Fichier PDF

Partage, hébergement, conversion et archivage facile de documents au format PDF

Partager un fichier Mes fichiers Convertir un fichier Boite à outils PDF Recherche PDF Aide Contactjournal 4 avr 11 .pdfNom original: journal_4_avr_11_.pdf

Ce document au format PDF 1.3 a été généré par Acrobat 9.0.0 / Mac OS X 10.6.6 Quartz PDFContext, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 05/04/2011 à 01:56, depuis l'adresse IP 67.71.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 617 fois.
Taille du document: 8.8 Mo (8 pages).
Confidentialité: fichier public
Télécharger le fichier (PDF)

Aperçu du document


DV FRP

L
&RPLWpPpG

DX DYULO

eGLWLRQ GX

3DV GH QRXYHOOHV ERQQHV QRXYHOOHV
9RXV DOOH] VDQV GRXWH rWUH G·DFFRUG DYHF PRL OHV HQVHL
JQDQWV HW DXWUHV PHPEUHV GX SHUVRQQHO GH O·pFROH DUULYHQW
WRXMRXUV j JDUGHU XQH DXUD GH P\VWqUH DXWRXU G·HX[ GH VRUWH
TXH FHUWDLQHV GH OHXUV DYHQWXUHV GHPHXUHQW VHFUqWHV 1pDQ
PRLQV LO OHXU DUULYH TXHOTXHV ERQV FRXSV PDLV LOV QH OH
FULHURQW SDV VXU WRXV OHV WRLWV SRXU DXWDQW -·DL GpFLGp GH UH
PpGLHU j OD VLWXDWLRQ HQ OHYDQW OH YRLOH VXU GH MR\HXVHV QRX
YHOOHV FRQFHUQDQW OHV DGXOWHV TXH QRXV F{WR\RQV FKDTXH MRXU j
OD SRO\YDOHQWH

9H
Q
QR H]
)D WUH YLVL
FH SD WHU
ER JH
RN


7RXW G·DERUG DSUqV XQH VpULH G·LQWHUURJDWRLUHV LQWHQVLIV OHV PHPEUHV GX FRPLWp © 0pGLDV ª RQW Gp
FRXYHUW TXH OH SHWLW FRSDLQ GH PDGDPH $QQLH 6LPDUG SURIHVVHXUH GH VFLHQFHV HQ qPH VHFRQGDLUH
HVW OH FRXVLQ GH O·KXPRULVWH $QGUp 6DXYp 0DGDPH 6LPDUG D PrPH UHQFRQWUp HW GLVFXWp DYHF FHOXL FL
ORUV G·XQ UpYHLOORQ GH 1RsO (VW LO V\PSDWKLTXH" (VW LO DXVVL IRX HQ SHUVRQQH TX·LO O·HVW VXU VFqQH" 7DQW
GH TXHVWLRQV j SRVHU j QRWUH SURIHVVHXUH GH VFLHQFHV (QVXLWH PRQVLHXU 0DWKLHX %RXOLDQQH HQVHL
JQDQW G·DQJODLV HQ qPH HW qPH VHFRQGDLUHV D JDJQp LO \ D GHX[ VHPDLQHV GH FHOD OD FRTXHWWH
VRPPH GH HQ JUDWWDQW XQ ELOOHW GH ORWHULH ,O D UHIXVp GH QRXV UpYpOHU FH TX·LO FRPSWDLW HQ IDLUH HW
QRXV ODLVVH OH VRLQ GH O·LPDJLQHU j VD SODFH 6L YRXV rWHV JHQWLOV DYHF OXL LO SDUWDJHUD SHXW rWUH VRQ SUL[
DYHF YRXV« (W F·HVW VDQV RXEOLHU QRWUH WUqV FKHU PRQVLHXU -DFTXHV /DODQFHWWH SURIHVVHXU GH PDWKpPD
WLTXHV DX HU F\FOH TXL HQFRXUDJp SDU GHV DPLV YD ELHQW{W V·LQVFULUH DX MHX WpOpYLVp © /H &HUFOH ª
DQLPp SDU &KDUOHV /DIRUWXQH (Q IDLW FH Q·HVW SDV XQH GpFLVLRQ SHUVRQHOOH TX·LO D SULVH PDLV SOXW{W XQ
FRPSORW RUJDQLVp SDU FHUWDLQV GH VHV SURFKHV TXL O·RQW SRXVVp j GRQQHU VD FDQGLGDWXUH XQ SHX FRQWUH
VRQ JUp 4XRL TX·LO HQ VRLW LO VH SHXW WUqV ELHQ TXH YRXV DSHUFHYLH] PRQVLHXU /DODQFHWWH j OD WpOpYLVLRQ
O·DQQpH SURFKDLQH 1RXV QRXV FURLVRQV OHV GRLJWV SRXU TX·LO VRLW VpOHFWLRQQp PDLV QRXV QH VRPPHV
PrPH SDV LQTXLHWV YX VD JUDQGH SHUVRQQDOLWp (QILQ Q·RXEOLH] SDV GH VRXKDLWHU XQ MR\HX[ DQQLYHU
VDLUH j QRWUH ELHQ DLPp GLUHFWHXU PRQVLHXU 3DWULFH %RLYLQ OH DYULO SURFKDLQ
6XUYHLOOH] OD SURFKDLQH pGLWLRQ GX MRXUQDO SRXU G·DXWUHV KHXUHXVHV
UpYpODWLRQV VXU QRV SURIHVVHXUV

$FWXDOLWp

&XLVLQH

&LQpPD

5pGDFWHXU 'DYLG *DXWKLHU

$UW HW VSHFWDFOHV

&XLVLQH
5HFHWWH GH OD VHPDLQH $XFXQH
%RQMRXU
&HWWH VHPDLQH DXFXQH UHFHWWH QH YRXV VHUD SUpVHQWpH SXLVTXH QRXV YRXV RIIURQV XQH pGLWLRQ VSpFLDOH
/·DUWLFOH ©&XLVLQHª GH FHWWH VHPDLQH SRUWHUD VXU GHV WUXFV GH SUR SRXU XQH DOLPHQWDWLRQ VDLQH
9RLFL GRQF HQ UDIDOH TXHOTXHV IDLWV VDLOODQWV SRXU DYRLU XQH DOLPHQWDWLRQ VDLQH
3UHPLqUHPHQW LO HVW ERQ GH VDYRLU TXH OD FRQVRPPDWLRQ G·XQ DOLPHQW ULFKH HQ SURWpLQHV FRPEOHUD
GDYDQWDJH YRWUH IDLP TXH OD QRXUULWXUH JUDVVH RX VXFUpH 'RQF VL YRXV DYH] j FKRLVLU HQWUH XQH ERvWH
GH FpUpDOHV SRVVpGDQW EHDXFRXS GH VXFUH HW SHX GH SURWpLQHV FRQWUH XQH DXWUH SRVVpGDQW SOXV GH
SURWpLQHV HW OpJqUHPHQW PRLQV GH VXFUH LO HVW pYLGHQW TXH OD GHX[LqPH GHYUDLW rWUH SULRULVpH
6HFRQG SHWLW WUXF ORUVTXH YRXV DYH] j DFKHWHU GHV SURGXLWV FpUpDOLHUV RSWH] SRXU GHV SURGXLWV j EDVH
GH JUDLQV HQWLHUV PDMRULWDLUHPHQW &RPPH OD IDULQH GH EOp HQWLHU HVW DEVRUEpH SOXV OHQWHPHQW SDU OH
FRUSV TXH OD IDULQH EODQFKLH O·pQHUJLH DSSRUWpH j YRWUH FRUSV VHUD SOXV FRQVWDQWH HW V·pWDOHUD VXU XQH
ORQJXH SpULRGH ,O HVW WRXW GH PrPH LQWpUHVVDQW GH VDYRLU TXH VL YRXV SUDWLTXH] XQ VSRUW TXHOFRQTXH XQH
j GHX[ KHXUHV DSUqV XQ UHSDV LO SHXW rWUH ERQ GH FRQVRPPHU XQ SURGXLW EODQFKL SRXU REWHQLU O·pQHUJLH
OH SOXV YLWH SRVVLEOH
/H WURLVLqPH FRQVHLO SRUWH VXU OHV OLSLGHV FHV PDOKHXUHX[ OLSLGHV WRXMRXUV UHMHWpV SDU WRXV HW VRXYHQW
LQFRPSULV 6DYLH] YRXV TX·LO H[LVWH GHV PDWLqUHV JUDVVHV TXL RQW XQ LPSDFW EpQpILTXH VXU QRWUH WDX[ GH
FKROHVWpURO HW TXL SHXYHQW PrPH G·DSUqV FHUWDLQHV pWXGHV pSLGpPLRORJLTXHV UHWDUGHU RX PrPH VWRS
SHU XQ FDQFHU HQ SURJUHVVLRQ ,O V·DJLW GHV JUDV SRO\LQVDWXUpV 2PpJD &HV JUDV VRQW VRXYHQW WUqV SHX
FRQVRPPpV SDU QRXV QRUG DPpULFDLQV /HV VRXUFHV PDMHXUHV GH FH W\SH GH OLSLGHV VRQW SULQFLSDOHPHQW
OH VDXPRQ O·KXLOH G·ROLYH HW OHV JUDLQHV GH OLQ
6HXOHPHQW WURLV SHWLWV IDLWV VXU O·DOLPHQWDWLRQ YRXV RQW pWp SUpVHQWpV
FHWWH VHPDLQH 'H QRPEUHXVHV IDFHWWHV GH OD QXWULWLRQ WRXWHV DXVVL
LQWpUHVVDQWHV OHV XQHV TXH OHV DXWUHV DXUDLHQW SX rWUH DERUGpHV PDLV
O·HVSDFH QRXV PDQTXH
5HYHQH] QRXV OD VHPDLQH SURFKDLQH SRXU XQ DXWUH DUWLFOH SDVVLRQQHQW

5pGDFWHXU -RQDWKDQ 5LYDUG

&XLVLQH

&LQpPD

$UW HW VSHFWDFOHV

7HFKQR

0pFKDQW PHQWHXU
3RXU PD FKURQLTXH ©&LQpPDª GH FHWWH VHPDLQH MH
VXLV DOOp YRLU ©0pFKDQW PHQWHXUª
9RLFL XQ SHWLW UpVXPp ©'DQQ\ D GpFRXYHUW TX
LO
REWLHQW pQRUPpPHQW GH VXFFqV DXSUqV GHV ILOOHV HQ
OHXU UDFRQWDQW WRXMRXUV OH PrPH PHQVRQJH TX
LO HVW
PDULp HW TXH VD IHPPH OH PDOWUDLWH $SUqV XQH QXLW
WRUULGH HQ FRPSDJQLH GH OD MROLH 3DOPHU FHWWH
GHUQLqUH OXL IDLW XQH FULVH HQ DSSUHQDQW TX
LO HVW
PDULp $X OLHX GH VH UpWUDFWHU OH FpOLEDWDLUH DIILUPH
KDXW HW IRUW TXH VRQ GLYRUFH HVW LPPLQHQW 3OXV RX
PRLQV FRQYDLQFXH VD QRXYHOOH IODPPH H[LJH GH
UHQFRQWUHU VRQ pSRXVH $ILQ GH VH VRUWLU GX SpWULQ
'DQQ\ GHPDQGH j VRQ DVVLVWDQWH GH MRXHU OH MHX HW
G¶LQFDUQHU VD IHPPH ª
$FWHXUV
$GDP 6DQGOHU -HQQLIHU $QLVWRQ %URRNO\Q 'HFNHU 1LFROH .LGPDQ %DLOHH 0DGLVRQ
1LFN 6ZDUGVRQ 'DYH 0DWWKHZV HW *ULIILQ *OXFN

3RXU FH TXL HVW GX WUDYDLO G¶$GDP 6DQGOHU MH QH SHX[ OH FULWLTXHU FDU LO HVW YUDLPHQW IRUPLGDEOH
/¶KLVWRLUH HVW TXHOTXH SHX SUpYLVLEOH PDLV F¶HVW DFFHSWDEOH -¶DL ULJROp GHV VWXSLGLWpV GH O¶DFWHXU SULQ
FLSDO GX GpEXW j OD ILQ -¶DL DGRUp FH ILOP HW MH YRXV OH FRQVHLOOH IRUWHPHQW
&¶HVW GpMj WRXW SRXU PD FKURQLTXH 0HUFL EHDXFRXS HW j OD VHPDLQH SURFKDLQH

+RUDLUH
GX
FLQpPD

6HPDLQH GX DX DYULO
/D FRORF

K

'HV KRPPHV HW GHV
0pFKDQW PHQWHXU
GLHX[

K

K K

5pGDFWHXUV 0DWKLHX /DYRLH

&LQpPD

$UW HW VSHFWDFOHV

7HFKQR

$UW HW VSHFWDFOHV
(W GH GHX[ SRXU 0L[PDQLD
9RXV YRXV VRXYHQH] GH 0L[PDQLD " &HWWH WpOpUpDOLWp SRXU OHV MHXQHV SDVVLRQQpV GH FKDQW HW GH
GDQVH OHXU SHUPHWWDLW GH VRUWLU XQ DOEXP DYHF OHXUV FRPSRVLWLRQV HW GH IDLUH XQH VpULH GH VSHF
WDFOHV 7RXW FHFL GDWH GH
&HWWH DQQpH 9UDN 79 D GpFLGp GH UDPHQHU FHWWH pPLVVLRQ VXU OHV RQGHV HW GHSXLV OH PDUV QRXV
SRXYRQV OD YLVLRQQHU 2Q SHXW YRLU OHV FDQGLGDWV DSSUHQGUH OHV UXGLPHQWV GX PRQGH GX VSHF
WDFOH HQFDGUpV SDU GHV SURIHVVHXUV GH GDQVH GH FKDQW HW SDU SOXVLHXUV DXWUHV SURIHVVLRQQHOV GH
O·LQGXVWULH
4XL DQLPH " &·HVW -XOLH 6W 3LHUUH XQH H[ SDUWLFLSDQWH GH O·pPLVVLRQ TXL V·HQ RFFXSH &·HVW DXVVL
HOOH TXL LQWHUSUqWH OD FKDQVRQ WKqPH ¶·'DQVH GDQVH·· $OOH] \ SUrWH] O·RUHLOOH TXHVWLRQ GH FRP
SDUHU FHWWH SLqFH DYHF FHOOH GH OD WRXWH SUHPLqUH pGLWLRQ GH 0L[PDQLD
3UpIpUH] YRXV OH ERQ YLHX[ 0L[PDQLD RX SHQFKH] YRXV SOXV SRXU OD QRXYHOOH YHUVLRQ " ­ YRXV GH
YRLU HQ UHJDUGDQW OHV pSLVRGHV

5pGDFWULFH 5RVDOLH 'XPDLV %HDXOLHX

$UW HW VSHFWDFOHV

7HFKQR

0HQX &DIpWpULD

+RURVFRSH

7HFKQR
9LYH O·HQYLURQQHPHQW
9RXV VRXYHQH] YRXV GH O·DUWLFOH SRUWDQW VXU OD /HDI GH 1LVVDQ" 'DQV OHV GHUQLHUV PRLV FHWWH YRLWXUH
V·HVW IDLW GpWU{QHU SDU XQH PHUYHLOOH GH OD WHFKQRORJLH OD &KHYUROHW 9ROW
&HWWH YRLWXUH D SRXU O·LQVWDQW VHXOHPHQW SOXV GH VL[ UpFRPSHQVHV j VRQ DFWLI GRQW FHOOH GH OD YRLWXUH
QRUG DPpULFDLQH GH O·DQQpH DLQVL TXH FHOOH GH OD PHLOOHXUH YRLWXUH YHUWH GH FHWWH PrPH DQQpH
&RPPH QRXV SDUORQV WHFKQRORJLH LO HVW ELHQ FHUWDLQ TXH FHWWH YRLWXUH VHUD UpYROXWLRQQDLUH GH FH
F{Wp Oj
8QH DSSOLFDWLRQ SRXU WpOpSKRQH LQWHOOLJHQW VHUD GLVSRQLEOH GqV OD VRUWLH GX YpKLFXOH &HWWH DSSOLFD
WLRQ SRXU PRELOH SHUPHWWUD OH GpYHUURXLOODJH GHV SRUWLqUHV OD YpULILFDWLRQ GH OD FKDUJH GH OD EDWWH
ULH GX V\VWqPH pOHFWULTXH HW GH O
DXWRQRPLH GLVSRQLEOH 9RXV SRXUUH] pJDOHPHQW UpFKDXIIHU RX
UDIUDvFKLU O
KDELWDFOH HW PrPH IDLUH XQ DSSHO GH SKDUHV RX GH NOD[RQ SRXU ORFDOLVHU UDSLGHPHQW YRWUH
YpKLFXOH
&HWWH PDJQLILTXH YRLWXUH SRVVqGHUD XQH DXWRQRPLH GH URXWH FRPELQpH G·HQYLURQ NP 'H SOXV
ORUV GH O·DFKDW GH FH YpKLFXOH XQ FUpGLW G·LPS{W YRXV VHUD DFFRUGp -H SUpGLV GqMj OHV IDPHXVHV
TXHVWLRQV ©&RPELHQ SRXU FH YpKLFXOH"ª ©(W SRXU OH FUpGLW"ª

/H SUL[ GX YpKLFXOH VHPEOH V·RULHQWHU YHUV
6L RQ VRXVWUDLW j FH PRQWDQW OH
FUpGLW DSSUR[LPDWLYHPHQW DQQRQFp GH
RQ REWLHQW XQ SUL[ WRXW GH PrPH
DFFHSWDEOH SRXU FH W\SH GH YRLWXUH 1RQ"

5pGDFWHXU -RQDWKDQ 5LYDUG

7HFKQR

0HQX &DIpWpULD

+RURVFRSH

0HQX FDIpWpULD
0HQX VHPDLQH GX
DX DYULO

0HQX FDIpWpULD

+RURVFRSH

+RURVFRSH
+RURVFRSH GX DX DYULO
%pOLHU

7DXUHDX

*pPHDX[

6L YRXV YRXOH] rWUH
UHVSHFWp H QH UpSRQGH]
TX·j FHX[ TXL ILQLVVHQW OHXUV
SKUDVHV DYHF
© PRQ PDvWUH ª

/D YLH F·HVW FRPPH XQ 0F
/D YLH F·HVW FRPPH XQ 0F
'RQDOG LO IDXW VDYRLU WULHU
OHV ERQQHV FURTXHWWHV GHV
PDXYDLVHV

6DYLH] YRXV TXH SOXV GH OD
PRLWLp GHV OXWLQV GX SqUH
1RsO VRQW *pPHDX["

/LRQ

9LHUJH

PDUV
DX DYULO

&DQFHU

DYULO
DX PDL

PDL
DX MXLQ

MXLQ
DX MXLOOHW

MXLOOHW
DX DR€W

DR€W
DX VHSWHPEUH

6L YRXV HVVD\H] HQFRUH GH UH
6L YRXV HVVD\H] HQFRUH GH UH
WLUHU OHV JOREHV RFFXODLUHV GH
YRV DPLV DYHF YRWUH FXLOOqUH MH
YRXV OD FRQILVTXH

9RXV DYH] XQ EHDX VHQV
GH O·KXPRXU«HW TXHOTXH
FKRVH GH FRLQFp HQWUH OHV
GHQWV

-H VDLV TXH OH VHFUHW GH YRWUH
SXLVVDQFH VH FDFKH GDQV YRWUH
JRPPH j PkFKHU +D KD

%DODQFH

6FRUSLRQ

6DJLWDLUH

VHSWHPEUH
DX RFWREUH

RFWREUH
DX QRYHPEUH

2XL YRWUH DPL H 6FRUSLRQ D
PDQJp YRWUH FKRFRODW TXDQG
YRXV DYLH] OH GRV WRXUQp

$SHUFHYH] YRXV OD ELOH DX
FRLQ GH OD ERXFKH GH
YRWUH DPL H GH VLJQH
© %DODQFH ª" 0DXYDLV
VLJQH«

GHV SHUVRQQHV LQWHUUR
GHV SHUVRQQHV LQWHUUR
JpHV ORUV G·XQ VRQGDJH
SHQVHQW TXH YRXV GHYULH]
IDLUH SOXV GH VSRUW ,O Q·\
DYDLW TX·XQ VHXO UpSRQGDQW HW
F·pWDLW PRL PDLV ERQ«

&DSULFRUQH

QRYHPEUH
DX GpFHPEUH

9HUVHDX

3RLVVRQV

GpFHPEUH
DX MDQYLHU

MDQYLHU
DX IpYULHU

9RXV Q·DLPH] SDV OHV EODJXHV
GH IODWXOHQFHV" 9RXV rWHV
pWUDQJH«

(Q OLVDQW FHW KRURVFRSH YRXV
SHUGH] TXHOTXH FKRVH GH WUqV
LPSRUWDQW YRWUH WHPSV (W
YRWUH GLJQLWp«

9RXV TXL DLPH] WDQW
O·LQIRUPDWLTXH YRLFL YRWUH
KRURVFRSH HQ FRGH ELQDLUH


+RURVFRSH

IpYULHU
DX PDUV

5pGDFWHXU 0 0XPER

$OOH] F

KHUFKH

U YRWUH M

RXUQDO

HQWLqUH

PHQW H

Q FRXOH

XUV VXU

FRPLWHPHGLDV

/¶LPDJH pWDQW DIILFKpH FHWWH VHPDLQH j pWp HQYR\pH SDU XQH SHUVRQQH DQRQ\PH
$ORUV YRLFL OD EHOOH RUDQJH EOHXH eWUDQJH

(QYR\H] QRXV YRV SKRWRV GHVVLQV RX DXWUHV W\SHV G¶LPDJHV j
O¶DGUHVVH VXLYDQWH FRPLWHPHGLDV#KRWPDLO FRP
4XL VDLW HOOHV SRXUUDLHQW VH UHWURX
YHU MXVWH LFL

3HQVpH GH OD VHPDLQH
/D FXOWXUH F
HVW FRPPH OD FRQILWXUH
PRLQV RQ HQ D SOXV RQ O
pWDOH

/¶LPSUHVVLRQ GX MRXUQDO HVW SRVVLEOH JUkFH j

FRP


Documents similaires


journal 4 avr 11
journal 11 avr 11
journal 16 mai 2011
journal 6 dec 2010
journal 9 mai 2011
journal 28 fev 11


Sur le même sujet..