aburkurd .pdfNom original: aburkurd.pdfTitre: Microsoft Word - ktebiaburikurdstn xesrop.docAuteur: Home User@HOME USER

Ce document au format PDF 1.4 a été généré par PSCRIPT.DRV Version 4.0 / Jaws PDF Creator v2.10.987, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 11/06/2011 à 10:33, depuis l'adresse IP 95.159.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 1276 fois.
Taille du document: 598 Ko (97 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


Signature Not Verified

Copyright2003 www.nuserikurd.com

gÉÊo@G ÑÁ@Lkcgʵ ÒgÉÊG@Ô

´? ¥ ÑÁ@Lkcgʵ ѾâËgÐÅ gÐkй ÐË ÒgÉÊG@Ô ÑµÐËÏÉÐÂÌð¹Êâ ¶âÌð¹

â¼@G O ÉÏhkÐ_

/--/ Ä@Lkcgʵ

Digitally signed by Copyright2003 www.nuserikurd.com
DN: cn=Copyright2003 www.nuserikurd.com, o=Nuser, c=US
Date: 2003.01.09 11:27:39 +01'00'

ÏÀ@LkcgÉ´ ÑÎÈÏÀchµÀ?cÎÈ@Ó ÐK@´ @LláËÓ

È Ã@LkcgÉ´ ÑÎÈÏÀchµÀ?cÎÈ@Ó ÐK@´ *ÏÀch´g@´ мÎc È N@´ @LláËÓ 8cgÉ´ ÐKϹ¹Ë¼ ÑÏÓ

ÐKϹ¹Ë¼ ÐKϼj_ ’À?ÉKÎc ϽáËÓ *ÏÊÎÉáËo ¿ÏG *ÎgÏÀÉÄ ÐÀchµLkÈgc È Ñi@kÏpËO ÐÀdÀ?giϼ?c
ÂÊϵG ráÉ_ ?dÀ@¼áÉ_ ÐKÝÈ Ï¸ Ã@Êe * È ÂÊϵG Ã@¼áÉ_
h¼ÏÀ ÐÀ?ig@G

/75. ÑiÈɼÏK Ñ/ ϸ

Ã@LkcgÉ´ ÐK?h´É—c ÐKg@O мÏLoÏÄ ÑÎhîÀáÉ´

³?õ ¤ ÐÀ@LkcgÉ´ нáÊgÏÄ ÑgÈÉG@Ó 8IáËL´

gÈÉo@G ÐÀ@LkcgÉ´ нáÊgÏÄ gÏkϸ ÏÊ ÑgÈÉG@Ó Ð´ÏÊÎÈÏÁËï¸áɵá˸
á»@G O ÈÎhkÏ_ 8 gÏkÈÉÀ

ºË¤@½lËÓ ºË¸Ï_ ºË¤@½lËÓ8 ÎÈÏËÊj˹îÁËÓ Ï¸ ÐÀ?õhËá }gÎÈ

ÐÀ@`áËo cɽˆ ¾ÊgÏ´ @Lkؼ@¼ 8ÐÀ?ÈÏÀ@¼i ÑÎÈÏÀÈÉw?dáËO

há˸ÈÏÄ + ^@Hs ÑÏîÁËkÈÉÀ 8 ’Áw MËO
0..0 há˸ÈÏÄ +Ã@LkcgÉ´ 8¿Ï´ÏÊ ÐO@w

Ã@LkcgÉ´ нáÊgÏÄ gÏÀÉÄ ÈÑ HÁoáÈgõ ÐKÎg?iÎÈ - 30/ 8Ãcg@Pk ÑÎg@¼e

É ÒhËgÐÅ âÊlÁÏögЭ ÐG ÐoжpâÌO

Ä@Lkcgʵ Écgʵ ÑÁ?dÌÅÐo ÀÐSgÐk

öhâÌ}gÏÉ ÑµÐpâÌO

MkÎc È Ã@LkcgÉ´ мÎcgÏk ÐÀ@´ÏKÏG@G È Ì´Ù@w Ñg?ÉG ÈɼÏÄ ÑÎg@G ϸ ÎÈÏÁËï¸Øµá˸ ?dËLk?õg ϸ

Ø]G ¶]áËO È ¶]áÊõg ÐL]lÀ?i еá˼?h}×hO ÐÁLog?c È Ã@´Îg?c ÏoÏ} È Mlk È i?ÈÙ Ïï¸@_ ÐÀch´ Ã@pËÀ

ÑÎd]]ÁÊ@Ó È @L]]láËÓ ÑÏ]]¸ÏO Ï]]G ÐL]]lÊÉáËO g×i Ã@´Ï]]ÊõgÉ´ È ¿Ï]]´ È Ï]]ï¸ÏÄ Ð]]Àch´õ ÁG È gÏ]]kÎg@w
g×i еáË]poØ´ È á»ÈÏ]Ä ?c ÎÈ@]ÁáËO ÈÏ]¸ qËÀ@´Îg?d]ÊdÀÎÉÊÏO Ï]ÀÏÊÙ Ï]´ ÏLlÊÉáËO g×i ÈÏÀ@LkcgÉ´

Ð]áËO Ï]G ÐL]lÀ?i ÑÎÈÏ]ÁËï¸Øµá˸ Ñg?É]G ÐÀdÀÏ]kÏoÏ} È Ãch]µÀ?È?h¬ gÏ]G È ÃdÀÏ]k ÈÎh]G ØG ÃÎdG
Ã@]]ÁáËÄ?c Ñi@]]kÏpËO *Ð]]]Ê?g?c È ÑgÉG@]]Ó Ñg?É]]G Ï]]¸ ÐKÏ]]HÊ@K Ï]]]G *È?gf]]áÊõg?c Ð]]µá˼?h}×õhO
ÃÏ]]ÊÙ Ï]]¸ Ã@]]ËÀ@ÁáËÄ g@´Ï]]G r@]]G ÐKÏËÀØ]]w È Ã@L]]kcgÉ´ ÐÀ@´ÏÀϼ@]]k *ÎiÈ *ÑháÊcÈ@]]Ó*á»@´ÉL]]p´
ÃÝ?dÁ¼ È NÎh¬@Ó È Ã? O È Ã?ÈÙ ÐÀ@´ÏpáË´ Ñg?ÉG ϸ qËKÏÊÙϼش Ñg?ÉG ϸ @ÄÎÈgÏÄ ÎÈÏKϼɵW

MáÊhµG È@wÎõg ÐîÀh} È ÑcgÈÈ ÏG g×i È ÃÙ?dÁ¼ ÐÀch´g@´ È

ÏÀ?dÊϼ ÈÏÓ ÐLkÏGϼ ÏÀϵG Ã@ËËÀ@´Ï¼@À Ï´ ÃÎdG Ã?ÈÙ ÐÀ@Ä È ÐKϼg@Ê @ÄÎÈgÏÄ

ÑÈ@]À h]áÊe Ï]¸ ÎÈch]´ Ð]oϵpáËO ?d]ÀϹÁ¬ ÑØ]µÀ?i Ï]¸ Ï]´ , á»@G O È ÎhkÏ_ ·@´ ÑgÏLk@¼ Ñϼ@À
ÐKÏ]¼ÉµW ÑÈch]G?õg ÐÀÏ]¼ÏK ÑÏï¸Ïk Îc ¿ÏÓ ÑÎÈ@¼ ϸ &³? ¤ ÐÀ@LkcgÉ´ ÑgÉG@Ó ÐµáËk@G ÏKgÉ´'

¿Ï]´ÏËÊj˹îÁËÓ Ï]´ÈÉKgÏO ?d]ÊØ_ ÐK@]´ ϸ*ÂÊõgÏO?õg r@O È?dÀÏ´ ÑõgÏo Ñ?Èc ϸ Ã@LkcgÉ´ нáÊgÏÄ
žÀh]} g×i еáËKÏG@G , ÑcgÉ´ ÐÀ@¼i gÏk ÏÊ?õhËá } ¿gÎÈ Ã@ËpÊjáÊõgÏG Ñ?È?c gÏkϸ gÏÄ Èch´ ÂwÏï¸ÏÄ

ÏÀ@¼@]k È Ã@´ÏËË´Ù@]w È ÑgÈÉG@]Ó ÐÀ@´Îg?ÉG ÈɼÏÄØG ÎÈch´ ÑÎe@¼@Ó È?hG È@À ϵÀÉw ÎjáËO ÏG È
ÐÀ@]}gi@G ÑdÀÎÉÊÏO ÐÀ@´ÏÊØÄ È ÐÀ@}gi@G ÐLÊgÏÀ È J?c ÐÀ@´Îg?ÉG ϸ ÏîS*ÐÀ@LkcgÉ´ ÐÀ@´ÏîÀh}

Ï]¸ Ï]´ ÎÈÏ]ÀchµÀ?cÎÈ@Ó ÈÑgÉG@]Ó Ñg?ÉG ÈÏÀ@ÊdÀÎÉÊÏO ÈÏÓ ÐÁKÈÏ´ qáËO È ÐÀ@}gi@G ÐÁKÈÏ´ qáËO È
Ï]ï¸@_ È Ã@´Îg?dîÁ]oõhO ÏËP]k Ï]ï¸@_ Ï]G ÑÎe@]¼@Ó @ÄÎÈgÏ]Ä *ÎÈÎch´ áÐO ÐLkÎc ÎÈÏËÀ?háÊÈ ÑÏÀ@_
Îg@]]GÈc È Ãch]]´õ ÁG Ø]]G Ð]]páËLlÀ?i ÑgÏ]]kÎg@w Ï]]À?háÊÉG *ÎÈ?c Ð]]pËÀ@´Îi?ÈÙ È M]]lk È rÎõg
ÎÈch´ Ã@pËÁLkÎc ÏÀ?iØlï¸c ÏG g×i *ÏÀ@ÊõgÉ´ È ¿Ï´ ÈÏÓ ÑÎÈÏÀÉGÏÀ

È ÎÈÏ]ÀchµÀ?cÎÈ@Ó Ñg?É]G ÐÁKÈÏ]´ qáË]O È cgÉ]´ ÐKÏ]¹¹Ë¼ ÐÀ@]Êe ÐÀ@´Îg?ÉG ɼÏÄ gÏkϸ @ÄÎÈgÏÄ

È Ð¼ÉµW@]À ÈмÉ]µW Ï]ËÊÎÈÏKÏÀ É]áËÀ ÎÈ?h`µáÊgõ Ðï¸×õg*ÎÈÏ´ÏÊÈõg ÈɼÏÄ Ï¸ Ã@LkcgÉ´ ÑÎÈÏÀdÀ?eÉG

¿Ï]¸ Ã@L]kcgÉ´ нáÊgÏ]Ä ÐKÏ]¼ÉµW á»Ï]}ϸ È?dÀ@ÊØ_ Ã?ÉáËÀ ϸ Ã@Êg@µÊg@Ä È Ã@´ÏÊØ_È@À ÎÈ?h`µáÊõg
ÈÈõg ÏKØLl_ ?cÎÈ@ÁáËO

ÃdÀ@îÀÏ]lï¸ÏÄ ÂÊ ]o@G&ÑgÙØÓ á»×g@´'ÎgØL´c @µÊgϼÏÓ ÑصÀ?i ÑgØlˬ×õhO ÑÏ´Ï_hÀÏG ÏË´ÏpáËO
ÏÊÎÈÏÁËï¸Øµá˸ ¿ÏÓ ØG ÏÀdÀ@_hÀ È

Ñg?É]G д@]ÀÈõg È g?dîÁ]oõhO ÑÈÈõg g×i Ï]´ÎÈÏÁËï¸Øµá˸ Ï]´ *¾áË]¹G rÎÈÏ]Ó ?iÏ]Ó ÐL]lÊÉáËO Ï]G Â]¼

È iÏ]}Îõg ÈɼÏ]Ä Ï]G Ã@LkcgÉ´ ÐÀ@´@ËS @ËS ÏGjW È gÎÈ@¼ÏSÈ ÐKg@O È ¾áÊgÏÄ ÐKϼɵW Ñg@´È@Ä
Ñ î¼@°Ï]]k È Ã?gÎiÉ]]} Ñg@]]G Ð]]Àch´ r@]]G È Ã@L]]kcgÉ´ ÐÁKÈϵ]]páËO È@ÁáËOÏ]]¸ ÎÈÏ]À@ËÀ@´ÎÈÏKÏÀ
Ï]¸ ÎÈch]´ Ã@ËK@GÏ]_ É]pO áÐG È ÑcgÈÈ ÏG g×i NïÙÈÈ Ð¼?g@Ó È qÊ@k@Ó È  ×h¼ Ь@¼ È Ðk?h´É—c
Ï]G gÏ]H¼?gÏG NÈÏ]À Ð]¼?h}×hO Ð]ï¸×õg ÐÁLl_gÎc ϸ ÏîS *Ã@¼Îi× O ÏÀɼiÏÓ ¿ÏÓ ÐÁLk?g@O È@ÁáËO
žÀÏ]K Ï]G ÏÊÎÉáË]o ¿ÏG Ã@LkcgÉ´ ÐÀ?ÈÙ Ï´ ÏËÁËHoÏ} È Ñc@o ÐÀÏÊ@o g×i* ÑÏ´ÏK@Ä?c È ·?gØ_

ÂáËG ÎÈÏÀ@ÊÏ´ÏKïÙÈÈ

Ð]À?ÈÙ Ï]´ ÏÊÎÈÏÓ ?È@Ó ¿Ï´ÏÓ ÐÀ@´@KÈ@Ä È »@G O ÈÎhkÏ_ ·@´ ϸ ÐoØ`LkÎc á»c ÏG õhO Îg@GÈÈc

È iÏ]}Îõg ÈÎÈÏ]KÏÀ gÏÄ Ï¸ ÂG ¶áËOÈh} È á»Ï¼Ø´ gÏÄ Ï¸ ¶ÊjÀ Ã@Ê gÈÈc ÂG ¶áËÁáÊÉo gÏÄ Ï¸ Ã@LkcgÉ´
Ï]¸ ÎÈÏ]µáËO ÈɼÏ]Ä Ã@L]kcgÉ´ ÐÀ@´Ï]¸Ï} Ï]´ ÃÏ]´ÏÀ ]G Ï]¸ ÎÈÏ]Ó jË}gÏ]Ä È?jË}gÏ]Ä Â]G ¶]áËÁÊ@Ó

Ï]¨ÎcÏ° ÎeÉ]´ Ø´ Ï´Ïw ÈɼÏÄ ÐÀ@ÁáËÄ g@´ÏG r@O Ñc Ã@ÊÈÎõgØ´ »@­ÀÏÓ *Ã?g@G @˽˴ *Ã@LkcgÉ´

háÊe ϸ ×õh¼ÏÓ ÎÈÏÓ gÏGϸ *ÐLp}ÏG Ã@Êec ϸ ÂÊõhG È ‘oÉ´ È Ñg@µÀ?háÊÈ ÐµáÊg@´ ÈɼÏÄ È Ã@´ÎÈ?h´
ÎÈÏL]kÏÄ È rØ]Ä È @]À?ÉK ÈɼÏ]Ä Ï]G ÏLlÊÉáËO *g?Éw ÑÏÁËG@´ È Ã@LkcgÉ´ Ñc?i@Ó ÑÝ@Ó ÑgÏHáËk

ÐÀÈÉ]w ÎÈÏ]páËO ØG Ã@LkcgÉ´ ÑÎÈÏÀdÀ?eÉG È ÎÈÏÀchµÀ?cÎÈ@Ó È@ÁáËO ϸ ÂÊπ õgÏ}ÎÈ Ã@´ÏkÈÉÁáËO
È Ï]½´ØK Ð]µá˼?h}×õhO Ð]áËO Ï]G qÊÈÏ]Ó Ð¼?ÈÎcgÏGÏG ÈÉKÈÏ´ qáËO ÐÀ@KïÙÈÈ ÐLk@Ó ØG Ã@¼Ï´ÏKïÙÈÈ
háË}õgÎÈ

g?eÏÄ ºË¹_ ºË¤@ ?
0..0-6-03 8há˸ÈÏÄ

È?gfáÊõg?c

ѵÐpâÌO

ÎÈ?hkÈÉÀ áÑh¸áÉÓ á»Èá gõ @´ gáÉlˬáÈhõ O ÈÉK@_ Ã@Ê٠ϸ

Ø]G ÎÈ?c Ñg×i дÏ]ÊÙÏ°ÏK È á»ÈÏÄ*Ã@L]kcgÉ´ нáÊgÏ]Ä ÐKÏ]¼ÉµW ?cÈÈcgÉG?õg Ðï¸@k Îc ÐÊÎÈ@¼ ϸ
Ï]]]µÁG ÐÀd]]]À?giϼ?c ÎÈ gÎÈÏ]]]L_ÏG ÑÈÉKhî´Ï]]]Ê ÐÀ@L]]]kg@o дÏ]]]Ê@îï¸Ï¼Ø´ ÐÀ@]]]ÁáËÄ ÑcÎÈ
?d°?háˤ ÑÈÈfá˼ ϸ Îg@S ¿Ï´ÏÊ ØG rϼÏÓ ÎÈ *Ã@´ÏËËk?h´É—c

ÑÈÈõg ?d°?háˤ ÐÀ@LkcgÉ´ ϸ ?dËÊ?g?c È ÑgÈÉG@Ó È Ðk?h´É—c ÐÀ@´Îg?ÉG ϸ Ï´ rÏÀ@ËÊg@µÀ?õgØ} ¿ÏÓ

Ñf]áÊgc ÈgÈÈc ÑÈÈf]á˼ á»Ï}ϸ Ãch´ cgÈ?gÏG ÏG *¿ÏÄgÏG È ¿@ŠÏÓ ÏK@Ä ?dKgÉ´ g×i дÏÊÎÈ@¼ ϸ *?c
³?háˤ ÐKϼɵW ÐÊ?ÈÎõhÀ@¼gϬ
Ñc Ï]ÁK@Ä ÈÈi g×i дÏ]ÊÎÈ@¼ ϸ ÃÈÉGgÏîÊg@´ È ÏL_ÉO g×i ÏÀ@ËÊg@µÀ?õgØ} ÈÏÓ Ï´ *?doÎÈÏÓ á»Ï}ϸ

*³?h]áˤ ÐÀ@L]kcgÉ´ еï¸Ï]_ ·ÎÈgÏ]Ä Ï]´ *ÃÈÉ]G ÐL]oÈhk g×i ÐÀ@´Ï]¼ÏÄgÏG È ÐÊÏ]¼?g@´ *¿ïÙÏ]G

Ø]G *Ã@]ÊØ_ ÐÊÉK@Åá˸ È @À?ÉK ÐÀdÀ@PkÏw ØG ÎÈchµÀ@_gÏK Ã@ËÁÊõgÏO?õg r@O ÑÏï¸@k Îc ¿ÏÓ áÑÈÏÀ@ËG
Ã@ÅËS È Ï´ÏwÈ@À ÑgÏG È gÈÎc еï¸Ï_ È ³?háˤ ÐÀ@ËËKïÙÈÈ@Ä ÈɼÏÄ
È ÐL]]kÏGgÏk Ð]]Àch´ gØ]]lÀ@k ÐÀ@´ÏîÀÏL]]k@Ó *ÐÀ@]]ÅËS Ñ@îï¸Ï]]¼Ø´ È Ï´Ï]]wÈ@À ÐÊ@]]k@Ó@À Ñg?É]]G

ÈɼÏ]Ä * ÐÀchµË]xáËOgÏk È Ãd]À?iÏG @]k@Ê È ¿?ÈÎcgÏ]G ÐËkhKϼ ÑÏoÎõgÉ} ÈÏoÎõgÏÄ * ÐÀ@´Ï¬@¼

È Ì]]k?h´É—c ÈÎgÏ]]G È@îÀÏ]]Ä ÐÀ@ÁáËÅï¸Ï]]Ä ¿Ï]]´ÏÊ Ï]]G ec ÃÈÉ]]G gÏ]]îÊg@´ еáËL]]kÏGgÏG Ï]]À?ÈÏÓ
?cÏ´ÏwÈ@À ϸ ?ÈÎõg È MkÈgc дÏËÊgÈÉG@Ó È ÐÀ@Lkg@o дÏÊ@îï¸Ï¼Ø´

ÐÀ@]´Îg?ÉG ÐÀdÀÏk ÏoÏ} ÈÎgÏG ÑÈ@µo?õg È ÐLk?õg ÏG * ?dÊÏ´ÎÈÏÁËï¸Øµá˸ ϸ á»@G O ÈÎhkÏ_ jáÊõgÏG

Ï]¸ gÏ]Ä ?cÈÈcgÉ]G?õg ÑÏï¸@]kÎc ¿ÏÓ ÑÎÈ@¼ ϸ а? ¤ ÐÀ@LkcgÉ´ Ñg@˼?õg È Ñ HÁo×õg * ÑgÈÉG@Ó 8
ÈÈõg ÏKØLl_ ÎÈÎ /77/ Ðï¸@k

ÐÀ?g@´dÁáÊÉ_ ÐKϼg@Ê ØG ÏÊÏÄ Ð´@w дÏËÊgÏîÊg@´ È ¶ï¸Ï´ ÏîÀh} дÏÊÎÈ@wgÏk *ÑÏ´ÎÈÏÁËï¸Øµá˸
ÐÀ@}gi@G ÐÀ?dÀϼg@´ ÈÏLkÎc @ÄÎÈgÏÄ ÎÈ & Ã?g?cϕÏk@Ëk ' Ã?dÀϼg@˼?õg * ÐÀ@ËG

± NÈÏ]]À' Ð]]¼?h}×hO ÐÊdÀϼcÈÉ]]k È ÑgÏ]]îÊg@´ ÑÎg@GÏ]]¸ Ã@ÊjáÊõgÏ]]G ÑÏ]]´ÎÈÏÁÊeØK ÈÎÈÏ]]ÁËï¸Øµá˸
Ï]¸ ÎÈÏ]Ê@´ Ï]K@Ä 81 6&5 764 Îg@]¼e ÐÊÎÈÏ]KÏÀÉáËÀ Ñg@ÊõhG ÐáËO ÏG Ï´ *&·?gáÉ_ gÏH¼?gÏG
Ï´Ï]wÈ@À еï¸Ï]_ Ï]G ÑdÀϼcÈÉ]k È žÀh]} еáÊg@]´ *ÎÈÏ]K×ch´ ÐÀÈÈõg “ÏkÏK ÈháËK ÏG ?cÏ´ÏwÈ@À

ÐÀ@¼?dÀÏÓ ¿ÏSgÏk È@µÊgϼÏÓ gÏkϸ ÏLlÊÉáËO Ï´ * ÑÎÈÏÓ gÏkϸ ÐÁKh}?c áÐO @ÄÎÈgÏÄ ÎÉËp_ÏG
*ÑÈ?ÈÏ]K Ï]G Ï]Êϼ@ÀgÏG ÈÏ]Ó Ñi@]l´@w ÑÎg@GÏ]¸ f]áÊÈÉKÈ ÐK@´ ÐÊÎÈÏKÏÀ ÉáËÀ ÐpÊ@k@Ó ÐÀϼɊÏÓ

Ñ & #/1' м?ÈÎcgÏ]G Ï]G *³? ]¤ ÐÀ@LkcgÉ´ нáÊgÏÄ ÏLlÊÉáËO Ï´ * ÃϵG ÎÈÏÓ ÑÈ?ÈÏK Ñ îLpO
ÐÀ@´Ï]ËËKÏHÊ@K ÏËËL]lÊÈ?dáËO È?È?c È Ãh]îG gÎÈ Ã@´Ï]´ÎhÊi ?j]k ÑÏ]¼@ÀgÏG ϸ ³? ¤ ÐKÈÏÀ ÐK@Ä?c
ÃϵG ÐÁËG?c È ÃhîGgÎÈ dÀÏÄ ÏG g×i È?hGÈ@À нáÊgÏÄ ÐÀ?ÉLpËÀ?c ÃáÉ˹¼ 2' ÑϵÊjÀ

áÐSÏ]GáÐS Ø]G * N@]µG |Ï]´ º]¼ ?d]¨ÏG áÐÀ?ÉK@]À ÐÊÎÈÏ]KÏÀ É]áËÀ ÐpÊ@k@Ó ÐÀϼɊÏÓ ÑÎÈÏÓ gÏGϸ

È Ã@]¼gÎc È ·?gØ]_ Ï]¸ ³? ]¤ “Ï]} ÐÀ@´ÏËËL]lÊÈ?dáËO Ï]´ N@]µG ᓠÑ?È È È?hGÈ@À Ñϼ@ÀgÏG ÐÀch´
h]áÊe Ï]¸ ?ÈÏ´*ϴϼ@ÀgÏG ÐÀ@´ÎdÀϼcÈÉk ÏLáËÀÏÊÏîG È?ÈÏK È Ã@l´ÏÊ Ð´ÏÊÎÉáËo ÏG gØSϼÏÄ ÑÝ@´

r@]G дÏËÊi@]l´@w zË]Ä*&Ï]°?õ ¤ ÐKÏ]¼ÉµW Ã@½L]kÏGϼ'áÐÀ?ÉK@]À ÈÏÓ*ÎÈÏÓ gÏGϸ @S*Ã?dËLkÎc
?dÀ@LkcgÉ´ ϸ ϴϼ@ÀgÏG ÐÀch´ áÐSÏG áÐS ØG áÐÁáËÅG ÑcÎÈ

N?d]G ÐÊÎÈÏ]KÏÀ É]áËÀ ÎÈ?h`µáÊg ÐÀ?gØ_ÏwÈɼ È gÏHÀ@¼gϬ È MkÎcÏGg@´ ÑÏwÈɼ È áÑh´ *ÏÁáÊÈ ØG
Ï]¼?h}×hO ÈÏ]Ó @ÄÎÈgÏ]Ä *ÎÈ?h]´ Ã@]pËÁLkÎc ?cÈ?hGÈ@]À Ñϼ@ÀgÏG Ñg@ÊõhG ϸ Ï´ ÏÊÎe?õg ÈÏÓ ÐáËO ÏG
Ã@´Ï]À@€@KÉ° ÐÀ@Ê@Lkؼ@¼ ØG N@µG ’G?c ÏÀ@¼ÎcgÏk еáËÀ?dÀ@Ä È ·ÏËËKϼg@Ê È Mo?c@O ÏLlÊÉáËO
Ï]]¸ Ã@´ÏËËÀ@L]]kg@o ÏËËL]]p} Ï]]ËÊg?iÉ}g@´ ÐÀ?d]]Àϼg@´ @ÄÎÈgÏ]]Ä È ÐL]]kÈgdÀÏK ÐÀ?d]]Àϼg@´ *

?cÏ´ÏwÈ@À

*ÃϵG áÐSÏG áÐS ÏÀ@´gÏÓ ÈÏÓ ?d°? ¤ ÐÀ@LkcgÉ´ ϸ ÏLlÊÉáËO Ã@´ÎÈÉKhî´ÏÊÎÈÏKÏÀ ÐÀ@´ÎÈ?h`µÊõg

ÈɼÏ]Ä ÐÀdÀÏk ÏoÏ} Ñ ËîLpO ÏLlÊÉáËO ÏÀ?ÈÏÓ ÎÈÏÀdÀ?eÈÉG ØG ÎÈ?dÀ@˼@ŠÏÓ hK ÐÀ@KÝÈ Ï¸ Ï´
È ÐÀ?ÉËL]]pO È Ñg@]]´È@Ä Ï]]G * ÃÏ]]µG Ã@´ÏËÊi@]]l´@w ÈÎÈÏÀÈÉHL]]kÈgc È Ã@´ÏËËL]]p} Ï]]ËÊg?iÉ}g@´
Ã@LkcgÉ´ нáÊgÏÄ ÐKϼɵW ÐLkÎc È@À ϸ MkÎc

ÏL]]lÊÉáËO * ÎÈÏ]]K@´Îc Ã@´?j]]k Ñ@]]láÊõg È@]]k@Ê Ñi@]]l´@w Ï]]¸ ]]G Ã@´ÎÈÉKhî´Ï]]Ê Ï]]KÝÈ áÐK@]]´

Ã@]´ÎcgÉ´ Ï]ÊÏÀ?Èϸ ϵÀÉw * N@_ÏÀ áÑÉ} MpO ³? ¤ ÐÀ@LkcgÉ´ нáÊgÏÄ Ð_×cÈg@G ÑdÀϕÏHÊ@K

MáË]oØPG?c ³? ¤ ÑgÏGÈÈõg ÈɼÏÄ È ÃÎdG áÐO ÎgÏO Ã@ÊÏ´ÏËËK?h´É—c Îg?ÉG Ñ?cÈÏÄ Ã?e×õg ϸ áÑe×õg
?dÀ@ÊÏ´Îi@K ÏËËk?h´É—c нáÊeõg È@k@Ê ÑgÏHáËk ÑÏÊ@kϸ *

¿@ŠÏ]Ó Ï]G ?cÈÈcgÉ]G?õg Ðï¸@]k Îc Ï]¸ Ï]´ * ÑÏÀ@]poØ´ È á»ÈÏ]Ä ÈÏ]Ó ÈɼÏ]Ä +8 ¾áËï¸Îc ?dËÊ@KØ´ ϸ
È áÑgjáÊg@OÏÀ ÂÊõh¬ Îec ÑÏwÈ@À È MáËG gÏ}ÏÓ *ÂGÎc cÈÉk áÐG È Âp_ÏG@À ·ÏÊ@À@¼ zËÄ * ÃÈÉLpÊÏ}
Îf]áÊgc ÈgÈÈc g×i дÏ]ÊÎÈ@¼ Ï]´ * ØKÈÏ]Ó Ð´ÏÊÎÉáË]o ÏG * áÑh´ÏÀ ᓠÑÈ?ÈÏK дش?c м?ÈÎcgÏG ÏG
Ð_Ï]Ê@G hK@]Êi ÂÊõh]¬ Îec ÑÏwÈ@À Ï´ ÃÏ´ÏÓ ÏÊ?È?c ÈÏÓ ÐÀ?ÈõgÎÈ@w Èg@ËLk?É_ ÏÊÏwÈ@À ÈÏÓ Ðµï¸Ï_
MáÊgjáÊg@PG ÑÈ?ÈÏK ÏG È áÑhµG À?È?h¬ È MáÊgdG áÐO

ɵï¸Ï]]G * ’]]À cÈÉ]]k Ï]]G ÈgÏ]]îÊg@´ ÐÊg@]]ËÀ?i @ËÀÏ]]K +8 á»@]]G O ÈÎh]]kÏ_ jáÊõgÏ]]G ÑÏ]]´ÎÈÏÁËï¸Øµá˸

ÐÊ@]ÊgÈ ÈÎiÈ ÈÎd]ÁÊ@Ó ÐÁËH]oÏ} ÐÀ@]Ë} * µáË]O È ¶]áÊõg еáÊgÎd]À@Ä rÎÈÏ]¸ Ï]îS *ÐÀ@´Ï]ËÊg@ËÀ?i

* cgÉ]´ ÑÎÈÏ]À ÑÎi@]K мÎcgÏ]k ÑÈÉLpÊÏîáËO Ñ HÁo×õg ÑcgÉ´ еáÊÈÙ ÈɼÏÄ ·ÎÈ áÐÁáÊeÈÈgÈÏÓ
,ÏÀ@ËËL]lÀ?i È q_ÏGcÈÉ]k дÏÊÎÉáË]o Ï]G È N@µG ÑÏ´@îï¸Ï¼Ø´ Ñg?iÉ}g@´ ÏÀ?iØlï¸c ÎÈ?c Ðï¸ÈÏÄ

дÏ]ÊÎi?ÈgÎc ÈÎgÏ]ŠÏO ÐL]k?õg Ï]G * ³? ]¤ ÐÀ@L]kcgÉ´ ÑgÈÉG@Ó Ñg@G ÑÎÈÏÁËï¸Øµá˸ дÏÊÏKgÉ´
ÑcgÉ]´ ÑÎÈÏ]KÏÀ Ï]´ ÑÏÊÏ]wÈ@À ÈÏ]Ó *ÎÈÏK@´ÏÓ NÏHÊ@K g×i дÏÊÏwÈ@À gÏkϸ MlÊÉáËO È ·@ÀÈÈõg

ÂÊõh]G È ‘oÉ´ È ÐkhKϼ дØOÏw háÊeϸ g×i дÏÊÎÈ@¼ ÎÈÏ´ÏÊÙ ÈɼÏÄ Ï¸ ÎdÀÏwgÏÄ * ÑeÏÓ ?dáËK
ÈÏ]Ó ÑÏ]}gÏS È@]À Ï]¸ ÃÏ]´ÏÓ Ã@]ÊØ_ ÐÀ@¼Ï]À È Ã@]¼ Ï]¸ дØ]´?c È ÎÈÉ]Kh}?õg Ã@]ÊØ_ ?dÀ?c?dµáËO È

È?ÈÏ]K дÏ]ËÊ?ÈÎhÀ@¼gϬ ÑÈÈiÎg@]Ó ÐÁ]o×õg дÏ]ÊÎiÈ ?cÎg?ɼÏ]Ä@À Ï]_×c Èg@]G ÈÏÓ È ?cÏpá˼Ïï¸Ø_
ÐÀ@L]kcgÉ´ Ø]G gÏ]Ä ·Ï]À * ÎÈØ]G igÏ]G ¿ÎcgÏk дÏËÊ HÁo×õg È Ìk?h´É—c дÏÊÉÁáËK È MkÈgc

áÍhµG ÈÎõhÊÏO ?d°? ¤ ÈɼÏÄ Ï¸ Ï´* MáËG ÎÈÏÓ ÐÀ@Ê@o ɵï¸ÏG * ³? ¤
Ñhá˸áÉÓ á»Èá gõ @´ 8 gáÉlˬáÈhõ O

ÃáÉLÁo?È+ еÊh¼ÏÓ ÑáɵÀ?i ± 0../ ÑgÏH¼Ï áÉÀ Ñ

ÃÏ´Îc Ã@ÊgÏH¼?gÏG Ñ@À@¼ÏG Îe@¼@Ó ÎÈÎg?É_ ÑÏÀ@LËO ¿ÏÓ

Ã@LkcgÉ´ ÐK?h´É—c ÐKg@O 8 · c , R
Ã@LkcgÉ´ нáÊgÏÄ ÐKϼɵW 8 · ,Ç ,^

‘pÊÏîáËK ÐÁKÈ@_@Ó 8 N ,@Ó

Ã@LkcgÉ´ ÐËÀ@½LpËÀ ÐËLáË´ÏÊ 8 · ,à ,Ñ

qÊ@k@Ó ÐÀϼɊÏÓ 8 @Ó ,ÏÓ

764 - ·?gØ_ gÏH¼?gÏG NÈÏÀ 8 764 - b , J , Ã

Ã@´ÏËËKϼÈɵW @À ÎÈ?h`µáÊõg 8 ^ , à ,g

ÐKÏï¸ÈÎc ÉáËÀ' ÐÊÎÈÏKÏÀ ÉáËÀ ÑÈ?h`µáÊõg 8 à ,g

дÏpáËO

ØG N@µG Ã@k@Ó ÐÀ@}gi@G Ñ@îáÊõg ÑÎÈÏÁÊi×c Ðï¹áËÄ ¶áË´ÈÉKgÏO ·ÎÈ Ï´ *ÎÈ?gfáÊõg?c ?È ÎÈÏÁËï¸Øµá˸ ¿ÏÓ

ÃchµËÀ@]}gi@G Ï]¸ Ã@ËÊd]ÀÎÈÎegÏG È ÐÀ@]}gi@G ÑÏ]wÈ@À ÑÎÈÏ]ÁÊi×c Ø]G ÃõhËá }Ï]Ó È@w ÑÏÀ@kÏ´ ÈÏÓ
ÂÀ?i@À ÎÈÏÀ@LkcgÉ´ ÑÏpáË´ ÑÎg@G ϸ g×i Ï´ * @OÈgÈÏÓ ÐÀ@KïÙÈ ÐKÏHÊ@KÏG*ÏÊÏÄ ?dÀ@LkcgÉ´ á»Ï}ϸ
ÐÁÊgÏ]O?õg r@]O È?d]ÀÏ´ ÐîÀÏ]S ÐÊ@KØ´ Ñ?Èc ϸ Ï´ *ÑÏÀ@ËÊg@µÀ?õgØ} ÈÏÓ ÐKÏHÊ@K ÏG *’À?iÎg@o È
ÃÈÉG îáËS È ÎÈÏÊ@´ ÏÁK@Ä ?cÏ´ÏwÈ@À ϸ /77/ ± Ðï¸@k Ñg@ÄÏG
³? ]]¤ ÑgÈÉ´@]]G Ï]]¸ Ã@ËË]]k?h´É—c еáËÀÈɼiÏ]]Ó Ã@]]´ÎcgÉ´ *ÎÈÎgÏ]]k Ï]]¸ È?hGÈ@]]À ÐîÀÏ]]S Ñ?Èc
·,Ç ^'Ã@LkcgÉ´ нáÊgÏÄ ÐKϼɵW ÑÈ@À ÏG dÀ?giϼ?c Ã@˵áËKϼÈɵW

Ð]]KïÙÈ ·Ï]]Ê Ã@L]]kcgÉ´ Ï]]´ *@´Ï]]Ó áÐ] O M]]kÎc Ã@L]]kcgÉ´ еáË] k@G Ï]]KgÉ´ Ï]]G Ï]]´ÎÈÏÁËï¸Øµá˸

*qË]Á¼ *Ð]Ê?g?c ÐL]k@Ó È Ï¹O*Ã@¼i ’Ê@Ó 8ÐÀ@´Îg?ÉG ϸ ÏÊÏÄ ÑÈÈcgÉG?õg ÑÈÈfá˼ ·ÏÊ*ÎÈÉKhî´ÏÊ

Ð]k@G Ï]ÊÎÈÏÁËï¸Øµá˸ ¿Ï]Ó ÎÈÏ]½ï¸Ø´Îc ³?h]áˤ ÐÀ@L]kcgÉ´ Ð]Ê?g?c È ÑgÈÉG@Ó Ñg?ÉG ϸ ÐKÏHÊ@K ÏG
È ÈÎõh]áÊõg È ·h¼É]} Ð_Ï]Ê@G @ÄÎÈgÏ]Ä N@´Ï]Ó ?dÀ@L]kcgÉ´ Ï]¸ ÐÀ@´Ï] Îõg È ÉáÊõg È ÐÀ@}gi@G Ñg?ÉG

Ï]G ?cgÉ]´ á»Ï]}ϸ Ñd]ÀÎÉÊÏO È NÈÏ]´ È mï¸ÏÄ áÐK@´ Ï´ *ÂÀ?jG ÎÈÏÓ ÏLlÊÉáËO ¶ï¸Ï_ ,ÐpËÀ@´@¼ÏÁG
È g@]´ ÐÀÈÉ]wÎÉáÊõgÏG Ð]Àch´ o@G ØG Ã@Ë_ÏÊ@G* ÏÀ@ËÊ@½ÁáÊõg È i@HáÊõg ÈÏÓ*ÃÏ´Îc ÐLp} дÏÊÎÉáËo
Ñ@ËS @ËS Ð Îg È áÑg È i@HáÊõg áÑdÀÏÄ Ï¸ ÏîS rÎÈÏÓ *ÏÊÏÄ o@G дÏÊÎÉáËo ÏG Ã@´ÏËÊdÀÎÉÊÏO

ÏÊÏÄ ÎÈÏËËÀ@}gi@G Ñg@G È g@´ ÏG Ã@ËÊdÀÎÉÊÏO Ï´ *hK

'Ï]K?È *?d]ËÊ?Èc ÑÏï¸@]k Îc ¿Ï]¸ ¿Ï]´ÏÓ ³? ]¤ ÐÀ@LkcgÉ´ ÐÊ?g?c È ÑgÈÉG@Ó Ñg@G ÐLk@Ó Ðk@G ¼
ÑÎÈ@]]¼ Ï]]¸ ÑÏ]]´ÏÀÈɼiÏÓ È Ã@L]]kcgÉ´ ÐÀchGÎÉáÊgõ Ï]]G Ñ@]]}iÎc È ¿?c @ÄÎÈgÏ]]Ä & 0../ +/77/
*ÑcgÈ Ï]G g×i 764 ÐÀ@´?j]k Ñg@]ÊõhG Ð]k@G*&³?h]áˤ ÐÀ@L]kcgÉ´' ³?h]áˤ ÑgÈÉ´@]G ϸ ?dKÏ˸?gdˬ

ÎÉáÊgõ Ï]G gÏ]kϸ Ñ&·?gØ]_ gÏ]H¼?gÏG ± NÈÏ]À'Ñg@]ÊõhG Ï]´ *ÑÎi@]HáÊõg ÈÏ]Ó ÑÈ?ÈÏK Ñg@´ÎcgÈ á»Ï}ϸ
?dËÊ@KØ´ ϸ @K *¿Ï´Îc Ã@´ÏËËLp} ÏîÀÏLk@Ó È M¬h}È } Ðk@G* /774 - Ðï¸@k ÐK@´ ϸ Ï´ *áÐwÏÓ
gÏ]G Ï]KØKÈÏ´ÏÀ ÐÀ@]k@Ó Ï]G ³?háˤ ÐÀ@LkcgÉ´ Ñõg?i@G ÐwØG Ï´ *¿ÏµG ÎÈÏÓ Ðk@G ÑÎÈÏÓ Ï¼Ï}ÏÓ
ÂÊÏ]µG Ã@ËoϵpáËO ϽáËÓ Ï´ ’w ÏÀ@ËÊ@½ÁáÊõg È UÀgÏk Èg@ËÁpáËO ÈÏÓ *È @OÈõgÈÏÓ ÐÀ@´Îõg?i@G ÐLkÎc

Ð]_×c ÈÈg@]G Ï]¸ ³?h]áˤ ÐÀ@L]kcgÉ´ ·ÎÈ *Ð]µáËKÝÈ ÐÀÈÉ]w qáË]O ÈÎgÏG ÈÎg?ÉG ÈÏÓ ÐÀchµ´@w ØG
=?dÊ@LláËÓ

ÏÊÎÈÏÁËï¸Øµá˸ ¿ÏÓ ÐÀ@´ÏŠ@¼@Ó È MkÏGϼ

ÐÀÈɼiÏ]]Ó ÑÎg@]]G Ï]]¸ M]]lÊÉáËO ÌÊg@]]ËÀ?i ?ÈÏ]]´ *ÎÉË]]kÈÉÀ ?È ¿Ï]]ËáÊÉK È È@]]K È ÎÈÏ]]ÁËï¸Øµá˸ ¿Ï]]Ó

È*ÈÈõg Ï]¼Ï€ hK@]Êi Ã@L]kcgÉ´ ÑgÈÉG@]Ó Ñg@]G È ÎÈÏ]¼ÏµG Ðo O ³?háˤ ÐÀ@LkcgÉ´ Ðk?h´É—c
Ï]´ ¿Ï]´ÏÓ iÏW rÎÈϸ ÏîS ,ÎÈϼϵG ÃÈÈõg qËÀ@LkcgÉ´ нáÊgÏÄ ÐKϼɵW ÐÀchGÎÉáÊgõ ÏG Ñg?ÉG

È bÏ]Ê@G @ÄÎÈgÏ]Ä *ÎÈϼϵHËo ³?háˤ ÐÀ@LkcgÉ´ gÏkϸ 764 - Ñg@ÊõhG ÐÀch´ ¶áËKg@´ È Ãch´?g@´
Ï]îS *ÐKÏ]HÊ@K Ï]G ÑgÈÉG@]Ó Ñg@]G gÏ]kϸ È ÐL]p} Ï]G cgÉ]´ “Ï]} gÏkϸ Îg@ÊõhG ÈÏÓ ÐÀchµáËKg@´
¿Ï´ÏÓ ÐpËÀ@´ÏËÊ@½ÁáÊõg È ÍdÀÎÉÊÏO È ÐÀ@}gi@G Ñg@G È g@´ Ðk@G rÎÈϸ

Ñg@]G *Ã@´Ï]îÀh} ïÙ@]´ È g@]´ Ï]ÁÊõ G È@]w ?ÈÏ]´ * Ï]ÊÎÈÏÓ Ï]ÊÎÈÏÁËï¸Øµá˸ ¿Ï]Ó ÐÊ@KÎgÏk ÐLkÏGϼ

Ï]¸ ÃháÊcáÉ]¼ ÐKÏ]ï¸ÈÎc ÐÀ@´Îg@´É]pËÓ ÐÀchGÎÉáÊõgÏ]G Ø]G Îi@]K g×i еáÊi@]HáÊõg *È Ã@LkcgÉ´ ÑgÈÉG@Ó
’ÁáÊgiϼ?c*³?háˤ ÐÀ@LkcgÉ´

È Ãcg@ÀÏ]Ä Ï]G Ãd]ÀÏG ?ÈÏ]´ ÎÈÉ]Kh}?c ÐÀ@´ÎgÏ]}ÏÓ È Ã@´ÏpáË´ Ðk@G gÏkϸ Ã@½áËO hK@Êi rÎÈϸ
È ÐÀ@]]}gi@G ’À?ÉK@]]À Ð]]wØG ?ÈÏ]]´ ÂÊÏ]]µG Ï]]À@ÊØÄ ÈÏ]]Ó Ð]]k@G @ÄÎÈgÏ]]Ä *?cÏ]]´Ï½áÊgÏÄ Ï]]¸ Ã@]]ÁáËÄ
È @OÈgÈÏ]Ó ÐKÏ]HÊ@KÏG * Ã@]ÅËSÈ M]pOÈgÈÎc ÐÀ@]KïÙÈ á»Ï]}ϸ ÂÊÎd]G áÐ]O ÏoÏ} Ã@–@´ÏËÊdÀÎÉÊÏO
?È@Óe×õg
Ï´ÎÈÏÁËï¸Øµá˸ ÑgÈÉÁk

g?cÏÊ@¼gÏk È@ËÀ@P¼Ø´ ØG*¿ÏµG Ã@´ÏÀÈÉwØG È G ÈÏ´× G Ðk@G Ï´ *ÎÈÉLoõg?c ?È ¿ÎÈÏÁËï¸Øµá˸ ¿ÏÓ
ÐKÏ]¼ÉµW @ËÀÏ]K *¾L]kÏGϼ Ï]´*?dÀ@L]kcgÉ´ á»Ï]}ϸ Ï]ÊÏÄ Ã@]ËËÀ@}gi@G ÑÈÈiÎg@Ó ÑÏÀ@ÀÏÊÙ ÈÏÓ È
ϵG &/' Îg@¼e ³?háˤ ÐÀ@LkcgÉ´ ÑÏp_ÏÀ Ñ@o@¼ÏK' Ï°?háˤ ÐÀ@LkcgÉ´

ÐÀ@´ÏËË´Ù@]w È @¼Ï]ÁG È ¾]kÎõg É]áÊõg È ÐÀ@]}gi@G Ð]_×c Èg@]G Ð]k@G @ËÀÏ]K ¼ ?cÏÊÎÈÏÁ˸صá˸ ¿Ï¸

¾pË°?õháˤ ÐÀ@LkcgÉ´ нáÊgÏÄ ÐKϼɵW ÐÀ@´ÏËËÀ@}gi@G Îe×õhO Ðk@G @ÄÎÈgÏÄ*ÎÈÈch´ ¿Ï´Ï½áÊgÏÄ
?giϼ?c ÎÈ /77/- Ðï¸@k Ñg@ÄÏG ÐÁÊõgÏO?õg ÐÀ?dï¸ÏÄgÏk È È?dÀÏ´ ÑõgÏo Ñ?Èc ϸ Ï´ *ÎÈÈch´
Ãch´ ϼ@ÀgÏG ÏG ÑÏÀ?e×õg

ÎÈchµk@G ?d¼Ï´ÎÈÏÁËï¸Øµá˸ ÑÎÈÎgÏk ÐoÏG ϸ ¿Ï´ÎÈÏÁËï¸Øµá˸ ÑÏËÊgÎÈÏK ÏoÏG ¿ÏÓ

ÐÁË]kÈÉÀ È ÑgÏ]îË°@K È ÃÈɼiÏ]Ó Ð´ÎgÏ]k ÑÏ]¨@ÁG *È@]ËS @]ËS ÐÊg@]ËÀ?i Ð]îÀh} ÎgÏ]Ä ÑÏGg×i

È ÐGÎgÏ]¤ È Ð]lÀÎgϬ *Ñj˹îÁËÓ É´ÎÈ ÐÀ@ÅËS ÐÀ@´@ËS@ËS ÏÀ@¼i Ñg@ËÀ?i @ÄÎÈgÏÄ *Ã@´Ï¼@Àe×õg
а?háˤ ÐÀ@LkcgÉ´ ÐÀ@´ÎÈ@wgÏk
ÑÎõgÏ]OÙ @ÄÎdÀÏ]w á»Ï]}ϸ ÑcgÉ]´ ÐLáËÀgÏ]LÁËÓ ÑÎgÏ]OÙ @ÄÎdÀÏw @LláËÓ *ÎÈÎgÏk ÑÏÀ?È Ï¸ ÏîS

cgÉ]´ ÐÀ@´Ï¼@ÀÏîï¸ÏG ϸ *ÃÎcÎc cgÉ´ ÑÏpáË´ È g@´ ÏG bÏÊ@G Ï´ ÑÏÀ@À@¼i ÈÏÓÈɼÏÄ ÏG MáËÀgÏLÁËÓ

·ÎÈ cgÉ]´ ÑÏ]páË´ ÐÀ@]´Îg?ÉG Ï]¸ *ÐÀ@ÅËS Ðo@G дÏËÊg@ËÀ?i ÑÎÈ@wgÏkÏG ÏÀ@ÊÈÈch´ ÎÈÏÁï¸Ø´ÏÓ
*MÊgÏ]À È J?c È ÐÀ@´Ï] Îõg È É]áÊõg ÈÑgÈÉG@]Ó È ÐÀ@}gi@G Îg?ÉG ϸ @ÄÎÈgÏÄ *È ÐÀ@ÅËS дÏÊÏpáË´
ÐKÏ]HÊ@K ÐÀÈɼiÏ]Ó È ÎÈÏ]ÀchµË°@K Ï]¸ áÑdÀÏÄ È ÑgÈÉL¸Ï´È Ñg@ËÀ?i ÑÎÉáËo мϴ еáËoÏG ?cÎhá˸

ÈÈgϼÏ_ÏÓ ÐKÏÊ@kÏ´

*Ñg@ËÀ?i áÑdÀÏÄ ÑÎg@G ϸ | @S ÎÈÉLkÏHï¸ÏÄ ÏÀÈɼiÏÓ ÈÏÓ gÏkϸ ¾ËKÎõgÏÁG Ñg@ËÀ?i áÑdÀÏÄ ¾oØ_
hK ÐKÏG@G áÑdÀÏÄ ÈÐÀ@}gi@G Ñg@G @Ê
Ï´ÎÈÏÁËï¸Øµá˸ ÑÏ´× G й˹´

ÏÊÎÈÏÁËï¸Øµá˸ ¿ÏÓ ØG ÃÏÄ Ð´ÎgÏk й˹´ g?Éw

Ð] Îõg É]áÊõg * ·?gØ]_ gÏH¼?gÏG ± NÈÏÀ' Ñg@ÊõhG +0 * 764- ÐKÏï¸ÈÎc ÉáËÀ ?jk Ñg@ÊõhG ,/
Ã@LkcgÉ´ ÐÊ?g?c È ÑgÈÉG@Ó Ð_×c È g@G +2 Ã@LkcgÉ´ нáÊgÏÄ ÐKϼɵW ÐËÀ@}gi@G

ÐÀ@´Ï]ËËÀ@}gi@G Îg@]´È@Ä È g@]´ØÄ ÑÎg@]G Ï]¸ hK@]Êi È ÂÀ?j]G h]K g×i áÑÈÏ]À@ÊÏÓ Ï]´ *ÑÏÀ@]kÏ´ ÈÏ]Ó
Ãh}ÏÓ gÎÈ ÏÊÎÈÏÁËï¸Øµá˸ ¿Ï¸ ¶ï¸Ï´ ÈcÈÉk g×i * ÂÀ?jG ³?háˤ ÐÀ@LkcgÉ´
Ï´ÎÈÏÁËï¸Øµá˸ ÑÏK@ŵáËO

ÑgÈÉG@]]Ó Ñg@]]G ÑÏ]]K@ŵáËO ÑÎg@]]G Ï]]¸ ÑÏ]]L_ÉO дÏËË´Ï]]páËO * ?d˵áË]oÏG Ï]]¸ Ï]]ÊÎÈÏÁËï¸Øµá˸ ¿Ï]]Ó
Ã@]ËËÀÈÈõg È ÎÈÏ]¼Ï´Îc Ð]o Ï]À@ÊØÄ ÈÏ]Ó ?cÏ]oÏG ÈÏ]¸ ¼ È MkÎcgÏG ÏKØLl_ ³?háˤ ÐÀ@LkcgÉ´

¿Ï]´ÎÈÏÁËï¸Øµá˸ Ø]G ¿Ï]ÊÏîáÊõg ÏÁ]oÏw ¿Ï]Ó Ð]wØG È cg?f]Hï¸ÏÄ ¿Ï]KÏG@G ¿Ï]Ó Ð]wØG Ï]´ *ÎÈϼϴÏÓ
ÎÈÈcg?fHï¸ÏÄ
ÑiÏ]]}Îõg ÈÏ]]¨@ÁG Ñ@KÎgÏ]]k Ð]]Àch´ rϵ]]páËO Ð]]k@G Ï]]¸ 8Ï]]ËËLÊhG ¿Ï]]´ÎÈÏÁËï¸Øµá˸ Ð]]oÏG ¿ÎÈÈc
hK@]Êi rÎÈÏ]¸ *Ã@]´ØµÀ?i ÐÊ HÁ]o×õg мÏL]lËk Ð]k@G *ÉÀ@ÊÏ´ÏKïÙÈ ÑgÈÉÁk È Ã@LkcgÉ´ÈcgÉ´

Ï´ÏKïÙÈ ÑhK ÐÀ@´ÏÁËÊ@Ó ÈcgÉ´ ÐÁËÊ@Ó È ÑcgÉ´ ÐÀ@¼i Ðk@G

@ÄÎÈgÏ]Ä * ³?h]áˤ ÐÀ@L]kcgÉ´ ÑgÈÉG@]Ó Ñg@]G дÏËË´Ï]páËO *?d]¼Ï´ÎÈÏÁËï¸Øµá˸ Ï]¸ ¿ÏËáË]k ÐoÏG
gÏ]k ÐÀ@´Ï]´gÏÓ È &· ,Ç ,^' ÑÎg@]G Ï]¸ È ¿Ï]´ÏÓ rϵ]páËO ³?h]áˤ ÐÀ@LkcgÉ´ ÑØk@Ó @ÄÏÁoÏw
Ñg?É]G rÎÈÏ]¸ ]O *M]kÎc gÏ]G Ï]¼Ï_ÏÓ * ÐÊÎÈÏKÏÀ ÐK@Ä?c Ñg?ÉG ϸ NÈÏÀ Ð_ÏÊ@G Ðk@G ÐÀ@o
NÈÏ]À' qÊ@]k@Ó ÐÀϼɊÏÓ Ñ764Ñg@ÊõhG Ð_ÏÊ@G Ðk@G È ÈÈõg ϼÏ_ÏÓ * ÐÀ@´ÏËËÀ@}gi@G ÏËË´Ù@w
ÎÈÏ]¼Ï´ÏÓ á»ÈÉ° Ïk@G ¿ÏÓ*ÈcgÉ´ “Ï} gÏkϸ ÐÀ@´ÏËÊgÏîÊg@´ @ÄÎÈgÏÄ *¿Ï´Îc&·?gØ_ gÏH¼?gÏG ±

ÐÀ@´ÏËË´Ù@]w È g@]´ gÏ]k Ï]ÀÏ´Îc g@]´ ÃØ]w Ï´*¿Ï´ÏÓ Ã@Ê?hµo@Ó È ÈÈõg ϼÏ_ÏÓ ÐÀ@´@K?È ÎcgÈ È

ÐÀ@´Ï]¸ÈÉO ÈÎg@]O *ÐK@]Ä?c *Ã@L]kcgÉ´ ÐKÏ]¼ÉµW ÃØ]w Ï]´ ¿ÎcÏ]Ó Ã@]pËO rÎÈÏ]Ó *cgÉ´ “Ï}
g@´Ï]G Ï´Ï]wÈ@À ÐÀ?d]áËO Ï]oÏ} È ÑÏ]´ÏKïÙÈ ÑÎÈÏÀch´ MkÈgc ØG Ã@´ÎÈÉKhî´ÏÊ ÎÈÏKÏÀ ÑÎg@ÊõhG

È Ã@´ÎÈÉKhî´ÏÊ ÎÈÏKÏÀ ÐÀ@´ÎgØS È?gØS ÎÈ?h`µáÊõg È mÀ?e@Ó ÐîÀÏÄ@¼ÏÄ È Ñg@µÊg@Ä ÏG * áÐÁáËÄÏÓ
ÃÎcÎc м@ŠÏÓ *Ã@´ÏËËÀ@ËG ÏËËKϼɵW@À È ÐKϼɵW ÐÀ@´ÎÈ?h`µáÊõg

ÑcgÈ È ¿Ï]]µG ?cÏ]]´Ï½áÊgÏÄϸ Ã@´Ï]]ËËÀ@}gi@G ÏËË´Ù@]]w Ð]]k@G Ñf]]áÊgc Ï]]G ¿ÎcÎc á»ÈÏ]]Ä hK@]]Êi Â]]¼
ÐKÏ]HÊ@KÏG * Ø]wÈÉK@Ä È ÎÈÏÁLk?É} ÑÏpáË´ È Ã@ËÀ@´ÏËË´Ù@w È Ã@ÁáËÄ È Ãcg@ÀÏÄ Ðk@G ÈÎÈϼϵG
Îõg?i@]G ÈÏ]Ó *Ã@]G È @]îáÊõg ÏG ÃÈ? kÏG ÎÈ ÎÈÎgÎc ÐÀ@´ÏÊdÀÎÉÊÏO È ØwÈÉK@Ä Ñg@GÈg@´ ÏG ÑÏÀ?ÈÏÓ
ÎÈÏKÎÈ?h´ ïÙ?È ?d°?háˤ ÐÀ@LkcgÉ´ нáÊgÏÄ Ï¸ ÑÏÀ?È?h¬gÏG

È g@ËÁ]páËO áÑd]ÀÏÄ È ¿Ï´ÏÓ Ï´ÏKïÙÈ ÑÏpáË´ È M¬h}È } È žÀÏLk@Ó áÑdÀÏÄ Ðk@G Ï´ÏoÏG ÐÊ@KØ´
ᓠcÈÉ]]k Ñ?É]]ËÄ Ï]]G *¿Ï]]´ÏÓ rϵ]]páËO Ñg@µÀ@]]k@Ó È ÃÈÉ]]G Ã@]]k@Ó Ñ@]]îáÊõg ÈÎe×õh] O È ÐÊ@]]½ÁáÊõg

?cÏÀ@KÏG@G ÈÏÓ ÑÈ@Ëo È È@ŠÉ} Ñg?ÉG ϸ @À?ÉK ÐáËO ÏG *Ã@ËÁKh}gÎÈ

È ÐÊ@]½ÁáÊõg È ¾]kÎõg É]áÊõg È ³?h]áˤ ÐÀ@L]kcgÉ´ ÐËÀ@}gi@G Ðk@G*?d¼Ï´ÎÈÏÁËï¸Øµá˸ ÐoÏG ¿Îg?Éw ϸ

È ?hµ]o@Ó È ÃÈÈõg дÏËË´Ï]páËO ·ÎÈ ÐL]p} дÏÊÎÉáË]o Ï]G *¿Ï]´ÏÓ ÐÀ@´Ï]L¬h}È } ÈÑg@µÀ@]k@Ó

ÐÀ@´ÎÈÏ]ÀÈÉGØ´ Ð]k@G ÈÎÈÏ]¼Ï´ÏÓ Ð]o ÐÀ@´ÏËÊg@´È@Ä È g@´ØÄ È ÐÀ@}gi@G ,ÏÀ?iØlï¸c È ÏÀ?È@µo?õg
*¿Ï]´ÏÓ rϵ]páËO ÐÊÎc@]k È ÐÊ@k@Ó Ð´ÏÊÎÉáËo ÏG ÐLkÈgc È ÐLk?õg*¿Ï´ÏÓ ÐÀ@}gi@G ÐÀ@´Îg?ÉG

ÎÈÎgÎc ÐÀ@´Ï]ËÊdÀÎÉÊÏO Ñ@ÊeظÏ]Á´ÏK @ÄÎÈgÏÄ*ÐÀ@´Ï Îõg È áÑõg È ÐÀ@}gi@G ÏËÊdÀÎÉÊÏO *·h¼É}
?d°?háˤ ÐÀ@LkcgÉ´ ϸ @ÊeظÏÁ´ÏK ÐÁKÈϵpáËO á»Ï}ϸ ÎÈÎÈ@À È

qáË]O ÑgÏ]kÎg@w Ñ@]îáÊõg áÑd]ÀÏÄ*È ¿Ï´ÏÓ ÏÀ@páË´ È gÎÉáËO áÑdÀÏÄ ÏG Îe@¼@Ó ÏoÏG ¿ÏÓ ÐÊ@KØ´ ϸ
¾áÊgÏ]Ä ÐKÏ]¼ÈɵW Ï]´ ÑÏ]À@´gÏÓ ÈÏ]Ó È Ã@]´Îe×õhO ÐÀÈÉ]G ¿?ÈÎcgÏG È ÃÈÉxpáËO ÈÎgÏG ØG *¿Ï´ÏÓ
Ã@˼@ŠÏ]Ó ÏG ÏÀ?iØlï¸c È Ð´Ù@w ÑõgÏO ÈÏG ÐKÏËËÀ@o gÏk ÐLlÊÉáËO ÈÑØ_ ÑØLkÏÓ ÏKÏËÀÈÉLl_

áÐÀÏÊÏîG

¾Êg@]]ËÀ?i дÏÊÏL]]p_ È h]]K ÑÏ]]¼@ÀÏîï¸ÏG Èg@]]¼@Ó *È Ï]]p_ÏÀ á“Ï]]} ?d]]¼Ï´ÎÈÏÁËï¸Øµá˸ Ð]]xáËOÈ@Ä Ï]]¸

ÂG q_ÏGcÈÉk ¿g?c?ÉËÄ ÎÈÈch´ rϵpáËO

ÀÏÉÉc ÑoÐG

cgÉ´ ÐÀÏkÎõg ÑϨ@ÁG È @KÎgÏk' cgÉ´ ÑÎÈÏKÏÀ È Ã@LkcgÉ´
cgÉ´ ÐÀÏkÎõg

áÉ]G ÎÈÈch]´ Ã@Ë]wØ´ ÎÉáÊÈÏ]¸ ?ÈÏ]´ Ã@´ÏËËOÈgÈÏÓ ÈdÁËÄ ÐÀ@´ÎiáÉÄ áÉG ÎÈÏLáÊõgÏ}ÏÓ cgÉ´ ÐÊ@KÎgÏk

,ÃÈÉG Ï´ÏwÈ@À ÐÀ?ÉLpËÀ?c ÑÈïÙϵáËK Ã@Êe ÑϼÎcgÏkÈÏÓ ÐÀ@´ÎÉáËo ÈɼÏÄÏG * áÑÈϸ È Ã@LkcgÉ´
ÑØ]_ ÑgÏ]lÀ?gÏk ÐÊ@LÀ@OÏG Ï´ÏKÙÈ È *ÏKÝÈ ÈÏÓ ÐÀ@½LpËÀÈ@Ä ÏKÏÀÈÉG @LláËÓ ÐÀ@LkcgÉ´ ϸ gÏÄ

È ÃdÀÏ]kÏoÏ} ÐÀ@´Ï]¨@ÀáÉ° ÐáËOÏ]G &Ã?cgÉ]´ Ð]KÙÈ ± Ã@L]kcgÉ´ 'ÎÈ?h]À È@]À ÎÈÏ]À?ÈÏÓ ÑÈ@]À Ï]G
ÑÈÈf]á˼ ÑÎg@GÏ]¸ ÎÈ?h´Ï]À Ã@]pËÀ M]kÎc ÃÈÈõg дÏÊ@KÎgÏ]k @L]láËÓ@K ¿ÝÏ]G *cgÉ]´ ÐÁKÈϵpáËO

?dÀ@LkcgÉ´ ϸ cgÉ´ Ï´ Ã@ËÁï¸c ÎÈϸ ÑÈ?ÈÏKÏG Ã@´ÏkÈÉÀÈÈfá˼ ÈɼÏÄ ÎdÀÏwgÏÄ Ã@LkcgÉ´ ÈcgÉ´

*?cÎf]áÊgc ÎÈ@¼ Èϸ @ÄÎÈgÏÄ ÃÈ@Êe м?ÈÎcgÏG ÏG È ÑÈ?ÈÏK ÏG ÏÊÏwÈ@À Èϸ gÏGÈϼϸ á»@k Ã?g?iÏÄ
Ï]¸ @]Ê*ÃÈÉG ÈïÙÏ]µáËK ?ccgÉ]´ ÑÎÈÏ]KÏÀ á»Ï]}ϸ õh]xO õh]xO È ÈïÚGgÏ]G ÑÎÉáË]o Ï]G h]K ÐÀÙÏ} ϸ g×i
r@L]láËÓ @]K h]K ÐKÏ]Ê@¼Ï´ áÑd]ÀÏÄ cÉ_@Ê *ÎÈÏKÏÀÈ?ÈÉK Îh}Ø_ ÑcgÉ´ ÑÎÈÏKÏÀ ¿ÏÓ ÑÎÉáËwg?Éw
ÎÈÈchG gÏkÏG Ã@ËÀ@Êe ÐoØ_ ÏG ?hG ·ÎÈ * ´ÏÊÐÀ@oÏG Ã@o È ÃÈ@¼

Ð]áËO @L]láËÓ Ï]´*ÃÈ@]Êe Ã@]ÊØ_ ÐÀ? O@]G È ·È@]G Ð]ÊÈÎi gÏkϸ gÏGÈϼϸ á»@k Ãg?iÏÄÏG Ã@´ÎcgÉ´
áÐÀ?É]LG @]Ê *ÎÈÏ]K@µG NÎõg ÎÈÏ]Ó Ï]ËÀ nÏ´ È ÂÀ?iÏÓ rÎÈÏÓ Ã@KϹ¹Ë¼ ÈɼÏÄ * & Ã@LkcgÉ´' ÂáËï¸ÏÓ
@]]Ê*È?h]]`µáÊg È á»Ï]]¼Ø´ Ñg?É]]G gÏ]]kϸ @]]Ê ÐKÏÊ@]]kÏ´ Ñg?É]]G gÏ]]kϸ | ÎÈÏ]]LáÊidG áÌ]]¸ ÑØ]]_
ÐÀ@´ÎgÏ]´ }?c qËÀ?ÈÏ]Ó Ï]´*ÂGÏÀ ³Îõg Ϲ¸Ï´ ÈÏoÏï¸ÏÄ È Ðo@¬ еá˽áÊeõgdÀÏw @ËÀÏK*ÎÈÏËËKÏï¸ÈÎc

È ‘oÉ´ È ÎÈÏÀdÀ?ÉK È cgÉ´ ÐKÏÊ@Á¼eÈc ÐpoØ´ È á»ÈÏÄ ÏG ¿?ÈÎcgÏG Ï´ *ÂÀ@LkcgÉ´ ÐÀ@´Ïwg@O

Ã?dáË´õ páËOϸ ·ÏËËÀ@—ÏOÈ@Ä ÈɼÏÄ ØG È ÃØ´ È Îi@K ÑeÉ´ Ø´ еáË´Ïw ÈɼÏÄ ÏG ÐÀch´gÎcÏGgÎc
@KÏ]Ä Ã@L]kcgÉ´ ÐÀch´ }?c È Ã@ËKïÙÏkÎc Ð˼?ÈÎcgÏG È cgÉ´ ÐÀchGÈ@À ϸ Ñg@˼?õgÈ Ñg?d´Ïw ØG
ÈáÑÈÏ]À@ËG È MáË]wÏÓ qáË]O ÈÎgÏ]G *ÈÈf]á˼ ÑÎÈÎõgÈÎõg ÂÀ?iÏ]Ó r@]G rÏ]À?ÈÏÓ *M]¬h}È }áÐG *gÏk
MáËÁáËOÏkÎc ÑØ_ È MáÊÈÏ´Îc gÏk ÐLk?õg gÏÄ*áÑÈÏÀ@ÊÏÀ

0...- Ï]¸Ï´ *ÑÎiØ]Ä ÈÏ]Ó*d]˼ ÐKÏÊgØK?õhP½ËÓ È Ã@´ÏËÊd˼ ØG ÎÈÏLáÊõgÏ}ÏÓ cgÉ´ ÐÀÏkÎõg È iÏ}Îõg
gÏ]kÏG Ã@]ËÀ@Êe Ã@L]kcgÉ´ Ï]¸ È ÃÈÉK@]Ä Ã?h]áËÓ ÈÎgÏ]G ÎÈ@Ëk@Ó ÐLk?õgÎÈ@À ϸ *ZËkϼ qáËO á»@k

gÏ]G ÐK?h´É]—c еáËÀÈɼiÏ]Ó È ÂÁáÊgiÏ]”?c ÎgÈÏ]} еáËKÏ]ÊgØK?õhP½ËÓ Ã@]ËËÀ?ÉK Ã@´Ï]ËÊd˼,ÎÈÈchG
Ã@´Ï]ËÊd˼ ÑÏËËË]k?h´É—c ÈÏ]Ó *?d]ËKÏÊ@ ×h¼ ÑÎÈÉKÈÏ]´?Èc Ï]ËÊÈÈfá˼ Ϩ@ÀØ° Èϸ ÂÁáËÅG?c Ã?È?h¬
ÈÉ]HKh} ÎÈØ]_ Ï]G ÐÀcg?f]Hï¸ÏÄ Ø_ È MkÏGgÏk È c?i@Ó ÎgÏÄ Ð´ÏÊ@¼ÏÁG È Ï¨@ÁG gÏkϸ @ÁáËÄ Ã@Ê?c

M]pO È gÈÎc ÐÀÙÏ]} @ÄÎdÀÏ]w ÈйG@]G È ÑgϼØk È ÑgÈÉo@Ó ØG ÎÈØGÈïÚG ?do@ËÀc ÑgÏk@KgÏkϸ
Ã@Ë]k@G h]K Ñ@ÄÎdÀÏw È Ã@´Ï´Ï¸ÈÉS È Ð±Êh¨ÏÓ ÐÀ@kÈÉÀÈÈfá˼ ·ÎÈgÏÄ , ÎÈÉKh}gÎÈ á“ Ã@ÊcÈÉk
*&‘Á]o?È ØG ÎÈÏÀ@´ÏËÊd˼ ϸ NÏËk?h´É—c' ÑÏ´Ï´ÈÉKgÏO еáˊÎgÏk o@G rÏÀ?Èϸ *ÎÈÈch´
Ï]¸ ’µÊh¼Ï]Ó & ' ÑØ]µÀ?i Ñ@L]kؼ@¼ Ã@Ë´ÈÈcgÏ]Ä Ï]´ & 'ÐÊ@µÊh¼Ï]Ó ÑgØlˬ×hO ÈÈc ÃÏÊ٠ϸ Ï´

Ã@ËÀÈÈõgÏ]]ÊÏÄ ÎÈÎÈÈf]]á˼ ÈÏ]]G Ã@ËÊd]]ÀÎÉÊÏO ÑÏÀ@ËËL]]k?õg ÈÏ]]Ó ?hµ]]o@Ó Ï]]G Ã@Ë´ÈÈcgÏ]]Ä*‘Á]]o?È
ÎÈ@]wgÏk È Ï]K@´ ÈÏ]Ó ÐÊÈÈf]á˼ ÑÎÈ@] @O @ÄÎdÀÏ]w gÏ]G ÏK×chG Ã@Ê@ÀÏO *rÎÈÏÓ ØG *ÎÈÏK×ch´

?dËLk?õg ÑÈ@ÁáËO ϸ ÌËLk?õgÏG ‘pÊÏ} ØG* gØS È?gØS ÐÀÙÏ} @ÄÎdÀÏw ÑÈÈfá˼ ÐÀ@´ÏÀØ´ ÏîÀh}

ÐÀ@]´ÎcgÉ´ Ñ O@]G È È@]G Ã@´Ï]ËÊd˼ Ï]´ *ÐÀdÀ@›Ï]k ÐËKÏËÀØ]w ÈcgÉ´ ÑÈÈfá˼ ?cÏ´ÈÉKgÏO Èϸ

@]K ÎÈÏ]KÏÀÈÉGÈïÚG ÐÀ@´Ï]ËÊ@½ÁáÊõg È@¼Ï]ÁG È ŸÎõg ÃØw =ÎÈÈdÀ?giϼ?c Ã@ËËk?h´É—c ÃØw È Ã×õh½ËÓ
*ÎÈ?giÏ]¼?c ÐÀ@´@¼Ï]ÁG gÏ]kϸ @µÊgÏ]¼ÏÓ ÑÏKÏËËÀ@Lkg@o È Ðk?h´É—c ¿ÏÓ * @µÊgϼÏÓ ÏKØLpÊÏ}
'HPRFUD\ )URP 0HHGV WR :DVKLQWRQ

Ï´Ï´ÈÉKgÏO ÑÈ@À ’áËï¹G ÏLlÊÉáËO rÎÈÏÓ

?cÈÈf]á˼ ÑϨ@ÀØ° Èϸ Ã@ËKÏG@G Îi@K Ðk?h´É—c еáËKÏËÊgØK?hP½ËÓ i,R 4/0 Ðï¸@k ϸ ÏÀ@ËÊd˼ ÈÏÓ

qáË]O i,R &33.'Ðï¸@]k Ï]¸ ÑÏ]K@´ÈÏÓ @]K ÎÈÉ]G ?c ÃÈÉ]G Ã?È?h]¬ Ï]¸ м?ÈÎcgÏ]GÏG ÈÎÈÈd]À?giϼ?c
ÎÈÉKÈÏ´

ÎcgÉ]´ ÑÎÈÏ]KÏÀ ¿Ï]Ó Ï]´ +8Ðï¸Ï]Ó ?c&63 ± ÎõgÏOÙ ± /770 - d¸@À×d´Ï¼ ,c' дÈÉKgÏO @ÄÎÈgÏÄ
dÀÏ]]w ÃÏ]]kÎõg È ÃØ]]´ ÑÈÎi gÏ]]k ÐÀÙÏ]]} ÈɼÏ]Ä ·ÎÈ ch]]´ Ã@]] @G ÎÈÏ]]páËO Ï]]¸ ·ÎÈ ÑÏ]´ÎÈ@À

È ÎÈÉ]G &@]´?cg@´' ÑÈ@]À gÏ]GÈϼ Ï]¸ ÐÊÈÈf]á˼ еá˨@]ÀØ° dÀÏw ϸ*ÎÈÉK@Ä ?cgÏkÏG дÏËÊg@µÀ?õgØ}
ÐÀïÙ@]k Ï]¸ *ÎÈÈch´Ï]À@ËÊg@µÀ?õgØ} ÈÏ]G Ã@]ÊÎe@¼@Ó qËÀ@´ÏÊgϼØ]k*&ÐKgÉ]} @]Ê *&¶áÊõgÉ´' ÏKÎÈÉG
Ï]¸ *ÎÈÈch]´ Ï]îÀh} Ï]ËÊg@ËÀ?i ÈÏ]G Ã@]ÊÎe@¼@Ó qËÀ@´ÏËÊgÈÉ]o@Ó ÏkÈÉÀÈÈfá˼ @ÄÎÈgÏÄ i,R&0...'

/763 Ðï¸@]kϸ Ï]´ *Â]k@Ê Ð´ÈÉKgÏ]O',i,R мÏ]ÄÎjÀ@Ê ÑÎcÏ]k Ï]¸ Ã@]ÊØ_ ÐÊÈÈf]á˼ дÈÉKgÏO
13 ÑÎõgÏOÙ ÎÈÉwgÎc

*ÂÀØ]´ g×i ÑiØ]Ä ÈÎ ]K áÐï¸Ï]¼áÉ´ ϸ Ã@´ÎcgÉ´ Ï´ áÑÈÏ´ÏÓgÎc Ã@¼ØG ?cÎÈÎgÏk ÑÎÈÏÁËï¸Øµá˸ Èϸ
Ï]]wÈ@À ÈÏ]]Ó ÑgÈÉÁ]]k Ï]]¸ È ÃÈÉK@]]Ä ÎÈÏ]]wÈ@À ÈÏ]Ó ÑÈÈgÏ]]k ÑÏ]]wÈ@À ÐÀ@´Ï]]ËÊi@°Ø° Ï]]¸Ï} Ï]]¸ Ï]´
ÎÈÎ&¶]˸g@´' ÑÈÈf]á˼ Ш@]ÀØ° ϸ ÃÈÉK@Ä ÎÈÏÁÊÈiÏ° Ñ@ÊgÎc ÐÀ@´ÎÈ@_×õg gÏkϸ Ï´ ÑÏÀ@ËÊÈ@_@o

N@´ÏÓ áÐO MkÎc

Ø]G È áÑh}Ï]Ó gÏ]îÀϸ n×h]}?i ÐÀ@´@Ë]w Î ]Ši ÐoÏG ÈÈcgÏÄ gÏkϸ ÏKïÙÈ ¿ÏÓ ÑgÈÉÁk ÑdÀÎÈ@À
@TÁËÓÈÎÈÏ]LáËGÏÓ f]áÊgc @]Ë´gÉK ÐÀ@L]kcgÉ´ Ï]¸ á»×c@ÀÏ]Ó ÐÀ@´@Ë]w Î ]Ši Ñ?È@Óe×õg È Èg?É_ ÐoÏG
áÑhõ GÏÓ @LláËÓ Ñ@ÊgÈÉk È ³? ¤ ÐÀ@´@Ëw Î Ši ÑgÈÉÁk ÏK@}ÏÓ @K NïÙÏÄe×õg ÈÎgÏG
Ã?cgÉ´ ÐKïÙÈ' Ã@LkcgÉ´ Ñ@ˬ?h}ÉS ÑgÈÉÁk

Ð]]îÀh} g×i ÐTËK? ]]k еáË] oÏG Ï]]LáÊÈÏ´ÏÓ È Ï]]À?ÉS g×i Ð]]µáËKïÙÈ ÈÏ]]À?cgÉ´ Ð]]KïÙÈ Ã@L]]kcgÉ´
È &14\3.' ÐÀ@]O Ð]]]]]]]]ï¹áËÄ ÑgÏ]H¼?gÏG Ï]´ Ï]ÊÏÄ ÑÈïÚGgÏG È Ã?È?h¬gÏG g×i дÏËÊ@LÀ@O *ÎÈÏÀ@ÅËS

ÐÊ@]LÀ@O ?ÈÏ]´ ÎÈ@Ë]k@Ó ÑgÎÉ]páË´ Ï]¸ gÏ]Ä &2.g ± ÑfáÊgc Ðï¹áËÄ Ã?ÉáËÀ ϸ @ÄÎÈgÏÄ &27'
ÐKïÙÈ ÑgÏGÈÈõg ÏG ÏÀ@l´ÏÊ rÎÈÏÓ ¾´ &3..\...' ÑϵÊjÀ Ï´ ÑáÉ_ ÏLáÊh}ÏÓ Ã?È?h¬gÏG еáÊgÈÉÁk

0-Îg@¼e ÑÏp_ÏÀ ÎõgØÁG' @ËÀ@PlËÓ

ÑÎÉáË]o ¿Ï]G *Ã@L]kcgÉ´ ÑgÏ]´ }?c Ð]KïÙÈ g?Éw gÏkÏG MáËGÏÓ rÏG?c Ã@LkcgÉ´ ÐKïÙÈ ÑgÏGÈÈõg

ÎÈÎg?É_

Ã@LkcgÉ´ ÐÀ@´Ïwg@O ÑgÏGÈÈõg /± Îg@¼e ÑÏLp_
Ï´ÏwÈ@À ÐÊ@ˬ?h}ÉS
gÉ´@G ÐÀ@LkcgÉ´
@Ë´gÉK ÐÀ@LkcgÉ´
NïÙÏÄe×õg ÐÀ@LkcgÉ´
Ã? Ó ÐÀ@LkcgÉ´

ÈɼÏÄ ÐLp} ÑgÏGÈÈõg

.P ÏG Ï´ÏKïÙÈ¾´


¾´

gÏH¼?gÏG Ã@LkcgÉ´ ÑÏwg@O ·ÏÊ ÐLp} Ñ gÏGÈÈõg

ϸ ÑÎfáÊgõ ÏG Ãiϼ ÐÀ@LkcgÉ´ ÐËLp} ÑgÏGÈÈõg

ϸ Ã@LkcgÉ´ ÑgÏGÈÈõg # ÑÎfáÊgõ

Ã@Ê }?c Ï´ ÑÏÀ@KïÙÈ Èϸ áдÏÊgÏÄ

ÎÈÈch´

gÈÉo@G ÐÀ@LkcgÉ´
³?háˤ ÐÀ@LkcgÉ´
?È@Óe×õg ÐÀ@LkcgÉ´
@ÊgÉk ÐÀ@LkcgÉ´
Ãiϼ ÐÀ@LkcgÉ´

13* 11 ÐÀ@´ÎõgÏOÙ *%65 ÑÎÈ@wgÏk

ÑÎf]áÊõg @ÄÎÈgÏ]Ä*?cÏÓ Ã@pËO Ã@LkcgÉ´ ÐÀ@´Ïwg@O ϸ ·ÏÊÏwg@O gÏÄ ÑgÏGÈÈõg &/' Îg@¼e ÑÏLp_
g?ÉwgÏÄ ÐLp} ÑgÏGÈÈõg á»Ï}ϸ *ÎÈÈch´ Ñ }?c ÑÏKïÙÈ ÈÏÓ ÐLp} ÑgÏGÈÈõg gÏH¼?gÏG ÑÏ´ÎgÏGÈÈõg
*ÏÊ?hµo@Ó rÎÈÏÓ &ÎgÈÏ} ÐÀ@LkcgÉ´ @Ê *Ãiϼ ÐÀ@LkcgÉ´' ÏG ÎÈ?hk@À Ï´ Ã@LkcgÉ´ ÑÏ´Ïwg@O

Ø]G* áÐ]kÈ?gc ÑÏ]À@KïÙÈ ÈÏG ÎÈ?gc NïÙÏ_ ÏG *ÈÎÈ?h´Ïwg@O Ïwg@O ÎgÈÏ} ÐÀ@LkcgÉ´ ?dÊØ_ ÐK@´Ï¸
ÈÉG ¿ÏLlËG ÑÎcÏk ÐÀ@´@KÎgÏk ÐLkÎc ïÙ@G È ÎgÈÏ} ÑjáË i Ï´ @ËÀ@LÊgÏG Ь@¼ ÐÁLk?g@O
*ÎÈÉ]G ÃØ]´ ÐKÏ]ËÊgØK?hP½ËÓ áÐ]k &1' ÑgÈÉÁ]k Ã?É]áËÀ Ï]¸ Ã@L]kcgÉ´ *ÎÈ@]ˬ?h}ÉS ÑÏ]îÀ?Èõg Ï]¸

È *ÎÈÉ]G ?d]ËÀ@ ɤ ÐKÏ]ËÊgØK?hP½ËÓ È ng@]¬ ÐKÏËÊgØK?hP½ËÓ È ÐLÀÎjáËG ÐKÏËÊgØK?hP½ËÓ qËÀ?ÈÏÓ

Ñ@KÎgÏ]k Ï]¸ @]lÀÎgϬ È@ËÀ@LÊgÏ]G ÐÀ@KÏ]ï¸ÈÎc Ï]´ *M]k?õgÎÈ@À ÐKïÙÏ]Äe×õg ÐÀ?gÏ]´ }?c ,@ÄÎÈgÏÄ
ÐÀ@] ɤ ÐKÏ]ËÊgØK?hP½ËÓ Ï]¸ ³? ¤ È @ÊgÉk Ã@ËËÀ?ÉK ?d¼Ï´ÏÊ ÐÀ@ÅËS ÐîÀÏS ϸ ¿ÏLlËG ÑÎcÏk

ÑÏ]p_ÏÀ ÎõgØ]ÁG' ÎÈÏoÏG &3' ÏG ?hµoÏG?c ÎgÈÏ} ÐÀ@LkcgÉ´ ¿ïÙÏG ÃϵG Ã@Êg@}iõg È ÎÈÏÁÁáËLlG
20 -ÎõgÏOÙ /773 -’k@Ê % 0-Îg@¼e

@ÄÎÈgÏ]Ä &·É´gÏ]´ È ÐÀ@—ϸÉ]k ·Ø]Äc *há˸ÈÏ]Ä' 8ÎÉK@]ŵáËO @}jáÊg@O g?Éw ϸ ³? ¤ ÐÀ@LkcgÉ´
NÉ´ Ñ@}jáÊg@O È&MÊhµK ÏG ÎÈ?h´ Ñ@LlËÓ ÑÈ@À ' ÂÊcÏWÙÏk È Ï¸@Êc ÐÀ@´@}jáÊg@O ϸ ¶áËoÏG
*ÏÊ@]l¼ÏÀ ÑgÏ]GÈÈõg gÎcÏ]° Ï]G ÈÏ°? ¤ /4' ÑϵÊjÀ Ï´ ¾´61\...' ÑϵÊjÀ ÐLp} ÑgÏGÈÈõg

ÈÎhKÎgÈÏ]} &@OÈõgÈÏ]Ó ÐLáË´Ï]Ê ÐKÏ]ï¸ÈÎc 04 Ã?É]áËÀ ϸ ÐOÈgÈÏÓ ÐKÏï¸ÈÎc 02' ÑgÏGÈÈõg ϸ @ÄÎÈgÏÄ

//0 - ÎgÏ]OÙ ÎõgØ]ÁG , ÏÁËLkϸϬ ÑgÏGÈÈõg ÑÎdÀÎÈÏÓ ÎjÀ@Ëk ÏÀ@ÁGɸ ÑgÏGÈÈõg ÑÎdÀÎÈÏÓ MoÏÄ
Ðï¸@k Ã@˸@w ÐHáËL´
Ñg@˼?õg ± Ñ@ˬ?h}ÉS

ÃÎÈ@]]_ ÐKÏ]]¸ï ÈÎc 3' gÏ]]kÏG ÎgÈÏ]]} ÐÀ@L]]kcgÉ´ *ÎÈÏ]]ËËÀ@ÅËS мÏ]]´ÏÊ ÐîÀÏ]]S ÐK@´Ï]]¸ gÏ]]Ä
ÐÊÎgÈÏ]} Ð]áËO Ï]G Ï]À?ÈÏÓ ?hµ]oÏG?c ?d]ÊÎÈÎgÎc È M]k?õgÎÈ@À ÐKïÙÏ]Äe×õg ÑÏ]wÈ@À Ï]¸ NÙÏ]kÎc

ÐKÏË Ék ÐKÏË´ÏÊ @ÄÎÈgÏÄ @ÊgÉk * #/6 ³? ¤ * Ã?hµKÙÏ_ ÐáËO Ï´ *Ã@LkcgÉ´ ÑgÏGÈÈõg
/777 Ðï¸@k 11 ÎõgÏOÙ ’k@Ê % ÑÎÈ@wgÏk Ñg@ËÀ?i ÐáËOÏG &#0' ÃØ´

Ðï¸@]k Ï]¸gÏÄ ÑÈ?ÈÏ]K ÏG ÃÈÉG?c ÐÀ@´@k@Ê È NïÙÏkÎc È ÐÀ?háËÓ Ð½áÊeõg ÐLkÎc háÊe ϸ Ã?háËÓ ÑcgÉ´
ÃÈÉ]G?c ÐÀ@] ɤ ÐKÏËÊgØK?hP½ËÓ ÐLkÎc háÊe ϸ ÑhK ÑÏwg@O áÐk gÏÄ ,&Ã?hÊd¸@w ÐîÀÏS' /3/2

Ã@]´ÎcgÉ´ ,?dËÀ@ÅËS мϴÏÊ ÐîÀÏS ϸ @_ÈÈõg ÏKÏËÊgØK?hP½ËÓ ÈÏÓ É´@K ÎÈÎÈ?hGÈ@À Ñg?ÈgÏG ϸgÏÄ
Ï]¸ Ã@˵áÊgÏ]ÁáÊÉÀ zË]Ä Ï]´ ?d¼ÏËáË]k ÐÀ@]ÅËS Ï]¸ ÃÈÉ]G ÎgÈÏ} g×i еáËï¸Ï¼Ø´ Ï´ ÃÈÉG ÎÈÏKÏÀ Ï´@K

áÐ]kÏG Ï]´ Ñg@]˼?õg Ñ@]ˬ?h}ÉS ÎdÀÏ]wgÏÄ ÈÉGÏ]À ?c&¾]¼Ù? ÏH]t¤' ÈÉKhî´Ï]Ê ÐÀÙÏ]} Ñϸϼش

Ï]¸ ØK@]À ÐGÎgÏ]¤ ÐÀ@]ÅËS Ï]¸ @ÊgÉ]k È ³? ]¤ qËÀ?ÈÏ]Ó *ÈÉ]G?gc ×g@¼Ï} ÎgÈÏ} ÐKÏï¸ÈÎc ÐÀ@—ÏO
@]K @ÄÎÈgÏ]Ä Ã@L]l´gÉK È Ã?h]áËÓ Ï]K@´ÏÓ Ï]´ @Ë]k@Ó Ñd]ÀÎÈ@À r@Ë]k@Ó ÑÈÈg?É]_ Ï]¸ È ÎÈ@]Ë´gÉK

,@]ËSgØS È Ã@]@G gi@]Ó È @LláËÓ Ñ@ËÁá˼gÏÓ *n@°Ø° ÐÀ@´ÏKïÙÈ ÃØ´ ÐKÏË Øk ÐËKÏË´ÏÊ r@LláËÓ
NïÙÏ]Äe×õg È ?È@]Óe×õg ÑgÏ]l¼ÏSÈÈc Ã?É]áËÀ Ñcg@]k ÑõgÏ]o мÎcgÏ]k É´@]K Ã@]´ÎcgÉ´ ?dËLk?õg ϸ
ÃÏ]ÊÙ Ï]¸ Ãd]À@°ØK È Ï]oÎõgÏÄ È áÐ]ÀÚ½¹¼ ÐÀ?d]Êϼ ÑgÈÉÁk ·ÎÈ áÐK@´ ÈɼÏÄ Ã@ÊÏ´ÏKïÙÈ È Ã@ÊØ_
ÃÈ?gdÁáËÄg@´ÏG ÎÈØog?È È ØK@À ÐÀ@—ÏO ÈÈcgÏÄ È Ã@´ÏÀ@½ï¸ÏÓ
Ã@LkcgÉ´ ÐÀ?ÉLpËÀ?c

нáÊgÏ]ÄÐKϼɵW ÐKïÙÏkÎc háÊe ϸ Ï´ *@LláËÓ Ð°?háˤ ÐÀ@LkcgÉ´ È@À ÐÀ?ÉLpËÀ?c ÐËLp} ÑÎg@¼e

ÐÀ?ÉL]pËÀ?c ÑÎf]áÊõg ÐáËOÏ]G Ã@L]kcgÉ´ Ï]´ @L]páËÄ *ÎÉ]ËÀ È ÃØ]˹¼ áÐk &1\3' ÑϵÊjÀ ÏÀ@LkcgÉ´
gÏkϸ ?dÀ@´ÎÈÉKhî´ÏÊ ÎÈÏKÏÀ ϸ gÏÁáÊÉÀ ÃÎÈ@_ ÐKÏï¸ÈÎc /71' ÑÎg@¼e Ã?ÉáËÀ ϸ ÏKÏï¸ÈÎc ¿ÏËáËk

ÑÈÎi ÑØ}

³?háˤ ÐÀ@LkcgÉ´ ÐÀ?ÉLpËÀ?c

Ã@LkcgÉ´ ÐÀ?ÉLpËÀ?c 0-Îg@¼e ÑÏLp_
Ь?h¨ÉS ÑÏwÈ@À

Ðï¸@k ϸ ÐÀ?ÉLpËÀ?c ÑÎg@¼e

ÃØ˹¼ ÏG /77/ -

ÑÎg@¼e gÏH¼?gÏG ÑcÏk Ï ¸ ÑÎfáÊgõ
cgÉ´ ÐËLp} ÐÀ?ÉLpËÀ?c

?dËÀch´cgÈ?gÏG ϸ ÐÀ?ÉLpËÀ?c ÑcÏk ÑÎfáÊgõ

Ñ }?c ÑÏKïÙÈ ÈÏÓ ÐÀ?ÉLpËÀ?c gÏH¼?gÏG

ÃÈÈch´

@Ë´gÉK gÈÉ´@G ÐÀ@LkcgÉ´Ã?háËÓ -NïÙÏÄe×õg ÐÀ@LkcgÉ´³?háˤ -gÈÉo@G ÐÀ@LkcgÉ´@ÊgÉk -?È@Óe×õg ÐÀ@LkcgÉ´@ËÁ˼gÏÓ ÐÀ@LkcgÉ´ÑhK ÐÀ@´ÏwÈ@À ÐÀ@LkcgÉ´

g

cgÉ´ ÐÀ?ÉLpËÀ?c ÑØ´

@ËSgØS ± Ã@TáËG gi@Ó

@˸ÉKÏÀÏÓ Ã@TáËG gi@Ó
Ã@ÁH¸ ÐÀ@LkcgÉ´

ÑcgÈ?gÏ]G Ï]G Ñ?cÏ]kϸ ÑÎf]áÊõg @ÄÎÈgÏ]Ä Ã@L]kcgÉ´ ÐÀ@´Ïwg@O ϸ ÏÊÏwg@O gÏÄ ÐÀ?ÉLpËÀ?c ÑØ´

ÎÈ? kÏG ÎÈÏËáËO g×i ÏG ÑÏKïÙÈ ÈÏÓ ÐÀ?ÉLpËÀ?c È Ãiϼ ÐÀ@LkcgÉ´ á»Ï}ϸ

ÑÏ]]´ÏÊgÏÄ ¿ïÙÏ]]G *ÎÈÈch]]´ Ã@ËÀ@L]]kcgÉ´ ÐÀ?ÉL]]pËÀ?c ÑÎg@]]¼e Ð]]k@G Ã@´ÎÈÎgÏ]]ï¸Øµá˸ Ï]]¸ g×i
ÈÈf]á˼ Ï]´*& Ñc?i@]Ó ± c?c h]Å˼ ÑÎÈ@]wgÏk Ï]G Îe@]¼@Ó rÎÈÏ]Ó ØG *ÎÈ?c Ñi?È@ËS дÏÊÎg@¼e

*Ã@LkcgÉ´ ÐÀ@´Ïwg@O ÐÀ?ÉLpËÀ?c ÑØ´ * ÈÏÓ ÑÎdÀÎiϼ È ÃdÀ@îÀÏlï¸ÏÄ ÐáËO ÏG*ÎcgÉ´ еáËkÈÉÀ

ÃÎÈÎg?É_ ÑÏÊÏp_ÏÀ ¿ÏÓ ÐáËO ÏG
1-Îg@¼e ÑÏLp_

ÐÀ?ÉLpËÀ?c ÑØ´

ÐÀ?ÉLpËÀ?c ÑØ´

@Ë´gÉK

³? ¤

NïÙÈ

Ã?háËÓ

ÐLp} ÏG NïÙÈϸ ÑÎfáÊõg

cgÉ´

cgÉ´ Ñ?cÏk

@ÊgÉk

Ã@´ÎÈïÚGgÏG Ïwg@O
ÐLp} ÑØ´ÐÀ@pËÀÈ@À 0...- Ñc?i@Ó c?chÅ˼ ÑÎÈ@wgÏk

KWWS ZZZ NXUGLVK FRP .XUGLVWDQ 3HRSOH GHPRJUDSK\ KWP

ÐÀ@KïÙÈ g×i ϸ ÑÈïÚGÉKgÏO ÏG cgÉ´ Ñg×i дÏÊÎg@¼e ?ÈÏ´ *ÂÊhîï¸ÏÄ dÀÏÄ ÏG rÎÈÏÓ áÐGÏÓ @ÄÎÈgÏÄ
N@˸@S ' ,@OÈgÈÏÓ È ?È@Óe×õg ÐÀ@KïÙÈ ÐKÏHÊ@KÏG È Ã@ÁGɸ hK@Êi Ã@ËoÈɼÏÄ Ï¸ ÂÊeÏÓ ÑÈÎi ÑØ} ÑhK
22 - ÎgÏOÙ /76. - +

ÃcgÉ]´ ÐÀ?ÉLpËÀ?c &#/4' ÑÎfáÊõg ÏÀØ˹¼ &4\...' ÑϵÊjÀ Ï´@LláËÓ ³? ¤ ÐÀ@LkcgÉ´ ÐÀ?ÉLpËÀ?c

Ï]¸ h]K ÐËKÏ]Ê@¼Ï´ g×i ?ÈÏ´ ÂÊÏ´ÏÀ Gϸ rÎÈÏÓ *°? ¤ÐÀ?ÉLpËÀ?c Ñ #06 @ÄÎÈgÏÄ *?dÀ@ÅËS ϸ
Ð]áËO Ï]G JÎg@]¤ È ÐÀ?d]¹´ È ÑgÈÉ]o@Ó È Ã@]½´gÉK É]´ÎÈ ?d]°? ¤ ÐÀ@L]kcgÉ´ Ï]¸ ÂÊeÏÓ ?dÀ@Ëï¸Ï}

11 Îg@¼e *Ã@LkcgÉ´ ÐK?h´É—c ÐKg@O Ñ N@k?hÊc ÑdÀÎÈ@À ÐGÏL´Ï¼ ÑÎÈ?h´ÈÙ[ 8ÑÎÈ@wgÏk
/777 Ðï¸@k 14 - ÎõgÏOÙ 11 Îg@¼e*15%
cgÉ´ ÐÁËÊ@Ó

ÏËËKÏÊ@¼Ï´ @ÄÎÈgÏÄ Ã@´ÏË˹ˤ@½lËÓ È ÐÊÈϸϤ È Ã@´ÎiÈÈgc Ã@ÁGɸ È @ÊgÉk ÐÀ@´ÎcgÉ´

Ã@ÊØ_ È ’l´×cÉkg@Ó ÑÏlËÀÏ´ ÏG gÏk Ã@ÊÏGg×i *Ã@ËÀ@´@ËS@ËS ÏGÏÄiϼ ÐáËO ÏG Ã@´ÏËËXËkϼ
ÐÀ@LkcgÉ´ JÎgϤ Ï´ ÎÈÏK@´ Èϸ *Ã@´ÎcgÉ´ ÐÁËÊ@Ó ÐPËlÀÎhO È@¼ÏÁG gÏkϸ, ÂÀ?iÏÓ i?È@ËS ÏG

&/1± ÎõgÏOÙ +/770 Ðï¸@k дÈÉKgÏO -d¸@À×d´@¼ ¿Îd¬ÏW/5 ÐÀ@´ÎcÏk ϸ *ÎÈÈch´ }?c
’ÀÉk Ã@ËpÊg×i ÑÏGg×i È ÂÀ@½ï¸Ékɼ Ã@´ÎcgÉ´ ÑÏGg×i Ñg×i ÎÈÈch´ ÈÎõhËá O мÚlËÓ ÐÁËÊ@Ó
± ÎõgÏOÙ +/743 +ɹ @° c'

ÐL]oÎcgÎi qáËO ÎÈϸ ¿ïÙÏG ÎÈÉKh}gÎÈ &/7+/5' ÑÎcÏk Ã?ÉáËÀ ϸ Ã@˼ÚlËÓ ÐÁËÊ@Ó Ã@´ÎcgÉ´
Ï]¸ @ÄÎÈgÏ]Ä*cgÏ} áÐ]G È Ð´@]O дÏ]Ê@½áËÄ ·ÎÈ *ÎÈÈch]´ dÁ]kÏO Ã@]Êh}@Ó Ï]ËáËO ÈÏ]G Ã?ÈÏÓ *ÏÀÈÉG
ÐKÏ]ÊgØK?hP½ËÓ ÐK@]´ Ï]¸ gÏÄ *ÃÈ@Êe ?dÀ@LkcgÉ´ ϸ ÎdÁÄ@ÀÏO ·ÎÈ Ï´Ï¸ÈÉS ·ÏÊÎg@¼e ?dÀ@LkcgÉ´

ÈÏ]Ó ÑÏ]´Ï¸ÈÉS ÐÀ?g?dKïÙÏ]kÎc áÐï¸Ï]Ó Ï]´ *i× O ÐK?gÈÏK ÐáËO ÏG ÏÀ@´Ï¸ÈÉS ?hG ÈÏÓ Ã@´ÏÊgÈÉo@Ó
Ø]]G Ð]]oØ_ È ÐL]]o@Ó õh] O ÐÀ@]]Êe È Ãh]]îGgÎÈ Ã@]]´ÎcgÉ´ Îch´gÏ]]k Ñd]]Àϼ?iÎõg Ã@]]ËËÀ?ÉK Ï] ¼Îc

È ÎÈÏ]ÁHGÈïÚG ?dÀ@L]kcgÉ´ Ñd]ÀÎÈ@À Ï]¸ Ã@]ËÀ?ÉK È?ÈÏ]K дÏÊÎÉáËoÏG @KÏÄ *ÃϵG ’G?c Ã@´Ï´Ï¸ÉS
ÎÈÏ]]À@´ÎcgÉ´ ÃÏ]]ÊÙ Ï]]¸ ¶áËîÀÏL]]k@Ó zË]]Ä áÐ]G ÎÈÏ]]ÀϵGÈïÚG?dáËK ÐÀ@]]ÊØ_ ÐÁËÊ@]]Ó È Â]]G îáË] S

0... Ðï¸@k /.. - ÎõgÏOÙ Ñc?i@Ó c?chÅ˼' ÑÎÈ@wgÏk

Ø]]G ÎÈÉ]]G Ï]]ÀgÏÀÎÉáËPï¸@O еáÊg@]]´ØÄ ¿Îc ÈɼÏ]]Ä ¿Ú]]lËÓ ÐÁËÊ@]]Ó *ÎÈÏËÊ HÁ]]o×õg ÑÏ]]îÀ?Èõg Ï]]¸

*Ñg×i Ï]G ÎÈÉ]G qÊg@µLlï¸gÏÄ ÏG È žÀÏLk@Ó Ïµï¸ÏG *ÐKÏÊ?cgÉ´ ÐËKÏÊ?ÈÏKÏÀ ÐÀ@Ë} ÐÀdÀÏkÏoÏ}
á»ÈÏÄ gÏÄ r@LláËÓ @KÏÄ ¿ÚlËÓ ÐÁÊ@Ó ÏµÀÉw *cgÉ´ ÑÎÈÏKÏÀ ÑÏk@ÁáËO ÐÀdÀÏkÏoÏ} ØG @ÄÎÈgÏÄ

ÑÏ]k@ÁáËO *È@]`HµáÊõg ¿Ú]lËÓ ÑïÙ@]Ó h]áÊe Ï]¸ Ã@´ÎÈÏ]KÏÀ ÈɼÏ]Ä Ï]´ *Ï]Ê?cÎÈÏÓ È@ÁáËO ϸ ÐpoØ´ È
ÐÀ@´ÎÈÏKÏÀ È Ã@´ÏGÎgϤ È ng@¬ È ·gÉK gÏH¼?gÏG ÎÉËÀ?ÉLÊÏÀ ÎdÀÏw gÏÄ *ÎÈÏK@µG Q´ ÐÊÎÈÏKÏÀ

Ã@Êg?cgÈÉÁ]k Ð]µáËKïÙÈ *È Ø_ÏGgÏk еáËKϼɵW *ÏÀ?ÈÏÓ ¿?ÈÎcgÏG ϵÀÉw *N@µG ÎÈÏÓ Ã@ÅËS ÑhK

Ñj]áËÄ h]K еáËL]o gÏ]Ä @]Ê *¿Ú]lËÓ ÐÁÊ@]Ó ¶]áÊi?h¼@Ä È g@]´ØÄ zË]Ä Ï]G ÎÈÉL]páËÅÀ@ÊÏÀÈ ÎÈÉGÏ]Ä
ϵÀÉ]w ’ÁËH]oÏÓ É´ÎÈgÏÄ*MáËGÏÀ cgÉ´ ØG @ËÀÏK *N@µG Ã@ËKÏï¸ÈÎc áÐG È MáËÁáËlG ᓠÃ@ËËKÏÊ?ÈÏKÏÀ
ÂÊd]¸? É]Ä ¿Ú]kÙ?'ÏKÏï¸ÈÎc нËkÎõg ÐÁËÊ@Ó ¿ÚlËÓ *@ÊgÉk È ³? ¤ È Ã?háËÓ È @Ë´gÉK ÐÀ@´ÏKÏï¸ÈÎc
ÑÏ]k@ÁáËO Ð]k@G Ï]´ *cgÉ]´ ÏG ÎÈ?cÏÀ Ã@Ê@îáÊõg ¿ïÙÏG *ϼÚlËÓ Ã@ËÀ@´ÏKϼÈɵW &ϼɵX¹¸ Ì h¸?
Ï]´ *ÎÈ?c Ã@Ëï¸ÈÏÄ Ã@ÊØ_ ÐÊ?ÈÎõhÀ@¼gϬ ÐÊ?fáÊgc ÏG ÏÀ?gÏ´ }?c ÈÏÓ Ïµï¸ÏG *N@µG ÑØ_ ÐËKÏÊ?ÈÏKÏÀ

ÐÊÎÈÏ]KÏÀ Ï]¸ ÎÈÏ]ÀϵG Ð]µÊjÀ мÚ]lËÓ ÑgÏ]l¼ÏS Ï]G ÎÈÏ´ÏÊ٠ϸ *ÎÈÏÁÁáÊÉLËG gÏl¼ÏS ÈÈc ÏG
ÎÈÏÁÁáÊÉLËG &?dGÎgϤ È ng@¬ È ·gÉK 'Ã@ÊØ_ ÐËKÏÊ?ÈÏKÏÀ ÐHï¸@°Ï¸*ÎÈÏoϵÊc дÏÊ٠ϸ È Ã@ÊØ_

ÑÎÈÏ]KÏÀÏG gÏ]H¼?gÏG *?dµá˼ÎcgÏ]k ÈɼÏ]Ä Ï]¸ ÎÈÉG Ã?gÏ´ }?c ÈɼÏÄ ÑÈÎõháÊõg ÐLk?õg ÏG rÎÈÏÓ
cgÉ´
ÎcgÎÈgÏO мÏLlËk È Ñ HÁo×õg

Ð]_×c È g@]G Ð]áËO Ï]G ÎÈÏÀ@LkcgÉ´ нáÊgÏÄ ÐKϼɵW ÃÏÊ٠ϸ Ã@LkcgÉ´ ÑÎcgÎÈgÏO мÏLlËk
È ³? ]¤ ÐÀ@L]kcgÉ´ нáÊgÏ]Ä ÑÎcgÎÈgÏ]O Ð]KÎg?iÎÈ ÐÀ@´ÏKïÙÏ]kÎc Ã?É]áËÀ Ï]¸ Ï]´ÏKïÙÈ Ñg@]˼?õg
ÈɼÏ]Ä ÐËL]p} ÐËKÏ]HÊ@K Ñg@]ÊõhG ÎcgÎÈgÏ]O Ð]KÎg?iÎÈ ,áÑh´Ï]Ó ÏL]k?g@Ó Ãch]´háˬ ÑïÙ@]G ÑÏÀf˸

È @´Ï]Ó gÎc Ã@´ØµÀ?i ÐLk@Ó ÑÈÈg?É_ È ÑdÀÎÈ@À?Èc È ÑdÀÎÈ@À È ÐÊ@KÎgÏk ÏÀ@€@KÉ° ÐÀ@´Ï¨@ÀØ°
Ð]Àch´háˬ ÐKÏÊ@]khOgÏG ?d]°? ¤ ÐÀ@LkcgÉ´ ϸ Ãch´háˬ ÑïÙ@G ÑÏÀf˸ ¿ïÙÏG *áÐÀÏÊÏ}ÏÓ ¿@ŠÏÓ ÏG
N@´ÏÓ Ã@ÊáÐSÏG áÐS È ÎÉáÊõgÏG N@GÏÓ Ã@LkcgÉ´ ÐÀ@´@îÀ@—ÏO È Ã@´ØµÀ?i Ñ@O@KgÏk

ÑÏ]wÈɼ ÈɼÏ]Ä Ï]G ïÙ@]G Ð]Àch´háˬ ÑÏ]Àf˸ È ÎcgÎÈgÏ]O Ð]KÎg?iÎÈ ÐËSgÏ_ ÈɼÏÄ ÐÀch´ ’G?c

ÎÈÏÀ@L]kcgÉ´ нáÊgÏÄ ÐKϼɵW ÃÏÊÙϸ ?dÀ@´ÏÊ@O ÈϹO ÈɼÏÄ Ï¸ Ã?g@µáÊh´ È gÏGÎÉáÊõgÏG È@Lkؼ@¼
áÑh´ÏÓ ’G?c м?ÈÎcgÏGÏG
ÑÏ]]À@€@KÉ° ÏÀÈÉ]]w qáË]O á»@]]k ÈÈc ÑÎÈ@]]¼ +8Ï]]¸ ’LáÊh]]G ?dÀ@L]]kcgÉ´ Ï]]¸ Ãd]]ÁáÊÉ_ ÐÀ@´Ï]]¨@ÀØ°

ÑÏ]À@€@KÉ° á»@]k rÏ]o &4' ?ÈÈcÏ]G rÎÈÏ]¸ Ã@Ê?È@]k ÑÏx_@G Ш@ÀØ° ÂáËï¸ÏÓ ÐáËO Ï´ ÐÊ@KÎgÏk

*Ï]ÀdÁáÊÉ_ áÌ]O g×iÏ]G Ï]ÊÏÀ@€@KÉ° ÈÏÓ Ï´ á»@k & /0 ± 4' Ðï¸?dÁ¼ ØG @´ÏÓ áÐO MkÎc ÐÊ@KÎgÏk
á»@]k&4', ÃõhGÏ]Ó ÐÊ@KÎgÏ]k Ш@]ÀØ° @]K ÂÁáÊÉ]€ Ï]´ ÂáÊh´Ï]Ó g@]w@À ?cÏ]ÀϼÏK Èϸ Ã@ËËG@KÉ° ÏK?È

Ï]ÁÊg×i Ï]G È ÐKÏÊØ_ ÐG@KÉ° ÑÈÈiÎg@Ó ÐáËO ÏG Ϩ@ÀØ° ÈÏÓ Ï´ ÏËÊdÀÎÈ@À?Èc È ÑdÀÎÈ@À ÑÏÀ@€@KÉ°
Ï]¸ Ñd]ÀÎÈ@À?Èc Ш@]ÀØ° r@O ÏÀ@´ØµÀ?i È@îÀ@—ÏO Ш@ÀØ° Ï´ * ÐÊ?Èc Ш@ÀØ° * ÏËËÀ?dáËK Ñg@w@À È

ÑÏ]À@€@KÉ° g×i *ÐÊÎf]áÊÈ È Ñg@]ËÀ?i ÐÊd]ÀÎÈ@À?Èc ÐÀ@´ÏÀ@€@KÉ° ϸ ÏîS * Ïï¸@k & 4 ± 0 ' Ã?ÉáËÀ
ÃdÁáÊÉ_ Ï´ , dLÄ « Ðï¸@´ÉLp´ ± Ñi@kÏpËO ± ÐÀ@}gi@G +8 É´ÎÈ * ÃÏÄ ÐÊÏpËO È Ñg?iÉ}g@´

+8áÑhKÈÏ]]Ó rÏ]]À@€@KÉ° ÈÏ]]G Ñd]]ÀÎÈ@À Ш@]]ÀØ° ,r@]]O * Ïï¸@]]k áÐ] k ÑÏ]]´ÎÈ@¼ Ï]]À@À@€@KÉ° ÈÏ]]¸

¿@]¼ Ñgc@]´ Ï]LáËGÏÓ È áÐGÏ]Ó ÐKÏ]HÊ@K дÏÊÏ]pËO Ñh]áˬ ?d]ËáËK ÐG@]KÉ° Ï]´ * ÐÊÏ]pËO ÑÏÀ@€@KÉ°
?dËÀ@Lkg@o Ñ@îï¸Ï¼Ø´ ϸ ÑdÀÎÈ@À

*Ïï¸@]k &01+06'ÐÀÏ]¼ÏK ÐÀ@]ËËG@KÉ° ØG á»@k&4+0' ϸÏËËLÊhG ÑÏ´ÎÈ@¼ Ï´ ïÙ@G Ð]Àch´háˬ Ш@ÀØ°

e×õg ÑÈ?ÈÏ]K Ðï¸@]k&0' Ï]¸ Ï]ËËLÊhG ÑÏ]´ÎÈ@¼ Ã@´@îÀ@—Ï]O Ш@]ÀØ° Ð]Ä Ï]´ h]K ÑÏ]´Ï¨@ÀØ° ¿ïÙÏ]G

Ï]¸ %6&Ñϼ@À?ÈõhG Ã@´ØµÀ?i ϸ @ÄÎÈgÏÄ áÑhp_ÏGÏÓ áÐO %$ Ã@˼ɹGc Ñϼ@À?ÈõhG ?ÈÏ´ *ÏËÊhá˼e
áÐ]k gÏ]Ä Ï]¸ áÑgcÏ]Ó áÐ]O d]LÄ« ÑgÏ]ÀÉÄ *Ñ HÁ]o×õg *Ñg@Êi?d]ÀÏÓ *еpÊjO *MlÀ?i ÐÀ@´Îg?ÉG

Â]p_ÏGÏÓ rïÙ@]G мعGc @Ê qËKÏHÊ@K мعGc @ÄÎÈgÏÄ *ÐÀ@½á˹k È ·ØÄc *ÂÊcÏWÙÏk ÐÀ@´ØµÀ?i

ÐÀ@]´Îg?ÉG Ï]¸ Â]p_ÏGÏÓ ÑgØËlˬ×hO Ñϼ@À?ÈõhG 3 K ' V ÑgÏLk@¼ Ñϼ@À?ÈõhG* Ã@ËÀ@ËG@KÉ° ÏG
,d]LÄ ,,Ã@´Ï]ËKÏÊïÙϼش È ÐKÏ]Ê@ ×h¼ Ï]oÏG È @]k@Ê È ÎcgÎÈgÏ]O È gÏÀÉÄ È Ñ HÁo×õg È ÐµpÊjO
?dÀ@LkcgÉ´ ϸ ÎcgÎÈgÏO' ÎÈ@wgÏk

KWWS ZZZ .GS DQNDUD RUJ WU HGXFDWLRQ ÎÈ@wgÏk
¿Îg?Éw ÑÏLp_

± /776 Ðï¸@k ϸ ?d°? ¤ ÐÀ@LkcgÉ´ ϸ ÐÊÎcgÎÈgÏO ÐÊg@ËÀ?i
ÐÊÎcgÎÈgÏO Ñ@îÀ@—ÏO

ÂÊcÏWÙÏk ÑصÀ?i
ÐÀ@½á˹k ÑصÀ?i

·ØÄc ÑصÀ?i

еËÁ´ÏK Ñ@îÀ@—ÏO

ÑÎg@¼e

ÑÎg@¼e

È Uá˸ش ÑÎg@¼e

Ã@´ÏÀ@€@KÉ°

Ã@´ÏoÏG

ÐÀ?gÏHÀ@¼gϬ
Ãch´háˬ

Ã@ËËG@KÉ°ÑÎg@¼e-еËÁ´ÏK Ñ@îÀ@—ÏO

ÐÀ@½á˹k -еËÁ´ÏK Ñ@îÀ@—ÏOhá˸ÈÏÄ

·ØÄc -еËÁ´ÏK Ñ@îÀ@—ÏO

Ã@´ÏËÊdÀÎÈ@À?Èc ÏÀ@€@KÉ°

há˸ÈÏÄ

ÐÀ@½á˹k·ØÄc
ÐÁáÊÉ]]oÎÈÎgÏ]]k ÐÀ@´Ï]]ËÊg@ËÀ?i ÑÎÈ@]]wgÏk
Ã@LkcgÉ´ нáÊgÏÄ ÐKϼÈɵW ÐLáËÀgÏLÁËÓ

KWWS PHPEHUV DRO &RP .UJ VLWH HGXHDILRQ

мÏL]lËk ÐËSgÏ]_ Ð]ÀchµÁËG?c Ø]G &·?gØ]_ gÏH¼?gÏG NÈÏÀ' 764- Ñg@ÊõhG ÐK@Ä?c ϸ qá˵áËoÏG
ÑÏ]À@€@KÉ° &/4.' Ã@LkcgÉ´ нáÊgÏÄ ÐKϼÈɵW @LláËÓ @K /775 Ðï¸@k ϸ,áÑh´ÏÓ VgÏ_ Ãch´háˬ
@ÄÎÈgÏ]]Ä *ÎÈÈch]]´ M]]kÈgc ?d]]°?háˤ ÐÀ@L]]kcgÉ´ Ï]]¸ ÐÊ@KÎgÏ]]k ÑÏ]]À@€@KÉ° &63'ÈÑd]]ÀÎÈ@À?Èc

ÐÀd]ÁáÊÉ_ È Ãch]´háˬ Ñg?É]G Ï]¸ ,ÎÈ?h]´ ’]G?c Ø]G Ã@ËÀd]ÁáÊÉ_ дÏËËL]lÊÈ?dáËO ÈɼÏÄ Ã@´ÏËG@KÉ°
ÑgÙ×c ÃØ]˹¼ &03' Ï]G ÎÈÈch]´ Îc@]¼@Ó Ð]µáËÀÚO ³? ]¤ ÐÀ@L]kcgÉ´ нáÊgÏ]Ä ÐKϼɵW *ï?doÙ@G
ÏÊ?c?g@Ó Ï¸ ?cϴϽáÊgÏÄ Ï¸ gáÈi дÏËÊg@µÀ?õgØ} È ÃdÀÏkÏoÏ} È ÃÈÉwÎÈÏpáËOϸ ÏîS *еÊh¼ÏÓ

-Ðï¸@]k Ï]¸ Ã@LkcgÉ´ нáÊgÏÄ ÐKϼɵW ÐËÀ@´ÏËË´Ù@w' Ã@LkcgÉ´ нáÊgÏÄ ÐKϼɵW 8ÎÈ@wgÏk

ÎõgÏOÙ ÎcgÎÈgÏO È ÎÈÏÀchµÀ?cÎÈ@Ó Ñg?ÉG ϸ &0...
ïÙ@G ÐÀdÁáÊÉ_ нáÊeõg ÑÎe×õhO

Ð]k?h­ÀØ´ áÉ]G cgÉ]´ Ðï¸@k Ðk?h­ÀØ´ ÐË´ÎgÏk ÑØ}ÉL­} È áÑÉKÈ@K È ÎÈÏÁËï¸Øµá˸ ÐKÏG@G
áÐ]]k gÏ]]Äϸ n?h­ÀØ]]´ ÐÀ@]]oÏGÈ@Ä ? ]]kÏG há˸ÈÏ]]Ä Ï]]¸ 0../ - 2 - &01 ± 0/' ïÙ@]]G ÐÀd]]ÁáÊÉ_

Ï]¸ ]O *Ã@´ÎÈÉKÈϵ]páËO Ï]ËËÀ@ËG ÏKïÙÈ ÑÏGg×i ÑgÏÁáÊÉÀ ÐÀÈÉG Îc@¼@Ó ÏG Ã@LkcgÉ´ ÐÀ@´@}jáÊg@O
È Ñg@]˼?õg ÐÀ?dÀϼ?iÎg@]o È MlÀ?i ÐÀ?g?c?ÈÏÄ Ã?dÀÏw È Â¹´ØµÀ?i ÑgØS È ?gØS Ñg@´fáÊÈ?õg &4..'
ch´?dáËK Ã@ËËoÏGÈ@Ä ÐLlÀ?i

Ã@´ÏxáËOÈ@Ä ÎgØÁG ÏÊ@µK 0../- Ðï¸@k /- ÎõgÏOÙ Ã@LkcgÉ´ Ñ×õh½ËÓ Ñ3 'Îg@¼e 8 ÎÈ@wgÏk

?cÏ]´Ï½áÊgÏÄ Ï]¸ ïÙ@]G ÐÀd]ÁáÊÉ_ Ð]½áÊeõg Ï]¸ È?ÈÏ]K ÐÊi@]l´@w Ï]´ *ÈÉ]G ÎÈÏÓ Ï´Ïk?h­ÀØ´ ÐLkÏGϼ

N@]îG cgÉ´ Ñ@îï¸Ï¼Ø´ ÐÀdÀÏkÏoÏ} È ÂKÈϵpáËO Ñ@Êh¬ ÏG áÐÀ?ÉLG Ï´ ·ÏÊÎÉáËo ÏG* ÃÎdG ¿@ŠÏÓ


@K @´ÏÓ áÐO MkÎc &/.' ÐîÀ@¼ ÐÊ@KÎgÏk ϸ ³? ¤ ÐÀ@LkcgÉ´ ϸ Зc@´ÏÓ ÐÀdÁáÊÉ_ Ðï¸@k ÑÎÈ@¼
¶á˸@k ÈɼÏÄ Ñ &4' ÐîÀ@¼ ÐÊ@KØ´
ÑcgÉ´ ÐÀ@¼i

*Ð]kg@¬ ÐÀ@]¼i Ï]¸ Ï]p˵áËoÏG Ï]À@´ÏËËOÈõgÈÏÓ È d]ÁËÄ Ð]À?jáË_ ÐÀ@´Ï]À@¼i Ï]G gÏk ÑcgÉ´ ÐÀ@¼i
ÈÈgÏ]k ÐLµá˸Ï]Ê?c +8qËÀ?ÈÏ]Ó Ãg?cÈ@]À g×i Ï]´ Â]À?ÈÈc ÑcgÉ]´ ÐÀ@]¼i ÐÀ@´ÏËË´ÎgÏ]k ÏLµá˸ÏÊ?c

ÐÀ?gáÉk +8ÂáËï¸ÏÓ ÐáËO ÏÊÏÄ &gÈÉo@G' rÈÈg?É_ ÐoÏG ÐLµá˸ÏÊ?c * Њ@¼h´ Âá˸ï ÏÓ ÑáÐO &gÉ´@G'

Ð˼Ï]´ È Ã@L]kcgÉ´ Ñ@]ˬ?h}ÉS ÐÀ@]´Îg@´ØÄ Ð]áËO Ï]G* ÃÏ]Ä ´ÈÉ]xG ÐLµá˸@]Êc rÏ]À?Èϸ ÏîS

ÑáÉÄ ÏKáÉG rÎÈÏÓ * Ã@ËÀÈÉGÈïÙϵáËK мϴ ÑáÉÄ ÏKÏÀÈÉG Ï´ *ØwÈÉK@Ä ÑhK ÐÀ@´ÏîÀÏLk@Ó ØwÈÉK@Ä
Ï]G ¿ïÙÏ]G *ÑgÈÈiÎg@o È ÐÀ@˼gÏ} *ÑõgÈɸ *дϸ м?gÈÏÄ ·ÎÈ ,hK ÐLµá˸@Êc Ã?dÀÏwÐÀÈÉG ?dÊÏO
ÂÀ@´ÏoÏG ÂÊ îÀh} rÎÈÎg?É_ ÑÏÀ@Lµá˸@Êc ¿ÏÓ ÐLp} дÏÊÎÉáËo
Њ@¼h´ @Ê gÈÉ´@G Ñ?È@Óe×õg ± gÈÉ´@G ÐÀ@´ÏLµá˸@Êc ,/

ÐÀ?gØk cÉ_@Ê *gÈÉo@G Њ@¼h´ ÂáËï¸ÏÓ ÑáÐO gÈÉo@G ÐÀ@´ÏLµá˸@Êc ,0
дϸ È ÐÀ@o@¼h´ rÏÀ?ÈÏÓ Ã@´ÏËËÀ?gØk ÏLµá˸@Êc @Ê * NïÙÏÄe×õg ÑgÈÉ´@G ÐÀ@´ÏLµá˸@Êc ,1

NÏ]ï¸ÈÎc ÐÀ@´ÏÁË]kÈÉÀ ÑÏ]Gg×i Ï]ÊÏÄ ÑïÙ@]G еáËL]kÎc ?dÁË]kÈÉÀ Ï]¸ @LláËÓ @K *ÐÀ?gØk ÐLµá˸@Êc
È ÐÊÎf]áÊÈ ÏÁË]kÈÉÀ ÑÏ]Gg×i* ÂÁáÊcg@´ÏG ÌËGÎgϤ ÐLËO È ÎÈÏLáÊhkÈÉÀÎc ÏÊÎÉáËo ÈÏG Ã?ÉLpËÀ?cÈ

g@´Ï]G ÌGÎgÏ]¤ Ð]LËO ÎÈÏKÏÀÈ?h]kÈÉÀ ÐÀ?gØ]k Ï]G Ã?h]áËÓ È ³? ]¤ ÐÀ@L]kcgÉ´ ϸ Ã@´ÏËÊ HÁo×õg
ÐÀ@L]kcgÉ´ ÐÀ@´Ï]oÏG Ï]¸ ¿ïÙÏ]G * ÂÁáËÄÏ]Ó g@´ÏG ÐÁËKÙ ÐLËO @Ë´gÉK ÐÀ@LkcgÉ´ ϸ ¿ïÙÏG ÂÁáËÄÏÓ
4- Îg@¼e ÐxáËOÈ@Ä ÎõgØÁG' MáÊcg@´ÏG е˸ k @ËkÈÈõg

ÈɼÏ]Äϸ *cgÉ]´ ÑÎÈÏ]KÏÀ gÏ]kϸ ÎÈÉGÏ]Ä Ð]îÀh} дÏ]ËÊgÏîÊg@´ áÐK@]´ ÈɼÏÄ Ã@¼i ÐÀ@´Îg@´ØÄ
·ÎÈ * ÎÈÉ]G Ã@ËËL]lÊÈÏoØ_ È Ã?d]_ÏÊ@G Ñ@]îáËS Ã@L]kcgÉ´ ÐÀ@´ÏoÏG Ñ?õhµáËK ϸ È?dµá˼ÎcgÏk
g×i еá˸ï ×õg ÐLp} ÏG cgÉ´ Ï´* ÃÏ´ÏÓ ÎÈϸ Ñ îLpO Ã@´ÎcgÉ´ ,Ã@ÊÏ´ÏKïÙÈ È ·@_ ÐLlÊÈÏoØ_

Îg@]´ØÄ Ï¸ ϵáË´ÏÊ Ï´ *Ã@ÊÏ´ÏÀ@¼i ÐÁLk?g@O ØG ¿?ÈÎcgÏG ÐÀ?dï¸ÈÏÄ È Ã@oصáËKϸ ÎÈÉGÏÄ Ã@ËîÀh}

* Ãch]´ JÎgÏ]¤ ÏG ÐÀ@´ÏpáË´ ÈɼÏÄ Ñg@îÀÎgÏG ×õh¼ÏÓ @K *Ã@LkcgÉ´ È cgÉ´ ÑÎÈÏÀ@¼ ÐÀ@´ÏîÀh}
@ÄÎÈgÏ]Ä È ÎcgÉ]´ ÐÀÈÉ]G Ñ@]½áËÄ ¿Ï]Ä ÑcgÉ]´ ÐÀ@]¼i ,ÎÈÏ]KØG ¶áËÀch´ ng@¬ ÏG È Ãch´ ·gÉK ÏG

Ã@]pËÀ M]kÎc ÑÏ]k@ÁáËO ÑÏ]îï¸ÏG ÂÊhKg@]Êc È?hµ]o@Ó È ÎcgÉ]´ ÐÀÈÉG ÐÊi?È@ËS ÑÏîï¸ÏG ÂÊ o@G
Ã@ËÀ@L]]kcgÉ´ È cgÉ]]´ Ï]]´* ÑÏ]]À@KϼɵW ÈÏ]]Ó ,ÎcgÉ]]´ &ÐÊÎÈÏ]]KÏÀ' @]]Ê*Ï]]¸Ï} ÑÏ]]k@ÁáËO Ð]]Àch´

È ÎÈÏ]À@¼ Ï]¸ Ñh}gÏ]G ¿ÎcgÏ]Ä Ï]ÊÏÄ Ð]îÀh} еáËÀ@¼i Ï´ * Ãg?c@}@Ó ÑÈ?ÈÏK ÏG g×i * ÎÈÈch´ }?c

ÐÀ@¼i ÑϨÎcÏ° ÑÈ?ÈÏK ÏG ÏÀ@KϼɵW ÈÏÓ ÏoÎÈÏÓ gÏGϸ gÏÄ *N@´ÏÓ Ã@LkcgÉ´ È cgÉ´ ÑÏk@ÁáËO
Ã@]Ê *ÃÏ]´ÏÓ ÑÏ]¨ÎcÏ° cÉ_@Ê *ÂáËÀ@À?c ÑÏ´ÏÀÎÈ@_ È ÑcgÉ´ ÐÀ@¼i ÏG Ã?c gÏÄ @Ê * ÃÏ´ÏÓ ÑcgÉ´

ÑcgÉ]´ ÐÀ@¼i ÐÀ@ÁáËÄg@´ÏG ØÄ áÑdÀÏÄ gÏGϸ ³? ¤ ÐKϼɵW @ËÀÏK *ÃÏ´@À Ñ îLpO È ÃÎc@À ÐÀ@Ä
ÏKïÙÏ]]kÎc ÎdÀÏ]]w gÏ]]Ä ,?d]]ÀdÁáÊÉ_ È Ï]]À?e×õg ÐÀ@]]Êe Ï]]¸ ÎÈÉKh}Ï]]À á»Ï]]Ä žÀh]]} È d]]ÀÏÄ Ï]]G g×i
ϸ ÑcgÉ´ ÐÀ@¼i ÑÎÈÏÀdÀ?ÉK ÑÈ@ÁáËOϸ*м?ÈÎcgÏG ÏG Ã@LkcgÉ´ È cgÉ´ ÐÀ?gÏ´ }?c Ã@´ÏËÊg@˼?õg
ÐKÏÊÉËÀ?ÉK cgÉ´ * ÏÀ@ÊïÙÏG ÈɼÏÄ ÈÏÓ á»Ï}ϸ ¿ïÙÏG *ÎÈÈch´ MkÈgc ØG Ã@ËîÀÏLk@Ó ?dµáËK@´ ÈɼÏÄ
N@µG ᓠÑg@}jáÊg@O ÑØ_ Ñ@À?ÉK ÈjáËÄ ÏG È MáËGÏÄ Ñg?dîÁoõhO ÐoÏGÈ@Ä ÐµáËÀ@¼i

46 ÎõgÏOÙ /770 - ·× HÁÊh´ ' +8 ÑÎÈ@wgÏk

ÑÎÈÏ]Ó gÏ]Gϸ gØ]S È ?gØ]S ÐLµá˸@]Êc @ÄÎdÀÏ]w Ï]G ÑcgÉ]´ ÐÀ@¼i ÐÀÈÉHoÏG?c ÐÀ@´ÏÊØÄ ÑÏGg×i
*?d]ÀØ´ ÐÀ@´ÎcÏ]k Ï]¸ ÐKÏ]HÊ@K Ï]G *Ø]wÈÉK@Ä ÐÀ@]´Îg@´ØÄ È Ã@G È @îáÊõg ÐÊÈ?ÈÏK@À ØG ÎÈÏLáÊõgÏ}ÏÓ

f]áÊgc È gÈÈc g×i дÏ]ÊÎÈ@¼ ØG cgÉ´ îÁÊh} rÎÈϸ *Ïï¸×c Èch} õhO È ÑÈ@_@o Ï´ÏKïÙÈÈ ÐKÏHÊ@KÏG
È ÐÊÎiÏG áÐG g×i ÎÈÉG ?dËÀ?gÏ´ }?c дØOÏw háÊeϸ gÏÄ È ÎÉÊf¼ÏÁï¸ÏÄ Ñc?i@Ó È ÐLkÏGgÏk Ñ?ÈÏÄ
ÐÊ?ÈÎõhÀ@¼gÏ]¬ Ð]À?c M]kÎcϸ ÑØ]Ä Ï]KÎÈÉG rÎÈÏ]Ó ÎÈ?h]´ á»Ï]}ϸ Ã@]Êg@L¬Îõg ÏÀ@ËËÀ@L]kg@o @]À
ÑÏ]]À@ÊØÄ ÈÏ]]Ó Ï]]´ *ÏÊ?hµ]]o@Ó rÎÈÏ]]Ó , Ã@ÊÏ´ÏÀ@½L]]pËÀ Ñg@]]˼?õg ÐËKÏ]]Ë´ÏÊ ÐÀÈÉ]]w mË´Ï]]¸È

Ð]oÏGÈ@Ä Ñ HÁ]o×õg ÐÁKhî´Ï]Ê ÑgÏ]}ÏÓ gÏ]kϸ Ï]ÊÏÄ Ã@]ËîÀh} g×i дÏ]ËÊgÏîÊg@´ ÃchµÀ@ @G

áÐ]G ÐÊ?ÈÎõhÀ@¼gÏ]¬ ÑØ]Ä Ï]G h]K ÐÀ@KÏ]ï¸ÈÎc gÏ]kÏG Ã@LkcgÉ´ È cgÉ´ ÐÀchµoÏG?c @ÄÎÈgÏÄ,ÃÙÏ}
Ã@˸ÈÏ]Ä ÈáÐGÏÄ ÑcgÉ´ ÐÀ@¼i gÏkϸ Ñg×i дÏËÊgÏîÊg@´ Ã@ÊÏ´ÏÀ@¼i ÏÀ@ÊÉËÀ?ÉK Ã?ÈÏÓ ÑÏÀ@ËÊÎiÏG

Ï]G È ¿Îc ÈɼÏ]ÄÈ ÎÈÈch]´ ϨÎcÏ° Ã@ÊcgÉ´ ÐoÏGÈ@Ä ÐÀ@¼i ?dK@´ Ã@¼ÏÄ Ï¸ Ï´ *ÎÈÏÁÁáÊÉLËG ÎÈ?c
ÎÈÉL]páËÅÀ@ÊÏÀ È ÎÈÏ]KÎÉÊõhG ᓠÃ@ËÀdÀÏ]kÏoÏ} ÐÀ@´@îáÊõg È ÎÈch´ Ã@ÊcgÉ´ ÑÏÀØ´gÏk м?ÈÎcgÏG
ÐÁáËOÏlG ÑØ_ È áÑgiϔ?c ÐÀ@ÅËS еáÊgÎÉáËO ÐáËO ÏG rÏGÈ@Ä ÐµáËÀ@¼i

Ï]]´@K ÃÏ]]ÊÙ Ï]]¸ ÎÈ?gc g×i дÏ]]ÊÙÏ°ÏK È á»ÈÏ]]Ä ÈÈcgÉ]]G?õg ÐÀ@´ÎcÏ]]k ÐÊ?f]]áÊgc Ï]]G ÎdÀÏ]]wgÏÄ

Ð]áËO Ï]G rÏ]GÈ@Ä ÑcgÉ]´ еáËÀ@]¼i ÐÀdÀÏ]kÏoÏ} È Ãd]À?giϼ?c Ø]G * ÎÈÎcgÉ]´ ÐÀ@´ÏËËKÏÊ@kÏ´

ÑÏ]À@ÊØÄ ÈÏ]Ó gÏ]Gϸ ÃÈÉGÏ]À ÈÉKÈÏ´gÏ]k ÑÈ?ÈÏ]K Ï]G g×i ÎÈÏ]_?c Ï]G ¿ïÙÏ]G * ÐÀ@]ÅËS еáÊgÎÉáËO
6 -ÎõgÏOÙ Ðï¸@k ’À@˸g@k ÂáÊg@¼' 8ÑÎÈ@wgÏk,Ãch´ Ã@ @G
ÎdÀÏwgÏÄ *ÎdÀϼÏï¸ÈÎc g×i È ÃØ´ еáËÀ@¼i Ï´ *Ã@ÊÏ´ÏÀ@¼i ÏÁÀ?ÈõgÏÓ ÎÈÏËÊi@À@o ÏG g×i Ã@´ÎcgÉ´
á»Ï}ϸ ¿ïÙÏG*ÃgÏG ÑÈ@À Ï¸È ÎÈÏÁÁáÊÉLËG È ÃϵG ngÏÄ Ã@ÊÏ´ÏÀ@¼i Ï´ * ÎÈ?c Ã@Ëï¸ÈÏÄ g×i ÐÀ@Á¼eÈc

È j]áËÄ Ï]G g×i * JÎgÏ]¤ È ng@]¬ È ·gÉ]K ÐÀ@´ÎchµL]kÎc Ï]L¬h} È ]} ÈïÙÏ]G È žÀÏL]k@Ó ÈɼÏ]Ä
ÈÏ]Ó á»Ï]}ϸ ¿ïÙÏ]G ,ÎÈÏ]KÎÈ@¼ Ñd]Áï¹G gÏ]kÏG ÈÎÈÉ]Kh}?õg áÐ]O gÏkϸ ÑØ_* rÏGÈ@Ä È Ñg?dîÁoõhO

È ÎÈ@¼gÏ]Ä cgÉ]´ ÑdÀϼÏï¸ÈÎc ÐÊ HÁo×õg дÏÊÎÈ@wgÏk ·ÎÈ ÑcgÉ´ ÐÀ@¼i ?doÏÀ?È?cÈÈõg ÈɼÏÄ
È Îf]áÊÈ*Ï]Ê?c cgÉ]´ ÑÎÈÏ]KÏÀ Ñg?iÉ]} g@´Ï]¸ ?dÀ@LkcgÉ´ ÐÀ@´Ïwg@O ÈɼÏÄ Ï¸ È ÎÈÉLk?g@O ÑØ_
Ï´× ]]]w Ï]]]¸ Ï]]]ÊÏÄ Ã@Ë]]]oïÙ@G еáËL]]]kÎc È ÃgÏ]]]îÊg@´ È žÀh]]]} g×i cgÉ]]]´ ÐÀ@´Ï]]]ËÊg@ËÀ?i

Ø]G ÎÈÏ]ÁËáÊõgÏîG ’À?ÉKÏ]Ó ÐÀ@]k@Ó Ï]G g×i r@L]láËÓ @]K*ÎÈÏÀ@¼Îi ÂÊháÊc ϸ gÏÄ *Ã@´ÏËÊÈ@ÀÈÉl¬ÏÓ
ÐKÏ]]HÊ@K Ï]]G *?d]]À@´Îg?ÉG g×i Ï]]¸ cgÉ]]´ Ñf]]áÊgc È gÈÈc Ð´× ]]w * ÑcgÉ]]´ ÐÀ@´Ï]]À@¼×õg È ÏÀ@]]l¬ÏÓ
ng@]¬ È ·gÉ]K È JÎgÏ]¤ ·ÎÈ ÐÀ@´ÎgÏ]´ }?c gÏ]H¼?gÏG ÑÏ´ÏÀ@¼i È cgÉ´ ÐÊh}Ø_ ÑÏLoiÉ}gÏk
Ï]]G Ã@]]Êg×i еáË]oÏG ÏÀ@À@]]l¬ÏÓ Ï]]À@¼×g È ·× ]]w ÈÏ]]Ó ÑÏ]]Gg×i rÎÈÏ]]¸ Ï]]îS , &/5' ÑÎcÏ]]kϸ

,ÎÈ@]]¼ gÏ]]Ä Ã@ÊÏ]]´ÏËÊÈ?g@O È fáË]w r@L]]láËÓ Ï]]´ *ÃÈÈ?h]]kÉÀ È?g@]]O È Ã?ÈÎõg Ñ&h¥Ë]]o' ÑÎÈ?hÀØ]]Ä
ÎõgÏOÙ /743 - ɹ @° Ã@™Îõh¸ÈdH¤ ÑÎÈ@wgÏk

ÀÐ]ËâÑk Ñ]]]oÐG

Ä@Lkcgʵ ÒgÉÊG@Ô

³? ¤ ÐÀ@LkcgÉ´ нáÊgÏÄ

ÐÀ@L]kcgÉ´ ÑÈÈg?É]_ Ð]oÏG Ï]LáÊÈÏ´ÏÓ Ï]´ ÏÊÏÊÏwÈ@À ÈÏÓ ³? ¤ ÐÀ@LkcgÉ´ нáÊgÏÄ Ï¸ ¾LkÏGϼ
ÐÀ@L]kcgÉ´ Ï]G ÎÈÏ]oÏK@´ ÈÏ]¸ gÏ]Ä ³? ]¤ ÐL]kÎc háÊe ÏKÎÈ?h_ @ËÀ@LÊõgÏG ÑdÀϼ?iÎõg ÏG È Ãiϼ

/ Îg@¼e ÐxáËOÈ@Ä' 8 ÏÀ?ÈõhG ÎÈ?h´ cÎiÈ@À ³? ¤

± ÐÀ@½á˹]k ± ·ØÄc ± há˸ÈÏÄ ÏÀ?Èϸ ÎÈÏLáÊh}ÏÓ ³? ¤ Ñ@}jáÊg@O &4' ³? ¤ ÐÀ@LkcgÉ´ нáÊgÏÄ

*È ch´ }?c ÐLáÊÉ´ ³? ¤ Ï´* ÑÎÈÏÓ gÏGϸ,&ºsɼ ?ÈÏÁÊÏÀ ± ϸ@Êc Ñ@}jáÊg@O ¶áËoÏG ± ·É´gÏ´

³? ]¤ ÐÀ@L]kcgÉ´ ÑcgÉ]´ ÐÁÊõgÏO?õg ÐÀ?dï¸ÏÄgÏk ÑØÄ ÏKÎÈÉG È?dÀÏ´ ÑõgÏo м@ŠÏÓ Ï¸ @ÄÎÈgÏÄ

ÐÀ@´Ï]Kg@O ÃÏ]ÊÙ Ï]¸ jáËÄÏ]G дÏ]ÊÎgÏG rÏÀ?dï¸ÏÄgÏ]k ÈÏ]Ó Ð¼@ŠÏ]Ó Ï]¸ gÏ]Ä /77/ - Ñg?c@]Ó Ï]¸
Ø_ ÏKh} ÑÎÈÎg?É_ ÑÏÀ@Kg@O ÈÏÓ Ï´ *?giϼ?c ³? ¤ ÐÀ@LkcgÉ´
· , c , R' Ã@LkcgÉ´ ÐK?h´É—c ÐKg@O

· , à , Ñ ' Ã@LkcgÉ´ ÐÀ@½LpËÀ ÐËLáË´ÏÊ
§ , r ^' а? ¤ ФÉËo ÐGjW

§ , c , V , R' ³? ¤ ÐK?h´É—c “Ï} ÐKg@O

· , i , ^' Ã@LkcgÉ´ ÐÀ@pá˵KϙÎi ÐGjW
· , n , R Ã@LkcgÉ´ “@ËoØk ÐGjW
· , n ^' cgÉ´ “@ËoØk ÐKg@O

@Ó , c , J ' ÑgÈÉo@Ó ÐK?h´É—c ÑÎÈÏÁKÈjG

?d]áËK Ã@]ËËK?h´É—c Ð]o@G еáËKïÙÏ]kÎc È ÎÈÈch]´ ]}?c Ã@]Ë°? ¤ ÐÀ@L]kcgÉ´ ÑÏ]Gg×i еáËoÏG
ÐL]kÏGϼ Ï]G ÎÈÏÊ@]páË´ ?cÏ]½áÊgÏÄ ¿Ï]¸ ÑØ]_ ÐKïÙÏkÎc ÑdÀÎÈ@À ÐKϼɵW ÎÈÏÓ Ñ?Èc,dÀ?giϼ?c
?cÏ]]´Ï½áÊgÏÄ Ï]]¸ ÐKÏ]]Ê?gÏGÎÉáÊõgÏG áÐ]GÈ ÑõhËá }g@]]´ áÐ]G È ÐÊ@]]k@Ê áÐ]G еáË_×cÈg@]]G ÐÀÈÉ]]G M]]kÈgc

Ï]¸ Ã@´ÏËKg@O ÐÀ?c?dµáËOÈ ÎÈ?e@Ó È õgÏo ÑØÄ ÏLáËHG N@µG MkÈgc ?È Ð¼?g@Ó@À È Ñg@˼?õg дÏËÊ@oØG
Ñg@]w@À Ï]G cgÉ]´ “Ï]} Ï]´ *N@]µG ᓠÃ@]Ê?È È ÃÏ]µG À?háÊÈ Ï´ÏKïÙÈ Ã؀ ´ÏÊ È ?dÀ@ÊØ_ Ã?ÉáËÀ

Ã@´ÏÊg?iÉ} g@´ È @îÀ@—ÏO ÈɼÏÄ MlÊÉÊÏÓ @ÄÎÈgÏÄ , áÐÁËHG ÎÉáËO ÑÈÏ_È áÑi?ɀ ¾áÊeõg ÑÎÈÏÁK@Ä
ÎÈ@KÎgÏ]]]k Ï]]]¸ gÏ]]]Ä *Ã@L]]]kcgÉ´ ÐÀ@½L]]]pËÀ ÑÎgÏ]]]G ÎÈÏÀ?ÈÏ]]]xáËO Ï]]]G ¿ïÙÏ]]]G Â]]]xG È@ÀÏ]]]¸

qÊÈÏ]]Ó d]]À@ÊÏ} м@ŠÏ]]ÓÏG ÈÑØ]]_ ÑØL]]kÏÓ ÏL]]l_ ÑÏ]]À@ËËK?h´É—c дÏËÊgÏ`]]páËPLkÎc
ÐÀÈÉG Îc@¼@Ó ÏG Ã@LkcgÉ´ ÐÀ@¼Ï¸gÏO ÑÏLkÎc ÐÀcg?fHï¸ÏÄ ØG ÈÉG Ø_ÏGgÏk Ñc?i@Ó ÐµáËÀcg?fHï¸ÏÄ

È Ø_È@]À ÐÀ@´Ï]îÀh} ÏËËKÏÊ@]kÏ´ È Ã@]ÅËS ÐÀ@´Ï]Àiϼ Ï]lÀ?e@Ó È ÐÀ@ÅËS ÐÀ?g?cϕÏk@Ëk ϸ g×i

Ð]oÏGÈ@Ä Ï]G *ÐÀ@]ÅËS ÑÈÉKÈϵ]páËO È MkáÈc ÐÀ@KïÙÈ ÑgÏÁáÊÉÀ @ÄÎdÀÏw ϸ ÏîS *NïÙÈ ÑÎÈÎgÎc
M]áÊhîG Ñd]ÀÎÈ@À ÐKϼɵW ÐÀ@´ÏK?È@Ó Ï¸ @îáÊõg ÐÀ?ÉK rÎÈÏG * Ã@LkcgÉ´ ÐÀïÙϼش È Ng@O ÈɼÏÄ
Ñg@]ÊõhG ÑáÐ]O Ï]G * ÎÈÎgÏk ÑÏÊ@¼ÏÁGÈÏÓ gÏkϸ ÐK?h´É—c еáËKϼɵW @ÄÎÈgÏÄ ,ÏÊ@KÏÄ @KÏÄ ØG
¿Ï]´ÏÊ Ø]G Ï]´ *ÈÉ]G g?c@ÄÏ]G g×i ÐK?h´É—c еáËÀÈɼiÏÓ rÏKϼɵW ÈÏÓ *N@µG MkÈgc Ã@¼Ï¸gÏO
È áÑháÊfHï¸ÏÄ ³? ¤ ÐÀ@LkcgÉ´ ØG “?gdˬ нáÊeõg ?dÀ@¼Ï¸gÏO ÑÏÊ@k háÊe ϸ ÐÀ?ÉK cgÉ´ ÑÎÈÏKÏÀ g@S

Ð]°? ¤ ÐKÏ]¼ÈɵW Ñ&J?gÏ]k'ÐÀ@´Ï]µ¹ÊÈ?hK ?É]ËÄ ÑÈ?ÈÏ]K Ï]G rÏ]¼ÏG * áÐÁáËPkÏxËG r?Èc ÎÈϸ
È ÑgÈÉG@]Ó ÐÀ@_ háÊe ÑÎÈÏÀchµLkÈgc È ÎÈÏÀ@Êe ÏG ÐLpO Ã@LkcgÉ´ ÐKϼɵW *ÎÈÏK@µG á»ÏwÈÉO

Ï]G g×i * ?c ÎÈÏ]o×gÏO ÏG g×i ÐÀ@´ÏËËKïÙϼش È Ñg@˼?õg @láÊg È@k@Ê È NïÙÏkÎc ÐÁLk?g@O Ðï¸ÈÏÄ
gÏ]kϸ *Ï]À?g@´ ÎÉáË]o ÈÏ]Ó ÐÀ?d¼@ŠÏÓ ØG ch´ Ã@_gÏK ÑgÈÉÁk áÐG еáËpoØ´ È á»ÈÏÄ Ð¼?ÈÎcgÏG

cgÉ]´ ÑÎÈÏKÏÀ ÐÀÏÊ@_fáÊgc È ÐÊÏ´ÈÉÀÏÄ ÌËLlÊÈ?dáËO È Ã@¼Ï¸gÏO ÐÀ@´Îg@ÊõhG È ÐK?h´É—c Ñ@¼ÏÁG
Ï]´ *ÑÏÀ@ËÊ@]oØG ÈÏ]Ó ÈɼÏ]Ä ÐÀ?É]K rÏÊÎÉáË]o ¿ÏG *Ñi?È@ËS áÐG ÈÐLp} ÏG Ã@LkcgÉ´ ÐÀÙÏ} È

Ï]G @]Ê *ÈÉ]Gch´ ÐL]kÈgc Ð_áÈcÈg@]G È Ï]Á˼Îi ÑáÉ_ ÐKïÙÏkÎc ÑÎÈÏÀ@páË´ ÏG ÑdÀÎÈ@À ÐKϼɵW

Ñ?ÈÏ]´ *ÎÈÎch]´ Ñõh]O ÏÀ@Ë]k?h´É—c È Ï]À@KϽ˹G g×i дÏÊÎÉáËoÏG MáËG MkÈgc ÑáÉG Ï´ ÈÉG ?ÉËÄ
&%65 3 ÑÎÈ@]wgÏk Îõg?É]ÁG' áÐÁ˼Ï]À Ñd]ÀÎÈ@À ÐKÏ]¼ÉµW ÏG ÐLlÊÉáËO zËÄ Ï´ÏKïÙÈ ch´
gÏkÈÉÀ ÑÎÈÏÀch´ ÃÈÈõg áÑdÀÏÄ á»Ï}ϸ

Èch]´ Ì]k?h´É—c È ÑáÉ]_ ÐÀÈÉG ÏG ÐLkÏÄ cgÉ´ “Ï} ³? ¤ ÐÀ@LkcgÉ´ ÑÈÈfá˼ ϸg@S ¿Ï´ÏÊ ØG
Ðï¸@]k Ï]¸ È ch]´ c?i@]Ó ÑÏ]´ÏKïÙÈ Ï¸ Ñg×i еáËoÏG È dÀ?giϼ?c ÐÀ@¼Ï¸gÏO È Ñf½ï¸ÏÄ Ñc?i@Ó Ñ?ÈÏÄ
ÐL]]kÎc È ÎÈ?giÏ]]¼?c ¿Îg?É]]w ÑÏ]]ÁËG@´ @L]]láËÓ d]]À?giϼ?c Ð]]KÎg?iÎÈ ÑÏ]]ÁËG@´ ¿Ï]]´ÏÊ ?c /770

È ÎÈÏKÎÈ@]oÏ} ÐKÏ]ÊïÙϼش È ÑgÈÉG@]Ó È Ñg@˼?õg Ñg?ÉG ÎÈÏoÏÊÏÁËG@´ ÈÏÓ ÑÏÊ@k ϸ ÎÈch´g@´ÏG
Ï]G *ÎÈ?c ÑÈÈõg ?dáËK Ñ o@G ÈÎgÏG Ðo@G дÏËÊg@µÀ?õgØ} ÈÎÈÉw o@G ÈÎgÏG g×i Ã@ËKïÙÈÈ@Ä ÑÎgÈ
ÎÈÎÈ@À È ÎÈÎgÎc ÐÀ?Èϼ@Àe×g È Ñg@˼?õg ÎdÀÎÈ@À ÃÏÊÙϸ Ãiϼ g×i еáËÀÈɼiÏÓ ÏG Ï´ *·ÏÊÎÉáËo
ÎÈ?h´ há˼eÏÄ
?dËKÏÊ?ÈÏKÏÀ ÑgÈÉG@Ó ÐLk@Ó Ï¸ ÑgÏîÊg@´ ÑϹO È NÈÏÀ

ÐÀ@]Êe Ï]¸ ·ÎÈgÏ]Ä * ?dÀ@L]kcgÉ´ ÑgÈÉG@]Ó Ñg?É]G Ï]¸ MáËÁËGÏ]Ó ÐÊ@k@Ó@ÀÈ žÀh} g×i еáËï¸×õg NÈÏÀ

ÈÏÓ NÈÏÀ ,?dLk?õgÎÈ@À ÐKïÙÏÄe×õg ϸ ÐKÏHÊ@K ÏG áÐÁËGÏÓ @KÈÏÀ ÐÁáËÄ ¿ÏÄgÏG ÐÀ@KïÙÈ ÈɼÏÄ ÐÊgÈÉG@Ó
* rÎÈÏ]]¸ Ï]]îS ,?d]]À@ÅËS ÑgÈÉG@]]Ó Ñg@]]G Ï]]¸ ÈÉ]]G?c Ð]]îÀh} ÑgÏ]]îÊg@´ Ð]]µO×hK ÑõgÏ]]O ÈÏ]]¸ Ï]]K@´

¶áËÀÏ]K ·ÎÈ @Ê áÐÁËHG »áÈgõ ÎiÈ ÑÎÈ@wgÏk ·ÏÊ Ï¸ hK@Êi Ï´ ÏpËÁÊcgÏG ÑiÈÉï¸Ï_ Ñ@îÀ@´ Ã@LkcgÉ´
Ðï¸@k ϸ /76- ÎõgÏO٠ɹ @° gØL´c' +8 ÑÎÈ@wgÏk ,N?dG Ñi@kÏpËO ÐÀ@´Îhá˼@Ó Ñg@´ ÐKϼg@Ê
/743

’]Ê?i qáË]O á»@]k g?iÏÄ UÁáËO 3...' Ï´ áÑÈÏ´ÏÓgÎc ?È Ã@LkcgÉ´ ÐÀ@´ÏËÊÈÈfá˼ ÎÈ@wgÏk ÐáËO ÏG
ÑÎÈ@]wgÏk ÎÈÏKÎÈ?gi×c &?ÈÏÁÊÏÀ' ºkɼ È ’°ÏÀ@_ *·É´gÏ´ ÐÀ@´ÏwÈ@À ϸ ?dÀ@LkcgÉ´ ϸ NÈÏÀ
2- ÎgÏOÙ 17- Îg@¼e ³? ¤ ÐÀ@LkcgÉ´ ÐKÈÏÀ &%65

Ñg@]Êõh´ rÏ]À?ÈÏÓ Ï]´ *Ï]ÊÏÄ Ñg@]Êõh´ È g?i@G žÀ@GÈ@ÀÏG ÐÊ@OÈõgÈÏÓ ÐKïÙÈ g?Éw ϸ Ã@LkcgÉ´ ÐKÈÏÀ

0 -ÎõgÏ]OÙ ®ÊgÏ]o м@]k' ÑÎÈ@]wgÏk ,@ËÀ@½ï¸Ï]Ó È ?dÀϸØÄ ± @Ëï¸@LËÓ ± @lÀÎgϬ +8·ÎÈ *ÂîÀh}
/750 - Ðï¸@k

Ã@ÊÈɼÏ]Ä Ï¸ * ÏÊÏÄ ÑÎiÈ ÑgØS È ?gØS ÑÎÈ@wgÏk á“Ï} ÐLp} дÏÊÎÉáËo ÏG ³? ¤ ÐÀ@LkcgÉ´
Ï]]¸ ÐÀ@]]ÅËS ÐKÈÏ]]À ÐÀ@´ÎÈ@]]wgÏk ÂÊhKd]]ÀϼÏï¸ÈÎc È ÂÊ îÀ@GÈ@ÀÏ]]G ÎgÏ]]Ä *Ï]]KÈÏÀ îÀh]]}
ÐKÈÏ]À g@]S ¿Ï´ÏÊ ØG /705 “@k ϸ Ï´ gÉ}õgÉ} @G@G ± ·É´gÏ´ ÑÏwÈ@À +8qÊÈÏÓ *ÏÊ?dÀ@LkcgÉ´
Ï]G Ï]´ Ï]´ÈÉ´gÏ´ rÏÊÎÈ@]wgÏk ÈÏ]Ó Îg@]¼e Ð]xáËOÈ@Ä' +8ÑÎÈ@]wgÏk ,ÎÈ?h]ÁáËÄgÎc á“

¿Ï]Ó,ÎÈÏ]À@ÁáËÄ ¿Ï]ÄgÏG Ñ@À?ÉK ÑÎg@G ϸ áÑghá˼eÏÓ ÐÀ@ÅËS ÐKÈÏÀ ÑÎÈ@wgÏk ÂÊ îÀh} ’¼ÏTÁáËO
Ï]¸ rÏÊÏ]wÈ@À ÈÏ]Ó*Ϲ˼ &0\3'Ð]oÏ´ÏËÀ@O È Ï]Ê?dËÊ?igÏG ϸ Ϲ˼ 4.''ÑÏ´ÏËÊ?fáÊgc rÏÊÏwÈ@À

ÎÈÏ]´É´gÏ´ йËSgÏK ÑÏwÈ@À ϸ gÏÄ ÎÈÏLáËGÏÓ fáÊgc Ï´ÏwÈ@À È ?ÈõgÏÓ ?dáËO ÑÎgÈÏ} ÐáÊi ?dLk?õgÎÈ@À

ÑÏ]wÈ@À ÈÈc hK@Êi rÎÈϸ ,&Ã@LkcgÉ´ нáÊgÏÄ ÐKϼɵW ÐL_ÏLÊ@O' há˸ÈÏÄ Ï¸ Ï}ÏHÊc ÏK@}ÏÓ @K
Ñ@]G ÐKÈÏ]À Ñ ]G È ÎÈ@]ÁáËÄ ¿ÏÄgÏG ÐKÈÏÀ /732 *Ðï¸@k ϸ Ï´ * gÉH¼@S 8qËÀ?ÈÏÓ ÃÏÄ NÈÏÀ ÑhK

дÏÊÎÉáËoÏG ,’À gÈÈc ¶á˸ rÎdÀÎÈÏÓ Ï´ *áÑhÁáËÄÎcgÎc ᓠÐKÈÏÀ ÎÈ /731 Ðï¸@k ϸ Ï´ *ÃÏkÏW
ÏÊáÐO 1... ± /3..' Ã@ËËÀ@´ÏËÊïÙÉ° ·É´gÏ´ ÑÏ´Î G áÐk ÐLp}
&13.\...'Ã@ÊÏ]]]À?e×õg мÏ]]]ÄgÏG ÑÎf]]]áÊõg Î ]]]G &22' Ã?cÏ´Ï]]]wÈ@À Ï]]]¸ ÑÏ]]]À? G ÈÏ]]]Ó ÑØ]]]´
Ñ@]À?ÉK ,ºË¼gÏ]G Ï]K@}ÏÓ @ËÀÏ]K Ï]G Ï]À? G ÈÏ]¸ áÑd]ÀÏÄ Ñ@]À?ÉK ÎdÀÏ]wgÏÄ*Ï]¹Ë¼gÏG

ÑÏ]µÊjÀ Ï]K@}ÏÓ Ï]´ *ÎhK@Êi а? ¤ ÐKÈÏÀ мÏÄgÏG Ñ@À?ÉK ÑÎÉËÀϸ Ã@LkcgÉ´ ÑÏwÈ@À ÐÀ@´Î G
ÏL]]pÊÏ} ÑÏ]]´Îg@O Ñõh] G ÑØ]]´ ?d]]K@´ Ã@¼Ï]]Ä Ï]]¸ /757- Ðï¸@]]k Ï]]¸ ÃÏ]]K ÃÉ]]˹¼ &/6.\...\...'
ÎõgÏ]OÙ 11- Îg@]¼e &%65 ÑÎÈ@]wgÏk /76.- Ðï¸@]k Ï]¸ gÙ×c ÃØ]˹¼ &/6.\...\...'
41+40

ÃÏÀ@¼ÏÓ ³? ¤ ÐÀ@LkcgÉ´ ÐÀ@´ÏîÀh} ÏKÈÏÀ ÏËÊõgØG

± ºËÓ?h]lËÓ ÑõgÏo м@ŠÏÓ Ï¸ /726 Ðï¸@k ϸ rÏËÊõgØG ¿ÏÓ &ºËÓ?hlËÓ' @­ÊÏW ± ·É´gÏ´ ,/
¾´ /77. ÑÏ´ÏËÊfáÊgc È &ÏËÊh} 1.' ÑÏ´Î K *ÎÈ?h_?c JÎgϤ
¾´ Ñ?fáÊgc ÏG ÑõgØG áÐk ϸ ÏËËLÊhG rϹáËÄ ¿ÏÓ*&Ã@ÁH¸' ·É´gÏ´ “ØPÊõhK ÑõgØG ,0

È M]]k?õgÎÈ@À ÐËP]]k ÐÊ@]]ÊgÎc gÏ]]k Ï]]K@}ÏÓ Ï]]´ &@ÊgÈÉ]]k' n@]]ËÀ@G ± ·É´gÏ]]´ Ð]]¹áËÄ ,1
¾´ &666' ÐoÏ´ÏËÊfáÊgc

ÈÈc Ï]¸ Ã@Ë]oϼÏÓ * M]k?õgÎÈ@À ÐËP]k Ñ@]ÊgÎc gÏ]kϸ &@Ë´gÉK' »ØKgÈc ± ·É´gÏ´ йáËÄ ,2
¾´ &/..3' ÐoÏ´ÏÊfáÊgc È &ÏËáÊh} 2.' Ã@ÊÏ´ÏÊgÏÄ ÑÎ K Ï´ * MáÊc ¶áËO ÑõgØG

ÐÀ@´Ï]îï¹áË´ Ï]¸ ÐKÏ]HÊ@K Ï]G qÊÈÏ]Ó* Ï]ÊÏÄ qÊi@} ÑÎÈ@wgÏk *NÈÏÀ ÐÀ@¼@k ÑÎÈ@wgÏk ϸ ÏîS

+8ÑÎÈ@]wgÏk ,Ï]ÊÏÄ qÊcgÏ]G ÑiÈÉï¸Ï]_ ÑdÀϼÏï¸ÈÎc дÏÊÎÈ@wgÏk @ÄÎÈgÏÄ *È ·É´gÏ´ ÐKÈÏÀ
1 -Îg@¼e ÑÏLp_'

* ?cÏK@´ Èϸ * ÎÈch´ áÐO ÐLkÎc ÎÈ &/712' Ðï¸@k ϸ ³? ¤ ÐÀ@LkcgÉ´ ÐKÈÏÀ ÑÎÈÎgÎc ÏÀcg@ÀÏÄ
ÐL]kÎc Ñd]ÀÎÈ@À ÐKÏ]¼ÈɵW ÑÏ]´ÏK@Ä?c È ÎÈ@]wgÏk *ÈÉGÏ]À ÑØKÈÏÓ Ðµá˵¸Ï´ È bÏÊ@G NÈÏÀ Ï´

áÐL]kÏGϼ | Ø]G ³? ]¤ ÐKÏ]¼ÉµW @]Ê@Ó Ï]´ *?h´ÏÓÏÀ áÐO ÐpÊfáÊÈ?õg cgÉ´ “Ï} @KÏÄ *ÈÉHKh}?gÏkÏG
ÐKÏ]¼ÉµW »Ï]} Ï]¸ ÎcgÉ´ “Ï} ÐÀ@´ÎgÈÏ} ÏpáË´ ϸ áдÏÊ @LláËÓ @KÏÄ ÏÊÏpáË´ ¿ÏÓ * áÐÁáÊc Ñg@´ÏG
zË]Ä ÑÎÈÏ]ÀchµÀ?cÎÈ@Ó Ø]G ÎÈÏ°? ¤ ÐKϼɵW ÃÏÊÙϸ Ã@LkcgÉ´ ÐKÈÏÀ ÐK@Ä?c È Ã@¼@k *?d°? ¤

ÐKÏHÊ@KÏG ¶áËK@´ ÈɼÏÄ ³? ¤ ÐKϼɵW ÎÈÏÀ?ÈÏxáËO ÏG ¿ïÙÏG *ÎÈÉK@ÄÏÀ g@´ÏG Ã@LkcgÉ´ еáËoÏG
ÈÏÓ ÑÎÈÏÀ?ÉK Ðï¸ÈÏÄ È cgÉ´ ÐÀch´ ÐKÏÊ?ec È ÂÊõh´ ·Ïw еÊgÏ_ gÏÄ ¿ÏLlËG ÑÎcÏk ÐÊ?fáÊgc ÏG

@]À È ÃÏ]½}Îc еáËï¸ÈÏ]Ä ÈɼÏ]Ä ÎÈÏ]Ó gÏ]Gϸ ?d]°? ¤ ÐGÎgÏ]¤ ÑÏ]°ÏKØG É]áËÀ Ï]¸ ÎÈ?c ÑÏ]ÊÎÈÏKÏÀ
ÎÈ@]ÁáËÄ cgÉ]´ gÏ]kÏG д@Á¼@k ÑgØS È?gØS ÐK@kÎg@´ @ÄÎdÀÏw È gÏGÏKh} ?cÎÈ@ÁáËO Èϸ Ñg?ɼÏÄ

ÎdÀÉ} еï¸Ï_ ÐKÏHÊ@KÏG *Ã@µá˹¼ Îg×i @îï¸Ï¼Ø´ ØG ÐÁLk?É}?õg È cgÉ´ ÐÀchµGÎgϤ ÏG ÐLkÏGϼ ØG

ÃÈÉ]G Ï]´Ï½áÊgÏÄ ÐKϼ?gÎc ÈháË_ È Ã@¼@k Ñ@îáËS Ï´ *Ã@LkcgÉ´ ÐÀ@´ÏÀ?ÉS È NÏ´ÎgÏG È MËO ÏG
Èg@]´ áÐ]G qáÊÈÏ]¸ Ã@]µá˹¼ ÎgáÈi @î¸Ï]¼áÉ´ áÉ]G Ã?gjáÊÉ]}?õg ÏÀ?dÀõgc È ÏÀ@ áÈh¼@À gáÈi Ï´ÏwÈ@À е¸Ï_*
ÏG Ã@LkcgÉ´ ÐKϼÈɵW ¿?ÝÏG * Ã?háËÓ ± ³? ¤ ÐîÀÏS ÐÀϼÏKÈÉk ÏËÀch´ @K ÎÈÏËÁLpáËÄ ÐHk@´
* Ã@L]kcgÉ´ ÐÀ@_háÊe È Ã@_gÏk ÑÎÈÏÀchµLkÈgc ÏG ch´ ÐLkÎc Ã@´Îg@´ ÐîÀÏpáËO È bÏÊ@G ÐáËO

еï¸Ï]_ ÐÀ@´Ï]îÀh} ÏËËL]lÊÈ?dáËO ÐáËO ÏG È ÑØ_ ÐKÈÏÀ ÐK@Ä?c ÏK@îG ÐLkÎc ÐÀ?ÉK g@S ¿Ï´ÏÊ ØG
6&5 Ñg@ÊõhG ÐK@Ä?c ÑáÉÄÏG qÊÈÏÓ *N@µG ÐSgÏ_ Ã@LkcgÉ´

³? ¤ ÐÀ@LkcgÉ´ ÐÀ@´ÏËËÀ@}gi@G ÏËË´Ù@w

ÈɼÏ]Ä ÑÈÈf]á˼ Ï]¸ ³? ]¤ ÐÀ@L]kcgÉ´ ÐÊgÈÉG@]Ó ÐÀdÀÏ]kÏoÏ}ϸ *Ï]ÊÏÄ ÐîÀh} еáËï¸×õg ÐÀ@}gi@G
*Ã@´Ï]ËÊg@µÀ?õgØ} ÑÏ]K@ŵáËO gÏ]kϸ ÎÈÉGÏÄ Ñg×i дÏËÊgÏîÊg@´ @ÄÎÈgÏÄ *?dÀ@LkcgÉ´ ÐÀ@´ÎcÏk

@]ËÀc ÐÀ@KïÙÈ ÈɼÏÄ Ï¸ ÏîÀh} ÏËÊgÏîÊg@´ ¿ÏÓ Éµï¸ÏG ÏËÀ ?È ³? ¤ ÐÀ@LkcgÉ´ ϸ gÏÄ @ËÀÏK rϼÏÓ
ÈɼÏ]Ä ÑgØ]S È?gØ]S ÐKÏ]¼?gÎc È Ã?gÎiÉ} Ñg@G ÐÊg@µÀ?õgáÉ} ØG ÏLlÊÉáËO g×i È ÏÊÎÉáËo Ã@¼ÏÄ ÏG

Ã@KïÙÈ

ÐÀÈÉ]G g×i ÑØ]Ä Ï]KØG ?d]¼@ŠÏÓ Ï]¸ rÎÈÏÓ *ÏÊ?dÀ?õgØ} ϸ ¿?ÈÎcgÏG ÏG ÑgÈÉG@Ó Ñg@G ÑÎÈÏÓ gÏGϸ
áÐ]¼Îc ÈɼÏ]Ä rÏÀ@ËËLlÊÈ?dáËO ÈÏÓ ÐÁK@Ä ÎÈÏîÀÎcÏG,м?ÈÎcgÏGÏG Ã@ÊeÐÀ@´ÏËËLlÊÈ?dáËO ÐÁÊõgØ}

Ï]¸ È Â]GÎc ?d]ÊÏO ÎÈÏÀdÀÏ]kÏoÏ} È ÎÈÏÀchµÀ?cÎÈ@Ó È@ÊeظÏÁ´ÏK ÐÁKÈϵpáËO È Ñg@µÀ?õgØ} ÑØÄÏG

gÏ]kÎg@w ÎÈÏ]ËËÀ@}gi@G È ÑgÈÉG@]Ó Ñg@]G Ñ@]îáÊõg Ï]G qÊÈÏ]Ó *Ã?dÀ?õgáÉ} È ÃdÀÏkÎgÏO È ÃÈÉG c@Êi
ÈÏ]páË´ @ÄÎÈgÏ]Ä *MáË]wÏÓ ÃÈÉGÈïÙÏ]µáËK È ÑiØï¸@Ó ÈÎgÏG ÑgÈÉG@Ó Ñg@G*rÎÈÏÓ gÏGϸ @S *MáÊh´ÏÓ
дÏ]ÊÎfáÊõg Ï]G Ã@´Ï]páË´ ÐÀÈÉ]G ]O ·ÏÊÎÉáË]o ÏG *ÂGÎc O м?ÈÎcgÏG Èe×õgÏGe×õg ÐÀ@´ÏîÀÏLk@Ó
ÎÈÏLáËÁËGÏÓ ÑØ_ ?dÊgÈÉG@Ó ÑcÉ_ ÐÀdÀÏkÏoÏ} ÑÎfáÊõg ϸ hKg×i

ÈÏ]Ó,Ï]ÊÏÄ Ð]îÀh} Ð]µá˸×õg ?dÀ@ÅËS ÈɼÏÄ Ï¸ Éµï¸ ÏG *³? ¤ ÐÀ@LkcgÉ´ ϸ gÏÄ @ËÀÏK ·ÏÀ ÐÀ@}gi@G
Ï]¸ Ï]´ ÐKÏ]ËËÀ@´ÏËÊgÈÉG@Ó ÎÈ@]wgÏk ÑgØ]S È ÎÉáË]o È d]ÀÏÄÈ dÀÏ]w È Ñg×i Ð]áËO Ï]G rÏËËîÀh}
ÃÏÄ ?dÀ@˼gÏ} È Ñh­´ È ’°ÏÀ@_ ÐÀ@´ÏwÈ@À ºkɼ È Ï¸@Êc *·É´gÏ´ ÐÀ@´@}jáÊg@O

¼gÏ]} Ï]G N@]´ Ï]¸ N@´ ÎÈ?h´È@wÎõg м?ÈÎcgÏG ÏG ³? ¤ ÐKϼɵW ÑÏËËKÏÊ@Á¼eÈc ÏËÊg@˼?õg ¿ÏÓ
È Ï]¼?ÈÎcgÏG gÏ]Ä MáËG?d]ï¸Ï}ϸ Ð]o@LláËÓ È /77/ Ðï¸@]k ÐÀ?d]ï¸ÏÄ gÏ]k r@]O @KÏ]Ä @´ÏÓ ÑÈÎhÊÏO
ÏLkÏGϼ ÈÏÓ ØG ÃdÀ@°áÉK È ÂÊõhG È ‘oÉ´ È Ñg@´ÏO ?h_È ºáÊÈÏw È NÈÏw È R?h_ дÏÊ@îáÊõg ÈɼÏÄ

ÏLkÏGϼ ¿ÏÓ ØG @´ÏÓ ÐîÀÏÄ@¼ÏÄ È Ñg@µÊg@Ä qËÀ@LÊÏo á»Ï}ϸ È gÏG ÏLáÊh}ÏÓ

·Ï]Ê gÏk ÏKáÉLl_ ÑÈÏo È e×õg ÎÈÏË´ÏÊ@À?ÉK È jáËÄ ÈɼÏÄ ÏG ¾áÊgÏÄ ÐKϼÈɵW ÎÈÏpÊhK дÏÊÙϸ

È ÐKÏ]¼ÈɵW@ÀÈ ÐKÏ]¼ÈɵW ÎÈ?h]`µáÊõg ÐÀ@´Ï]lÀ?e@Ó È Ã@´Ï]Kg@O ÈɼÏ]Ä ÐîÀÏ]Ä@¼ÏÄ ÑÎÈÏ]Ó Ø]G
ÐÀ@L]kcgÉ´ È Ã@]ÅËS еáËÁGeÉ]° È ÃÉ]´ gÏ]Äϸ cgÉ´@À È cgÉ´ ÐÀ@kÏ´ ÈɼÏÄ È ÎÈÎÈ@À È ÎÈÎgÎc

Ï]´ÏKïÙÈ ÐÊgÈÉG@]Ó ÐÀ@]_ h]áÊe È ÎÈÏ]K@µG ?È@Ó Ã@LkcgÉ´ áÐÀ?ÉLG ÎÈÈi Ðw ÑÎÈÏÓ áÉG ÎÈÈch´ ³? ¤
Ï]¸ õh]O È h]áËK È ÐL]kÏGgÏk Ï]G cgÉ]´ ÑÎÈÏ]KÏÀ Ï]´ ÎÈÏÊ@´ ÏLáËÁáËG ¶áË_×c È g@G È ÎÈÏK@µG MkÈgc
ÑÎeáÈh]O Ð]Àch´ MkÈgc ϸ ϼ?ÈÎcgÏG gÏÄ @ÄÎÈgÏÄ* NÏÊfG ÑgÎÈÏL_ÏG ÏG Ðï¸?gdˬ ÑïÙ@Ó ÑgÏHáËk
@L]]láËÓ @KÏ]]Ä /77/ -Ñg@ÄÏ]]G Ñi× ]]O ÐÀ?dï¸ÏÄgÏ]k r@]]O ÑÏï¸@]]k Îc ¿Ï]]¸ * ÃÏ]]Ê@_fáÊgc È ÐK@]´
ÃÈÉG ¿?ÈÎcgÏG ÎÈÏËÊiØlï¸c È Ðo×gÏO ÏG g×i Ã@LkcgÉ´ ÐKϼɵW дÏÊ Ñ?Ècϸ ·ÏÊ ÐÀ@´ÏÁËG@´

ÑÎÈ@wgÏk ,?dÀ@ÅËS ÈɼÏÄ Ï¸ÏµáËkÏ´ ÈɼÏÄ È cgÉ´ ÈɼÏÄ Ñi@À@o Ñ@îáËS Ï´ *?cÎg?ÉG Èϸ

0... Ðï¸@k ± ÐÀ@´ÎõgÏOÙ .5* NXUGLVWDQ UHFRQVWUXFWLRQ 5DSRUW

áÊÉ]_ È U]ÀÎõg Ï]G Ã@]ÊØ_ ÐÀchGÎÉáÊgõ ÏG ÐKïÙÏkÎc ?dÀ@ÅËS ÑÈÈfá˼ ϸ g@S ¿Ï´ÏÊØG Ï´ Ã@´ÎcgÉ´
ÑÏ]Gg×i gÏ]kÏG M]kÎc Ã@]ÊØ_ Ã@]ËËÀ?ÉK ÐKÏ]ï¸ÈÎc É]áËÀ Ñg@]µÊg@Ä È á»ÈÏÄÏG ÈÎÈdÀ?giϼ?c Ã@ÊØ_
Ï]¸ ÎÈÏ]Ê@´ÏÁÁáËG Ã?È?h¬gÏ]G еáËÀÈɼiÏ]Ó È Ðk?h´É—c еáËKϼɵW È ÃhîG ?dÀ@ÊÏ´ÏKïÙÈÈ ÑgÏGÈÈõg

È ÐÀ@]}gi@G ÐîÀÏ]páËO È žÀh]} дÈÉ]xG È ÎgÈÏ} ÑÎe×õhO @ÄÎdÀÏw ÑiØlï¸cÏG g×i Ï´ *?cÏ´ÏwÈ@À
Ï]ÀïÙÈÏÄ ÈÎeáÈh]O ¿Ï]Ó /77/ - Ñg?c@]Ó ÐÁÊõgÏ]O?õg r@O ϸ dÀ?giϼ?c ³? ¤ ÐÀ@LkcgÉ´ ϸ Ã@ËÊgÈÉG@Ó
ÏG Ï´ *ÐÀchGÎÉáÊgõ ÏG È Ñg@˼?õg*ÐÊ?g?c *ÑgÈÉG@Ó Ñg?ÉG ϸ g×i дÏËÊg@îÀ?õgØ} r@O È dÀÏk Ã@ÊÎgÏO
?cÏ´ÏKïÙÈ Ï¸ MpÊÏ} ¿@ŠÏÓ
$ ],] * /777 Ðï¸@k* /41 ÎõgÏOÙ* jÊj¤ g?j˸ɴ'' +8ÑÎÈ@wgÏk

еáËï¸Ø]Sɘ @ÄÎÈgÏ]Ä *‘pÊÏ} ¿@ŠÏÓ ÏG NïÙÈ Ðk?h´É—c Ñg?ÉG ϸ Ñg@µÀ?õgØ} g×i rÎÈϸ ÏîS

ÑÏ]´ÏÊ Ï]´* MáË]wÏÀ ]G Ï]¸ Ã@ ÎÈÏ]Ó áÐ]GÎc,?c ÑÈÈõg ÐKÏ]ÊïÙϼش È ÑgÈÉG@]Ó Ñg@]G ϸ qËîÀh}
Ï]G ÐÀ@]}gi@G È ÑgÈÉG@]Ó Ñg@]G ÐÁKÈϵpáËOϸ ÏÊÏÄ ÑØ_ Ðï¸×õg qËÀ@´ÏÀ@¼@k Ь?h}ÉS ÐÀÈÉHoÏG?c

Ï]´ *@ÊgÉ]k *Ã? ]Ó *@]Ë´gÉK *³? ]¤ ÐÀ@´ÎgÈÉÁ]k ÐÀ@´Ï]µÊjÀ ÏÁáÊÉ]o gÏ]kÏG Ã@ËÀÈÉH]oÏG?c ÐáËO
*¶¸Ï´ÏG дÏÊÎÉáËoÏG Ý@´ ÈÏkÎgÏ´ ÐÀÈÉHoÏG?c @ÄÎÈgÏÄ ÂÀ@LkcgÉ´ нáÊgÏÄ ÑgÈÉÁk ÐáËkÈ@Ä

Ã@´ÏkÎgÏ´ ÑÏGgáÈi È Ã@´ÏËLlÊÈ?dáËO ÑÏGgáÈi @LláËÓÏ´ *?cÎg?ÉG Èϸ ÂÁËGÎc »áÈgõ Ã@lÊc ¶ï¸Ï´ áÐG@Ê
³? ]¤ ÑáÈg@¼Ï]} Ï]¸ ÏîS Ã@LkcgÉ´ È ³? ¤ gÏkϸ81ÑáÈg@¼Ï} gÏGϸ ÃÏÊ@À ¿ÏÄgÏG ?cÏ´ÏKÙÈ Ï¸
Ï]À@Ê×g@¼Ï} ¿Ï]Ó ?cÎÈÈcgÉ]G?g Ðï¸@]k Îc ÑÎÈ@]¼ ¿Ï¸ ³? ¤ ÐÀ@LkcgÉ´ нáÊgÏÄ ÑÏwÈ@À gÏkϸ Ï´
ÎÉG ¿?ÈÎcgÏG

ÑÈ?ÈÏ]]KÏG È áÐÁËGÏ]]Ó žÀÏ]]oÏ° È žÀÏ]]páËO gáÈi Ð]]µá˸ï áÈgõ @L]]láËÓ ?dÀ@L]]kcgÉ´ Ï]]¸ ÐÀ@]]}gi@G ÐKgÏ]]´
@´Îc Îc@ËO ÑáÉ_ Ðï¸áÈgõ еáËOɵáÊgÈ

Ñ@ËÀ@P¼áÉ´ áÑdÀÏÄÈ NÏHÊ@K ÐKgÏ´ ·?gáÉ_ gÏH¼?gÏG NÈÏÀ Ñg@ÊõhG ÐÀÈÉG g@´ÏG MkÎc Ñ?Èc ϸ
ÑcgÉ]´ È ÐÀ@]ËG Ñ@ËÀ@P¼áÉ´ &/1' ϸ O @LláËÓ * ÎÈÈdÀ@ÊÏ} ¿@ŠÏÓ ÏG Ã@ËËÀ@}gi@G Ñg@´ á“Ï} ÐÀ@ËG
ÎÈ@wgÏk, ÃÏ´Îc ÐÀ@}gi@G Ï´ÏKÙÈ Ï¸

1242- Îg@¼e 0../-6-/7 ÑeáÈg ÐKÏÊ?hG Ñϼ@ÀeáÈõg

Ð]lÀ?h­ÀáÉ´ ÐÊ@]KáÉ´ ÐÀd]À@ÊÏ}?õg*? } há˸ÈÏÄ Ï¸ Ï´ Ã@LkcgÉ´ ÐK?h´É—c ÐKg@O ÑÎhîÀáÉ´ ’Ê?Ècϸ
* ?c Ï]´Ï½áÊgÏÄ Ï]¸ N@]µG ÈÎõhÊÏ]O c?i@]Ó Ñõg?i@]G мÏL]lËk ?c Ñg@]ÊõhG Ã@LkcgÉ´ ÐK?h´É—c ÐKg@O

Ï]¸ M]áÊhîG ¶]À@G ÐKgÏ]´ ÐKÏ]HÊ@KÏG NÏ]HÊ@K ÐKgÏ]´ ÐLpO Ï´ * ch´ ÎÈÏÓ gÏkϸ ÐL_ÏS @ÄÎÈgÏÄ
еÀ@]G Ã?dÀÏ]w »Ï]}ϸ È ch]´ M]kÈgc Ñhá˸ÈÏ]Ä Ñd]ÀÎÈ@À еÀ@]G rÏL]kÏGϼ ÈÏÓ áÉG,?cϴϽáÊgÏÄ
еÀ@]]G 0../-6-/4 Ï]]¸ * Ãch]]´ Ð]]À?È?h¬ È ÎÈÎch]]´ ÃÎeáÉ]À Ñh]]K ÐÀ@´Ï]]µÀ@G ÑÏ]]GgáÈi @ÄÎÈgÏ]]Ä*hK

ÐîÀÏ]Ä@Ó* ¾áÊgÏ]Ä Ð¼Îg?É]w ÑÏ]ÁËG@´ дáÈgÏk ÐÀ?ig@G Ã@  xáËÀ ÑháÊcÎÈ@w háÊeϸ È?hGÈ@À ÑdÀÎÈ@À
?gc i@k ØG ÑÎÈÏÀch´

Ñg@]ÁÊc ÃáÉ]˹¼ UÁ]áËOÈ @ŠÏO Ã@LkcgÉ´ нáÊgÏÄ ÐKϼɵW ?doÏÀ@ËË´Ù@w ÈÏÓ ÑÎg@G ϸ gÏÄ
Ã@´Ï]µÀ@Gϸ ÈÉ]G M]kÎc ïÙ@G ÂÊõgÏO?õg qáËO ÑdÀÎÈ@À ÐKϼɵW Ï´*ÑáÉ_ ÐK@´ ÑÏÀ@kÏ´ ÈÏG ÎÈÏÊ?c
ÐÊ@k@Ó ÑÎÉáËoÏG @Ê NÈÏ´Ïo@O ÑÎÉáËoÏG | ÈÉG@À Ã@Ê?c

0../-6-/3 ÑeáÈg ÐKÏÊ?hG Ñϼ@ÀeáÈg ' 8 ÑÎÈ@wgÏk

ÎÈÏ]páËO ÈÎgÏ]G gÏÄ Ð¼?ÈÎcgÏGÏG /77/- “@k ÐÀ?dï¸ÏÄgÏk r@Oϸ Ã@LkcgÉ´ ϸ ÐÀ@}gi@G Ð_ÏÊ@G

ÎÈÉw

ÐKÏ]¼ÉµW ÐÀ@´Ï]wÈ@À »Ï]}ϸ ÐÁ]oÏw Îh]¬ ÐËÀ@]}gi@G дÏËÊdÀÎÉÊÏO Ï´ÏwÈ@À ?doÎg?ÉG Èϸ gÏÄ

q˵áÊd]ÀÏÄ È ÂáÊh´Ï]Ó b@w@°ÏG Ã@´ÏËËÀ@}gi@G ÏËÊdÀÎÉÊÏO ÑÏGgáÈi ÎÈÏÓ gÏGϸ @S * ÎÈÉLkÏG ³? ¤
@L]]páËÄ ÐL]]p} дÏÊÎÉáË] oÏG Ï]]ÊÎÈ 81 Ñ@îáÊõgÏ]]¸ d]]LÄ,« È º]]ÊáÈi@}È NÈÏ]]À ÐÀ@]]ÁáËÄ ·ÎÈ
áÉ]G Ï]]îÀh} q]]ÊgáÈi È Ï]]ÊÏÄ Ñd]]ÀÎÈ@À ÐKÏ]]¼ÈɵW »Ï]]}ϸ ÐÊÏ]]ÀÏÊÙϼÏÄ ÐÀ@]]}gi@G дÏ]]ËÊdÀÎÉÊÏO
ÙÈÈcgÏÄ

ÑáÈg@¼Ï]} ÐÀch´Îc@]ËO È ÎÈÏ]°? ¤ ÃÏ]ÊÙϸ M]áÊÉ´ Ð]Àch´ ]}?c r@Oϸ rÏËËÀ@}gi@G ÏÁoÏw ÈÏÓ
ÎÈÏ]Ê@´ÏÁK@Ä Ï]À@ËËÀ@}gi@G ÏÁ]oÏw ÈÏ]Ó @kÈÏÓ * ?d°? ¤ gÏkÏG ?hÀ@OÏk ÎÈ 81 ÃÏÊÙϸ ÑgÈÉG@Ó
Ã@¼Ï]L_ÉO È cgÈ Ð´ÏËÊg@ËÀ?i zËÄ ÏËËÀ@}gi@G ÏÁoÏw ¿ÏÓ ÐÀchGÎÉáÊgÏGÈ Ñg@˼?õg ÑáÉÄ gÏGϸ ¿ÙÏG*
$=,= * /777 *//68 ÎgÏOÙ'8ÑÎÈ@wgÏk , ÏËËÀ ?dLkÎc gÏGϸ

Nh]} ÐL]kÎc Ï´*Ã@L]kcgÉ´ нáÊgÏ]Ä ÐKÏ]¼ÈɵW ÐÀd]À?giϼ?c È /77/ Ðï¸@]k ÐÁÊõgÏ]O?õg Ñ?Èc Ï]¸
ÈɼÏ]Ä Ã@]ËËÀ?ÉK Ã@]´ÎcgÉ´ ?d]°? ¤ Ï]¸ g@]S ¿Ï]´ÏÊ áÉ]G Ã@L]kcgÉ´ ÐÀ@´ÎgÈÉÁk еáËoÏG gÏkÏG

Ñg@]GÈg@´ @ÄÎÈgÏ]Ä , ?dÀ@ÊáÉ_ ÐÀ@}gi@G еáÊg@GÈg@´ ÈɼÏÄ gÏkÏG ÃϵG Îc@ËO Ã@ÊáÉ_ еáËKïÙÏkÎc
ÃÎd]]G ¿@ŠÏ]Ó ‘]oáÈh¬È ÂÊõh]´ ÈõgáÉ]} Éï¸@]Ó È ÃÏ]€ ¶]áÊg Ã@]]ÊáÉ_ ÐáË]kÈ@Ä ÐÀ@]KÙÈ á»Ï]}ϸ Ã@]ÊØ_

ÐÀ@]GgÉ° Ï]KáÉG ³? ]¤ ÐÀ@L]kcgÉ´ È @OÈgÈÏ]Ó ÐÀ@´Ï]KÙÈ á»Ï]}ϸ @ÄÎÈgÏÄ*áÉ_ÈÏL]k?õg дÏÊÎÉáËoÏG
дÏÊÎÉáË]o Ï]G Ã@ÊÏ]´ÏKÙÈ gÏ]k Îch´ Ã@ËÊgÏîÊg@´ ÈÏKÈÉSÏG ³? ¤ È 81 ÑÏ°@¬ÈÈc ÑáÈg@¼Ï}
@ÄÎÈgÏ]Ä*ϽáÊgÏÄ ÈÏ]Ó ÐËÀ@]}gi@G ÑϹO Ð_ÏÊ@G ÈÐTËK? k ÐÁÊáÉo È@îáËS ϸ ÏîS rÎÈÏÓ*gÏîÊg@´
Ï]´*ÑÏ]o@G ÏÀchGÎÉáÊõgÏG ÐKÙÏkÎc ÈÏÓ áÉG*ÎÈÏLáÊgÏ}ÏÓ ÐoÏ´ÏËËo@G*ÏËËÀ@}gi@G й˹´ ϽáÊgÏÄ ÈÏÓ
ÎÉáÊgõ ÏG @HÊÏÓ Ã@LkcgÉ´ нáÊgÏÄ ÐKϼɵW ϴϽáÊgÏÄ Ï¸

31+04 ÎgÏOÙ -/777 N@ÊÏ_ »@¼Ï´ gáÉL´c

Ã@´ÎÈÉKhî´ÏÊ ÎÈÏKÏÀ Ñ 764- ÐÀ@´ÏËÊgÈÉG@Ó ?jk Ñg@ÊõhG ±

¿Ï]G ³? ]¤ Ñec ch]´gÎc Ñ 44/- Ñg@]ÊhG ÐKÏ]¸ÈÎc É]áËÀ Ð]pÊ@k@Ó ÐÀϼɊÏÓ /77.-6- ÐîÀ@¼Ï¸

ÑÏ]ÀÏÊ@_ NgÉ]´ Ï]Àch´ }?c ÈÏ]Ó ÑáÉÄÏ]G dÀ@OÏ]k ?d]°? ¤ gÏ]kÏG ÑgÈÉG@Ó Ñ?jk áÐï¸Ï¼áÉ´ rÎg@´

MÊÉ´ ÐKïÙÈ áÉG ³? ¤

?j]k ÑáÉÄÏ]G Ï]´* ÐÀ@´ÏK@]kÎg@´ È ³? ]¤ “Ï]} ÐÀ@´Ï]ËËKÏÊ@ áÈh¼ Îg@]´áÉÄ ÑáÉÄÏ]G /77/ “@]k ϸ
ÎÈÏÓ gÏGϸ*?dï¸ÏÄ Ã@ÊgÏk hK ÑÏpáË´ È gÎÉáËO @ÄÎdÀÏw È N@Ä ÐoÈÉK Ã@´ÏËËKÏï¸ÈÎc ÉáËÀ ÏËÊgÈÉG@Ó
áÐ]oáÈh­G ¶]áÊg@S žÀ@¼ &4' ÈɼÏÄ ÑáÉ_ ÐKÈÏÀ áÑhõ G áÐÀ?ÉLGÏ´ ?c ³? ¤ ÏG Ñ@îáÊg 8 1 ÐKÙÏkÎc

ÐLp}ÏG ³? ¤ “Ï} ÐÀ@´ÏËËLlÊÈ?dáËO ÐÁÊõh´ È ÂKÈÏ´@Êh¬ áÉG еÊh¼ÏÓ ÑgÙáÈc g@˹¼ 0' ÑõhG ÏG

ÐîÀ@¼Ï]¸ úûì Ñg@]ÊhG r?Èc ÎÈÏ]¸ È ch´Ï]À dÁ]kÏO ÑÎg@ÊõhG ¿ÏÓ ³? ¤ ÐKϼɵW ¿ÙÏG
ÎÈÎch´ ÐKÎõg ÐKÏHÊ@K ÃÈÉwgÎc ÎÈÎ 8 1 ÃÏÊÙϸ /77/ Ðï¸@k&7 *6'

2-Îg@¼e ÐxáËOÈ@Ä ÎõgáÉÁG ± ·?gáÉ_ ÏG gÏH¼?gÏG NÈÏÀ-ÐKÏï¸ÈÎc ÉáËÀ Ñg@ÊõhG' + 8 ÑÎÈ@wgÏk

ÎÈÏ]]pÊ@k@Ó ÐÀÏ]]¼ÉŠÏÓ ÃÏ]]ÊÙϸ Ï]]´*ÎÈÉKhî´ÏÊ ÐµáÊg@]]ÊõhG ·?gáÉ] _ Ï]]G gÏ]]H¼?gÏG NÈÏ]]À Ñg@]]ÊõhG
áÉ]G Ï´*ÐK@´ дÏÊÎÈ@¼ áÉG*³? ¤ ÐÀÙÏ} ÐÀ@´ÏËËKÏÊ@ áÈh¼ ÏpáË´ ÑgÏkÎg@w ÐLkÏGϼÏG*ÎÈÉwgÎc

ØG*?cÈ?hµÊg@]Êc дÏ]Ê?cÈϼ ϸ ÐÀ?c×g@¼Ï} ØG*³? ¤ gÏk ÐÀ@´ÏÊgÈÉG@Ó ?jk ÑÎÈÏÀ@¼ È Ãch´ Îc@ËO
м@ŠÏ]ÓgÎc Ï]¸ ÃÈÉG?hÁáËOÏ]k ?d]°? ¤ gÏ]kÏG ÎÈ 81 ÃÏ]Ê٠ϸ Ï´ ÑÏÀ@Sgϼ ÈÏÓ ÐÀch´Îc@ËO
áÉG gáÈi еáËL¬h}È } ÑáÉÄ ÎÈÉG rÎÈÏÓ *³? ¤ ÐÀ@´ÎeÉ´áÉ´ Ï´Ïw ÐÀchGÈ@Àϸ È MáÊÉ´ ÐÀch´ }?c

ÎÈÉ]HKh} ÑÏ]À@ÀÏÊÙ ÈÏ]Ó ÈɼÏ]Ä Îg@ÊõhG ÈÏÓ *ÎÈÏËËÀ@}gi@G ÈÐÀÈÈgÎc ÈÑg@˼?õg ÑÈÈõg ϸ ³? ¤ “Ï}
Ãch´ Ã@ @G ÎÈÎgÏk ϸ Ï´ ÑáÉ_
?c ÑÎÈÏ]Ó Ðï¸ÈÏ]Ä ¿ÝÏ]G ?cÏ]À ÐKÏ]Ê@ áÈh¼ Ñg?É]G Ï]¸ еáË]poáÉ´ È á»ÈÏ]Ä zË]Ä ³? ]¤ ÐKÏ]¼ÈɵW
ÐKïÙÏ]]kÎc ÑÎÈÏ]]À@¼ ÐL]]kÏGϼ È ÑáÉ]_ ÐÀ@´Ï]]ËÊdÀÎÈÎegÏG áÉ]G Ð]]ÁáËG Ñg@´Ï]]G ÎÉáË]o ÂÊ ]]o@GÏG

ÎÈÏ]]KÏÀ g@]]S ?Èc*³? ]]¤ ÐÀÙÏ]]} ÐÀ@´Ï]]ËËKÏÊ@ áÈh¼ Ï]]páË´ ÑgÏ]]kÎg@w*ÐK@ËSϸ ÑgáÉK@]]LµÊc
ÐoÎg@ÊõhG ¿ÏÓ ³? ¤ ÐKϼɵW @LpáËÄ ¿ÙÏG * ch´gÎc 5.4 ÐK@Gϸ Ñ764 - Ñg@ÊhG Ã@´ÎÈÉKhî´ÏÊ
Ðï¸@k 3 - ÐîÀ@¼Ï¸ È@À й¼ Ñg@w@ÀÏG á»@k r@O ?dËÊ?Èc ϸ @K @LkÎÈ ÑgÏH¼?gÏGÈ ÎÈÎchµKÎõg
,ch]´ “É]H° @SÈÏ]Ó Ã@ËL]oÏw ³? ]¤ ÐÀÙÏ]} ?ÈÏ]´ ÑϊϵoÏÓ ÈɼÏÄ ÈÏÓ r@O ch´ “ÉH° /774

0 -Îg@¼e ÑÎgÏOÙ 0../- Ðï¸@k @ÀÏG dÀϼ@Ëk Îg@¼e ÐxáËOÈ@Ä '+ 8ÑÎÈ@wgÏk

Ã@_gÏ]K д?gáÉ]_ Ï]G gÏ]H¼?gÏG NÈÏ]À Ñg@]ÊõhG ÐK@]Ä?c ÐÀ@¼@]k ÑÏL_ÉO ϸ & # /1' È?hGÈ@À Ñg@ÊõhG

8 ÐL]ogÏOgÏk È ÑháÊcÈ@w háÊeϸ áÉ_ ÈÏLk?õg ÑÏSgϼ ÈÏG Ã@LkcgÉ´ нáÊgÏÄ ÑÏwÈ@À áÉG ÎÈÈch´
ÐÀÙÏ]]} ÐÀ@´Ï]]ËËKÏÊ@ áÈh¼ Îg?ÉGÏ]]¸*áÑh]]µG VgÏ]]_ Ã@´Ï]]ËËKϼÈɵW@À ÎÈ?h]]`µáÊg Ï]]¸ áÑd]]ÀÏÄÈ1
Ï]´?gáÉ_ È ÐÀÏ]¼Îcg?É_ Ã@ËîÀÏ]páËO ÎgÏ]Ä rÏ]À@ËËKÏÊ@ áÈh¼ ÏËËLlÊÈ?dáËO ÈÏÓ*ÐLp}ÏG Ã@LkcgÉ´

ÎõgØ]ÁG Ï]´Îg@ÊhG Ñ@KÎgÏ]k Ï]¸ ÂÀ@´Ï]ËËKÏÊ@ áÈh¼ ÏËËL]lÊÈ?dáËO Ñh]K Ðï¸@G áÑdÀÏÄ È ÂÀ@´ÏËË´ÎgÏk
¿Ï]]ÄgÏG gáÈi áÉ] G @]]páË´ Ðï¸@]]G Îg@]]ÊõhG ÈÏ]]Ó /775 -“@]]k Ï]]¸ ?Èc ÎÈÏ]]¸ ¿ÙÏ]]G & / 'Îg@]]¼e Ð]]xáËOÈ@Ä
дgÏ]Ó È ÂÊõh´*ÐÀÏ]¼Îcg?É_'ÎÈÏ]Kh} ÑÏ]À@KgÏ´ ¿Ï]Ó ÐL]p}ÏG ?ÈÏ´*ÐKÏÊ@ áÈh¼ ÑhK ÐËLlÊÈ?dáËOÈ
È Ãcg@]]]À NÈÏ]]]À Ð}ÎcÏ]]]Ê ÑïÙ@]]]´ È Ï]]]kÎgÏ´ *ÐL]]]kÈgdÀÏK*ÐKÙÈÈ@Ä ÐL]]]kÎc Ï]]]ÀdÀ@ÊÏ}
ÈɼÏ]]]Ä È ÐÀáɬÏ]]]¸ÏK ÐÀ@]]]ÅËS È áÉ_È@]]]À ÑdÀÎÉÊÏO*ÎcgÎÈgÏO*á»@´ÉL]]]p´*È@Ó*@GÎg@´*Ã@ÁáËÄgÎc

áÐSÏL]pËÀ*ÎÈÏÀchµÀ?cÎÈ@Ó*ÈÉÀ@_ ÐÀchµL]kÈgc *ÎÈÏÁL]k?É} Ñg@GÈg@´*ÑdÀÎÉÊÏO ÑhK ÐÀ@´ÎÉáËo
Ã@´ÎdÁÄ@ÀÏO È Îg?È@Ó Ñg@GÈg@´ È Ãch´

43-ÎgÏOÙ */776Ðï¸@k- 4 -ÐîÀ@¼ 764-Ñg@ÊhG 8 1 ÐKgáÉO?g ' 8 ÑÎÈ@wgÏk

ÈÉG ¶áËoÏG Ï´ 0HPRUDQGXP ‘pÊÏîáËK ÑÎÈÎgÏ_ G ÎÈÏ°? ¤ ÐÀ@LkcgÉ´ ÑÎg@Gϸ

Ñd]ÀÏGϸ 3- Ð]oÏGϸ ÏÁL]pÊÏ} áÐK ÑÎÈÎgÏ_ G ÈÏÓ &·?gáÉ_ ÏG gÏH¼?gÏG+ NÈÏÀ' 764- Ñg@ÊhGϸ
ÐÀ@]´@}jáÊg@O áÐ]k gÏ]Ä ÐÀ@´ÏËËL]lÊÈ?dáËO Ð]ÁÊõh´' á“Ï]Ó ÎÈÉ]wgÎc /774-“@k 3-ÐîÀ@¼ ϸ Ï´ 0.-

ÐxáËOÈ@Ä ÐáËO ÏG ÏÀ@ËËLlÊÈ?dáËO ÈÏÓ ÐÀchµoÏG?c áÐGÏÓ ÎÈ 81 ÃÏÊÙϸ ÐÀ@½á˹k È ·áÉÄc*há˸ÈÏÄ
Ñg@]]ÊõhG ÐáËOÏ]]G*&/774-Ðï¸@]]k 3- ÎgÏ]]OÙ&·?gáÉ]]_ Ï]]G gÏ]]H¼?gÏG+ NÈÏ]]À'Ñg@]]ÊhG Ñ/- Îg@]]¼e

Ã@_gÏ]K áÉ]G Ð]°? ¤ ÐKÈÏ]À ÐÀ@¼@]k ÐK@]Ä?c Ñ&#/1'ÐL]p}ÏG Ã@LkcgÉ´ нáÊgÏÄ ÑÏwÈ@À*È?hGÈ@À

ÐÀ@L]kcgÉ´ ÑÎÈÏ]À@ÁK@ËÁG Ãch]´ áÐSÏL]pËÀ È Ã@´Ï]ËËKÏÊ@ áÈh¼ ÏËËL]lÊÉáËO ÐÀch´ ’G?c áÉG*ÎÈ?h´
нáÊgÏ]]Ä ÑáÉ_È@]]À ÐKÙÏ]]kÎc ÐîÀÏ]]Ä@¼ÏÄÈ Ñg@´È@ÄÏ]]G rÎÈÏ]]Ó Ï]]´*ÑÎÈÏ]]ÀchµÀ?cÎÈ@Ó È ³? ]]¤

ÐKÏ]¼ÈɵW ÐÀ@]´ÎÈ?h`µáÊg ÈɼÏ]Ä Ñ?õh]µáËK Ñg@´È@ÄÏ]G È 81 ÐÀ@´ÎÈ?h`µáÊõg »Ï}ϸ Ã@LkcgÉ´
0-ÎõgÏOÙ /775- “@k ϸ 764- Ñg@ÊõhG' MáÊgcÎc ¿@ŠÏÓ Ã@´ÏËÊáÉ_È@À È ÎÈÎgÎc ÐKϼÈɵW@ÀÈ
Ã@L]kcgÉ´ нáÊgÏ]Ä ÐKÏ]¼ÉµW Ñg@]´È@Ä È ÐKÏ]Ê@ áÈh¼ ÐKϼg@Ê ÑhÊiÎÈ i?iÏ° ²Ë¬Ïo gáÉL´c jáÊgÏG
g×i Ð]µá˼?h}×hO ·?gØ_ ÏG gÏH¼?gÏG NÈÏÀ м?h}×hO 764-Ñg@ÊõhG Ï´ ÎÈÎch´ ÎÈÏÓ gÏkϸ ÐL_ÏS

gáÈi Ï]ÊÏÄ ÎÈÏ]½áËÓ ÐÀ?ÉL]pËÀ?c ÈÏ´Ï]wÈ@À gÏ]kÏG ÑgáÈi дÏËÊgÏîÊg@´ ³? ¤ ÐÀ@LkcgÉ´ ØG ÏîÀh}
MáËG ¿?ÈÎcgÏG gÏÄ ÂÊg?c?ÉËÄ ÈÎcÈÉkÏG È ¶ï¸Ï´ÏG
0- ÎgÏOÙ 0../ - Ðï¸@k i?iÏ° ²Ë¬Ïo gáÉL´c ' +8 ÑÎÈ@wgÏk

нáÊgÏ]Ä ÐKÏ]¼ÉµW ÐîÀÏ]Ä@¼ÏÄÏG áÑh´Ï]ÓáÐSÏGáÐS ÎÈÎ 81 ÃÏ]ÊÙ Ï]¸ È?hGÈ@À Ñg@ÊõhG м?h}áÈhO
ÑÏ]À?ÈÏÓ |*ÃÏ]´Îc g@]´ ¾áÊgÏ]Ä ÐKÏ]¼ÉµW Ï]¸ | ÑÏÀ?ÈÏÓ ÈÏÀ?gáÉ_ÏwÈɼ ÈÏÓ ÐKÏHÊ@KÏG Ã@LkcgÉ´
ÑÈ@]ÁáËO Ï]¸ ÃÏ]´ÏÓ Ñg@]´È@ÄÈ ÐîÀÏ]Ä@¼ÏÄ ?h]µáËK ÈɼÏ]Ä ÃÏ]´Îc g@]´ 81 ÐÀ@]´ÎÈ?h`µáÊõg ÑÙÏ]¸

ÐÊÉKÈÏ´gÏk È ÐµáËOɵáÊgÏG ϼ?h}áÈhO ¿ÏÓ ÐÀ?d¼@ŠÏÓ

Ï]]´Ï½áÊgÏÄ Ñ îL]]pO ¿?ÈÎcgÏ]]G еáËOÉ]]µáÊg дÏ]]ÊÏScÉG Ï]]G È?hGÈ@]]À Ñg@]]ÊõhG rÎÈÏ]]¸ Ï]]îS
@]îáÊg ÈɼÏ]Ä Ï]¸ È ÑgÈÉG@ÓÈ ÐÊ?g?c дÏÊ@À?ÉK ÈɼÏÄ ÏG ¾áÊgÏÄ ÐKϼÈɵW ?dpËK@´ Ã@¼ÏÄϸ*N@´ÏÓ
ÐÀ@]]Êe ÐÀchµ]]oáÉ_ áÉ]]G ÎÈ@ÁáËÄáÐSÏ]]G ÑÈ?h]]´ n@OÉ]]k È r@]]G gáÈi Ðï¸ÈÏ]]Ä Ã@]]Êe ÐÀ@´ÏL]]kÈgc

ÎÈ@ÁáËÄ MkÎcÎÈ ÐpËo@G дÏËÊi@l´@w È Ñi?È@ËS áÐG ³? ¤ ÐÀ@LkcgÉ´ ÐÀÙÏ} ÐÀ@ËËKïÙÈÈ@Ä

È Ãch]]´ áÐSÏL]]pËÀ Ñg?É]]G Ï]]¸ ÎÈ@]]ÁáËÄ áÐSÏ]]G Ð]]îÀh} gáÈi Ð]]µá˸ï áÈgõ È?hGÈ@]]À Ð]]¼?h}áÈhO @ÄÎÈgÏ]]Ä
ÃÈÉ]G ÈÉ]G Ã?háÊÈ gÏÄ Ã@ÊÏGgáÈi Ï´*³? ¤ ÐÀ@LkcgÉ´ ÐÀ@´ÏK@ÅáÊcÈ dÀÉ} ÑÎÈÏÀchµÀ?cÎÈ@Ó*ÈÎÈÏÀ@Êe

áÉ]G cÉ_@]Ê *ÃÈÉ]G?h´ eÉ]´ »Ï¼áÉ´ÏG&dÊ@káÉÁËS'@Ê * ÃÈÉG?h´ »@­ÀÏÓ @Ê * Ã?g@G@˽˴ | ÐÀ@´Ïµï¸Ï_ È

ÈÏ]¸ ÎÈ?c ̼@ŠÏ]Ó ¾áÊgÏ]Ä ÐKÏ]¼ÈɵW ÑÏ]ÊÎÈÏÀchµÀ?cÎÈ@Ó ÈÏ]Ó ÎÈÏÀ?gjáÊÉ} Ã@µá˹¼ ÎgáÈi @îï¸Ï¼áÉ´
Ï]KϼÈɵW*?d]½áÊgÏÄ ÐKÏ]¼ÈɵW &1\2'ÑÏÁËG@´ ÑgÏHáËk ϸ ÐKÏHÊ@KÏG ÈÈcgÉG?g Ñϼϴ Ïï¸@k dÀÏw

¿@ŠÏ]]Ó Ï]]G ÎÈÏ]]Ó ÎÉËÀ?ÉLÀ@ÊÏ]]À ÈÈcgÉ]]G?õg Ðï¸@]]k&0.' Ï]]¸ ³? ]]¤ ÑÈÉ]]páËO ÐÀ@´Ï]]´ÏÊ?Ècϸ ·Ï]]Ê
qËÀ@´×g@¼Ï} ÐÀÈÉGÏÀ ÐK@´ ϸ È ³? ¤ ÑgÈÉG@Ó Ñ@À?ÉK ÈɼÏÄ ¿ÏG*ÂÀÏÊÏîG

ch]µáËO ÐL]kÎc /774 - Ðï¸@]k ÐÊ@]KáÉ´ Ï]¸ &·?gáÉ]_ Ï]G gÏ]H¼?gÏG NÈÏ]À' /773 “@]k 764 Ñg@ÊõhG
¶]áÊg ÐÀ@´Ï]K?ÈÎcgÈ ÈÏ]´Îg@ÊõhG ÑÎfáÊgc gÏkϸ 8 1 È ³? ¤ ÐKϼɵW ÑÎÈÏÓ Ñ?Èc ?h´ Îc@ËOÈ
g@]˹¼ ÈÈc ÐÊ@]G Ï]´ * N?cÏ]Ó ³? ]¤ ÐKÏ]¼ÈɵW Ï]G NÏï¸Ø¼ Ï´ áÉ_ ÏKh}ÏÓ ÑÎÈÏÓ qÊÈÏÓ * ÂKÈÏ´
@]K Ï]KÈÏÀ ÑhG ÐÀch´ g?cgÈÉÁk ¿ÏÓ,ÐoáÈh­G ?ceáÈgõ ÑÎÈ@¼Ï¸ ÑáÉ_ ÐKÈÏÀ еÊh¼ÏÓ ÑgÙáÈc

È ? îï¸Ï]Ä ÏËÊg?cgÈÉÁ]k ÈÏ]Ó * È?h]´ h]K Ñg@µÀ@k@Ó /777 Ðï¸@k ϸ ¿ïÙÏG ÈÉG ¿?ÈÎcgÏG /776 Ðï¸@k
Ãd]À@ÊÏ} ·ÎÈ*ÑhK ÐÀ@´Îg?ÉG Ï´ ·ÏÊÎÉáËo ÏG ?õgØ} ÎÈÏÀ@¼gÎcÈ ·?gáÉ_ @ËÀÏKϸ ϴϼ?h}áÈhO ÑáÉk@Ó
@ÄÎÈgÏ]]Ä ÎÈÏ]]ÀhµÀ?cÎÈ@Ó*ÑgÈÉG@Ó ÐÀ@]]_háÊe ÑÎÈÏÀchµL]]kÈgc É]]´ÎÈ ÎÈÏ]]LáÊhîG qËKÏ]]Ê@ ×h¼ È

NÈÏÀ Ñi@kÏpËO ÐÀch´ O ÐÀ@´Îg?ÉG

ÐL]kÎc ÎÈ Ï]¸ / ÐlÊϬ 1- ÎgÏOÙ /776 Ðï¸@k 81 ÐKgáÉO?õg' +8 ÑÎÈ@wgÏk
N@Ä ÐÊ@KáÉ´ 775-4-5 Ï¸È chµáËO

Ð]ÁÊõh´ ÐÀ@´ÎgÎd]Áá˸ÏG ÑÏL]kÎc ¿Ï]´ÏÊ * ?h]´ Ï]À?ÈÎõg ³? ]¤ ÐKÈÏ]À ÑõhG ¿Ï´ÏÊ ?c774-/.-/3 ϸ
ch´ 8 1 ÏG rϵpáËO Ã@ÊÏ´ÏÁÊõh´ ÑÎg@O È ÂK@Ä ¶áËO /775-/0 ÐîÀ@¼Ï¸ а? ¤ ÐKÈÏÀ
ÃáÉ˹¼ 5// ÏÊch´ ÑÏ´Îg@O ÑõhG mÊϬ ?Èc *mÊϬ &/.' ÏLpÊÏ} Ã@´ÏlÊϬ ÑÎg@¼e 0../-4-1. ϸ
0../- Ðï¸@]k 8 1 ÐÀ@´Ï]Ë˨@ÀáÉ° Îg@]¼e ÑÎÈ@]wgÏk, 0../-5-05 Ï]¸ еÊh¼Ï]Ó ÑgÙÈc


764- Ñg@ÊhG / -ÎgÏOÙ

0../-//-1.- @]K ÈÉ]G ¿?ÈÎcgÏ]G ÎÈ 0../-5-2 Ï]¸ Ï]´ * Ï]´Ï¼?h}áÈhO Ñ@L]láËÓ Ð¼Ï]ÊÎc Ð]lÊϬ Ï]¸

g@]˹¼0\/3 ÑÏ]µÊjÀ Ï]´ &ÑÏ]GÈc' Ñ@îáÊõgϸ ÎÈÎgÎc ÏKÎÈ?gcháËÀ NÈÏÀ ºË¼gÏG ÃáÉ˹¼74\1 ÑϵÊjÀÈ

ÑÎÈ@]wgÏk*еÊh¼Ï]Ó ÑgÙÈc g@]˹¼/\74 ÏK@´ÏÓ rϼÏÓ*ÎÈÉG ÑÏ´ÏÁLoáÈh¬ Ð_hÀ а? ¤ Ñg@ÁÊc
8 1 2 , 8 1 ± ÐKgáÉO?õg ' +8

Ã@]ÊÈÈõg h]K ÐÀ@]KÝÈ È ?È@]Ó eáÈgõ È ÐÊ@OÈgÈÏ]Ó ÐÀ?É]˼ È g@ËL]oÏ} gáÈi ?cÈÈcgÉ]G?õg ÑÏï¸@k rÏo ¿Ï¸
Ñg×i дÏ]ËÊgÏîÊg@´ 764- Ð]¼?h}áÈhO ?ÈÏ]´*Ï]À@ÊÈÉLÊc Ã@ÊáÉ_ ÑÈ@wÏGÈ ³? ¤ ÐÀ@LkcgÉ´ ÏKáÈch´
ÐÀ@]]´Îg?ÉG ÈɼÏ]]Ä Ï]]¸*Ã@L]]kcgÉ´ ÐÀÙÏ]]} È Ã@L]]kcgÉ´ ÑÎÈÏ]]ÀchµÀ?cÎÈ@Ó gÏ]]kϸ ÎÈÉGÏ]]Ä
gÏ]]kϸ ÎÈÉGÏ]]Ä ÑgáÈi дÏ]]ËÊgÏîÊg@´ Ï]]¼?h}áÈhO ÈÏ]]Ó ?ÈÏ]]´ ÑÎÈÏ]]¸ ÃÈÉ]]G @]]ËÁï¸c ÑÈ?ÈÏ]]KÏG*È?dÀ@Êe

ÑÎÈÏÀdÀÏ]kÏoÏ} ÐÀ@]´Îg?ÉG ÈɼÏÄ Ï¸ *È áÑÉÀϸ gÏk Ï´ÏKÝÈ ÑÎÈÏÀdÀÏkÏoÏ} ÈÎÈÏÀchµÀ?cÎÈ@Ó
,ÐL]]p} ÈáÉ_ÈÏL]]k?õg ÑÎÉáË]oÏG Ï]]´Ï½áÊgÏÄ ÐÀ@]]ËKÙÈÈ@Ä ÐËKÏ]]ÊÙϼáÉ´ ÐÀ@]]Êe È Ð]]Ê?g?c È ÑgÈÉG@]]Ó
0../-//- ÑÎg?ÉáËÓ  ,N Ã@LkcgÉ´ Ðk@GÉîÀÎc - cϙÏÓ cgáɸ ÑÎÈ@wgÏk

ÃÈÉ]G ÐL]o@ÓÏG Ã@]ÅËS ÑdÀÎÈ@À ÑáɵÀ?i ϸ È @µÊgϼÏÓ Ï¸ Ï´ &Ñhá˸áÉÓ »áÈg@´' gáÉlˬáÈhO @ÄÎÈgÏÄ
³? ]¤ ÐKÏ]¼ÉµW ÐKÈÏ]À ÐÀ@¼@]k ÐK@]Ä?c ÑÏÀÙÈÉO ÈÎg@O ÈÏÓ Ï´' 8 ÏÊ?È ÐÀÈÉwáÉG È G @´Îcg@´
Ï]]G @À@L]]kcgÉ´ Ï]]¸ ¿ïÙÏ]]G*ÎÈ@ÁáËÄ Ñg@´Ï]]G R?h]]_ дÏÊÎÉáË] oÏG gÏ]]Ä @L]]láËÓ @]]K ÎÈÏ]]ÁÊháÊcϸ gÏ]]Ä
8 ÑÎÈ@]wgÏk ,&ÎÈ?h]ÁáËÄ g@´ÏG ÐÀ?ÉLpËÀ?c ÈÏ´ÏKÝÈ ÑdÀÎÈÎegÏG áÉG еáËOÈ ¶áÊgÏG gáÈi ÎÈÏÀ?ÈÏxáËO
0../-5-/3 MkáÉO ‘Áo?È Ñϼ@ÀeáÈg± Ñhá˸áÉÓ »áÈg@´'

Ï]ÊÏÄ ÑáÉ]_ ÐK@Ä?c &·,Ç,^'ÎÉÊc ÎÈáÉ_ ÏG ÐîÀh} ÑgáÉS È?gáÉS ÐÊg@µÀ?õgáÉ} gáÈi ³? ¤ ÐÀ@LkcgÉ´
È ÈÈ@]_Èõg ÑgÈÉG@]Ó ÐÀ@_háÊe ÑÎÈÏÀchµLkÈgc È ÐÀ?cÎÈ@Ó Ñg@GÈg@´ áÉG ?hµáËK ÑÈɼÏÄ ÐÀ@´ÏK@Ä?c*È
Ï]´* ÑÏ]K@Ä?c Îf]áÊõg ÈÏÓ *ÃÈ@ÁáËÄ g@´ÏG Ã@LkcgÉ´ ÐÀ@µï¸Ï_ ÐÀÏÊ@_fáÊgc È ÐÊÏ´ÈÉÀÏÄ ÑdÀÎÈÎegÏG

Ð]áËO Ãch]´ Ã@] @G Ï]´ ÑÏ]À?g@´ ÈÏ]Ó ÈɼÏÄ*764-Ñg@ÊhG Ñϴϼ?h}áÈhO ÐÀ@¼@k ÐK@Ä?c Ñ&#/1'
ÃÈÈõgÏ]G @_Ï]Ó gÎc Ï´ÏKÙÈ ÐÀ?ÉLpËÀ?c gÏkϸ ϴϼ?h}áÈhO ÑgÏîÊg@´ È ÐîÀh} qÊÈÏÓ*ÃÈ?gd¼@ŠÏÓ

ÎÈÏLá˹áËÅG ¶áËÀ@¼É} ÑÎÈÏÓ áÐG ÐÊ?hµo@ÓÈ

Ñg@´Ï]G *Ï]ÊÏÄ ÑØ]_ ÑÏ]´Ï½áÊgÏÄ ÑcÉ]_ ÑÎgáÉ]S Ï]¼ÏÄ ÐK@Ä?c qËÀ@LkcgÉ´ нáÊgÏÄ ÐKϼɵW

ÎeáÈh]O Ø]G @ÄÎÈgÏ]Ä*Ã@L]kcgÉ´ нáÊgÏ]Ä ÐKϼɵW ÐÀ?gÏHÀ@¼gϬ È g@µáÊh´ ÑÏwÈɼ ÐÀ?c áÉG ÐÁáÊc
È ÌÊÏ]]´ÈÉÀÏÄ Ï]]ËÊdÀÎÈÎegÏG Ï]]G ÑáÉ_ÈÏL]]k?õg@À È áÉ_ÈÏL]]k?õg Ñd]]ÀÎÉÊÏO Ï]]´*ÐÀ@´ÎgáÉS È?gáÉ] S

ÏÊÏÄ ÎÈÏÀ@LkcgÉ´ ÐÀ@µï¸Ï_ ÐÀ@´ÏÀÏÊ@_fáÊgcÈ

ϵÀÉ]w *áÑh}Ï]Ó ÐL]pO ÏÀ@´Ù@]w gáÈi È?cÏ]Ó c?i@]Ó Ñg?i@]G мÏL]lËk ÐÀ@]Ä Ã@L]kcgÉ´ ÐKϼɵW
Ð]Àch´ Îc@]ËO Ñ@KÎgÏ]kϸ*ÏÊ?cϴϽáÊgÏÄ ÐÀ@µï¸Ï]_ Ñd]ÀÎÈÎegÏGϸ Ï]½áÊeg ÈÏ]Ó Ï]´ * Ï]Ê?È Ã@Ê?ÈõhG
Ï]]]]K@Ä?c ÈÏ]]]]¸ Ã@L]]]]kcgÉ´

нáÊgÏ]]]]Ä ÐK@]]]]Ä?c Ï]]]]oÏG @L]]]]láËÓ É´@KÏ]]]]Ä 764-Ñg@]]]]ÊhG

·áÉÄc È há˸ÈÏÄ ÐÀ@´@}jáÊg@O Ã?ÉáËÀϸ ÎÈ?hµoÏG?c È ÐµÊh¼ÏÓ ÑgÙ×c&2220...'ÏKØLpÊÏ}
/ ÎgÏOÙ 0../-Ðï¸@kϸ Ã@LkcgÉ´ нáÊgÏÄ ÐKϼɵW ÐÀ@´ÏË´Ù@w' +8 ÑÎÈ@wgÏk

Ï]¸ È ÎÈ? ]}gÎÈ d]ÀÏÄÏG ÎÈ*MáÊgcÎc NÏHÊ@K ÐKgÏ´ ÏG g×i еáË_ÏÊ@G Ã@LkcgÉ´ нáÊgÏÄ Ï¸ @LláËÓ
еáÊf]áÊÈÉKÈ È ÎÈ?h]µá˸ Ð]k@G &/ 0'?d¼Îci?Èc ÑÎhîÀØ´*Ã@LkcgÉ´ ÐK?h´É—c ÐKg@O ÑÎhîÀáÉ´ ?Èc
ÎÈ?h]´ ÐÀdÀÏk ÏoÏ} Ñ?È?c *ÈÎÈ?hµÁËG?c áÉG “áÈgõ È ÎÈ?hµá˸ Ñ îLpO È ÎÈ?h´ gÏkϸ “ÏkÏK ÈháËK

&/7' Ï]]À?Èϸ Ï]]ÊÏÄ ÐÀ@]]ËGÈ áÉ_È@]]À Ñ@]]ËÀ@P¼áÉ´ &215' ÑÏ]]µÊjÀ ?d]]°? ¤ ÐÀ@L]]kcgÉ´ Ï]]¸ Ï´@L]]láËÓ

ÃÈ?dáËO ÐKÏï¸áɼ ¾áÊgÏÄ ÐKϼɵW rÏÀ?ÈÏÓ ÏË´gÉK Ñ@ËÀ@P¼áÉ´

ÈɼÏÄ Ï¸ ÏîS * NÏHÊ@K ÐKgÏ´ ÐÀ@´ÏË´Ù@w ÐÀdÀÏkÏoÏ} áÉG * ÏÊÏÄ ÐîÀh} еá˸áÈg 764- Ñg@ÊöhG
± 124/ Îg@]¼e 0../-6-/3 ÐKÏ]Ê?hG ÑÏ]¼@ÀeáÈgõ -2 Îg@¼e ÑÏLp_' +8 ÑÎÈ@wgÏk, hK ÐÀ@´ÏKgÏ´
Ã@LkcgÉ´

2- Îg@¼e ÑÏLp_

± /775 “@k Ã?ÉáËÀ ϸÐÀ@}gi@G Ñg?ÉG ϸ- Ã@´Îg@µÊhG ÐKϸáɼ ÑÎg@¼e
á»@k

Ã@´ÏKϸáɼ ÑÎg@¼e


Ã@L]kcgÉ´ нáÊgÏ]Ä ÐKÏ]¼ÉµW Ð]Ê?g?c Ð]KÎg?iÎÈ* ÐÀ@]KáÉG JÏSÎõg c?iÈÏÀ jáÊõgÏG ' +8 ÑÎÈ@wgÏk
Ã@LkcgÉ´ ± 0../-6-/3 ϸ 124/- Îg@¼e ÐKÏÊ?hG Ñϼ@ÀeáÈg ± 0../ Ðï¸@k

gÏ]kϸ | ÎÈÙÈÈcgÏ]Ä Ï¸ È ³? ¤ ÐÀ@LkcgÉ´ gÏkϸ ÏÊÏÄ ÑgÏîÊg@´ g×i ϼ?h}áÈhO ¿ÏÓ ÑÎÈÏÀ?cg@´
ÎÈÏ]]]ÀchµÀ?cÎÈ@Ó ÈÏ]]]´ÏKÝÈ ÐÀ@µï¸Ï]]]_ gÏ]]]kϸ @ÄÎÈgÏ]]]Ä *ÐÀdÀÏ]]]kÏoÏ} È ¾áÊgÏ]]]Ä ÐKÏ]]]¼ÉµW

ÐKÏ]¼ÈɵW@ÀÈ ÐKÏ]¼ÈɵW ÐÀ@´Ï]lÀ?e@Ó È ¾áÊgÏ]Ä ÐKϼɵW ?doÎg?ÉG ¿Ï¸*Ï´ÏKÝÈ ÐÀÈÉwÎÉpáËOÈ
Ñg@]µÊg@Ä È ÐîÀÏ]Ä@¼ÏÄ M]kÎc ·Ï]ÊÏG ?h]µáËK ÈɼÏ]Ä Ï]´ÏKÝÈ ÐÀ@µï¸Ï]_ á»Ï]}ϸ ÎÈÎÈ@ÀÈ ÎÈÎgÎc

&2.' Ã@]ÊÎg@¼e Ï]´ Ã?cϴϽáÊgÏÄ Ï¸ ÐKÏÊ@ áÈh¼ ÑÈ?h`µáÊg gáÈi дÏÊÎg@¼e @LláËÓ*?cÎg?ÉG Èϸ ÃÏ´ÏÓ
ÂÀ@ËÀ@´ÏîÀh} ÎgÏÄ ÎÈÎg?É_ ÑÏÀ@¼ÏÓ Ï´ ÃÈ?h`µáÊg

á»@´ÉLp´ Ñg@G È g@´ ØG 81 ÐKÏï¸ÈÎc ÉáËÀ ÑÈ?h`µáÊgõ

)$2

Ñ HÁo×õg Ñg@G È g@´ ØG 81 ÐKÏï¸ÈÎc ÉáËÀ ÑÈ?h`µáÊgõ

81(6&2

Ã@´ÎdÀÏÄ @ÀÏO ÑÙ@G ÐKÙÏkÎc 81 ÐKÏï¸ÈÎc ÉáËÀ ÑÈ?h`µáÊgõ

81&+5

áÐSÏLpËÀ Ñg@GÈg@´ È ÐKÏÊ@ ×h¼ ÑdÀÎÉáËÀ ØG 81 ÐKÏï¸ÈÎc ÉáËÀ ÑÈ?h`µáÊgõ
Ãch´

81+&5

»?dÁ¼ Ь@¼ ÐÁLk?g@O ØG 81 ÐKÏï¸ÈÎc ÉáËÀ ÑÈ?h`µáÊgõ

81,&()

ÐÀϼÎcg?É_ Ñg@G È g@´ ØG 81 ÐKÏï¸ÈÎc ÉáËÀ ÑÈ?h`µáÊgõ

:)3

ÐLkÈgdÀÏK Ñg@G È g@´ ØG 81 ÐKÏï¸ÈÎc ÉáËÀ ÑÈ?h`µáÊgõ

:+2

?d°? ¤ ϸ ÐKÏÊ@ ×h¼ Ñg@GÈg@´ ÐÁLl`µáÊg ØG 81 ÑÏîÀ@¼gϬ

812+&7

ÎÈÏÀchµÀ?cÎÈ@Ó Ñg@G È g@´ ØG ºÊdÀÏ° ÐÀ@ÅËS ÐKϼɵW @À ÑÈ?h`µáÊgõ

4$1',/

ÐÀ@LÊgÏG ÑjáÊg@Pï¸?dÁ¼
ÎÈÏÀchµÀ?cÎÈ@Ó ØG ÐÊØ_ È@À
’¼ ÑÎÈÏÁKhîï¸ÏÄ ØG

6&) ± 8.
.52
0$*

ÃÙ?dÁ¼ ÑÎÈϖ@ÁáËÄ?g ØG ÑdÀϸØÄ 81 ÐKÏï¸ÈÎc ÉáËÀ ÑÈ?h`µáÊgõ

$&521

ÎÈÏÀch´ áÐËSÏLpËÀ È ÂKÈÏ´@Êh¬ ØG ÐÀ@ËG ÐKϼɵW @À ÑÈ?h`µáÊgõ

56

Ã@LkcgÉ´ *Ã@LkcgÉ´ ÐK?h´É—c ÐKg@O ÐK@k?hÊc ÑdÀÎÈ@À ÐGÏL´Ï¼ ÑÎÈ?h´ÈÞG' +8 ÑÎÈ@wgÏk
/776- Ðï¸@k 57- ÎgÏOÙ 11- Îg@¼e &%65

Ï]¸ áдÏ]Ê »Ï]}ϸ ÑÏ]´ÏÊgÏÄ*ÃÏ]´Îc Ñg@]µÊg@Ä ¾áÊgÏ]Ä ÐKÏ]¼ÉµW ÐÀ@´Ï]KÎg?iÎÈ Ï]¸ NÎg?iÎÈ Ø]À
Ñg@]´È@ÄÈ ÐîÀÏ]Ä@ÓÈ@Ä Ï]G gáÈi *Ï]ÊÏÄ Ã@Ê@KÈ@ÄÈ rÏGÈ@Ä Ñg@´ Ï´ ÑáÉ_ ÑgÏH¼?gÏG ÐÀ@´ÎÈ?h`µáÊg

ÎÈÉ]]Kh} Ã@]]ÊáÉ_ ÑáÉL]]kÏÓϸ Ã@ÊÏ]]´Ï¼?h}×hO ÐÁKÈÏ´gÏ]]k Ñg@Ë]]khOgÏG È ÃÏ]]´Îc ÎÈÏ]]µáËO g@]]´
ÈÏ]Ó áÉ]G ÐÀ?gÏ]HÀ@¼gϬ @ÄÎg?iÏ]Ä È Ã@]ÊÎc Ã@L]kcgÉ´ нáÊgÏ]Ä ÐKϼɵW ,ÐoÏGÈ@Ä Ð´ÏÊÎÉáËoÏG
ÈɼÏ]]Ä Ï]]G ÎÈÎgÎcÈ ÎÈÎÈ@]]À ÐÀáɬÏ]]¸ÏK ÐÊd]]ÀÎÉÊÏO È @]]}áÉ´ @ÄÎÈgÏ]]Ä *ÎÈch]]´ ’]]G?c Ï]]À?È?h`µáÊg

Ã@]´ÎÈ?h`µáÊg ÈɼÏÄ áÉG qÊ@k@Ó ÐÀch´ ’G?c ϸ ÏîS ÎÈÏÓ *ÎÈ?hµÁËG?c ¿ÎcgÏk È Îi@K еáÊgáÉS
0../ “@k *3 ÎgÏOÙ ÐKÏÊ?hG Ñϼ@ÀeáÈõg'8 ÑÎÈ@wgÏk

?d°? ¤ ÐÀ@Lkcgɴϸ ÎÈÎgÎc ÏÀcg@ÀÏÄ È Ã@ÁáËÄ ÐÀ@´ÏË´Ù@w
,PSRUW ([SRUW LQ ,UDTL .XUGLVWDQ 5HJLRQ

É]KÈ gÏ]kϸ Ï]ÊÏÄ ÑõgÉ}Ï]G еáË_Ï]Ê@G*á»É]OÈ Îg@O È ÐÀ@}gi@G ÐÀ@´Îg?ÉG ÑÎÈÏÁÊfáÊÉK ÈÎÈÏÁ˸áɵá˸
?dÊgÈÉG@Ó Ñg@G Ã?ÉáËÀ á“áÈgõ ÑfáÊÈ
È ÎceÏ]Ä ÐÀ@´ÎcÏ]kϸ Îi@]K ÑgÈÉG@]Ó Ñg?É]G 7KHRULHV ÐÀ@]´ÎgØËK ÑÎÈÏÀchµË]o ÑÏGgáÈi
È ÐKÏ]¸ÈÎcÉáËÀ Ï]ËËÀ@}gi@G Îg?ÉG gÏkϸ ÏÀ?ÈÏÀchµËo ¿ÏÓ ÑÎÈÏÁËï¸Øµá˸ ÈfáÊÈÉKÈ ?cÈÈcgÉG?õg ÑÎciáÉÀ
žÀh]} áÈh½ËÓ gÎcÏ°ÏG ÐÀ@ÅËS ÐÀ@}gi@G ÑÎÈÏÁ˸صá˸ jË}gÏÄ q˵æÊeáÈg zËÄ*ÈÉG Ñg?cÎg@O Ñg@˼?õg
ÎÈÉKÈÏ´ÏÀ qáËO È ÎÈÉGÏÀ

ÎcgÈÎcgÈÈ È Â]]wÏÓ ÃÈÉ]]w ´Ï]]Ê È ÎgÏ]]G Ã@]]´@ËS@ËS Ï]]KÏï¸ÈÎc ÐÀ@]]´ÎgáÉSÈ È?gáÉ] S Ï]]ËËÀ@}gi@G
ÑÎÈÏ]]ÀÈÉG ¶]]ÊjÀ ¶]]á˸ È ÃÈÉ]]G ÈÝÏ]]µáËK Ñg@]]´áÉÄ gÏ]]Gϸ rÎÈÏ]]Ó*ÎÈÏLáËGÏÓ ¿Ï]]´ Ã@ËÀ@´Ï]]ËÊi?È@ËS
Â]wÏÓ hK@Êi Ñ ÀÈÉw ¶á˸ ÈÎgÏG È ÂwÏÓ ¶á˸ g×i Ï´ Ã@´ÏÀÏK È Ù@´È ÏkÎgÏ´ È Îg@O ÑÎÈÏÁLk?É}
?dÀ@ÅËS ÑgÏk@KgÏkϸ м?ÈÎcgÏG ÏG

ÑõgÏ]oÏG M]áÊÉ´ Ï]¸ ³? ]¤ ÐÀd]À?õgÏOgÎcÈ M]áÊÉ´ Ð]Àch´ ]}?c È /77/ Ñg@ÄÏ]G ÐÁÊõgÏ]O?õg r@OÏ]¸
ÎÈÏ]]Ó gÏ]]Gϸ*ÑgÈÉG@Ó ÑáÈg@¼Ï]]} ÑáÉÄÏ]]G*?d°? ¤ gÏ]]kÏG ÑgÈÉG@]]Ó ÐÀ@´?j]]k ÐÀdÀ@OÏ]]k?c ÈÈ?d]]ÀÏ´

нáÊgÏ]]Ä ÐKÏ]]¼ÉµW ÐÀd]]À?giϼ?c*³? ¤ ÑáÉ]wÈÉK@Ä ÈÐÀ@]]}gi@G ÑÎi?ÈgÎc Ï]]´@K ÎÈÉ]]G Ã@L]]kcgÉ´
ÐÊg@]˼?gÈÑgÈÉG@Ó Ñg@]G ÐÀdÀ@P]kÏw ÑáÉ]Ä ÎÈÉ]G 764- Ñg@ÊhG ÐÀch´Îc@ËO @ÄÎÈgÏÄ * Ã@LkcgÉ´
Ï]ÁK@ÄÈ ÃÈÉG?d]ÊÏO ÐÀdÀÏ]kÏoÏ}È ÑgÈÉG@]Ó ÐÀ@]´Îg?ÉG áÉ]G h]K ÑáÉk@Ó gáÈi ÎÈÏÓ gÏGϸ * ϴϽáÊgÏÄ
ÐÀdÀ@P]kÏw ÑáÉ]Ä ÎÈÉ]G @O?gÏ]k È ÑÈ?ÈÏKÏG ϴϽáÊgÏÄϸ qËÁÊõh¬Îec ÑÏwÈ@À ÐÀdÀ?giϼ?c*ÎÈÏÊ@´
ÑáÉ]_ м?ÈÎcgÏ]G Ï]G È ?cÏ´Ï]wÈ@À ÈɼÏ]Äϸ ÑÈ?ÈÏKÏG Ñg@˼?õgÈ ÑgÈÉG@Ó Èм?g@Ó È qÊ@k@Ó Ñg@G
@KÉ´?c

ÐÀ@]ÁáËÄ Ñg@]GÈg@´ еÊgÏ]_ Ï]µï¸ÏG ’À@}gi@G Ñg@´ еÊgÏ_ gÏÄ* ·ÏÀ Ã@´ÏËË´gÉK @ËÀ@P¼Ø´ @LláËÓ
ÑÈÞGgÏ]]G Ñd]]ÀÎÈÎegÏG @ÄÎdÀÏ]]wϸ Ï]]îS*´ÈÉ]]xG ÑÏ]]}g@´ á“Ï]]} ÐÀd]]À?giϼ?c ÈïÙ@]]´ ÈÏ]]kÎgÏ´
ÐÀ@]KÝÈ ÐÀ@´Ï]ËËÀ@}gi@G Ï]KgÏ´ È ÎÉáËo Ã@¼ÏÄÏG qËÀ?háËÓ ÐÀ@´ÏËËÀ@}gi@G ÏËËKÏÊ@kÏ´ @ÄÎÈgÏÄ*hK

gáÈi * Ã@´ÏÀÏK È ÏkÎgÏ´ ÈïÙ@´ ÑgáÉS È?gáÉS ÈÏÁoÏw ϼÏÄ ÐÀcg@ÀÈ Ã@ÁáËÄ Ñg@GÈg@´Ï¸ ÏîS È?dÀÏ´
ÐîÀÏ]Ä@¼ÏÄÈ Ñg@µÊg@Ä ÏG ?cϴϽáÊgÏÄϸ ÃÏ´Îcg@´ еáËOɵáÊgÏG gáÈi ?õhµáËK Ã@ÊÈɼÏÄ ÐLkÏGgÏkÏG
³? ¤ ÐÀ@LkcgÉ´ нáÊgÏÄ ÐKϼɵW

È @µÊgÏ]]¼ÏÓ ÐKÏÊ?ch´gÏ]]k Ï]]G Ã@]]ÅËS ÐÀ@KÏ]]ï¸ÈÎc ÐÀ@]]ÁáËÄ NÏ]]½ï¸ÏÄ*È M]]áÊÉ´ Ð]]Àch´ ]]}?c r@]]O

ÐKgÏ]´ Ï]´ ·ÏÊÎÉáË]oÏG ÎÈÉ]G ngÉ]° gáÈi дÏ]ÊáÈg@¼Ï} Ñg@]wÈÈc ³? ¤*MáÊɴϸ ³? ¤ ÐÀch´gÎc
qáË]O ,ÈÉ]G ¶oÈÈ È NÈÏ´ áÉOÈ »ÏOϸ áÑg@SÏG ÐÀ@ÁáËÄ È ÎÈÎgÎc ÏÀcg@À ÐKÏHÊ@KÏG ³? ¤ ÐËÀ@}gi@G
/// ÎgÏ]OÙ V , j]Êj¤ ' ÎÈ@]wgÏk ,@ÁáËÄÏ]Ó ÎÈÎgÎcÏ]¸ ÐÀ@´ÏL]lÊÈ?dáËO &#5.' ³? ]¤ /777- á“@k
Ã@LkcgÉ´ /777- “@k

Ï]´@K Ï]KÏÀÈÉG *@ÊgÉ]k È Ã?háËÓ*@]Ë´gÉK ÐÀ@´ÎgÈÉÁ]kϸ | ³? ]¤ ÐÀ@LkcgÉ´ нáÊgÏÄ ÐÀ@´ÎgÈÉÁk
»Ï]OÈ »Ï]´ ÐÀ@]ÁáËÄ È ÎÈÎgÎc Ï]Àcg@ÀÏÄÈ ÐÀ@]}gi@G áÉ]G È Ðµï¸Ï]_ ÑáÉ]wÉK@Ä áÉ]G |*áÉwÉK@Ä Ñ@îáÊg

ÑáÈg@¼Ï]} Ð]Àch´ dÀÈÉK È 764- Ñg@ÊhG ÐÀch´Îc@ËO r@O ÐKÏHÊ@KÏG*rÎÈÏÓ* ÐÀ@´ÎÉáËo ÈɼÏÄÏG
ÎÈ @]Ë´gÉK ÑgÈÉÁ]k ÑÏ]wÈ@À Ï]¸ @ÁáËÄÏÓÈ cg@ÀÏÓ Ðµá˸ÏOɸϴ ÈɼÏÄ ³? ¤ ÐÀ@LkcgÉ´*³? ¤ gÏk

± ³? ]]¤ ÐÀ@L]]kcgÉ´' ÑgÈÉÁ]]k gÏ]]kϸ Ï´ÈÉ]]xG дÏÊϵ]]w×g@o Ï]]´* ÎÈÏ]]¹Ë¸Ï_ ¾ËÄ? ]]ËÓ Ï]]¸

³? ¤ ÐÀ@LkcgÉ´ /- Îg@¼e ÑÏp_ÏÀ ÎgáÉÁG ' & @Ë´gÉK ÐÀ@LkcgÉ´

ÐKÏ]¼ÈɵW ÑÎg@]O ÏG g@ÁÊc ÃáÉ˹¼ /42.\... ÐÊ@G /776- “@kϸ @ËÀÏK ³? ¤ ÐÀ@LkcgÉ´ нáÊgÏÄ
ÏÁ]]oÏw ÈɼÏ]]Ä rÎÈÏ]]Ó*ÎÈ@]]ÁáËÄ ÎÈÏ]]ËÊdÀÎÈ@À ÐKÏ]]¼ÉµWϸ “Ï]]Oɸϴ &R@]]w ÑÎg@]]O' ³? ]]¤

h]K ÑÏÁ]oÏw Ï]¼ÏÄ Ð¼Ï]ÄgÏG ÈɼÏ]Ä È ÐÀ@´Ï]¼ÏÄgÏG È NÈÏ]À ÐKÏ]HÊ@KÏG ÎÈÏKÈÉKh} еá˸ÏOɸϴ
Ã@LkcgÉ´ /777- “@k /04 ÎgÏOÙ V , jÊj¤ ' 8 ÑÎÈ@wgÏk,

Îc@]ËO r@O ϴϽáÊgÏÄ ÐÀ@Lkg@o ÐÀϗc È Ðµï¸Ï_ ÐÀ@Êe Ñg?ÉG MáËG ¶áËÀáÉwgÏÄ È ·ÏÊÎÉáËo gÏÄÏG
]o@G ÈÎgÏG Ã@ËÀ@Êe ¿?ÈÎcgÏG È*ÈÉpáËO мÎcgÏk qáËOϸ ÈÉG o@G gáÈi gáÈi 764- Ñg@ÊhG ÐÀch´
?ÈõgÏÓ

ÈÎgÏ]G Ã@´Ï]GjW Ñd]ÀÎÉÊÏO ÐÀÈÉH´@]w rÎÈÏ]¸ Ï]îS * Îg@]ÊõhG ÈÏÓ ÐÀÈÉG ¿?ÈÎcgÏG È Ã@ÁáËÄg@´ÏG

È Ã@L]]kcgÉ´ ÐK?h´É]]—c ÐKg@]]O Ã?É]]Ëá À ÐL]]o@Ó ÐÀdÀ@P]]kÏw ÐKÏ]]HÊ@KÏG Ã@ËÀÉH´Ï]]Ê È ÂKÈÏ]]µµáÊg
eáÈõg ÐL]o@Ó ÐÀÈÉ]w qáË]O ÈÎgÏG È õgÏo ÐÀ@LkÎÈ È /774-á“@kϸ Ã@LkcgÉ´ ÐËÀ@½LpËÀ ÐËKÏË´ÏÊ
gÏ]k È Ðµï¸Ï_ ÐÀ@Êe ÑgÈÉG@Ó Ñg@G gÏk Îch´ Ñg@´ ÐîÀh} ÏG gáÈi еáÊg@´áÉÄ rÎg@´áÉÄ ¿ÏÓ*eáÈõgÏG

ÐL]]kÈgdÀÏK Ñg@]]GÈg@´ ÑÎÈÏ]]À?eÈÉG Ã@]]lÊc*ÈÏ´ÏKÝÈ Ðµï¸Ï]]_ ÐÀ@´Ï]]ËËÀÈÈgÎc Îg?É]]G ÐL]]k@Ó

áÉ]G áÑõgáÉ]îG ÐÊ?háË_Ï]G ÐÀ@´Ï]ËËSgÏ_ ÈÏ]kÎgÏ´ Èg@]´ ÐÀ?É]K Ï]´ *¾áÊgÏÄ ÐKϼɵW ÐÀ@´ÏËË´Ù@wÈ

È Ãch]´ ’]pÀáÐS*È NïÙÈ ÑÎÈÏ]ÀchµÀ?cÎÈ@Ó ÈÑgÈÉG@]Ó Ñg@]G ÐÀ@]_háÊe ÑÎÈÏ]À@ÁK@ËÁG Ñg@]GÈg@´
/774“@k ϸ dÀ?giϼ?c Ñ&1'ÑÏÁËG@´ Ï´&·,Ç,^'ÐKÏHÊ@KÏG ,dLÄ,,Ñ HÁoáÈg È ÃdÁáÊÉ_ ÐÀ@´Îg?ÉG
h]K?háË_ дÏÊÎÉáË]o Ï]G ?giÏ]¼?c /777 “@]kϸ ¿Îg?Éw ÑÏÁËG@´ ÑÎÈÏÓ Ñ?Èc Ã@´ÏËË´Ù@w ¿ÝÏG*?c
dÀÏk Ã@ÊÎgÏO

*Ã@L]kcgÉ´ нáÊgÏ]Ä ÑáÉ_È@À ÑÏpáË´ ÑÎÈÏÀch´Ú´ÏÊ ÎÈ Ðï¸@k ÐÀ@´ÎÈ?cÈÈõg r@O Îg@Êc
MáËGÏ]À MkÈgc Ñg?dËÓ Ð´ÏËÊ@oáÉG zËÄ ÑÎÈÏÓ áÉG ÎÈ*N@´ ’ÊhKÈÈiÏG Ã@LkcgÉ´ ÐK?h´É—c ÐKg@O

³?õ ]¤ ÐÀ@L]kcgÉ´ нáÊgÏÄ ÑhK ÐÀ@´ÏËk@Ëk ÎjáËÄ È Ng@O ¿ÏSgÏk Ñg@´È@Ä ÏG ÎÈ ch´i@k ÑáÉ_
Ï]¸ d]À?giϼ?c Ñ&1' ÑÏ]ÁËG@´ ÈÉGÎÈÏ]Ó *Ã@L]kcgÉ´ ÐKÏ]¼ÈɵW ÑáÑÉ]À дÏ]ÊÏÁËG@´ ÐÀ?giÏ]¼?c áÉG
Ð]]ÀchµÁËG?c È ÈÉKÈϵ]]páËO È 0DQDJHPHQW ·@]]w еáËÀchGÎÉáÊõgÏ]]G ÑáÉÄÏ]]G ÎÈ * ?c /774Ðï¸@]]k
дÏÊÎÉáË]oÏG cÈÉ]kÏG ÑÎeáÈhõ O È Ã@´ÏËË´Ù@w *ÐKÏï¸ÈÎcÉáËÀ Ñ 764 Ñg@ÊõhG ϸ ¿?ÈÎcgÏG еáËK@Ä?c
Ï]¸ ÎÈÏ]Ê ÐÀ?ig@]G Ã@  ]xáËÀ jáÊõgÏ]G Ã@]ÊÙ Ï]¸ ¿Îg?É]w ÑÏ]ÁËG@´ ÎÈÏ]K@´ ÈÏ]¸ dÀÏk ÑÎgÏO hK?háË_

?giϼ?c /777Ðï¸@k

@Ë´gÉK áÉG ³? ¤ ÐÀ@LkcgÉ´ ϸ Ã@ÁáËÄ È ÎÈÎgÎc ÏÀcg@À Ñg@¼@Ó

Ñg@ÁÊcÏG ± @Ë´gÉK áÉG ³? ¤ ÐÀ@LkcgÉ´ ÑÎÈÎgÎc ÏÀcg@ÀÏÄ 8 3 Îg@¼e ÑÏLp_

а? ¤ ÑhlÊÉk

¿ÏÄgÏG
ÐÀϼÎcg?É_ д?gáÉ_

ÎiÈÏk

ÃØ˹¼ÏG
ÑhlÊÉk Ñg@ÁÊc

@¼gÉ_Ï´áɸá»?ÈÏÁk@Ó
Ïï¹áÊÈÏÀ?c
ÏLláËOÐLp} ÑáÉ´ÐÊ@˽˴ мÏÄgÏGÑg@ÁÊc ÃØ˹¼ÏG
ÑhlÊÉk


ÑÎÈÎgÎc Ï]Àcg@ÀÏÄ ÐÀ@´ÏL]l˸ Ã@L]kcgÉ´ нáÊgÏ]Ä ÐKÏ]¼ÉµW± Ð]Ê?g?c ÐKÎg?iÎÈ 8 ÑÎÈ@wgÏk
Ñg@]]ÁÊc /6\3 ; еÊgÏ]]¼ÏÓ ÑgÙáÈc ,& /776+/775'ÐÀïÙ@]]k Ï]]¸ @]]Ë´gÉK áÉ] G ³? ]]¤ ÐÀ@L]]kcgÉ´

а? ¤

gáÈi ÎÈÏ]ÀchµÀ?cÎÈ@Ó ÐÀdÀÏ]kÏoÏ} 764- Ñg@]ÊhG ÐÀch´Îc@]ËO È /774- Ñ?ÈcÏ]¸ Ã@]—c ·ÎÈgÏ]Ä
4- Îg@¼e ÑÏLp_ ÎgáÉÁG',?d°? ¤ ÐÀ@LkcgÉ´ ϸ dÀÏk ÑÎgÏO Ã?g@S ϸ hK?háË_


Aperçu du document aburkurd.pdf - page 1/97
 
aburkurd.pdf - page 3/97
aburkurd.pdf - page 4/97
aburkurd.pdf - page 5/97
aburkurd.pdf - page 6/97
 
Télécharger le fichier (PDF)


aburkurd.pdf (PDF, 598 Ko)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIPDocuments similaires


aburkurd
maths fonctions 10 exercices avec correction
trinome ginette
td 09 somme et produit
td 11 inequations du second degre
fiche cours complexes 15 16

Sur le même sujet..