Orden GVA Dona Empresa.pdf


Aperçu du fichier PDF orden-gva-dona-empresa.pdf - page 1/15

Page 12315


Aperçu texte


Num. 6523 / 18.05.2011

19448

Conselleria de Benestar Social
ORDRE 4/2011, de 12 de maig, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es regulen i convoquen les ajudes
Dona Empresa, dirigides a fomentar l’activitat empresarial de les dones de la Comunitat Valenciana en el marc
de les polítiques d’igualtat d’oportunitats del Consell.
[2011/5620]

La Direcció General de la Dona i per la Igualtat és el centre directiu
a què correspon elaborar, promoure i executar les mesures necessàries
per a fer efectiu el dret d’igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones
i hòmens de la Comunitat Valenciana, amb independència de la seua
circumstància o condició, i promoure la seua participació en totes les
esferes de la vida política, civil, laboral, econòmica, social i cultural.
Un dels àmbits prioritaris on és necessari incrementar els esforços
és en l’àmbit empresarial, pilar bàsic d’intervenció, per la qual cosa és
ací on s’han de centrar els esforços, especialment en una conjuntura
com l’actual en què de forma coordinada cal treballar pel creixement i
l’ocupació.
En virtut de les facultats conferides pel Decret 193/2010, de 26 de
novembre, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Benestar Social, l’article 47.11 del Decret
Legislatiu de 26 de juny de 1991, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei d’Hisenda Pública de la Generalitat, i l’article 28 de la Llei 5/1983,
de 30 de desembre, del Consell,
ORDENE

Conselleria de Bienestar Social
ORDEN 4/2011, de 12 de mayo, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se regulan y convocan las ayudas
Dona Empresa, dirigidas a fomentar la actividad empresarial de las mujeres de la Comunitat Valenciana en el
marco de las Políticas de Igualdad de Oportunidades del
Consell. [2011/5620]
La Dirección General de la Mujer y por la Igualdad es el centro
directivo al que corresponde elaborar, promover y ejecutar las medidas necesarias para hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de
oportunidades entre mujeres y hombres de la Comunitat Valenciana, con
independencia de su circunstancia o condición, y promover su participación en todas las esferas de la vida política, civil, laboral, económica,
social y cultural.
Uno de los ámbitos prioritarios donde es necesario incrementar los
esfuerzos es en el ámbito empresarial, pilar básico de intervención, por
lo que es ahí donde se deben centrar los esfuerzos, especialmente en
una coyuntura como la actual en la que de forma coordinada hay que
trabajar por el crecimiento y el empleo.
En virtud de las facultades conferidas por el Decreto 193/2010, de
26 de noviembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico y Funcional de la Conselleria de Bienestar Social, el artículo 47.11 del Decreto Legislativo de 26 de junio de 1991, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la
Generalitat, y el artículo 28 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del
Consell,
ORDENO

Article 1. Objecte
Les subvencions Dona Empresa van dirigides a dones que hagen
creat una societat, siga quina siga la forma jurídica que adopten, o que
s’hagen constituït com a treballadores autònomes, amb l’objecte de
fomentar la inserció laboral i l’activitat empresarial femenina en l’àmbit
territorial de la Comunitat Valenciana i ajudar-los a superar els obstacles
inicials de la seua activitat.

Artículo 1. Objeto
Las subvenciones Dona Empresa van dirigidas a mujeres que hayan
creado una sociedad, cualquiera que sea la forma jurídica que adopten,
o que se hayan constituido como trabajadoras autónomas, con el objeto
de fomentar la inserción laboral y la actividad empresarial femenina en
el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana y ayudarles a superar
los obstáculos iniciales de su actividad.

Article 2. Bases
Aprovar les bases per les quals es regix esta convocatòria, incloses
com a annex I de la present ordre, i els annexos i documents corresponents a la sol·licitud de les ajudes.

Artículo 2. Bases
Aprobar las bases por las que se rige esta convocatoria, incluidas
como anexo I de la presente orden, y los anexos y documentos correspondientes a la solicitud de las ayudas.

Article 3 Finançament
Les ajudes convocades se sufragaran a càrrec de la línia T6460,
«Dona Empresa» del programa pressupostari 323.10, Promoció de la
Dona, del pressupost de despeses de la Generalitat per a l’exercici 2011,
per import global màxim de cent quaranta mil euros (140.000,00 €).

Artículo 3 Financiación
Las ayudas convocadas se sufragarán con cargo a la línea T6460,
«Dona empresa» del programa presupuestario 323.10, Promoción de la
Mujer, del presupuesto de gastos de la Generalitat para el ejercicio 2011,
por importe global máximo de ciento cuarenta mil euros (140.000,00 €).

DISPOSICIONS FINALS

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Desplegament
S’autoritza la subsecretària de la Conselleria de Benestar Social i a
la directora general de la Dona i per la Igualtat perquè, en l’àmbit de les
seues competències, adopten les mesures necessàries per al desplegament i aplicació d’esta ordre.

Primera. Desarrollo
Se autoriza a la subsecretaria de la Conselleria de Bienestar Social
y a la directora general de la Mujer y por la Igualdad para que, en el
ámbito de sus competencias, adopten las medidas necesarias para el
desarrollo y aplicación de esta orden.

Segona. Entrada en vigor
La present ordre entrarà en vigor l’endemà de la seua publicació en
el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

Segunda. Entrada en vigor
La presente orden entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

Tercera. Recursos
Esta ordre, que posa fi a la via administrativa, podrà ser recorreguda potestativament en reposició o bé directament podrà interposar-se
recurs contenciós administratiu en els terminis i davant els òrgans que
s’indiquen a continuació:
a) El recurs de reposició haurà d’interposar-se davant de qui ostente
la titularitat de la Conselleria de Benestar Social, en el termini d’un mes
a comptar des de l’endemà de la seua publicació.

Tercera. Recursos
Esta orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá ser recurrida
potestativamente en reposición o bien directamente podrá interponerse
recurso contencioso administrativo, en los plazos y ante los órganos que
se indican a continuación:
a) El recurso de reposición deberá interponerse ante quien ostente la
titularidad de la Conselleria de Bienestar Social, en el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente al de su publicación.