Journal 31 jan 2011 .pdfNom original: Journal_31_jan_2011_.pdf

Ce document au format PDF 1.3 a été généré par Acrobat 9.0.0 / Mac OS X 10.6.6 Quartz PDFContext, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 13/02/2011 à 09:25, depuis l'adresse IP 173.178.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 961 fois.
Taille du document: 13.7 Mo (12 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


ULHU

LHU DX IpY

MDQY
eGLWLRQ GX

3HUVRQQHOV HW H[FHSWLRQQHOV
9RXV GHYH] VDQV GRXWH YRXV GHPDQGHU j TXRL OH WLWUH GH FHW DU
WLFOH IDLW UpIpUHQFH Q·HVW FH SDV" (VVD\H] GH GHYLQHU« ,O
V·DJLW G·XQH SDUWLH WUqV LPSRUWDQWH G·XQ FHUWDLQ SURJUDPPH
GH O·pFROH« ,O \ D GHX[ VHPDLQHV XQ JUDQG pYpQHPHQW HQ
WUDQW GDQV FHWWH FDWpJRULH D HX OLHX GDQV OD SRO\YDOHQWH«
$ORUV" %LHQ V€U FH VRQW OHV SURMHWV SHUVRQQHOV GHV pOqYHV GX
3 e , 3URJUDPPH G·eGXFDWLRQ ,QWHUQDWLRQDOH

&HWWH VHPDLQH VXU
FRPLWHPHGLDV FRP
­ SDUWLU GH OD VHPDLQH
SURFKDLQH OH MRXUQDO
SDUDvWUD HQ YHUVLRQ GH
KXLW SDJHV

&HOD IDLW XQ FHUWDLQ WHPSV TXH OH GpILOp © 4XDWUH 9HQWV &KLF HW %UDQFKp ª RUJDQLVp SDU 0OOH
0\ULDPH *LUDUG V·HVW GpURXOp GDQV QRWUH DXGLWRULXP PDLV O·RQ QH SRXYDLW VLPSOHPHQW SDV SDVVHU j
F{Wp &·HVW GHYDQW XQH VDOOH FRPEOH TXH OH MDQYLHU GHUQLHU OHV MROLV PDQQHTXLQV RQW SDUDGp
DYHF OHV SLqFHV G·XQH TXLQ]DLQH GH ERXWLTXHV GH OD UpJLRQ 0OOH *LUDUG GRQW OH EXW pWDLW GH GpPRQ
WUHU TXH FKDTXH SHUVRQQH HVW EHOOH j VD PDQLqUH V·HVW DYRXpH H[WUrPHPHQW VDWLVIDLWH GH FHWWH
PDJQLILTXH VRLUpH HW UHPHUFLH SDUWLFXOLqUHPHQW WRXV FHX[ TXL RQW FRQWULEXp j IDLUH GH FH SURMHW XQH
UpXVVLWH /HV DPDVVpV LURQW GLUHFWHPHQW SRXU OD FDXVH GX FDQFHU GX VHLQ FH TXL Q·HVW SDV ULHQ
6L[ MRXUV DYDQW FHWWH EHOOH SDUDGH GH PRGH VRLW OH MHXGL MDQYLHU OHV pWXGLDQWV GH qPH VHFRQ
6L[ MRXUV DYDQW FHWWH EHOOH SDUDGH GH PRGH VRLW OH MHXGL MDQYLHU OHV pWXGLDQWV GH qPH VHFRQ
GDLUH GX 3 e , GH O·DQ GHUQLHU RQW pWp LQYLWpV j OHXU FpUpPRQLH GH UHPLVH GHV GLSO{PHV j OD SRO\YD
OHQWH HW OH WRXW V·HVW IDLW DYHF VLPSOLFLWp HQ SUpVHQFH GHV SDUHQWV HW GHV SURIHVVHXUV TXL pWDLHQW KHX
UHX[ GH UHYRLU OHXUV DQFLHQV pOqYHV 1pDQPRLQV ELHQ TXH OH © 4XDWUH 9HQWV &KLF HW %UDQFKp ª IXW XQ
VXFFqV UHWHQWLVVDQW LO Q·HVW SDV OH VHXO HW XQLTXH SURMHW SHUVRQQHO LQWpUHVVDQW FHWWH DQQpH 3RXU DYRLU
XQ DSHUoX GHV GLIIpUHQWHV LGpHV TXL RQW WUDYHUVp O·HVSULW GHV PHPEUHV GX SURJUDPPH G·pGXFDWLRQ
LQWHUQDWLRQDOH YRXV SRXYH] FRQVXOWHU OD SDJH GH O·DFWXDOLWp

5pGDFWHXU 'DYLG *DXWKLHU

&XLVLQH
5HFHWWH GH OD VHPDLQH 0XIILQV DX[ DQDQDV
$ILQ GH ELHQ FRPPHQFHU FHWWH SUHPLqUH pGLWLRQ GH O·DQQpH SRXUTXRL QH SDV VH WRXUQHU YHUV QRV
DPLV GX 6XG SRXU OHXU HPSUXQWHU XQ DQDQDV EUR\p HQ FRQVHUYH DILQ GH FRQFRFWHU GH EHDX[ SHWLWV
PXIILQV GpOLFLHX[ DX[ DQDQDV"
9RLFL OHV EHDX[ SHWLWV LQJUpGLHQWV HIILFDFHV HW QpFHVVDLUHV j FHWWH VXSHU UHFHWWH GX FRHXU

WDVVH GH VXFUH
WDVVH G·KXLOH
±XIV
WDVVH GH JUXDX RX SOXV
GH IDULQH
F j WKp GH SRXGUH j SkWH
F j WKp GH VRGD
WDVVH GH FDURWWHV UDSpHV
8QH ERvWH GH FRQVHUYH G·DQDQDV EUR\pV DYHF MXV
8QH SLQFpH GH VHO
F j WKp GH YDQLOOH

3UpFKDXIIHU OH IRXU j ƒ )
&RPPHQFHU SDU PpODQJHU OHV ±XIV O·KXLOH HW OH VXFUH HQVHPEOH
0HWWH] OH PpODQJH SDUIDLW GDQV XQ PRXOH j PXIILQV RX XQ PRXOH j JkWHDX SRXU XQ PpJD PXIILQ WURS
JURV TXL QH VHUD SUREDEOHPHQW SDV DVVH] FXLW VL YRXV VXLYH] OD SURFKDLQH pWDSH
)DLUH FXLUH HQYLURQ j PLQXWHV
0DQJHU DYHF XQ ERQ YHUUH GH ODLW
7UXF GH SUR
/HV JUDLQHV GH OLQ VRQW WRXMRXUV OHV ELHQYHQXHV GDQV XQH UHFHWWH FRPPH FHOOH Oj ,O IDXW G·DERUG OHV
EUR\HU SRXU TXH OHV QXWULPHQWV VRLHQW ELHQ DEVRUEpV SDU OH FRUSV
%RQ j VDYRLU
8Q DQDQDV F·HVW YUDLPHQW ERQ ,PDJLQH] OH GDQV GH EHDX[ PXIILQV FRPPH oD 0LDP

5pGDFWHXU 0D[LPH 3RLULHU

&XLVLQH

&LQpPD

$FWXDOLWp

$UW HW VSHFWDFOHV

&LQpPD
/H WRXULVWH
3RXU PD FKURQLTXH © &LQpPD ª GH FHWWH VHPDLQH MH VXLV DOOp YRLU
© /H WRXULVWH ª
3RXU FRPPHQFHU YRLFL XQ SHWLW UpVXPp GX ILOP
© ­ 3DULV OD SROLFH VXUYHLOOH (OLVH :DUG GDQV O
HVSRLU TX
HOOH OHV
PqQHUD j VRQ DQFLHQ DPDQW OH EDQTXLHU $OH[DQGHU 3LHUFH UH
FKHUFKp SDU 6FRWODQG <DUG SRXU SUqV GH PLOOLRQV GH OLYUHV
G
LPS{WV QRQ SD\pV &H GHUQLHU TXL D YROp SOXVLHXUV PLOOLDUGV j
XQ JDQJVWHU QRPPp 6KDZ YLHQW GH VXELU XQH FKLUXUJLH SODVWLTXH
TXL O
D FRPSOqWHPHQW WUDQVIRUPp $ILQ GH FRQIRQGUH OHV DXWRULWpV
(OLVH SUHQG XQ WUDLQ YHUV 9HQLVH R HOOH FKRLVLW DX KDVDUG XQ
pWUDQJHU XQ SURIHVVHXU GH PDWKpPDWLTXHV DPpULFDLQ HQ YD
pWUDQJHU XQ SURIHVVHXU GH PDWKpPDWLTXHV DPpULFDLQ HQ YD
FDQFHV TX
HOOH IDLW SDVVHU SRXU 3LHUFH /HV IRUFHV GH O
RUGUH DLQVL
TXH 6KDZ VH PHWWHQW GRQF j VD UHFKHUFKH DILQ GH UHWURXYHU
O
DUJHQW YROp ª

3ULQFLSDX[ DFWHXUV
-RKQQ\ 'HSS $QJHOLQD -ROLH

3HUVRQQHOOHPHQW M·DL DGRUp FH ILOP O·XQ GHV PHLOOHXUV GHSXLV OH GpEXW GH PHV FKURQLTXHV -·DL pWp
H[WUrPHPHQW VXUSULV SDU OH GpURXOHPHQW GX ILOP HW VXUWRXW SDU OH GpQRXHPHQW« ,O P·D WHQX HQ
KDOHLQH GX GpEXW j OD ILQ HW FH VDQV UpSLW $YHF GHV DFWHXUV FRPPH $QJHOLQD -ROLH HW -RKQQ\ 'HSS
RQ QH SRXYDLW SDV DYRLU PLHX[ RQ DSSHOOH oD XQH UHFHWWH JDJQDQWH 6L M·DL pWp VXUSULV YRXV DOOH]
O·rWUH WRXW DXWDQW DORUV MH YRXV LQYLWH j DOOHU OH YRLU &·HVW WRXW SRXU PD FKURQLTXH © &LQpPD ª GH
FHWWH VHPDLQH 0HUFL EHDXFRXS HW j OD VHPDLQH SURFKDLQH

+RUDLUH
GX
FLQpPD

6HPDLQH GX MDQYLHU DX IpYULHU
)XQN\WRZQ
/XQGL DX MHXGL K
HW K

7URQ /·KpULWDJH
/XQGL DX MHXGL K
HW K
5pGDFWHXUV 0DWKLHX /DYRLH

&LQpPD

$FWXDOLWp

$UW HW VSHFWDFOHV

0XVLTXH

$FWXDOLWp
3URMHWV SHUVRQQHOV
,O IDXW VDYRLU TXH OHV pOqYHV GX 3 e , RQW OH FKRL[ HQWUH WURLV FDWpJRULHV GH SURMHW SHUVRQ
QHO j DFFRPSOLU ,O \ D WRXW G·DERUG O·HVVDL TXL FRQVLVWH HQ XQ WUDYDLO pFULW HW XQH UpIOH[LRQ
VXU XQ VXMHW SDUWLFXOLHU 3DU H[HPSOH FHWWH DQQpH O·XQ GHV HVVDLV SRUWH VXU O·LPSDFW GH OD
WHFKQRORJLH VXU GLIIpUHQWHV JpQpUDWLRQV DORUV TX·XQ DXWUH WUDLWH GH OD VXUFRQVRPPDWLRQ
FKH] OHV MHXQHV GH j DQV 2Q SHXW pJDOHPHQW RSWHU SRXU XQH FUpDWLRQ TXL HVW
G·DLOOHXUV OH W\SH GH SURMHW OH SOXV FRXUDQW 3DUPL OHV H[HPSOHV j GRQQHU LO \ DXUDLW XQ
OLYUH GH SDJHV VXU OHV UpJLPHV SURWpLQpV HW VXU OH PRGH GH YLH VDLQ HW DFWLI XQ DXWUH GH
SDJHV GpGLp j LQWpUHVVHU OHV DGROHVFHQWV j OD OLWWpUDWXUH IUDQoDLVH XQ DWODV SRXU OHV HQ
SDJHV GpGLp j LQWpUHVVHU OHV DGROHVFHQWV j OD OLWWpUDWXUH IUDQoDLVH XQ DWODV SRXU OHV HQ
IDQWV SUpVHQWDQW SD\V GH IDoRQ VLPSOH HW LQVWUXFWLYH XQ SURJUDPPH G·HQWUDvQHPHQW
SRXU SDUFRXULU PqWUHV OH SOXV UDSLGHPHQW SRVVLEOH XQ YLGpR GpQRQoDQW
O·LQWLPLGDWLRQ XQ DXWUH VXU OH FKHHUOHDGLQJ HW OH IDLW TX·LO V·DJLW EHO HW ELHQ G·XQ VSRUW GHV
YrWHPHQWV IDEULTXpV DYHF GX WLVVX j OHTXHO RQ D GRQQp XQH GHX[LqPH YLH XQ GLDSRUDPD
FRQFHUQDQW O·K\SHUVH[XDOLVDWLRQ XQ UHFXHLO GH SRqPHV HW GH FLWDWLRQV GHVWLQp j H[SRVHU
OHV PpIDLWV GH OD GpSUHVVLRQ SRXYDQW FRQGXLUH DX VXLFLGH XQ GRFXPHQW GH VHQVLELOLDWLRQ
VXU OD FUXDXWp HQYHUV OHV DQLPDX[ HW M·HQ SDVVH« (QILQ OHV pWXGLDQWV DX SURJUDPPH
G·pGXFDWLRQ LQWHUQDWLRQDOH SHXYHQW GpFLGHU GH SUpSDUHU XQ pYpQHPHQW FRPPH O·D IDLW
0OOH 0\ULDP *LUDUG DYHF VRQ GpILOp RX XQH GpJXVWDWLRQ GH IULDQGLVHV IDEULTXpHV
©PDLVRQª HW ERQQHV SRXU OD VDQWp /HV GHX[ SRLQWV FRPPXQV j WRXV FHV SURMHWV"
/·RUJLQDOLWp HW OH WUDYDLO DFKDUQp
5pGDFWHXU 'DYLG *DXWKLHU

$FWXDOLWpV IODVK
&H PHUFUHGL MHXGL HW YHQGUHGL PLGL j O·DXGLWRULXP DXURQW OLHX OHV LQVFULSWLRQV SRXU OH
FODLU GH OXQH GX IpYULHU SURFKDLQ /RUV GH O·pYqQHPHQW SOXVLHXUV SUL[ GH SUpVHQFH
VHURQW DWWULEXpV 3DUPLV FHV SUL[ VH UHWURXYHQW GHV FDUWHV FDGHDX[ DLQVL TX·XQ WpOpYLVHXU
6DPVXQJ GH SRXFHV

$FWXDOLWp

$UW HW VSHFWDFOHV

0XVLTXH

7HFKQR

$UW HW VSHFWDFOHV
eYqQHPHQW HVWLYDO KRUV GX FRPPXQ
3RXU OD FKURQLTXH GH FHWWH VHPDLQH M
DL GpFLGp G
DERUGHU XQ VXMHW SHXW rWUH LQFRQQX SRXU XQH
ERQQH SDUWLH GH QRV OHFWHXUV OH 9DQV :DUSHG 7RXU (Q DOODQW IDLUH XQ WRXU VXU OD SDJH ,QWHUQHW GH
O
pYqQHPHQW MH PH VXLV DSHUoX TXH O
pYqQHPHQW SUHQDLW WUDQTXLOOHPHQW IRUPH SRXU O
pWp &
HVW
GRQF j SDUWLU GH FHWWH GpFRXYHUWH TXH M
DL GpFLGp GH YRXV IDLUH SDUW GH PHV FRQQDLVVDQFHV HW UH
FKHUFKHV j FH VXMHW
7RXW G
DERUG LO HVW ERQ j VDYRLU TXH OH :DUSHG 7RXU D pWp FUpp HQ SDU XQ GpQRPPp .HYLQ
/\PDQ /H :DUSHG 7RXU HVW HQ IDLW XQ pYqQHPHQW TXL VH GpURXOH VXU XQH VHXOH MRXUQpH PDLV TXL
SUHQG IRUPH GDQV SOXVLHXUV YLOOHV GH O
$PpULTXH GX 1RUG /
pYqQHPHQW VH GpURXOH DX PLOLHX GH O
pWp
HW RIIUH DX[ IDQV GH PXVLTXH GHV SUHVWDWLRQV PXVLFDOHV HQGLDEOpHV GH OD SDUW GH GLIIpUHQWV JURXSHV
UHFRQQXV /H :DUSHG 7RXU D WRXMRXUV pWp QRPPp 9DQV :DUSHG 7RXU FDU OH SULQFLSDO SDUWHQDLUH GH
FHW pYqQHPHQW D WRXMRXUV pWp OD FRPSDJQLH GH VNDWHERDUG HW GH YrWHPHQWV 9DQV 3RXU FHUWDLQV
HQWKRXVLDVWHV TXL GpVLUHUDLHQW GpMj VH SURFXUHU GHV ELOOHWV LO HVW ERQ j VDYRLU TXH OH VW\OH PXVLFDO
GHV JURXSHV YDULH GX SXQN URFN HQ SDVVDQW SDU OH KDUGFRUH OH SRS SXQN DLQVL TXH GHV YDULDQWHV
pWUDQJHV GH GLIIpUHQWV VW\OHV PXVLFDX[ 3RXU OHV DPDWHXUV GH PXVLTXH SXQN HQ JpQpUDO FH IHVWLYDO
HVW XQ LQFRQWRXUQDEOH 3RXU FHX[ TXL QH VHUDLHQW SDV GH FHV DGHSWHV LO HVW ERQ j QRWHU TXH FHUWDLQV
JURXSHV FRPPH 7KH 1HZ &LWLHV 6LPSOH 3ODQ HW 6XP IRQW VRXYHQW SDUWLH GX IHVWLYDO
3RXU FHX[ TXL FRPSWHQW V
\ UHQGUH LO HVW SUpIpUDEOH GH YpULILHU j TXHOV HQGURLWV YRV JURXSHV IDYRULV
VHURQW SUpVHQWV FDU GpSHQGDQW GHV GDWHV FHUWDLQV JURXSHV V
DMRXWHQW RX VH VRXVWUDLHQW 3UHQRQV
FRPPH H[HPSOH 6LPSOH 3ODQ« 6XU OD OLVWH GHV JURXSHV SDUWLFLSDQWV j O
pYqQHPHQW RQ SHXW UHPDU
TXHU TXH FHOXL FL HQ IHUD SDUWLH OH MXLOOHW j +DUWIRUG PDLV TX
LO QH VHUD SDV SUpVHQW OH MXLOOHW j
0RQWUpDO
6L DSUqV DYRLU YpULILp OD GDWH HW OHV JURXSHV SUpVHQWV WRXW VHPEOH SDUIDLW LO QH UHVWH SOXV TX
j YpUL
ILHU YRWUH EXGJHW &RPPH OD YLOOH OD SOXV SURFKH DFFXHLOODQW O
pYqQHPHQW HVW 0RQWUpDO YRXV GHYUH]
GpERXUVHU XQ FHUWDLQ PRQWDQW SRXU OH WUDQVSRUW OD QRXUULWXUH DLQVL TXH SRXU XQ HQGURLW R GRUPLU
/H FR€W GHV ELOOHWV HVW G
HQYLURQ SDU SHUVRQQH 8Q PRQWDQW SHX FR€WHX[ SRXU OD FHQWDLQH GH
JURXSHV SUpVHQWH DX IHVWLYDO
0DLQWHQDQW TXH YRXV rWHV LQIRUPpV LO QH YRXV UHVWH SOXV TX
j YpULILHU OHV JURXSHV TXL V
DMRXWHQW
FKDTXH VHPDLQH j OD ORQJXH OLVWH GH SDUWLFLSDQWV
5HQGH] YRXV VLPSOHPHQW DX ZZZ YDQVZDUSHGWRXU FRP EDQGV
5pGDFWHXU -RQDWKDQ 5LYDUG

$UW HW VSHFWDFOHV

0XVLTXH

7HFKQR

6SRUW

0XVLTXH

5pGDFWULFH 5RVDOLH 'XPDLV %HDXOLHX

0XVLTXH

7HFKQR

6SRUW

+RURVFRSH

7HFKQR
'HV DSSOLFDWLRQV RXL PRQVLHXU
/D PRGH \ HVW 8QH DSSOLFDWLRQ SRXU FL XQH DSSOLFDWLRQ SRXU oD 'H SOXV HQ
SOXV GH JHQV VH WRXUQHQW YHUV O·L3KRQH RX O·L3RG 7RXFK DYHF OHXUV QRPEUHXVHV
DSSOLFDWLRQV GH MHX[ HW GH FKRVHV XWLOHV RX SDV
(Q IDLW XQH DSSOLFDWLRQ HVW XQH VRUWH GH SURJUDPPH TXH O·RQ LQVWDOOH VXU VRQ L3RG
L3KRQH RX VXU OHV WpOpSKRQHV XWLOLVDQW OD SODWH IRUPH ´$QGURLGµ
&HUWDLQHV SHXYHQW rWUH WUqV HIILFDFHV FRPPH OH
GpPDUUHXU j GLVWDQFH OD WpOpFRPPDQGH RX ELHQ
FHOOH SRXU VDYRLU OH WHPSV TX·LO IDLW '·DXWUHV VRQW
WRWDOHPHQW LQXWLOHV PDLV SDUIRLV ELHQ GLYHUWLVVDQWHV
FRPPH SDU H[HPSOH OHV VLUqQHV GH SROLFH XQ
VDEUH ODVHU RX ELHQ XQH EHOOH IODTXH G·HDX R O·RQ
SHXW SDVVHU VRQ GRLJW DILQ GH IDLUH XQH EHOOH WUDvQpH OH WRXW
DFFRPSDJQp G·XQH EHOOH PXVLTXH GRXFH HW
DSDLVDQWH %RQ
2Q SHXW pJDOHPHQW \ UHWURXYHU GHV MHX[ FRPPH OH SRSXODLUH ´$QJU\ %LUGVµ R O·RQ
GRLW FKDUJHU GHV FRFKRQV DYHF GLYHUVHV VRUWHV G·RLVHDX[ SRVVpGDQW FKDFXQ XQ SRX
YRLU SDUWLFXOLHU 'LW FRPPH oD FH Q·HVW SDV WUqV DWWLUDQW PDLV MH SHX[ YRXV GLUH TXH
O·RQ GHYLHQW YLWH DFFUR j FH JHQUH GH MHX[
,O \ HQ D EHDXFRXS GH JUDWXLWV PDLV OHV PHLOOHXUV VRQW VRXYHQW j HW SOXV &H Q·HVW
SDUIRLV SDV WUqV FKHU SRXU OHXU XWLOLWp
$SSOH D UpFHPPHQW DQQRQFp TXH OHXU ´$SS 6WRUHµ DYDLW DWWHLQW SOXV GH PLOOLDUGV GH
WpOpFKDUJHPHQWV 6L RQ FRQWLQXH VXU FHWWH YRLH MH SUpGLV TXH OH GRXEOH VHUD WUqV YLWH
DWWHLQW

5pGDFWHXU 0D[LPH 3RLULHU

7HFKQR

6SRUW

+RURVFRSH

-HX[

6SRUW
&ULFNHW OH VSRUW SDV O·LQVHFWH
9RXV rWHV YRXV GpMj TXHVWLRQQp VXU XQ VSRUW H[WUrPHPHQW FRPSOH[H" (W ELHQ FHWWH
VHPDLQH HQ UHJDUGDQW GHV YLGpRV VXU ,QWHUQHW MH VXLV WRPEp SDU KDVDUG VXU XQ YLGpR
GH FULFNHW ,QWULJXp M
DL GRQF GpFLGp GH UHFKHUFKHU OH IRQFWLRQQHPHQW GH FH VSRUW
&
HVW XQ VSRUW WUqV SRSXODLUH GDQV OHV QDWLRQV GH O
DQFLHQ (PSLUH EULWDQQLTXH 8Q
PDWFK GH FULFNHW Q
D SDV GH GXUpH SUpFLVH LO SHXW GXUHU GH TXHOTXHV KHXUHV j
SOXVLHXUV MRXUV /HV UqJOHV GX FULFNHW DSSHOpHV /DZV RI &ULFNHW VRQW FRQVWLWXpHV DFWX
SOXVLHXUV MRXUV /HV UqJOHV GX FULFNHW DSSHOpHV /DZV RI &ULFNHW VRQW FRQVWLWXpHV DFWX
HOOHPHQW GH TXDUDQWH GHX[ ORLV ,O VH MRXH JpQpUDOHPHQW VXU XQ WHUUDLQ GH IRUPH RYDOH
VXU OHTXHO VRQW GLVSRVpV GHX[ EDWWHXUV HW RQ]H MRXHXUV GH O
pTXLSH DGYHUVH /H EXW GH
O
pTXLSH DGYHUVH HVW G
HPSrFKHU O
DXWUH pTXLSH GH PDUTXHU GHV SRLQWV VRLW HQ
GpWUXLVDQW OH JXLFKHW XQ HQVHPEOH GH WURLV SLTXHWV GH ERLV YHUWLFDX[ DOLJQpV HW VXU
PRQWpV GH GHX[ SHWLWV WpPRLQV KRUL]RQWDX[ HQ ERLV pJDOHPHQW GH O
DXWUH pTXLSH RX
HQ pOLPLQDQW OHV EDWWHXUV DGYHUVHV -H YDLV YRXV pSDUJQHU OHV SHWLWV GpWDLOV VLQRQ
YRXV OLULH] HQFRUH HQ 6L OD EDOOH ODQFpH WRXFKH OH JXLFKHW OH EDWWHXU TXL IDLW
IDFH DX ODQFHXU HVW pOLPLQp ,O HVW pOLPLQp pJDOHPHQW VL OD EDOOH TX
LO IUDSSH HVW DWWUD
SpH DX YRO SDU O
XQ GHV RQ]H MRXHXUV DGYHUVHV /
pTXLSH TXL HIIHFWXH OHV ODQFHUV
FKDQJH GH ODQFHXU DSUqV VL[ EDOOHV 3RXU IDLUH XQ UpVXPp OH EXW HVW GH VRUWLU OD EDOOH
GX WHUUDLQ SRXU DYRLU XQ PD[LPXP GH SRLQWV HW RX GH QH SDV VH IDLUH GpWUXLUH QRWUH
JXLFKHW 2XI

5pGDFWHXU 1LFRODV %UDVVDUG

6SRUW

+RURVFRSH

-HX[

0HQX FDIpWpULD

+RURVFRSH
+RURVFRSH MDQYLHU DX IpYULHU
%pOLHU

7DXUHDX

*pPHDX[

(VVD\H] GH GpFURFKHU OD OXQH
PDLV JDUGH] OHV SLHGV VXU
WHUUH

9RXV YRXV UpYHLOOHUH]
GHPDLQ DYHF GHV FKHYHX[

$WWHQWLRQ OHV PXUV RQW GHV
RUHLOOHV«HW GHV \HX[«HW GHV
PDLQV«HW GHV MDPEHV«HW«

/LRQ

9LHUJH

PDUV
DX DYULO

&DQFHU

MXLQ
DX MXLOOHW

,O HVW WHPSV GH UHQRXHU DYHF
YRV YLHX[ DPLV OHV &DSUL
FRUQHV

MXLOOHW
DX DR€W

-H VHQV TXH FHWWH DQQpH YRXV
DOOH] EHDXFRXS YR\DJp SULQFL
SDOHPHQW DX[ WRLOHWWHV PDLV WRXW
GH PrPH«

6FRUSLRQ

6DJLWWDLUH

VHSWHPEUH
DX RFWREUH

RFWREUH
DX QRYHPEUH

QRYHPEUH
DX GpFHPEUH

/D FLJDUHWWH 78( (VW FH DVVH]
FODLU"

-H VHQV TXH YRXV DYH] XQ ORXUG
SRLGV VXU OHV pSDXOHV«
4X·DWWHQGH] YRXV SRXU HQOHYHU
YRWUH VDF j GRV"

9HUVHDX

&DSULFRUQH
GpFHPEUH
DX MDQYLHU

,O HVW WHPSV GH IXLU YRV
YLHX[ DPLV OHV &DQFHU

+RURVFRSH

DR€W
DX VHSWHPEUH

1·RXEOLH] MDPDLV G·DSSRUWHU
GHV WURPERQHV DYHF YRXV R
TXH YRXV DOOLH]« &HOD SRXU
UDLW VDXYHU YRWUH YLH«RX SDV

%DODQFH

4XHO HVW YRWUH IXWXU" 2Q V·HQ
EDODQFH +D KD KD KD KD MHX GH
PRWV

PDL
DX MXLQ

DYULO
DX PDL

MDQYLHU
DX IpYULHU

3RLVVRQV
IpYULHU
DX PDUV

8QH TXHVWLRQ GH OD SOXV KDXWH LP
5HFWR« 9HUVHDX %RQ MH O·DYRXH MH 8QH TXHVWLRQ GH OD SOXV KDXWH LP
SRUWDQFH YRXV VHUD ELHQW{W
QH VDYDLV YUDLPHQW SDV TXRL GLUH«
SRVpH 9RXV GHYUH] DEVROXPHQW
UpSRQGUH © $YHF GX EHXUUH ª

-HX[

0HQX FDIpWpULD

5pGDFWHXU 0 0XPER

-HX[
6XGRNX

-HX GHV VHSW GLIIpUHQFHV

%ODJXH GH OD VHPDLQH
8Q SRXOHW YLYDQW HW HQWLHU FR€WH GROODUV
&RPELHQ FR€WH XQ GHPL SRXOHW YLYDQW "

8Q GHPL SRXOHW Q
HVW SDV YLYDQW SXLVTX
LO HVW FRXSp HQ GHX[

-HX[

0HQX &DIpWpULD

0HQX SRXU OD VHPDLQH GX
MDQYLHU DX IpYULHU
/81',

6RXSH $X[ OpJXPHV RX MXV GH OpJXPHV
3ODW SULQFLSDO 0DFDURQL j OD YLDQGH RX FURLVVDQW JDUQL
HW VDODGH

'HVVHUW 3RXGLQJ DX FKRFRODW RX IUXLWV

0$5',

6RXSH $QQHDX[ WRPDWHV RX MXV GH OpJXPHV
3ODW SULQFLSDO (VFDORSH GH SRUF DYHF SDWDWHV SLOpHV HW

FDURWWHV HQ URQGHOOHV RX WDEOH j VRXV PDULQV
'HVVHUW 7DUWH DX FRUQ IODNHV RX IUXLWV

6RXSH $OSKDEHWV WRPDWHV RX MXV GH OpJXPHV
0(5&5(', 3ODW SULQFLSDO 0DF SRXOHW VHUYL DYHF FKRL[ GH VDODGHV
&pVDU PDFDURQL FKRX RX WDEOH j VDODGHV
'HVVHUW &URXVWDGH DX[ SRPPHV RX IUXLWV

-(8',

9(1'5(',

6RXSH 1RXLOOHV SRXOHW RX MXV GH OpJXPHV
3ODW SULQFLSDO 6RXYODNL GH SRUF VHUYL VXU UL] DYHF
OpJXPHV RX WDEOH j VRXV PDULQV
'HVVHUW 7DUWH DX[ EOHXHWV RX IUXLWV

6RXSH &UqPH GH OpJXPHV RX MXV GH OpJXPHV
3ODW SULQFLSDO 3L]]D JDUQLH VXU SDLQ SLWD DYHF FKRL[ GH
VDODGHV FKRX FpVDU PpODQJH G·pWp
'HVVHUW *DOHWWH DX JUXDX HW UDLVLQV RX IUXLWV

$OOH] F

KHUFKH

U YRWUH M

RXUQDO

HQWLqUH

PHQW H

Q FRXOH

XU VXU

FRPLWH

PHGLDV

FRP

/¶LPDJH pWDQW DIILFKpH FHWWH VHPDLQH j pWp SULVH SDU 6DPXHO %pUXEp
6DPXHO HVW QRWUH QRXYHDX SKRWRJUDSH DWWLWUp ELHQYHQXH 6DPXHO

(QYR\H] QRXV YRV SKRWRV GHVVLQV RX DXWUHV W\SHV G¶LPDJHV j
O¶DGUHVVH VXLYDQWH FRPLWHPHGLDV#KRWPDLO FRP
4XL VDLW HOOH SRXUUDLW VH UHWURXYHU
MXVWH LFL

3HQVpH GH OD VHPDLQH
3ROLWLTXH /H 3UHPLHU PLQLVWUH -DFTXHV &KLUDF YLHQW G
DQQRQFHU VHV GHUQLqUHV PHVXUHV
P SRXU NJ

([SUHVVLRQ WURXYpH SDU 1LFRODV %UDVVDUG


Aperçu du document Journal_31_jan_2011_.pdf - page 1/12
 
Journal_31_jan_2011_.pdf - page 2/12
Journal_31_jan_2011_.pdf - page 3/12
Journal_31_jan_2011_.pdf - page 4/12
Journal_31_jan_2011_.pdf - page 5/12
Journal_31_jan_2011_.pdf - page 6/12
 
Télécharger le fichier (PDF)


Journal_31_jan_2011_.pdf (PDF, 13.7 Mo)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIPDocuments similaires


journal 31 jan 2011
journal 28 fev 11
loi consommateur
gestion des comptes et groupes d utilisateurs sur linux
accord 2097209 1
delanecessitedesuivreleshadithsauthentiques