Journal 9 mai 2011 .pdf


Aperçu du fichier PDF journal-9-mai-2011.pdf - page 1/8

Page 1 2 3 4 5 6 7 8Aperçu texte


DX PDL

eGLWLRQ GX

8Q DUWLFOH WRXW VDXI VpULHX[
7URXYH] YRXV TXH OH © 9HQW G·LFL ª HVW HQQX\HX[" )HXLOOHWH] YRXV FH
MRXUQDO XQLTXHPHQW SRXU OLUH O·KRURVFRSH FRPSOqWHPHQW GpOLUDQW GH
PRQVLHXU 0XPER" 6L WHO HVW OH FDV YRXV DOOH] SUREDEOHPHQW YRXV
UDYLVHU SXLVTXH FHWWH VHPDLQH MH P·DVVRFLH DYHF QRWUH IDPHX[
GHYLQ SRXU XQ DUWLFOH TXL VRUW GH O·RUGLQDLUH HW TXL MH O·HVSqUH YRXV
IHUD VRXULUH /D MRXUQpH LQWHUQDWLRQDOH GHV IDPLOOHV D\DQW OLHX GL
PDQFKH SURFKDLQ QRXV DYRQV SHQVp PRQ QRXYHDX FROOqJXH HW PRL
YRXV H[SOLTXHU OH U{OH GH FKDTXH PHPEUH G·XQH IDPLOOH © QRUPDOH ª
/H SqUH 6RXYHQW GH VH[H PDVFXOLQ OH SqUH DLPH ELHQ VH FRQVLGpUHU FRPPH OH PkOH GRPLQDQW GH OD
PDLVRQ HW H[LJH TX·RQ OXL REpLVVH VDQV GLVFXWHU &H TX·LO QH VDLW SDV F·HVW TX·RQ HVW JHQWLO DYHF OXL XQLTXH
PHQW SDUFH TX·RQ D UHPDUTXp VHV FKHYHX[ JULVRQQDQWV HW TX·RQ D XQ SHX SLWLp GH OXL«
/D PqUH &KDPSLRQQH GH OD SURSUHWp RX SOXW{W GH O·LPSHFFDEOH OD PqUH QH YLW TXH SRXU VRQ DVSLUDWHXU
6·DPXVDQW j SUpSDUHU OHV UHSDV SRXU HQVXLWH V·HQ VHUYLU G·H[FXVH SRXU QH SDV IDLUH OD YDLVVHOOH HOOH
VHPEOH DYRLU LQVWDOOp GHV FDPpUDV SDUWRXW GDQV OHV PDLVRQV HW VDLW 728-2856 TXL D PDQJp OH GHUQLHU ELV
FXLW %UUUUUUUUUU«
/D ILOOH 6L O·RQ IRXLOODLW OD FKDPEUH GH OD ILOOH RQ WURXYHUDLW WUqV H[DFWHPHQW FKDQGDLOV SDQWDORQV
FRIIUHV j ELMRX[ XQH TXDQWLWp WKpRULTXHPHQW LPSRVVLEOH GH PDTXLOODJH HW XQ UHoX G·XQH FRPSDJQLH WpOp
SKRQLTXH FRQILUPDQW O·DFKDW GX IRUIDLW GH PHVVDJHV WH[WH LOOLPLWpV
/H ILOV 6RLW LO VHQW OH $[H VRLW LO VHQW OH VDF GH VSRUW TXL Q·D SDV pWp QHWWR\p GHSXLV GHV PRLV 'DQV OHV
GHX[ FDV QRV FHOOXOHV ROIDFWLYHV ULVTXHQW G·H[SORVHU HQ SUpVHQFH GX ILOV GH OD IDPLOOH (W FH Q·HVW PrPH
SDV OD SHLQH G·HQWUHU GDQV VD FKDPEUH GHV H[SORUDWHXUV EULWDQQLTXHV \ VRQW DOOpV HQ HW QH VRQW WRX
MRXUV SDV UHYHQXV
/·DQLPDO GRPHVWLTXH 4XH FH VRLW XQ FKLHQ XQ FKDW XQ ODSLQ XQ KDPVWHU XQ RLVHDX XQ SRLVVRQ XQ
Op]DUG XQ VHUSHQW XQH WDUHQWXOH XQ RULJQDO RX XQ GUDJRQ GH .RPRGR O·DQLPDO GRPHVWLTXH HVW , 5 5 e
6 , 6 7 , % / ( 2Q QH SHXW WRXW VLPSOHPHQW SDV UHVWHU HQ FROqUH SOXV GH KHXUHV FRQWUH FHWWH PLJQRQQH
IULSRXLOOH GHV pWXGHV VXpGRLVHV O·RQW SURXYp
$YRXH] TX·XQ SHX GH YpULWp VH FDFKH GDQV FHW DUWLFOH«

$FWXDOLWp

&XLVLQH

5pGDFWHXUV 'DYLG *DXWKLHU HW PRQVLHXU 0XPER

&LQpPD

$UW HW VSHFWDFOHV