DescHindi .pdfNom original: DescHindi_.pdfTitre: 4_11_H.pmdAuteur: Laxmanji

Ce document au format PDF 1.5 a été généré par PageMaker 7.0 / Acrobat Distiller 6.0 (Windows), et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 07/05/2011 à 21:47, depuis l'adresse IP 117.229.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 1041 fois.
Taille du document: 713 Ko (35 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


Ÿ¢è ÜëUc‡¢ Ð퇢¢}¢è {}¢ü Ðç~¢ÜU¢ - ¥ÐíñH 2011

Ÿ¢èÜëUc‡¢ Ð퇢¢}¢è {}¢ü Ðç~¢ÜU¢
„æSƒ¢ÐÜU : Ï¢ír¢HèÝ ¥¢™¢²ü Ÿ¢è 108 {Ýè΢„…è }¢ã¢Ú¢…

ç±.„æ : 2068

çÝ…¢Ý‹Î¢ÏÎ : 429

±¯ü : 83

¥ÐíH
ñ 2011

}¢éÎíÜU, ÐíÜU¢à¢ÜU
»±æ S±¢ç}¢y±
}¢éÎ퇢 »±æ
ÐíÜU¢à¢Ý SƒH

„}ТÎÜU

Ï¢éh…è ࢢÜU¢ : 334

¥æÜU : 4

} …x¢Îìx¢éL ¥¢™¢²ü Ÿ¢è 108 ÜëUc‡¢}¢ç‡¢…è }¢ã¢Ú¢…
5 ݱ¼ÝÐéÚè {¢}¢- ¶è…ÇG¢ }¢ç‹ÎÚ
} Ÿ¢è…¢}¢Ýx¢Ú
- 361 001 (x¢é…Ú¢¼) |¢¢Ú¼

: S±¢}¢è Ÿ¢è Hÿ}¢‡¢ ™ñ¼‹² »±æ Ÿ¢è ÜUÝÜUÚ¢² ò¢„

±¢<¯ÜU à¢éËÜU L. 100/-

15 ±¯èü² à¢éËÜU L. 1000/-

м¢ : Ÿ¢è ÜëUc‡¢ Ð퇢¢}¢è {}¢ü Ðç~¢ÜU¢, Ÿ¢è 5 ݱ¼ÝÐéÚè {¢}¢, …¢}¢Ýx¢Ú 361 001
ÈU¢ïÝ
: (0288) 267 2829
ÈïUv„ (0288) 255 1353

E-mail : navtanpuri@gmail.com /navtanpuri@krishnapranami.org
website : www.krishnapranami.org / www.krishnadhamusa.org

» Ðíx¢ÅK¢ ÐêÚ‡¢ Ð¢Ú Ï¢ír¢

¥¢… ±{¢§ü ±í… Í¢Ú Í¢Ú, ÐíÜUÅK Ÿ¢è Ý‹ÎÜéU}¢¢Ú J.
Îê { Î{è» ª}¢Ú {¢ï » , ¼¢ï Ú ‡¢ Ï¢¢¡ { ï ±í … Ý¢Ú JJ

Ÿ¢è ÜëUc‡¢ …‹}¢ }¢ã¢ïy„±ÜUè ࢢï|¢¢ÜU¢ ±‡¢üÝ ÜUÚ¼ï ãé» }¢ã¢}¢ç¼…è ÜUã¼ï ãñæ, ±í…}¢ïæ
Ÿ¢è Ý‹ÎÏ¢¢Ï¢¢ÜïU Í¢Ú Ÿ¢èÜëUc‡¢…èÜïU Ðí¢ÜUÅKÜU¢ „}¢¢™¢Ú „éÝÜUÚ ±í…ÜïU Í¢Ú Í¢Ú}¢ïæ
¥¢Ý‹Î¢ïy„± }¢Ý¢²¢ x¢²¢ J x¢¢ïÐ ¥¢ñÚ x¢¢ïçв¢ïæÝï ¥¢Ý‹Î„ï ©y„éÜU ã¢ïÜUÚ Îê{-Îç{
m¢Ú¢ ¥ÐÝï-¥¢ÐÜUè ÎïãHè (™¢ñ¶Å) {¢ïÜUÚ ¼¢ïÚ‡¢ Ï¢¢¡{¢ J

» HèH¢ ¥¶æÇ ƒ§ü, »ãÝ¢ï ¥¢x¢H ƒ¢„ï ç±S¼¢Ú J.
» Ðíx¢ÅK¢ ÐêÚ‡¢ Ð¢Ú Ï¢ír¢, }¢ã¢}¢ç¼ ¼‡¢¢ï ¥¢{¢Ú JJ

Ÿ¢è ÜëUc‡¢…èÜUè ²ã HèH¢ ¥ÿ¢ÚÏ¢ír¢ÜïU Nβ}¢ïæ ¥çV¼ ã¢ïÜUÚ ¥¶‡Ç Ï¢Ý x¢²¢ J
§„ HèH¢ÜïU ÚãS²ÜU¢ ¥¢x¢ï ç±S¼¢Ú ã¢ïx¢¢ J ¥ÿ¢Ú¢¼è¼ ÐꇢüÏ¢ír¢ ÐÚ}¢¢y}¢¢ ÐíÜUÅ
ãé» ãñæ, ²ï ãè ¼¢ï }¢ã¢}¢ç¼ÜïU Ðí¢‡¢¢{¢Ú ãñæ-1J
- Ÿ¢è çÜUÚ‹¼Ý

Ÿ¢è ÜëUc‡¢ Ð퇢¢}¢è {}¢ü Ðç~¢ÜU¢ - ¥ÐíñH 2011

Ÿ¢è ¥ÿ¢Ú¢¼è¼ |¢Ú¼¢Ú

ÐÚ}¢ ÐêÁ² …x¢Îx¢éL ¥¢™¢²ü Ÿ¢è 108 ÜëUc‡¢}¢ç‡¢…è }¢ã¢Ú¢…

çÝ…¢‹¢‹Î¢™¢²ü Ÿ¢è Îï±™‹Îí…è }¢ã¢Ú¢…ÜU¢ï ÐꇢüÏ¢ír¢ ÐÚ}¢¢y}¢¢ ¥Ý¢çÎ
¥ÿ¢Ú¢¼è¼ Ÿ¢èÜëUc‡¢…èÝï Ðíy²ÿ¢ Îà¢üÝ Ðí΢ÝÜUÚ }¢ÝÜUè „¢Úè ç…¿¢¢„¢»¡
Ðꇢü ÜUè, Т¼¢H„ï ÐÚ}¢{¢}¢ вü‹¼ÜU¢ ¥Ýé|¢± ÜUÚ±¢²¢ »±æ ¼¢Ú¼}¢
}¢ã¢}¢‹~¢ ÐíÎ¢Ý ÜUÚ Ï¢ír¢¢y}¢¢¥¢ïæÜU¢ï …¢x¢ë¼ ÜUÚÝïÜU¢ ¥¢ÎïࢠÐíÎ¢Ý çÜU²¢ ¥¢ñÚ
S±²æ Ÿ¢è Îï±™‹Îí…è }¢ã¢Ú¢…ÜïU Nβ}¢ïæ ç±Ú¢…}¢¢Ý ãé» J ©„ „}¢² S±²æ
ÐꇢüÏ¢ír¢ ÐÚ}¢¢y}¢¢Ýï ¥ÐÝ¢ ÐçÚ™² Îï¼ï ãé» ©ÝÜU¢ï Ï¢¼¢²¢ çÜU }¢ñæ S±²æ
¥Ý¢çÎ ¥ÿ¢Ú¢¼è¼ Ÿ¢è ÜëUc‡¢ ãê¡ J ¼Ï¢ ©ÝÜU¢ï ¥Ýé|¢± ã饢 ࢢ›¢ïæ}¢ïæ ç…Ý
ÐꇢüÏ¢ír¢ ÐÚ}¢¢y}¢¢ÜïU 籯²}¢ïæ ©Ìï¶ ãñ ±ï S±²æ ¥ÐÝï {¢}¢ »±æ ¥ÐÝè
HèH¢¥¢ïæÜïU „¢ƒ ÐíÜUÅ ãé» ãñæ J §„èçH» ±ï ÜUã¼ï ãñæ,
„¢ï ¼¢ï ¥Ï¢ …¢çãÚ |¢», „Ï¢ ç±{ ±¼Ý „çã¼ J

¼|¢è„ï ©ÝÜU¢ï ÐÚ}¢{¢}¢ ÐÓ™è„ Ðÿ¢ »±æ ÐꇢüÏ¢ír¢ ÐÚ}¢¢y}¢¢ÜïU Ðíy²ÿ¢
Îà¢üÝ ã¢ïÝï Hx¢ï ¥¢ñÚ ç±ç|¢ó¢ ࢢ›¢ïæÜïU x¢êÉG ÚãS²¢ïæÜU¢ ¼¢Ú¼}² SÐC ã¢ïÝï
Hx¢¢ J
²lçÐ ç±ç|¢ó¢ ࢢ›¢ïæ}¢ïæ ÐꇢüÏ¢ír¢ ÐÚ}¢¢y}¢¢ÜU¢ ©Ìï¶ ãñ ¥¢ñÚ ±ï ÿ¢Ú
¥ÿ¢Ú„ï ÐÚï ãñæ ¼ƒ¢çÐ „¢}¢¢‹² …Ý §Ý ÚãS²¢ïæÜïU Ðíç¼ ©Î¢„èÝ Úã¼ï ãñæ J
¥¢ñÚ à¢¢›¢ïæÜïU ¥¢w²¢Ý, ©Ð¢w²¢Ý ¼ƒ¢ ÜUƒ¢ÝÜU¢ïæÜU¢ï ãè ²¢Î Ú¶¼ï ãñæ J
}¢ã¢}¢ç¼ ÜUã¼ï ãñæ,
„Ï¢ „²¢Ý¢ïÜæ Uè »ÜU }¢¼ Т²è, ÐÚ ¥…¢Ý Îï¶ï Úï …é΢§ü J

S±²æ ÐꇢüÏ¢ír¢ ÐÚ}¢¢y}¢¢Ýï ¥ÐÝ¢ ÐçÚ™² »±æ ¥ÐÝè ¥¢y}¢¢¥¢ïæÜïU
ÝÔ±Ú …x¢¼}¢ïæ ¥¢x¢}¢ÝÜUè „¢ÿ¢è ࢢ›¢ïæÜïU m¢Ú¢ çÎH¢§ü ãñ J ²ï „¢Úï ÜU¢²ü
©ÝÜU¢ ¥¢ÎïࢠÜUÚ¼¢ ãñ J Ðê±ü ÜU¢H„ï ãè ©ÝÜU¢ ¥¢ÎïࢠÐíy²ÿ¢ ²¢ ÐÚ¢ïÿ¢
MÐ}¢ïæ ÜU¢²ü ÜUÚ¼¢ ¥¢ Ú㢠ãñ, ¥|¢è |¢è ÜUÚ Ú㢠ãñ ¥¢ñÚ |¢ç±c²}¢ïæ |¢è
ÜUÚ¼¢ Úãïx¢¢ çÜU‹¼é ÎïࢠÜU¢H ¥¢ñÚ ÐçÚçSƒÜïU ¥¢{¢Ú ÐÚ ©„ÜU¢ MÐ,
|¢¢¯¢ »±æ ±ï¯}¢ïæ ¥‹¼Ú Úã¼¢ ãñ J ÜU㢠|¢è ãñ,
-2-

Ÿ¢è ÜëUc‡¢ Ð퇢¢}¢è {}¢ü Ðç~¢ÜU¢ - ¥ÐíñH 2011

ãéÜéU}¢ïæ ±ïÎ ÜU¼ï± }¢ïæ, H¢¶¢ïæ çH¶ï çÝà¢¢Ý J
ç±ç|¢ó¢ ࢢ›¢ïæÜïU §Ý ±™Ý¢ïæÜU¢ ¼¢Ú¼}² SÐC ÜUÚ „|¢èÜU¢ï »ÜU
ÐÚ}¢¢y}¢¢ÜïU Ðíç¼ ©‹}¢é¶ ÜUÚÝïÜU¢ …çÅH ÜU¢²ü çÝ…¢Ý‹Î¢™¢²ü Ÿ¢è Îï±™‹Îí…è
}¢ã¢Ú¢…Ýï ¥¢Úæ|¢ çÜU²¢ J ÐꇢüÏ¢ír¢ ÐÚ}¢¢y}¢¢ ©ÝÜïU Nβ}¢ïæ ç±Ú¢…}¢¢Ý
ã¢ïÝï„ï }¢ã¢}¢ç¼Ýï ©Ý}¢ïæ ÐꇢüÏ¢ír¢ÜïU Îà¢üÝ çÜU» ¥¢ñÚ ÜUã¢, “Ÿ¢è ಢ}¢¢…è
±Ú „y² ãñ” §„è Ï¢¢¼ÜU¢ï x¢é…Ú¢¼è |¢¢¯¢}¢ïæ §„ ÐíÜU¢Ú òQU çÜU²¢ ãñ, “
Ÿ¢è Îï±™‹Îí…è „y² Àï” Ï¢ír¢¢y}¢¢»¡ ¥ÐÝï {Ýè„ï ãè „±ü „é¶ Ðí¢#
ÜUÚÝ¢ ™¢ã¼è ãñæ §„èçH» ©ÝÜU¢ï „}Ðꇢü „鶢ïæÜïU S±¢}¢è ¥ƒ±¢ ΢¼¢
}¢¢Ý¼è ãæñ J ç±E Ï¢ír¢¢‡ÇÜïU S±¢}¢è ã¢ïÝï„ï ©ÝÜU¢ï S±²æ ÐíÜU¢à¢ ¥ƒ±¢
Ú¢…¢¥¢ïæÜïU Ú¢…¢ ¥ƒ¢ü¼ ‘Ÿ¢è Ú¢…’ ÜU㢠x¢²¢ ãñ J
Ÿ¢è Îï±™‹Îí…è }¢ã¢Ú¢…ÜUè ±¢‡¢è ÝEÚ …x¢¼„ï ÐÚï ¥ƒ¢ü¼ì à¢ê‹²çÝÚ¢ÜU¢Ú„ï ÐÚï ¥ç±Ý¢à¢è ¥ÿ¢Ú Ï¢ír¢ |¢è ç…ÝÜïU ¥æx¢|¢ê¼ ãæñ »ï„ï
ÐꇢüÏ¢ír¢ ÐÚ}¢¢y}¢¢ ¥Ý¢çÎ ¥ÿ¢Ú¢¼è¼ÜïU x¢êÉG ÚãS² SÐC ÜUÚ¼è ƒè J
§Ý ±™Ý¢ïæÜU¢ Ÿ¢±‡¢ ÜUÚ¼ï ãé» }¢ã¢}¢ç¼ÜU¢ï Hx¢¢ çÜU }¢éÛ¢ï §Ý ÚãS²¢ïæ
ÐÚ ç™‹¼Ý ÜUÚÝ¢ ™¢çã» J …ñ„ï-…ñ„ï ±ï 癋¼Ý ÜUÚ¼ï x¢» ±ñ„ï-±ñ„ï
ÚãS² SÐC ã¢ï¼ï x¢» ¥¢ñÚ ©‹ãïæ ¥Ð¢Ú „é¶ ¥ƒ¢ü¼ì ÐÚ}¢ ¥¢Ý‹ÎÜU¢
¥Ýé|¢± ã饢 J ¼Ï¢ ©‹ã¢ïæÝï „æÜUËÐ çÜU²¢ çÜU }¢éÛ¢ï …¢ï „é¶ Ðí¢# ã饢
ãñ ©„ï }¢ñæ Ï¢ír¢¢y}¢¢¥¢ïæÜU¢ï |¢è ÐíÎ¢Ý ÜUMæ J §„ÜïU çH» ©‹ãïæ …¢x¢í¼ ÜUÚÝ¢
¥¢±à²ÜU ƒ¢ J Ï¢ír¢¢y}¢¢¥¢ïæÜU¢ï …¢x¢í¼ ÜUÚ¼ï ãé» ©‹ãïæ Hx¢¢ çÜU ÐêÚï …x¢¼ÜU¢ï
²ã „é¶ ÐíÎ¢Ý ÜUÚÝ¢ ™¢çã» J ¼Ï¢ ±ï „æÜUËÐ ÜUÚ¼ï ãñæ, ‘„é¶ à¢è¼H ÜUMæ
„æ„¢Ú’ ²ã ÐÚ}¢ „é¶ ÐÚ}¢{¢}¢ÜU¢ „é¶ ãñ, ÐꇢüÏ¢ír¢ ÐÚ}¢¢y}¢¢ÜU¢ „é¶ ãñ J
…Ï¢ ²ã „é¶ Ú¢ï}¢ Ú¢ï}¢}¢ïæ „æ™çÚ¼ ã¢ïx¢¢ ¼Ï¢ NβÜïU „}Ðꇢü ç±ÜU¢Ú ÎêÚ
ã¢ï …¢»æx¢ï J §Ý ç±ÜU¢Ú¢ïæÜïU ÎêÚ ã¢ïÝï ÐÚ ãè ‘Ÿ¢è ¥ÿ¢Ú¢¼è¼ |¢Ú¼¢Ú’
¥ÿ¢Ú¢¼è¼ Ÿ¢èÜëUc‡¢ Ÿ¢èÚ¢……èÜïU ¥¢Ý‹ÎÜU¢ ¥Ýé|¢± ã¢ïx¢¢ J §„ ÐíÜU¢Ú
}¢ã¢}¢ç¼Ýï S¢}Ðꇢü ࢢ›¢ïæÜïU x¢êÉ ÚãS²¢ïæÜU¢ ¼¢Ú¼}² SÐC çÜU²¢ ¥¢ñÚ »ÜU
ÐÚ}¢¢y}¢¢ÜUè Ï¢¢¼ ÜUãè J
§„ …x¢¼}¢ïæ ç…¼Ýï |¢è ࢢ› ãñæ, ç…Ý}¢ïæ ¥¢y}¢¿¢¢Ý »±æ Ï¢ír¢¿¢¢ÝÜUè
-3-

Ÿ¢è ÜëUc‡¢ Ð퇢¢}¢è {}¢ü Ðç~¢ÜU¢ - ¥ÐíñH 2011

™™¢ü ÜUè x¢§ü ãñ, ±ï „|¢è »ÜU }¢¼„ï S±èÜU¢Ú ÜUÚ¼ï ãñæ çÜU ÐꇢüÏ¢ír¢
ÐÚ}¢¢y}¢¢ »ÜU ãñæ J à¢ÏÎ Ðí²¢ïx¢ »±æ ÜUƒÝ à¢ñHè}¢ïæ ç|¢ó¢¼¢ ã¢ïÝïÜïU ÜU¢Ú‡¢
„¢}¢¢‹²…Ý §„ »ÜU Mм¢ÜU¢ï „}¢Û¢ Ýãèæ Т¼ï ¥¢ñÚ §‹ãèæ ࢢ› ±™Ý¢ïæÜïU
¥¢{¢Ú ÐÚ ÐÚ}¢¢y}¢¢ÜUè ç±ç|¢ó¢¼¢ÜUè Ï¢¢¼ ÜUÚ¼ï ãñæ J ç…„„ï Ï¢ír¢ 籯²ÜU
|¢í¢ç‹¼ ÈñUHÝï Hx¢ …¢¼è ãñ J ²ƒ¢ƒü¼¢ÜUè ¥¢ïÚ …¢Ýï±¢H¢ òçQU ãè
»ÜUy±ÜU¢ï „}¢Û¢ Т»x¢¢ J
«x±ïÎ}¢ïæ ÐÚ¢y}¢¢ÜU¢ï „¼ì ÜU㢠ãñ ¥¢ñÚ ©„ÜïU »ÜU ã¢ïÝïÜUè Ï¢¢¼ ÜUãè
ãñ,‘»ÜæU „¼ì’ çÜU‹¼é Ðíç¼Ð¢ÎÝ ÜUÚÝï ±¢H¢ïæÝï ©ÝÜïU ݢݢy±ÜU¢ Ðíç¼Ð¢ÎÝ
çÜU²¢ J ©„è ÐÚ}¢¢y}¢¢ÜU¢ï Ÿ¢è}¢Îì|¢¢x¢¼}¢ïæ ‘ÐÚæ „y²’ ÜU㢠ãñ, ‘„y²æ ÐÚæ
{è}¢çã’ J ©Ðçݯ΢ïæ}¢ïæ ©ÝÜU¢ï »ÜU »±ææ ¥çm¼è² ÜUã¢, ‘»ÜU¢}¢ï±¢çm¼è²}¢ì’
„¢ƒ}¢ïæ ²ã |¢è ÜU㢠çÜU ±ï ¥ÿ¢Ú„ï ÐÚï ãñæ, “¥ÿ¢Ú¢yÐÚ¼: ÐÚ:”J ¥ç±Ý¢à¢è
Ï¢ír¢ÜU¢ï ¥ÿ¢Ú ÜU㢠x¢²¢ ãñ J ²ã ÝEÚ …x¢¼ì ÿ¢Ú‡¢à¢èH ã¢ïÝï„ï §„ï “ÿ¢Ú
…x¢¼ì” ¥ƒ¢üy¢ì ÝEÚ, ÐçÚ±¼üÝà¢èH, ÿ¢‡¢|¢æx¢éÚ ¥¢çΠݢ}¢¢ïæ„ï „}¢Û¢¢ÝïÜU¢
Ðí²Õ çÜU²¢ ãñ J §„ ÿ¢Ú …x¢¼ìÜïU ¥ç{D¢¼¢ §üEÚÜU¢ï ‘ÿ¢ÚÏ¢ír¢’ ÜU㢠x¢²¢
ãñ J ²ã ÐçÚ±¼üÝà¢èH …x¢¼ ¥ç±Ý¢à¢è Ï¢ír¢ ¥ƒ¢ü¼ì ¥ÿ¢ÚÏ¢ír¢„ï ©yÐó¢ ã¢ï¼¢
ãñ J ÜU㢠|¢è ãñ, “¼ƒ¢ùÿ¢Ú¢¼ì „æ|¢±¼èã ç±E}¢ì” ¥ƒ¢üy¢ì ç…„ ÐíÜU¢Ú
}¢ÜUÇGè ¥ÐÝï }¢é¶„ï ãè …¢H ©yÐó¢ ÜUÚ¼è ãñ ¥¢ññÚ çÈUÚ ©„ï ¥ÐÝï }¢é¶}¢ïæ
ãè „}¢ïÅ Hï¼è ãñ ©„è ÐíÜU¢Ú ¥ÿ¢Ú Ï¢ír¢ |¢è ¥ÐÝè ÜUËÐÝ¢ m¢Ú¢ S±²æ„ï ãè
Ï¢ír¢¢‡Ç¢ïæÜU¢ „…üÝ ÜUÚ¼ï ãñæ ¥¢ñÚ ¥‹¼}¢ïæ S±²æ}¢ïæ ãè „}¢¢çã¼ ÜUÚ Hï¼ï ãñæ J
{}¢ü }¢¢x¢ü ²¢ ¼œ±¿¢¢ÝÜUè ¥¢ïÚ ¥¢x¢ï Ï¢ÉGÝï±¢Hï H¢ïx¢¢ïæ}¢ïæ |¢è ¥ç{ÜU¢æà¢
H¢ïx¢¢ïæÜU¢ï ÿ¢Ú »±æ ¥ÿ¢ÚÜU¢ |¢ïÎ ¿¢¢¼ Ýãèæ ã¢ï¼¢ ãñ J §„ÜU¢ ÜU¢Ú‡¢ ²ãè ãñ çÜU
„|¢è H¢ïx¢ x¢ãÚ¢§ü}¢ïæ ©¼ÚÝïÜU¢ Ðí²Õ Ýãèæ ÜUÚ¼ï ãñæ J Ÿ¢è}¢Îì|¢x¢±Îìx¢è¼¢}¢ïæ
SÐC MЄï ÜU㢠x¢²¢ ãñ, §„ H¢ïÜU}¢ïæ ÿ¢Ú »±æ ¥ÿ¢Ú §„ ÐíÜU¢Ú ΢ï ÐéL¯
Ðíç„h ãñæ,
m¢ç±}¢¢ñ ÐéL¯¢ñ H¢ïÜïU ÿ¢Úp¢ÿ¢Ú »± ™ J

§„ H¢ïÜU}¢ïæ ÿ¢Ú ÐéL¯ »±æ ¥ÿ¢Ú ÐéL¯ Ðíç„h ãñ J ÿ¢Ú ÐéL¯ÜU¢ ¼¢yвü
ãñ, ÐÚ}¢¢y}¢¢ÜU¢ ÐçÚ±¼üÝà¢èH S±MÐ J ±ã ãñ |¢x¢±¢Ý Ý¢Ú¢²‡¢ÜU¢ MÐ J
-4-

Ÿ¢è ÜëUc‡¢ Ð퇢¢}¢è {}¢ü Ðç~¢ÜU¢ - ¥ÐíñH 2011

|¢x¢±¢Ý Ý¢Ú¢²‡¢ S±²æ ¥Ã²QU ãñæ J ±ï |¢x¢±¢Ýì Ï¢ír¢¢…èÜïU MÐ}¢ïæ
òQU ã¢ïÜUÚ Ðí¢ç‡¢²¢ïæÜUè „ëçC ÜUÚ¼ï ãñæ, |¢x¢±¢Ý ç±c‡¢éÜïU MÐ}¢ïæ òQU ã¢ïÜUÚ
©Ý Ðí¢ç‡¢²¢ïæÜU¢ ТHÝ-Т﯇¢ ÜUÚ¼ï ãñæ »±æ |¢x¢±¢Ý à¢æÜUÚÜïU MÐ}¢ïæ òQU
ã¢ïÜUÚ ©ÝÜU¢ „æã¢Ú ÜUÚ¼ï ãñæ J §Ý ¼èÝ¢ïæ Îï±¢ïæÜU¢ï ©ÝÜïU ÜU¢²ü}¢ïæ „ã²¢ïx¢
Ðãé¡™¢ÝïÜïU çH» ¼ñæ¼è„ ÜU¢ïçÅ Îï±è-Îï±¼¢¥¢ïæÜU¢ „…üÝ |¢è |¢x¢±¢Ý Ý¢Ú¢²‡¢
ãè ÜUÚ¼ï ãñæ J ±ï §„ ÝEÚ …x¢¼ÜïU ¥ç{D¢¼¢ ã¢ïÝï„ï ÿ¢ÚÏ¢ír¢ ¥ƒ±¢ ÿ¢Ú
ÐéL¯ ÜUãH¢¼ï ãñæ J §„ Ï¢ír¢¢‡ÇÜïU „|¢è Ðí¢‡¢è ©ÝÜUè ™ï¼Ý¢„ï ¥¢ï¼Ðí¢ï¼ ãñæ
J §„çH» x¢è¼¢}¢ïæ ÜU㢠ãñ, ‘ÿ¢Ú „±¢ü燢 |¢ê¼¢çÝ’ J ²ã ¼¢ï »ÜU Ï¢ír¢¢‡ÇÜUè
Ï¢¢¼ ãé§ü J »ï„ï ¥‹¢‹¼ Ï¢ír¢¢‡Ç }¢ã¢à¢ê‹²}¢ïæ ÐçÚ|¢í}¢‡¢ ÜUÚ¼ï ãñæ J „|¢è}¢ïæ §„è
ÐíÜU¢ÚÜUè ò±Sƒ¢ ãñ J §Ý „|¢è Ï¢ír¢¢‡Ç¢ïæÜïU çݲ‹¼¢ ¥ç±Ý¢à¢è Ï¢ír¢ÜU¢ï
ÜêUÅSƒ ¥ƒ±¢ ¥ÿ¢Ú Ï¢ír¢ ÜU㢠ãñ, “ÜêUÅSƒ¢ïùÿ¢Ú ©Ó²¼ï” J ²ã ÐÚ}¢¢y}¢¢ÜU¢
¥ç±Ý¢à¢è S±MÐ ãñ J ©ÝÜU¢ }¢êH S±MÐ ¼¢ï §„„ï ç|¢ó¢ ãñ J ©„ï Ÿ¢è}¢Îì
|¢x¢±Îì x ¢è¼¢}¢ï æ ©œ¢}¢ Ðé L ¯ ÜU㢠ãñ , “©œ¢}¢ Ðé L ¯Sy±‹²:
ÐÚ}¢¢y}¢ïy²é΢N¼:” J ±ï ãè }¢êH¼: ÐÚ}¢¢y}¢¢ ãñ J ©ÝÜïU çH» ãè ‘ÐÚ}¢
„y²’ »ÜU}¢ï±¢çm¼è²}¢ì, “¥ÿ¢Ú¢¼ì ÐÚ¼: ÐÚ:” ÜU㢠x¢²¢ ãñ J
ÐÚ}¢¢y}¢¢ÜïU }¢êH S±MÐÜU¢ï »ÜU ¥¢ïÚ ©œ¢}¢ ÐéL¯ ÜU㢠ãñ ¼¢ï Îê„Úè
¥¢ïÚ “¥ÿ¢Ú¢¼ì ÐÚ¼: ÐÚ:” ¥ƒ¢ü¼ì ¥ÿ¢Ú„ï |¢è Ÿ¢ïD ã¢ïÝï„ï ¥ÿ¢Ú¢¼è¼
ÜU㢠x¢²¢ ãñ J ¼¢Ú¼}² ¿¢¢Ý„ï ²ã ÚãS² SÐC ã¢ï¼¢ ãñ çÜU ÐÚ}¢¢y}¢¢ÜU¢ }¢êH
S±MÐ ¥ÿ¢Ú¢¼è¼ ãñ J ±ã „±¢ïüÐçÚ ãñ J ©ÝÜïU „æÜïU¼ }¢¢~¢„ï ¥ÿ¢Ú Ï¢ír¢
¥Ý‹¼ Ï¢ír¢¢‡Ç¢ïæÜU¢ „…üÝ ÜUÚ¼ï ãñæ J ¥ÿ¢Ú Ï¢ír¢ ²ã ÐÚ}¢¢y}¢¢ÜU¢ Îê„Ú¢
S±MÐ ãñ J ࢢ›}¢ïæ ¥ÿ¢ÚÏ¢ír¢ÜU¢ï ÜU¢²üÏ¢ír¢ ¥¢ñÚ ¥ÿ¢Ú¢¼è¼ÜU¢ï ÐÚæ Ï¢ír¢
ÜU㢠ãñ J ÝEÚ Ï¢ír¢¢‡ÇÜïU S±¢}¢è |¢x¢±¢Ý Ý¢Ú¢²‡¢ÜU¢ï ÐÚ}¢¢y}¢¢ÜU¢
ÿ¢ÚS±MÐ ÜU㢠ãñ J §„çH» |¢x¢±¢Ý Ý¢Ú¢²‡¢ ÿ¢ÚÏ¢ír¢ ÜUãH¢¼ï ãñæ J
Ðíy²ïÜU Ï¢ír¢¢Ç}¢ïæ |¢x¢±¢Ý Ý¢Ú¢²‡¢ÜU¢ ¥çS¼œ± ãñ J §ç„çH» ¥Ý‹¼
Ï¢ír¢¢‡Ç ã¢ïÝï„ï ÿ¢Ú Ï¢ír¢ »ÜU Ýãèæ ¥çÐ¼é ¥Ý‹¼ }¢¢Ýï x¢» ãñæ J ÜU㢠|¢è
ãñ, ‘ãçÚ ¥Ý‹¼ ¥Ý‹¼’ J
§„ ÐíÜU¢Ú ¼¢Ú¼}¢ ¿¢¢Ý„ï ãè ÐÚ}¢¢y}¢¢ÜïU ÿ¢Ú ¥ÿ¢Ú »±æ ¥ÿ¢Ú¢¼è¼
S±MÐÜU¢ ¼¢Ú¼}² ¿¢¢¼ ã¢ï¼¢ ãñ J ࢢ›¢ïæ}¢ïæ ÐÚ}¢¢y}¢¢ÜU¢ï Ÿ¢èÜëUc‡¢ ÜU㢠ãñ J
-5-

Ÿ¢è ÜëUc‡¢ Ð퇢¢}¢è {}¢ü Ðç~¢ÜU¢ - ¥ÐíñH 2011

§üEÚ: ÐÚ}¢: ÜëUc‡¢: „çә΢݋Πç±x¢íã: J

ÐÚ}¢ §üEÚ ¥ƒ¢ü¼ì §üEÚ¢ïæÜïU |¢è §üࢠÐꇢüÏ¢ír¢ ÐÚ}¢¢y}¢¢ Ÿ¢è ÜëUc‡¢ ãñæ J ±ï
„çә΢݋ΠS±MÐ ãñæ J Ÿ¢è }¢Îì|¢¢x¢±¼ÜïU }¢ã¢y}²}¢ïæ ÜU㢠ãñ,
„çә΢݋ÎMТ² ç±E¢ï y Ðy²¢çÎ ãï ¼ ±ï J.
¼¢Ð~¢² ç±Ý¢à¢¢², Ÿ¢è Üë U c‡¢¢² ±²æ Ýé } ¢: JJ

ç±EÜïU ©yÐ眢, çSƒç¼ »±æ H²ÜïU ÐÚ}¢ ÜU¢Ú‡¢ ç~¢¼¢ÐÝ¢à¢ÜU
„çә΢݋ΠS±MÐ Ÿ¢è ÜëUc‡¢ÜU¢ Ý}¢Ý ÜUÚ¼ï ãñæ J Ï¢ír¢±ñ±¼üÐéÚ¢‡¢}¢ïæ
¥ÝïÜU ÜUƒ¢ÝÜU¢ïæ m¢Ú¢ „}¢Û¢¢²¢ ãñ çÜU „|¢è Îï±è Îï±¼¢²ïæ »±æ ¥±¼¢Ú
Ÿ¢è ÜëUc‡¢ÜU¢ï Ý}¢Ý ÜUÚ¼ï ãñæ J
Ÿ¢è ÜëUc‡¢ ÐꇢüÏ¢ír¢ ã¢ïÝ„
ï ï ©ÝÜïU |¢è ÿ¢Ú, ¥ÿ¢Ú »±æ ¥ÿ¢Ú¢¼è¼ S±MÐÜU¢
±‡¢üÝ ç}¢H¼¢ ãñ J |¢x¢±¢Ý ç±c‡¢éÜïU ¥±¼¢ÚÜïU MÐ}¢ïæ ±ï ÿ¢Ú Ï¢ír¢ ãñæ ¥ƒ¢ü¼ì
²ã ÜëUc‡¢ÜU¢ ÿ¢Ú S±MÐ ãñæ J
±í…}¢æÇH}¢ïæ ÐíÜUÅ ã¢ïÝï„ï Ðê±ü |¢x¢±¢Ý ç±c‡¢é Ÿ¢è ÜëUc‡¢„ï ç}¢HÝïÜïU
çH» x¢¢ïH¢ïÜU {¢}¢ x¢» ƒï J ²ã Ðí„æx¢ x¢x¢ü „æçã¼¢}¢ïæ ¥¢²¢ ãñ J §„„ï ²ã
SÐC ã¢ï¼¢ ãñ çÜU ±í…}¢ïæ ÐíÜUÅ ã¢ïÝï„ï Ðê±ü |¢è Ÿ¢è ÜëUc‡¢ ƒï J ²ã x¢¢ïH¢ïÜUè
S±MÐ Ÿ¢èÜëUc‡¢ÜU¢ ¥ÿ¢Ú S±MÐ ãñ J }¢êHMÐ}¢ïæ ±ï ¥ÿ¢Ú¢¼è¼ ãñæ J …¢ï

H¢ïx¢ Ÿ¢è ÜëUc‡¢ÜU¢ï }¢¢~¢ |¢x¢±¢Ý ç±c‡¢éÜïU ¥±¼¢ÚÜïU MÐ}¢ïæ }¢¢Ý¼ï ãñæ ±ï
©ÝÜï U ÿ¢Ú S±MÐÜUè ©Ð¢„Ý¢ ÜUÚ¼ï ãñ æ J …¢ï H¢ï x ¢ Ÿ¢è Üë U c‡¢ÜU¢ï
x¢¢ïH¢ïÜUèÝ¢ƒ }¢¢Ý¼ï ãñæ ±ï ©ÝÜïU ¥ÿ¢Ú S±MÐÜUè ©Ð¢„Ý¢ ÜUÚ¼ï ãñæ ¥¢ñÚ
…¢ï H¢ïx¢ Ÿ¢è ÜëUc‡¢ÜU¢ï ÐꇢüÏ¢ír¢ ÐÚ}¢¢y}¢¢ }¢¢Ý¼ï ãñæ ±ï ©ÝÜïU }¢êHS±MÐÜUè
©Ð¢„Ý¢ ÜUÚ¼ï ãñæ J ©ÝÜU¢ï ãè ÐꇢüÏ¢ír¢ ÐÚ}¢¢y}¢¢, ¥ÿ¢Ú¢¼è¼ ÜU㢠ãñ J ±ï

„|¢èÜïU »ÜU}¢¢~¢ Ú¢…¢ ãñ §„çH» ©‹ãïæ Ú¢… ÜUãÜUÚ „}Ï¢¢ï{Ý çÜU²¢ …¢¼¢
ãñ J Ÿ¢è ÜëUc‡¢ Ð퇢¢}¢è {}¢ü}¢ïæ ©ÝÜUè ãè ©Ð¢„Ý¢ ÜUè …¢¼è ãæñ J ±ï ¥ÐÝè
{¢}¢}¢ïæ ¼¢ï Ï¢í¢r¢è HèH¢ ÜUÚ¼ï ãè ãæñ J çÜU‹¼é ÝEÚ …x¢¼}¢ïæ |¢è ©‹ã¢ïæÝï ¥ÐÝè
à¢çQUÜU¢ï |¢ï…ÜUÚ Ï¢í¢r¢è HèH¢ ÜUÚ±¢²è J §„çH» ±í…HèH¢ »±æ Ú¢„
HèH¢ÜïU „}¢² Ÿ¢è ÜëUc‡¢}¢ïæ ÐꇢüÏ¢ír¢ Ÿ¢è ÜëUc‡¢ÜUè ¥‡¢é}¢¢~¢ à¢çQU ¥¢²è ƒè
-6-

Ÿ¢è ÜëUc‡¢ Ð퇢¢}¢è {}¢ü Ðç~¢ÜU¢ - ¥ÐíñH 2011

¼Ï¢ |¢è §¼Ýï }¢ã¢Ý ÜU¢²ü ©‹ã¢ïæÝï çÜU» ¼¢ï §„è„ï „}¢Û¢HïÝ¢ ™¢çã»
çÜU ÐꇢüÏ¢ír¢ ÐÚ}¢¢y}¢¢ çÜU¼Ýï „¢}¢‰²ü±¢Ý ãñæ J „æ¼¢ïÝï ÜU㢠ãñ
ÜëUc‡¢ ÜëUc‡¢ „Ï¢ ÜU¢ï§ü ÜUãï, |¢ïÎ Ý …¢Ýï ÜU¢ï² J
Ý¢}¢ »ÜU ç±{ ãñ „ãè, HèH¢ ç~¢ç±{ ã¢ï² JJ
»ÜU {¢}¢ ±ñ Ü é U ‡ÆÜU¢, Îê … ¢ ãñ x¢¢ï H ¢ï Ü U J
ç~¢…¢ {¢}¢ ¥¶æÇÜU¢, ÜUã¼ ÐéÚ¢‡¢ ç±±ïÜU JJ

Ðí}ï ¢ »±æ ÐÚ}¢¢y}¢¢
ç…„Üï U „é N β ÜU}¢H}¢ï æ , ã¢ï ² Ðí ï } ¢ Ðí { ¢Ý J.
ç±E ç±…² ã¢ï ¼ ãñ , x¢é ‡ ¢¢¼è¼ „¢ï }¢¢Ý JJ
Ðí ï } ¢ Ðí | ¢é Î¢ï »ÜU ãñ , ΢ï Î¢ï ¥ÿ¢Ú ã¢ï ² J.
Ðí|¢é Ðíï}¢ Ðíï}¢è …¢Ýçã, ç|¢ó¢ ã¢ï² Ýãèæ Î¢ï² JJ
Ðí ï } ¢ ¥çݱü ™ Ýè² ãñ , ±™Ý¢ï æ ¥¢±¼ Ý¢çã J.
ÜUƒÝè ÜUƒ-ÜUƒ ™Hx¢²ï, Úãï ãÎÜïU }¢¢æçã JJ
ÜUç± ÜU¢ïç±Î ¿¢¢çÝ x¢éÝè, Ðíï}¢ ƒ¢ã ™Hï HïÝ J.
çH¶ çH¶ÜïU Тïƒè |¢Úè, ƒ¢ Ý Ð¢±ï »ïæÝ JJ
ݱ{¢„ï ‹²¢Ú¢ï ÜUs¢ï , Ðí ¢ ‡¢ï E Ú x¢é ‡ ¢{¢}¢ J.
Îà¢{¢ÜUè ÜUƒÝè ÜUãè, Ï¢í r ¢ „ë ç C }¢é Ü U¢}¢ JJ
Ðí ï } ¢ MÐ Ÿ¢èÚ¢… ãñ , Ðí ï } ¢è ಢ}¢¢ …¢Ý J.
΢ï Ý ¢ï æ ç ã Üï U }¢Š² }¢ï æ , „é ‹ ÎÚ„¢ƒ Ðí { ¢Ý JJ
Ðíï}¢ ç|¢ÿ¢éÜU ‘΢„ {}¢ü’ ÜU¢ï, Ðíï}¢ ç|¢ÿ¢¢„ï ÜU¢}¢ J.
¥¢Æ¢æï ²¢}¢ ™¢ñ„Æ Í¢ÇGè, ÜUMæ ·DZ¼ Ð퇢¢}¢ JJ
Ï¢ír¢HèÝ ¥¢™¢²ü Ÿ¢è 108 {}¢ü΢„…è }¢ã¢Ú¢…
-7-

Ÿ¢è ÜëUc‡¢ Ð퇢¢}¢è {}¢ü Ðç~¢ÜU¢ - ¥ÐíñH 2011

Ÿ¢è Ðí¢‡¢Ý¢ƒ ¥¢H¢ïÜU

(}¢ã¢}¢ç¼ Ÿ¢è Ðí¢‡¢Ý¢ƒ…èÜU¢ „æçÿ¢# …è±Ý »±æ Îà¢üÝ)
Ÿ¢è }¢¢ïãÝ çÐí²¢™¢²ü…è }¢ã¢Ú¢… - }¢æx¢H{¢}¢, ÜU¢çH}Тïæx¢

§„ „æ„¢Ú}¢ïæ }¢¢Ý±ÜU¢ï „‹}¢¢x¢ü ÐíÎ¢Ý ÜUÚÝïÜïU çH» {}¢üÜU¢ ¥ç±|¢¢ü±
ã饢 ãñ J „ëçC …Ï¢„ï ¥¢Ú}|¢ ãé§ü ¼|¢è„ï „¢}¢¢ç…ÜU ò±Sƒ¢ÜïU „院L MЄï
„晢HÝ ÜUÚÝï ãï¼é {}¢üÜUè ¥¢±à²ÜU¼¢ ÐÇGè J ¼yÜU¢H «ç¯, }¢ã<¯ »±æ
¿¢¢çݲ¢ïæÝï ‘±ï΢ïùç¶H¢ï {}¢ü }¢êH}¢ì’ ÜUãÜUÚ ±ñçÎÜU {}¢üÜUè Sƒ¢ÐÝ¢ ÜUè J
}¢¢Ý±ÜU¢ï „é‹ÎÚ „æSÜU¢Ú ÐíÎ¢Ý ÜUÚÝï ¼ƒ¢ »ÜU çÝçp¼ì çݲ}¢ÜïU ¥¢{¢Ú ÐÚ
„}¢¢… „晢HÝ ÜUÚÝï ãï¼é ÜéUÀ Ðhç¼²¢¡ Ϣݢ§ü x¢§ü, ç…ÝÜU¢ï ÎëÉG¼¢„ï ТHÝ
ÜUÚ¢ÝïÜïU çH» ТР¥¢ñÚ Ð釲ÜU¢ï ÐçÚ|¢¢ç¯¼ çÜU²¢ x¢²¢ J Ðç¼ÜU¢ {}¢ü,
ÐÕèÜU¢ {}¢ü, }¢¢¼¢-çм¢ÜU¢ {}¢ü, „‹¼¢ÝÜU¢ ¥ç|¢|¢¢±ÜUÜïU Ðíç¼ {}¢ü, x¢éLÜU¢
{}¢ü, çà¢c²ÜU¢ {}¢ü „Ï¢ ¥Hx¢ ¥Hx¢ MЄï çÝçp¼ çÜU²ï x¢²ï ¼¢çÜU „|¢è
H¢ïx¢ ¥ÐÝï-¥ÐÝï {}¢üÜUè }¢²¢ü΢ÜU¢ ТHÝ ÜUÚïæ J …¢ï }¢²¢ü΢ÜUè „è}¢¢ÜU¢
©ÌæÍ¢Ý ÜUÚ¼¢ ãñ ©„ï Îç‡Ç¼ ÜUÚÝïÜUè |¢è ò±Sƒ¢ ÜUè x¢§ü J ±ñçÎÜU {}¢üÜïU
„¢ƒ-„¢ƒ Тñڢ燢ÜU {}¢üÜUè Sƒ¢ÐÝ¢ ãé§ü …㢡 ò±Sƒ¢¥¢ïæÜU¢ï ¥¢ñÚ ¥ç{ÜU
çݲ}¢Ï¢h ÜUÚÝïÜU¢ Ðí²¢„ ã饢 J Îê„Úè ¥¢ïÚ ÜU¼ïÏ¢ ÐÚ}ÐÚ¢ÜUè Sƒ¢ÐÝ¢
ãé§ü J ÐêÚï }¢¢Ý± „}¢¢…ÜU¢ï {}¢üÜïU Ý¢}¢ ÐÚ ¥Ýéࢢ焼 Ú¶ÝïÜïU çH» „±ü~¢
Ðí²¢„ ã¢ïÝï Hx¢¢ J §üEÚè² à¢çQU²¢ïæÜïU m¢Ú¢ {¢<}¢ÜU x¢í‹ƒ¢ïæÜU¢ ©ÐÎïࢠçβ¢
…¢Ýï Hx¢¢ J ÜU¢H¢‹¼Ú}¢ïæ ¥¢™¢²¢ïZ »±æ „‹¼¢ïæÜU¢ ¥ç±|¢¢ü± ã饢 J ¥ÐÝè
„ÚH »±æ „éx¢}¢ ±¢‡¢èÜïU m¢Ú¢ ±ï |¢è }¢¢Ý± …x¢¼ÜU¢ï çà¢ÿ¢¢ Îï¼ï Úãï J §„
ÐíÜU¢Ú {}¢üÜU¢ Ðíƒ}¢ ÐéL¯¢ƒü Ï¢Ý x¢²¢ J ¥ƒü ©Ð¢…üÝ »±æ ÜU¢}¢Ý¢ÜUè ç„çh
ÜUÚ¼ï ãé» ¥‹¼¼¢ïx¢y±¢ }¢¢ïÿ¢ …è±ÝÜU¢ ™¼éƒü »±æ ÐÚ}¢ ÐéL¯¢ƒü }¢¢Ý¢
x¢²¢ J }¢¢ïÿ¢ÜïU 籯²}¢ïæ |¢è ç|¢ó¢-ç|¢ó¢ {¢Ú‡¢¢»¡ ™H ÐÇGèæ J ÜU¢ï§ü Ÿ¢ïD H¢ïÜU¢ïæ
ÜUè Ðí¢ç#ÜU¢ï }¢¢ïÿ¢ }¢¢ÝÝï Hx¢ï ¼¢ï ÜU¢ï§ü çÝÚ¢ÜU¢Ú-çݱ¢ü‡¢ÜU¢ï ãè }¢¢ïÿ¢ }¢¢Ý
Ï¢ñÆï J ç±ç|¢ó¢ {}¢ü, „}Ðí΢², Ðæƒ »±æ }¢¼¢ïæÜU¢ ç±S¼¢Ú ã¢ï¼¢ x¢²¢ J
{}¢ü x¢í‹ƒ¢ïæ}¢ïæ ²ã |¢è Ï¢¼¢²¢ x¢²¢ çÜU „}¢² ¥¢²ïx¢¢, …Ï¢ „æ„¢Ú}¢ïæ
-8-

Ÿ¢è ÜëUc‡¢ Ð퇢¢}¢è {}¢ü Ðç~¢ÜU¢ - ¥ÐíñH 2011

Ï¢ír¢ÜïU ¥¢±ïࢠ¥¢ñÚ à¢çQU²¢¡ HïÜUÚ ÜU¢ï§ü „œ¢¢ ÐíÜUÅ ã¢ïx¢è ¥¢ñÚ ±ã
}¢¢Ý± ÜUè ©HۢݢïæÜU¢ï ÎêÚ ÜUÚ {}¢üÜU¢ à¢éh S±MÐ ÐíÜUÅ ÜUÚïx¢è J »ï„è
ç±ç±{ |¢ç±c² ±¢ç‡¢²¢ïæÜU¢ï „¢ÜU¢Ú ÜUÚÝï ¼ƒ¢ „}¢S¼ }¢¢Ý± „}¢é΢²ÜU¢ï
{}¢üÜU¢ „Ó™¢ }¢¢x¢ü Ï¢¼¢ÝïÜïU çH» çÝ…¢Ý‹Î¢™¢²ü Ÿ¢è Îï±™‹Îí…è »±æ }¢ã¢}¢ç¼
Ÿ¢è Ðí¢‡¢Ý¢ƒ…èÜU¢ Ðí¢Îé|¢¢ü± ã饢 J
Ÿ¢è Îï±™‹Îí…è }¢ã¢Ú¢…ÜU¢ …‹}¢ ç±.„æ. 1638(1581 §ü.) ¥çEÝ
à¢évH ™¼éÎüà¢èÜU¢ï }¢¢Ú±¢Ç ÐíÎïà¢ÜïU ©}¢ÚÜU¢ïÅ x¢¢¡±}¢ïæ ÜU¢²Sƒ ÜéUH}¢ïæ }¢¼é}¢ïã¼¢
¼ƒ¢ ÜéæU±ÚÏ¢¢§üÜïU ²ã¢¡ ã饢 J Ï¢™ÐÝ„ï ãè Ÿ¢è Îï±™‹Îí…èÜïU }¢Ý}¢ïæ ‘ÜU¢ïùãæ
ÜUS²¢çS¼ „æ„¢Ú’ }¢ñæ ÜU¢ñÝ ãê¡ ? ¥¢ñÚ ²ã …x¢¼ çÜU„Ýï Ϣݢ²¢ ¥¢çÎ ÐíàÝ
©ÆÝï Hx¢ï ƒï J ©}¢ÚÜU¢ïÅ x¢¢¡±ÜïU }¢ç‹ÎÚ¢ïæ}¢ïæ …¢ÜUÚ ±ï Ðíç¼çÎÝ Ð퇢¢}¢ ¼ƒ¢
ÐçÚRU}¢¢ ÜUÚ¼ï ƒï J „¢{é „‹¼ »±æ Ðé…¢çÚ²¢ïæ„ï ÐÚ}¢¢y}¢¢ Ðí¢ç#ÜïU „}Ï¢‹{}¢ïæ
ÐíàÝ ÜUÚ¼ï ƒï J ©‹ã¢ïæÝï Í¢Ú À¢ïÇGÜUÚ ÐÚÎïà¢ÜUè ²¢~¢¢ Æ¢Ýè J ±ï ©}¢ÚÜU¢ïÅÜïU
Ú¢…ÜéU}¢¢ÚÜUè Ï¢¢Ú¢¼ÜïU „¢ƒ çÝÜUH ÐÇGï J }¢¢x¢ü}¢ïæ ©‹ãïæ ç„ТãèÜïU ±ï¯}¢ïæ
ÐÚ}¢¢y}¢¢ÜïU Îà¢üÝ ãé» J ©‹ã¢ïæÝï ÜUÓÀ Ðãé¡™ ÜUÚ ÜU|¢è „‹²¢ç„²¢ïæ„ï „y„æx¢
çÜU²¢ ÜU|¢è ²¢ïçx¢²¢ïæ„ï, ÜU|¢è ±ñÚ¢çx¢²¢ïæ„ï ±ï ç}¢Hï J ÜéUÀ çÎÝ }¢éÌ¢„ï |¢è
„y„æx¢ çÜU²¢ J ™¢Ú ±¯üÜUè H}Ï¢è ¶¢ï…ÜïU Ï¢¢Î |¢è Ÿ¢è Îï±™‹Îí…è „æ¼éC Ýãèæ
ƒï J „¢{é …Ý ¥¢Ç}Ï¢Ú ¥¢ñÚ ÜU}¢üÜU¢‡Ç}¢ïæ È¡U„ï ƒï J ÜU¢ï§ü |¢è »ï„¢ }¢¼ Ýãèæ
Ï¢¼¢ Úãï ƒï …ã¢¡ „Ï¢ÜïU „æÜïU¼ Ðãé¡™ Т¼ï J ±ã¢¡„ï Ÿ¢è Îï±™‹Îí…è |¢ê… ¥¢
Ðãé¡™ï J |¢ê…}¢ïæ Ÿ¢è Îï±™‹Îí…èÜïU çм¢ÜïU x¢éL ãçÚ΢„…è çݱ¢„ ÜUÚ¼ï ƒï J Ÿ¢è
ãçÚ΢„…èÜïU Т„ ¥¢ÜUÚ Ÿ¢è Îï±™‹Îí…èÜU¢ï Ðí„ó¢¼¢ÜU¢ ¥Ýé|¢± ã饢 J ±ï
}¢Ý-±™Ý-ÜU}¢ü„ï ãçÚ΢„…èÜUè „ï±¢}¢ïæ „æHxÝ ã¢ï x¢» J Ÿ¢è Îï±™‹Îí…èÜïU
±ñÚ¢x²ÜU¢ï Îï¶ÜUÚ }¢¢¼¢-çм¢ |¢è |¢ê…}¢ïæ ãè ¥¢ÜUÚ ÚãÝï Hx¢ï J Ÿ¢è ãçÚ΢„…è
„¶è|¢¢±„ï Ï¢¢H }¢éÜéU‹Î »±æ Ï¢¢¡ÜïU çÏ¢ã¢ÚèÜUè „ï±¢ ÜUÚ¼ï ƒï J ©Ý}¢ïæ çÜU„è |¢è
ÐíÜU¢ÚÜU¢ çζ¢±¢ Ýãèæ ƒ¢ J ±ï ¥¢y}¢ Ðí„ó¢¼¢ÜïU çH²ï ¥C ÐíãÚ „ï±¢}¢ïæ ãè
ò¼è¼ ÜUÚ¼ï ƒï J Ÿ¢è Îï±™‹Îí…è |¢è ãçÚ΢„…èÜUè „Ó™¢§ü »±æ „}¢<м
|¢çQU„ï Ðí|¢¢ç±¼ ã¢ïÜUÚ ¥ÐÝ¢ „¢Ú¢ „}¢² }¢ç‹ÎÚ}¢ïæ ãè ò¼è¼ ÜUÚ¼ï ƒï J
»ÜU Ú¢ï… Ÿ¢è ãçÚ΢„…èÝï Ðí„ó¢¼¢Ðê±üÜU Ý¢}¢ }¢‹~¢ ÐíÎ¢Ý ÜUÚ ©„ï …¢Ð
-9-

Ÿ¢è ÜëUc‡¢ Ð퇢¢}¢è {}¢ü Ðç~¢ÜU¢ - ¥ÐíñH 2011

ÜUÚÝïÜU¢ ¥¢Îïࢠçβ¢ J }¢‹~¢ §„ ÐíÜU¢Ú ƒ¢, ‘|¢… }¢Ý Ÿ¢è ±ë‹Î¢±Ý
ÜéUT ç±ã¢Úè çÝy² ç±H¢„’ ©„è çÎÝ çм¢ÜïU ç±à¢ï¯ ¥¢x¢íã ÐÚ Ÿ¢è
Îï±™‹Îí…èÜU¢ HèHÏ¢¢§ü„ï ç±±¢ã |¢è „}Ðó¢ ã饢 J Ÿ¢è Îï±™‹Îí…èÜUè »ÜUçÝD
„ï±¢„ï Ðí„ó¢ ã¢ïÜUÚ »ÜU Ú¢ï… Ÿ¢è ãçÚ΢„…èÝï ©‹ãïæ Ï¢¢H }¢éÜéU‹ÎÜUè }¢ê<¼
ÎïÝïÜU¢ çÝp² çÜU²¢, ÐÚ‹¼é „æ²¢ïx¢±à¢ Ú¢ç~¢ÜU¢ï ãè }¢ê<¼ ¥‹¼{¢üÝ ã¢ï x¢§ü J
Îê„Úè Ú¢ç~¢ÜU¢ï Ÿ¢è ãçÚ΢„…è Ï¢¢H }¢éÜéU‹ÎÜU¢ „¢ÿ¢¢yÜU¢Ú ÜUÚ¼ï ãñæ J çÈUÚ
Ï¢¢H}¢éÜéU‹ÎÝï Ÿ¢è Îï±™‹Îí…èÜU¢ï Ï¢¢¡ÜïU çÏ¢ã¢ÚèÜïU ±› „ï±¢ ÎïÝïÜU¢ ¥¢ÎïࢠçÜU²¢ J
Ÿ¢è Îï±™‹Îí…è Ðí„ó¢¼¢Ðê±üÜU ¥ÐÝï Í¢Ú}¢ïæ Ï¢¢¡ÜïU çÏ¢ã¢ÚèÜïU ±› Hï
¥¢» J ô„ã¢„Ý ÐÚ ©„ï Ð{Ú¢ÜUÚ Ðíï}¢ }¢xÝ ã¢ïÜUÚ „ï±¢ ÜUÚÝï Hx¢ï J »ÜU çÎÝ
Š²¢Ý¢±Sƒ¢}¢ïæ ©‹ãïæ ±í…}¢‡ÇHÜïU Îà¢üÝ ãé», Ÿ¢è ÜëUc‡¢ÜU¢ Ð턢ΠÐí¢# ã饢 J
§Ý „¢Úè Í¢ÅÝ¢¥¢ïæ„ï Ÿ¢è ãçÚ΢„…èÜïU }¢Ý}¢ïæ Ÿ¢è Îï±™‹Îí…èÜïU Ðíç¼ x¢éL |¢¢±
©Î² ã¢ïÝï Hx¢¢ J ±ï Îï±™‹Îí…èÜU¢ï Ð퇢¢}¢ ÜUÚÝï Hx¢ï J ÐÚ Îï±™‹Îí…èÜU¢ï ²ã
¥ÓÀ¢ Ýãèæ Hx¢¢, ±ï ±ã¢¡„ï …¢}¢Ýx¢Ú ™Hï ¥¢» J }¢¢¼¢-çм¢ »±æ ÐÕè
HèHÏ¢¢§ü |¢è ±ãèæ ¥¢ÜUÚ ÚãÝï Hx¢ï J Ÿ¢è Îï±™‹Îí…èÜïU |¢ê…„ï …¢}¢Ýx¢Ú
…¢ÝïÜïU Ï¢¢Î Ÿ¢è ãçÚ΢„…èÜU¢ }¢Ý Ýãèæ Hx¢¢ J ¥¼: ±ï ¥ÐÝè „}Ðꇢü „ï±¢
Ðê…¢ „}¢ïÅÜUÚ …¢}¢Ýx¢Ú ¥¢» J Ÿ¢è Îï±™‹Îí…èÜU¢ï ¥ÐÝè „ï±¢ „¢ñæÐÜUÚ ±ï
„΢ÜïU çH» ±ë‹Î¢±Ý ±¢„ ÜUÚÝï ™Hï x¢» J
Ÿ¢è Îï±™‹Îí…è çÝD¢Ðê±üÜU Ðíç¼çÎÝ Ÿ¢è ಢ}¢ „é‹ÎÚ…èÜïU }¢ç‹ÎÚ}¢ïæ
…¢ÜUÚ ÐíÜU¢‡Ç ç±m¢Ý ÜU¢‹ã…è |¢^„ï Ÿ¢è}¢Îì|¢¢x¢±¼ ÜUƒ¢ „éÝÝï Hx¢ï J
¥ÐÝï ࢢÚèçÚÜU ÜUC¢ïæÜïU Ï¢¢±…êÎ ©‹ã¢ïæÝï 14 ±¯ü вü‹¼ »ÜU¢x¢í 癜¢„ï
ÜUƒ¢ „éÝè J §„„ï ©ÝÜU¢ }¢Ý Ÿ¢è ÜëUc‡¢ S±MÐ}¢ïæ »ÜU¢x¢í ã¢ï x¢²¢ J
™¢Hè„ ±¯üÜUè ¥±Sƒ¢}¢ïæ ©‹ãïæ ÐÚÏ¢ír¢ Ÿ¢è ÜëUc‡¢ÜU¢ „¢ÿ¢¢yÜU¢Ú ã饢 J
Ÿ¢è ÜëUc‡¢Ýï S±²æ ¼¢Ú¼}¢ }¢ã¢}¢‹~¢ ÐíÎ¢Ý çÜU²¢ J Ÿ¢è Îï±™‹Îí…è çÝ…¢Ý‹Î
S±MÐ ãé» J ©‹ã¢ïæÝï „æ. 1678 }¢ïæ ‘çÝ…¢Ý‹Î „}Ðí΢²’ ÜUè Sƒ¢ÐÝ¢
ÜUè J „±üÐíƒ}¢ x¢¢æx¢…è|¢¢§ü Ý¢}¢ÜïU »ÜU Ýx¢Ú „ïÆÜUè …¢x¢Ýè ÜUè J ÜéUÀ
„}¢² ¼ÜU ©ÝÜïU Í¢Ú}¢ïæ çݱ¢„ ÜUÚÝïÜïU Ðp¢¼ì ç±RU}¢ „}±¼ì 1687
ÜU¢<¼ÜU }¢¢„}¢ïæ ©‹ã¢ïæÝï »ÜU „é‹ÎÚ Ï¢¢x¢}¢ïæ ¥ÐÝï 㢃¢ïæ„ï }¢ç‹ÎÚÜU¢ çÝ}¢¢ü‡¢
ÜUÚ {}¢üÜU¢ Û¢‡Ç¢ ÈUãÚ¢²¢ J ¶è…ÇG¢ ±ëÿ¢ Hx¢¢²¢ »±æ …}¢éÝ¢…è Ðíx¢Å ÜUÚ
-10-

Ÿ¢è ÜëUc‡¢ Ð퇢¢}¢è {}¢ü Ðç~¢ÜU¢ - ¥ÐíñH 2011

©„ Sƒ¢ÝÜU¢ï Ÿ¢è 5 ݱ¼ÝÐéÚè {¢}¢ ÜUè ࢢï|¢¢ Îè J
…¢}¢Ýx¢ÚÜïU ÜïUࢱ Æ¢ÜéUÚ ¼ƒ¢ {ÝÏ¢¢§üÜïU ™¼éƒü Ðé~¢ÜïU MÐ}¢ï ç±RU}¢
„}±¼ì 1675 ¥¢çEÝ ÜëUc‡¢ ™¼éÎüà¢èÜU¢ï }¢ïãÚ¢… Æ¢ÜéUÚ(1618 §ü.) ÜU¢
…‹}¢ ã饢 …¢ï Ï¢¢Î}¢ïæ }¢ã¢}¢ç¼ Ÿ¢è Ðí¢‡¢Ý¢ƒ…èÜïU MÐ}¢ïæ …¢Ýï x¢²ï J Ï¢¢Úã ±¯ü
ÜUè ¥±Sƒ¢}¢ïæ ±ï ¥ÐÝï Ï¢ÇGï |¢¢§ü Ÿ¢è x¢¢ï±{üÝ…èÜïU „¢ƒ çÝ…¢Ý‹Î¢™¢²ü Ÿ¢è
Îï±™‹Îí…èÜïU Îà¢üÝ¢ƒü ¥¢» ¥¢ñÚ ©„è çÎÝ ©ÝÜUè ç±Hÿ¢‡¢ Ðíç¼|¢¢ÜU¢ï
Îï¶ÜUÚ Ÿ¢è Îï±™‹Îí…èÝï ¼¢Ú¼}¢ }¢‹~¢ ÎïÜUÚ çà¢c² Ϣݢ²¢ J ¥ÐÝï çÝ…¢Ý‹Î
„}Ðí΢²ÜU¢ „}Ðꇢü ΢ç²y± }¢ïãÚ¢…ÜU¢ï „¢ñæÐÝïÜU¢ „æÜUËÐ çÜU²¢ J Ÿ¢è }¢ïãÚ¢…
¥ÐÝï Ï¢ÇGï |¢¢§üÜïU „¢ƒ 13 ±¯ü¼ÜU Hx¢¢¼¢Ú x¢éL ©ÐÎïࢠ„éÝÝï …¢¼ï ƒï J »ÜU
Ú¢ï… ©ÝÜïU |¢¢§üÜïU ¥™¢ÝÜU {¢}¢x¢}¢Ý„ï ©‹ãïæ Îé:¶ ã饢 J }¢Ý}¢ïæ ±ñÚ¢x²ÜU¢
©Î² ã饢 J Ÿ¢è Îï±™‹Îí…è ç…„ ÐíÜU¢Ú ÿ¢Ú-¥ÿ¢ÚÜïU ÐÚï ÐÚ}¢{¢}¢ÜUè
ò¢w²¢ ÜUÚ¼ï ƒï, ©„ ÐÚ}¢{¢}¢ÜïU Îà¢üÝÜUè H¢H„¢ …¢x¢è J Ÿ¢è Îï±™‹Îí…èÝï
©‹ãïæ „}¢èРϢéH¢ÜUÚ ¥¢E¢„Ý çβ¢ ¼¢ï „Îìx¢éLÜïU S±MÐ}¢ïæ ãè ©‹ãïæ ÐÚ}¢{¢}¢ÜU¢
„¢ÿ¢¢yÜU¢Ú ã¢ï x¢²¢ J ©ÝÜU¢ ©çmxÝ }¢Ý ࢢ‹¼ ¥¢ñÚ Ðí„ó¢ ã饢 J
„Îìx¢éLÝï ¶ï¼¢ |¢¢§üÜU¢ï Ï¢éH¢Ýï çÝç}¢œ¢ Ÿ¢è }¢ïãÚ¢…ÜU¢ï ¥ÚÏ¢ Ï¢„Ú¢
»±æ Ï¢x¢Î¢Î |¢ï…¢ J 5 ±¯ü ¼ÜU Ÿ¢è }¢ïãÚ¢… ¥ÚÏ¢}¢ïæ Úãï J ±ã¢¡ }¢éçSH}¢
„æSÜëUç¼ ¥¢ñÚ {}¢üÜU¢ï ©‹ã¢ïæÝï çÝÜUÅ„ï Îﶢ J Ï¢¢Î}¢ïæ çã‹ÎéSƒ¢Ý ¥¢», 2 ±¯ü
ÜUH¢…èÜïU Т„ Îè±¢Ýx¢èÚè ÜUè J ç±RU}¢ „}±¼ì 1712 ÜU¢ï Ÿ¢è Îï±™‹Îí…è
}¢ã¢Ú¢…ÜU¢ {¢}¢x¢}¢Ý ã饢 J }¢ïãÚ¢… 22 çÎÝ ¼ÜU ¥‹¼ Í¢ÇGè}¢ïæ ©ÝÜïU „¢ƒ
Úãï J x¢éLÜïU Sƒ¢ÝÐÚ x¢éL Ðé~¢ çÏ¢ã¢Úè…èÜU¢ï ™¢ÜUH¢ }¢ç‹ÎÚ}¢ïæ ç±Ú¢…}¢¢Ý ÜUÚ
±ï {}¢ü Ðí™¢Ú ÜU¢²ü}¢ïæ „æHxÝ ãé» J {}¢ü „ï±¢ƒü ©‹ã¢ïæÝï …¢}¢ Ú¢…¢ÜïU Т„
Îè±¢Ýx¢èÚè ÜUè J çÜU„è ¯Ç²Ý~¢}¢ïæ È¡U„¢ÜUÚ ¥Ý¢²¢„ ©‹ãïæ »ÜU ±¯ü ¼ÜU
Ý…ÚÏ¢‹Î ÜUÚ çβ¢ x¢²¢ J ±ãèæ »ÜU¢‹¼ „¢{Ý¢ ¥¢ñÚ ¼‹}¢²¼¢ÜUè çSƒç¼}¢ïæ
©ÝÜïU }¢é¶¢Ú籋΄ï Ú¢„, ÐíÜU¢à¢, ¯Å«¼éÜU¢ ¥±¼Ú‡¢ »±æ ÜUHà¢ÜU¢ à¢é|¢¢Ú}|¢
ã饢 J Ý…ÚÏ¢‹Î„ï }¢éQU ã¢ïÜUÚ ±ï …êÝ¢x¢ÉG, Îè±, H¢ÆèÏ¢‹ÎÚ, Æn¢Ýx¢Ú
¥¢çÎ}¢ïæ {}¢ü Ðí™¢Ú ÜUÚÝï Hx¢ï J ¥ÐÝè {}¢üÐÕè ¼ï…Ï¢¢§üÜïU Ï¢æ{ÜU ã¢ïÝïÐÚ ©‹ãïæ
ÀéÇG¢Ýï ±ï }¢SÜU¼ ¼ƒ¢ ¥ÏÏ¢¢„ x¢» J ±ã¢¡ |¢è ©‹ã¢ïæÝï …Ý …¢x¢Ú‡¢ çÜU²¢ J
-11-

Ÿ¢è ÜëUc‡¢ Ð퇢¢}¢è {}¢ü Ðç~¢ÜU¢ - ¥ÐíñH 2011

ÐéÝ: ÝçH²¢(ÜUÓÀ) ¥¢», x¢éLÐé~¢ çÏ¢ã¢Úè…è„ï Ÿ¢è çÝ…¢Ý‹Î
„}Ðí΢²ÜïU ¥‹¼x¢ü¼ ¥¢y}¢¢¥¢ïæÜU¢ï …x¢¢ÝïÜUè ç±ç{ÜU¢ï HïÜUÚ Ï¢¢¼™è¼ ÜUè J
çÏ¢ã¢Úè…èÜUè „æÜU臢ü |¢¢±Ý¢ Îï¶ÜUÚ ±ï ¶}|¢¢çH²¢ ã¢ï¼ï ãé» „êÚ¼ Ðãé¡™ï J
±ã¢¡ ÐÚ ±ñc‡¢± »±æ ±ï΢狼²¢ïæÜUè …¢x¢Ýè ÜUè J ©„è Sƒ¢ÐÝ ÐÚ ¥¢…
}¢ã¢}¢æx¢HÐéÚè {¢}¢ ࢢï|¢¢²}¢¢Ý ãñ J ±ã¢¡„ï ¥ÝïÜU çà¢c² „}¢é΢²ÜU¢ï HïÜUÚ
|¢M™, ¥ã}¢Î¢Ï¢¢Î, ç„hÐéÚ, ТHÝÐéÚ ã¢ï¼ï ãé» }¢ïÚ¼¢ Ðãé¡™ï J ±ã¢¡ |¢è
ÜU¢ÈUè H¢ïx¢¢ïæÜU¢ï {}¢üÜïU „y²S±MÐ}¢ïæ Îèçÿ¢¼ çÜU²¢ J
»ÜU çÎÝ ÅãH¼ï „}¢² }¢ç…SÎ„ï ¥Ï¢¢… „éÝè J ©„}¢ïæ ±<‡¢¼ H¢§Ì¢ã-§ÌéÌ¢ã ÜU¢ï x¢è¼¢ÜïU ÿ¢Ú-¥ÿ¢Ú-¥ÿ¢Ú¢¼è¼ÜïU „¢ƒ ç}¢H¢ÜUÚ »ÜU
ç±E {}¢üÜUè Sƒ¢ÐÝ¢ ÜUÚÝïÜUè |¢¢±ÝÜU¢ ©Î² ã饢 J ±ï x¢¢ïÜéUH, }¢ƒéÚ¢,
¥¢x¢Ú¢ ã¢ïÜUÚ çÎÌè Ðãé¡™ï J }¢éx¢H ࢢ„ÜU ¥¢ñÚæx¢…ïÏ¢ÜU¢ï ÜéUÚ¢ÝÜïU }¢¢Š²}¢„ï
{}¢üÜU¢ „y²S±MРϢ¼¢ÜUÚ …x¢¢Ý¢ »±æ „y² Ѓ ÐÚ ™HÝïÜU¢ ¿¢¢Ý ÎïÝ¢
™¢ã¢ J §„è Ï¢è™ ©‹ãïæ ãçÚm¢ÚÜïU }¢ã¢ÜéU}|¢ }¢ïHï}¢ïæ …¢Ý¢ ÐÇG¢ J „}±¼ì 1735
}¢ïæ ¥¢²¢ïç…¼ }¢ã¢ÜéU}|¢ }¢ïHï}¢ïæ »ÜUç~¢¼ ™¢Ú¢ïæ „}Ðí΢² Ú¢}¢¢Ýé…, çÝ}¢¢üÜüU,
ç±c‡¢éS±¢}¢è, }¢Š±, Îà¢Ý¢}¢ „‹²¢„è-¼èƒü, ¥¢Ÿ¢}¢, ±Ý, ¥¢Ú‡², çx¢Úè,
бü¼, „¢x¢Ú, ÐéÚè, |¢¢Ú¼è, „ÚS±¼è ¼ƒ¢ ¯ÅÎà¢üÝ-‹²¢², }¢è}¢¢æ„¢, „¢¡w²,
±ñà¢ïç¯ÜU, Т¼¢THè »±æ ±ï΢‹¼ÜïU }¢¢ÝÝï±¢Hï à¢ñ±, ࢢQU, ±ñc‡¢±„ï {}¢ü
™™¢ü ÜUÚ »ÜU ÐꇢüÏ¢ír¢ ÐÚ}¢¢y}¢¢ÜUè ©Ð¢„Ý¢}¢ïæ „|¢èÜU¢ï ¥x¢í„Ú ã¢ïÝÜï U¢ ¥¢u¢Ý
çÜU²¢ J }¢ã¢}¢ç¼ Ÿ¢è Ðí¢‡¢Ý¢ƒ…èÝï ¥ÐÝï Ÿ¢è çÝ…¢Ý‹Î „}Ðí΢²ÜUè Ðhç¼
Ï¢¼¢§ü, …¢ï ¥mñ¼ „çә΢݋ΠϢír¢ ÐÚ ÜïUç‹Îí¼ ƒè J }¢ã¢}¢ç¼ÜïU ¥Ðê±ü ¿¢¢Ý„ï
Ðí|¢¢ç±¼ ã¢ïÜUÚ „|¢è ¥¢™¢²¢ïÝZ ï ©‹ãïæ ç±…²¢ç|¢Ý‹Î çÝcÜUHæÜU Ï¢é{¢±¼¢ÚÜUè
Ðαè„ï ç±|¢ê篼 çÜU²¢ J ©„è çÎÝ Ï¢é{…èÜïU ࢢÜU¢ÜUè Sƒ¢ÐÝ¢ ãé§ü J
ÐéÝ: çÎÌè H¢ñÅÜUÚ }¢ã¢}¢ç¼ Ÿ¢è Ðí¢‡¢Ý¢ƒ…èÝï ¥¢ñÚæx¢…ïÏ¢ÜïU çÝÜUÅSƒ
¥ç{ÜU¢çÚ²¢ïæÜU¢ï Ð~¢ çH¶ÜUÚ ÎèÝ §SH¢}¢ÜïU „y²S±MÐÜU¢ ÐçÚ™² ÎïÝ¢
™¢ã¢ J ¥ÐÝï Ï¢¢Úã „y²¢x¢íãè çà¢c²¢ïæÜU¢ï |¢ï…ÜUÚ Ï¢¢Îࢢ㠥¢ñÚæx¢…ïÏ¢ÜU¢ï §}¢¢}¢
}¢ïãÎèÜïU ¥¢x¢}¢ÝÜUè „ê™Ý¢ Îè, ÐÚ‹¼é à¢Úè²¼ÜïU ¥ÅêŠϢ‹{Ý}¢ïæ Ï¢¡{¢ Ï¢¢Îࢢã
}¢ã¢}¢ç¼ Ÿ¢è Ðí¢‡¢Ý¢ƒ…èÜUè çÎò ±¢‡¢èÜU¢ï Ýãèæ „}¢Û¢ „ÜU¢ J ¼yÐp¢¼ì
-12-

Ÿ¢è ÜëUc‡¢ Ð퇢¢}¢è {}¢ü Ðç~¢ÜU¢ - ¥ÐíñH 2011

}¢ã¢}¢ç¼ ¥ÝêÐ à¢ãÚ, ÜU¢}¢¢ Ðã¢ÇGè, ¥¢}¢ïÚ, „¢æx¢¢ÝïÚ ã¢ï¼ï ãé» ©Î²ÐéÚ
Ðãé™
¡ ï J ±ã¢¡ÜïU Ú¢‡¢¢ Ú¢…ô„ãÜU¢ï …x¢¢Ý¢ ™¢ã¢ ÐÚ‹¼é ±ã |¢è Ï¢¢ÎࢢãÜïU ç±Lh
HÇGÝï ¥„}¢ƒü Ú㢠J ©Î²ÐéÚ„ï Ï¢éÉG¢ÝÐéÚ, ¥¢ÜU¢ïÅ, ©Á…ñÝ ã¢ï¼ï ãé» Ÿ¢è
Ðí¢‡¢Ý¢ƒ…è ¥¢ñÚæx¢¢Ï¢¢Î Ðãé¡™ï J Ú¢…¢ |¢¢±ô„ã ã¢ÇG¢ÜU¢ï …¢x¢ë¼ çÜU²¢ ÐÚ‹¼é
à¢èÍ¢í ãè ©ÝÜU¢ |¢è çÝ{Ý ã¢ï x¢²¢ J çÈUÚ Ú¢}¢Ýx¢Ú, x¢ÉG¢ çÏ¢HãÚè ã¢ï¼ï ãé»
±ï Ðó¢¢ Ðãé¡™ï J }¢©}¢ïæ …¢ÜUÚ ±èÚ Ï¢é‹ÎïH¢ À~¢„¢HÜU¢ï çà¢c² ϢݢÜUÚ {}¢üÚÿ¢¢ƒü
¶ÇG¢ çÜU²¢ J }¢ã¢}¢ç¼ Ÿ¢è Ðí¢‡¢Ý¢ƒ…èÝï S±²æ À~¢„¢HÜU¢ Ú¢…ç¼HÜU ÜUÚ
©‹ãïæ }¢ã¢Ú¢…¢ÜUè Ðαè„ï ç±|¢ê篼 çÜU²¢ J À~¢„¢HÜU¢ï }¢ã¢}¢ç¼ÜU¢ ¥¢à¢è±¢üÎ
ÈUHè|¢ê¼ ã饢 J ±ï ã}¢ïࢢ ²éh}¢ïæ ‘ç±…²è’ Úãï J Ðó¢¢}¢ïæ ¥ÐÝï x¢éL }¢ã¢}¢ç¼
Ÿ¢è Ðí¢‡¢Ý¢ƒ…èÜïU çH» }¢ç‹ÎÚ Ï¢Ý¢ çβ¢, …¢ï Ÿ¢è Ðk¢±¼è ÐéÚè {¢}¢ÜïU MÐ}¢ïæ
ࢢï|¢¢²}¢¢Ý ãñ J Ðó¢¢}¢ïæ }¢ã¢}¢ç¼ 11 ±¯ü ¼ÜU Úãï J ©ÝÜïU }¢é¶¢Úç±‹Î„ï ±¢‡¢èÜU¢
çÝÚæ¼Ú ¥±¼Ú‡¢ ã¢ï¼¢ Ú㢠J ©ÝÜUè 18 ã…¢Ú ±¢‡¢èÜU¢ï 14 x¢í‹ƒ¢ïæ}¢ïæ Ï¢¢¡Å¢
x¢²¢ ãñ J çã‹ÎêÐÿ¢ÜïU „}Ðꇢü {}¢üx¢í‹ƒ ¼ƒ¢ §SH¢}¢ Ðÿ¢ÜïU „}Ðꇢü ÜU¼ïÏ¢
x¢í‹ƒ¢ïæÜU¢ „¢Ú ‘ÜéUH…}¢ S±MÐ’ ¼¢Ú¼}¢ „¢x¢Ú}¢ïæ ÐíÜUÅ ã饢 J ã¢}¢è ¥¢ñÚ
„¢}¢è ΢ïÝ¢ïæ ÐÚ}ÐÚ¢ÜUè „}¢‹±²¢y}¢ÜU ±¢‡¢è {}¢üÜUè ¥}¢ê˲ çÝç{ÜïU MÐ}¢ïæ
„~¢ã±èæ ࢼ¢ÏÎè}¢ïæ }¢ã¢}¢ç¼ Ÿ¢è Ðí¢‡¢Ý¢ƒ…è m¢Ú¢ Ðíx¢Å ãé§ü J }¢ã¢}¢ç¼…èÝï
Hx¢|¢x¢ À ã…¢Ú„ï |¢è ¥ç{ÜU ™¢ñТ§²¢ïæ}¢ïæ ÐÚÏ¢ír¢ ¥¢ñÚ ÐÚ}¢{¢}¢ÜUè
ò¢w²¢ ÜUè ãñ J
}¢Š²ÜU¢HèÝ ²éx¢}¢ïæ |¢¢Ú¼ „¢}¢¢ç…ÜU, Ú¢…Ýñç¼ÜU »±æ ¥¢Š²¢çy}¢ÜU
¼èÝ ÐíÜU¢ÚÜïU Û¢x¢ÇG¢ïæ„ï x¢íS¼ ¥¢ñÚ ~¢Sy¢ ƒ¢ J }¢ã¢}¢ç¼ Ÿ¢è Ðí¢‡¢Ý¢ƒ…èÝï ÐêÚ¢
…è±Ý §Ý ¼èÝ¢ïæ ÐíÜU¢ÚÜïU m‹Î¢ïæÜU¢ï ç}¢Å¢ÜUÚ „¢}¢æ…S² Sƒ¢çм ÜUÚÝï}¢ïæ ò¼è¼
çÜU²¢ J ±‡¢ü-±‡¢ü, …¢ç¼-Т¡ç¼, À饢Àê¼, Úæx¢|¢ïÎ, ôHx¢|¢ïÎ …ñ„è ¥„}¢¢Ý¼¢
„}¢¢…}¢ïæ Ï¢ÉG Úãè ƒè J Ú¢…Ýñç¼ÜU Û¢x¢ÇG¢ïæ}¢ïæ }¢éx¢H¢ïæÜU¢ ¥y²¢™¢Ú, çã‹Îê
Ú¢…¢¥¢ïæ}¢ïæ ÿ¢ï~¢è² |¢¢±, ¥¢Ð„è ÜUHã, ÐÚSÐÚ ²éh ¥¢çΠϢÉG Úãï ƒï,
§‹ãèæ„ï çã‹Îê …Ý¼¢ ÎéÏ¢üH ã¢ï Úãè ƒè J ¥¢Š²¢çy}¢ÜU Û¢x¢ÇG¢ïæ}¢ïæ çã‹Îê „}Ðí΢²¢ïæÜïU
{}¢üx¢í‹ƒ¢ïæ}¢ïæ ç±ç±{¼¢, ±ñc‡¢± ¥¢ñÚ à¢ñ± ¥¢çÎ}¢ïæ ç±±¢Î ã¢ï¼¢ Úã¼¢ ƒ¢ J
§SH¢}¢ {}¢üÜU¢ Ðí™¢Ú …¢ïÚ¢ïæ ÐÚ ƒ¢, ²ãêÎè »±æ §ü„¢§²¢ïæÜU¢ ¥¢x¢}¢Ý ã¢ï Úã¢
-13-

Ÿ¢è ÜëUc‡¢ Ð퇢¢}¢è {}¢ü Ðç~¢ÜU¢ - ¥ÐíñH 2011

ƒ¢ J §ü„¢§ü ТÎçÚ²¢ïæÜUè ¥¢ÇG}¢ïæ §ü„¢§ü ò¢Ð¢Úè |¢è çã‹Î饢ïæ ÐÚ ãè
¥y²¢™¢Ú ÜUÚ Úãï ƒï J »ï„è ÐçÚçSƒç¼}¢ïæ „¢}¢¢ç…ÜU ¥„}¢¢Ý¼¢ÜU¢ï ÎêÚ ÜUÚ
»ÜU „é„æSÜëU¼ „}¢¢…ÜU¢ çÝ}¢¢ü‡¢ Ÿ¢è Ðí¢‡¢Ý¢ƒ…èÝï çÜU²¢ J Ú¢…Ýñç¼ÜU |¢ïÎì|¢¢±
ÎêÚ ÜUÚ Îïà¢ÜïU ç±ÜU¢„ »±æ »ïv²}¢ïæ „|¢è ࢢ„ÜU¢ïæÜU¢ï ¥x¢í„Ú çÜU²¢ J {¢<}¢ÜU
}¢¼|¢ïÎ ÎêÚ ÜUÚ, „y² {}¢üÜU¢ S±MÐ çζ¢ÜUÚ ç±E{}¢üÜUè Sƒ¢ÐÝ¢ ÜUÚÝï
…ñ„¢ }¢ãœ±Ðꇢü ÜU¢²ü çÜU²¢ J „æ„¢ÚÜU¢ï »ÜU »ï„¢ }¢æ™ ÐíÎ¢Ý çÜU²¢, …㢡
„|¢è {}¢ü±¢Hï ¥ÐÝï ¥ÐÝï ¥çS¼œ±ÜU¢ Ï¢¢ï{ ÜUÚ¼ï ãé» {}¢üx¢‹ƒ¢ïæ}¢ïæ ±<‡¢¼
|¢¢¯¢ ¥¢ñÚ ÜU}¢üÜU¢‡Ç ¥¢çÎ„ï ªÐÚ ©Æ ÜUÚ ¿¢¢ÝÜïU S¼Ú}¢ïæ »ÜU¼¢ÜU¢ ¥Ýé|¢±
ÜUÚïæ J À~¢„¢H }¢ã¢Ú¢…ÜU¢ï }¢ã¢}¢ç¼Ýï ¥‹²¢²ÜïU ç±Lh HÇGÝïÜïU çH» ¼H±¢Ú
|¢ïæÅ ÜUè J ©ÝÜU¢ ¥¢<ƒÜU „æÜUÅ ÎêÚ ÜUÚÝïÜïU çH» Ðó¢¢}¢ïæ ãèÚ¢ çÝÜUHÝïÜU¢
±ÚÎ¢Ý çβ¢ J §„ ¼Úã ©‹ã¢ïæÝï }¢ã¢Ú¢…¢ÜU¢ï „¢}¢¢ç…ÜU, ¥¢<ƒÜU, Ú¢…Ýñç¼ÜU
»±æ {¢<}¢ÜU MÐ„ï „Ï¢H, „ÿ¢}¢ »±æ „}¢ƒü Ϣݢ çβ¢ J „}±¼ì 1651
Ÿ¢¢±‡¢ ÜëUc‡¢ ¼ë¼è²¢ÜUè Ú¢ç~¢ÜU¢ï ±ï ÐÚ}¢{¢}¢ ±¢„è ãé» J
}¢ã¢}¢ç¼ Ÿ¢è Ðí¢‡¢Ý¢ƒ…èÜïU Ï¢¢Î ©ÝÜïU Ðí{¢Ý çà¢c² À~¢„¢H…è,
H¢H΢„…è, }¢éÜéU‹Î΢„…è ¼ƒ¢ ÜïUࢱ΢„…è ¥¢çÎÝï {}¢ü Ðí™¢Ú »±æ
}¢ã¢}¢ç¼ÜUè ±¢‡¢èÜU¢ „æÜUHÝ çÜU²¢ »±æ ©ÝÜUè …è±Ýè ±è¼ÜUÜïU MÐ}¢ïæ
çH¶è J H¢H΢„…è }¢ã¢}¢ç¼ÜïU ÐÅ çà¢c² ƒï J ©‹ã¢ïæÝï }¢ã¢}¢ç¼ ÜUè
±¢‡¢èÜU¢ï ¥¢y}¢„¢¼ ÜUÚÜïU ¥ÐÝï ¥çS¼y±ÜU¢ï ©ÝÜïU ™Ú‡¢¢ïæ}¢ïæ ¥<м ÜUÚ
çβ¢ J ±ï |¢è }¢ã¢}¢ç¼ Ï¢Ýï J }¢ã¢}¢ç¼ Ÿ¢è Ðí¢‡¢Ý¢ƒ…èÝï ¥ÐÝï „¼x¢éL
çÝ…¢Ý‹Î¢™¢²ü Ÿ¢è Îï±™‹Îí…è }¢ã¢Ú¢… m¢Ú¢ Sƒ¢çм Ÿ¢è çÝ…¢Ý‹Î „}Ðí΢²ÜU¢
Ðí™¢Ú çÜU²¢ J …Ý-…Ý}¢ïæ ¥¢y}¢Ý¢ÎÜU¢ï ÐíÜUÅ »±æ ÐíÜU¢çࢼ çÜU²¢ J çÝ…¢Ý‹Î
„}Ðí΢² ‘Ð퇢¢}¢è {}¢ü’ ÜïU Ý¢}¢„ï …¢Ý¢ x¢²¢ J §„ {}¢üÜïU ¥Ýé²¢²è „é‹ÎÚ„¢ƒ
ÜUãH¢¼ï ãñæ ¼ƒ¢ ¥¢Ð„}¢ïæ ç}¢H¼ï „}¢² ‘Ð퇢¢}¢’ÜU¢ ò±ã¢Ú ÜUÚ¼ï ãñæ J
}¢ã¢}¢ç¼ Ÿ¢è Ðí¢‡¢Ý¢ƒ…èÝï {¢<}¢ÜU |¢ïÎì|¢¢±„ï ªÐÚ ©ÆÜUÚ à¢éh „¢çy±ÜU
»±æ çÝÚ¢ç}¢¯ ¥¢Š²¢çy}¢ÜU …è±Ý …èÝïÜUè çà¢ÿ¢¢ Îè J }¢ã¢y}¢¢ x¢¢¡{èÝï
Ð퇢¢}¢è {}¢ü}¢ïæ Îèçÿ¢¼ ¥ÐÝè }¢¢¼¢ Ðé¼HèÏ¢¢§ü„ï ÐíïÚ‡¢¢ ТÜUÚ „±ü{}¢ü
„}¢|¢¢±ÜU¢ Ðí™¢Ú çÜU²¢ J ¥¢… …¢}¢Ýx¢Ú, „êÚ¼, Ðó¢¢ÜïU ¥ç¼çÚQU çÎÌè,
}¢é}Ï¢§ü, ÜUHÜUœ¢¢, ¥ã}¢Î¢Ï¢¢Î, ÐÅÝ¢, x¢æx¢¢ÐéÚ, ÈêUHÐéÚ, à¢ïÚÐéÚ, …²ÐéÚ,
-14-

Ÿ¢è ÜëUc‡¢ Ð퇢¢}¢è {}¢ü Ðç~¢ÜU¢ - ¥ÐíñH 2011

§H¢ã¢Ï¢¢Î, ç„Hèx¢éÇGè ÜU¢çH}Тïæx¢ ¥¢çÎ ¥ÝïÜU Ýx¢Ú¢ïæ}¢ïæ ¼ƒ¢ ÝïТH,
ÜU¢Æ}¢¢Ç¢ñæ §ÅãÚè}¢ïæ »±æ ¥}¢ïçÚÜU¢, ²ê.ÜïU. ÜUݢǢ ¥¢çÎ Îïࢢï}æ ¢ïæ çÝ…¢Ý‹Î „}Ðí΢²ÜïU
ÜïU‹Îí Ï¢Ý ™éÜïU ãñæ J }¢ã¢}¢ç¼ Ÿ¢è Ðí¢‡¢Ý¢ƒ…èÜUè „}Ðꇢü ±¢‡¢è}¢ïæ ç±E Ðíï}¢, ç±E
ࢢ狼, ç±E »ÜU¼¢, »ÜïUEÚ±¢ÎÜUè Û¢HÜU çζH¢§ü Îï¼è ãñ J
}¢ã¢}¢ç¼ Ÿ¢è Ðí¢‡¢Ý¢ƒ…è Ðí‡¢è¼ ±¢‡¢èÜU¢ï ¼¢Ú¼}¢ ±¢‡¢è, Ÿ¢è Ðí¢‡¢Ý¢ƒ
±¢‡¢è, Ÿ¢è }¢é¶ ±¢‡¢è, S±„æ±ïÎ, ÜéUH…}¢ S±MÐ ¥¢çΠݢ}¢¢ïæ„ï ÐéÜU¢Ú¢
…¢¼¢ ãñ J ²ƒ¢,
¼¢Ú¼}¢ Ú„ ±¢‡¢è ÜUÚ, çÐH¢§» …¢ÜU¢ï J.
…ïãïÚ ™Éì²¢ ã¢ï» ç…ç}¢ ÜU¢, „é¶ ã¢ï±ïæ ¼¢ÜU¢ï JJ
(ÐíÜU¢à¢ çã. 31/137)

}¢ã¢}¢ç¼ ÜUãï „éÝ¢ï „¢ƒ, Îﶢï Ï¢¢Ýè ¶¢ïH Ðí¢‡¢Ý¢ƒ J.
{Ýè ˲¢» {¢}¢ „ï ±™Ý, ç…Ý „ï ‹²¢Úï Ý ã¢ï» ™ÚÝ JJ
(çÜUÚ‹¼Ý 76/25)

¼Ï¢ Ÿ¢è }¢é¶ ±™Ý ÜUãï Ðí¢‡¢Ý¢ƒ, Éê¡Éì ÜU¢ÉÝ¢ ¥ÐÝ¢ „¢ƒ J.
}¢¢²¢ ç}¢Ýï ¥¢§ü „ëçC Ï¢ír¢, „¢ï Ï¢éH¢±Ý ¥¢» ã}¢ JJ
(ÐíÜU¢à¢ çã. 37/76)

„é¶ ç±H¢„ }¢¢ãïæ çݼ ±ë‹Î¢±Ý, «ç¯ }¢ã¢ç±Fé ãñ …¢ï» J.
±ïÎ ã}¢¢Ú¢ï S±„æ ãñ ¼èÚƒ …}¢éÝ¢ „¢ï² JJ
(񊬚U 37/81)

Îñ ¼é}¢ ÜU¢ï }¢ñæ ÜéUH…}¢, §Ý ÜU¢ï çÜU²¢ x¢ÚÜU J.
ÐÉG¢ï }¢ïÚï ÜUH¢}¢ ÜU¢ï, |¢¢x¢ï „¢Úè „ÜU JJ
(񊬚U 54/87)

§„ ÐíÜU¢Ú ç±ç±{ Ý¢}¢¢ïæ„ï ¥HæÜëU¼ ²ã çÎò ±¢‡¢è ™¢ñÎã x¢í‹ƒ¢ïæ}¢ïæ
ç±|¢QU ãñ J ç…ÝÜïU Ý¢}¢ RU}¢à¢: Ú¢„, ÐíÜU¢à¢, ¯Å«¼é, ÜUHà¢, „Ý‹{,
çÜUÚ‹¼Ý, ¶éH¢„¢, ç¶H±¼, ÐçÚRU}¢¢, „¢x¢Ú, ç„Ýx¢¢Ú, ç„‹{è, }¢¢ÚÈU¼
„¢x¢Ú »±æ v²¢}¢¼Ý¢}¢¢ ãñæ J Ð퇢¢}¢
-15-

-Ðí¢‡¢Ý¢ƒ ÐíÎèÐ ÐéS¼ÜU„ï „¢|¢¢Ú

Ÿ¢è ÜëUc‡¢ Ð퇢¢}¢è {}¢ü Ðç~¢ÜU¢ - ¥ÐíñH 2011

±è¼ÜU ²¢~¢¢

S±¢}¢è Hÿ}¢‡¢ Ó¢ñ¼‹²-Ÿ¢è 5 ݱ¼ÝÐéÚè {¢}¢, Á¢¢}¢Ýx¢Ú
¥‰¢ S¢±üx¢é‡¢¢ïÐï¼: ÜU¢H: ÐÚ}¢à¢¢ï|¢Ý: J.
²sï ü ± ¢Á¢ÝÁ¢‹}¢ÿ¢ü U ࢢ‹¼ÿ¢ü x ¢í ã ¼¢ÚÜU}¢ì JJ

¥ƒ¢ü¼ì ²¢ïx¢, HxÝ, x¢íã, ±¢Ú, ç¼ç‰¢ S¢Ï¢ ¥ÝéÜêUH ã饢 J S¢±üx¢é‡¢¢ï´S¢ï
S¢}Ðó¢ S¢}¢² ã饢 J çÎࢢ²ï´ ÐíS¢ó¢ ãé§ü J ¥¢ÜU¢à¢ S±ÓÀ ã饢 J Ð뉱è
ÐéHçÜU¼ ã¢ï x¢§ü J Á¢H çÝ}¢üH ã饢 J à¢èH¼ }¢æÎ S¢éx¢‹{ ã±¢ Ï¢ãÝï Hx¢è J
²¿¢}¢ï´ Ï¢éÛ¢è ãé§ü ¥çxÝ S±¼: ÐíÜUÅ ã¢ïÝï Hx¢è J §S¢ ÐíÜU¢Ú ÐíÜëUç¼ÜïU Т¡Ó¢¢æï
¼œ± ÐÚ}¢ Т±Ý Ï¢Ý x¢²ï J ±ñS¢ï ¼¢ï ¥C}¢èÜUè Í¢ÝÍ¢¢ïÚ çÝࢢ S¢±ü~¢ ÜU¢çH}¢¢
À¢²è ã¢ï¼è ãñ çÜU‹¼é S¢±ü~¢ ÐíÜU¢à¢ ãè ÐíÜU¢à¢ À¢²¢ ã饢 ãñ J çÝ}¢üH S¢Ú¢ï±Ú}¢ï´
}¢Š²Ú¢¼}¢ï´ |¢è ÜU}¢H Ðꇢü MÐS¢ï ç¶HÝï Hx¢ï, }¢²êÚ Ý¢Ó¢Ýï Hx¢ï, ÜU¢ï²H
ÜéUãÜUÝï Hx¢è, Ðæçÿ¢²¢¡ ÜUHÚ± ÜUÚÝï Hx¢ï, çÏ¢Ý }¢¢ñS¢}¢ H¼¢ »±æ ±ëÿ¢¢ïæ}¢ï´
ÜUçH²¢¡ çÝÜUHÝï Hx¢è´, ÈêUH ç¶HÝï Hx¢ï J S¢±ü~¢ ±¢¼¢±Ú‡¢ S¢éx¢‹{}¢² Ï¢Ý
x¢²¢ J S¢|¢è ÐïÇG Тñ{ï ÈUH¢ï´S¢ï HÎ x¢²ï, Ç¢çH²¢¡ ÈUH¢ï´ÜïU |¢¢ÚS¢ï Û¢êÜU x¢²è J
{Ú¼è |¢è }¢¢Ý¢ï Úæx¢èÝ S¢¢Çè ÐãÝÜUÚ S¢Á¢è ãé§ü ã¢ï »ïS¢¢ ¥¢|¢¢S¢ ã¢ïÝï Hx¢¢ J
S¢|¢è S¢ÁÁ¢Ý¢ïÜ´ Uï }¢Ý }¢çS¼cÜU ÐíS¢ó¢ ã¢ï ©Æï, ¥¢ÜU¢à¢}¢ï´ Îé‹Îéç|¢²¢¡ Ï¢Á¢Ýï Hx¢è´ J
¥ŒS¢Ú¢²ï´ Ý¢Ó¢Ýï ¥¢ñÚ ç‰¢ÚÜUÝï Hx¢è´ J S¢|¢è Îï±x¢‡¢ ã<¯¼ ã¢ïÜUÚ ÐécбëçC ÜUÚÝï
Hx¢ï J ±¯¢ïSZ ¢ï ¼ÐS²¢ »±æ S¢¢{Ý¢}¢ï´ Á¢¢ï }¢ã¢ÐéL¯ Ðíç¼çD¼ ‰¢ï ±ï |¢è S¢ãS¢¢
S¢}¢¢ç{ ¼¢ïÇÜG UÚ ¶ÇGï ã¢ï x¢²ï ¥¢ñÚ ã¯üб
ê Üü U Ý¢Ó¢Ýï x¢¢Ýï Hx¢ x¢²ï J
}¢Š²Ú¢ç~¢ÜU¢ S¢}¢² ã饢 J ÐÚ}¢ Ðç±~¢ |¢¢Îí }¢ãèÝ¢ÜïU ÜëUc‡¢ Ðÿ¢
¥C}¢èÝï à¢Ýñ: à¢Ýñ: Ú¢ïç㇢è Ýÿ¢~¢}¢ï´ Ðí±ïࢠçÜU²¢ J ¼Ï¢ ÜU¢Ú¢x¢ëíã}¢ï´ }¢¢Ý¢ï
¥Ý‹¼ S¢ê²ü »ÜU ãè S¢¢‰¢ ÐíÜUÅ ãé» ã¢ï´ §¼Ýï ¥¢|¢¢S¢ï ¥¢H¢ïçÜU¼ ÜUÚ¼ï ãé»
±S¢éÎï± »±æ Îï±ÜUèÜU¢ï »ÜU ¥y²‹¼ S¢é‹ÎÚ »±æ ¥Îì|¢é¼ Ï¢¢HÜUÝï Îà¢üÝ
çβ¢ J çÁ¢S¢ÜïU 籯²}¢ï´ ÜUã¼ï ãñ´,
¼}¢jé¼æ Ï¢¢HÜU}¢}Ï¢éÁ¢ïÿ¢‡¢æ Ó¢¼é|¢éüÁ¢æ à¢æ¶x¢Î¢²é΢²éü{}¢ì J.
Ÿ¢è ±yS¢Hÿ}¢æ x¢Hࢢïç|¢ÜU¢ñS¼é|¢æ Ðè¼¢}Ï¢Úæ S¢¢‹Îíв¢ïÎS¢¢ñ|¢x¢}¢ì JJ
-16-

Ÿ¢è ÜëUc‡¢ Ð퇢¢}¢è {}¢ü Ðç~¢ÜU¢ - ¥ÐíñH 2011

ÜæUS¢ÜïU Ï¢æ{ ±S¢éÎï± Îï±ÜUè, §¼ ¥¢§ü S¢éÚ¼ Ó¢~¢|¢éÁ¢ ÜUè JJ
S¢éÚ¼ ç±FéÜUè Ó¢~¢|¢éÁ¢ Á¢¢ï», çβ¢ï ÎÚS¢Ý ±S¢éα
ï ÜU¢ï S¢¢ï» J
ÐèÀï çÈUÚï ÜïUãïÜïU ãÜUèÜU¼, ¥Ï¢ Î¢ï» |¢éÁ¢¢ ÜUè ÜUãéæ ç±x¢¼ JJ

-Ÿ¢è ¼¢Ú¼}¢ S¢¢x¢Ú

¥‰¢¢ü¼ì ÜU¢Ú¢x¢ëã}¢ïæ Ï¢‹Î ±S¢éÎï± Îï±ÜUèÜU¢ï Ó¢¼é|¢éüÁ¢¢²éQU |¢x¢±¢Ý ç±c‡¢éÝï
ãè Ï¢¢HÜU MÐ}¢ï´ ¥¢ÜUÚ Îà¢üÝ çλ J à¢æ¶, Ó¢RU, x¢Î¢ »±æ Ðk¢çÎ ¥¢²é{¢ïæS¢ï
S¢éࢢïç|¢¼, ±ÿ¢S‰¢H}¢ï´ Ÿ¢è±yS¢ÜU¢ çÓ¢‹ã, x¢Hï}¢ï´ ÜU¢ñS¼é|¢}¢ç‡¢ »±æ à¢ÚèÚ}¢ï´
Úïà¢}¢è Ðè¼¢}Ï¢Ú {¢Ú‡¢ çÜU²ï ãé» ÜU}¢HÝ²Ý ÜU}¢H¢Ðç¼ |¢x¢±¢ÝÜU¢ï Îï¶ÜUÚ
±S¢éÎï± Îï±ÜUèÜU¢ ¥¢p²üÜU¢ çÆÜU¢Ý¢ Ýãèæ Ú㢠J ÐÚ}¢¢y}¢¢ÜïU Ðí|¢¢±ÜU¢ï
S¢}¢Û¢Ýï±¢Hï à¢éh Ï¢éçh ²éQU ±S¢éÎï±ÜU¢ï Hx¢¢ çÜU ²ã ÜU¢ï§ü S¢¢{¢Ú‡¢ Ï¢¢HÜU
Ýãè´ ãñ J ²ï S±²æ ç~¢H¢ïÜUÐç¼ |¢x¢±¢Ý ç±c‡¢é ãè ãñ »ïS¢¢ }¢¢ÝÜUÚ S¼éç¼
ÜUÚÝï Hx¢ï J Îï±ÜUè |¢è ¥{èÚ ã¢ïÜUÚ ÜUãÝï Hx¢è, ãï Ý¢‰¢ ! ã}¢ ¥Ý¢‰¢ÜU¢ï
S¢Ý¢‰¢ ÜUÚ¢ï, ÜæUS¢S¢ï ã}¢¢Úè Úÿ¢¢ ÜUÚ¢ï J ã}¢ï´ |¢² S¢¼¢ Ú㢠ãñ çÜU ÜUãè´ ÜæUS¢ÜU¢ï
м¢ Ý Hx¢ Á¢¢² J ÜæUS¢ÜU¢ï ¥¢ÐÜïU Ðí¢ÜUÅKÜUè Ï¢¢¼ м¢ Ó¢Hï §S¢S¢ï Ðê±ü
ãè ¥¢Ð ÜéUÀ ÜUÚ¢ï J
¥‹¼¼: Ó¢¼é|¢éüÁ¢¢²éQU Ï¢¢HÜU Îﶼï Îﶼï ç±à¢¢HÜU¢² Ï¢ÝÜUÚ ±S¢éÎï±
»±æ Îï±ÜUèÜU¢ï S¢}Ï¢¢ï{Ý ÜUÚ¼ï ãé» ÜUãÝï Hx¢ï, ãï |¢¢x²±¢Ý ! ¥¢Ð ΢ïÝ¢ïæ }¢éÛ¢ï
¥ç¼ çÐí² ã¢ï, ¥¢Ð ΢ïÝ¢ï´ çÝçp‹¼ Ϣݢï J ¥Ï¢ ÜæUS¢ ¥¢ÐÜU¢ ÜéUÀ Ýãè´ çÏ¢x¢¢ÇG
S¢ÜU¼¢ J ¥¢ÐÝï ¥ÐÝè ¼ÐS²¢ »±æ S¢¢{Ý¢S¢ï }¢éÛ¢ï ÐíS¢ó¢ çÜU²¢ ãñ J §S¢èçH»
}¢ñ´ S±²æ ¥¢ÐÜïU ²ã¢¡ Ðé~¢ MÐ}¢ï´ ¥¢²¢ ãê¡ J S¢}|¢±¼: ¥¢ÐÜU¢ï §S¢ Ï¢¢¼ÜUè ÜU¢ï§ü
¶Ï¢Ú Ýãè´ ãñ J ±¢S¼±}¢ï´ ¥¢Ð ΢ïÝ¢ï´Ýï }¢éÛ¢ï ãè ¥ÐÝï Ðé~¢MÐ}¢ï´ ТÝïÜïU çH»
çÐÀHï ¼èÝ Á¢‹}¢¢ï´S¢ï ¼ÐS²¢ ÜUè ãñ ©S¢èÜU¢ Ðíç¼ÈUH ¥¢Á¢ }¢ñ´ ¥¢ÐÜïU Ðé~¢ÜïU
MÐ}¢ï´ S¢¢}¢Ýï ãê¡ J §S¢ ÐíÜU¢Ú ©‹ã¢ï´Ýï ±S¢éÎï± Îï±ÜUèÜïU çÐÀHï ¼èÝ Á¢‹}¢¢ï´ÜUè
S¢¢Úè Í¢ÅÝ¢ ÜUãè ¥¢ñÚ Î¢ïÝ¢ï´ÜU¢ï ¥|¢²ÜU¢ ±ÚÎ¢Ý çβ¢ J |¢x¢±¢ÝÝï ¥¢x¢ï
ÜUã¢, ãï ±S¢éÎï± ! ¥Ï¢ ÜéUÀ ÿ¢‡¢}¢ï´ ãè }¢ñ²¢ Îï±ÜUèÜïU x¢¢ïÎ}¢ï´ »ÜU ΢ï |¢éÁ¢¢²éQU
Ï¢¢HÜU Á¢¢ï S±æ² Ðꇢü ÐéL¯¢ïœ¢}¢ Ÿ¢èÜëUc‡¢ ãñ´, ¥¢²ï´x¢ï J ©S¢ S±MÐÜU¢ï HïÜUÚ
¥¢Ð x¢¢ïÜéUH}¢ï´ Á¢¢Ý¢ ¥¢ñÚ ±ã¢¡ ÐÚ Ý‹Îx¢ëã}¢ï´ ÐíÜUÅ ãé§ü ÜU‹²¢ÜïU S‰¢¢ÝÐÚ
©ÝÜU¢ï À¢ïÇGÜUÚ ©S¢ ÜU‹²¢ÜU¢ï S¢¢‰¢ H¢Ý¢ J
-17-

Ÿ¢è ÜëUc‡¢ Ð퇢¢}¢è {}¢ü Ðç~¢ÜU¢ - ¥ÐíñH 2011

§¼Ý¢ ÜUãÜUÚ |¢x¢±¢Ý ¥‹¼Š²¢üÝ ã¢ï x¢²ï J |¢x¢±¢ÝÜïU ¥‹¼{¢üÝ ã¢ï¼ï
ãè Îﶼï Îï¶¼ï ±ã¢¡ ÐÚ »ÜU »ïS¢¢ ¼ïÁ¢Ðé¡Á¢ ¥¢²¢ ¥¢ñÚ Îï±ÜUèÜïU x¢¢ïÎ}¢ïæ S¢}¢¢
x¢²¢ J ±ã ¼ïÁ¢Ðé¡Á¢ »ÜU ãè ÿ¢‡¢}¢ï´ Ï¢ÎHÜUÚ Ï¢¢HÜUÜïU MÐ}¢ï´ çζÝï Hx¢¢ J
ÿ¢‡¢|¢ÚÜïU çH» ¼¢ï ±S¢éÎï± Îï±ÜUè ©S¢ Ï¢¢HÜUÜU¢ï Îï¶ ãè Ýãè´ Ð¢²ï J ÐíÜU¢à¢
§¼Ý¢ Ðí¶Ú ‰¢¢ çÜU ©ÝÜUè ¥¢¡¶ï ©S¢}¢ï´ çÅÜU ãè Ýãè´ Ð¢¼è ‰¢è J ÜéUÀ ãè
ÿ¢‡¢}¢ï´ Îï±ÜUèÜU¢ï м¢ Ó¢H¢ çÜU ¥¢ïã¢ï ! }¢ïÚï x¢¢ïÎ}¢ï´ çÜU¼Ý¢ }¢Ý¢ïãÚ Ï¢¢HÜU
RUèÇ¢ ÜUÚ Ú㢠ãñ J ÐíS¢ó¢çÓ¢œ¢ ±S¢éÎï±ÜU¢ï Ï¢¼¢Ýï Hx¢è J ±S¢éÎï± |¢è Ï¢ÇGï ÐíS¢ó¢
ãé» J çÜU‹¼é ©S¢ Ï¢¢HÜUÜU¢ï Îﶼï ãè Ï¢S¢éÎï±Ýï S¢¢ïÓ¢¢ çÜU ¥¢ïã¢ï ! }¢ñ´ çÜU¼Ý¢
¥|¢¢x¢¢ ãê¡, ¥¢Á¢ }¢ïÚï Í¢Ú S¢¢ÿ¢¢¼ì ÐÚ}¢¢y}¢¢ÜU¢ Ðé~¢MÐ}¢ï´ ¥¢x¢}¢Ý ã饢 ãñ
çÜU‹¼é ²ã }¢ñ´ òQU ¼ÜU Ýãè´ ÜUÚ Ð¢ Ú㢠ãê¡ J §S¢ ¶éà¢èS¢ï ¥±S¢Ú ÐÚ Ý
çÜUS¢èÜU¢ï ΢Ý, Ý çÜUS¢èÜU¢ï S¢}}¢¢Ý, }¢ïÚïS¢ï ÜéUÀ Ýãè´ ã¢ï Ú㢠ãñ J }¢Ý }H¢Ý
Ï¢Ý x¢²¢ J Îï±ÜUè S¢}¢Û¢ x¢§ü Ðç¼ÜïU çÎHÜUè Ï¢¢¼ J ÜUãÝï Hx¢è S±¢}¢è ! ¥Ï¢
ã}¢ ÜUÚ |¢è v²¢ S¢ÜU¼ï ãñ´ ? ã}¢¢Úï ТS¢ ÜéUÀ |¢è ¼¢ï Ýãè´ ãñ Á¢¢ï Î¢Ý ÜUÚ
S¢ÜïæU J ÎêS¢Úè Ï¢¢¼ §S¢ ¶éà¢èÜU¢ Ú¢Á¢ |¢è ¼¢ï ã}¢ çÜUS¢èÜU¢ï Ï¢¼¢ Ýãè´ S¢ÜU¼ï
ãñ´ J ÜéUÀ ÎïÚ Ðp¢¼ì Îï±ÜUèÝï ÜU㢠¥ÓÀ¢ ¥¢Ð }¢Ý}¢ï´ ãè S¢æÜUËÐ ÜUÚï´, Á¢Ï¢ ã}¢
²ã¢¡S¢ï }¢éQU ã¢ï´x¢ï çÈUÚ ç±ç{Ðê±üÜU S¢|¢è ÜU¢²ü ÜUÚ Hï´x¢ï J ±S¢éÎï±Ýï |¢è §S¢
Ï¢¢¼ÜU¢ï S±èÜU¢Ú ÜUÚ }¢Ý ãè }¢Ý Ï¢í¢r¢‡¢¢ï´ÜU¢ï 10 H¢¶ x¢¢²ï´ Î¢Ý ÜUÚÝïÜU¢
S¢æÜUËÐ çÜU²¢ J
|¢x¢±¢ÝÜUè ¥¢¿¢¢ ТÜUÚ ±S¢éÎï± ¥ÐÝï Ðé~¢ÜU¢ï ÜU¢Ú¢x¢ëãS¢ï Ï¢¢ãÚ Hï
Á¢¢ÝïÜïU çH» ¼ñ²¢Ú ã¢ï x¢» J çÜU‹¼é ±S¢éÎï± ¥S¢}¢æÁ¢S¢}¢ï´ ÐÇG x¢²ï v²¢ï´çÜU
©ÝÜïU 㢉¢, Т± }¢Á¢Ï¢ê¼ H¢ñã Ÿ¢æë¶H¢S¢ï Ï¢æ{ï ãé» ‰¢ï J }¢Ý}¢ï´ à¢æÜU¢ ©Æè v²¢
ÜUMæ, }¢ñ´ |¢x¢±¢ÝÜUè ¥¢¿¢¢ ÜñUS¢ï ÐêÚè ÜUMæ ? }¢Ý}¢ï´ S¢æÜUËÐ ç±ÜUËÐ ©ÆÝï
Hx¢¢ J S¢ãS¢¢ ©ÝÜïU }¢ÝÝï ÜU㢠çÜU ¼é}¢ ÜU¢²ü ÜUÚÝïÜïU çH» ¼yÐÚ ã¢ï Á¢¢¥¢ï,
Ï¢¢ÜUè S¢Ï¢ ÐÚ}¢¢y}¢¢ÜïU ªÐÚ À¢ïÇG ΢ï J ¥‹¼Ú¢y}¢¢S¢ï çÝÜUHè ¥¢±¢Á¢ÜU¢ï ãè
S¢±¢ïüÐçÚ S¢}¢Û¢ÜUÚ ±S¢éÎï±Ýï Á¢ñS¢ï-¼ñS¢ï çà¢à¢éÜU¢ï ¥ÐÝè x¢¢ïÎ}¢ï´ ©Æ¢²¢ çÈUÚ ¼¢ï
v²¢ ‰¢¢ ±S¢éÎï±ÜUè Ï¢ïçDz¢¡ S¢¢Úè ¶éH x¢§ü J 㢉¢ ÐñÚ S¢|¢è Ï¢ïçDz¢ïæS¢ }¢éQU ã¢ï
x¢²ï J çÁ¢ÝÜïU Ý¢}¢ Ÿ¢±‡¢}¢¢~¢S¢ï ¥S¢æw² Á¢‹}¢¢<Á¢¼ Ðí¢ÚÏ{-Ï¢‹{Ý Š±S¼ ã¢ï
-18-

Ÿ¢è ÜëUc‡¢ Ð퇢¢}¢è {}¢ü Ðç~¢ÜU¢ - ¥ÐíñH 2011

Á¢¢¼ï ãñ´, ±ï ÐꇢüÏ¢ír¢ ÐÚ}¢¢y}¢¢ çÁ¢S¢ÜïU x¢¢ïÎ}¢ï´ ¥¢ x¢²ï ãñ´ ©S¢ÜUè
㉢ÜUÇGè, Ï¢ïÇGè Ï¢‹{Ý¢çÎ ¶éH Á¢¢² §S¢}¢ï´ ¥¢àÓ¢²ü ãè v²¢ ãñ ?
|¢x¢±¢ÝÜUè ¥¢¿¢¢S¢ï ©S¢è S¢}¢² x¢¢ïÜéUH}¢ï´ Ý‹Î ²à¢¢ï΢ÜïU x¢ëã}¢ï´ S±²æ
²¢ïx¢}¢¢²¢ ãè »ÜU S¢é‹ÎÚ ÜU‹²¢ÜïU MÐ}¢ï´ ÐíÜUÅ ã¢ï x¢§ü ‰¢è J ²¢ïx¢}¢¢²¢ ±S¼é¼:
|¢x¢±¢ÝìÜUè ¥‹¼Úæx¢¢ à¢çQU ãñ J §S¢èçH» ²¢ïx¢}¢¢²¢ÜïU Ðí|¢¢±S¢ï ÜïU±H x¢¢ïÜéUH
ãè Ýãè´ çÜU‹¼é S¢}¢x¢í }¢‰¢éÚ¢ |¢è Ðí|¢¢ç±¼ ã¢ï x¢²¢ J ²¢ïx¢}¢¢²¢Ýï ç±à¢ï¯ ÜUÚ
}¢‰¢éÚ¢ÜïU m¢ÚТH¢ï´ »±æ ÐéÚ±¢çS¢²¢ï´ÜUè S¢}¢S¼ §ç‹Îí²-±ë眢²¢ï´ÜUè Ó¢ï¼Ý¢ ãÚ
Hè J ±ï S¢Ï¢ÜïU S¢Ï¢ ¥Ó¢ï¼ Ï¢ÝÜUÚ S¢¢ï x¢²ï J H¢ñã Ÿ¢ëæ¶H¢S¢ï ¥¢Ï¢h }¢ãH¢ï´ÜïU
S¢}¢x¢í ÎÚ±¢Á¢ï S±²}¢ï± ¶éH Hx¢ï J Ú¢¼ ¥y²‹¼ Í¢ÝïÚè ¥¢ñÚ ¥‹{ïÚè ‰¢è,
çÜU‹¼é Á²¢ï´ãè ±S¢éÎï± ÜU‹ãñ²¢ÜU¢ï x¢¢ïÎ}¢ï´ HïÜUÚ Ï¢¢ãÚ çÝÜUHï, ¼¢ï ©‹ãï´ S¢Ï¢ ÜéUÀ
çζÝï Hx¢¢, }¢¢Ý¢ï S¢ê²üÜU¢ ÐíÜU¢à¢ ÈñUH Ú㢠ã¢ï J ±ñS¢ï |¢è Ÿ¢èÜëUc‡¢ ¼¢ï
ÐíÜU¢à¢ÜïU |¢è ÐíÜU¢à¢ ãñ´ J ©ÝÜïU ÐíÜU¢à¢S¢ï ãè S¢ê²ü, Ó¢‹Îí »±æ ¼¢Ú¢x¢‡¢ ÐíÜU¢çࢼ
ãñ´ ¼¢ï ©ÝÜïU ¥¢H¢ïÜUS¢ï S¢¢Úè {Ú¼è ¥¢H¢ïçÜU¼ ã¢ï §S¢}¢ï´ çÜUç@¼ |¢è ¥¢p²ü
Ýãè´ ã¢ïÝ¢ Ó¢¢çã» J
Á¢ñS¢ï ãè ±S¢éÎï± çà¢à¢éÜU¢ï HïÜUÚ }¢‰¢éÚ¢S¢ï Ï¢¢ãÚ çÝÜUHï Ï¢¢ÎH |¢è {èÚï
{èÚï x¢ÚÁ¢ÜUÚ Á¢HÜUè ÈUéã¢Úï´ À¢ïÇG Úãï ‰¢ï J ±S¢éÎï± çÜUS¢è |¢è Ï¢¢¼S¢ï ç±Ó¢çH¼
ãé» çϢݢ ¥¢x¢ï Ï¢ÉG¼ï x¢²ï J ÐèÀï ÐèÀï ±¯¢üÜïU Á¢HS¢ï ÜëUc‡¢ÜU¢ï Ï¢Ó¢¢ÝïÜïU çH»
ÜUã¼ï ãñ´ S±²æ à¢ï¯Á¢è À~¢è Ï¢ÝÜUÚ Ó¢HÝï Hx¢ï çÜU‹¼é §S¢ Ï¢¢¼S¢ï ±S¢éÎï±
¥ÝÁ¢¢Ý ‰¢ï J Í¢ÝÍ¢¢ïÚ ±¯¢üÜïU ÜU¢Ú‡¢ ²}¢éÝ¢Á¢è}¢ï´ HãÚï´ ©ÆÝï Hx¢è´, ТÝèÜU¢
Ðí±¢ã Ï¢ÉGÝï Hx¢¢ J ²}¢éÝ¢Á¢è}¢ï´ S¢ñ-ÜUÇ¢ñ´ |¢¡±Ú ÐÇGÝï Hx¢ï J Îﶼï Îﶼï
²}¢éÝ¢Á¢èÝï §S¢ ÜUÎÚ Ú¢ñÎí MÐ {¢Ú‡¢ ÜUÚ çH²¢ çÜU ±S¢éÎï±ÜU¢ï ©S¢ Ð¢Ú Á¢¢Ý¢
ÜUçÆÝ-S¢¢ Hx¢Ýï Hx¢¢ J §S¢ Îëà²ÜU¢ï Îï¶ÜUÚ ÜéUÀ ÐHÜïU çH» ±S¢éÎï±
¥{èÚ ã¢ï ©Æï çÜU‹¼é ÿ¢‡¢ |¢Ú}¢ï´ ÜU¼üòÜU¢ Ï¢¢ï{ ã饢, ÐñÚ ¥¢x¢ï Ï¢ÉGÝï Hx¢ï J
ÐÚ}¢¢y}¢¢ÜU¢ï Ðí¢‰¢üÝ¢ ÜUÚ¼ï ãé» ©‹ã¢ï´Ýï ²}¢éÝ¢Á¢è}¢ï´ Ðí±ïࢠçÜU²¢ J ±S¢éÎï±Á¢è
çÁ¢¼Ýï ¥‹ÎÚ Ðí±ïࢠÜUÚ¼ï x¢²ï Ðí±¢ã ©¼Ý¢ ãè ¼ïÁ¢ ã¢ï¼¢ x¢²¢ J à¢Ýñ: à¢Ýñ
±S¢éÎï±Á¢èÜUè ÜU}¢Ú, À¢¼è »±æ x¢H¢ вü‹¼ ТÝè Ðãé¡Ó¢ x¢²¢ J §¼Ýï ã¢ïÝï ÐÚ
|¢è ±S¢éÎï±Á¢è çÝÇÚ ã¢ïÜUÚ ¥¢x¢ï Ï¢ÉG¼ï x¢²ï ¥Ï¢ ¼¢ï {èÚï {èÚï ТÝè }¢é¶}¢ï´
-19-

Ÿ¢è ÜëUc‡¢ Ð퇢¢}¢è {}¢ü Ðç~¢ÜU¢ - ¥ÐíñH 2011

Ðí±ïࢠÜUÚÝï Hx¢¢ J çÈUÚ |¢è ±ï ç±Ó¢çH¼ Ýãè´ ãé» ¼Ï¢ ±S¢éÎï±ÜïU
çà¢à¢ çà¢¶Ú ÐÚ Ï¢ñÆï çà¢à¢éÝï ç±Ó¢¢Ú çÜU²¢ çÜU ²ã ÐÚèÿ¢¢ÜUè ÐÚ¢ÜU¢D¢ ãñ ¥Ï¢
}¢éÛ¢ï ãè ÜéUÀ ÜUÚÝ¢ ã¢ïx¢¢ J çà¢à¢éÝï {èÚïS¢ï Å¢ïÐHèS¢ï Ó¢Ú‡¢ Ï¢¢ãÚ çÝÜU¢H¢,
Ó¢Ú‡¢ H}Ï¢¢ÜUÚ ²}¢éÝ¢Á¢èÜU¢ï SÐà¢ü ÜUÚ çβ¢ J Ó¢Ú‡¢SÐà¢ü ã¢ï¼ï ãè ²}¢éÝ¢Á¢èÝï
¥ÐÝ¢ Ú¢ñÎí MÐÜU¢ï ࢢ‹¼ ÜUÚ çH²¢ ¥¢ñÚ ±S¢éÎï±ÜU¢ï }¢¢x¢ü Ðíà¢S¼ çÜU²¢ J ±ñS¢ï
|¢è H¢ïÜU ÜU㢱¼ ãè ãñ Ý ‘çã}¢¼ï }¢Î¢ü ¼¢ï }¢Î¼ï ¶é΢’ Á¢¢ï S¢ÎìÜU¢²ü ÜUÚÝïÜïU
çH» S¢¢ãS¢ çζ¢¼¢ ãñ ¶é΢ |¢è ©S¢èÜUè }¢ÎÎìÜïU çH» ¼ñ²¢Ú ã¢ï Á¢¢¼ï ãæñ J
±S¢éÎï±…èÝï ݋ΠϢ¢Ï¢¢ÜïU x¢¢ïÜéUH}¢ï´ Á¢¢ÜUÚ Îﶢ çÜU S¢|¢è x¢¢ïÐx¢¢ïçÐÜU¢²ï´ Ýè´Î}¢ï´ ¥Ó¢ï¼ ÐÇGï ãé» ãñ´ J ²à¢¢ï΢ |¢è Ýè´Î}¢ï´ ¥Ó¢ï¼ ã¢ï Úãè ‰¢è´,
S¢¢‰¢ ãè Ý‹ÎÁ¢è |¢è ±ã¢¡ x¢¢ÉG Ýè´Î}¢ï´ ‰¢ï J ±S¢éÎï±Á¢èÝï Îﶢ çÜU ¼Ð¢²ï ãé»
S¢é±‡¢üÜïU S¢}¢¢Ý ÜU@Ý ÜU¢ç‹¼±¢Hè »ÜU }¢¢S¢é}¢ Ï¢¢çHÜU¢ Á¢¢ï ÐíS¢ó¢ ã¢ïÜUÚ
}¢éSÜU¢ÝÜUè ÀÅ¢ çÏ¢¶ïÚ¼è ãé§ü ²à¢¢ï΢ÜUè Ï¢x¢H}¢ï´ RUèÇ¢ ÜUÚ Úãè ‰¢è J ©S¢ï
Îï¶ÜUÚ ±S¢éÎï±Á¢èÜU¢ï Ï¢ÇG¢ ç±S}¢² ã饢 çÜU ¥¢ïã ! §S¢ ÈêUHÜUè ÜUHèÜUè
¼Úã ÜU¢ï}¢H Ï¢¢çHÜU¢ÜU¢ï }¢ñ´ }¢‰¢éÚ¢ ÜñUS¢ï Hï Á¢¢ªæ ? }¢éÛ¢S¢ï »ïS¢¢ ÜU¢²ü ÜñUS¢ï ã¢ïx¢¢ ? ÐÚ
v²¢ ÜUÚï´ |¢x¢±¢ÝÜUè ¥¢¿¢¢ ãñ ¥ÐÝï Ðé~¢ÜU¢ï ±ã¢¡ S¢éH¢ÜUÚ ©S¢ ÜU‹²¢ÜU¢ï x¢¢ïÎ}¢ï´
çH²ï |¢²S¢ï ò¢ÜéUH ã¢ï¼ï ãé» Á¢ñS¢ï x¢²ï ‰¢ï ±ñS¢ï ãè ©HÅï Т¡± ²}¢éÝ¢ Ð¢Ú ÜUÚ
Ï¢‹Îè x¢ëã}¢ï´ Á¢¢ Ðãé¡Ó¢ï J ±ã¢¡ ©‹ã¢ï´Ýï ²¢ïx¢}¢¢²¢ S±MçЇ¢è Ï¢¢çHÜU¢ÜU¢ï Îï±ÜUèÜUè
à¢Ä²¢ ÐÚ S¢éH¢ çβ¢ J ¼Ï¢ ¼¢ï v²¢ ‰¢¢ ±ã¢¡ ÐÚ Îñ±è à¢çQUS¢ï Ðê±ü±¼
±S¢éÎï±ÜïU 㢉¢, Т¡± Ï¢ïçDz¢ï¡S¢ï ²éQU ã¢ï x¢²ï J Ï¢‹Îèx¢ëãÜïU S¢¢Úï ÎÚ±¢Á¢ï, H¢ïãïÜUè
Á¢æÁ¢èÚï´ ¥¢ñÚ ¼¢Hï, Á¢¢ï ÐãHï ¶éHï ãé» ‰¢ï, Ðê±ü±¼ì Ï¢‹Î ã¢ï x¢²ï J §S¢ Í¢ÅÝ¢ÜïU
ÚãS²¢ïÎìÍ¢¢ÅÝ ÜUÚ¼ï ãé» ¿¢¢Ýè Á¢Ý ÜUã¼ï ãñ´ çÁ¢S¢Ýï |¢è ÐÚ}¢¢y}¢¢ÜU¢ï ¥ÐÝï
çà¢Ú ÐÚ Ú¶ çH²¢ ©S¢ÜïU |¢±Ï¢‹{Ý S±²æ}¢ï± ÅêÅ Á¢¢¼ï ãñ´ çÜU‹¼é çÁ¢S¢Ýï
¥ÐÝï ¥¢ÐÜU¢ï }¢¢²¢ÜïU ¥¢{èÝ ÜUÚ çH²¢ ã¢ï ©S¢ÜïU çH» ²ã |¢±Ï¢‹{ÝS¢ï
}¢éQU ã¢ïÝ¢ ¥S¢}|¢± ã¢ï Á¢¢¼¢ ãñ J
²¢ïx¢}¢¢²¢ S±MçЇ¢è Ï¢¢H¢ S¢êç¼ÜU¢ x¢ëã}¢ï´ Á¢¢ïÚ Á¢¢ïÚS¢ï LÎÝ ÜUÚÝï
Hx¢è J ©S¢ÜïU LÎÝS¢ï S¢|¢è m¢ÚТH Á¢x¢ x¢²ï, m¢ÚТH¢ïæÝï ¥çÏ¢H}Ï¢ ÜæUS¢ÜU¢ï
¶Ï¢Ú çÜU²¢ J çÁ¢S¢ÜUè Ðí¼èÿ¢¢}¢ï´ ÜæUS¢ Ï¢ñÆ¢ ‰¢¢ ©S¢ÜïU ÐíÜUÅ ã¢ïÝïÜUè Ï¢¢¼ S¢éݼï
-20-

Ÿ¢è ÜëUc‡¢ Ð퇢¢}¢è {}¢ü Ðç~¢ÜU¢ - ¥ÐíñH 2011

ãè ±ã |¢²S¢ï ÜU¢¼Ú Ï¢Ý ã¢‰¢}¢ï´ ¶Çìx¢ çH²ï ÜU¢Ú¢x¢íã}¢ï´ Á¢¢ Ðãé¡Ó¢¢ J
Ï¢¢çHÜU¢ÜU¢ï Îï±ÜUèÜïU x¢¢ïÎ}¢ï´ Îï¶ÜUÚ RU¢ï{¢çxÝ}¢ï´ Á¢H¼ï ãé» ©S¢ï çÀÝÜUÚ
Îã¢ÇG¼ï ãé» ÜUãÝï Hx¢¢, ¥Úï ²ãè ãñ }¢ïÚ¢ ÜU¢H ? Îï¶¢ï ¥Ï¢ }¢ñ´ §S¢ÜU¢ v²¢ ãd
ÜUÚ¼¢ ãê¡ J ÜU¢ñÝ çÜUS¢ÜU¢ ÜU¢H ãñ ¥|¢è м¢ Ó¢Hïx¢¢ J §{Ú Îï±ÜUè ÜæUS¢ÜïU ÐñÚ
ÐÜUÇGÜUÚ ÜUL‡¢ RU‹ÎÝ ÜUÚ¼ï ãé» çÏ¢H¶-çÏ¢H¶ ÜUÚ ÜUãÝï Hx¢è, |¢ñ²¢ !
}¢ïÚï Îﶼï-Îï¶¼ï ¥¢ÐÝï }¢ïÚï À: Ðé~¢¢ï´ÜU¢ï }¢¢Ú çβ¢ J Ðé~¢¢ï´S¢ï ¼¢ï ¥¢ÐÜU¢ï |¢²
|¢è ã¢ï S¢ÜU¼¢ ãñ çÜU‹¼é ²ã ¼¢ï Ðé~¢è ãñ, §S¢S¢ï ¥¢ÐÜU¢ï ÜñUS¢¢ |¢² ? »ïS¢è }¢¢S¢é}¢
ÜU¢ï}¢H¢æx¢è ÜU‹²¢ÜU¢ï Îï¶ÜUÚ ¥¢Ð ÜñUS¢ï S¢¢ïÓ¢ S¢ÜU¼ï ãñ´ çÜU ²ã ¥¢ÐÜU¢ï }¢¢Úïx¢è
? ²ã ¥S¢}|¢± Ï¢¢¼ ãñ, §S¢ÜU¢ï À¢ïÇG ΢ï J }¢ïÚï ªÐÚ Î²¢ ÜUÚ¢ï J §S¢ ÐíÜU¢Ú
Îï±ÜUè ç±H¢Ð ÜUÚ¼è ãé§ü ãé§ü ¥ÐÝ¢ ¥¢æÓ¢H ÈñUH¢ÜUÚ Ðé~¢èÜUè |¢è¶ }¢¢x¢¼è
ãñ çÜU‹¼é ÜæUS¢ÜU¢ï ÜéUÀ ¥S¢Ú Ýãè´ ã¢ï¼¢ ãñ J çÝÎü²è »Ðæ Т¯¢‡¢ Nβè ÜæUS¢
¥^ã¢S¢ ÜUÚ¼ï ãé» Á¢ñS¢ï ãè Ï¢¢çHÜU¢ÜU¢ï ÐíS¼Ú}¢²è çα¢H}¢ï´ ÐÅÜUÚ ãy²¢
ÜUÚÝïÜU¢ï ©l¼ Ϣݢ ¼Ï¢ ãè Ï¢¢çHÜU¢Ýï ÐH|¢Ú}¢ï´ ÜæUS¢ÜïU 㢉¢S¢ï }¢éQUã¢ïÜUÚ
¥¢ÜU¢à¢}¢ïæ …¢ÜUÚ ¥C|¢éÁ¢¢²éQU S±MÐ {¢Ú‡¢ ÜUÚ çH²¢ J ©Ý 㢉¢¢ï}¢ï´ {Ýé¯,
ç~¢à¢êH, ±¢‡¢, É¢H, ¼H±¢Ú, à¢æ¶, Ó¢RU »±æ x¢{¢ Á¢ñS¢ï ¥¢²é{ {¢Ú‡¢ ÜUÚ çH²¢
‰¢¢ J ΢ç}¢ÝèÜUè |¢¢¡ç¼ x¢x¢Ý}¢‡ÇH}¢ï´ Î}¢ÜU¼ï ãé» ÐíÓ¢‡Ç Š±çÝS¢ï ÜæUS¢ÜU¢ï
S¢}Ï¢¢ï{Ý ÜUÚ Ï¢¢çHÜU¢ Ï¢¢ïHè, ¥Úï }¢ê¶ü ÜæUS¢ ! ¼êæ }¢éÛ¢ï v²¢ }¢¢Úïx¢¢, ¼ïÚ¢
ÜU¢HÜU¢ ¥¢x¢}¢Ý ¥‹² ÜUãè´ ã¢ï Ó¢éÜU¢ ãñ J ¼ê¡ ¥ÐÝï ТÐS¢ï ãè }¢Úïx¢¢ J ¥Ï¢
¼éÛ¢ï ÜU¢ï§ü |¢è à¢çQU Ï¢Ó¢¢ Ýãè´ Ð¢²ïx¢è J ¥Ï¢ ÜU¢HÜUè Ðí¼èÿ¢¢ÜïU ¥ç¼çÚQU ¼ïÚï
ТS¢ ¥‹² ÜéUÀ |¢è Ýãè´ Ï¢Ó¢¢ ãñ J §S¢ ¼Úã Îï±èÜUè Ï¢¢¼ S¢éÝÜUÚ ÜæUS¢ S¼Ï{
ã¢ï x¢²¢ J ©S¢ÜïU 㢉¢-ÐñÚ çà¢ç‰¢H ÐÇG x¢²ï J çÝÚ¢{¢ÚÜUè ¼Úã ±ã Á¢}¢èÝ}¢ï´
çx¢Ú x¢²¢ ¥¢ñÚ Ðp¢œ¢¢Ð ÜUÚ¼ï ãé» ±S¢éÎï± Îï±ÜUèÜïU Ó¢Ú‡¢ ÐÜUÇGÜUÚ ÿ¢}¢¢ÜUè
|¢è¶ }¢¢¡x¢Ýï Hx¢¢ J ±S¢éÎï±-Îï±ÜUè ¼¢ï ç±ç{ÜïU ç±{¢Ý}¢ï´ ç±E¢S¢ ÜUÚÝï ±¢Hï
‰¢ï ãè ©ÝÜïU ¥‹ÎÚ Ðíç¼à¢¢ï{ÜUè |¢¢±Ý¢ Á¢ñS¢è ÜU¢ï§ü ±S¼é ‰¢è Ýãè´ J ÿ¢}¢¢
±èÚS² |¢ê¯‡¢}¢ì ÜïU ¥ÝéMÐ ©‹ã¢ï´Ýï ÜæUS¢S¢ï ÜUã¢, Á¢¢ï ÜéUÀ ã¢ï¼¢ ãñ ±ã
ÐÚ}¢¢y}¢¢ÜUè §ÓÀ¢S¢ï ã¢ï¼¢ ãñ, ¥¢Ð ¥¢ñÚ ã}¢ „|¢è çÝç}¢œ¢ }¢¢~¢ ãñæ J §S¢}¢ï´
¥¢Ð çӢ狼¼ Ý ã¢ï´ J S¢¢‹y±Ý¢ çβ¢ J Ï¢¢Ú Ï¢¢Ú Ðp¢œ¢¢Ð ÜUÚ ÜæUS¢Ýï ÎÚÏ¢¢ÚÜUè
¥¢ïÚ ÐíSƒ¢Ý çÜU²¢ J ¥S¼é J
Ï¢¢æÜUè ¥¢x¢¢}¢è ¥æÜU}¢ïæ......
-21-

Ÿ¢è ÜëUc‡¢ Ð퇢¢}¢è {}¢ü Ðç~¢ÜU¢ - ¥ÐíñH 2011

x¢¢ï}¢çã}¢¢

x¢¢±¢ï ç±ES² }¢¢¼Ú: x¢¢² „}¢S¼ ™Ú¢™Ú …x¢¼ÜUè }¢¢¼¢ ãñ J
x¢¢²}¢ïæ „|¢è Îï±è Îï±¼¢¥¢ïæÜU¢ ±¢„ ãñ J ¥¼: x¢¢²ÜUè Ðê…¢ »±æ „ï±¢„ï »ÜU
„¢ƒ „}Ðꇢü Îï±è Îï±¼¢¥¢ïæÜUè ¥¢Ú¢{Ý¢ ã¢ï …¢¼è ãñ J x¢¢²ÜUè }¢çã}¢¢
¥Ý‹¼ ãñ J ±ï΢ïæ„ï HïÜUÚ ÐéÚ¢‡¢¢ïæ¼ÜU}¢ïæ ©„ÜUè }¢çã}¢¢ÜU¢ |¢êçÚ |¢êçÚ ±‡¢üÝ
ç}¢H¼¢ ãñ J x¢¢²ÜïU „}¢¢Ý çÝcТР…è± §„ {Ú¼èÐÚ ¥¢ñÚ ÜU¢ï§ü Ýãèæ ãñ J
§„è„ï ÐÚ}¢ Ðç±~¢ Ðêç…¼ x¢¢ï}¢¢¼¢ÜUè ãÚ ™è… Т±Ý ¥¢ñÚ Ðç±~¢ }¢¢Ýè
…¢¼è ãñ J
¥¢²é±ïüÎÜïU ¥Ýé„¢Ú x¢¢²ÜïU Îê{, Îãè, Í¢è, x¢¢ïÏ¢Ú ¥¢ñÚ }¢ê~¢ÜU¢ »ÜU
çÝçp¼ ¥ÝéТ¼}¢ïæ ç}¢Ÿ¢‡¢ ÜUÚÜïU Ðæ™x¢Ã² Ϣݢ²¢ …¢¼¢ ãñ J §„ Ðæ™x¢Ã²ÜïU
„ï±Ý„ï ¥ÝïÜU H¢|¢ ãñæ J
„±ïü Îï±¢: çSƒ¼¢ Îïãï „±üÎï±}¢²è çã x¢¢ñ: J »ï„è ç±à¢Î }¢çã}¢¢
±ï΢ïæ}¢ïæ x¢¢²è x¢²è ãñ J ±ï΢ïæ}¢ïæ SÐC Ï¢¼¢²¢ x¢²¢ ãñ çÜU Ðí…¢Ðç¼ ¥¢ñÚ ÐÚ}¢ïDè
x¢¢²ÜUè „èæx¢}¢ïæ, §‹Îí ©„ÜïU ç„Ú}¢ïæ ¥çxÝÎï± ©„ÜïU HH¢Å}¢ïæ ¥¢ñÚ ²}¢Îï±
©„ÜïU x¢HïÜUè „ç‹{}¢ïæ Úã¼ï ãñæ J Ýÿ¢~¢Ú¢… ™‹ÎíÎï± x¢¢²ÜU¢ }¢çS¼cÜU,
léH¢ïÜU ©„ÜU¢ ªÐÚè …Ï¢ÇG¢ ¥¢ñÚ Ðë‰±è ©„ÜU¢ çÝ™H¢ …Ï¢ÇG¢ ãñ J ç±lé¼
x¢¢²ÜUè …è|¢, }¢L¼ Îï±¼¢ ©„ÜïU ΢¡¼, Úï±¼è Ýÿ¢~¢ x¢H¢, ÜëU眢ÜU¢ ÜU‹{¢
¥¢ñÚ x¢íèc}¢ «¼é ÜU‹{ïÜUè ãaè ãñ J ±¢²éÎï± §„ÜïU „}¢S¼ ¥æx¢ ãñæ J §„ÜU¢
H¢ïÜU S±x¢ü ãñ ¥¢ñÚ ÐëD±æà¢ÜUè ãaè LÎí ãñæ, à²ïÝ Ðÿ¢è(Ï¢¢…) §„ÜUè À¢¼è,
¥‹¼çÚÿ¢ §„ÜU¢ Ï¢H, Ï¢ëãSÐç¼ §„ÜU¢ ÜêUÏ¢ÇG, Ï¢ëã¼è Ý¢}¢ÜU À‹Î §„ÜUè
À¢¼èÜUè ¥çSƒ²¢¡ ãñæ J Îï±¢æx¢Ý¢»¡ §„ÜUè ÐèÆ ¥¢ñÚ ©ÝÜUè ÐçÚ™¢çÚÜU¢»¡
ЄHèÜUè ãça²¢¡ ãñæ J ç}¢~¢ ¥¢ñÚ ±L‡¢ Îï±¼¢ §„ÜïU ÜU‹{ï ãñæ J y±C¢ ¥¢ñÚ
¥²ü}¢¢ §„ÜïU 㢃 ãñæ J }¢ã¢Îï±…è §„ÜUè |¢é…¢»¡ ãñæ J ±¢²éÎï± §„ÜUè Ðê¡À
¥¢ñÚ Ð±}¢¢Ý §„ÜïU „}¢S¼ ڢﻡ ãñæ J Ï¢í¢r¢‡¢ ¥¢ñÚ ÿ¢ç~¢² §„ÜïU çݼ}Ï¢ ¥¢ñÚ
Ï¢H …æÍ¢ï ãñæ J
Ï¢ñ Æ Ýï Ü ï U ±QU x¢¢² „¢ÿ¢¢¼ì ¥çxÝMÐ ãñ ¥¢ñ Ú ©Æ¼ï „}¢²
¥çEÝèÜéU}¢¢Ú J Ðê±ü}¢é¶ ¶ÇïG ã¢ïÝïÐÚ Ðíy²ÿ¢ §‹ÎíÎï± ¥¢ñÚ Îçÿ¢‡¢ }¢é¡ã ¶ÇïG
-22-

Ÿ¢è ÜëUc‡¢ Ð퇢¢}¢è {}¢ü Ðç~¢ÜU¢ - ¥ÐíñH 2011

ã¢ïÝïÐÚ „¢ÿ¢¢¼ì ²}¢Ú¢… ãñ J Îï¶¼ï „}¢² ²ã ç}¢~¢Îï±¼¢ ãñ ¥¢ñÚ
ÐèÆ ÈïUÚ¼ï ±QU ¥¢Ý‹ÎÎï± ãñ J ãH}¢ïæ …¢ï¼ÝïÜïU „}¢² §„ÜU¢ Ï¢ñH ç±EïÎï±
¥¢ñÚ x¢¢ÇGè}¢ïæ …¢ï¼ çÎ²ï …¢ÝïÐÚ „¢ÿ¢¢¼ì Ðí…¢Ðç¼ ãñ J …Ï¢ ²ã ¶éHè ãé§ü
¶ê¡Å„ï Ï¢¢ãÚ S±¼‹~¢ ç±™Ú¼è ãñ ¼¢ï ©„ „}¢² x¢¢² „Ï¢ ÜéUÀ S±¼: Ï¢Ý …¢¼è
ãñ J x¢¢²ÜU¢ ²ã çÎò MÐ ±¢S¼±}¢ïæ ©„ÜUè }¢çã}¢¢ ¥¢ñÚ }¢ãœ¢¢ÜU¢ }¢‡ÇÝ
ÜUÚ¼¢ ãñ J §„è ÐíÜU¢ÚÜU¢ ç±S¼ë¼ ±‡¢üÝ ÐkÐéÚ¢‡¢, |¢ç±c²ÐéÚ¢‡¢,
Ï¢ír¢¢‡ÇÐéÚ¢‡¢, SÜU‹ÎÐéÚ¢‡¢, }¢ã¢|¢¢Ú¼, Ï¢ëãyÐÚ¢à¢ÚS}¢ëç¼}¢ïæ |¢è ç}¢H¼¢ ãñ J
}¢ã¢|¢¢Ú¼ÜïU ¥Ýéࢢ„Ýбü, ΢Ý{}¢üбü(51/26,34) }¢ïæ }¢ã<¯
Ó²±ÝÝï Ú¢…¢ Ýã鯄ï ÜU㢠ãñ }¢ñæ §„ „æ„¢Ú}¢ïæ x¢¢ñ¥¢ïæÜïU „}¢¢Ý Îê„Ú¢ ÜU¢ï§ü
{Ý Ýãèæ Îﶼ¢ J x¢¢ï„ï±¢ „}¢S¼ ТТïæÜU¢ Ý¢à¢ÜU ãñ J ±ã ç±ÜU¢ÚÚçã¼
çÎò ¥}¢ë¼ {¢Ú‡¢ ÜUÚ¼è ãñ ¼ƒ¢ ÎéãÝïÐÚ ¥}¢ë¼ Îï¼è ãñ J x¢¢² …㢡ÐÚ
Úã¼è ãñ, ±ã¢¡ÜïU ТТïæÜU¢ ±ã ݢࢠÜUÚ Îï¼è ãñ J x¢¢ñ „}¢S¼ ÜU¢}¢Ý¢¥¢ïæÜU¢ï
Ðꇢü ÜUÚÝï±¢Hè }¢ã¢Îï±è ãñ J
}¢ã¢|¢¢Ú¼ÜïU §„è бü}¢ïæ |¢èc}¢Ýï ²éç{çDÚ„ï ÜU㢠ãñ çÜU §ÝÜïU
x¢¢ïÏ¢Ú„ï HèÐÝïÐÚ Îï±Sƒ¢Ý ¥¢ñÚ çмڢïæÜïU Ÿ¢¢h Sƒ¢Ý S±¼: Ðç±~¢ ã¢ï¼ï
ãñæ J …¢ï ¥¢Î}¢è »ÜU ±¯ü¼ÜU çݲç}¢¼ MЄï Ðíç¼çÎÝ S±²æ |¢¢ï…Ý ÜUÚÝï„ï
ÐãHï x¢¢²ÜU¢ï »ÜU }¢é_è Í¢¢„, ¥ó¢, …H ¥¢çÎ ç¶H¢¼¢ çÐH¢¼¢ ãñ, ©„ÜU¢
±ã ±í¼ „}¢S¼ ÜU¢}¢Ý¢¥¢ïæÜU¢ï ÐçÚÐꇢü ÜUÚÝï±¢H¢ ã¢ï¼¢ ãñ J
|¢ç±c²ÐéÚ¢‡¢}¢ïæ ©œ¢ÚбüÜïU 69 ±ïæ ¥Š²¢²}¢ïæ |¢x¢±¢Ý Ÿ¢è ÜëUc‡¢Ýï
}¢ã¢Ú¢… ²éç{çDÚ„ï ÜU㢠ãñ „}¢éÎí}¢‹ƒÝÜïU „}¢² ÿ¢èÚ„¢x¢Ú„ï Т¡™ x¢¢ñ»¡
݋΢, „é|¢Îí¢, „éÚç|¢, „éà¢èH¢ ¥¢ñÚ Ï¢ãéH¢ ©yÐó¢ ãé§ü ƒèæ J ²ï „|¢è x¢¢ñ»¡
„}Ðꇢü ÜU¢}¢Ý¢¥¢ïæÜU¢ï Ðꇢü ÜUÚÝï±¢Hè ÜU¢}¢{ïÝé ÜUãè x¢²è ãñæ J
x¢¢ñ¥¢ïæ„ï Ðí¢# Îê{, Îãè, Í¢è, x¢¢ïÏ¢Ú, x¢¢ï}¢ê~¢ ¥¢ñÚ x¢¢ïÚ¢ï™Ý ¥ç¼
Ðç±~¢ ãñæ J ²ï Ðí¢ç‡¢²¢ïæÜïU „|¢è ТТïæÜU¢ï ÝCÜUÚ ©‹ãïæ à¢éh ÜUÚÝï±¢Hï ãñæ J
„±üx¢é‡¢„}Ðó¢ çϢ˱±ëÿ¢ x¢¢ñÜïU x¢¢ïÏ¢Ú„ï ãè ©yÐó¢ ã饢 ãñ J Ï¢í¢r¢‡¢ ¥¢ñÚ x¢¢ñ
»ÜU ãè ÜéUHÜïU ãñæ J Ï¢í¢r¢‡¢}¢ïæ }¢‹~¢¢ïÜæ U¢ çݱ¢„ ãñ ¥¢ñÚ x¢¢²}¢ïæ ãç±c² çSƒ¼ ãñ J
ÐkÐéÚ¢‡¢}¢ïæ „ëçC¶‡Ç}¢ïæ Ï¢ír¢¢…èÝï Ý¢ÚÎ…èÜU¢ï Ï¢¼¢²¢ ãñ çÜU …¢ï
¥¢Î}¢è x¢¢²ÜUè »ÜU Ï¢¢Ú ÐíÎçÿ¢‡¢¢ ÜUÚÜïU ©„ï „¢ÎÚ Ð퇢¢}¢ ÜUÚ¼¢ ãñ, ±ã
-23-

Ÿ¢è ÜëUc‡¢ Ð퇢¢}¢è {}¢ü Ðç~¢ÜU¢ - ¥ÐíñH 2011

„Ï¢ ТТïæ„ï }¢éQU ã¢ïÜUÚ S±x¢üÜU¢ „é¶ Ð¢¼¢ ãñ J …¢ï }¢Ýéc² Ðí¢¼:ÜU¢H
©ÆÜUÚ x¢¢² ¥¢ñÚ ©„ÜïU Í¢ë¼ÜU¢ SÐà¢ü}¢¢~¢ ÜUÚ¼¢ ãñ, ±ã …çÅH ТТïæ„ï }¢éQU
ã¢ï …¢¼¢ ãñ J
¥çxÝÐéÚ¢‡¢}¢ïæ §„ÜUè ç±à¢Î ç±±ï™Ý¢ ãñ J |¢x¢±¢Ý {‹±‹¼çÚ
¥¢™¢²ü „韢鼄ï ÜUã¼ï ãñæ x¢¢ï¯Çæx¢, }¢ã¢Ð¢Ð, }¢ã¢Ú¢ïx¢ »±æ }¢ã¢Îé:¶ÜU¢
çݱ¢Ú‡¢ ÜUÚÝï±¢H¢ ãñ J x¢¢ï„ï±¢, x¢¢ï΢Ý, x¢¢ïÚÿ¢¢, x¢¢ïÜUè¼üÝ„ï }¢¢Ý± Ý
ÜïU±H ¥ÐÝ¢, Ðíy²é¼ ¥ÐÝï ÜéUHÜU¢ ©h¢Ú ÜUÚ Hï¼¢ ãñ J x¢¢²ÜïU Ÿ¢h¢Ðê±üÜU
SÐà¢ü}¢¢~¢„ï |¢¢Úè ТТïæÜU¢ ݢࢠã¢ï …¢¼¢ ãñ J ²ã Ð뉱è x¢¢ñ¥¢ïæÜUè E¢„„ï
S±¼: S±ÓÀ ¥¢ñÚ Ðç±~¢ ã¢ï¼è Úã¼è ãñ J
¥çxÝÐéÚ¢‡¢ÜïU ¥Ýé„¢Ú »ÜU çÎÝ x¢¢ï}¢ê~¢, x¢¢ï}¢², x¢¢ïÍ¢ë¼ x¢¢ïÎéx{,
x¢¢ïÎç{, ÜéUࢢïÎÜUÜU¢ „ï±Ý »±æ »ÜU çÎÝÜU¢ ¥¶‡Ç ©Ð±¢„ ¥ç¼ ÜéUÜU}¢èüÜU¢ï
|¢è à¢éh ÜUÚ Îï¼¢ ãñ J ¥¢²üx¢‡¢ »±æ Îï±¼¢ ¥ÐÝï „}¢S¼ ТТïæÜU¢ à¢}¢Ý
ÜUÚÝïÜïU çH²ï §„è ¥ÝéD¢ÝÜU¢ ÐçÚТHÝ ÜUÚ¼ï ƒï J §Ý}¢ïæ„ï Ðíy²ïÜU ±S¼éÜU¢
RU}¢à¢: ¼èÝ-¼èÝ çÎÝ |¢ÿ¢‡¢ ÜUÚÜïU Ú㢠…¢²ï ¼¢ï ©„ï }¢ã¢„¢‹¼Ðݱí¼
ÜUã¼ï ãñæ J ²ã ±í¼ „}Ðꇢü ÜU¢}¢Ý¢¥¢ïæÜU¢ï ç„h ÜUÚÝï±¢H¢ ¥¢ñÚ „}¢S¼
ТТïæÜU¢ï ç±ÝC ÜUÚÝï±¢H¢ ã¢ï¼¢ ãñ J
ÜïU±H x¢¢²ÜU¢ Îê{ ÐèÜUÚ §PUè„ çÎÝ ÚãÝï„ï ÜëUÓÀë¢ç¼ÜëUÓÀë±í¼
ã¢ï¼¢ ãñ §„ ±í¼ÜïU ¥ÝéD¢Ý„ï }¢¢Ý± „}Ðꇢü ¥|¢èC ±S¼é¥¢ïæÜU¢ï Ðí¢#ÜUÚ
ТÐ}¢éQU ã¢ï …¢¼¢ ãñ ¥¢ñÚ ©„ï S±x¢üH¢ïÜUÜUè Ðí¢ç# ã¢ï¼è ãñ J
¼èÝ çÎÝ x¢Ú}¢ x¢¢ï}¢ê~¢, ¼èÝ çÎÝ x¢Ú}¢ x¢¢ïÍ¢ë¼, ¼èÝ çÎÝ x¢Ú}¢
x¢¢ïÎéx{ ¥¢ñÚ ¼èÝ çÎÝ ÜïU±H x¢Ú}¢ ±¢²é ²¢ …H ÐèÜUÚ ÚãÝï±¢H¢ ±í¼
¼#ÜëUÓÀë±í¼ ÜUãH¢¼¢ ãñ J ²ã ±í¼ „}¢S¼ ТТïæÜU¢ Ðíà¢}¢Ý ÜUÚÝï±¢H¢,
¥çxݼé˲ ¥¢ñÚ Ï¢ír¢H¢ïÜUÜUè S±¼: Ðí¢ç# ÜUÚ¢Ýï±¢H¢ ãñ J
²çÎ §Ý ±S¼é¥¢ïæÜU¢ï §„è RU}¢„ï à¢è¼H ÜUÚÜïU „ï±Ý çÜU²¢ …¢²
¼¢ï ©„ï à¢è¼ÜëUÓÀë±í¼ ÜUã¼ï ãñæ J ²ã Ï¢ír¢H¢ïÜUÐí΢²ÜU ±í¼ ãñ J
»ÜU }¢¢ã¼ÜU x¢¢ï±í¼è x¢¢ï}¢ê~¢„ï Ðíç¼çÎÝ F¢Ý ÜUÚï, x¢¢ïÎéx{ „ï±Ý
ÜUÚï, x¢¢ñ¥¢ïæÜUè „ï±¢ ÜUÚï ¥¢ñÚ x¢¢ñ¥¢ïæÜU¢ï |¢¢ï…Ý ÜUÚ¢ÝïÜïU Ï¢¢Î S±²æ |¢¢ï…Ý
x¢í㇢ ÜUÚï J §„„ï ±í¼è çÝcТРã¢ïÜUÚ x¢¢ïH¢ïÜUÜU¢ï …¢¼¢ ãñ J
-24-

Ÿ¢è ÜëUc‡¢ Ð퇢¢}¢è {}¢ü Ðç~¢ÜU¢ - ¥ÐíñH 2011

x¢¢ï}¢¼èç±l¢ÜU¢ …Ð ÜUÚÝï„ï Ï¢ÇGï Ï¢ÇGï ТÐ, „‹¼¢Ð, Ú¢ïx¢, ࢢïÜUÜU¢
ݢࢠã¢ï …¢¼¢ ãñ J §„è ÜU¢Ú‡¢ ã}¢¢Úï Ðê±ü… ÜïU±H x¢¢ñ¥¢ïæÜUè „ï±¢ ÜUÚÜïU
ÎèÍ¢¢ü²é Ðí¢# ÜUÚ¼ï ƒï ¥¢ñÚ ¥ÐÝï „}¢S¼ ТТïæÜU¢ à¢}¢Ý ÜUÚ¼ï ƒï J
x¢¢ï¯Çæx¢-x¢¢ïÎéx{, x¢¢ïÎç{, x¢¢ï}¢², x¢¢ïÍ¢ë¼, x¢¢ï}¢ê~¢ ¥¢ñÚ x¢¢ïÚ¢ï™ÝÜU¢
ç™çÜUy„¢}¢ï æ ¥y²ç{ÜU ©Ð²¢ï x ¢ ã¢ï ¼ ¢ ãñ J Îãè ¼¢„èÚ}¢ï æ à¢è¼,
¥çxÝÎèÐÜU, çFx{, ÜéUÀ ÜU¯¢², x¢éL ¼ƒ¢ ç±Ð¢ÜU}¢ïæ ¥}H ã¢ï¼¢ ãñ J
²ã Ï¢H±è²ü Ï¢ÉG¢¼¢ ãñ J }¢ê~¢Ú¢ïx¢, 籯}¢Á±Ú, ¥ç¼„¢Ú, ¥Lç™ ¼ƒ¢
ÎéÏ¢üH¼¢ ¥¢çÎ Ú¢ïx¢}¢ïæ §„ÜU¢ „Îéв¢ïx¢ çÜU²¢ …¢¼¢ ãñ, ç…„„ï в¢ü#
S±¢S‰²H¢|¢ ã¢ï¼¢ ãñ J
x¢¢ïÎéx{ Ú„ »±æ ç±Ð¢ÜU}¢ïæ }¢{éÚ, à¢è¼H, çFx{, x¢éL ¥¢ñÚ
±ëh¢±Sƒ¢ÜïU „}¢S¼ Ú¢ïx¢¢ïæÜU¢ ࢢ}¢ÜU ãñ J ¥¼: ²ã „±ü΢ „ï±Ýè² ãñ J
ÜU¢Hè x¢¢ñÜU¢ Îê{ ±¢¼Ý¢à¢ÜU »±æ ¥ç¼ x¢é‡¢±¢Ý ã¢ï¼¢ ãñ J H¢H
x¢¢ñÜU¢ Îê{ ±¢¼ çÐœ¢Ý¢à¢ÜU ã¢ï¼¢ ãñ J Eï¼ x¢¢²ÜU¢ Îê{ ÜUÈUÜU¢ÚÜU ¼ƒ¢ ÜéUÀ
x¢éL ã¢ï¼¢ ãñ J H¢H ¥¢ñÚ ç™¼ÜUÏ¢Úè x¢¢²ÜU¢ Îê{ ±¢¼Ý¢à¢ÜU α¢ÜïU çH²ï
}¢éÈUèÎ ãñ J §„è ÐíÜU¢Ú x¢¢²ÜU¢ {¢Ú¢ïc‡¢ Îéx{ Ï¢HÜU¢ÚÜU, „éТӲ ¥}¢ë¼¼é˲,
¥çxÝÎèÐÜU ¥¢ñÚ ç~¢Î¢ï¯à¢¢}¢ÜU ã¢ï¼¢ ãñ J
±ñ„ï ¼¢ï x¢¢ïÎéx{ ÜU|¢è |¢è çв¢ …¢² ¼¢ï H¢|¢Î¢²ÜU ãè ã¢ï¼¢ ãñ, ÐÚ
Ðí¢¼:ÜU¢HÜU¢ x¢¢ïÎéx{ Ð¢Ý ±ë¯‡¢, Ï¢ë㇢ ¼ƒ¢ ¥çxÝÎèÐÜU ã¢ï¼¢ ãñ J ΢ïÐãÚ}¢ïæ
çÎÝ}¢ïæ çв¢ …¢Ýï±¢H¢ x¢¢²ÜU¢ Îê{ Ï¢H±{üÜU, ÜUÐ çÐœ¢Ý¢à¢ÜU ã¢ï¼¢ ãñ J
Ú¢ç~¢}¢ïæ x¢¢ïÎéx{Ð¢Ý Ï¢Ó™ïÜïU çH» Ï¢H±{üÜU ã¢ï¼¢ ãñ J §„„ï ÎéÏ¢üH¼¢ ¥¢ñÚ
Ï¢éÉG¢Ð¢ ÎêÚ ã¢ï¼¢ ãñ J ¥¼: x¢¢ïÎéx{ Ðíç¼çÎÝ ÐèÝï„ï çÎÝ ÎêÝ¢ H¢|¢ ã¢ï¼¢ ãñ J
x¢¢²ÜU¢ Í¢ë¼ ç±à¢ï¯¼: ¥¢¡¶¢ïæÜïU çH²ï ÈU¢²Îï}¢‹Î ã¢ï¼¢ ãñ J ²ã
±ë¯}¢, ¥çxÝ ©gèÐÜU, Ú„ »±æ ç±Ð¢ÜU}¢ïæ }¢{éÚ, à¢è¼H ¼ƒ¢ ç~¢Î¢ï¯à¢¢}¢ÜU
ãñ J Ï¢éçh, ÜU¢ç‹¼, ™}¢ÜU, ¥¢ï… ¼ƒ¢ ¼ï…ÜU¢ÚÜU x¢¢ïÍ¢ë¼ ÎçÚÎí¼¢ ÎéÏ¢üH¼¢
¥¢ñÚ |¢ê¼ Ðíï¼Ï¢¢{¢ÜU¢ï ÎêÚ ÜUÚ¼¢ ãñ J
|¢¢±ÐíÜU¢à¢ çÝÍ¢‡ÅéÜïU ¥Ýé„¢Ú x¢¢ïÍ¢ë¼ x¢éÚé, Ï¢éçh±{üÜU, Ï¢H΢²ÜU,
Ðç±~¢ Ú„¢²Ý, „éx¢ç‹{¼ »±æ ÜU¢ç‹¼ÎèÐÜU ã¢ï¼¢ ãñ J ¥¢²é±ïüÎ}¢ï ±<‡¢¼
ôãx±¢çÎÍ¢ë¼, Ðæ™Ã²Í¢ë¼, Ðæ™ÜU¢ïH¢çÎ Í¢ë¼ ¥¢çÎÜU¢ ç±ç|¢ó¢ ò¢ç{²¢ïæ}¢ïæ
-25-

Ÿ¢è ÜëUc‡¢ Ð퇢¢}¢è {}¢ü Ðç~¢ÜU¢ - ¥ÐíñH 2011

Ðí²¢ïx¢ ÜUÚÝï„ï Ú¢ïx¢è S±¢S‰²H¢|¢ ÜUÚ¼¢ ãñ J
x¢¢²ÜU¢ x¢¢ïÏ¢Ú, ÜUÅé, ©c‡¢, ±è²ü±{üÜU, ç~¢Î¢ï¯Ý¢à¢ÜU, ÜéUDÍÝ,
ÚQUࢢï{ÜU, 籯ݢà¢ÜU, E¢„Ú¢ïx¢}¢ïæ Ï¢ãé¼ ¥¢Ú¢}¢ Îï¼¢ ãñ J 籯¢ïæ}¢ïæ x¢¢²ÜïU
x¢¢ïÏ¢Ú S±Ú„ÜU¢ HïÐ »±æ ¥æ…Ý |¢è çÜU²¢ …¢¼¢ ãñ J
x¢¢ï}¢ê~¢ ÜUÅé, ¼èÿ‡¢, ©c‡¢, ¶¢Ú¢, ç¼QU, ÜU¯¢², HÍ¢é, ¥çxÝÎèÐÜU,
Ï¢éçh±{üÜU, çÐœ¢ÜU¢ÚÜU, Ýï~¢, }¢é¶, ±¢¼, ±çS¼, à¢êH, E¢„, ÜéUD, ¶¢¡„è,
Т‡ÇéÚ¢ïx¢}¢ïæ Ï¢ãé¼ H¢|¢ Ðãé¡™¢¼¢ ãñ J
|¢¢±ÐíÜU¢à¢ÜïU ¥Ýé„¢Ú x¢¢ï}¢ê~¢ÜïU „ï±Ý„ï à¢ÚèÚÜUè ÐçÚà¢éçh ã¢ï¼è ãñ J
²ã 籯¢ïæÜU¢ ݢࢠÜUÚÝï±¢H¢ ãñ J x¢¢ï}¢ê~¢ ТÐÿ¢²ÜU¢ÚÜU ãñ J …㢡ÐÚ x¢¢ï}¢ê~¢
©ÐHÏ{ Ý ã¢ï, ±ã¢¡ x¢¢ï}¢ê~¢ÜU¢ ¥ÜüU ãè Ðí²¢ïx¢}¢ïæ H¢|¢Î¢²ÜU ãñ J x¢¢ï}¢ê~¢¢„±
ÐíÏ¢¢ï{Ú…Ý ¥¢çΠα¢¥¢ïæÜU¢ çÝ}¢¢ü‡¢ x¢¢ï}¢ê~¢„ï çÜU²¢ …¢¼¢ ãñ J
x¢¢ï}¢ê~¢}¢ïæ ÜU¢Ï¢¢ïZçHÜU »ç„Ç ã¢ïÝï„ï ©„ÜUè S±ÓÀ¼¢ ¥¢ñÚ à¢éh¼¢
Ï¢ãé¼ Ï¢ÉG …¢¼è ãñ J x¢¢ï}¢ê~¢}¢ïæ ТSÈïUÅ, ТïÅïçࢲ}¢, Ý¢§Åî¢ï…Ý, ²êçÚ²¢,
²êçÚÜU »ç„Ç ¥¢çΠТ²ï …¢¼ï ãñæ J
ç…Ý }¢ãèÝ¢ïæ}¢ïæ x¢¢² Îê{ Îï¼è ãñ, ©„ÜïU }¢ê~¢}¢ïæ HïvÅ¢ïÇ ç±l}¢¢Ý
Úã¼¢ ãñ, …¢ï Nβ ¥¢ñÚ }¢çS¼cÜUÜïU Ú¢ïx¢¢ïæ}¢ïæ ¥¢à¢¢¼è¼ H¢|¢ Ðãé¡™¢¼¢ ãñ J
¥¢Æ }¢¢ãÜUè x¢|¢ü±¼è x¢¢²ÜïU }¢ê~¢}¢ïæ Т™ÜU Ú„ Ï¢ãé¼ ¥ç{ÜU Úã¼¢
ãñ J ç…„ ÐíÜU¢Ú }¢ã¢}¢ëy²éæ…² }¢‹~¢ „±üH¢|¢Î¢²ÜU ¥¢ñÚ „±¢üçÚCÝ¢à¢ÜU
ã¢ï¼¢ ãñ, ÆèÜU ©„è ¼Úã x¢¢ï}¢ê~¢ |¢è „|¢è Ú¢ïx¢¢ïæÜU¢ à¢}¢Ý ÜUÚÝï}¢ïæ „}¢ƒü ãñ J
§„è ÐíÜU¢Ú x¢¢ïÚ¢ï™Ý |¢è Ú„}¢ïæ çÐœ¢, ±è²ü}¢ïæ à¢è¼, }¢æx¢HÜU¢Úè, ÜU¢ç‹¼Î¢²,
Îé:¶ÎçÚÎíã¼¢ü, 籯ݢà¢ÜU, x¢íã΢ï¯çݱ¢ÚÜU, ©‹}¢¢Îã¢Úè, ÚQUࢢï{ÜU,
x¢|¢ü›¢±Î¢ï¯}¢ïæ ¥ç¼ H¢|¢Î¢²ÜU ã¢ï¼¢ ãñ J Ï¢Ó™¢ïæÜïU E¢„Ú¢ïx¢ÜUè Ú¢}¢Ï¢¢‡¢
α¢ ãñ x¢¢ï}¢ê~¢ J
§„ ÐíÜU¢Ú x¢¢ï}¢¢¼¢ÜïU }¢çã}¢¢ÜU¢Úè x¢é‡¢ }¢ã¢Ý ¥¢ñÚ ¥jé¼ ãñæ J ¥¼:
„Ï¢ÜU¢ï ¥ÐÝï ¼Ý, }¢Ý, {Ý„ï x¢¢²ÜUè „ï±¢ ¥¢ñÚ Úÿ¢¢ ÜUÚÝè ™¢çã²ï J
x¢¢ï„ï±¢ ¥E}¢ï{²¿¢ÜïU „}¢¢Ý }¢çã}¢¢²éQU ¥¢ñÚ Ð釲΢²ÜU ãñ J
- x¢¢ïS±¢}¢è Ÿ¢è Ú¢}¢Ï¢¢HÜU…è
-26-

Ÿ¢è ÜëUc‡¢ Ð퇢¢}¢è {}¢ü Ðç~¢ÜU¢ - ¥ÐíñH 2011

ÎñçãÜU S¢¢ñÎ
´ ²ü ò‰¢ü

»ÜU Ï¢¢Ú ç}¢ç‰¢H¢ÜïU Ú¢Á¢¢ Á¢ÝÜUÝï ¥¢y}¢¿¢¢çݲ¢ï´ÜUè »ÜU S¢|¢¢ Ï¢éH¢§ü J Îïà¢
|¢ÚÜïU Á¢¢Ýï-}¢¢Ýï «ç¯²¢ï´, ¿¢¢çݲ¢ï´ ¼‰¢¢ ¼ÐçS±²¢ï´ÜU¢ï çÝ}¢æ~¢‡¢ |¢ïÁ¢ï x¢» J çÁ¢S¢
òçQUÜïU ТæçÇy²ÜUè Ó¢Ó¢¢ü ‰¢è, ©S¢ÜïU ТS¢ Ú¢Á¢Îê¼ |¢ïÁ¢ï x¢» J
§S¢ S¢|¢¢ÜïU çH» Ï¢ír¢¿¢¢Ýè ¥C¢±RUÜU¢ï çÝ}¢æ~¢‡¢ Ýãè´ |¢ïÁ¢ x¢²¢ J ¥C¢±RUÜU¢
à¢ÚèÚ ¥¢Æ S‰¢¢Ý¢ï´S¢ï ±RU (ÅïÉ¢) ‰¢¢ J §S¢èS¢ï ©ÝÜU¢ Ý¢}¢ ¥C¢±RU ÐÇG¢ ‰¢¢ J
¥C¢±RUÜïU çм¢ÜU¢ï ©S¢ S¢|¢¢}¢ï´ ¥¢}¢æ~¢‡¢ ‰¢¢ J ¥¼: ±ï |¢è ©S¢ S¢|¢¢}¢ï´ ©ÐçS‰¢¼
‰¢ï J ÜéUÀ ÜU¢²ü±à¢ ¥C¢±RUÜU¢ï çм¢S¢ï ç}¢HÝï ±ã¢¡ Á¢¢Ý¢ ÐÇG¢ ¥¼: ±ï x¢²ï J Á²¢ï´
çã ±ï S¢|¢¢}¢ï´ Ðíç±C ãé», ÐæçǼ¢ï´}¢ï´ ãæS¢èÜUè HãÚ Î¢ñÇG x¢§ü J ©ÝÜU¢ MÐ Á¢¢ï |¢è
Îﶼ¢ ãæS¢ï çϢݢ Ýãèæ Úã Т¼¢ J S¢|¢è Á¢¢ïÚ Á¢¢ïÚS¢ï ãæS¢Ýï Hx¢ï J ©ÝÜïU ãæS¢¼ï ãé»
Îï¶ÜUÚ ¥C¢±RU |¢è ç¶Hç¶H¢ÜUÚ ãæS¢Ýï Hx¢ï J ©ÝÜUè ãæS¢è}¢ï´ S¢Ï¢ÜUè ãæS¢è ÎÏ¢ x¢§ü J
S¢|¢è ãñÚ¢ÝèS¢ï S¼Ï{ ã¢ï x¢» J
Ú¢Á¢¢ Á¢ÝÜUÝï ¥C¢±RUS¢ï ÐêÀ¢, ‘²ï S¢Ï¢ v²¢ï´ ãæS¢ï, ²ã ¼¢ï }¢ñ´ S¢}¢Û¢ x¢²¢,
çÜU‹¼é ¼é}¢ v²¢ï´ ãS¢ï ? §S¢ÜU¢ v²¢ Ú¢Á¢ ãñ J
¥C¢±RU Ï¢¢ïHï, }¢ã¢Ú¢Á¢ ! }¢éÛ¢ï ²ã S¢¢ïÓ¢ÜUÚ ãæS¢è ¥¢ Úãè ãñ çÜU ¥¢ÐÝï
§Ý Ó¢}¢üÜU¢Ú¢ïÜUè |¢èÇGÜU¢ï ¥¢y}¢¿¢¢çݲ¢ï´ÜUè S¢|¢¢ S¢}¢Û¢ Ú¶¢ ãñ J ¥¢ÐÝï Ó¢}¢¢Ú¢ï´ÜUè
S¢|¢¢ Ú¶è ãñ J v²¢ï´çÜU §‹ãï´ à¢ÚèÚ ãè çζ¢§ü ÐÇG¼¢ ãñ J §ÝÜUè ÎëçC Ó¢}¢ÇGè ÐÚ ãè
ãñ J ²ï H¢ïx¢ }¢ïÚ¢ }¢ê˲¢ÜæUÝ ã¢ÇG-}¢¢æS¢ÜïU à¢ÚèÚS¢ï ÜUÚ¼ï ãñ´ J à¢ÚèÚÜïU |¢è¼Ú ò¢#
¥¢y}¢¼œ±ÜUè §‹ãï´ ÜU¢ï§ü ¶Ï¢Ú Ýãè´ ãñ J ¥¢ÐÜïU m¢Ú¢ §ÝS¢ï ¥¢y}¢¿¢¢Ý Ðí¢# ÜUÚÝïÜU¢
S¢æÜUËРò‰¢ü ãñ J ²çÎ ¥¢Ð ¥¢y}¢ ¿¢¢Ý Ðí¢# ÜUÚÝ¢ Ó¢¢ã¼ï ãñ´ ¼¢ï }¢ïÚï ТS¢
¥¢²ï´ J }¢ñ´ ¥¢ÐÜU¢ï ÎïãÜïU |¢è¼Ú ç±l}¢¢Ý ÎïãèÜU¢ï Á¢¢ÝÝïÜU¢ }¢¢x¢ü Ï¢¼¢ªæx¢¢ J
Ú¢Á¢¢ Á¢ÝÜU çÁ¢¿¢¢S¢é ‰¢ï, §S¢èçH» ©‹ã¢ï´Ýï ¥C¢±RUÜïU Ó¢Ú‡¢¢ï´}¢ï´ Ï¢ñƶÚ
©ÝS¢ï ¥¢y}¢¼œ±ÜU¢ ©ÐÎïࢠçH²¢ J
Ï¢ãÚè Ó¢}¢ÜU-Î}¢ÜU Îï¶ÜUÚ ãè çÜUS¢è ÜïU S¢æÏ¢æ{}¢ï´ ÜU¢ï§ü ç±Ó¢¢Ú Ϣݢ HïÝ¢
}¢¢Ý±ÜUè Ðí}¢é¶ ÜU}¢Á¢¢ïÚè ãñ J çÜU‹¼é ã}¢¢Úè ²ã ¥¢Î¼ ã}¢ï´ ‰¢¢ï‰¢H¢ ôÓ¢¼ÜU ϢݢÜUÚ
Ý Ú¶ Îï, §S¢ÜïU çH» Á¢MÚè ãñ çÜU ã}¢ à¢ÚèÚÜUè Á¢x¢ã ©S¢}¢ï´ ÚãÝï ±¢Hï Ó¢ñ¼‹²ÜïU
Ðíç¼ ÎëçC 򦕫 J ¼Ï¢ ò±ã¢Ú ãè S¢¢{Ý¢ Ï¢Ý Á¢¢»x¢è J ¥¼: ¿¢¢çݲ¢ïæÜUè ÎëçC}¢ïæ
¥¢çy}¢ÜU „¢ñ‹Î²üÜïU „¢}¢Ýï ÎïãÜU¢ „¢ñ‹Î²ü Ýx¢‡² ãñ J
-27-

Ÿ¢è ÜëUc‡¢ Ð퇢¢}¢è {}¢ü Ðç~¢ÜU¢ - ¥ÐíñH 2011

S±¢ç|¢}¢¢Ý: }¢Ýéc²ÜïU …è±Ý}¢ïæ S±¢ç|¢}¢¢ÝÜU¢ ã¢ïÝ¢ ¥ç¼ ¥¢±à²ÜU ãñ J

|¢¢ñç¼ÜU ç±ÜU¢„ ã¢ï ²¢ ¥¢Š²¢çy}¢ÜU ΢ïÝ¢æï ÿ¢ï~¢}¢ïæ S±¢ç|¢}¢¢Ý „æÐó¢ òçQU ãè „ÈUH¼¢ÜïU
çࢶÚÜU¢ï SÐà¢ü ÜUÚ ÎèÍ¢ü ࢢ狼 Т¼¢ ãñ J S±¢ç|¢}¢¢Ýè òçQUÜU¢ï ã¢ï „ÜU¼¢ ãñ |¢¢ñç¼ÜU
ÿ¢ï~¢}¢ïæ ÜU|¢è ƒ¢ïÇï ç±H}Ï¢„ï „ÈUH¼¢ Ðí¢# ã¢ï¼è ã¢ï çÜU‹¼é ±ã S±¢ç|¢}¢¢Ý …ñ„ï
¥Ý}¢¢ïH x¢é‡¢¢ïæÜïU ÜU¢Ú‡¢ „΢ „é¶è Úã¼¢ ãñ J
ÜU}¢Á¢¢ïÚ S±¢ç|¢}¢¢Ý ±¢Hï H¢ïx¢
ªæÓ¢ï S±¢ç|¢}¢¢Ý ±¢Hï H¢ïx¢
• H¢ïx¢¢ï´ÜUè Ï¢¢¼ï´ ÜUÚï´x¢ï J
• ©Ð¢²¢ï´ÜUè Ï¢¢¼ ÜUÚï´x¢ï J
• ¥¢H¢ïӢݢ ÜUÚï´x¢ï J
• ¶²¢H Ú¶ï´x¢ï J
• Í¢}¢æÇè ã¢ï´x¢ï J
• ç±Ý}¢í ã¢ï´x¢ï J
• ç±Ú¢ï{ ÜUÚï´x¢ï J
• ¥¢ò‰¢¢ïçÚÅèÜU¢ ¥¢ÎÚ ÜUÚï´x¢ï J
• ÎëÉG ç±E¢S¢ ÜU¢ S¢¢ãS¢ ã¢ïx¢¢ J • Á¢è ãÁ¢êÚè ÜUÚï´x¢ï J
• |¢íç}¢¼ Úãï´x¢ï J
• ç±E¢S¢ ÜUÚï´x¢ï J
• Û¢êÆè §ÁÁ¢¼ÜU¢ ¶²¢H Ú¶ï´x¢ï J
• Ó¢çÚ~¢ÜU¢ ¶²¢H Ú¶ï´x¢ï J
• ©œ¢ïçÁ¢¼ Úãï´x¢ï J
• çS‰¢Ú Úãï´x¢ï J
• çÁ¢}}¢ï΢çÚ²¢¡ S±èÜU¢Ú ÜUÚï´x¢ï J • Îéçݲ¢ÜU¢ï Î¢ï¯ Îï´x¢ï J
• S±¢‰¢èü ã¢ï´x¢ï J
• çã¼ÜUè Ï¢¢¼ ÜUÚï´x¢ï J
• |¢¢x²±¢Îè ã¢ïæx¢ï J
• ¥¢à¢¢±¢Îè ã¢ï´x¢ï J
• ÜïUÏ¢H ¥ÐÝè Ï¢¢¼ ÜUÚï´x¢ï J
• ÎêS¢Ú¢ï´ÜU¢ï S¢}¢Û¢ï´x¢ï J
• S¢}¢Û¢ï´x¢ï çÜU §‹ãï´ S¢Ï¢ }¢¢Hê}¢ ãñ J
• S¢è¶Ý¢ Ó¢¢ãï´x¢ï J
• |¢¢±éÜU ã¢ï´x¢ï J
• S¢æ±ïÎÝà¢èH ã¢ï´x¢ï J
• ¥ÜïUH¢ÐÝ }¢ãS¢êS¢ ÜUÚï´x¢ï J
• »ÜU¢æ¼çÐí² ã¢ï´x¢ï J
• Ï¢ãS¢ ÜUÚï´x¢ï J
• Ï¢¢¼Ó¢è¼ ÜUÚï´x¢ï J
• {Ý-΢ñH¼}¢ï´ ç±E¢S¢ ÜUÚï´x¢ï J
• ¥¢y}¢x¢é‡¢}¢ï´ ç±E¢S¢ ÜUÚï´x¢ï J
• |¢ÅÜïU ã¢ï´x¢ï J
• S¢ãè Ú¢ãÜU¢ï Á¢¢Ýï´x¢ï J
• ¥ÝéࢢS¢ÝãèÝ ã¢ï´x¢ï J
• ¥ÝéࢢçS¢¼ ã¢ï´x¢ï J
• Ï¢¢ãÚè ÜU¢Ú‡¢¢ï´S¢ï ÐíïçÚ¼ ã¢ï´x¢ï J
• ¥¢y}¢ à¢çQUS¢ï ÐíïçÚ¼ ã¢ï´x¢ï J
• ÎêS¢Ú¢ï´ÜU¢ï ÝèÓ¢¢ çζ¢²ï´x¢ï J
• S¢}}¢¢Ý ÜUÚï´x¢ï J
• ÝèÓ¢ ¥¢ñÚ Í¢çŲ¢ ã¢ï´x¢ï J
• S¢HèÜïUÎ¢Ú ã¢ï´x¢ï J
• }¢¼HÏ¢ÜïU çH» ÜéUÀ |¢è ÜUÚï´x¢ï J
• à¢Ú¢ÈU¼ÜU¢ ТHÝ ÜUÚï´x¢ï J
• çS¢ÈüU HïÝ¢ Á¢¢Ý¼ï ãñ´ J
• ÎïÝ¢ Á¢¢Ý¼ï ãñ´ J
-28-

Ÿ¢è ÜëUc‡¢ Ð퇢¢}¢è {}¢ü Ðç~¢ÜU¢ - ¥ÐíñH 2011

…è±Ý¢ïв¢ïx¢è }¢ã¢±¢v²

*²çÎ ¼é}¢ ²¢ïx² ã¢ï ¼¢ï ¼é}ãïæ Îê„Ú¢ïæÜUè „ã¢²¼¢ …MÚ Ðí¢# ã¢ïx¢è J
*„é„æx¢ç¼ ÜïU ¥|¢¢±}¢ïæ, ÜéU„æx¢ç¼ x¢í㇢ }¢¼ ÜUÚ¢ï J
*ç±l¢ ±ã m¢Ú ãñ …㢡„ï ãÚ ¼ÚÈU ¿¢¢ÝMÐè ÐíÜU¢à¢ çζ¢§ü Îïx¢¢ J
*¥‹²¢² „ãÝï±¢H¢ ¥‹²¢² ÜUÚÝï±¢Hï„ï Á²¢Î¢ ΢ï¯è ã¢ï¼¢ ãñ J
*…è±Ý »ÜU ÐécÐ ãñ ¥¢ñÚ Ðíï}¢ ©„ÜU¢ }¢{é ãñ J
*}¢ã¢Ý òçQU²¢ïæÜïU …è±ÝÜU¢ ÜU¢ï§ü Æ¢ï„ ©gïಠã¢ï¼¢ ãñ çÜU‹¼é „¢{¢Ú‡¢ }¢Ýéc²
ÜïU±H §ÓÀ¢²ïæ Ú¶¼ï ãñæ J
*}¢Ýéc² {}¢üÜïU çH» HÇG¼ï ãñæ, çH¶¼ï ãñæ, Ï¢¢ïH¼ï ãñæ ¥¢ñÚ {}¢üÜïU çH» ãè }¢Ú¼ï
ãñæ çÜU‹¼é {}¢üÜïU çH» …èÝï±¢Hï ãè ±S¼é¼ {¢<}¢ÜU ãñ J
*Ðíï}¢ ãñ ¼¢ï „é¶ „éç±{¢ÜïU çϢݢ |¢è …è „ÜU¼ï ãñæ J
*©œ¢}¢ }¢Ýéc² ÐÚ}¢¢y}¢¢„ï Ðíï}¢ ÜUÚ¼¢ ãñ ¥{}¢ „æ„¢Ú„ï Ðíï}¢ ÜUÚ¼¢ ãñ J
*„æ¼, „¼x¢éL ÜU¢ S±|¢¢± Ý¢çÚ²HÜUè ¼Úã ªÐÚ„ï „w¼ ¥¢ñÚ ¥‹ÎÚ„ï ÜU¢ï}¢H
»±æ Ú„Ðꇢü ã¢ï¼¢ ãñ J
*«‡¢è ÜU|¢è „é¶è Ýãèæ ã¢ï „ÜU¼¢ J
*»ÜU Ï¢¢Ú |¢è Ðíï}¢„ï Ÿ¢èÜëUc‡¢ÜU¢ï çÜU²¢ x¢²¢ Ð퇢¢}¢ÜU¢ ÈUH ÜU¢ïçÅ-ÜU¢ïçÅ ²¿¢
ÜUÚÝï ÐÚ |¢è Ýãèæ ç}¢H¼¢ J
*Û¢êÆè }¢¢Ý ϢǢ§üÜU¢ï Æ¢ïÜUÚ }¢¢Ú Î¢ï …¢ï ÐÚ}¢¢y}¢¢ÜïU Š²¢Ý}¢ïæ Ï¢¢{¢ Ðãé¡™¢¼è ãñ J
*¥¢ñÚ¢ïÜæ U¢ï „}}¢¢Ý ÎïÜUÚ S±²æÜU¢ï À¢ïÅ¢ „}¢Û¢ ÜUÚ ÚãÝ¢ ãè }¢ã¢ÐéL¯¢ïÜæ Uï Hÿ¢‡¢ ãñæ J
*x¢ÚèÏ¢ Ú¢ïÅè Éê¡É¼¢ ãñ ¥¢ñÚ ¥}¢èÚ |¢ê¶ J
*癋¼¢ Ýãèæ 癋¼Ý ÜUÚÝ¢ ™¢çã²ï v²¢ïçÜU 癋¼¢ …è¼ï …è }¢Ýéc²ÜU¢ï …H¢ Îï¼è
ãñ ¥¢ñÚ ç™‹¼Ý„ï }¢¢ïÿ¢ÜUè Ðí¢ç# ã¢ï¼è ãñ J
*ÀH ÜUÐÅ ÜUÚÝï ±¢H¢ ÝÚÜUÜU¢ Ú¢S¼¢ ™éݼ¢ ãñ J
*Û¢êÆ Á²¢Î¢ „}¢² ¼ÜU çÀм¢ Ýãèæ ãñ J
*ÎéC¢ïæÜU¢ï Îï¶Ýï„ï, ÀéÝï„ï, Ï¢¢¼ ÜUÚÝï„ï ¥¢ñÚ »ÜU „¢ƒ Ï¢ñÆÝï„ï {¢<}¢ÜU ¥¢™¢Ú
ÝC ã¢ï …¢¼ï ãñæ J ¥¢ñÚ çÜU„è ÜU¢}¢}¢ïæ „ÈUH¼¢ Ýãèæ ç}¢H¼è J
*}¢Ý ãè Ï¢‹{Ý ¥¢ñÚ }¢¢ïÿ¢ÜU¢ ÜU¢Ú‡¢ ãñ, 籯²¢„v¼ }¢Ý Ï¢‹{Ý ãñ, çÝ<±¯²è
}¢Ý }¢¢ïÿ¢ ãñ J
*‘Ú„¢ï ±ñ „:’ Ú„ S±²æ Ÿ¢èÜëUc‡¢ ãè ãñ J
„æÜUHÝ : ²¢ïx¢ï‹Îí ©Ðíïç¼
-29-

Ÿ¢è ÜëUc‡¢ Ð퇢¢}¢è {}¢ü Ðç~¢ÜU¢ - ¥ÐíñH 2011

Ð퇢¢}¢è {}¢üÜUè Åè ±è ™ñÝH
(This is for private circulation and refrence only)

{}¢ü ÐÚ¢²‡¢ „é‹ÎÚ„¢ƒ…è !

¥¢ÐÜU¢ï „ê發 ÜUÚ¼ï ãé» ¥Ð¢Ú ã¯üÜU¢ ¥Ýé|¢± ã¢ï Ú㢠ãñ çÜU Ÿ¢è
ÜëUc‡¢ Ð퇢¢}¢è {}¢üÜUè „ïÅïH¢§üÅ Åè ±è. ™ñÝH ™H¢ÝïÜU¢ ¥¢²¢ï…Ý ã饢
ãñ J {}¢üÜïU Ðí™¢Ú Ðí„¢ÚÜïU çH» çÜU²¢ …¢ Ú㢠²ã ¥¢²¢ï…Ý Ï¢ãé¼ Ï¢ÇG¢ ãñ J
²ã ÜU¢²ü Ÿ¢è Ú¢……èÜU¢ ãñ ¥¢ñÚ ±ï S±²æ §„ï ÜUÚ±¢ Úãï ãñæ J ã}¢ïæ }¢¢~¢ çÝç}¢œ¢
Ï¢ÝÝ¢ ãñ J Ÿ¢è Ú¢……èÜïU §„ ç±Ú¢Å ¥¢²¢ï…Ý}¢ïæ ã}¢ „|¢è „ã¯ü çÝç}¢œ¢
Ï¢Ýïæ J }¢ã¢}¢ç¼ Ÿ¢è Ðí¢‡¢Ý¢ƒ…èÜU¢ „æÜUËÐ, Ð„Ú„è ™¢ñÎï |¢é±Ý ¥ƒ¢ü¼ì
²ã Ï¢ír¢¿¢¢Ý ™¢Ú¢ïæ ¥¢ïÚ Ðí„¢çÚ¼ ã¢ïx¢¢, ÜU¢ï ™çÚ¼¢ƒü ÜUÚÝïÜU¢ „}¢² ¥¢
x¢²¢ ãñ J §„çH» §„ }¢ã¢Ý ¥¢²¢ï…Ý}¢ïæ ¥¢Ð S±²æ |¢è „ã²¢ïx¢è Ï¢Ýïæ ¥¢ñÚ
Îê„Ú¢ïæÜU¢ï |¢è Ϣݢ²ïæ J
|¢¢Ú¼ „ÚÜU¢ÚÜïU çݲ}¢¢ïæÜïU ¥Ýé„¢Ú Åè ±è. ™ñÝH ™H¢ÝïÜïU çH»
Ð퇢¢}¢è Ï¢í¢ïÇÜU¢SÅèæx¢ Ðí¢§±ïÅ çHç}¢ÅïÇ Ý¢}¢„ï ÜU}ÐÝè Úç…SÅÇü ÜUÚ±¢²è
x¢§ü ãñ ¥¢ñÚ Ðíƒ}¢ ™Ú‡¢ÜU¢ ÜU¢²ü ¥ƒ¢ü¼ì |¢¢Ú¼ „ÚÜU¢Ú„ï H¢§„ïæ„ Ðí¢#
ÜUÚÝïÜïU çH» ¥¢±ïÎÝ çÜU²¢ x¢²¢ ãñ J À „ï ¥¢Æ }¢ãèÝï}¢ïæ H¢§„ïæ„ Ðí¢#
ã¢ïx¢è J ¼ÎÝ‹¼Ú ™ñÝH ¥¢Ú}|¢ ÜUÚÝïÜïU çH» ¥¢±à²ÜU ©ÐÜUÚ‡¢, SÅéÇè²¢ï,
SÅ¢ÈU ¥¢çÎÜUè ò±Sƒ¢ ã¢ïx¢è J H¢§„ïæ„ ç}¢HÝï ÐÚ ¥¢Ú}|¢ ÜUÚÝïÜUè
ç¼çƒ …¢ãïÚ ã¢ïx¢è J §„ ±¯ü (2011) ÜïU ¥‹¼ ¼ÜU ™ñÝH ™¢Hé ã¢ï
…¢ÝïÜUè „æ|¢¢±Ý¢ ãñ J
„é‹ÎÚ„¢ƒ…è ! ²ã ÜU}ÐÝè Ÿ¢è Ú¢……èÜUè ãñ ã}¢ïæ }¢¢~¢ §„ÜïU „ã²¢ïx¢è
Ï¢ÝÝ¢ ãñ J §„ÜïU çH» ¥¢ÐU „¢{¢Ú‡¢ à¢ï²„üÜïU „¢ƒ-„¢ƒ Ï¢ñæÜU çÇТïç…ÅÜUè
|¢¢æç¼ ÜU}ÐÝèÜïU Preferential Shares ²¢ Debenture ¶ÚèÎÜUÚ
¥ÐÝè Ðêæ…è çݱïࢠÜUÚ „ÜU¼ï ãñæ J ÜU}ÐÝè ¥¢ÐÜU¢ï 6 Ðíç¼à¢¼ÜïU ÎÚ„ï
ϲ¢… |¢è Îïx¢è J
Š²¢Ý Ú¶ïæ ! ¥¢ÐÜïU ƒ¢ïÇGï„ï „ã²¢ïx¢„ï {}¢üÜU¢ Ï¢ãé¼ Ï¢ÇG¢ ÜU¢}¢ ã¢ïx¢¢
-30-

Ÿ¢è ÜëUc‡¢ Ð퇢¢}¢è {}¢ü Ðç~¢ÜU¢ - ¥ÐíñH 2011

¥¢ñÚ „¢ƒ}¢ïæ ¥¢ÐÜU¢ï |¢è ¥¢<ƒÜU H¢|¢ Ðí¢# ã¢ïx¢¢ J ²ã ÜU¢²ü ¥¢ÐÜïU
çH» |¢è x¢¢ñÚ± ÐíÎ¢Ý ÜUÚÝï±¢H¢ ãñ J ã}¢ïæ ç±E¢„ ãñ çÜU §„ ÜU¢²üÜU¢ï Ðꇢü
ÜUÚÝï}¢ïæ ¥¢Ð ¼Ý, }¢Ý »±æ {Ý„ï „ã²¢ïx¢è Ï¢Ýïæx¢ï J

¥ç{ÜU …¢ÝÜU¢ÚèÜïU çH» „}ÐÜüU ÜUÚïæ :

(1) 09898067289 (2) 09376699991 (3) 09327656566

ÐêÁ² ¥¢™¢²ü }¢ã¢Ú¢…Ÿ¢èÜUè ¥¢¿¢¢„ï
Board of Directors
Pranami Broadcasting Pvt. Ltd.

„¢çãy² „ï±¢

¥L‡¢¢™H ÐíÎïࢠ: {¢}¢±¢„è Ÿ¢è ÀçÏ¢H¢H „‹²¢„è…èÜïU „éÐé~¢ Ÿ¢è ¿¢¢Ý΢„
„‹²¢„èÝï çм¢ÜUè Ð釲ç¼çƒÜïU ©ÐHÿ²}¢ïæ Ÿ¢è 5 ݱ¼ÝÐéÚè {¢}¢}¢ïæ Ÿ¢è Ú¢……èÜU¢ï
|¢¢ïx¢ Hx¢¢ÜUÚ Ð퇢¢}¢è {}¢ü Ðíç~¢ÜU¢ÜUè „¢çãy² „ï±¢}¢ïæ L. 151/ |¢ïÅ çÜU²¢ ãñ J
¥„¢}¢ : Ú¢æx¢„¢Hè |¢ïÅ¢}¢¢çÅ çݱ¢„è Ÿ¢è çÎH΢„ „¢ÐÜU¢ïÅ¢Ýï ¥ÐÝï }¢¢¼¢çм¢ Îï©ÜU¢Ï¢¢§ü ¼ƒ¢ }¢¢ïãÝ΢„ „¢ÐÜU¢ïÅ¢ÜUè ¥¢Æ±èæ Ð釲ç¼çƒÜïU çÎÝ çÎÝ¢æÜU
13.3.2011ÜU¢ï Ÿ¢è 5 ݱ¼ÝÐéÚè {¢}¢}¢ïæ ¥¢Ú¼è, |¢¢ïx¢, Ðí„¢Î, x¢¢ñࢢH¢}¢ïæ L. 3011/
¥Ðü‡¢ ÜUÚ Ð퇢¢}¢è {}¢ü Ðíç~¢ÜU¢ÜUè „¢çãy² „ï±¢}¢ï L. 151/ |¢ïÅ çÜU²¢ ãñ J

à¢é|¢¢à¢è±¢üÎ

ÝïТH : ÜU¢Æ}¢¢‡Ç¢ñæ ÜU¢ïÅïEÚ çݱ¢„è Ÿ¢è çࢱÐ턢Π‹²¢ñТÝïÜUè „éÐé~¢è „韢è
ࢢ狼 ‹²¢ñТÝïÜU¢ à¢é|¢ ç±±¢ã Ÿ¢è Ú¢……è }¢ã¢Ú¢…ÜUè ¥„è}¢ ÜëUТ„ï HçH¼ÐéÚ
x¢¢ï΢±Úè çݱ¢„è Ÿ¢è ¥çÝH çÍ¢ç}¢ÚïÜïU „¢ƒ çÎÝ¢æÜU 13 }¢¢™ü 2011(2067
ÈU¢Ëx¢éÝ 29) ÜïU à¢é|¢ çÎÝ Ï¢Çï {¢}¢{ê}¢„ï „é„}Ðó¢ ã饢 J ݱÎ}Ð眢ÜïU …è±Ý}¢ïæ
|¢¢ñç¼ÜU »±æ ¥¢Š²¢çy}¢ÜU „鶢ïæÜU¢ „æ™¢Ú ã¢ï §‹ãèæ à¢é|¢ÜU¢}¢Ý¢ ¼ƒ¢ Ÿ¢è 5
ݱ¼ÝÐéÚè {¢}¢ »±æ ÐÚ}¢ ÐêÁ² ¥¢™¢²ü }¢ã¢Ú¢…Ÿ¢èÜïU à¢é|¢¢à¢è±¢üÎ J
ÝïТH : ÜU¢ïÅïEÚ ¼èÝÜéUÝï ÜU¢Æ}¢¢‡Ç¢ñæ çݱ¢„è Ÿ¢è ©œ¢}¢ÜéU}¢¢Ú »±æ ÜU}¢H¢
ÐÚ¢…éHèÜïU x¢ëã}¢ïæ Ÿ¢è Ú¢……èÜUè ÜëUТ„ï Hÿ}¢èS±MТ ÜU‹²¢ (Ðí¢ç#) ÜU¢ …‹}¢
ã饢 ãñ J ݱ…¢¼ çà¢à¢éÜïU „éS±¢S‰² »±æ ÎèÍ¢¢ü²éÜUè ÜU¢}¢Ý¢ÜïU „¢ƒ Ÿ¢è 5
ݱ¼ÝÐéÚè {¢}¢ »±æ ÐÚ}¢ ÐêÁ² ¥¢™¢²ü }¢ã¢Ú¢…Ÿ¢èÜïU à¢é|¢¢à¢è±¢üÎ J
-31-


DescHindi_.pdf - page 1/35
 
DescHindi_.pdf - page 2/35
DescHindi_.pdf - page 3/35
DescHindi_.pdf - page 4/35
DescHindi_.pdf - page 5/35
DescHindi_.pdf - page 6/35
 
Télécharger le fichier (PDF)


DescHindi_.pdf (PDF, 713 Ko)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIPDocuments similaires


tg201500774
deschindi
armstrongbusinessconnections
business terminology quickstudy
supluxeen anglais
maggiegorse 2

Sur le même sujet..