bername u asaname.k14.kdp .pdfNom original: bername u asaname.k14.kdp.pdf
Titre: Microsoft Word - bername u asaname
Auteur: rad-

Ce document au format PDF 1.5 a été généré par PScript5.dll Version 5.2.2 / Acrobat Distiller 6.0 (Windows), et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 05/04/2011 à 16:49, depuis l'adresse IP 77.223.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 1044 fois.
Taille du document: 208 Ko (32 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


‫‪@@çbn†ŠíØ@ôma‹ØíáŽî†@ôiïy õü‚íŽïä@õìò‹Žïq@ìóàbäŠói‬‬

‫ﺑﻪرﻧﺎﻣﻪو ﭘ‪‬هوی ﻧ‪‬ﻮﺧﯚی ﺣﯿﺰﺑﯽ دﯾﻤﻮﮐﺮاﺗﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن‬
‫ﭘ‪‬ﺸﻪﮐﯽ‬
‫رهوﺗـــﯽ ﭘ‪‬ﮑﮫ‪‬ﻨـــﺎﻧﯽ دهو‪‬ـــﻪت ‪ -‬ﻧﻪﺗـــﻪوهﮐﺎن ﻟـــﻪ رۆژهـــﻪ‪‬ﺗﯽ ﻧ‪‬ﻮهڕاﺳـــﺖ‬
‫ﺑــﻪدوای ﺷــﻪڕی ﯾﻪﮐــﻪﻣﯽ ﺟﯿﮫــﺎﻧﯽ دا‪ ،‬ﺋــﻪو ﺋﯿﻤﮑﺎﻧــﻪی ﺑــﻪ ﮐــﻮرد ﻧــﻪدا ﺗــﺎ ﺋــﻪو‬
‫ﻧﻪﺗــﻪوه د‪‬ﺮﯾﻨــﻪی ﻧﺎوﭼﻪﮐــﻪش ﺑﺒ‪‬ﺘـﻪ ﺧــﺎوهن دهو‪‬ــﻪﺗﯽ ﺳـﻪرﺑﻪﺧﯚ ‪ .‬ﻧــﻪﺑﻮوﻧﯽ‬
‫وﺷﯿﺎرﯾﯽ ﻧﻪﺗﻪوهﯾﯽ ﮐﻮرد ﻟﻪ ﺋﺎﺳﺘﯽ ﭘ‪‬ﻮﯾﺴﺘﺪا ﻟﻪ ﺳﻪرهﺗﺎی ﺳـﻪدهی ﺑﯿﺴـﺘﻪم‬
‫دا ﻟﻪ ﻻﯾﻪک و دهﺳـﺘﺘ‪‬ﻮهرداﻧﯽ ﻧﺎدادﭘﻪروهراﻧـﻪی زﻟﮫ‪‬ﺰهﮐـﺎﻧﯽ ﺋـﻪو ﺳـﻪردهﻣﻪ‬
‫ﻟـــﻪ ﮐﺎروﺑـــﺎری ﻧﺎوﭼﻪﮐـــﻪی ﺋ‪‬ﻤـــﻪدا ﻟـــﻪ ﻻﯾـــﻪﮐﯽ دﯾﮑـــﻪوه‪ ،‬ﺑـــﻮون ﺑـــﻪ هـــﯚی‬
‫ﺑ‪‬ﺒﻪﺷﮑﺮاﻧﯽ ﻧﻪﺗﻪوهی ﮐﻮرد ﻟﻪ دهو‪‬ـﻪﺗﯽ ﺳـﻪرﺑﻪﺧﯚی ﺧـﯚی‪ .‬ﺋـﻪم ﺑﺎرودۆﺧـﻪ‬
‫ﺑـــﻮو ﺑـــﻪهﯚی داڕﺷـــﺘﻨﯽ ﺳـــﻨﻮوری دهو‪‬ـــﻪت_ﻧﻪﺗـــﻪوه ﺗﺎزهﭘ‪‬ﮑﮫﺎﺗﻮوهﮐـــﺎﻧﯽ‬
‫ﻧﺎوﭼﻪﮐـــﻪ ﺑـــﻪ ﻗـــﺎزاﻧﺠﯽ ﭼﻪﻧـــﺪ ﻧﻪﺗﻪوهﯾـــﻪک و ﻟﻪﺳـــﻪر ﺣﯿﺴـــﺎﺑﯽ دووﺑـــﺎره‬
‫داﺑﻪﺷـﮑﺮدﻧﻪوهی ﮐﻮردﺳـﺘﺎن و ﺣﺎﺷـﺎ ﮐـﺮدن ﻟـﻪ ﭘ‪‬ﻨﺎﺳـﯽ ﻧﻪﺗـﻪوهﯾﯽ ﮐـﻮرد و‬
‫ﻣﺎﻓﯽ ﺑﻪﺷﺪارﺑﻮوﻧﯽ ﺋﻪم ﻧﻪﺗﻪوهﯾﻪ ﻟﻪ دهﺳﻪ‪‬ﺗﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ دا‪ .‬هﻪر ﺋـﻪو ﻏـﻪدره‬
‫ﻣ‪‬ﮋووﯾﯿــﻪش ﺑــﻮو ﺑــﻪ ﺳــﻪرهﺗﺎی دهورهﯾــﻪﮐﯽ ﻧــﻮ‪‬ﯽ ﺧﻮ‪‬ﻨــﺎوی ﻟــﻪ ﺧــﻪﺑﺎﺗﯽ‬
‫رزﮔﺎرﯾﺨﻮازاﻧــﻪی ﻧﻪﺗــﻪوهی ﮐــﻮرد ﻟــﻪ ﭘ‪‬ﻨــﺎوی وهدﯾﮫ‪‬ﻨــﺎﻧﯽ ﻣــﺎﻓﯽ دﯾــﺎرﯾﮑﺮدﻧﯽ‬
‫ﭼﺎرهﻧﻮوس دا‪.‬‬
‫هﻪرﭼﻪﻧــﺪ ﭘﻼﻧــﯽ ﺳــ‪‬ﯾﻨﻪوهی ﺳﯿﺴــﺘﻤﺎﺗﯿﮑﯽ ﭘ‪‬ﻨﺎﺳــﯽ ﻧﻪﺗــﻪوهﯾﯽ ﮐــﻮرد ﻟــﻪ‬
‫ﺋ‪‬ـــــــﺮاﻧﯿﺶ دا‪ ،‬ﺑﻪﺷـــــــ‪‬ﮑﯽ ﺟﯿﺎﻧـــــــﻪﮐﺮاو ﻟـــــــﻪ ﭘـــــــ‪‬ۆژهی ﺳـــــــﻪﻗﺎﻣﮕﯿﺮﮐﺮدﻧﯽ‬
‫دهو‪‬ــﻪت_ﻧﻪﺗــﻪوهی ﺋ‪‬ﺮاﻧــﯽ ﺑــﻪ هﺎﺗﻨــﻪ ﺳــﻪرﮐﺎری رهزاﺷــﺎی ﭘﻪهﻠــﻪوی ﺑــﻮوه‪،‬‬
‫ﺑـــﻪ‪‬م هـــﻪﻣﻮو ﺋـــﻪو هﻪو‪‬ﻧـــﻪ ﻧـــﻪﯾﺎن ﺗﻮاﻧﯿـــﻮه رێ ﻟـــﻪ رهوﺗـــﯽ ﺳﺮوﺷـــﺘﯿﯽ‬
‫ﮔﻪﺷﻪﺳــــﻪﻧﺪﻧﯽ ﻣ‪‬ﮋووﯾــــﯽ ﮐﻪﺳــــﺎﯾﻪﺗﯿﯽ ﻧﻪﺗــــﻪوهﯾﯽ ﮐــــﻮرد ﻟــــﻪ رۆژهــــﻪ‪‬ﺗﯽ‬
‫ﮐﻮردﺳـــــﺘﺎن ﺑﮕـــــﺮن‪ .‬ﻧﺎﺳـــــﯿﯚﻧﺎﻟﯿﺰﻣﯽ ﻣـــــﯚد‪‬ﻧﯽ ﮐـــــﻮرد ﻟـــــﻪ رۆژهـــــﻪ‪‬ﺗﯽ‬
‫ﮐﻮردﺳــﺘﺎﻧﯿﺶ‪ ،‬ﮐــﻪ ﺑﻪﺷــ‪‬ﻮهﯾﻪﮐﯽ ﺷــﺎﯾﺎﻧﯽ ﺗ‪‬ﮕﻪﯾﺸــﺘﻦ ﻟــﻪ ﻻﯾﻪﮐــﻪوه ﺑﻪرهــﻪﻣﯽ‬

‫‪Q‬‬

‫‪@@çbn†ŠíØ@ôma‹ØíáŽî†@ôiïy õü‚íŽïä@õìò‹Žïq@ìóàbäŠói‬‬

‫ﭘ‪‬ﮕﻪﯾﺸــــﺘﻨﻪ ﺑﺎﺑﻪﺗﯿﯿــــﻪﮐﺎﻧﯽ ﮐﯚﻣــــﻪ‪‬ﮕﺎی ﮐــــﻮردی و ﻟــــﻪ ﻻﯾــــﻪﮐﯽ دﯾﮑﻪﺷــــﻪوه‬
‫ﺑﻪرهـــﻪﻣﯽ ﺧـــﻪﺑﺎﺗﯽ ﻧﻪﺗـــﻪوهﯾﯽ ﺑـــﮋاردهی رووﻧـــﺎﮐﺒﯿﺮی ﮐـــﻮرد ﺑـــﻮو ﻟـــﻪر‪‬ﯽ‬
‫ﭘ‪‬ﮑﮫ‪‬ﻨــــﺎﻧﯽ ﮐﯚﻣﻪ‪‬ــــﻪی 'ژ‪.‬ک' هوه ﻟــــﻪ ﺳــــﺎ‪‬ﯽ‪١٣٢١‬ی هــــﻪﺗﺎوی دا ﺷــــ‪‬ﻮازی‬
‫ر‪‬ﮑﺨﺮاوهﯾــﯽ ﺑﻪﺧﯚﯾــﻪوه ﮔــﺮت‪ .‬ﭘ‪‬ﻨﺎﺳــﻪی ﮐﯚﻣﻪﻟــﻪی ژ‪.‬ک ﺑﻨﭽﯿﻨــﻪی ﻟــﻪ ﺳــﻪر‬
‫ﺑﻪرزﺑﻮوﻧﻪوهی ﺑﯿﺮی ﻧﻪﺗﻪوهﯾﯽ و رزﮔـﺎرﯾﯽ ﮐـﻮرد ﻟـﻪ هـﻪﻣﻮو ﮐﻮردﺳـﺘﺎن و‬
‫داﻣﻪزراﻧﯽ دهوﻟﻪﺗﯽ ﻧﻪﺗﻪوهﯾﯽ ﺑﯚ ﮐﻮرد ﺑﻮو‪ .‬ژ‪.‬ک ﻟﻪ ﭘـﺎش ‪ ٣‬ﺳـﺎڵ‪ ،‬ﺑـﻪ هـﯚی‬
‫ﺑﻪرﯾﻨﺒﻮوﻧــﻪوهی ﻣــﻪودای ﭼــﺎﻻﮐﯽ و ﻟــﻪ ﺳــﻪروﺑﻪﻧﺪی ﭘ‪‬ﮑﮫــﺎﺗﻨﯽ زهﻣﯿﻨــﻪ ﺑــﯚ‬
‫ﭘ‪‬ﮑﮫ‪‬ﻨﺎﻧﯽ دهﺳﻪ‪‬ﺗ‪‬ﮑﯽ ﮐﻮردی ﻟـﻪ رۆژهـﻪ‪‬ﺗﯽ ﮐﻮردﺳـﺘﺎن‪ ،‬ﮐـﻪ هـﻪﻣﻮو ﭼـﯿﻦ‬
‫وﺗﻮ‪‬ﮋهﮐﺎﻧﯽ ﺋﻪو ﺳﻪردهﻣﻪی ﮐﯚﻣـﻪ‪‬ﮕﺎی ﮐـﻮردهواری ﻟـﻪ ڕﯾﺰهﮐـﺎﻧﯽ ﺧـﯚی دا‬
‫ﺟ‪ ‬ﺑﮑﺎﺗﻪوه‪ ،‬ﺟ‪‬ﮕﺎی ﺧـﯚی دا ﺑـﻪ ﺣﯿﺰﺑـﯽ دﯾﻤـﻮﮐﺮاﺗﯽ ﮐﻮردﺳـﺘﺎن‪ .‬ﺑـﻪم ﭘ‪‬ﯿـﻪ‪،‬‬
‫ﺣﯿﺰﺑــﯽ دﯾﻤــﻮﮐﺮاﺗﯽ ﮐﻮردﺳــﺘﺎن ﻟــﻪ ‪٢٥‬ی ﮔــﻪﻻو‪‬ﮋی ﺳــﺎ‪‬ﯽ ‪١٣٢٤‬ی هــﻪﺗﺎوی‬
‫ﺑﻪراﻣﺒــﻪر ﺑــﻪ ‪١٦‬ی ﺋــﻮوﺗﯽ‪١٩٤٥‬ی زاﯾﯿﻨــﯽ دا ﺑــﻪ ر‪‬ﺒﻪراﯾــﻪﺗﯿﯽ ﭘ‪‬ﺸــﻪوا ﻗــﺎزی‬
‫ﻣﺤﻪﻣﻤﻪد‪ ،‬داﻣﻪزرا‪.‬‬
‫داﻣﻪزراﻧﯽ ﺣﯿﺰﺑﯽ دﯾﻤﻮﮐﺮاﺗﯽ آﻮردﺳﺘﺎن ﻟﻪ ﺳﻪر ﺑﻨﺎﺧـﻪی ﮐﯚﻣﻪ‪‬ـﻪی ژ‪.‬ک‪.‬‬
‫ﺑــﻪ ﻧﻮﺧﺘــﻪ ﮔـــﯚڕاﻧ‪‬ﻜﯽ ﮔﺮﯾﻨــﮓ ﻟــﻪ ﻣ‪‬ـــﮋووی ﮔــﻪﻟﯽ آـــﻮرد و ﺑــﻪ ﺳـــﻪرهﺗﺎی‬
‫ﻗﯚﻧﺎﺧ‪‬ﻜﯽ ﻧـﻮێ ﻟـﻪ ﺧـﻪﺑﺎﺗﯽ ﻧﻪﺗﻪوهآـﻪﻣﺎن دهژﻣ‪‬ـﺮدرێ‪ .‬ﺑـﻪ ڕ‪‬ﺒﻪراﯾـﻪﺗﯿﯽ ﺋـﻪم‬
‫ﺣﯿﺰﺑﻪ ﺑﻮو آﻪ ﮔﻪﻟﯽ آﻮرد ﺑﯚ ﯾﻪآﻪم ﺟﺎر ﻟﻪ ﻣ‪‬ﮋووی ﺗﺎزهی ﺧـﯚی دا ﺗـﻮاﻧﯽ‬
‫ﮐﯚﻣـــﺎری ﮐﻮردﺳـــﺘﺎن ﻟـــﻪ ﺑﻪﺷـــ‪‬ﻜﯽ آﻮردﺳـــﺘﺎندا ﭘ‪‬ـــﮏ ﺑﮫ‪‬ﻨـــ‪ .‬ﮐﯚﻣـــﺎری‬
‫ﮐﻮردﺳــﺘﺎن ﺑــﯚ ﯾﻪﮐــﻪم ﺟــﺎر ﺳــﺘﺎﺗﻮوی دهﺳــﻪ‪‬ﺗﯽ ﮐــﻮردی ﺑــﻪ ﺷــﯿﻮهﯾﻪﮐﯽ‬
‫ﻣــﻮد‪‬ﺮن و ﺑــﻪ ﻧ‪‬ــﻮهرۆﮐ‪‬ﮑﯽ دﯾﻤﻮﮐﺮاﺗﯿﮑــﻪوه‪ ،‬ﻧﯿﺸــﺎن دا‪ .‬هﻪرﭼﻪﻧــﺪ ﮐﯚﻣــﺎری‬
‫ﮐﻮردﺳــﺘﺎن ﭘـــﺎش ‪ ١١‬ﻣﺎﻧـــﮓ دهﺳــﻪ‪‬ﺗﺪارﯾﯽ دﯾﻤﻮﮐﺮاﺗﯿـــﮏ‪ ،‬ﺑـــﻪهﯚی ه‪‬ﺮﺷـــﯽ‬
‫دهﺳــﻪ‪‬ﺗﯽ ﭘﺎﺷــﺎﯾﻪﺗﯿﯽ ﺋــﻪو ﺳــﻪردهﻣﻪی ﺋ‪‬ﺮاﻧــﻪوه ﺟﻮاﻧﻪﻣــﻪرگ ﮐــﺮا‪ ،‬ﺑــﻪ‪‬م‬
‫ﺋـــــﻪزﻣﻮوﻧﯽ دﯾﻤـــــﻮﮐﺮاﺗﯿﮑﯽ دهﺳـــــﻪ‪‬ﺗﺪاری ﻟـــــﻪ ﮐﯚﻣـــــﺎری ﮐﻮردﺳـــــﺘﺎن دا‪،‬‬
‫ﺑﻪﻻﭘﻪڕهﯾــﻪﮐﯽ ز‪‬ﯾﻨــﯽ ﻣ‪‬ــﮋووی ﺧــﻪﺑﺎﺗﯽ ﺳﯿﺎﺳــﯿﯽ ﮔــﻪﻟﯽ ﮐــﻮرد ﻟــﻪ ﭘ‪‬ﻨــﺎوی‬
‫وهدﯾﮫ‪‬ﻨﺎﻧﯽ ﻣﺎﻓـﻪ ﻧﻪﺗـﻪوهﯾﯽ و دﯾﻤﻮﮐﺮاﺗﯿﮑـﻪﮐﺎﻧﯽ دا د‪‬ﺘـﻪ ﺋـﻪژﻣﺎر‪ .‬ﺟﻪوهـﻪری‬
‫دﯾﻤﻮﮐﺮاﺗﯿﮑﯽ دهﺳﻪ‪‬ﺗﺪاری ﻟﻪو ﮐﯚﻣﺎرهدا ﮐﻪ ﻟﻪﺟ‪‬ـﺪا ﺑﻨـﻪﻣﺎی ﻟﻪﺳـﻪر ﺋﻪﺳـ‪‬ﯽ‬

‫‪R‬‬

‫‪@@çbn†ŠíØ@ôma‹ØíáŽî†@ôiïy õü‚íŽïä@õìò‹Žïq@ìóàbäŠói‬‬

‫ر‪‬ﺰﮔــﺮﺗﻦ ﻟــﻪ ﺋﯿــﺮادهی ﺧــﻪ‪‬ﮑﯽ ﮐﻮردﺳــﺘﺎن ﻟﻪﻻﯾــﻪک و هﻪو‪‬ــﺪان ﻟــﻪ ﭘ‪‬ﻨــﺎوی‬
‫ﭘ‪‬ﮑـﻪوهژﯾﺎﻧ‪‬ﮑﯽ ﺗ‪‬ﮑــﻪڵ ﺑــﻪ هــﺎوڕ‪‬ﺰی ﻟﻪﮔـﻪڵ ﻧﻪﺗــﻪوهﮐﺎﻧﯽ دراوﺳــ‪‬ﯽ ﻟﻪﻻﯾــﻪﮐﯽ‬
‫دﯾﮑﻪ داﻧﺮاﺑﻮو‪ ،‬ﻧـﻪک هـﻪر ﻟـﻪ ﺋﺎﺳـﺘﯽ ﮐﻮردﺳـﺘﺎن و ﺋ‪‬ﺮاﻧـﯽ ﺋـﻪو ﺳـﻪردهﻣﻪدا‪،‬‬
‫ﺑــﻪﻟﮑﻮو هــﻪم ﺋﻪوﺳــﺎ و هــﻪم ﺋ‪‬ﺴــﺘﺎ ﻟــﻪ هــﻪﻣﻮو رۆژهــﻪ‪‬ﺗﯽ ﻧ‪‬ﻮهراﺳــﺖ دا ﺑــﻪ‬
‫رووداو‪‬ﮑـﯽ ﮔﺮﻧـﮓ دادهﻧــﺮێ‪ .‬هﻪرﭼﻪﻧـﺪ ﭘ‪‬ﺸـﻪوا ﻗــﺎزی ﻣﺤﻪﻣﻤـﻪد و ﺑﻪﺷــ‪‬ﮑﯽ‬
‫دﯾﮑﻪ ﻟﻪ ر‪‬ﺒﻪراﻧﯽ ﺣﯿـﺰب و ﮐﯚﻣـﺎر ﻟـﻪ ﭘ‪‬ﻨـﺎوی ﺧـﻪﺑﺎﺗﯽ رزﮔﺎرﯾﺨﻮازاﻧـﻪﯾﺎن دا‬
‫ﺑــﻪ ﻓــﻪرﻣﺎﻧﯽ ر‪‬ﮋﯾﻤــﯽ ﭘﺎﺷــﺎﯾﻪﺗﯿﯽ ﺋ‪‬ــﺮان ﻟــﻪ ﺳــ‪‬ﺪاره دران‪ ،‬ﺑــﻪ‪‬م ﺋــﻪزﻣﻮوﻧﯽ‬
‫دﯾﻤﻮﮐﺮاﺗﯿـــــﮏ و ﭘ‪‬ﺸـــــﮑﻪوﺗﻨﺨﻮازاﻧﻪی ﮐﯚﻣـــــﺎری ﮐﻮردﺳـــــﺘﺎن هـــــﻪروا رێ‬
‫ﻧﯿﺸـــﺎﻧﺪهری ﻧـــﻪوه ﻟـــﻪ دوای ﻧـــﻪوهی ﺑﺰووﺗﻨـــﻪوهی رزﮔﺎرﯾﺨﻮازاﻧـــﻪی ﮔـــﻪﻟﯽ‬
‫ﮐﻮرد ﺑﻮوه و دهﺑ‪.‬‬
‫ﻟﻪﮔﻪڵ ﺋﻪوهی رووﺧـﺎﻧﯽ آﯚﻣـﺎری آﻮردﺳـﺘﺎن زهﺑﺮ‪‬ﻜـﯽ ﺑـﻪژان ﺑـﻮو آـﻪ‬
‫وه ﭘﻪﯾﻜﻪری ﺣﯿﺰﺑﯽ دﯾﻤﻮآﺮاﺗﯽ آﻮردﺳﺘﺎن آﻪوت‪ ،‬ﺗ‪‬ﻜﯚﺷـﻪراﻧﯽ ﺋـﻪم ﺣﯿﺰﺑـﻪ‬
‫ﻟـــﻪ ﻣﺎوهﯾـــﻪآﯽ ﺑـــﻪ ﻧﯿﺴـــﺒﻪت آـــﻮرت دا ﺧﯚﯾـــﺎن ر‪‬ـــﻚ ﺧﺴـــﺘﻪوهو ﺧـــﻪﺑﺎﺗﯽ‬
‫رزﮔﺎرﯾﺨﻮازاﻧــــﻪی ﻧﻪﺗــــﻪوهﯾﯽﯾﺎن دهﺳــــﺖ ﭘ‪‬آــــﺮدهوه‪ .‬ﺣﯿﺰﺑــــﯽ دﯾﻤــــﻮآﺮاﺗﯽ‬
‫آﻮردﺳـــﺘﺎن ﻟـــﻪﻣﺎوهی ﻧﯿﺰﯾـــﻚ ﺑـــﻪ ‪ ٦٣‬ﺳـــﺎڵ ﺗﻪﻣـــﻪﻧﯽ ﺧـــﯚیدا زۆر ﻓﻪﺳـــ‪‬ﯽ‬
‫ز‪‬ﯾﻨــﯽ ﻟــﻪ ﻣ‪‬ــﮋووی ﻧﻪﺗــﻪوهی آــﻮرددا ﺗﯚﻣــﺎر آــﺮدوون‪ ،‬زۆر ﺳــﻪرآﻪوﺗﻨﯽ‬
‫ﮔﻪورهی ﺑﻪ دهﺳﺖ ه‪‬ﻨﺎونو ﺗﻮوﺷﯽ ﻧﻮﺷﻮﺳﺘﯽو ﺗ‪‬ﺷـﻜﺎﻧﯿﺶ ﺑـﻮوه‪ .‬ﺑ‪‬ﺠﮕـﻪ‬
‫ﻟﻪ داﻣﻪزراﻧﺪﻧﯽ آﯚﻣﺎری آﻮردﺳﺘﺎن آﻪ ﻟﻮوﺗﻜـﻪی ﺳـﻪرآﻪوﺗﻨﯽ ﺋـﻪم ﺣﯿﺰﺑـﻪو‬
‫ﺑﻪ ﮔﺸﺘﯽ ﺑﺰووﺗﻨﻪوهی رزﮔـﺎرﯾﺨﻮازی آـﻮرد ﺑـﻮو‪ ،‬ﺋـﻪم ﺣﯿﺰﺑـﻪ ﺑﺰووﺗﻨـﻪوهی‬
‫ﭘ‪‬ﺷــﻜﯚی ﺳــﺎ‪‬ﻧﯽ ‪ ٤٧‬ـ ‪١٣٤٦‬ی ﺑــﻪرﭘﺎ آــﺮدوه‪ ،‬ﭼﻪﻧــﺪ ﺟــﺎر ﻟــﻪ ﻣﻠﻤﻼﻧــﻪی‬
‫هﻪ‪‬ﺒﮋاردن دا ﺧﯚی ﺗـﺎﻗﯽ آﺮدۆﺗـﻪوهو هـﻪﻣﻮو ﺟـﺎرێ ﺳـﻪرآﻪوﺗﻨﯽ ﺑﻪدهﺳـﺖ‬
‫ه‪‬ﻨــﺎوهو ﺳــﻪرهﻧﺠﺎم ﺑــﯚ ﻣــﺎوهی ﻧﯿﺰﯾــﻚ ﺑــﻪ ﭼﺎرهآــﻪ ﺳــﻪدهﯾﻪك ﺧــﻪﺑﺎﺗ‪‬ﻜﯽ‬
‫ﻗﺎرهﻣﺎﻧﺎﻧﻪی ﺑﻪ دژی دﯾﻜﺘﺎﺗﯚرﯾﯽ وﯾﻼﯾﻪﺗﯽ ﻓﻪﻗﯿﮫﯽ ﺑﻪڕ‪‬ﻮه ﺑﺮدوه‪.‬‬
‫ﺋﻪم ﺣﯿﺰﺑﻪ هﻪر ﻟﻪو آﺎﺗﻪدا رووﺧـﺎﻧﯽ آﯚﻣـﺎری آﻮردﺳـﺘﺎنو ﺗ‪‬ـﻚ ﺷـﻜﺎﻧﯽ‬
‫راﭘﻪڕﯾﻨﯽ ﭼﻪآﺪاراﻧﻪی ‪ ٤٧‬ـ ‪١٣٤٦‬ی ﺑﻪﺧﯚوه دﯾـﻮهو ﭼﻪﻧـﺪ ﺟـﺎر ﻟـﻪ دهوراﻧـﯽ‬
‫ر‪‬ﮋﯾﻤﯽ ﭘﺎﺷﺎﯾﻪﺗﯽو ر‪‬ﮋﯾﻤﯽ ﺋﯿﺴـﻼﻣﯿﯽدا آﻪوﺗﯚﺗـﻪ ﺑﻪرﭘـﻪﻻﻣﺎری ﭘـﯚﻟﯿﺲو ﺑـﻪ‬

‫‪S‬‬

‫‪@@çbn†ŠíØ@ôma‹ØíáŽî†@ôiïy õü‚íŽïä@õìò‹Žïq@ìóàbäŠói‬‬

‫دهﯾــﺎنو ﺳــﻪدان ﺗ‪‬ﻜﯚﺷــﻪری آﻪوﺗﻮوﻧﻪﺗــﻪ زﯾﻨﺪاﻧــﻪوه آــﻪ زۆرﺑــﻪﯾﺎن ﺣــﻮآﻤﯽ‬
‫ﻗﻮرسو ﺗﻪﻧﺎﻧﻪت ﺋ‪‬ﻌﺪاﻣﯿﺎن ﺑﻪﺳﻪردا ﺳﻪﭘﺎوه‪.‬‬
‫ﺣﯿﺰﺑﯽ دﯾﻤﻮآﺮاﺗﯽ آﻮردﺳﺘﺎن ﻟﻪو ﺧﻪﺑﺎﺗـﻪ ﻗﺎرهﻣﺎﻧﺎﻧـﻪو ﭘ‪‬ﻟـﻪ ﺷـﺎﻧﺎزیﯾﻪدا‬
‫زﯾﺎﺗﺮ ﻟﻪ ﭘ‪‬ﻨﺞ هﻪزار آﺎدرو ﺋﻪﻧﺪاﻣﯽ ﺷﻪهﯿﺪ ﺑﻮون آﻪ ﻧﯿﺰﯾﻚ ‪ ٢٥‬آﻪﺳـﯿﺎن ﻟـﻪ‬
‫آــﺎدری ر‪‬ﺒــﻪری ﺑــﻮونو ﻟــﻪ ﺳــﻪرووی هﻪﻣﻮوﺷــﯿﺎﻧﻪوه ﻧــﺎوی ﺳــ‪ ‬ر‪‬ﺒــﻪری‬
‫ﭘﺎﯾﻪﺑـــــﻪرز‪ :‬ﭘ‪‬ﺸـــــﻪوا ﻗـــــﺎزی ﻣﺤﻪﻣﻤـــــﻪدو دوآﺘـــــﻮر ﻗﺎﺳـــــﻤﻠﻮوو دوآﺘـــــﻮر‬
‫ﺷﻪرهﻓﻜﻪﻧﺪی دهدرهوﺷ‪‬ﺘﻪوه‪.‬‬
‫ﻟــﻪﭘﺎش دهﺳــﺘﭙ‪‬ﮑﯽ ﭘﺮۆﺳــﻪی ﺳــﻪﻗﻪﺗﯽ دروﺳــﺘﮑﺮدﻧﯽ دهو‪‬ــﻪت_ﻧﻪﺗــﻪوه ﻟــﻪ‬
‫ﺋ‪‬ــــﺮان دا ‪ ،‬دهﺳــــﻪ‪‬ﺗﯽ ﻓــــﻪرﻣﺎﻧ‪‬هوا چ ﻟــــﻪ ﺳــــﻪردهﻣﯽ ﭘﺎﺷــــﺎﯾﻪﺗﯽ و چ ﻟــــﻪ‬
‫ﺳــﻪردهﻣﯽ ﮐﯚﻣــﺎری ﺋﯿﺴــﻼﻣﯽ دا‪ ،‬هــﯿﭻ ﮐــﺎت ﺋﺎﻣــﺎده ﻧــﻪﺑﻮوه هــﻪﻧﮕﺎو‪‬ﮏ ﺑــﯚ‬
‫ﭼﺎرهﺳــﻪری ﭘﺮﺳــﯽ ﻧﻪﺗﻪواﯾــﻪﺗﯿﯽ ﮐــﻮرد و ﻧﻪﺗــﻪوهﮐﺎﻧﯽ دﯾﮑــﻪی ﻧ‪‬ــﻮ ﺋ‪‬ــﺮان‬
‫هﻪ‪‬ﻨ‪‬ﺘـــــﻪوه‪ .‬رواﻧﮕـــــﻪی ﺗﻪواوﯾﻪﺗﺨﻮازاﻧـــــﻪی دهﺳـــــﻪ‪‬ﺗﯽ ﻓـــــﻪرﻣـــــﺎﻧ‪‬هوا و‬
‫ﺣﺎﺷﺎﮐﺮدن ﻟﻪ ﻓﺮهﻧﻪﺗﻪوهﺑﻮوﻧﯽ ﺋ‪‬ﺮان و ﭘﺮﺳـﯽ ﻧﻪﺗﻪواﯾـﻪﺗﯽ و رهوای ﮐـﻮرد‪،‬‬
‫هﯚﮐﺎری ﺑﻪردهواﻣﺒﻮوﻧﯽ ﺋﻪو ﮐ‪‬ﺸﻪﯾﻪ ﺑﻮوه‪.‬‬
‫ﻣﻪﺳــﻪﻟﻪی ﮐــﻮرد ﻟــﻪ ﺋ‪‬ــﺮان دا ﺑــﻪردهوام ﻧــﻪک هــﻪر ﻟــﻪ ﻻﯾــﻪن دهﺳــﻪ‪‬ﺗﯽ‬
‫ﻧﺎوهﻧﺪی ﯾﻪوه ﺑﻪﻟﮑﻮو ﻟﻪ ﻻﯾﻪن ﻧﺎﺳﯿﯚﻧﺎﻟﯿﺰﻣﯽ ﺋ‪‬ﺮاﻧﯽ ﻟﻪ دهرهوهی دهﺳـﻪﻻﺗﯽ‬
‫رهﺳـــﻤﯽ و‪ ،‬ﺗﻪﻧﺎﻧـــﻪت ﻟﻪﻻﯾـــﻪن ﺑﻪﺷـــ‪‬ﮏ ﻟـــﻪ ﺋﻮﭘﯚزﯾﺴـــﯿﻮﻧﯽ ﺳﻪراﺳـــﻪری و‬
‫رووﻧــﺎﮐﺒﯿﺮاﻧﯽ ﺋ‪‬ﺮاﻧﯿﺸــﻪوه وهک ﻣﻪﺳــﻪﻟﻪﯾــﻪﮐﯽ ﻧﻪﺗــﻪوهﯾﯽ ﺣﺎﺷــﺎی ﻟ‪‬ﮐــﺮاوه‪.‬‬
‫ﮔﺮﻓﺘـــﯽ ﺋـــﻪو رواﻧﮕﻪﯾـــﻪ ﻟﻪوهداﯾـــﻪ ﮐـــﻪ ﻟـــﻪﺑﺮی ﺋـــﻪوهی ﻧ‪‬ـــﻮهرۆﮐﯽ ﻧﻪﺗـــﻪوهﯾﯽ‬
‫ﻣﻪﺳﻪﻟﻪی ﮐﻮرد و ﻣﺎﻓﯽ ﺋﻪم ﮔﻪﻟﻪ ﺑﯚ ﺑ‪‬ﯾﺎردان ﻟـﻪ ﺳـﻪر ﭼﺎرهﻧﻮوﺳـﯽ ﺧـﯚی‬
‫ﺑﮑــﺎ ﺑــﻪ ﺑﻨــﻪﻣﺎ‪ ،‬دهﯾﮫــﻪوێ ﻟــﻪ ڕ‪‬ــﯽ ﭼﺎوﻧﻮوﻗﺎﻧــﺪن و ﺧــﯚﮔ‪‬ﻠﮑﺮدن ﻟــﻪو ڕاﺳــﺘﯽ‬
‫ﯾﻪوه‪ ،‬هﻪوڵ ﺑﯚ ﭘﺎراﺳﺘﻨﯽ ه‪‬ﮋ‪‬ﻤﻮﻧﯿﯽ ﭘ‪‬ﻨﺎﺳﯽ ﻧﻪﺗﻪوهی ﺣـﺎﮐﻢ ﺑـﺪا‪ .‬وهک ﺗـﺎﺑﯚ‬
‫راﮔﺮﺗﻦ و ﺑﻪﺑﻨﻪﻣﺎ وهرﮔﺮﺗﻨﯽ ﺗﻪواوﯾﻪﺗﯽ ﺋﻪرزﯾﯽ ﺋ‪‬ﺮاﻧﯿﺶ‪ ،‬هـﯿﭻ ﻧﯿﯿـﻪ ﺟﮕـﻪ ﻟـﻪ‬
‫ﺋﺎﻣﺮاز‪‬ﮏ ﻟﻪ ﺧﺰﻣﻪﺗﯽ ﺋﻪو ﺑﯿﺮه ﻧﺎدﯾﻤﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و ﺷﯚﭬﯿﻨﯿﺴﺘﯽ ﯾﻪ دا‪.‬‬

‫‪T‬‬

‫‪@@çbn†ŠíØ@ôma‹ØíáŽî†@ôiïy õü‚íŽïä@õìò‹Žïq@ìóàbäŠói‬‬

‫هﻪر ﺑﻪهﯚی ﺋـﻪو رواﻧﮕـﻪ ﺗﻪواوﯾﻪﺗﺨﻮازاﻧـﻪی ﺗـﻮﯾﮋی دهﺳـﻪ‪‬ﺗﺪارهوهﯾﻪ ﮐـﻪ‬
‫ﺗﻪﻧﺎﻧــﻪت ﺑﺎﺳــﯽ د‪‬ﻤﻮﮐﺮاﺳــﯿﯿﺶ ﻟــﻪ ﭘ‪‬ﻮهﻧــﺪی ﻟــﻪ ﮔــﻪڵ ﭘﺮﺳــﯽ ﻧﻪﺗﻪواﯾــﻪﺗﯽ ﻟــﻪ‬
‫ﺋ‪‬ان دا‪ ،‬ﺧﻮ‪‬ﻨﺪﻧﻪوهﯾـﻪﮐﯽ ﭼﻪواﺷـﻪﮐﺎراﻧﻪی ﺑـﯚ دهﮐـﺮێ‪ .‬ﺑﺰووﺗﻨـﻪوهی ﮐـﻮرد‬
‫ﻟــــﻪ رهوﺗــــﯽ ﺧــــﯚی دا هﻪﻣﯿﺸــــﻪ ﻧــــﻪﺑــــﻮوﻧﯽ دﯾﻤﻮﮐﺮاﺳــــﯿﯽ ﺑــــﻪ هﯚﮐــــﺎری‬
‫ﭼﺎرهﺳــﻪرﻧﻪﮐﺮاﻧﯽ ﻣﻪﺳــﻪﻟﻪی ﮐــﻮرد داﻧــﺎوه‪ .‬ﺋﻪزﻣﻮوﻧــﻪﮐﺎﻧﯽ راﺑــﺮدوو دهری‬
‫دهﺧـــﻪن ﮐـــﻪ ﻧﻪﺗـــﻪوهی ﮐـــﻮرد ﭘ‪‬ﺸـــﻮازﯾﯽ ﻟـــﻪ ﭼﺎرهﺳـــﻪری دﯾﻤﻮﮐﺮاﺗﯿﯿﺎﻧـــﻪی‬
‫ﻣﻪﺳـــﻪﻟﻪی ﻧﻪﺗـــﻪوهﯾﯽ ﮐـــﻮرد ﻟـــﻪ رۆژهـــﻪ‪‬ﺗﯽ ﮐﻮردﺳـــﺘﺎن دا ﮐـــﺮدوه‪ .‬ﺑـــﻪ‪‬م‬
‫ﺑﻪداﺧﻪوه ﻟﻪ ﺑﻪر ﻧـﺎدﯾﻤﻮﮐﺮات ﺑـﻮوﻧﯽ دهﺳـﻪ‪‬ﺗﯽ زاڵ ﺑﻪﺳـﻪر ﮐﻮردﺳـﺘﺎن دا‪،‬‬
‫ﺑﻪردهوام وﯾﺴﺘﯽ ﺋﺎﺷﺘﯿﺨﻮازاﻧﻪی ﮔـﻪﻟﯽ ﮐـﻮرد ﺑـﻪ زﻣـﺎﻧ‪‬ﮑﯽ ﻧﺎدﯾﻤﻮﮐﺮاﺗﯿـﮏ و‬
‫ﺗ‪‬ﮑــﻪڵ ﺑـــﻪ زهﺑﺮوزهﻧــﮓ وه‪‬م دراوهﺗـــﻪوه‪ .‬ﻧﯿــﻪﺗﯽ ﺋﺎﺷـــﺘﯿﺨﻮازاﻧﻪ و وﯾﺴـــﺘﯽ‬
‫ﮐــﻪ‪‬ﮑﻮهرﮔﺮﺗﻦ ﻟــﻪ دﯾــﺎﻟﯚگ و وﺗــﻮو‪‬ﮋ ﺑﯚﭼﺎرهﺳــﻪری ﻣﻪﺳــﻪﻟﻪی ﻧﻪﺗﻪواﯾــﻪﺗﯿﯽ‬
‫ﮐــﻮرد ﻟــﻪ رۆژهــﻪ‪‬ﺗﯽ ﮐﻮردﺳــﺘﺎن‪ ،‬ﯾــﺎن هــﻪر ﻟــﻪ ﻻﯾــﻪن ﻧﻮ‪‬ﻨــﻪراﻧﯽ دهﺳــﻪ‪‬ﺗﯽ‬
‫ﻓﻪرﻣﺎﻧ‪‬هواوه رهت ﮐﺮاوهﺗﻪوه ﯾﺎن وهک داو‪‬ﮏ ﺑـﯚ ﻟـﻪ ﻧ‪‬ـﻮ ﺑﺮدﻧـﯽ ر‪‬ﺒـﻪراﻧﯽ‬
‫ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻻوازﮐﺮدﻧﯽ ﺑﺰووﺗﻨﻪوهی ﮐﻮرد‪ ،‬ﮐﻪ‪‬ﮑﯽ ﻟ‪‬وهرﮔﯿﺮاوه‪.‬‬
‫ﺋﻪزﻣﻮون و رهوﺗﯽ رووداوهﮐﺎن دهرﯾﺎن ﺧﺴﺘﻮه ﮐﻪ ﭘـ‪‬ۆژهی دروﺳـﺘﮑﺮدﻧﯽ‬
‫دهو‪‬ــﻪت_ﻧﻪﺗــﻪوهی ﺋ‪‬ﺮاﻧــﯽ‪ ،‬ﻟــﻪ ﺳــﻪر ﺑﻨــﻪﻣﺎی ﮐﯚﮐﺮدﻧــﻪوهی دهﺳــﻪ‪‬ت ﻟــﻪ‬
‫ﻧﺎوهﻧــﺪ و ﺣﺎﺷــﺎﮐﺮدن ﻟــﻪ ﭘ‪‬ﻨﺎﺳــﯽ ﻧﻪﺗــﻪوهﮐﺎﻧﯽ ﺋ‪‬ــﺮان و ﺳــﻪﭘﺎﻧﺪﻧﯽ ﭘ‪‬ﻨﺎﺳــﯽ‬
‫ﻧﻪﺗﻪوهﯾﻪک ﺑﻪﺳـﻪر هـﻪﻣﻮو ﻧﻪﺗـﻪوهﮐﺎﻧﯽ دﯾﮑـﻪدا‪ ،‬هـﯿﭻ ﮐﺎﺗ‪‬ـﮏ ﺟ‪‬ـﯽ ﻧـﻪﮔﺮﺗﻮه‪.‬‬
‫ﻟﻪﺋﺎرادا ﺑﻮوﻧﯽ ﭘﺮﺳﯽ ﻧﻪﺗﻪوهﮐﺎن وهک ﮔﺮﯾﻨﮕﺘﺮﯾﻦ ﭘﺮﺳﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻟـﻪ ﺋ‪‬اﻧـﯽ‬
‫ﺋﻪﻣﺮۆدا‪ ،‬ﺑﻪ‪‬ﮕﻪﯾﻪﮐﯽ ﺣﺎﺷـﺎهﻪ‪‬ﻨﻪﮔﺮی ﺋـﻪو راﺳـﺘﯽ ﯾﻪﯾـﻪ‪ .‬ﺳـﻮورﺑﻮون ﻟﻪﺳـﻪر‬
‫رهوﺗــﯽ ﻧﺎﺳــﯿﯚﻧﺎﻟﯿﺰﻣﯽ ﺗﻪواوﯾــﻪﺗﺨﻮازی ﺋ‪‬ــﺮاﻧﯿﯿﺶ ﮐــﻪ هــﻪر ﻟــﻪ ﺳــﻪرهﺗﺎوه ﺑــﻪ‬
‫ﺳﻪﻗﻪﺗﯽ ﻟﻪ داﯾﮏ ﺑﻮوه‪ ،‬ﺷﺘ‪‬ﮏ ﻧﯿﻪ ﺟﮕﻪ ﻟﻪ هﻪو‪‬ﮑﯽ ﻧﺎﺑﻪرﭘﺮﺳـﺎﻧﻪ ﺑـﻪ ﺋﺎﻗـﺎری‬
‫در‪‬ﮋهدان ﺑﻪ ﺳـﻪﻧﺘﻪرﮔﻪراﯾﯽ ﯾـﻪﮐﯽ ﻣ‪‬ﮋووﯾـﯽ و ﻟـﻪ ﺳـﻪر ﺣﯿﺴـﺎﺑﯽ ﻟ‪‬ﮑﺮدﻧـﯽ‬
‫هﻪرﭼﯽ زﯾﺎﺗﺮی ﺋﺎﺳﯚی ﭘ‪‬ﮑﻪوهژﯾﺎﻧﯽ داﺧﻮازاﻧﻪی ﻧﻪﺗﻪوهﮐﺎﻧﯽ ﻧ‪‬ﻮ ﺋ‪‬ﺮان‪.‬‬
‫ﺑﯚﯾﻪ‪ ،‬ﻟﻪ ڕواﻧﮕﻪی ﺣﯿﺰﺑﯽ د‪‬ﻤﻮﮐ‪‬اﺗﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﻪوه‪ ،‬ﻟﻪﺑﻪر رووﻧﺎﮐﺎﯾﯽ ﺋـﻪو‬
‫ﺧﺎ‪‬ﻪی ﺳﻪرهوهدا و ﺑﻪﻟﻪﺑﻪرﭼﺎوﮔﺮﺗﻨﯽ وﯾﺴﺘﯽ ﻟﻪﻣ‪‬ﮋﯾﻨﻪی ﻧﻪﺗـﻪوهی ﮐـﻮرد و‬

‫‪U‬‬

‫‪@@çbn†ŠíØ@ôma‹ØíáŽî†@ôiïy õü‚íŽïä@õìò‹Žïq@ìóàbäŠói‬‬

‫رهوﺗــﯽ ﺳﯿﺎﺳــﯿﯽ ﺋ‪‬ﺴــﺘﺎی ﮐﻮردﺳــﺘﺎن‪ ،‬ﻣﻪﺳــﻪﻟﻪی ﻧﻪﺗﻪواﯾــﻪﺗﯿﯽ ﮐــﻮرد ﺗــﻪﻧﯿﺎ‬
‫ﮐﺎﺗ‪‬ــﮏ ﺑﻪﺗــﻪواوی ﭼﺎرهﺳــﻪر دهﮐــﺮێ ﮐــﻪ رهوﺗــﯽ ﺳﺮوﺷــﺘﯿﯽ ﺧــﯚی ﺑﺒــ‪‬ێ و‬
‫وﯾﺴﺘﯽ داﺧﻮازاﻧﻪی ﻧﻪﺗﻪوهی ﮐﻮرد ﺑﮑﺎ ﺑـﻪ ﺑﻨﭽﯿﻨـﻪ‪ .‬دهرهﺗـﺎﻧﯽ ﭘ‪‬ﮑـﻪوه ژﯾـﺎﻧﯽ‬
‫داﺧﻮازاﻧــﻪی ﻧﻪﺗــﻪوهﮐﺎﻧﯽ ﺋ‪‬ــﺮاﻧﯿﺶ – ﺳــﻪرهڕای ﺋــﻪو ﻣ‪‬ــﮋووه ﭘــ‪ ‬ﺳــﺘﻪم و‬
‫ﮐﺎرهﺳﺎﺗﻪی راﺑﺮدوو – ﮐﺎﺗ‪‬ـﮏ دهڕهﺧﺴـ‪ ‬ﮐـﻪ ﺑـ‪ ‬ﺋﻪﻣﻼوﺋـﻪوﻻ ر‪‬ﺰﮔـﺮﺗﻦ ﻟـﻪ‬
‫ﺋﯿﺮادهی ﺳﯿﺎﺳـﯿﯽ ﻧﻪﺗـﻪوهﮐﺎﻧﯽ ﻧ‪‬ـﻮ ﺋ‪‬ـﺮان و ﯾـﻪک ﻟـﻪوان ﻧﻪﺗـﻪوهی ﮐـﻮرد ﻟـﻪ‬
‫رۆژهﻪ‪‬ﺗﯽ ﮐﻮردﺳـﺘﺎن دا‪ ،‬ﺑﮑـﺮێ ﺑـﻪ ﺑﻨـﻪﻣﺎی ﭼﺎرهﺳـﻪری ﭘﺮﺳـﯽ ﻧﻪﺗـﻪوهﯾﯽ‬
‫ﺑﯚ داهﺎﺗﻮوی ﺋ‪‬ﺮان‪.‬‬
‫ﻧ‪‬ﻮهرۆﮐﯽ ﺑﻪرﻧﺎﻣﻪی ﺣﯿﺰﺑﯽ دﯾﻤﻮﮐﺮاﺗﯽ ﮐﻮردﺳـﺘﺎن رهﻧﮕﺪاﻧـﻪوهی وﯾﺴـﺘﯽ‬
‫ﻧﻪﺗﻪوهﯾﯽ و دﯾﻤﻮﮐﺮاﺗﯿﮑﯽ ﺧﻪ‪‬ﮑﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﻪ‪ .‬ﺋﻪﻧـﺪاﻣﺎن و ﻻﯾـﻪﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺣﯿـﺰب‬
‫دهﺑ‪ ‬ﺋـﻪو ﺑﻪرﻧﺎﻣﻪﯾـﻪ ﺑﻪرﻧـﻪ ﻧ‪‬ـﻮ آﯚﻣـﻪ‪‬ﻧﯽ ﺧـﻪ‪‬ﻜﯽ آﻮردﺳـﺘﺎن و ﻧ‪‬ـﻮهرۆﮐﯽ‬
‫ﺑﻪﻧـــﺪهآﺎﻧﯽ ﺑـــﯚ ﺧـــﻪ‪‬ﻚ ﺷـــﯽﺑﻜﻪﻧﻪوه‪ .‬هﺎور‪‬ﯿـــﺎﻧﯽ ﺣﯿﺰﺑـــﯽ ﻟـــﻪ ﮔـــﻪڵ ﺋـــﻪوهی‬
‫رووﻧﮑﺮدﻧــﻪوهی ﺑﯿــﺮوڕای ﺣﯿــﺰب ﻟــﻪ ﺳــﻪر ﻣﻪﺳــﻪﻟﻪ ﺳﯿﺎﺳــﯽ و ﺋــﺎﺑﻮوری و‬
‫آﯚﻣﻪ‪‬ﯾــﻪﺗﯽ و ﻓﻪرهــﻪﻧﮕﯽ ﯾــﻪآﺎن ﺑــﯚ ﮐﯚﻣــﻪ‪‬ﻧﯽ ﺧــﻪ‪‬ﮏ ﺑــﻪ ﺋــﻪرﮐﯽ ﺧﯚﯾــﺎن‬
‫دهزاﻧﻦ‪ ،‬دهﺑ‪ ‬ﻟﻪ ﭘ‪‬ﻨﺎو ﭘﺘﻪوﮐﺮدﻧﯽ هﻪرﭼﯽ‬
‫زﯾـــﺎﺗﺮی ﭘ‪‬ﻮهﻧـــﺪﯾﯽ ﺑـــﻪرﯾﻨﯽ ﺣﯿـــﺰب و ﮔـــﻪل و‪ ،‬ﮔﻪﺷـــﻪدارﺗﺮﮐﺮدﻧﯽ ﺑـــﻮاری‬
‫دﯾﻤﻮﮐﺮاﺗﯽ ﯾﺎﻧﻪی ﺑﺰووﺗﻨﻪوهی ﮔﻪﻟﻪﮐﻪﻣﺎن‪ ،‬ﺑـﻪ ﺳـﯿﻨﮕﻔﺮاواﻧﯽ ﯾـﻪوه ﭘ‪‬ﺸـﻮازی‬
‫ﻟﻪ رهﺧﻨﻪ و و ر‪‬ﻨﻮ‪‬ﻨﯽ و ﭘ‪‬ﺸﻨﯿﺎری ﺋﻪواﻧﯿﺶ ﺑﮑﻪن‪.‬‬

‫‪V‬‬

‫‪@@çbn†ŠíØ@ôma‹ØíáŽî†@ôiïy õü‚íŽïä@õìò‹Žïq@ìóàbäŠói‬‬

‫ﺑﻪرﻧﺎﻣﻪی ﺣﯿﺰﺑﯽ دﯾﻤﻮﮐﺮاﺗﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن‬
‫ﻓﻪﺳ‪‬ﯽ ﯾﻪﮐﻪم‪ ،‬ﺋﺎﻣﺎﻧﺠﻪ ﮔﺸﺘﯽ ﯾﻪﮐﺎن‬
‫ﻣﺎددهی ﯾﻪﮐﻪم‪ :‬ﺋﺎﻣﺎﻧﺠﯽ ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی‬
‫ﺋﺎﻣــﺎﻧﺠﯽ ﺳــﺘﺮاﺗﯿﮋﯾﮑﯿﯽ ﺣﯿﺰﺑــﯽ دﯾﻤــﻮﮐﺮاﺗﯽ ﮐﻮردﺳــﺘﺎن‪ ،‬وهدﯾﮫ‪‬ﻨــﺎﻧﯽ ﻣــﺎﻓﯽ‬
‫دﯾـــﺎرﯾﮑﺮدﻧﯽ ﭼﺎرهﻧﻮوﺳـــﯽ ﻧﻪﺗـــﻪوهی ﮐـــﻮردی رۆژهـــﻪ‪‬ﺗﯽ ﮐﻮردﺳـــﺘﺎن ﻟـــﻪ‬
‫ﺋ‪‬ﺮاﻧ‪‬ﮑﯽ د‪‬ﻤﻮﮐﺮاﺗﯿﮑﯽ ﻓﯿﺪرال و ﻟﻪ ﺷ‪‬ﻮهی ﮐﯚﻣﺎری ﮐﻮردﺳﺘﺎن داﯾﻪ‪.‬‬
‫ﯾﻪﮐﯿــﻪﺗﯿﯽ داﺧﻮازاﻧــﻪ و دادﭘﻪروهراﻧــﻪ‪ ،‬ﺑــﻪردی ﺑﻨﺎﺧــﻪی ﭘ‪‬ﻮهﻧــﺪﯾﯽ ﮐﯚﻣــﺎری‬
‫ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﻟﻪ ﮔﻪڵ ﻧﻪﺗﻪوهﮐﺎﻧﯽ دﯾﮑﻪی ﺋ‪‬اﻧﻪ‪.‬‬
‫ﻣﺎددهی دووهم‪ :‬ﭘ‪‬ﻨﺎﺳﻪی ﮐﯚﻣﺎری ﮐﻮردﺳﺘﺎن‬
‫ﮐﯚﻣـــــــﺎری ﮐﻮردﺳـــــــﺘﺎن ﭘ‪‬ﮑﮫﺎﺗﻪﯾـــــــﻪﮐﯽ ﻧﻪﺗـــــــﻪوهﯾﯽ‪ ،‬دﯾﻤﯚﮐﺮاﺗﯿـــــــﮏ و‬
‫ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﯽﯾﻪ‪.‬‬
‫‪ _١‬ﮐﯚﻣــﺎری ﮐﻮردﺳــﺘﺎن دهﺳــﻪ‪‬ﺗ‪‬ﮑﯽ ﺳﯿﺎﺳــﯿﯽ ﮔــﻪﻟﯽ ﯾــﻪ ﮐــﻪ ﻟــﻪ ﻻﯾــﻪن‬
‫ﮐﯚﻣﻪ‪‬ﻧﯽ ﺧﻪ‪‬ﮑﻪوه ﺑ‪‬ﯾﺎری ﻟﻪ ﺳﻪر دهدرێ‪.‬‬
‫‪ _٢‬ﮐﯚﻣـــﺎری ﮐﻮردﺳـــﺘﺎن ﭘ‪‬ﻨﺎﺳـــﻪﯾﻪﮐﯽ ﻧﻪﺗـــﻪوهﯾﯽ هﻪﯾـــﻪ ﭼﻮﻧﮑـــﻪ ه‪‬ﻤـــﺎی‬
‫ﮐﯚﺗﺎﯾﯿﮫ‪‬ﻨﺎن ﺑﻪ ﺳـﺘﻪم و ﺑﻨﺪهﺳـﺘﯽﯾﻪ و ﻧﻮ‪‬ﻨﮕـﻪی دهﺳـﻪ‪‬ﺗﯽ ﻧﻪﺗـﻪوهﯾﯽ ﮐـﻮرد‬
‫ﻟﻪ رۆژهﻪ‪‬ﺗﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﻪ‪.‬‬
‫‪ _٣‬ﮐﯚﻣـــــﺎری ﮐﻮردﺳـــــﺘﺎن دﯾﻤﻮﮐﺮاﺗﯿﮑـــــﻪ ﭼﻮﻧﮑـــــﻪ ﺑـــــﻪ دهﻧﮕـــــﯽ ﺧـــــﻪ‪‬ﮏ‬
‫هﻪڵدهﺑﮋ‪‬ﺮدرێ وﺑﻪ ﭘ‪‬ﯽ وﯾﺴﺖ و ﺋﯿﺮادهی ﺧﻪ‪‬ﮏ ﺑﻪر‪‬ﻮه دهﭼ‪.‬‬
‫‪ _٤‬ﮐﯚﻣـــﺎری ﮐﻮردﺳـــﺘﺎن ﭘ‪‬ﻨﺎﺳـــﻪﯾﻪﮐﯽ ﮐﻮردﺳـــﺘﺎﻧﯿﯽ هﻪﯾـــﻪ ﭼﻮﻧﮑـــﻪ ﻣﺎﻓـــﻪ‬
‫رهواﮐﺎﻧﯽ هـﻪﻣﻮو ﮐﻪﻣﺎﯾـﻪ ﺗـﯽ ﯾـﻪ ﻧﻪﺗـﻪوهﯾﯽ‪ ،‬ﺋ‪‬ﺘﻨﯿﮑـﯽ‪ ،‬ﮐﻠﺘـﻮوری و ﺋـﺎﯾﯿﻨﯽ ﯾـﻪ‬
‫ﺟﯿﺎوازهﮐﺎﻧﯽ ﻧ‪‬ﻮ ﺋﻪو ﮐﯚﻣﺎره دهﭘﺎر‪‬ﺰێ‪.‬‬

‫‪W‬‬

‫‪@@çbn†ŠíØ@ôma‹ØíáŽî†@ôiïy õü‚íŽïä@õìò‹Žïq@ìóàbäŠói‬‬

‫ﻣﺎددهی ﺳ‪‬ﯿﻪم‪ :‬ﭼﻮارﭼ‪‬ﻮهی ﺟﻮﻏﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ‬
‫ﭼﻮارﭼ‪‬ـــﻮهی ﺟﻮﻏﺮاﻓﯿـــﺎﯾﯽ ﮐﯚﻣـــﺎری ﮐﻮردﺳـــﺘﺎن ﺑـــﻪ ﻟﻪﺑـــﻪرﭼﺎو ﮔﺮﺗﻨـــﯽ‬
‫هﯚﯾــﻪﮐﺎﻧﯽ ﺟﻮﻏﺮاﻓﯿــﺎﯾﯽ و وﯾﺴــﺘﯽ زۆرﯾﻨــﻪی داﻧﯿﺸــﺘﻮاﻧﯽ هــﻪر ﻧﺎوﭼﻪﯾــﻪک‪،‬‬
‫دﯾﺎری دهﮐﺮێ‪.‬‬

‫ﻓﻪﺳﻠﯽ دووهم‪:‬‬
‫ﺑﻨﻪﻣﺎﮐﺎﻧﯽ ﭘ‪‬ﮑﮫﺎﺗﻪی ﮐﯚﻣﺎری ﮐﻮردﺳﺘﺎن‬
‫ﻣﺎددهی ﭼﻮارهم‪ :‬ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ دهﺳﻪ‪‬ت ﻟﻪ ﮐﯚﻣﺎری ﮐﻮردﺳﺘﺎن دا‬
‫دهﺳﻪﻻت ﻟﻪ ﮐﯚﻣﺎری ﮐﻮردﺳﺘﺎن دا ﻟﻪ ﺳﻪر ﺑﻨﻪﻣﺎی ﺋﻪم ﭘ‪‬هﻧﺴـﯿﭙﻪ ﮔﺸـﺘﯽ‬
‫ﯾﺎﻧﻪی ﺧﻮارهوه ﭘ‪‬ﮏ دێ وﺑﻪر‪‬ﻮه دهﭼ‪:‬‬
‫‪ _١‬هــﻪﻣــﻮو دهﺳــﻪ‪‬ﺗ‪‬ﮏ ﻟــﻪ ﺋﯿــﺮاده و دهﻧﮕــﯽ ﺧــﻪ‪‬ﮏ ﺳــﻪرﭼﺎوه دهﮔــﺮێ‪.‬‬
‫دهﺳـــــــﻪ‪‬ﺗﻪﮐﺎﻧﯽ ﺟ‪‬ﺒـــــــﻪﺟ‪‬ﮑﺮدن‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮﻧـــــــﺪاﻧﺎن و دادوهری ﺑﻪﺷـــــــ‪‬ﻮهﯾﻪﮐﯽ‬
‫راﺳﺘﻪوﺧﯚ ﯾﺎن ﻧﺎراﺳﺘﻪوﺧﯚ ﻟﻪ ﻧﻮ‪‬ﻨﻪراﻧﯽ ﺧﻪ‪‬ﮏ ﭘ‪‬ﮏ د‪‬ﻦ‪ .‬ﻧﻮ‪‬ﻨﻪراﻧﯽ ﺧـﻪ‪‬ﮏ‬
‫ﻟـــﻪ هـــﻪ‪‬ﺒﮋاردﻧﯽ راﺳـــﺘﻪوﺧﯚو ﺋـــﺎزاد و وهک ﯾـــﻪک و ﻧﮫ‪‬ﻨـــﯽ دا ﻟـــﻪ ﻻﯾـــﻪن‬
‫ﺧﻪ‪‬ﮑﻪوه هﻪڵ دهﺑﮋ‪‬ﺮدر‪‬ﻦ‪.‬‬
‫‪ _٢‬هﻪ‪‬ﺒﮋاردن ﻟﻪ ﺳﻪر ﺑﻨﻪﻣﺎی هﻪر ﺗﺎﮐ‪ ‬ﯾﻪک دهﻧﮓ و‪ ،‬ﺑﺎﯾﻪﺧﯽ ﯾﻪﮐﺴـﺎﻧﯽ‬
‫دهﻧﮕﻪﮐﺎن دهﺑ‪ ،‬ﺑـﻪ ﺑـ‪ ‬ﻟﻪﺑـﻪرﭼﺎوﮔﺮﺗﻨﯽ هـﯿﭻ ﺟـﯚره هـﻪ‪‬واردﻧ‪‬ﮑﯽ ﺋ‪‬ﺘﻨﯿﮑـﯽ‪،‬‬
‫ﺋﺎﯾﯿﻨﯽ‪ ،‬رهﮔﻪزی و ﺋﺎﺳﺘﯽ ﮐﯚﻣﻪﻻﯾﻪﺗﯽ‪.‬‬
‫‪ _٣‬ﺋﯿﻤﮑـــﺎﻧﯽ ﺑﻪﺷـــﺪاری ﻟـــﻪ هـــﻪ‪‬ﺒﮋاردن و هـــﻪ‪‬ﺒﮋ‪‬ﺮان ﺑـــﯚ ﺋﻮرﮔﺎﻧـــﻪﮐﺎﻧﯽ‬
‫دهﺳﻪ‪‬ﺗﺪا ﺑﻪ ﺷ‪‬ﻮهﯾﻪﮐﯽ ﯾﻪﮐﺴﺎن ﺑﯚ هﻪﻣﻮوان داﺑﯿﻦدهﮐﺮێ‪.‬‬

‫‪X‬‬

‫‪@@çbn†ŠíØ@ôma‹ØíáŽî†@ôiïy õü‚íŽïä@õìò‹Žïq@ìóàbäŠói‬‬

‫‪ _٤‬ﺧﻪ‪‬ﮏ دهﺑ‪ ‬ﺋﯿﻤﮑﺎﻧﯽ ﺷﻮ‪‬ﻦ داﻧـﺎن ﻟـﻪ ﺳـﻪر ﺑ‪‬ﯾﺎرهﮐـﺎن و ﮐـﻮﻧﺘﺮۆل ﻟـﻪ‬
‫ﺳـــﻪر ﭼﯚﻧﯿـــﻪﺗﯿﯽ ﺟ‪‬ﺒـــﻪﺟ‪‬ﮑﺮدﻧﯽ دهﺳـــﻪ‪‬ت و ﺗﻪﻧﺎﻧـــﻪت ﺋﯿﻤﮑـــﺎﻧﯽ ﻟـــﻪ ﺳـــﻪر‬
‫ﮐﺎرﻻﺑﺮدﻧﯽ دهﺳﻪ‪‬ﺗﺪاراﻧﯽ هﻪ‪‬ﺒﮋاردهی ﺧﯚﯾﺎﻧﯿﺎن هﻪﺑ‪.‬‬
‫‪ _٥‬ﭘ‪‬هﻧﺴــﯿﭙﯽ زۆرﯾﻨــﻪی دهﻧــﮓ ﻧــﺎﺑ‪ ‬ﻣــﺎﻓﯽ ﮐﻪﻣﯿﻨــﻪ ﭘ‪‬ﺸ ـ‪‬ﻞ ﺑﮑــﺎ‪ .‬ﺑﻨــﻪﻣﺎی‬
‫دﯾﻤﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻟـﻪ ﮐﯚﻣـﺎری ﮐﻮردﺳـﺘﺎن دا ﻟـﻪ ﺳـﻪر ﺑﻪﺷـﺪارﯾﯽ هـﻪﻣﻮو ﺧـﻪ‪‬ﮏ‬
‫دادهﻧـــﺮێ‪ .‬ﻣـــﺎﻓﯽ ﺑﻪﺷـــﺪارﯾﯽ ر‪‬ﮋهﯾـــﯽ هـــﻪﻣﻮو ﺋـــﻪو ﮔﺮووﭘﺎﻧـــﻪ ﮐـــﻪ ﺑـــﻪ ﭘ‪‬ـــﯽ‬
‫ﭘ‪‬هﻧﺴــﯿﭙﯽ زۆرﯾﻨــﻪ و ﺑــﻪ هــﯚی ﺟﯿــﺎوازﯾﯽ ﺋ‪‬ﺘﻨﯿﮑــﯽ‪ ،‬رهﮔــﻪزی و ﺋــﺎﯾﯿﻨﯽ ﻟــﻪ‬
‫ﮐﻪﻣﯿﻨــــﻪدان و ﻧــــﺎﺗﻮاﻧﻦ ﺧــــﺎوهﻧﯽ ﻧﻮ‪‬ﻨــــﻪری ﺧﯚﯾــــﺎن ﻟــــﻪ دهﺳــــﻪ‪‬ت دا ﺑــــﻦ‪،‬‬
‫دهﺳﺘﻪﺑﻪر دهﮐﺮێ و دهﭘﺎر‪‬ﺰرێ‪.‬‬
‫ﻣﺎددهی ﭘ‪‬ﻨﺠﻪم‪ :‬ﻟ‪‬ﮏ ﺟﯿﺎﺑﻮوﻧﯽ دهﺳﻪ‪‬ﺗﻪﮐﺎن‬
‫ﻟــﻪ ﮐﯚﻣــﺎری ﮐﻮردﺳــﺘﺎن دا دهﺳــﻪ‪‬ﺗﯽ ﻗــﺎﻧﻮون داﻧــﺎن و ﺟ‪‬ﺒــﻪﺟ‪‬ﮑﺮدن و‬
‫دادوهری ﻟﻪ ﯾﻪﮐﺘﺮ ﺟﯿﺎن‪.‬‬
‫ﻣﺎددهی ﺷﻪﺷﻪم‪ :‬دهﺳﻪ‪‬ﺗﯽ ﺟ‪‬ﺒﻪﺟ‪‬ﮑﺮدن‬
‫دهﺳﻪ‪‬ﺗﯽ ﺟ‪‬ﺒﻪﺟ‪‬ﮑﺮدن و ﺋﻮرﮔﺎﻧﯽ ﺑﻪر‪‬ﻮهﺑﻪرﯾﯽ ﮐﯚﻣـﺎری ﮐﻮردﺳـﺘﺎن ﺑـﻪ‬
‫ﭘ‪‬ﯽ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﭘﺎرﻟﻪﻣﺎﻧﯽ ﻟﻪ ﻻﯾـﻪن ﭘﺎرﻟﻪﻣﺎﻧـﻪوه دهﻧﮕـﯽ ﺑـﯚ وهردهﮔﯿـﺮێ و ﻟـﻪ‬
‫ﺑﻪراﻧﺒﻪر ﭘﺎرﻟﻪﻣﺎن دا ﺑﻪرﭘﺮﺳﯿﺎره‪.‬‬
‫ﻣﺎددهی ﺣﻪوﺗﻪم‪ :‬ﺳﻪرۆﮐﺎﯾﻪﺗﯿﯽ ﮐﯚﻣﺎری ﮐﻮردﺳﺘﺎن‬
‫ﺳﻪرۆﮐﯽ ﮐﯚﻣﺎری ﮐﻮردﺳـﺘﺎن ﻟـﻪ ﻻﯾـﻪن ﺧـﻪ‪‬ﮏ و ﻟـﻪ ر‪‬ﮕـﺎی هـﻪ‪‬ﺒﮋاردﻧﯽ‬
‫ﺋﺎزادهوه ﺑـﯚ ﻣﺎوهﯾـﻪﮐﯽ دﯾـﺎرﯾﮑﺮاو ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﭘ‪‬ـﯽ ﻗـﺎﻧﻮون دﯾـﺎری دهﮐـﺮێ هـﻪڵ‬
‫دهﺑﮋ‪‬ﺮدرێ‪.‬‬

‫‪Y‬‬

‫‪@@çbn†ŠíØ@ôma‹ØíáŽî†@ôiïy õü‚íŽïä@õìò‹Žïq@ìóàbäŠói‬‬

‫ﻣﺎددهی هﻪﺷﺘﻪم‪ :‬ﭘﺎرﻟﻪﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن‬
‫ﭘﺎڕﻟـــــﻪﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮردﺳـــــﺘﺎن ﺑـــــﻪرزﺗﺮﯾﻦ ﺋﻮرﮔـــــﺎﻧﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧـــــﺪاﻧﺎﻧﯽ ﮐﯚﻣـــــﺎری‬
‫ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﻪ‪ .‬ﻧﻮ‪‬ﻨﻪراﻧﯽ ﭘﺎرﻟﻪﻣﺎن ﻟﻪ ﭼﻮارﭼ‪‬ﻮهی ﺳﯿﺴـﺘﻤﯽ ﻓـﺮه ﺣﯿﺰﺑـﯽ و ﻟـﻪ‬
‫ﮐ‪‬ﺒﻪرﮐ‪‬ﯽ ﺋﺎزاد و دﯾﻤﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ دا ﻟﻪ ﻻﯾﻪن ﺧﻪ‪‬ﮑﻪوه هﻪڵ دهﺑﮋ‪‬ﺮدر‪‬ﻦ‪.‬‬
‫ﻟـــﻪ هـــﻪ‪‬ﺒﮋاردن دا ﻣـــﺎف و ﻣـــﻪودای ﺑﻪﺷـــﺪاری و ﺧﯚﮐﺎﻧﺪﯾـــﺪا ﮐـــﺮدن ﻟـــﻪ‬
‫هـــﻪ‪‬ﺒﮋاردن ﺑـــﯚ ﺋﻮرﮔﺎﻧـــﻪﮐﺎﻧﯽ ﺑﺮﯾـــﺎردهری ﺳﯿﺎﺳـــﯽ ﻟـــﻪ دهرهوهی ﻟﯿﺴـــﺘﻪی‬
‫ﺣﯿﺰﺑﻪﮐﺎن ﺑﯚ هﻪر ﺗﺎﮐ‪‬ﮑﯽ ﺳﻪرﺑﻪﺧﯚ دهﺳﺘﻪﺑﻪر دهﮐﺮێ‪.‬‬
‫ﻣﺎددهی ﻧﯚﯾﻪم‪ :‬دهزﮔﺎی دادوهری‬
‫دهزﮔـــــﺎی دادوهری ﺳـــــﻪرﺑﻪﺧﯚﯾﻪ‪ .‬ﺋﻪﻧﺪاﻣـــــﻪﮐﺎﻧﯽ دهزﮔـــــﺎی دادوهری ﺑـــــﻪ‬
‫ﭘ‪‬ﺸﻨﯿﺎری ﺳﻪرﮐﯚﻣﺎری ﮐﻮردﺳﺘﺎن و ﺑﻪ ﭘﻪﺳﻨﺪی ﭘﺎرﻟﻪﻣﺎن دﯾﺎریدهﮐﺮ‪‬ﻦ‪.‬‬
‫ﻣﺎددهی دهﯾﻪم‪ :‬ﺟﯿﺎﯾﯽ دﯾﻦ ﻟﻪ دهﺳﻪ‪‬ﺗﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ‬
‫ﻟﻪ ﮐﯚﻣﺎری ﮐﻮردﺳﺘﺎن دا ﺋﺎﯾﯿﻦ ﻟﻪ دهﺳﻪ‪‬ﺗﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﯿﺎﯾﻪ و ﭘ‪‬ﺮهوی ﻟـﻪ‬
‫ﭘ‪‬هﻧﺴﯿﭙﯽ ﺳﯿﮑﻮﻻر ﻟﻪ دهو‪‬ﻪت دا دهﮐـﺮێ‪ .‬هـﻪﻣﻮو داﻧﯿﺸـﺘﻮواﻧﯽ ﮐﻮردﺳـﺘﺎن‬
‫ﻟﻪ‬
‫هﻪ‪‬ﺒﮋاردﻧﯽ ﺋﺎﯾﯿﻦ و ﻣﻪزهﻪب دا ﺋﺎزادن‪.‬‬
‫ﻣﺎددهی ﯾﺎزدهﯾﻪم‪ :‬رهﻣﺰی ﻧﻪﺗﻪوهﯾﯽ‬
‫ﮐﯚﻣﺎری ﮐﻮردﺳـﺘﺎن ﺧـﺎوهﻧﯽ ﺋـﺎ‪ ‬و ﺳـﺮوودی ﻧﻪﺗـﻪوهﯾﯽ ﺧﯚﯾـﻪﺗﯽ‪ .‬ﺋـﺎ‪‬ی‬
‫دهو‪‬ﻪﺗﯽ ﻓﯿﺪراڵ ﻟﻪ ﺗﻪﻧﯿﺸﺖ ﺋﺎ‪‬ی ﮐﻮردﺳـﺘﺎن ﻟـﻪ دام و دهزﮔﺎﮐـﺎﻧﯽ ﮐﯚﻣـﺎری‬
‫ﮐﻮردﺳﺘﺎن دا هﻪڵ دهﮐﺮێ‪.‬‬
‫ﻣﺎددهی دوازدهﯾﻪم‪ :‬زﻣﺎﻧﯽ رهﺳﻤﯽ ﻟﻪ ﮐﯚﻣﺎری ﮐﻮردﺳﺘﺎن دا‬
‫زﻣﺎﻧﯽ ﮐـﻮردی زﻣـﺎﻧﯽ رهﺳـﻤﯿﯽ ﮐﯚﻣـﺎری ﮐﻮردﺳـﺘﺎﻧﻪ‪ .‬ﻟـﻪ هـﻪﻣﻮو ﭘﻠـﻪﮐﺎﻧﯽ‬
‫ﺧﯚ‪‬ﻨــﺪن دا ﺋــﻪم زﻣﺎﻧــﻪ ﺑــﻪﮐﺎردهه‪‬ﻨﺮێ‪ .‬ﺧﯚ‪‬ﻨــﺪن ﻟــﻪ ﮐﯚﻣــﺎری ﮐﻮردﺳــﺘﺎن دا‬
‫هﻪﺗﺎ ‪١٥‬ﺳﺎ‪‬ﯽ ﺑﯚ هﻪﻣﻮوان ﺋﯿﺠﺒﺎریﯾـﻪ‪ .‬ﻟـﻪ ﺗﻪﻧﯿﺸـﺖ زﻣـﺎﻧﯽ ﮐـﻮردی‪ ،‬زﻣـﺎﻧﯽ‬

‫‪QP‬‬

‫‪@@çbn†ŠíØ@ôma‹ØíáŽî†@ôiïy õü‚íŽïä@õìò‹Žïq@ìóàbäŠói‬‬

‫رهﺳـــﻤﯿﯽ دهو‪‬ـــﻪﺗﯽ ﻓﯿـــﺪراڵ ﻟـــﻪ ﭘـــﯚﻟﯽ ﭼـــﻮاری ﺳـــﻪرهﺗﺎﯾﯽ ﺑـــﻪرهو ﺳـــﻪر‬
‫دهﺧﻮ‪‬ﻨﺪرێ و ﺑﯚ ﻧﺎﻣﻪﻧﻮوﺳﯿﻨﯽ ﺋﯿﺪاری ﻟﻪ ﻧ‪‬ـﻮان ﮐﻮردﺳـﺘﺎن و ﻧﺎوﭼـﻪﮐﺎﻧﯽ‬
‫دﯾﮑﻪی ﺋ‪‬ـﺮان و دهو‪‬ـﻪﺗﯽ ﻓﯿـﺪراڵ و ﺋﯿـﺪارهﮐﺎﻧﯽ ﺳـﻪرﺑﻪ دهو‪‬ـﻪﺗﯽ ﻓﯿـﺪراڵ ﻟـﻪ‬
‫ﮐﻮردﺳﺘﺎن دا ﺑﻪﮐﺎر دهﺑﺮێ‪.‬‬
‫ﻣﺎددهی ﺳ‪‬ﺰدهﯾﻪم‪ :‬ﮐﯚﻣﺎری ﮐﻮردﺳﺘﺎن و دهو‪‬ﻪﺗﯽ ﻓﯿﺪراڵ‬
‫ﮐﺎروﺑﺎری ﭘ‪‬ﻮهﻧﺪﯾﯽ ﻧ‪‬ﻮ دهو‪‬ﻪﺗﯽ‪ ،‬دﯾﻔﺎﻋﯽ ﻣﯿﻠﻠﯽ )ﺳﻮﭘﺎ(‪ ،‬داﻧـﺎﻧﯽ ﺑﻪرﻧﺎﻣـﻪی‬
‫در‪‬ﮋﺧﺎﯾـــﻪﻧﯽ ﺋـــﺎﺑﻮوری و ﺳﯿﺴـــﺘﻤﯽ دراوی ﻟـــﻪ ژ‪‬ـــﺮ دهﺳـــﻪ‪‬ﺗﯽ دهو‪‬ـــﻪﺗﯽ‬
‫ﻓﯿﺪراڵ داﯾﻪ‪ .‬ﺑ‪‬ﺠﮕﻪ ﻟﻪواﻧـﻪ‪ ،‬ﺳـﻪﻻﺣﯿﯿﻪﺗﯽ ﺑـﻪڕ‪‬ﻮهﺑﺮدﻧﯽ دهزﮔـﺎی دهو‪‬ـﻪﺗﯽ ﻟـﻪ‬
‫ﮐﻮردﺳــﺘﺎن ﺑﻪدهﺳــﺖ دام و دهزﮔﺎﮐــﺎﻧﯽ ﮐﯚﻣــﺎری ﮐﻮردﺳــﺘﺎﻧﻪوهﯾﻪ‪ .‬ﺧــﻪ‪‬ﮑﯽ‬
‫ﻧﺎوﭼﻪی ژ‪‬ـﺮ دهﺳـﻪ‪‬ﺗﯽ ﮐﯚﻣـﺎری ﮐﻮردﺳـﺘﺎن ﺑـﻪﭘ‪‬ﯽ ﺣﻪﺷـﯿﻤﻪت و ﺑـ‪ ‬هـﯿﭻ‬
‫ﺟﯿﺎوازﯾﯿﻪک ﻟﻪ ﺑﻪڕ‪‬ﻮهﺑﺮدﻧﯽ ﮐﺎروﺑﺎری دهو‪‬ﻪﺗﯽ ﻓﯿﺪراڵ دا ﺑﻪﺷﺪار دهﺑﻦ‪.‬‬
‫ﻣﺎددهی ﭼﺎردهﯾﻪم‪ :‬داﺑﯿﻦ ﮐﺮدﻧﯽ ﻧﻪزم و ه‪‬ﻤﻨﯽ ﻟﻪ ﮐﻮردﺳﺘﺎن دا‪:‬‬
‫داﺑــﯿﻦ ﮐﺮدﻧــﯽ ه‪‬ﻤﻨــﯽ و ﻧــﻪزﻣﯽ ﻧ‪‬ﻮﺧــﯚ ﻟــﻪ ﮐﻮردﺳــﺘﺎن ﻟــﻪ ﺋﻪﺳــﺘﯚی ه‪‬ــﺰی‬
‫ﭘ‪‬ﺸــﻤﻪرﮔﻪ و ﺋﯚرﮔﺎﻧــﻪ ﺋﯿﻨﺘﯿﺰاﻣﯿﯿــﻪﮐﺎﻧﯽ دﯾﮑــﻪی ﮐﯚﻣــﺎری ﮐﻮردﺳــﺘﺎﻧﻪ‪ .‬ﺋــﻪرﮐﯽ‬
‫ﺳــﻮﭘﺎ دﯾﻔــﺎع ﻟــﻪ ﺳــﻪرﺑﻪﺧﯚﯾﯽ و ﭘﺎراﺳــﺘﻨﯽ ﺳــﻨﻮورهﮐﺎﻧﯽ و‪‬ﺗــﻪ و هــﻪﻗﯽ ﻧﯿــﻪ‬
‫دهﺳﺖ ﻟﻪ ﮐﺎروﺑﺎری ه‪‬ﻤﻨﯽ و ﻧﻪزﻣﯽ ﻧ‪‬ﻮﺧﯚﯾﯽ وهرﺑﺪا‪.‬‬

‫‪QQ‬‬

‫‪@@çbn†ŠíØ@ôma‹ØíáŽî†@ôiïy õü‚íŽïä@õìò‹Žïq@ìóàbäŠói‬‬

‫ﻓﻪﺳﻠﯽ ﺳ‪‬ﯿﻪم‪:‬‬
‫ﭘﺮهﻧﺴﯿﭗ و ﺋﻪرﮐﻪ ﮔﺮﯾﻨﮕﻪﮐﺎﻧﯽ ﮐﯚﻣﺎری ﮐﻮردﺳﺘﺎن‬
‫ﻣﺎددهی ﭘﺎزدهﯾﻪم‪ :‬ﺋﺎزادی ﯾﻪ دﯾﻤﻮﮐﺮاﺗﯿﮑﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﮐﯚﻣﻪ‪‬ﯾﻪﺗﯽ ﯾﻪﮐﺎن‬
‫‪ _١‬ﮐﯚﻣـــﺎری ﮐﻮردﺳـــﺘﺎن ﺑﻪرﭘﺮﺳـــﻪ ﻟـــﻪ ﭘﺎراﺳـــﺘﻨﯽ ﻣﺎﻓـــﻪﮐﺎﻧﯽ ﻣـــﺮۆڤ و‬
‫داﺑﯿﻨﮑﺮدﻧﯽ ﻣﯿﮑـﺎﻧﯿﺰﻣﯽ ﺗﺎﯾﺒـﻪﺗﯽ ﺑـﯚ ﭼـﺎوهد‪‬ﺮﯾﯽ داﺑـﯿﻦ ﮐﺮاﻧـﯽ ﺋـﻪو ﻣﺎﻓﺎﻧـﻪ ﺑـﯚ‬
‫هﻪﻣﻮو داﻧﯿﺸﺘﻮواﻧﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن‪ .‬ﻟـﻪ ﮐﯚﻣـﺎری ﮐﻮردﺳـﺘﺎن دا ﻣـﺎف و ﺋـﺎزادی‬
‫ﯾـﻪ ﺗﺎﮐﻪﮐﻪﺳـﯽ و ﮔﺸـﺘﯽ ﯾــﻪﮐﺎن وهک ﺋـﺎزادﯾﯽ ﺑـﻪﯾﺎن‪ ،‬ﭼﺎﭘﻪﻣـﻪﻧﯽ و ر‪‬ﮑﺨــﺮاو‬
‫ﻟــــﻪﭼﻮارﭼ‪‬ﻮهی ﻗــــﺎﻧﻮن دا ﺑﻪﺷــــ‪‬ﻮهﯾﻪک دهﺳــــﺘﻪﺑﻪر دهﮐــــﺮ‪‬ﻦ ﮐــــﻪ ﻟﻪﮔــــﻪڵ‬
‫ﻣﻪﻧﺸﻮوری ﻣﺎﻓﯽ ﻣﺮۆڤ دا ﺗﻪﺑﺎ ﺑ‪.‬‬
‫‪ _٢‬ﺋــــﺎزادی ﻟــــﻪ ﮐﯚﻣــــﺎری ﮐﻮردﺳــــﺘﺎن دا ﺑــــﻪ ﻣﺎﻧــــﺎی ﺋــــﺎزادﺑﻮوﻧﯽ هــــﻪر‬
‫داﻧﯿﺸــﺘﻮوﯾﻪﮐﯽ ﮐﻮردﺳــﺘﺎﻧﻪ ﻟــﻪ ﭘ‪‬ﺸﺨﺴــﺘﻨﯽ ﮐﻪﺳــﺎﯾﻪﺗﯿﯽ ﺧــﯚی ﻟــﻪ هـــﻪﻣﻮو‬
‫ﺑﻮارهﮐــﺎﻧﯽ ژﯾــﺎﻧﯽ دا‪ .‬ﺋــﻪرﮐﯽ دهﺳــﻪ‪‬ﺗﻪ ﮐــﻪ ﺋﯿﻤﮑــﺎﻧﯽ ﯾﻪﮐﺴــﺎن ﺑــﯚ هــﻪﻣﻮو‬
‫ﺗﺎﮐـــﻪﮐﺎﻧﯽ ﮐﯚﻣـــﻪڵ ﺑـــﯚ ﺑﻪهﺮهﻣﻪﻧـــﺪ ﺑـــﻮون ﻟـــﻪم ﺋـــﺎزادﯾﯽ ﯾـــﻪ داﺑـــﯿﻦ ﺑﮑـــﺎ و‬
‫ﭘﺎر‪‬ﺰﮔــــﺎرﯾﯽ ﻟــــ‪ ‬ﺑﮑــــﺎ‪ .‬هــــﻪروههﺎ داﺑﯿﻨﮑﺮدﻧــــﯽ ﺋــــﺎزادﯾﯽ ﺗــــﺎک وهک ﻣــــﺎﻓﯽ‬
‫هﺎوﻧﯿﺸﺘﻤﺎﻧﯽ‪ ،‬ﺋﺎزادی ﻟـﻪ هـﻪﺑﻮوﻧﯽ ﺑﯿﺮوﺑـﺎوهری ﺳﯿﺎﺳـﯽ‪ ،‬ﺋـﺎﯾﯿﻦ و ﻣﻪزهـﻪب‬
‫دا‪ ،‬ﺑــﻪ ﺟﯚر‪‬ــﮏ ﮐــﻪ ﻣــﺎﻓﯽ ﺗﺎﮐــﻪﮐﺎﻧﯽ دﯾﮑــﻪی ﮐﯚﻣــﻪڵ ﭘ‪‬ﺸــ‪‬ﻞ ﻧــﻪﮐﺎ‪ ،‬ﺋــﺎزادی ﻟــﻪ‬
‫هــﻪ‪‬ﺒﮋاردﻧﯽ ﺷــﻮ‪‬ﻨﯽ ژﯾــﺎن و ﮐــﺎر‪ ،‬ﺋﻪﻧــﺪام ﺑــﻮون ﯾــﺎن هﺎﺗﻨــﻪدهر ﻟــﻪ ﮐــﯚرو‬
‫ر‪‬ﮑﺨﺮاوی ﺳﯿﺎﺳﯽ‪ ،‬ﮐﯚﻣﻪﻻﯾﻪﺗﯽ و ﮐﻠﺘﻮوری ﻟﻪ ﺋﻪرﮐﻪ ﮔﺮﯾﻨﮕﻪﮐﺎﻧﯽ ﮐﯚﻣﺎره‪.‬‬
‫‪ _٣‬ﮐﯚﻣﺎری ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﭘﺎر‪‬ﺰﮔﺎری ﻟـﻪ ﻣﺎﻓـﻪﮐﺎﻧﯽ ﻣﻨـﺪا‪‬ن ﻟـﻪ ﺑﻨﻪﻣﺎ‪‬ـﻪ و ﻟـﻪ‬
‫ﮐﯚﻣـﻪڵ دا‪ ،‬ﺑــﻪ ﺋــﻪرﮐ‪‬ﮑﯽ ﮔﺮﯾﻨﮕـﯽ ﺳﻪرﺷــﺎﻧﯽ ﺧــﯚی دهزاﻧـ‪ .‬ﻟــﻪو ﭘ‪‬ﻮهﻧﺪﯾﯿــﻪدا‬
‫ﭘ‪‬ــﺮهوی ﻟــﻪ ﭘﻪﯾﻤﺎﻧﻨﺎﻣــﻪی ﻧ‪‬ﻮﻧﻪﺗــﻪوهﯾﯽ ر‪‬ﮑﺨــﺮاوی ﻧﻪﺗــﻪوه ﯾــﻪﮐﮕﺮﺗﻮوهﮐﺎن‬
‫ﺳﻪﺑﺎرهت ﺑﻪ ﻣﺎﻓﯽ ﻣﻨﺪا‪‬ن دهﮐﺎ و ﭘﻼﻧﯽ‬

‫‪QR‬‬

‫‪@@çbn†ŠíØ@ôma‹ØíáŽî†@ôiïy õü‚íŽïä@õìò‹Žïq@ìóàbäŠói‬‬

‫ﭼ‪‬وﭘ‪‬ی ﭘﻪروهردهﯾﯽ ﺑـﯚ دادهڕ‪‬ـﮋێ‪ .‬ﻧﻮاﻧـﺪﻧﯽ هﻪرﭼﻪﺷـﻨﻪ ﺗﻮﻧـﺪوﺗﯿﮋی ﯾـﻪک‬
‫ﺑﻪراﻣﺒــــﻪر ﺑــــﻪ ﻣﻨــــﺪا‪‬ن و ﮐــــﻪ‪‬ﮑﻮهرﮔﺮﺗﻨﯽ ﺧــــﺮاپ ﻟــــﻪ ﺗﻮاﻧــــﺎﯾﯽ ﻣﻨــــﺪا‪‬ن‪،‬‬
‫ﻗﻪدهﻏﻪدهﮐﺮێ‪.‬‬
‫ﻣﺎددهی ﺷﺎﻧﺰدهﯾﻪم‪ :‬ﺳﻪروهرﯾﯽ ﻗﺎﻧﻮن‬
‫‪ _١‬ﻟــــــﻪ ﮐﯚﻣــــــﺎری ﮐﻮردﺳــــــﺘﺎن دا ﻗــــــﺎﻧﻮون ﻟــــــﻪ ﺳــــــﻪرووی هــــــﻪﻣﻮو‬
‫دهﺳﻪ‪‬ﺗ‪‬ﮑﻪوهﯾﻪ‪.‬‬
‫‪ _٢‬هــﻪﻣﻮو ﺗﺎﮐـﻪﮐـﺎﻧﯽ ﮐﯚﻣــﻪڵ ﻟــﻪ ﺑﻪراﻧﺒــﻪر ﻗﺎﻧﻮﻧــﺪا ﯾﻪﮐﺴــﺎﻧﻦ‪ .‬ﭘ‪‬ﺸــ‪‬ﻠﮑﺮدﻧﯽ‬
‫ﻗﺎﻧﻮن‬
‫ﺑــﻪ هــﻪر ر‪‬ﮕﺎﯾــﻪک داو ﻟﻪﻻﯾــﻪن هﻪرﮐﻪﺳــ‪‬ﮑﻪوه ﻧﺎڕهواﯾــﻪو ﺳــﺰای ﻗــﺎﻧﻮﻧﯿﯽ‬
‫ﺑﻪدواوهﯾﻪ‪.‬‬
‫ﻣﺎددهی ﺣﻪﭬﺪهﯾﻪم‪ :‬دادﭘﻪروهرﯾﯽ ﮐﯚﻣﻪ‪‬ﯾﻪﺗﯽ‬
‫ﮐﯚﻣــﺎری ﮐﻮردﺳــﺘﺎن هــﻪوڵ دهدا ﺋﻴﻤﻜــﺎﻧﻰ آــﺎر ﺑــﯚ هــﻪﻣــﻮوان ﭘ‪‬ــﻚ ﺑ‪‬ﻨــ‪، ‬‬
‫داهــﺎﺗﯽ ﮔﺸــﺘﯽ ﺑــﻪ ﺟﯚر‪‬ــﮏ داﺑــﻪش دهﮐــﺎ ﮐــﻪ ﯾﺎرﻣــﻪﺗﯽ ﺑــﻪ ﺑﻪرزﮐﺮدﻧــﻪوهی‬
‫ﺋﺎﺳــﺘﯽ ژﯾــﺎﻧﯽ ﮐﻪﺳــﺎﻧﯽ ﮐــﻪم داهــﺎت ﺑﮑــﺎ و ﺑــﯚ داﺑــﯿﻦ ﮐﺮدﻧــﯽ ﯾﺎرﻣــﻪﺗﯽ ﯾــﻪ‬
‫ﮐﯚﻣﻪﻻﯾﻪﺗﯽ ﯾﻪﮐﺎن‪ ،‬هﻪﻧﮕﺎو هﻪڵ د‪‬ﻨ‪‬ﺘﻪوه‪.‬‬
‫ﻣﺎددهی هﻪژدهﯾﻪم‪ :‬ﮐﯚﻣﻪ‪‬ﮕﺎی ﻣﻪدهﻧﯽ‬
‫ﮔﻪﺷﻪﺳــﻪﻧﺪﻧﯽ ﮐﯚﻣــﻪ‪‬ﮕﺎی ﻣــﻪدهﻧﯽ ﻧ‪‬ــﻮهرۆﮐﯽ دﯾﻤﻮﮐﺮاﺗﯿــﮏ و ﻣــﯚد‪‬ﻧﯽ‬
‫ﮐﯚﻣﺎر دهﺳﺘﻪﺑﻪر دهﮐﺎ‪ .‬ﻟﻪو ﭘ‪‬ﻮهﻧﺪی ﯾﻪدا‪:‬‬
‫‪ _١‬ﭘﺸـــﺘﯿﻮاﻧﯽ ﻟـــﻪ ﮔﻪﺷﻪﺳـــﻪﻧﺪﻧﯽ ﮐﯚﻣـــﻪ‪‬ﮕﺎی ﻣـــﻪدهﻧﯽ ﻟـــﻪ ﮐﻮردﺳـــﺘﺎن ﻟـــﻪ‬
‫ﺋﻪرﮐﻪﮐﺎﻧﯽ ﺳﻪر ﺷﺎﻧﯽ ﮐﯚﻣﺎری ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﻪ‪.‬‬
‫‪ _٢‬ﺑﻪﺳﺘ‪‬ﻦ ﺳﺎزی ﺑﯚ دوﺑﺎرهﺑﻨﯿﺎﺗﻨﺎﻧﻪوهی ﺷـ‪‬ﻮهی ﭘ‪‬ﻮهﻧـﺪﯾﯽ دووﻻﯾﻪﻧـﻪی‬
‫ﻧ‪‬ــﻮان ﮐﯚﻣــﻪڵ و ﺣﮑﻮوﻣــﻪت ﻟــﻪ ﺳــﻪر ﺑﻨــﻪﻣﺎی ﻓﻪرهــﻪﻧﮕ‪‬ﮑﯽ دﯾﻤﻮﮐﺮاﺗﯿــﮏ و‬

‫‪QS‬‬

‫‪@@çbn†ŠíØ@ôma‹ØíáŽî†@ôiïy õü‚íŽïä@õìò‹Žïq@ìóàbäŠói‬‬

‫ﺋﻪﺳــ‪‬ﯽ ﻟ‪‬ﭙﺮﺳـــﺮاوﯾﻪﺗﯿﯽ دووﻻﯾﻪﻧــﻪ‪ ،‬ﻟـــﻪ ﺋﻪرﮐـــﻪ ﺳــﻪرهﮐﯽ ﯾـــﻪﮐﺎﻧﯽ ﮐﯚﻣـــﺎری‬
‫ﮐﻮردﺳﺘﺎن دهﺑ‪.‬‬
‫ﻣﺎددهی ﻧﯚزدهﯾﻪم‪ :‬ﯾﻪﮐﺴﺎﻧﯿﯽ ژن و ﭘﯿﺎو‬
‫‪ _١‬ﮐﯚﻣﺎری ﮐﻮردﺳﺘﺎن هﻪو‪‬ﺪان ﺑﯚ داﺑﯿﻨﮑﺮدﻧﯽ ﯾﻪﮐﺴﺎﻧﯿﯽ ژﻧـﺎن و ﭘﯿـﺎوان‬
‫ﻟﻪ ﻧﯿﻮ ﺧ‪‬ـﺰان‪ ،‬ﻟـﻪ ﻧﯿـﻮ ﮐﯚﻣـﻪڵ و ﻟـﻪ ﻣﻪﯾـﺪاﻧﯽ ﮐـﺎر و دهﺳـﻪ‪‬ﺗﺪا ﺑـﻪ ﺋـﻪرﮐ‪‬ﮑﯽ‬
‫ﮔﺮﯾﻨﮕﯽ ﺧﯚی دادهﻧ‪.‬‬
‫‪ _٢‬ﮐﯚﻣﺎری ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﻻﺑﺮدﻧﯽ ﻧﺎﺑﻪراﺑـﻪری و داﺑﯿﻨﮑﺮدﻧـﯽ ﯾﻪﮐﺴـﺎﻧﯿﯽ ژن‬
‫و ﭘﯿــﺎو ﻟــﻪ هــﻪﻣﻮو ﺑﻮارهﮐــﺎﻧﯽ ژﯾــﺎن دا ﺑــﻪ ﺑــﻪردی ﺑﻨﺎﻏــﻪی دروﺳــﺘﮑﺮدﻧﯽ‬
‫ﮐﯚﻣﻪ‪‬ﮕﺎﯾﻪﮐﯽ ﻣﻪدهﻧﯽ‪ ،‬ﭘ‪‬ﺸﮑﻪوﺗﻮو و دﯾﻤﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻟﻪ ﮐﻮردﺳـﺘﺎن دا‪ ،‬دهزاﻧـ‪.‬‬
‫ﺋﻪرﮐﯽ ﮐﯚﻣﺎری ﮐﻮردﺳﺘﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﯚ ﺑﻪدﯾﮫ‪‬ﻨﺎﻧﯽ ﯾﻪﮐﺴﺎﻧﯿﯽ ﺗـﻪواوی ژن و ﭘﯿـﺎو‬
‫ﻟﻪ هﻪﻣﻮو ﺑﻮارهﮐﺎﻧﯽ ژﯾﺎﻧﯽ ﮐﯚﻣﻪ‪‬ﯾـﻪﺗﯽ‪ ،‬ﺋـﺎﺑﻮوری و دهﺳـﻪ‪‬ﺗﯽ ﺳﯿﺎﺳـﯽ دا‪،‬‬
‫ﻟﻪ ر‪‬ﮕـﺎی ﺗ‪‬ﮕﻪﯾﺎﻧـﺪن و ﺑـﻪ ﭘﺸـﺘﯿﻮاﻧﯿﯽ ﻗـﺎﻧﻮن هـﻪﻧﮕﺎوی ﺟﯿـﺪدی و ﺑـﻪردهوام‬
‫هﻪ‪‬ﻨ‪‬ﺘﻪوه‪.‬‬
‫ﻣﺎددهی ﺑﯿﺴﺘﻪم‪ :‬ژﯾﻨﮕﻪ و ﺳﻪرﭼﺎوه ﺳﺮوﺷﺘﯽ ﯾﻪﮐﺎن‬
‫‪ _١‬ﮐﯚﻣﺎری ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﻟﻪ ﭘ‪‬ﻨﺎوی ﭘﺎر‪‬ﺰﮔﺎری ﻟﻪ ﺳﺮوﺷـﺘﯽ ﮐﻮردﺳـﺘﺎن و‬
‫ﻣﺴﺴﯚﮔﻪر ﮐﺮدﻧـﯽ ﻟـﻪشﺳـﺎﻏﯽ و ژﯾـﺎﻧ‪‬ﮑﯽ ﺑﺎﺷـﺘﺮ ﺑـﯚ داﻧﯿﺸـﺘﻮواﻧﯽ ﺋﯿﺴـﺘﺎ و‬
‫ﻧﻪوهﮐﺎﻧﯽ داهﺎﺗﻮوی ﮐﻮردﺳﺘﺎن دا‪ ،‬ﺑﺎﯾﻪﺧ‪‬ﮑﯽ زۆر ﺑﻪ ﭘﺎراﺳﺘﻨﯽ ژﯾﻨﮕﻪ دهدا‪.‬‬
‫‪ _٢‬ﺑــﻮوﻧﯽ ﺋــﺎﺑﻮوری ﯾــﻪﮐﯽ ﭘ‪‬ﺸــﮑﻪوﺗﻮو ﺗــﺎ رادهﯾــﻪﮐﯽ زۆر ﭘﻪﯾﻮهﺳــﺘﻪ ﺑــﻪ‬
‫ﮐــﻪ‪‬ﮑﻮهرﮔﺮﺗﻨﯽ ﮐﺎرﻧﺎﺳـــﺎﻧﻪ ﻟـــﻪ ﭘﺎﺷـــﻪﮐﻪوت و ﺳـــﻪرﭼﺎوه ﺳﺮوﺷـــﺘﯽ و ژ‪‬ـــﺮ‬
‫زهوﯾﯿــﻪﮐﺎن‪ .‬ﮐﯚﻣــﺎری ﮐﻮردﺳــﺘﺎن دهﺑــ‪ ‬ﺑــﯚ ﭘﺎراﺳــﺘﻦ و ﮐــﻪ‪‬ﮑﻮهرﮔﺮﺗﻦ ﻟــﻪم‬
‫ﺳــﺎﻣﺎﻧﻪ ﮔﺸــﺘﯽ ﯾﺎﻧــﻪ ﻟﻪﮐﻮردﺳــﺘﺎن دا ﺧــﺎوهن ﭘــﻼن و ﺑﻪرﻧﺎﻣــﻪی ﺗﺎﯾﺒــﻪﺗﯽ ﺑــﻪ‬
‫هﺎوﮐﺎری ﻟﻪﮔﻪڵ دهو‪‬ﻪﺗﯽ ﻓﯿﺪراڵ ﺑ‪.‬‬
‫‪ _٣‬ﺋــﻪرﮐﯽ ﮐﯚﻣــﺎری ﮐﻮردﺳــﺘﺎﻧﻪ ﮐــﻪ ﻟــﻪ هــﻪﻣﻮو ﭘــ‪‬ۆژه و ﭘ‪‬ۆﮔﺮاﻣ‪‬ــﮏ دا‬
‫ﻻﯾﻪﻧﯽ ژﯾﻨﮕﻪﭘﺎر‪‬ﺰی ﻟﻪﺑﻪرﭼﺎو ﺑﮕﺮێ‪.‬‬

‫‪QT‬‬

‫‪@@çbn†ŠíØ@ôma‹ØíáŽî†@ôiïy õü‚íŽïä@õìò‹Žïq@ìóàbäŠói‬‬

‫ﻓﻪﺳ‪‬ﯽ ﭼﻮارهم‪:‬‬
‫ﺋﺎﻣﺎﻧﺠﯽ در‪‬ﮋﺧﺎﯾﻪﻧﯽ ﺣﯿﺰب‬
‫ﻣﺎددهی ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﻪﮐﻪم‪:‬‬
‫‪١‬ــــ ﺋﺎﻣـــﺎﻧﺠﯽ در‪‬ﮋﺧﺎﯾـــﻪﻧﯽ ﺣﯿﺰﺑـــﯽ د‪‬ﻤـــﻮآﺮاﺗﯽ آﻮردﺳـــﺘﺎن هﻪو‪‬ﺪاﻧـــﻪ ﺑـــﯚ‬
‫ﭘ‪‬ﻜﮫ‪‬ﻨـــــﺎﻧﯽ آﯚﻣﻪ‪‬ﮕﺎﯾـــــﻪك ﻟﻪﺳـــــﻪر ﺑﻨـــــﻪﻣﺎی ﺑﺎﯾﻪﺧـــــﻪآﺎﻧﯽ ﺳﻮﺳـــــﯿﺎﻟﯿﺰﻣﯽ‬
‫د‪‬ﻤﻮآﺮاﺗﯿﻚ ﻟﻪ رۆژهﻪ‪‬ﺗﯽ آﻮردﺳﺘﺎن دا‪.‬‬
‫‪٢‬ـ ـ ﻟــﻪم آﯚﻣﻪ‪‬ﮕﺎﯾــﻪدا آــﻪ ﺑﺎﯾﻪﺧــﻪآﺎﻧﯽ ﺳﻮﺳــﯿﺎﻟﯿﺰﻣﯽ د‪‬ﻤﻮآﺮاﺗﯿــﻚ ﭘــﻪﯾ‪‬هو‬
‫دهآﺮ‪‬ﻦ ﺑﻪرژهوهﻧﺪی ﮔﺸﺘﯿﯽ ﺧﻪ‪‬ﻚ ﺋﺎﻣﺎﻧﺠﯽ ﺳﻪرهآﯽﯾﻪ‪.‬‬
‫‪٣‬ـ ﺟﻪوهﻪری د‪‬ﻤﻮآﺮاﺗﯿﻚ ﺑﻮوﻧﯽ ﺋﻪم ﺳﯿﺴﺘﻤﻪ ﻟﻪوه داﯾﻪ آﻪ ﭘ‪‬ﻜﮫـﺎﺗﻨﯽ‪ ،‬ﻟـﻪ‬
‫ﭘﺮۆﺳﻪی رﯾﻔﻮرﻣـﺪا‪ ،‬ﺑـﻪ ﺷـ‪‬ﻮاز‪‬ﻜﯽ د‪‬ﻤﻮآﺮاﺗﯿـﻚو ﻟـﻪ ر‪‬ﮕـﺎی ﺑﻪﺷـﺪارﯾﻜﺮدﻧﯽ‬
‫ﺧﻪ‪‬ﻜﻪوه د‪‬ﺘﻪ دی‪.‬‬
‫‪٤‬ـ ـ ﺑﻨــﻪﻣﺎی ﺳﻮﺳــﯿﺎﻟﯿﺰﻣﯽ د‪‬ﻤﻮآﺮاﺗﯿــﻚ ﻟﻪﺳــﻪر دادﭘــﻪروهرﯾﯽ آﯚﻣﻪ‪‬ﯾــﻪﺗﯽ‬
‫دادهﻣﻪزرێ‪ ،‬ﻟﻪم آﯚﻣﻪ‪‬ﮕﺎﯾﻪدا ﺳﺘﻪﻣﯽ ﻧﻪﺗﻪوهﯾﯽ‪ ،‬ﺋﯿﺘﻨﯿﻜﯽو رهﮔﻪزی‪ ،‬ﻧـﺎﻣ‪‬ﻨ‪‬و‬
‫هﻪوڵ دهدرێ ﻣﻪودای ﻧ‪‬ﻮان ﭼﯿﻨﻪآﺎن آﻪم ﺑﻜﺮ‪‬ﺘﻪوه‪.‬‬
‫‪٥‬ـ ﻟﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺰﻣﯽ د‪‬ﻤﻮآﺮاﺗﯿﻚ دا ﭘﻪﯾ‪‬هوی ﻟـﻪ ﺳﯿﺴـﺘﻤﯽ ﺑـﺎزاڕی ﺋـﺎزادی‬
‫ﭼـــﺎوهد‪‬ﺮی آـــﺮاو ﻟﻪﻻﯾـــﻪن دهﺳـــﻪ‪‬ﺗﯽ ﺳﯿﺎﺳـــﯽو د‪‬ﻤـــﻮآﺮاﺗﯿﻜﯽ ﺧﻪ‪‬ﻜـــﻪوه‬
‫دهآﺮێ‪.‬‬
‫‪٦‬ـــــ ﻟــــﻪم ﺳﯿﺴــــﺘﻤﻪدا ﺑــــﯚ ﭘﺎراﺳــــﺘﻨﯽ ﭘﺎرﺳــــﻪﻧﮕﯽ ر‪‬ــــﮋهی آﯚﻣﻪ‪‬ﯾــــﻪﺗﯽو‬
‫دهﺳــﻜﻪوﺗﻪ آﯚﻣﻪ‪‬ﯾــﻪﺗﯽو د‪‬ﻤﻮآﺮاﺗﯿﻜــﻪآﺎن‪ ،‬ﺑ‪‬ﺠﮕــﻪ ﻟــﻪ ﻧﯿﺰاﻣــﯽ )ﯾ ـﻪك آــﻪس‬
‫ﯾــــﻪك دهﻧــــﮓ( ﺳــــﻪﻧﺪﯾﻜﺎآﺎن‪ ،‬ﯾﻪآﯿــــﻪﺗﯽ ﯾــــﻪ آﺮ‪‬ﻜــــﺎری ﯾــــﻪﮐﺎنو داﻣــــﻪزراوه‬
‫ﺟﯚراوﺟﯚره آﻠﺘﻮورﯾﯿﻪآﺎن دهﺑ‪ ‬هﻪرﭼﯽ زۆرﺗﺮ ر‪‬ﻚ ﺑﺨﺮ‪‬ﻦ‪.‬‬
‫‪٧‬ـ ـ ﺧــﯚ ﮔﻮﻧﺠﺎﻧــﺪن ﻟﻪﮔــﻪڵ هﻪﻟﻮﻣــﻪرﺟﯽ ﺗﺎﯾﺒــﻪﺗﯿﯽ و‪‬ﺗﻪآــﻪﻣﺎن )آﯚﻣــﻪ‪‬ﮕﺎ(و‬
‫رهﭼﺎوآﺮدﻧﯽ ﻗـﺎزاﻧﺠﯽ ﻧﻪﺗـﻪوهﯾﯽ دوو ﭘ‪‬هﻧﺴـﯿﭙﯽ ﺳـﻪرهآﯿﻦ ﺑـﯚ ﭘﯿـﺎدهآﺮدﻧﯽ‬
‫ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺰﻣﯽ د‪‬ﻤﻮآﺮاﺗﯿﻚ‪.‬‬

‫‪QU‬‬

‫‪@@çbn†ŠíØ@ôma‹ØíáŽî†@ôiïy õü‚íŽïä@õìò‹Žïq@ìóàbäŠói‬‬

‫ﻓﻪﺳﻠﯽ ﭘ‪‬ﻨﺠﻪم‪:‬‬
‫ﯾﻪﮐﯿﻪﺗﯿﯽ ﻧﻪﺗﻪوهﮐﺎن ﻟﻪ ﺋ‪‬ﺮان‬
‫ﻣﺎددهی ﺑﯿﺴﺖ و دووهم‪ :‬ر‪‬ﮕﺎی دروﺳﺘﯽ ﯾﻪﮐﯿﻪﺗﯿﯽ ﻧﻪﺗﻪوهﮐﺎن ﻟﻪ ﺋ‪‬ﺮاﻧﺪا‬
‫ﺣﺎﮐﻤﯿــﻪﺗﯽ ﮐﯚﻣــﺎری و دﯾﻤﻮﮐﺮاﺗﯿــﮏ ﻟــﻪ ﺑﻪڕ‪‬ﻮهﺑﻪراﯾــﻪﺗﯽ دا دهﺗــﻮاﻧ‪ ‬ﺑﺒ‪‬ﺘ ـﻪ‬
‫دهﺳــﺘﻪﺑﻪری هﺎوﭘ‪‬ﻮهﻧــﺪی و هﺎوﭘــﻪﯾﻤﺎﻧﯽ ﯾــﻪﮐﯽ ﭘﺘــﻪوﺗﺮ ﻟــﻪ ﻧ‪‬ــﻮ ﻧﻪﺗــﻪوهﮐﺎﻧﯽ‬
‫ﺋ‪‬ـــﺮان داو زهﻣﯿﻨﻪﺳـــﺎزی ﭘ‪‬ﮑــــﻪوهژﯾﺎﻧ‪‬ﮑﯽ داﺧﻮازاﻧـــﻪ و دادﭘﻪروهراﻧـــﻪ‪ ،‬ﻟــــﻪ‬
‫ﭼﻮارﭼ‪‬ﻮهﯾﻪﮐﯽ دﯾﺎرﯾﮑﺮاو ﻟﻪ ﺋ‪‬ﺮاﻧﯽ دواڕۆژدا‪.‬‬
‫ﺣﯿﺰﺑــﯽ دﯾﻤــﻮﮐﺮاﺗﯽ ﮐﻮردﺳــﺘﺎن هــﻪﻣﻮو ﻧﻪﺗــﻪوهﮐﺎﻧﯽ ﺋ‪‬ــﺮان ﺑــﻪ دۆﺳــﺘﯽ‬
‫ﻧﻪﺗﻪوهی ﮐﻮرد دهزاﻧ‪ ‬و ﻟﻪ ﺧﻪﺑﺎﺗﯽ ﻧﻪﺗﻪوه زۆرﻟ‪‬ﮑﺮاوهﮐـﺎن ﺑـﯚ رزﮔـﺎری ﻟـﻪ‬
‫ﺳﺘﻪﻣﯽ ﻧﻪﺗﻪواﯾﻪﺗﯽ و داﺑـﯿﻦ ﮐﺮدﻧـﯽ ﻣـﺎﻓﯽ ﺑﻪراﺑـﻪر ﺑـﯚ هـﻪﻣﻮوﯾﺎن ﭘﺸـﺘﯿﻮاﻧﯽ‬
‫دهﮐـــﺎ‪ .‬ﻟـــﻪ رواﻧﮕـــﻪی ﺣﯿﺰﺑـــﯽ دﯾﻤـــﻮﮐﺮاﺗﯽ ﮐﻮردﺳـــﺘﺎﻧﻪوه ﯾﻪﮐﯿـــﻪﺗﯿﯽ ﻧ‪‬ـــﻮان‬
‫ﻧﻪﺗﻪوهﮐﺎن ﭘ‪‬ﻮﯾﺴﺘﻪ ﺋﻪم ﺋﻪﺳ‪‬ﻧﻪی ﺧﻮارهوهی ﺗ‪‬ﺪا رهﭼﺎو ﺑﮑﺮ‪‬ﻦ‪:‬‬
‫‪ _١‬هــﻪر ﻧﻪﺗﻪوهﯾــﻪک ﺋــﺎزاد و ﺳﻪرﺑﻪﺳــﺖ ﺑــ‪ ‬ﻟــﻪ ﺑــﻪڕ‪‬ﻮهﺑﺮدﻧﯽ ﮐﺎروﺑــﺎری‬
‫ﺋﯿﺪارﯾﯽ ﻧﺎوﭼﻪی ﺧﯚی ﺑﻪهﯚی ﻧﻮ‪‬ﻨﻪراﻧﯽ هﻪ‪‬ﺒﮋ‪‬ﺮاوی ﺧﯚﯾﻪوه‪.‬‬
‫‪ -٢‬هﻪرﮐﺎم ﻟﻪ ﻧﻪﺗﻪوهﮐﺎن ﺋﻪو ﻣﺎﻓﻪﯾﺎن هـﻪﺑ‪ ‬ﮐـﻪ ﻟـﻪ ر‪‬ﮕـﺎی ر‪‬ﻔﺮاﻧﺪۆﻣـﻪوه‬
‫دهﻧﮓ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻪوه ﯾﺎن هﺎﺗﻨﻪ دهر ﻟﻪو ﯾﻪﮐﯿﻪﺗﯽﯾﻪ ﺑﺪهن‪.‬‬
‫‪ _٣‬هــﻪﻣﻮو ﻧﻪﺗــﻪوهﮐﺎن ﺑــﻪﭘ‪‬ﯽ ﺣﻪﺷــﯿﻤﻪﺗﯿﺎن ﻟــﻪ ﺑــﻪر‪‬ﻮهﺑﺮدﻧﯽ ﮐﺎروﺑــﺎری‬
‫دهو‪‬ﻪﺗﯽ ﻓﯿﺪراڵ دا ﺑﻪﺷﺪار ﺑﻦ‪.‬‬
‫‪ _٤‬ﺋ‪‬ﺮاﻧــﯽ ﻓﯿــﺪراڵ ﺧــﺎوهﻧﯽ دوو ﺋﻪﻧﺠﻮﻣــﻪﻧﯽ ﻧﻮ‪‬ﻨــﻪرانو ﻧﻪﺗــﻪوهآﺎن ﺑــ‪.‬‬
‫ﺋﻪﻧــﺪاﻣﺎﻧﯽ ﺋﻪﻧﺠﻮﻣــﻪﻧﯽ ﻧﻮ‪‬ﻨــﻪران ﺑــﻪﭘ‪‬ﯽ ﺣﻪﺷــﯿﻤﻪت دﯾــﺎری ﺑﮑــﺮ‪‬ﻦو هــﻪڵ‪-‬‬
‫ﺑﮋ‪‬ـــﺮدر‪‬ﻦ‪ .‬ﺑـــﻪ‪‬م ﺋﻪﻧـــﺪاﻣﺎﻧﯽ ﺋﻪﻧﺠﻮﻣـــﻪﻧﯽ ﻧﻪﺗـــﻪوهآﺎن ﺑـــﯚ هـــﻪر آـــﺎم ﻟــــﻪ‬
‫ﻧﻪﺗـــﻪوهآﺎﻧﯽ ﺋ‪‬ﺮاﻧـــﯽ ﻓﯿـــﺪراڵ ﺑﻪﻗـــﻪدهر ﯾـــﻪك ﺑـــﻦو هـــﯿﭻ ﺑ‪‬ﯾـــﺎر‪‬ﻜﯽ ﮔﺮﻧـــﮓ‬
‫ﺑﻪﺗﺎﯾﺒـــﻪﺗﯽ ﺋـــﻪو ﺑ‪‬ﯾﺎراﻧـــﻪ آـــﻪ ﭘ‪‬ﻮهﻧـــﺪیﯾﺎن ﺑـــﻪ ﭼﺎرهﻧﻮوﺳـــﯽ ﻧﻪﺗـــﻪوهﮐﺎﻧﯽ‬

‫‪QV‬‬

‫‪@@çbn†ŠíØ@ôma‹ØíáŽî†@ôiïy õü‚íŽïä@õìò‹Žïq@ìóàbäŠói‬‬

‫ﺋ‪‬ﺮاﻧــﻪوه هﻪﯾــﻪ ﺑــﻪﺑ‪ ‬ﭘﻪﺳــﻨﺪ آــﺮان ﻟﻪﻻﯾــﻪن ﺋــﻪم ﺋﻪﻧﺠﻮﻣﻪﻧــﻪوه آــﺎری ﭘــ‪‬‬
‫ﻧﻪآﺮێ‪.‬‬
‫‪ _٥‬ﺋﻪﮔﻪر ﺑﺮﯾﺎر‪‬ﮏ دژاﯾﻪﺗﯿﯽ ﻟﻪﮔﻪڵ ﺑﻪرژهوهﻧﺪﯾﯽ ﻧﻪﺗﻪوهﯾﯽ هـﻪر ﯾـﻪک ﻟـﻪ‬
‫ﻧﻪﺗــﻪوهﮐﺎن هــﻪﺑ‪ ،‬ﻣــﺎﻓﯽ ﭬ‪‬ﺘــﯚ ﺑــﯚ ﻧﻮ‪‬ﻨــﻪراﻧﯽ ﺋــﻪو ﻧﻪﺗﻪوهﯾــﻪ ﻟــﻪ ﺋﻪﻧﺠﻮﻣــﻪﻧﯽ‬
‫ﻧﻪﺗﻪوهﮐﺎن دا ﭘﺎر‪‬ﺰراو ﺑ‪.‬‬

‫ﻓﻪﺳﻠﯽ ﺷﻪﺷﻪم‪:‬‬
‫ﺳﯿﺎﺳﻪت ﺑﻪراﻣﺒﻪر ﺑﻪﺷﻪﮐﺎﻧﯽ دﯾﮑﻪی ﮐﻮردﺳﺘﺎن‬
‫ﻣــﺎددهی ﺑﯿﺴــﺖو ﺳــ‪‬ﯿﻪم‪ :‬هﻪ‪‬ﻮ‪‬ﺴــﺘﯽ آﯚﻣــﺎری آﻮردﺳــﺘﺎن ﺑﻪراﻧﺒــﻪر ﺑــﻪ‬
‫ﺑﻪﺷﻪآﺎﻧﯽ دﯾﻜﻪی آﻮردﺳﺘﺎن ﺑﻪم ﺟﯚرهﯾﻪ‪:‬‬
‫‪١‬ـ ﮔﻪﻟﻰ آﻮرد ﻟﻪ هﻪﻣﻮو ﺑﻪﺷﻪآﺎﻧﯽ آﻮردﺳـﺘﺎنو آـﻮرد ﻟـﻪ هـﻪر ﺷـﻮ‪‬ﻨ‪‬ﻚ‬
‫ﺑ‪ ‬ﺑﻪ ﺋﻪﻧﺪاﻣﯽ ﯾﻪك ﻧﻪﺗﻪوه دهﻧﺎﺳ‪.‬‬
‫‪٢‬ـ ﻟﻪ ﺧﻪﺑﺎﺗﯽ رهوای ﻧﻪﺗﻪوهی آﻮرد ﻟﻪ ﺑﻪﺷﻪآﺎﻧﯽ دﯾﻜـﻪی آﻮردﺳـﺘﺎن ﺑـﯚ‬
‫داﺑﯿﻨﻜﺮدﻧﯽ ﻣﺎفو ﺋﺎزادیﯾﻪ ﻧﻪﺗﻪواﯾﻪﺗﯽﯾﻪآﺎﻧﯽ ﭘﺸﺘﯿﻮاﻧﯽ دهآﺎ‪.‬‬
‫‪٣‬ــــــ ﭘـــــﻪﻧﺎی ﺳﯿﺎﺳـــــﯽ ﺑـــــﻪو آﻮرداﻧـــــﻪ دهدا آـــــﻪ ﺑـــــﻪ هـــــﯚی ﺧـــــﻪﺑﺎﺗﯽ‬
‫رزﮔﺎرﯾﺨﻮازاﻧﻪوه ﻟﻪ ﺑﻪﺷﻪآﺎﻧﯽ دﯾﻜﻪی آﻮردﺳﺘﺎن دهآﻪوﻧﻪ ﺑـﻪر ﻣﻪﺗﺮﺳـﯽ و‬
‫ﻧﺎﭼﺎر دهﺑﻦ و‪‬ﺗﻪآﻪﯾﺎن ﺑﻪﺟ‪ ‬ﺑ‪‬ﻦ‪.‬‬
‫‪٤‬ـــ ﭘ‪‬ﻮهﻧــﺪﯾﯽ دۆﺳــﺘﺎﻧﻪی ﺳﯿﺎﺳــﯽ و ﺋــﺎﺑﻮوریو ﺑﺎزرﮔــﺎﻧﯽ و ﻓﻪرهــﻪﻧﮕﯽ‬
‫ﻟﻪﮔـــﻪڵ ﺋـــﻪو ﺑﻪﺷـــﺎﻧﻪی آﻮردﺳـــﺘﺎن دا دادهﻣـــﻪزر‪‬ﻨ‪ ‬آـــﻪ ﻟـــﻪ ﭼﻮارﭼ‪‬ـــﻮهی‬
‫و‪‬ﺗﻪآﻪﯾﺎندا ﺑﻪ ﻣﺎﻓﻪ ﻧﻪﺗﻪواﯾﻪﺗﯽﯾﻪﮐﺎﻧﯿﺎن ﮔﻪﯾﺸﺘﻮون‪.‬‬

‫‪QW‬‬

‫‪@@çbn†ŠíØ@ôma‹ØíáŽî†@ôiïy õü‚íŽïä@õìò‹Žïq@ìóàbäŠói‬‬

‫ﭘ‪‬هوی ﻧ‪‬ﻮﺧﯚی ﺣﯿﺰﺑﯽ دﯾﻤﻮﮐﺮاﺗﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن‬
‫ﻓﻪﺳ‪‬ﯽ ﯾﻪﮐﻪم‪ :‬ﭘ‪‬ﻨﺎﺳﻪی ﺣﯿﺰب‬
‫ﻣﺎددهی ﯾﻪﮐﻪم‪ :‬ﻧﺎوی ﺣﯿﺰب‪" ،‬ﺣﯿﺰﺑﯽ دﯾﻤﻮﮐﺮاﺗﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن"ـﻪ‬
‫ﻣــــــﺎددهی دووهم‪ :‬ﺣﯿﺰﺑــــــﯽ دﯾﻤــــــﻮﮐﺮاﺗﯽ ﮐﻮردﺳــــــﺘﺎن‪ ،‬ﺣﯿﺰﺑ‪‬ﮑــــــﯽ‬
‫رزﮔـــــــﺎرﯾﺨﻮازی ﻧﻪﺗـــــــﻪوهﯾﯽ و دﯾﻤﻮﮐﺮاﺗـــــــﻪ‪ ،‬ﮐـــــــﻪ و‪‬ﺗﭙـــــــﺎر‪‬ﺰان و‬
‫ﺋـــــﺎزادﯾﺨﻮازاﻧﯽ رۆژهـــــﻪ‪‬ﺗﯽ ﮐﻮردﺳـــــﺘﺎن ﻟـــــﻪ رﯾﺰهﮐـــــﺎﻧﯽ ﺧـــــﯚی دا‬
‫ﮐﯚدهﮐﺎﺗﻪوه‪.‬‬
‫ﻣﺎددهی ﺳ‪‬ﯿﻪم‪ :‬ﺣﯿﺰﺑﯽ دﯾﻤـﻮﮐﺮاﺗﯽ ﮐﻮردﺳـﺘﺎن ﺣﯿﺰﺑ‪‬ﮑـﯽ ﺳـ‪‬ﮑﻮﻻره‬
‫و ﺑ‪‬وای ﺑﻪ ﺟﯿﺎﯾﯽ دﯾﻦ ﻟﻪ دهﺳﻪ‪‬ﺗﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ هﻪﯾﻪ‪.‬‬
‫ﻣﺎددهی ﭼﻮارهم‪ :‬ﺣﯿﺰﺑﯽ دﯾﻤﻮﮐﺮاﺗﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﻟـﻪ ﭘ‪‬ﻮهﻧـﺪی ﯾـﻪﮐﺎﻧﯽ‬
‫ﺧـــﯚی ﻟﻪﮔـــﻪڵ ﺣﯿـــﺰب و ر‪‬ﮑﺨﺮاوهﮐـــﺎن دا ﭘـــﻪﯾ‪‬هوی ﻟـــﻪ ﭘﻠـــﻮراﻟﯿﺰﻣﯽ‬
‫ﺳﯿﺎﺳﯽ دهﮐﺎ‪.‬‬

‫‪QX‬‬

‫‪@@çbn†ŠíØ@ôma‹ØíáŽî†@ôiïy õü‚íŽïä@õìò‹Žïq@ìóàbäŠói‬‬

‫ﻓﻪﺳ‪‬ﯽ دووهﻪم‪ :‬ﺋﻪﻧﺪاﻣﻪﺗﯿﯽ ﺣﯿﺰب‬
‫ﻣﺎددهی ﭘ‪‬ﻨﺠﻪم‪ :‬ﻣﻪرﺟﻪﮐﺎﻧﯽ ﺑﻮون ﺑﻪ ﺋﻪﻧﺪام‬
‫هــــﻪﻣﻮو داﻧﯿﺸــــﺘﻮوﯾﻪﮐﯽ رۆژهــــﻪ‪‬ﺗﯽ آﻮردﺳــــﺘﺎن و هــــﻪﻣﻮو آــــﻮرد‪‬ﮑﯽ‬
‫رۆژهـــﻪ‪‬ت دهﺗـــﻮاﻧ‪ ‬ﺑﺒ‪‬ﺘـــﻪ ﺋﻪﻧـــﺪاﻣﯽ ﺣﯿﺰﺑـــﯽ د‪‬ﻤـــﻮآﺮاﺗﯽ آﻮردﺳـــﺘﺎن‪ ،‬ﺑـــﻪ‬
‫ﻣﻪرﺟ‪‬ﻚ‪:‬‬
‫_ ﺗﻪﻣﻪﻧﯽ ﻟﻪ ‪١٨‬ﺳﺎڵ آﻪﻣﺘﺮ ﻧﻪﺑ‪.‬‬
‫_ ﺑﻪرﻧﺎﻣﻪ و ﭘ‪‬هوی ﻧ‪‬ﻮﺧﯚی ﺣﯿﺰب ﭘﻪﺳﻨﺪ ﺑﻜﺎ‪.‬‬
‫_ ﻣﺮۆﭬ‪‬ﮑﯽ ﺧﯚﺷﻨﺎو و و‪‬ﺗﭙﺎر‪‬ﺰ ﺑ‪.‬‬
‫ﻣﺎددهی ﺷﻪﺷﻪم‪ :‬ﺷ‪‬ﻮهی وهرﮔﺮﺗﻨﯽ ﺋﻪﻧﺪام‬
‫ﺑﯚ ﺋﻪوهی ﮐﻪﺳ‪‬ﮏ ﺑﻪ ﺋﻪﻧﺪام وهرﺑﮕﯿﺮێ ﭘ‪‬ﻮﯾﺴﺘﻪ‪:‬‬
‫_ دوو ﺋﻪﻧﺪاﻣﯽ ﺣﯿﺰب ﺑﯽﻧﺎﺳ‪‬ﻨﻦ‪.‬‬
‫_ ﻻﻧﯽ آﻪم ﺷﻪش ﻣﺎﻧﮓ ﻟﻪژ‪‬ﺮ ﺗﺎﻗﯿﻜﺮدﻧﻪوهدا ﺑ‪.‬‬
‫_ ﺋﻪﻧﺪاﻣﯽ ﺣﯿﺰب و ر‪‬ﻜﺨﺮاو‪‬ﻜﯽ ﺳﯿﺎﺳﯿﯽ دﯾﻜﻪ ﻧﻪﺑ‪.‬‬
‫_ ﻟـــﻪ ﻻﯾـــﻪن زۆرﺑـــﻪی ﺋﻪﻧـــﺪاﻣﺎﻧﯽ ﺷـــﺎﻧﻪﯾﻪﮐﯽ ﺣﯿﺰﺑـــﯽ ﯾـــﺎن ﺋﯚرﮔـــﺎﻧ‪‬ﮑﯽ‬
‫ﺳﻪرهوهﺗﺮهوه ﺑﻪ ﺋﻪﻧﺪام وهرﺑﮕﯿﺮێ‪.‬‬
‫ﺗ‪‬ﺒﯿﻨﯽ‪:‬‬
‫ﺋﻪو ﮐﻪﺳـﺎﯾﻪﺗﯽﯾـﻪ ﮐﯚﻣﻪ‪‬ﯾـﻪﺗﯽ‪ ،‬ﻓﻪرهـﻪﻧﮕﯽ و زاﻧﺴـﺘﯽﯾﺎﻧـﻪ ﮐـﻪ ﺧﯚﯾـﺎن ﻟـﻪ‬
‫ﺳﯿﺎﺳــﻪت و ﺑﯚﭼﻮوﻧــﻪﮐﺎﻧﯽ ﺣﯿــﺰب ﺑــﻪ ﻧﯿﺰﯾــﮏ دهزاﻧــﻦ وهک دۆﺳــﺘﯽ ﺣﯿــﺰب‬
‫ر‪‬ﺰﯾﺎن ﻟ‪ ‬دهﮔﯿﺮێ و ﻟﻪ هﺎوﮐﺎری و ﺑﯿﺮوڕاﮐﺎﻧﯿﺎن ﭘ‪‬ﺸﻮازی دهﮐﺮێ‪.‬‬

‫‪QY‬‬

‫‪@@çbn†ŠíØ@ôma‹ØíáŽî†@ôiïy õü‚íŽïä@õìò‹Žïq@ìóàbäŠói‬‬

‫ﻓﻪﺳ‪‬ﯽ ﺳ‪‬ﻴﻪم‪ :‬ﺋﻪرک و ﻣﺎﻓﻪﮐﺎﻧﯽ ﺋﻪﻧﺪام‬
‫ﻣﺎددهی ﺣﻪوﺗﻪم‪ :‬ﺋﻪرﮐﻪﮐﺎﻧﯽ ﺋﻪﻧﺪاﻣﯽ ﺣﯿﺰب‬
‫ﺋﻪرآﯽ ﺋﻪﻧﺪاﻣﯽ ﺣﯿﺰﺑﻪ آﻪ‪:‬‬
‫_ ﺑﯚ وهدﯾﮫ‪‬ﻨﺎﻧﯽ ﺋﺎﻣﺎﻧﺠﻪآﺎﻧﯽ ﺣﯿﺰب آﻪ ﻟﻪ ﺑﻪرﻧﺎﻣﻪدا هﺎﺗﻮون‪ ،‬ﺗ‪‬ﺑﻜﯚﺷ‪.‬‬
‫_ ﺑﯚ ﭘﺎراﺳﺘﻨﯽ ﯾﻪآﯿﻪﺗﯿﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽو ﺗﻪﺷﻜﯿﻼﺗﯿﯽ ﺣﯿﺰب هﻪوڵ ﺑﺪا‪.‬‬
‫_ ﺑﻪﭘ‪‬ﯽ ﭘ‪‬هوی ﻧ‪‬ﻮﺧﯚ ﭘﻪﯾﺮهوی دﯾﺴﯿﭙﻠﯿﻨﯽ ﺣﯿﺰب ﺑ‪.‬‬
‫_ ﻟﻪ ﯾﻪآ‪‬ﻚ ﻟﻪ ﺋﯚرﮔﺎﻧﻪآﺎﻧﯽ ﺣﯿﺰب دا ﺗ‪‬ﺑﻜﯚﺷ‪.‬‬
‫_ ﻧﮫ‪‬ﻨﯽ ﯾﻪآﺎﻧﯽ ﺣﯿﺰب ﺑﭙﺎر‪‬ﺰێ‪.‬‬
‫_ ﭘﻠﻪی زاﻧﯿﺎرﯾﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﮐﯚﻣﻪ‪‬ﯾﻪﺗﯿﯽ ﺧﯚی ﺑﻪر‪‬ﺘﻪ ﺳﻪرێ‪.‬‬
‫_ ﺳﯿﺎﺳﻪﺗﯽ ﺣﯿﺰب ﺑﻪر‪‬ﺘﻪ ﻧ‪‬ـﻮ آﯚﻣـﻪ‪‬ﻧﯽ ﺧـﻪ‪‬ﻚو ﭘ‪‬ﻮهﻧـﺪی ﻟﻪﮔـﻪڵ ﺋـﻪوان‬
‫ﺑﻪه‪‬ﺰ ﺑﻜﺎ و ﻟﻪ ﺑﯿﺮوڕا و ﺋﻪزﻣﻮوﻧﯽ ﺋﻪوان آﻪ‪‬ﻚ وهرﺑﮕﺮێ‪.‬‬
‫_ ﺣﻪﻗﯽ ﺋﻪﻧﺪاﻣﻪﺗﯽ ﺑﺪا‪.‬‬
‫ﻣﺎددهی هﻪﺷﺘﻪم‪ :‬ﻣﺎﻓﻪآﺎﻧﯽ ﺋﻪﻧﺪاﻣﯽ ﺣﯿﺰب‬
‫ﺋﻪﻧﺪاﻣﯽ ﺣﯿﺰب ﻣﺎﻓﯽ ﺋﻪوهی هﻪﯾﻪ آﻪ‪:‬‬

‫هـــﻪرآﺎم ﻟـــﻪ ﺋﯚرﮔﺎﻧـــﻪآﺎﻧﯽ ﺣﯿـــﺰب‬

‫ ﺑـــﻪ ﺋﻪﻧـــﺪام ﯾـــﺎن ﺑﻪرﭘﺮﺳـــﯽ‬‫هﻪڵﺑﮋ‪‬ﺮدرێ‬
‫ﯾﺎن دﯾﺎری ﺑﮑﺮێ‪.‬‬
‫ ﻟﻪ ﻧ‪‬ﻮ ﺧﯚی ﺣﯿﺰب دا راﺷﮑﺎواﻧﻪ ﻟﻪ هﻪﻣﻮو ﺋﻪﻧﺪاﻣ‪‬ﻚ ﯾﺎ ﺋﯚرﮔﺎﻧ‪‬ﻚ‬‫ﻟﻪ آﯚﺑﻮوﻧﻪوهآﺎﻧﯽ ﺣﯿﺰﺑﯽدا رهﺧﻨﻪ ﺑﮕﺮێ‪.‬‬
‫ ﺳﯿﺎﺳﻪﺗﯽ ﺣﯿﺰب ﺑﺨﺎﺗﻪ ﺑﻪر ﭘﺮﺳﯿﺎر و ﭘ‪‬ﺸﻨﯿﺎری ﮔﯚڕﯾﻨﯽ ﺑﮑﺎ‪.‬‬‫ ﻟﻪ ر‪‬ﮕﺎی ﺗﻪﺷﻜﯿﻼﺗﯽ ﯾﻪوه ﺑﻪ هـﻪﻣﻮو ﺋﯚرﮔـﺎﻧ‪‬ﻜﯽ ﺣﯿﺰﺑـﯽ ﭘ‪‬ﺸـﻨﯿﺎر‬‫ﺑﻜﺎ‪ ،‬ﺑﯿﺮوڕای ﺧﯚی ﭘ‪ ‬ﺑ‪ ‬ﯾﺎن ﭘﺮﺳﯿﺎری ﻟ‪ ‬ﺑﻜﺎ‪.‬‬
‫‪ -‬ﻟﻪ هﻪﻣﻮو ﺋﯚرﮔﺎﻧ‪‬ﻚ ﻟﻪﻻی ﺋﯚرﮔﺎﻧﯽ ﺳﻪرهوهﺗﺮ ﺷﻜﺎﯾﻪت ﺑﻜﺎ‪.‬‬

‫‪RP‬‬

‫‪@@çbn†ŠíØ@ôma‹ØíáŽî†@ôiïy õü‚íŽïä@õìò‹Žïq@ìóàbäŠói‬‬

‫ ﻟﻪ هﻪر آﯚﺑﻮوﻧﻪوهﯾﻪآﯽ ﺋﯚرﮔـﺎﻧﯽ ﺧﯚﯾـﺪا آـﻪ ﺗ‪‬ﻜﯚﺷـﺎﻧﯽ ﺣﯿﺰﺑـﯽ و‬‫ﺳﯿﺎﺳـﯿﯽ ﺋــﻪو هــﻪڵ ﺳــﻪﻧﮕ‪‬ﻨ‪ ‬و ﺑﯿﮫـﻪوێ ﺑ‪‬ﯾــﺎری ﻟﻪﺳــﻪر ﺑــﺪا‪ ،‬ﺑﻪﺷــﺪار‬
‫ﺑ‪.‬‬
‫ﻣﺎددهی ﻧﯚﯾﻪم‪ :‬ﺳﺰاداﻧﯽ ﺋﻪﻧﺪام‬
‫‪ _١‬ﺋــﻪو آﻪﺳــﺎﻧﻪی ﺋــﻪرآﯽ ﺧﯚﯾــﺎن ﺑــﻪﺟ‪ ‬ﻧﺎﮔﻪﯾــﻪﻧﻦ ﯾــﺎن ﺑــﻪ ﭘ‪‬ﭽﻪواﻧــﻪی‬
‫ﭘ‪‬ــ‪‬هوی ﻧ‪‬ﻮﺧــﯚی ﺣﯿــﺰب دهﺑﺰووﻧــﻪوه ﯾــﺎن آﺮدهوهﯾــﻪك ﺋــﻪﻧﺠﺎم دهدهن آــﻪ‬
‫زﯾـــﺎن ﺑـــﻪ ﺋﯿﻌﺘﯿﺒـــﺎری ﺣﯿـــﺰب دهﮔﻪﯾـــﻪﻧ‪ ،‬ﺑـــﻪ ﭘ‪‬ـــﯽ رادهی ﺗﺎواﻧﻪآـــﻪﯾﺎن ﺳـــﺰا‬
‫دهدر‪‬ﻦ‪ .‬ﺳﺰای ﺣﯿﺰﺑﯽ ﺑﺮﯾﺘﯿﯿﻪ ﻟﻪ‪:‬‬

‫_‬
‫_‬
‫_‬
‫_‬
‫_‬

‫ﺳﻪرآﯚﻧﻪ ﺑﻪ دهم‬
‫ﺳﻪرآﯚﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﻮوﺳﺮاو‬
‫ﺋﻪﺳﺘﺎﻧﺪﻧﻪوهی ﻟ‪‬ﭙﺮﺳﺮاوی‬
‫هﻪ‪‬ﭙﻪﺳﺎردن‬
‫دهرآﺮدن ﻟﻪ ﺣﯿﺰب‬

‫‪ _٢‬در‪‬ﮋﺗﺮﯾﻦ ﻣﺎوهی هﻪ‪‬ﭙﻪﺳﺎردن ﺳﺎ‪‬ﻜﻪ‪.‬‬
‫‪ _٣‬ﺳﺰای ﺣﯿﺰﺑﯽ ﻟﻪﻻﯾﻪن ر‪‬ﻜﺨﺮاوی ﺣﯿﺰﺑﯿﯽ هﻪر ﺋﻪﻧﺪاﻣ‪‬ﻜﻪوه ﺑﻪ زۆرﯾﻨـﻪی‬
‫دهﻧﮓ دﯾﺎری دهآﺮێ‪.‬‬
‫‪ _٤‬ﻣﻪﺑﻪﺳــﺖ ﻟــﻪ ﺳــﺰای ﺣﯿﺰﺑــﯽ‪ ،‬ر‪‬ﻨــﻮ‪‬ﻨﯿﯽ ﺋﻪﻧﺪاﻣــﻪ و ﺗــﻪﻧﯿﺎ ﺋﻪوآﺎﺗــﻪ ﺋﻪﻧــﺪام‬
‫ﺳــﺰا دهدرێ آــﻪ ر‪‬ﮕــﺎی دﯾﻜــﻪ وهك رهﺧﻨــﻪ و ﺋﺎﻣﯚژﮔــﺎری ﻟــﻪ ﭼــﺎک آﺮدﻧــﯽ‬
‫ﺋﺎآﺎری ﺋﻪودا آﺎرﯾﮕﻪر ﻧﻪﺑﻮوﺑ‪.‬‬
‫‪ _٥‬ﺋﻪﻧﺪاﻣﯽ دهرآﺮاو ﻣﺎﻓﯽ ﺋﻪوهی هﻪﯾﻪ ﻟﻪ ﺋﯚرﮔﺎﻧﯽ ﺳﻪرهوهﺗﺮ داوای‬
‫ﭘ‪‬ﺪاﭼﻮوﻧﻪوه ﺑﻜﺎ و دهﺗﻮاﻧ‪ ‬ﺋﻪو داواﯾﻪ ﺑﯚ آﯚﻧﮕﺮهش ﺑﻨ‪‬ﺮێ‪.‬‬
‫‪ _٦‬ﺋﻪﻧﺪاﻣﯽ هﻪ‪‬ﭙﻪﺳ‪‬ﺮدراو ﭘﺎش ﻣﺎوهی هﻪ‪‬ﭙﻪﺳﺎردن راﺑﺮدووی ﺣﯿﺰﺑﯿﯽ ﺑـﯚ‬
‫ﻟﻪﺑــﻪر ﭼــﺎو دهﮔﯿــﺮێ و ﺑــﻪﮔﻮ‪‬هی ﻧــﻪزهری ﺋﯚرﮔــﺎﻧﯽ ﺧــﯚی ﺑﻪرﭘﺮﺳــﺎﯾﻪﺗﯿﯽ‬
‫ﭘ‪‬دهدرێ‪.‬‬

‫‪RQ‬‬

‫‪@@çbn†ŠíØ@ôma‹ØíáŽî†@ôiïy õü‚íŽïä@õìò‹Žïq@ìóàbäŠói‬‬

‫ﻓﻪﺳ‪‬ﯽ ﭼﻮارهم‪ :‬ﭘ‪‬ﮑﮫﺎﺗﻪی ر‪‬ﮑﺨﺮاوهﯾﯽ ﺣﯿﺰب‬
‫ﻣﺎددهی دهﯾﻪم‪ :‬ﻗﻪوارهی ﺣﯿﺰب‬
‫‪ _١‬ﺋﻪﺳ‪‬ﻪ ﺑﻨﻪڕهﺗﯿﯿﻪﮐﺎﻧﯽ دارﺷﺘﻨﯽ ﻗﻪوارهی ﺣﯿﺰب ﺋﻪواﻧﻪی ﺧﻮارهوهن‪:‬‬

‫_ هـــﻪﻣﻮو ﺋﻮرﮔﺎﻧـــﻪﮐـــﺎﻧﯽ ﺣﯿـــﺰب ﻟـــﻪ ﺧـــﻮارێوه ﺑـــﯚ ﺳـــﻪرێ هـــﻪڵ‪-‬‬
‫دهﺑﮋ‪‬ﺮدر‪‬ﻦ‪.‬‬
‫_ ﺋﯚرﮔﺎﻧﻪآﺎﻧﯽ ﺣﯿﺰب ﺑﻪ ر‪‬ﻚوﭘ‪‬ﻜﯽ راﭘﯚرﺗﯽ ﺗ‪‬ﻜﯚﺷﺎﻧﯽ ﺧﯚﯾﺎن هﻪم‬
‫ﺑﻪو ﺋﻪﻧﺪاﻣﺎﻧـﻪ آـﻪ هـﻪ‪‬ﯿﺎن ﺑـﮋاردوون و هـﻪم ﺑـﻪ ﺋﯚرﮔـﺎﻧﯽ ﺳـﻪرهوهﺗﺮ‬
‫دهدهﻧﻪوه‪.‬‬
‫_ ﻟﻪ ﺋﻮرﮔﺎﻧـﻪﮐﺎﻧﯽ ﺣﯿـﺰب دا ﺑﺮﯾـﺎر ﺑـﻪ ﺷـ‪‬ﻮهی ﺟـﻪﻣﻌﯽ و زۆرﯾﻨـﻪی‬
‫دهﻧﮓ دهدرێ‪.‬‬
‫_ ﻟﻪﻧ‪‬ﻮ ﺣﯿﺰب دا ﺑﯚ هﻪﻣﻮو ﺋﻪﻧﺪاﻣﺎن ﺑﻪﺑ‪ ‬ﺟﯿﺎوازی ﯾﻪك دﯾﺴـﯿﭙﻠﯿﻦ‬
‫هﻪﯾﻪ‪.‬‬
‫_ ﺑ‪‬ﯾــﺎری ﺋﯚرﮔــﺎﻧﯽ ﺳــﻪرهوهﺗﺮ ﻟﻪﻻﯾــﻪن ﺋﯚرﮔــﺎﻧﯽ ﺧــﻮارهوهﺗﺮهوه‬
‫ﺟ‪‬ﺑﻪﺟﯽ دهآﺮێ‪.‬‬
‫_ زاﻧﯿﺎرﯾﯽ ﭘ‪‬ﻮﯾﺴﺖ ﺳـﻪﺑﺎرهت ﺑـﻪ ﺋـﺎ‪‬ﻮﮔﯚڕ ﻟـﻪ ﺑﻮارهﮐـﺎﻧﯽ ﻧ‪‬ﻮﺧـﯚﯾﯽ‬
‫ﺗﻪﺷﮑﯿﻼت‪ ،‬ﻣﻪﺳﻪﻟﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﻪﮐﺎن‪ ،‬و ﭘﻪﯾﻮهﻧﺪی ﯾﻪﮐﺎن‪ ،‬ﺑﻪ ﺷـﯿﻮهﯾﻪﮐﯽ‬
‫ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ﻟﻪ ﻧ‪‬ﻮ ﺣﯿﺰب دا ﺑ‪‬و دهﮐﺮ‪‬ﺘﻪوه‪.‬‬
‫_ ﺗﻪك ﭘﻪرﺳﺘﯽ و ﺳﻪرهرۆﯾﯽ ﻟﻪ هﯿﭻ ﭘﻠﻪﯾﻪﮐﯽ ﺗﻪﺷﮑﯿﻼﺗﯽ دا ر‪‬ﮕﺎی‬
‫ﭘ‪‬ﻧﺎدرێ و ﻟ‪‬ﭙﺮﺳﯿﻨﻪوهی ﻟﻪ ﺳﻪر دهﮐﺮێ‪.‬‬
‫ ﻟــﻪ ﺣﯿــﺰبدا ﺑــﻮوﻧﯽ ﮔــﺮووپ و ﻓﺮاﮐﺴــﯿﯚﻧﯽ ﺋﺎﺷــﮑﺮای ﻓﯿﮑــﺮی و‬‫ﺳﯿﺎﺳـــﯽ ﺑـــﻪ رهﺳـــﻤﯽ دهﻧﺎﺳـــﺮێ و هـــﻪﻣﻮو ﮔﺮووﭘ‪‬ـــﮏ هـــﻪﻗﯽ هﻪﯾـــﻪ‬
‫ﺑﯿﺮوﺑﯚﭼﻮوﻧﯽ ﺧﯚی ﻟﻪ ﻧ‪‬ﻮ ﺗﻪﺷﮑﯿﻼﺗﯽ ﺣﯿﺰبدا دهرﺑﺒ‪‬ێ‪.‬‬

‫‪RR‬‬

‫‪@@çbn†ŠíØ@ôma‹ØíáŽî†@ôiïy õü‚íŽïä@õìò‹Žïq@ìóàbäŠói‬‬

‫ﺗ‪‬ﺒﯿﻨﯽ‪ :‬هﻪر ﭼﻪﺷﻨﻪ دهﺳﺘﻪﺑﻪﻧﺪیﯾﻪﮐﯽ ﻧﮫ‪‬ﻨـﯽ ﺑـﻪ ﺗـﺎوان دهژﻣ‪‬ـﺮدرێ‬
‫و ﺳﺰای ﻟﻪﺳﻪره‪.‬‬
‫ﻣﺎددهی ﯾﺎزدهﯾﻪم‪ :‬ر‪‬ﻜﺨﺮاوهآﺎﻧﯽ ﺣﯿﺰب‬
‫‪ _١‬ﺑﻨﺎﺧﻪی ر‪‬ﻜﺨﺮاوی ﺣﯿـﺰب ﺷـﺎﻧﻪﯾﻪ‪ .‬ژﻣـﺎرهی ﺋﻪﻧـﺪاﻣﺎﻧﯽ ﺷـﺎﻧﻪ ﻧـﺎﺑ‪ ‬ﻟـﻪ‬
‫ﺳ‪ ‬آﻪس آﻪﻣﺘﺮ ﺑ‪.‬‬
‫‪ _٢‬ر‪‬ﻜﺨﺮاوهآــﺎﻧﯽ ﺣﯿــﺰب ﻟــﻪ ر‪‬ــﯽ آﻮﻣﯿﺘــﻪی دێ‪ ،‬ﮔــﻪرهك‪ ،‬ﺷــﺎر‪ ،‬ﻧﺎوﭼــﻪ‪،‬‬
‫ﺷﺎرﺳﺘﺎن و ﻧﺎوهﻧﺪهوه ﺑﻪڕ‪‬ﻮهدهﺑﺮ‪‬ﻦ‪.‬‬
‫‪ _٣‬ﺋﻪرآﯽ ﺷﺎﻧﻪ و آﻮﻣﯿﺘﻪآﺎﻧﯽ دێ‪ ،‬ﮔـﻪرهك‪ ،‬ﺷـﺎر‪ ،‬ﻧﺎوﭼـﻪ و ﺷﺎرﺳـﺘﺎن و‬
‫ﻧﺎوهﻧﺪ ﺑﺮدﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﻪﺗﯽ ﺣﯿﺰب ﺑـﯚ ﻧ‪‬ـﻮ آﯚﻣـﻪ‪‬ﻧﯽ ﺧـﻪ‪‬ﻚو ﺟ‪‬ﺑـﻪﺟ‪ ‬آﺮدﻧـﯽ‬
‫ﺑ‪‬ﯾﺎرهآـــﺎﻧﯽ ﮐﻮﻣﯿﺘـــﻪی ﻧﺎوهﻧـــﺪی و ﺋﻮرﮔﺎﻧـــﻪ ﺑﻪرﭘﺮﺳـــﻪﮐﺎﻧﯽ ﭘﻪﯾﻮهﻧﺪﯾـــﺪار و‬
‫ﺑﻪڕ‪‬ﻮهﺑﺮدﻧﯽ آﺎروﺑﺎری ﺣﯿﺰﺑﯽﯾﻪ‪.‬‬
‫‪ _٤‬آﻮﻣﯿﺘــﻪی هــﻪر ر‪‬ﻜﺨﺮاو‪‬ــﻚ ﻟﻪﻻﯾــﻪن ﺋﻪﻧــﺪاﻣﺎﻧﯽ ﺋــﻪو ر‪‬ﻜﺨــﺮاوه ﯾــﺎن‬
‫ﻧﻮ‪‬ﻨﻪراﻧﯽ ﺋﻪواﻧﻪوه هﻪڵدهﺑﮋ‪‬ﺮدرێ‪.‬‬
‫‪ _٥‬ﺑﻪرزﺗﺮﯾﻦ ﺋﯚرﮔﺎﻧﯽ هﻪر ر‪‬ﻜﺨﺮاو‪‬ﻚ آﯚﻧﻔﺮاﻧﺴـﯽ ﺋـﻪو ر‪‬ﻜﺨﺮاوهﯾـﻪ آـﻪ‬
‫دوو ﺳﺎڵ ﺟﺎر‪‬ﻚ ﻟﻪ ﺋﻪﻧﺪاﻣﺎﻧﯽ ﺣﯿﺰﺑﯿﯽ ﺋﻪو ر‪‬ﻜﺨﺮاوه ﯾـﺎن ﻧﻮ‪‬ﻨـﻪراﻧﯿﺎن ﭘ‪‬ـﻚ‬
‫دێ‪.‬‬
‫‪ _٦‬ر‪‬ﮑﺨﺮاوهﮐـــﺎﻧﯽ ﺣﯿـــﺰب ﻟـــﻪ ﻣﻪ‪‬ﺒﻪﻧـــﺪی ﭼـــﺎﻻﮐﯿﯽ ﺧﯚﯾـــﺎن دا دهﺗـــﻮاﻧﻦ‬
‫ﺑﻪرﻧﺎﻣﻪ و ﭘﻼﻧﯽ ﮐﺎری ﺗﺎﯾﺒﻪت ﺑﻪ ﺧﯚﯾﺎن داﺑﺮ‪‬ﮋن‪.‬‬
‫ﺗ‪‬ﺒﯿﻨﯽ‪:‬‬
‫‪ _١‬ﻟـــﻪ هﻪﻟﻮﻣـــﻪرﺟﯽ ﺗﺎﯾﺒﻪﺗﯿـــﺪا ﮐﻮﻣﯿﺘـــﻪی ﻧﺎوهﻧـــﺪی دهﺗـــﻮاﻧ‪ ‬ﺷـــ‪‬ﻮهی‬
‫ﮔﻮﻧﺠﺎوی دﯾﻜﻪ ﺑﯚ ر‪‬ﻜﺨﺮاوی ﺣﯿﺰب ﭘﻪﺳﻨﺪ ﺑﻜﺎ‪.‬‬

‫‪RS‬‬

‫‪@@çbn†ŠíØ@ôma‹ØíáŽî†@ôiïy õü‚íŽïä@õìò‹Žïq@ìóàbäŠói‬‬

‫‪ _٢‬ر‪‬ﮑﺨﺮاوهﮐـــــــﺎﻧﯽ ﺣﯿـــــــﺰب ﻟـــــــﻪ دهرهوهی ﮐﻮردﺳـــــــﺘﺎن ﺑـــــــﻪﮔﻮ‪‬هی‬
‫ﺋﺎﯾﯿﻨﻨﺎﻣﻪﯾــﻪﮐﯽ ﺗﺎﯾﺒــﻪت و ﮔﻮﻧﺠــﺎو ﮐــﻪ ﺑــﻪ ﭘﻪﺳــﻨﺪی ﮐﻮﻣﯿﺘــﻪی ﻧﺎوهﻧــﺪی دهﮔــﺎ‪،‬‬
‫ﺑﻪڕ‪‬ﻮهدهﭼﻦ‪.‬‬

‫ﻓﻪﺳ‪‬ﯽ ﭘ‪‬ﻨﺠﻪم‪ :‬ﺋﻮرﮔﺎﻧﻪﮐﺎﻧﯽ ﺑﻪر‪‬ﻮهﺑﻪرﯾﯽ ﺣﯿﺰب‬
‫ﻣﺎددهی دوازدهﯾﻪم‪ :‬آﯚﻧﮕﺮهی ﺣﯿﺰب‬
‫‪ _١‬ﺑﻪرزﺗﺮﯾﻦ ﺋﯚرﮔﺎﻧﯽ ﺣﯿﺰب آﯚﻧﮕﺮهﯾﻪ‪.‬‬
‫‪ _٢‬آﯚﻧﮕﺮهی ﺣﯿﺰب هﻪر ﺳ‪ ‬ﺳﺎڵ ﺟﺎر‪‬ـﻚ ﻟـﻪ ﺋﻪﻧـﺪاﻣﺎﻧﯽ ﺋﻪﺳـ‪‬ﯽ و ﺟ‪‬ﮕـﺮ‬
‫و ڕاو‪‬ﮋﮐــﺎراﻧﯽ ﮐﻮﻣﯿﺘــﻪی ﻧﺎوهﻧــﺪی و ﺋﻪﻧــﺪاﻣﺎﻧﯽ ﮐﯚﻣﯿﺴــﯿﯚﻧﯽ ﭘﺎر‪‬ﺰﮔــﺎری ﻟــﻪ‬
‫ﭘ‪‬ـــ‪‬هوی ﻧ‪‬ﻮﺧـــﯚو ﺑـــﻪرادهﯾـــﻪك آـــﻪ ﮐﻮﻣﯿﺘـــﻪی ﻧﺎوهﻧـــﺪی دﯾـــﺎرﯾﯽ دهآـــﺎ ﻟـــﻪ‬
‫ﻧﻮ‪‬ﻨﻪراﻧﯽ ﺋﻪﻧﺪاﻣﺎﻧﯽ دﯾﻜﻪی ﺣﯿﺰب ﭘ‪‬ﮏدێ‪.‬‬
‫‪ _٣‬آﻮﻧﮕﺮهی ﻧﺎﺋﺎﺳﺎﯾﯽ ﻟﻪ ﺳﻪر داﺧﻮازی ﮐﻮﻣﯿﺘﻪی ﻧﺎوهﻧـﺪی‪ ،‬ﯾـﺎن دوو ﻟـﻪ‬
‫ﺳــ‪‬ﯽ ﮐﯚﻣﯿﺴــﯿﯚن و ﮐﻮﻣﯿﺘــﻪﮐﺎﻧﯽ ﺳــﻪر ﺑــﻪ ﮐﻮﻣﯿﺘــﻪی ﻧﺎوهﻧــﺪی و ﮐﯚﻣﯿﺘــﻪی‬
‫دهرهوهی ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﭘ‪‬ﻚ دێ‪.‬‬
‫ﻣﺎددهی ﺳ‪‬ﺰدهﯾﻪم‪ :‬ﺋﺎﻣﺎدهﮐﺮدن و ﭼﯚﻧﯿﻪﺗﯿﯽ ﭘ‪‬ﮑﮫ‪‬ﻨﺎﻧﯽ ﮐﯚﻧﮕﺮه ﯾﻪﮐ‪‬ﮏ ﻟﻪ‬
‫ﺋﻪرﮐﻪﮐﺎﻧﯽ ﮐﻮﻣﯿﺘﻪی ﻧﺎوهﻧﺪﯾﯿﻪ‪.‬‬
‫ﻣﺎددهی ﭼﺎردهﯾﻪم‪ :‬ﺋﻪرک و دهﺳﻪ‪‬ﺗﯽ ﮐﯚﻧﮕﺮه ﺋﻪﻣﺎﻧﻪن‪:‬‬
‫‪ _١‬ڕاﭘﯚرﺗﯽ ﮐﻮﻣﯿﺘﻪی ﻧﺎوهﻧﺪی هﻪڵدهﺳﻪﻧﮕ‪‬ﻨ‪ ‬و ﺑ‪‬ﯾﺎری ﻟﻪﺳﻪر دهدا‪.‬‬
‫‪ _٢‬ر‪‬ﺒﺎزی ﮔﺸﺘﯿﯽ‪ ،‬ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی و ﺗﺎآﺘﯿﻜﯿﯽ ﺣﯿﺰب دﯾﺎری دهآﺎ‪.‬‬
‫‪ _٣‬ﺑﻪرﻧﺎﻣﻪ و ﭘ‪‬هوی ﻧ‪‬ﻮﺧﯚی ﺣﯿﺰب ﭘﻪﺳﻨﺪ دهآﺎو ﺋﻪﮔـﻪر ﭘ‪‬ﻮﯾﺴـﺖ ﺑـﻮو‬
‫دهﺳﻜﺎرﯾﯿﺎن دهآﺎ‪.‬‬

‫‪RT‬‬

‫‪@@çbn†ŠíØ@ôma‹ØíáŽî†@ôiïy õü‚íŽïä@õìò‹Žïq@ìóàbäŠói‬‬

‫‪ _٤‬ﺋﻪﻧــﺪاﻣﺎﻧﯽ ﺋﻪﺳــ‪‬ﯽو ﺟ‪‬ﮕــﺮی ﮐﻮﻣﯿﺘــﻪی ﻧﺎوهﻧــﺪﯾﯽ ﺣﯿــﺰبو ﺋﻪﻧــﺪاﻣﺎﻧﯽ‬
‫ﮐﯚﻣﯿﺴﯿﯚﻧﯽ ﭘﺎر‪‬ﺰﮔﺎری ﻟﻪ ﭘ‪‬هوی ﻧ‪‬ﻮﺧﯚ هﻪڵدهﺑﮋ‪‬ﺮێ‪.‬‬
‫ﻣـــﺎددهی ﭘﺎزدهﯾـــﻪم‪ :‬ﺷـــ‪‬ﻮهی هـــﻪ‪‬ﺒﮋاردﻧﯽ ﮐﻮﻣﯿﺘـــﻪی ﻧﺎوهﻧـــﺪی ﻟـــﻪﻻﯾـــﻪن‬
‫ﮐﻮﻣﯿﺘﻪی ﻧﺎوهﻧﺪﯾﯿﻪوه ﺋﺎﻣﺎده دهﮐﺮێ و ﻟﻪ ﮐﯚﻧﮕﺮهدا ﺑ‪‬ﯾﺎری ﻟﻪﺳﻪر دهدرێ‪.‬‬
‫ﺗ‪‬ﺒﯿﻨﯽ‪:‬‬
‫‪ .١‬ﮐﻮﻣﯿﺘــﻪی ﻧﺎوهﻧــﺪﯾﯽ ﺣﯿــﺰب ﻣــﺎﻓﯽ ﺋــﻪوهی هﻪﯾــﻪ ﺋــﻪو ﭘﻪڕهآــﻪی ﺑــﻪ‬
‫ﺋﻪﻧﺪازهی ﯾـﻪك ﻟـﻪ ﭼـﻮاری ژﻣـﺎرهی ﺋﻪﻧـﺪاﻣﺎﻧﯽ ﺋﻪﺳـ‪‬ﯿﯽ ﺧـﯚی‪ ،‬ﻟـﻪ ﺋﻪﻧـﺪاﻣﺎﻧﯽ‬
‫ﺣﯿﺰب راﺳﺘﻪوﺧﯚ و ﺑﻪ ﻣﺎﻓﯽ دهﻧﮕﺪاﻧﻪوه ﻟﻪ آﯚﻧﮕﺮهدا ﺑﻪﺷﺪار ﺑﻜﺎ‪.‬‬
‫‪ .٢‬آﻪﺳــﺎﻧ‪‬ﻚ دهﺗــﻮاﻧﻦ ﺑﺒﻨــﻪ ﺋﻪﻧــﺪام ﯾــﺎن ﺟ‪‬ﮕــﺮی ﮐﻮﻣﯿﺘــﻪی ﻧﺎوهﻧــﺪی آــﻪ‬
‫هﻪرﻧﻪﺑ‪ ٣ ‬ﺳﺎڵ راﺑﺮدووی ﺋﻪﻧﺪاﻣﻪﺗﯽﯾﺎن ﻟﻪ ﺣﯿﺰبدا هﻪﺑ‪.‬‬
‫ﻣﺎددهی ﺷﺎزدههﻪم‪ :‬آﯚﻧﻔﺮاﻧﺴﯽ ﺣﯿﺰب‬
‫‪ _١‬آﯚﻧﻔﺮاﻧﺴﯽ ﺣﯿﺰب ﻟﻪآﺎﺗ‪‬ﻚ دا دهﺑﻪﺳﺘﺮێ آﻪ‪:‬‬
‫_ دهرهﺗﺎﻧﯽ ﺑﻪﺳﺘﻨﯽ آﯚﻧﮕﺮه ﻧﻪﺑ‪.‬‬
‫_ ﮔﯿﺮوﮔﺮﻓﺘ‪‬ﻜــــﯽ وا هﺎﺗﺒ‪‬ﺘــــﻪ ﭘــــ‪‬ﺶ آــــﻪ ﮐﻮﻣﯿﺘــــﻪی ﻧﺎوهﻧــــﺪی ﻧــــﻪﺗﻮاﻧ‪‬‬
‫ﭼﺎرهﺳﻪری ﺑﻜﺎ‪.‬‬
‫ﻟﻪ هﻪﻟﻮﻣﻪرﺟ‪‬ﻜﯽ ﺋﻪوﺗﯚدا آﯚﻧﻔﺮاﻧﺲ ﺳﻪﻻﺣﯿﯿﻪﺗﯽ آﯚﻧﮕﺮهی هﻪﯾﻪ‪.‬‬
‫‪ _٢‬آﯚﻧﻔﺮاﻧﺲ ﻟﻪ ﺋﻪﻧﺪاﻣﺎﻧﯽ ﺋﻪﺳ‪‬ﯽ‪ ،‬ﺟ‪‬ﮕﺮو راو‪‬ﮋﮐﺎراﻧﯽ ﮐﻮﻣﯿﺘﻪی ﻧﺎوهﻧـﺪی‪،‬‬
‫ﻧﻮ‪‬ﻨﻪراﻧﯽ آﻮﻣﯿﺘﻪآﺎﻧﯽ ﺷﺎرﺳﺘﺎن‪ ،‬ﻧﺎوهﻧﺪ‪ ،‬آﻮﻣﯿﺘﻪ و آﻮﻣﯿﺴﯿﯚﻧﻪآﺎﻧﯽ ﺳﻪر ﺑﻪ‬
‫دهﻓﺘﻪری ﺳﯿﺎﺳـﯽ و ﮐﯚﻣﯿﺘـﻪی ﺑﻪر‪‬ﻮهﺑـﻪری ﮐﺎروﺑـﺎری ﺣﯿـﺰب ﻟـﻪ دهرهوهی‬
‫ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﭘ‪‬ﻚ دێ‪.‬‬

‫‪RU‬‬

‫‪@@çbn†ŠíØ@ôma‹ØíáŽî†@ôiïy õü‚íŽïä@õìò‹Žïq@ìóàbäŠói‬‬

‫‪ _٣‬رادهی ﻧﻮ‪‬ﻨـــﻪراﻧﯽ ﺋـــﻪو آﻮﻣﯿﺘـــﻪ و آﯚﻣﯿﺴـــﯿﯚﻧﺎﻧﻪ ﻟﻪﻻﯾـــﻪن ﮐﻮﻣﯿﺘـــﻪی‬
‫ﻧﺎوهﻧﺪﯾﯿﻪوه دﯾﺎری دهآﺮێ‪ .‬ﺑﻪ‪‬م ﻟـﻪ هـﻪر ﺣـﺎڵ دا دهﺑـ‪ ‬ژﻣـﺎرهی ﻧﻮ‪‬ﻨـﻪراﻧﯽ‬
‫هــﻪ‪‬ﺒﮋ‪‬ﺮاو ﻟــﻪ ژﻣــﺎرهی ﺋﻪﻧــﺪاﻣﺎﻧﯽ ﺋﻪﺳــ‪‬ﯽو ﺟ‪‬ﮕــﺮ و راو‪‬ﮋﮐــﺎراﻧﯽ ﮐﻮﻣﯿﺘــﻪی‬
‫ﻧﺎوهﻧﺪی زﯾﺎﺗﺮ ﺑ‪.‬‬
‫ﻣﺎددهی ﺣﻪﭬﺪهﯾﻪم‪ :‬ﮐﻮﻣﯿﺘﻪی ﻧﺎوهﻧﺪﯾﯽ ﺣﯿﺰب‬
‫‪ _١‬ﻟﻪ ﻣﺎوهی ﻧ‪‬ﻮان دوو آﯚﻧﮕﺮهدا ﮐﻮﻣﯿﺘﻪی ﻧﺎوهﻧﺪی ﺑـﻪرزﺗﺮﯾﻦ ﺋﯚرﮔـﺎﻧﯽ‬
‫ﺣﯿﺰﺑﻪ و آﺎروﺑﺎری ﺣﯿﺰب ﺑﻪڕ‪‬ﻮه دهﺑﺎ‪.‬‬
‫‪ _٢‬ﺋﻪرك و دهﺳﻪ‪‬ﺗﯽ ﮐﻮﻣﯿﺘﻪی ﻧﺎوهﻧﺪی ﺑﻪم ﺟﯚرهﯾﻪ‪:‬‬
‫_ ﺑ‪‬ﯾﺎرهآﺎﻧﯽ آﯚﻧﮕﺮه ﺟ‪‬ﺑﻪﺟ‪ ‬دهآﺎ‪.‬‬
‫_ ﺑﻪرﭘﺮﺳــﯽ ﭼــﺎوهد‪‬ﺮی و ﺑﺮﯾــﺎر ﻟــﻪ ﺳــﻪر ﺳﯿﺎﺳــﻪﺗﯽ ﮔﺸــﺘﯿﯽ ﺣﯿــﺰب ﻟــﻪ‬
‫ﭼﻮارﭼ‪‬ﻮهی ﺑﻪرﻧﺎﻣﻪ و ﺑﺮﯾﺎرهﮐﺎﻧﯽ ﮐﯚﻧﮕﺮه دا ﯾﻪ‪.‬‬
‫_ ﺳﮑﺮﺗﯿﺮی ﮔﺸﺘﯿﯽ ﺣﯿﺰب‪ ،‬ﺟ‪‬ﮕﺮهﮐﺎﻧﯽ و دهﻓﺘﻪری ﺳﯿﺎﺳﯽ هﻪڵ دهﺑﮋ‪‬ﺮێ‪.‬‬
‫_ رادهی ﺣــﻪﻗﯽ ﺋﻪﻧﺪاﻣــﻪﺗﯿﯽ ﺋﻪﻧــﺪاﻣﺎﻧﯽ ﺣﯿ ـﺰب دﯾــﺎری دهآــﺎ و ﺑﻪرﭘﺮﺳــﯽ‬
‫ﮔﺸﺘﯿﯽ داهﺎت و دهرآﻪوﺗﯽ ﺣﯿﺰﺑﻪ‪.‬‬
‫_ ﻻﻧﯽ ﮐﻪم ﺳـﺎ‪‬ﯽ ﺳـ‪‬ﺟﺎر آـﯚ دهﺑ‪‬ﺘـﻪوه‪ .‬ﺋﻪﻧـﺪاﻣﺎﻧﯽ ﺟ‪‬ﮕـﺮو راو‪‬ﮋﮐـﺎراﻧﯽ‬
‫ﮐﻮﻣﯿﺘﻪی ﻧﺎوهﻧﺪی ﻟﻪ آﯚﺑﻮوﻧﻪوهآﺎﻧﯽ ﮐﻮﻣﯿﺘﻪی ﻧﺎوهﻧﺪی دا ﺑﻪﺷـﺪار دهﺑـﻦ و‬
‫دهﻧﮕﯽ ﻣﻪﺷﻮهرهﺗﯽ ﯾﺎن هﻪﯾﻪ‪.‬‬
‫ﺗ‪‬ﺒﯿﻨﯽ ‪:‬‬
‫‪ _١‬ﮐﻮﻣﯿﺘــﻪی ﻧﺎوهﻧــﺪی دهﺗــﻮاﻧ‪ ‬هــﻪﺗﺎ ﻧﯿــﻮهی ژﻣــﺎرهی ﺋﻪﻧــﺪاﻣﺎﻧﯽ ﺋﻪﺳــ‪‬ﯽ‬
‫ﻣﻮﺷﺎوﯾﺮ ﺑﯚ ﺧﯚی هﻪڵﺑﮋ‪‬ﺮێ‪.‬‬
‫‪ _٢‬آﯚﺑﻮوﻧـﻪوهآﺎﻧﯽ ﮐﻮﻣﯿﺘـﻪی ﻧﺎوهﻧـﺪی ﺑـﻪ ﺑﻪﺷـﺪارﯾﯽ ﻻﻧـﯽ آـﻪم دوو ﻟـﻪ‬
‫ﺳ‪‬ﯽ ﺋﻪﻧﺪاﻣﺎﻧﯽ ﺋﻪﺳ‪‬ﯽ ﻓﻪرﻣﯽ دهﺑﻦ‪.‬‬

‫‪RV‬‬

‫‪@@çbn†ŠíØ@ôma‹ØíáŽî†@ôiïy õü‚íŽïä@õìò‹Žïq@ìóàbäŠói‬‬

‫‪ _٣‬ﺑ‪‬ﯾﺎرهآﺎﻧﯽ آﯚﺑﻮوﻧﻪوهآﺎﻧﯽ ﮐﻮﻣﯿﺘﻪی ﻧﺎوهﻧـﺪی وهﺧﺘ‪‬ـﻚ ﻗـﻪﺗﻌﯽ دهﺑـﻦ‬
‫آﻪ زﯾﺎﺗﺮ ﻟـﻪ ﻧﯿـﻮهی هـﻪﻣﻮو ﺋﻪﻧـﺪاﻣﺎﻧﯽ ﺋﻪﺳـ‪‬ﯽ‪ ،‬ﯾـﺎن دوو ﻟـﻪ ﺳـ‪‬ﯽ ﺋﻪﻧـﺪاﻣﺎﻧﯽ‬
‫ﺋﻪﺳ‪‬ﯿﯽ ﺑﻪﺷﺪار ﻟﻪ آﯚﺑﻮوﻧﻪوهﮐﻪدا دهﻧﮕﯿﺎن ﺑﯚ ﺑﺪ هن‪.‬‬

‫‪ _٤‬ﮐﻮﻣﯿﺘﻪی ﻧﺎوهﻧﺪی هﻪﻗﯽ هﻪﯾﻪ ﻟـﻪ ﮐﺎرهﮐـﺎﻧﯽ ﺳـﮑﺮﺗ‪‬ﺮی ﮔﺸـﺘﯽ و‬
‫ﺟ‪‬ﮕﺮهﮐـــﺎﻧﯽ و هـــﻪﻣﻮو ﺋﻪﻧـــﺪاﻣﺎﻧﯽ دهﻓﺘـــﻪری ﺳﯿﺎﺳـــﯽ‪ ،‬ﺑﮑﯚ‪‬ﺘـــﻪوه و‬
‫ﻟ‪‬ﭙﺮﺳﯿﻨﻪوه ﺑﮑﺎ‪.‬‬

‫‪ -٥‬هــﯿﭻ ﮐــﻪس زﯾــﺎﺗﺮ ﻟــﻪ دوو دهورهی ﺑــﻪدوای ﯾــﻪک دا وهک ﺳــﮑﺮﺗ‪‬ﺮی‬
‫ﮔﺸﺘﯽ هﻪڵ ﻧﺎﺑﮋ‪‬ﺮدرێ‪.‬‬
‫ﻣﺎددهی هﻪژدهﯾﻪم‪ :‬ﮐﯚﻣﯿﺴﯿﻮﻧﻪﮐﺎﻧﯽ ﮐﺎری ﺣﯿﺰب‬
‫‪ _١‬ﮐﯚﻣﯿﺴـﯿﻮﻧﻪﮐﺎﻧﯽ ﮐــﺎری ﺣﯿــﺰب ﺑــﻪﭘ‪‬ﯽ ﻟ‪‬ﮑﺪاﻧــﻪوهو ﭘﻪﺳــﻪﻧﺪی ﮐﻮﻣﯿﺘــﻪی‬
‫ﻧﺎوهﻧﺪی دﯾﺎری دهﮐﺮ‪‬ﻦ‪.‬‬
‫‪ _٢‬ﺋـــﻪم ﮐﯚﻣﯿﺴـــﯿﻮﻧﺎﻧﻪ ﺑـــﻪ ﭘ‪‬ـــﯽ ﺳـــﺘﺮاﺗﯿﮋﯾﯽ در‪‬ﮋﺧﺎﯾـــﻪن و ﭘﻼﻧـــﯽ ﮐـــﺎری‬
‫ﺳــﺎ‪‬ﻧﻪ و ﭼﻪﻧــﺪ ﺳــﺎ‪‬ﻪی ﺧﯚﯾــﺎن‪ ،‬ﮐــﻪ ﻟــﻪ ﮐﻮﻣﯿﺘــﻪی ﻧﺎوهﻧــﺪیدا دهﻧﮕﯿــﺎن ﺑــﯚ‬
‫وهردهﮔﯿﺮێ‪ ،‬ﮐﺎر دهﮐﻪن‪.‬‬
‫‪ _٣‬هــــﻪر ﯾــــﻪک ﻟــــﻪم ﮐﯚﻣﯿﺴــــﯿﻮﻧﺎﻧﻪ ﻟــــﻪ ﭼﻮارﭼ‪‬ــــﻮهی ﺋﺎﯾﯿﻨﻨﺎﻣــــﻪدا ﻟــــﻪ‬
‫ﺑﻪﺟ‪‬ﮕﻪﯾﺎﻧﺪﻧﯽ ﺳﺘﺮاﺗﯿﮋی و ﭘﻼﻧﯽ ﮐﺎر و ﺑﺮﯾﺎری رۆژاﻧﻪ ﻟـﻪ ﮐـﺎری ﺧﯚﯾـﺎن دا‬
‫ﺳﻪرﺑﻪﺧﯚن‪.‬‬
‫ﻣﺎددهی ﻧﯚزدهﯾﻪم‪ :‬دهﻓﺘﻪری ﺳﯿﺎﺳﯿﯽ ﺣﯿﺰب‬

‫‪ _١‬دهﻓﺘﻪری ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻟﻪ ﺳـﮑﺮﺗ‪‬ﺮی ﮔﺸـﺘﯽ و ‪ ٢‬ﺟ‪‬ﮕـﺮ و ژﻣﺎرهﯾـﻪﮐﯽ‬
‫دﯾﮑﻪ ﺋﻪﻧﺪام ﭘ‪‬ﮏ دێ ﮐﻪ ﮐﻮﻣﯿﺘﻪی ﻧﺎوهﻧﺪی ﺑ‪‬ﯾﺎری ﻟﻪﺳﻪر دهدا‪.‬‬
‫‪ _٢‬ﻟــﻪ ﻣ ـﺎوهی ﻧ‪‬ــﻮان دوو آﯚﺑﻮوﻧــﻪوهی ﮐﻮﻣﯿﺘــﻪی ﻧﺎوهﻧــﺪی دا دهﻓﺘــﻪری‬
‫ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪرﭘﺮﺳﯽ ﺟ‪‬ﺒﻪﺟ‪‬ﻜﺮدﻧﯽ ﺑ‪‬ﯾﺎرهآﺎﻧﯽ ﮐﻮﻣﯿﺘﻪی ﻧﺎوهﻧﺪﯾﯽ ﺣﯿﺰﺑﻪ‪.‬‬

‫‪RW‬‬

‫‪@@çbn†ŠíØ@ôma‹ØíáŽî†@ôiïy õü‚íŽïä@õìò‹Žïq@ìóàbäŠói‬‬

‫‪ _٣‬دهﻓﺘﻪری ﺳﯿﺎﺳـﯿﯽ ﺣﯿـﺰب ﮐﺎروﺑـﺎری ﮐﯚﻣﯿﺴـﯿﯚﻧﻪﮐﺎن ﻟـﻪ ﮐﯚﺑﻮﻧـﻪوهﮐﺎﻧﯽ‬
‫ﺧﯚی دا ﺗﺎوﺗﻮێ دهﮐﺎ و ﺑﺮﯾﺎری ﭘ‪‬ﻮﯾﺴﺘﯿﺎن ﻟﻪ ﺳﻪر دهدا‪.‬‬
‫‪ _٤‬دهﻓﺘﻪری ﺳﯿﺎﺳﯽ آﯚﺑﻮوﻧﻪوهآﺎﻧﯽ ﺧﯚی ﺑﻪ ﭘ‪‬ﯽ ﭘ‪‬ﻮﯾﺴﺖ ﭘ‪‬ـﻚ د‪‬ﻨـ‪ ‬و‬
‫راﭘﯚرﺗﯽ ﺗ‪‬ﻜﯚﺷﺎﻧﯽ ﺧﯚی دهداﺗﻪوه ﺑﻪ ﮐﻮﻣﯿﺘﻪی ﻧﺎوهﻧﺪی‪.‬‬
‫ﻣﺎددهی ﺑﯿﺴﺘﻢ‪ :‬ﺳﮑﺮﺗﺎرﯾﺎی ﺣﯿﺰب‪ ،‬ﺳﮑﺮﺗ‪‬ﺮی ﮔﺸﺘﯿﯽ و ﺟ‪‬ﮕﺮهﮐﺎﻧﯽ‬
‫ﺋﺎ‪ .‬ﺳﮑﺮﺗ‪‬ﺮی ﮔﺸﺘﯽ‬
‫‪ _١‬ﺳـــﮑﺮﺗ‪‬ﺮی ﮔﺸـــﺘﯽ وﺗـــﻪﺑ‪‬ﮋی رهﺳـــﻤﯿﯽ ﺣﯿـــﺰب ﺑـــﻪ رووی دهرهوهی‬
‫ﺣﯿﺰب داﯾﻪ‪.‬‬
‫‪ _٢‬هﺎودهﻧﮕﯿﯽ ﮐﺎر ﻟﻪ ﻧ‪‬ـﻮان ﮐﯚﻣﯿﺴـﯿﻮﻧﻪﮐﺎﻧﯽ ﮐـﺎری ﺑﻪر‪‬ﻮهﺑـﻪری دا ﭘ‪‬ـﮏ‬
‫د‪‬ﻨ‪.‬‬
‫‪ _٣‬ﺳﮑﺮﺗ‪‬ﺮی ﮔﺸﺘﯿﯽ ﺣﯿﺰب ﺑﻪﺑ‪ ‬راو‪‬ﮋ ﻟﻪ ﮔﻪڵ ﺟ‪‬ﮕﺮهﮐﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﻪﻧﯿﺎ هـﯿﭻ‬
‫ﺑﺮﯾﺎر‪‬ــﮏ ﻧــﺎدا ﻣﻪﮔــﻪر ﻟــﻪ ﮐﺎﺗ‪‬ــﮏ دا ﮐــﻪ دهرهﺗــﺎﻧﯽ راو‪‬ــﮋ ﻧــﻪﺑ‪ ‬و ﮐــﺎر‪‬ﮑﯽ‬
‫ﮐﺘﻮﭘ‪‬ﯾﺶ ﺑ‪‬ﺘﻪ ﭘ‪‬ﺶ‪.‬‬
‫‪ _٤‬ﺳــــﮑﺮﺗ‪‬ﺮی ﮔﺸــــﺘﯽ و ﺟ‪‬ﮕﺮهﮐــــﺎﻧﯽ ﻻﻧــــﯽ ﮐــــﻪم ﺣــــﻪوﺗﻮوی ﺟﺎر‪‬ــــﮏ‬
‫ﮐﯚدهﺑﻨﻪوه‪.‬‬
‫‪ _٥‬ﻟﻪ ﻏﯿﺎﺑﯽ ﺳﮑﺮﺗ‪‬ﺮی ﮔﺸﺘﯽ دا ﺟ‪‬ﮕﺮی ﯾﻪﮐﻪم و ﻟﻪ ﻏﯿـﺎﺑﯽ هـﻪردووﮐﯿﺎن‬
‫دا ﺟ‪‬ﮕﺮی دووهﻪم ﺋﻪو ﺑﻪرﭘﺮﺳﺎﯾﻪﺗﯿﯿﻪی هﻪﯾﻪ‪.‬‬
‫‪ -٦‬ﺟ‪‬ﮕـــﺮی دووهـــﻪم ﮐﯚﺑﻮوﻧـــﻪوهﮐﺎﻧﯽ دهﻓﺘـــﻪری ﺳﯿﺎﺳـــﯽ و ﮐﻮﻣﯿﺘـــﻪی‬
‫ﻧﺎوهﻧﺪی ﻟﻪ ﺳﻪر راﺳﭙﺎردهی ﺳﮑﺮﺗ‪‬ﺮی ﮔﺸﺘﯽ ﺑﺎﻧﮕﮫ‪‬ﺸﺘﻦ دهﮐﺎ‪.‬‬
‫‪ -٧‬ﺟ‪‬ﮕﺮهﮐﺎﻧﯽ ﺳﮑﺮﺗ‪‬ﺮ ﻟﻪﻻﯾـﻪن ﺳـﮑﺮﺗ‪‬ﺮهوه ﮐﺎﻧﺪﯾـﺪا دهﮐـﺮ‪‬ﻦ و ﮐﻮﻣﯿﺘـﻪی‬
‫ﻧﺎوهﻧﺪی دهﻧﮕﯿﺎن ﻟﻪﺳﻪر دهدا‪.‬‬

‫‪RX‬‬

‫‪@@çbn†ŠíØ@ôma‹ØíáŽî†@ôiïy õü‚íŽïä@õìò‹Žïq@ìóàbäŠói‬‬

‫ﺗ‪‬ﺒﯿﻨﯽ‪:‬‬
‫_ ﺋﻪو ﻣﻪﺳﻪﻻﻧﻪی ﭘ‪‬ﻮهﻧﺪﯾﯿﺎن ﺑﻪ هﻪﻣﻮو ﺣﯿﺰﺑـﻪوه هﻪﯾـﻪ دهﺑـ‪ ‬ﻟـﻪ ﮐﻮﻣﯿﺘـﻪی‬
‫ﻧﺎوهﻧﺪی دا ﺑﺎﺳﯿﺎن ﻟ‪ ‬ﺑﮑﺮێ و ﺑﺮﯾﺎرﯾﺎن ﺑﯚ ﺑﺪرێ‪.‬‬
‫_ ﺋــﻪو ﭘﺮﺳــﺎﻧﻪی ﭘﻪﯾﻮهﻧــﺪﯾﯿﺎن ﺑــﻪ ﮐــﺎری هــﻪﻣﻮو ﮐﯚﻣﯿﺴــﯿﻮﻧﻪﮐﺎﻧﻪوه هﻪﯾــﻪ‬
‫ﭘ‪‬ﻮﯾﺴﺘﻪ ﻟﻪ دهﻓﺘﻪری ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮﯾﺎرﯾﺎن ﻟﻪ ﺳﻪر ﺑﺪرێ‪.‬‬
‫_ ﺑﺮﯾــﺎڕ ﭘ‪‬ﻮهﻧــﺪﯾﯽ ﺑــﻪ هــﻪر ﮐﯚﻣﯿﺴــﯿﻮﻧ‪‬ﮑﻪوه هــﻪﺑــ‪ ‬ﭘ‪‬ﻮﯾﺴــﺘﻪ ﺑــﻪ ﺑﻪﺷــﺪارﯾﯽ‬
‫ﺑﻪرﭘﺮﺳﯽ ﺋﻪو ﮐﯚﻣﯿﺴﯿﯚﻧﻪ ﺑ‪‬ﺘﻪ ﺑﻪرﺑﺎس و ﭘﻪﺳﻨﺪ ﺑﮑﺮێ‪.‬‬
‫ﻣﺎددهی ﺑﯿﺴـﺖ و ﯾﻪﮐـﻪم‪ :‬ﻧﺎوهﻧـﺪی ﻟ‪‬ﮑﯚ‪‬ﯿﻨـﻪوهی ﺳـﺘﺮاﺗﯿﮋﯾﯽ ﺳﯿﺎﺳـﯽ و‬
‫ﭘﻼﻧﺪاﻧﺎن‬
‫ﻧــﺎوه ﻧــﺪی ﺳــﺘﺮاﺗﯿﮋﯾﯽ ﺳﯿﺎﺳــﯽ ﺑــﻪ ﭘﻪﺳــﻨﺪی دهﻓﺘــﻪری ﺳﯿﺎﺳــﯽ و ﺑــﻪ‬
‫هـــﺎوﻓﮑﺮی ﻟﻪﮔـــﻪڵ ﮐﻮﻣﯿﺘــــﻪی ﻧﺎوهﻧـــﺪی‪ ،‬ﻟـــﻪ ﮐﻪﺳــــﺎﻧﯽ ﭘﺴـــﭙﯚر ﻟـــﻪ ﺑــــﻮاری‬
‫ﻟ‪‬ﮑﯚ‪‬ﯿﻨــﻪوهی زاﻧﺴــﺘﯽ‪ ،‬ﺳﯿﺎﺳــﯽ و ﻓﻪرهــﻪﻧﮕﯽ ﻟــﻪ ﻧﯿﻮﺧــﯚو دهرهوهی ﺣﯿــﺰب‬
‫ﭘ‪‬ــﮏ دێ و ﮐﻮﻣﯿﺘــﻪی ﻧﺎوهﻧــﺪی ﺑﻪرﭘﺮﺳــﻪ ﺋﺎﯾﯿﻨﻨﺎﻣــﻪ ﺑــﯚ ﺷــ‪‬ﻮهی ﮐــﺎرﮐﺮدﻧﯽ‬
‫داﺑﻨ‪.‬‬

‫ﻓﻪﺳ‪‬ﯽ ﺷﻪﺷﻪم‪:‬‬
‫آﯚﻣﯿﺴﯿﯚﻧﯽ ﭘﺎر‪‬ﺰﮔﺎری ﻟﻪ ﭘ‪‬هوی ﻧ‪‬ﻮﺧﯚی ﺣﯿﺰب‬
‫ﻣــﺎددهی ﺑﯿﺴــﺖو دووهم‪ :‬آﯚﻣﯿﺴــﯿﯚﻧﯽ ﭘﺎر‪‬ﺰﮔــﺎری ﻟــﻪ ﭘ‪‬ــ‪‬هوی ﻧ‪‬ﻮﺧــﯚی‬
‫ﺣﯿــﺰب ﻟــﻪ آﻪﺳــﺎﻧﯽ ﺷــﺎرهزای ﺑﻪرﻧﺎﻣــﻪو ﭘ‪‬ــ‪‬هوی ﺣﯿــﺰب ﻟﻪﻻﯾــﻪن آــﯚﻧﮕﺮهوه‬
‫هﻪڵدهﺑﮋ‪‬ﺮدرێ‪.‬‬
‫ﻣﺎددهی ﺑﯿﺴﺖو ﺳ‪‬ﮫﻪم‪ :‬ﺋﻪركو ﺳﻪ‪‬ﺣﯿﯿﻪﺗﻪآﺎﻧﯽ آﯚﻣﯿﺴﯿﯚﻧﯽ ﭘﺎر‪‬ﺰﮔﺎری‬
‫ﺋﻪﻣﺎﻧﻪن‪:‬‬

‫‪RY‬‬

‫‪@@çbn†ŠíØ@ôma‹ØíáŽî†@ôiïy õü‚íŽïä@õìò‹Žïq@ìóàbäŠói‬‬

‫‪١‬ـ ـ ﭼــﺎوهد‪‬ﺮی ﺑﻪﺳــﻪر ﺑــﻪڕ‪‬ﻮهﭼﻮوﻧﯽ ﭘ‪‬ــﺮهوی ﻧ‪‬ﻮﺧــﯚ ﻟــﻪ ر‪‬ﻜﺨﺮاوهآــﺎﻧﯽ‬
‫ﺣﯿﺰب دا دهآﺎ‪.‬‬
‫‪٢‬ـ ﻟﻪ ر‪‬ﮕﺎی ﻧﻮ‪‬ﻨﻪراﻧﯿﻪوه ﺑﻪﺷﺪاری آﯚﻧﻔﺮاﻧﺴﻪآﺎﻧﯽ ﺣﯿﺰب دهﺑـ‪‬و ﻟﻪﺳـﻪر‬
‫ﺳﻪ‪‬ﺣﯿﯿﻪﺗﯽ آﯚﻧﻔﺮاﻧﺴﻪآﺎنو دروﺳـﺘﯿﯽ هـﻪ‪‬ﺒﮋاردﻧﯽ ﺋﻪﻧـﺪاﻣﺎﻧﯽ آﻮﻣﯿﺘـﻪآﺎنو‬
‫ﻧﻮ‪‬ﻨﻪراﻧﯽ آﯚﻧﮕﺮه ﻧﻪزهر دهدا‪.‬‬
‫‪٣‬ــــ ﺑـــﻪ ﺷـــﻜﺎﯾﻪﺗﯽ ﺋﻪﻧـــﺪاﻣﺎﻧﯽ هﻪ‪‬ﭙﻪﺳـــ‪‬ﺮاو ﯾـــﺎن دهرآـــﺮاو رادهﮔـــﺎو ﺋﻪﮔـــﻪر‬
‫ﺳــــــﺰاﮐﻪﯾــــــﺎﻧﯽ ﺑــــــﻪ ﭘ‪‬ﭽﻪواﻧــــــﻪی ﭘ‪‬ــــــ‪‬هوی ﻧ‪‬ﻮﺧــــــﯚ زاﻧــــــﯽ‪ ،‬ﭘ‪‬ﺸــــــﻨﯿﺎری‬
‫هﻪ‪‬ﻮهﺷﺎﻧﺪﻧﻪوهی دهدا‪.‬‬
‫ﺗ‪‬ﺑﯿﻨﯽ‪:‬‬
‫‪١‬ـ آﯚﻣﯿﺴﯿﯚﻧﯽ ﭘﺎر‪‬ﺰﮔﺎری آﺎری ﺑﻪ ﺳﻪر ﻣﻪﺳﺎﯾﻠﯽ ﺋﯿﺠﺮاﯾﯽ ﺣﯿﺰﺑﻪوه ﻧﯿﻪ‪.‬‬
‫‪٢‬ـ آﯚﻣﯿﺴـﯿﯚن ﻟـﻪ ﺳـﺰای ﺋﯿـﺪاری ﯾـﺎن ﺳـﺰای ﭘ‪‬ﺸـﻤﻪرﮔﺎﯾﻪﺗﯽ ﻧﺎآﯚ‪‬ﺘـﻪوهو‬
‫ﺗﻪﻧﯿﺎ آﺎری ﺑﻪ ﺳﺰای ﺣﯿﺰﺑﯽﯾﻪ‪.‬‬

‫‪ -٣‬ﮐﯚﻣﯿﺴﯿﯚن ﻧﻪزهرو ﭘ‪‬ﺸﻨﯿﺎرهﮐﺎﻧﯽ ﺑﯚ ﭘﻪﺳـﻨﺪ ﮐـﺮدن دهداﺗـﻪوه ﺑـﻪ‬
‫ﮐﻮﻣﯿﺘﻪی ﻧﺎوهﻧﺪی‪.‬‬

‫ﻓﻪﺳ‪‬ﯽ ﺣﻪوﺗﻪم‪ :‬داهﺎﺗﯽ ﺣﯿﺰب‬

‫ﻣﺎددهی ﺑﯿﺴﺖ وﭼﻮارهم‪ :‬داهﺎﺗﯽ ﺣﯿﺰب ﺑﺮﯾﺘﯽﯾﻪ‬
‫ـ ﺣﻪﻗﯽ ﺋﻪﻧﺪاﻣﻪﺗﯿﯽ ﺋﻪﻧﺪاﻣﺎﻧﯽ ﺣﯿﺰب‪.‬‬
‫ـ ﯾﺎرﻣﻪﺗﯿﯽ ﺋﻪﻧﺪاﻣﺎنو ﻻﯾﻪﻧﮕﺮانو دۆﺳﺘﺎﻧﯽ ﺣﯿﺰب‪.‬‬
‫ـ دهﺳﮑﻪوﺗﯽ ﺳﻪرﻣﺎﯾﻪداﻧﺎن و ﭘﺮۆژهﮐﺎن‪.‬‬

‫ﻟﻪ‪:‬‬

‫ﺗ‪‬ﺒﯿﻨﯽ‪:‬‬
‫‪ _١‬ﻟــﻪ ﮐﯚﻣﯿﺴــﯿﻮﻧﯽ داراﯾــﯽ و ﻣــﺎﻟﯿﯽ ﺣﯿــﺰب دا هﻪﯾﺌــﻪﺗ‪‬ﮑﯽ ﺗﺎﯾﺒــﻪت دﯾــﺎری‬
‫دهﮐﺮێ ﮐﻪ ﺑﻪرﭘﺮﺳﺎﯾﻪﺗﯿﯽ ﺑﻨﮑﻪو ﺑﻨﯿﺎﺗـﻪ ﻣـﺎ‪‬ﯽ و ﺋـﺎﺑﻮوری ﯾـﻪﮐﺎﻧﯽ ﺣﯿﺰﺑـﯽ ﻟـﻪ‬

‫‪SP‬‬

‫‪@@çbn†ŠíØ@ôma‹ØíáŽî†@ôiïy õü‚íŽïä@õìò‹Žïq@ìóàbäŠói‬‬

‫ﺋﻪﺳـــﺘﯚ دهﺑـــ‪ .‬ﺋـــﻪم هﻪﯾﺌﻪﺗـــﻪ هـــﻪر ﺷـــﻪش ﻣﺎﻧـــﮓ ﺟﺎر‪‬ـــﮏ‪ ،‬ﯾـــﺎن هـــﻪر ﮐـــﺎت‬
‫دهﻓﺘـــﻪری ﺳﯿﺎﺳـــﯽ ﺑـــﻪ ﭘ‪‬ﻮﯾﺴـــﺖ ﺑﺰاﻧـــ‪ ‬راﭘـــﯚرﺗﯽ ﻣـــﺎﻟﯽ و داراﯾـــﯽ ﺣﯿـــﺰب‬
‫دهداﺗــﻪوه ﺑــﻪ ﮐﻮﻣﯿﺘــﻪی ﻧﺎوهﻧــﺪی‪ .‬ﺳــﻨﻮوری ﺋــﻪم راﭘﯚرﺗــﻪ دهﻓﺘــﻪری ﺳﯿﺎﺳــﯽ‬
‫دﯾﺎرﯾﯽ دهﮐﺎ‪.‬‬
‫‪ _٢‬ﮐﯚﻣﯿﺴﯿﻮﻧﯽ ﻣﺎ‪‬ﯽ و داراﯾﯽ ﺣﯿﺰب دهﺑ‪ ‬هﻪﯾﺌﻪﺗ‪‬ﮏ ﻟﻪ ﮐﻪﺳـﺎﻧﯽ ﭘﺴـﭙﯚڕ‬
‫ﻟﻪ ﻧ‪‬ﻮﺧﯚی ﺣﯿﺰب ﻟﻪ ﮐﻮردﺳـﺘﺎن و ﻟـﻪ دهرهوه ﭘ‪‬ـﮏ ﺑ‪‬ﻨـ‪ ‬ﺑـﯚ ﻟﯿﮑﯚ‪‬ﯿﻨـﻪوه ﻟـﻪ‬
‫ﺋﯿﻤﮑﺎﻧﯽ ﺳﻪرﻣﺎﯾﻪﮔﻮزاری‪ ،‬دارژﺗﻨﯽ ﭘﻼن و ﺑـﻪر‪‬ﻮه ﺑﺮدﻧـﯽ ﭘـﺮۆژهی ﮔﻮﻧﺠـﺎو‬
‫ﺑﻪ ﻣﻪﺑﻪﺳﺘﯽ ﭘﺘﻪوﮐﺮدﻧﯽ ﺑﻮﻧﯿﻪی داراﯾﯽ و ﻣﺎ‪‬ﯿﯽ ﺣﯿﺰب‪.‬‬

‫ﻓﻪﺳ‪‬ﯽ هﻪﺷﺘﻪم‪ :‬ﭼﻪﻧﺪ ﭘ‪‬هﻧﺴﯿﭙﯽ ﮔﺸﺘﯽ‬
‫• ﺳﯿﺴــﺘﻤﯽ ﮐــﺎر و ﭼــﺎﻻﮐﯿﯽ ﺣﯿــﺰب دهﺑــ‪ ‬ﻟــﻪ ﮐــﺎری رۆﺗﯿﻨــﻪوه ﺑــﻪرهو‬
‫ﮐﺎری ﺋﺎﮔﺎهﺎﻧـﻪ و ﺑـﻪ ﺑﻪرﻧﺎﻣـﻪ و ﭘﻼﻧـﯽ ﻧﻮوﺳـﺮاو ﺑـﺮوا‪ .‬ﺑـﯚ ﺋـﻪم ﻣﻪﺑﻪﺳـﺘﻪش‬
‫هﻪﻣﻮو ﺗﻪﺷﮑﯿﻼﺗﻪﮐﺎن‪ ،‬ﺋﻮرﮔﺎﻧـﻪﮐﺎن و ﮐﯚﻣﯿﺴـﯿﻮن و ﺗﯿﻤـﻪﮐﺎﻧﯽ ﮐـﺎری ﺣﯿـﺰب‬
‫دهﺑ‪ ‬ﭘﺮۆﮔﺮام و ﭘﻼﻧﯽ ﮐﺎری ﺧﯚﯾﺎن هﻪﺑ‪ .‬ﻟﻪم ﭘﻪﯾﻮهﻧﺪی ﯾﻪدا دهﺑـ‪ ‬ﺑﻪﺷـﯽ‬
‫ﭘ‪‬ۆﮔــــﺮام و ﭘﻼﻧــــﺪاﻧﺎن هــــﻪم ﻟــــﻪ ﺋﺎﺳــــﺘﯽ ر‪‬ﺒﻪراﯾــــﻪﺗﯽ و هــــﻪم ﻟــــﻪ ﺋﺎﺳــــﺘﯽ‬
‫ﺗﻪﺷﮑﯿﻼﺗﻪﮐﺎن دا وهک ﺑﻪﺷ‪‬ﮏ ﻟﻪ ﮐﺎری ﺣﯿﺰب ﮔﺮﯾﻨﮕﯿﯽ ﭘ‪ ‬ﺑﺪرێ‪.‬‬
‫• ﮐﯚﺑﻮﻧـــــــﻪوهی ﮐﻮﻣﯿﺘـــــــﻪﮐﺎن‪ ،‬ﮐﯚﻣﯿﺴـــــــﯿﻮﻧﻪﮐﺎن‪ ،‬ﮐﯚﻧﻔﺮاﻧﺴـــــــﻪﮐﺎن و‬
‫ﮐﯚﻧﮕﺮهﮐﺎﻧﯽ ﺣﯿﺰب ﺑـﻪﺑ‪ ‬ﺋﺎﮔـﺎدارﮐﺮدﻧﯽ ﺑﻪﺷـﺪاراﻧﯽ ﻟـﻪ ﻧ‪‬ـﻮهرۆﮐﯽ ﺧﺎ‪‬ـﻪﮐﺎﻧﯽ‬
‫ﺟ‪‬ﮕﺎی ﺑﺎس ﭘ‪‬ﮏ ﻧﺎﯾﻪ‪ .‬ﺑﺮﯾﺎرو ﺋﺎﮐﺎﻣﻪﮐﺎﻧﯽ ﮐﺎری ﮐﯚﺑﻮﻧﻪوهﮐﺎﻧﯽ ﺣﯿﺰب دهﺑـ‪‬‬
‫ﺑﻨﻮوﺳﺮ‪‬ﻦ و دوﮐﯚﻣ‪‬ﻨﺖ ﺑﮑﺮ‪‬ﻦ‪.‬‬
‫راﭘﺮﺳﯽ ﻟﻪ ﺣﯿﺰب دا ﺑﻪر‪‬ﻮه دهﭼ‪ ‬ﻟﻪ ﮐﺎﺗﯿﮏ دا ﮐﻪ‪:‬‬

‫‪SQ‬‬

‫‪@@çbn†ŠíØ@ôma‹ØíáŽî†@ôiïy õü‚íŽïä@õìò‹Žïq@ìóàbäŠói‬‬

‫_ ﭘﺮﺳــ‪‬ﮑﯽ ﮔﺮﯾﻨﮕــﯽ ﭼﺎرهﻧﻮوﺳﺴــﺎز ﺑ‪‬ﺘــﻪ ﭘــ‪‬ﺶ ﮐــﻪ ﮐﻮﻣﯿﺘــﻪی ﻧﺎوهﻧــﺪی‬
‫ﻧﻪﯾﻪوێ ﺑﯚﺧﯚی ﺑ‪‬ﯾﺎری ﻟﻪﺳﻪر ﺑﺪا‪.‬‬
‫_ هــﻪر ﻧــﻪﺑ‪ ‬دوو ﻟــﻪ ﺳــ‪‬ﯽ ﺋﻪﻧــﺪاﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮﻣﯿﺘــﻪی ﻧﺎوهﻧــﺪی ﺧﻮازﯾــﺎری ﺋــﻪو‬
‫راﭘﺮﺳﯿﯿﻪ ﺑﻦ‪.‬‬
‫_ ﻟــﻪو ﺣﺎ‪‬ﻪﺗــﻪدا ﮐﻮﻣﯿﺘــﻪی ﻧﺎوهﻧــﺪی ﺑﻪرﭘﺮﺳــﻪ ﮐــﻪ ﻟــﻪ زووﺗــﺮﯾﻦ ﮐــﺎت دا‬
‫)ﺋﻪوﭘﻪڕهﮐـــﻪی ﻣﺎﻧﮕ‪‬ـــﮏ( ﮐﻮﻣﯿﺘﻪﯾـــﻪک ﺑـــﯚ ﺟ‪‬ﺒـــﻪﺟ‪‬ﮑﺮدﻧﯽ ﺋـــﻪو راﭘﺮﺳـــﯿﭙﻪ ﻟـــﻪ‬
‫ﻧﻮ‪‬ﻨﻪراﻧﯽ ﺗﻪﺷﮑﯿﻼﺗﻪﮐﺎن و ﺋﻮرﮔﺎﻧﻪﮐﺎﻧﯽ ر‪‬ﺒﻪرﯾﯽ ﺣﯿﺰب ﭘ‪‬ﮏ ﺑﮫ‪‬ﻨ‪.‬‬
‫ﺗ‪‬ﺒﯿﻨﯽ‪:‬‬
‫‪ .١‬ﯾﻪک ﻟﻪ ﺳ‪‬ﯽ ﺋﻪﻧﺪاﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮﻣﯿﺘﻪی ﺟ‪‬ﺒﻪﺟ‪‬ﮑﺮدﻧﯽ راﭘﺮﺳـﯽ ﻟـﻪ ﻧﻮﯾﻨـﻪراﻧﯽ‬
‫ﮐﻮﻣﯿﺘــﻪی ﻧﺎوهﻧــﺪی و ﯾــﻪک ﻟــﻪ ﺳــ‪‬ﯾــﺎن ﻟــﻪ ﻧﻮ‪‬ﻨــﻪراﻧﯽ ﮐﯚﻣﯿﺘــﻪی ﮐﺎروﺑــﺎری‬
‫دهرهوهی ﮐﻮردﺳﺘﺎن و ﯾﻪک ﻟﻪ ﺳ‪‬ﯾﺎن ﻟﻪ ﻧﻮ‪‬ﻨﻪراﻧﯽ ﮐﯚﻣﯿﺴـﯿﯚﻧﻪﮐﺎﻧﯽ ﺳـﻪر‬
‫ﺑﻪ دهﻓﺘﻪری ﺳﯿﺎﺳﯽ دهﺑﻦ‪.‬‬
‫‪ .٢‬ﺋـــﻪم ﮐﻮﻣﯿﺘﻪﯾـــﻪ ﻟـــﻪ ﺋﺎﻣـــﺎده ﮐﺮدﻧـــﯽ ﭘﺮﺳـــﯿﺎرهﮐﺎﻧﯽ راﭘﺮﺳـــﯽ‪ ،‬ﺷـــﯿﻮهی‬
‫ﺑﻪﺟ‪‬ﮕﻪﯾﺎﻧﺪﻧﯽ و راﮔﻪﯾﺎﻧﺪﻧﯽ ﺋﺎﮐﺎﻣﻪﮐﻪی ﺑﻪرﭘﺮﺳﻪ‪.‬‬
‫‪ .٣‬ﭘﺮﺳﯿﺎرهﮐﺎﻧﯽ راﭘﺮﺳﯽ دهﺑ‪ ‬ﺑﻪ ﭘﻪﺳﻨﺪی ﮐﻮﻣﯿﺘﻪی ﻧﺎوهﻧﺪی ﺑﮕﻪن‪.‬‬
‫رادهﯾــﻪﮐﯽ ﺑــﻪرﭼﺎو ﻟــﻪ ﺋﻪﻧــﺪاﻣﺎﻧﯽ ﺋﻮرﮔﺎﻧــﻪﮐﺎﻧﯽ ﺑﻪر‪‬ﻮهﺑــﻪرﯾﯽ ﺣﯿ ـﺰب‬
‫•‬
‫ﭘ‪‬ﻮﯾﺴــﺘﻪ ﻟــﻪ ژﻧــﺎن ﺑــﻦ و دهﺑــ‪ ‬ﻣﯿﮑــﺎﻧﯿﺰﻣﯽ ﮔﻮﻧﺠــﺎو ﺑــﯚ ﺋــﻪم ﻣﻪﺑﻪﺳــﺘﻪ ﻟــﻪ‬
‫ﺑــــﻪرﭼﺎو ﺑﮕﯿــــﺮێ‪ ،‬و ﺋﻪﮔــــﻪر ﭘ‪‬ﻮﯾﺴــــﺖ ﺑــــﻮو ﻟــــﻪ ﭘ‪‬هﻧﺴــــﯿﭙﯽ "هــــﻪ‪‬واردﻧﯽ‬
‫ﭘﯚزهﺗﯿــﭫ"ﯾــﺶ ﮐــﻪ‪‬ﮏ وهرﮔﯿــﺮێ‪ .‬ﺋﺎﻣــﺎﻧﺞ ﻟــﻪ دﯾــﺎرﯾﮑﺮدﻧﯽ ر‪‬ــﮋه هﻪو‪‬ــﺪان ﺑــﯚ‬
‫ﭘ‪‬ﮑﮫ‪‬ﻨـــﺎﻧﯽ ﯾﻪﮐﺴـــﺎﻧﯽ ﻟـــﻪ رادهی ﺑﻪﺷـــﺪارﺑﻮوﻧﯽ ژﻧـــﺎن ﻟـــﻪ ﮔـــﻪڵ ﭘﯿـــﺎوان ﻟـــﻪم‬
‫ﺋﻮرﮔﺎﻧﺎﻧــﻪ ﻟــﻪ داهــﺎﺗﻮو داﯾــﻪ‪ .‬ﺑﯚﯾــﻪ ﺋــﻪو ر‪‬ــﮋهﯾــﻪ دهﺑــ‪ ‬ﺑــﻪ ﭘ‪‬ــﯽ ﺋﯿﻤﮑــﺎن ﻟــﻪ‬
‫هﻪ‪‬ﺒﮋاردﻧﻪﮐﺎﻧﯽ داهﺎﺗﻮوی ﺋﻪم ﺋﻮرﮔﺎﻧﺎﻧﻪدا ﺑﭽ‪‬ﺘﻪ ﺳﻪرێ‪.‬‬

‫‪SR‬‬
Télécharger le fichier (PDF)

bername u asaname.k14.kdp.pdf (PDF, 208 Ko)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIPDocuments similaires


bername u asaname k14 kdp
microsoft word decoupage2
3bgze7g
word
catalogue de formation 2011
d5 exercices 2016 2017 def

Sur le même sujet..