Fichier PDF

Partage, hébergement, conversion et archivage facile de documents au format PDF

Partager un fichier Mes fichiers Convertir un fichier Boite à outils PDF Recherche PDF Aide ContactQuran Global .pdfNom original: Quran-Global.pdf
Titre: بسم الله الرحمن الرحيم
Auteur: Ennadjah

Ce document au format PDF 1.5 a été généré par Microsoft® Office Word 2007, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 26/08/2011 à 15:54, depuis l'adresse IP 41.103.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 1187 fois.
Taille du document: 644 Ko (89 pages).
Confidentialité: fichier public
Télécharger le fichier (PDF)

Aperçu du document


1

‫زغُ خهلل خٌشمحٓ خٌشدُُ‬
‫ا‪ٜ‬نپل هلل ٘نلا ٵضًنا ‪ُٝ‬جب ٽجبهٵب ٭ُڄ‪ ،‬واٹٖالح واٹَالٻ ‪٥‬ٺً‬
‫ځجُڂب ‪١‬نپل و‪٥‬ٺً آٹڄ وٕؾجڄ وٽڀ واالڃ‪ ،‬وارج‪ ٤‬څلاڃ‪ ،‬وث‪٦‬ل‪:‬‬
‫٭ةٿ االعزپب‪٥ ٣‬ٺً ٱواءح اٹٲوآٿ‪ُ ،‬نُش َٲوؤ واؽل وَڂٖذ‬
‫‪ً٩‬نڃ ٽڀ فًن ٽب َٮ‪٦‬ٸڃ ا‪ٞ‬نَٺپىٿ ‪ ،‬٭ةٿ ٱواءح اٹٲوآٿ ؤ٭‪ٚ‬ٸ ؤځىا‪٣‬‬
‫اٹنٵو‪ ،‬بم فًن اٹٶالٻ ٵالٻ اهلل ر‪٦‬بىل‪ ،‬٭هى ؤ٭‪ٚ‬ٸ اٹنٵو‪ ،‬ويف ٍڂڀ‬

‫اٹزوٽنٌ ٽڀ ؽلَش ؤيب ؤٽبٽخ ٽو٭ى‪٥‬ب‪ ،‬وڅى ‪ " :٬ُ٦ٙ‬وِد ظمشذ‬
‫خٌؼسدد بىل خهلل مبثً ِد خشج ِٕٗ "‪ ،‬وروٳ رالوح اٹٲوآٿ واالٍزپب‪٣‬‬

‫بٹُڄ ٽڀ ٗنٺخ څغواځڄ اٹنٌ ّٶب ٽڂڄ هٍىٷ اهلل ‪ ‬بىل هثڄ يف ٱىٹڄ‪:‬‬

‫"ولدي خٌشعىي َد سذ بْ لىٍِ خختزوخ ٘زخ خٌمشآْ ِهجىسخ" ‪.‬‬

‫و‪ٞ‬نب ٵبځذ ‪٥‬بكح اٹڂبً ٱل عود يف ثالكځب و‪ً٩‬نڅب ٽڀ ث‪٘٦‬‬
‫ثٺلاٿ ا‪ٞ‬ن‪٪‬وة اإلٍالٽٍ ‪٥‬ٺً اٹٲواءح ٗنب‪٥‬خ ٽڂن ٱووٿ‪ ،‬وٽڀ ٗنٺخ‬
‫مٹٴ ٱواءح ا‪ٜ‬نية اٹوارت يف ا‪ٞ‬نَبعل‪ ،‬وٱل ع‪٦‬ٺڄ ا‪ٜ‬نبٵټ ٽڀ ٗنٺخ‬
‫و‪١‬بئ‪ ٬‬ٽ‪٦‬ٺپٍ اٹٲوآٿ واألئپخ‪ ،‬وٵنا ٱواءح اٹٲوآٿ يف ا‪ٛ‬نڂبئي و‪ً٩‬نڅب‬
‫ٽڀ ا‪ٞ‬نڂبٍجبد‪ ،‬وٱواءح ٍىهح اٹٮبٓنخ وآَخ اٹٶوٍٍ يف ث‪ ٘٦‬ا‪ٞ‬نَبعل‬
‫ؤكثبه اٹٖٺىاد‪ ،‬وؽُش بٿ ث‪ ٘٦‬اٹڂبً اځربي ٹٺٶزبثخ يف څنا‬
‫‪2‬‬

‫ا‪ٞ‬نى‪ٙ‬ى‪َ ،٣‬ٺزپَىٿ ٹڄ األكٹخ‪ ،‬وَإٺىٿ ٹڄ ا‪ٞ‬نْوو‪ُ٥‬خ‪ ،‬وَج‪٦‬ضىٿ ٽب‬
‫ٱبٷ ؤڅٸ اٹ‪٦‬ٺټ ٭ُڄ ٽڂن اٹٲلٻ ث‪٦‬ضب علَلا‪ ،‬وَ‪٦‬زربوٿ ا‪ٞ‬نڂٶو ٹنٹٴ ٱل‬
‫ؤرً ب٭ٶب‪ ،‬وٱبٷ ىوها‪ ،‬وڅټ ال َ‪٦‬ٺپىٿ ؤٿ بځٶبه اٹٲواءح ٗنب‪٥‬خ څى‬
‫ٽنڅت ٽبٹٴ‪ ،‬وڅټ َي‪٥‬پىٿ ؤهنټ َزج‪٦‬ىځڄ‪ ،‬وَٺىٽىٿ ٽڀ فوط ‪٥‬ڀ‬
‫ٽنڅجڄ‪ ،‬وَٖٮىٿ ٽب فبٹٮڄ ثبٹىا٭ل‪ ،‬وهؤَذ يف اٹ‪ٞ‬و‪ ٫‬اِفو ؤځبٍب‬
‫َڂٶووٿ څنا اٹ‪٦‬پٸ‪ ،‬ٹٶڂهټ ال َ‪٦‬و٭ىٿ ٵُ‪َ ٬‬زٖو٭ىٿ‪ ،‬وهّنب اهرٶجىا‬
‫ٽڀ ا‪ٜ‬نپبٱبد ٽب َوثى ‪٥‬ٺً ٽب َڂٲپىٿ‪ ،‬وَضپو ‪ً٩‬ن ٽب َوَلوٿ‪ ،‬هؤَذ‬
‫ٵزبثخ څنڃ اٹٶٺپخ ثُبځب ٹٺؾٰ‪ ،‬وځٖوح ٹڄ‪ ،‬وك٭ب‪٥‬ب ‪٥‬ڀ اٹَڂخ اٹيت ‪١‬ڂهب‬
‫ث‪ ٘٦‬اٹڂبً ثل‪٥‬خ‪ ،‬ماٵوا ٽب رَُو يل ٽڀ األكٹخ ‪٥‬ٺً ٵىٿ څنڃ‬
‫اٹٲواءح ٹَُذ ٽڀ ‪٥‬پٸ اٹَٺ‪ ،٬‬ٵپب څى ا‪ٞ‬نڂٲىٷ ‪٥‬ڀ بٽبٻ كاه ا‪ٟ‬نغوح‬
‫ٽبٹٴ ثڀ ؤځٌ ه٘نڄ اهلل‪ ،‬وبٍل ٱجٸ مٹٴ وث‪٦‬لڃ ؤٍإٷ اهلل ر‪٦‬بىل ؤٿ‬
‫َڂٮ‪ ٤‬هبب وؤٿ ‪٩‬ن‪٦‬ٺهب يف ٽُياٿ ؽَڂبيت ‪.‬‬
‫‪ - 1‬اٹَڂخ اٹٮ‪٦‬ٺُخ‬
‫وٱل كٹذ ٍڂخ هٍىٷ اهلل ‪ ‬اٹٮ‪٦‬ٺُخ ‪٥‬ٺً ؤٿ اٹٲواءح ب‪٧‬نب رٶىٿ‬
‫ٽڀ واؽل‪ ،‬٭ةما ٵبٿ ٽ‪٦‬ڄ ‪ً٩‬نڃ واؽلا ٵبٿ ؤو ؤٵضو اٍزپ‪ ٤‬بٹُڄ‪ ،‬وٽڀ‬
‫مٹٴ ؤځڄ ‪ ‬ؤٽو ‪٥‬جل اهلل ثڀ ٽَ‪٦‬ىك ؤٿ َٲوؤ ‪٥‬ٺُڄ‪ ،‬٭ٲبٷ ٹڄ‪ :‬ؤٱوؤ‬
‫‪3‬‬

‫‪٥‬ٺُٴ و‪٥‬ٺُٴ ځيٷ؟‪ ،‬٭ٲبٷ‪" :‬بين ؤدر ؤْ ؤمسؼٗ ِٓ غريٌ "‪ ،‬٭ٲوؤ‬
‫‪٥‬ٺُڄ ؽىت بما ثٺ‪ ٨‬ٱىٹڄ ر‪٦‬بىل‪ " :‬فىُف برخ جحٕد ِٓ وً ؤِص زشهُذ‬
‫وجحٕد زه ػًٍ ٘االء شهُذخ "‪ ،‬ٱبٷ ؽَجٴ‪ ،‬٭بٹزٮذ ٭ةما ‪ُ٥‬ڂبڃ‬

‫رنه٭بٿ"‪ ،‬كٷ ٱىٹڄ ‪:‬بٍل ؤؽت ؤٿ ؤ‪ٚ‬ن‪٦‬ڄ ٽڀ ‪ً٩‬نٌ"‪٥ ،‬ٺً ٭‪ُٚ‬ٺخ‬
‫االٍزپب‪ ٣‬ٹٺٲوآٿ‪ ،‬وكٷ ٱىٹڄ‪ :‬ؤٱوؤ ‪٥‬ٺُٴ و‪٥‬ٺُٴ ځيٷ؟‪٥ ،‬ٺً ؤٿ‬
‫ا‪ٜ‬نب‪ٙ‬و ََزپ‪ ٤‬وٹى ٵبٿ ؽب٭‪٢‬ب ؤو ؤٱوؤ ٽڀ اٹزبيل ‪ ،‬ال ٵپب ‪٥‬ٺُڄ األٽو‬
‫‪٥‬ڂلځب‪ ،‬٭ةځڄ َ‪٦‬بة اٹَبٵذ ا‪ٜ‬نب٭‪ ،٠‬ٵپب كٷ ا‪ٜ‬نلَش ‪٥‬ٺً افزُبه ٽڀ‬
‫َٲوؤ ‪٥‬ٺً اٹڂبً‪ُ ،‬نُش َٶىٿ ٽڀ ا‪ٜ‬نٮب‪ ٟ‬ا‪ٞ‬نزٲڂٌن‪ ،‬٭ةٿ ‪٥‬جل اهلل ثڀ‬
‫ٽَ‪٦‬ىك ٵبٿ ٽڀ ٵجبه ؽٮب‪ ٟ‬اٹٲوآٿ اٹٶوَل‪ ،‬وٱل ٱبٷ‪ :‬ؤفند ٽڀ‬
‫يف هٍىٷ اهلل ‪ٍ ‬ج‪ٌ٦‬ن ٍىهح‪ ،‬وڅى يف ٕؾُؼ اٹجقبهٌ‪ ،‬وٱبٷ ٭ُڄ‬
‫هٍىٷ اهلل ‪ ِٓ " :‬ؤدر ؤْ َمشؤ خٌمشآْ غضد وّد ؤٔضي‪ ،‬فٍُمشؤٖ‬

‫ػًٍ لشخءش خزٓ ؤَ ػسذ"‪ ،‬هواڃ اثڀ ٽبعخ يف ا‪ٞ‬نٲلٽخ‪ ،‬ٵپب كٷ ا‪ٜ‬نلَش‬
‫‪٥‬ٺً ؤٿ األٕٸ اٍزپب‪ ٣‬ٽب ‪٥‬لا اٹىاؽل‪ ،‬بم اٹٲواءح ٽزى٭وح ثڄ ‪.‬‬
‫ٵپب اٍزپ‪ ٤‬اٹڂيب ‪ ‬أليب ٽىًٍ وڅى َٲوؤ اٹٲوآٿ‪ ،‬وٱل ٱبٷ‬

‫ٹڄ‪َ " :‬د ؤزد ِىعً ؤوظُط ِضِدسخ ِٓ ِضخِري آي دخود‬

‫"‪ ،‬وڅى يف‬

‫ٕؾُؼ اٹجقبهٌ ‪٥‬ڂڄ‪ ،‬ويف ٕؾُؼ ٽَٺټ ؤٿ اٹڂيب ‪ ‬ٱبٷ ٹڄ‪ٌ " :‬ى‬
‫‪4‬‬

‫سؤَين وؤٔد ؤععّغ لشخءظه خٌسدسدص "‪ ،‬ويف ٍڂڀ ؤيب َ‪٦‬ٺً ؤٿ اٹڂيب ‪‬‬
‫و‪٥‬بئْخ ٽوا ثإيب ٽىًٍ وڅى َٲوؤ يف ثُزڄ‪ ،‬٭ٲبٽب ََزپ‪٦‬بٿ‬
‫ٹٲواءرڄ‪ ،"،،،‬ا‪ٜ‬نلَش ‪.‬‬
‫‪ ‬ٱبٷ أليب ثڀ ٵ‪٦‬ت‪ " :‬بْ خهلل‬

‫ويف ٕؾُؼ اٹجقبهٌ ؤٿ اٹڂيب‬

‫ؤِشين ؤلشؤ ػٍُه مل َىٓ خٌزَٓ وفشوخ ‪ ،‬ٱبٷ‪ :‬و‪ٚ‬نبٍل؟‪ ،‬ٱبٷ‪ٔ :‬ؼُ‪،‬‬

‫٭جٶً"‪ ،‬واٹ‪٪‬وٗ ٽڀ ٱواءرڄ ‪٥ ‬ٺُڄ ؤٿ َز‪٦‬ٺټ ٽڀ ڃ ٵُٮُخ اٹزورُٸ‪،‬‬
‫وؤؽٶبٻ اٹٲواءح‪ ،‬٭هى ٽڀ ثبة ٱواءح اٹُْـ ‪٥‬ٺً رٺپُنڃ‪ ،‬وا‪ٞ‬نيَخ ٭ُڄ‬
‫ؤځڄ فٖڄ ثنٹٴ كوٿ ‪ً٩‬نڃ‪ ،‬وث‪ ٘٦‬ٽب ‪٥‬ٺٸ ثڄ ا‪ٜ‬نب٭‪ ٠‬ه٘نڄ اهلل څنا‬

‫اٹٮ‪٦‬ٸ ٹٌُ ٵپب َڂج‪ ،ٍ٪‬٭ٲل ٱبٷ‪" :‬ويف ٔنُٖٔ ؤيب ثڀ ٵ‪٦‬ت اٹزڂىَڄ‬
‫ثڄ‪ ،‬يف ؤځڄ ؤٱوؤ اٹٖؾبثخ‪ ،‬٭ةما ٱوؤ ‪٥‬ٺُڄ اٹڂيب ‪ ‬ٽ‪ُ٢٥ ٤‬ټ ٽڂيٹزڄ ٵبٿ‬
‫‪ً٩‬نڃ ث‪ٞ‬وَٰ اٹزج‪ ٤‬ٹڄ"‪ ،‬٭ةځڄ ٽىڅټ ٽب ال ‪٪‬نَڀ ا‪٥‬زٲبكڃ‪ ،‬وبٿ مٵو ه٘نڄ‬
‫اهلل يف ٽى‪ ٤ٙ‬آفو اٹز‪٦‬ٺُٸ اٹنٌ ؤّود بٹُڄ‪ ،‬وا‪ٜ‬نلَش َلٷ ‪٥‬ٺً ٽب‬
‫ٱٺڂب ٽڀ ٵىٿ األٕٸ بځٖبد ٽب ‪٥‬لا اٹٲبهت‪ ،‬وؤځڄ ٭‪ُٚ‬ٺخ ‪٢٥‬پً ال‬
‫َڂج‪ ٍ٪‬ؤٿ رٮىد ا‪ٞ‬نَٺټ ؽب٭‪٢‬ب ٵبٿ ؤو ‪ً٩‬نڃ بما ٱوت اٹٲوآٿ ُن‪ٚ‬ورڄ ‪.‬‬
‫وٱل ؤٽو اهلل ر‪٦‬بىل ځجُڄ‪ ‬بما ٱوؤ عربَٸ اٹٲوآٿ ؤٿ ََزپ‪٤‬‬
‫ؽىت َڂزهٍ ٽڀ اٹزالوح‪ ،‬٭ٲبٷ ر‪٦‬بىل‪ " :‬فةرخ لشؤٔدٖ فدظسغ لشآٔٗ مث بْ‬
‫‪5‬‬

‫ػٍُٕد زُدٔٗ "‪ ،‬وٱبٷ ر‪٦‬بىل‪ " :‬وال ظؼجً زدٌمشآْ ِٓ لسً ؤْ َمضً‬

‫بٌُه ودُٗ ولً سذ صدين ػٍّد "‪ ،‬ثٸ ٵبٿ بځٖبد اٹج‪ ٘٦‬وٱواءح‬

‫اٹج‪ ٘٦‬ٽوا‪ ً٥‬يف ٽ‪٦‬به‪ٙ‬خ عربَٸ اٹٲوآٿ ٹٺڂيب ‪ ‬ٵٸ ٍڂخ‪َ ،‬ٲوؤ څنا‬
‫ربهح‪ ،‬وڅنا ؤفوي‪ ،‬ٽ‪ ٤‬ؤٿ ٵال ٽڂهپب ؽب٭‪ ،٠‬ويف اٹ‪٦‬بٻ اٹنٌ رىيف‬
‫٭ُڄ ‪٥‬به‪ٙ‬ڄ اٹٲوآٿ ٽورٌن‪ ،‬وٵبٿ ‪٬‬نٶڂهپب ؤٿ َٲوآ ٽ‪٦‬ب‪ ،‬٭ٺټ َٮ‪٦‬ال ‪.‬‬
‫‪ – 2‬اٹَڂخ اٹزوٵُخ‬
‫‪٥ ‬ٺً ٱواءح اٹىاؽل وبځٖبد ٽب ‪٥‬لاڃ‪ ،‬٭ةځڄ مل‬
‫وٵپب كٷ ٭‪٦‬ٺڄ‬
‫َوك ‪٥‬ڂڄ ؤځڄ ٱوؤ ٽ‪ٗ ٤‬نب‪٥‬خ‪ ،‬ؤو ٱوؤ ٗنب‪٥‬خ ّنؾ‪ٚ‬وڃ ٭إٱوڅټ‪ ،‬٭بعزپ‪٤‬‬
‫‪٥‬ٺً روٳ اٹٲواءح ٗنب‪٥‬خ ٍڂزڄ اٹٮ‪٦‬ٺُخ وٍڂزڄ اٹزوٵُخ وڅٍ ؽغخ‪ ،‬٭ةٿ‬
‫األٽو بما ٱبٻ ٽٲز‪ُٚ‬ڄ واځزٮً ٽبځ‪٦‬ڄ ومل َٮ‪٦‬ٺڄ اٹڂيب ‪ ‬ٵبٿ روٵڄ ٹڄ‬
‫ؽغخ‪ ،‬وٽڀ ٭‪٦‬ٺڄ كفٸ يف ٗنٺخ ا‪ٞ‬نقبٹٮٌن ‪٥‬ڀ ؤٽوڃ‪ ،‬وٱل ٱبٷ اهلل‬

‫ر‪٦‬بىل‪" :‬فٍُذزس خٌزَٓ خيدٌفىْ ػٓ خِشٖ ؤْ ظصُسهُ فعٕص خو َصُسهُ‬
‫ػزخذ خٌُُ" ‪.‬‬

‫ٵبٿ ‪٥‬ٺُڄ اٹٖؾبثخ‬
‫وٱواءح اٹٮوك ٽ‪ ٤‬بځٖبد ‪ً٩‬نڃ څى ٽب‬
‫اٹٶواٻ‪ ،‬وٽڀ ؤرً ث‪٦‬لڅټ يف اٹيٽبٿ األوٷ‪ ،‬ٵبځىا ‪٩‬نزپ‪٦‬ىٿ ٭ُٲوؤ‬
‫ؤؽلڅټ‪ ،‬وََزپ‪ ٤‬اِفووٿ وَڂٖزىٿ‪ ،‬وٵبٿ ‪٥‬پو َٲىٷ أليب ٽىًٍ‪:‬‬
‫‪6‬‬

‫روشٔد سزٕد‪ ،‬وهّنب ٱبٷ ٹڄ‪ :‬شىلٕد بىل سزٕد‪ ،‬٭ُٲوؤ ‪٥‬ڂلڃ‪ ،‬وٽب ‪٥‬ٺپڂب ؤهنټ‬
‫٭‪٦‬ٺىا ُّئب ‪٣‬نب ځٮ‪٦‬ٺڄ ‪٥‬نڀ اٹُىٻ‪ ،‬٭ٺَُ‪٦‬ڂب ٽب وٍ‪٦‬هټ ‪.‬‬
‫‪ –3‬بّبهح اٹٲوآٿ بىل ٱواءح اٹىاؽل‬
‫وٵٸ ٽب رٲلٻ ٽڀ ٭‪٦‬ٸ اٹڂيب ‪ ‬وٕؾجڄ څى ر‪ٞ‬جُٰ ‪ٞ‬نب يف ٱىٹڄ‬
‫ر‪٦‬بىل‪ " :‬وبرخ لشت خٌمشآْ فدععّؼىخ ٌٗ وؤٔصعىخ ٌؼٍىُ ظشمحىْ "‪،‬‬
‫٭ٲل ؤٍڂلد ٭ُڄ اٹٲواءح ‪ٞ‬نب مل ََټ ٭ب‪٥‬ٺڄ‪ ،‬وڅٍ رزؾٲٰ ثٲواءح اٹىاؽل‪،‬‬
‫وا‪ٞ‬نواك ؤځڄ ٽهپب وعلد اٹٲواءح ر‪ٌ٦‬ن اإلځٖبد واالٍزپب‪ ،٣‬و‪ٟ‬ننا‬
‫ؤٍڂل‪٨‬نب ‪ٛ‬نپب‪٥‬خ ا‪ٞ‬نقب‪ٝ‬جٌن‪ ،‬ٹٶىٿ مٹٴ څى ا‪ٞ‬نٲٖىك ‪٥‬ڂل االعزپب‪٣‬‬
‫‪٥‬ٺً اٹٲواءح‪ ،‬٭ةهنب رزؾٲٰ ثٲواءح اٹىاؽل‪ ،‬واِفووٿ َڂٖزىٿ‪ ،‬وٱل‬
‫اٍز‪٦‬پٸ " خععّؼىخ"‪ ،‬وڅى ؤثٺ‪ ٨‬يف اٹلالٹخ ‪٥‬ٺً ا‪ٞ‬ن‪ٞ‬ٺىة‪ ،‬ألٿ‬

‫االٍزپب‪َ ٣‬ٶىٿ ثٲٖل وځُخ‪ ،‬واٹَپ‪ ٤‬ٱل ‪٪‬نٖٸ كوٿ ٱٖل‪،‬‬
‫واإلځٖبد څى اٹَٶىد ألعٸ االٍزپب‪ ،٣‬٭غپ‪ ٤‬ثٌن األٽو ثبٹٲٖل‬
‫بىل االٍزپب‪ ،٣‬ٽ‪ٓ ٤‬نُٖٸ ٽب ‪٬‬نڂ‪ ٤‬ٽڀ ٵپبٷ االځزٮب‪ ٣‬ثڄ‪ ،‬وهرت ‪٥‬ٺً‬
‫مٹٴ ب‪ٝ‬پب‪ ٣‬اٹٮب‪٥‬ٸ يف ه٘نخ اهلل‪ ،‬ؤو ؤځڄ ع‪٦‬ٸ االٍزپب‪ٍ ٣‬ججب ٹٺو٘نخ‪،‬‬
‫٭ةٿ ٹ‪٦‬ٸ رلٷ ‪٥‬ٺً اٹز‪٦‬ٺُٸ ‪٥‬ڂل ٭وَٰ ٽڀ ؤڅٸ اٹ‪٦‬وثُخ ‪.‬‬
‫‪7‬‬

‫٭ةٿ ٱُٸ‪ :‬ب‪٧‬نب َٶىٿ څنا يف اٹٖالح ؽُش ‪٩‬نت اإلځٖبد ٭ُهب‬
‫ٹٲواءح اإلٽبٻ ؽٌن ‪٩‬نهو‪ ،‬ٵپب عبء يف ا‪ٜ‬نلَش اٹنٌ هواڃ ٽَٺټ ‪٥‬ڀ‬
‫ؤيب ٽىًٍ ه‪ ٍٙ‬اهلل ‪٥‬ڂڄ ٱبٷ ٱبٷ هٍىٷ اهلل ‪ " :‬بمند جؼً خإلِدَ‬
‫ٌُامت زٗ‪ ،‬فةرخ ورب فىربوخ وبرخ لشؤ فإٔصعىخ"‪.‬‬
‫ٱُٸ‪ :‬بٿ څنا ؤٽو ٽڀ اهلل ر‪٦‬بىل ثبالٍزپب‪ ٣‬ٹٺٲوآٿ ٽ‪٤‬‬

‫اإلځٖبد‪ ،‬٭هى ‪٥‬ٺً اٹىعىة ثبٹڂَجخ ‪ٞ‬نڀ مل ‪٬‬نڂ‪٦‬ڄ ٽبځ‪ ٤‬ٽ‪٦‬زرب‪ ،‬ؤو َٲبٷ‬
‫بځڄ واعت يف اٹٖالح ويف ف‪ٞ‬جخ ا‪ٛ‬نپ‪٦‬خ‪ ،‬٭بإلځٖبد ٭ُهپب ‪٥‬ٺً‬
‫اٹىعىة‪ ،‬وٵىٿ اإلځٖبد َزإٵل ٭ُهپب ال ‪٬‬نڂ‪ ٤‬ٽڀ االٍزلالٷ ّنب يف‬
‫اَِخ ٽڀ ‪٥‬پىٻ ‪٥‬ٺً اإلځٖبد فبهعهب‪ ،‬وٱل ٱبٷ ا‪ٜ‬نب٭‪ ٠‬اٹ‪َ٦‬ٲالٍل‬
‫‪٥‬ڀ األٽو ثبٹٲواءح يف آَخ األ‪٥‬وا‪ ٫‬بٿ مل َٶڀ ٹٺىعىة ٭هى ٹٺڂلة ‪.‬‬
‫وا‪ٞ‬نٲٖىك ؤٿ اَِخ ٱل كٹذ ‪٥‬ٺً ٽ‪ٞ‬ٺىثُخ االٍزپب‪ ٣‬ٵپب رٲلٻ‪،‬‬
‫وڅى ال َزإرً بال بما ٱوؤ ث‪ ٘٦‬اٹڂبً واٍزپ‪ ٤‬اٹجبٱىٿ‪ ،‬و‪ٞ‬نب ٵبځذ‬
‫اٹٲواءح رزټ ثىاؽل ٵبٿ ا‪ٞ‬ن‪ٞ‬ٺىة االٱزٖبه ‪٥‬ٺُڄ‪ ،‬ورىعڄ اٹ‪ٞ‬ٺت‬
‫ثبالٍزپب‪ ٣‬بىل ‪ً٩‬نڃ ‪.‬‬
‫وٱل كٹذ ؤؽبكَش ‪٥‬لح ‪٥‬ٺً ؤٿ اٹَٺ‪ ٬‬ٵبځىا بما ‪ٚ‬ن‪٦‬ىا ٽڀ‬
‫َٲوؤ اٹٲوآٿ ؤځٖزىا واٍزپ‪٦‬ىا‪ ،‬وٹى مل َٶىځىا ٱل ٱٖلوا االٍزپب‪ ٣‬ٽڀ‬
‫‪8‬‬

‫ؤوٷ األٽو‪٣ ،‬نب َاٵل ٽ‪ٞ‬ٺىثُخ االٍزپب‪ ،٣‬وَوعؼ وعىثڄ ‪٥‬ٺً ٽڀ مل‬
‫‪٬‬نڂ‪٦‬ڄ ٽبځ‪ ،٤‬٭پڀ مٹٴ ٽب هواڃ اٹجقبهٌ ‪٥‬ڀ ‪٥‬بئْخ ه‪ ٍٙ‬اهلل ‪٥‬ڂهب‬
‫ٱبٹذ‪ٚ :‬ن‪ ٤‬اٹڂيب‪ ‬هعال َٲوؤ يف ا‪ٞ‬نَغل‪ ،‬٭ٲبٷ‪َ" :‬و٘نڄ اهلل‪ ،‬ؤمٵوٍل‬
‫ٵنا وٵنا آَخ ٽڀ ٍىهح ٵنا" ‪.‬‬
‫وٽڀ مٹٴ ٽب ٱبٹڄ ‪٥‬پو ه‪ ٍٙ‬اهلل‪ٚ :‬ن‪٦‬ذ څْبٻ ثڀ ؽٶُټ َٲوؤ‬
‫ٍىهح اٹٮوٱبٿ يف ؽُبح هٍىٷ اهلل‪ ،‬٭بٍزپ‪٦‬ذ ٹٲواءرڄ‪ ،‬٭ةما څى َٲوؤ‬
‫‪٥‬ٺً ؽوو‪ ٫‬ٵضًنح مل َٲوئڂُهب هٍىٷ اهلل ‪ ،،، ‬ا‪ٜ‬نلَش‪ ،‬وڅى يف‬
‫ٕؾُؼ اٹجقبهٌ ‪.‬‬
‫وٽڀ مٹٴ ؤٿ ؤٍُل ثڀ ؽ‪ًٚ‬ن ٱوؤ ٍىهح اٹجٲوح ٽڀ اٹٺُٸ‪،‬‬
‫٭غبٹذ ٭وٍڄ‪ ،‬٭ٺپب ؤفرب اٹڂيب ‪ ‬ثنٹٴ ٕنىن ؤٿ ٹى اٍزپو ‪٥‬ٺً‬
‫اٹٲواءح‪ ،‬بم ٱبٷ ٹڄ‪" :‬اٱوؤ َب اثڀ ؽ‪ًٚ‬ن‪ ،‬اٱوؤ َب اثڀ ؽ‪ًٚ‬ن"‪ ،‬مث ٱبٷ ٹڄ‪:‬‬
‫"رٺٴ ا‪ٞ‬نالئٶخ كځذ ٹٖىرٴ‪ ،‬وٹى ٱوؤد ألٕجؾذ َڂ‪٢‬و اٹڂبً بٹُهب‬
‫ال رزىاهي ‪٥‬ڂهټ"‪ ،‬٭ٺټ ال َزْجڄ ا‪ٞ‬نَٺټ ثب‪ٞ‬نالئٶخ يف څنا األٽو‪،‬‬
‫٭ُٶزٮٍ ثبالٍزپب‪ ٣‬بما رٺٍ اٹٲوآٿ‪ ،‬وٱل ٱبٷ هٍىٷ اهلل ‪" :‬ؤال‬
‫رٖٮىٿ ٵپب رٖ‪ ٬‬ا‪ٞ‬نالئٶخ ‪٥‬ڂل ههبب"‪ ،‬وٱبٷ‪" :‬وع‪٦‬ٺذ ٕٮى٭ڂب‬
‫ٵٖٮى‪ ٫‬ا‪ٞ‬نالئٶخ" ‪.‬‬
‫‪9‬‬

‫٭ةٿ ٱُٸ‪ :‬بما ٱوؤ ث‪ ٘٦‬ا‪ٜ‬نب‪ٙ‬وَڀ وڅټ ٗنب‪٥‬خ وؤځٖذ ‪ً٩‬نڅټ اٽزضٸ‬
‫څنا األٽو‪ ،‬وفوط ثنٹٴ ‪٥‬ڀ ‪٥‬هلح اٹ‪ٞ‬ٺت‪ ،‬٭ب‪ٛ‬نىاة ؤٿ األٽو‬
‫ثبالٍزپب‪ ٣‬واعت ؤو ٽَزؾت ‪٥‬ٺً األ‪ُ٥‬بٿ ال ‪٥‬ٺً اٹٶٮبَخ‪ ،‬وٹنٹٴ‬
‫ال َڂج‪ ٍ٪‬ؤٿ َٲبٷ بٿ اٹج‪ ٘٦‬ٱل ٱبٻ ثڄ ٭َُٲ‪ ٜ‬اٹ‪ٞ‬ٺت ‪٥‬ڀ اٹجبٱٌن‪،‬‬
‫وؽُش بٿ اٹٲواءح وعلد ثٲواءح اٹىاؽل رىعڄ اٹ‪ٞ‬ٺت بىل ٽڀ ‪٥‬لاڃ‪،‬‬
‫وڅنا وهلل ا‪ٜ‬نپل يف ‪٥‬بَخ اٹجُبٿ واٹى‪ٙ‬ىػ ‪.‬‬
‫مث ٽب اٹٲىٷ بما ٵبٿ ا‪ٛ‬نپُ‪٪ ٤‬نٮ‪٢‬ىٿ ٽب َٲوؤ‪ ،‬٭ٲوؤوا ٗنُ‪٦‬ب‪،‬‬
‫وڅى ا‪ٜ‬نبٕٸ يف اٹٶضًن ٽڀ األؽُبٿ‪ ،‬٭ةٿ ث‪ ٘٦‬اٹڂبً َووٿ فزټ‬
‫‪٠‬نبٹَهټ‪ ،‬وا‪ٝ‬ن‪ٞ‬ت اٹيت َٺٲىهنب ‪٥‬ٲت اٹل٭ڀ‪ ،‬و‪٩‬ن‪٦‬ٺىهنب ٽڀ اٹَڂڀ‬
‫و‪٥‬نى مٹٴ ثٲواءح ٍىهح اٹٮبٓنخ‪ ،‬٭ُٲوؤ ٗنُ‪ ٤‬ا‪ٜ‬نب‪ٙ‬وَڀ‪ ،‬ٹٶىهنټ‬
‫‪٪‬نٮ‪٢‬ىٿ اٹٮبٓنخ‪ ،‬٭هنا اٹ‪٦‬پٸ اٹنٌ يف ؤٕٸ ٽْوو‪ُ٥‬زڄ ٵالٻ ر‪ٚ‬ب‪٫‬‬
‫بٹُڄ څنڃ ا‪ٞ‬نقبٹٮخ‪ ،‬وڅٍ فٺى ٱواءح اٹٲوآٿ ٽڀ ا‪ٞ‬نڂٖذ ا‪ٞ‬نڂَزپ‪ ٤‬ٹڄ ‪ً٩‬ن‬
‫ا‪ٞ‬ن‪٦‬نوه‪ ،‬ٽ‪ ٤‬ٵىځڄ ٽىعىكا يف اجملٺٌ‪ ،‬وٽڀ مٹٴ ؤٿ ا‪ٞ‬نٖٺٌن يف ث‪٘٦‬‬
‫ا‪ٞ‬نَبعل َٲوءوٿ آَخ اٹٶوٍٍ يف ؤكثبه اٹٖٺىاد ثٖىد واؽل‪ ،‬٭هنا‬
‫اٹ‪٦‬پٸ ٽڀ اٹجل‪ ٣‬اإل‪ٙ‬ب٭ُخ‪ ،‬ألٿ ٱواءح آَخ اٹٶوٍٍ وا‪ٞ‬ن‪٦‬ىماد ٽْوو‪٥‬خ‬

‫‪10‬‬

‫يف ؤكثبه اٹٖٺىاد‪ ،‬ٹٶڀ ٱواءهتب ٗنب‪٥‬خ فال‪ ٫‬اٹٖىاة‪ ،‬مث څٍ ٱواءح‬
‫فبٹُخ ٽڀ اٹ‪ٞ‬و‪ ٫‬ا‪ٞ‬نَزپ‪ ٤‬ثبٹٶٺُخ ‪.‬‬
‫‪ –4‬األٕٸ اٍزپب‪ ٣‬ٽب ‪٥‬لا اٹىاؽل‬
‫وٯك ارٮٰ ؤڅٸ اٹ‪٦‬ٺټ ‪٥‬ٺً ؤٿ ا‪ٞ‬نٖٺٍ ‪٩‬نت ‪٥‬ٺُڄ ؤٿ َڂٖذ‬
‫إلٽبٽڄ بما عهو ثبٹٲواءح‪ ،‬ٽ‪ ٤‬ؤٿ األٕٸ يف ؤٱىاٷ اٹٖالح وؤ٭‪٦‬ب‪ٟ‬نب ؤٿ‬
‫َإيت هبب ا‪ٞ‬نإٽىٻ‪ ،‬څنا څى األوىل ؽىت ٭ُپب ‪٪‬نپٺڄ اإلٽبٻ ‪٥‬ڂڄ ‪٥‬ڂل ث‪٘٦‬‬
‫ؤڅٸ اٹ‪٦‬ٺټ‪ ،‬ٹٶڀ عبءد اٹٲواءح ‪٥‬ٺً فال‪ ٫‬څنا األٕٸ‪ ،‬وڅى ٽب‬
‫َل‪٥‬ټ ٵىٿ ٱواءح اٹىاؽل څٍ األٕٸ‪ ،‬وٽب َٶىٿ ‪٥‬ٺُڄ ا‪ٞ‬نوء يف اٹٖالح‬
‫ٽڀ األؽىاٷ څى ؤٵپٺهب‪ ،‬٭بٕ‪ٞ‬ؾبة مٹٴ بىل فبهط اٹٖالح‬
‫ٽو‪٩‬ىة ٽ‪ٞ‬ٺىة بٿ ؤٽٶڀ‪ ،‬ٵبٹ‪ٞ‬هبهح‪ ،‬وٍزو ٽب ىاك ‪٥‬ٺً اٹ‪٦‬ىهح‪،‬‬
‫ور‪ُٞ٪‬خ اٹوؤً‪ ،‬ومٵو اهلل‪ ،‬وٱواءح اٹٲوآٿ‪ ،‬واٹٖپذ بال ‪٥‬ڀ ا‪ٝ‬نًن‪،‬‬
‫وٽڂڄ اٍزپب‪ ٣‬ٽب ‪٥‬لا اٹىاؽل يف اٹٲواءح‪ ،‬وب‪٧‬نب افزٺٮىا څٸ َٲوؤ اٹٮبٓنخ‬
‫يف ؽبٷ عهو اإلٽبٻ ؤو َڂٖذ‪ٞ ،‬نب يف مٹٴ ٽڀ اٹڂٖىٓ اٹلاٹخ ‪٥‬ٺً‬
‫ٽ‪ٞ‬ٺىثُخ اٹٮبٓنخ ٽڀ ا‪ٞ‬نٖٺٍ ‪٥‬پىٽب ‪ ،‬٭ج‪ٚ٦‬هټ فٔ األٽو ثبالٍزپب‪٣‬‬
‫يف اَِخ وا‪ٜ‬نلَش اٹٖؾُؼ ا‪ٞ‬نزٲلٻ ّنب ‪٥‬لا ٱواءح اٹٮبٓنخ‪ ،‬وث‪ٚ٦‬هټ‬
‫ؽٮ‪ ٠‬اٹ‪٦‬پىٻ يف عهو اإلٽبٻ‪ ،‬وا‪٥‬زرب ٱواءرڄ ٱواءح ٹٺپإٽىٻ ‪.‬‬
‫‪11‬‬

‫وَلٷ ‪٥‬ٺً ؤٿ األٕٸ ٱواءح اٹىاؽل ٽب ٍجٰ ٽڀ اإلّبهح يف آَخ‬
‫ٍىهح األ‪٥‬وا‪ ٫‬ٽڀ ثڂبء ٭‪٦‬ٸ اٹٲواءح ٹٺپغهىٷ‪ ،‬وؤٽو ا‪ٛ‬نپب‪٥‬خ‬
‫ثبالٍزپب‪ ٣‬واإلځٖبد‪ ،‬وعبء ‪٥‬ٺً څنا ا‪ٞ‬نڂىاٷ ٱىٹڄ ر‪٦‬بىل‪" :‬‬

‫بمند‬

‫خدلىِٕىْ خٌزَٓ برخ روش خهلل وجٍط لٍىهبُ وبرخ ظٍُط ػٍُهُ آَدظٗ‬

‫صخدهتُ بميدٔد وػًٍ سهبُ َعىوٍىْ "‪ ،‬وٱىٹڄ ر‪٦‬بىل‪ " :‬بْ خٌزَٓ ؤوظىخ‬
‫خٌؼٍُ ِٓ لسٍٗ برخ َعًٍ ػٍُهُ خيشوْ ٌالرلدْ عجذخ وَمىٌىْ‬

‫عسذدْ سزٕد بْ ودْ وػذ سزٕد دلفؼىال "‪ ،‬وٱىٹڄ ر‪٦‬بىل‪ " :‬ؤوٌحه خٌزٌ‬
‫ؤٔؼُ خهلل ػٍُهُ ِٓ خٌٕسُحني ِٓ رسَص آدَ وممٓ محٍٕد ِغ ٔىح وِٓ‬

‫رسَص بزشخُُ٘ وبعشخجًُ وممٓ ٘ذَٕد وخجعسُٕد برخ ظعًٍ ػٍُهُ آَدض‬
‫خٌشمحٓ خشوخ عجذخ وزىُد "‪ ،‬وٱىٹڄ ر‪٦‬بىل‪ " :‬وخٌزَٓ برخ روشوخ‬

‫زأَدض سهبُ مل خيشوخ ػٍُهد صّد وػُّدٔد "‪ ،‬٭ٮٍ ٵٸ څنڃ اٹَُبٱبد‬
‫اٹٶو‪٬‬نخ مٵود اٹزالوح ٽڀ ‪ً٩‬ن ر‪ٌُ٦‬ن‪ ،‬ألٿ ا‪ٞ‬نٲٖىك وعىكڅب‪ ،‬ٹٶڀ‬
‫مٵو ا‪ٞ‬نَزپ‪٦‬ىٿ بٹُهب‪ ،‬وٽب َضپوڃ االٍزپب‪ ٣‬واٹزلثو ‪ٞ‬نب َزٺً‪ ،‬وڅى‬
‫وعٸ اٹٲٺىة‪ ،‬وىَبكح اإل‪٬‬نبٿ‪ ،‬واٹَغىك‪ ،‬واٹجٶبء ٽڀ فُْخ اهلل‪،‬‬
‫وڅنا ِنال‪ ٫‬ٽب ؽٶبڃ ‪٥‬ڀ اٹٶٮبه يف آَبد ‪٥‬لح ٽڂهب ٱىٹڄ ر‪٦‬بىل‪:‬‬
‫‪12‬‬

‫"ؤفّٓ ٘زخ خحلذَث ظؼجسىْ وظضذىىْ وال ظسىىْ وؤٔعُ‬

‫عدِذوْ"‪ ،‬وٱىٹڄ ر‪٦‬بىل‪" :‬وبرخ لشت ػٍُهُ خٌمشآْ ال َغجذوْ"‪.‬‬

‫څنا څى األٕٸ اٹنٌ كٷ ‪٥‬ٺُڄ اٹڂٲٸ واألصو‪ ،‬وٱىاڃ اٹ‪٦‬ٲٸ‬
‫واٹڂ‪٢‬و‪ ،‬وڅى ٱواءح اٹىاؽل وبځٖبد اٹجبٱٌن‪ ،‬٭پڀ فوط ‪٥‬ڀ څنا‬
‫األٕٸ ثزغىَي اٹٲواءح ٗنب‪٥‬خ ٭‪ٚ‬ال ‪٥‬ڀ ٱىٹڄ ةاٍزؾجبهبب ٭‪٦‬ٺُڄ اٹلٹُٸ‪،‬‬
‫و‪٥‬ٺُڄ اإلعبثخ ‪٥‬ڀ ‪٥‬لٻ ٭‪٦‬ٸ اٹڂيب ‪ٟ ‬ننا ا‪ٞ‬نَزؾت‪ ،‬ثٸ ٭‪٦‬ٸ فال٭ڄ‪،‬‬
‫ٵپب ؤٿ ‪٥‬ٺُڄ اإلعبثخ ‪٥‬ڀ روٳ اٹٖؾبثخ ‪ٟ‬ننا األٽو اٹنٌ َوي اٍزؾجبثڄ‬
‫‪ - 5‬اٹٲواءح ٗنب‪٥‬خ ٽڀ احمللصبد‬
‫وٹُ‪٦‬ٺټ ؤ ٿ اٹٲواءح ‪٥‬جبكح‪ ،‬واألٕٸ يف اٹ‪٦‬جبكح ا‪ٞ‬نڂ‪ ٤‬بال ٽب كٷ‬
‫اٹلٹُٸ ‪٥‬ٺً عىاىڃ‪ِ ،‬نال‪ ٫‬ا‪ٞ‬ن‪٦‬بٽٺخ ٭ةٿ األٕٸ ٭ُهب ا‪ٛ‬نىاى‪ ،‬بال ٽب كٷ‬
‫اٹلٹُٸ ‪٥‬ٺً ٽڂ‪٦‬ڄ‪ ،‬واٹٲواءح ا‪ٛ‬نپب‪ُ٥‬خ اٹزٲً ٭ُهب ا‪ٞ‬نْوو‪ ،٣‬وڅى ؤٕٸ‬
‫اٹٲواءح‪ ،‬وڅٍ ٵپب رٲلٻ ٽڀ ؤ‪٢٥‬ټ اٹٲوثبد‪ ،‬و‪ً٩‬ن ا‪ٞ‬نْوو‪ ٣‬وڅى‬
‫اٹىٕ‪ ٬‬اٹنٌ ؤ‪ٜ‬نٰ هبب‪ ،‬ؤ‪٥‬ين ٱواءح ا‪ٛ‬نپب‪٥‬خ ثٖىد واؽل‪ ،‬٭هنا‬
‫اٹيائل اٹنٌ ؤ‪ٜ‬نٰ هبب ‪١‬نزبط بىل كٹُٸ ‪ ،‬وال كٹُٸ‪ ،‬واٹنٌ ؤهاڃ ؤځڄ ٽڀ‬
‫اٹجل‪ ٣‬اإل‪ٙ‬ب٭ُخ‪ ،‬وٵضًن ٽڀ األٽىه اٹيت څٍ ٽْوو‪٥‬خ يف األٕٸ ؤ‪ٜ‬نٰ‬
‫هبب وٕ‪ ٬‬كوٿ ؽغخ ٽڀ ٵزبة ؤو ٍڂخ‪ ،‬وڅنا اٹ‪ٚ‬وة ٽڀ‬
‫‪13‬‬

‫ا‪ٞ‬نقبٹٮبد ‪٫‬نٮً ‪٥‬ٺً ٽ‪٢٦‬ټ اٹڂبً‪ ،‬وَزَبڅٸ ٭ُڄ ث‪ٚ٦‬هټ‪ ،‬وٵضًنا ٽب‬
‫ََزؾَڂىځڄ‪ ،‬ثٸ هّنب ؤكفٺڄ ث‪ ٘٦‬ؤڅٸ اٹ‪٦‬ٺټ ٭ُپب ‪ٚ‬نىڃ ثبٹجل‪٥‬خ‬
‫ا‪ٜ‬نَڂخ‪ ،‬وٽب څى هبب‪ ،‬وال څٍ ٽىعىكح ‪.‬‬
‫‪ - 6‬څٸ اٹٲىٷ ّنب رٲلٻ وا٭ل؟‬
‫څنا اٹ‪ٚ‬وة‬
‫وبما ٵبٿ األٽو ٵنٹٴ ٭ةٿ ٽڀ مڅت بىل ْنىَي‬
‫ٽڀ اٹٲواءح څى ا‪ٞ‬نقبٹ‪ٟ ٬‬ننا األٕٸ يف اّزوا‪ ٣‬اٹ‪٦‬جبكاد ؤوال‪،‬‬
‫وا‪ٞ‬نقبٹ‪ٞ ٬‬نبٵبٿ ‪٥‬ٺُڄ اٹَٺ‪ ٬‬صبځُب‪٫ ،‬ٽب ٱبٷ ثڄ څى(اٹىا٭ل) ا‪ٞ‬ن‪ٞ‬بٹت‬
‫ةثُبٿ اٹلٹُٸ ‪٥‬ٺُڄ ‪ ،‬وهبنا َزجٌن ٹٴ ‪٥‬لٻ ٕىاة ٽب مڅت بٹُڄ ؤفىځب‬
‫اٹلٵزىه ‪١‬نپل ‪ ًَُ٥‬و٭ٲڄ اهلل يف ٱىٹڄ يف ؤؽل ؤ‪٥‬لاك ‪٠‬نٺخ ا‪ٞ‬نَغل‬
‫اٹيت رٖلهڅب وىاهح اٹْاوٿ اٹلَڂُخ واألوٱب‪" : ٫‬وبٿ األٕٸ يف‬
‫ا‪ٞ‬نڂب‪١‬وح واٹڂٲبُ ؤٿ َىهك اٹىا٭ل ؤكٹخ هؤَڄ‪ ،‬مٹٴ ؤځڄ ال َزٖىه ؤٿ‬
‫رزپبأل األٽخ ‪٥‬ٺً ٽلي ؤ‪ٖ٥‬به ٽز‪٦‬بٱجخ وْنزپ‪٥ ٤‬ٺً اٹ‪ٚ‬الٹخ و‪٢‬نبٹٮخ‬
‫ؤٽو اهلل ر‪٦‬بىل‪."،،،‬‬
‫ؤٱىٷ ؤٽب ؤٿ األٽخ ال ْنزپ‪٥ ٤‬ٺً ‪ٙ‬الٹخ ٭ڂ‪٦‬ټ‪ ،‬٭ةٿ مٹٴ څى‬
‫ٱىٷ ا‪ٞ‬ن‪ٖ٦‬ىٻ‪ ، ‬٭ةٿ اٹ‪ٖ٦‬پخ ‪٥‬ڂلځب ‪٥‬نڀ ؤڅٸ اٹَڂخ وا‪ٛ‬نپب‪٥‬خ جملپى‪٣‬‬
‫ؤٽخ اإلعبثخ ‪٣‬نضٺخ يف ‪٥‬ٺپبئهب ‪.‬‬
‫‪14‬‬

‫ٹٶڀ څٸ ٓنٲٰ بٗنب‪ ٣‬األٽخ ‪٥‬ٺً څنا األٽو؟ ‪ ،‬ال واهلل‪ ،‬بال ؤٿ‬
‫َٶىٿ ا‪ٞ‬نواك بٗنب‪ ٣‬ا‪ٛ‬نيائوٌَن ؤو ا‪ٞ‬ن‪٪‬بهثخ ؤو اٹزىځٌَُن‪ ،‬وؽىت څاالء مل‬
‫‪٩‬نپ‪٦‬ىا واهلل ‪.‬‬
‫ؤٽب ‪ً٩‬ن اٹ‪٦‬ٺپبء ٭ٲل ٵٺٮهټ ههبټ ‪٥‬ي وعٸ ؤٿ ََإٹىا ؤڅٸ‬
‫اٹنٵو‪ ،‬٭پب ؤعُجىا ثڄ ‪٥‬پٺىا ثڄ‪ ،‬وڅټ ٽ‪٦‬نوهوٿ بما مل َز‪ٖ٦‬جىا ‪ٟ‬نټ‪،‬‬
‫ومل ‪٫‬نزبهوڅټ ٹٶىهنټ ٽڀ ا‪ٞ‬نزَبڅٺٌن‪ ،‬ؤو ‪٣‬نڀ َىا٭ٲىهنټ ‪٥‬ٺً ؤڅىائهټ‪،‬‬
‫وؤٽب اٹ‪٦‬ٺپبء ٭ةٿ ٵبځىا ٽڀ ؤڅٸ االعزهبك ٭هټ ٽإعىهوٿ ‪٥‬ٺً اإل٭زبء‬
‫واٹ‪٦‬پٸ ّنجٺ‪ ٨‬اعزهبكڅټ‪ ،‬٭ال َٖؼ ځَجخ اٹ‪ٚ‬الٷ ‪ٟ‬نټ‪ ،‬وبٿ ٕؼ ځَجخ‬
‫ا‪ٝ‬ن‪ٞ‬ة بٹُهټ‪ ،‬ٵپب عبء مٹٴ يف ا‪ٜ‬نلَش اٹٖؾُؼ‪ ،‬ؤٽب ٽڀ ‪١‬هو ٹڄ‬
‫ف‪ٞ‬إڅټ ور‪ٖ٦‬ت ‪ٟ‬نټ‪ ،‬ؤو عوي يف ؽٺجخ اٹجؾش ‪٥‬ڀ ٽزْبثڄ اٹڂٖىٓ‬
‫ٹُڂٖو ٽب مڅجىا بٹُڄ‪ ،‬وَزپَٴ ثجڂُبد اٹ‪ٞ‬وَٰ‪ ،‬وَزوٳ احملغخ اٹجُ‪ٚ‬بء‪،‬‬
‫واٹَڂخ اٹ‪٪‬واء‪ ،‬٭هنا ال ََٺٴ ٽ‪ ٤‬اٹ‪٦‬ىاٻ وال ٽ‪ ٤‬اجملزهلَڀ‪ ،‬٭ٺُجؾش‬
‫ٹڂٮَڄ ‪٥‬ڀ ٽىٱ‪ ،٤‬وٽب ؤهاڃ بال ٽڀ اِٖنٌن ‪.‬‬
‫ؤٽب االؽزغبط ث‪ٞ‬ىٷ اٹ‪٦‬هل وٽ‪ ٍٚ‬اٹٲووٿ ‪٥‬ٺً څنا اٹ‪٦‬پٸ‪،‬‬
‫٭ب‪ٛ‬نىاة ‪٥‬ڂڄ ؤٿ َٲبٷ‪ :‬ٽىت ٵبځذ األ‪٥‬پبٷ رٶزَت ا‪ٞ‬نْوو‪ُ٥‬خ‬
‫ثبٹزٲبكٻ يف كَڀ اإلٍالٻ؟‪ ،‬٭ةٿ اٹىاعت ‪٥‬ٺً ا‪ٞ‬نَٺپٌن اٹوعى‪ ٣‬بىل‬
‫‪15‬‬

‫ا‪ٜ‬نٰ ٽىت رجٌن‪ ،‬٭ةٿ اٹوعى‪ ٣‬بٹُڄ ٭وَ‪ٚ‬خ‪ ،‬واٹڂبً ٽ‪ٞ‬بٹجىٿ يف ٵٸ آٿ‬
‫ث‪٦‬وٗ ؤٱىا‪ٟ‬نټ وؤ‪٥‬پب‪ٟ‬نټ وٽ‪٦‬زٲلاهتټ ‪٥‬ٺً ٽب يف اٹٶزبة واٹَڂخ‪ ،‬ٵپب‬
‫ٱبٷ ر‪٦‬بىل‪ " :‬فةْ ظٕدصػعُ يف شٍء فشدوٖ بىل خهلل وخٌشعىي بْ وٕعُ‬

‫ظىِٕىْ زدهلل وخٌُىَ خالخش رٌه خري وؤدغٓ ظدوَال" ‪.‬‬
‫ؤٽب ؤٿ اٹٲىٷ ث‪٦‬لٻ ٽْوو‪ُ٥‬خ اٹٲواءح ا‪ٛ‬نپب‪ُ٥‬خ وا٭ل ٭پڀ ؤ‪٩‬وة‬

‫ٽب ‪ٚ‬ن‪٦‬ذ يف االٍزلالٷ‪ ،‬بم َٲبٷ څى وا٭ل ‪٥‬ٺً ٽب ما؟‪ ،‬ؤ‪٥‬ٺً رْوَ‪٤‬‬
‫ٽڀ هة اٹ‪٦‬ب‪ٞ‬نٌن رٺٲزڄ األٽخ ‪٥‬ڀ هٍىٷ اهلل ‪‬؟‪ ،‬ؤٻ ‪٥‬ٺً ٭‪٦‬ٸ ٽڀ‬
‫ؤ٭‪٦‬بٷ اٹڂبً ؤٱوڃ ٱىٻ وفبٹٮهټ آفووٿ؟‪ ،‬ؤٻ ا‪ٞ‬نواك ؤځڄ وا٭ل ٽڀ ؤهٗ‬
‫ؤفوي‪ ،‬څنا څى اٹنٌ َ‪٢‬هو ؤٿ اٹٶبرت َٲٖلڃ‪ ،‬وڅٍ ّڂْڂخ رنه‪٣‬‬
‫ٵضًن ٽڀ اٹڂبً هبب‪ٓ ،‬نذ ى‪٥‬ټ اٹى٭بء ٹٺَٺ‪ ٬‬ثب‪ٞ‬ن‪٦‬ىن اٹٺ‪٪‬ىٌ‪ ،‬واٹزْجش‬
‫ّنب ‪٥‬ٺُڄ األعلاك ٹُزپَٶىا ّنب څټ ‪٥‬ٺُڄ‪ ،‬٭ُٲىٹىٿ څنا مل َٶڀ ‪٥‬ٺُڄ‬
‫آثبئځب وال ‪٥‬ٺپبئځب‪ ،‬وب‪٧‬نب و٭ل ‪٥‬ٺُڂب‪ ،‬وؤځذ ر‪٦‬ٺټ ځَت څنا اٹٲىٷ‬
‫وٕهوڃ ‪.‬‬
‫‪ - 7‬ٱىٷ ا‪ٛ‬نپهىه ثب‪ٛ‬نىاى ٹٌُ ؽغخ‬
‫٭ةٿ ٱُٸ‪ :‬بٿ اٹٲواءح ا‪ٛ‬نپب‪ُ٥‬خ عبئيح ‪٥‬ڂل ا‪ٛ‬نپهىه ثٸ ٱبٷ‬
‫اٹڂىوٌ يف اٹزجُبٿ بهنب ٽَزؾجخ "ثبٹلالئٸ اٹ‪٢‬بڅوح‪ ،‬وؤ٭‪٦‬بٷ اٹَٺ‪٬‬‬
‫‪16‬‬

‫وا‪ٝ‬نٺ‪ ٬‬ا‪ٞ‬نز‪٢‬بڅوح"‪ ،‬ٱُٸ ٱل ٱُٸ مٹٴ‪ ،‬ٹٶڀ ٱىٷ ا‪ٛ‬نپهىه ّنغوكڃ‬
‫ٹٌُ ُنغخ‪ ،‬ثٸ بٿ ٵضًنا ٽڀ ؤڅٸ اٹ‪٦‬ٺټ احملٲٲٌن اّزو‪ٝ‬ىا ؽىت يف‬
‫اٹٲىٷ ةاإلٗنب‪ ٣‬وعىك ٽَزڂل ٽڀ ٵزبة ؤو ٍڂخ ‪٥‬ٺً و٭ٲڄ‪ ،‬٭ٶُ‪٬‬‬
‫بما ٵبٿ اٹلٹُٸ وڅى اٹَڂخ ٭‪٦‬ال وروٵب ‪٥‬ٺً فال‪ ٫‬اٹٲىٷ ا‪ٞ‬نڂَىة‬
‫ٹٺغپهىه‪ ،‬ال ‪٥‬ٺً و٭ٲڄ ؟‪ ،‬واٹڂىوٌ ه٘نڄ اهلل مل َجٌن ٽڀ ٱبٷ ثنٹٴ‬
‫ٽڀ اٹَٺ‪ ٬‬ٽڀ فًن اٹٲووٿ‪ ،‬وٍُإيت ٽب يف األصو ا‪ٞ‬نڂَىة أليب اٹلهكاء‬
‫ٽڀ اٹٲىٷ‪ ،‬وؽَجٴ ٽڀ مٹٴ ‪٢‬نبٹٮخ ٽبٹٴ اثڀ ؤځٌ ه‪ ٍٙ‬اهلل ‪٥‬ڂڄ‪،‬‬
‫وٱىٹڄ ث‪٦‬لٻ وعىك مٹٴ ‪٥‬ڂل اٹَٺ‪ ٬‬ٵپب ٍُإيت ‪ ،‬٭إلٿ ؤصجذ اٹڂىوٌ‪،‬‬
‫٭ٲل ځٮً ٱجٺڄ ٽبٹٴ‪٥ ،‬ٺً ؤٿ اٹٲواءح ا‪ٛ‬نپب‪ُ٥‬خ اٹيت ځواڅب ال ‪٬‬نٶڀ ؤٿ‬
‫رٶىٿ ٽڂلهعخ ٓنذ اٹٲىٷ اٹنٌ مڅت بٹُڄ ا‪ٛ‬نپهىه ثبٹزغىَي‪ ،‬٭ةٿ‬
‫٭ُهب ٽڀ ا‪ٞ‬نقبٹٮبد ٽب ال ‪٬‬نٶڀ ٽ‪٦‬ڄ مٹٴ‪ ،‬ٱبٷ فٺُٸ‪ ،‬وٱىٹڄ ‪٣‬نيوط‬
‫ٽ‪ّ ٤‬وػ ٹٺلهكَو ٽْجهب يف اٹٶواڅخ‪" :‬ٵٶواڅخ ٱواءح ٗنب‪٥‬خ‪،‬‬
‫‪٩‬نزپ‪٦‬ىٿ ٭ُٲوؤوٿ ٽ‪٦‬ب‪ ،‬بٿ مل َاك بىل رٲ‪ ٤ُٞ‬اٹٶٺپبد‪ ،‬وبال ؽوٻ"‪،‬‬
‫وٍُإيت ثُبٿ ؤٿ اٹزٲ‪ ٤ُٞ‬ال ‪٬‬نٶڀ رال٭ُڄ يف اٹٲواءح ٗنب‪٥‬خ‪ ،‬ؤو يف ث‪٘٦‬‬
‫ؤځىا‪٥‬هب ٵپب ځواڅب‪ ،‬وٱبٷ ٕبؽت اٹزبط واإلٵٺُٸ ثبٹڂٲٸ ‪٥‬ڀ اثڀ‬

‫‪17‬‬

‫ا‪ٜ‬نبط يف ا‪ٞ‬نلفٸ‪" :‬مل ‪٫‬نزٺ‪ ٬‬ٱىٷ ٽبٹٴ ؤٿ اٹٲواءح ٗنب‪٥‬خ واٹنٵو‬
‫ٗنب‪٥‬خ ٽڀ اٹجل‪ ٣‬ا‪ٞ‬نٶووڅخ" ‪.‬‬
‫‪ - 8‬ال كٹُٸ يف ؽلَش ٽب اعزپ‪ ٤‬ٱىٻ‪،،،‬‬
‫٭ةٿ ٱُٸ‪ :‬بٿ اٹلٹُٸ څى ٱىٹڄ ‪ ‬٭ُپب هواڃ ٽَٺټ ‪٥‬ڀ ؤيب‬
‫څوَوح‪ " :‬ٽب اعزپ‪ ٤‬ٱىٻ يف ثُذ ٽڀ ثُىد اهلل ر‪٦‬بىل َزٺىٿ ٵزبة اهلل‬
‫وَزلاهٍىځڄ ثُڂهټ‪ ،‬بال ځيٹذ ‪٥‬ٺُهټ اٹَٶُڂخ‪ ،‬و‪ُْ٩‬زهټ اٹو٘نخ‪،‬‬
‫وؽٮزهټ ا‪ٞ‬نالئٶخ‪ ،‬ومٵوڅټ اهلل ٭ُپڀ ‪٥‬ڂلڃ"‪ ،‬وٱل ا‪٥‬زپلڃ ا‪ٛ‬نپهىه‬
‫اٹٲبئٺىٿ َنىاى مٹٴ ٵپب مٵوڃ اٹڂىوٌ‪ ،‬وا‪ٞ‬نبىهٌ و‪ً٩‬ن‪٨‬نب ‪.‬‬
‫٭ب‪ٛ‬نىاة څى ؤٿ څنا ا‪ٜ‬نلَش و‪ً٩‬نڃ ٵضًن ٽٮَو ‪ٞ‬نب كٹذ ‪٥‬ٺُڄ‬
‫آَبد ٍىهح األ‪٥‬وا‪ ٫‬ٽڀ االڅزلاء واالٍزجٖبه ثبٹٲوآٿ‪ ،‬وٽب ‪٪‬نٖٸ‬
‫ٹٺپڂٖذ ٹڄ ٽڀ اٹو٘نخ‪ ،‬٭ال كٹُٸ ٭ُڄ ‪٥‬ٺً اٹل‪٥‬ىي‪ ،‬ؤ‪٥‬ين ٽْوو‪ُ٥‬خ‬
‫اٹٲواءح ٗنب‪٥‬خ‪٫ ،‬بٿ ا‪ٜ‬نلَش ب‪٧‬نب كٷ ‪٥‬ٺً ٭‪ُٚ‬ٺخ االؽزپب‪٥ ٣‬ٺً رالوح‬
‫اٹٲوآٿ اٹٶوَل‪ ،‬وٽلاهٍزڄ‪ ،‬و‪٢٥‬ټ ؤعو ٭ب‪٥‬ٺُڄ‪ ،‬ؤٽب ؤځڄ َلٷ ‪٥‬ٺً‬
‫اٹٲواءح ٗنب‪٥‬خ ٭پڀ ؤَڀ ؤفن مٹٴ؟ ‪.‬‬
‫كٷ ‪٥‬ٺً مٹٴ ث‪٢‬بڅوڃ‪ ،‬٭ٲل ؤٍڂل اٹٮ‪٦‬ٸ بىل ا‪ٛ‬نپب‪٥‬خ‬
‫٭ةٿ ٱُٸ‪:‬‬
‫ٽ‪ ٤‬ٵىهنټ يف ثُذ ٽڀ ثُىد اهلل ‪ ،‬بم ٱبٷ ٽب "اعزپ‪ ٤‬ٱىٻ"‪ ،‬وٱبٷ‬
‫‪18‬‬

‫"َزٺىٿ"‪ ،‬ومل َٲٸ َزٺى ث‪ٚ٦‬هټ ‪٥‬ٺً ث‪ ،٘٦‬٭ب‪ٛ‬نىاة ؤٿ څنا ال كٹُٸ‬
‫٭ُڄ‪ ،‬ألٿ رالوح ؤؽلڅټ ٽ‪ ٤‬بځٖبد اٹجبٱٌن َٖلٯ ‪٥‬ٺُهب ؤهنټ ‪٠‬نڂپ‪٦‬ىٿ‬
‫‪٥‬ٺً رالوح اٹٲوآٿ‪ ،‬ورالوح ٵٸ ٽڂهټ ٹڂٮَڄ َٖلٯ ‪٥‬ٺُهب ؤهنټ‬
‫‪٠‬نزپ‪٦‬ىٿ ‪٥‬ٺً رالورڄ‪ ،‬ورالوهتټ ثٖىد واؽل َٖلٯ ‪٥‬ٺُهب مٹٴ‪،‬‬
‫وٱل رٶىٿ كالٹخ ا‪ٜ‬نلَش ‪٥‬ٺً ث‪ ٘٦‬څنڃ االؽزپبالد ؤٱىي ٽڀ‬
‫ث‪ ،٘٦‬٭پڀ ؤَڀ ٹڂب ا‪ٛ‬نيٻ ثىاؽل ٽڂهب؟‪ ،‬ٹناٳ ٵبٿ ؤٍ‪٦‬ل اٹڂبً‬
‫ثبٹ‪٦‬پٸ هبنا ا‪ٜ‬نلَش ٽڀ ځ‪٢‬و بىل ٭‪٦‬ٸ اٹڂيب ‪ ‬وٕؾجڄ ٭إ‪٥‬پٺڄ يف‬
‫كالٹخ ا‪ٜ‬نلَش‪ ،‬ووٱ‪٥ ٬‬ڂل مٹٴ‪ ،‬وڅنا ٽڂهظ ٽبٹٴ ه٘نڄ اهلل‪ ،‬و څٸ‬
‫َ‪ٞ‬وك ا‪ٞ‬ن‪٦‬زپل ‪٥‬ٺً څنا اٹ‪٢‬بڅو ٱىٹڄ‪ ،‬٭ُإفن ٽڀ بٍڂبك اٹٮ‪٦‬ٸ بىل‬
‫ا‪ٛ‬نپب‪٥‬خ يف ٱىٹڄ ‪" :‬رَجؾىٿ وٓنپلوٿ ورٶربوٿ كثو ٵٸ ٕالح‬
‫صالصب وصالصٌن"‪ ،‬اٍزؾجبة ٭‪٦‬ٸ مٹٴ يف ٗنب‪٥‬خ؟‪ ،‬وٽڀ ٱىٹڄ ‪ ‬ٹ‪٦‬ٺٍ‬
‫و٭ب‪ٝ‬پخ ه‪ ٍٙ‬اهلل ‪٥‬ڂهپب‪" :‬بما آوَزپب بىل ٭واّٶپب ٭َجؾب صالصب‬
‫وصالصٌن‪ ،‬وا٘نلا صالصب وصالصٌن‪ ،‬وٵربا ؤهث‪٦‬ب وصالصٌن ٭نٹٶپب فًن ٹٶپب‬
‫ٽڀ فبكٻ" ‪ ،‬ٽْوو‪ُ٥‬خ ٭‪٦‬ٸ مٹٴ ٽ‪٦‬ب ثٖىد واؽل‪ ،‬وٽڀ ٱىٹڄ ‪:‬‬
‫"ؤمځب وؤٱُپب وٹُاٽٶپب ؤٵربٵپب"‪ ،‬ٽ‪ٞ‬ٺىثُخ ؤٿ َامځب ٽ‪٦‬ب وؤٿ َٲُپب‬
‫ٽ‪٦‬ب‪ ،‬٭هٸ َٶىٿ األٽو ‪٥‬ڂل څاالء ؤځڄ ٵٺپب ؤٍڂل اٹٮ‪٦‬ٸ بىل ٗنب‪٥‬خ‬
‫‪19‬‬

‫َز‪ٌ٦‬ن ؤٿ َٲىٻ ا‪ٛ‬نپُ‪ ٤‬هبنا اٹٮ‪٦‬ٸ‪ ،‬وبال ٽب ٕؼ بٍڂبكڃ بىل ا‪ٛ‬نپ‪٤‬؟‪ ،‬ال‬
‫هَت ؤهنټ ال َ‪ٞ‬وكوٿ ٱب‪٥‬لهتټ‪ ،‬وبال كفٺىا يف ‪١‬نبٷ ٽڀ اٹٲىٷ ‪.‬‬
‫‪" :‬ٽب ٽڀ ٱىٻ َٲىٽىٿ ٽڀ ‪٠‬نٺٌ ال‬
‫واځ‪٢‬ووا بىل ٱىٷ اٹڂيب‬
‫َنٵووٿ اهلل ر‪٦‬بىل ٭ُڄ بال ٱبٽىا ‪٥‬ٺً ٽضٸ عُٮخ ٘نبه‪ ،‬وٵبٿ مٹٴ‬
‫اجملٺٌ ‪٥‬ٺُهټ ؽَوح َىٻ اٹٲُبٽخ"‪ ،‬هواڃ ؤثى كاوك ‪٥‬ڀ ؤيب څوَوح‪ ،‬٭هٸ‬
‫رٲىٹىٿ يف څاالء ؤَ‪ٚ‬ب بهنټ ال َڂغىٿ ٽڀ څنا اٹى‪ُ٥‬ل بال ثإٿ َنٵووا‬
‫ٗنُ‪٦‬ب؟‪ ،‬ؤٻ ؤهنټ بما رٺٍ ‪٥‬ٺُهټ اٹٲوآٿ ٭بٍزپ‪٦‬ىا ٹڄ‪ ،‬ؤو و‪٢٥‬هټ‬
‫ث‪ٚ٦‬هټ ومٵوڅټ فوعىا ‪٥‬ڀ اٹ‪٦‬هلح‪ ،،‬وؽٖٸ ‪ٟ‬نټ مٹٴ اٹٮ‪ٚ‬ٸ؟‪ ،‬مث‬
‫ٽب ٱىٹٶټ يف ا‪ٞ‬نڂٖزٌن ‪ٝ‬ن‪ٞ‬جخ ا‪ٛ‬نپ‪٦‬خ واٹٶالٻ ‪١‬نوٻ ‪٥‬ٺُهټ‪ ،‬ثٸ بهنټ‬
‫‪٣‬نڂى‪٥‬ىٿ ٽڀ اٹنٵو عهوا‪ ،‬وٽڀ هك اٹَالٻ ورْپُذ اٹ‪٦‬ب‪ ٌٝ‬و‪٥‬نى‬
‫مٹٴ‪ ،‬٭هٸ ٔنوعىهنټ ‪٣‬نب كٷ ‪٥‬ٺُڄ ا‪ٜ‬نلَش اٹنٌ اؽڂغغزټ ثڄ؟‪.‬‬
‫وؤمٵو ؤځين ٵڂذ يف اعزپب‪٥ ٣‬ٲلڃ اجملٺٌ اإلٍالٽٍ األ‪٥‬ٺً ا‪ٞ‬نىٍ‪٤‬‬
‫بىل ‪ٛ‬نبځڄ اٹىالئُخ‪ ،‬ٽڂن ‪ٙ‬نٌ و‪ْ٥‬وَڀ ٍڂخ‪ ،‬٭إصًن څنا األٽو‪ ،‬٭ٶبٿ ؤٿ‬
‫اٍزلٷ اٹُْـ ؤ٘نل ٘نبٍل ه٘نڄ اهلل ‪٥‬ٺً ٽْوو‪ُ٥‬خ اٹٲواءح ٗنب‪٥‬خ‬
‫ثب‪ٜ‬نلَش اٹنٌ اٍزلٷ ثڄ اٹڂىوٌ ه٘نڄ اهلل‪ ،‬٭ضبه اٹُْـ ٽربوٳ‬
‫اٹ‪٦‬ىاكٌ ه٘نڄ اهلل وٱبٷ‪ :‬ال رٶنثىا ‪٥‬ٺً هٍىٷ اهلل ‪ ،‬٭َٶذ‬
‫‪20‬‬

‫ا‪ٛ‬نپُ‪ ،٤‬وَ‪٢‬هو يل ؤٿ ٽب مڅت بٹُڄ اٹُْـ ؤ٘نل ٘نبٍل ٘نٺڄ ‪٥‬ٺُڄ‬
‫ٽٶبځڄ يف اٹٮزىي‪ ،‬وٽب عوي ‪٥‬ٺُڄ اٹ‪٦‬پٸ يف ثالكځب‪ ،‬ٽ‪ ٤‬وعىك ٽڀ ٱبٷ‬
‫ثنٹٴ ٽڀ ‪٥‬ٺپبء ا‪ٞ‬ننڅت‪ ،‬ٽ‪ ٤‬ؤٽو ا‪ٜ‬نبٵټ ثٲواءح ا‪ٜ‬نية يف ا‪ٞ‬نَبعل‪،‬‬
‫وٍُإيت ا‪ٜ‬نلَش ‪٥‬ڀ اٹزٮوَٰ ثٌن األٽوَڀ‪ :‬ا‪٥‬زٲبك ا‪ٜ‬نٶټ‪ ،‬ور‪ًُ٪‬ن اٹىاٱ‪٤‬‬
‫مث َٲبٷ ‪ٟ‬نټ بما ٵبٿ ٽ‪٦‬زپلٵټ يف ٽْوو‪ُ٥‬خ اٹٲواءح ٗنب‪٥‬خ څى‬
‫بٍڂبك اٹٮ‪٦‬ٸ ٹٺغپب‪٥‬خ ٭ٺټ اٱزٖومت يف االٍزلالٷ ‪٥‬ٺً اٹَڂخ ٽ‪ ٤‬ؤٿ يف‬
‫اٹٶزبة اٹ‪٦‬يَي ځ‪٢‬بئو ٹٺنٌ اٍزلٹٺزټ ثڄ‪ ،‬وٽ‪٦‬ٺىٻ ؤٿ االٍزلالٷ‬
‫ثبٹٶزبة ٽىت ؤٽٶڀ ٽٲلٻ ‪٥‬ٺً االٍزلالٷ ثبٹَڂخ‪ ،‬وڅنا َلٷ ‪٥‬ٺً ؤٿ‬
‫ا‪ٞ‬نَزلٹٌن ب‪٧‬نب َٲٺلوٿ ٽڀ رٲلٻ ٵبٹڂىوٌ و‪ً٩‬نڃ‪ ،‬و‪٨‬نهټ ب‪٩‬نبك ٽَزڂل‬
‫‪ٞ‬نب هؤوڃ وه‪٩‬جىا يف ځٖورڄ‪ ،‬٭هټ ٭ُپب َ‪٢‬هو َ‪٦‬زٲلوٿ مث ‪٪‬نزغىٿ‪ ،‬ال‬
‫َٮؾٖىٿ ؤٱىاٷ اٹڂبً‪ ،‬وا‪ٞ‬ن‪ٞ‬ٺىة اٹجؾش ‪٥‬ڀ ا‪ٜ‬نٰ واٹزياٽڄ‪ ،‬ال‬
‫ا‪٥‬زٲبك اٹٍْء مث اٹزپبً اٹلٹُٸ ٹڄ‪ ،‬وٱل ٱبٷ هثڂب رجبهٳ ور‪٦‬بىل"وال‬
‫رٲ‪ ٬‬ٽب ٹٌُ ٹٴ ثڄ ‪٥‬ٺټ بٿ اٹَپ‪ ٤‬واٹجٖو واٹٮااك ٵٸ ؤوٹئٴ ٵبٿ‬
‫‪٥‬ڂڄ ٽَئىال"‪ ،‬وڅب ‪٥‬نڀ ځلٹٶټ ‪٥‬ٺً ٍّء ٽڀ مٹٴ ٍبئٺٌن اهلل ر‪٦‬بىل‬
‫ؤٿ ‪٩‬نڂجڂب وبَبٵټ اال‪٥‬زپبك ‪٥‬ٺً ا‪ٞ‬نزْبثڄ‪ ،‬وؤٿ َٺهپڂب ٗنُ‪٦‬ب ارجب‪ ٣‬احملٶټ‬
‫ٽڀ ٵزبثڄ وٍڂخ ځجُڄ‪ ،‬٭بٍزلٹىا ‪٥‬ٺً ٽب مڅجزټ بٹُڄ بمٿ ثٲىٹڄ ر‪٦‬بىل‪:‬‬
‫‪21‬‬

‫"بٿ اٹنَڀ َزٺىٿ ٵزبة اهلل "اَِخ ‪ ،‬وٱىٹڄ ر‪٦‬بىل‪" :‬اٹنَڀ آرُڂبڅټ‬
‫اٹٶزبة َزٺىځڄ ؽٰ رالورڄ" اَِخ‪ ،‬وٱىٹڄ ر‪٦‬بىل‪" :‬٭بٱوؤوا ٽب رَُو ٽڀ‬
‫اٹٲوآٿ"‪ ،‬وبما ٵبٿ ٽب يف څنڃ اَِبد و‪ً٩‬نڅب ‪١‬نزپال ٹٺٲواءح‬
‫ا‪ٛ‬نپب‪ُ٥‬خ‪ ،‬٭ٶُ‪ ٬‬مل َٮ‪٦‬ٺڄ اٹٖؾبثخ وال اٹزبث‪٦‬ىٿ ‪ ،‬وڅټ ؤوىل اٹڂبً‬
‫ّن‪٦‬و٭خ ٽ‪٦‬بٍل اٹٲوآٿ‪ ،‬واالڅزلاء هبلَڄ؟ ‪.‬‬
‫‪ - 9‬ؤصو ؤيب اٹلهكاء ه‪ ٍٙ‬اهلل ‪٥‬ڂڄ‬
‫٭ةٿ ٱُٸ‪ :‬بٿ اٹٲواءح ٗنب‪٥‬خ ٱل ‪١‬هود يف ‪٥‬هل اٹٖؾبثخ‬
‫واٹزبث‪ٌ٦‬ن‪ ،‬ثٸ ٱل ٭‪٦‬ٺهب ث‪ٚ٦‬هټ‪ ،‬٭ٲل هوي اثڀ ؤيب كاوك ؤٿ ؤثب اٹلهكاء‬
‫ه‪ ٍٙ‬اهلل ‪٥‬ڂڄ ٵبٿ َلهً اٹٲوآٿ ٽ‪ ٤‬ځٮو َٲوئوٿ ٗنُ‪٦‬ب"‪ ،‬مٵوڃ‬
‫اٹڂىوٌ يف اٹزجُبٿ‪ ،‬ٱُٸ وثبهلل اٹزى٭ُٰ‪ :‬څنا األصو ‪٢‬نزٖو‪ ،‬ويف اٹٶالٻ‬
‫‪٥‬ٺُڄ ؤٽىه‪:‬‬
‫األوٷ‪َ :‬ڂج‪ ٍ٪‬ؤٿ َڂ‪٢‬و يف ٍڂلڃ‪ ،‬څٸ څى ‪٣‬نب صجذ ‪٥‬ڀ ؤيب‬
‫اٹلهكاء ه‪ ٍٙ‬اهلل ‪٥‬ڂڄ ؤٻ ال؟‪ ،‬بم ٹىال اإلٍڂبك ٹٲبٷ ٽڀ ّبء ٽب ّبء‪،‬‬
‫وٱل فٔ اهلل ر‪٦‬بىل څنا األٽخ ثبإلٍڂبك‪ ،‬وع‪٦‬ٺڄ ٽڀ ٗنٺخ وٍبئٸ‬
‫ؽٮ‪ ٠‬كَڂهب ‪٥‬ٺُهب‪ ،‬وٹَذ ٽڀ ا‪ٞ‬ناڅٺٌن ‪ٟ‬ننا األٽو ‪.‬‬

‫‪22‬‬

‫واٹضبٍل‪َ :‬ڂج‪ ٍ٪‬ؤٿ َ‪٦‬ٺټ ؤٿ څنا ٹٌُ بٗنب‪٥‬ب الىٻ االرجب‪ ،٣‬بم‬
‫ؤٵرب ٽب ٭ُڄ ؤٿ َٶىٿ ٭‪٦‬ٸ ٕؾبيب‪ ،‬وٱل افزٺ‪ ٬‬يف ٱىٹڄ بما مل َٶڀ‬
‫ٖنخ ٽب ‪٫‬نبٹٮڄ ٽڀ اٹَڂخ‪ ،‬وال ٽڀ ٱىٷ ‪ً٩‬نڃ ٽڀ اٹٖؾبثخ‪ ،‬٭ٶُ‪ ٬‬ثٮ‪٦‬ٺڄ‬
‫اٹنٌ فبٹٮڄ ‪ً٩‬نڃ ٭ُڄ‪ ،‬وٍُإيت مٵو ٽب َلٷ ‪٥‬ٺً ٽ‪٦‬به‪ٙ‬زڄ ‪.‬‬
‫واٹضبٹش‪ :‬ؤځڄ ٹٌُ ثالىٻ ؤفن مٹٴ ا‪ٞ‬ن‪٦‬ىن ٽڀ څنا اٹڂٔ‪ ،‬٭ةٿ‬
‫ٱىٹڄ َٲوئوٿ ٗنُ‪٦‬ب ‪١‬نزپٸ ٹٲواءهتټ ٗنُ‪٦‬ب ثٖىد واؽل‪ ،‬و‪١‬نزپٸ‬
‫ٹٲواءح ث‪ٚ٦‬هټ وبځٖبد اِفوَڀ‪ ،‬و‪١‬نزپٸ ٹٲواءح ٵٸ ٽڂهټ ٹڂٮَڄ‪،‬‬
‫و‪١‬نزپٸ ٹزٺٲُڂهټ ‪٠‬نزپ‪ٌ٦‬ن‪ ،‬٭پڀ ؤَڀ ٹٺپَزلٷ ثنٹٴ ر‪ٌُ٦‬ن واؽل ٽڀ‬
‫څنا االؽزپبالد اٹيت َٖلٯ ‪٥‬ٺُهب ٗنُ‪٦‬ب ٱواءهتټ ٗنُ‪٦‬ب‪ ،‬ٵبٹلا‪ٍ٥‬‬
‫وا‪ٞ‬ناٽڀ َٖلٯ ‪٥‬ٺُهپب ؤهنپب َل‪٥‬ىاٿ‪ ،‬وب‪٧‬نب َل‪٥‬ى ؤؽل‪٨‬نب‪ ،‬وٱل ٵبٿ‬
‫ٽىًٍ وڅبهوٿ ‪٥‬ٺُهپب اٹَالٻ َل‪٥‬ى األوٷ وَاٽڀ اٹضبٍل وٽ‪ ٤‬مٹٴ‬
‫ٱبٷ اهلل ر‪٦‬بىل ‪ٟ‬نپب‪" :‬ٱل ؤعُجذ ك‪٥‬ىرٶپب"‪ ،‬وب‪٧‬نب َز‪ٌ٦‬ن ا‪ٞ‬ن‪٦‬ىن اٹنٌ‬
‫ٱٖلٕنىڃ ثبٹٲوائڀ ٵپب يف ٱىٹڄ ر‪٦‬بىل‪" :‬ٹٌُ ‪٥‬ٺُٶټ ؽڂبػ اٿ ربٵٺىا‬
‫ٗنُ‪٦‬ب او اّزبرب"‪ ،‬٭ب‪ٞ‬نٲبثٸ ؤ‪٥‬ين ٱىٹڄ ر‪٦‬بىل ؤّزبرب څى اٹنٌ ‪ٌ٥‬ن ا‪ٞ‬نواك‬
‫ٽڀ ٗنُ‪٦‬ب‪ ،‬وبال ٹٶبٿ ‪٣‬نٶڂب ؤٿ َٲبٷ ؤٵٸ اٹڂبً ٗنُ‪٦‬ب‪ ،‬وبٿ ؤٵٸ ٵٸ‬

‫‪23‬‬

‫ٽڂهټ وؽلڃ‪ ،‬وٱل َٲبثٸ ا‪ٛ‬نپُ‪ ٤‬ث‪ً٪‬ن اٹىاؽل ٵپب يف ٱىٹڄ ر‪٦‬بىل‪َ" :‬ب‬
‫ؤَهب اٹنَڀ آٽڂىا فنوا ؽنهٵټ ٭بځٮووا صجبد او اځٮووا ٗنُ‪٦‬ب" ‪.‬‬
‫واٹواث‪ :٤‬ؤٿ ؤثب اٹلهكاء ه‪ ٍٙ‬اهلل ‪٥‬ڂڄ ٽڀ ٱواء اٹٖؾبثخ‪،‬‬
‫ٽ‪٦‬لوك ٭ُپڀ ٱوؤ ‪٥‬ٺً اٹڂيب ‪ ،‬وڅى ؤؽل األهث‪٦‬خ اٹنَڀ ٗن‪٦‬ىا اٹٲوآٿ‬
‫يف ؽُبرڄ‪ ،‬ٵپب يف ٕؾُؼ اٹجقبهٌ‪ ،‬وڅنا ب‪٧‬نب ٕله ‪٥‬ڂڄ يف اٹٮزوح‬
‫اٹيت ٵبٿ ٭ُهب ثبٹْبٻ‪ ،‬٭ُٲبٷ ٵُ‪ ٬‬مل َ‪٢‬هو څنا اٹ‪٦‬پٸ يف ٽٶخ وال يف‬
‫ا‪ٞ‬نلَڂخ‪ ،‬مث ‪١‬هو يف ؤهٗ؛ اإلٍالٻ ‪٥‬ٺُهب ‪ٝ‬بهت علَل‪ ،‬٭ُٶىٿ ؤٱًٖ‬
‫ٽب ‪٪‬نپٸ ‪٥‬ٺُڄ څنا األصو اٹزٺٲٌن ا‪ٛ‬نپب‪ ٍ٥‬ٹٺزؾٮُ‪ ،٠‬ځ‪٢‬وا ٹٶضوح‬
‫اٹوا‪٩‬جٌن يف ا‪ٜ‬نٮ‪ ،٠‬وٱل ٵبځىا َجٺ‪٪‬ىٿ األٹ‪ ٬‬وؤىَل‪ ،‬وٹٌُ اٹزالوح‬
‫ا‪ٛ‬نپب‪ُ٥‬خ ٽڀ ا‪ٜ‬نب٭‪ٌ٢‬ن اٹيت ‪٥‬ٺپذ ٽب ٭ُهب ٽڀ ٍڂخ اٹڂيب ‪ ‬وڅلٌ‬
‫ؤٕؾبثڄ ‪.‬‬
‫وب‪٧‬نب ٱٺذ مٹٴ ألٿ څنا األصو عود ؤؽلاصڄ ثلٽْٰ‪ ،‬٭ةٿ ؤثب‬
‫اٹلهكاء ٱل اځزٲٸ بٹٍن اٹْبٻ ٕؾجخ ‪٥‬لك ٽڀ اٹٖؾبثخ ثإٽو ٽڀ ‪٥‬پو‬
‫ه‪ ٍٙ‬اهلل ‪٥‬ڂهټ‪ ،‬ث‪٦‬ل ؤٿ ‪ٝ‬ٺت ٽڂڄ مٹٴ َيَل ثڀ ؤيب ٍٮُبٿ ومٵو ٹڄ‬
‫ٽڀ ٵضوح اٹڂبً وؽبعزهټ بىل ٽڀ َ‪٦‬ٺپهټ اٹٲوآٿ وَٮٲههټ‪٣ ،‬نب ع‪٦‬ٸ‬

‫‪24‬‬

‫‪٥‬پو ََزغُت ٹڄ‪ ،‬٭ٶبٿ ؤثى اٹلهكاء ثلٽْٰ ٱب‪ُٙ‬ب هبب‪ ،‬وڅى ُّـ‬
‫اٹٲواء ٭ُهب ‪.‬‬
‫وا‪ٝ‬نبٽٌ‪ :‬ؤٿ رزج‪ ٤‬رٮبُٕٸ څنا األصو ‪٥‬ڀ ؤيب اٹلهكاء ال ََب‪٥‬ل‬
‫‪٥‬ٺً ٽب ٭هپڄ احملزغىٿ ثڄ ‪٥‬ٺً ٽْوو‪ُ٥‬خ اٹٲواءح ٗنب‪٥‬خ‪ ،‬ٱبٷ ٽَٺټ‬
‫ثڀ ٽْٶټ ٵپب يف اٹًَن ٹٺنڅيب‪ ،‬يف روٗنخ ؤيب اٹلهكاء‪" :‬ٱبٷ يل ؤثى‬
‫اٹلهكاء‪ :‬ا‪٥‬لك ٽڀ يف ‪٠‬نٺَڂب‪ ،‬ٱبٷ ٭غبءوا ؤٹٮب وٍزپبئخ وځُٮب‪ ،‬٭ٶبځىا‬
‫َٲوئوٿ وَزَبثٲىٿ ‪ْ٥‬وح ‪ْ٥‬وح‪ ،‬٭ةما ٕٺً اٹٖجؼ اځٮزٸ وٱوؤعيءا‪،‬‬
‫٭ُؾلٱىٿ ثڄ ََپ‪٦‬ىٿ ؤٹٮب‪١‬ڄ"‪ ،‬٭ٲل ٱبٷ‪َ :‬زَبثٲىٿ ‪ْ٥‬وح ‪ْ٥‬وح‪،‬‬
‫وڅٸ رزټ ا‪ٞ‬نَبثٲخ ثبٹٲواءح ا‪ٛ‬نپب‪ُ٥‬خ؟‪ ،‬٭هنا ‪٪‬نپٸ ‪٥‬ٺً ؤهنټ ٵبځىا يف‬
‫ٽَزىَبد ‪٢‬نزٺٮخ ٽڀ ا‪ٜ‬نٮ‪٣ ،٠‬نب اٍزل‪ ً٥‬رْٶُٸ ‪٠‬نپى‪٥‬بد ٽڂهټ‬
‫ُنَت مٹٴ‪َ ،‬ٲ‪ ٤‬ثُڂهټ اٹزڂب٭ٌ يف ؽٮ‪ ٠‬عيء ٽڀ اٹٲوآٿ‪ ،‬ثةّوا‪٫‬‬
‫ث‪ ٘٦‬ٽڀ ٽهو يف ا‪ٜ‬نٮ‪ ،٠‬وؤٿ ٵال ٽڂهټ ٵبٿ َٲوؤ ٹڂٮَڄ‪ ،‬ؤو ؤٿ‬
‫ا‪ٞ‬نْو٭ٌن ٵبځىا َٺٲڂىهنټ ٗنب‪٥‬خ‪ ،‬مث بٿ ؤثب اٹلهكاء ٵبٿ َ‪٦‬ٲل ؽٺٲخ‬
‫‪٥‬بٽخ ََزپ‪ ٤‬٭ُهب ا‪ٛ‬نپُ‪ ٤‬بٹُڄ ‪.‬‬
‫ٹٶڀ اٹٲىٷ ثبٹزٺٲٌن ب‪٧‬نب ؤوهكڃ اٹنڅيب ثُٖ‪٪‬خ اٹزپوَ٘‪ ،‬ال‬
‫هواَخ‪ ،‬ٱبٷ‪" :‬وٱُٸ بٿ اٹنَڀ يف ؽٺٲخ ؤيب اٹلهكاء ٵبځىا ؤىَل ٽڀ ؤٹ‪٬‬‬
‫‪25‬‬

‫هعٸ‪ ،‬وٹٶٸ ‪ْ٥‬وح ٽڂهټ ٽٺٲڀ‪ ،‬وٵبٿ ؤثى اٹلهكاء َ‪ٞ‬ى‪٥ ٫‬ٺُهټ‬
‫ٱبئپب‪ ،‬٭ةٿ ؤؽٶټ اٹوعٸ ٽڂهټ ٓنىٷ بىل ؤيب اٹلهكاء َ‪٦‬ين َ‪٦‬وٗ‬
‫‪٥‬ٺُڄ"‪ ،‬وڅنا بما صجذ ‪٥‬ڂڄ ه‪ ٍٙ‬اهلل َٶىٿ اعزهبكا ٽڂڄ يف ‪ٝ‬وَٲخ‬
‫اٹز‪٦‬ٺُټ ‪ٟ‬ننا اٹ‪٦‬لك اٹٶجًن اٹنٌ ال ‪٬‬نٶڀ رٺٲٌن ٵٸ ؤ٭واكڃ ‪٥‬ٺً ؽلح‪،‬‬
‫وٱل ٱُل ا‪ٞ‬نبٹٶُخ عىاى ٱواءح اٹڂبً ٗنب‪٥‬خ ‪٥‬ٺً اٹُْـ ُنٖىٷ ا‪ٞ‬نْٲخ‬
‫يف ٱواءح ٵٸ ٽڂهټ ‪٥‬ٺُڄ ‪٥‬ٺىؾلح‪ ،‬٭ٶُ‪ََ ٬‬ى‪ ٧‬االؽزغبط ثڄ ‪٥‬ٺً‬
‫اٹٲواءح ا‪ٛ‬نپب‪ُ٥‬خ ٵپب ځواڅب اٹُىٻ؟ ‪.‬‬
‫واٹَبكً‪ :‬وڅنا األصو ‪٥‬ٺً ا٭زواٗ ٕالؽُزڄ ٹالٍزئڂبً‬
‫ٽ‪٦‬بهٗ ّنب ځٲٸ ‪٥‬ڀ اٹَٺ‪ ،٬‬٭ٲل مٵو اٹڂىوٌ ځٮَڄ يف اٹزجُبٿ‪٥ ،‬ڀ‬
‫ؽَبٿ ثڀ ‪ُٞ٥‬خ واألوىا‪ ٍ٥‬ؤهنپب ٱبال‪ :‬ؤوٷ ٽڀ ؤؽلس اٹلهاٍخ يف‬
‫ٽَغل كٽْٰ څْبٻ ثڀ ب‪ٚ‬نب‪ُ٥‬ٸ يف ٱلٽزڄ ‪٥‬ٺً ‪٥‬جل ا‪ٞ‬نٺٴ"‪ ،‬٭ٲىٹڄ‬
‫اٹلهاٍخ ‪١‬نزپٸ ‪ٟ‬ننا األٽو ؤ‪٥‬ين ٹٲواءح اٹٲوآٿ وٹ‪ً٪‬نڃ‪ ،‬وٱىٹڄ ؤوٷ ٽڀ‬
‫ؤؽلس ‪١‬بڅو يف ٵىٿ څنا األٽو ‪١‬نلصب‪ ،‬وؤځڄ ٽزإفو ‪٥‬پب ځَت أليب‬
‫اٹلهكاء‪ ،‬٭ةځڄ ٱل رىيف ٍڂخ بؽلي وصالصٌن وٱُٸ اصڂزٌن وصالصٌن‪ ،‬ثٸ‬
‫ٱُٸ بځڄ ٽبد يف فال٭خ ‪٥‬ضپبٿ‪ ،‬وڅى اٹٖؾُؼ ‪٥‬ڂل احمللصٌن ٵپب مٵوڃ‬
‫ا‪ٜ‬نب٭‪ ٠‬يف اإلٕبثخ‪ ،‬وٱل َٲبٷ بٿ ٭‪٦‬ٸ ؤيب اٹلهكاء اٹنٌ ثُڂب ٽالثَبرڄ‬
‫‪26‬‬

‫مل َْزهو ‪٥‬ڂل األوىا‪ ٍ٥‬وٽڀ ٱجٺڄ ‪٥‬ڂل ؽَبٿ ثڀ ‪ُٞ٥‬خ ٵپب اّزهو‬
‫٭‪٦‬ٸ ٽڀ رالڃ‪ ،‬ٹٶڀ څنا ََزج‪٦‬ل ٭ةٿ ؽَبځب ٽڀ ؤڅٸ ثًنود‪،‬‬
‫واألوىا‪ ٍ٥‬اثڀ ا‪ٞ‬نڂ‪ٞ‬ٲخ ٭هپب ؤكهي ثزإه‪٫‬نهب ‪.‬‬
‫٭بځ‪٢‬و ٵُ‪ ٬‬اعزپ‪٥ ٤‬ٺً څنا األصو اٹنٌ أننڃ ث‪ ٘٦‬ؤڅٸ اٹ‪٦‬ٺټ‬
‫كٹُال ‪ٞ‬نب هؤوڃ‪ ،‬ؤٽىه‪ :‬ٵىځڄ فال‪ ٫‬اٹَڂخ اٹٮ‪٦‬ٺُخ‪ ،‬مث ‪٥‬پٸ اٹٖؾبثخ‬
‫اٹنٌ ٵبځىا ‪٥‬ٺُڄ يف اٹٲواءح‪ ،‬مث ٽب رٲلٻ ٽڀ ٽ‪ٞ‬ٺىثُخ االٍزپب‪ ٣‬بما‬
‫ٱوت اٹٲوآٿ‪ ،‬مث االؽزپبٷ اٹنٌ يف ؤٹٮب‪١‬ڄ‪ ،‬مث ٽب عبء يف اٹوواَبد‬
‫األفوي ٽڀ اٹزٮُٖٸ اٹنٌ َٲ‪ ًٚ‬ثڄ ‪٥‬ٺً اإلٗنبٷ ا‪ٞ‬نىڅټ ‪ٞ‬نب ى‪٥‬پىڃ‪،‬‬
‫وڅى اٹنٌ يف هواَخ اثڀ ؤيب كاوك اٹيت اؽزظ هبب اٹڂىوٌ‪ ،‬مث ٽ‪٦‬به‪ٙ‬زڄ‬
‫ّنب څى ؤو‪ٙ‬ؼ ٽڂڄ‪ ،‬وؤٱىي ٵپب هؤَذ‪ ،‬٭بهلل ا‪ٞ‬نَز‪٦‬بٿ ‪.‬‬
‫‪ - 10‬ٽڂبٱْخ هك اٹڂىوٌ ٱىٷ ٽبٹٴ‬
‫و‪٣‬نب َلٷ ‪٥‬ٺً مٹٴ ؤٿ اثڀ ايب كاوك هوي ‪٥‬ڀ اٹ‪ٚ‬ؾبٳ ثڀ‬
‫‪٥‬جل اٹو٘نڀ ثڀ ‪٥‬يهة ا‪ٞ‬نزىىف ٍڂخ ‪ٙ‬نٌ وٽبئخ ؤځڄ ؤځٶو څنڃ اٹلهاٍخ‪،‬‬
‫وٱبٷ ٽب هؤَذ وال ‪ٚ‬ن‪٦‬ذ‪ ،‬وٱل ؤكهٵذ ؤٕؾبة هٍىٷ اهلل‬
‫وٽڀ اٹ‪٦‬غت ؤٿ َٲىٷ اٹڂىوٌ ‪٥‬ڀ څنا األصو ٽ‪ ٤‬ٱىٷ ٽبٹٴ اٹنٌ‬

‫‪27‬‬

‫‪،‬‬

‫ٍُإيت مٵوڃ‪" :‬٭هنا اإلځٶبه ٽڂهپب ‪٢‬نبٹ‪ٞ ٬‬نب ‪٥‬ٺُڄ اٹَٺ‪ ٬‬وا‪ٝ‬نٺ‪٬‬‬
‫و‪ٞ‬نب َٲز‪ُٚ‬ڄ اٹلٹُٸ‪ ،‬٭هىٽزووٳ" ‪.‬‬
‫ٱٺذ‪ :‬ؤٽب اٹلٹُٸ ٭ٲل ‪٥‬و٭ذ ٽب ٭ُڄ‪ ،‬وؤٽب ؤٿ ٱىٷ اثڀ ‪٥‬يهة‬
‫‪٢‬نبٹ‪ٞ ٬‬نب ‪٥‬ٺُڄ اٹَٺ‪ ،٬‬٭ٶُ‪ََ ٬‬زٲُټ څنا اٹٶالٻ‪ ،‬واٹوعٸ َٲىٷ‪ :‬ٽب‬
‫هؤَذ وال ‪ٚ‬ن‪٦‬ذ؟‪ ،‬٭هنا ٹٌُ بځٶبها ‪٠‬نوكا وال هؤَب ٹڄ ؽىت َوك هبنڃ‬
‫اٹ‪ٞ‬وَٲخ‪ ،‬ثٸ څى ‪٪‬نزظ ث‪٦‬لٻ ٭‪٦‬ٸ اٹَٺ‪ ،٬‬٭ٶبٿ َڂج‪ ٍ٪‬ؤٿ رٶىٿ‬
‫اإلعبثخ ثةصجبد ٭‪٦‬ٺهټ‪ ،‬وڅٶنا ٱىٷ ٽبٹٴ‪ ،‬بم ٱبٷ ٹڄ اثڀ وڅت‪:‬‬
‫ؤهؤَذ اٹٲىٻ ‪٩‬نزپ‪٦‬ىٿ ٭ُٲوؤٿ ٗنُ‪٦‬ب ٍىهح واؽلح‪ ،‬ؽىت ‪٫‬نزپىڅب‪،‬‬
‫٭إځٶو مٹٴ و‪٥‬بثڄ‪ ،‬وٱبٷ‪" :‬ٹٌُ څٶنا رٖڂ‪ ٤‬اٹڂبً‪ ،‬ب‪٧‬نب ٵبٿ َٲوؤ‬
‫اٹوعٸ ‪٥‬ٺً اِفو َ‪٦‬و‪ٙ‬ڄ"‪ ،‬٭هنا ٽڀ ٽبٹٴ ه٘نڄ اهلل اؽزغبط ّنب‬
‫ٵبٿ ‪٥‬ٺُڄ اٹ‪٦‬پٸ ‪٥‬ڂل اٹَٺ‪ ،٬‬وٹٌُ هؤَب ٹڄ ؽىت َٲبٷ ‪٥‬ڂڄ بځڄ ‪٠‬نوك‬
‫بځٶبه ‪.‬‬
‫ٱبٷ يف ا‪ٞ‬ن‪ُ٦‬به ا‪ٞ‬ن‪٦‬وة( ‪ :)154/1‬ؤٽبٱواءح ا‪ٜ‬نية يف ا‪ٛ‬نپب‪٥‬خ‬
‫٭ٺټ َٶوڅڄ ؤؽل بال ٽبٹٶب ‪٥‬ٺً ‪٥‬بكرڄ يف بَضبه االرجب‪ ،٣‬وٗنهىه‬
‫اٹ‪٦‬ٺپبء ‪٥‬ٺً عىاىڃ واٍزؾجبثڄ‪ ،‬وٱل ٕنَٶىا يف مٹٴ ثب‪ٜ‬نلَش‬
‫اٹٖؾُؼ‪ ،"،،،‬ٱٺذ‪ :‬ځ‪٦‬ټ اٹ‪٦‬بكح ‪٥‬بكح ٽبٹٴ يف بَضبهڃ االرجب‪ ،٣‬وال‬
‫‪28‬‬

‫َڂج‪ ٍ٪‬رإوَٸ ٱىٹڄ ثإٿ ٽواكڃ ؤٿ اٹ‪ٞ‬وَٲخ ‪١‬نلصخ‪ ،‬ٹزَزٲجٸ ث‪٦‬ل مٹٴ‬
‫األؽٶبٻ اٹيت رڂبٍجهب ‪٥‬ٺً هؤٌ ٽڀ ٱَپىا اٹجل‪٥‬خ ؤٱَبٽب ‪ٙ‬نَخ‪ ،‬٭ةٿ‬
‫اٹوعٸ بًلا ٕله ‪٥‬ڂڄ مٹٴ اٹٲىٷ عىاثب ‪٥‬ڀ ٍااٷ؛ ٭ال َٖؼ ٘نٸ‬
‫ٵالٽڄ ‪٥‬ٺً څنا اٹزإوَٸ‪ ،‬ألځڄ ٹٌُ َنىاة‪ ،‬ثٸ ٽواكڃ ٵواڅخ څنا‬
‫األٽو ا‪ٞ‬نقبٹ‪ ٬‬ٹ‪ٞ‬وَٲخ اٹَٺ‪ ،٬‬وڅنا څى اٹنٌ ځٲىٷ ثڄ‬
‫وٱبٷ يف ا‪ٞ‬ن‪ُ٦‬به ؤَ‪ٚ‬ب( ‪" :،،،)249/8‬وڅنا ث‪٦‬ل رَٺُټ عىاى‬
‫االعزپب‪٥ ٣‬ٺً اٹٲواءح‪ ،‬وڅى ٽنڅت ا‪ٛ‬نپهىه‪ ،‬ور‪ٚ٦‬لڃ اِصبه‬
‫اٹٖؾُؾخ‪ ،‬وٵوڅڄ ٽبٹٴ فُْخ رٲ‪ ٤ُٞ‬ٵالٽڄ‪ ،‬وثبألوٷ اٹ‪٦‬پٸ"‪ ،‬وٱل‬
‫٭ٲل‬
‫‪٥‬ٺپذ ؤٿ ا‪ٜ‬نلَش اٹٖؾُؼ ال ؽغخ ٭ُڄ‪ ،‬ؤٽب اِصبه األفوي‬
‫‪٥‬ٺپذ ٽب ٭ُهب‪ ،‬ؤٽب ر‪٦‬ٺُٺڄ ِنُْخ رٲ‪ ٤ُٞ‬اٹٲوآٿ ٭‪٦‬ٺخ ٱبئپخ ثال هَت‬
‫ٵپب ٍُإيت‪ ،‬وٹى ا٭زو‪ٙ‬ڂب ىوا‪ٟ‬نب ٽب ٍب‪ ٧‬ٹڂب اٹٲىٷ ّنْوو‪ُ٥‬خ څنڃ‬
‫اٹٲواءح ‪.‬‬
‫‪ - 11‬ال ٽڂبٓ ٽڀ ا‪ٝ‬نٺٸ يف اٹٲواءح ٗنب‪٥‬خ‬
‫مث بٍل ال ؤهي بٽٶبٿ ٱواءح اٹڂبً ٗنب‪٥‬خ ٽ‪ ٤‬ٽب څى ٽ‪٦‬ٺىٻ‬
‫ثبٹ‪ٚ‬ووهح ٽڀ رٮبود ؤځٮبً اٹٲبهئٌن‪ ،‬وافزال٭هټ يف ر‪ٞ‬ىَٸ ا‪ٞ‬نلوك‬
‫ورٲًٖنڅب‪ ،‬و يف ٽىا‪ ٤ٙ‬اٹىٱ‪٣ ،٬‬نب ال ‪٬‬نٶڀ ٽ‪٦‬ڄ اٹٲواءح ٗنب‪٥‬خ بال‬
‫‪29‬‬

‫ثإؽل ؤٽوَڀ‪ :‬٭ةٽب ؤٿ َٲوؤ اٹىاؽل ٽڂهټ ٽ‪ً٩ ٤‬نڃ ؽىت بما اځٲ‪ ٤ٞ‬ځٮَڄ‬
‫وٱ‪ ،٬‬مث ؤكهٳ ‪ً٩‬نڃ ٭ُپب څى ٭ُڄ ٽڀ اٹزالوح‪ ،‬٭ُٮىرڄ ث‪ ٘٦‬اٹٲوآٿ‪:‬‬
‫ٵٺپخ ؤو ث‪ٚ٦‬هب‪ ،‬ؤو ٵٺپبد‪ ،‬ويف څنا ا‪ٜ‬نبٷ ٱل َٲ‪ ٬‬وٱٮب ٱجُؾب‪،‬‬
‫وَجزلت اثزلاء ٱجُؾب‪ ،‬وڅنا څى اٹنٌ ها‪٥‬بڃ ٽبٹٴ ٭ُپب ځٲٸ ‪٥‬ڂڄ ٽڀ‬
‫ٵواڅزڄ ٹٺٲواءح ٗنب‪٥‬خ فُْخ رٲ‪ ٤ُٞ‬اٹٶالٻ‪ ،‬٭هنا اٹنٌ مٵورڄ ٽڀ‬
‫ر‪٦‬نه اٹزىا٭ٰ يف اٹٲواءح ا‪ٛ‬نپب‪ُ٥‬خ ثٌن اٹٲبهئٌن َٶٮٍ ٹٺزيڅُل ٭ُهب‪،‬‬
‫٭ٶُ‪ ٬‬بما ٵبځذ ‪ً٩‬ن ٽْوو‪٥‬خ يف ځٮَهب ٹٶىهنب ‪٥‬جبكح مل رٮ‪٦‬ٸ ‪٥‬ٺً‬
‫څنا اٹڂؾى ا‪ٞ‬نقزو‪. ٣‬‬
‫واٹٖىهح اٹضبځُخ ؤٿ َزٮٲىا ‪٥‬ٺً ‪ٝ‬وَٲخ ٽىؽلح يف اٹزالوح‪ُ ،‬نُش‬
‫َْبه بىل ا‪ٞ‬نلوك واٹىٱى‪ ٫‬و‪ً٩‬نڅب ‪٣‬نب ٭ُڄ افزال‪ ،٫‬٭ُٺزيٽڄ اٹٲبهئىٿ‪،‬‬
‫وڅنا ٭ُڄ ٽڀ األٽىه ‪ً٩‬ن ا‪ٜ‬نَڂخ ٽب ال ََ‪ ٤‬ا‪ٞ‬نٲبٻ مٵوڃ‪٥ ،‬ٺً ؤځڄ ال‬
‫َٲ‪٥ ٍٚ‬ٺً ٵٸ ٽب رٲلٻ‪ ،‬وٵٸ څنا ٹى ٵبځىا َٲوئوٿ ٱواءح واؽلح‪،‬‬
‫٭ٶُ‪ ٬‬ٹى ر‪٦‬لكد ٱواءاهتټ‪ ،‬٭بفزال‪ ٫‬اٹزبٹٌن يف ٽىا‪ ٤ٙ‬اٹىٱ‪ ٬‬ٽضال‬
‫‪٣‬نب ال رَزٲُټ ٽ‪٦‬ڄ اٹٲواءح كوٿ ؤٿ َٲ‪٦ٞ‬هب اٹىاؽل ٽڂهټ ثٌن اٹٮُڂخ‬
‫واٹٮُڂخ‪ ،‬٭ُٲوؤ ث‪ ٘٦‬اٹٶٺپخ‪ ،‬ؤو ث‪ ٘٦‬اَِخ‪ ،‬وٽڀ ا‪ٞ‬ن‪٦‬ٺىٻ ؤٿ اِفوَڀ‬
‫ال َڂز‪٢‬ووځڄ‪ ،‬وبال ٭ةهنټ بٿ ٵضووا ر‪ٌ٦‬ن ‪٥‬ٺً ٵٸ ٽڂهټ بما ؤهاك ؤٿ‬
‫‪30‬‬

‫َزىٱ‪ ٬‬ٹَجت ٽب ؤٿ ٌ‪ٝ‬ٺت ٽڂهټ مٹٴ‪ ،‬وڅنا ‪ً٩‬ن ٽزإد اٹجزخ‪ ،‬ألځڄ‬
‫ٽهپب ٵضود ا‪ٛ‬نپب‪٥‬خ ر‪٦‬لك ‪ٝ‬بٹجى اٹزىٱ‪ ،٬‬٭ال رٶبك اٹٲواءح ٕن‪. ٍٚ‬‬
‫٭ةٿ ٱُٸ‪ :‬بٿ اٹٲواءح ٹَُذ واعجخ‪ ،‬٭ال ثإً ؤٿ َٲوؤ اٹٲبهت ث‪ ٘٦‬آَخ‬
‫مث َلهٳ اٹزبٹٌن ؽُش ؤكهٵهټ‪ ،‬وڅٶنا ‪ً٩‬نڃ‪ ،‬٭ب‪ٛ‬نىاة ؤٿ اٹٲواءح‬
‫ٹَُذ واعجخ‪ ،‬ٹٶڀ ٽڀ ٱوؤ وعت ‪٥‬ٺُڄ ؤٿ َٲوؤ اٹٲواءح اٹٖؾُؾخ وبال‬
‫ؤمث‪ ،‬واألٽو ٱل ال َٶىٿ واعجب‪ ،‬ٹٶڀ ‪٩‬نت ارجب‪ ٣‬ا‪ٞ‬نْوو‪ ٣‬٭ُڄ‪ ،‬وڅنا‬
‫ٵڂىا٭ٸ اٹٖالح واٹُٖبٻ وا‪ٜ‬نظ واٹل‪٥‬بء و‪ً٩‬نڅب‪ ،‬٭ةٿ ٽڀ كفٺهب ر‪ٌ٦‬ن‬
‫‪٥‬ٺُڄ ٽوا‪٥‬بح ّوو‪ٝ‬هب‪ُ ،‬نُش ال َج‪ٞ‬ٺهب ‪ ،‬٭ةٿ ىاك ٭ُهب ٽب ٹٌُ ٽڂهب‬
‫٭ٲل اثزل‪. ٣‬‬
‫مث بٿ اٹنَڀ ٱبٹىا َنىاى اٹٲواءح ٗنب‪٥‬خ َنٵووٿ ّو‪ٝ‬ب ٹنٹٴ‬
‫وؤال رٲ‪٤ٞ‬‬
‫وڅى ؤٿ رٶىٿ اٹٲواءح ٕؾُؾخ فبٹُخ ٽڀ اٹٺؾڀ‪،‬‬
‫اٹٶٺپبد‪ ،‬وٽب مٵوځب ث‪ٚ٦‬ڄ ٭ُپب رٲلٻ َز‪٦‬نه ٽ‪٦‬ڄ رٺٴ اٹْوو‪، ٛ‬‬
‫٭پڀ ٓنلس ‪٥‬ڀ اٹْوو‪ ٛ‬اٹيت َڂج‪ ٍ٪‬ؤٿ رزى٭و يف اٹٲواءح ا‪ٛ‬نپب‪ُ٥‬خ ؽىت‬
‫ْنىى ٭‪٦‬ٺُڄ ؤٿ ََزؾ‪ٚ‬و څنا اٹنٌ ٱٺذ‪ ،‬٭ةځڄ ال ‪٬‬نٶڀ اٹزٮٍٖ ٽڂڄ ‪.‬‬
‫واٹ‪٦‬غت ٽڀ اإلٽبٻ اٹڂىوٌ ه٘نڄ اهلل ٵُ‪ ٬‬مٵو ؤٿ ٱواءح ا‪ٛ‬نپب‪٥‬خ‬
‫ٗنُ‪٦‬ب ٽَزؾجخ‪ ،‬وځَجهب بىل اٹَٺ‪ ٬‬وا‪ٝ‬نٺ‪ ،٬‬وؤځٶو ٱىٷ ٽبٹٴ وٽڀ‬
‫‪31‬‬

‫‪٥‬نب ‪٥‬نىڃ يف ‪ُ٥‬جهب‪ ،‬مث مٵو ‪٥‬ڀ اٹٲواءح ثبٹلاهح ‪ ،‬وڅٍ ٱواءح اجملزپ‪ٌ٦‬ن‬
‫واؽلا ث‪٦‬ل واؽل بٽب ٽڀ ؽُش اځزهً ٽڀ رٲلٽڄ‪ ،‬ؤو ٽڀ ‪ً٩‬ن مٹٴ‪،‬‬
‫ووٕٮهب ثإهنب عبئيح ؽَڂخ ‪ ،‬واٍزٖىة هؤٌ ٽبٹٴ ٭ُهب‪ ،‬ٽ‪ ٤‬ؤهنب‬
‫ٱواءح ٽْوو‪٥‬خ‪ ،‬ؤو ٱٸ بهنب رٲ‪ ٤‬يف ا‪ٞ‬نورجخ اٹىٍ‪ ،ًٞ‬٭ةٿ ٱواءح اٹىاؽل‬
‫وبځٖبد اٹجبٱٌن څٍ ا‪ٞ‬نزٮٰ ‪٥‬ٺً ٽْوو‪ُ٥‬زهب‪ ،‬وٱواءح اٹلاهح يف ٽ‪٦‬ڂبڅب‪،‬‬
‫واٹٲواءح ا‪ٛ‬نپب‪ُ٥‬خ څٍ اٹيت اٹٶالٻ ٭ُهب‪ ،‬ثٸ بٿ ٽبٹٶب ه٘نڄ اهلل ځٲٸ‬
‫‪٥‬ڂڄ يف ٱواءح ا‪ٛ‬نپب‪٥‬خ ‪٥‬ٺً اٹىاؽل ٱىالٿ‪ :‬األوٷ ثبٹٶواڅخ‪ ،‬واٹضبٍل‬
‫ثب‪ٛ‬نىاى‪ ،‬وٱل ځٲٸ اٹُْـ اٹلٍىٱٍ ‪٥‬ڀ ث‪ُّ ٘٦‬ىفڄ ٱىٹڄ‪ :‬واٹ‪٢‬بڅو‬
‫ٽڀ اٹوواَزٌن اٹٶواڅخ‪ ،‬ألٿ ٵالٻ اهلل َڂج‪ ٍ٪‬ٽيَل االؽزُب‪ ٛ‬٭ُڄ‪ ،‬و‪١‬نٸ‬
‫ا‪ٝ‬نال‪ ٫‬بما ٵبٿ يف ب٭واك ٵٸ ٱبهت ثبٹٲواءح ٽْٲخ‪ ،‬٭ةٿ اځزٮذ ا‪ٞ‬نْٲخ‬
‫٭بٹٶواڅخ ارٮبٱب"‪ ،‬٭زإٽٸ ٵالٻ ؤڅٸ ا‪ٞ‬ننڅت يف اٹٲواءح ٗنب‪٥‬خ ‪٥‬ٺً وعڄ‬
‫اٹز‪٦‬ٺُټ‪ ،‬٭ٶُ‪ ٬‬ث‪ً٪‬نڅب ‪٣‬نب ځواڃ ؟ ‪.‬‬
‫‪ - 12‬څٸ څنڃ اٹٲواءح ‪٣‬نب ر‪٦‬پو ثڄ ا‪ٞ‬نَبعل؟‬
‫٭ةٿ ٱُٸ‪ :‬بٿ اٹٲواءح ٗنب‪٥‬خ ٭ُهب ٽڀ اٹزْغُ‪٥ ٤‬ٺً ا‪ٜ‬نٮ‪٠‬‬
‫واٹزڂب٭ٌ يف اٹزالوح و‪٥‬پبهح ا‪ٞ‬نَبعل ثٲواءح اٹٲوآٿ ٭ُهب ثبٍزپواه ٽب‬
‫َل‪٥‬ى بىل بٱواهڅب‪ٞ ،‬نب َزورت ‪٥‬ٺُهب ٽڀ ا‪ٞ‬نٖٺؾخ‪ ،‬٭ب‪ٛ‬نىاة څى ٱىٷ اهلل‬
‫‪32‬‬

‫ر‪٦‬بىل‪" :‬وٽب ٵبٿ هثٴ ځَُب"‪ ،‬واٹْوَ‪٦‬خ ٱل رٶٮٺذ ّنٖبحل اٹ‪٦‬جبك‪،‬‬
‫وكٹذ ‪٥‬ٺُهب ّنب ٭ُهب ٽڀ األواٽو‪ ،‬وك٭‪٦‬ذ ‪٥‬ڂهټ ا‪ٞ‬نٮبٍل ّنب ٭ُهب ٽڀ‬
‫اٹڂىاڅٍ‪ ،‬٭هپب ‪٥‬ڂىاځبٿ ‪٥‬ٺً ا‪ٞ‬نٖبحل وا‪ٞ‬نٮبٍل‪ ،‬وٽب َواڃ اٹڂبً ٽڀ‬
‫ا‪ٞ‬نٖبحل ا‪ٞ‬نورجخ ‪٥‬ٺً اٹىٍبئٸ ‪ً٩‬ن ا‪ٞ‬نْوو‪٥‬خ ٹٌُ ٽٖٺؾخ ؽٲُٲُخ‪ ،‬ثٸ‬
‫څٍ ٽىڅىٽخ‪ ،‬وبٿ ثلد ٹٺڂبً ٵنٹٴ‪ ،‬وؤٌ ٽٖٺؾخ يف ْنبوى اٹْو‪٣‬‬
‫و‪٢‬نبٹٮزڄ‪ ،‬وال ٍُپب يف اٹ‪٦‬جبكاد واٹٲواءح ٽڀ ٗنٺزهب‪ ،‬وٹى مڅجڂب ځززج‪٤‬‬
‫ا‪ٞ‬ن‪٦‬بٍل ٹٲٺڂب بٿ اٹزْغُ‪ ٤‬واٹزڂب٭ٌ َٶىٿ ؤٵرب بما ٽب ٱوؤ اٹىاؽل‬
‫وؤځٖذ اٹجبٱىٿ‪ ،‬ؤو رلاوٹىا ‪٥‬ٺً اٹٲواءح ‪.‬‬
‫ؤٽب ؤٿ ٱواءح اٹٲوآٿ ‪٥‬ٺً څنا اٹڂؾى څٍ ‪٣‬نب ر‪٦‬پو ثڄ ا‪ٞ‬نَبعل‪،‬‬
‫٭ب‪ٛ‬نىاة ؤهنب ب‪٧‬نب ر‪٦‬پو ّنب َْو‪ ٣‬٭ُهب ٽڀ األ‪٥‬پبٷ‪ ،‬ٽڀ اٹٖالح‪،‬‬
‫واٹنٵو‪ ،‬وا‪ٞ‬نلاهٍخ‪ ،‬واال‪٥‬زٶب‪ ،٫‬وٽڀ ٗنٺزهب ٱواءح اٹٲوآٿ ‪٥‬ٺً‬
‫اٹڂؾى ا‪ٞ‬نْوو‪ ،٣‬وٹٌُ ٽڀ ٗنٺخ مٹٴ اٹٲواءح ٗنب‪٥‬خ‪ ،‬ځ‪٦‬ټ بهنب ‪٥‬پبهح‬
‫ٽ‪٢‬هوَخ ّٶٺُخ‪ ،‬وٽب ؤّل ‪٥‬ڂبَخ اٹڂبً ثب‪ٞ‬ن‪٢‬بڅو !! وال ٍُپب ٽ‪٤‬‬
‫مٹٴ‬
‫اٍز‪٦‬پبٷ ٽٶرب اٹٖىد فبهط ا‪ٞ‬نَغل ؤو كافٺڄ‪ ،‬٭ةٿ يف‬
‫رْىَْب ‪٥‬ٺً ا‪ٞ‬نٖٺٌن‪ ،‬و٭ُهب ٽب َْجڄ االثزناٷ ٹٶالٻ اهلل ر‪٦‬بىل‪ ،‬بم‬
‫ََپ‪ ٤‬يف ٵٸ ٽٶبٿ‪ ،‬وال ََزپ‪ ٤‬بٹُڄ‪ ،‬٭زيوٷ څُجزڄ ٽڀ اٹڂٮىً ثَجت‬
‫‪33‬‬

‫مٹٴ‪ ،‬وَ‪٦‬زبك اٹزهبوٿ يف االٍزپب‪ ٣‬بٹُڄ‪ ،‬ويف ‪٢‬نزٖو فٺُٸ ه٘نڄ اهلل يف‬
‫٭ٖٸ ٍغىك اٹزالوح‪" :‬وؤٱُټ اٹٲبهت يف ا‪ٞ‬نَغل َىٻ ‪ٙ‬نٌُ ؤو ‪ً٩‬نڃ"‪،‬‬
‫وٱل ځٲٸ مٹٴ ‪٥‬ڀ ٽبٹٴ‪ ،‬وٽ‪٦‬ىن بٱبٽزڄ ٽڂ‪٦‬ڄ ٽڀ اٹٲواءح عهوا بٿ‬
‫ٱٖل ا‪ٞ‬نلاوٽخ ‪٥‬ٺُهب‪ ،‬ومٵووا ٹٺپڂ‪ّ ٤‬وو‪ٝ‬ب ؤفوي‪ ،‬وٍجت ٽڂ‪٦‬ڄ ؤهنټ‬
‫َووٿ ٵواڅخ ا‪ٛ‬نهو ثبٹٲواءح يف ا‪ٞ‬نَغل ‪.‬‬
‫‪ - 13‬اٹزٶوَو ورٺٲٌن ا‪ٛ‬نپب‪٥‬خ‬
‫٭ةٿ ٱُٸ‪ :‬٭بٹزٺٲٌن واٹزٶوَو ٗنب‪٥‬خ؟‪ ،‬ٱُٸ‪ :‬ٽب ا‪ٜ‬نبعخ بٹُڄ؟‪،‬‬
‫وؤٌ ٭وٯ ثٌن اٹزٶوَو و‪ً٩‬نڃ؟‪ ،‬مث بٿ اٹزٺٲٌن ٹٺپغپى‪ ٣‬ثٖىد واؽل‬
‫بٿ ٵبځىا ٕ‪٪‬بها ٽجزلئٌن ٭ٲل ‪٥‬ٺپڂب ثبٹزغوثخ ‪ٝ‬ىاٷ ٍڂىاد ‪٥‬پٺڂب ؤهنټ‬
‫َورٶجىٿ ٽڀ األف‪ٞ‬بء ٽب ال ‪٬‬نٶڀ ٹٺپ‪٦‬ٺټ ؤٿ َزٮ‪ٞ‬ڀ ٹڄ ثَجت افزال‪ٛ‬‬
‫األٕىاد‪ ،‬وَ‪َ٦‬و ‪٥‬ٺُڄ ؤٿ َٖٺؾڄ ث‪٦‬ل ؤٿ َز‪٦‬ىك ‪٥‬ٺُڄ اٹٲبهت‬
‫ا‪ٞ‬نجزلت‪ ،‬وَزپوٿ ‪٥‬ٺُڄ ٹَبځڄ بٿ ا‪ٝ‬ٺ‪٥ ٤‬ٺُڄ‪ ،‬ٹنٹٴ ٵڂب ځىعڄ ا‪ٞ‬ن‪٦‬ٺپٌن‬
‫بىل اٹزٺٲٌن اٹٮوكٌ‪ ،‬ؽىت بما اٍزٲبٽذ ؤٹَڂخ اٹٖ‪٪‬به ‪٥‬ٺً ٵالٻ اهلل‬
‫ر‪٦‬بىل ٹٲڂىڅټ ٗنب‪٥‬خ‪ ،‬ؤٽب اٹٶجبه ٭پب ا‪ٜ‬نبعخ بىل مٹٴ ٽ‪٦‬هټ ‪ً٩‬ن اٹ‪٦‬ڂبَخ‬
‫ثب‪ٞ‬ن‪٢‬بڅو ٵپب َٮ‪٦‬ٸ يف ث‪ ٘٦‬اٹٲڂىاد اٹٮ‪ٚ‬بئُخ اٹيت ر‪٦‬ىن ثز‪٦‬ٺُټ رورُٸ‬
‫اٹٲوآٿ اٹٶوَل‪ ،‬وا‪ٜ‬نبٷ ؤهنټ ‪٬‬نٶڂهټ رٺٲٍ ٽب ځٺٲٍ بٹُهټ ٽڀ ‪ً٩‬ن ؽبعخ‬
‫‪34‬‬

‫بىل مٹٴ‪ ،‬وال ځڂًَ ؤٿ ٽڀ ٽبهً اٹزٶوَو ا‪ٛ‬نپب‪ ٍ٥‬وؤٹٮڄ ٭ةځڄ َ‪َ٦‬و‬
‫‪٥‬ٺُڄ روٵڄ‪ ،‬٭‪ٚ‬ال ‪٥‬ڀ ٵىځڄ ال ؽبعخ بٹُڄ‪ ،‬٭ٺټ ال َٲوؤ ٵٸ واؽل‬
‫ٹڂٮَڄ؟‪.‬‬
‫٭ةٿ ٱُٸ‪ :‬بٿ اٹزٺٲٌن واٹزٶوَو ال َٲٖل هبپب اٹز‪٦‬جل‪ ،‬ثٸ اٹ‪٪‬وٗ‬
‫ا‪ٜ‬نٮ‪ ٠‬واإلرٲبٿ واٹزْغُ‪ ،٤‬٭ب‪ٛ‬نىاة ؤٿ اإلرٲبٿ ال ‪٪‬نٖٸ ثبٹٲواءح‬
‫ا‪ٛ‬نپب‪ُ٥‬خ‪ ،‬واٹزْغُ‪َ ٤‬ٶىٿ ث‪ً٪‬نڅب ٵپب رٲلٻ‪ ،‬ؤٽب ؤځڄ ال َٲٖل ثڄ‬
‫اٹز‪٦‬جل ٭‪ً٪‬ن ‪٣‬نٶڀ‪ ،‬بم ال َٖؼ ٹٺپَٺټ ؤٿ َٮ‪٦‬ٸ ‪٥‬جبكح‪ ،‬وَٲىٷ ؤځب ال‬
‫ؤٱٖل اٹز‪٦‬جل هبب ‪.‬‬
‫‪ - 14‬رٮبود ا‪ٞ‬نقبٹٮخ يف اٹٲواءح ٗنب‪٥‬خ‬
‫ٽڀ ا‪ٞ‬ن‪٦‬ٺىٻ ؤٿ رٲٺُٸ ا‪ٞ‬نقبٹٮخ ٽڀ ٽٲبٕل اٹْو‪ ،٣‬ٽىت مل ‪٬‬نٶڀ‬
‫بىاٹزهب ثبٹٶٺُخ‪ ،‬٭ٺَُ‪ ٤‬ٵٸ ٽڂب يف رٲٺُٺهب‪ ،‬ٹنٹٴ ؤځجڄ څڂب بىل ؤٿ‬
‫ا‪ٞ‬نقبٹٮخ يف اٹٲواءح ٹَُذ يف ٽڂيٹخ واؽلح‪ ،‬٭ٲل رٶىٿ ثَُ‪ٞ‬خ‪ ،‬ألهنب‬
‫ٽڀ عهخ اٹٲواءح ٗنب‪٥‬خ ٭ٲ‪ ،ٜ‬وڅنڃ ځبكهح ال رٶبك رىعل‪ ،‬وؤمٵو ؤٍل‬
‫ؽ‪ٚ‬ود ٱواءح ث‪ٍ ٘٦‬ىهح اٹٮوٱبٿ ٽڂن ٍڂىاد يف ٽَغل اٹڂىه‬
‫ثىاكٌ اٹزب‪ُ٩‬خ‪ ،‬ٱوؤڅب اٹ‪ٞ‬الة ا‪ٞ‬نٲُپىٿ يف ا‪ٞ‬نَغل ٹٺلهاٍخ‪ ،‬وٵبٿ‬
‫بٽبٽڄ څى األؿ اٹجىكايل ٽيَبٿ‪ ،‬٭ٺټ ؤٍغٸ ٽڀ ا‪ٞ‬نقبٹٮبد ُّئب‪ ،‬ؤ‪٥‬ين‬
‫‪35‬‬

‫ٽڀ ؽُش ٽوا‪٥‬بح األؽٶبٻ‪ ،‬واٹىٱ‪ ،٬‬ورٲ‪ ٤ُٞ‬اٹزبٹٌن ٹٺٶٺپبد‪ ،‬ٹٶڀ‬
‫څنا ځبكه‪ ،‬وٱل رٶىٿ ا‪ٞ‬نقبٹٮخ ٽوٵجخ‪ ،‬٭پڀ ٱوؤ ٗنب‪٥‬خ ٽ‪ ٤‬احملب٭‪٢‬خ‬
‫‪٥‬ٺً ؤؽٶبٻ اٹزورُٸ‪ ،‬٭پقبٹٮزڄ ٽڀ وعڄ واؽل‪ ،‬وٽڀ مل َٺزيٻ ؤؽٶبٻ‬
‫األكاء ٽ‪ ٤‬آنبك وٱ‪ ٬‬اٹٲبهئٌن و‪٥‬لٻ رٲ‪ ٤ُٞ‬اٹٶٺپخ‪ ،‬٭پقبٹٮزڄ ٽڀ‬
‫وعهٌن‪ ،‬بما ؤٽٶڂڄ ر‪٦‬ٺټ األؽٶبٻ وٱٖو يف مٹٴ‪ ،‬وٽڀ ٱوؤ اٹٲوآٿ‬
‫‪٥‬ٺً األٽىاد ‪٥‬ڂل ؤڅٸ ا‪ٞ‬نُذ يف ٗنب‪٥‬خ‪ ،‬واهرٶت ٽب ‪٫‬نٸ ثبٹٲواءح ٽڀ‬
‫ؽُش څٍ‪ ،‬وٽڀ مٹٴ رٲ‪ ٤ُٞ‬اٹٶٺپبد ٭پقبٹٮزڄ ٽڀ صالصخ ؤوعڄ‪،‬‬
‫٭‪ٚ‬ال ‪٥‬ڀ ‪٢‬نبٹٮخ ؤفوي‪ ،‬وڅٍ االعزپب‪٥ ٣‬ڂل ؤڅٸ ا‪ٞ‬نُذ‪ ،‬وٕڂب‪٥‬خ‬
‫اٹ‪٦ٞ‬بٻ ٹ‪ً٪‬ن اٹ‪ُٚ‬ى‪ ،٫‬وٽڀ ؤفن ؤعوح ‪٥‬ٺً رٺٴ اٹٲواءح اىكاكد‬
‫‪٢‬نبٹٮزڄ اٍزٮؾبال‪ ،‬٭ز‪٪‬لو ‪١‬ٺپبد ث‪ٚ٦‬هب ٭ىٯ ث‪،٘٦‬ځَإٷ اهلل‬
‫اٹَالٽخ ‪.‬‬
‫‪ - 15‬ٱواءح ٽب ََپً ثبٹْوٱٍ‬
‫وَْبه څڂب بىل ځى‪ ٣‬ٽڀ اٹٲواءح ّبئ‪٥ ٤‬ڂلځب يف ا‪ٛ‬نهخ اٹ‪٪‬وثُخ ٽڀ‬
‫اٹٲ‪ٞ‬و َ‪٦‬و‪ ٫‬ثـبٹْوٱٍ‪ ،‬ځَجخ بىل ا‪ٞ‬نڂب‪ ٰٝ‬اٹْوٱُخ يف ثالكځب ‪٣‬نب وهاء‬
‫والَخ ‪ٌ٥‬ن اٹل٭ٺً‪ ،‬رٺٴ ا‪ٞ‬نڂب‪ ٰٝ‬اٹيت مل رزإصو ثىٱ‪ ٬‬ا‪ٟ‬نج‪ ٍٞ‬ه٘نڄ اهلل‬
‫اثزلاء ٽڀ اٹٲوٿ اٹ‪٦‬بّو‪ ،‬وا‪ٞ‬نواك ثبٹْوٱٍ اٹٲواءح ثال وٱ‪ ،٬‬واٹنٌ‬
‫‪36‬‬

‫ؤهٍاڃ ؤٿ اٹىٱ‪ ٬‬ٽ‪ٞ‬ٺىة‪ ،‬ألځڄ ٽڀ ٗنٺخ ٹ‪٪‬خ اٹ‪٦‬وة اٹيت عبء اٹٲوآٿ هبب‪،‬‬
‫وال ََ‪ ٤‬ا‪ٞ‬نٲبٻ ٹجُبٿ ؽٶپڄ ٽڀ اٹىعىة ؤو االٍزؾجبة ‪.‬‬
‫واٹْوٱٍ څنا ‪ٙ‬وثبٿ‪ٙ :‬وة صٲُٸ ث‪ٍٞ‬ء َيَل ٭ُڄ اٹٲبهئىٿ يف‬
‫ؽوو‪ ٫‬ا‪ٞ‬نل‪ ،‬و‪٬‬ن‪ٞٞ‬ىٿ اٹٶٺپخ‪ ،‬وَٲ‪٦ٞ‬ىهنب‪ ،‬وَٲ‪ ٬‬اٹٲبهئىٿ ‪٥‬ٺً‬
‫ؽوو‪ ٫‬ا‪ٞ‬نل يف ا‪ٞ‬نلوك ا‪ٞ‬نزٖٺخ وا‪ٞ‬نڂٮٖٺخ‪٥ ،‬ٺً ؤٿ َٶپٸ ؤؽلڅټ ‪٣‬نڀ‬
‫َٲىي ځٮَڄ ٽب ث‪٦‬ل ؽو‪ ٫‬ا‪ٞ‬نل ٽڀ ‪٨‬ني ؤو ٍبٵڀ‪٥ ،‬نى عبء‪ ،‬واٹ‪ٞ‬بٽخ‪،‬‬
‫ؤو ٽل اٹجلٷ ‪ٝ‬ىَال ‪٥‬ڂل وهُ‪ ،‬وڅنا اٹ‪ٚ‬وة ال َڂج‪ ٍ٪‬ؤٿ ‪٫‬نزٺ‪ ٬‬يف‬
‫ٓنو‪٬‬نڄ‪ٞ ،‬نب ٭ُڄ ٽڀ ىَبكح ا‪ٜ‬نوو‪ ،٫‬ورٲ‪ ٤ُٞ‬اٹٶٺپبد‪ ،‬وا‪ٞ‬نْهىه يف‬
‫ا‪ٞ‬ننڅت ؤٿ اٹٲواءح ٗنب‪٥‬خ ٽٶووڅخ‪ ،‬ثْو‪ ٛ‬ؤٿ ال َاكٌ مٹٴ بىل‬
‫رٲ‪ ٤ُٞ‬اٹٶٺپبد‪ ،‬وبال ٵبځذ ؽواٽب ٵپب مٵوڃ اٹلهكَو ّبهػ‬
‫ا‪ٞ‬نقزٖو‪ ،‬وٱل رٲلٻ‪ ،‬و‪ٙ‬وة آفو فٮُ‪َ ٬‬ڂ‪ٞ‬جٰ ‪٥‬ٺُڄ ٽب َڂ‪ٞ‬جٰ ‪٥‬ٺً‬
‫اٹٲواءح ٗنب‪٥‬خ‪ ،‬ٽ‪ ٤‬ىَبكح ٽب َزورت ‪٥‬ٺً ‪٥‬لٻ اٹىٱ‪ ٬‬ٽڀ االعزياء‬
‫ثج‪ ٘٦‬اَِخ‪ ،‬ثٸ ثج‪ ٘٦‬اٹٶٺپخ‪ ،‬وٽب ٱُل ثڄ اٹٲىٷ ثبٹٶواڅخ ٽزغبوى‬
‫څڂب‪٣ ،‬نب َ‪٦‬ين ؤٿ څنا اٹنٌ َل‪ ً٥‬ثبٹْوٱٍ ا‪ٝ‬نٮُ‪ََ ٬‬ٺٴ يف ؽُي‬
‫ا‪ٜ‬نوٽخ ‪٥‬ٺً ٽب َ‪٢‬هو يل‪ ،‬واهلل ؤ‪٥‬ٺټ ‪.‬‬

‫‪37‬‬

‫ٱبٷ اٹ‪٦‬الٽخ ؤ٘نل ثڀ ‪١‬نپل ثڀ ‪٥‬جل اٹٶوَل األمشىٍل يف ٽڂبه‬
‫ا‪ٟ‬نلي وڅى ثٖلك ثُبٿ اٹىٱ‪ ٬‬اٹٲجُؼ‪" :‬وَٲ‪ ٤‬څنا ٵضًنا ‪٦َ -‬ين‬
‫اٹىٱ‪ ٬‬اٹٲجُؼ ‪ٞ -‬نڀ َٲوؤ رالوح ‪ٜ‬نوٕڄ ‪٥‬ٺً اٹڂٮٌ‪ ،‬٭ُٲ‪٥ ٬‬ٺً ث‪٘٦‬‬
‫اٹٶٺپخ كوٿ ث‪ ،٘٦‬مث َجين ‪٥‬ٺً ٕىد ‪ً٩‬نڃ وَزوٳ ٽب ٭برڄ‪ ،‬وٽضٸ‬
‫مٹٴ ٽب ٹى ثىن ٵٸ ؤؽل ‪٥‬ٺً ٱواءح ځٮَڄ‪ ،‬بم ال ثل ؤٿ َٮىرڄ ٽب ٱوؤڃ‬
‫ث‪ٚ٦‬هټ‪ ،‬واٹَڂخ ا‪ٞ‬نلاهٍخ‪ ،‬وڅى ؤٿ َٲوؤ ّقٔ ؽيثب وؤٿ َٲوؤ‬
‫اِفو ‪ٌ٥‬ن ٽب ٱوؤ األوٷ‪ ،‬وڅٶنا‪ ،‬٭هنڃ څٍ اٹَڂخ اٹيت ٵبٿ َلاهً‬
‫عربَٸ اٹڂيب‪َ‬هب يف هٽ‪ٚ‬بٿ‪."،،،‬‬
‫‪ -17‬ا‪ٞ‬نىٱ‪ ٬‬ٽڀ ٱواءح ا‪ٜ‬نية‬
‫٭ةٿ ٱُٸ‪ :‬بٿ ا‪ٜ‬نبٵټ ٱل ع‪٦‬ٸ څنڃ اٹٲواءح عيءا ٽڀ ٽهبٻ ث‪٘٦‬‬
‫ا‪ٞ‬نى‪١‬ٮٌن يف ا‪ٞ‬نَبعل‪ ،‬وا‪٥‬زرب ٽڀ فبٹ‪ ٬‬مٹٴ ٽڂبثنا ٹٺ‪٦‬ٲل اٹنٌ‬
‫‪٥‬بٱلڃ ‪٥‬ٺُڄ يف و‪ُ١‬ٮزڄ‪ ،‬واألٽو ٱلَل عود ‪٥‬ٺُڄ األٽخ ٽڂن ٱووٿ‪ ،‬ثٸ‬
‫ٱُٸ بٿ ؤوٷ ٽڀ هرت اٹٲواءح بصو ٕالح اٹٖجؼ يف ا‪ٞ‬نَغل څى ا‪ٜ‬نغبط‬
‫ثڀ َىٍ‪ ،٬‬وٱل هرت ا‪ٞ‬نهلٌ ثڀ رىٽود ٱواءح ا‪ٜ‬نية يف اٹٲوٿ‬
‫اٹَبكً‪ ،‬وعوي اٹ‪٦‬پٸ ‪٥‬ٺُڄ ‪.‬‬

‫‪38‬‬

‫٭ب‪ٛ‬نىاة ؤٿ ‪٥‬ٺً اٹڂبً ٗنُ‪٦‬ب ؤٿ َوع‪٦‬ىا بىل ٵزبة اهلل وٍڂخ‬
‫هٍىٹڄ‪ ‬ٽىت ؽٖٸ ثُڂهټ ځيا‪ ،٣‬ٵپب ؤٽو اهلل ثنٹٴ‪ ،‬وال َْٮ‪ٟ ٤‬نټ‬
‫يف ‪٢‬نبٹٮخ ا‪ٜ‬نٰ عوَبٿ اٹ‪٦‬پٸ ثبٹٍْء وٹى رٲبكٻ اٹ‪٦‬هل‪ ،‬٭ةٿ األؽٶبٻ‬
‫اٹْو‪ُ٥‬خ ال رضجذ ثبٹزٲبكٻ‪ ،‬وٽب عوي ثڄ اٹ‪٦‬پٸ ‪٬‬نٶڀ ا‪٥‬زپبكڃ ٭ُپب‬
‫ٹٌُ ‪٢‬نبٹٮخ ٹٺَڂخ ٵپب څى األٽو څڂب‪ ،‬وٱل رجٌن ٹٴ ا‪ٜ‬نٰ يفڃ ٭بٹزيٽڄ‪،‬‬
‫ٽ‪ ٤‬ٵىځڄ ٽنڅت ٽبٹٴ اٹنٌ َي‪٥‬ټ اٹڂبً ‪٥‬ڂلځب ؤهنټ ‪٥‬ٺُڄ‪ ،‬٭ةٿ مل‬
‫َٮ‪٦‬ٺىا ٭ڂؾڀ ال ځ‪٦‬بهٗ ا‪ٜ‬نٶبٻ وال ٽڀ ؤٱبٽىڅټ ‪٥‬ٺً األ‪٥‬پبٷ ٽڀ‬
‫ؤئپخ ا‪ٞ‬نَبعل و‪٥‬نىڅټ يف ٽضٸ څنڃ األٽىه‪ ،‬٭ةٿ ا‪ٞ‬نڂٶواد وٹى ٵبځذ‬
‫ٽزٮٲب ‪٥‬ٺً ٵىهنب ٽڂٶواد ‪ٟ‬نب كهعبد رو‪ ً٥‬يف اٹز‪ًُ٪‬ن‪ ،‬و‪ٙ‬ىاث‪ ٜ‬رزج‪٤‬‬
‫يف اإلىاٹخ‪ ،‬٭ٶُ‪ ٬‬هبنا األٽو ا‪ٞ‬نقزٺ‪ ٬‬٭ُڄ؟( !!)‪ ،‬و‪٥‬نڀ ځٮوٯ وهلل‬
‫ا‪ٜ‬نپل ثٌن ا‪٥‬زٲبك ا‪ٜ‬نٶټ‪ ،‬ور‪ًُ٪‬ن اٹىاٱ‪ ،٤‬و‪ٟ‬ننا ځوي اٹَٶىد ‪ ٣‬ىل‬
‫ٽضٸ څنڃ األٽىه ‪ ،‬٭ةٿ ٍئٺڂب ‪٥‬ڂهب ؤعجڂب ٹٺقووط ٽڀ ‪٥‬هلح اٹٶزپبٿ‪،‬‬
‫وٹَڂب ٽڀ اٹنَڀ بما ٱوت ا‪ٜ‬نية يف ا‪ٞ‬نَغل ٹ‪٪‬ىا ورٶٺپىا ؽىت ال‬
‫ََزپ‪٦‬ىا ‪ٟ‬ننڃ اٹٲواءح ‪ ،‬ألهنټ َووهنب ‪ً٩‬ن ٽْوو‪٥‬خ‪ ،‬بٍل ؤهنً ‪٥‬ڀ څنا‬
‫اٹٮ‪٦‬ٸ اٹجب‪ٝ‬ٸ و ؤؽنه ٽڂڄ‪ ،‬وؤهي ؤٿ ‪٥‬ٺً ٽڀ ٵبٿ ثب‪ٞ‬نَغل بما ٱوؤ‬
‫اٹڂبً ٗنب‪٥‬خ ؤٿ ََٶذ ؤو ‪٫‬نوط‪ ،‬وبما ٍغل اٹٲبهئىٿ ځوي ٹڄ ؤٿ‬
‫‪39‬‬

‫ََغل فى٭ب ٽڀ ؤٿ َٖلٯ ‪٥‬ٺُڄ ٱىٷ اهلل ر‪٦‬بىل‪" :‬وبما ٱوت ‪٥‬ٺُهټ‬
‫اٹٲوآٿ ال ََغلوٿ"‪ ،‬ؤو َزهپڄ اٹڂبً يف كَڂڄ‪ ،‬مث ځل‪٥‬ى بىل ‪٥‬ٲل‬
‫ؽٺٲبد ٹزؾٮُ‪ ٠‬اٹٲوآٿ ٽ‪ ٤‬ٽوا‪٥‬بح األؽٶبٻ‪ ،‬ور‪٦‬ىَل اٹڂبً ‪٥‬ٺً‬
‫اٹٲواءح ا‪ٞ‬نْوو‪٥‬خ ثبالرٮبٯ‪ ،‬وځٲىٷ ‪ٟ‬نټ بٿ ٽب مل ‪٫‬نزٺ‪ ٬‬يف ٽْوو‪ُ٥‬زڄ‬
‫ؤؽٰ ؤٿ َزج‪ ،٤‬وؤٿ اٹىه‪َ ٣‬ٲز‪ُٚ‬هټ روٳ اٹْجهبد ٹَُزربئىا ٹلَڂهټ‪،‬‬
‫وهبنا ٓنٍن څنڃ اٹَڂخ اٹيت ؤٽُزذ‪ ،‬٭ةما ٭ْذ يف اٹڂبً ؽٺذ ‪١‬نٸ‬
‫ٍبثٲزهب‪ ،‬وا‪ٜ‬نپل هلل اٹنٌ ع‪٦‬ٸ ٹڂب ثلال ٽڀ ٵٸ ٽب مل َْو‪٥‬ڄ‪ ،‬وڅنڃ‬
‫ځ‪٢‬ورڂب بىل ٵٸ ا‪ٞ‬نَبئٸ اٹيت رلفٸ ٭ُهب ا‪ٜ‬نبٵټ ٽڂبٕوا ٱىال ٽڀ‬
‫األٱىاٷ‪ ،‬وٱل مٵود ‪ٟ‬نب ؤٽضٺخ يف ‪ً٩‬ن څنا ا‪ٞ‬نى‪٫ ،٤ٙ‬ا‪ٞ‬ن‪ٞ‬ٺىة ؤٿ ځ‪٦‬ٺټ‬
‫بٿ اؽزبط األٽو بىل اٹز‪٦‬ٺُټ‪ ،‬و‪٤‬نُت اٹَبئٸ ّنب ځ‪٦‬ٺټ ٽڀ ا‪ٜ‬نٰ‪ ،‬وال‬
‫ځْبهٳ اٹڂبً اٹ‪٦‬پٸ اٹنٌ ځوي ‪٥‬لٻ ٽْوو‪ُ٥‬زڄ ‪ ،‬وٕٺً اهلل وٍٺټ‬
‫‪٥‬ٺً ٍُلځب ‪١‬نپل و‪٥‬ٺً آٹڄ وٕؾجڄ‪ ،‬وآفو ك‪٥‬ىاځب ؤٿ ا‪ٜ‬نپل هلل هة‬
‫اٹ‪٦‬ب‪ٞ‬نٌن ‪.‬‬
‫وٵزجڄ‬
‫ثڀ ؽڂٮُخ اٹ‪٦‬بثلَڀ ثڀ ‪١‬نٍ اٹلَڀ‬

‫‪40‬‬

‫خٌفهشط‬
‫ٱواءح اٹٲوآٿ ٽڀ ؤ٭‪ٚ‬ٸ األ‪٥‬پبٷ‬
‫ْنلك ا‪ٜ‬نلَش ‪٥‬ڀ اٹٲواءح ٗنب‪٥‬خ‬
‫كالٹخ اٹَڂخ اٹٮ‪٦‬ٺُخ‬
‫كالٹخ اٹَڂخ اٹزوٵُخ‬
‫بّبهح اٹٲوآٿ اٹٶوَل‬
‫األٕٸ اٍزپب‪ ٣‬ٽب ‪٥‬لا اٹىاؽل‬
‫اٹٲواءح ٗنب‪٥‬خ ٽڀ احمللصبد‬
‫څٸ اٹٲىٷ ّنب رٲلٻ وا٭ل ؟‬
‫ٱىٷ ا‪ٛ‬نپهىه ٹٌُ ؽغخ‬
‫‪41‬‬

‫ال كٹُٸ يف ؽلَش ٽب اعزپ‪ ٤‬ٱىٻ‪،،،‬‬
‫ؤصو ؤيب اٹلهكاء يف اٹٲواءح ٗنب‪٥‬خ‬
‫ٽڂبٱْخ هك اٹڂىوٌ ٱىٷ ٽبٹٴ‬
‫ال ٽڂبٓ ٽڀ ا‪ٝ‬نٺٸ يف اٹٲواءح ٗنب‪٥‬خ‬
‫څٸ څنڃ اٹٲواءح ‪٣‬نب ر‪٦‬پو ثڄ ا‪ٞ‬نَبعل؟‬
‫اٹزٶوَو ورٺٲٌن ا‪ٛ‬نپب‪٥‬خ‬
‫رٮبود ا‪ٞ‬نقبٹٮخ يف اٹٲواءح ٗنب‪٥‬خ‬
‫ا‪ٞ‬نىٱ‪ ٬‬ٽڀ ٱواءح ا‪ٜ‬نية‬
‫اٹٮهوً‬

‫‪42‬‬

‫ثَټ اهلل اٹو٘نڀ اٹوؽُټ‬
‫ا‪ٜ‬نپل هلل ‪٥‬ٺً آالئڄ‪ ،‬واٹْٶو ٹڄ ‪٥‬ٺً ؤ٭‪ٚ‬بٹڄ‪ ،‬واٹٖالح‬
‫واٹَالٻ ‪٥‬ٺً ٍُلځب ‪١‬نپل وآٹڄ‪ ،‬وث‪٦‬ل‪ :‬٭ةځڄ َواك ثبٹى‪٥‬لح ٭ُپب ر‪٦‬به‪٫‬‬
‫‪٥‬ٺُڄ اٹڂبً ‪٥‬ڂلځب څنا االعزپب‪٥ ٣‬ٺً ب‪٦ٝ‬بٻ اٹ‪٦ٞ‬بٻ ٽوح ؤو ٽورٌن يف‬
‫اٹ‪٦‬بٻ‪ ،‬ٽلح َىٻ ؤو ؤٵضو َزٮٰ ‪٥‬ٺُهب (اٹى‪٥‬بكوٿ)‪ ،‬وَڂَجىځڄ ‪٩‬بٹجب ألؽل‬
‫ؤعلاكڅټ اٹٲلاٽً ٽىت ٵبځىا ٽڀ األّوا‪ ،٫‬ؤو ٹ‪ً٪‬ن ؤعلاكڅټ بٿ‬
‫ٵبځىا ‪٣‬نڀ ََپىٿ ثب‪ٝ‬نلاٻ‪ ،‬وث‪ٚ٦‬هټ َ‪ٌ٦‬ن اٹْبح اٹيت رنثؼ يف اٹى‪٥‬لح‬
‫ٽَجٲب‪ ،‬وََپُهب ثبٍټ ث‪ ٘٦‬ؤٕؾبة اٹ‪ٚ‬وائؼ‪ ،‬وځوي ؤؽُبځب ٽڀ‬
‫َ‪ٞ‬ى‪ ٫‬ثبٹ‪٦‬غٸ ٽ‪ٙ ٤‬وة اٹ‪ٞ‬جٸ ٹإل‪٥‬الٿ ‪٥‬ڀ و‪٥‬لح ٽىالڅټ ٭الٿ‪،‬‬
‫َْزوٳ ٗنب‪٥‬خ ٽڀ اٹڂبً يف ك٭‪ٖ ٤‬نڂهب‪ ،‬مث َىى‪٥‬ىٿ ‪ٜ‬نپهب ٭ُپب ثُڂهټ ‪.‬‬
‫‪43‬‬

‫وٱل َٶىٿ ٽ‪٥ ٤‬پٺهټ څنا ّل اٹوؽبٷ بىل ٕبؽت اٹ‪ٚ‬وَؼ‬
‫إلٱبٽخ اٹى‪٥‬لح ‪٥‬ڂلڃ‪ ،‬يف ٽٲربح ٽڀ ا‪ٞ‬نٲبثو‪ ،‬ؽىت بٿ ث‪ ٘٦‬څنڃ‬
‫اٹى‪٥‬لاد ََپً ثبٹوٵت‪ ،‬وڅٍ اٹى‪٥‬لح اٹٶبٽٺخ ؽَت ى‪٥‬پهټ‪ ،‬وٱل‬
‫‪٩‬نوٌ ‪٥‬پٺهټ څنا ث‪ُ٦‬لا ‪٥‬ڀ اٹ‪ٚ‬وَؼ ‪ٞ‬نبځ‪ ٤‬ٽڀ ث‪٦‬ل ؤو ‪ً٩‬نڃ‪ ،‬ٵپب‬
‫ؽٖٸ يف څنڃ اٹَڂىاد‪ ،‬ٹٶڂهټ ‪٪‬نوٕىٿ ‪٥‬ٺً ؤٿ َزټ مٹٴ ثبٍټ‬
‫ٕبؽجڄ‪ ،‬وهّنب ‪ٚ‬نُذ اٹى‪٥‬لح ثبٍټ ٗنب‪٥‬خ ٽڀ ؤٕؾبة اٹ‪ٚ‬وائؼ‪ ،‬ٵإٿ‬
‫َٲبٷ و‪٥‬لح هعبٷ اٹجالك‪ ،‬ؤو هعبٷ ا‪ٞ‬نلَڂخ اٹٮالځُخ ‪.‬‬
‫و‪٩‬نوٌ ٭ُهب ؤَ‪ٚ‬ب كٯ اٹ‪ٞ‬جىٷ‪ ،‬وب‪ٝ‬الٯ اٹجبهوك‪ ،‬وٍجبٯ‬
‫ا‪ٝ‬نُٸ‪ ،‬وٵضًنا ٽب َٶىٿ مٹٴ ٱوة ا‪ٞ‬نٲبثو‪ ،‬ويف ث‪ ٘٦‬ا‪ٛ‬نهبد ََپً‬
‫ا‪ٞ‬نٶبٿ اٹنٌ ‪٩‬نوٌ ٭ُڄ اٹَجبٯ ٱوة ا‪ٞ‬نٲربح ثب‪ٞ‬نٺ‪٦‬ت !!‪ ،‬وٱل َ‪٪‬زڂټ‬
‫اٹٮوٕخ ث‪ ٘٦‬اٹٮَٲخ ٭ُْوثىٿ ا‪ٝ‬نپىه‪ ،‬وَٲبٽووٿ‪ ،‬وَورٶجىٿ ‪ً٩‬ن‬
‫مٹٴ ٽڀ ا‪ٞ‬نڂٶواد ‪.‬‬
‫وَْبه بىل ؤٿ ٱٺُال ٽڀ اٹڂبً َ‪ٞ‬ٺٲىٿ اٹى‪٥‬لح ‪٥‬ٺً اٹٖلٱخ‪،‬‬
‫٭ٶضًنا ٽب ځَپ‪ ٤‬ث‪ٚ٦‬هټ بما ‪٤‬نب ٽڀ ؽبكس ٱُٸ ٹڄ ٭ُٴ و‪٥‬لح‪،‬‬
‫َٲٖلوٿ ؤٿ ‪٥‬ٺُڄ ؤٿ َ‪٦ٞ‬ټ اٹ‪٦ٞ‬بٻ ّٶوا هلل ‪٥‬ٺً ‪٤‬نبرڄ‪ ،‬وڅنڃ اٹزَپٍح‬
‫َڂج‪ ٍ٪‬ؤٿ رزوٳ ‪ٞ‬نب ٭ُهب ٽڀ اٹزٺجٌُ واٹزْجڄ ثإڅٸ اٹجب‪ٝ‬ٸ ‪.‬‬
‫‪44‬‬

‫خٌغشض ِٕهد‬
‫څنڃ څٍ اٹى‪٥‬لح‪ ،‬ؤٽب اٹ‪٪‬وٗ ٽڂهب ٭پقزٺ‪ ،٬‬٭هى بٽب ٹ‪ٞ‬ٺت‬
‫اٹ‪ُ٪‬ش بما ؤعلة اٹڂبً‪ ،‬بم َي‪٥‬ټ ٭ب‪٥‬ٺىڅب ؤهنب ٕلٱخ‪ ،‬وٹنٹٴ افزبهوا‬
‫‪ٟ‬نب اٹوثُ‪ ،٤‬وا‪ٝ‬نوَ‪ ،٬‬واالٍزَٲبء ‪٥‬ٺً څنا اٹڂؾى ثل‪٥‬خ ال ‪٫‬نزٺ‪٬‬‬
‫٭ُهب‪ ،‬وٱل ٱبٷ يل ث‪ ٘٦‬اٹڂبً َىٽب‪ :‬ٵڂب ځ‪ٞ‬ٺت (ا‪ٞ‬ن‪ٞ‬و) ثبٹٺ‪٦‬ت ثٶوڃ‬
‫َزٲبم٭هب اٹڂبً ٭ڂَٲً‪ ،‬٭ةٿ مل رٶڀ ؽبعخ بىل اٹ‪ُ٪‬ش ٵبٿ اٹلا٭‪٤‬‬
‫بثواى ٽٶبځخ ا‪ٛ‬نپب‪٥‬خ ؤو اٹٲجُٺخ‪ ،‬وثُبٿ ‪٥‬واٱخ ځَجهب‪ ،‬وٵوٽهب‪،‬‬
‫واٹزڂب٭ٌ ٽ‪ً٩ ٤‬نڅب يف اٹزڂىَڄ ثبألعلاك‪ ،‬وٽڀ ؤ‪٩‬واٗ ث‪ ٘٦‬ا‪ٞ‬نٲلٽٌن‬
‫‪٥‬ٺُهب اٹزپبً ٽو‪ٙ‬بح ٕبؽت اٹ‪ٚ‬وَؼ‪ ،‬وٵَت ‪ٞ٥‬ٮڄ‪ ،‬واٹزْٮ‪ ٤‬ثڄ‬
‫‪٥‬ڂل اهلل ر‪٦‬بىل‪ ،‬وٱبٷ يل ث‪ٚ٦‬هټ څنڃ األَبٻ بٿ ؤثبڃ ٱبٷ ٹڄ‪ :‬ؤهَل‬
‫االؽزٮبٷ َنلٌ‪ ،‬ال ؤٱٖل اٹزٖلٯ ‪٥‬ٺُڄ‪ ،‬وال ‪٥‬ٺً واٹلٌ ‪.‬‬
‫خععفذدي ؤِش٘د‬
‫وب‪٧‬نب ٓنلصذ ‪٥‬ڂهب الٍزٮؾبٷ ؤٽوڅب ٽڂن ‪٥‬ٲل ٽڀ اٹيٽبٿ‪ ،‬ث‪٦‬ل‬
‫٭زىه ثٌن ٍڂيت ‪1980‬و‪ ،1994‬بم ٕبهد رٺٲً اٹزْغُ‪ ٤‬ا‪ٞ‬نبكٌ‬
‫وا‪ٞ‬ن‪٦‬ڂىٌ ٽڀ ا‪ٛ‬نهبد اٹو‪ٚ‬نُخ‪ ،‬وَڂٮٰ ‪٥‬ٺُهب ٽڀ ا‪ٞ‬نبٷ اٹ‪٦‬بٻ‪ ،‬و‪٬‬نىڃ‬
‫ث‪ٚ٦‬هټ ّنب َي‪٥‬ټ ٭ُهب ٽڀ ا‪ٞ‬نڂب٭‪ ،٤‬واٹْو‪ ٣‬ٽزْى‪ ٫‬بىل ٓنُٖٺهب‪ ،‬وٱل‬
‫‪45‬‬

‫ٽو ‪٥‬ٺً اٹڂبً ىٽبٿ ا‪٥‬زربد ا‪ٞ‬نْبهٵخ ٭ُهب ثب‪ٜ‬ن‪ٚ‬ىه‪ ،‬ؤو ثٖڂ‪٤‬‬
‫اٹ‪٦ٞ‬بٻ‪ ،‬ؤو ّنغوك اٹزْغُ‪ ٤‬وا‪ٜ‬نش؛ ‪٥‬الٽخ ‪٥‬ٺً ؽت اٹى‪ٝ‬ڀ‪ ،‬واٹى٭بء‬
‫!!‪،‬‬
‫أل‪٠‬نبكڃ‪ ،‬و‪٥‬ڂىاځب ‪٥‬ٺً اال‪٦‬نوا‪ ٛ‬يف ٕ‪ ٬‬ا‪ٞ‬نڂبڅ‪ٌٚ‬ن ٹإلهڅبة‬
‫و‪ٛ‬نپُ‪ ٤‬ٽڀ ٹڄ ‪٥‬الٱخ هبنڃ اٹٮزڂخ‪ ،‬ؤٽب ‪٥‬لٻ ا‪ٞ‬نجبالح هبب‪ ،‬واالځ‪٦‬ياٷ ‪٥‬ڂهب‬
‫٭‪ٚ‬ال ‪٥‬ڀ بځٶبهڅب ٭هى ر‪ٞ‬و‪ ،٫‬وٽڀ اٹلَڀ اٹىا٭ل ‪٥‬ٺً ا‪ٛ‬نيائو!! ‪.‬‬
‫څنا څى ا‪ٞ‬نواك ثبٹى‪٥‬لح‪ ،‬واٹ‪٪‬وٗ ٽڂهب‪ ،‬وٽب رالٱُڄ ٽڀ‬
‫اٹزْغُ‪ ،٤‬مٵورڄ ٱجٸ ا‪ٜ‬نلَش ‪٥‬ڀ ٽىٱ‪ ٬‬اٹْو‪ ٣‬ٽڂهب‪ ،‬ألٿ ا‪ٜ‬نٶټ‬
‫‪٥‬ٺً اٹٍْء ٭و‪٥ ٣‬ڀ رٖىهڃ ٵپب َٲىٹىٿ‪ ،‬وؤثلؤ ثٶْ‪ّ ٬‬جهخ ٽب‬
‫َي‪٥‬ټ ٹٺى‪٥‬لح ٽڀ ا‪ٞ‬نڂب٭‪. ٤‬‬
‫‪ – 1‬خٌىػذش ِٓ خٌىػذ!!‬

‫ٽب ٹڂب وٹٺؾلَش ‪٥‬پب اّزٲذ ٽڂڄ اٹى‪٥‬لح‪ ،‬ٹىال ؤٿ يف ثٺلځب‬
‫ٵضًنا ٽڀ ا‪ٞ‬ن‪ٚ‬ؾٶبد ا‪ٞ‬نجٶُبد‪ ،‬وٱل ‪ٚ‬ن‪٦‬ذ ؤٵضو ٽڀ ٽوح ٽڀ ‪٬‬نىڅىٿ‬
‫‪٥‬ٺً اٹڂبً‪ ،‬وَٺجَىٿ ‪٥‬ٺُهټ كَڂهټ‪ ،‬٭ُٲىٹىٿ ‪ٟ‬نټ‪ :‬بٿ اٹى‪٥‬لح ٽڀ‬
‫اٹى‪٥‬ل‪٦َ ،‬ڂىٿ ؤٿ ‪ٟ‬نټ ٽى‪٥‬لا ارٮٲىا ‪٥‬ٺُڄ‪ ،‬٭ُڂج‪ ٍ٪‬ؤٿ َڂغيوڃ‪ ،‬وٹَذ‬
‫ؤكهٌ ٽب ‪٥‬الٱخ څنا االّزٲبٯ اٹنٌ اثزٶووڃ ُنٶټ اٹى‪٥‬لح يف‬
‫اٹْو‪٣‬؟‪ ،‬وبما ٍٺپڂب ‪ٟ‬نټ څنا ا‪ٟ‬نواء وؤٿ اٹى‪٥‬لح ٽڀ اٹى‪٥‬ل‪ ،‬٭هٸ ٵٸ‬
‫‪46‬‬

‫و‪٥‬ل ٽْوو‪٣‬؟‪ ،‬ؤمل َٲٸ اهلل ر‪٦‬بىل ‪٥‬ڀ اٹُْ‪ٞ‬بٿ‪َ " :‬ؼذُ٘ وميُٕهُ وِد‬

‫َؼذُ٘ خٌشُطدْ بال غشوسخ "‪ ،‬وٱبٷ اهلل ر‪٦‬بىل‪ " :‬بْ ِىػذُ٘ خٌصسخ‬

‫ؤٌُظ خٌصسخ زمشَر" ‪.‬‬

‫‪ – 2‬خجعّدع خٌٕدط‬
‫ٹٶڀ (ا‪ٜ‬نناٯ) ٽڂهټ ٱل َٲىٹىٿ بٿ اٹى‪٥‬لح ‪٩‬نزپ‪ ٤‬٭ُهب اٹڂبً‪،‬‬
‫واعزپب‪٥‬هټ فًن‪ٞ ،‬نب ٭ُڄ ٽڀ اٹزىإٸ‪ ،‬واٹزؾبة‪ ،‬واٹزٖبيف‪ ،‬واٹْو‪٣‬‬
‫عبء ؽبصب ‪٥‬ٺً څنڃ األٽىه!! ‪.‬‬
‫وا‪ٛ‬نىاة ؤٿ االعزپب‪ ٣‬اٹڂب٭‪ ٤‬څى ٽب ؤمٿ ٭ُڄ اهلل وهٍىٹڄ‬
‫وّو‪٥‬بڃ‪ ،‬ٵبالعزپب‪ ٣‬يف ا‪ٞ‬نَبعل ألكاء اٹٖٺىاد ا‪ٝ‬نپٌ‪ ،‬وا‪ٛ‬نپ‪،٤‬‬
‫وٕالح اٹ‪ُ٦‬لَڀ‪ ،‬واالٍزَٲبء‪ ،‬واٹٶَى‪ ،٫‬واالعزپب‪ ٣‬ألعٸ ا‪ٜ‬نظ‬
‫واٹ‪٦‬پوح‪ ،‬واالعزپب‪ٞ ٣‬نلاهٍخ اٹٲوآٿ‪ ،‬واٹَپب‪ ٣‬ٹٺپىا‪ ،٠٥‬واالعزپب‪٣‬‬
‫يف ا‪ٞ‬نڂبٍجبد األفوي‪ ،‬ٵىالئټ اٹڂٶبػ‪ ،‬واٹ‪٦‬ٲُٲخ‪ ،‬واٹى‪ُٙ‬پخ‪،‬‬
‫واٹىٵًنح‪ ،‬و‪ً٩‬نڅب ٽڀ ا‪ٞ‬نڂبٍجبد اٹَبهح‪ ،‬٭هنڃ ٵٺهب ‪٣‬نب َْو‪ ٣‬٭ُڄ‬
‫االعزپب‪ ٣‬واٹٺٲبء ٹزؾُٖٸ ا‪ٞ‬نڂب٭‪ ٤‬اٹلَڂُخ واٹلځُبوَخ‪ ،‬وڅٍ ٵب٭ُخ وا٭ُخ‬
‫‪47‬‬

‫ثبٹ‪٪‬وٗ وهلل ا‪ٜ‬نپل‪ ،‬٭ال ؽبعخ ‪ٟ‬ننڃ االعزپب‪٥‬بد اٹيت ‪٩‬نوٌ ٭ُهب ٽڀ‬
‫ا‪ٞ‬نقبٹٮبد ٽب ال ‪٩‬نىى اإلٱلاٻ ‪٥‬ٺُڄ‪ ،‬واٹى‪٥‬لح ٽڂهب‪ ،‬٭ةٿ ا‪ٞ‬نٖبحل ا‪ٞ‬نزورجخ‬
‫‪٥‬ٺً ا‪ٞ‬نقبٹٮبد ٱل ؤٹ‪٪‬بڅب اٹْو‪ ،٣‬ومل َ‪٦‬زربڅب‪ ،‬٭ال فًن ٭ُهب‪ ،‬٭هٍ‬
‫ٵب‪ٞ‬نٖبحل ا‪ٞ‬نزورجخ ‪٥‬ٺً اٹَوٱخ‪ ،‬واٹ‪ٖ٪‬ت‪ ،‬واٹٶنة‪ ،‬واٹزيوَو‪ ،‬و‪ً٩‬نڅب‬
‫ٽڀ ا‪ٞ‬ن‪٦‬بٍٕ ‪.‬‬
‫وَٲبٷ ‪ٟ‬ناالء ا‪ٞ‬نپىڅٌن ٽب ٵٸ اعزپب‪ ٣‬ٽْوو‪٥‬ب ‪٣‬نلوؽب‪ ،‬ؤمل‬
‫رَپ‪٦‬ىا ٱىٷ عبثو ثڀ ‪٥‬جل اهلل اٹجغٺٍ ه‪ ٍٙ‬اهلل ‪٥‬ڂڄ‪" :‬‬

‫وٕد ٔؼذ‬

‫خالجعّدع ػٕذ ؤً٘ خدلُط وصٕؼص خٌطؼدَ ِٓ خٌُٕددص "‪ ،‬هواڃ اثڀ‬

‫ٽبعخ ثةٍڂبك ٕؾُؼ‪ ،‬وڅى څڂب ‪٫‬نرب ‪٥‬پب ٵبٿ ‪٥‬ٺُڄ اٹٖؾبثخ‪ ،‬وٵُ‪٬‬‬
‫ٵبځىا َڂ‪٢‬ووٿ بىل االعزپب‪٥ ٣‬ڂل ؤڅٸ ا‪ٞ‬نُذ‪ ،‬وٕڂ‪٦‬خ اٹ‪٦ٞ‬بٻ ٹٺڂبً‪،‬‬
‫ٵبځىا َ‪٦‬زربوځڄ ٽڀ ٗنٺخ اٹڂُبؽخ‪ ،‬وڅٍ ‪١‬نوٽخ‪ ،‬وٽب ٵبځىا ‪٥‬ٺُڄ څى‬
‫اٹَڂخ‪ ،‬واٹَڂخ ٍٮُڂخ ځىػ‪ ،‬ٽڀ هٵجهب ‪٤‬نب وٽڀ ٔنٺ‪٥ ٬‬ڂهب ‪٩‬وٯ‪،‬‬
‫ٵپب ٱبٷ ٽبٹٴ ه٘نڄ اهلل‪ ،‬ٽ‪ ٤‬ؤٿ اٹڂبً ‪٥‬ڂلځب َ‪٦‬زربوٿ االعزپب‪٥ ٣‬ڂل‬
‫ؤڅٸ ا‪ٞ‬نُذ ٭ُڄ ٽىاٍبح ورَٺُخ ‪ٟ‬نټ‪ ،‬ٹٶڀ اٹَڂڀ ٵضًنا ٽب رإيت ‪٥‬ٺً‬
‫فال‪ ٫‬اٹوؤٌ‪ ،‬وٱل ٱبٷ ٍهٸ ثڀ ؽڂُ‪ ٬‬ٽ‪٦‬ٺٲب ‪٥‬ٺً ٽىٱ‪ ٬‬ث‪٘٦‬‬
‫ا‪ٞ‬نَٺپٌن اٹنَڀ مل َ‪ٞ‬پئڂىا بىل ثڂىك ٕٺؼ ا‪ٜ‬نلَجُخ‪ ،‬ٽب هرت اهلل ر‪٦‬بىل‬
‫‪48‬‬

‫‪٥‬ٺُڄ ٽڀ اٹٮزؼ واٹڂٖو‪" :‬اهتپىا اٹوؤٌ"‪ ،‬ويف هواَخ‪" :‬اهتپىا ؤځٮَٶټ"‪،‬‬
‫و‪٨‬نب يف ٕؾُؼ اٹجقبهٌ‪ ،‬وٱبٷ ‪٥‬ٺٍ ثڀ ؤيب ‪ٝ‬بٹت ه‪ ٍٙ‬اهلل ‪٥‬ڂڄ‪:‬‬
‫"ٹى ٵبٿ اٹلَڀ ثبٹوؤٌ ٹٶبٿ ؤٍٮٸ ا‪ٝ‬ن‪ ٬‬ؤوىل ثب‪ٞ‬نَؼ ٽڀ ؤ‪٥‬الڃ‪ ،‬وٱل‬
‫هؤَذ هٍىٷ اهلل ٕٺً اهلل ‪٥‬ٺُڄ وٍٺټ ‪٬‬نَؼ ‪٥‬ٺً ‪١‬بڅو فٮُڄ"‪ ،‬هواڃ‬
‫ؤثى كاوك ‪٥‬ڂڄ‪ ،‬وٕؾؼ ا‪ٜ‬نب٭‪ ٠‬بٍڂبكڃ يف اٹزٺقُٔ ‪.‬‬
‫وا‪ٞ‬ن‪ٞ‬ٺىة ٽڀ اٹڂبً يف څنڃ اٹٺٲبءاد اٹيت ٍجٲذ اإلّبهح بٹُهب‬
‫ؤٿ َ‪٪‬زڂپىڅب يف االٍزپب‪ ٣‬ٹٺٲوآٿ‪ ،‬وا‪ٞ‬نناٵوح يف اٹ‪٦‬ٺټ‪ ،‬واٹَااٷ ‪٥‬پب‬
‫‪٪‬نزبعىٿ بٹُڄ ٽڀ ؤٽىه كَڂهټ‪ ،‬ويف اإلٕالػ ثٌن ا‪ٞ‬نزقبٕپٌن‪ ،‬وؤال‬
‫َزوٵىڅب رڂٲ‪ ٍٚ‬٭ُپب ال َ‪٦‬ين ٽڀ اٹٶالٻ‪ ،‬٭‪ٚ‬ال ‪٥‬ڀ اٹٺ‪٪‬ى واإلمث‪ ،‬ٵپب‬
‫څى ا‪ٜ‬نبٷ يف ٽ‪٢٦‬ټ االعزپب‪٥‬بد‪ ،‬٭ةٿ ٽڀ ؽَڀ بٍالٻ ا‪ٞ‬نوء روٵڄ ٽب‬
‫ال َ‪٦‬ڂُڄ‪ ،‬وبال ٵبځذ څنڃ االعزپب‪٥‬بد ا‪ٞ‬نْوو‪٥‬خ يف األٕٸ روح ‪٥‬ٺً‬
‫ؤٕؾبهبب َىٻ اٹٲُبٽخ‪ ،‬وٱل ٱبٷ اٹڂيب ٕٺً اهلل ‪٥‬ٺُڄ وٍٺټ‪ِ" :‬د ِٓ لىَ‬

‫َمىِىْ ِٓ رلٍظ ال َزوشوْ خهلل ظؼدىل فُٗ بال لدِىخ ػًٍ ِثً‬

‫جُفص محدس‪ ،‬وودْ رٌه خجملٍظ ػٍُهُ دغشش َىَ خٌمُدِص "‪ ،‬هواڃ ؤثى‬
‫كاوك ‪٥‬ڀ ؤيب څوَوح ‪.‬‬
‫‪49‬‬


Documents similaires


Fichier PDF fichier pdf sans nom
Fichier PDF ei2014
Fichier PDF 99494
Fichier PDF fichier pdf sans nom 1
Fichier PDF fichier sans nom 1
Fichier PDF fichier sans nom 3


Sur le même sujet..