albanian quran wb.pdf


Aperçu du fichier PDF albanian-quran-wb.pdf - page 4/349

Page 1 2 3 456349Aperçu texte


SURA 74. MUDETHTHIR................................................. 319
SURA 75. KIJAME..................................................... 321
SURA 76. INSAN...................................................... 322
SURA 77. MURSELAT................................................... 323
SURA 78. NEBE'...................................................... 325
SURA 79. NAZI'AT.................................................... 326
SURA 80. 'ABESE..................................................... 327
SURA 81. TEKWIR..................................................... 329
SURA 82. INFITAR.................................................... 330
SURA 83. MUTAFFIFIN................................................. 330
SURA 84. INSHIKAK................................................... 331
SURA 85. BURUXH..................................................... 332
SURA 86. TARIK...................................................... 333
SURA 87. A'LA....................................................... 333
SURA 88. GASHIJE.................................................... 334
SURA 89. FEXHR...................................................... 335
SURA 90. BELED...................................................... 336
SURA 91. SHEMS...................................................... 336
SURA 92. LEJL....................................................... 337
SURA 93. DUHA....................................................... 338
SURA 94. INSHIRAH................................................... 338
SURA 95. TIN........................................................ 338
SURA 96. 'ALEK...................................................... 339
SURA 97. KADR....................................................... 339
SURA 98. BEJJINE.................................................... 339
SURA 99. ZILZAL..................................................... 340
SURA 100. 'ADIJAT................................................... 340
SURA 101. KARI'A.................................................... 341
SURA 102. TEKATHUR.................................................. 341
SURA 103. 'ASR...................................................... 341
SURA 104. HUMEZE.................................................... 341
SURA 105. FIL....................................................... 342
SURA 106. KUREJSH................................................... 342
SURA 107. MA'UN..................................................... 342
SURA 108. KEWTHER................................................... 342
SURA 109. KAFIRUN................................................... 343
SURA 110. NASR...................................................... 343
SURA 111. MESED..................................................... 343