXU OH FRPEDWWUH F
HVW ULVLEOH HW LQXWLOH ,O
GpFLGH GRQF G
LQVXIIOHU OHV GRQV GH 0HWURPDQ j XQ MHXQH JDUoRQ
RUGLQDLUH DILQ TX
LO GHYLHQQH OH QRXYHDX GpIHQVHXU GH 0HWUR &LW\
OXL SHUPHWWDQW DLQVL GH UHJDJQHU XQ DGYHUVDLUH SRXYDQW ULYDOLVHU
DYHF OXL

5pDOLVDWHXU 7RP 0F*UDWK

9RL[ TXpEpFRLVHV
.DG 0HUDG 0pJDPLQG
)UDQFN 'XERVF 0HWUR 0DQ
*pUDOGLQH 1DNDFKH 5R[DQQH 5LWFKL

(Q DOODQW YRLU FH ILOP MH VDYDLV TXH MH QH VHUDLV SDV GpoX FDU OH ORQJ PpWUDJH D pWp UpDOLVp SDU
GUHDPZRUN 0DGDJDVFDU 6KUHN )HVWLQ GH UHTXLQ 6SLULW %HH PRYLH HW SOXVLHXUV
DXWUHV RQW DXVVL pWp UpDOLVpV SDU FHWWH LQGXVWULH -DL DGRUp FH ILOP OH VHQV GH O·KXPRXU HVW SUpVHQW
WRXW DX ORQJ GX ILOP HW OD SHWLWH KLVWRLUH G·DPRXU VXLYLH GH OD PRUDOH GH O·KLVWRLUH QRXV IDLW TXDVLPHQW
RXEOLHU TXH F·HVW XQ ILOP G·HQIDQW 7RXW oD SRXU GLUH TX·HQ ERXW GH OLJQH M·DL ULH GX GpEXW MXVTX·j OD
ILQ &·HVW WRXW SRXU PD FKURQLTXH GH FHWWH VHPDLQH PHUFL EHDXFRXS HW D OD VHPDLQH SURFKDLQH

+RUDLUH
GX
FLQpPD

6HPDLQH GX DX GpFHPEUH
+DUU\ SRWWHU
/D JORLUH GHV RQGHV
­ IRQG GH WUDLQ
9HQGUHGL DX MHXGL
9HQGUHGL DX MHXGL
9HQGUHGL DX MHXGL
K
K
K K
6DPHGL GLPDQFKH 6DPHGL GLPDQFKH 6DPHGL GLPDQFKH
K K
K
K K K
5pGDFWHXUV 0DWKLHX /DYRLH

&LQpPD

$FWXDOLWp

$UW HW VSHFWDFOHV

0XVLTXH

$FWXDOLWp
5pYHLOORQ GH 1RsO
/·DFWLYLWp GX UpYHLOORQ GH 1RsO HVW XQ SULYLOqJH TXH QRXV RIIUHQW WRXV OHV PHPEUHV GX SHUVRQQHO GH OD
SRO\YDOHQWH GHV 4XDWUH 9HQWV HW F·HVW SRXUTXRL QRXV GHYRQV HQ WDQW TX·pWXGLDQWV UHVSHFWHU FHUWDLQHV
UqJOHV (Q SUHPLHU OLHX O·pYpQHPHQW VHUD WRXW VLPSOHPHQW DQQXOp VL DX PRLQV ELOOHWV GH UHSDV QH
VRQW SDV YHQGXV G·LFL PDUGL VRLU SURFKDLQ &RXUH] GRQF j OD &RRS SRXU HQ DFKHWHU XQ VL FH Q·HVW GpMj
IDLW DX FR€W GH VL YRXV Q·DYH] SDV SD\p YRWUH © YLH pWXGLDQWH ª DX GpEXW GH O·DQQpH (Q IDLW OH
YpULWDEOH SUL[ GX EXIIHW VHUDLW GH SDU SHUVRQQH PDLV O·pFROH GpERXUVH SRXU FKDTXH pOqYH DILQ
G·DOOpJHU OH WDULI PHUFL EHDXFRXS G·DLOOHXUV 'H SOXV FKDFXQ G·HQWUH QRXV GRLW VH IDLUH XQ GHYRLU GH
SURILWHU GH FHWWH VRLUpH DYHF UHVSHFW SURSUHWp HW PDWXULWp 2XWUH OH IDLW G·rWUH ELHQ DJUpDEOH FH
UpYHLOORQ IDLW pJDOHPHQW SDUWLH GH QRWUH pGXFDWLRQ SXLVTX·LO QRXV HQFRXUDJH j DGRSWHU XQ FRPSRUWH
PHQW UHVSRQVDEOH HW LO VHUDLW ELHQ GRPPDJH TXH WRXW VRLW JkFKp VLPSOHPHQW SDUFH TXH WURLV RX TXDWUH
SHUVRQQHV DXURQW GpFLGp GH Q·HQ IDLUH TX·j OHXU WrWH )LQDOHPHQW SRXU pYLWHU TXH FHUWDLQV MHXQHV
Q·DUULYHQW WURS WDUG FKH] HX[ OHV DXWREXV SDUWLURQW j KHXUHV SUpFLVHV SDV XQH PLQXWHV SOXV WDUG ,O
IDXGUD GRQF V·RUJDQLVHU SRXU rWUH FRQIRUWDEOHPHQW LQVWDOOp GDQV XQ EDQF OH PRPHQW YHQX 1RXV YRX
ORQV WRXV SDVVHU XQ UpYHLOORQ GH 1RsO PpPRUDEOH DORUV IDLVRQV OHV HIIRUWV QpFHVVDLUHV 1·rWHV YRXV
SDV G·DFFRUG"
5pGDFWHXU 'DYLG *DXWKLHU

$FWXDOLWpV IODVK
0LOOH PHUFLV j OD &RRS pWXGLDQWH HW j OD
3HWLWH PRQQDLH SRXU OHV FRPPDQGLWHV GX
UpYHLOORQ GH OD VRXSH SRSXODLUH
6DPHGL QRXV DYRQV DFFXHLOOL MHXQHV
SRXU SDVVHU GHV H[DPHQV G·DGPLVVLRQ
DX 3URJUDPPH G·eGXFDWLRQ ,QWHUQDWLRQDOH
G·HQWUH HX[ VHURQW FKRLVLV
%UDYR HW ERQQH FKDQFH SRXU OHV ILQLVVDQWV
TXL SUpSDUHQW OH UpYHLOORQ GHV GpPXQLV TXL
DXUD OLHX VDPHGL
/HV PLQLVWDUV DXURQW OLHX PHUFUHGL HW MHXGL
$V WX WRQ ELOOHW"

$FWXDOLWp

'DQV OH FDGUH GH OHXU SURMHW LQWHUGLVFLSOLQDLUH
GHX[LqPH VHFRQGDLUH OHV pOqYHV GX 3(, RQW UpDOLVp
GHX[ VXSHUV GpEDWV WRXFKDQW OD IRUrW ERUpDOH
6XSHU DPXVDQW
<RXSL 1RXV DXURQV OH UpYHLOORQ GH 1RsO 1·RXEOLH]
SDV GH ELHQ SDUWLFLSHU 0HUFL j WRXW OH SHUVRQQHO
&DUWHV GH 1RsO
'DWH OLPLWH SRXU OHV UDSSRUWHU PDUGL K
/HV OXWLQV YRXV OHV UHPHWWURQW MHXGL j OD qPH SpULRGH
:RZ ZRZ &·HVW VXSHU EHDX OHV GpFRUDWLRQV GDQV
OD FDIpWpULD 0HUFL DX[ pOqYHV GH 0PH 'XERLV

$UW HW VSHFWDFOHV

0XVLTXH

7HFKQR

$UW HW VSHFWDFOHV
6SHFWDFOHV GX PRLV GH 'pFHPEUH
3RXU OH PRLV GH GpFHPEUH LO \ D WURLV VSHFWDFOHV TXL VHURQW SUpVHQWpV 'HX[
VSHFWDFOHV GH QRsO HW OHV 0LQL 6WDU
/
pFROH GH PXVLTXH GH 6DLQW )pOLFLHQ SUpVHQWH XQ VSHFWDFOH GH QRsO WUqV LQWpUHVVDQW
$YHF OHV DSSUHQWLV GH OD PXVLTXH TXL SUpVHQWHQW GHV QXPpURV PXVLFDX[ SDOSLWDQWV
-H YRXV LQYLWH j OD DOOHU YRLU FH VSHFWDFOH HW MH VDLV TXH YRXV Q
DOOH] SDV UHJUHWWHU
$ORUV SUpVHQWH] YRXV OH GpFHPEUH j O
DXGLWRULXP HW GpJXVWp FH EHDX VSHFWDFOH
GH QRsO
/H GHX[LqPH VSHFWDFOH GH QRsO HVW IDLW SDU QRWUH pFROH /HV pOqYHV LQVFULV HQ PX
/H GHX[LqPH VSHFWDFOH GH QRsO HVW IDLW SDU QRWUH pFROH /HV pOqYHV LQVFULV HQ PX
VLTXH HW G
DXWUHV TXL YRQW j OD qPH SpULRGH YRXV RQW SUpSDUH] XQ VSHFWDFOH GH QRsO
'LULJH] SDU 0PH 9pURQLTXH /DYRLH OH VWDJH EDQG YRXV pSDWHUD
3RXU FRQFOXUH FHW DUWLFOH MH YRXV SDUOHV GX IDPHX[ VSHFWDFOH GHV 0LQL 6WDUV TXL VH
SUpSDUH LQWHQVpPHQW HW YRXV RIIULUD EHDXFRXS GH SODLVLU j \ DVVLVWHU -
DL PRL PrPH
DVVLVWHU j OD SUHPLqUH JpQpUDOH
HW VL YRXV Q
DYH] SDV HQFRUH
DFKHWp YRWUH ELOOHW GpSrFKH]
YRXV j YRXV HQ SURFXUHU XQ j OD
FRRS FDU F
HVW H[FHOOHQW $ORUV
OH VSHFWDFOH DXUD OLHX OH HW
GpFHPEUH OHV ELOOHWV VRQW HQ
YHQWHV j OD FRRS RX SUpVHQWH]
YRXV DX VSHFWDFOH DSSUpFLH] FH
VSHFWDFOH LQRXEOLDEOH

5pGDFWHXU -pUpPLH $QFWLO

$UW HW VSHFWDFOHV

0XVLTXH

7HFKQR

6SRUW

0XVLTXH
8QH QRXYHOOH QRWH SRXU 1RsO
4XDQG OH PRLV GH GpFHPEUH HVW DUULYp RQ QH SHXW V·HPSrFKHU GH OHV DYRLU HQ
WrWH (OOHV VRQW Oj GXUDQW WRXW OH PRLV HOOHV VRQW GDQV WRXWHV OHV UDGLRV HW ELHQ V€U
FH VRQW GHV FODVVLTXHV HK RXL MH SDUOH ELHQ GHV FKDQVRQV GH 1RsO
0DULDK &DUH\ D UpFHPPHQW VRUWL XQ DOEXP GH 1RsO QRPPp ©0HUU\ &KULVWPDV WR
\RXª TXL FRPSRUWH GHV FKDQWV FODVVLTXH GH FHWWH IrWH PDLV pJDOHPHQW VHV SUR
SUHV FUpDWLRQV WHO TXH ¶·$OO , ZDQW IRU &KULVWPDV LV \RX·· RX HQFRUH ¶·2K 6DQWD··
&HWWH GHUQLqUH HVW WUqV ERQQH HW HVW IDLWH SRXU GDQVHU ,O Q·\ D SDV TXH FHWWH FKDQ
WHXVH SRS TXL D VRUWL GHV FKDQVRQV GH 1RsO &ROGSOD\ O·RQ pJDOHPHQW IDLW DYHF OD
SLqFH ¶·&KULVWPDV /LJKWV·· GRQW OH YLGpRFOLS TXL HVW VRUWL OH GpFHPEUH GHUQLHU j
GpMj DWWLUp GHV PLOOLHUV GH YLVLRQQHPHQWV j O·KHXUH RX M·pFULV FHV OLJQHV
3RLQW QpJDWLI j SDUW OHV EUXLWV GH JUHORWV VRXYHQW SUpVHQWV GDQV FKDFXQ GHV H[
WUDLWV RQ QH VH VHQW SDV WRWDOHPHQW GDQV O·HVSULW GHV IrWHV 2Q HVW ORLQ GX WUDGLWLRQ
QHO ¶·9LYH OH YHQW ¶· 6DYLH] YRXV TXH FHOXL FL HVW G·DLOOHXUV OH FKDQW GH 1RsO OH SOXV
FRQQX j WUDYHUV OH PRQGH "

&HV PRUFHDX[ MRXHURQW W ¶LOV ORUV GH
YRWUH SURFKDLQ SDUW\ GH 1RsO "
3HXW rWUH 9RXV SRXYH] WRXMRXUV OHV
pFRXWHU SHUVRQQHOOHPHQW TXHVWLRQ GH
VH PHWWUH GDQV O·DPELDQFH DYDQW OH MRXU -«

5pGDFWULFH 5RVDOLH 'XPDLV %HDXOLHX

0XVLTXH

7HFKQR

6SRUW

+RURVFRSH

7HFKQR
'HV FDGHDX[" 2XL PHUFL
-H QH VDLV SDV SRXU YRXV PDLV PRL TXDQG YLHQW OH WHPSV GH 1RsO HW GH IDLUH PD OLVWH GH FD
GHDX[ MH Q·DL SOXV G·LGpHV -·HQ DL WRXW DX ORQJ GH O·DQQpH HW FRPPH OH PRLV GH GpFHPEUH
FRPPHQFH PHV LGpHV V·HQYROHQW &·HVW SRXUTXRL FHWWH VHPDLQH MH YDLV YRXV GRQQHU GHV
LGpHV GH FDGHDX[ WHFKQRV
7RXW G·DERUG SDUORQV GH OHFWHXU GH PXVLTXH eYLGHPPHQW MH YRXV SURSRVH OHV ,SRG 7RXW G·DERUG
O·,3RG 7RXFK DYHF OHV FDPpUDV SRXU XQH PpPRLUH GH *2 FR€WH /H QRXYHDX ,SRG 1DQR WDF
WLOH FR€WH SRXU *2 HW OH FODVVLTXH j *2 FR€WH
(Q OLHQ DYHF OD PXVLTXH MH YRXV SURSRVH XQ UpYHLOOH PDWLQ TXL OLW OHV &'V HW OHV ,SRG /H 3KLOLSV
$- ' HQ HVW XQ TXL SRVVqGH XQ EUDQFKHPHQW SRXU ,SRG HW GHV KDXWV SDUOHXUV SRXU ,O \ D
DXVVL OH &HQWULRV pYDOXp j pWRLOHV VXU TXL FR€WH j SUL[ FRXUDQW PDLV TXL HVW HQ UDEDLV j
MXVTX·DX GpFHPEUH
3XLV GDQV OD FDWpJRULH GHV MHX[ YLGpR OD FRQVROH GH MHX[ '6 SHXW rWUH XQH ERQQH VXJJHVWLRQ SRXU
FHX[ TXL DLPHQW MRXHU j GHV MHX[ YLGpR SDUWRXW /HV '6 WUDGLWLRQQHOV FR€WHQW HW OHV '6L ELHQ
TX·LOV SHUPHWWHQW G·DOOHU VXU ,QWHUQHW G·pFRXWHU GH OD PXVLTXH HW GH SUHQGUH GHV SKRWRV FR€WHQW
VHXOHPHQW -H YRXV SURSRVH pJDOHPHQW .LQHFW XQH FDPpUD SRXU OHV ;ER[ 0DOJUp VHV Gp
IDXWV OD SOXSDUW GHV JHQV TXL O·RQW HVVD\p VH GLVHQW VDWLVIDLW HW ELHQ FRQWHQW GH OD TXDOLWp GX SURGXLW
(OOH FR€WH HW HOOH HVW YLHQW DYHF OH MHX .LQHFW $GYHQWXUH MHX[ TXL QRXV DLGH j ELHQ PDLWULVHU OH
IRQFWLRQQHPHQW GX SURGXLW -H YRXV SURSRVH SRXU FHX[ HW FHOOHV TXL DLPHQW GDQVHU OHV MHX[ -XVW
'DQFH 'DQFH 3DUW\ &OXE +LW 'DQVH 3DUW\ 3RS +LW HW 0LFKDHO -DFNVRQ 7KH ([SHULHQFH &·HVW MHX[
VRQW SRXU OD :LL 'DQFH 3DUW\ &OXE +LW DLQVL TXH 'DQFH 3DUW\ 3RS +LW VRQW pJDOHPHQW SRXU OD 36 LO
IDXW pYLGHPPHQW DFKHWHU OH ERQ MHX FDU FHX[ SRXU OD :LL QH FRQYLHQQHQW SDV VXU OD 36
(QVXLWH MH YRXV VXJJqUH O·,SDG 3UDWLTXH PLQFH SRUWDEOH HW DYHF XQ DFFqV LQWHUQHW LO SHXW rWUH XWLOH
DX[ DGHSWHV GH O·RUGLQDWHXU 3RXU FHX[ TXL SUpIqUHQW pFRXWHU GH OD PXVLTXH XQ &' RX XQ ILOP VXU
OHXU RUGLQDWHXU MH YRXV SURSRVH GH GHPDQGHU XQ RUGLQDWHXU SRUWDEOH SXLVTXH O·,SDG QH SRVVqGH
SDV GH IHQWH SRXU OHV &' /·,SDG SHXW rWUH OH Y{WUH j SDUWLU GH
4XHVWLRQ G·DFFHVVRLUHV YRXV SRXYH] GHPDQGHU GHV PDQHWWHV SRXU YRWUH FRQVROH GH MHX[ &HOOHV SRXU OD :LL
VRQW GpVRUPDLV RIIHUWHV GDQV OHV FRXOHXUV EOHX URVH QRLU HW pYLGHPPHQW EODQF 9RXV SRXYH] DXVVL GH
PDQGHU GHV pWXLWV SRXU YRWUH FHOOXODLUH RX YRWUH ,SRG
%LHQ TXH FH QH VRLW SDV YRXV TXL SD\HU YRV FDGHDX[ Q·RXEOLH] SDV GH SURSRVHU j YRV SDUHQWV G·DOOHU VXU (%D\
3HXW rWUH TX·DLQVL JUkFH j O·DUJHQW pFRQRPLVp LOV YRXV DFKqWHURQW XQ DXWUH FDGHDX 3DU FRQWUH Q·RXEOLH] SDV
XQH FKRVH D\H] GX SODLVLU GDQV OH WHPSV GHV IrWHV HW QH VR\H] SDV GpoXV VL YRXV QH UHFHYH] SDV H[DFWHPHQW
FH TXH YRXV GpVLULH] F·HVW O·LQWHQWLRQ TXL FRPSWH

5pGDFWULFH $ULDQH +RXOH

7HFKQR

6SRUW

+RURVFRSH

-HX[

6SRUW
6SRUW pWXGLDQW
&HW VHPDLQH MH GpODLVVH 3DW %XUQV OH FKHHUOHDGLQJ HW OH SDUNRXU SRXU UHYHQLU VXU OH
VSRUW j OD 3RO\YDOHQWH -H VXLV DOOp YRLU 0 'DYLG %RXGUHDXOW TXL P
D pFULW RX SOXW{W
EDUERXLOOHU GH OD FRPSpWLWLRQ SRXU 0 -RKQ\ *XD\ OHV UpVXODWV VSRUWLIV GH FHWWH VH
PDLQH 7RXW G
DERUG GHX[ pTXLSHV UHSUpVHQWDLHQW O
pFROH DX GpIL VDQWp /
pTXLSH GH
VHFRQGDLUH FRPSWDLW OHV PHPEUHV VXLYDQW 5RVDOLH /HSDJH 7UHPEOD\ )UpGpULN
'XPDLV 'XFKHVQH $QWRLQH 5RXWKLHU -RKDQQ\ 0DUFHDX 5RVDOLH %RXFKDUG HW 1LFN $V
VHOLQ /
DXWUH pTXLSH WHUPLQH DX KXLWLqPH UDQJ VXU XQ WRWDO GH pTXLSHV
$X YROH\EDOO PDLQWHQDQW O
pTXLSH EHQMDPLQH D WHUPLQp OH WRXUQRLV GH GpFHPEUH DYHF
XQH ILFKH GH VHSW YLFWRLUHV HW VHXOHPHQW XQH GpIDLWH $X %DVNHWEDOO OHV GHX[ pTXLSHV
RQW XQH ILFKH GH ]pUR YLFWRLUH HW FLQT GpIDLWHV

2Q YRXV LQYLWH j YRXV LQVFULUH DX[
SDUWLHV GH %DE\IRRW JpDQW SRXU OH
IDPHX[ UpYHLOORQV OH GpFHPEUH
9RWUH pTXLSH GRLW rWUH FRPSRVpH
GH MRXHXUV 2Q UHPHUFLH HQFRUH
OH SHUVRQQHO HW OH FRPLWp RUJDQLVD
WHXU GH QRXV ODLVVHU XQH DXWUH
FKDQFH /HV WRXUQRLV YRQW WRXMRXUV
ELHQ GX F{Wp GX J\PQDVH Q
RXEOLH]
SDV GH YRXV SUpVHQWHU j YRV PDWFK
HW Q
KpVLWH] SDV j FRQVXOWHU OHV KR
UDLUHV DX J\PQDVH

5pGDFWHXU 1LFRODV %UDVVDUG
6RXUFH 'DYLG %RXGUHDXOW

6SRUW

+RURVFRSH

-HX[

0HQX FDIpWpULD

+RURVFRSH
+RURVFRSH DX GpFHPEUH
%pOLHU

7DXUHDX

*pPHDX[

6L YRXV RIIUH] XQ SRLVVRQ HQ
FDGHDX Q·RXEOLH] SDV GH IDLUH
GHV WURXV GDQV VRQ DTXDULXP
SRXU TX·LO SXLVVH UHVSLUHU

'LWHV DX[ *pPHDX[
G·DUUrWHU GH FURLUH DX SqUH
1RsO F·HVW GHYHQX ULGLFXOH

$X PRLV GH GpFHPEUH OHV 7DX
$X PRLV GH GpFHPEUH OHV 7DX
UHDX[ GHYLHQQHQW pWUDQJHPHQW
P\WKRPDQHV 1H FUR\H] SDV XQ
WUDvWUH PRW GH FH TX·LOV GLVHQW

/LRQ

9LHUJH

PDUV
DX DYULO

DYULO
DX PDL

&DQFHU

MXLQ
DX MXLOOHW

9RWUH V±XU YLHQGUD YRXV YRLU
GDQV OH WHPSV GHV )rWHV 9RXV
Q·DYH] SDV GH V±XU" 9RWUH
IUqUH DORUV 9RXV rWHV HQIDQW
XQLTXH" 9RWUH PqUH GDQV FH
FDV

MXLOOHW
DX DR€W

:RZ 9RXV rWHV GX PrPH VLJQH
DVWURORJLTXH TXH 0DULH OD PqUH
GH« (XK« 9R\RQV« /·pOX OH
EpEp Qp GDQV OD FUqFKH TXHO HVW
VRQ SHWLW QRP GpMj"

6FRUSLRQ

6DJLWWDLUH

VHSWHPEUH
DX RFWREUH

RFWREUH
DX QRYHPEUH

QRYHPEUH
DX GpFHPEUH

0pILH] YRXV GHV KRPPHV YHQ
0pILH] YRXV GHV KRPPHV YHQ
WULSRWHQWV HW EDUEXV TXL VH WL
HQQHQW XQ SHX WURS SUqV GHV
HQIDQWV &H VRQW GHV SHUYHUV

/HV pWRLOHV P·LQGLTXHQW TX·LO YD
QHLJHU DX PRLQV XQH IRLV G·LFL DX
PDUV -·DL SDUWLFXOLqUHPHQW
FRQILDQFH HQ FHWWH SUpGLFWLRQ Oj

9HUVHDX

3RLVVRQV

2XSV 9RXV DYH] RXEOLp G·DFKHWHU
YRV FDGHDX[" 3DV GH SDQLTXH
6RUWH] SDSLHU FROOH HW FLVHDX[ HW
IDEULTXH] GH MROLHV PDULRQQHWWHV
SRXU WRXV OHV PHPEUHV GH YRWUH
IDPLOOH -H YRXV SURPHWV TXH YRXV
YLYUH] XQ 1RsO PpPRUDEOH

9RXV DOOH] GHYHQLU ULFKH VL YRXV
UpSRQGH] FRUUHFWHPHQW j OD
TXHVWLRQ VXLYDQWH © 4XHOV
pWDLHQW OHV QRPV GHV WURLV URLV
PDJHV OHXUV FDGHDX[ OHXUV
GDWHV GH QDLVVDQFH OHXUV kJHV
OHV QRPV GH OHXUV SDUHQWV HW
OHXUV QXPpURV GH FHOOXOODLUH" ª

&DSULFRUQH
GpFHPEUH
DX MDQYLHU

,QXWLOH G·DEXVHU GH OD ERLV
,QXWLOH G·DEXVHU GH OD ERLV
VRQ SHQGDQW OH WHPSV GHV
)rWHV /HV RQFOHV EHDXFRXS
WURS MRYLDX[ OH IRQW GpMj WUqV
ELHQ

+RURVFRSH

DR€W
DX VHSWHPEUH

1H OH GLWHV j SHUVRQQH PDLV
OHV ERQKRPPHV HQ SDLQ
G·pSLFHV VRQW HQ IDLW GHV LQGL
HQV S\JPpHV TXL RQW pWp UpWUp
FLV HW VpFKpV DX VROHLO

%DODQFH

­ YRWUH VRXSHU pYLWH]
G·HQFRXUDJHU OHV JHQV j VH ©
WLUHU XQH E€FKH ª &HOD SRXUUDLW
UXLQHU GpILQLWLYHPHQW YRWUH GpO
LFLHX[ GHVVHUW GH 1RsO

PDL
DX MXLQ

IpYULHU
DX PDUV

MDQYLHU
DX IpYULHU

-HX[

0HQX FDIpWpULD

5pGDFWHXU 0 0XPER

-HX[
%ODJXH GH OD VHPDLQH
4XHOOH HVW OD GLIIpUHQFH HQWUH %LOO *DWHV
HW 'LHX "
'LHX QH VH SUHQG SDV SRXU %LOO *DWHV

&RORULDJH GH 1RsO

6XGRNX

-HX[

0HQX &DIpWpULD

0HQX FDIpWpULD
0HQX SRXU OD VHPDLQH GX DX
GpFHPEUH
/81',

0$5',

6RXSH 5L] RX MXV GH OpJXPHV
3ODW SULQFLSDO 5RWLQL DX MDPERQ DYHF VDXFH EpFKDPHO RX
WRUWLOODV DX MDPERQ DFFRPSDJQp G·XQH VDODGH YHUWH
'HVVHUW 0XIILQ DX[ IUXLWV RX IUXLWV

6RXSH /pJXPHV RX MXV GH OpJXPHV
3ODW SULQFLSDO 3DLQ GH YLDQGH VHUYL DYHF SDWDWHV SLOpHV
IqYHV YHUWHV RX WDEOH j VRXV PDULQV
'HVVHUW 3DUIDLW DX[ IUXLWV RX IUXLWV

6RXSH 2UJH WRPDWHV RX MXV GH OpJXPHV
0(5&5(', 3ODW SULQFLSDO ePLQFp GH SRXOHW DYHF OpJXPHV VXU UL] RX
SkWHV RX TXLFKH /RUUDLQH DX MDPERQ DYHF VDODGH RX WDEOH j
VDODGHV
'HVVHUW *kWHDX DX IURPDJH RX IUXLWV

-(8',

9(1'5(',

6RXSH &UqPH GH OpJXPHV RX MXV GH OpJXPHV
3ODW SULQFLSDO 6DXFLVVHV GH SRUF PDFpGRLQH SDWDWHV
SLOpHV RX WDEOH j VDODGHV
'HVVHUW 7DUWHV DX[ FHULVHV RX IUXLWV

6RXSH eWRLOHV WRPDWHV RX MXV GH OpJXPHV
3ODW SULQFLSDO 3kWp DX SRXOHW DYHF VDODGH YHUWH RX
FURLVVDQW JDUQL RX WDEOH j VRXV PDULQV
'HVVHUW )UXLWV GLYHUV FDQWDORXS HW PHORQ DX PLHO

0HQX FDIpWpULD

$OOH] F

KHUFKH

U YRWUH M

RXUQDO

HQWLqUH

PHQW H

Q FRXOH

XU VXU

FRPLWH

PHGLDV

FRP

/¶LPDJH pWDQW DIILFKH] FHWWH VHPDLQH j pWp SULVH SDU 0DUMRULH /DPRQWDJQH
0HUFL j WRL G¶DYRLU SDUWLFLSp j QRWUH SHWLW FRQFRXUV

(QYR\H] QRXV YRV SKRWRV GHVVLQV RX DXWUHV W\SHV G¶LPDJHV j
O¶DGUHVVH VXLYDQWH FRPLWHPHGLDV#KRWPDLO FRP
4XL VDLW HOOH SRXUUDLW VH UHWURXYHU
MXVWH LFL

3HQVpH GH OD VHPDLQH
/·pFROH F·HVW FRPPH OHV WRLOHWWHV RQ V·DVVRLW HW RQ IRUFH

([SUHVVLRQ WURXYpH SDU 1LFRODV %UDVVDUG


Aperçu du document Journal_13_dec_2010_.pdf - page 1/12

 
Journal_13_dec_2010_.pdf - page 3/12
Journal_13_dec_2010_.pdf - page 4/12
Journal_13_dec_2010_.pdf - page 5/12
Journal_13_dec_2010_.pdf - page 6/12
 
Télécharger le fichier (PDF)
Sur le même sujet..