Brochure Playbloc .pdfNom original: Brochure Playbloc.pdf

Ce document au format PDF 1.5 a été généré par Adobe Photoshop CS5 Windows / Mac OS X 10.6.5 Quartz PDFContext, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 06/01/2011 à 22:55, depuis l'adresse IP 92.132.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 890 fois.
Taille du document: 2.3 Mo (5 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


&DQGLGDWXUH DX EXUHDX GHV ©O¨YHV
(673 (FROH 6S©FLDOH GHV 7UDYDX[ 3XEOLFV
GX %¢WLPHQW HW GH OŎ,QGXVWULH

2VJ TPNNFT OPVT
/Ŏ(FROH 6S©FLDOH GHV 7UDYDX[ 3XEOLFV HVW XQH JUDQGH
©FROH TXL D IRUP© GHSXLV VD FU©DWLRQ HQ SOXV
GH LQJ©QLHXUV   WUDYHUV OH PRQGH (OOH HVW
OŎ©FROH GH U©I©UHQFH GDQV OH VHFWHXU GX %73 HQ
)UDQFH
/H %XUHDX 'HV (O¨YHV OH %ORF HVW OŎDVVRFLDWLRQ TXL
VŎRFFXSH GH OD YLH ©WXGLDQWH GH OŎ©FROH 6RQ U´OH HVW
GH
!ţÁ¬ ù ¬ ţ ţ ´Ã ţ ¬Ãţ´ ÃţOXY ¬ Ã"
2UJDQLVDWLRQ GX ZHHN HQG GŎLQW©JUDWLRQ :(% GHV
VRLU©HV (73 GX SU©VWLJLHX[ JDOD GH OŎ(673

/H %ORF HVW ©OX SRXU XQ DQ $X WHUPH GŎXQH
FDPSDJQH LQWHQVLYH GH WURLV VHPDLQHV OHV WURLV SURPR
FDPSDJQH LQWHQVLYH GH WURLV VHPDLQHV OHV WURLV SURPR
WLRQV GH OŎ(FROH YRWHQW SRXU XQH GHV WURLV OLVWHV FDQGL
GDWHV /D OLVWH 3OD\EORF HVW GŎDSU¨V OD ORL GX HU -XLOOHW
XQH DVVRFLDWLRQ ORL GH FRPSRV©H GH
©O¨YHV HQ SUHPL¨UH DQQ©H HW TXL D DXMRXUGŎKXL EHVRLQ
GH YRXV

7PVT OPVT ÐUFT JOEJTQFOTBCMFT
(WDQW XQH DVVRFLDWLRQ G
XWLOLW© SXEOLTXH GH YRV GRQV
VRQW G©GXFWLEOHV GHV LPS´WV
0DLQWHQDQW TXH QRWUH SURJUDPPH HVW YDOLG© SDU OH %ORF
DFWXHO WURLV VHPDLQHV GŎ©Y©QHPHQWV HQ WRXW JHQUH VRQW  
RUJDQLVHU

!ţÁ¬ ù ¬ ţ ¬Ãţ ¬ Ãţ¬ ¬ţ ¬Ãţ´ Ãţ¬ ţ
+ Ã "
/H %ORF HVW OH FHQWUH Q©YUDOJLTXH GH OŎ©FROH ,O HVW OH
SULQFLSDO LQWHUP©GLDLUH HQWUH OŎDGPLQLVWUDWLRQ HW OHV
©WXGLDQWV

!ţX ´¬Ãţ1ţ ³ ¬Ãţà ţ Ã"

!ţP´ ´ ¬ ţ ¬Ãţ ¬Ãţ Ãà Ãţ ¬ţ +O ¬"ţţ
3OXV GH DVVRFLDWLRQV DVVXUHQW OŎ©SDQRXLVVHPHQW HW
OD U©XVVLWH GHV ©O¨YHV LQJ©QLHXUV

!M Ã ţ + ţÃ ţÃ ţ ¬ţ Ãţ ¬ţM "
'LVWULEXWLRQ GH QRXUULWXUH GH ERLVVRQV RUJDQLVDWLRQ GH
MRXUQ©HV GŎDQLPDWLRQV

!O ¬ ¬ ţ ţ ¬ ţ ´ ´ţ¬ ¬ţ ¬ţ ¬ţ
ù¬Ãà ¬ ţ¬ ţ ¬Ãţ´ Ã"
2UJDQLVDWLRQ GX V©PLQDLUH GŎLQW©JUDWLRQ &26, DYHF
OHV HQWUHSULVHV GH OŎLQFRQWRXUQDEOH )RUXP (73 DX SDUF
GHV H[SRVLWLRQV GH OD 3RUWH GH 9HUVDLOOHV

!ţS ´¬ţX "
6HQVLELOLVDWLRQ HW SU©YHQWLRQ GH OD PDODGLH

!ţU ţì ¬ţÃŗ ţ1ţ5 ţ¬ ţP´ ¬ "
'H QRPEUHXVHV DQLPDWLRQV VXU OHV SLVWHV RUJDQLVDWLRQ GH
MHX[ GH VRLU©HV HW PªPH XQH GHVFHQWH DX[ IODPEHDX[

!ţ5 ţ ¬ţ à  ´ţ Ãţ +O ¬"
9HQWH GH SURGXLWV VXU OH FDPSXV   &DFKDQ HW DX VL¨JH
GH OŎ©FROH %RXOHYDUG 6DLQW *HUPDLQ

/D FDPSDJQH G©EXWH OH MDQYLHU 1RWUH EXGJHW
SRXU FHWWH FDPSDJQH HVW GH Ť
[ 1ţ
ţ Ãţ ¬ ¬ Ãţ ¬Ãţà à Ãţ
ţ
Ãţ ¬ ¬ ţ ¬ţ ¬ ¬ ţ1ţ ¬ ţ ¬ţ ¬
SXLVTXH OD FDPSDJQH HVW XQ SDVVDJH REOLJDWRLUH SRXU
OŎDFF¨V DX %ORF
9RXV SRXYH] QRXV VRXWHQLU GH GLII©UHQWHV ID§RQV
3DUWLFLSDWLRQ ILQDQFL¨UH
3UªWV RX GRQV GH ELHQV
7DULIV DYDQWDJHX[

/PT QSPKFUT
1RXV DYRQV ¬ ţ ¬ţ ¬ Ã
&U©DWLRQ GH ORFDX[ SRXU OHV DVVRFLDWLRQV
&U©DWLRQ GŎXQ IR\HU SRXU OHV (673LHQV
(YROXHU YHUV XQ Ãţ ¬ SDU H[HPSOH SDU OH ELDLV
(YROXHU YHUV XQ
GX WUL VHOHFWLI OD PLQLPLVDWLRQ GHV GHFKªWV
&U©HU GHV ¬ Ã DYHF OHV HQWUHSULVHV GH %73
PDLV DXVVL DX GHO  GH FH GRPDLQH
2UJDQLVHU GHV DPSKLV GH SU©VHQWDWLRQ GHV HQWUHSULVHV
SRXU OHV ©O¨YHV
)DLUH SDUUDLQHU OHV SUHPL¨UHV DQQ©HV SDU GH MHXQHV
LQJ©QLHXUV GLSO´P©V

$F RVF OPVT WPVT BQQPSUFSPOT
6L YRXV FKRLVLVVH] GH GHYHQLU QRWUH SDUWHQDLUH QRXV YRXV
DVVXUHURQV XQH à  ´ţ ¬ DX FRXUV GH QRV
QRPEUHX[ ©Y©QHPHQWV

4XH FH VRLW VXU GHV DIILFKHV GHV YLG©RV GHV
EDQGHUROHV GHV IO\HUV RX ORUV GH FRQI©UHQFHV YRWUH
HQWUHSULVH VHUD ODUJHPHQW ìţ¬ ţ ¬ /HV
DFWLYLW©V RUJDQLV©HV SRUWHURQW YRWUH QRP GXUDQW OD
FDPSDJQH RX DSU¨V QRWUH ©YHQWXHOOH ©O©FWLRQ
1RXV QRXV HQJDJHRQV   FH VXMHW   YRXV IRXUQLU XQ
FRPSWH UHQGX G©WDLOO© GH WRXWHV QRV DFWLYLW©V DLQVL
TXŎXQH FRSLH GH WRXV OHV VXSSRUWV PHQWLRQQDQW ¬ţ
ţ ¬ţ ¬ţ¬ ¬ ì
'H SOXV OD FDPSDJQH HVW O
©Y¨QHPHQW OH SOXV
LPSRUWDQW GH O
DQQ©H   O
(673 FŎHVW DXVVL FHOXL TXL
HVW OH SOXV DSU©FL© HW VXLYL SDU OHV ©WXGLDQWV &
HVW
GRQF OH PRPHQW GH O
DQQ©H LG©DO SRXU V©GXLUH OHV
©O¨YHV HW ´ ¬ ţ¬ ţ¬ ţ ¬Ãţ ¬ Ãţ ¬ţ ¬ţ
¬ ¬ ì
(Q FDV GH YLFWRLUH GHV 3OD\EORFV YRXV DXUH] XQH
¬ ţ ´ ´¬ DYHF OHV TXHOTXHV
¬ ţ ´ ´¬
©O¨YHV GH OŎ(673 DLQVL TXŎDYHF OH U©VHDX GHV
DQFLHQV FRPSWDQW SOXV GH SURIHVVLRQQHOV
DFWLIV
(Q HIIHW OH %ORF HVW ©JDOHPHQW FKDUJ© GŎRUJDQLVHU
!ţN¬Ãţ,S ´¬ÃţÀ &RQI©UHQFHV G©EDWV HW UHQFRQWUHV HQWUH ©O¨YHV HW
SURIHVVLRQQHOV DX VHLQ GH OŎ(673 PRPHQWV SULYLO©JL©V
SDU OHV HQWUHSULVHV SRXU DERUGHU OHV ©WXGLDQWV HW OHV
VHQVLELOLVHU   OHXUV P©WLHUV
!ţN¬Ãţ ¬ ¬Ãţ,œ Ãţ ¬ Ã2FFDVLRQ SRXU YRXV GH YHQLU SU©VHQWHU YRV JUDQGV
WUDYDX[

&©FLOH &+$3521 5HVSRQVDEOH (QWUHSULVH
7©O
FHFLOH FKDSURQ#HOHYHV HVWS IU
+XJR 5286621 5HVSRQVDEOH (QWUHSULVH
7©O
KXJR URXVVRQ#HOHYHV HVWS IU

SDVVDJH %RLWRQ 3$5,6 SOD\EORF HWS#JPDLO FRP


Aperçu du document Brochure Playbloc.pdf - page 1/5

Aperçu du document Brochure Playbloc.pdf - page 2/5

Aperçu du document Brochure Playbloc.pdf - page 3/5

Aperçu du document Brochure Playbloc.pdf - page 4/5

Aperçu du document Brochure Playbloc.pdf - page 5/5
Télécharger le fichier (PDF)


Brochure Playbloc.pdf (PDF, 2.3 Mo)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIP TexteDocuments similaires


brochure playbloc
catalogue web artistes a suivre 2016
guide prospection emailstrategie
formations greta 2
treille archeointerpublica 2001
catalogue formation acadexe 2015

Sur le même sujet..
🚀  Page générée en 0.01s