Journal 28 fev 11 .pdfNom original: Journal_28_fev_11_.pdf

Ce document au format PDF 1.3 a été généré par Adobe Photoshop CS5 Windows / Mac OS X 10.6.6 Quartz PDFContext, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 01/03/2011 à 20:30, depuis l'adresse IP 184.162.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 818 fois.
Taille du document: 8.2 Mo (8 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


PDUV

IpYULHU DX

eGLWLRQ GX

&HWWH VHPDLQH VXU
FRPLWHPHGLDV FRP

2Q QH OkFKH SDV RQ VH UHOkFKH
'HYLQH] TXHOOH DJUpDEOH VHPDLQH YD ELHQW{W SRLQWHU VRQ QH]«
(W RXL OD VHPDLQH GH UHOkFKH 'X VHSW DX WUHL]H PDUV SUR
FKDLQV FH VHUD OH PRPHQW GH UHOD[HU PDLV SRXU pYLWHU TXH
YRXV QH SDVVLH] WRXW FH EHDX WHPSV GHYDQW OD WpOpYLVLRQ YRLFL
TXHOTXHV DFWLYLWpV TXL SRXUUDLHQW YRXV LQWpUHVVHU

$UW HW VSHFWDFOHV FRPSRUWH
GHX[ DUWLFOHV FHWWH VHPDLQH
5HWRXU j KXLW SDJHV XQH IRLV
GH SOXV

4XH GLULH] YRXV GH YROHU" 3DV © YROHU ª GDQV OH VHQV GH © SLTXHU FH TXL QH QRXV DSSDUWLHQW SDV ª
© YROHU ª GDQV OH VHQV GH © IORWWHU GDQV OHV DLUV ª (Q HIIHW OH VLPXODWHXU GH FKXWH OLEUH 6N\9HQWXUH
VLWXp SUqV GX &HQWURSROLV GH /DYDO DFFXHLOOH OHV SDUDFKXWLVWHV HQ KHUEH SHQGDQW OD UHOkFKH 7RXWH
IRLV DWWHQGH] YRXV j SD\HU XQH VRL[DQWDLQH GH GROODUV SRXU GHX[ HQYROpHV G·XQH PLQXWH FKDFXQH
6L OH WDULI YRXV D EUXWDOHPHQW UDPHQp VXU 7HUUH VDFKH] TXH OH PXVpH 3RLQWH j &DOOLqUH GH 0RQWUpDO
SUpVHQWH XQH WRXWH QRXYHOOH H[SRVLWLRQ © /D UXH 6DLQWH &DWKHULQH IDLW OD XQH ª R O·RQ GpFRXYUH
SDU OH ELDLV G·DUWLFOHV GH MRXUQDX[ G·REMHWV VRXYHQLUV GH SKRWRJUDSKLHV HW GH ILOPV OHV GLIIpUHQWHV
YRFDWLRQV GH FHWWH IDPHXVH DUWqUH HW OH U{OH TX·HOOH D MRXp GDQV OH GpYHORSSHPHQW GH OD JUDQGH
PpWURSROH 6LQRQ YRXV SRXYH] WRXMRXUV GpYDOHU O·(YHUHVW HW O·+LPDOD\D DX 9LOODJH 9DFDQFHV 9DO
PpWURSROH 6LQRQ YRXV SRXYH] WRXMRXUV GpYDOHU O·(YHUHVW HW O·+LPDOD\D DX 9LOODJH 9DFDQFHV 9DO
FDUWLHU /H VLWH SURSRVH SLVWHV GH JOLVVDGH VXU FKDPEUH j DLU HW GHV VHQWLHUV GH SDWLQDJH SRXU
VHXOHPHQW XQH WUHQWDLQH GH GROODUV SDU MRXU 7RXMRXUV SDV GpFLGp" (W VL YRXV DOOLH] IDLUH OH JpQLH DX
&HQWUH GHV VFLHQFHV GH 0RQWUpDO" 2Q SHXW \ WURXYHU SOXVLHXUV H[SRVLWLRQV DXVVL LQWpUHVVDQWHV
TX·pGXFDWLYHV VXU OD WHFKQRORJLH OD ELRORJLH O·DQDWRPLH OD SV\FKRORJLH HW SOXV HQFRUH 'H WRXWH
IDoRQ LO VXIILW GH TXHOTXHV FOLFV VXU ,QWHUQHW SRXU GpQLFKHU XQ SDVVH WHPSV TXL YRXV FRQYLHQGUD
SHQGDQW OD VHPDLQH GH UHOkFKH FH Q·HVW SDV oD TXL PDQTXH &KHUFKH] HW YRXV WURXYHUH]

5pGDFWHXU 'DYLG *DXWKLHU

$FWXDOLWp

&XLVLQH

&LQpPD

$UW HW VSHFWDFOHV

&XLVLQH
5HFHWWH GH OD VHPDLQH 3RXOHW &DWDOLQD DX[ FDQQHEHUJHV
3RXU IDLUH GLIIpUHQW GHV DXWUHV VHPDLQHV QRXV YRXV SUpVHQWRQV GDQV FHWWH pGLWLRQ XQH UHFHWWH GH SRXOHW
&DWDOLQD DX[ FDQQHEHUJHV &HWWH GpOLFLHXVH UHFHWWH HVW WUqV VLPSOH HW YRXV SODLHUD j FRXS V€U
9RLFL WRXW G·DERUG OHV TXHOTXHV LQJUpGLHQWV TXL VHURQW QpFHVVDLUHV j OD UpDOLVDWLRQ GH FHW LUUpVLVWLEOH
UHSDV

OLYUHV NJ GH PRUFHDX[ GH SRXOHW GpVRVVpV
ERvWH PO GH VDXFH DX[ FDQQHEHUJHV HQWLqUHV
WDVVH GH YLQDLJUHWWH &DWDOLQD
VDFKHW J GH SUpSDUDWLRQ SRXU VRXSH j O
RLJQRQ

3UpFKDXIIHU OH IRXU j ƒ )
0HWWUH OH SRXOHW GDQV XQ JUDQG FRQWHQDQW DOODQW DX IRXU
0pODQJHU WRXW OH UHVWH GHV LQJUpGLHQWV HQVHPEOH HW
YHUVHU VXU OH SRXOHW
&XLUH PLQ RX MXVTX·j FH TXH OH SRXOHW VRLW FXLW

2XL LO V·DJLW EHO HW ELHQ GH SRXOHW

8QH IRLV OH WRXW ELHQ FXLW LO QH YRXV UHVWH SOXV TX·j OH GpJXVWHU DYHF XQH EHOOH DVVLHWWH GH UL] HW GH
OpJXPHV FXLWV j OD YDSHXU VXU OHVTXHOV RQ SHXW GLVSRVHU OH ERXLOORQ GX SRXOHW
7UXF GH SUR
6L YRXV YRXOH] UpGXLUH OD WHQHXU HQ FDORULHV GH YRWUH UHSDV YRXV SRXYH] WRXMRXUV DFKHWHU XQH
YLQDLJUHWWH DOOpJpH HQ JUDV RX HQ VXFUH 9RXV SRXYH] IDLUH GH PrPH DYHF OD VDXFH DX[ FDQQHEHUJHV VL
XQ SURGXLW VHPEODEOH HVW GLVSRQLEOH
%RQ j VDYRLU
,O HVW ERQ j VDYRLU TXH OH SRXOHW HVW XQH YLDQGH FRQVLGpUDEOHPHQW IDLEOH HQ JUDV HW HQ JUDV VDWXUpV HW
TX·LO HVW WUqV QRXUULVVDQW

5pGDFWHXU -RQDWKDQ 5LYDUG
6RXUFH 4X·HVW FH TXL PLMRWH

&XLVLQH

&LQpPD

$UW HW VSHFWDFOHV

7HFKQR

&LQpPD
3RXU PD FKURQLTXH ©&LQpPDª GH FHWWH VHPDLQH MH
VXLV DOOp YRLU © /H FRXS GH JUkFHª XQ ILOP GX UpDOLVDWHXU 'DYLG
2 5XVVHOO DYHF FRPPH DFWHXU SULQFLSDO 0DUN :DKOEHUJ
/D QRVWDOJLH GH O
DQJH 4XDWUH IUqUHV /
pYqQHPHQW 7LUHXU
G
pOLWH

©'DQV OHV DQQpHV j /RZHOO DX 0DVVDFKXVHWWV OH ER[HXU
DPDWHXU 0LFN\ :DUG YLHQW GH VXELU SOXVLHXUV GpIDLWHV HW VD
FDUULqUH VHPEOH FRPSURPLVH 7DQGLV TXH OH UpVHDX +%2
SUpSDUH XQ GRFXPHQWDLUH VXU VRQ GHPL IUqUH HW HQWUDvQHXU
'LFN (NOXQG DQFLHQ ER[HXU GHYHQX MXQNLH 0LFN\ WURXYH
O
DPRXU DXSUqV GH OD VHUYHXVH &KDUOHQH TXL YD O
DLGHU j
V
DIIUDQFKLU GH O
LQIOXHQFH QpJDWLYH GH VD PqUH TXL JqUH
PDODGURLWHPHQW VD FDUULqUH HW GH VHV VRHXUV HQYDKLVVDQWHV
*UkFH j VRQ QRXYHO HQWUDvQHXU j XQH QRXYHOOH VWUDWpJLH GH
FRPEDW HW j VHV SHUIRUPDQFHV 0LFN\ GpFURFKH XQ FRPEDW
GH FKDPSLRQQDW TXL YD DWWLUHU O
DWWHQWLRQ GX PRQGH GH OD ER[H ª

8Q WUqV ERQ ILOP GH WUqV ERQV DFWHXUV XQH EDQGH VRQRUH HIILFDFH G¶DSUqV PRL O¶XQ GHV PHLOOHXUV
ILOPV GH ER[H TXH M
DL YXV GDQV PD YLH /H ILOP VHPEOH ORQJ PDLV WRXW FH TXL HVW PRQWUp HVW
QpFHVVDLUH 7RXWHIRLV RQ SRXUUDLW VH SDVVHU GH TXHOTXHV VFqQHV TXL PRQWUHQW OH IUqUH GH 0LFN\
'LFN HQ WUDLQ GH FRQVRPPHU GH OD GURJXH PDLV ERQ« &
HVW XQ ILOP TXL UDFRQWH WUqV ELHQ OD YLH
GH FH ER[HXU &
HVW SDUIRLV PrPH WUqV GU{OH ¬ YRLU DEVROXPHQW

+RUDLUH
GX
FLQpPD

6HPDLQH GX IpYULHU DX PDUV
$UWKXU HW OD YHQJHDQFH GH
0DOWD]DUG
K HW K

/H PpFDQR
K HW K

5pGDFWHXUV 0DWKLHX /DYRLH

&LQpPD

$UW HW VSHFWDFOHV

7HFKQR

0HQX &DIHWHULD

$UW HW VSHFWDFOHV
$UW VRQRUH © .HVVp oD """ ª


&HWWH VHPDLQH MH YDLV YRXV SDUOHU GH O
DUW VRQRUH 4XDQG RQ HQWHQG FHOD ©O
DUW VRQRUHª RQ
SHQVH WRXW GH VXLWH TX·LO \ D XQ OLHQ DYHF OD PXVLTXH (W ELHQ oD Q
D SDV GH OLHQ GLUHFW DYHF
HOOH FDU F
HVW XQ HQVHPEOH GH SUDWLTXHV DUWLVWLTXHV PHWWDQW O
DFFHQW VXU OH VRQ HW O
RXwH &HW DUW
HVW SDU QDWXUH LQWHUGLVFLSOLQDLUH FH TXL YHXW GLUH TXH F·HVW XQ DUW IDLVDQW WUDYDLOOHU HQVHPEOH
GHV SHUVRQQHV LVVXHV GH GLYHUVHV GLVFLSOLQHV VFLHQWLILTXHV ,O SHXW XWLOLVHU O
DFRXVWLTXH OD SV\
FKRDFRXVWLTXH O
pOHFWURQLTXH OD PXVLTXH EUXLWLVWH OD WHFKQRORJLH HW OHV VXSSRUWV DXGLR GHV
VRQV WURXYpV RX HQYLURQQHPHQWDX[ HWF 3DU H[HPSOH YRXV SRXYH] H[HUFHU FHW DUW VLPSOH
PHQW JUkFH DX EUXLW G
XQH JRXWWH G
HDX TXL WRPEH GDQV O·pYLHU RX DYHF OH EUXLW GHV YDJXHV DX
ERUG GH OD PHU ,O \ D pQRUPpPHQW GH SRVVLELOLWpV G·RHXYUHV VRQRUHV JUkFH j GH VLPSOHV VRQV
6L YRXV YRXOH] HQWHQGUH TXHOTXHV H[WUDLWV YRXV Q·DYH] TX·j YLVLWHU OH VLWH <RX7XEH LQVFULUH
©DUW VRQRUHª GDQV OD EDUUH GH UHFKHUFKH HW VpOHFWLRQQHU GHV YLGpRV LQWpUHVVDQWHV

9RXV SRXUULH] YRXV PrPHV HVVD\HU O·DUW VRQRUH VL FHOD YRXV FKDQWH 4XL VDLW VL YRV FUpDWLRQV
QH GHYLHQGURQW SDV FpOqEUHV"
5pGDFWHXU -pUpPLH $QFWLO

-HVVLH - pWRLOH PRQWDQWH
8QH MHXQH YHGHWWH WHQWH GH SHUFHU GDQV OH PRQGH GH OD PXVLTXH FHV GHUQLHUV WHPSV ,O V·DJLW GH -HVVLH
- 3HXW rWUH TXH oD QH YRXV GLW ULHQ PDLV VL MH YRXV GLV TX·HOOH D pFULW SOXVLHXUV FKDQVRQV GHVWLQpHV j
-XVWLQ 7LPEHUODNH &KULVWLQD $JXLOHUD $OLFD .H\V RX HQFRUH 0LOH\ &\UXV DYHF OD SLqFH ¶·3DUW\ LQ
8 6 $·· oD YRXV UDSSHOOH TXHOTXH FKRVH "
&·HVW j VRQ WRXU PDLQWHQDQW G·DYRLU VD SURSUH FDUULqUH HQ WDQW TX·LQWHUSUqWH (Q HIIHW OH
&·HVW j VRQ WRXU PDLQWHQDQW G·DYRLU VD SURSUH FDUULqUH HQ WDQW TX·LQWHUSUqWH (Q HIIHW OH VLQJOH ¶·'R LW
OLNH D GXGH·· IDLW PRQWHU VD FRWH GH SRSXODULWp G·XQ ERQG SOXV TX·LPSRUWDQW FDU LO V·pFRXOH j SOXV GH
H[HPSODLUHV 3DV PDO QRQ "
&H Q·HVW SDV WRXW /D SLqFH ¶·3ULFH 7DJ·· VH GpEURXLOOH SOXW{W ELHQ HOOH DXVVL SRXU IDLUH EULOOHU OD MHXQH
FKDQWHXVH &HWWH FKDQVRQ HQ GXR DYHF % R % HVW EHDXFRXS SOXV MR\HXVH HW PRLQV VRPEUH TXH ¶·'R LW
OLNH D GXGH·· 'HUQLqUHPHQW RQ D DSSULV OD GDWH GH VRUWLH GH VRQ SUHPLHU DOEXP ¶·:KR \RX DUH·· VRLW
OH IpYULHU 7RXW FHOD SHQGDQW TXH VRQ GHUQLHU H[WUDLW ¶·&DVXDOLW\ RI ORYH·· EDW VRQ SOHLQ
9RXV GHYULH] VXUYHLOOHU -HVVLH - HQFRUH TXHOTXH WHPSV M·DL ELHQ O·LPSUHVVLRQ TX·RQ Q·D SDV ILQL G·HQ
HQWHQGUH SDUOHU
5pGDFWULFH 5RVDOLH 'XPDLV %HDXOLHX

$UW HW VSHFWDFOHV

7HFKQR

0HQX &DIpWpULD

+RURVFRSH

7HFKQR
,PS{W"
$SUqV GH ORQJXHV KHXUHV GH GpOLEpUDWLRQV M
HQ VXLV YHQX j OD FRQFOXVLRQ TXH MH
SDUOHUDLV GX QRXYHDX ORJLFLHO VLPSOH G
XWLOLVDWLRQ HW HIILFDFH ©,PS{W UDSLGHª
0DOKHXUHXVHPHQW MH PH VXLV GLW TXH YRXV VHULH] WURS LQWpUHVVp DX MRXUQDO
GRQF LQFDSDEOH GH OH IHUPHU DSUqV OH WHPSV GH OHFWXUH DOORXp HW MH YDLV SOXW{W
YRXV SDUOH] G
XQ VXMHW G
DFWXDOLWp TXL WRXFKH LQGLUHFWHPHQW OH PRQGH
WHFKQRORJLTXH
eJ\SWH )pYULHU
/H SHXSOH HVW DX FRHXU G
XQH UpYROWH KLVWRULTXH HQ eJ\SWH &
HVW j FHWWH GDWH
TXH OH SUpVLGHQW 0RKDPPHG +RVQL 0RXEDUDN D RIILFLHOOHPHQW UHPLV VD GpPLV
VLRQ DSUqV SOXVLHXUV PDQLIHVWDWLRQV /D SULQFLSDOH UDLVRQ GH FH VRXOqYHPHQW
YLHQW HQWUH DXWUHV G
XQ PRXYHPHQW TXL DYDLW FRPPHQFp VXU ,QWHUQHW &·HVW
SRXU FHWWH UDLVRQ TXH OH SUpVLGHQW pJ\SWLHQ +RVQL 0RXEDUDN HW OH GLULJHDQW
OLE\HQ 0RXDPPDU .DGKDIL RQW MXJp ERQ GH JHOHU OHV FRPPXQLFDWLRQV ,QWHUQHW
SRXU VH SURWpJHU GXUDQW OHV PDQLIHVWDWLRQV $YHF OHV QRXYHOOHV WHFKQRORJLHV
QRXV DYRQV OD SUHXYH TXH OHV UpVHDX[ VRFLDX[ HW OD PRQGLDOLVDWLRQ GH O
,QWHUQHW
VRQW GHYHQXV GHV GDQJHUV SRXU OHV SD\V HQ GLFWDWXUH &
HVW GRQF JUkFH j FH
PHUYHLOOHX[ RXWLO TX
HVW O
,QWHUQHW TXH SOXVLHXUV SHXSOHV GpFRXYUHQW FH TXL VH
SDVVH GDQV OHV DXWUHV SD\V HW OHV LQFLWH j VH VRXOHYHU FRQWUH OHXU SURSUH JRX
YHUQHPHQW

5pGDFWHXU 1LFRODV %UDVVDUG

7HFKQR

0HQX &DIpWpULD

+RURVFRSH

0HQX FDIpWpULD
0HQX VHPDLQH GX IpYULHU
DX PDUV

$FWXDOLWpV IODVK
/·DFWLYLWp FODLU GH OXQH D SHUPLV j OD
SRO\YDOHQWH G·DPDVVHU
SRXU RSpUDWLRQ HQIDQW VROHLO 0HUFL j
WRXV FHX[ TXL RQW SHUPLV G·DPDVVHU
FHWWH VRPPH
1·RXEOLH] SDV TXH FHWWH VHPDLQH OD
SRO\YDOHQWH YRXV LQYLWH j SURILWHU GH
O·KLYHU DYHF VHV QRPEUHXVHV DFWLYLWpV
$ORUV WULS WRQ KLYHU
$YH] YRXV HQWHQGX SDUOHU GX SURMHW
TXL SRXUUDLW rWUH UpDOLVp GDQV OD YLOOH
GH 'ROEHDX" 8Q SDUF G·DWWUDFWLRQ
GLJQH GH /D 5RQGH
6DYLH] YRXV TXH GHV MHXQHV GH
WURLVLqPH VHFRQGDLUH HQ $76 RQW SRXU
REMHFWLI GH FRQFHYRLU XQH SpGDOH GH
YpOR" *UkFH j O·$OFDQ HW SOXVLHXUV
FROODERUDWHXUV O·XQ G·HQWUH HX[ YHUUD
VD FRQFHSWLRQ FRXOpH HQ DOXPLQLXP


0HQX FDIpWpULD

+RURVFRSH

+RURVFRSH
+RURVFRSH IpYULHU DX PDUV
%pOLHU

7DXUHDX

*pPDX[

9RXV DOOH] ELHQW{W GpFRX
YULU TXH YRXV $'25(= Up
SDUHU OHV FKDLVHV HQ ERLV

-H P·H[FXVH PDLV TXDQG RQ
IDLW GH O·pTXLWDWLRQ oD QH
VHUW j ULHQ GH PRQWHU VXU
VHV JUDQGV FKHYDX[

8Q DYHQLU YRXV DWWHQG«
4XRL" 9RXV YRXOH] SOXV
G·LQIRUPDWLRQV" 3IIIII«

/LRQ

9LHUJH

PDUV
DX DYULO

&DQFHU

DYULO
DX PDL

PDL
DX MXLQ

MXLQ
DX MXLOOHW

MXLOOHW
DX DR€W

DR€W
DX VHSWHPEUH

8Q RLJQRQ SDU MRXU pORLJQH OHV
DPLV SRXU WRXMRXUV«

9RXV rWHV OD UpLQFDUQDWLRQ
GX URL $UWKXU HW G·XQH
IRQGXH DX IURPDJH

/HV VRLUV GH SOHLQH OXQH YRXV
YRXV WUDQVIRUPH] HQ
GURPDGDLUH JDURX" -·HQ DL GHV
IULVVRQV«

%DODQFH

6FRUSLRQ

6DJLWDLUH

VHSWHPEUH
DX RFWREUH

RFWREUH
DX QRYHPEUH

&·HVW OD VHPDLQH GH OD
%DODQFH 4X·HVW FH TXH oD
IDLW" $EVROXPHQW ULHQ

7URXYH] OH YLHX[ VDJH
DYHXJOH DX[ PRXVWDFKHV
KpULVVpHV HW YRXV FRQQDv
WUH] OD UDLVRQ GH YRWUH
H[LVWHQFH

/HV PLPHV VRQW YRV DPLV /HV
GHQWLVWHV DXVVL 0DLV SDV OHV
FORZQV oD QRQ

&DSULFRUQH

9HUVHDX

3RLVVRQV

9RXV rWHV O·XQLTXH UHVSRQVDEOH
GX UpFKDXIIHPHQW SODQpWDLUH
'pVROp LO IDOODLW XQ FRXSDEOH«

9RXV DOOH] ELHQW{W GpFRXYULU
TXH YRXV $'25(= GpWUXLUH OHV
FKDLVHV HQ ERLV

GpFHPEUH
DX MDQYLHU

&KULVWLQH HW &KULVWLDQ RQW HX
GHX[ JDUoRQV &KULVWRSKH
HW«*pUDUG

+RURVFRSH

MDQYLHU
DX IpYULHU

QRYHPEUH
DX GpFHPEUH

IpYULHU
DX PDUV

5pGDFWHXU 0 0XPER

$OOH] F

KHUFKH

U YRWUH M

RXUQDO

HQWLqUH

PHQW H

Q FRXOH

XUV VXU

FRPLWHPHGLDV

FRP

/¶LPDJH pWDQW DIILFKpH FHWWH VHPDLQH j pWp SULVH SDU 6DPXHO %pUXEp
6DPXHO HVW QRWUH QRXYHDX SKRWRJUDSH DWWLWUp %LHQYHQXH 6DPXHO

(QYR\H] QRXV YRV SKRWRV GHVVLQV RX DXWUHV W\SHV G¶LPDJHV j
O¶DGUHVVH VXLYDQWH FRPLWHPHGLDV#KRWPDLO FRP
4XL VDLW HOOHV SRXUUDLHQW VH UHWURX
YHU MXVWH LFL

3HQVpH GH OD VHPDLQH
,O \ D WURLV FDWpJRULHV GH SHUVRQQHV FHOOHV TXL VDYHQW FRPSWHU HW FHOOHV TXL QH OH VDYHQW
SDV


Aperçu du document Journal_28_fev_11_.pdf - page 1/8
 
Journal_28_fev_11_.pdf - page 3/8
Journal_28_fev_11_.pdf - page 4/8
Journal_28_fev_11_.pdf - page 5/8
Journal_28_fev_11_.pdf - page 6/8
 
Télécharger le fichier (PDF)


Journal_28_fev_11_.pdf (PDF, 8.2 Mo)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIP
Documents similaires


journal 28 fev 11
journal 31 jan 2011
news letter 2017 t4
bois corde
echo st anicet
treille archeointerpublica 2001

Sur le même sujet..
🚀  Page générée en 0.047s