Journal 9 mai 2011 .pdf


Aperçu du fichier PDF journal-9-mai-2011.pdf - page 3/8

Page 1 2 3 4 5 6 7 8Aperçu texte


&LQpPD
3RXU PD FKURQLTXH ©&LQpPDª GH FHWWH VHPDLQH MH VXLV DOOp
YRLU ©6DQV OLPLWHV ª
3RXU FRPPHQFHU YRLFL XQ EUHI UpVXPp ©(GGLH 0RUUD HVW XQ
DXWHXU UDWp TXL KDELWH XQ DSSDUWHPHQW FUDVVHX[ HW TXL YLHQW
WRXW MXVWH GH YLYUH XQH VpSDUDWLRQ GLIILFLOH ,O UHQFRQWUH XQ MRXU
VRQ DQFLHQ EHDX IUqUH TXL OXL SURSRVH XQH VROXWLRQ j WRXV VHV
SUREOqPHV XQH SHWLWH SLOXOH PDJLTXH TXL pYHLOOH FHUWDLQHV
SDUWLHV GX FHUYHDX SRXU GRQQHU DFFqV j XQ QRPEUH
LQLPDJLQDEOH G
LQIRUPDWLRQV HW DLQVL UHQGUH VXUGRXp HW
SXLVVDQW $SUqV DYRLU DYDOp O
XQ GH FHV FRPSULPpV LO UpGLJH
SUqV GX WLHUV GH VRQ URPDQ /RUVTX
LO UHWURXYH VRQ IRXUQLVVHXU
PRUW GDQV VRQ DSSDUWHPHQW LO YROH OHV FDFKHWV LOOLFLWHV HW GRLW
PDLQWHQDQW DVVXPHU OHV HIIHWV VHFRQGDLUHV HW JpUHU OD FROqUH
GH QRPEUHX[ HQQHPLV ª
7RXW G¶DERUG EUDYR j O¶DFWHXU SULQFLSDO %UDGOH\ &RRSHU TXL QRXV WLHQW HQ KDOHLQH GX GpEXW j OD ILQ
DYHF VRQ VHQV DLJX GX VXVSHQVH /HV HIIHWV YLVXHOV ORUVTXH TX¶LO HVW VXU OD IDPHXVH VXEVWDQFH
TXL OXL GRQQH DFFqV D GH VRQ FHUYHDX VRQW YUDLPHQW LQFUR\DEOHV /¶HIIHW JUDQG DQJOH
GRQQH XQH LPSUHVVLRQ XQLTXH HW FHOD DXJPHQWH OD YDOHXU GH FH ILOP ,O pWDLW HQ SUHPLqUH SODFH
GDQV OH ER[ RIILFH LO \ D VHPDLQHV HW FH Q¶HVW SDV SRXU ULHQ
&¶HVW WRXW SRXU PD FKURQLTXH GH FHWWH VHPDLQH 0HUFL EHDXFRXS HW j OD VHPDLQH SURFKDLQH
0HUFL j PRQ IHUYHQW OHFWHXU PRQVLHXU 'RQDOG %RXOLDQQH SURIHVVHXU GH IUDQoDLV TXL PH OLW
FKDTXH VHPDLQH

+RUDLUH
GX
FLQpPD

6HPDLQH GX DX PDL
5LR
K K

6DQV OLPLWHV
K

6RUWLOqJH
K

5pGDFWHXU 0DWKLHX /DYRLH

&LQpPD

$UW HW VSHFWDFOHV

7HFKQR

0HQX &DIHWHULD