Programme Francophonie 2011 .pdfNom original: Programme_Francophonie_2011.pdf

Ce document au format PDF 1.6 a été généré par Adobe InDesign CS5 (7.0) / Adobe PDF Library 9.9, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 12/03/2011 à 14:20, depuis l'adresse IP 178.175.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 1265 fois.
Taille du document: 887 Ko (5 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


Festa ndërkombëtare e Frankofonisë

M
o
z
a
m
b
i
q
u
e

S
u
i
s
s
e

H
o
n
g
r
i
e

C
a
m
b
o
d
g
e

T
u
n
i
s
i
e

C
e
n
t
r
a
f
r
i
q
u
e

S
l
o
v
é
n
i
e

S
e
r
b
i
e

L
a
o
s

M
o
z
a
m
b
i
q
u
e

E
x
R
é
p
u
b
l
i
q
u
e
y
o
u
g
o
s
l
a
v
e
d
e

D
o
m
i
n
i

M
a
c
é
d
o
i
n
e

S
u
i
s
s
e

R
w
a
n
d
a

C
a
p
V
e
r
t

S
a
i
n
t
e
L
u
c
i
e

S
é
n
é
g
a
l

T
o
m
é

B
é
n
i
n

e
t
P
r
i
n
c
i
p
e

C
a
n
a
d
a

S
l
o
v
a
q
u
i
e

M
o
n
a
c
o

Kosovo
15-24 Mars

B
u
l
g
a
r
i
e

d
'
I
v
o
i
r
e

S
é
n
é
g
a
l

CINEMA
« Ensemble,
« Home »

w
rs, 11h
Mardi
a 22 ma
nationale
n hèque
Bibliot
d
a

G
a
b
o
n

M
a
r
o
c

A
l
b
a
n
i
e

R
o
u
m
a
n
i
e

« Home » G
tout »
G ble
r , c’est
a
« Ensem
è
b
c
,
o
e
E – DEBAT
20ème siècle H
CONFEnRENC
les Balkans au
a
« L’Europe et tographie »
G
ï
à travers la car
h
t
i

a

U
k
r
a
i
n
e

C
a
n
a
d
a

C
a
n
a
d
a

é
e
t

P
Pr ist inra
i
n
c
i
p
e

20h

v
a
q
u
i
e

o
n
a
c
o

é
n
i
e

Embassy of Switzerland

L
i
b
a
n

n
d
o
r
r
e

u
r
g

e

A
u
t
r
i
c

n
i
e

F
r
a
n
c
e

M
a
d
a
g
a
s
c
a
r
C
a
n
a
d
a
N
o
u
v
e
a
u
B
r
u
n
s
w
i
c
k

V
a
n
u
a
t
u

G

G
u é
i o
n r
é g
e i

T
c
h
a
d

e

B
i
s
s
a
u

E
C
o
g
D m
y
o C
j
p
r
e o
i
t
s n
b
e G
a
b
o
n
B

Q

M
a
r
o
c

e
l
g
i
q
u
e

A
l
b
L
a
a
B
om
u
il.c
L
B
na@gma
o
é
x
af.prishti
n
u
i
4 309 094 /
S
G
e
n
Pristina - 04
t
r
T
r
l Française
i
m
i iance
u ntact
u
è
o : All
A
Co
o
b
r
n
e
A
M
c
n
m
a
R
o
m
Jeudi 24 mars,
S 21
Sheshi

n
asan »
MUSIQUE
ic « Trio Elb
a
world acoust
Concert jazz

M
a
l
i

C
o
n
g
o

N
i
g
e
r

C
a
m
e
r
o
u
n

M
a
u
r
i
c
e
V
i
e
t
n
a
m

L
e
t
t
o
n
i
e

c’est tout »

B
e
l
g
i
q
u
e

C
r
o
a
t
i
e

M
a
u
r
i
t
a
n
i
e

T
h
a
ï
l
a
n
d
e

CINEMA

l
rs
d Lundi 21 ma
C
a Cinéma AB
v 14h & 18h
R 20h
i 16h &

r
k

F
r
a
n
c
e

E
LINGUISTIQU établissements scolaires
Spectacle des

P
o
l
rs
o he 20 ma
Dimanc
g a ABC
Ciném
n 18h
M14h e&
& 20h

S
a
i
n
t
e
P r ist in a
L
u
c
i
e Bu

i
c
h
e

L
i
t
u
a
n
i
e

aka »
MUSIQUE
« Junior Tsh
Concert reggae

G
18 mars, 20h
Ven
u dredi
Théâtre Oda
i
n
é
rs, 14h
Samedi 19 ma al
e âtre nation
Thé

C
a
p
V
e
r
t

bre
ée li A
Entr ja falasu n
Hyr ezplatta
B
r
Ulaz

E – DEBAT
CONFERENC
livre
la paix »
Promotion du
a marché sur
« Kosovo, On

11h
Jeudi 17 mars, ionale
nat
Bibliothèque

o16h

C
h
y
p
r
e

A
n
d
o
r
r
e

G
r
è
c
e

E
LINGUISTIQU tiques et culturels
Ateliers linguis

mars
Du 15 au 20
ECF Mitrovica

T
c
h
è
q
u
e

L
u
x
e
m
b
o
u
r
g

»
our du mime
THEATRE
présente « Aut
Acta Fabula

15 mars, 20h
al
Théâtre nation

C
ô
t
e

L
i
b
a
n

E
LINGUISTIQU rité francophone
ida
Défi de la sol

F
a
s
o rdi
Ma

R
é
p
u
b
l
i
q
u
e

A
r
m
é
n
i
e

Agenda

d’informatio

d
i

T
u
n
i
s
i
e

S
a
o

B
u
r
u
n
d
i

H
a
ï
t
i

G
h
a
n
a

B
u
r
k
mars, 14h30
Ma
i rdi 15
n tre européen
Cen
a
n

H
o
n
g
r
i
e

C
a
m
b
o
d
g
e

C
e
n
t

C
h
y
p
r
e

Medjunarodna proslava frankofonije

o
u
m
a
n
i
e

N
i
g
e
r

C
r
o
a
t
i
e

M

U
k
r
a
i
n

C
a
m
e
r

C
o
n
g
o

T
o
g
o
M
a
l
i

M
a
d
a
g
a
s
c
a
r
C
a
n
a
d
a
N

Reggae « Junior Tshaka »

MUSIQUE / MUZIKE / MUZIKA

Accompagné de Julien Jean Jaquet et du batteur kosovar Nesim Maxhuni, Junior Tshaka,
musicien de Suisse romande et lauréat du
« European Reggae Contest 2009 », joue avec
brio du reggae acoustique aux influences les
plus diverses. Accompagnant des textes aussi
inspirés qu’inspirants, sa musique se révèle
un mélange fascinant de reggae et de chanson française.
Me shoqërimin e Julien Jean Jaquet dhe të
bateristit kosovar Nesim Maxhuni, Junior
Tshaka, muzikant nga Zvicra romande dhe
laureat i « European Reggae Contest 2009 », luan me gjallëri reggae akustike me ndikime
nga më të ndryshmet. Duke shoqëruar tekste fymëzuese, muzika e tij shfaqet si përzierje
ngashnjyese në mes të stilit reggae dhe atij të shansoneve franceze.
Praćen od Julien Jean Jaquet i kosovskog bubnjara Nesim Maxhuni, Junior Tshaka, muzićar
iz francuskog dela Švajcarske i dobitnik « European Reggae Contest 2009 », igra sa zanosom
akustićku reggae sa najrazličitim uticajem. Praćen sa tekstom, koliko oduševljavajući tako
i oživljavajuci, njegova muzika otkriva čudotvornu mešavinu reggae i francuske šansone.

18/03, 20h /ora / časova – Théâtre / Teatri / Pozorište Oda

Jazz world acoustic « Trio Elbasan »

Influencé par un mélange de musiques d’Europe de l’Est et méditerranéennes,
le Trio Elbasan, avec Thierry Vaillot à la guitare, Héloïse Lefebvre au violon et
Christian Toucas à l’accordéon, nous emporte sur des airs entraînants de jazz
tzigane.
Ndikuar nga përzierja e muzikës së Europës lindore dhe mesdhetare, Trio Elbasan
me Thierry Vaillot në kitarë, Héloïse Lefebvre në violinë dhe Christian Toucas në
fizarmonikë na shpiejnë në melodi argëtuese të jazz-it cigan.
Pod uticajem mešavine muzike iz Istočne Evrope i mediterana, Trio Elbasan,
sa Thierry Vaillot na gitaru, Héloïse Lefebvre na violini i Christian Toucas na
harmonici, vodi nas na privlačnu melodiju ciganskog jazza.
24/03, 20h / ora / časova – Sheshi 21

LITTERATURE, THEATRE, DEBAT/ LETERSI, TEATER, DEBAT / KNJIŽEVNOST, POZORIŠTE, DEBATA

Acta Fabula présente « Autour du mime »
Acta Fabula prezanton shfaqjen « Rreth mimikës »
Acta Fabula predstavlja « Oko mimike »
Elèves du mime Marceau, Sara Mangano et Pierre-Yves Massip, explorent toutes les
facettes de l’art du mime en 3 tableaux : pantomime, théâtre, danses et acrobaties.
Nxënësit e mimikës Marceau, Sara Mangano dhe Pierre-Yves Massip, zbulojnë të
gjitha mënyrat e artit të mimikës në tri tablo : pantomimën, teatrin, vallëzimin dhe
akrobacitë.
Učenici mimike Marceau, Sara Mangano i Pierre-Yves Massip, istražuju sve stilove umetnosti mimike u tri
tabele: pantomime, pozorižta.
15/03, 20h /ora / časova – Théâtre national / Teatri kombëtar / Nacionalno pozorište

Conférence-débat / Konferencë-debat / Konferencija-débati
Promotion du livre « Kosovo, On a marché sur la paix »
Promovimi i librit « Kosova, kemi ecur mbi paqe »
Promocija knjige « Kosovo, hodali smo kroz mir »
A l’occasion de la traduction en albanais de son livre « Kosovo, on a marché
sur la paix », Pierre Dufour, ancien officier de l’armée de l’air, revient sur les
évènements survenus ces vingt dernières années au Kosovo. Il souhaite
notamment donner son témoignage et son analyse au sujet de la résistance
non-violente pratiquée par les Albanais du Kosovo entre 1989 et 1997, ainsi
que sur l’intervention de la communauté internationale.
Me rastin e përkthimit të librit « Kosova, kemi ecur mbi paqe », autori Pierre Dufour, ish-oficer i
armatës ajrore, kthehet në ngjarjet që kanë ndodhur gjatë njëzetë viteve të fundit në Kosovë. Ai
poashtu dëshmon dhe analizon temën e qëndresës së shqiptarëve të Kosovës ndaj dhunës në
periudhën midis viteve 1989 dhe 1997, dhe poashtu ndërhyrjen e bashkësisë ndërkombëtare.
Povodom prevoda njegove knjge na albanskom « Kosovo, Hodali smo kroz mir », Pierre Dufour,
stariji oficir vazduhoplodstva, vraća se na događaje koje su se dogodile ovih zadnjih dvadeset
godine na Kosovu. On želi upravo da svedoći i da analizira u vezi sa ne nasilnim otporom
upotrebljenom od strane Albanaca na Kosovu između 1989 i 1997, kao i o intervenciji
međunardne zajednice.

17/03, 11h / ora / časova
Bibliothèque nationale / Biblioteka kombëtare / Nacnoailna biblioteka
Conférence-débat / Konferencë-debat / Konferencija-debata
« L’Europe et les Balkans au 20ème siècle, à travers la cartographie »
« Europa dhe Ballkani në shekullin e 20-të përgjatë hartografisë »
« Evropa i Balkan u 20-om veku, preko kartografije »
L’histoire de l’établissement des frontières dans les Balkans, de l’Empire
Ottoman à nos jours, présentée par Jean-Christophe Victor, directeur du
Laboratoire d’Etudes Prospectives et d’Analyses Cartographiques (Lepac) et
créateur du magazine « Le dessous des cartes » sur Arte et TV5 monde.
Historia e vendosjes së kufijve në rajonin e Ballkanit, që nga koha e Perandorisë Osmane deri në ditët e sotme, prezantohet nga Jean-Christophe
Victor, drejtor i Laboratorit të Studimeve Prospektive dhe i Analizave Hartografike (Lepac);
themelues i emisionit “Le Dessous des Cartes “ në kanalet Arte dhe TV5 monde.
Istorija postavljanja granice u Balkanu, od Otomanske Carevine do danas, predstavljen od
Jean-Christophe Victor, direktorka Laboratorije za Perspektivne studije i Analize Kartografije
(Lepac) i stvoritelj emisije “Le Dessous des Cartes “ na Arte i TV5 monde.

22/03, 11h / ora / časova
Bibliothèque nationale / Biblioteka kombëtare / Narodna Biblioteka

CINEMA / KINEMA / BIOSKOP

« Ensemble, c’est tout »
« Bashkimi bën fuqinë » / «Zajedno, sve se može»
Comédie française de Claude Berri (2007), avec Audrey Tautou et Guillaume Canet
Komedi franceze e Claude Berri (2007) me Audrey Tautou dhe Guillaume Canet
Francuska komedija Kloda Berija (2007) sa Odrejom Totuom i Gijomom Kanetom
La rencontre de quatre destins croisés : Philibert,
un jeune aristocrate timide vivant seul dans un
grand appartement familial, Camille qui fait des
ménages, Franck, cuisinier, et sa grand-mère
Paulette. Ensemble ils vont s’apprivoiser, se connaître, s’aimer et vivre sous le même toit et ainsi
finir par découvrir qu’ensemble, on est plus fort.
Takimi i katër fateve të kryqëzyara: Filibert,
aristokrat i ri, i turpshëm, që jeton vetëm në një
apartament familjar, Camille pastruese, Franck
kuzhinjer, dhe gjyshja e tij Paulette. Së bashku do
të tentojnë të njihen, të duhen dhe të jetojnë nën
të njejtën çati dhe në fund kuptojnë që së bashku
janë më të fortë.
Sastanak sa četiri unakrštene sudbine : Philibert, jedan mladi i stidljiv aristrokat koji živi sam
u jednom velikom porodičnom stanu, Camille koja se bavi čišćenjem, Franck, kuvar, i njegova
baka Paulette. Oni će prihvatiti jedan drugog, upoznati, voleti i živeti zajedno pod istim krovom i da će otkrivati da zajedno su mnogo jači.
20/03, 14h & 18h /ora / časova – Cinéma / Kinema / Bioskop ABC
21/03, 16h & 20h /ora / časova – Cinéma / Kinema / Bioskop ABC

« Home »
Comédie franco-suisse d’Ursula Meier (2008), avec Isabelle Huppert
Komedi franko-zviverane e Ursula Meier (2008) me Isabelle Huppert
Francusko-švajcarska komedija Ursule Mejer (2008) sa Izabel Hiperom
Au milieu d’une campagne désertique s’étend à
perte de vue une autoroute à l’abandon, au bord
de laquelle vit une famille dans une petite maison
isolée. Jusqu’au jour où l’on annonce la reprise des
travaux et l’ouverture prochaine de l’autoroute à la
circulation...
Në mes të një fushe të shkretë shtrihet shumë gjatë
një autostradë e braktisur, në skaj të së cilës jeton një
familje në një shtëpi të vogël e të vetmuar. Gjersa një
ditë njoftohen se do të fillojnë punët dhe se do të
hapet autostrada për qarkullim...
Usred jednu pustinjsku polju prolazi napušteni
autoput, pored kojeg živi jedna porodica u jednu
malu iozlovanu kuću. Do dana kada je izjavljeno da
će se radovi nastaviti i da će se autoput ponovo biti
otvoren za saobračaj...
20/03, 16h & 20h /ora / časova – Cinéma / Kinema / Bioskop ABC
21/03, 14h & 18h /ora / časova – Cinéma / Kinema / Bioskop ABC
En français, sous-titres albanais et anglais
Në frëngjisht, me titrim në shqip dhe në anglisht
Na francuskom, prevod na albanskom i engleskom jeziku

LANGUE FRANÇAISE/ GJUHA FRËNGE / FRANCUSKI JEZIK

Ateliers de création scolaires
Punëtori krijuese shkollore / Atelje za školske kreacije
Dans le cadre de la « Semaine de la langue française », des ateliers créatifs
sur le thème des « 10 mots qui nous relient» seront animés, du 1 au 11 mars
2011, dans les établissements scolaires du Kosovo, membres du réseau de
l’Association des professeurs de français du Kosovo (APFK).
Des ateliers linguistiques et culturels seront également organisés, du 15 au 20
mars 2011, à l’espace culturel français de Mitrovica (ECFKM).
Në kuader të « Javës së gjuhës frënge » do të organizohen punëtori kreative me temën « 10
fjalët që na lidhin », prej 1 deri 11 mars 2011, nëpër shkollat e Kosovës, anëtare të Shoqatës së
Profesorëve të frëngjishtës të Kosovës (SHPFK).
Disa punëtori gjuhësore dhe kulturore do të organizohen gjithashtu prej 15 deri më 20 mars
2011, në Qendrën Kulturore Franceze të Mitrovicës (ECFKM).
U okviru « Nedelje francuskog jezika », biče održani od 1 do 11 marta 2011 god., u školskim
institucijama na Kosovu, članovi Asociacije profesora francuskog jezika na Kosovu (APFK).
Biće organizovani jezički i kulturni ateljei od 15 do 20 marta 2011, u Mitrovički Francuski
Kulturni Centar (ECFKM).

Concours / Konkurse
Des concours mettront en compétition les élèves des établissements du Kosovo pour
leurs créations réalisées sur le thème des « 10 mots qui nous relient » : photos, affiches,
dessins ou performances artistiques.
Cette thématique sera reprise avec le premier « Défi de la solidarité », concours
ouvert aux étudiants du Département de français de l’Université de Pristina qui auront à présenter,
le 15 mars 2011 à 14h30, leurs projets solidaires devant un jury de professionnels. Les gagnants
remporteront un séjour en France et le financement de la mise en œuvre de leur projet.
Konkurset do të vënë në garë nxënësit e shkollave të Kosovës për krijimet e tyre të realizuara me
temën « 10 fjalët që na lidhin » : me fotografi, posterë, vizatime apo me performanca artistike.
Kjo tematikë do të përsëritet te « Sfida e solidaritetit », konkurs i hapur për të gjithë studentët e
Degës së frëngjishtës të Universitetit të Prishtinës të cilët duhet të prezantojnë më 15 mars 2011 në
orën 14:30 projektet e tyre për solidaritetin para nje jurie profesionale. Më të mirët do të fitojnë një
udhëtim në Francë dhe finacimin e projektit të tyre.
Takmiči če se učenici kosovskih škola za njihove kreacije realizovane na temu « 10 reči koje nas
povezuju » : slike, plakati, crteži ili umetničke performanse.
Ova tema biće nastavljena sa prvim konkursom « Izazov solidarnosti », otvoren za studente
francuskog odseka Prištinskog Univerziteta koji svoje projekte solidarnosti treba da predaju
profesionalnom žiriju 15 marta 2011 god. u 14:30 časova. Pobednici biće nagrađeni sa jednim
boravkom u Francusku i finasiranjem za realizaciju njenih projekata.
15/03, 14h30 / ora / časova
Centre européen d’information / Qendra Evropiane e Informimit / Informativni evropski centar

Spectacle des scolaires / Shfaqja e shkollarëve / Spektakl učenika
Plus de 150 élèves issus des établissements scolaires
du Kosovo se produiront lors d’un spectacle de
restitution (musique, chant, danse…), le samedi
19 mars 2011, à 14h au Théâtre national de Pristina.
Më shumë se 150 nxënës të shkollave të Kosovës
do të interpretojnë në një shfaqje të përbashkët
(muzikë, këngë, vallëzim…), të shtunën me 19
mars 2011, në orën 14:00 në Teatrin kombëtar të
Prishtinës.
Više od 150 učenika školskih institucija Kosova
pojavi če se tokom spektakla (muzika, pesme, ples…), u subotu 19 marta 2011 god, u 14
časova u Prištinsko Narodno Pozorište.
19/03, 14h / ora / časova – Théâtre national / Teatri kombëtar / Narodno pozoriste


Aperçu du document Programme_Francophonie_2011.pdf - page 1/5

Aperçu du document Programme_Francophonie_2011.pdf - page 2/5

Aperçu du document Programme_Francophonie_2011.pdf - page 3/5

Aperçu du document Programme_Francophonie_2011.pdf - page 4/5

Aperçu du document Programme_Francophonie_2011.pdf - page 5/5
Télécharger le fichier (PDF)


Télécharger
Formats alternatifs: ZIP TexteDocuments similaires


programme francophonie 2011
fra francophone2018 program ftese final print
delorme quentin
colloque danse cine inde du sud prog abstracts
12am13a
na man dec 2012

Sur le même sujet..
🚀  Page générée en 0.009s