اكتشاف جبالة. د.عز الدين خطابي .pdfNom original: اكتشاف جبالة. د.عز الدين خطابي.pdf
Titre: أوجست مولييراس
Auteur: Admin

Ce document au format PDF 1.5 a été généré par Conv2pdf.com, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 19/05/2011 à 21:02, depuis l'adresse IP 41.249.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 4723 fois.
Taille du document: 4.2 Mo (702 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


‫أ‪ٚ‬جغذ ِ‪١١ٌٛ‬شاط‬
‫اٌّغشة اٌّج‪ٛٙ‬ي‬
‫اٌجضء اٌضبٔ‪ٟ‬‬

‫حٻظ٘ـــخٱ ؿزخٿـــــش‬

‫طَؿڄش ًطٸيّڂ‬
‫ى‪ ِ٫ .‬حٿيّن حٿو‪٤‬خرِ‬

‫‪1‬‬

‫سعبٌخ ‪ِ /‬مذِخ‬
‫اٿَ حٿْٔي ًٍنِ رخِٓ ‪ R. Basset‬ڃيَّ حٿڄيٍٓش حٿ‪٬‬ڀْخ ٿٔىحد رخٿـِحثَ‪.‬‬
‫ٿڂ ّٔظٌ‪٫‬ذ حٿزخكؼٌڅ رخٿـِحثَ‪ ،‬ا‪ ٙ‬ڃئهَح‪ ،‬ٳټَس أڅ ىٍحٓش حٿ‪٬‬خٿڂ حٗٓ‪ٚ‬ڃِ ىِ ڃن أ‪٬ٛ‬ذ‬
‫حٿڄيڄخص حٿظِ طٌحؿييخ ڃڀټش حٿ‪٬‬ڀٌځ ًأٷ‪ٜ‬ي ريخ حٿٌٌْٔٓٿٌؿْخ حٿڄظَر‪٬‬ش ريًڅ ڃنخُ‪٫ ٩‬ڀَ‬
‫‪ َٕ٫‬حٿڄ‪٬‬خٍٱ حٗنٔخنْش‪.‬‬
‫ًنلن ن‪٬‬خّن حٿٌْځ ڃ٘ييح ٍحث‪٬‬خ ‪ّٔ ٙ‬ظ‪ ٪ْ٤‬ٷ‪ ًَْٜ‬حٿن‪ ًٙ َ٨‬أ‪ٛ‬لخد حٿ‪٬‬ٸٌٽ حٿٔ‪٤‬لْش‬
‫حٿڄنٰڀٸش ىحهپ حٕىرْخص حٗىحٍّش ًحٿـَٰحٳْش ًحٿ‪٬‬ڀڄْش ‪٫‬ڄٌڃخ‪ٍ ،‬إّظو ًاىٍحٻو‪ًّ .‬ظ‪٬‬ڀٶ حٕڃَ‬
‫رڄ٘يي طنخ‪ٟ‬ي حٿڄـڄٌ‪٫‬خص حٿڀٔخنْش حٿڄوظڀٴش ر‪٠٬‬يخ ٳٌٵ ر‪ً ٞ٬‬طيحهپ حٿ‪٤‬ٸٌّ ًحٕىٌحء‬
‫ًحٿڄ‪ٜ‬خٿق ً‪ ٨٫‬ڄش ًحنل‪٤‬خ‪ ١‬ڃوظڀٲ حٿٸزخثپ حٿ‪َ٬‬رْش ًحٕڃخُّْٰش حٿظِ ٻخنض ًحص ٗؤڅ ٳِ‬
‫حٿڄخ‪ً ِٟ‬ٿڂ ط‪٬‬ي ٿيخ ٷْڄش ٳِ حٿلخ‪َٟ‬؛ ًطٌٓ‪ ٪‬أً طڄَٻِ حٿټظپ حٿزَّ٘ش ًحٿظ‪ ٌٍ٤‬حٕه‪ٚ‬ٷِ‬
‫ًح‪ٙ‬ٷظ‪ٜ‬خىُ ًحٿيّنِ ًّٸ‪٨‬ش حٿٌ‪ ِ٫‬حٿڄؼَْس ٿڀٸڀٶ ًٿڀظوٌٳخص‪ً .‬اًح ڃخ ٻخڅ حٿ‪٬‬ڄْخڅ ّز‪ًَٜ‬څ‬
‫ْٗجخ ر‪٤‬زْ‪٬‬ش حٿلخٽ‪ ،‬ٳبڅ ربڃټخڅ ر‪ْ٬‬يُ حٿن‪ َ٨‬حٿظڄِْْ رْن حٿ‪ٌ٨‬حىَ حٿڄيڄش حٿظخٿْش ًىِ ‪:‬‬
‫ حٿظلٌٽ حٿز‪ِ٤‬ء ًح‪ٙ‬نز‪٬‬خع حٿ‪ٚ‬ڃليًى ‪ L’infinie palingenésie‬ٿڀظ‪ٌٍٜ‬حص حٿيّنْش‬‫ًح‪ٙ‬ؿظڄخ‪ْ٫‬ش ٿيٍ ڃٔڀڄِ اٳَّٸْخ حٿ٘ڄخٿْش‪.‬‬
‫ حٿي‪ٌ٫‬س اٿَ ح‪ٓٙ‬ظ‪٠‬خءس رنٌٍ حٿ‪٬‬ٸپ‪.‬‬‫ حنز‪٬‬خع ٳَ‪ ٩‬ٷٌُ ىحهپ ٗـَس حٿ‪٬‬خثڀش حٗنٔخنْش‪ّ ،‬ظ‪ ٌٍ٤‬طيٍّـْخ رڄٌحُحس ڃ‪ ٪‬ح‪ٙ‬نوَح‪١‬‬‫حٿڄظِحّي ٿڀ‪٬‬خٿڂ حٗٓ‪ٚ‬ڃِ ٳِ ىًحٿْذ ك‪٠‬خٍطنخ حٿليّؼش‪.‬‬
‫ًأنخ ٿڂ أٓزَ أٯٌحٍ حٿڄـظڄ‪ ٪‬حٗٓ‪ٚ‬ڃِ كيّؼخ‪ ،‬ٳٸي ڃَص حٓڅ كٌحٿِ ػ‪ٚ‬ػْن ٓنش ‪٫‬ڀَ حنـٌحرِ‬
‫نلٌ ىٌح حٿ‪٬‬خٿڂ حٿَّٰذ ًحٿظٌٿ‪ ٪‬رو؛ ًرٸْض ‪ٌ٣‬حٽ ىٌه حٿڄيس أ‪٣‬پ ‪٫‬ڀَ حٿًَف حٗٓ‪ٚ‬ڃْش حٿظِ ‪ٙ‬‬
‫ٷَحٍ ٿيخ‪ .‬ٳؤُ ‪٫‬خٿڂ ىٌح ! ًأُ حڃظيحى ٗخٓ‪ ٪‬ٿيٌح حٿٴ‪٠‬خء ! ًّخ ٿيخ ڃن طنخٷ‪٠‬خص ؿٌٍّش ڃ‪٪‬‬
‫ًٍكنخ ًك‪٠‬خٍطنخ حًٍٕرْش حٿڄظ‪٠‬ڄنش ٿڄخ ىٌ اّـخرِ ًٿڄخ ىٌ ٓڀزِ ًحٿظِ نٴظوَ ريخ ڃ‪ً ٪‬ٿٺ؛‬
‫‪٫‬ڀڄخ رؤنيخ ٿڂ ط‪ٜ‬پ ر‪٬‬ي اٿَ حٿڄٔظٌٍ حٿټخٳِ ڃن حٿن‪٠‬ؾ حٿڄ‪٬‬نٌُ ٿظٴَ‪ ٝ‬نٴٔيخ ٻنڄًٌؽ‬
‫ٿڀٴ‪ْ٠‬ڀش ‪٫‬ڀَ حٗػنْ خص حٿيّنْش حٿظِ ط‪٫ َٜ‬ڀَ طـخىپ حٿڄٔظٸزپ ًطظٸٌٷ‪ ٪‬ىحهپ حٿلڀڂ حٿڄٔظڄَ‬
‫رخٿٔ‪٬‬خىس ٳِ حٿـنش‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫اڅ ‪ٛ‬يّٸټڂ حٿظخثو ٳِ ٍٻن ڃن ٓخكش ر‪ٚ‬ى حٕڃخُّٮ حٿٸيّڄش ًٓ‪ُ ٢‬كڄش حٿ‪ٚ٨‬ٽ حٿڄظلَٻش‬
‫رزَحنٔيخ ٻظڄخػْپ كْش ًڃظټڀڄش‪ ،‬ىًڅ أڅ ّـَأ ‪٫‬ڀَ حٿظٌح‪ٛ‬پ ڃ‪٬‬يخ؛ ٿڂ ّظوٌٱ ڃ‪ً ٪‬ٿٺ‪ ،‬ڃن‬
‫حٿڄـيٌى حٿټزَْ حٿٌُ ّنظ‪َ٨‬ه ًحٿٌُ ّ ظڄؼپ ٳِ ط‪٤‬زْٶ ڃٸظ‪ْ٠‬خص حٿْٔټٌٿٌؿْخ ح‪ٙ‬ؿظڄخ‪ْ٫‬ش ‪٫‬ڀَ‬
‫أنخّ كٌٍّن ًٯخڃ‪ْ٠‬ن‪ ،‬ٻڄخ ىٌ حٿ٘ؤڅ رخٿنٔزش ٿـَْحننخ رخٿ٘ڄخٽ حٿَٰرِ حٗٳَّٸِ‪.‬‬
‫ًڃخ أٍّي ڃنلو حٿٌْځ اٿَ حٿٴ‪ٌ٠‬ٽ حًٍٕرِ‪ ،‬ىٌ ؿخنذ ڃن طٴټَْىڂ ًڃن ڃ‪ْ٘٬‬يڂ حٿٌْڃِ‪ ،‬ٳِ‬
‫ڃن‪٤‬ٸش ىخڃش ٯَْ ڃ‪ًَ٬‬ٳش‪ ،‬ىحهپ طَحد ىٌح حٿزڀي‪ً .‬رخٿَٯڂ ڃڄخ ٷْپ ڃَحٍح ً طټَحٍح‪ ،‬ٳبڅ‬
‫حٿڄَٰد ٿْْ ٻڄخ ٓخى ح‪٫ٙ‬ظٸخى كٌٿو‪ ،‬ىٌ ًٿٺ حٿٸزَ حٿټزَْ ًحٿڄ‪٨‬ڀڂ‪ً .‬ٿْ‪٤‬ڄجن حٿـڄْ‪ ،٪‬ٳنلن‬
‫ٿن نٸٌځ رظَّ٘ق ؿؼش ىخڃيس‪ٕ ،‬څ ‪٫‬ڄڀنخ أؿڄپ رټؼَْ‪ ،‬كْغ ٓنظخر‪٬ٗ ٪‬زخ كٌّْخ ًنْ٘‪٤‬خ‬
‫ًٓنظـٌٽ ٳِ ٍرٌ‪ ٩‬ؿزخٿش‪ ،‬ىٌه حٿڄن‪٤‬ٸش حٿظِ ٗټڀض ٌّڃخ ؿِءح ڃن أًٍرخ ًٿټنيخ حٿظ‪ٜ‬ٸض ٳْڄخ‬
‫ر‪٬‬ي رخٿ٘خ‪٣‬ت حٗٳَّٸِ؛ ٻڄخ ٓنټظ٘ٲ اكيٍ أٯنَ حٿڄنخ‪٣‬ٶ حٿظِ ٿـؤص اٿْيخ ‪٫‬خث‪ٚ‬ص ڃن‬
‫ٍؿخٽ حٿيّن حٿڄظ‪ٜ٬‬زْن ًحٿڄٸخطڀْن ًحٿڄٔظڄظ‪ْ٬‬ن رخٿلْخس ٳِ نٴْ حٿٌٷض‪ ،‬ڃن أؿپ حٿزٸخء‬
‫ًحٿيٳخ‪٫ ٩‬ن حٿنٴْ‪.‬‬
‫ً‪ّ ٙ‬ڄټن حهظِحٽ ىٌه حٿ‪٬‬خث‪ٚ‬ص‪ٍ ،‬ٯڂ طڄِْىخ ًحهظ‪ٚ‬ٳيخ‪ ،‬ٳِ ن‪ٌ٬‬ص ٯَحثزْش أٷَد اٿَ حٿوْخٽ‬
‫ڃنيخ اٿَ حٿٌحٷ‪٪‬؛ ٳٸي طڄټنض ڃن حٿ‪ٜ‬ڄٌى ًڃن ڃٸخًڃش ‪ ١ٌٰٟ‬أًٍرخ حٿـ٘‪٬‬ش ًحٿٌٍْٰس حٿٸخثڄش‬
‫ڃنٌ ٷًَڅ‪.‬‬
‫ٳٌٍحء حٿليًى حٿٌىَحنْش ٌّؿي ڃ‪ّْٚ‬ن ڃن حٿَؿخٽ ٳِ كخؿش اٿَ حٿييحّش ًطٌؿي ڃن‪٤‬ٸش ٗخٓ‪٬‬ش‬
‫ٳِ كخؿش اٿَ حٗ‪ٚٛ‬ف‪ً .‬أطڄنَ أڅ طٔظل‪ َ٠‬ٳَنٔخ ىٌح حٕڃَ ىًڃخ‪.‬‬
‫ًاًح ڃخ حٓظ‪٤‬خ‪ ٩‬ىٌح حٿـِء حٿؼخنِ أڅ ّنِ‪٫‬نخ ڃن حٳظظخننخ حٿڄلڄٌځ رخٿَ٘ٵ ًأڅ ّٔخ‪٫‬ينخ ‪٫‬ڀَ‬
‫طٌؿْو ن‪َ٨‬نخ اٿَ " حٿَٰد" أُ اٿَ ىٌح حٿڄَٰد حٿڄـيٌٽ حٿٌُ ط‪٬‬ي ً‪ْ٬ٟ‬ظو حٿـَٰحٳْش‬
‫رؤًٍ‪ ٩‬ڃٔظٸزپ‪ ،‬ٳبڅ ٻپ آڃخٿِ ٓظټٌڅ ٷي طلٸٸض ًٓؤطخر‪ ٪‬ريًڅ ٻڀپ‪ ،‬انـخُ حٿڄو‪ ٢٤‬حٿٌُ‬
‫ٍٓڄظو ٿنٴِٔ ڃنٌ ُڃن ‪ٌّ٣‬پ‪ ،‬كْغ ح‪٫‬ظزَص رؤننِ ن٘ؤص طلض ٓڀ‪٤‬خڅ ٳټَطْن ڃخ ُحٿظخ‬
‫كخ‪َٟ‬طْن اٿَ ٌّڃنخ ىٌح ًىڄخ ‪:‬‬
‫ ڃ‪َ٬‬ٳش ؿخٍنخ حٿَّٰذ‪.‬‬‫‪ً -‬اىٍحؿو ‪ٟ‬ڄن حٿيحثَس حٿوخ‪٬ٟ‬ش ٿظؤػَْ ٳَنٔخ‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫ًحٓڅ‪ ،‬أ‪٣‬ڀذ ڃنټڂ أّيخ حٿ‪ٜ‬يّٶ حٿ‪ ،ِِّ٬‬حٿ‪٬‬ڄپ ‪٫‬ڀَ أڅ ّل‪ َ٨‬ىٌح حٿټظخد رخٓظٸزخٽ ًىًى‬
‫ًأ‪٬ّ ٙ‬خڃپ رٸٌٔس ڃن ‪َ٣‬ٱ حٿلٔخى ًحٿنٸخى حٿڄظـخًُّن ٿټپ حٿليًى ‪.Hypercritiques‬‬
‫ًأنخ أ‪٫‬ڀڂ ڃٔزٸخ رؤڅ ربڃټخنِ ح‪٫ٙ‬ظڄخى ‪٫‬ڀَ ‪ْ٣‬زٌرظټڂ ًنِحىظټڂ ًًٳخثټڂ‪ ،‬ڃؼڀڄخ ّڄټنټڂ ح‪٫ٙ‬ظڄخى‬
‫‪٫‬ڀَ ‪ٛ‬يحٷظِ حٿوخٿ‪ٜ‬ش ًحٿيحثڄش‪.‬‬
‫ًىَحڅ ٳِ ‪ 3‬ڃخٍّ ‪1899‬‬
‫أًؿْٔض ڃٌٿَْْحّ‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫ِــــذخــــً ‪ :‬ػ‪ٛ‬دح ِذّذ ثٓ اٌغ‪١‬ت ئٌ‪٘ٚ ٝ‬شاْ ثؼذ سدٍخ اوزشبف‪١‬خ ثشث‪ٛ‬ع اٌّغشة‪ ،‬داِذ‬
‫صالصخ ‪ٚ‬ػشش‪ ٓ٠‬عٕخ‪.‬‬
‫اٿَ كيًى ڃٔخء ‪ 18‬ىؿنزَ ‪ ،1895‬ٻخڅ ٷي ڃَ ٗيَحڅ ًٌّځ ًحكي؛ ًٿڂ أٻن ‪ٌ٣‬حٽ طڀٺ حٿڄيس‬
‫)‪(1‬‬

‫ٷي طٌ‪ٛ‬ڀض رؤُ هزَ ‪٫‬ن حٿيًٍّٖ‪.‬‬

‫ٳؤّن ٌّؿي حٓڅ ؟ ىپ ريحهپ حٿڄَٰد أځ هخٍؿو ؟ ًىپ كخڅ ڃٌ‪٫‬ي ٍؿٌ‪٫‬و ؟‬
‫ٿٸي ‪َ٣‬ىص ڃن ًىنِ حٿٴټَس حٿلِّنش كٌٽ ڃٌطو‪ٕ ،‬ننِ ڃٸظن‪ ٪‬رؤڅ ٍؿ‪ ٚ‬ٻخٿيًٍّٖ ٷخىٍ ‪٫‬ڀَ‬
‫طـخًُ حٿڄوخ‪ َ٣‬كظَ ًٿٌ ٻخڅ ًٓ‪٬ٗ ٢‬ذ ٯَْ ڃًَ‪ ٝ‬ربڃزَح‪ٌٍّ٣‬ش حٿَ٘ٳخء‪.‬‬
‫ًكيع ٳِ اكيٍ حٕڃْٔخص‪ ،‬أڅ ٻنض ٍحؿ‪٬‬خ اٿَ حٿزْض ر‪٬‬ي انيخء ىًٍِٓ‪ ،‬كْغ ٻخنض ٻپ‬
‫ح‪ٙ‬كظڄخ‪ٙ‬ص رو‪ ٌٜٙ‬ڃ‪ َْٜ‬حٿيًٍّٖ طًَؽ روخ‪ً .َُ٣‬رزخد ڃنِٿِ طلَٻض ٻٌڃش ڃن‬
‫حٿڄ‪ٚ‬رْ حٿزخىظش حٿڀٌڅ ًحنظ‪ٜ‬زض ًحٷٴش ‪٫‬ني حٷظَحرِ ڃنيخ‪.‬‬
‫أىٌح أنض ( ‪ )D’Ketch‬؟‬
‫ٿٸي ٻخڅ حٿٔئحٽ ‪ٛ‬خىٍح ‪٫‬ن حٿيًٍّٖ حٿٌُ ط‪َ٬‬ٳض ‪٫‬ڀْو رٴ‪٠‬پ نٌٍ ڃ‪ٜ‬زخف ٯخُ‪.‬‬
‫ًأؿزظو ‪٫‬ڀَ حٿٴٌٍ رنٴْ حٿڀيـش حٕڃخُّْٰش‪( D’nek " :‬انو أنخ)"‪.‬‬
‫ًرخٿٴ‪٬‬پ ٿڂ ّټن ڃوخ‪٣‬زِ ٌٍٓ ڃلڄي رن حٿ‪ْ٤‬ذ حٿٌُ ٿڂ ّ‪َ٤‬أ ‪٫‬ڀْو أُ طَْْٰ حٿڀيڂ ڃن حُىّخى‬
‫كـڄو رٔزذ حٿ‪٬‬يى حٿټزَْ ڃن حٿـ‪ٚ‬رْ ذ حٿڄَٰرْش حٿڄظنٌ‪٫‬ش حٕٗټخٽ ًحٕٿٌحڅ حٿظِ ٻخڅ َّطيّيخ‬
‫ًحٿظِ ًىزيخ ٿو ر‪ ٞ٬‬حٿڄلٔنْن رڄَحٻٖ‪.‬‬
‫ًٷي ٓخىڄض ٓنش طٸَّزخ ڃن حٿظـٌحٽ ‪٫‬زَ ػڀٌؽ حٕ‪٣‬ڀْ ًطلض أٗ‪٬‬ش حٿ٘ڄْ حٿ‪ٜ‬لَحًّش‬
‫حٿلخٍٷش‪ ،‬ٳِ حٓڄَحٍ ًؿيو حٿ٘خكذ ‪٫‬خىس ً حٿٌُ ٌّٻَ رٌؿو حٿڄْٔق‪.‬‬
‫ً‪٫‬نيڃخ ً‪ٛ‬پ اٿَ ڃيّنش رڀ‪٬‬زخّ‪ ،‬ح‪٫‬ظٸي ٍؿخٽ حٿَ٘‪٣‬ش رؤنو ؿخٌّٓ‪ ،‬ٳنِ‪ٌ٫‬ح ڃنو ؿٌحُ‬
‫ٓٴَه؛ ًىٌ ڃخ ٻيٍ ‪ٛ‬ٴٌ ٍؿٌ‪٫‬و‪ٕ ،‬څ ىٌه حٿٌػْٸش ٻخنض ىِ حٿيٿْپ حٿٸخ‪٫ ٪٣‬ڀَ ٍكڀظو‬
‫ح‪ٓٙ‬ظټ٘خٳْش حٕهَْس‪.‬‬

‫)‪(1‬‬

‫أن‪ َ٨‬حٿـِء حًٕٽ ڃن ٻظخد " حٿڄَٰد حٿڄـيٌٽ‪ ،‬حٻظ٘خٱ حٿَّٲ " حٿـِء حًٕٽ‪ ،‬طَؿڄش ى‪ ِ٫ .‬حٿيّن حٿو‪٤‬خرِ‬
‫ڃنٌٍ٘حص طْٴَحُ حٿَّٲ‪ ،‬ڃ‪٤‬ز‪٬‬ش ىحٍ حٿنـخف حٿـيّيس حٿيحٍ حٿزْ‪٠‬خء‪ ،2007 ،‬حٿ‪ٜ‬ٴلخص ڃن ‪ 207‬اٿَ ‪.209‬‬

‫ٍِذ‪ٛ‬ظخ ‪ٓ :‬ظټٌڅ حٗكخٿش ىًڃخ ‪٫‬ڀَ حٿظَؿڄش حٿ‪َ٬‬رْش ٿيٌح حٿټظخد‪.‬‬

‫‪5‬‬

‫ًٷي ٗ‪ َ٬‬رخٿٰزن‪ ،‬ڃ‪٬‬ظٸيح رؤڅ ىٌح حٿـٌحُ ىٌ ًْٓڀش اػزخص ٻخڅ ًَّځ طٸيّڄيخ ٿِ ٗٷنخ‪ ِ٫‬رؤنو‬
‫أنـِ ڃيڄظو؛ ًأهزَنِ رؤنو ٿڂ ٌّٵ حٿ‪٬٤‬خځ ڃنٌ حٿزخٍكش‪ ،‬ر‪٬‬ي ٗ‪ ٌٍ٬‬حٗكزخ‪ ١‬حٿٌُ حنظخرو ًٿڂ‬
‫ّظٌٷٲ ًىٌ حٿيخىة ر‪٤‬ز‪٬‬و‪٫ ،‬ن حٿ‪َٜ‬حم رٰ‪٠‬ذ ٷخث‪: ٚ‬‬
‫ٿٸي كخٳ‪٨‬ض ‪٫‬ڀْو ىنخٹ ڃخثش ڃَس‪ .‬ٳٴِ ر‪ٚ‬ى حٕڃخُّٮ ًحٿَّٲ ًرخٷِ ڃنخ‪٣‬ٶ حٿڄَٰد‪ٓ ،‬ڀذ‬‫ڃنِ ٷ‪٤‬خ‪ ٩‬حٿ‪َ٤‬ٵ ٻپ ڃخ أڃڀټو ًطَٻٌنِ ‪٫‬خٍّخ ٻڄخ ًٿيطنِ أڃِ‪ ،‬ٿټننِ ‪٫‬ڄڀض ٻپ ڃخ ٳِ‬
‫ًٓ‪ ِ٬‬ٿڀلٴخ‪٫ ٥‬ڀَ ىٌه حٿٌػْٸش‪ً .‬حٓڅ‪ ،‬ر‪٬‬يڃخ رڀٰض ىيٳِ ًرْنڄخ ٻنض أٓظ‪٬‬ي ٍّٕٺ ‪ٌ٣‬حر‪٪‬‬
‫ٻپ حٿٸن‪ٜ‬ڀْخص حٿٴَنْٔش رخٿڄَٰد‪ ،‬ىخ أنٌح أٳ٘پ ٳِ ڃْنخء رڀ‪٬‬زخّ‪ ،‬أُ ٳِ ر‪ٚ‬ى حٿظڄيڅ ىخطو !‬
‫ٿٸي ٻخڅ ٯخ‪ٟ‬زخ ًكِّنخ ر٘ټپ ٻزَْ ‪ًٍ :‬ٯڂ ٗ‪ٌٍ٬‬ه رخٿـٌ‪ ٩‬ٳبنو ٍٳ‪ ٞ‬طنخًٽ أٻڀظو حٿڄٴ‪٠‬ڀش‬
‫ًىِ حٿزْ‪ ٞ‬حٿڄٸڀِ؛ ً‪٣‬ڀذ ڃنِ ربٿلخف حٿٌىخد ٳِ طڀٺ حٿٔخ‪٫‬ش حٿڄظؤهَس ڃن حٿڀْپ اٿَ ڃَٻِ‬
‫حٿَ٘‪٣‬ش ٿ‪ٓٚ‬ظٴٔخٍ ‪٫‬ن ٓزذ اٿٸخء حٿٸز‪٫ ٞ‬ڀْو ًنِ‪ ٩‬ؿٌحُ ٓٴَه ڃنو ريًڅ ڃزٍَ‪.‬‬
‫ًٷي طؤٓٴض ٻؼَْح ‪٫‬ڀَ ڃخ ًٷ‪ ٪‬ٿو ڃ‪ ٪‬حٿَ٘‪٣‬ش ً‪٫‬ڀَ ىٌه حٿڄ‪٠‬خّٸخص حٿزڀْيس حٿظِ ٻٌنض ٿيٍ‬
‫حٿڄٔڀڄْن؛ رڄخ ٳْيڂ حٕٷپ ط‪ٜ٬‬زخ‪ ،‬كٸيح ىٳْنخ طـخه حٿڄْٔلْْن‪ً .‬اًح ڃخ ٻخڅ حٿيًٍّٖ حٿڄظنٌٍ‬
‫ًحٿٌٻِ ًحٿڄظٔخڃق ؿيح اُحء حٿ‪َ٬‬ٵ ًحٿيّن ٷي حٓظ٘خ‪ ١‬ٯ‪٠‬زخ‪ ،‬ٳڄخ رخٿٺ رخٿنٔزش ٿٰخٿزْش حٿزيً‬
‫حٕٗيحء ًحٿـيخٽ ًحٿڄنخى‪ْ٠‬ن ٿټپ ڃخ ىٌ أًٍرِ ؟ ٿٸي ط‪٤‬ڀذ ڃنِ حٓظٸ‪٤‬خد ىٌح حٿَؿپ ڃن‬
‫أؿپ ٷ‪ْ٠‬ظنخ ٓنش ٻخڃڀش‪ ،‬كْغ أ‪٧‬يَص ٿو حٿٴٌحثي حٿڄټظٔزش ڃن حكظ‪ٚ‬ٽ حٿـِحثَ ًٳَٔص ٿو‬
‫حٿيًٍ حّٗـخرِ حٿٌُ ٿ‪٬‬زظو ٳَنٔخ ريٌح حٿزڀي ًط‪٬‬خڃڀيخ رخٿظٔخًُ ڃ‪ ٪‬ٻپ حٕىّخڅ ًٻپ حٿٔټخڅ‬
‫ىًڅ طڄِْْ‪[ .‬ڃڀلٌ‪٧‬ش حٿڄظَؿڂ ‪٣ :‬ز‪٬‬خ‪ ،‬ٳبڅ ىٌح حٿټ‪ٚ‬ځ حٿـڄْپ ّظ‪٬‬خٍ‪ ٝ‬طڄخڃخ ڃ‪ً ٪‬حٷ‪٪‬‬
‫ح‪ٙ‬كظ‪ٚ‬ٽ ح‪ٓٙ‬ظ‪٬‬ڄخٍُ حٿز٘‪ ،٪‬حٿٸخثڂ أٓخٓخ ‪٫‬ڀَ حٿظڄِْْ ًح‪٤ٟٙ‬يخى] ًر‪٬‬ي طْْ٘ي ىٌح حٿزنْخڅ‬
‫ر‪ٌ٬ٜ‬رش‪ ،‬ىخ ىٌ ّظ‪ َٝ٬‬ٿڀييځ ڃن ‪َ٣‬ٱ ٓڀٌٹ ‪ ٙ‬ڃٔئًٽ ًڃن حٿ٘‪ ٢٤‬ٯَْ حٿڄظٌٷ‪zèle ٪‬‬
‫‪ intempestif‬ٿلزش ٍڃپ ن‪٬‬ظٸي رؤنيخ ڃيڄش ! ٳڀڄخًح ٿڂ ّٔڄق ٿو رخٓظَؿخ‪ ٩‬ؿٌحُ ٓٴَه‪،‬‬
‫ڃڀټْظو حٿٌكْيس ًحٿٰخٿْش ؟ ٿٸي ٻخڅ ىٌح ىٌ ‪٣‬ڀزو حٿَثِْٔ ٻِ ّ‪٨‬يَ ٿِ رنٌ‪ ٩‬ڃن ح‪ٙ‬ٳظوخٍ‬
‫حٿڄًَ٘‪ ،٩‬حٿ‪ٌ٤‬حر‪ ٪‬حٿٸن‪ٜ‬ڀْش رټپ ڃن حٿ‪ٌَّٜ‬س ًط‪ٌ٤‬حڅ ًٳخّ‪ً .‬ىٌح ٗ‪٣ ٌٍ٬‬ٴٌٿِ رخ‪ٍٙ‬طْخف‬
‫ّٔظلٸو ڃټظ٘ٲ ‪ َٝ٫‬كْخطو ڃَحٍح ٿڀو‪ َ٤‬ڃن أؿپ حٿٌ‪٣‬ن حٿٌُ طزنخه‪.‬‬
‫ًاًح ڃخ حٓظؼنْنخ ىٌح حٿليع حٿڄئٓٲ‪ ،‬ٳبڅ حٿيًٍّٖ ٻخڅ ڃزظيـخ رٔٴَه ً طـٌحٿو حٿنڄًٌؿِ‬
‫ًحٿَّٔ‪٫ ٪‬زَ ٍرٌ‪ ٩‬حٗڃزَح‪ٌٍّ٣‬ش حٿڄَٰرْش‪ ،‬ڃن طٌحص اٿَ ‪٣‬نـش ًڃن ڃڀْڀْش اٿَ ٌّٓ‪،‬‬

‫‪6‬‬

‫ڃْ٘خ ‪٫‬ڀَ حٕٷيحځ ‪٣‬ز‪٬‬خ ًڃظٌٷٴخ ‪٫‬ڀَ حٿو‪ ،ٌٜٙ‬رڄن‪٤‬ٸش ؿزخٿش حٿظِ ٻخڅ ڃ‪٤‬خٿزخ رخٻظ٘خٳيخ‪،‬‬
‫رَٰ‪ ٝ‬اٯنخء حٿڄ‪٬‬ڀٌڃخص حٿظِ ٓزٶ أڅ ٷيڃيخ ٿِ ٷزْپ ٓٴَه‪.‬‬
‫ًىخ ىٌ ٷي ٍؿ‪ ٪‬ٿْڄينِ رظٌح‪ً ٪ٟ‬اه‪ ،ٙٚ‬ٻڄخ ً‪٫‬ي رٌٿٺ‪ ،‬رټنٌُ ڃ‪ٚ‬ك‪٨‬خطو ًحٻظ٘خٳخطو‬
‫حٿـيّيس‪ً .‬ٻ‪٬‬خىطو ٿڂ ّيًڅ أّش ڃ‪ٚ‬ك‪٨‬ش؛ ٳټپ حٿڄ‪٬‬ڀٌڃخص حٿٰنْش ٻخنض ڃٔـڀش رٌحٻَطو؛ ًٓؤٷٌځ‬
‫ڃن ؿخنزِ ر‪َٟ٬‬يخ أڃخځ أ‪ْ٫‬ن ٻپ حٿ٘ـ‪٬‬خڅ ڃن ڃلزِ حٿڄ‪َ٬‬ٳش حٿٌّن َّٯزٌڅ ٳِ ڃَحٳٸظِ‪،‬‬
‫ىًڅ ٻڀپ‪ ،‬كظَ نيخّش ڃيڄظِ‪.‬‬
‫ًىَحڅ‪ ،‬كيّٸش ًٿٔٴٌٍى ‪ 10 ،Welsford‬ىؿنزَ ‪.1897‬‬
‫أًٯٔض ڃٌٿَْْحّ‪.‬‬

‫‪7‬‬

‫لج‪ٍ١‬خ فشزبٌخ‬

‫)‪(1‬‬

‫طلض ٗڄْ كخٍٷش ًٓ‪ٓ ٢‬يپ ڃڀظيذ‪ ،‬ٻخڅ حٿل‪ٜ‬خىًڅ حٿٌّن َّطيًڅ أٷڄ‪ٜ‬ش ٷ‪٤‬نْش ٷ‪َْٜ‬س‬
‫ڃڀ‪٤‬وش رخٿظَحد ًڃٴظٌكش ‪٫‬ني حٿ‪ٜ‬يٍ ًٷي ٗيص ٳِ حٿٌٓ‪ ٢‬رلِحځ ڃن حٿـڀي حٿزنِ‪ّٰ ،‬نٌڅ‬
‫أىخُّؾ حٿزڀي ًىڂ ّٸ‪ٌ٬٤‬څ رڄنخؿڀيڂ حٿ‪َْٰٜ‬س‪ْٓ ،‬ٸخڅ ٓنخرپ حٿٸڄق‪.‬‬
‫ً‪٫‬ڀَ حڃظيحى حٿز‪ َٜ‬رخٿلٸٌٽ‪ ،‬ٻخنض حٿنٔخء حٿٴٸَْحص ًحٿٴظْخص ڃن ڃوظڀٲ حٕ‪٫‬ڄخٍ‪ً ،‬حٿڀٌحطِ‬
‫َّطيّن ڃ‪ٚ‬رْ هٴْٴش أّ‪٠‬خ‪َّٔ ،‬څ هڀٲ حٿَؿخٽ ًّـڄ‪٬‬ن حٿٔنخرپ حٿڄظٔخٷ‪٤‬ش ًّٸڀ‪٬‬ن‬
‫"حٿوزِْ" ًر‪ ٞ٬‬حٿنزخطخص حٕهٍَ‪ ،‬ڃن أؿپ ‪٬٣‬خځ حٿٌٰحء‪.‬‬
‫ٿٸي ٻخنض ٓنش ‪ 1872‬ط‪٬‬ي رڄٌٓڂ ك‪ٜ‬خى ؿْي ًٻخڅ حٿ‪٬‬خرًَڅ ّظٌٷٴٌڅ ًّٔؤٿٌڅ حٿل‪ٜ‬خىّن ‪٫‬ن‬
‫حٿڄل‪ٌٜ‬ٽ حٿٍِح‪ ،ِ٫‬ٳْـْزيڂ ىئ‪ٙ‬ء ٷخثڀْن ‪ " :‬أ‪ َ٤٫‬حهلل حٿوَْ"‪ً .‬ٳِ طڀٺ حٕػنخء‪ ،‬ؿڀْ‬
‫‪٣‬خٿذ ڃظٌ٘ٵ ٿڄ‪َ٬‬ٳش أٓخٿْذ كْخطيڂ ًَٗ‪ ٩‬ٳِ حٿليّغ ڃ‪٬‬يڂ‪٫ً .‬ڀَ حٿٴٌٍ ٷيڃٌح ٿو‬
‫حٿڄ‪٬‬ڀٌڃخص حٿڄ‪٤‬ڀٌرش حٿظِ ؿخء ٳْيخ ڃخ ّڀِ ‪:‬‬
‫ڃن ٷزپ‪ ،‬ٻخڅ آرخإنخ َّرلٌڅ ‪َ٘٫‬س ٷًَٕ ٳِ حٿٌْځ‪ ،‬أڃخ حٓڅ ٳبننخ نَرق حػنِ ‪َ٘٫‬س ٷَٗخ‪.‬‬
‫ًّزيأ حٿ‪٬‬ڄپ ‪٫‬ني ًَٗٵ حٿ٘ڄْ ٿْنظيِ ‪٫‬ني حٿٔخ‪٫‬ش حٿؼخنْش ر‪٬‬ي حٿ‪٨‬يَ؛ ًىِ حٿڀل‪٨‬ش حٿڄڄظ‪٬‬ش‬
‫حٿظِ ّـڄ‪٬‬نخ ٳْيخ ‪ٛ‬خكذ حٍٕ‪ ،ٝ‬ٿْٸيځ ٿنخ أنٌح‪٫‬خ ڃن حٕ‪٬٣‬ڄش حٿڄټٌنش ڃن حٿڀلڂ ًحٿزْ‪ٞ‬‬
‫حٿڄٸڀِ ًحٿِرْذ‪ً .‬حٓظڄَ حٿ٘خد ٳِ َْٓه ڃَطخكخ‪ ،‬ر‪٬‬ي أڅ طڀٸَ حٕؿٌرش ‪٫‬ڀَ أٓجڀظو ًطٌؿو‬
‫نلٌ حٿ٘ڄخٽ‪ .‬ٿٸي ٯخىٍ ٷَّش حٿوڄْْ كْغ ّٸخځ حٿٌٔٵ حٿَثِْٔ ًٕ‪ٙ‬ى ‪ َْٔ٫‬ريحثَس ٳخّ‪.‬‬
‫ًٕڅ ‪٣‬زْ‪٬‬ش ىٌح حٿ٘خد ڃْخٿش اٿَ حٿظـٌحٽ‪ ،‬ٳبنو حرظ‪٬‬ي ‪٫‬ن ڃيّنش حٿڄٌٿَ اىٍّْ‪ٍ ،‬ٯڂ أڅ‬
‫)‪(2‬‬

‫ڃٸخڃو رخٿڄَٰد ٿڂ ّټن ٷي طـخًُ ر‪٬٠‬ش أٗيَ‪ً .‬ٷي أهزَ رؤڅ أىخٿِ ؿزخٿش‬

‫ّلظټًَڅ حٿ‪٬‬ڀڂ‬

‫ًّلزٌڅ حٕٻپ حٿـْي‪ ،‬ٿٌٿٺ ٷٍَ ُّخٍس ڃن‪٤‬ٸظيڂ ىًڅ أڅ ّ‪ َْ٬‬حىظڄخڃخ ٿڀڄوخ‪ َ٣‬حٿظِ ّڄټن أڅ‬
‫ّظ‪ َٝ٬‬ٿيخ‪.‬‬
‫أٿڂ َّ ٳِ حٿڀْڀش حٿڄخ‪ْٟ‬ش ًىٌ نخثڂ رڄٔـي حٿوڄْْ‪ ،‬كڀڄخ ؿڄْ‪ ٚ‬؟ ٳٴِ حٿزيحّش طيْذ ڃن ىٌح‬
‫حٿٔٴَ ًط‪ً ٌٍٜ‬ىٌ حٿ٘خد حٿ‪٬‬يّڂ حٿظـَرش‪٫ ،‬خٿڄخ ڃوْٴخ‪ ،‬ڃڀْجخ رٸ‪٤‬خ‪ ٩‬حٿ‪َ٤‬ٵ حٿٸٔخس‬
‫)‪ (1‬أن‪ ،َ٨‬حٿڄَٰد حٿڄـيٌٽ‪ ،‬حٿـِء حًٕٽ‪ ،‬ڃَؿ‪ ٪‬ڃٌٻٌٍ‪ ،‬حٿ‪ٜ‬ٴلخص ڃن ‪ 48‬اٿَ ‪.50‬‬
‫)‪ (2‬أن‪٫ َ٨‬ني نيخّش حٿټظخد‪ ،‬حٿٴ‪ٜ‬پ حٿڄ‪٬‬نٌڅ د " ن‪َ٨‬س ٗخڃڀش ‪٫‬ڀَ ؿزخٿش" ًأّ‪٠‬خ حٿوَّ‪٤‬ش أً رخٕكٍَ حٿَٓڂ حٿ‪٤‬زٌٯَحٳِ‬
‫ٿيٌح حٗٷڀْڂ‪.‬‬

‫‪8‬‬

‫ًرخٿڄٔڀڄْن حٿڄظ‪٬‬ڀڄْن ٿټن ًًُ حٿٔڀٌٻخص حٿڄنل‪٤‬ش ًرخٿٰڀڄخڅ حًٍٕحٽ ًرخٿٴخطنخص حٿٰخًّخص‪.‬‬
‫ٿٌٿٺ‪ ،‬ٿـؤ ٻڄخ ّٴ‪٬‬پ ٻپ ڃَٰرِ ‪ْ٣‬ذ اٿَ حٿلـخد حٿٌحٷِ ًُ حٿڄٴ‪ٌ٬‬ٽ حٿٔلَُ ًحٿٌُ‬
‫ّظ‪٠‬ڄن حٿي‪ٌ٫‬حص حٿظخٿْش حٿڄٌؿيش اٿَ حهلل ط‪٬‬خٿَ‪٣ ،‬ڀزخ ٿڀ‪ٌ٬‬څ ‪ّ " :‬خ ڃـْذ‪ّ ،‬خ ڃْٰغ‪ ،‬أنض ٷڀض‬
‫ٿنخ حى‪ٌ٫‬نِ أٓظـذ ٿټڂ‪ .‬ٳيخ أنخ ى‪ٌ٫‬طٺ‪ ،‬ٳخٓظـذ ٿِ‪ .‬ٿٸي طٌٻڀض ‪٫‬ڀْٺ أنض هَْ ڃن ّظٌٻپ‬
‫‪٫‬ڀْو ًأنض ط‪٬‬ڀڂ َُٓ ً‪ٚ٫‬نْظِ‪ ،‬ٿٸٌٿٺ أ‪٫‬ڀڂ ڃخ طًَٔڅ ًڃخ ط‪٬‬ڀنٌڅ‪ّ .‬خ اٿيِ‪ ،‬اًح ٻخڅ ٓٴَُ‬
‫ىٌح هَْح أٍه ٿِ ًاًح ٻخڅ َٗح أٍه ٿِ ٻٌٿٺ"‪ [ .‬ڃڀلٌ‪٧‬ش حٿڄظَؿڂ ‪ :‬ٻظذ ىٌح حٿن‪ ٚ‬ىټٌح‬
‫ٳِ حٕ‪ٛ‬پ‪ًٓ .‬ظظټٍَ ن‪ ٌٜٙ‬ٻؼَْس ريٌح حٿ٘ټپ‪ ،‬ر‪ْٜ‬خٯظيخ حٿَٻْټش أكْخنخ ًحٿيحٍؿش أكْخنخ‬
‫أهٍَ] ًرٴ‪٠‬پ ىٌح حٿلـخد حٿڄٌ‪ ٩ٌٟ‬طلض ٍأٓو‪ ،‬نخځ حٿ٘خد نٌڃش ‪٫‬ڄْٸش رڄٔـي حٿوڄْْ‪.‬‬
‫ًٳـؤس حڃظٖ رْض حهلل رنٌٍ ٓخ‪٧ً ٪٣‬يَ ٍؿپ ‪ٌّ٣‬پ حٿٸخڃش نلْٲ حٿـٔي‪ً ًً ،‬ؿو ٗخكذ‪،‬‬
‫ًَٗ‪ّ ٩‬ظڀٌ أڃخځ حٿ‪٤‬خٿذ آّخص ٷَآنْش ر‪ٌٜ‬ص ڃَطٴ‪ ً .٪‬طٌٷٲ ‪٫‬ن حٿٸَحءس ػڂ هخ‪٣‬ذ حٿنخثڂ‬
‫رنزَس طـڄ‪ ٪‬رْن حٿيڃيڃش ًحٿ‪ْ٤‬زٌرش ٷخث‪: ٚ‬‬
‫ ‪ ٙ‬طن‪ َ٨‬اٿَ ىټٌح ! أنخ أ‪٫‬ڀڂ رؤنٺ أطْض ڃن حٿَ٘ٵ ٍحٯزخ ٳِ حٻظ٘خٱ حٿڄَٰد؛ أنخ ٷنيّپ‬‫ؿزخٿش‪ً .‬حٓظٴخٵ ڃلڄي رن حٿ‪ْ٤‬ذ ًؿ‪ً ،ٚ‬ىٌ حٿٌُ ٿڂ ّټن ّظـخًُ حٿٔخر‪٬‬ش ‪ً َ٘٫‬ٷي ٳيڂ ٻپ‬
‫ِٗء‪ .‬ٳڄخًح ك‪ٜ‬پ ؟ ىپ ك‪ ِ٨‬رَإّش ٷنيّپ ؿزخٿش ڃٌ‪٫ ُٙ‬زي حٿٔ‪ٚ‬ځ‪ ،‬ٳِ ڃنخڃو ؟ أٳ‪٬ّ ٚ‬نِ‬
‫ًٿٺ‪ ،‬أڅ حٿٌٿِ حٿ‪ْ٨٬‬ڂ ً‪٫‬ي حٿَّٰذ حٿ‪ْ٬٠‬ٲ رخٿ‪ٌ٬‬څ ًحٿلڄخّش‪ ،‬ڃخ ىحځ ڃٌؿٌىح ٳِ‬
‫)‪(3‬‬

‫"ڃڄڀټظو"؟‬

‫ًٿڂ ّ‪٬‬ي ىنخٹ ڃـخٽ ٿڀظَىى‪ ،‬ٳٸي كخڅ ًٷض حٿَكْپ ًحٿًَ٘‪ ٩‬ٳِ ح‪ٙ‬ٻظ٘خٱ حٿ‪٬‬ـْذ حٿٌُ‬
‫ْٓيًځ حػنْن ً‪َّ٘٫‬ن ٓنش ىًڅ طٌٷٲ‪.‬‬
‫ىټٌح‪ ،‬ٷٍَ ٳِ ًٿٺ حٿٌْځ ًىٌ ؿخٿْ ًٓ‪ ٢‬كٸپ ڃن كٸٌٽ حٿٸڄق‪ ،‬حٿٸْخځ رِّخٍس حٿڄن‪٤‬ٸش‬
‫حٿوخ‪٬ٟ‬ش ٿلخڃْيخ حٿ‪ْ٨٬‬ڂ‪ ،‬ڃٌ‪٫ ُٙ‬زي حٿٔ‪ٚ‬ځ‪.‬‬
‫ًڃنٌ طڀٺ حٿٴظَس حٿز‪ْ٬‬يس‪ ،‬حؿظخُ حٿ‪٤‬خٿذ حٿـَُء ڃن‪٤‬ٸش ؿزخٿش ڃَحٍح ًطټَحٍح‪ ،‬ٿټن ًٻٍَ‬
‫حٿٔٴَ حًٕٽ ‪٧‬ڀض ‪٫‬خٿٸش ٳِ ًحٻَطو ًٻؤنيخ كيػض رخٕڃْ حٿٸَّذ؛ ٕڅ حٍطٔخڃخص حٿڄَحىٸش‬
‫ٻڄخ ىٌ ڃ‪٬‬ڀٌځ‪ ،‬طزٸَ ىِ حٕٷٌٍ ٌٍٓهخ‪.‬‬
‫)‪(3‬‬

‫حٿڄَٰد حٿڄـيٌٽ‪ ،‬ڃٌٻٌٍ‪ ،‬ٷزْڀش ٷڀ‪ْ٬‬ش ًطليّيح حٿ‪ٜ‬ٴلش ‪ً .163‬ٿن أ‪ْٟ‬ٲ ْٗجخ ٿڄخ ٷڀظو رو‪ ٌٜٙ‬أك‪ٚ‬ځ ًٍإٍ‬

‫حٿڄٔڀڄْن حٕٳخٍٷش‪ً .‬أنخ أ‪٫‬ظزَ رؤڅ اػنٌٯَحٳْخ حٿ٘ڄخٽ حٗٳَّٸِ ٿڂ طټظڄپ ر‪٬‬ي‪ ،‬رپ ىِ ٷي ريأص رخٿټخى‪.‬‬

‫‪9‬‬

‫ٿٸي حن‪٤‬ڀٶ ڃن ٳخّ ًحؿظخُ حٿ‪٬‬يّي ڃن حٿٸٍَ ًحٿظٸِ رخٿل‪ٜ‬خىّن ًرخٿنٔخء حٿڀٌحطِ ّڀظٸ‪٤‬ن‬
‫حٿٔنخرپ ‪ ، glaneuses‬اٿَ أڅ رڀٮ نيَ ًٍٯش حٿـڄْپ‪ ،‬حٿ٘زْو رنيَ ٓزٌ‪ ،‬كْغ ّ٘ټپ أكي‬
‫ًٍحٳيه حٿَثْْٔش‪ً .‬ط‪٬‬ظزَ ڃْخىو حٿٌحٳَس ًحٿ‪ٜ‬خٳْش حٿڄنليٍس ڃن ؿزخٽ ‪ٛ‬نيخؿش حٿ٘خىٸش‪،‬‬
‫ڃ‪ٜ‬يٍ ٍُٵ حٿ‪ْٜ‬خىّن حٿڄظٌحؿيّن ‪٫‬ڀَ ‪ٟ‬ٴخٳو‪ّ ًٙ .‬ڄټن ٿڀڄَء حؿظْخُ حٿنيَ ٓزخكش‪ ،‬ٿٌٿٺ‬
‫ٻخڅ ڃن حٿ‪ٍ ًٍَُ٠‬ٻٌد حٿٸخٍد حٿٌُ ّ‪٤‬ڀذ ‪ٛ‬خكزو ٷَْٗن ٿټپ ڃن َّٯذ ٳِ حٿڄًٍَ‬
‫اٿَ حٿ‪٠‬ٴش حٕهٍَ‪ً .‬ٷي ‪٣‬ڀذ ڃنو حٿيًٍّٖ نٸڀو ٷخث‪ ٚ‬رخٓظ‪٤٬‬خٱ ‪:‬‬
‫ حنٸڀنِ اٿَ حٿـيش حٕهٍَ‪ ،‬ٿٌؿو حهلل‪.‬‬‫ٳؤؿخرو ‪ٛ‬خكذ حٿڄَٻذ‪:‬‬
‫‪٫‬ڀْٺ أڅ طئىُ ٷَْٗن‬‫ًٍى ‪٫‬ڀْو حٿَكخٿش ‪:‬‬
‫‪ ٙ‬أكڄپ ڃ‪ ِ٬‬نٸٌىح‪.‬‬‫ػڂ ٷٍَح حٓظ‪٬‬ڄخٽ حٿټڀڄش حٿٔلَّش ًىِ ‪ :‬أنخ ‪٣‬خٿذ‪ .‬ٳخٓظي‪٫‬خه حٿَؿپ اٿَ ٍٻٌد حٿٸخٍد ٷخث‪:ٚ‬‬
‫ ڃَكزخ رٺ‪.‬‬‫ًٌّؿي نيَ ًٍٯش ‪٫‬ني حٿليًى حٿ‪٤‬زْ‪ْ٬‬ش حٿظِ طٴ‪ٜ‬پ ىحثَس ؿزخٿش ‪٫‬ن ىحثَس ٳخّ‪ً .‬ڃخ أڅ ّ‪٪٠‬‬
‫حٿڄَء ٍؿڀْو رخٿ‪٠‬ٴش حٿْڄنَ ڃن حٿنيَ‪ ،‬كظَ ٌّى‪ ٩‬حٿٔيپ ًّـي نٴٔو رـزخٿش‪ ،‬أُ رڄن‪٤‬ٸش‬
‫حٿـزڀْْن ‪ً .montagnards‬رخٿٴ‪٬‬پ‪ ،‬ٳبڅ حٿظ‪ٚ‬ٽ َٓ‪٫‬خڅ ڃخ طزيأ ٳِ حٿ‪٨‬يٌٍ حن‪ٚ٤‬ٷخ ڃن حٿ‪٠‬ٴش‬
‫حٿ٘ ڄخٿْش ٿڀنيَ‪ ،‬ٻڄخ طزَُ طڄٌؿخطيخ حٿنخطـش ‪٫‬ن حٿنزخطخص حٿڄظٌحؿيس ريخ رټؼَس؛ ٳٴِ حٿـنٌد‬
‫طٌؿي كٸٌٽ حٿٸڄق ريًڅ أٗـخٍ؛ ًٳِ حٿ٘ڄخٽ طٌؿي حٿـزخٽ حٿڄٰ‪٤‬خس رخٿزٔخطْن‪.‬‬
‫ىټٌح‪ْٓ ،‬ـي ڃلڄي نٴٔو رٸزْڀش ٳ٘ظخٿش حٿ‪َْٰٜ‬س‪ .‬ٳ‪٬‬ڀَ ر‪٬‬ي ٍر‪ٓ ٪‬خ‪٫‬ش ڃْ٘خ ڃن ًحى ًٍٯش‪ ،‬نـي‬
‫ٷَّش ڃن ‪ 200‬ڃنِٽ طي‪ َ٫‬حٿٸڀْ‪٬‬ش‪ً .‬طلخ‪ ١‬ڃنخُٽ حٿٸَّش حٿ‪٬‬خٿْش ًحٿز‪ْ٬‬يس ر‪٠٬‬يخ ‪٫‬ن ر‪،ٞ٬‬‬
‫رؤٗـخٍ ڃظنٌ‪٫‬ش ڃؼپ أٗـخٍ حٿِّظٌڅ ًحٿلٌٍ ‪ً peuplier‬حٿظٌص ًحٿظْن؛ ًطظ٘خرٺ كٌٿيخ‬
‫أٯ‪ٜ‬خڅ حٿټًَځ حٿ‪٠‬وڄش ًحٿڄظ‪َٗ٬‬ش‪ً .‬حٿڄ‪ٚ‬ك‪ ٦‬أڅ رٔخطْن حٿٴٌحٻو ًحٿو‪ َ٠‬طل‪ َ٨‬ر‪٬‬نخّش‬
‫ٳخثٸش ًطٔٸَ ر٘ټپ ؿْي‪ً .‬ىنخٹ ڃٔـي ڃِهَٱ‪ً ،‬ىٌح طَٱ نخىٍ هخٍؽ حٿڄيڅ حٿټزٍَ‪ً ،‬ىٌ‬
‫ّظٌٳَ ‪٫‬ڀَ ڃنزَ ڃن هڄٔش ‪ َ٘٫‬ىٍؿخ‪ًٌّ .‬ؿي ڃٔټن حٿڄ‪٬‬ڀڂ رخٿ‪٤‬خرٶ حًٕٽ أً رخٕكٍَ‬

‫‪10‬‬

‫رخٿَٰٳش حٿڄ‪٤‬ڀش ‪٫‬ڀَ رخكش حٿڄٔـي‪ً .‬ٷي رنْض ريحهپ رٔظخڅ حٿزَطٸخٽ حٿٌُ ٌّؿي ٳِ ڃڀټْش‬
‫حٿڄٔـي‪ ،‬ك‪َْ٨‬س ڃو‪ٌٜٛ‬ش ٿلٌْحنخص حٿًِحٍ حٿ‪٬‬خرَّن‪.‬‬
‫ اٌّذاسط ‪ٚ‬اٌّغبجذ ‪ٚ‬اٌغٍجخ اٌججٍ‪:ْٛ١‬‬‫ٷخرپ ڃلڄي حٿڄ‪٬‬ڀڂ حٿٌُ ٿڂ ّظؤهَ ٳِ ڃنلو "حٿَطزش"‪ ،‬أُ أنو ٓڄق ٿو رڄظخر‪٬‬ش حٿيًٍّ ڃ‪٪‬‬
‫حٿظٌّٰش ًحٿڄزْض ڃـخنخ رخٿڄٔـي ٍٳٸش حٿ‪٤‬ڀزش حٕؿخنذ حٓهَّن‪ً .‬ٻڄخ ٓزٶ أڅ ٷڀنخ‪ ،‬ٳبڅ ؿزخٿش‬
‫ّلظټًَڅ حٿ‪٬‬ڀڂ هخٍؽ حٿڄَحٻِ حٿټزٍَ رخٿڄَٰد‪ ،‬ٿټن أُ ‪٫‬ڀڂ ىٌح؟! ٳڄيحٍٓيڂ حٿظِ ّٴظوًَڅ‬
‫ريخ‪ ٙ ،‬طٸيځ ٌٍٓ ط‪٬‬ڀْڄخ ػخنٌّخ ڃليًىح‪ً ،‬ىِ رخٿظؤٻْي أٷپ ڃٔظٌٍ ڃن ؿخڃ‪٬‬خطنخ حٿٸًَٓ‪ٌّ٤‬ش‪.‬‬
‫ًّ‪٬‬ظزَ حٿڄَء ‪٣‬خٿزخ أً ‪٫‬خٿڄخ‪ ،‬اًح ٻخڅ كخٳ‪٨‬خ ٿڀٸَآڅ حٿټَّڂ رخٗ‪ٟ‬خٳش اٿَ ڃ‪٬‬ڀٌڃخص رْٔ‪٤‬ش ٳِ‬
‫حٿنلٌ ًحٿٴٸو‪ .‬أڃخ رو‪٫ ٌٜٙ‬ڀٌځ حٿًَف ًحٕىد ًحٿٴڀٔٴش ًحٿٴِّْخء ًحٿٴڀٺ ًحٿَّخ‪ْٟ‬خص‬
‫ًحٿظخٍّن ًحٿـَٰحٳْخ ًحٿڀٰخص حٿلْش‪ ،‬ٳټْٲ ّڄټن أڅ ط‪٬‬ڀڂ ٳِ رڀي ّټَه ٻپ ؿيّي ‪ٛ‬خىٍ ‪٫‬ن‬
‫حٿن‪ٜ‬خٍٍ؟‬
‫ًحٕڃَ حٿڄؤٿٌٱ ٿيٍ ٻپ ڃٔڀڄِ اٳَّٸْخ حٿ٘ڄخٿْش ًه‪ٌٜٛ‬خ حٿڄٰخٍرش‪ ،‬ىٌ آٍخٽ حٿ٘خد‬
‫حٿَحٯذ ٳِ حٿظټٌّن اٿَ أڃخٻن ڃوظڀٴش‪ًٍ .‬ٯڂ طَْْٰ حٿڄ‪٬‬ڀڄْن‪ ،‬ٳبڅ حٿڄنيـْش ط‪٨‬پ ىِ نٴٔيخ؛‬
‫ٿٌٿٺ ّ‪٬‬ظٸي حٿڄظ‪٬‬ڀڂ رؤنو ڃظ‪٬‬يى حٿڄ‪٬‬خٍٱ ‪ polymathe‬ر٘ټپ ڃظڄِْ‪ٕ ،‬نو طڀٸَ ط‪٬‬ڀْڄو ‪٫‬ڀَ ّي‬
‫أٓخطٌس ڃوظڀٴْن ًڃظزلَّن ٳِ ڃْيحنيڂ‪.‬‬
‫ًىنخٹ ٓزذ آهَ ّي‪ ٌ٫‬حٿ‪٤‬خٿذ اٿَ حٿيـَس‪ً ،‬ىٌ أڅ حٿظٌّٰش ًحٿڄزْض ًحٿظ‪٬‬ڀْڂ ًحٿڄڀزْ طٸيځ‬
‫ڃـخنخ ٳِ حٿڄٔخؿي‪ ،‬ٳټْٲ ّڄټن ٿڀڄَء أڅ ّٸخًځ ىٌح حٗٯَحء؟ ًىنخٹ حڃظْخُ آهَ ‪ّ ٙ‬ٸيٍ رؼڄن‬
‫ٳِ حٿڄَٰد‪ّ ،‬ل‪ َ٨‬رو حٿ‪٤‬خٿذ‪ً ،‬ىٌ أنو ڃن حٿڄٔڄٌف ٿو حٿٔٴَ ڃن رڀيه اٿَ رڀي آهَ ‪٣‬ڀزخ‬
‫ٿڀ‪٬‬ڀڂ ؛ ًىٌ ڃخ ‪ّ ٙ‬ڄټن ٿٖڃِ أڅ ّل‪ َ٨‬رو؛ ٳيٌ ّ‪٨‬پ ىحهپ ٷَّظو ‪ٌ٣‬حٽ كْخطو ً‪ّٰ ٙ‬خىٍىخ‬
‫ا‪ ٙ‬رخطـخه ٌٓٵ حٿٸزْڀش‪.‬‬
‫ًّٔټن حٿ‪٤‬خٿذ حٕؿنزِ أكي حٿزٌْص حٿڄـخًٍس ٿڀڄٔـي حٿظِ طظٔ‪ ٪‬ٿوڄٔش أً ٓظش ‪٣‬ڀزش‪ .‬أڃخ‬
‫حٕػخع ٳيٌ رْٔ‪ًّ ،٢‬ظټٌڅ ڃن ك‪ٜ‬خثَ ًر‪٬٠‬ش ٍٳٌٱ ٿٌ‪ ٪ٟ‬حٿټظذ ًحٿڄ‪ٚ‬رْ‪ًّ .‬ظڂ‬
‫ح‪ٓٙ‬ظْٸخ‪ ٥‬ڃزټَح ٷزپ ًَٗٵ حٿ٘ڄْ‪ ،‬كْغ ّظٌ‪ٟ‬ؤ حٿ‪٤‬ڀزش رخٿ‪ْ٬‬ن حٿڄـخًٍس ٿڀڄٔـي أً حٿڄنخر‪٪‬‬
‫حٿڄظٌحؿيس ريحهڀو ًّ‪ٜ‬ڀٌڅ ؿڄخ‪٫‬ش‪ً .‬ڃ‪٧ ٪‬يٌٍ نٌٍ حٿ‪ٜ‬زخف ّٸيځ ٿيڂ ٓټخڅ حٿٸَّش حٿلََّس‬

‫‪11‬‬

‫[ًىِ ‪٫‬زخٍس ‪٫‬ن ٓڄْي ڃ‪٤‬زٌم رخٿؼٌځ ًحٿٴڀٴپ]‪ً .‬رَٔ‪٫‬ش ٳخثٸش ّڀظيڂ حٿ‪٬٤‬خځ رٌحٓ‪٤‬ش ڃڀ‪٬‬ٸش‬
‫ًكْيس ّظنخًد حٿ‪٤‬ڀزش ‪٫‬ڀَ حٓظ‪٬‬ڄخٿيخ‪.‬‬
‫ًر‪٬‬ي ىٌه حٿٌؿزش حًٕٿَ‪ّٜ ،‬پ حٿظ‪ٚ‬ڃٌْ حٿٸخ‪٣‬نْن رخٿٸَّش ًّوظڀ‪ٌ٤‬څ رخٿ‪٤‬ڀزش حٕؿخنذ‪ .‬ىټٌح‪،‬‬
‫ّظنخًٽ ٻپ ًحكي ٿٌكو ًّڄلِ حّٓخص حٿٸَآنْش حٿظِ طڂ كٴ‪٨‬يخ رخٕڃْ‪ ،‬ڃن أؿپ ٻظخرش آّخص‬
‫ؿيّيس‪ .‬ٳؤڃخ حٿڄظٸيڃٌڅ ڃن حٿظ‪ٚ‬ڃٌْ‪ ،‬ٳبنيڂ ّټظزٌنيخ ڃ‪٬‬ظڄيّن ‪٫‬ڀَ ًحٻَطيڂ؛ ًأڃخ حٿـيى ٳبنيڂ‬
‫ّنٸڀٌڅ ڃخ ّڄڀْو ‪٫‬ڀْيڂ حٿٸيڃخء حٿٌّن ّ‪ٜ‬زلٌڅ رٌٿٺ ڃَٗيّن ٿيڂ رڄ‪٬‬نَ ڃن حٿڄ‪٬‬خنِ؛ ًْٓظ‪ْ٬‬ن‬
‫‪٫‬ڀْيڂ طٸيّڂ هيڃش ٿيئ‪ٙ‬ء ٻڄٸخرپ؛ ًىٌ ڃخ ٓن‪ َٝ٬‬ٿو ٳِ حٿٌٷض حٿڄنخٓذ‪ً .‬ڃخ أڅ طڄٖ‬
‫حٕٿٌحف رخٿټظخرش حٿ‪َ٬‬رْش‪ ،‬كظَ طظ‪٬‬خٿَ حٕ‪ٌٛ‬حص؛ ٕڅ حٿيًٍّ ط‪٬‬ڀڂ ريٌه حٿ‪َّ٤‬ٸش‪٫ً .‬ني‬
‫حٿٔخ‪٫‬ش حٿلخىّش ‪ّ ،َ٘٫‬ظٌٷٲ حٿِ‪ْ٫‬ٶ ًطٌ‪ ٪ٟ‬حٕٿٌحف رزخد حٿټظخد‪ً .‬ر‪٬‬ي طنخًٽ ًؿزش هٴْٴش‬
‫ًأىحء ‪ٚٛ‬س حٿ‪٨‬يَ‪ ،‬طزيأ حٿيٍحٓش ڃن ؿيّي ٿظنظيِ ‪٫‬ني حٿٔخ‪٫‬ش حٿَحر‪٬‬ش ڃٌ‪٫‬ي ‪ٚٛ‬س حٿ‪.َٜ٬‬‬
‫ًّٔظَّق حٿظ‪ٚ‬ڃٌْ ًحٿ‪٤‬ڀزش ڃن حٿٔخ‪٫‬ش حٿَحر‪٬‬ش ًحٿَر‪ ٪‬اٿَ كْن ڃَٰد حٿ٘ڄْ‬
‫‪ً .(4) El-maghreb‬ر‪٬‬ي ‪ٚٛ‬س حٿڄَٰد‪ّ ،‬نظَ٘ حٿ‪٤‬ڀزش حٕؿخنذ ٳِ حٿٸَّش ًّٔظـيًڅ‬
‫‪٬٣‬خڃيڂ ڃن ٻپ رْض‪٫ً .‬نيڃخ طټٌڅ حٿـٌٿش ڃؼڄَس‪ً ،‬ٯخٿزخ ڃخ طټٌڅ ٻٌٿٺ‪َّ ،‬ؿ‪ ٪‬ىئ‪ٙ‬ء حٿ‪٤‬ڀزش‬
‫اٿَ حٿڄٔـي ًٷي كڄڀٌح ڃ‪٬‬يڂ أ‪٣‬زخٵ حٿټٔټْ ًحٿڀلڂ حٿڄ‪٤‬زٌم ًحٿْٸ‪ْ٤‬ن ًحٿِرْذ ًحٿظْن‬
‫ًحٿِريس ًحٿ‪ٔ٬‬پ ًحٿوزِ حٿن‪...‬‬
‫ًّ‪٬‬ظزَ ‪٬٣‬خځ حٿ‪٘٬‬خء أىڂ ًؿزش ٳِ حٿٌْځ‪ ،‬ٳيٌ ‪٫‬زخٍس ‪٫‬ن ًٿْڄش كٸْٸْش ّنظ‪َ٨‬ىخ حٿ‪٤‬ڀزش رٴخٍ٭‬
‫حٿ‪ٜ‬زَ ڃنٌ حٿٴـَ‪ .‬ٿټن ٷزپ طنخًٽ حٿ‪٬٤‬خځ‪ ،‬ڃن حٿ‪ُٚ‬ځ أىحء ‪ٚٛ‬س حٿ‪٘٬‬خء حٿظِ طظڂ ر‪٬‬ي ٓخ‪٫‬ش‬
‫ًن‪ٜ‬ٲ طٸَّزخ ڃن كڀٌٽ حٿ‪ٚ٨‬ځ‪ً .‬ڃزخَٗس ر‪٬‬ي أىحء ىٌح حٿٌحؿذ حٿيّنِ‪ ،‬طٌ‪ ٪ٟ‬ٻپ حٿڄؤٻٌ‪ٙ‬ص‬
‫ٳٌٵ ك‪َْٜ‬س ًّظلڀٶ حٿ‪٤‬ڀزش كٌٿيخ ًّزٔڄڀٌڅ ػڂ ّيـڄٌڅ ‪٫‬ڀَ حٕ‪٣‬زخٵ حٿڄٴ‪٠‬ڀش ٿيّيڂ‪،‬‬
‫ڃٔظويڃْن أ‪ٛ‬خر‪٬‬يڂ‪ٕ ،‬څ حٓظ‪٬‬ڄخٽ حٿڄڀ‪٬‬ٸش ًحٿٌ٘ٻش ٯَْ ڃَٯٌد ٳْو ٿيٍ حٿٰخٿزْش حٿ‪٨٬‬ڄَ‬
‫ڃن حٿڄٰخٍرش‪.‬‬
‫ًر‪٬‬ي طنخًٽ حٿ‪٬٤‬خځ‪ّ ،‬ٴ‪٬‬پ ٻپ ًحكي ڃخ ّلڀٌ ٿو‪ .‬ٳخٿز‪َّ ٞ٬‬حؿ‪ ٪‬ىًٍٓو طلض حٿنٌٍ حٿزخىض‬
‫ٿڀڄ‪ٜ‬خرْق حٿِّظْش ًحص حٿ٘ټپ حٿيحثَُ أً حٿزْ‪ً ٌُ٠‬حٿ٘زْيش رٸنخىّپ حٿٌْنخڅ ًحٿًَڃخڅ‬
‫)‪ّ (4‬ڀق حًٍٕرٌْڅ ‪٫‬ڀَ ٻظخرش ‪ Mar’reb‬أً ‪ً Maghreb‬حٿن‪٤‬ٶ ريڄخ ‪٫‬ني كيّؼيڂ ‪٫‬ن حٿڄَٰد ‪ Maroc‬ٻزڀي‪ً .‬ٿٌ ٻڀٴٌح‬
‫أنٴٔيڂ ‪٫‬نخء ٷَحءس حٿ‪ٜ‬ٴلش ‪ 30‬ڃن حٿـِء حًٕٽ ڃن "حٿڄَٰد حٿڄـيٌٽ" ‪ٙ‬نظزيٌح اٿَ ه‪٤‬جيڂ ‪.‬‬

‫‪12‬‬

‫حٿٸيحڃَ؛ ًحٿز‪ ٞ٬‬حٓهَ ًَُّ كټخّخص ًآهًَڅ ّلْټٌڅ ػْخريڂ ًىنخٹ ڃن ّنخڃٌڅ رڀزخٓيڂ‬
‫ىًڅ أڅ ّ‪ًَْ٬‬ح أُ حىظڄخځ ٿڀـڀزش حٿٸخثڄش كٌٿيڂ‪.‬‬
‫ ِ‪ٛ‬ال‪ ٞ‬ث‪ٛ‬شز‪ ٝ‬ع‪١‬ذ "اٌش‪٠‬بض‪ "Sport men ٓ١١‬ثذائشح فبط‪:‬‬‫ٍٯڂ كٴخًس ح‪ٓٙ‬ظٸزخٽ حٿظِ ٿٸْيخ ڃلڄي رن حٿ‪ْ٤‬ذ ڃن ‪َ٣‬ٱ ىئ‪ٙ‬ء حٿ٘زخد‪ ،‬ٳبنو ٿڂ ّٸڂ ٌٍٓ‬
‫)‪(5‬‬

‫ػ‪ٚ‬ػش أّخځ رخٿٸڀْ‪٬‬ش‪ .‬ٳٸي ٓڄ‪ ٪‬رٌؿٌى "ً‪٫‬يس"‬

‫ٷَد ‪َّٟ‬ق حٿٌٿِ ڃٌ‪ ُٙ‬رٌٗظَ حٿوڄخٍ‪،‬‬

‫ٿٌٿٺ ٯخىٍ حٿڄټخڅ ٍٳٸش ڃـڄٌ‪٫‬ش ڃن حٿ‪٤‬ڀزش‪.‬‬
‫ًٿڂ طټن حٿڄٔخٳش ‪ٌّ٣‬ڀش رْن حٿٸڀْ‪٬‬ش ًٷَّش حٿ‪ٜ‬خٳْْن حٿظِ أٷْڂ ‪َّٟ‬ق حٿٌٿِ حٿ‪ٜ‬خٿق ريخ؛‬
‫ًٿ٘ٗخٍس ٳنخىٍح ڃخ ّظَىى ٿٸزو [حٿوڄخٍ]‪٫‬ڀَ حٕٿٔن‪ .‬ٳؤطزخ‪٫‬و َّٳ‪ٌ٠‬څ حٿڄ‪٬‬نَ حٿڄٸظَڅ ريٌح‬
‫حٿڀٸذ ًىٌ "رخث‪ ٪‬حٿوڄَ" ًّي‪ٌ٫‬څ رؤڅ حٿټڀڄش ط‪٬‬نِ ‪٫‬ڄخٍ [ڃن ّزنِ ًّٔظٌ‪٣‬ن ًٌُّ‪٩‬‬
‫حٿوَْحص]‪ً .‬طٌؿي ڃِحٍحص ٻؼَْس‪ ،‬ڃن حٿٔخٷْش حٿلڄَحء اٿَ ‪٣‬نـش ڃو‪ٜٜ‬ش ٿڄٌ‪ ُٙ‬رٌٗظَ‬
‫)‪(6‬‬

‫حٿٌُ ّ‪٬‬ظزَه أىخٿِ ٳخّ ْٓي ٻپ حٿڄِحًٿْن ٿڀَّخ‪ٟ‬ش ًه‪ٌٜٛ‬خ حٿٴَٓخڅ ًحٿَڃخس‬

‫ًّٔيَ‬

‫"حٿڄٸيڃٌڅ" رخٿ‪٬‬يّي ڃن حٕ‪َٟ‬كش حٿڄو‪ٌٜٛ‬ش ٿيٌح حٿٌٿِ ‪٫‬ڀَ ط‪ًٚ‬س "ًٍى" ىٌه حٿِحًّش‬
‫حٿڄنظَ٘س ر٘ ټپ ٻزَْ ً حٿټؼَْس حٕطزخ‪٩‬؛ أً ٿْْ ىيٳيخ ىٌ حٿيٳخ‪٫ ٩‬ن حٿڄٔټن ًحٿٸَّش ًحٿٸزْڀش‬
‫رپ ًكظَ حٗڃزَح‪ٌٍّ٣‬ش ؟‬
‫ًطن‪٨‬ڂ كٌٽ ىٌه حٿڄَحٻِ حٿيّنْش طيحٍّذ ٳِ حٿَڃخّش‪ ،‬كْغ ّظٌٳَ ر‪ ٞ٬‬حٕىخٿِ ٳِ ىٌح‬
‫حٗ‪٣‬خٍ‪٫ ،‬ڀَ ڃيخٍس ڃٌىڀش؛ ً‪٫‬ڀَ ٓزْپ حٿڄؼخٽ‪ ،‬ٳبڅ ا‪ٛ‬خرش ‪٣‬خثَ ٳِ حٿيٌحء ٿْٔض رخٕڃَ‬
‫حٿنخىٍ‪ .‬ٻڄخ أڅ طيحٍّذ ٍٻٌد حٿوْپ طؼَْ كڄخّ ٓټخڅ حٿٔيٌٽ‪ًّ ،‬ـذ ح‪٫ٙ‬ظَحٱ رؤڅ حٿنظخثؾ‬
‫حٿڄل‪ٜ‬پ ‪٫‬ڀْيخ ڃن ‪َ٣‬ٱ أطزخ‪ ٩‬ڃٌ‪ ُٙ‬رٌٗظَ‪ ،‬طزْن ‪٫‬ن هٴش كَٻخطيڂ ًٗـخ‪٫‬ظيڂ‪ .‬ٳيئ‪ٙ‬ء‬
‫حٿٴَٓخڅ ّٸٴٌڅ ٳٌٵ حٿَٔؽ أػنخء ٍٻ‪ ٞ‬حٿل‪ٜ‬خڅ ًّيخؿڄٌڅ رزنخىٷيڂ أً ّ‪ٚ‬كٸٌڅ ‪٫‬يًح‬

‫)‪(5‬‬

‫حن‪ َ٨‬حٿڄَٰد حٿڄـيٌٽ‪ ،‬حٿـِء حًٕٽ‪ ،‬ڃٌٻٌٍ‪ ،‬ٷزْڀش رنِ ْٓيحع ًرنِ ٓ‪ْ٬‬ي‪ ،142 .ٙ ،‬حٿيخڃٖ ‪ً .41‬حٿٌ‪٫‬يس ىِ‬

‫كٴڀش اكٔخنْش طٸخځ ‪٫‬ڀَ َٗٱ أًٿْخء حٿڄن‪٤‬ٸش‪.‬‬
‫)‪(6‬‬

‫ٿٸي ًؿيص رخٿـِء حٿؼخٿغ ڃن ٻظخد ح‪ٓٙ‬ظٸ‪ٜ‬خ ًطليّيح رخٿ‪ٜ‬ٴلش ‪ 97‬نزٌس ڃوظ‪َٜ‬س ‪٫‬ن ىٌح حٿٌٿِ؛ ًحٓڄو حٿلٸْٸِ ىٌ‬

‫ڃلڄي رن ڃٌَٓ حٿ٘خًُ؛ أڃخ ح‪ٓٙ‬ڂ حٿٌُ حٗظيَ رو ًىٌ رٌٗظَ‪ ،‬ٳَْؿ‪ ٪‬اٿَ طلٸْٸو ٿڀټَحڃش حٿظخٿْش‪ :‬ٳٴِ اكيٍ ٓنٌحص‬
‫حٿـٴخٱ‪٣ ،‬ڀذ حٕىخٿِ ڃن حٿٌٿِ حٿ‪ٜ‬خٿق رؤڅ ّي‪ ٌ٫‬حهلل ٗنِحٽ حٿڄ‪ً ،َ٤‬ڃخ أڅ ٍٳ‪ ٪‬أٻٴو اٿَ حٿٔڄخء كظَ حٓظـخد حهلل‬
‫ٿي‪ٌ٫‬طو‪ً .‬ٷي طٌٳِ ڃٌ‪ ُٙ‬رٌٗظَ ٓنش ‪ 997‬ىـَّش [‪ 1589‬ڃْ‪ٚ‬ىّش] ًىٳن رـزپ أڃَٻٌ رٸزْڀش ٳ٘ظخٿش‪[ .‬حن‪ َ٨‬حٿنزٌس حٿظخٍّوْش‬
‫‪٫‬ن ٳ٘ظخٿش]‪.‬‬

‫‪13‬‬

‫ًىڄْخ‪٬ًّ .‬ظزَ حٿڄَء ٳخٍٓخ ڃټظڄ‪٫ ٚ‬نيڃخ ّظڄټن ڃن حٿٸْخځ رڄخ ّڀِ ‪ّ :‬ٸٲ ٍؿ‪ٚ‬څ ‪٧‬يَح ٿ‪٨‬يَ‬
‫‪٫‬ڀَ َٓؽ نٴْ حٿل‪ٜ‬خڅ ًّټًَڅ ‪٫‬ڀَ ڃـڄٌ‪٫‬ش ڃن "حٕ‪٫‬يحء"‪ ،‬رلْغ ّ‪٤‬ڀٶ حٿٴخٍّ‬
‫حٕڃخڃِ حٿنخٍ ‪٫‬ڀَ حٿٴخٍّن ٳِ كْن ّټٌڅ ٍٳْٸو حٿٌُ ٌّحؿو ًّپ حٿل‪ٜ‬خڅ ڃٔظ‪٬‬يح " ٿٸظپ" ڃن‬
‫ّ٘ټپ ه‪َ٤‬ح ‪٫‬ڀْيڄخ‪ً .‬طنٔذ اٿَ ڃٌ‪ ُٙ‬رٌٗظَ ٻَحڃش ٗزْيش رټَحڃش حٿـي حًٕٽ ٿڀٌٿِ‬
‫حٿ‪ٜ‬خٿق رٌؿيحّن رخٿَّٲ‪.‬‬

‫)‪(7‬‬

‫ٳٸي ىٳن حًٕٽ رٸَّش حٿ‪ٜ‬خٳْْن حٿظِ ط‪٬‬ظزَ ىِ ڃٸَه حٿڄ‪ًَ٬‬ٱ‪.‬‬

‫ًٻخڅ أىخٿِ رنِ ڃِڱڀيس‪ً ،‬ىِ ٷزْڀش ؿزڀْش ڃـخًٍس ٿٴ٘ظخٿش‪ّ ،‬ٸيٌٓڅ ىٌح حٿٌٿِ ًّ‪٬‬ظزًَڅ‬
‫أنٴٔيڂ هيحڃخ ٿو‪ً .‬ٷي ٷخڃٌ ح ٳِ اكيٍ حٿڀْخٿِ رَٔٷش ؿؼڄخنو ڃن حٿٸزَ‪ ،‬ڃ‪٬‬ظزَّن رؤنيڂ أًٿَ رو‬
‫ڃن ٯَْىڂ ! ًرَٔ‪٫‬ش ىٳنٌه رٸَّش أًَُّس‪ .‬ٯَْ أڅ ٓټخڅ حٿ‪ٜ‬خٳْْن ‪٫‬ڀڄٌح ريٌح "ح‪ٙ‬هظـ‪ّٚ‬‬
‫حٿٌٍ‪ً Pieux larcin "٩‬ٳظلٌح حٿٸزَ‪ً ،‬ٻڂ ٻخنض ٳَكظيڂ ٻزَْس ‪٫‬نيڃخ ًؿيًح حٿٌٿِ رڄټخنو‪.‬‬
‫ً‪٫‬نيڃخ طڀٸِ أىخٿِ رنِ ڃِڱڀيس ح ٿوزَ‪ ،‬أٍحىًح حٿظؤٻي ڃن أڅ ًٿْيڂ حٿڄلزٌد ڃخ ُحٽ ٍحٷيح ٳِ‬
‫حٿڄټخڅ حٿٌُ ىٳنٌه ٳْو‪ .‬ٳخٓظويڃض حٿڄ‪٬‬خًٽ ُٗحٿش حٿظٔ‪ْ٬‬ن ٓنظڄظَح ڃن حٿظَحد حٿڄٌ‪٩ٌٟ‬‬
‫ٳٌٵ حٿٸزَ؛ ًًؿي حٿٌٿِ حٿٔ‪ْ٬‬ي ٻڄخ طڂ ً‪٬ٟ‬و‪ ،‬ٳِ ىْجش حٿنخثڂ‪ .‬ٿٸي رٸِ ٻڄخ ىٌ رٌؿيو‬
‫حٿ٘خكذ ًٿلْظو حٿ‪ٌّ٤‬ڀش حٿزْ‪٠‬خء حٿڄظنخػَس ٳٌٵ ‪ٛ‬يٍه‪ً .‬ٳِ ڃٔخء ًٿٺ حٿٌْځ‪٧ ،‬يَ حٿٌٿِ ٳِ‬
‫كڀڂ حٿ‪٬‬يّي ڃن حٕٗوخ‪ ٙ‬حٿٌٍ‪ْ٫‬ن رخٿٸزْڀظْن ًهخ‪٣‬زيڂ ٷخث‪ ،ٚ‬اڅ ؿؼڄخنو ٻخڅ ڃٌؿٌىح رخٿٸزَّن‬
‫ڃ‪٬‬خ‪ ،‬رخٿ‪ٜ‬خٳْْن ًرؤًَُّس‪ً .‬رٌٿٺ أٷْڂ ٿو ‪َّٟ‬ق ٳِ حٿٸَّظْن‪ ،‬ڃ‪ ٪‬ح‪٫ٙ‬ظٸخى حٿَحٓن ٿيٍ‬
‫حٿـڄْ‪ ٪‬رؤنو ًٿِ ‪ْ٨٫‬ڂ‪ ،‬ڃخىحځ ٷي كٸٶ ىٌه حٿټَحڃش ر‪٬‬ي ڃٌطو‪.‬‬
‫اڅ ڃٌ‪ ُٙ‬رٌٗظَ ّل‪ َ٨‬طٸَّزخ رنٴْ حٿظٸيّْ حٿٌُ ّل‪ َ٨‬رو حٿڄٌٿَ اىٍّْ رٴخّ‪ًٙ .‬‬
‫ّظٌٷٲ حٿنخّ ‪٫‬ن ُّخٍس ٷزَه‪ ،‬ه‪ٌٜٛ‬خ ٳِ أ‪ْ٫‬خى ‪٫‬خٌٍٗحء ًٳِ حٿ‪٬‬خَٗ ڃن ٍؿذ‪ ،‬كْغ‬
‫ّظټخػَ حٿٌحٳيًڅ ‪٫‬ڀَ ٷزش حٿ‪َّ٠‬ق ًّؤطِ حٿ‪٬‬يّي ڃن حٿٴَٓخڅ ًحٿَڃخس ‪٣‬ڀزخ ٿڀزَٻش ًٿڄِّي ڃن‬
‫حٿڄيخٍس ًحٿٸٌس ًحٿ٘ـخ‪٫‬ش‪.‬‬
‫ًنلن نـي حٿ‪٬‬يّي ڃن أطزخ‪ ٩‬حًٕٿْخء رخٿَٰد)‪[ (8‬حٿڄَٰد]‪ ،‬ڃڄن ّڄخٌٍٓڅ حٿظيحٍّذ حٿَّخ‪ْٟ‬ش‬
‫حٿ‪٬‬نْٴش‪ً .‬نٌٻَ ڃن رْن ىئ‪ٙ‬ء حٿ‪ٜ‬ڀلخء ‪ :‬ڃٌ‪ ُٙ‬رٌٗظَ ريحثَس ٳخّ ًْٓيُ ‪ٚ٫‬ٽ حٿلخؽ‬
‫)‪ (7‬حن‪ ،َ٨‬حٿڄَٰد حٿڄـيٌٽ‪ ،‬ڃٌٻٌٍ‪ ،123 .ٙ ،‬ٳٸي أٻي ٿِ ر‪ ٞ٬‬حٿَّٴْْن رؤڅ رٌؿيحّن ّظٌٳَ أّ‪٠‬خ ‪٫‬ڀَ ڃٌىزش حٿل‪ٌٍ٠‬‬
‫رؤڃخٻن ڃظ‪٬‬يىس ٳِ نٴْ حٿٌٷض ‪ .ubiquité‬ٳَٳخطو ٌّؿي رخٿ‪٬‬يّي ڃن حٕڃخٻن‪ .‬ٿٌٿٺ ٳبڅ ٻپ ٷزَ ٿزٌؿيحّن ّظٌٳَ ‪٫‬ڀَ ٍٳخطو‬
‫رخٿټخڃپ‪.‬‬
‫)‪ (8‬نٴْ حٿڄَؿ‪ ٪‬حٿٔخرٶ‪30 .ٙ ،‬‬

‫‪14‬‬

‫ر‪ٌ٠‬حكِ ‪٣‬نـش ًْٓيُ ‪ٚ٫‬ٽ رنيحًًى رڄَنْٔش [ ؿزخٿش ] ًْٓيُ ڃلڄي رٌُّخڅ رٌّٔ‬
‫ًْٓيُ ٓ‪ْ٬‬ي رن ًٷخ‪ ٙ‬رلٌُ ڃَحٻٖ‪.‬‬
‫ًّ‪٬‬ظزَ ڃٌ‪ ُٙ‬رٌٗظَ أّ‪٠‬خ ٍح‪ْ٫‬خ ٿڀڄٌْٓٸْْن ًٿڀڄٰنْْن حٿٌّن ّؤطٌڅ ٿِّخٍطو ‪٣‬ڀزخ ٿڀ‪ٌ٬‬څ‪،‬‬
‫كْغ ّٸٴٌڅ ٿْخٿِ ‪٫‬يّيس ٳِ حٿ‪َ٬‬حء أً رـٌحٍ ٷزَه‪ ،‬ٳِ حنظ‪٨‬خٍ ‪٧‬يٌٍ حٿٌٿِ حٿٔ‪ْ٬‬ي حٿٌُ‬
‫طڄڀئىڂ ٻڀڄخطو ن٘خ‪٣‬خ ًكٌّْش‪ً .‬ٯخٿزخ ڃخ ّلٸٸٌڅ ٯَ‪ٟ‬يڂ ًّٔظْٸ‪ٌ٨‬څ ٳِ حٿ‪ٜ‬زخف‪٬ٓ ،‬يحء‬
‫رڀٸخء ْٓيىڂ ًٓڄخ‪ ٩‬حٿٌ‪ٌ٫‬ى حٿ‪ٜ‬خىٍس ‪٫‬نو رڄٔظٸزپ ٳنِ ًح‪٫‬ي‪.‬‬
‫أڃخ حٿ٘زخد حٿٌّن ٿڂ ّظڀٸٌح طَرْش ڃٌْٓٸْش‪ ،‬ٳْؤطٌڅ اٿَ حٿِحًّش ٿظڀٸِ ىًٍّ ٳِ نٌ‪ْ٫‬ن ڃن‬
‫حٿٰنخء‪ ،‬ڃ٘يٌٍّن ٳِ حٿزخىّش حٿڄَٰرْش ًىڄخ حٿ‪٤ْ٬‬ش ًحٿڴزخكْش‪ً .‬طظڄؼپ حًٕٿَ ٳِ ا‪ٛ‬يحٍ‬
‫أ‪ٌٛ‬حص ‪٫‬خٿْش ًحٿ‪َٜ‬حم ر٘ټپ ؿڄخ‪ً ِ٫‬ٳٶ ٷٌح‪٫‬ي ٿڂ أطڄټن ڃن ىٍحٓظيخ؛ أڃخ حٿنٌ‪ ٩‬حٿؼخنِ‪،‬‬
‫ٳيٌ ‪٫‬زخٍس ‪٫‬ن طَىّي ؿڄخ‪ ِ٫‬ٿڀڄٸ‪ " ٪٤‬ىٌ‪-‬ىٌ" ٻڄلخٻخس ٿنزخف حٿټ‪ٚ‬د‪ً .‬أػنخء ا‪ٛ‬يحٍ ىٌح‬
‫حٿ‪َٜ‬حم‪ّ ،‬ٸٴِ حٿَحٷ‪ٌٜ‬څ ٻخٿڄـخنْن ڃ‪ ٪‬حٿٸَ‪٫ ٩‬ڀَ " حٿڴ‪ٚ‬ٽ" [ ًىٌ ‪٣‬زپ ‪ْٟ‬ٶ حٿلـڂ‬
‫ً‪ٌّ٣‬پ‪ ،‬ڃ‪ٜ‬نٌ‪ ٩‬ڃن حٿ‪ْ٤‬ن] ً‪٫‬ڀَ "حٿ‪ً [ "َ٤‬ىٌ ىٱ ‪ َْٰٛ‬رـ‪ٚ‬ؿپ ]‪.‬‬
‫ً‪٫‬ني ً‪ٌٛ‬ٿو اٿَ حٿ‪ٜ‬خٳْْن ًؿي حٿيًٍّٖ ڃزخٍّخص ٷخثڄش ٳِ حٿٰنخء ًحٿَڃخّش ًحٿڄٔخّٴش‪.‬‬
‫ًٻخڅ ىنخٹ حهظ‪ ١ٚ‬رْن حٿَؿخٽ ًحٿنٔخء ًحٕ‪٣‬ٴخٽ‪ ،‬رلْغ ٿڂ ّټن أُ أكي ّ٘‪ َ٬‬رخٿلَؽ أڃخځ‬
‫حٿٌٿِ‪ .‬ٳٸي ٻخڅ ر‪ ٞ٬‬حًُٕحؽ ّظزخىٿٌڅ حٿٸزپ رخٿٸَد ڃن ‪َّٟ‬لو ًّظخر‪ٌ٬‬څ ڃيح‪٫‬زخطيڂ‬
‫رخٿزٔخطْن حٿڄـخًٍس‪ً .‬رـخنذ حٿڄِحٍ‪ ،‬طڂ ًرق ‪٫‬يى ٻزَْ ڃن حٿوَحٱ ًحٿ‪٬‬ـٌٽ ًطيْت ؿزخٽ ڃن‬
‫حٿټٔټْ‪٫ً .‬ني كڀٌٽ حٿڄٔخء‪ ،‬ٻخڅ حٿٴٸَحء ّٸزڀٌڅ ‪٫‬ڀَ ڃټخڅ حٿٌٿْڄش ‪ٕ ،Curée‬څ "حٿٌ‪٫‬يس"‬
‫حٿڄٸخڃش ‪٫‬ڀَ َٗٱ حٿٌٿِ‪ ،‬ٻخنض ڃو‪ٌٜٛ‬ش ٿيڂ‪ً .‬ٳِ ه‪٠‬ڂ ح‪ٙ‬هظ‪ ،١ٚ‬ٻخنض ؿڄخ‪٫‬ش حٿنٔخء‬
‫طٔظَ‪ ِ٫‬حنظزخه حٿـڄْ‪ .٪‬ٳخٿڄڄخٍٓخص حٿـنْٔش حٿَّٔ‪٬‬ش حٿظِ طظڂ رلَّش‪ ،‬ٻخنض طٌىپ حٿيًٍّٖ‪.‬‬
‫ًٻخڅ ّ‪٬‬ڀڂ ٻڄظًٌٵ ٿٖ‪٬٣‬ڄش حٿـْيس‪ ،‬رؤڅ َٗحىش حٕٻپ ٿن طٔزذ ٿو أّش ڃ٘ټڀش‪٫ ،‬ڀَ حٿ‪٬‬ټْ‬
‫ڃن حٿٴـٌٍ ‪ ،luxure‬ٿٌٿٺ ٻخڅ ّظٴخىٍ حٿنٔخء ًحٿٰڀڄخڅ‪ ،‬ٿْْ ڃن رخد حٿٴ‪ْ٠‬ڀش‪ ،‬رپ ڃن رخد‬
‫حٿلٌٍ ٳٸ‪ً .٢‬ٳِ أكي حّٕخځ‪ً ،‬رْنڄخ ٻخڅ ڃٔظڀٸْخ طلض ٷزش ڃٌ‪ ُٙ‬رٌٗظَ‪ ،‬رـٌحٍ حٿٸزَ‬
‫حٿڄٰ‪ َ٤‬رؤؿ ٌحم ڃ‪َُ٤‬س روٌْ‪ً ١‬ىزْش ًٳ‪ْ٠‬ش‪ ،‬اًح ر٘خرش ٳِ حٿ‪َّ٘٬‬ن ڃن ‪٫‬ڄَىخ‪ ،‬ڃظٌٓ‪٤‬ش‬
‫حٿـڄخٽ ًڃَطيّش أكٔن حٕٿزٔش‪ ،‬طٸٲ أڃخڃو‪ً .‬ريًڅ ڃٸيڃخص حٷظَكض ‪٫‬ڀْو رؤڅ ّـخڃ‪٬‬يخ ٳِ‬
‫‪ْ٫‬ن حٿڄټخڅ‪ .‬ٳن‪ َ٨‬اٿْيخ ڃظَىىح ًر‪٬‬ي أڅ طلټڂ ٳِ ٍٯزخص ؿٔيه‪ ،‬طٴٌه رخ‪٫‬ظٌحٍ طخٳو ٷخث‪: ٚ‬‬

‫‪15‬‬

‫اڅ ٻٌنِ َٗٷْخ [ ٷخىڃخ ڃن حٿَ٘ٵ] ّ‪َٟ٬‬نِ ٕٻزَ حٿڄوخ‪ً .َ٣‬اًح ڃخ ٷڄض ٳ‪٫ ٚ٠‬ن ًٿٺ‪،‬‬‫رڄٰخڃَس حٿـڄخ‪ ،٩‬ٳبڅ ٍأِٓ ٿن ط‪٨‬پ ‪ ٌّٚ٣‬ٳٌٵ ٻظٴِ‪ .‬ٳيپ طٴيڄْن ًٿٺ ّخ ‪ِِّ٫‬طِ ؟‬
‫ًٻخڅ ؿٌحد حٿوڀْڀش حٿڄلظڄڀش ٻخٿظخٿِ ‪:‬‬
‫ىٌح ه‪٤‬ؤ ! ىٌح ه‪٤‬ؤ ! ٳزبڃټخڅ أُ ٍؿپ ىنخ أڅ ّلظٴ‪ ٦‬رخٿڄَأس حٿظِ حهظخٍىخ رلَّش‪٫ً .‬ڀَ أّش‬‫كخٽ ٳؤنخ ‪٫‬خّڀش‪.‬‬
‫ًرٸْض ىنخٹ‪ ،‬ڃظ‪ٜ‬ڀزش أڃخڃو ٳِ ً‪ْ٬ٟ‬ش ڃٔظٴِس‪ً .‬ٿټِ ّؼز‪ِّ٫ ٢‬ڄظيخ‪ ،‬ٿٲ حٿيًٍّٖ ٷڀنٌٔس‬
‫ؿ‪ٚ‬رظو كٌٽ ٍأٓو ًط‪٨‬خىَ رخٿنٌځ‪ .‬ٳٰخىٍص حٿ٘خرش حٿڄټخڅ ًىِ طټْپ ٿو ْٓ‪ ٚ‬ڃن حٿ٘ظخثڂ‪ ،‬ڃ‪٬‬ظزَس‬
‫اّخه ؿزخنخ ً ڃو‪ْٜ‬خ ًڃظليّش اّخه رؤڅ ّؼزض ٿيخ حٿ‪٬‬ټْ‪.‬‬
‫اڅ حٿ‪٬‬خّڀش رخٿنٔزش ٿـزخٿش ىِ ‪٫‬زخٍس ‪٫‬ن ڃٌڃْ‪ ،‬كَس أكْخنخ ٿټن أڃش ٳِ ٯخٿذ حٕكْخڅ‪ًّ .‬ڄټن‬
‫َٗحإىخ ًحڃظ‪ٚ‬ٻيخ رخٿظ٘خٍٹ ڃن ‪َ٣‬ٱ حٿ‪٬‬يّي ڃن حٿ‪ِ٬‬حد‪ً .‬ىِ طٸ‪ ِ٠‬كْخطيخ ٳِ حٿًَّڀش‪ ،‬طؤٻپ‬
‫ًطَ٘د ًطَٷ‪ً ٚ‬طڄخٍّ حٿي‪٫‬خٍس ڃ‪ ٪‬أْٓخىىخ ًڃ‪ٌْٟ ٪‬ٳيڂ ٳِ ڃټخڅ هخ‪ّ ٙ‬ي‪ " َ٫‬رْض‬
‫حٿ‪ٜ‬لٴش"‪ً ،‬ىٌ ٗزْو رؤٌٓأ ىًٍ حٿي‪٫‬خٍس حٿڄظٌحؿيس رڄيننخ حًٍٕرْش‪.‬‬
‫ًٳِ حٿڄٔخء حٕهَْ ٿڀٌ‪٫‬يس‪ّ ٙ ،‬زٸَ أُ أػَ ٿڀلْخء‪ ،‬كْغ ّؤهٌ حٿَؿخٽ حٿ‪٬‬خّ‪ٚ‬ص ً حٿٰڀڄخڅ ڃ‪٬‬يڂ‬
‫هخٍؽ حٿ‪َّ٠‬ق ڃظٴٌىْن رټڀڄخص رٌّجش‪ًْٔٓ .‬ؤٽ حٿَكخٿش حٿڄنيىٖ ٗو‪ٜ‬خ ٷَّزخ ڃنو‪٫ ،‬ڄخ اًح ٿڂ‬
‫ّټن ىئ‪ٙ‬ء حٿنخّ ّوٌ٘څ ڃن ٯ‪٠‬ذ حٿٌٿِ رٔزذ أٳ‪٬‬خٿيڂ حٿڄنخٳْش ٿٸٌح‪٫‬ي ح‪ٙ‬كظ٘خځ‪ .‬ٯَْ أڅ‬
‫حٓهَ ْٓليؽ حٿَّٰذ رن‪َ٨‬س ڃظ‪٬‬ـزش ٷخث‪:ٚ‬‬
‫اڅ ڃٌ‪ ُٙ‬رٌٗظَ ڃظٔخڃق‪.‬‬‫ًْٓ‪٬‬ٸذ حٿيًٍّٖ ‪٫‬ڀَ ًٿٺ رخٿٸٌٽ ‪:‬‬
‫‪-‬ڃ‪ً ٪‬ٿٺ‪ ،‬أٿڂ ّٸپ حهلل ط‪٬‬خٿَ ٳِ ٻظخرو حٿ‪ً " ِِّ٬‬ڃن ّ‪٨٬‬ڂ كَڃخص حهلل‪ ،‬ٳيٌ هَْ ٿو ‪٫‬ني ٍرو"‬

‫)‪(9‬‬

‫؟ ًڃخًح طٴ‪٬‬ڀٌڅ رخٿظ‪٬‬خٿْڂ حٿٸَآنْش ؟ ًىپ حٕڃٌٍ طَْٔ رنٴْ حٿ٘ټپ ٳِ ٻپ ٍرٌ‪ ٩‬حٿَٰد‬
‫[حٿڄَٰد]؟‬
‫ رټپ طؤٻْي‪ ،‬ٯَْ أڅ ‪َ٫‬د ًأڃخُّٮ حٿـنٌد ًحٿٌٓ‪َ٬ّ ٙ ٢‬ٳٌڅ ٌٍٓ حٿنٔخء؛ ٳِ كْن أڅ ؿزخٿش‬‫ًحٿٌْْٔٓن ًحٿَّٴْْن ّٴ‪٠‬ڀٌڅ حٿٰڀڄخڅ؛ ًرٔزذ ىٌح حٿًٌٵ حٿوخ‪ ،ٙ‬ن‪٬‬ظٌح رٸٌځ ٿٌ‪.١‬‬

‫)‪(10‬‬

‫)‪ٌٍٓ (9‬س حٿلـَ‪ ،‬حّٓش ‪.27‬‬
‫)‪ (10‬ٿلٔن حٿل‪ ،٦‬ٳبڅ ىٌح حٕڃَ ‪٤ّ ٙ‬زٶ ‪٫‬ڀَ ؿڄْ‪ ٪‬ٷزخثپ ٌّٓ ًحٿَّٲ‪.‬‬
‫حن‪ َ٨‬ٳْڄخ ر‪٬‬ي‪ ،‬ٷزْڀش ح‪ٙ‬هڄخّ ًحٿظڄِْْ حٿٌُ ْٓظڂ ريٌح حٿو‪ ٌٜٙ‬رْن حٕڃخُّٮ حٿوخٿ‪ْٜ‬ن ً حٕڃخُّٮ حٿڄ‪َ٬‬رْن‪.‬‬

‫‪16‬‬

‫ًرْن حٿٸڀْ‪٬‬ش ً حٿ‪ٜ‬خٳْْن طٌؿي أٍر‪ ٪‬ٷٍَ‪ً .‬ىنخٹ كٌحٿِ ‪َّ٘٫‬ن ٷَّش رٴ٘ظخٿش‪ً .‬ىٌه حٿٸزْڀش‬
‫حٿ‪َْٰٜ‬س ڃڀْجش رؤٗـخٍ حٿٴخٻيش‪ ،‬ڃؼپ ٗـَ حٿظٴخف ًحٗؿخ‪ً ٙ‬حٿزَٷٌٵ ًحٿظٌص ًحٿڀٌُ ًحٿظْن‪.‬‬
‫ًّظڂ طٌّ٘ذ حٿټًَځ ٻپ ٓنش ًطـٴْٲ ٻڄْخص ٻزَْس ڃن حٿظْن ‪ٓٙ‬ظي‪ٚ‬ٻيخ ٳِ ٳ‪ٜ‬پ حٿ٘ظخء؛‬
‫ًط‪٬‬ظزَ ٻڄْخص حٿوَّٲ حٕٻؼَ حٓظي‪ٚ‬ٻخ ًطٔڄَ "حٿَّ٘لش"؛ ٻڄخ ٌّؿي ريخ ‪٫‬يى ٻزَْ ڃن‬
‫حٿـْخى ًحٕرٸخٍ ًحٿوَحٱ ًحٿڄخ‪ًَّ .ِ٫‬طيُ حٿَؿخٽ ؿ‪ٚ‬رش ٌٓىحء ٳٌٵ حٿٸڄْ‪ٌ٬٠ًّ ٚ‬څ‬
‫‪٫‬ڄخڃش ٻزَْس كٌٽ ٍأٓيڂ‪ً .‬ىڂ ‪ّ ٙ‬ظوڀٌڅ أريح ‪٫‬ن أٓڀلظيڂ حٿڄظڄؼڀش ٳِ حٿزنخىٵ حٿ‪ٌّ٤‬ڀش‬
‫حٿڄٔظٌٍىس ڃ ن ٳخّ ًٳِ ْٓٲ ‪ٌ٣‬ٿو ڃظَ‪ّ ،‬ظيٿَ ڃن هخ‪َٛ‬طيڂ؛ ًّټظڄپ طٔڀق حٿڄلخٍد‬
‫حٿٴ٘ظخٿِ رونـَ ڃټنخٓش حٿَىْذ حٿٌُ ّظـخًُ حٿلِحځ ڃن أ‪٫‬ڀَ ًڃن أٓٴپ‪ .‬اڅ ٳ٘ظخٿش طٌؿي‬
‫رْن حٿڄ‪َ٤‬ٷش ًحٿٔنيحڅ‪ ،‬ٳ‪ّ ٚ‬ڄټنيخ ٻٸزْڀش ‪َْٰٛ‬س ‪٫‬ني كيًى ىحثَس ٳخّ‪ ،‬ڃٸخًڃش ‪ٔ٫‬خٻَ‬
‫حٿٔڀ‪٤‬خڅ‪ ،‬ڃؼڀڄخ ‪ّ ٙ‬ڄټنيخ ڃٌحؿيش حؿظْخف حٿٸزخثپ حٿـزڀْش حٿټزَْس حٿڄـخًٍس ٿيخ‪.‬‬
‫ٳيِ ڃن ؿيش‪ ،‬طيًٍ ٳِ ٳڀٺ رنِ ڃٔخٍس ًرنِ ًٍُحٽ حٿڀظْن طڄخٍٓخڅ ‪٫‬ڀْيخ طؤػَْح كخٓڄخ؛‬
‫ًڃن ؿيش أهٍَ‪ّ ٙ ،‬ڄټنيخ أڅ ط‪٬‬ٴَ ڃن أىحء حٿ‪َّ٠‬زش ٿڀڄوِڅ‪ ،‬ٳِ كخٿش ‪٫‬يځ طڀٸْيخ حٿڄٔخ‪٫‬يس‬
‫ڃن حٿٸزخثپ حٿڄٔظٸڀش‪ً .‬رظڄ‪٬‬نټڂ ٳِ حٿوَّ‪٤‬ش‪ٓ ،‬ظًَڅ ‪٫‬ڀَ حٿَ٘ٵ ڃن ٳ٘ظخٿش‪ ،‬أٍر‪ ٪‬ٷزخثپ‬
‫‪َْٰٛ‬س ًىِ رنِ ًٍّخڭپ‪ ،ّٚٓ ،‬حٿـخّش ًڃِّخص‪ ًٙ .‬طظـخًُ حٿٸزخثپ حٿوڄْ ڃـظڄ‪٬‬ش‬
‫ڃٔخكش ‪َّ٘٫‬ن ٻْڀٌڃظَح‪َٟ٫ً ٌٙ٣ ،‬خ‪ًٕ .‬څ ر‪٠٬‬يخ ‪ّ ٙ‬لظڄپ حٿز‪ ٞ٬‬حٓهَ‪ ،‬ٳبنيخ ‪ٙ‬‬
‫طظٴخىڂ ً‪ ٙ‬طظلخٿٲ ٳْڄخ رْنيخ‪ ،‬ٿڄٌحؿيش ىْڄنش ٷزْڀش رنِ ًٍُحٽ حٿظِ طنيزيخ رخٓظڄَحٍ‪ً .‬ىِ‬
‫هخ‪٬ٟ‬ش حٓڄْخ ٿڄن ني‪ٌ٫‬ه رٔڀ‪٤‬خڅ حٿڄَٰد حٿٌُ طظـخًُ ٓڀ‪٤‬ظو رخٿټخى‪ٓ ،‬ڀ‪٤‬ش أكي ٻزخٍ ٷْخى‬
‫ر‪ٚ‬ى حٕڃخُّٮ؛ ًٿٌٿٺ ٳبنيخ ط٘ظټِ ىًڃخ اٿَ ٳخّ‪ ،‬ڃن ط‪ٔ٬‬ٴخص رنِ ًٍُحٽ‪ًٕ .‬څ حٿز‪١ٚ‬‬
‫حٿَّ٘ٲ ‪ّٔ ٙ‬ظ‪ ٪ْ٤‬طًَّ‪ ٞ‬ىئ‪ٙ‬ء حٿـزڀْْن حٿڄ‪٬‬ظيّن رؤنٴٔيڂ‪ ،‬ٳبنو ّټظٴِ رن‪ٜ‬ق حٿڄ٘ظټْن‬
‫رخٿظلخٿٲ ٳْڄخ رْنيڂ ‪ٟ‬ي ‪٫‬يًىڂ حٿڄ٘ظَٹ !‬
‫ٿټن‪ّ ،‬ـذ أ‪ ٙ‬ن‪٬‬ظٸي رؤڅ ٳ٘ظخٿش ًأهٌحطيخ حٿ‪َْٰٜ‬حص حٍٕر‪ ٪‬رجْٔخص؛ ٳٰنَ حٿڄن‪٤‬ٸش ّٔڄق ٿيخ‬
‫ربٍ‪ٟ‬خء ڃظ‪٤‬ڀزخص حٿڄوظڀْٔن حٓطْن ڃن حٿ٘ڄخٽ ًحٿـنٌد‪ ،‬ڃ‪ ٪‬ح‪ٙ‬كظٴخ‪ ٥‬رڄخ ّټٴِ ڃن حٿڄئًنش‬
‫ٿڀ‪ ْٖ٬‬رَهخء‪ .‬ٳيٌه حٿڄن‪٤‬ٸش حٿڄٌؿٌىس ‪٫‬ڀَ كيًى ىحثَس ٳخّ‪ ،‬ىِ ‪٫‬زخٍس ‪٫‬ن رٔظخڅ ٗخٓ‪٪‬‬
‫طٌؿي ٳْو أٯڀذ ٳٌحٻو اٳَّٸْخ حٿ٘ڄخٿْش حٿظِ ّظڂ طٌّٔٸيخ ‪٫‬ڀَ ن‪٤‬خٵ ًحٓ‪ .٪‬ىټٌح‪ ،‬طؤطِ حٿٸٌحٳپ‬
‫حٿ‪َ٬‬رْش ڃن ىحثَس ٳخّ ٿڄٸخّ‪٠‬ش ٷڄليخ ًٗ‪َْ٬‬ىخ رو‪ً َ٠‬ٳٌحٻو ؿزخٿش‪٫ .‬ڀڄخ رؤڅ ىنخٹ أّ‪٠‬خ‬

‫‪17‬‬

‫كٸٌٽ حٿٴٌٽ ًحٿ‪٬‬يّ ًحٿلڄ‪ً ٚ‬حٿزخُ‪ٙ‬ء حٿڄًٍِ‪٫‬ش ڃن ‪َ٣‬ٱ ‪٫‬خث‪ٚ‬ص ٯنْش طَٯذ ٳِ‬
‫طنٌّ‪ ٪‬أ‪٬٣‬ڄظيخ‪.‬‬
‫ًٳِ حٌٕٓحٵ‪ّ ،‬زخ‪ ٩‬حٿ‪ٌٜ‬ٱ حٌٕٓى أٻؼَ ڃن حٕرْ‪ٕ ،ٞ‬څ حٿلخثټْن [حٿڄظٌحؿيّن ٳِ ٻپ‬
‫ٷَّش]‪ ،‬ٯخٿزخ ڃخ ّ‪ٜ‬ن‪ٌ٬‬څ أٿزٔش ًحص ٿٌڅ ىحٻن‪ .‬ٳڀنظٌٷٲ ٿل‪٨‬ش أڃخځ ىٻخڅ أكي ىئ‪ٙ‬ء حٿ‪ٜ‬نخ‪٩‬‬
‫حٿظٸڀْيّْن ًٿن‪٤‬ڀذ ڃنو رخٓڂ ڃٌ‪ ُٙ‬رٌٗظَ‪ ،‬رؤڅ ّٸيځ ٿنخ ڃ‪٬‬ڀٌڃخص كٌٽ حٿڀزخّ حٿڄٔظ‪٬‬ڄپ ڃن‬
‫)‪(11‬‬

‫‪َ٣‬ٱ حٿـزڀْْن‪ .‬اڅ ؿٌحرو ْٓټٌڅ ٻخٓطِ‪ :‬ىنخٹ حٿـ‪ٚ‬رش‬

‫حٿَٰحرْش‪ ،‬حٿٌٔىحء طڄخڃخ‪ًٙ ،‬‬

‫طٌؿي ريخ أّش ٳظلش‪ ،‬ٻڄخ أنيخ طٔظويځ ه‪ٚ‬ٽ حٿڄ‪٬‬خٍٹ ًأٿ‪٬‬خد حٿٴًَْٓش‪.‬‬
‫ًىنخٹ حٿـ‪ٚ‬رش حٿٌثزْش [رڀٌڅ حٿٌثذ] ًىِ ٍڃخىّش طٸَّزخ ًطڀزْ أػنخء حٿٸْخځ رخٿلَحٓش أً حٿنيذ‬
‫‪ً .maraude‬طـيًڅ حٿٴل‪ْٜ‬ش حٿڄو‪٤٤‬ش رخٕرْ‪ً ٞ‬حٌٕٓى‪ ،‬أڃخ حٿڄٔڄخس رخٿ٘خًنْش ٳيِ‬
‫ٷ‪َْٜ‬س ؿيح ًط‪ٜ‬پ رخٿټخى اٿَ حٿَٻزظْن ًٷڀنٌٔطيخ ٻزَْس ر٘ټپ ڃٴَ‪ً .١‬ط‪٬‬ظزَ حٿٌُحنْش أٻؼَىخ‬
‫أنخٷش‪ً ،‬ىِ ‪ٌّ٣‬ڀش ًهٴْٴش ًڃ‪َُ٤‬س رخٿلََّ ‪٫‬ني حٿلٌحِٗ‪ .‬أڃخ أٻؼَىخ هٌ٘نش ٳيِ حٿل‪ٜ‬زْش‬
‫ًرٌنيحٱ؛ ًىٌه حٕهَْس ىِ ٿزخّ حٿوڄخْٓن ًٷ‪٤‬خ‪ ٩‬حٿ‪َ٤‬ٵ‪ً .‬أهَْح‪ ،‬ىنخٹ حٿوٌِّّش‪ٕ ،‬څ‬
‫ٿٌنيخ ٗزْو رڀٌڅ حٿـٍِ ًطڀزْ ٳِ حٿوَّٲ‪.‬‬
‫ عٍ‪ٛ‬وبد ِٕذشفخ‪:‬‬‫ٷٍَ ڃلڄي حٿظـٌٽ ٳِ حٿڄن‪٤‬ٸش ىًڅ حٓظ‪٬‬ـخٽ‪ ،‬ڃظنٸ‪ ٚ‬ڃن ٷَّش اٿَ أهٍَ ً‪ٙ‬ٷْخ حٿظَكخد ڃن‬
‫‪َ٣‬ٱ حٿ‪٤‬ڀزش حٿڄَكْن حٿٌّن ّـيىڂ رخٿڄٔخؿي‪ً .‬ط‪٬‬ظزَ رٌْص حهلل ىخطو‪ ،‬ٻٴنخىٵ حٓظٸزخٽ‬
‫كٸْٸْش‪ ،‬ڃڀْجش رخٿڄئًنش ڃن ٻپ نٌ‪ً .٩‬طٔظويځ ٯَٳيخ ٻڄوخُڅ طڄٖ رخٿ‪٬‬نذ ًحٿظْن ًحٿـٌُ‬
‫ًحٿڀٌُ‪ً .‬ٳِ حٕٷزْش‪ّ ،‬لظٴ‪ ٦‬رـَحص حٿِّض ًحٿوپ ً "حٿ‪ٜ‬خڃض" [ى‪ٚ‬ځ حٿ‪٬‬نذ] ًحٿ‪ٔ٬‬پ‪ ،‬حٿظِ‬
‫ط٘يي ‪٫‬ڀَ ٻَځ ٓټخڅ حٿٸَّش‪ًّ .‬ظؤٿٲ حٿڄٔـي حٿـزڀِ ڃن ٷخ‪٫‬ي ٻزَْس ڃو‪ٜٜ‬ش ٿڀ‪٬‬زخىس ًڃن‬
‫رٌْص أً ٯَٱ ٿٴخثيس حٿ‪ٌْ٠‬ٱ ًحٿ‪٤‬ڀزش حٕؿخنذ ًڃن ٷخ‪٫‬ظْن أً ػ‪ٚ‬ع ٷخ‪٫‬خص ٿڀظيٍّْ‪.‬‬
‫ً‪٫‬نيڃخ طٌؿي ‪ٌٛ‬ڃ‪٬‬ش رخٿڄٔـي‪ ،‬طٸخځ رـخنزيخ ٯَٳش طٌ‪ ٪ٟ‬ٳْيخ حٿټظذ ًحٿٍِحرِ‪ً .‬ىنخٹ أّ‪٠‬خ‬
‫ڃَح ٳٶ طخر‪٬‬ش ٿزْض حهلل ًطظڄؼپ ٳِ حٗٓ‪٤‬زپ ًٳِ ًٍٗش ٿڀلْخٻش ًٿڀليحىس ًٷخ‪٫‬ش ٻزَْس طٔظويځ‬
‫ٿڀٸخءحص أ‪٠٫‬خء حٿـڄخ‪٫‬ش [ًحٿڄٸ‪ٌٜ‬ى ريخ ؿڄخ‪٫‬ش حٕ‪ْ٫‬خڅ]‪ً .‬رخٿٸَد ڃن حٿڄٔـي ٌّؿي أكْخنخ‬
‫رْض حٿ‪ٜ‬لٴش حٿٌُ طٌ‪ ٪ٟ‬ٳْو حٕٓڀلش ًًهَْس حٿلَد حٿظِ ط‪٬‬ظزَ ڃڀټْش ؿڄخ‪ْ٫‬ش ٿڀٸَّش‪.‬‬
‫)‪ (11‬حٿـ‪ٚ‬رش ىِ ‪٫‬زخٍس ‪٫‬ن ٷڄْ‪ ٚ‬ڃٰڀٶ ڃن ٻپ حٿـٌحنذ‪ ،‬أً ٓظَس ڃن حٿ‪ٌٜ‬ٱ رٸڀنٌٔس ًأٻڄخځ ‪ْٟ‬ٸش ٷ‪َْٜ‬س ‪٫‬ڀَ حٿ‪٬‬ڄٌځ‪.‬‬
‫‪18‬‬

‫ًٻخڅ رْض حٿ‪ٜ‬لٴش ٳِ حٕ‪ٛ‬پ ‪٫‬زخٍس ‪٫‬ن ڃوِڅ ٿٖٓڀلش ًڃټخڅ ٿڀلَحٓش‪ ،‬كْغ ٻخڅ ٌّؿي‬
‫رخٓظڄَحٍ ؿنٌى ڃلظَٳٌڅ ّيحٳ‪ٌ٬‬څ ‪٫‬ن حٿـڄخ‪٫‬ش‪ًٕ .‬څ ‪ٛ‬ٴخء حُٕڃنش حًٕٿَ ٿ٘ٓ‪ٚ‬ځ طَٹ‬
‫حٿڄټخڅ ٿ‪ٚ‬نلَحٱ حٿـخڃق‪ ،‬ٳبڅ حٿڄلخٳ‪ْ٨‬ن ‪٫‬ڀَ حٿن‪٨‬خځ ًحٕڃن‪ ،‬حٕڃْْن ٳِ ٯخٿزْظيڂ ًحٿٌّن ٿڂ‬
‫ّټٌنٌح ڃظٌٳَّن ‪٫‬ڀَ ًٓخثپ ٿڀظَٳْو ڃؼپ حٿٸَحءس أً ٿ‪٬‬ذ حٿٌٍٵ‪ ،‬حٍطؤًح حٿزلغ ‪٫‬ن طٔڀْش‬
‫أهٍَ‪ ،‬ٳلٌٿٌح حٿڄوِڅ حٿلَرِ اٿَ ىحٍ ٿڀي‪٫‬خٍس ًاٿَ ڃټخڅ ٿڀو‪٫ٚ‬ش حٿزْٰ‪٠‬ش‪ ،‬كْغ ّٔظٔڀڂ‬
‫حٿٰڀڄخڅ ًحٿ‪٬‬خّ‪ٚ‬ص ٿزيْڄْش ىئ‪ٙ‬ء حٿٌكٌٕ حٿٌّن ّ‪٬‬ظزًَنيڂ ٻڄڀټْش ًٻؤْٗخء ًٻ‪٬‬زْي‪.‬‬
‫آه ٿٌ أىٍٹ حٿَكخٿش حًٍٕرٌْڅ ىٌح حٿـَف حٿٴ‪ً ٪ْ٨‬طڄټنٌح ڃن اڃخ‪٣‬ش حٿڀؼخځ ‪٫‬ن أَٓحٍ حٿلْخس‬
‫حٿلڄْڄْش ٿيٌح حٿڄـظڄ‪ ٪‬حٿڄٌرٌء ًارَحُىخ ٿنخ‪ ،‬ٿټنض ٷي أ‪٫‬ٴْض حٿٌْځ ڃن ىٌه حٿظٌ‪ْٟ‬لخص‬
‫حٿڄٸَٳش حٿظِ ط‪ٌ٬‬د ٳټَُ ًٷڀڄِ‪ً .‬ريٌح حٿ‪ٜ‬يى‪ ،‬ٳبڅ ىئ‪ٙ‬ء حٿټظخد حٿ‪ْ٤‬زْن ٌّؿيًڅ ٳِ‬
‫ً‪ْ٬ٟ‬ش ّلٔيًڅ ‪٫‬ڀْيخ ! ٳـيڀيڂ رخٿڀٰش حٿ‪َ٬‬رْش‪ ،‬ؿ‪٬‬ڀيڂ ر‪ْ٬‬يّن ‪٫‬ن ڃ‪َ٬‬ٳش حٿ‪٬‬خٿڂ حٗٓ‪ٚ‬ڃِ‬
‫ًڃن‪٬‬يڂ ڃن ٍإّش ًٳيڂ حٿ‪٬‬يّي ڃن حٿظٴخ‪ْٛ‬پ حٿظِ ‪٧‬ڀض ڃـيٌٿش ٿيّيڂ أً ح‪٫‬ظزَص ٻؤٿٰخُ‬
‫رخٿنٔزش اٿْيڂ‪ .‬ٳٸي ٓڄق ٿيڂ ؿيڀيڂ حٿڄَّق ‪٫‬ڀَ حٕٷپ‪ ،‬رخڃظْخُ أٓخِٓ‪ً ،‬ىٌ ‪٫‬يځ ح‪ٙ‬نظزخه اٿَ‬
‫ىٌح حٿـخنذ حٿڄنٴَ ٳِ ٓڀٌٹ حٿڄٰخٍرش ًحٿظلڀْٶ ‪٫‬خٿْخ ٳِ حٿٔڄخء ٳٌٵ ٳ‪٠‬خثق ٗ‪٬‬ذ‪ ،‬ط‪٬‬ظزَ‬
‫ٳجش ڃنو ٳخٓيس كظَ حٿنوخ‪.٩‬‬
‫ًحٓڅ‪ ،‬ٻْٲ نٌٳٶ رْن ٗ‪ٌٍّ٬‬ن ڃظنخٷ‪ْ٠‬ن ٳِ حٿ‪٨‬خىَ ًىڄخ حٿٌٍ‪ ٩‬حٿيّنِ ًحٿو‪٫ٚ‬ش؟ ًىپ‬
‫ىنخٹ ٗو‪ ٚ‬أٻؼَ ًٍ‪٫‬خ ًٳِ نٴْ حٿٌٷض أٻؼَ ٳٔٸخ ڃن حٿـزڀِ؟ اًح ڃخ ٻنظڂ ٷي ىٍٓظڂ حٿظخٍّن‬
‫ٻٴ‪ٓٚ‬ٴش‪ ،‬أُ ىًڅ ط‪ٜ٬‬ذ ڃٌىزِ ًڃن أؿپ حٿزلغ ‪٫‬ن حٿلٸْٸش ًكيىخ‪ ،‬ٳٔظ‪ٚ‬ك‪ٌ٨‬څ رؤڅ‬
‫حٿظ‪ٜ٬‬ذ ىٌ ٓزذ ٻپ حٿټٌحٍع ًحٿڄ‪ٜ‬خثذ حٿظِ أػَص ٓڀزخ ٳِ ٻٌٻزنخ حٿظ‪٫ ْْ٬‬ڀَ ڃيٍ‬
‫ٷًَڅ ًٳِ ٻپ حًٕ‪٣‬خڅ‪.‬‬
‫ٳڄن حٿڄـٍِس حٿَىْزش حٿظِ ٷخځ ريخ حٿ‪ًٌّٚ‬څ ‪ Lévites‬ر‪٬‬ي ‪٫‬زخىس حٿ‪٬‬ـپ حٿٌىزِ اٿَ ڃٌرلش‬
‫ٓخڅ رَطڀْڄِ ‪ Saint Berthelemy‬حٿظِ ‪ ٙ‬طٸپ ٳ‪٨‬خ‪٫‬ش‪ ،‬ڃًٍَح رخٿلًَد حٿ‪ٜ‬ڀْزْش ًڃلخٻڂ‬
‫)‪(12‬‬

‫حٿظٴظْٖ ًط‪ٌّ٬‬ذ ڃْ٘خٽ َٓٳِ ‪ً Michel Servet‬هنٶ حٿڄ‪٬‬ڄيحنْْن ًؿيخى حٿڄٔڀڄْن‬

‫)‪(12‬‬

‫ّ‪٬‬ظٸي حٿـيڀش رؤڅ حٿڄٔڀڄْن ٻخنٌح ٳِ ‪َٜ٫‬ىڂ حٿٌىزِ‪ ،‬ڃن أٗي حٿڄظ‪ٜ٬‬زْن‪ٛ .‬لْق أنيڂ أٍحٷٌح ٌْٓ‪ ٙ‬ڃن حٿيڃخء ٿنَ٘‬

‫حٗٓ‪ٚ‬ځ؛ ٿټن ر‪٬‬ي حنظيخء ڃَكڀش حٿـيخى‪ ،‬أ‪ٛ‬زلٌح ڃظٔخڃلْن نٔزْخ‪ً .‬ٳِ ؿڄْ‪ ٪‬حٕكٌحٽ ٻخنٌح أٷپ ٷٔخًس ڃن ٻپ حٿڄنظٔزْن اٿَ‬
‫حٿيّخنخص حٿڄنِٿش حٕهٍَ‪ً .‬ٿن طـيًح ٳِ ٻظذ حٿظخٍّن ٷَنخ أٳ‪ ٪٨‬ڃن حٿٸَڅ حٿٌُ حٓظ‪٬‬خى ٳْو حٿڄْٔلٌْڅ حٕنيٿْ‪.‬‬

‫‪19‬‬

‫ًحٿٴ‪٨‬خ‪٫‬خص حٿـٔيّش ٿ‪٬‬خثڀش رٌٍؿْخّ ‪ً Borgias‬حٿڄظ‪ٜ٬‬زْن حٿ٘يَّْن ٳِ ٻپ حٿيّخنخص؛ ٿڂ‬
‫ّ‪َ٬‬ٱ ٻٌٻزنخ ٿل‪٨‬ش طٌٷٲ ڃ‪ ٪‬ىئ‪ٙ‬ء حٿڄٔ‪ٌٍّ٬‬ن حٿَىْزْن حٿٌّن أٿلٸٌح حٿ‪٬‬خٍ رټپ حٿٴَٵ‬
‫ًحٿڄٌحىذ ًحٕكِحد ًحٿټنخثْ‪ًْٓ .‬زْن ٿټڂ حٿظخٍّن حٿڄلخّي رؤڅ ىٌح حٿـنٌڅ حٿيّنِ ًىٌح‬
‫حٿ ظ‪ٜ٬‬ذ حٿٴ‪ّ ٙ ٪ْ٨‬ظ‪٬‬خٍ‪ٟ‬خڅ ڃ‪ ٪‬حٿ٘يٌس‪ ،‬ٳيِ طظ‪ٚ‬ءځ ڃ‪٬‬يڄخ ڃؼپ ط‪ٚ‬إڃيخ ڃ‪ ٪‬ٻپ حٿًَحثپ‬
‫ًحٓػخځ ًحٕىٌحء حٿڄنل‪٤‬ش‪.‬‬
‫ٿنٸڂ ڃؼ‪ ،ٚ‬رِّخٍس ٷَّش ؿزڀْش ه‪ٚ‬ٽ أّخځ حٿ‪ْ٬‬ي؛ ًٓظًَڅ رؤڅ حٿٔټخڅ ّ‪٤‬ڀٸٌڅ حٿ‪٬‬نخڅ ٿټپ‬
‫ٗيٌحطيڂ ىًڅ أڅ ّظوڀٌح ‪٫‬ن أُ ‪٣‬ٸْ ڃن حٿ‪٤‬ٸٌّ حٗٿِحڃْش ٿيّنيڂ‪ .‬انڄخ حٿڀْڀش حٿٔخرٸش ‪٫‬ڀَ‬
‫حٿ‪ْ٬‬ي حٿ‪ َْٰٜ‬حٿٌُ ّڀِ ٍڃ‪٠‬خڅ‪ً .‬ٷي حٷظ‪٠‬ض حٿ‪٬‬خىس أڅ طو‪ ٜٚ‬ىٌه حٿڀْڀش حٕهَْس ٿڀ‪ٜ‬ڀٌحص‬
‫ٷزپ ح‪ٙ‬كظٴخ‪ٙ‬ص حٿټزَْس ٿّٖخځ حٿٸخىڃش‪.‬‬
‫ًحرظيحء ڃن حٿٔخ‪٫‬ش حٿظخٓ‪٬‬ش ٿْ‪ّ ،ٚ‬ـظڄ‪ ٪‬حٿَؿخٽ رخٿڄٔـي ًّظڀٌڅ ٌٍٓ حٿٸَآڅ ڃن أًٿيخ اٿَ‬
‫آهَىخ رٌٍ‪ ٩‬ٻزَْ‪ .‬ىټٌح ْٓظڀٌڅ ريًڅ ط‪٬‬ذ أً ٻڀپ‪ ،‬أٻؼَ ڃن ػ‪ٚ‬ع ڃخثش ‪ٛ‬ٴلش‪ ،‬ڃ‪ ٪‬طٌٷٴخص‬
‫ٷ‪َْٜ‬س ٿ٘لن أ‪ٌٛ‬حطيڂ ڃن ؿيّي‪.‬‬
‫ً‪٫‬ني حٿٴـَ‪ ،‬طظڀَ آهَ آّش ٷَآنْش ًىِ‪" :‬ڃن حٿـنش ًحٿنخّ"‪ ،‬ٳْيَ‪ ٩‬ٻپ حٿڄئڃنْن نلٌ‬
‫حٿ‪ٌٜ‬ڃ‪٬‬ش كخڃڀْن رنخىٷيڂ ًّظټيٌٓڅ رخٿٔ‪٤‬ق ًرخٿيحهپ ًكظَ ىحهپ حٿزَؽ حٿ‪َْٰٜ‬؛ كْغ‬
‫طزيً حٿ‪ٌٜ‬ڃ‪٬‬ش ًٻؤنيخ ٓظنيخٍ طلض ًُنيڂ‪.‬‬
‫ىټٌح ٓظ‪٬‬ڀن حٿ‪٤‬ڀٸخص حٿنخٍّش حٿظِ ّټٍَىخ حٿ‪ٜ‬يٍ ًأّ‪٠‬خ حٿ‪٤‬ڀٸخص حٿ‪ٜ‬خىٍس ‪٫‬ن حٿٸٍَ‬
‫حٕهٍَ حٿڄـخًٍس‪٫ ،‬ن نيخّش حٿ‪ْٜ‬خځ ًريحّش حٿ‪ْ٬‬ي‪ًْٓ .‬نِٽ حٿَڃخس اٿَ رخكش حٿڄٔـي حٿظِ طڂ‬
‫ڃڀئىخ رخٕ‪٬٣‬ڄش؛ ًىڂ ٿن ّڀڄٌٔح حٿ‪٬٤‬خځ رپ َْٓ٘‪ٌ٫‬څ ٳِ حٿٌ‪ٌٟ‬ء ًْٓظـيٌڅ اٿَ ٷخ‪٫‬ش‬
‫حٿ‪ٜٚ‬س‪ًّ .‬خ ٿو ڃن ڃ٘يي ڃؼَْ ْٓٸيڃو ىٌح حٿ٘‪٬‬ذ حٿڄ‪ٜ‬ڀِ ! ًٿٺ أڅ ڃجخص حٿـزخه حٿڄنلنْش‬
‫ٳٌٵ ‪ٌٛ‬ٱ حٿٍِحرِ‪ٓ ،‬ظنظ‪ٜ‬ذ ر‪٬‬ي ٷڀْپ ًٓظنَٔ ٿل‪٨‬خص حٿو‪ً ٩ٌ٠‬ح‪ٙ‬رظيخ‪ٙ‬ص ىحهپ رْض‬
‫حهلل‪ ،‬كْغ حطوٌ حٿـڄْ‪ ٪‬ىْجش ًٷٌٍس ٗزْيش ريْجش حٿظڄخػْپ أً حٿَىزخڅ‪.‬‬
‫ًر٘ټپ ڃٴخؿت‪ٓ ،‬ظٰ‪ ِ٤‬حٿ‪٤‬ڀٸخص حٿنخٍّش حٿټڀڄخص حٕهَْس ٿ٘ڃخځ ًّظلٌٽ أ‪ٛ‬لخد حٿيْجش‬
‫حٿٌٷٌٍس حٿٌّن ّ٘زيٌڅ حٿَىزخڅ‪ ،‬اٿَ ڃلخٍرْن ًأُ ڃلخٍرْن ! ْٓظوًٌڅ ىْجش ڃٸخطڀْن ٷٔخس‬
‫‪٫ً reitres‬نْٴْن ًأ‪ٛ‬لخد أىٌحء ‪ ٙ‬كي ٿيخ‪ .‬ىټٌح ّزيأ ح‪ٙ‬كظٴخٽ ًّظزخىٽ حٕٗوخ‪ ٙ‬ٷزڀش‬
‫حٿٔ‪ٚ‬ځ ‪٫‬ڀَ حٿټظٲ ٳْڄخ رْنيڂ ًّڄظڀت حٿڄٔـي رټپ أنٌح‪ ٩‬حٕ‪٬٣‬ڄش‪ ،‬ٳظٍَ حٿ‪ٜ‬لٌڅ حٿو٘زْش‬

‫‪20‬‬

‫[حٿٸ‪ٜ‬خ‪ ،]٩‬حٿڄڄظڀجش ‪٫‬ن آهَىخ رخٿټٔټْ ًحٿڀلڂ؛ ًحٿ‪ٜ‬لٌڅ حٿڄٸ‪َ٬‬س حٿڄڀْجش رخٿ‪٬‬ـخثن ًحٿظَحثي‬
‫ًحٿِريس ًحٿِّض ًحٿظْن‪.‬‬
‫ًطظټٌڅ ڃـڄٌ‪٫‬خص ىحهپ ٷخ‪٫‬ش حٿ‪ٜٚ‬س ‪٫‬ڀَ ٗټپ ىحثَس ّظٌحؿي رڄَٻِىخ أ‪ْ٫‬خڅ حٿٸَّش‬
‫ًڃ‪٬‬ڀڄيخ‪ً .‬طَ٘‪ ٩‬حّٕخىُ ٳِ ا‪٫‬يحى ٻًَّخص حٿټٔټْ حٿظِ طٌؿي رڄيخٍس اٿَ حٿٴڂ ىًڅ أڅ‬
‫طو‪٤‬ت ىيٳيخ‪ً .‬ىنخٹ ر‪ ٞ٬‬حٕٻٌٿْن حٿٌّن ّظلَٻٌڅ ‪٫‬ڀَ أٍر‪ ،٪‬رخكؼْن ‪٫‬ن حٿ‪ٔ٬‬پ حٿڄٌؿٌى‬
‫رخٿٸ‪٬ٜ‬ش‪ً .‬طٔڄ‪ ٪‬أ‪ٌٛ‬حص حٿڄ‪٠‬ٮ ًاٗخٍحص ڃن حٿڄ‪٬‬يس ڃ‪٬‬ڀنش ‪٫‬ن حڃظ‪ٚ‬ثيخ‪ .‬كْنجٌ ّٸٌځ ْٗن‬
‫رظ‪ًٚ‬س حٿٴخطلش ر‪ٌٜ‬ص ڃَطٴ‪ًّ ٪‬ټٍَىخ حٿل‪ ٌٍ٠‬ر‪ٌٜ‬ص ڃنوٴ‪ٞ‬؛ ػڂ ّظَٹ حٿـڄ‪ ٪‬ڃخ طزٸَ‬
‫ڃن حٿٌٿْڄش ٿٴخثيس حٿڄٔخٻْن ًحٿَٰرخء ًّظٌؿو هخٍؽ حٿٸَّش اٿَ ڃټخڅ ٗزْو رخٿَٔٹ‪ ،‬كْغ‬
‫طٔظڄَ نٴْ حٕٿ‪٬‬خد حٿظِ ىِ ‪٫‬زخٍس ‪٫‬ن ڃ‪٬‬خٍٹ ًىڄْش‪ ،‬اٿَ أڅ ّلپ حٿ‪ٚ٨‬ځ‪.‬‬

‫)‪(13‬‬

‫ر‪٬‬ي حٿٌٿْڄش حٿڄٔخثْش حٿټزٍَ حٿڄٸخڃش ٻخٿ‪٬‬خىس رخٿڄٔـي‪ْٓ ،‬ظـو حٿ‪ِ٬‬حد ًحٿ٘زخد حٿٌّن ڃڀئًح‬
‫ر‪ٌ٤‬نيڂ اٿَ كي حٿظوڄش‪ ،‬اٿَ رْض حٿ‪ٜ‬لٴش ٿٸ‪٠‬خء رٸْش حٿٔيَس‪.‬‬
‫ٳِ ًٿٺ حٿٌْځ‪ ،‬ٻخڅ حٿيًٍّٖ ّظـٌٽ ٳِ ٷَّش حٿ‪ٜ‬خٳْْن‪ ،‬ڃنظزيخ اٿَ حٿ‪٬‬خىحص حٿظِ ٿڂ ّټن‬
‫ّ‪َ٬‬ٳيخ ڃن ٷزپ‪٫ً .‬ني كڀٌٽ حٿڀْپ‪ ،‬حنٔپ اٿَ ٍٻن ڃ‪٨‬ڀڂ ڃن حٿڄنِٽ حٿڄ٘ئًځ‪ ،‬ٿٍَْ ر‪ْ٬‬نْو‬
‫حٿڄ٘يي حٿَّٰذ حٿٌُ ط‪َٟ٬‬و ٓخٻنش ٷڀْڀش حٿلْخء‪ .‬ٳٴِ ًٓ‪ ٢‬حٿٸخ‪٫‬ش‪ ،‬ٻخڅ ٯ‪ٚ‬ڃخڅ ًٳظخطخڅ‬
‫ّٸٌڃٌڅ رَٷ‪ٜ‬خص ڃؼَْس ‪٫‬ڀَ اّٸخ‪ ٩‬ڃٌْٓٸَ ‪ٛ‬خهزش‪ ،‬ط‪ِ٬‬ٱ رٌحٓ‪٤‬ش حٿ‪٤‬زپ ًحٿنخُ ًحٿڭ‪ٚ‬ٽ‬
‫ًحٿْٰ‪٤‬ش‪ً .‬ٻخڅ حٿيهخڅ حٿټؼْٲ ٿٰ‪ّْٚ‬ن حٿټْٲ ًٿڀڄ‪ٜ‬خرْق حٿِّظْش ًحٿ‪َٜ‬حم ًحٿ‪٠‬لٺ‬
‫ًحٿلَٻش حٿظِ ‪ ٙ‬طظٌٷٲ ًحّٗٸخ‪٫‬خص حٿ‪ٜ‬خهزش ًكَٻخص أؿٔخى حٿَحٷ‪ْٜ‬ن ًٗزو ٯْزٌرش‬
‫حٿلخ‪َّٟ‬ن ًحٿَحثلش حٿنظنش حٿٴ‪٬ْ٨‬ش ٿڀڄټخڅ حٿٌُ ّٴظٸي اٿَ حٿيٌحء حٿنٸِ‪ ،‬ٻخڅ ٻپ ًٿٺ ّ‪ْٜ‬ذ‬
‫ٍكخٿظنخ رخٿٌىٌٽ حٿ٘يّي‪ً .‬ٻخڅ ّڄِْ رخٿټخى‪ ،‬رْن أٓڀلش ىئ‪ٙ‬ء حٿٴـخٍ حٿڄڀٸخس رـخنذ حٿلخث‪٢‬‬
‫ًحٿڄټٌنش ڃن حٿزنخىٵ حٿ‪َ٬‬رْش حٿڄ‪ًَ٬‬ٳش ًحٿونخؿَ ًأً‪ْ٫‬ش حٿزخًٍى ًأٯْ٘ش حٿٌْٔٱ‪ .‬أڃخ أًٿجٺ‬
‫حٿٌّن ٿڂ ّنٔ‪٤‬ڀٌح ر‪٬‬ي رَحثلش حٿټْٲ‪ ،‬ٳٸي ٻخنٌح ڃڄيىّن ‪٫‬ڀَ ‪٧‬يٌٍىڂ أً ‪٫‬ڀَ ر‪ٌ٤‬نيڂ‬
‫ًكٌٿيڂ ٍٻخ ځ ڃن حٿظْن ًحٿِرْذ ً‪ٛ‬لٌڅ ٻزَْس ڃن حٿڀلڂ ًحٿيؿخؽ حٿڄٌُ٘ أً حٿڄزوَ‬
‫ًحٿټٔټْ ًأرخٍّٶ ًٻئًّ حٿ٘خُ "ًحٿ‪ٜ‬خڃض" حٿڄٔټَ‪.‬‬

‫)‪(14‬‬

‫)‪ً (13‬ىِ ‪ ٙ‬طوظڀٲ ‪٫‬ن حٕٿ‪٬‬خد حٿظِ طٸخځ رخٿَّٲ‪ ،‬حن‪ َ٨‬حٿڄَٰد حٿڄـيٌٽ‪ ،‬ڃٌٻٌٍ‪.143 .ٙ ،‬‬
‫)‪ (14‬حن‪ َ٨‬حٿڄَؿ‪ ٪‬حٿٔخرٶ‪.61 .ٙ ،‬‬

‫‪21‬‬

‫ًٻخڅ حٿٰڀڄخڅ ًحٿڄٌڃٔخص ّظٌٷٴٌڅ أكْخنخ ‪٫‬ن حٿَٷ‪ًّ ٚ‬نيٌٓڅ ًٓ‪ ٢‬حٿڄـڄٌ‪٫‬خص ًَّىًڅ‬
‫‪٫‬ڀَ حٿټ‪ٚ‬ځ حٿزٌُء رلَٻخص ڃؼَْس‪ً .‬حٿڄ‪ٚ‬ك‪ ٦‬أڅ حٿٰڀڄخڅ ٻخنٌح أٻؼَ ًٷخكش ريٌح حٿو‪.ٌٜٙ‬‬
‫ىټٌح‪ ،‬ٳبڅ آ‪ٙ‬ٱ حٿڄظيظټْن ٳِ ىٌه حٿڄن‪٤‬ٸش حٿَحث‪٬‬ش رـزخٿش حٿڄٔڄخس د "حٿ٘خځ حٿ‪ "َْٰٜ‬ن‪َ٨‬ح‬
‫ٿـڄخٽ ‪٣‬زْ‪٬‬ظيخ‪ ،‬ڃن ط‪ٌ٤‬حڅ اٿَ نيَ ٓزٌ‪ّ ،‬ٸٌڃٌڅ ٳِ ٿْخٿْيڂ حٿلڄَحء‪ ،‬رظ٘ـْ‪٫ ٪‬نخ‪ َٛ‬ڃن‬
‫حٿـنْٔن ‪٫‬ڀَ حٿًَّڀش‪.‬‬
‫ًٻخڅ رـٌحٍ حٿيًٍّٖ ٗو‪ّ ٚ‬ظنخًٽ كزخص حٿڀٌُ ًَّ٘د ٻؤٓخ ڃن حٿ٘خُ ًّزيً ڃن ڃ‪ٚ‬ڃلو‬
‫أنو ؿخى ًٿڂ ّٴٸي ً‪ْ٫‬و‪ً .‬طـَأ ڃلڄي ‪٫‬ڀَ ڃوخ‪٣‬زظو ٷخث‪:ٚ‬‬
‫ أ‪ ٙ‬طٴټًَڅ أريح ٳِ حٿڄٌص؟‬‫ٳخنِ‪٫‬ؾ حٿَؿپ ڃن ىٌح حٿٔئحٽ ٯَْ حٿڄظٌٷ‪ًٍ ٪‬ڃٶ حٿٔخثپ حٿَّٰذ ر‪ٌْ٬‬څ ٷخْٓش ٕنو طـَأ‬
‫‪٫‬ڀَ نٸي ‪ٌْٟ‬ٳو ًأؿخرو ًٻؤنو ّوخ‪٣‬ذ ؿخٌٓٓخ‪:‬‬
‫ ّخ ‪ ،ُِِّ٫‬كْنڄخ ّظٌٳَ حٿڄَء ‪٫‬ڀَ ڃخ َّّي ًكْنڄخ ّټٌڅ حٿ‪ْ٬‬ي ىٌ ‪ْ٫‬ي حٿڄٔڀڄْن‪ ،‬ٳيپ‬‫ىنخٹ ڃخ ّڄن‪ ٪‬حٿڄَء ڃن ‪٣‬ڀذ حٿڄظ‪٬‬ش؟‬
‫ً‪ٙ‬ك‪ ٦‬حٿيًٍّٖ حٿٌُ أٍحى حٿظوٴْٲ ڃن حٿٌٷ‪ ٪‬حٿٔڀزِ ٿٔئحٿو حًٕٽ‪ ،‬رؤڅ ىٌه حٿ‪٬‬خىحص‬
‫ًحٿظٸخٿْي ٯَْ ڃٌؿٌىس رز‪ٚ‬ىه رخٿَ٘ٵ [حٿـِحثَ]‪.‬‬
‫ ىٌح ‪٣‬زْ‪ٕ ! ِ٬‬څ ًؿٌى حٿن‪َٜ‬حنِ ٳِ رڀيٻڂ ّڄن‪٬‬ټڂ ڃن حٿظ‪٬‬زَْ رټپ طڀٸخثْش ‪٫‬ن ڃ٘خ‪َ٫‬ٻڂ‬‫حٿيّنْش‪ ،‬ٳِ كْن أننخ ىنخ‪ ،‬ن‪٤‬ڀٶ حٿ‪٬‬نخڅ ٿلڄخٓنخ‪ .‬حًىذ ‪٫‬ني رنِ ًٍُحٽ ًٓظٍَ ىنخٹ أْٗخء‬
‫ڃَّ‪٬‬ش‪ .‬ٳنلن أنخّ ‪٫‬خىٌّڅ رخٿڄٸخٍنش ڃ‪٬‬يڂ‪ً .‬طيهپ ْٗن‪ ،‬ڃيحٳ‪٬‬خ ‪٫‬ن حٿ‪٤‬خٿذ حٿَّٰذ ٷخث‪:ٚ‬‬
‫ ن‪٬‬ڂ‪ ،‬اڅ ىٌح حٿَ٘ٷِ ‪٫‬ڀَ كٶ؛ ًأنخ أهـپ ڃن ح‪ٙ‬كظٸخٍ حٿڄٔظڄَ حٿٌُ ننخٿو ڃن رنِ ًٍُحٽ‪.‬‬‫ٳڀٌ ٿڂ ّټن أرنخء رڀيُ ًٿْڀْن ڃؼپ حٿْيٌى‪ ،‬ٿڄخ حنوَ‪ٌ٣‬ح ٳِ حٿڀيٌ‪ .‬آه ! اڅ رنِ ًٍُحٽ ّ‪٬‬خڃڀٌننخ‬
‫ڃؼپ حٿنٔخء ! ٳ‪ّ ٚ‬ڄټن ٿڀٴظخس أً ٿڀٌٿي أڅ ّزظ‪٬‬يح ‪٫‬ن حٿٸَّش ًا‪ ٙ‬ط‪َٟ٬‬خ ٿ‪ٚ‬هظ‪٤‬خٱ ڃن ‪َ٣‬ٱ‬
‫ىئ‪ٙ‬ء حٿڄلخٍرْن حٿٸٔخس حٿٌّن ّظـَإًڅ أكْخنخ ‪٫‬ڀَ ڃيخؿڄظنخ ٳِ ‪٫‬ٸَ ىّخٍنخ ًحهظ‪٤‬خٱ‬
‫أ‪٣‬ٴخٿنخ ٿظڀزْش ٍٯزخطيڂ حٿٔخٳڀش؛ ً‪٫‬نيڃخ ّٸ‪ٌ٠‬څ كخؿخطيڂ ڃنيڂ‪ّ ،‬زْ‪ٌ٬‬نيڂ ٳِ حٌٕٓحٵ ًٯخٿزخ ڃخ‬
‫نٴٸي أػَىڂ اٿَ حٕري‪.‬‬
‫‪ -‬اٌزٕظ‪ ُ١‬اٌؼغىش‪:ٞ‬‬

‫‪22‬‬

‫ٿٸي طڄټن ڃلڄي ڃن ٳظق كٌحٍ ڃ‪ ٪‬حٿْ٘ن حٿڄٌٻٌٍ ًط‪َ٬‬ٱ ‪٫‬ڀَ حٿڄ‪ْ٤٬‬خص حٿظخٿْش‪ :‬ٻپ ٷَّش ڃن‬
‫ٷٍَ ؿزخٿش طظٌٳَ ‪٫‬ڀَ رْض حٿ‪ٜ‬لٴش حٿڄټٌڅ ڃن ٯَٳظْن طٌؿي ٳِ اكيحىخ ٻپ أٓڀلش ًًهخثَ‬
‫حٿلَد حٿظِ طڄظڀټيخ حٿـڄخ‪٫‬ش‪ ،‬ٳيِ ‪٫‬زخٍس ‪٫‬ن ڃوِڅ ٿٖٓڀلش ‪arsenal‬؛ ًطٔظويځ حٿؼخنْش‬
‫ٻؼټنش ّڀـؤ اٿْيخ حٿ‪٬‬يّي ڃن حٕٳَحى حٿڄنظڄْن ٕىنَ ٳجخص حٿڄـظڄ‪ً ٪‬ٿٸ‪٤‬خ‪ ٩‬حٿ‪َ٤‬ٵ ًحٿَ‪٫‬خس‬
‫حٿٌّن ّٸٌڃٌڅ رڄيڄش ؿنٌى حٿلَحٓش؛ ‪٫‬ڀڄخ رؤنيڂ ؿڄْ‪٬‬يڂ ‪ِ٫‬حد ًأڃٌْڅ‪ًّ .‬ڄؼپ ىئ‪ٙ‬ء‬
‫حٿَؿخٽ حٿٸٌس حٿ‪ٔ٬‬ټَّش ٿڀٸزْڀش‪ ،‬ٳيڂ ‪٫‬زخٍس ‪٫‬ن ٳ‪ٜ‬خثپ ٷخٍس ڃټڀٴش رخٿيٳخ‪٫ ٩‬ن حٕىپ ًڃٌحؿيش‬
‫ىـٌڃخص حٿٸزخثپ حٿڄـخًٍس ًا‪ٚ٫‬څ حٿلَد رييٱ حٿنيذ أً ح‪ٙ‬نظٸخځ‪ ًٙ .‬كخؿش ٿڀظؤٻْي رؤڅ‬
‫ىئ‪ٙ‬ء حٿڄلخٍرْن َّٔٷٌڅ ًّنيزٌڅ ًّزظًِڅ حٿ‪٬٠‬ٴخء ىًڃخ ًّٔڀزٌڅ حٿڄٔخٳَّن حٿ‪ِ٬‬ٽ حٿٌّن‬
‫ّڄًَڅ رؤٍح‪ ِٟ‬حٿـڄخ‪٫‬ش‪ ،‬ٻپ أڃظ‪٬‬ظيڂ؛ ٕڅ ٻپ ىًحٍ أً ٷَّش ڃَٰرْش ڃٔظٸڀش ىِ رڄؼخرش‬
‫ڃـڄٌ‪٫‬ش ٯَْ هخ‪٬ٟ‬ش ّٕش ٓڀ‪٤‬ش ڃخ ىحڃض طلټڂ ًحطيخ ‪٫‬ن ‪َّ٣‬ٶ حٿـڄخ‪٫‬ش ٻب‪٣‬خٍ ْٓخىُ‬
‫ڃٔئًٽ ‪٫‬ن ڃ‪َْٜ‬ىخ‪.‬‬
‫ًٷي ‪٫‬ڄپ حٿـزڀٌْڅ حٿڄظ‪٬‬ڀڄٌڅ ٳِ ٯخٿزْظيڂ ًحٿڄلظٸًَڅ ٿټپ ڃخ َّطز‪ ٢‬رخٕٓڀلش ًحٿلًَد‬
‫ٻڄـخٽ هخ‪ ٙ‬رخٿَ‪٫‬خ‪٫ ،٩‬ڀَ هڀٶ ڃڀْْ٘خص ڃلڀْش ڃټٌنش ڃن حٕڃْْن‪ً .‬ڃن رخد حٿڄٸخٍنش‪،‬‬
‫ٳٴِ حٿَّٲ‪ ،‬ىٌح حٿزڀي حٿڄلخٍد رخڃظْخُ ًحٿٌُ ٿڂ ّل‪ ٦‬أىخٿْو ا‪ ٙ‬رخٿٸڀْپ ڃن حٿظ‪٬‬ڀْڂ‪٬ّ ،‬ظزَ ٻپ‬
‫ًحكي ڃٸخط‪ ،ٚ‬اٿَ ىٍؿش أڅ حٿ‪٤‬ٴپ ّ٘‪ َ٬‬رخٿٴوَ ًح‪٫ٙ‬ظِحُ ًحٿٔ‪٬‬خىس ‪٫‬نيڃخ ّلڄپ حٿزنيٷْش‪.‬‬
‫رخٿڄٸخرپ‪٨ّ ،‬پ حٿظڄِْْ ٷخثڄخ ٿيٍ ؿزخٿش‪ ،‬ٳخٿ‪٤‬ڀزش ًحٿڄظًِؿٌڅ ‪ّ ٙ‬ٸخطڀٌڅ ا‪ ٙ‬ٳِ حٿڀل‪٨‬خص‬
‫حٿلَؿش‪٫ ،‬نيڃخ ّييى حٿ‪٬‬يً حٿڄنظ‪ َٜ‬ربكَحٵ ًطيڃَْ ٻپ ِٗء‪ً .‬ٿيٌح‪ّ ،‬ظ‪ْ٬‬ن أڅ نؤهٌ ر‪ْ٬‬ن‬
‫ح‪٫ٙ‬ظزخٍ ىٌح حٿٌ‪ ،٪ٟ‬كْنڄخ نَّي طٸْْڂ ‪٫‬يى حٿٔټخڅ حٿـزڀْْن‪ ،‬اً ّـذ أڅ ن‪َ٠‬د ‪٫‬يى‬
‫حٿڄٸخطڀْن ٳِ ٓز‪٬‬ش ٿنل‪ٜ‬پ ‪٫‬ڀَ حٿ‪٬‬يى حٿظٸَّزِ ٿڀٔخٻنش‪.‬‬
‫ًنٌؿي ىنخ أڃخځ نٌحس ٿظن‪ْ٨‬ڂ ‪ٔ٫‬ټَُ ٿڂ ّو‪٫ َ٤‬ڀَ رخٿنخ ڃن ٷزپ‪ً .‬ىًڅ أڅ نـخُٱ رٴَ‪ْٟ‬خص‬
‫ٯَْ ڃٸزٌٿش‪ ّ ،‬ڄټننخ ط‪ ٌٍٜ‬ؿڄْ‪ ٪‬ىئ‪ٙ‬ء حٿڄلخٍرْن ‪ٟ‬ڄن ٳ‪ْٜ‬پ ًحكي‪ّٜ ،‬زق ‪٫‬زخٍس ‪٫‬ن‬
‫ٷٌحص ڃٔڀلش ً‪٣‬نْش ٷخىٍس ٳِ حًٕٷخص حٿلَؿش‪٫ ،‬ڀَ ڃٸخًڃش حٕ‪٫‬يحء ر٘ټپ ٳ‪٬‬خٽ ًٯَْ‬
‫ڃظٌٷ‪ً .٪‬ٿَرڄخ ك ٸٸض حٿ‪ًَ٨‬ٱ ىٌه حٿڄ‪٬‬ـِس أٻؼَ ڃڄخ ْٓلٸٸيخ طو‪ ٢ْ٤‬حٿ‪٬‬زخٷَس‪ً .‬ٳِ حنظ‪٨‬خٍ‬
‫ًٿٺ‪ ،‬ٳبڅ ؿزخٿش ًٻپ أىخٿِ حٕٷخٿْڂ حٿڄٔظٸڀش ىحهپ ىٌه حٿٴٌ‪ َٟ‬حٿڄن‪٨‬ڄش ‪an archie‬‬

‫‪23‬‬

‫‪ organisée‬حٿظِ طٔڄَ حٿڄَٰد‪ ،‬ٷخىًٍڅ رٴ‪٬‬پ ٷٌطيڂ حٿ‪ٔ٬‬ټَّش ًكيىخ‪٫ ،‬ڀَ حٿظوڀ‪ ٚ‬ڃن‬
‫حٿٔڀ‪٤‬ش حٿلټٌڃْش حٿظِ طٴَ‪ ٝ‬نٴٔيخ ‪٫‬ڀَ حٿٔټخڅ حٿوخ‪ْ٬ٟ‬ن ٿ‪ْٰ٤‬خڅ حٿڄڀٺ حٿ‪ َْٰٜ‬رٴخّ‪.‬‬
‫‪٣‬ز‪٬‬خ‪ ،‬ٳبڅ حٿ‪٤‬ڀزش حٿڄـيّن ًحٕٗوخ‪ ٙ‬حٿٌٍ‪ْ٫‬ن ًحٿ‪ٌْ٠‬ٱ حٿڄلظَڃْن ‪ًَْ٬ّ ٙ‬څ حىظڄخڃخ‬
‫ٿزْض حٿ‪ٜ‬لٴش ٻڄټخڅ ڃٌرٌء‪ً .‬ڃ‪ً ٪‬ٿٺ‪ ،‬ٷي ّ‪٠‬پ ر‪ ٞ٬‬حٿ‪٤‬ڀزش حٿظخٳيْن ًر‪ ٞ٬‬حًُٕحؽ‬
‫حٿوخثنْن‪ ،‬ىحهپ ڃ‪٬‬زي حٿ٘يٌس ىٌح‪.‬‬
‫ٿٸي ڃَ حٿٌٷض رَٔ‪٫‬ش ًرڀٰض حٿٔخ‪٫‬ش حٿٌحكيس ‪ٛ‬زخكخ‪ً ،‬ڃخُحٽ حٿْ٘ن حٿٴ‪ْٜ‬ق حٿڄ‪٬‬ـذ‬
‫رڄوخ‪٣‬زو حٿْٸ‪َّ ٦‬ٯذ ٳِ حٓظڄَحٍ حٿليّغ كظَ ‪٣‬ڀٌ‪ ٩‬حٿٴـَ‪ .‬ٿټن حٿيًٍّٖ ٷخ‪ ٪٣‬ىٌح حٿْٔپ‬
‫ڃن حٿټڀڄخص ًٯخىٍ حٿڄټخڅ رخطـخه حٿڄٔـي ڃن أؿپ حٿنٌځ‪.‬‬
‫ًٳِ حٿٰي‪ ،‬طخر‪َّ٣ ٪‬ٸو طخٍٻخ أىخٿِ حٿ‪ٜ‬خٳْْن حٿڄنيڄټْن ٳِ حكظٴخ‪ٙ‬طيڂ حٿظِ ٓظيًځ ٌّڃْن‬
‫آهَّن‪٧ً .‬پ ٓخثَح رڄلخًحس ًحى ٳ٘ظخٿش ًىٌ ٯيَّ ڃڀت رخٕٓڄخٹ ًٍحٳي ڃن ًٍحٳي ًٍٯش‪،‬‬
‫ّـَُ ًٓ‪ ٢‬ڃن‪٤‬ٸش ڃڀْجش رؤٗـخٍ حٿزَطٸخٽ ًحص حٿٴٌحٻو حٿ‪٠‬وڄش‪ً .‬ر‪٬‬ي أڅ حؿظخُ حٿ‪٬‬يّي ڃن‬
‫حٿٸٍَ حٿڄظٌحؿيس ًٓ‪ ٢‬ڃنخ‪٣‬ٶ ه‪َ٠‬حء‪ ،‬طٌٷٲ رخٿزيخٿْپ حٿڄظٌحؿيس ر٘ڄخٽ حٿٸزْڀش‪ً .‬ٻخٿ‪٬‬خىس‪،‬‬
‫ًؿي كٔن حٿ‪ْ٠‬خٳش رخٿڄٔـي‪.‬‬

‫اٌمش‪ ٜ‬اٌشئ‪١‬غ‪١‬خ ثفشزبٌخ‬
‫ حٿ‪ٜ‬خٳْْن‪٫ ،‬ڀَ ًحى ٳ٘ظخٿش‪ 300 ،‬ڃنِٽ‪ًٌّ ،‬ؿي ريخ ‪َّٟ‬ق ڃٌ‪ ُٙ‬رٌٗظَ حٿوڄخٍ‬‫حٿ٘يَْ‪.‬‬
‫ حٿٸڀْ‪٬‬ش ‪ 100‬ڃنِٽ‬‫ حٿزيخٿْپ ‪ 100‬ڃنِٽ‪ٗ ،‬ڄخٽ حٿٸزْڀش‬‫حٿٸٌٍ حٿ‪ٔ٬‬ټَّش‪ 800 :‬ڃن حٿڄ٘خس‪ ،‬حٿ‪٬‬يى حٿڄلظڄپ ٿڀٔټخڅ‪ 5600 :‬نٔڄش؛ حٿظ‪٬‬ڀْڂ حٿٸَآنِ‬
‫ڃنظَ٘ رټؼَس‪ً .‬طٌؿي ٳِ ٻپ ڃټخڅ‪ ،‬ط‪ٚ‬ٽ ڃټٌٔس رؤٗـخٍ حٿٴٌحٻو‪ً .‬ىنخٹ كٌحٿِ ‪َّ٘٫‬ن ٷَّش‬
‫ڃظٴَٷش ىحهپ حٿٸزْڀش‪.‬‬
‫‪ -‬اٌّظبدس اٌزبس‪٠‬خ‪١‬خ اٌشئ‪١‬غ‪١‬خ اٌز‪ ٟ‬اػزّذد ػٍ‪ٙ١‬ب‪:‬‬

‫‪24‬‬

‫ْٓټٌڅ حرن هڀيًڅ كظڄخ ىٌ ىٿْڀِ حٿٌُ ٓؤٍؿ‪ ٪‬اٿْو أٻؼَ ڃن ٯَْه‪ .‬ٻڄخ ٓؤٓظؼڄَ حٿ‪٬‬ڄپ حٿيخځ‬
‫ٿٴٌٍنْپ ‪٫ً Fournel‬نٌحنو "حٕڃخُّٮ"؛ ًىٌ ٻظخد ٍحث‪ً ٪‬أٻخىّڄِ ّظڄِْ رنٸيه حٿ‪٬‬ڄْٶ‬
‫ًحٿڄظنٌٍ‪ً .‬ٳِ ر‪ ٞ٬‬حٕكْخڅ‪ ،‬أط‪ٜ‬ٴق حٿظَؿڄش حٿـڄْڀش حٿظِ ٷخځ ريخ ىٌىحّ ‪ Houdas‬ٿټپ‬
‫ڃن "نِىش حٿيخىُ" ً "حٿظَؿڄخڅ "‪.‬‬
‫ٯَْ أڅ حٿټخطذ حٿٌُ أٳخىنِ ٻؼَْح ر‪٬‬ي حرن هڀيًڅ ىٌ ريًڅ ڃنخُ‪ ٩‬أكڄي رن هخٿي حٿنخ‪َُٛ‬‬
‫حٿٔ‪ٛ ،ًُٚ‬خكذ "ٻظخد ح‪ٓٙ‬ظٸ‪ٜ‬خ ٕهزخٍ ىًٽ حٿڄَٰد حٕٷ‪ًّ ."َٜ‬ظؤٿٲ ىٌح حٿټظخد‪ ،‬ٳِ‬
‫‪٣‬ز‪٬‬ظو حٕ‪ٛ‬ڀْش رخٿ‪َ٬‬رْش‪ ،‬ڃن أٍر‪٬‬ش أؿِحء‪ٛ ،‬خىٍس رخٿٸخىَس ٓنش ‪ 1312‬ىـَّش ڃٌحٳٶ ٿٔنش‬
‫‪ 1895‬ڃْ‪ٚ‬ىّش‪ً .‬ٿڂ ّظڂ اهزخٍُ رٌؿٌىه ا‪ ٙ‬ٳِ ريحّش ‪ْٛ‬ٲ حٿٔنش حٿڄٌحٿْش ٿظخٍّن ‪ٛ‬يًٍه‪.‬‬
‫ًٻڂ ٻخنض ٳَكظِ ‪ْ٨٫‬ڄش رخٷظنخثو‪ ،‬ٳٸي ًؿيص أهَْح‪ ،‬طخٍّوخ ٻخڃ‪ ٚ‬ٿڀڄَٰد ْٓٔيپ ڃيڄظِ‬
‫حٿظِ ًؿيص ‪ٌ٬ٛ‬رش ٳِ حٿٸْخځ ريخ ‪٫‬ني ٻظخرش حٿـِء حًٕٽ ڃن ىٌح حٿ‪٬‬ڄپ‪ ،‬ن‪َ٨‬ح ٿْٰخد حٿٌػخثٶ‪.‬‬
‫ًٻنض آڃپ أڅ أؿي ٍإّش ٗخڃڀش ًًٷخث‪ ٪‬ڃ‪٠‬زٌ‪٣‬ش ًطٴخ‪ْٛ‬پ ىٷْٸش كٌٽ حٿ‪٬‬خىحص ًحٿظٸخٿْي‬
‫ًحٿٸٌح‪٫‬ي ًحٿظـخٍس ًحٿٴ‪ٚ‬كش ًحٿٔټخڅ ًأّ‪٠‬خ ر‪ ٞ٬‬حٿڄٴخىْڂ حٿـَٰحٳْش حٿـيّيس‪ .‬ٿټن ٿٖٓٲ‪،‬‬
‫هخد ‪٧‬نِ‪.‬‬
‫ٳڄن حٿِحًّش حٕىرْش حٿوخٿ‪ٜ‬ش‪ّ ،‬لظٌُ ٻظخد ح‪ٓٙ‬ظٸ‪ٜ‬خ ‪٫‬ڀَ أ‪ٛ‬خٿش ڃڄِْس‪ً .‬أنخ أطليع ىنخ‬
‫‪٫‬ن حٿ‪ٜ‬ٴلخص حٿظِ ٿڂ ّټظٲ ٳْيخ حٿڄئٿٲ رنٸپ ڃخ ٷخٿو حٿڄئٍهٌڅ حٿٔخرٸٌڅ‪ .‬ٳٴِ حٕڃخٻن‬
‫حٿڄظٴَٷش ىنخ ًىنخٹ‪ ،‬حٓظ‪٬‬ڄپ حٿٔ‪ ًُٚ‬رٔيٌٿش ًرؤٓڀٌد ىٷْٶ‪ ،‬ىٌه حٕىحس حٿڄڄظن‪٬‬ش ًحٿٰنْش‬
‫حٿظِ نٔڄْيخ حٿڀٰش حٿ‪َ٬‬رْش‪ً .‬ىٌ ّل‪ َ٨‬رخڃظْخُ نخىٍ ٿيٍ حٿټظخد ڃن أرنخء ‪َ٫‬ٷو‪ّ ،‬ظڄؼپ ٳِ‬
‫أٓڀٌرو حٿٌح‪ٟ‬ق ًحٿٔڀْ ىًڅ ا‪٣‬نخد ًٳِ ٍٯزش حٿټخطذ ٳِ أڅ ّٴيڂ ڃن ‪َ٣‬ٱ حٿـڄْ‪ .٪‬أڃخ‬
‫ڃن ُحًّش حٿڄٴيٌځ حٿٌحٓ‪ً ٪‬حٿ‪٬‬ڀڄِ ٿڀظخٍّن‪ ،‬ٳظڀٺ ڃٔؤٿش أهٍَ‪ .‬ٳخٿ‪٬‬ڀٌځ حٿظخٍّوْش ٿيٍ‬
‫حٿڄٔڀڄْن‪ ،‬ڃوظڀٴش ‪٫‬ن ‪٫‬ڀٌڃنخ حٿليّؼش ٕنيخ ڃخ ُحٿض ٳِ ڃَكڀظيخ حٕىرْش اڅ ٿڂ نٸپ حٿـنْنْش‪،‬‬
‫ٻڄخ ىٌ حٿ٘ؤڅ رخٿنٔزش ٿټپ حٿل‪٠‬خٍحص حٿظِ ٿڂ طټظڄپ ر‪٬‬ي‪.‬‬
‫ً‪٫‬ڀْټڂ أ‪ ٙ‬ط‪٤‬خٿزٌىڂ ر‪٬‬ڄپ ٷخثڂ ‪٫‬ڀَ حٿنٸخٕ ًحٿنٸي ً‪ ٙ‬رَٓڂ ٿٌكش ‪٫‬ن حٿلْخس ح‪ٙ‬ؿظڄخ‪ْ٫‬ش‬
‫ًط‪ ٌٍ٤‬حٿ‪٬‬خىحص ًحٿٌٓخثپ حٿڄخىّش ٿڀ٘‪٬‬ذ ً‪ ٙ‬أّش ٍإّش ٳڀٔٴْش‪ .‬ٳوخٍؽ حٕكيحع ًأهزخٍ‬
‫حٿڄڀٌٹ ًحٿ٘و‪ْٜ‬خص حٿيڃٌّش ريٌح حٿٸيٍ أً ًحٹ؛ ًرخٓظؼنخء ڃ٘خىي حٿڄـخٍُ ًىڄـْش حٿلَد‪،‬‬
‫ٿن طظٌٳًَح ا‪٫ ٙ‬ڀَ ڃ‪٬‬ڀٌڃخص ٗلْلش كٌٽ ڃخ ّيڄټڂ رخٕٓخّ‪.‬‬

‫‪25‬‬

‫ٿيٌح‪ّ ،‬ـذ أڅ نظ‪٬‬خڃپ ڃ‪ ٪‬ڃئٍهنخ رخٿڄَٰد ٻڄخ ىٌ‪ ،‬ربّـخرْخطو حٿٸڀْڀش ًٓڀزْخطو حٿټؼَْس‬
‫ًرظ‪ٜ٬‬زو ًطلِْه حٿڄ‪٬‬ڀن ً‪٫‬يځ طٔخڃلو حٿيّنِ ً كٸيه ًهٌٳو ڃن حٿن‪َٜ‬حنِ‪ .‬ٿټننخ ن‪٬‬ظَٱ ٿو‬
‫ڃ‪ً ٪‬ٿٺ رٌٻَ حٿ‪٬‬يّي ڃن حٿڄئٿٴْن حٿڄٰخٍرش حٿڄـيٌٿْن ًاڅ ٻخڅ ّڄَ ‪٫‬ڀْيڂ ڃًٍَ حٿټَحځ‪ .‬ڃن‬
‫ؿيش أهٍَ‪ ،‬ٳيٌ ّٴ‪٠‬پ حٿليّغ ‪٫‬ن انظخؿو حٿ٘‪ َُ٬‬ريٽ ا‪٤٫‬خء طٌ‪ْٟ‬لخص كٌٽ حٿڄَكڀش‬
‫حٿٰخڃ‪٠‬ش ڃن ٳظَس كټڂ رنِ ً‪٣‬خّ‪ ،‬كْغ ّ‪ َٝ٬‬ٿيٌه حَٕٓس حٿلخٻڄش رخٷظ‪٠‬خد ىًڅ أڅ‬
‫ّٸيځ ؿيّيح ٳِ حٿڄٌ‪ .٩ٌٟ‬ٿټن حٿَؿپ ّظڄظ‪ ٪‬رؤ‪ٛ‬خٿش هخ‪ٛ‬ش كْنڄخ ّ‪٬‬ڀن ٿڀ‪٬‬خٿڂ رؤڅ حرنو ًٿي‬
‫ڃوظٌنخ ! [حٿـِء حٿَحر‪]353 .ٙ ،٪‬؛ ًطظـڀَ أ‪ٛ‬خٿظو أٻؼَ ٳِ ىٳخ‪٫‬و حٿلڄخِٓ ‪٫‬ن حٕڃش‬
‫حٿڄَٰرْش‪ً .‬ىٌح أڃَ ؿخى ًّظ‪ْ٬‬ن ا‪٤٫‬خإه ڃخ ّٔظلٶ ڃن حىظڄخځ‪.‬‬
‫‪٣‬ز‪٬‬خ‪ ،‬ٳبڅ ىٌه حٿنيحءحص حٿْخثٔش ٿن طٔڄ‪ ٪‬ڃن ‪َ٣‬ٱ حٿٰخٿزْش حٿ‪٨٬‬ڄَ ٿڄٌح‪٣‬نْو‪ ،‬ٿټنيخ طټ٘ٲ‬
‫ڃ‪ً ٪‬ٿٺ ‪٫‬ن ًٍف ٷڀٸش ً‪٫‬ن ريحّش ّٸ‪٨‬ش ً‪٣‬نْش كيّؼش ڃؼَْس ٿڀٴ‪ٌ٠‬ٽ ً‪٫‬ن حنِ‪٫‬خؽ اُحء‬
‫حٿو‪ َ٤‬حٿوخٍؿِ‪ً .‬ىٌه أ‪َ٫‬ح‪ ٝ‬ه‪َْ٤‬س طـيڀيخ حٿيرڀٌڃخْٓش حًٍٕرْش‪ .‬ٳيِ رڄؼخرش طڄيْي‬
‫ٿڀظ‪ ٌٍ٤‬حٿْٔټٌٿٌؿِ ًحٿْٔخِٓ حٿټزَْ حٿٌُ ّظيْؤ رخٿڄَٰد ًحٿٌُ أ‪ٛ‬زق ٷخثڄخ ‪٫‬ڀَ ڃخ ّزيً‬
‫ًٓ‪ ٢‬حٿ‪٤‬زٸخص حٿ‪٬‬ڀْخ رخٿڄـظڄ‪ ٪‬حٗٓ‪ٚ‬ڃِ‪ً .‬رخهظ‪ٜ‬خٍ‪ ،‬ٳبڅ ٻظخد أكڄي رن هخٿي حٿڄيڂ [ًىٌ ڃخ‬
‫ِّحٽ كْخ رٔ‪ ،ٚ‬ڃٔٸ‪ٍ ٢‬أٓو] ٷي ًٳَ ٿِ‪ٍ ،‬ٯڂ حٷظ‪٠‬خرو‪ ،‬ڃ‪٬‬ڀٌڃخص ٯَْ ڃٔزٌٷش ڃخ ٻخڅ‬
‫ربڃټخنِ أڅ أؿيىخ ٳِ ڃټخڅ آهَ‪ًٓ .‬ظټٌڅ ىنخٹ ڃنخٓزخص‪ٓ ،‬ؤ‪٫‬ظَٱ ٳْيخ رٴ‪٠‬ڀو رپ ًٓؤٻْپ‬
‫ٿو حٿڄيّق ‪ .couvrir de fleurs‬أڃخ ‪٫‬ڀَ حٿڄٔظٌٍ حٿـَٰحٳِ‪ ،‬ٳيٌ ٿڂ ّٴينِ ٳِ ِٗء؛ ًڃن‬
‫حٿٌح‪ٟ‬ق أنو ٯَْ ڃ‪٤‬ڀ‪٫ ٪‬ڀَ ؿَٰحٳْش رڀيه حٿٌُ ّظليع ‪٫‬نو‪.‬‬
‫ً‪ّٔ ٙ‬ڄق حٿڄٸخځ ىنخ‪ ،‬رظٴ‪ْٜ‬پ حٿٸٌٽ ٳِ نيٍس حٿٌػخثٶ حٿظخٍّوْش حٿڄظ‪٬‬ڀٸش رخٿڄَٰد حٕٷ‪.َٜ‬‬
‫ًَّؿ‪ ٪‬ؿيڀنخ ٳِ حٿٰخٿذ اٿَ حٿڄٰخٍرش أنٴٔيڂ ٕنيڂ ‪ٌّ ٙ‬ٻًَڅ حٿ‪٬‬يّي ڃن حٿڄئٍهْن ًحٿټظخد‬
‫ًنخٓوِ حٿڄو‪٣ٌ٤‬خص حٿٸيّڄش حٿظِ ّڄټن ٿٴل‪ٜ‬يخ أڅ ّڄْ‪ ٢‬حٿڀؼخځ ‪٫‬ن كٸخثٶ ڃظٌٷ‪٬‬ش‪،‬‬
‫)‪(15‬‬

‫رو‪ ٌٜٙ‬اكيٍ أٻؼَ حٗڃزَح‪ٌٍّ٣‬خص ٯڄٌ‪ٟ‬خ‪.‬‬

‫ًٷي كخًٿض ىًڅ ؿيًٍ‪َٗ ،‬حء أكي ىٌه حٿڄو‪٣ٌ٤‬خص حٿنخىٍس رؼڄن رخى‪ ،٦‬ٿټن ‪ٌ٬ٛ‬رخص ٯَْ‬
‫ڃظٌٷ‪٬‬ش كخٿض ىًڅ ًٿٺ ٳِ آهَ ٿل‪٨‬ش‪ً .‬رٌٿٺ رخءص ٻپ ڃلخً‪ٙ‬طِ رخٿٴ٘پ‪.‬‬

‫)‪ّ (15‬ڄټن ٿ‪٘٬‬خٵ حٍٕٷخځ‪ ،‬أڅ ّٔـڀٌح ‪ٟ‬ڄن ٻظخد ح‪ٓٙ‬ظٸ‪ٜ‬خ ‪٫‬يىح ىخث‪ ٚ‬ڃن أٓڄخء حٿڄئٍهْن حٿڄٰخٍرش حٿڄـيٌٿْن رؤًٍرخ‪.‬‬

‫‪26‬‬

‫ًأهَْح‪ ،‬ٳبڅ حٿ‪٬‬ڄپ حٿـْي ٿڄخّ ‪ٙ‬طَُ ‪ Mas Latrie‬حٕٻؼَ أىڄْش ًاٳخىس ڃن ٻپ َٓى‬
‫ٿڀڄـخٍُ حٿزَّ٘ش‪ْٔٓ ،‬خ‪٫‬ينِ ر٘ټپ ٻزَْ‪٫ ،‬ڀَ اٿٸخء حٿ‪ٌ٠‬ء حٿظخٍّوِ ًا‪٫‬خىس ح‪٫ٙ‬ظزخٍ‬
‫)‪(16‬‬

‫ٿڀ٘‪ٌ٬‬د حٿٸيّڄش حٿظِ أِٓء ٳيڄيخ رخ‪٫‬ظزخٍىخ ڃنظٔزش "ٿيًٽ ىڄـْش"‪.‬‬

‫ٔجزح ربس‪٠‬خ‪١‬خ ػٓ فشزبٌخ‬
‫ىِ ٷزْڀش ‪ٛ‬نيخؿْش ًحص أ‪ٛ‬پ أڃخُِّٰ‪ً .‬ٷي ٰٗڀض ٳِ حٿٸَڅ حٿَحر‪ ،َ٘٫ ٪‬حٿـِء حٿٌُ‬
‫ّٴ‪ٜ‬پ ٓڀٔڀش حٕ‪٣‬ڀْ ‪٫‬ن ؿزخٽ حٿَّٲ‪ً .‬طٔڄق ٿنخ ىٌه حٿڄ‪٬‬ڀٌڃش حٿ‪ٜ‬خىٍس ‪٫‬ن حرن هڀيًڅ‬
‫رخٓظنظخؽ أڅ ٷزْڀش ٳ٘ظخٿش ڃخُحٿض ٷخثڄش رنٴْ حٿَٷ‪٬‬ش حٿـَٰحٳْش حٿظِ ًٻَىخ ڃئٍم حٿزَرَ‬
‫حٿ‪ْ٨٬‬ڂ‪ .‬ٳٴِ طڀٺ حٿٴظَس [حٿٸَڅ حٿَحر‪ ،]َ٘٫ ٪‬ٻخنض طِحًٽ حٿٴ‪ٚ‬كش ًكْخٻش حٿڄ‪ٚ‬رْ‪ً ،‬ىٌه‬
‫حٿڄينش حٕهَْس ؿ‪٬‬ڀظيخ طن‪٬‬ض‪ ،‬ڃؼپ حٿٸزخثپ حٿ‪ٜ‬نيخؿْش حٕهٍَ د "‪ٛ‬نيخؿش حٿڄ‪ٚ‬رْ"‪.‬‬
‫ًٷي ‪َ٫‬رض ٳ٘ظخٿش طڄخڃخ ٳِ حٿٸَڅ حٿَحر‪ً َ٘٫ ٪‬ٻخنض طئىُ حٿ‪َّ٠‬زش ٿڀيًٿش حٿلخٻڄش [حن‪َ٨‬‬
‫حرن هڀيًڅ‪ ،‬حٿـِء حٿؼخنِ ‪ 123 .ٙ‬ڃن طَؿڄش ىًٓ‪ٚ‬څ‪.‬‬
‫ٍِذ‪ٛ‬ظخ اٌّزشجُ‪ّ :‬ظ‪٬‬ڀٶ حٕڃَ رټظخد حٿ‪٬‬زَ حٿٌُ ‪َ٫‬ٱ ڃن ه‪ٚ‬ٽ طَؿڄخطو رظخٍّن حٿزَرَ‬
‫‪.]Histoire de Berbères‬‬
‫ًٳِ ٓنش ‪ 1237‬هَؿض ‪٫‬ن ‪ٌ٣‬ٵ حٿڄٌكيّن ًأ‪٫‬ڀنض ً‪ٙ‬ءىخ ٿڀڄَّنْْن حٿٌّن ْٓزخىًٍڅ‬
‫ربٍٓخٽ حٿـزخس اٿَ ىٌه حٿٸزْڀش ‪ٓٙ‬ظو‪ ٙٚ‬حٿ‪َ٠‬حثذ أّ‪٠‬خ‪.‬‬
‫ًٷي ٻظذ ىًٓ‪ٚ‬څ حٓڂ حٿٸزْڀش ٻڄخ ّڀِ ‪ Fichtala‬ريٽ ‪ً Féchtala‬حٗظټَ ٳِ حٿ‪٬‬يّي ڃن‬
‫ڃ‪ٚ‬ك‪٨‬خطو حٿظِ أٍٳٸيخ رظَؿڄظو حٿـڄْڀش ٿظخٍّن حٿزَرَ ڃن حٿظَْْٰحص حٿلخ‪ٛ‬ڀش ‪٫‬ڀَ ٻظخرش‬
‫حٕٓڄخء حٕڃخُّْٰش ٳِ ن‪ ٚ‬حرن هڀيًڅ‪ًْٓ .‬ٸٌٽ ر‪َّٜ‬ق حٿ‪٬‬زخٍس ٳِ حٿڄڀلٌ‪٧‬ش حًٕٿَ‬
‫رخٿ‪ٜ‬ٴلش ‪ 173‬ڃن حٿـِء حًٕٽ ڃخ ّڀِ‪" :‬ٳِ حٿٴ‪ٌٜ‬ٽ حٿڄو‪ٜٜ‬ش ٿظخٍّن ٻپ ٷزْڀش ك‪ٜ‬پ‬
‫طٌّ٘و ٳِ نٸپ حٕٓڄخء‪ًَّ .‬ؿ‪ ٪‬ه‪٤‬ؤ حٿټخطذ ٳِ ٻٌنو ٿڂ ّ‪٠‬ز‪ ٢‬ٻظخرش حٿټڀڄخص كَٳخ كَٳخ‬
‫‪٫‬ڀَ ‪َّ٣‬ٸش ٳٸيخء حٿڀٰش حٿ‪َ٬‬د‪ً ،‬ىٌ حٕڃَ حٿٌُ ٻخڅ ٌْٓٷٲ ‪٫‬ڄڀْخص حٿظٌّ٘و حٿظِ ‪٣‬خٿض‬
‫ىٌه حٕٓڄخء‪ً .‬ىٌه حٿڄ‪ٚ‬ك‪٨‬ش ‪ٛ‬خثزش؛ ٿټن ًؿزض حٗٗخٍس اٿَ أڅ حرن هڀيًڅ ٿڂ ّټن ّ‪َ٬‬ٱ‬
‫‪Mas Latrie, Relations et commerce de l’Afrique septentrionale avec les nations‬‬

‫)‪(16‬‬

‫‪Chrétiennes au moyen âge., Paris, 1886.‬‬

‫‪27‬‬

‫حٕڃخُّْٰش رټپ طؤٻْي)‪ .(17‬ٳؤػنخء نٸڀو ٿټڀڄخص ىٌه حٿڀٰش ٿڂ ّلظ‪ ٢‬رڄخ ٳْو حٿټٴخّش ڃن حٿڄوخ‪َ٣‬‬
‫حٿؼ‪ٚ‬ػش حٓطْش ًىِ‪:‬‬
‫‪ )1‬حٿٔڄخ‪ ٩‬حٿْٔت ٿيٌه حٿټڀڄخص حٿَّٰزش‪.‬‬
‫‪٫ )2‬يځ ‪ٚٛ‬كْش حٕكَٱ حٿ‪َ٬‬رْش ٿنٸڀيخ‪.‬‬
‫‪ )3‬اىڄخٽ ًؿيپ حٿنخٓوْن‪.‬‬
‫ًٿڂ ّټ ن حٿ‪ٚ‬كٸٌڅ‪ ،‬أُ حٿڄئٍهٌڅ حٿٌّن ؿخإًح ر‪٬‬يه ًحىظڄٌح رظخٍّن حٿ٘‪ٌ٬‬د حٕڃخُّْٰش‪،‬‬
‫)‪(18‬‬

‫أٳ‪٠‬پ ڃنو‪ .‬ٳٸي ٻخنٌح ّلظٸًَڅ حٕڃخُّٮ ًرٌٿٺ ٿڂ ّيٌٍٓح ٿٰظيڂ ً‪٫‬خىحطيڂ‪.‬‬

‫ٯَْ أڅ حٿـيپ رڀٮ ًًٍطو ٿيٍ حٿټظخد حٿڄْٔلْْن حٿٌّن ٿڂ ّظَىىًح ٳِ حٿليّغ ڃ‪٫ ٌٙ٤‬ن‬
‫حٿ٘ڄخٽ حٿَٰرِ ٗٳَّٸْخ‪ ،‬ىًڅ أڅ ّټڀٴٌح أنٴٔيڂ ‪٫‬نخء ط‪٬‬ڀڂ حٿ‪َ٬‬رْش ًحٕڃخُّْٰش‪ .‬ٳؤٯڀذ ٻظخرنخ‬
‫طَحؿ‪ٌ٬‬ح أڃخځ حٿ‪ٌ٬ٜ‬رش حٿڄَ‪٫‬زش ٿيٌه حٿيٍحٓش‪ ،‬ىًڅ أڅ ّيٍٻٌح رؤنيڂ ْٓ‪ٜ‬زلٌڅ كظڄخ‪ ،‬اڃخ‬
‫ڃنظلڀْن ريًڅ ‪ٟ‬ڄَْ أً ؿخڃ‪ْ٬‬ن ٿڀڄ‪٬‬ڀٌڃخص ريًڅ أُ كْ نٸيُ‪.‬‬

‫)‪ (17‬حن‪ َ٨‬طخٍّن حٿزَرَ‪ ،‬حٿـِء حٿَحر‪ ،٪‬حٿ‪ٜ‬ٴلش ‪ ،554‬حٿٔ‪ َ٤‬حٿوخڃْ ًڃخ ّڀْو ًڃ‪ٚ‬ك‪٨‬ش ىًٓ‪ٚ‬څ ريٌح حٿو‪.ٌٜٙ‬‬
‫)‪(18‬‬

‫ًاٿْټڂ كـش ‪٫‬ڀَ ًٿٺ‪ :‬ٳٸي ٷخځ حٿ٘خ‪ َ٫‬حٿ‪َ٬‬رِ حٕنيٿِٔ هڀٲ رن ٳَؽ حٿٔڄَْٔ‪ ،‬ر‪ْٜ‬خٯش رْظْن ٗ‪َّْ٬‬ن ّظيـڂ ٳْيڄخ‬

‫‪٫‬ڀَ حٕڃخُّٮ‪ ،‬كْغ ٷخٽ ڃظيټڄخ‪:‬‬
‫ٍأّض آىځ ٳِ نٌڃِ ٳٸڀض ٿو *** أرخ حٿزَّش اڅ حٿنخّ ٷي كټڄٌح‬
‫أڅ حٿزَحرَس نٔپ ڃنٺ‪ ،‬ٷخٽ اًڅ*** كٌحء ‪٣‬خٿٶ اڅ ٻخڅ حٿٌُ ُ‪٫‬ڄٌح‬
‫‪ -‬حن‪ َ٨‬ح‪ٓٙ‬ظٸ‪ٜ‬خ‪ ،‬حٿـِء حًٕٽ‪ ،‬ڃٌٻٌٍ‪30 .ٙ ،‬‬

‫‪28‬‬

‫لج‪ٍ١‬خ عــــــالط‬
‫ر‪٬‬ي ڃٰخىٍطو ٿٴ٘ظخٿش‪ ،‬ٷٍَ حٿيًٍّٖ حٿٸْخځ رـٌٿش ٻزَْس ٳِ ڃن‪٤‬ٸش رنِ ًٍُحٽ‪ً .‬ٻخڅ ٷي ‪َ٫‬ؽ‬
‫‪٫‬ڀَ حٿزيخٿْپ كْغ ٌّؿي حٿ‪٬‬يّي ڃن أ‪ٛ‬يٷخثو حٿ‪٤‬ڀزش‪ .‬ر‪٬‬ي ًٿٺ‪ ،‬طٌؿو اٿَ ٌٓٵ حٿـڄ‪٬‬ش‬
‫رؤٍح‪ً ّٚٓ ِٟ‬ح‪ٙ َ٤ٟ‬ؿظْخُ ٷزْڀش رنِ ًٍّخڭٽ حٿ‪َْٰٜ‬س ٍٳٸش ڃـڄٌ‪٫‬ش ڃن حٿ‪٤‬ڀزش ٷزپ‬
‫أڅ ّ‪ٜ‬پ اٿَ حٿٌٔٵ‪ً .‬طٌؿي ‪٫‬ني ڃيهپ ىٌح حٕهَْ ٷزش رْ‪٠‬خء رنْض ٳٌٵ ٷزَ حٿٌٿِ ْٓيُ‬
‫حٿٔنِ‪ً .‬ىٌح حٿٌٿِ حٿ‪ٜ‬خٿق ڃن أ‪ٛ‬پ ٿْزِ؛ ًٻخڅ ٷي حٓظٸَ ڃنٌ ٷًَڅ هڀض رڄن‪٤‬ٸش ٓ‪،ّٚ‬‬
‫ر‪٬‬ي ڃٰخىٍطو ٿڄٌ‪٣‬نو ًطٌٳِ ريخ ڃ‪٨٬‬ڄخ ًڃلظَڃخ‪ً .‬رخٿٴ‪٬‬پ‪ ،‬ٳيٌ حٿْٔي حٿڄزـپ ڃن ‪َ٣‬ٱ ٻپ‬
‫ڃظ‪ٜ٬‬زِ حٿڄن‪٤‬ٸش‪ ،‬كْغ أڅ حٿٸزْڀش رَڃظيخ ط‪٬‬ظَٱ رٸيحٓظو‪ً .‬رٴ‪٠‬پ كڄخّظو‪ ،‬ٳبڅ ڃـڄٌ‪٫‬ش‬
‫‪َْٰٛ‬س ڃن حٿٔ‪ْْٓٚ‬ن ‪٫‬ڀَ ڃخ ّزيً‪ّ ،‬ڄټنيخ أڅ طٌحؿو حٿـڄخ‪٫‬خص حٿَىْزش حٿٸخىڃش ڃن حٿلْخّنش‪.‬‬
‫ً‪٫‬نيڃخ طن‪٠‬ؾ حٿٴٌحٻو‪ً ،‬ىٌ ڃخ ّل‪ٜ‬پ ىًڃخ ٳِ ىٌه حٿز‪ٚ‬ى حٿٰنْش‪ ،‬طٸخځ ح‪ٙ‬كظٴخ‪ٙ‬ص ‪٫‬ڀَ‬
‫َٗٱ حٿٌٿِ ًّلَٵ حٿزوٌٍ ًحٿ‪ْ٤‬ذ طلض ٷزظو ًطن‪٨‬ڂ حٿ‪٬‬يّي ڃن حٿٌ‪ٙ‬ثڂ حٗكٔخنْش كٌٽ‬
‫‪َّٟ‬لو‪.‬‬
‫ًٕڅ ڃلڄيح ٻخڅ ڃ‪٤‬خٿزخ رخٿظ‪٤‬يَ ٷزپ ًٿٌؽ حٿ‪َّ٠‬ق‪ ،‬ٳٸي طْڄڂ رلـَس ًٷخځ ر‪٬‬ي ًٿٺ رٴل‪ٚ‬‬
‫حٿڄټخڅ حٿٌُ ٿڂ ّټن ڃوظڀٴخ ‪٫‬ن رخٷِ حٕ‪َٟ‬كش حٿظِ ُحٍىخ؛ ًٿ‪٬‬پ حٿِ٘ء حٿڄڄِْ ريحهڀو ىٌ‬
‫حٿؼٌد حٿڄ‪ َُ٤‬روٌْ‪ً ١‬ىزْش ًحٿٌُ ّٰ‪ ِ٤‬حٿٸزَ [حٿټٌٔس]‪ً .‬ر٘ټپ ًٍ‪ ٩‬ط‪ ٚ‬حٿيًٍّٖ ٌٍٓس‬
‫حٿڄڀٺ)‪ (1‬ٷزپ أڅ ّٰخىٍ حٿڄټخڅ ڃظٌؿيخ اٿَ حٿٌٔٵ‪.‬‬
‫ًىنخٹ َٗ‪ ٩‬ٳِ ڃَحٷزش ڃخ ّـَُ كٌٿو‪ ،‬ڃزظيثخ رخٿڄٌٷ‪ ٪‬حٿٌُ طلظڀو حٿنٔخء‪ .‬ٳٸي ٻن ّـڀٔن‬
‫‪٫‬ڀَ حٍٕ‪َٟ٬ًّ ٝ‬ن ر‪٠‬خ‪٫‬ظين حٿڄټٌنش ڃن حٿيؿخؽ ًحٿزْ‪ً ٞ‬حٿ‪ٌٜ‬ٱ حٿڄنٌٔؽ ًحٿٸ‪٤‬ن‬
‫ًأّ‪٠‬خ ڃن أ‪ٛ‬نخٱ ڃن حٿزْ‪ ٞ‬حٿڄ‪٤‬زٌم ًحٿڄوظڀٲ حٕٿٌحڅ‪ ،‬أكڄَ ًأ‪ٛ‬ٴَ ًأٌٓى‪ ،‬رلٔذ‬
‫حٕ‪٘٫‬خد حٿظِ أ‪ْٟ‬ٴض ٿو‪.‬‬
‫ًٻخڅ ػڄن ىُّنش ڃن حٿزْ‪ّ ٙ ٞ‬ظ‪٬‬يٍ ٷَْٗن ًػڄن حٿيؿخؿش ّٔخًُ ‪َّ٘٫‬ن ٓنظْڄخ ڃن‬
‫‪٫‬ڄڀظنخ‪ ،‬أڃخ حٿ‪٬‬ـپ حٿٸٌُ ٳؼڄنو هڄٔش ً‪ًَ٘٫‬څ ٳَنټخ ًػڄن طْْ ٻزَْ ‪ّ ٙ‬ظ‪٬‬يٍ أٍر‪٬‬ش‬
‫ٳَنټخص‪ٌّ ًٙ .‬ؿي أُ هًَٱ ٳِ حٿٌٔٵ كْغ ّ‪ َٝ٬‬ٿلڂ حٿ‪٬‬ـپ ٳٸ‪ .٢‬رخٿڄٸخرپ‪ ،‬ٳبڅ أػڄخڅ‬
‫حٿؼڄَ ًحٿٔټَ حٿظِ طؤطِ ريخ حٿٸٌحٳپ‪ ،‬رخى‪٨‬ش حٿؼڄن‪.‬‬
‫)‪ (1‬حن‪ َ٨‬حٿڄَٰد حٿڄـيٌٽ‪ ،‬ڃٌٻٌٍ‪ً 89 .ٙ ،‬أّ‪٠‬خ ‪.11 ً 10 .ٙ‬‬

‫‪29‬‬

‫ًٻخنض ٷزْڀش ٓ‪ً ّٚ‬حٿٸزخثپ حٿڄـخًٍس ٿيخ طظخؿَ ٳِ أُىخٍ حّٓ ًحٿَّلخڅ حٿظِ ٻخنض ط‪ٜ‬يٍ‬
‫اٿَ طخٳْ‪ٚ‬ٿض ٿ‪ٜ‬زخٯش حٿـڀٌى ًحٕكٌّش ًكخٳ‪٨‬خص حٿنٸٌى‪.‬‬
‫ًّظٌحؿي رخٿٌٔٵ ‪٫‬يى ٻزَْ ڃن طـخٍ ىحثَس ٳخّ حٿٌّن ّ٘ظًَڅ حٿٴٌحٻو ًه‪ٌٜٛ‬خ حٿزَٷٌٵ‬
‫ًحٿڄ٘ڄٖ حٿڄـٴٴْن‪ً .‬ىنخٹ كٌحٿِ أٿٴِ ٗو‪ّ ٚ‬ظخؿًَڅ رخٿٌٔٵ ىًڅ أڅ ّظوڀَ أُ ًحكي‬
‫ڃنيڂ ‪٫‬ن رنيٷْظو حٿڄَٰرْش حٿ‪ٌّ٤‬ڀش‪.‬‬
‫ ِؼشوخ ‪١ّ٘ٚ‬خ‪:‬‬‫ىأد ڃلڄي ‪٫‬ڀَ حٿڄـِء اٿَ ٌٓٵ حٿـڄ‪٬‬ش ٻڀڄخ ٻخنض ىنخٹ "ً‪٫‬يس" ‪٫‬ڀَ َٗٱ ْٓيُ‬
‫حٿٔنِ‪ً .‬ٻخڅ أىڂ حكظٴخٽ رخٿڄن‪٤‬ٸش ىٌ ‪ْ٫‬ي حٿڄٌٿي حٿنزٌُ‪ .‬ٳٴِ ‪ٛ‬زخف حٿ‪ْ٬‬ي‪ّ ،‬ټٌڅ ٻپ أٳَحى‬
‫حٿٸزْڀش ڃٔظ‪٬‬يّن ٿڄوظڀٲ ح‪ٙ‬كظٴخ‪ٙ‬ص حٿظِ ّل‪َ٠‬ىخ حٿ‪٬‬يّي ڃن حٕؿخنذ حٿٸخىڃْن أكْخنخ ڃن‬
‫أڃخٻن ر‪ْ٬‬يس ؿيح‪ً .‬ڃخ أڅ طَ٘ٵ حٿ٘ڄْ‪ ،‬كظَ ّ٘ټپ حٿٔ‪ٌْٓٚ‬څ أٍر‪٬‬ش ‪ٌ٣‬حرَْ ‪ٌّ٣‬ڀش‪ ،‬طظـو‬
‫نلٌ ‪َّٟ‬ق حٿٌٿِ‪ ،‬ڃٔزٌٷش رخٿَحّخص ًحٿ‪٤‬زٌٽ ًحٿڄِحڃَْ‪ .‬ٻڄخ ٌّؿي رڄٸيڃش حٿ‪ٜ‬ٴٌٱ‬
‫حٿڄ‪٬‬ڀڄٌڅ ًحٿٰڀڄخڅ حٿٌّن ّظڄخّڀٌڅ ‪٫‬ڀَ اّٸخ‪ ٩‬حٿڄٌْٓٸَ حٿ‪ٜ‬خهزش‪ًّ .‬ظڂ ‪٣‬يِ ٓز‪٬‬ش ‪٫‬ـٌٽ‬
‫ًطيْت ؿزخٽ ڃن حٿټٔټْ حٿظِ طنظ‪ َ٨‬ٷيًځ حٿٌحٳيّن‪ًٍ .‬ٯڂ َٗحىش حٿلخ‪َّٟ‬ن‪ٌٓ ،‬حء ٻخنٌح‬
‫ٳٸَحء أً أٯنْخء ٍؿخ‪ ٙ‬أً نٔخء أً أ‪٣‬ٴخ‪ ،ٙ‬ٳبڅ حٕ‪٬٣‬ڄش ‪ ٙ‬طنٴٌ‪ ،‬رپ ٓظ‪٨‬پ ىنخٹ ‪ٛ‬لٌڅ ڃن‬
‫حٿټٔټْ ًٷ‪ ٪٤‬ٻزَْس ڃن حٿڀلڂ‪ ،‬ٳِ حنظ‪٨‬خٍ حٿڄظؤهَّن حٿٌّن ْٓڀظيڄٌنيخ ‪٫‬ن آهَىخ‪.‬‬
‫ًّزيأ حٿ‪ َٝ٬‬رؤٿ‪٬‬خد حٿٴًَْٓش‪ ،‬كْغ ّٸٌځ كٌحٿِ ڃخثش ڃن حٿٴَٓخڅ رڄ‪٬‬خٍٹ ًىڄْش‪ّ ،‬ټًَڅ‬
‫ٳْيخ ًّٴًَڅ ًّ‪٤‬ڀٸٌڅ ‪ْ٫‬خٍحص نخٍّش‪ً .‬ٷي ‪٫‬خّن حٿيًٍّٖ ٳِ ًٿٺ حٿٌْځ ڃٌص ػ‪ٚ‬ػش ٳَٓخڅ‬
‫رؤك‪ٜ‬نظيڂ‪ ،‬ر‪٠٬‬يڂ نظْـش حٿٔٸٌ‪ً ١‬حٿز‪ ٞ٬‬حٓهَ رٴ‪٬‬پ ٍ‪ٛ‬خ‪ٛ‬خص ىٓض رزنخىٷيڂ ‪٫‬ن ٷ‪ٜ‬ي‬
‫أً ريًنو‪ً .‬ر‪٬‬ي أٿ‪٬‬خد حٿٴًَْٓش ڃزخَٗس‪ ،‬طزيأ أٿ‪٬‬خد حٿَحؿڀْن‪ ،‬ٳظٸخځ ىحثَس ڃن هڄٔڄخثش اٿَ‬
‫ٓظڄخثش ٍؿپ ًطلْ‪ ٢‬رلٌحٿِ ‪َّ٘٫‬ن ڃلخٍرخ ّڄخٌٍٓڅ ٻپ حٿلْپ حٿلَرْش؛ ٳز‪٠٬‬يڂ ِّكٲ‬
‫‪٫‬ڀَ ر‪٤‬نو رخكؼخ ‪٫‬ن ڃټخڅ ٿ‪ٚ‬هظزخء‪ً ،‬حٿز‪ ٞ٬‬حٓهَ ّٸٴِ ًّيًٍ ٳِ ڃټخنو أً ّنز‪٤‬ق ػڂ ّٸٲ‬
‫‪٫‬ڀَ ٍؿڀْو؛ ًطظټٍَ ىٌه حٿلټخّخص حٿَّٰزش ڃَحص ‪٫‬يّيس ًىِ طٸڀْي ٿلَٻخص أطزخ‪ْٓ ٩‬يُ‬
‫أكڄي رنڄٌَٓ [أً‪ٙ‬ى أكڄخى أًڃٌَٓ]‪.‬‬

‫‪30‬‬

‫ًطٔظڄَ ىٌه حٿ‪٬‬ڄڀْش ريًڅ ه‪٤‬ش ً‪ ٙ‬حن‪٠‬زخ‪ً ١‬ٳـؤس ّظ‪٬‬خٿَ حٿ‪َٜ‬حم ًطنٴغ حٿزنخىٵ نَْحنيخ‬
‫ًىهخنيخ ػڂ ّٸٌٱ ريخ ‪٫‬خٿْخ ًّظڂ طڀٸٴيخ ػڂ ٷٌٳيخ ڃن ؿيّي‪ً .‬طؤطِ ڃـڄٌ‪٫‬ش أهٍَ ٿظؤهٌ ڃټخڅ‬
‫حًٕٿَ ًطٸٌځ رنٴْ حٿلَٻخص ًىټٌح ّٔظڄَ ح‪ٙ‬كظٴخٽ اٿَ كڀٌٽ حٿ‪ٚ٨‬ځ‪.‬‬
‫ًٿڂ ّزي أُ طؤػَ ‪٫‬ڀَ حٿـڄيٌٍ ڃن ؿَحء ڃٌص أٍر‪٬‬ش أٗوخ‪ ٙ‬رٔزذ ا‪ٛ‬خرظيڂ ر‪٤‬ڀٸخص نخٍّش‪.‬‬
‫ً‪٫‬ڀَ ڃخ ّ‪٨‬يَ‪ ،‬ٳبڅ حٿ‪٠‬لخّخ حٿٔز‪ً ،٪‬ىڂ حٿٴَٓخڅ حٿؼ‪ٚ‬ػش ًحٿَحؿڀٌڅ حٍٕر‪٬‬ش‪ ،‬ٷي كٸٸٌح‬
‫نزٌءس حٿٌٿِ حٿڄلزٌد ٿيٍ حٿٔ‪ْْٓٚ‬ن‪ .‬ٳٸزپ ڃٌطو‪ ،‬أڃَ حٿٔنِ أطزخ‪٫‬و رظن‪ْ٨‬ڂ "حٿٌ‪٫‬يس" ٻپ ٓنش‬
‫ٷَد ‪َّٟ‬لو‪ ،‬ڃَٳٌٷش رؤٿ‪٬‬خد حٿٴًَْٓش‪ً équestres‬حٿڄ‪٬‬خٍٹ حٿٌىڄْش ‪٫‬ڀَ حٕٷيحځ‬
‫‪ً pédestres‬أ‪ٟ‬خٱ ‪٫‬ڀَ ڃخ ّزيً ٷخث‪:ٚ‬‬
‫ أنزيټڂ اٿَ أڅ ٓز‪٬‬ش ڃنټڂ ْٓڀٸٌڅ كظٴيڂ ٳِ ٻپ "ً‪٫‬يس"‪.‬‬‫ًٯخٿزخ ڃخ طظلٸٶ ىٌه حٿنزٌءس حٿَىْزش؛ ًر‪٤‬زْ‪٬‬ش حٿلخٽ‪ ،‬ٳبڅ حٕكٸخى ًحٕهٌ رخٿؼؤٍ‪ ،‬طـيىخ‬
‫ڃنخٓزش ٿڀظلٸٶ ‪٫‬ڀَ أٍ‪ ٝ‬حٿٌحٷ‪ً .٪‬ٳِ ؿڄْ‪ ٪‬حٕكٌحٽ ٳبڅ اڃټخنْش طڀٸِ ٍ‪ٛ‬خ‪ٛ‬ش رخٿَأّ ‪ٙ‬‬
‫طوْٲ أكيح ٕڅ حٿنخّ ّٸزڀٌڅ رټؼخٳش‪ ،‬ٳِ ٻپ ٓنش‪ ،‬اٿَ ىٌه "حٿٌ‪٫‬يس" ٯَْ حٓڃنش‪.‬‬
‫ًىنخٹ ٻَحڃخص أهٍَ طنٔذ اٿَ ىٌح حٿٌٿِ حٿ‪ٜ‬خٿق ًڃن أٗيَىخ حٿټَحڃش حٿظخٿْش‪ :‬ٻخڅ ٌّؿي‬
‫رخٿڄټخڅ حٿٌُ ْٓيٳن ٳْو ‪ٙ‬كٸخ‪ ،‬ڃنز‪ ٪‬ڃخثِ ٍحث‪ ،٪‬طـَُ ڃْخىو ًٓ‪ ٢‬حٿلٸٌٽ‪ً .‬ٳِ حٿٌْځ حًٕٽ‬
‫ڃن ً‪ٌٛ‬ٿو اٿَ ٓ‪ ٩َٗ ،ّٚ‬حٿَكخٿش حٿ‪َ٤‬حرڀِٔ حٿٌُ ٻخڅ ‪٘٤٫‬خنخ‪ ،‬ٳِ ح‪ٍٙ‬طٌحء ڃن ىٌه‬
‫حٿڄْخه حٿ‪ٜ‬خٳْش ًحٿ‪ٌ٬‬رش‪ً .‬ٳـؤس طزخىٍص اٿَ ًىنو ٳټَس ٯَّزش‪ .‬ٳٸي نِٽ ڃخثش ه‪ٌ٤‬س أٓٴپ‬
‫حٿڄنز‪ ،٪‬ڃظز‪٬‬خ ط‪َ٬‬ؿخص حٿـيًٽ‪ .‬ر‪٬‬ي ًٿٺ‪ ،‬طٌٷٲ ‪٫‬ن حٿَْٔ ًٍٳ‪ٜ٫ ٪‬خه حٿڄؤهًٌس ڃن ٗـَس‬
‫ُّظٌڅ‪ ،‬ػڂ ريأ ّ‪َ٠‬د حٍٕ‪ ٝ‬رٸٌس ًرلنٶ ٗيّي‪ ،‬ڃڄخ ؿ‪٬‬پ حٿڄْخه طظَٔد ٳِ رخ‪٣‬ن حٍٕ‪.ٝ‬‬
‫ًاٿَ ٌّڃنخ ىٌح‪ ،‬ٳبڅ حٿـيًٽ ّوظٴِ ر٘ټپ ٳـخثِ ٳِ ىٌح حٿڄټخڅ‪٣ .‬ز‪٬‬خ‪ ،‬ٳبڅ ‪٧‬خىَس ‪ْٟ‬خ‪٩‬‬
‫ڃْخه حٿـيًٽ حٿ‪ َْٰٜ‬حٿظِ ‪ّ ٙ‬ٴيڄيخ حٕىخٿِ‪ٓ ،‬ظ‪٬‬ظزَ ٻَحڃش ڃن ٻَحڃخص ْٓي حٿٸزْڀش‪ً .‬رخٿنٔزش‬
‫ٿِ‪ ،‬ٳبڅ ٯَحرش أ‪ٌ٣‬حٍ ىٌح حٿٌٿِ طزيً ٿِ أٻؼَ ٯڄٌ‪ٟ‬خ ڃن حهظٴخء حٿـيًٽ‪.‬‬
‫اڅ ڃٔخكش ٷزْڀش ٓ‪ ّٚ‬حٿ‪َْٰٜ‬س ‪ ٙ‬طظـخًُ أٍر‪٬‬ش ٻْڀٌڃظَحص ‪َٟ٫ً ٌٙ٣‬خ‪ً .‬طٰ‪ َ٤‬ط‪ٚ‬ٿيخ‬
‫حٿ‪َْٰٜ‬س رؤٗـخٍ حٿِّظٌڅ ًحٿټًَځ‪ ،‬ٻڄخ ّوظَٵ ٯيَّ ‪ َْٰٛ‬ىٌه حٿڄن‪٤‬ٸش حٿٰنْش حٿظِ ٿڂ‬
‫ّظڄټن ؿَْحنيخ حٕٷٌّخء رخٿ٘ڄخٽ ًحٿـنٌد ڃن اٳٸخٍىخ‪ً .‬ط‪٬‬ظزَ حٿ‪َ٬‬رْش ىِ حٿڀٰش حٿڄظيحًٿش‬
‫ٳْيخ‪ ،‬ٻڄخ ىٌس حٿ٘ؤڅ ٳِ ؿپ ڃنخ‪٣‬ٶ ؿزخٿش‪ ،‬رخٓظؼنخء ر‪ ٞ٬‬أىخٿِ ٯڄخٍس حٿٌّن ّظټڀڄٌڅ‬

‫‪31‬‬

‫حٕڃخُّْٰش‪ً ،‬ىٌ ڃخ ٓنَْ٘ اٿْو ٳِ كْنو‪ .‬أڃخ حٿ‪٬‬خىحص ًحٿظٸخٿْي ًحٿڄ‪ٚ‬رْ‪ ،‬ٳظ٘زو طڀٺ‬
‫حٿڄٌؿٌىس رٴ٘ظخٿش‪.‬‬
‫ڃن ؿيش أهٍَ‪ ،‬ٳبڅ ٷزْڀش ٓ‪ ّٚ‬طيخد رنِ ًٍُحٽ حٿٌّن ّ‪٬‬ظزًَڅ أْٓخىىخ حٿلٸْٸْْن ريًڅ‬
‫ڃنخُ‪ً .٩‬ٷي ‪٫‬خّن حٿيًٍّٖ ڃَحٍح حٿيڀ‪ ٪‬حٿٌُ ّزؼو ىئ‪ٙ‬ء حٿـزڀٌْڅ حٕٗيحء ٳِ ؿَْحنيڂ‬
‫حٿ‪٬٠‬ٴخء‪ .‬ٳٴِ أكي حّٕخځ‪ ،‬ٻخڅ ر‪ ٞ٬‬حٿ‪ِ٬‬حد ٳِ ‪َّ٣‬ٶ ‪ٌ٫‬ىطيڂ اٿَ ٷَّش حٿـڄ‪٬‬ش ًرَٳٸظيڂ‬
‫ٯ‪ٚ‬ځ حٗظًَه ڃن رنِ ًٍّخڭٽ‪ً .‬ٳـؤس كخ‪َٛ‬طيڂ ڃـڄٌ‪٫‬ش ڃن ڃڀْْ٘خ ٷَّش حٿزْخ‪ ٝ‬حٿڄٌؿٌىس‬
‫ؿنٌد ٷَّش حٿـڄ‪٬‬ش‪ً .‬ر‪٬‬ي ڃ‪َ٬‬ٻش كخڃْش رْن حٿ‪َ٤‬ٳْن‪ ،‬حٓظ‪٤‬خ‪ ٩‬حٿڄيخؿڄٌڅ أهٌ حٿٰ‪ٚ‬ځ‪.‬‬
‫ًريأص اػَ ًٿٺ‪ ،‬كَد ڃنخًٗخص رْن حٿٸَّظْن‪ً .‬رڀٮ حٿوزَ ڃٔخڃ‪ ٪‬رنِ ًٍُحٽ حٿٌّن أٍٓڀٌح‬
‫‪َّ٘٫‬ن ڃٸخط‪ ٚ‬ڃن حٿڄ٘خس ‪ ،fantassins‬ٻڀٴٌح رخٿ‪٬‬ڄپ ‪٫‬ڀَ اٍؿخ‪ ٩‬حٿٰ‪ٚ‬ځ اٿَ أ‪ٛ‬لخرو‪ً .‬ٷي‬
‫ٗ‪ َ٬‬أىخٿِ حٿزْخ‪ ٝ‬رخٿَ‪٫‬ذ ‪٫‬ني ً‪ٌٛ‬ٽ ڃز‪ٌ٬‬ػِ حٿٸزْڀش حٿټزَْس‪ .‬ىټٌح‪ً ،‬رٸيٍس ٷخىٍ‪ٓ ،‬ظنظيِ‬
‫حٿڄ‪٬‬خٍٹ ًْٓ‪٬‬خى حٿ٘خد حٿٴخٓي ‪ infect‬اٿَ ڃخٿټْو ٻڄخ ْٓظڂ اٌّحء حٿڄٸخطڀْن حٿًٍِحٿْْن ٳِ‬
‫ڃنِٽ ْٗن حٿـڄ‪٬‬ش نٴٔو‪ً .‬ن‪َ٨‬ح ٿيٌح حُٗ‪٫‬خؽ‪ ،‬أڃَص حٿٸَّظخڅ ريٳ‪ ٪‬ٯَحڃش اٿَ حٿٌٓ‪٤‬خء‬
‫حٿٌّن ْٓ‪ٌ٬‬ىًڅ اٿَ ٷزْڀظيڂ ڃ‪ُِّ٬‬ن‪ ،‬ڃټَڃْن ڃن ؿَحء ىٌح حٿ‪٬‬ڄپ حٿزْٔ‪ .٢‬ڃن ؿخنذ آهَ‪،‬‬
‫ٳبڅ نٔخء حٿٸزخثپ حٍٕر‪ ٪‬حٿڄلخًّش ر‪٠٬‬يخ ٿز‪ً ٞ٬‬ىِ‪ :‬ٳ٘ظخٿش‪ ،‬رنِ ًٍّخڭٽ‪ ،ّٚٓ ،‬حٿـخّش‪،‬‬
‫ّظلـزن ‪٫‬ڀَ ‪َّ٣‬ٸش ڃٔڀڄخص طڀڄٔخڅ‪ .‬ٳين َّطيّن ڃ‪ٚ‬رْ ٷ‪٤‬نْش ىحهپ حٿڄنخُٽ ًّڀزٔن‬
‫حٿلخّٺ حٿ‪ٌٜ‬ٳِ ‪٫‬ني هًَؿين‪.‬‬

‫اٌمش‪ ٜ‬اٌشئ‪١‬غ‪١‬خ ثغالط‬
‫ ْٓيُ كٌٔڅ‪ ،‬حٿڄ‪ًَ٬‬ٱ ٿيٍ حٕىخٿِ رخٓڂ ْٓيُ ‪٫‬زي حهلل رن كٌٔڅ؛ ًىِ ٷَّش‬‫‪َْٰٛ‬س ڃن ‪ 20‬ڃنِ‪ ،ٙ‬ڃٌؿٌىس رخٿ‪٠‬ٴش حٿْڄنَ ڃن ًحى ٓ‪ً .ّٚ‬ٿْٔيُ كٌٔڅ‬
‫‪َّٟ‬لخڅ‪ ،‬حًٕٽ رٔ‪ً ٚ‬حٿؼخنِ رٔ‪.ّٚ‬‬
‫ ْٓيُ حٿٔنِ‪ 100 ،‬ڃنِٽ‪ ،‬ڃلخ‪٣‬ش رزٔخطْن حٿٴٌحٻو‪.‬‬‫ حٿزْخ‪ 10 ،ٝ‬ڃنِٽ‪ ،‬ڃٌؿٌىس ‪٫‬ڀَ طپ ڃٰ‪ َ٤‬رخٕٗـخٍ‪.‬‬‫ أًڃڀْپ [حٿظٔڄْش أڃخُّْٰش ًط‪٬‬نِ أرْ‪ 100 ،]ٞ‬ڃنِٽ ًطَرظيخ ًحص ٿٌڅ أرْ‪ ٞ‬ڃخثپ‬‫اٿَ حٿ‪ٜ‬ٴَس‪.‬‬

‫‪32‬‬

‫ حٿـڄ‪٬‬ش‪ 100 ،‬ڃنِٽ؛ ًٌّؿي ‪٫‬ني أكي أ‪َ٣‬حٳيخ ٌٓٵ ىخځ رنٴْ ح‪ٓٙ‬ڂ‪ّ ،‬زْ‪ ٪‬ٳْو ‪ْٛ‬خىً‬‫حٿٔڄٺ حٿ٘خرپ ًحٿزٌٍُ‪ً ،‬ىِ أٓڄخٹ ط‪٤ٜ‬خى ه‪ٚ‬ٽ ٳ‪ٜ‬پ حٿَرْ‪ ٪‬رنيَ ًٍٯش‬
‫ًرڄ‪ٜ‬ذ ًحى ٓ‪ّٚ‬؛ ًّٸٌځ حٿ‪ْٜ‬خىًڅ رل‪ َٜ‬ڃْخه حٿنيَ؛ ً‪٫‬ني كڀٌٽ حٿڀْپ ّيٳ‪٪‬‬
‫حٿٔڄٺ ؿيش حٿٔي كْغ طڂ ن‪ٜ‬ذ ٗزخٹ ٻزَْس ًّظڂ أّ‪٠‬خ ح‪ْ٤ٛ‬خى حٕنٸڀْْ ‪anguille‬‬
‫ًنٌ‪ ٩‬آهَ ڃن حٿٔڄٺ ّي‪ٌ٫‬ه ٓټخڅ حٿڄن‪٤‬ٸش ٻڀذ حٿزلَ ًىٌ ّ٘زو ٻؼَْح ٓڄٺ حٿڀْخء‬
‫‪ً .raie‬طؤطِ ىٌه حٕٓڄخٹ ؿڄْ‪٬‬يخ ڃن حٿڄلْ‪ ٢‬حٕ‪٣‬ڀِٔ‪ ،‬ٳظ‪٬ٜ‬ي نيَ ٓزٌ ٳِ ٳ‪ٜ‬پ‬
‫حٿَرْ‪ً ٪‬طڄټغ رنيَ ًٍٯش كظَ حٿ‪ْٜ‬ٲ ٿظ‪ٌ٬‬ى ػخنْش اٿَ حٿزلَ‪.‬‬
‫ أً‪ٙ‬ى ‪ٛ‬خٿق‪ 100 ،‬ڃنِٽ ‪٫‬ني حٿليًى حٿ٘ڄخٿْش ٿڀٸزْڀش‪.‬‬‫حٿٸٌٍ حٿ‪ٔ٬‬ټَّش ‪ 800 :‬ڃن حٿڄ٘خس؛ حٿ‪٬‬يى حٿڄلظڄپ ٿڀٔټخڅ‪ 5600 :‬نٔڄش؛ حٿظ‪٬‬ڀْڂ ڃنظَ٘‬
‫رټؼَس‪ً ،‬ٳِ ٻپ ڃټخڅ‪ ،‬طٌؿي ط‪ٚ‬ٽ ڃټٌٔس رؤٗـخٍ حٿٴٌحٻو‪ً .‬ىنخٹ كٌٿِ ‪َّ٘٫‬ن ٷَّش ٿڂ‬
‫أطڄټن ڃن حٿظ‪َ٬‬ٱ ‪٫‬ڀَ حٓڄيخ‪ .‬ٻڄخ ٌّؿي ڃنـڄخڅ ٿڂ ّٔظٰ‪ ٚ‬ر‪٬‬ي ًىڄخ ڃنـڂ ٿڀټزَّض‬
‫رخٿ٘ڄخٽ حٿَٰرِ ًڃنـڂ ٿڀٴ‪٠‬ش رخٿٌٓ‪.٢‬‬

‫ٔجزح ربس‪٠‬خ‪١‬خ ػٓ عالط‪:‬‬
‫ٻخنض ىٌه حٿٸزْڀش حٿ‪َْٰٜ‬س حٿڄٌٻٌٍس رخٿ‪ٜ‬يٳش ٳِ ٻظخد ح‪ٓٙ‬ظٸ‪ٜ‬خ‪ ،‬ٯَْ ڃٔظٸَس ‪٫‬ڀَ ڃخ ّزيً‪.‬‬
‫ٳٌٿْيخ حٿڄزـپ أرٌ ڃلڄي ‪٫‬زي حهلل رن أكڄي رن حٿلٔن حٿوخٿيُ حٿٔ‪ ،ِٓٚ‬حٿڄڀٸذ رخرن كٌٔڅ‪،‬‬
‫ح‪ َ٤ٟ‬اٿَ حٿيـَس ٳَحٍح ڃن حٿٴٌ‪ َٟ‬حٿَىْزش حٿظِ ؿ‪٬‬ڀض ڃن‪٤‬ٸظو ‪َٟ٫‬ش ٿ‪ٚ‬ٷظظخٽ حٿيحثڂ‪.‬‬
‫ًٷي حٓظٸَ رٔ‪ ٚ‬كْغ طٌٳِ ٓنش ‪ 1013‬ىـَّش (‪ 1604‬ڃْ‪ٚ‬ىّش)‪[ .‬حن‪ ،َ٨‬ح‪ٓٙ‬ظٸ‪ٜ‬خ‪ ،‬حٿـِء‬
‫حٿؼخٿغ‪.]146 .ٙ ،‬‬

‫‪33‬‬

‫لج‪ٍ١‬خ اٌجب‪٠‬ــــــــخ‬
‫ڃن ٷَّش اٿَ أهٍَ‪ ،‬طڄټن حٿَكخٿش حٿـَُء‪ ،‬ڃْ٘خ ‪٫‬ڀَ حٕٷيحځ ًڃڀظِڃخ رٸخ‪٫‬يس ٍإّش ًٳل‪ٚ‬‬
‫ٻپ ِٗء‪ ،‬ڃن رڀٌ٭ حٍٕح‪ ِٟ‬حٿ‪َْٰٜ‬س ؿيح ٿٸزْڀش حٿـخّش‪٫ً .‬ڀَ ‪ٌ٣‬ٽ حٿ‪َّ٤‬ٶ‪ ،‬حڃظيص أٗـخٍ‬
‫حٿٴٌحٻو ًحٿزٔخطْن ًحٿـيحًٽ ًحٿْنخرْ‪ ٪‬حٿڄخثْش ًحٿٸٍَ‪ ،‬ريًڅ حنٸ‪٤‬خ‪ً .٩‬ٷي ٓزٶ رٴخّ‪ ،‬أڅ أهزَ‬
‫رـڄخٽ ىٌه حٿڄن‪٤‬ٸش حٿ‪َْٰٜ‬س ًرـخًرْش نٔخثيخ ًرڀ‪٤‬ٲ ٍؿخٿيخ‪ً .‬ٻخڅ ر‪ ٞ٬‬حٿٔ‪ْْٓٚ‬ن‬
‫ڃظـ يْن اٿَ ٌٓٵ حٿـخّش‪ ،‬ٳَحٳٸيڂ حٿيًٍّٖ؛ ًٻڂ ٻخنض ىى٘ظو ٻزَْس ‪٫‬نيڃخ ٓڄ‪ ٪‬ٳِ ٻپ‬
‫ڃټخڅ ًكظَ ريحهپ حٕٻٌحم حٿزْٔ‪٤‬ش‪ ،‬أ‪ٌٛ‬حص حٿڄِحڃَْ ًحٿ‪٤‬زٌٽ ًحٿيٳٌٱ حٿڄـڀـڀش‪٫ً ،‬نيڃخ‬
‫حٓظٴَٔ ‪٫‬ن حٕڃَ‪ ،‬ٷْپ ٿو اڅ حٿـخّش طلظٴپ رخٓظڄَحٍ‪ ،‬ن‪َ٨‬ح ٿڀو‪ٌٜ‬رش حٿَحث‪٬‬ش ٿزٔخطْنيخ؛‬
‫ًأ‪ٟ‬خٱ ڃلخًًٍه رؤڅ ر بڃټخڅ حٿـخّش أڅ طټٌڅ ؿنش أٍ‪ْٟ‬ش‪ ،‬ٿٌ‪ ٙ‬حٿ٘‪ ٢٤‬حٿٌُ ّٸٌځ رو ؿنٌى‬
‫حٿٔڀ‪٤‬خڅ رؤٍح‪ْٟ‬يخ ڃن ؿيش‪ً ،‬ح‪ٙ‬ؿظْخف حٿڄيڃَ حٿٌُ ّٸٌځ رو أىخٿِ رنِ ًٍُحٽ حٿَىْزٌڅ‪،‬‬
‫ڃن ؿيش أهٍَ‪.‬‬
‫ً‪٫‬نيڃخ ً‪ٛ‬ڀٌح اٿَ كيًى حٿـخّش ٷخٽ حٿٔ‪ٌْٓٚ‬څ ٿڀيًٍّٖ‪٫ :‬ڀْٺ حٓڅ أڅ طظيرَ أڃَٹ‪ ،‬ٳنلن‬
‫نٌؿي ٳِ ڃن‪٤‬ٸش أؿنزْش ًٿن نٴْيٹ ٳِ ِٗء‪.‬‬
‫ٿټن ڃلڄيح ٿڂ ّ‪ َ٬‬ىٌح حٿټ‪ٚ‬ځ أُ حىظڄخځ‪ ،‬ٳٸي ٻخڅ ڃؤهًٌح رـڄخٽ حٿڄټخڅ ًڃ‪٬‬ـزخ رؤٗـخٍ‬
‫حٿٴٌحٻو ًرخٿزٔخطْن حٿڄًٍِ‪٫‬ش كٌٽ حٿڄٔخٻن ًرخٿٸٍَ حٿ‪٬‬يّيس ًحٿڄظـخًٍس‪ً .‬حنٴ‪ٜ‬پ ‪٫‬ن ٍٳخٷو‬
‫ٿْظؤڃپ ٳِ ًؿٌه حٿَؿخٽ ًحٿنٔخء حٿٌّن ّڄًَڅ أڃخڃو‪ًٍ .‬ٯڂ ٻٌڅ حٿنٔخء ڃلـزخص‪ ،‬ٳبنين ٻن‬
‫ّ٘لن رٌؿٌىين ‪٫‬نيڃخ ّٸخرڀن ٗو‪ٜ‬خ أؿنزْخ‪ً .‬ٻخڅ حٿٰڀڄخڅ ّڄٌ٘څ رظڄخّپ أڃخځ ڃـڄٌ‪٫‬ش ڃن‬
‫حٿ‪ِ٬‬حد حٿڄٔڀلْن حٿٌّن ‪ّ ٙ‬ـيًڅ ٯ‪٠‬خ‪ٟ‬ش ٳِ ‪َٟ٫‬يڂ أڃخځ حٿڄٖ "ٻؤىًحص" ٿظڀزْش ٍٯزخطيڂ‬
‫حٿينْجش‪.‬‬
‫ًّي‪ٌٓ َ٫‬ٵ حٿـخّش رٌٔٵ حٍٕر‪٬‬خء‪ً ،‬ىٌح ّ‪٬‬نِ أنو ّٸخځ ٻپ ٌّځ أٍر‪٬‬خء ٳِ ڃټخڅ ٳْٔق‪،‬‬
‫ٷَّذ ڃن ٷَّش حٿٍِحٍىس حٿټزَْس‪.‬‬
‫ًطٌٷٲ ڃلڄي ‪٫‬ني ٍأّ طڀش ڃ‪٤‬ڀش ‪٫‬ڀَ حٿٌٔٵ؛ ًڃن ىنخٹ طڄټن ڃن ٍإّش حٿٸزْڀش رَڃظيخ‪،‬‬
‫رظ‪َ٬‬ؿخطيخ حٿڄڀْجش رخٕٗـخٍ ًرؤًىّظيخ حٿو‪ٜ‬زش‪ً .‬أهزَه أكي حٿڄخٍّن ٷخث‪:ٚ‬‬
‫ ‪ ٙ‬طٌؿي ريٌه حٿٰخرخص أّش أٗـخٍ ٌٗٻْش‪ .‬ٳينخٹ رخٕٓخّ أٗـخٍ حّٓ ًحٿَّلخڅ ًحٿيٍىحٍ‬‫ًحٿٴٔظٶ ًحٿ‪ٜ‬نٌرَ ًحٿزَطٸخٽ ًحٿ‪٬‬نذ ًحٿِّظٌڅ‪ً .‬ىٌح حٿڄ‪٨‬يَ حٿڄڄظ‪ ٪‬ٿڀٸزْڀش ؿ‪٬‬ڀيخ طڀٸذ‬
‫‪34‬‬

‫رخٿزيـش‪ .‬حن‪ َ٨‬أڃخڃٺ‪ ،‬ٳزخٿٸَد ڃنخ طٌؿي ٷَّش ‪ْ٫‬ن حٿَّلخڅ ًر‪ْ٬‬يح ‪٫‬نيخ ڃن ؿيش حٿ٘ڄخٽ‪،‬‬
‫)‪(1‬‬

‫ىنخٹ ٷَّش ‪ْ٫‬ن رٌطڀش ً‪ْ٫‬ن حٿِّظٌڅ ً‪ْ٫‬ن حٿ‪ٜ‬ٴ‪ٜ‬خٱ‪.‬‬
‫‪ -‬طٕبػخ اٌذجش‪:‬‬

‫ّظڄِْ ٌٓٵ حٿـڄ‪٬‬ش ر٘ٔخ‪٫‬ظو‪ ،‬رلْغ طٌؿي رو ٻپ ڃنظٌؿخص حٿڄن‪٤‬ٸش‪ً .‬رخٓظؼنخء ٷَّش أً‪ٙ‬ى‬
‫ٷًَڅ حٿظِ ٍِّ‪ ٩‬ٳْيخ ِٗء ڃن حٿٌٍس ًحٿ٘‪ ،َْ٬‬ٳبڅ رخٷِ أىخٿِ حٿـخّش ّيڄڀٌڅ حٿٴ‪ٚ‬كش‪.‬‬
‫ٳڄن‪٤‬ٸظيڂ حٿـڄْڀش حٿظِ ٯخٿزخ ڃخ ّظڂ ط٘زْييخ رٌٍّٔخ‪ ،‬طڄنليڂ أنٌح‪٫‬خ ٻؼَْس ڃن حٿٴٌحٻو‪ً .‬ىڂ‬
‫ّٸخّ‪ٌ٠‬نيخ رخٿلزٌد حٿظِ طـڀزيخ حٿٸٌحٳپ حٿٸخىڃش ڃن ىحثَس ٳخّ‪ً .‬رْنڄخ ّليى حٿن٘خ‪ ١‬حٿَثِْٔ‬
‫ٿڀٸٍَ حٍٕر‪ ٪‬حٿڄٌٻٌٍس ٓخرٸخ ٳِ طـخٍس حٿ‪ٌٜ‬ٱ ًحٿټظخڅ‪ ،‬ٳبڅ ٷٍَ حٿٌْٔحڅ ًحٿ‪ٜ‬نٌرَ‬
‫ًحٿِرَ ڃٌ٘ح‪ ١‬طيظڂ ه‪ْٜٜ‬خ ر‪ٜ‬نخ‪٫‬ش حٿ‪ٜ‬ڄٮ أُ حٿلزَ حٿڄٔظ‪٬‬ڄپ ٻؼَْح ٳِ حٿڄَٰد‪ًّ .‬ظڂ‬
‫حٿل‪ٌٜ‬ٽ ‪٫‬ڀْو ٻڄخ ّڀِ‪ :‬طلَٵ ٷًَڅ حٿڄخ‪ ِ٫‬أً حٿوَحٱ كظَ ط‪ٜ‬زق ٍڃخىح؛ ًٌّ‪ ٪ٟ‬ىٌح‬
‫حٕهَْ ٳِ ٷيٍ ڃڀْجش رخٿڄخء ‪٫‬ڀَ حٿنخٍ‪ً ،‬ر‪٬‬ي ٓخ‪٫‬خص ڃن حٿٰڀْخڅ طټٌڅ ‪٫‬ـْنش ٻؼْٴش ًطٔټذ‬
‫ٳِ ٷٌحٿذ ىحثَس ًڃٔ‪٤‬لش ٷ‪َ٤‬ىخ هڄٔش ً‪ًَ٘٫‬څ ٓنظْڄظَح طٸَّزخ‪ًّ .‬زخ‪ ٩‬حٿ‪ٜ‬ڄٮ حٿٌُ طلٌٽ‬
‫اٿَ ٷَ‪ ٙ‬ٯخڃٶ حٿڀٌڅ‪ ،‬ر٘ټپ ؿْي‪ ،‬كْغ ّ٘ظَّو طـخٍ ‪٣‬نـش ًط‪ٌ٤‬حڅ ًٳخّ رخٿـڄڀش‪ ،‬روڄْ‬
‫ٓنظْڄخص ٿڀيُّنش‪ً .‬ىٌه حٿڄخىس ىِ حٿٌكْيس حٿڄ‪ًَ٬‬ٳش ٳِ أٯڀذ ڃنخ‪٣‬ٶ ح‪ٙ‬ڃزَح‪ٌٍّ٣‬ش؛ ًّټٴِ‬
‫طًٌّزيخ ٳِ حٿڄخء‪ ،‬ٿڀل‪ٌٜ‬ٽ ‪٫‬ڀَ كزَ ڃظٌٓ‪ ٢‬حٿـٌىس‪.‬‬
‫ً‪٫‬نينخ ٳِ ًىَحڅ‪ّٜ ،‬ن‪ ٪‬حٿظ‪ٚ‬ڃٌْ حٿڄٔڀڄٌڅ حٿ‪ٜ‬ڄٮ رؤنٴٔيڂ‪ ،‬كْغ ّٸٌڃٌڅ رظٔوْن ٻڄْش ڃن‬
‫حٿ‪ٌٜ‬ٱ ٯَْ حٿڄٌٰٔٽ ىحهپ ‪٣‬خؿْن ًّٰ‪ٌ٤‬نو رلـَس ٻزَْس ‪ٟ‬خٯ‪٤‬ش‪٫ً .‬نيڃخ ّظلٌٽ‬
‫حٿ‪ٌٜ‬ٱ اٿَ ‪٫‬ـْن‪ّ ،‬وڀ‪ ٢‬رخٿڄخء ًٌّ‪ ٪ٟ‬ٳِ حٿڄلخرَ‪ ،‬ٿْظلٌٽ اٿَ ٓخثپ أ‪ٛ‬ٴَ‪ّٔ ،‬ظ‪٬‬ڄڀو‬
‫حٿ‪٤‬ڀزش ٳِ ٯْخد حٿزيّپ‪.‬‬

‫)‪(1‬‬

‫طظٌٳَ ٻپ ڃن ٳ٘ظخٿش ًرنِ ًٍّخڭٽ ًٓ‪ ،ّٚ‬ڃؼپ حٿـخّش‪٫ ،‬ڀَ أٍر‪٬‬ش أٷٔخځ ‪ً .Fractions‬ٷي طٌٻَ ڃلڄي رن حٿ‪ْ٤‬ذ‬

‫أٷٔخځ حٿـخّش‪ ،‬ٿټن ًحٻَطو حٿٸٌّش ٿڂ طٔظ‪ ٪٤‬ڃ‪ً ٪‬ٿٺ ح‪ٙ‬كظٴخ‪ ٥‬رؤٓڄخء أٷٔخځ حٿٸزخثپ حٿؼ‪ٚ‬ع حٕهٍَ‪.‬‬
‫ًح‪٫‬ظَٱ ٿِ ‪َٛ‬حكش رؤنو ‪ّٔ ٙ‬ظ‪ ٪ْ٤‬كٴ‪ ٦‬أٓڄخء حٿ‪٬‬يّي ڃن حٿٸٍَ ًحٿـزخٽ ًحٿـيحًٽ رـزخٿش ًرخٿيًحثَ حٕهٍَ رخٿڄَٰد‪.‬‬
‫ًٍٯڂ ًٿٺ‪ ٙ ،‬ننټَ رؤڅ ىٌح حٿَكخٿش حٿَحث‪ ،٪‬ٷي ڃي ٿٌكيه ‪٫‬ڀڂ حٿـَٰحٳْخ حٿڄَٰرِ رڄخىس ‪ٟ‬وڄش ڃن حٿڄ‪٬‬ڀٌڃخص‪ً .‬ٿن ّټٌڅ‬
‫ٿڀنٸي أُ ڃ‪٬‬نَ‪ ،‬اًح ڃخ ‪٫‬ڄپ ‪٫‬ڀَ ڃئحهٌس ىٌح حٿَؿپ حٿزيحثِ حٿٌُ ٿڂ ّٔزٶ ٿو أڅ ىًڅ ًٿٌ ڃ‪ٚ‬ك‪٨‬ش ًحكيس‪٫ ،‬ڀَ نْٔخنو ٿز‪ٞ٬‬‬
‫حٕٓڄخء ً‪٫‬ڀَ ٻٌنو ٿڂ ٌّٻَ ٌٍٓ ر‪ ٪٠‬ڃجخص ڃنيخ ً‪٫‬ڀَ ‪٫‬يځ طٌٳَه ٳِ آهَ حٿڄ‪٤‬خٱ ‪٫‬ڀَ ًحٻَس ٍرخنْش ! ٳيپ ْٓ‪َْ٬‬‬
‫حٿڄَء حىظڄخڃو ٿٰيَّ ّخرْ ٳِ أٯڀذ ٗيٌٍ حٿٔنش‪ً ،‬ىٌ ّئحهٌ حٿڄلْ‪٫ ٢‬ڀَ ٷڀش ڃْخىو؟ !‬

‫‪35‬‬

‫ ِ‪ٛ‬عُ اٌظٍذبء‪:‬‬‫ڃن رْن ٷٍَ حٿـخّش حٿڄؤىٌٿش ه‪ْٜٜ‬خ رلٴيس حٿٌَٓٽ‪ ،‬نٌٻَ طخٿِٰح‪ ،‬حٿلٌطش ًحٿټيّش‪ً .‬ڃن رْن‬
‫حًٕٿْخء حٿٌّن ّل‪ٌ٨‬څ رخٿظزـْپ ىنخٹ ْٓيُ ‪٫‬زي حٿَكڄن ًىٌ ْٓي ُحًّش طلڄپ حٓڄو ًْٓيُ‬
‫‪٫‬ڀَ رن حٿلٔن ً ْٓيُ ٿلٔن أىؿخنخ ًْٓيُ أكڄي حٿلـخځ ًْٓيُ رٌڃيّن ًْٓيُ ٿلٔن‬
‫ٷنزٌٍ‪ً .‬ط‪َ٬‬ٱ ٷزٌٍ ىئ‪ٙ‬ء حٿ‪ٜ‬ڀلخء حٿٌّن طنٔذ ٿيڂ حٕٓ‪ٌٍ٤‬س حٿ‪٬‬يّي ڃن حٿټَحڃخص‪،‬‬
‫رٌحٓ‪٤‬ش ٷزذ رْ‪٠‬خء ڃزنْش ٳٌٷيخ‪ .‬ىټٌح‪ ،‬ٳٴِ حٿٌْځ حٿٔخر‪ ٪‬ڃن ‪ْ٫‬ي حٿڄٌٿي حٿنزٌُ ّٸخځ ڃٌٓڂ‬
‫حٿ‪ٜ‬ڀلخء حٿڄٰخٍرش‪ً .‬ڃ‪ً ٪‬ٿٺ‪ ،‬ٳبڅ ر‪ ٞ٬‬حًٕٿْخء ّلظٴَ ريڂ ٳِ حٿٌْځ حٿَحر‪ َ٘٫ ٪‬ڃن حٿ‪ْ٬‬ي‬
‫ًحٿز‪ ٞ٬‬حٓهَ‪ ،‬ڃن رْن أٻؼَىڂ ٗيَس‪ّ ،‬لظٴَ ريڂ ٻپ أٓزٌ‪ٌ٣ ٩‬حٽ ىٌح حٿ٘يَ حٿڄزخٍٹ حٿٌُ‬
‫ٌّحٳٶ ٗيَ ٍرْ‪ ٪‬حٿؼخنِ‪ً .‬ٷي ٓزٶ ٿِ ٳِ حٿـِء حًٕٽ ڃن ىٌح حٿټظخد أڅ طليػض ‪٫‬ن ىٌح‬
‫)‪(2‬‬

‫حٿڄٌ‪٫ً ٩ٌٟ‬ن "حٿٌ‪٫‬يس" ٿيٍ حٿَّٴْْن‪.‬‬

‫ًرخٿنٔزش ٿـزخٿش‪ ،‬ٳبڅ ىٌه حٿٌ‪ٙ‬ثڂ حٗكٔخنْش طټظِٔ ‪٣‬خر‪٬‬خ ڃيْزخ ًحكظٴخٿْخ أٻؼَ ڃڄخ ىٌ ‪٫‬ڀْو‬
‫حٕڃَ ٳِ حٿَّٲ‪ .‬ٳخٿٸزخثپ طؤطِ ڃن ٻپ حٿڄنخ‪٣‬ٶ ٿِّخٍس حٿٌٿِ‪ ،‬كخڃڀش حٿَحّخص ًڃٔزٌٷش‬
‫رخٿڄٌْٓٸَ حٿ‪ٜ‬خهزش‪٫ً .‬ڀَ ڃيٍ ػ‪ٚ‬ػش أّخځ‪ ،‬طٸخځ حٿٌ‪ٙ‬ثڂ ًطٸيځ ٳْيخ حٕ‪٬٣‬ڄش ر٘ټپ ڃٴَ‪١‬‬
‫ًّظٸخ‪ َ٣‬حٿًِحٍ ‪٫‬ڀَ ٷزَ حٿٌٿِ حٿ‪ٜ‬خٿق ڃظٌٓڀْن اٿْو ٿظلٸْٶ ٍٯزخطيڂ‪ً .‬أكْخنخ ڃخ نٔڄ‪٪‬‬
‫ى‪ٌ٫‬حص ٓخًؿش ڃن ٷزْپ‪" :‬حهلل ّخ ٍرِ‪ ،‬نظٌٓپ ريٌح حٿْٔي‪ ،‬ٿٌ‪ ٙ‬ٳ‪٠‬ڀٺ ‪٫‬ڀْو ڃخ ؿْنخ نًًٍِه"‪.‬‬
‫ وشاِبد اٌ‪ ٌٟٛ‬لٕج‪ٛ‬س‪:‬‬‫اڅ ْٓيُ حٿلخؽ ٷنزٌٍ ڃيٳٌڅ رٸَّش حٿِحًّش؛ ًٷي نخٽ حٿظ‪ْ٨٬‬ڂ رٔزذ حٿټَحڃخص حٿڄنٌٔرش اٿْو‬
‫ًحٿظِ ْٓلْ أٗيَ حٿٸئّْن حٿن‪ٜ‬خٍٍ ًحٿْيٌى‪ ،‬رخٿيًنْش أڃخڃيخ‪ً .‬ٻخنض كْخطو ط‪٬‬ؾ ريٌه‬
‫حٿټَحڃخص حٿظِ ّلټِ حٿًَحس نڄخًؽ ‪٫‬نيخ ه‪ٚ‬ٽ حٿٔيَحص كٌٽ ٷزَه‪ .‬ٳٸي ٌٗىي ٳِ نٴْ حٿٌْځ‬
‫ًحٿٔخ‪٫‬ش ًىٌ ّ‪ٜ‬ڀِ رڄټخنْن ڃظزخ‪٫‬يّن‪ً .‬ك‪ٜ‬پ ًٿٺ ٌّځ حٿـڄ‪٬‬ش‪ ،‬ٳزْنڄخ ٻخنض حٿلٌ٘ى‬
‫ط٘خىيه ًىٌ ّٸْڂ حٿ‪ٜٚ‬س رڄٔـي حٕنيٿْ رٴخّ‪ ،‬ٻخڅ ٷًٌَّ حٿِحًّش ٳِ نٴْ حٿڀل‪٨‬ش‪،‬‬
‫ّ٘خىيًنو ًىٌ ّ‪ٜ‬ڀِ رڄٔـي حٿٸَّش‪ً .‬ر‪٬‬ي أڅ ٗخ‪ ٩‬هزَ ىٌه حٿټَحڃش‪ ،‬رڀٮ ڃـي حٿٌٿِ حًٕؽ‪،‬‬
‫ڃڄخ ؿ‪٬‬ڀو ّٸزپ ً‪ْ٧‬ٴش ڃَرِ ًٿِ ‪٫‬يي حٿَّ٘ٲ ٳِ طڀٺ حٿٴظَس ًأّ‪٠‬خ حرن أهْو حٕ‪.َٰٛ‬‬

‫)‪ (2‬حن‪ ،َ٨‬حٿڄَٰد حٿڄـيٌٽ‪ ،‬ڃٌٻٌٍ‪ ،‬حٿ‪ٜ‬ٴلخص ‪.143 ،142 ،68‬‬

‫‪36‬‬

‫ًٳِ أكي حّٕخځ‪ً ،‬رْنڄخ ٻخڅ ّيٍّ حٕڃَحء ًٍحث‪ْٓ ٪‬يُ هڀْپ)‪ ،(3‬ٻخڅ حٿٔڀ‪٤‬خڅ ّظـٌٽ ‪٫‬ڀَ‬
‫‪٧‬يَ ؿٌحىه‪٫ ،‬ڀَ ر‪٬‬ي ‪َّ٘٫‬ن ڃْ‪ ٚ‬ڃن حٿٸ‪ً .َٜ‬ٳـؤس ط‪٬‬ؼَ حٿل‪ٜ‬خڅ ًٻخى أڅ ّڀٸِ رَحٻزو ٳِ‬
‫ىخًّش ٓلْٸش؛ آنٌحٹ ‪َٛ‬م حٿ‪٬‬خىپ ڃنخىّخ‪ّ :‬خ ْٓيُ حٿلخؽ ٷنزٌٍ ! ًٳِ نٴْ حٿڀل‪٨‬ش ‪٧‬يَ‬
‫حٿٌٿِ ًأ‪٫‬خى حٿٔڀ‪٤‬خڅ ٳٌٵ حٿَٔؽ ػڂ حهظٴَ‪ً .‬ٷي ڃټنظو ىٌه حٿټَحڃش ڃن حٿل‪ٌٜ‬ٽ ‪٫‬ڀَ ٷ‪َٜ‬‬
‫ٍحث‪ ٪‬رٴخّ ً‪٫‬ڀَ حٗ‪٫‬ٴخء ڃن حٿ‪َ٠‬حثذ ً‪٫‬ڀَ ڃ‪٬‬خٕ ًً‪٫‬ي ڃن حٿ‪٬‬خىپ رزنخء ‪َّٟ‬ق ٿڀٌٿِ اڅ‬
‫طٌٳِ ٷزڀو‪٬ًّ .‬ڀڂ ؿڄْ‪ ٪‬حٕىخٿِ رؤڅ ٷنزٌٍ كؾ اٿَ ڃټش ٳِ هڄٔش أّخځ ًىخرخ ًأّخرخ‪ .‬ىټٌح‪،‬‬
‫ٷ‪ ٪٤‬ىٌح حٿټخثن حٿڄڄِْ حٿڄٔخٳش رْن ٳخّ ًحٿڄيّنش حٿڄٸيٓش رَٔ‪٫‬ش طظـخًُ أٳ‪٠‬پ ٷ‪٤‬خٍحطنخ‪.‬‬
‫‪٣‬ز‪٬‬خ اڅ ىٌه حٕٻخًّذ ًحص حٿ‪ٜ‬زٰش حٿيّنْش ًىٌه حٕٓخ‪ َْ٣‬حٿ‪٤‬ٴٌٿْش‪ ،‬طڀيذ حٿڄوْڀش ًحٿٌٍ‪٩‬‬
‫حٿ٘‪٬‬زْْن ًطَٳ‪ ٪‬حٿظ‪ٜ٬‬ذ حٿڄَٰرِ اٿَ أ‪٫‬ڀَ حٿڄَحطذ‪ .‬ٿټن ‪٫‬ڀْنخ أ‪ ٙ‬نظيټڂ‬

‫ٻؼَْح ڃن ىٌه‬

‫حٿوَحٳخص حٿڄڄِْس ٿ‪َ٬‬ٵ ڃلًَځ ڃن كٔنخص حٿ‪٬‬ڀڂ‪ً .‬ٿنظٌٻَ رؤننخ ٿڂ نوَؽ ڃن ىٌه حٿ‪٨‬ڀڄخص‬
‫ا‪ ٙ‬ڃنٌ أڃي ٷ‪َْٜ‬؛ ًڃخ ُحٿض أڃٌٍ ٯخڃ‪٠‬ش ٷخثڄش ٿيٍ حًٕ‪٣‬خڅ حٿڄظل‪َ٠‬س أً حٿظِ طِ‪٫‬ڂ أنيخ‬
‫ٻٌٿٺ‪.‬‬
‫ اٌغٍّــــبْ‪:‬‬‫ٻخڅ ‪ ٙ‬ري أڅ ّو‪ ٪٠‬حٿيًٍّٖ ٻبنٔخڅ‪ٗ ،‬ٯَحءحص حٿـٔي أػنخء ‪٫‬زٌٍه ٿيٌح حٿزڀي حٿڄوظڀٲ ‪٫‬ن‬
‫ڃٌ‪٣‬نو‪ً .‬ٷي ٍٳ‪ ٞ‬ڃن ٷزپ‪ ،‬ٻپ حٿٴَ‪ ٙ‬حٿظِ ٓنلض ٿو‪ ،‬ڃظ‪ٚ‬ٳْخ حٿوٌ‪ ٝ‬ٳِ ڃخ ‪٬ّ ٙ‬نْو‬
‫ًڃظـنزخ حٿڄظخؿَّن رؤؿٔخىىڂ ڃن حٿـنْٔن‪ .‬ٯَْ أڅ ڃٸخڃو رزنِ ًٍُحٽ كْغ حكظٴپ ػ‪ٚ‬ع‬
‫)‪(4‬‬

‫ڃَحص ر‪ْ٬‬ي حٕ‪ٟ‬لَ ٓنٌحص ‪ 1874 ً 1873 ً 1872‬ٻخڅ ًرخ‪٫ ٙ‬ڀْو‪.‬‬

‫ٳٴِ ٓنش ‪٫ 1874‬خى اٿَ حٿـخّش ًطليّيح اٿَ ٷَّش رنِ رٌُ‪ ،١ٙ‬ر‪٬‬ي طـٌحٽ ٷخىه كظَ حٿزلَ‬
‫حٕرْ‪ ٞ‬حٿڄظٌٓ‪ً .٢‬ٿٌٔء ك‪٨‬و‪ ،‬حٍطز‪ ٢‬رو ‪٣‬خٿذ ‪ َْٰٛ‬حٿٔن‪ٌّ ،‬ؿي حٿټؼَْ ڃن أٗزخىو‬
‫رخٿڄيحٍّ حٿـزڀْش‪ً ،‬أ‪ٛ‬زق ًٳْخ ٿو ًڃظ‪٬‬ڀڄخ ‪٫‬ڀَ ّيّو‪.‬‬
‫ىټٌح أ‪ٛ‬زق ڃلڄي ّ‪٬‬خڃپ ٻؤڃَْ ًطټٴپ حٿٰ‪ٚ‬ځ رټپ حٰٕٗخٽ‪ ،‬رڄخ ٳِ ًٿٺ طٔوْن حٿڄخء ڃن أؿپ‬
‫ڃ‪٬‬ڀڄو ًحٓظـيحء حٿ‪٬٤‬خځ ٿو ًؿڀذ ٻپ حْٕٗخء حٿڄڄظ‪٬‬ش حٿظِ َّٯذ ٳْيخ‪ً .‬ٳِ ‪ٛ‬زْلش أكي‬

‫)‪ (3‬نٴْ حٿڄَؿ‪ ٪‬حٿٔخرٶ‪.191 .ٙ ،‬‬
‫)‪ (4‬نٴْ حٿڄَؿ‪ ٪‬حٿٔخرٶ‪.48 .ٙ ،‬‬

‫‪37‬‬

‫حّٕخځ‪ً ،‬طليّيح ٳِ ٌّځ حٍٕر‪٬‬خء‪ ،‬أ‪٫‬ڀن حٿيًٍّٖ ٿوخىڃو‪٫ ،‬ن نْظو ٳِ حٓظ‪ٜ‬لخرو ڃ‪٬‬و اٿَ‬
‫ٌٓٵ حٍٕر‪٬‬خء‪ ،‬ٷَد ٍُحٍىس‪ ،‬ٻڄټخٳؤس ٿو ‪٫‬ڀَ هيڃخطو‪ .‬ٳ‪ٜ‬خف حٿٌٿي ڃزظيـخ‪:‬‬
‫ ٿنٌىذ ٳٌٍح‪.‬‬‫ًحن‪٤‬ڀٸخ َْٓح ‪٫‬ڀَ حٕٷيحځ‪ً .‬ٻخڅ ڃن ‪٫‬خىس حٿـزڀْْن أ‪ّٔ ٙ‬ظ‪ٜ‬لزٌح ڃ‪٬‬يڂ حٿٰڀڄخڅ أً حٿ‪٬‬خّ‪ٚ‬ص‪،‬‬
‫ىًڅ َٗحء ڃخ ّٔڄَ ‪٫‬نيىڂ د"حٿڄلخْٓن" أُ حٿِرْذ ًحٿـٌُ ًحٿڀٌُ ًحٿزَطٸخٽ ًحٿلڀٌّخص؛‬
‫ٕڅ حٿٌىخد اٿَ حٿٌٔٵ ىٌ ٌّځ ‪ْ٫‬ي رخٿنٔزش ٿيئ‪ٙ‬ء حٿزئٓخء‪ .‬ٿيٌح‪ ،‬ٳبڅ ڃلڄيح أٗز‪ ٪‬طڀڄٌْه‬
‫رٸ‪ ٪٤‬حٿل ڀٌٍ حٿظِ حٗظَحىخ رٸَْٗن أً ػ‪ٚ‬ػش ٷًَٕ ك‪ٜ‬پ ‪٫‬ڀْيخ ؿَحء رْ‪٬‬و ٿز‪ ٞ٬‬حٕكـزش‪.‬‬
‫ًر‪٬‬ي أڅ طز‪٬٠‬خ‪ ،‬ٯخىٍح حٿٌٔٵ‪ً .‬أػنخء ‪ٌ٬ٛ‬ىىڄخ حٿ‪٬‬ٸزش حٿڄلخًّش ٿٍِحٍىس‪ ،‬حنظزيخ اٿَ ًؿٌه‬
‫أٗوخ‪ًَّْٔ ٙ‬څ ًٍحءىڄخ‪ً .‬ٻخڅ ىئ‪ٙ‬ء حٕٗوخ‪َّ ٙ‬طيًڅ ؿ‪ٚ‬رْذ ٌٓىحء ًّلڄڀٌڅ رنخىٷيڂ‬
‫‪٫‬ڀَ أٻظخٳيڂ ًّظڄن‪٤‬ٸٌڅ رخٿٌْٔٱ‪.‬‬
‫ًأَٓ‪ ٩‬ىئ‪ٙ‬ء حٿ‪٬ٜ‬خٿْٺ حٿو‪ َ٤‬اٿَ أڅ ٿلٸٌح رخٿيًٍّٖ ًطڀڄٌْه‪ ،‬ٳؤڃًَح ىٌح حٕهَْ حٿٌُ‬
‫ٻخڅ َّط‪٬‬ي هٌٳخ‪ ،‬رخٿظٌٷٲ ‪ٛ‬خثلْن‪:‬‬
‫ ٷٲ أّيخ حٿ‪٬‬خّپ‪.‬‬‫ً‪٫‬ڀَ حٿٴٌٍ‪ ،‬حنٔپ ٗو‪ ٚ‬ٷٌُ حٿزنْش ڃن حٿڄـڄٌ‪٫‬ش ًأهٌ حٿٰ‪ٚ‬ځ ڃن ّيه ًؿَه نلٌ حٿٰخرش‪.‬‬
‫ًٳِ نٴْ حٓڅ‪ ،‬أًٷٲ ‪٫‬ن‪َٜ‬حڅ حٿيًٍّٖ ًرخَٗح حٓظن‪٤‬خٷو‪:‬‬
‫ ڃن أّن أنض؟‬‫ ڃن ‪ٛ‬نيخؿش‬‫ ًحٿ‪٬‬خّپ؟‬‫ ڃن رنِ ًٍُحٽ‬‫ ٻْٲ؟ أنض ‪ٛ‬نيخؿِ ًطٔڄق ٿنٴٔٺ رو‪٤‬ٲ ‪٫‬خّپ ڃن ٷزْڀظنخ‪.‬‬‫ًرْن ٿيڂ حٿيًٍّٖ رؤنو ڃ‪٬‬ڀڂ ّٔيَ ‪٫‬ڀَ ط‪٬‬ڀْڂ حٿٌٿي حٿٸَآڅ‪ً .‬ح‪٫‬ظٸخىح ڃنو رؤنو ْٓئػَ ٳِ‬
‫ىئ‪ٙ‬ء حٿ‪٬ٜ‬خٿْٺ‪ ،‬هخ‪٣‬زيڂ ٷخث‪:ٚ‬‬
‫ ‪ ٙ‬طنٌٔح رؤننِ ‪ٛ‬يّٶ حٿٸخّي‬‫ًٻخڅ حٿَى ‪٫‬زخٍس ‪٫‬ن ٗظخثڂ ٳ‪٬ْ٨‬ش ًٓخهَس ؿخء ٳْيخ‪:‬‬
‫‪ -‬حٍؿ‪ ٪‬اٿَ أڃٺ‪ ،‬أنض ًٷخّيٹ حٿٸٌحى !‬

‫‪38‬‬

‫ًحنيخٽ أكيىڂ ‪٫‬ڀَ ٍأٓو رٰ٘خء ْٓٴو‪ ،‬ٳٔٸ‪ ٢‬أٍ‪ٟ‬خ‪ً ،‬ٳِ ٍڃ٘ش ‪ْ٫‬ن طڂ طـَّيه ڃن ٷڄْ‪ٜ‬و‬
‫ًٓڀذ ٻظزو‪ً .‬ٷزپ أڅ ّٰخىٍ أً‪ٙ‬ثٺ حًٕٯخى حٿڄټخڅ‪ ،‬ىيىًه ٷخثڀْن‪:‬‬
‫ اًح ًؿينخٹ ڃَس أهٍَ رخٿٸزْڀش‪ ،‬ٳبننخ ٓنٸ‪ٍ ٪٤‬أٓٺ‪.‬‬‫ًٯخرٌح ًٍحء حٕٗـخٍ ٳِ حطـخه ڃوظ‪٤‬ٲ حٿ‪٬‬خّپ حٿٌُ ٻخڅ ‪َٛ‬حهو ّ‪ٜ‬پ اٿَ ڃٔخڃ‪ْٓ ٪‬يه‬
‫حٿْٔت حٿل‪ً .٦‬ٷي ٍؿ‪ ٪‬ىٌح حٕهَْ طٌح اٿَ حٿٸَّش ًىٌ ‪٫‬ڀَ ّٸْن رؤڅ ‪ٜ٫‬خرش ڃن أىخٿْيخ ىِ‬
‫ًكيىخ حٿٸخىٍس ‪٫‬ڀَ حٿٸْخځ ريٌه حٿـَّڄش‪ً .‬ىهپ ڃَٔ‪٫‬خ اٿَ ىٻخڅ كخثٺ ًىٌ ڃَ‪ٌ٫‬د‪ ،‬ڃڄخ‬
‫أػخٍ حنظزخه حٿٔټخڅ‪٫ً .‬نيڃخ ٓجپ ‪٫‬ڄخ اًح ٻخڅ حٿ‪٬‬خّپ حٿڄَحٳٶ ٿو ٷي حنظِ‪ ٩‬ڃنو‪ ،‬ڃخ ىحځ حٕڃَ‬
‫ڃؤٿٌٳخ ‪٫‬ني ؿزخٿش‪ ،‬أؿخد رخٿنٴِ‪ٕ ،‬نو ٿڂ ّټن ڃٔظ‪٬‬يح ٿًَحّش ٷ‪ٜ‬ظو ‪٫‬ڀَ ىئ‪ٙ‬ء حٕٗوخ‪ٙ‬‬
‫حٿڄ٘زٌىْن‪ ،‬ٳڄن حٿڄلظڄپ أڅ ّټٌڅ ڃن رْنيڂ ‪ٛ‬يّٶ أً ٷَّذ ٕكي حٿڄ‪٬‬ظيّن‪.‬‬
‫ر‪٬‬ي ًٿٺ‪ً ،‬ىذ اٿَ حٿڄٔـي كْغ ٻخڅ حٿ‪٤‬ڀزش ّظڀٌڅ حٿٸَآڅ حٿټَّڂ ًؿڀْ رـخنزيڂ‪٫ً .‬نيڃخ كپ‬
‫حٿ‪ٚ٨‬ځ‪ ،‬حنظزو اٿَ كَٻش ٯَْ ‪٫‬خىّش ‪ٛ‬خىٍس ‪٫‬ن حٿ‪٤‬ڀزش حٿٌّن ٻخنٌح ّيهڀٌڅ ًّوَؿٌڅ ٳِ ٻپ‬
‫ٿل‪٨‬ش‪ًٓ .‬ؤٽ ‪٣‬خٿزخ رـٌحٍه‪:‬‬
‫ ڃخ حٿٌُ ّليع؟‬‫ٳټخڅ حٿـٌحد‪:‬‬
‫ ‪ِٗ ٙ‬ء‪ ،‬انو ‪٫‬خّپ ىخٍد ًأ‪٫‬ظٸي رؤنو ٷيځ ڃن حٿٌٔٵ‪.‬‬‫ًٷخٽ حٿيًٍّٖ ٳِ ٷَحٍس نٴٔو‪ّ ٙ :‬ڄټن أڅ ّټٌڅ ٌٍٓ ىٌ؛ ٳْخ ٿڀٌٿي حٿـَُء ! ٿٸي طوڀ‪ٚ‬‬
‫ڃن طڀٺ حٿ‪ٜ٬‬خرش‪.‬‬
‫ًهَؽ حٿيًٍّٖ ڃن حٿڄٔـي ٿْـي حٿٰ‪ٚ‬ځ ًحٷٴخ ‪٫‬ني حٿزخد‪ ،‬ڃلخ‪٣‬خ رڄـڄٌ‪٫‬ش ڃن حٿ‪٤‬ڀزش حٿٌّن‬
‫ّو‪٤‬زٌڅ ًىه‪٫ً .‬ني ٍإّظو ٿْٔيه‪ ،‬حنيٳ‪ ٪‬حٿ‪٬‬خّپ رخطـخىو ًحنًٍِ رو ر‪ْ٬‬يح ػڂ ًٍٍ ٿو ٻْٲ أڅ‬
‫حٿڄ‪٬‬ظيّن‪ً ،‬ر‪٬‬ي أڅ ٷ‪ٌ٠‬ح كخؿظيڂ ڃنو‪ ،‬ح‪٤ٛ‬لزٌه ڃ‪٬‬يڂ اٿَ ىٌه حٿٸَّش رزْض حٿ‪ٜ‬لٴش‪ ،‬كْغ‬
‫أؿزَ ‪٫‬ڀَ حٿَٷ‪ ٚ‬ڃ‪ ٪‬ٯڀڄخڅ آهَّن ًڃ‪ ٪‬حٿ‪٬‬خّ‪ٚ‬ص‪ً .‬ٷي حنظيِ ٳَ‪ٛ‬ش حنٰ٘خٽ ٓـخنْو‬
‫‪ً geôliers‬ىَد‪ً .‬ىٌ ّ٘‪ َ٬‬حٓڅ رَ‪٫‬ذ ڃ‪٠‬خ‪٫‬ٲ أڃخځ ىئ‪ٙ‬ء حٿ‪٤‬ڀزش حٿڄظٴٔوْن حٿٌّن‬
‫َّٯزٌڅ ٳِ اه‪٠‬خ‪٫‬و ٿ‪٬‬ڄڀْش "حٿظٌِّس" حٿَىْزش‪.‬‬
‫ٳڀيٍ ىئ‪ٙ‬ء حٿڄظٌكْ٘ن‪٫ ،‬خىس‪ ٙ‬أه‪ٚ‬ٷْش ٳ‪٬ْ٨‬ش ر٘ټپ ڃٔظٴِ ًىِ ٻڄخ ّڀِ‪٫ :‬نيڃخ ّظڂ‬
‫ح‪ٓٙ‬ظْ‪ٚ‬ء ‪٫‬ڀَ ‪٫‬خّپ أً ‪٫‬خّڀش‪ ،‬نظْـش ٓ‪ ٌ٤‬أً كَد‪ ،‬ٳبڅ ‪٣‬ڀزش حٿڄٔـي أً ‪ِ٫‬حد رْض‬

‫‪39‬‬

‫حٿ‪ٜ‬لٴش‪ّ ،‬ؤڃًَڅ حٿ‪٠‬لْش رخٿَٷ‪ ٚ‬أڃخڃيڂ‪ .‬ر‪٬‬ي ًٿٺ‪ّ ،‬ظنخًد ٻپ حٿلخ‪َّٟ‬ن ‪٫‬ڀَ حٯظ‪ٜ‬خد‬
‫ىٌه حٿ‪٠‬لْش حٿزجْٔش‪.‬‬
‫ًىٌه حٿٴ‪٨‬خ‪٫‬ش حٿظِ ّڄټن ح‪٫‬ظزخٍىخ ڃن أٌٓأ حٿڄڄخٍٓخص حٿڄٌؿٌىس ‪٫‬ڀَ حٍٕ‪ ،ٝ‬طٔڄَ‬
‫"حٿظٌِّس"‪ ،‬ط٘زْيخ ٿيخ ر‪٬‬ڄڀْش ڃظز‪٬‬ش ٳِ ٍُح‪٫‬ش حٍٕ‪ ٝ‬ٿيٍ حٿ‪َ٬‬د‪٬ًّ .‬خٷذ رخٿظٌِّس ٻپ‬
‫‪٫‬خّپ ًٻپ ‪٫‬خّڀش كخً‪ ٙ‬حٿظوڀ‪ ٚ‬ڃن أْٓخىىڄخ أً َٓٷظيڂ أً ‪ْٜ٫‬خنيڂ حٿن‪.‬‬
‫ًٷي نيؾ حٿيًٍّٖ ٓڀٌٻخ كټْڄخ‪ ،‬كْغ ٿڂ ّوزَ أُ أكي رڄخ ًٷ‪ ٪‬ٿظڀڄٌْه؛ ٕنو ٿٌ ٗخ‪ ٩‬حٿوزَ‪،‬‬
‫ٳبڅ حٿ‪٤‬ڀزش ْٓټٌنٌڅ أًٽ ڃن ْٓ‪ْ٬‬ي حٿٰ‪ٚ‬ځ اٿَ ٳخٓٸِ رْض حٿ‪ٜ‬لٴش‪ .‬ٿٌٿٺ‪ ،‬ح‪٫‬ظٸيًح رؤڅ‬
‫حٿ‪ٜ‬يّٸْن حنٴ‪ ٜٚ‬ٿٔزذ ڃخ ًٓڄلٌح ٿيڄخ رڄٰخىٍس حٿڄٔـي‪ً .‬ٻخڅ حٿؼڄن رخٿنٔزش ٿڀيًٍّٖ‪ ،‬ىٌ‬
‫ٳٸيحڅ ٷڄْ‪ٜ‬و ًٻظزو؛ ا‪ ٙ‬أنو طٴخىٍ حٗ‪ٚ٫‬څ ‪٫‬ن ًٿٺ‪.‬‬
‫ً‪٫‬ني ڃخ ٍؿ‪ ٪‬اٿَ ٷَّش رنِ رٌُ‪ ،١ٙ‬ٿڂ ّوزَ أكيح رڄخ ًٷ‪ ،٪‬ه‪ٌٜٛ‬خ ًأڅ حٕڃَ ّظ‪٬‬ڀٶ‬
‫ربىيحٍ ٿڀټَحڃش‪ً .‬أهٴَ َٓه ‪٫‬ن حٿـڄْ‪ ،٪‬رڄخ ٳِ ًٿٺ ‪ٛ‬يّٸو ٷخّي حٿـخّش‪ ،‬حٿلخؽ أكڄي ‪٫‬زخرٌ‪.‬‬
‫ًٿ٘ٗخٍس‪ ،‬ٳبڅ ىٌح حٕهَْ‪ّٰ٘ ،‬پ كخٿْخ ً‪ْ٧‬ٴظو اڃخځ ڃٔـي ريحٍ حٿڄوِڅ رڄَحٻٖ‪ًَّ .‬ؿ‪٪‬‬
‫ًٿٺ اٿَ ٻٌڅ أىخٿِ حٿـخّش ‪٣‬خٿزٌح حٿڄوِڅ رظوڀْ‪ٜ‬يڂ ڃنو‪ ،‬رٔزذ حهظ‪ٓٚ‬خطو حٿڄخٿْش‪ً .‬رخٿٴ‪٬‬پ‪،‬‬
‫أڃَ ‪٫‬زخرٌ رخٿل‪ ٌٍ٠‬اٿَ حٿز‪ ١ٚ‬حٿٔڀ‪٤‬خنِ‪ً .‬ٷي ٓـنو حٿٔڀ‪٤‬خڅ ڃٌ‪٫ ُٙ‬زي حٿ‪ ِِّ٬‬ٳِ حٿزيحّش‪،‬‬
‫ٿټن ‪٫‬نيڃخ حٓظـٌرو طزْن ٿو ًٻخءه حٿنٴخً ًٓ‪٬‬ش ح‪٫ٚ٣‬و؛ ًح‪٫‬ظزَ رؤڅ ربڃټخڅ ىٌح حٿ‪ٚ٬‬ڃش أڅ‬
‫ّٸيځ هيڃخص ٻزَْس ٿڀ‪ٍ ،َٕ٬‬ٯڂ حٿظيڂ حٿو‪َْ٤‬س حٿظِ ًؿيض اٿْو‪ًٕ .‬څ ‪٫‬ڂ ‪ٛ‬خكذ حٿـ‪ٚ‬ٿش‬
‫حٿَّ٘ٲ‪ ،‬ڃٌ‪ ُٙ‬حٿ‪٬‬زخّ ‪٫‬خڃپ ڃَحٻٖ‪ ،‬ٻخڅ ٳِ ن‪ َ٨‬حٿٸ‪ َٜ‬ڃ٘زٌىخ‪ٕ ،‬نو ٻخڅ ّ‪٤‬ڄ‪ ٪‬ٳِ‬
‫حٿ‪ ،َٕ٬‬ٳٸي ٻڀٲ حٿٸخّي حٿٔخرٶ رڄَحٷزظو ً‪ْ٫‬ن اڃخڃخ ٿيّو أً ٿنٸپ ڃَٗيه حٿًَكِ‪ً .‬رٌٿٺ‬
‫حٓظٸَ رو حٿڄٸخځ ٳِ ‪٫‬خ‪ٛ‬ڄش حٿـنٌد كْغ ْٓڀظٸِ رو حٿيًٍّٖ ٓنش ‪٫ ،1895‬ني ُّخٍطو‬
‫حٿٸ‪َْٜ‬س ٿڀڄيّنش‪ً .‬ٷي أكٔن حٿٸخّي حٿٸيّڂ ‪ْٟ‬خٳش حٿـٌحٽ ً‪َ٫‬ٳو ‪٫‬ڀَ ر‪ ٞ٬‬هزخّخ ًىٓخثْ‬
‫حٿْٔخٓش حٿڄَٰرْش ًٓڄق ٿو رخ‪ٙ‬ٿظٸخء ر٘و‪ْٜ‬خص ىخڃش ح‪٫‬ظٸيص رؤڅ حٿيًٍّٖ ٍؿپ ٓخًؽ ٯَْ‬
‫ڃ٘زٌه‪ً .‬ٻخڅ ىٌح حٿٔخًؽ حٿڄِ‪ٌ٫‬ځ ّ‪ٚ‬ك‪ ٦‬ٻپ ِٗء ًّٔـپ ٳِ ًحٻَطو حٿيخثڀش ٻپ ڃخ ّٔڄ‪٪‬‬
‫ًٍَّ‪.‬‬
‫ًٷزپ ڃٰخىٍطو نيخثْخ ٿڀـخّش‪ ،‬ٷخځ ڃلڄي رِّخٍس أهَْس ٿٌٔٵ حٍٕر‪٬‬خء‪ً .‬رْنڄخ ىٌ هخٍؽ ڃن‬
‫حٿٌٔٵ ر‪٬‬ي أڅ حٓظٸَ ڃ‪٬‬ڀٌڃخص ڃن ر‪ ٞ٬‬حٿًٍِحٿْْن حٿٌّن ٻخڅ ّنٌُ ُّخٍس ٷزْڀظيڂ‪ ،‬حٿظٸَ‬

‫‪40‬‬

‫ر٘لخًس ڃن حٿلْخّنش‪ً .‬ٷي ٳَكض حٿڄَأس رڀٸخء انٔخڅ رجْْ ڃؼڀيخ ًٍأص ٳْو حٿ٘و‪ ٚ‬حٿٌُ‬
‫ْٓلڄْيخ اٿَ كْن رڀٌ٭ أًٽ ٷَّش‪ًٕ .‬څ حرن حٿ‪ْ٤‬ذ ڃٔخٿڂ ر‪٤‬ز‪٬‬و‪ ،‬ٳٸي أهزَىخ رؤڅ ‪٫‬خىس ؿزخٿش‬
‫‪ ٙ‬طٔڄق ٿو رخ‪ٍٙ‬طزخ‪ ١‬ڃ‪٬‬يخ‪ً .‬ٻخنض حٿڄَأس ٳِ كٌحٿِ حٿؼ‪ٚ‬ػْن ڃن ‪٫‬ڄَىخ ًأؿزَطيخ ‪ًَ٧‬ٳيخ‬
‫حٿزخثٔش ‪٫‬ڀَ ڃٰخىٍس ڃن‪٤‬ٸظيخ ًحٿڀـٌء اٿَ ؿزخٿش ٿڀظٌٔٽ‪ً .‬رْنڄخ ىِ طًَُ ٿڀيًٍّٖ ٷ‪ٜ‬ظيخ‬
‫اًح رؼ‪ٚ‬ػش أٗوخ‪ ٙ‬ڃن رنِ ًٍُحٽ ّٸظَرٌڅ ڃنيخ ڃوخ‪٣‬زْن حٿيًٍّٖ رڀيـظيڂ حٿڄلڀْش‪:‬‬
‫)‪(5‬‬

‫ ڭًُ حٿڀْيخ ّخ حرن حٿټخٳَ‪.‬‬‫ٳَى ‪٫‬ڀْيڂ حٿيًٍّٖ ٷخث‪:ٚ‬‬
‫‪ -‬انيخ ٷَّزظِ‬

‫ اڅ حٕڃَ ْٓخڅ‪ ،‬كظَ ًٿٌ ٻخنض حرنظٺ‪ .‬حًىذ ّخ حرن حٿټڀذ‪.‬‬‫ًأهًٌح ڃ‪٬‬يڂ حٿڄظٌٔٿش ًَٗ‪ٌ٫‬ح ّيٳ‪ٌ٬‬نيخ ًّ‪َ٠‬رٌنيخ رؤ‪٫‬ٸخد رنخىٷيڂ‪ً .‬ٻخنض حٿڄَأس طنظلذ‬
‫ًطلخًٽ حٿيَد ًطنيد ًؿييخ ًطڄي ّيىخ اٿَ حٿَكخٿش ‪ٛ‬خٍهش رټپ ٷٌس‪:‬‬
‫ ‪ ٙ‬أٍّي حٿٌىخد ڃ‪٬‬يڂ! ‪ ٙ‬أٍّي حٿٌىخد ڃ‪٬‬يڂ ! ًٻخنض طڀٺ ىِ آهَ حٿټڀڄخص حٿظِ ٓڄ‪٬‬يخ‬‫حٿيًٍّٖ‪ ،‬ٳٸي أىحٍ ‪٧‬يَه ًطخر‪ ٪‬ڃَْٔطو رخ‪٣‬ڄجنخڅ رخطـخه ٍُحٍىس‪.‬‬

‫اٌمش‪ ٜ‬اٌشئ‪١‬غ‪١‬خ ثبٌجب‪٠‬خ‬
‫لغُ ثٕ‪ ٟ‬ث‪ٛ‬صالط‬
‫ رنِ رٌُ‪٫ ،١ٙ‬ڀَ ‪ٟ‬ٴخٱ ًحى حٿـخّش؛ ًىِ ٷَّش ٻزَْس ڃن ‪ 500‬ڃنِٽ ًطظټٌڅ ڃن‬‫أٍر‪٬‬ش ىًحًَّ ڃظٸخٍرش‪.‬‬
‫ ُرَ حٿڄٌ٘‪ 300 ،١‬ڃنِٽ ًط٘ڄپ ‪٫‬ڀَ هڄٔش ىًحًَّ ًىِ ڃٸَ اٷخڃش ٷخ‪ ِٟ‬حٿٸزْڀش‬‫ًٻخڅ ّي‪ٓ َ٫‬نش ‪ً 1874‬ٿي حٿلخّٺ؛ ً‪ٛ‬نخ‪٫‬ظيخ حٿَثْْٔش ىِ حٿ‪ٜ‬ڄٮ‪.‬‬
‫ ‪ْ٫‬ن حٿَّلخڅ‪ 100 ،‬ڃنِٽ‪ٓ ،‬ڄْض ٻٌٿٺ رٔزذ حٿ‪ْ٬‬ن حٿظِ طنز‪ ٪‬ڃن ٯخرش حٿَّلخڅ‪،‬‬‫)‪(6‬‬

‫ٷَد حٿٸَّش‪ً .‬ٷي حكظٴپ ٳْيخ حٿيًٍّٖ ر‪ْ٬‬ي حٕ‪ٟ‬لَ ٓنش ‪.1874‬‬

‫)‪ (5‬ٿٴ‪٨‬ش " ڭًُ" ىِ طلٌّپ ٿٴ‪٬‬پ حٕڃَ ؿِ‪ًْٓ .‬ـي حٿٸخٍة ٳْڄخ ر‪٬‬ي ڃ‪٬‬ڀٌڃخص ڃظ‪٬‬ڀٸش رڀٰش ؿزخٿش‪.‬‬
‫)‪(6‬‬

‫رو‪ ٌٜٙ‬حكظٴخ‪ٙ‬ص ڃلڄي رن حٿ‪ْ٤‬ذ ر‪ْ٬‬ي حٕ‪ٟ‬لَ‪ ،‬ٳِ ىٌح حٿـِء أً ًحٹ ڃن حٗڃزَح‪ٌٍّ٣‬ش حٿڄَٰرْش‪ ،‬حن‪ ،َ٨‬حٿڄَٰد‬

‫حٿڄـيٌٽ‪ ،‬ڃَؿ‪ ٪‬ڃٌٻٌٍ‪.48 .ٙ ،‬‬

‫‪41‬‬

‫ رًٌٿْي‪ 100 ،‬ڃنِٽ؛ ٓټخنيخ ؿڄْ‪٬‬يڂ َٗٳخء‪ً .‬طٌؿي ريخ أ‪َٟ‬كش ْٓيُ حٿلـخځ‬‫ًْٓيُ رٌڃيّن ًْٓيُ ىحًًى‪ ٢ًًٓ .‬حٿٸَّش ىنخٹ ‪ْ٫‬ن ڃخء ًحٳَس ط‪٨‬ڀڀيخ ٗـَس ؿٌُ‬
‫ٷيّڄش‪ًَٗ .‬ٵ حٿ‪ْ٬‬ن ٌّؿي ٷزَ ْٓيُ حٿلـخځ ًحٿـخڃ‪ ٪‬حٿټزَْ حٿٌُ طڀٸَ ٳْو ه‪٤‬زش‬
‫حٿـڄ‪٬‬ش رخٓڂ حٿٔڀ‪٤‬خڅ‪.‬‬
‫ حٿڄِْحد‪ 100 ،‬ڃنِٽ‪ً .‬ىِ طظ‪ٙ َٝ٬‬ؿظْخف رنِ ًٍُحٽ حٿيحثڂ‪ً .‬ٳِ اكيٍ حٿڀْخٿِ‬‫كخ‪ًَٛ‬ىخ‬

‫ًٷظڀٌح كٌحٿِ هڄْٔن ٳَىح ًأرٸٌح ‪٫‬ڀَ أًٍحف حٕؿخنذ حٿَٰرخء‬

‫حٿڄظٌحؿيّن رخٿڄٔـي ًڃن رْنيڂ حٿيًٍّٖ‪ً .‬ڃنٌ ٓنٌحص ًحٿڄِحرٌْڅ ّ‪٤‬خٿزٌڅ ‪٫‬خىپ‬
‫حٿڄَٰد رلڄخّظيڂ‪ ،‬ٿټن ريًڅ ؿيًٍ‪ّٔ ًٙ .‬ظ‪ ٪ْ٤‬كڀٴخإىڂ أنٴٔيڂ حٿظيهپ‬
‫ٿ‪ٜ‬خٿليڂ‪،‬ٿوٌٳيڂ حٿ٘يّي ڃن ىئ‪ٙ‬ء حٕ‪٫‬يحء حٿٸٔخس‪.‬‬
‫ ‪ْ٫‬ن رٌطْ‪ 100 ،ٚ‬ڃنِٽ‪٫ ،‬ڀَ ٍأّ طڀش‪ًّ .‬ـي ريخ حٿ‪َّ٠‬ق حٿَحث‪ ٪‬ٿْٔيُ ٿلٔن‬‫أؿخنخ؛ ًىٌ ڃن ٷٔڂ رنِ أؿخڅ‪ ،‬ٷزْڀش ٯْخػش [ىحثَس حٿزَحرَ]‪ً .‬ىنخٹ ‪َّٟ‬ق آهَ ٿيٌح‬
‫حٿٌٿِ ‪٫‬ڀَ ‪ٟ‬ٴخٱ ًحى حٿڀزن رٸزْڀش حٿلْخّنش [ىحثَس ٳخّ]‪ًٌّ .‬ؿي رخٿٸَّش ڃنز‪ٌ٫ ٪‬د‬
‫حٿڄْخه‪.‬‬
‫لغـــــُ ربٌغـــــــضا‬
‫)‪(7‬‬

‫‪ -‬طخٿِٰح [حٿ٘ـَس حٿټزَْس]‪ ،‬حٿظٔڄْش أڃخُّْٰش‬

‫‪ 100‬ڃنِٽ‪ ،‬ٳٌٵ ٷڄش ؿزپ طخٿِٰح‪.‬‬

‫ًّـَُ ًحى حٿڄِحُ ‪٫‬ني حٿڄنليٍ حٿـنٌرِ ٿيٌح حٿـزپ‪.‬‬
‫ ‪ْ٫‬ن حٿِّظٌڅ‪ 100 ،‬ڃنِٽ‪٫ ،‬ڀَ ًحى حٿـخّش‪ً .‬طٌؿي ‪ْ٫‬ن ڃخء ؿخٍّش رخٿٸَّش‪ ،‬ٷَد‬‫ٗـَس ُّظٌڅ ‪ٟ‬وڄش‪.‬‬
‫ ‪ْ٫‬ن حٿ‪ٜ‬ٴ‪ٜ‬خٱ‪ 50 ،‬ڃنِ‪.ٙ‬‬‫لغـــــُ ثٕ‪ِ ٟ‬ذّــــــــذ‬
‫ رنِ ڃلڄي‪ 500 ،‬ڃنِٽ‪٫ ،‬ڀَ ًحى حٿـخّش‪.‬‬‫ ‪٧‬يَ ه٘ذ‪ 100 ،‬ڃنِٽ‪٫ ،‬ڀَ حٿ‪٠‬ٴش حٿٍَْٔ ڃن ًحى حٿـخّش‪.‬‬‫)‪ (7‬طي‪ َ٫‬حٿ٘ـَس حٿټزَْس "ٷْٸذ" رخٿيحٍؿش حٿڄَٰرْش ًحٿـِحثَّش‪.‬‬

‫‪42‬‬

‫ ُحً ّش ڃٌ‪٫ ُٙ‬زي حٿَكڄن؛ ًّٸ‪ ِ٠‬أ‪٠٫‬خء ىٌه حٿِحًّش ؿپ أًٷخطيڂ ٳِ نٔن ر‪ٞ٬‬‬‫حٿټظذ ٻخٿٸَآڅ حٿټَّڂ ًْٓيُ هڀْپ ًّزْ‪ٌ٬‬نيخ ٳِ ٻپ نٌحكِ حٿڄَٰد‪ًٌّ .‬ؿي ريٌه‬
‫حٿِحًّش ٷزَ ٻپ ڃن ڃٌ‪٫ ُٙ‬زي حٿَكڄن ًحٿلخؽ حٿلٔن ٷنزٌٍ‪ً .‬طلڄپ ىٌه حٿټڀڄش‬
‫حٕهَْس نٴْ ڃ‪٬‬نَ حٿټڀڄش حٿـِحثَّش "حٿزٌٕ" [ًىٌ ً‪٫‬خء ڃن حٿ‪ْ٤‬ن ّڄو‪ ٞ‬ٳْو‬
‫حٿلڀْذ]‪ً .‬ٻڄخ ّ‪ٚ‬ك‪ ،٦‬ٳبڅ ىٌه حٿٸَّش طٔڄَ حهظ‪ٜ‬خٍح رخٿِحًّش‪.‬‬
‫ ‪ْ٫‬ن رٌطْ‪ 100 ،ٚ‬ڃنِٽ؛ ًىِ أٷپ ٗيَس ڃن حٿٸَّش حٿظِ طلڄپ نٴْ ح‪ٓٙ‬ڂ رٸٔڂ‬‫رٌُ‪.١ٙ‬‬
‫ أً‪ٙ‬ى ٷًَڅ‪ً ،‬طظټٌڅ ڃن ‪َ٘٫‬س ىًحًَّ ‪َْٰٛ‬س ّ٘ڄپ ٻپ ًحكي ڃنيخ ‪َّ٘٫‬ن نٔڄش‬‫طٸَّزخ؛ ًّظڄِْ ٓټخنيخ رڄِحًٿظيڂ ٿڀٴ‪ٚ‬كش‪٫ ،‬ڀَ ‪٫‬ټْ أىخٿِ حٿٸزْڀش حٓهَّن‪ً .‬طټَٔ‬
‫حٍٕ‪ ٝ‬ٳِ حٿ‪٬‬يّي ڃن حٕڃخٻن رؤٌٗحٹ حٿظٌص حٿٌكِ٘ ًرخٿٍِنْن‪ ،‬ٻڄخ ىٌ حٿ٘ؤڅ ‪٫‬ني‬
‫ؿَْحنيڂ حٿلْخّنش‪.‬‬
‫ طُِْ حٍٕر‪٬‬خء‪ 100 ،‬ڃنِٽ‪٫ ،‬ڀَ ًحى ًٍٯش ًرؤٓٴپ حٿظپ‪ًّ .‬ٸخځ ريخ ٌٓٵ ٻپ ٌّځ‬‫أٍر‪٬‬خء؛ ًأٯڀذ ٓټخنيخ ٍّٴٌْڅ‪ً ،‬ىٌ ّ٘ظٰڀٌڅ ٻڄِحٍ‪ْ٫‬ن رِحًّش ْٓيُ حٿلڄٌڃِ‪.‬‬
‫ٻڄخ ط‪٬‬ظزَ حٿڄن‪٤‬ٸش رَڃظيخ ڃڀټخ ٿلزٌّ ىٌه حٿِحًّش حٿٰنْش‪.‬‬
‫لغــــــــُ اٌغ‪١‬ــــــــ‪ٛ‬اْ‬
‫ حٿٌْٔحڅ‪ 100 ،‬ڃنِٽ‪ ،‬أىڂ ‪ٛ‬نخ‪٫‬ش ريخ ىِ ‪ٛ‬نخ‪٫‬ش حٿ‪ٜ‬ڄٮ‪.‬‬‫ حٿ‪ٜ‬نٌرَ‪ً ،‬ط٘ڄپ هڄٔش ىًحًَّ‪ٌ٬ًّ .‬ى حٓڄيخ اٿَ ٗـَس حٿ‪ٜ‬نٌرَ حٿ‪٠‬وڄش‬‫حٿڄظٌحؿيس ريخ ًحٿظِ ٌّؿي رـٌحٍىخ ڃنز‪ ًً ٪‬ڃْخه ٌٓىحء ‪٬٣ ٙ‬ڂ ٿيخ‪ ،‬ط‪ٜ‬ڀق ٿڀْٰٔپ‬
‫ٳٸ‪ً .٢‬ىنخٹ ڃنخر‪ ٪‬أهٍَ ًحص ڃْخه ‪ٌ٫‬رش‪.‬‬
‫ ٍُحٍىس‪ 500 ،‬ڃنِٽ‪ً ،‬ىِ ٷَّش ٻزَْس‪ ،‬ڃزنْش ‪٫‬ڀَ ؿخنذ ڃنليٍ‪ًٌّ .‬ؿي حٿڄنز‪٪‬‬‫حٿٌكْي حٿٌُ ّڄيىخ رخٿڄْخه ‪٫‬ڀَ ٍ أّ طڀش‪ً .‬ٿظٴخىُ ح‪ُٙ‬ىكخځ ًحٿنِح‪٫‬خص‪ْ٫ ،‬ن كَحّ‬
‫‪٫‬ڀَ ىٌح حٿڄنز‪ّ ٪‬ن‪٨‬ڄٌڅ ‪٫‬ڄڀْش حٿنيپ ڃنو‪.‬‬
‫ ٌٓٵ حٍٕر‪٬‬خء‪ ،‬ٳٌٵ ى‪٠‬زش ؿنٌد ٍُحٍىس‪ ،‬كْغ ّٸخځ حٿٌٔٵ حٿَثِْٔ ٿڀٸزْڀش‪ ،‬ٻپ‬‫ٌّځ أٍر‪٬‬خء‪.‬‬

‫‪43‬‬

‫ رنِ كْخڅ‪ 100 ،‬ڃنِٽ‪٫ ،‬ڀَ حٿ‪٠‬ٴش حٿٍَْٔ ٿٌحى حٿـخّش‪.‬‬‫ طُِْ حٿلي)‪ 100 ،(8‬ڃنِٽ ‪٫‬ڀَ ًحى حٿـخّش‪ ،‬رْن حٿٔيپ ًحٿـزپ‪ ،‬ٯَْ ر‪ْ٬‬ي ‪٫‬ن نيَ‬‫ًٍٯش‪ٓ .‬ټخڅ ىٌح حٿيًحٍ ٍّٴٌْڅ ڃِحٍ‪ٌ٫‬څ رِحًّش ْٓيُ ٿلڄٌڃِ؛ ًّ‪٬‬ظزَ حٿيًحٍ‬
‫رټپ أٍح‪ْٟ‬و طخر‪٬‬خ ٕكزخّ ىٌه حٿِحًّش حٿٰنْش‪.‬‬
‫ ْٓيُ حٿـخُ‪ 100 ،‬ڃنِٽ‪ً .‬ٻپ ٓټخڅ حٿٸَّش ڃظ‪٬‬ڀڄٌڅ ًنٔخم ٿڀٸَآڅ‪ ،‬رلْغ ّـْيًڅ‬‫ٻظخرظو ًّزْ‪ٌ٬‬څ نٔوخ ٻؼَْس ڃنو‪ًّ .‬ٸخٽ أنيڂ ّئٿٴٌڅ ر‪ ٞ٬‬حٿټظذ ! ًٌّؿي ٷزَ ْٓيُ‬
‫حٿـخُ ريٌه حٿٸَّش‪.‬‬
‫ حٿٸٌٍ حٿ‪ٔ٬‬ټَّش‪ 800 :‬ڃن حٿڄ٘خس؛ ‪٫‬يى حٿٔټخڅ حٿڄلظڄپ‪ 5600 :‬نٔڄش؛ حٿظ‪٬‬ڀْڂ ڃنظَ٘‬‫رټؼَس‪ً .‬طٌؿي كٌحٿِ ‪ 15‬ٷَّش ‪َْٰٛ‬س ڃظٸخٍرش ٳْڄخ رْنيخ‪ ،‬ٿڂ أطڄټن ڃن طليّي‬
‫أٓڄخثيخ‪ًّ٘ .‬ټپ ؿزپ طخٿِٰح أٻڄش طڄظي ڃن حٿ٘ڄخٽ اٿَ حٿـنٌد ًّـَُ ًحى حٿڄِحُ‬
‫‪٫‬ني ٓٴليخ‪.‬‬
‫ٔجـزح ربس‪٠‬خ‪١‬خ ػــــٓ اٌجب‪٠‬ــــخ‬
‫ر‪٬‬ي أڅ ىِځ حٿنخ‪ َٛ‬حرن حٿٔڀ‪٤‬خڅ حٿٰخٿذ رخهلل رخٿلخؿذ‪ ،‬كْغ ٻخڅ ّ‪٤‬ڄ‪ ٪‬ٳِ حٿ‪َٕ٬‬؛ ىَد‬
‫ڃن ٓخكش حٿڄ‪َ٬‬ٻش ًٿـؤ اٿَ حٿـخّش؛ ًىِ ڃن‪٤‬ٸش ڃٌؿٌىس رز‪ٚ‬ى حٿِرْذ‪ً .‬ٷي طڄټن ًٍّغ‬
‫حٿ‪ً ،َٕ٬‬ىٌ حٿڄخڃٌڅ‪ ،‬ڃن حٿٸز‪٫ ٞ‬ڀْو ًٷظڀو ًآٍخٽ ٍأٓو اٿَ ڃَحٻٖ‪ً .‬كيع ًٿٺ ٓنش‬
‫)‪(9‬‬

‫‪ 1004‬أً ‪ 1005‬ىـَّش ڃٌحٳٶ ٽ ‪ 1595‬أً ‪ 1596‬ڃْ‪ٚ‬ىّش‪.‬‬

‫)‪ (8‬طن‪٤‬ٶ حٿټڀڄش ٳِ حٿڄَٰد ًحٿـِحثَ‪ ،‬رخٿ‪َ٬‬رْش حٿٴ‪ٜ‬لَ‪.‬‬
‫)‪ (9‬حن‪ َ٨‬ح‪ٓٙ‬ظٸ‪ٜ‬خ‪ ،‬ڃٌٻٌٍ‪ ،‬حٿڄـڀي حٿؼخٿغ‪ ،72 ٙ ،‬حٿٔ‪ً 24 َ٤‬ڃخ ّڀْو‪.‬‬

‫‪44‬‬

‫لج‪ٍ١‬خ ثٕ‪ ٟ‬صس‪ٚ‬اي‬

‫)‪(1‬‬

‫نـي حٓڅ أنٴٔنخ ًٕٽ ڃَس‪ ،‬رٸزْڀش ؿزڀْش ٻزَْس ًٷٌّش؛ رپ ّڄټن حٿٸٌٽ انيخ أٻزَ ًأٷٌٍ ٷزْڀش‬
‫ٳِ حٿڄَٰد رَڃظو‪ .‬ٳزبڃټخنيخ أڅ ط‪٬‬زت ٳِ ‪َ٧‬ٱ أٍر‪َّ٘٫ً ٪‬ن ٓخ‪٫‬ش‪ 30 ،‬أٿٲ ڃلخٍد‬
‫ڃلظَٱ ٿڀٸْخځ رلڄڀظيخ حٿ‪ٔ٬‬ټَّش‪ ،‬ىًڅ أڅ نل‪ ِٜ‬ؿنٌى ح‪ٙ‬كظْخ‪ ١‬حٿڄظټٌنْن ڃن حٿڄظ‪٬‬ڀڄْن‬
‫ًحٿڄظًِؿْن‪.‬‬
‫ًٿْْ ىنخٹ أُ ط‪٬‬ٸْي ٳِ ً‪ ٪ٟ‬طليّي ىنيِٓ ٿيٌه حٿٸزْڀش حٿظِ طلظپ ڃن‪٤‬ٸش ٗخٓ‪٬‬ش‪ .‬ط‪ًٌٍٜ‬ح‬
‫ڃ‪ ِ٬‬ڃؼڀؼخ ٻزَْح‪ٍ ٌّٰٙ ،‬أٓو ٗڄخ‪ ٙ‬ىحهپ ٷزْڀش ٯڄخٍس ًطَطټِ ٷخ‪٫‬يطو ٳِ حٿـنٌد ‪٫‬ڀَ‬
‫حٿلْخّنش [ىحثَس ٳخّ] ًحٿـخّش ًٓ‪ً ّٚ‬رنِ ًٍّخڭٽ‪.‬‬
‫ًطزڀٮ حٿڄٔخٳش ڃن حٿ٘ڄخٽ اٿَ حٿـنٌد ‪ 70‬ٻْڀٌڃظَح طٸَّزخ‪ ،‬أڃخ رْن حٿَ٘ٵ ًحٿَٰد‪ ،‬ٳبڅ‬
‫ح‪ٙ‬طٔخ‪ّ ٩‬وظڀٲ ڃن ڃن‪٤‬ٸش اٿَ أهٍَ‪ً .‬رنِ ڃظٌْس ًرْن أكڄي حٿَٔحٵ ط‪ٜ‬پ حٿڄٔخٳش اٿَ ‪40‬‬
‫ٻْڀٌڃظَح ًطظٸڀ‪ ٚ‬طيٍّـْخ ٻڀڄخ ‪٬ٛ‬ينخ رخطـخه ٯڄخٍس‪ ،‬رلْغ ط‪ٜ‬پ اٿَ ‪ 12‬ٻْڀٌڃظَح ٳِ‬
‫حٿَأّ حٿ٘ڄخٿِ ٿڀڄؼڀغ ً ‪ 10‬ٻْڀٌڃظَحص ٳِ حٿنٸ‪٤‬ش حٿـنٌرْش حٿڄلخًّش ٿٍٖح‪ ِٟ‬حٿوخ‪٬ٟ‬ش‬
‫ٿڀٔڀ‪٤‬خڅ‪.‬‬
‫ً‪٫‬ڀَ ڃيٍ ىٌه حٿڄٔخٳش حٿ٘خٓ‪٬‬ش‪ ،‬طٌؿي ؿزخٽ ٗخىٸش رخٿ٘ڄخٽ‪٫ ،‬ني كيًى ٯڄخٍس ًٻظخڃش‪ .‬أڃخ‬
‫ٳِ حٿَ٘ٵ‪ ،‬ٳبڅ ؿَٱ حٿزيڄٌص حٿٌُ ٓنظليع ‪٫‬نو ر‪٬‬ي ٷڀْپ‪ ،‬ىٌ ‪٫‬زخٍس ‪٫‬ن ڃَطٴ‪ّ ٪‬ٴ‪ٜ‬پ‬
‫حٿٌحىُ حٿڄلخًُ ٿٌحى حٿڄِحُ ‪٫‬ن حٿٌحىُ حٿڄلخىُ ٿٌحى رنِ ّخًڃِ‪ً .‬طنظَ٘ رخٷِ أؿِحء حٿٸزْڀش‬
‫‪٫‬ڀَ ٓيپ ڃڀِء اٿَ كي ڃخ رڄجخص حٿظ‪ٚ‬ٽ حٿڄ٘ـَس‪ ،‬حٿڄڄظيس ڃن حٿ٘ڄخٽ اٿَ حٿـنٌد‪ ،‬رڄٌحُحس‬
‫ڃ‪ ٪‬حٿـيحًٽ حٿوڄٔش حٿظِ طٔٸِ ىٌه حٿڄن‪٤‬ٸش حٿـڄْڀش‪ً .‬ىنخٹ ڃجخص ڃن حٿٸٍَ حٿټزَْس حٿظِ‬
‫ّ٘زو ر‪٠٬‬يخ ڃينخ ‪َْٰٛ‬س ڃنظَ٘س ٳِ أڃخٻن طـيڀيخ هَحث‪٤‬نخ حٿظِ ط‪ ٪٠‬ريٿيخ رْخ‪ٟ‬خص ًطظَٹ‬
‫ٳَحٯخص‪.‬‬

‫)‪(1‬‬

‫ًٍُحٽ أً أٍُحًٿٌ‪ ،‬ٻڀڄظخڅ أڃخُّْٰظخڅ‪ ،‬ڃخُحٿظخ طٔظ‪٬‬ڄ‪ٚ‬څ ڃن ‪َ٣‬ٱ ؿزخٿش ٿ٘ٗخٍس اٿَ نزظش ٻؼَْس حٿ‪٬‬ٸي؛ ًٷي طڄټنض ڃن‬
‫ٍإّظيخ رٌىَحڅ‪ً .‬طٌؿي رخٿٸزخّپ ٷَّش طخر‪٬‬ش ّٓض ٓ‪ْ٬‬ي طٔڄَ أًًٍُّپ‪ .‬حن‪ َ٨‬ريٌح حٿو‪:ٌٜٙ‬‬
‫‪Hanoteau et Le Tourneaux, La Kabylie, tome 1er, p. 287.‬‬

‫‪45‬‬

‫ىنخ‪ ،‬نٌؿي ٳِ ٷڀذ ر‪ٚ‬ى حٿْٔزش‪ ،‬ىٌه حٿز‪ٚ‬ى حٿؼخثَس ًحٿڄٔظٸڀش حٿظِ طظيټڂ ڃن ٗزق ‪٫‬خىپ َّٗٲ‬
‫طو‪ ٪٠‬ٿ‪ْٰ٤‬خنو ٷزخثپ ٷڀْڀش‪ّ٘ ،‬ټپ ڃـڄٌ‪٫‬يخ رخٿټخى‪ ،‬هڄْ ىٌه حٿڄن‪٤‬ٸش ًحص حٿڄٌٷ‪ ٪‬حٿَحث‪٪‬‬
‫ًحٿظِ ّنظ‪َ٨‬ىخ ڃٔظٸزپ ْٓخِٓ ًطـخٍُ ُحىَ‪.‬‬
‫ر‪٬‬ي ڃٰخىٍطو ٿٸزْڀش حٿـخّش ًًٿٌؿو أٍح‪ ِٟ‬رنِ ًٍُحٽ‪ ،‬حٿظٸَ ڃلڄي ٳِ حٿ‪َّ٤‬ٶ حٿ‪ْ٠‬ٸش حٿظِ‬
‫ٻخڅ َّْٔ ٳْيخ‪ ،‬ڃـڄٌ‪٫‬ش ڃن حٿَؿخٽ حٿڄٔڀلْن ‪ّ ،‬ظـٌٿٌڅ ًٓ‪ ٢‬أٗـخٍ حٿٴٌحٻو‪ً .‬ٻخنٌح‬
‫ڃنٸٔڄْن اٿَ ڃـڄٌ‪٫‬خص ‪َْٰٛ‬س‪َّ ،‬حٳٶ ٻپ ًحكي ڃنيخ ‪٫‬خّپ أً ‪٫‬خّڀش رخٗ‪ٟ‬خٳش اٿَ ‪٫‬يى ڃن‬
‫حٿڄٌْٓٸْْن حٿٌّن ٻخنٌح ّ‪ِ٬‬ٳٌڅ ‪٫‬ڀَ حٿ‪ٌ٬‬ى ًحٿَرخد ًحٿټڄنـش‪ً .‬ٻخنٌح َّطيًڅ ؿ‪ٚ‬رْذ ٌٓىحء‬
‫ًّلڄڀٌڅ حٿزنخىٵ ٳٌٵ أٻظخٳيڂ ًىڂ كخًَٓ حٿَإًّ ًّڄٔٺ ٻپ ًحكي ڃنيڂ رلٌْحڅ حرن‬
‫ڃٸَ‪[ ٝ‬حٿنڄْ] ‪ furet‬حٿٌُ ّٔظويځ ٳِ ‪٫‬ڄڀْش حٿٸن‪ً .ٚ‬ٻخنٌح ّ‪٠‬لټٌڅ ًّظزخىٿٌڅ حٿليّغ‬
‫ر‪ٌٜ‬ص ڃَطٴ‪٬ًّ ٪‬زًَ څ ‪٫‬ن ريـظيڂ حٿظِ ط‪٠‬خ‪٫‬ٴض ‪٫‬ني ٍإّظيڂ ٕؿنزِ ‪ّ ٙ‬لڄپ ڃ‪٬‬و أُ‬
‫ٓ‪ٚ‬ف‪ً .‬ٿظَىْزو‪ ،‬هخ‪٣‬زٌه ٷخثڀْن‪:‬‬
‫ ڃن أّن أطْض ًاٿَ أّن أنض ًحىذ؟‬‫ًٿڄخ أؿخريڂ حٿيًٍّٖ رؤنو ٷخىځ ڃن حٿـخّش ًَّٯذ ٳِ ح‪ٓٙ‬ظٸَحٍ رزنِ ًٍُحٽ‪ .‬ٷخٿٌح‬
‫‪ٟ‬خكټْن‪:‬‬
‫ ٿٸي نـٌص ّخ حرن أٿٲ ‪٫‬خىَس ! ٿٌ ٿڂ طٌؿي رؤٍح‪ْٟ‬نخ‪ ،‬ٿټنخ ٷ‪٬٤‬نخ ٍأّ أڃٺ‪ ،‬ٿټِ طظ‪٬‬ڀڂ‬‫حٿٔٴَ اٿَ ر‪ٚ‬ى حٕؿخنذ !‬
‫ًّظَؿڂ ىٌح حٿټ‪ٚ‬ځ حٿٴ‪ً ٦‬ىٌه حٿٔوَّش حٿزٌّجش حٿڄٸًَنش ربٗخٍحص ڃ‪٬‬زَس‪ ،‬رؤڃخنش ‪٫‬ن حٿو‪٤‬خد‬
‫حٿڄؤٿٌٱ ٿڀڄظيظټْن حٿـزڀْْن‪٣ .‬ز‪٬‬خ‪ ،‬ٳٸي ٻخڅ ىئ‪ٙ‬ء حٿٴـَس ٷخ‪ ٌ٬٣‬حٿ‪َّ٤‬ٶ‪ ،‬ڃٔظ‪٬‬يّن ٿنيذ أُ‬
‫ٗو‪ّ ٚ‬ڀظٸٌنو‪ ،‬ٯَْ أنيڂ أكـڄٌح ‪٫‬ن ًٿٺ ًٿڂ ّڄٌٔح حٿيًٍّٖ‪ ،‬رپ ىٿٌه ‪٫‬ڀَ حٿ‪َّ٤‬ٶ‬
‫حٿڄئىّش اٿَ ‪ْ٫‬ن رخٍىس كْغ ٻخڅ ًَّځ ڃظخر‪٬‬ش ىًٍٓو رڄيٍٓظيخ حٿ٘يَْس‪ً ،‬ٻخڅ ‪٫‬ڀْو اطزخ‪٩‬‬
‫ڃـٍَ ًحى حٿڄِحُ ٿزڀٌ٭ ىيٳو‪.‬‬
‫ىټٌح‪ ،‬طَْٰ ڃٌٷٴيڂ حٿٔخهَ ًطلٌٽ اٿَ ٗزو طزـْپ ٿيٌح حٿڄظٌٔٽ حٿٌُ ح‪٫‬ظٸيًح رؤنو ڃن أًٿْخء‬
‫حهلل حٿ‪ٜ‬خٿلْن‪ً .‬ر‪٬‬ي ڃًٍَه رخٿ‪٬‬يّي ڃن حٿٸٍَ حٿڄظٴَٷش ‪٫‬ڀَ ؿنزخص حٿٰيَّ ً‪ٛ‬پ ڃلڄي اٿَ‬
‫‪ْ٫‬ن رخٍىس ‪٫‬ني حٿڄٔخء‪.‬‬

‫‪46‬‬

‫ًط٘ظڄپ ىٌه حٿٸَّش ‪٫‬ڀَ هڄٔش ىًحًَّ ڃن ‪ 100‬اٿَ ‪ 200‬ڃنِٽ‪ ،‬ر‪ْ٬‬يس ر‪٠٬‬يخ ‪٫‬ن ر‪ٞ٬‬‬
‫رلٌحٿِ ‪ 300‬أً ‪ 400‬ڃظَ؛ ڃڄخ ّـ‪٬‬ڀيخ ٗزْيش رڄيّنش ‪َْٰٛ‬س‪.‬‬
‫ًّي‪ َ٫‬حٿيًحٍ حًٕٽ ىَٗ ‪ٌ٫‬نخڅ أً ؿخڃ‪ٌ٫ ٪‬نخڅ ًٌّؿي رو أٻزَ ڃٔـي رخٿٸَّش‪ً ،‬ىٌ حٿٌكْي‬
‫حٿٌُ طظڀَ ٳْو ه‪٤‬زش حٿـڄ‪٬‬ش‪ ،‬ڃن كْغ حٿ٘ټپ ‪٣‬ز‪٬‬خ‪ًّ .‬ي‪ َ٫‬حٿيًحٍ حٿؼخنِ ؿڄخ‪٫‬ش حٿَٷْزش‬
‫ًحٿؼخٿغ ىَٗ حٿَّٲ ًحٿَحر‪ ٪‬ؿڄخ‪٫‬ش حٿٔظَ ًحٿوخڃْ ىَٗ حٿِحًّش‪.‬‬
‫ًطزيً ‪ْ٫‬ن رخٍىس ٗخٓ‪٬‬ش ريًحًَّىخ حٿوڄٔش حٿڄظټجش ‪٫‬ڀَ ؿَٱ حٿزيڄٌص‪ً ،‬ىٌ ‪٫‬زخٍس ‪٫‬ن‬
‫‪ٛ‬و َس أً ؿيحٍ ‪٫‬ڄٌىُ ‪ٌ٣‬ٿو ػ‪ٚ‬ػٌڅ ٻْڀٌڃظَح‪ ،‬كٴَ رو حٿٸيڃخء حٿ‪٬‬يّي ڃن حٿټيٌٱ‪ً .‬طٔٸَ‬
‫حٿيًحًَّ حٿوڄٔش رٌحٓ‪٤‬ش ‪ْ٫‬ن ًحص ڃْخه ‪ٛ‬خٳْش ً‪ٌ٫‬رش‪ّ ،‬ظ‪ْ٬‬ن حٿنًِٽ اٿْيخ ‪٫‬زَ أىٍحؽ رنْض‬
‫ر‪َّ٤‬ٸش ٯَْ ڃظٸنش‪ًّٔ .‬ڄق ٿڀنٔخء حٿڄظًِؿخص ًٿڀٴظْخص ًًحص حٿٔڄ‪٬‬ش حٿ‪ْ٤‬زش ٳٸ‪ ،٢‬رخٿنيپ‬
‫ڃنيخ؛ أڃخ حٿَؿخٽ ٳْڄن‪٫ ٪‬ڀْيڂ ڃن‪٬‬خ ٻڀْخ ح‪ٙ‬ٷظَحد ڃنيخ‪ًّ .‬ظ‪ َٝ٬‬ٻپ ڃوخٿٲ ٿيٌح حٕڃَ‪،‬‬
‫ٿ‪٬‬ٸٌرش ٗيّيس‪ًٍ .‬ٯڂ حٿو‪٫ٚ‬ش حٿڄظٴْ٘ش رټؼَس‪ ،‬ٳبڅ ‪٫‬خىحص حٿزڀي ‪ ٙ‬طظٔخڃق ڃ‪ ٪‬حٿِنَ‪.‬‬
‫ًاًح ڃخ ‪ٟ‬ز‪ ٢‬ڃَطټذ ٿيٌه حٿٴخك٘ش‪ ،‬ٳبنو ّ‪٤‬خٱ رو ٳِ أُٷش حٿٸَّش ً‪٫‬ڀَ ‪٧‬يَه رَى‪٫‬ش كڄخٍ‪،‬‬
‫ػڂ طٴٸؤ ‪ْ٫‬نخه رڄنـپ كخځ‪ًّٔ .‬يڂ ىٌح حٿٸخنٌڅ حٿ‪ٜ‬خٍځ ٳِ طٴخىُ ڃ‪٬‬خٍٹ ىحڃْش رْن حٕىخٿِ‬
‫حٕٳ‪٨‬خ‪ ٥‬حٿٌّن ّ‪ٌْ٘٬‬څ ٳِ كخٿش ٳٌ‪ً .َٟ‬طَطيُ حٿنٔخء حٿڄل‪ٜ‬نخص رزنِ ًٍُحٽ حٿلـخد؛‬
‫ًاًح ڃخ كيع أڅ حٿظٸَ رين حٿڄَء ٳِ ‪َّ٣‬ٸو‪ ،‬ٳ‪٬‬ڀْو طـنذ ح‪ٙ‬كظټخٹ رين ً‪٫‬ڀْو رخٿو‪ٌٜٙ‬‬
‫‪٫‬يځ ڃوخ‪٣‬زظين‪ً .‬ٷي نِٽ حٿيًٍّٖ حٿٌُ ٻخڅ حى‪٫‬خء حٿـنٌڅ أٳ‪٠‬پ ًٷخّش ٿو‪ ،‬اٿَ حٿ‪ْ٬‬ن‬
‫ٿ‪ٍٚ‬طٌحء‪ .‬ٳٌؿي ‪٫‬يس نٔخء ڃنيڄټخص ٳِ ڃٖ ؿَحص ڃن حٿ‪ْ٤‬ن ًٷَد ڃ‪ٜ‬نٌ‪٫‬ش ڃن ؿڀي‬
‫حٿظْْ‪ً .‬ڃن حٿن‪َ٨‬س حًٕٿَ‪ ،‬ح‪٫‬ظزَ حٿَؿپ حٿَّٰذ ڃـًٌرخ ًطٸْخ‪ ،‬ٳؤٗٴٸض حٿلخ‪َٟ‬حص ‪٫‬ڀْو‬
‫ًٷيڃن ٿو حٿڄخء ًٓؤٿنو ڃن أّن أطَ‪.‬‬
‫ً‪٫‬نيڃخ ‪٫‬ڀڄن رؤنو ٷيځ ڃن ٳخّ‪ ،‬حنَ٘كن ًٍٳ‪٬‬ن أّيّين نلٌ حٿٔڄخء رٌٍ‪ً ٩‬هٌ٘‪ً ٩‬ىظٴن‪:‬‬
‫ ِٗ حهلل ّخ ڃٌ‪ ُٙ‬اىٍّْ‪.‬‬‫ًٻخڅ ر‪ ٞ٬‬حٿَؿخٽ َّحٷزٌڅ حٿڄ٘يي ڃن ر‪ْ٬‬ي‪،‬ٿټنيڂ ٿڂ ّٸڀٸٌح ڃن ًؿٌى ٍؿپ ‪ْ٣‬ذ ًٓ‪٢‬‬
‫ٍرخص رٌْص ڃ‪ٌٜ‬نخص ّٔظـيّن رَٻظو‪.‬‬
‫ر‪٬‬ي ًٿٺ‪ ،‬طٌؿو حٿيًٍّٖ اٿَ أٷَد ڃٔـي ًىٌ ڃٔـي ‪ٌ٫‬نخڅ حٕٻزَ حٿٌُ طڀٸَ ٳْو ه‪٤‬زش‬
‫حٿـڄ‪٬‬ش‪ً .‬ٻخڅ ٌّؿي ريحهڀو ‪٫‬يى ٻزَْ ڃن حٿ‪٤‬ڀزش‪ ،‬ٻزخٍح ً‪ٰٛ‬خٍح‪ ،‬ڃنيڂ ڃن رڀٮ ٓن حٿوخڃٔش‬

‫‪47‬‬

‫ًحٿ‪َّ٘٬‬ن ًٻزَص ٿلْظو ًڃنيڂ حٕ‪٣‬ٴخٽ حٿٌّن ‪ّ ٙ‬ظـخًُ ‪٫‬ڄَىڂ حٿٔخىٓش أً حٿٔخر‪٬‬ش؛ ًٻخنٌح‬
‫ؿڄْ‪٬‬يڂ ؿخٿْٔن حٿٸَٳ‪ٜ‬خء ‪٫‬ڀَ ك‪ٜ‬خثَ‪ ،‬ڃلظ٘يّن رخٿڄټخڅ ًّظڀٌڅ رؤ‪٫‬ڀَ ‪ٌٛ‬طيڂ آّخص ڃن‬
‫حٿٸَآڅ حٿټَّڂ‪ً .‬ٻخڅ ر‪٠٬‬يڂ ّٸ‪ ِ٠‬حٿٌٷض ٳِ ط‪٬‬ڀڂ حٿٸَحءحص حٿڄظنٌ‪٫‬ش ٿڀټظخد حٿڄٸيّ‪ً ،‬ٳٶ‬
‫)‪(2‬‬

‫‪َ٣‬حثٶ ڃٌ‪٫ٌٟ‬ش ڃن ‪َ٣‬ٱ حٿٴٸيخء‪.‬‬

‫ٿٸي حٷظ‪٠‬ض حٿ‪٬‬خىس حٿـزْڀش رؤ‪ّ ٙ‬ظـخًُ حٿ‪٤‬خٿذ حٕؿنزِ ‪٫‬ظزش حٿڄيٍٓش‪ ،‬ٷزپ أڅ ّڄنلو حٿڄ‪٬‬ڀڂ‬
‫)‪(3‬‬

‫حٿَطزش‪.‬‬

‫ً‪٫‬نيڃخ ّټٌڅ ‪٫‬يى حٿ‪٤‬ڀزش حٕؿخنذ رخٿٸَّش ٻزَْح ًّ‪٬‬ڀن حٿٔټخڅ ‪٫‬ن ‪٫‬يځ ٷيٍطيڂ‬

‫‪٫‬ڀَ ٍ‪٫‬خّش حٿڄِّي‪ ،‬طَٳ‪ ٞ‬حٿَطزش ًّ‪ َ٤٠‬حٿ‪٤‬خٿذ ٿڀزلغ ‪٫‬نيخ ٳِ ٷَّش أهٍَ‪.‬‬
‫ًرخٿنٔزش ٿڀيًٍّٖ‪ ،‬ٳزڄـَى أڅ ٍآه حٿڄ‪٬‬ڀڂ رٸخ‪٫‬ش حٿ‪ٜٚ‬س‪ ،‬أٍٓپ اٿْو ‪٣‬خٿزخ ‪ َْٰٛ‬حٿٔن ّوزَه‬
‫رٸزٌٿو ڃن رْن حٿڄَطزْن [ حٿڄڄنٌكْن] ر‪ٌ٬‬نخڅ‪ً .‬ٳ‪٫ ٚ٠‬ن حٿوزَ‪ ،‬ٷيځ ٿو حٿٌٿي ٓڀش ڃن حٿيًځ‬
‫ڃڀْجش رخٿ ٴ‪٤‬خثَ ًحٿوزِ ًحٿِرْذ ًحٿَڃخڅ ًحٿظْن ًحٿزْ‪ٜ‬خٍ حٿڄ‪ٜ‬نٌ‪ ٩‬ڃن حٿٴٌٽ ًىٷْٶ حٿ٘‪َْ٬‬‬
‫ًحٿؼٌځ ًحٿِّض ًحٿٴڀٴپ حٿلخٍ حٿٌُ ّڄنق نټيش هخ‪ٛ‬ش ٿيٌه حٕٻڀش‪٬ًّ .‬ظزَ حٿزْ‪ٜ‬خٍ أٓخّ‬
‫حٿظٌّٰش ٿيٍ حٿـزڀْْن‪ ،‬ٳيڂ ّؤٻڀٌنو ‪ٛ‬زخف ڃٔخء رٸ‪ ٪٤‬ٻزَْس ڃن حٿوزِ‪.‬‬
‫ ِضب‪٠‬مبد ِذسع‪١‬خ ‪:‬‬‫ر‪٬‬ي أڅ ڃٖ ر‪٤‬نو‪ ،‬حٓظ‪٬‬ي ڃلڄي ٗٯٴخءس ‪َْٰٛ‬س‪ ،‬ٿټنو ٳٌؿت ريهٌٽ حٿڄ‪٬‬ڀڂ؛ ًىٌ ٍؿپ ڃظڄِْ‬
‫ٯَْ ڃظټزَ ً‪ ٙ‬ڃظ‪٬‬خٿڂ‪ ،‬ٻڄخ ىٌ حٿ٘ؤڅ ٿٖٓٲ‪ ،‬رخٿنٔزش ٕٯڀذ حٿڄ‪٬‬ڀڄْن رخٿڄَٰد ًرخٿ‪٬‬خٿڂ‪.‬‬
‫ٳيٌ َّٳ‪ ٞ‬أڅ ّن‪٬‬ض رخٿ‪٬‬خٿڂ ًّ‪٬‬ظزَ رؤڅ أٻزَ ‪ٚ٫‬ڃش ‪٫‬ڀَ ًؿو حٍٕ‪َ٬ّ ٙ ،ٝ‬ٱ ْٗجخ‬
‫رخٿڄٸخٍنش ڃ‪ ٪‬ڃخ ّـذ ‪٫‬ڀْو ڃ‪َ٬‬ٳظو‪ً .‬ٻؤد كنٌڅ‪ ،‬أهزَ حٿيًٍّٖ ًىّخ رڄخ ٷي ّل‪ٜ‬پ ٿو ڃن‬
‫ڃ‪٠‬خّٸخص‪ ،‬ڃٌ‪ٟ‬لخ ٿو هزخّخ حٿ‪٬‬ڄڀْش ٷخث‪:ٚ‬‬
‫ ٓظٌحؿو ٳظَحص ٷخْٓش‪ٕ ،‬څ ‪٣‬ڀزظنخ حٿـزڀْْن ّظيټڄٌڅ ر٘ټپ ‪٫ ٩ًٙ‬ڀَ حٕؿخنذ ًٿيّيڂ ٻڀڄش‬‫ٍڃِ ّظيحًٿٌنيخ ٳْڄخ رْنيڂ ‪ ،‬ٿ٘ٗخٍس اٿَ ػ‪ٚ‬ػش أنٌح‪ ٩‬ڃن حٕؿخنذ ًىڂ حٿڄَ٘ٷٌْڅ ًحٿَّٴٌْڅ‬
‫ًحٿ‪َ٬‬د‪ًّ .‬ظ‪٬‬ڀٶ حٕڃَ رټڀڄش "َٗح‪٫‬ش"‪ :‬ٳخٿْ٘ن ط‪٬‬نِ َٗٷخًس ًحٿَحء طَْ٘ اٿَ حٿَّٴْْن‬

‫)‪(2‬‬

‫حٿ‪٬‬خَٗ حٿ‪ ،َْٰٜ‬حٿ‪٬‬خَٗ حٿټزَْ‪ ،‬حٿز‪ ،َُٜ‬ؿِس‪ ،‬حٿڄټِ ٳخٿٌڅ‪ ،‬حٿ٘خڃِ‪٫ ،‬خ‪ٛ‬ڂ‪ ،‬حٿزُِ‪ ،‬ٳٌنزٌٽ‪ ،‬حٿٌٍٕ؛ ًّي‪ َ٫‬ىٌح‬

‫حٕهَْ ُّن حٿويًى ٕنو ّ‪٬‬ظزَ ڃن أرٔ‪ ٢‬حٿ‪َ٤‬ٵ ًأٷڀيخ ٯَحرش‪.‬‬
‫)‪ (3‬حن‪ ،َ٨‬حٿڄَٰد حٿڄـيٌٽ‪ ،‬ڃَؿ‪ ٪‬ڃٌٻٌٍ‪.58 .ٙ ،‬‬

‫‪48‬‬

‫ًّٸ‪ٜ‬ي رخٿ‪ْ٬‬ن حٿ‪َ٬‬د‪٫ً .‬نيڃخ َّّيًڅ حٿظيټڂ ڃن ‪٣‬خٿذ أؿنزِ‪ّ ،‬وخ‪٣‬زٌنو ٷخثڀْن‪ً ،‬ىڂ ‪٫‬ڀَ‬
‫‪٫‬ڀڂ رؤنو ٿن ّٴيڄيڂ‪:‬‬
‫ أنض ڃن كًَٱ "َٗح‪٫‬ش"‪.‬‬‫ًٕڅ حٿٸخىځ حٿـيّي ‪ّ ٙ‬ٴيڂ ڃ‪٬‬نَ ىٌه حٿ‪٬‬زخٍس ًّ‪٨‬پ ڃ٘يًىخ‪ ،‬ٳبڅ ؿڄْ‪ ٪‬حٿ‪٤‬ڀزش ّٔوًَڅ ڃنو‬
‫ًّظڄخىًڅ ٳِ ڃ‪٠‬خّٸظو‪ .‬ٳبًح ٻخڅ ٍّٴْخ ڃؼ‪ ،ٚ‬ٳبڅ أكي حٿ‪٤‬ڀزش ّٴَ‪ ٝ‬حٿ‪ٜ‬ڄض ًّ‪٬‬ڀن ٷخث‪:ٚ‬‬
‫ أّيخ حٿٔخىس‪ ،‬اڅ حٿَّٴْْن ‪َ٬ّ ٙ‬ٳٌڅ ْٗجخ‪ ،‬ٳخٿلڄَْ أًٻَ ڃنيڂ‪.‬‬‫ً‪٣‬ز‪٬‬خ ٳبڅ حٕڃخُِّٰ ْٰٓ‪٠‬ذ ًْٓلظؾ ڃٔظٴَٔح ‪٫‬ن حٕڃَ‪:‬‬
‫ ٿڄخًح طٸٌٽ ًٿٺ؟‬‫ًْٓـْزو حٿ‪٤‬خٿذ حٿـزڀِ‪:‬‬
‫ ّخ ‪ ٙ ُِِّ٫‬طٰ‪٠‬ذ‪ ،‬ٳڀٔض ڃ‪٬‬نْخ رخٕڃَ‪.‬‬‫آنٌحٹ ْٓ‪ْٜ‬ق ؿڄْ‪ ٪‬حٿ‪٤‬ڀزش ر‪ٌٜ‬ص ًحكي‪:‬‬
‫ ن‪٬‬ڂ‪ ،‬اڅ حٿَّٴْْن كڄَْ‪ ،‬ٿټن حٿلخ‪َّٟ‬ن ڃ‪٬‬نخ ڃنيڂ‪ّ٘ ،‬ټڀٌڅ حٓظؼنخء !‬‫ًطَٹ حٿڄ‪٬‬ڀڂ حٿيًٍّٖ ر‪٬‬ي أڅ ‪٣‬ڀذ ڃنو رؤ‪ّ ٙ‬ٸڀٶ اًح ڃخ ط‪ َٝ٬‬ٿٔوَّش حٿ‪٤‬ڀزش ًٿڄق ٿو‬
‫ربڃټخنْش ٓڄخ‪٫‬و ٿټڀڄخص رٌّجش ًٳخك٘ش ًٷخْٓش‪ٓ ،‬نظليع ‪٫‬نيخ ‪ٙ‬كٸخ‪.‬‬
‫ً‪٫‬ني حٿٔخ‪٫‬ش حٿَحر‪٬‬ش ر‪٬‬ي حٿ‪٨‬يَ‪ً ،‬ىِ ٳظَس ح‪ٓٙ‬ظَحكش‪ ،‬ىَ‪ ٩‬حٿ‪٤‬ڀزش اٿَ ٓخكش حٿڄٔـي ٿڀ‪٬‬ذ‬
‫حٿټَس حٿڄڄڀٌءس رخٿ‪ٌٜ‬ٱ أً رنزخص "حٿڀْٲ" [ًىٌ نٌ‪ ٩‬ڃن حٿيًځ] ًًٿٺ رٸٌٳيخ رؤٍؿڀيڂ‪ً .‬اًح‬
‫ٻخڅ حٿ‪٤‬ڀزش ّٴ‪٠‬ڀٌڅ ٿ‪٬‬ذ حٿټَس ريٌه حٿ‪َّ٤‬ٸش‪ ،‬ٳبڅ حٕڃْْن ّٔظ‪٬‬ڄڀٌڅ حٿ‪ ِٜ٬‬أػنخء ٿ‪٬‬زيڂ‪ .‬ٳڄن‬
‫حٿَّٲ اٿَ حٿ‪ٜ‬لَحء‪ّ ،‬ڀ‪٬‬ذ ر‪ ٞ٬‬حٕىخٿِ ڃن حٿ‪َ٬‬د حٿټَس‪ ،‬ڃٔظويڃْن ‪ٌّ٣ ِٜ٫‬ڀش‬
‫ًڃ‪٬‬ٸٌٳش؛ أڃخ حٿزَحرَس حٕٻؼَ ؿَأس ًٷٔخًس ڃن حٿ‪َ٬‬د‪ ،‬ٳبنيڂ ‪ّ ٙ‬ظَىىًڅ ٳِ حٓظ‪٬‬ڄخٽ‬
‫حٿٌْٔٱ‪ ،‬رلْغ ّ‪َ٠‬رٌڅ حٿټَس ر‪ٜ‬ٴق ‪ْٓ plat‬ٴيڂ؛ ًڃن ؿخنزيڂ‪ ،‬ٳبڅ ٓټخڅ ًحى ًٍٯش ًًحى‬
‫نٌڅ‪ّ ،‬ٴ‪٠‬ڀٌڅ أٿ‪٬‬خد حٿٴًَْٓش ًحٕٿ‪٬‬خد حٿزيڀٌحنْش‪.‬‬
‫ ِؼبلجخ اٌضٔبح‪:‬‬‫نْٔض حٿظليع ‪٫‬ن حٿ‪٬‬ٸخد حٿٌُ ّنظ‪ َ٨‬حٿِحنْش ٳِ رنِ ًٍُحٽ‪ .‬ٳٴِ حٿزيحّش طنخٽ نٴْ حٿڄ‪َْٜ‬‬
‫حٿڄو‪ ٜٚ‬ٿڀَؿپ‪ ،‬أُ رَى‪٫‬ش حٿلڄخٍ ‪٫‬ڀَ حٿ‪٨‬يَ ًحٿ‪ٌ٤‬حٱ رؤُٷش حٿٸَّش‪ .‬ٿټن حٿزٸْش طوظڀٲ‪.‬‬

‫‪49‬‬

‫ٳخٿڄَأس حٿظِ طوٌڅ ًُؿيخ طظ‪ َٝ٬‬ٿ٘ىخنش ًط‪ٌ٬‬د أٻؼَ ڃن َّٗټيخ ٳِ حٿـَّڄش‪ ،‬ٷزپ أڅ‬
‫طٸظپ‪.‬‬
‫ىټٌح ّئطَ ريخ اٿَ أٻؼَ حٌٕٓحٵ حٻظ‪٨‬خ‪٧‬خ ٳِ حٿٸزْڀش‪ ،‬ٿظنخٽ أٳ‪ ٪٨‬حٿ٘ظخثڂ ڃن أٳٌحه حٕٗوخ‪ٙ‬‬
‫حٿڄظ‪ْ٘٤٬‬ن ٿيڃيخ‪٫ً .‬ني ًٓ‪ ٢‬حٿنيخٍ‪ ،‬طڀٸَ كظٴيخ طلض ‪َٟ‬رخص حٿ‪ً ِٜ٬‬حٿٔټخٻْن‪ً .‬اًح ڃخ‬
‫كيع أڅ رٸْض ‪٫‬ڀَ ٷْي حٿلْخس ‪٫‬ني كڀٌٽ حٿڄَٰد‪ ،‬ٳبڅ ٍ‪ٛ‬خ‪ٛ‬ش ٳِ حٿَأّ طنيِ ‪ٌ٫‬حريخ‪.‬‬
‫ًاًڅ ىپ ّزي ً ٿټڂ ‪ٌ٫‬حد حٿڄنـپ حٿلخڃِ حٿٌُ طٴٸؤ رو ‪ْ٫‬نخ حٿِحنِ أٳ‪ ٪٨‬ڃن ىٌح ح‪ٙ‬كظ‪٠‬خٍ‬
‫حٿَىْذ؟‬
‫اڅ ىٌح حٿٌ‪ ٪ٟ‬ىٌ حٿٌُ ّٴَٔ طيظٺ حٿ‪ِ٬‬حد ًحٓظڄظخ‪٫‬يڂ رخٿٰڀڄخڅ ًحٿڄٌڃٔخص‪ٕ ،‬نو ّٔظلْپ‬
‫‪٫‬ڀْيڂ طٸَّزخ‪ ،‬ڃ‪٠‬خؿ‪٬‬ش حڃَأس ڃظًِؿش‪ ،‬ٿڄخ ّؼَْه حٿ‪٬‬ٸخد ‪٫‬ڀَ ىٌه حٿـَّڄش ڃن ٍ‪٫‬ذ ٳِ‬
‫حٿنٴٌّ‪ً .‬اًح ٻنخ نٔوَ ڃن ىٌح حٿٴ‪٬‬پ ٳِ أًٍرخ‪ ،‬ٳبنو ّ‪٨‬پ ٗنْ‪٬‬خ ڃ‪ً ٪‬ٿٺ‪ ،‬ٿټٌنو ّيڃَ حَٕٓ‬
‫ًَّٳ‪٫ ٪‬نيخ أٳ‪٠‬پ ڃخ ّڄڀٺ حٗنٔخڅ ڃ‪٬‬نٌّخ ٳِ ىٌح حٿ‪٬‬خٿڂ‪ ،‬أ‪ً ٙ‬ىٌ حٿَ٘ٱ‪.‬‬
‫ًٿيٌح حٿٔزذ‪ ،‬طظڂ طڀزْش حٿَٯزخص رڄ‪٤‬خٍىس حٿٰڀڄخڅ ًحٿٴظْخص‪ً .‬حٿٌّپ ٿڀٴظخس حٿظِ طزظ‪٬‬ي ‪٫‬ن‬
‫ٷَّظيخ‪ ،‬اً ّظڂ ه‪٤‬ٴيخ ڃن ‪َ٣‬ٱ ٷ‪٤‬خ‪ ٩‬حٿ‪َ٤‬ٵ رخٿيًحًَّ حٿڄـخًٍس‪ ،‬ٿظن‪٠‬خٱ اٿَ ‪٫‬يى‬
‫حٿزجْٔخص حٿڄٌؿٌىحص رزْض حٿ‪ٜ‬لٴش‪٫ً .‬نيڃخ ّلظخؽ أْٓخىىخ اٿَ حٿڄخٽ أً َّٯزٌڅ ٳِ طزيّڀيخ‪،‬‬
‫ٳبنيڂ ّزْ‪ٌ٬‬نيخ ٳِ حٿٌٔٵ ٻؤڃش ًطَٓپ اٿَ ڃټخڅ ٳخكٖ آهَ‪ ،‬رٸزْڀش ر‪ْ٬‬يس‪ ،‬كْغ ّٔظلْپ‬
‫‪٫‬ڀْيخ حٿيًَد‪.‬‬
‫ًّڀٸَ حًٕ‪ٙ‬ى حٿڄو‪ٌ٤‬ٳٌڅ نٴْ ڃ‪ َْٜ‬حٿٴظْخص حٿظ‪ْٔ٬‬خص‪ًّ .‬ظڀو‪ً ٚ‬ؿٌىىڂ رزْض حٿ‪ٜ‬لٴش‬
‫ٳِ حٿَٷ‪ً ٚ‬حٿَ٘د ًحٕٻپ ًحٿنٌځ ًرؤڅ ّټٌنٌح ٍىن اٗخٍس أْٓخىىڂ ً‪ٌْٟ‬ٳيڂ حٿڄلظٴَ ريڂ‬
‫‪ ،‬ٻؤؿٔخى ڃ‪ٌ٤‬ح‪٫‬ش رْن أّيُ ىئ‪ٙ‬ء حٿٌكٌٕ‪ً .‬ٷي ّزيً ٿيڂ ىٌح حٿٌؿٌى ٯَْ ڃلظڄپ‪ ،‬ٿٌ‪ٙ‬‬
‫ط‪ٌ٬‬ىىڂ حٿظيٍّـِ ‪٫‬ڀْو‪ ،‬اٿَ ىٍؿش ‪٫‬يځ ط‪ٌٍٜ‬ىڂ ٿڄخ ىٌ أٳ‪٠‬پ ڃنو‪.‬‬
‫ًنَّي حٓڅ ‪ ِ٣‬ىٌه حٿٴ‪٨‬خ ‪٫‬خص حٿظِ طليع ٿيئ‪ٙ‬ء حٿڄظ‪٬‬يَّن ڃن حٿـنْٔن‪ .‬ٳنلن ‪ ٙ‬نَٯذ‬
‫ٳِ حٿٌٰ‪ ٙ‬ىحهپ ىٌح حٿڄٔظنٸ‪ ٪‬حٿٌُ ىٳ‪٬‬ظنخ حٿ‪ًٍَ٠‬س اٿَ طلَّټو رٸڀڄنخ ڃ‪ٓ ٪‬ي أنٴنخ‪ً .‬ٿننظٸپ‬
‫اٿَ ڃٌ‪ ٩ٌٟ‬أٷپ ٻآرش ًٷَٳخ؛ ًىٌ ّيڂ ؿخنزخ آهَ ڃن ‪٫‬خىحص حٿڄٰخٍرش ًاڅ ٻخڅ ٯَْ ڃٔپ ٳِ‬
‫حٿلٸْٸش‪ ،‬ا‪ ٙ‬أنو ّٸيځ ٿنخ ٳټَس ‪٫‬ن ڃٔظٌٍ ؿيپ حٿ٘‪ٌ٬‬د حٗٓ‪ٚ‬ڃْش حٿوخ‪٬ٟ‬ش ٗڃزَح‪ٌٍّ٣‬ش‬
‫حٿَ٘ٳخء‪.‬‬

‫‪50‬‬
Télécharger le fichier (PDF)

اكتشاف جبالة. د.عز الدين خطابي.pdf (PDF, 4.2 Mo)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIPDocuments similaires


berberie tomeiii
berberie tomeii
encyclo berbere
arabisation de la numidie alias le maghreb 1
arabisation
histoire de la berb rie islam algerie maroc tunisie