23102010 ASSABAH .pdfNom original: 23102010-ASSABAH.pdfTitre: P 01 / 22 / 10 / 2010.inddAuteur: Poste9

Ce document au format PDF 1.6 a été généré par Adobe Acrobat 8.0 Combine Files / Acrobat Distiller 8.0.0 (Windows), et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 07/09/2011 à 21:20, depuis l'adresse IP 197.28.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 1530 fois.
Taille du document: 2.5 Mo (22 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


‫ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ وزاري ﺑﺈﺷﺮاف رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ‬

‫ أﻗﻄﺎب ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ‬10 ‫اﺳﺘﻜﻤﺎل إﺣﺪاث‬
‫ وإﺣﺪاث ﻣﺪﻳﻨﺔ‬..‫وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ‬
‫اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺑﺘﻮﻧﺲ‬

100835

‫◄ وﺿﻊ ﻣﻴﺜﺎق اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ‬
‫ﺑﲔ اﻟﻮزارات وﻣﻤﺜﻠﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص‬
4
‫اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ اﻻوﻟﻰ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ‬
e-mail : redaction@assabah.com.tn

Samedi 23 Octobre 2010 - Année 60 - No 251/19779

‫اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﺼﺤﺮاوﻳﺔ‬

..‫ إﻗﺒﺎل ﺿﻌﻴﻒ‬..‫ﻧﺰل ﻣﻐﻠﻘﺔ‬
‫واﻟﻮزارة ﺗﺪرس ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت ﺣﻠﻮل‬

‫ﺗﻄﺎﻟﻌﻮن ﻓﻲ اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ‬

WzU*U 30 W?? ‰UG??
ù« W ?? “ËU r ÂuO « v S ÆdO J
WzU*U 70 W?? ⁄uK UI U?? WO O «d ?? « ·«b √ b b% r —
w u « »uM'« w ‚œUMH « w `zU?? « W U ≈ ‰bF bF r Ë
W Ë«d B « WN u « ‰U u Ë d bI vB √ vK nBM «Ë ÂuO «
©3 ’®
Æ—u W UO XK YO UN öD « cM

‫ﻗﻤﺔ اﻹﻓﺮﻳﻘﻲ واﻟﻨﺠﻢ‬

..‫ﻣﺤﺠﻮب ﻳﻄﺎرد اﻧﺘﺼﺎر اﻷﻣﺎن‬
‫واﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ أول اﻣﺘﺤﺎن‬

‫ﻣﺎﻳﻜﻞ إﻳﻨﺮاﻣﻮ ﻓﻲ ﻣﺰاد ﻋﻠﻨﻲ‬
‫اﻟﺸﻴﺨﺎوي‬
‫ﻣﻊ اﳌﻨﺘﺨﺐ‬
‫ﻓﻲ رﺣﻠﺔ‬
‫ﺑﻮﺗﺴﻮاﻧﺎ‬

‫ ﻣﻲ‬600 ‫ اﻟﺜﻤﻦ‬- 60 ‫ اﻟﺴﻨﺔ‬-19779 / ٢٥١ ‫ اﻟﻌﺪد‬- 1431 ‫ ذو اﻟﻘﻌﺪة‬15 - 2010 ‫ أﻛﺘﻮﺑﺮ‬٢٣ ‫اﻟﺴﺒﺖ‬

‫ﺗﻮﻧﺲ ـ اﻟﺼﺒﺎح‬

Ê√Ë ULO ô UN «u √ qC √ w ÂuO « W Ë«d B « WN u « Ëb ô
WOK{UH «eO s?? t u % U Ë UI U?? ·«b √ s UN r?? — U
s?? √ œËœd oOI% s UNMJ9Ë l?? —√ W UJ q?? U??NK R

‫ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻌﺪد‬
‫◄ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮي‬

..‫ﻣﺴﺘﻌﺪون ﻻﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﺤﻮار‬
‫واﳌﻨﺢ اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن‬
‫اﻷﺳﺎﺳﻲ أﻫﻢ اﳌﻄﺎﻟﺐ‬
2
‫◄ ﺗﺴﻬﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﺷﻴﺮات اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ‬

ّ ‫ﻓﻲ اﻧﺘﻈﺎر‬
«‫ﻣﺘﺒﺮع ﻳﺮﻳﺤﻬﻢ ﻣﻦ »اﻟﺪﻳﺎﻟﻴﺰ‬

‫ آﻻف ﻃﻔﻞ ﻳﻘﻀﻮن ﺛﻠﺚ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ أﻣﺎم آﻟﺔ ﺗﺼﻔﻴﺔ اﻟﺪم‬7
‫ﺗﻮﻧﺲ ـ اﻟﺼﺒﺎح‬

‫ﻫﻞ اﺳﺘﻔﺎد اﻟﻄﻠﺒﺔ‬
‫واﻷﺳﺎﺗﺬة ﻣﻦ اﻟﺸﺮاﻛﺔ‬
‫ﻣﻊ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ؟‬
‫ﺗﻮﻧﺲ ـ اﻟﺼﺒﺎح‬

WO u « UF U'« 5 W d *« W «dA « UO UH « œb qË
W KD « lKD Ë ¨WO UH « 990 v ≈ UO U WO M _« UN «dOE Ë
©3 ’®
ÆW «dA « Ác s …œUH ö …c U _«Ë

YK" ¡UC v?? « qH ·ô¬ WF ?? dDC
qO?? e «d w …eN _« ÂU?? « r??N UO
s W??zU*U 15 s?? d?? √ À—ËË ¨v??KJ «
W O X U Ë ¨œU(« ÍuKJ « qAH « ‰UH √
U “d «Ë ÆW??O u « Í—U *« w?? ÷«d _
œu Ë Âb?? ¨÷d*« «c?? uK U t??O UF
U ôu « i??F w?? W??BB e?? «d
W??O U{≈ V?? U V ?? U??2 W??OK «b «
«d H ÃöFK ‰UH _« wIK Ë Æs?? b «uK
rNLOKF v??K d"R vH??A *U W??K u
ô≈ ‰UH _« ¡ôR?? …U??O –UI ≈ s??J1 ôË
vK Ÿ—e « WOKL bL F Ë ¨W??OK W «—e
ÆW _« o UD Èb Ë Ÿd *« dL

‫◄ ﺑﻔﻀﻞ اﻻﻛﺘﺸﺎﻓﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة‬

‫ﻓﺎﺋﺾ ﻓﻲ ﻣﻴﺰان‬
2010 ‫اﳌﺤﺮوﻗﺎت ﻓﻲ‬
‫ﺗﻮﻧﺲ ـ اﻟﺼﺒﺎح‬

9 w «u U Ëd;« s 2010 WM?? ÃU ù« mK Ê« dE M
5 ö 5¨8 r „öN ?? « q UI jH ¡v UJ s 5?? ö
ÆjH ¡v UJ s

(3 ‫)ص‬

©4 ’®

‫ﻫﻞ ﻳﺤﻞ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ أزﻣﺔ وﻓﺮة اﻟﺤﻠﻴﺐ ؟‬
‫ ﻣﻠﻴﻮن ﻟﺘﺮ زاﺋﺪة ﻋﻦ اﻟﺤﺎﺟﺔ‬16

2

‫ﻓﻲ اﳌﻨﺘﺪى‬
‫ﻛﺮة اﻟﻘﺪم ﺗﻨﺸﻂ اﻟﺪورة اﻟﺪﻣﻮﻳﺔ‬
‫ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﳌﺴﺎري‬,

‫إﺳﺮاﺋﻴﻞ واﻟﺘﺎرﻳﺦ واﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺎ‬
‫ أﻳﻤﻦ ﻋﺒﻮﺷﻲ‬,

‫اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮي‬

14

‫ ﻃﺎرق اﻟﻜﺤﻼوي‬,

ّ‫ﺗﻘﺮ اﻟﺘﺮﻓﻴﻊ ﻓﻲ ﺳﻦ‬
ّ ‫ﻓﺮﻧﺴﺎ‬
..‫ ﻋﺎﻣﺎ‬62 ‫اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ إﻟﻰ‬
‫رﻏﻢ ﺗﻮاﺻﻞ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت‬

lO d U WIKF *« ö bF « ¨f?? √ w?? dH « ”dG uJ « d √ © ôU Ë® f —U
UN bN
w « «d UE*«Ë U U ô« r — ¨U U 62 v ≈ 60 s b UIM « s w
ÆÆWO{U*« ÂU _« ÊuC w UN b b UB w «Ë ¨W —UH « dN
_« WKO U d
ÆÆ© U u 153 q UI 177® WO WO K Q Êu UI « «c vK fK *« ‚œUË

‫ﻣﻦ اﻟﺬاﻛﺮة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬

«‫»اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ‬
‫ﻋﻠـﻰ أﻧﻘﺎض‬
«‫»ﺑﺮﺳﺒﻜﺘﻴﻒ‬

G

4

(11 ‫)ص‬

ّ
‫ ﻣﻠﻴﻮن وﻓﺮ إﻟﻰ اﻟﺨﺎرج‬400 ‫ ﺳﻨﺔ ﺳﺠﻨﺎ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ ﺑﺒﻨﻚ اﺳﺘﻮﻟﻰ ﻋﻠﻰ‬15
100835

‫ﺻﺒﺎح اﻟﺨﻴﺮ‬

‫ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ أوﺑﺎﻣﺎ‬
‫وﻧﺎﺗﻨﻴﺎﻫﻮ‬
4

‫رﺟﻞ آﺧﺮ ﻣﺤﺘﺮم‬
ÆÆÆWOÒ dG «
Ò
…U b d √Ë WOÒ L √ d √ ` B ?? ¢W Q *«¢ ÒÊ√ w p??

s U Ë
s «u u?? ¢w p?? U ¢ ÒÊ√ r??KF U?? bM —U?? ô« 5??F c?? ú
«¡U Òœ« tHÒ ?? Ê√ t Q??
s U u Ë ÍœuN
q??√ s w?? UD d
Ò
Ò
Ò
qOz«d « w Ë WOÒ dG « UFL *« w œu _« bI(« W UI" ÍdEM
Òt √ œdÒ ?? * U?? Ò —UC Ë U??OÒ M œ n??K *« ¢d?? ü«¢ v??K «b?? b%
¢rN U D??
¢ w ÊË—bB rN Ò Q rN «¡U Òœ« ÆÆÆnK Ë ¢d ¬¢
u ULK ¢W?? ÒbI ¢ WOÒ M œ UIKDM s Ác ¡UIL(« W?? Ò dBMF «
Ò
¡U Íc Ò « ¢W Ò œuNO « W ËÒbK ¡ôu « r?? ¢ Ÿu{u w ÊQ??A «
ÆÆÆW dÒ D *«Ë W Ò dBMF « u UOM U 5 UOM W uJ t
w ö e « s (

‫رﻳﺸﺔ‬

9

wzULMO??
«
¢w p U ¢ w?? UD d «
Ò Ãd?? *« w??GK U?? bM
Ò
Ò
dN??
W «b w qOz«d?? « v « UN ÂuI Ê√ «—dÒ I ÊU …—U?? “
wKOz«d?? ô«
Êu UI « ŸËd??A vK tM U U « ÂœUI « d?? L u
Ò
t dÒ √ Íc Ò « ¢W?? Ò œuNO « W ËÒbK ¡ôu « r?? ¢ ¡«œ√ ÷dH oÒKF *«
ÒÊ√ ≠ wMF U?? 5 s ≠ w??MF p c u?? UOM U 5?? UOM W?? uJ
‫( آﺳﻴﺎ‬b Âd??
10‫ص‬
×u W??MO s ‫اﻟﻌﺘﺮوس‬
q — ÆÆÆd??N
d ¬‫اﻟﺒﻘﻴﺔ‬
U??OÒ UD d ö?? —
r ƒUL « r??NFM1 r?? s?? c Ò « p?? Ë√ s?? Í√ ÆÆÆt?? U √Ë Íu?? U
«Ë
Íb??IF «Ë
w?? «dG'«
Ê√ V U??0 «u bB Ê√ s?? w?? UO
Ò
Ò
Ò
Ò
W dH Ò «Ë WOÒ «dJK Z Ëd Ò U W u « …b «e*« s “ w t «u bB
l D U Íc Ò « ”UM _«Ë ÊU?? œ_« vK i d Ò «Ë W?? Ò dBMF «
UFL *« w W UI Ò «Ë ÒsH «Ë W?? UO «
Ò “u — s b bF « »U??D

10 ‫اﻟﺒﻘﻴﺔ ص‬
100835

‫ﺻﺒﺎح اﻟﻮﻃﻦ‬

2

60 WM « ≠ 19779Ø251 œbF «
2010 d u √ 23 X «

‫ﻳﺎ رب‬

‫ﺣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻼة‬

‫ﻛﻼم ﻋﺎﻗﻞ‬
tEH s “d «Ë p U kH «Ë

17.35 ∫»dG*«
18.59 ∫¡UAF «

5.07 ∫d H «
12.11 ∫dNE «
15.08 ∫dBF «

VDF Ë ÊU K U rK ¡d*U

UM b Ë ¨ UM “—Ë U??M IK U0 bL(« p UM — rNK « ¨tK b??L(«
p Ë ¨ ÊU??1ùU bL(« p?? ¨ UM X?? d Ë U??M cI √Ë ¨ U??M LK Ë
ʬdI U bL(« p Ë ¨ Âö ùU bL(«

6.34 ∫‚ËdA «

‫ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮي‬

23

‫ﻣﺴﺘﻌﺪون ﻻﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﺤﻮار واﳌﻨﺢ‬
‫اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ أﻫﻢ اﳌﻄﺎﻟﺐ‬

‫اﻟﺴﺒ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺖ‬

‫درﺟﺎت اﻟﺤﺮارة ﻓﻲ ﺑﻌﺾ‬
‫ﻋﻮاﺻﻢ اﻟﻌﺎﻟﻢ‬

‫ﺗﻮﻧﺲ ـ اﻟﺼﺒﺎح‬

Ê√¢ f « Íd?? UD « w U?? bO?? « Íu U « rOKF « W?? UIM ÂU??F « V UJ « ‰U??
ÂUL « Í« …—«“u?? « s l u ô t?? √ r — —«u??(« ·UM! ?? ô …bF ?? W UIM «
Æ¢…c U ô« V UD*
÷ËUH « w WO U « ◊UI fL sLC ¢ W UIM « V UD Ê√ Íd UD « ·U{«Ë
s œËdD*« …œu?? Ë WOMN*« UO d « W??F «d Ë WOuB)« `M*« W??F «d w
…c U ô« V UD nK qL UL w?? U ô« ÂUEM « Êu U w ÷ËUH « »U ` Ë
ÆWO b « WO d K ‰Ëô« 5LKF*« UO d W U
d u « 21 Âu?? WO d « d?? “Ë bO?? « tLE Íc « ¡U??IK « Ê√ Íd?? UD « d?? «Ë
¢Æ UD UG*« s «œb sLC b ¢ …dO U WO –uLM « W —b*U
W —Ë ÂuO « s?? W «b Íu U « r??OKF K W UF « W?? UIM « —bB Ê√ l?? u *« s?? Ë
U O{u Ë U u J «œ— XMLC ≠ U??NM W#?? vK ÕU B « XKB%≠ WO ö «
Æd “u « U —U « w « ◊UIM « q vK

‫اﳌﻔﺎوﺿﺎت‬
‰u o dD « bN9 UN « …d F W UIM « l —«u(« »U?? oK WO d « …—«“Ë X??H
sJ1 ôË W U U??HK ≠…—«“u « Í«≠ U??N d « w « W ËdD*« U??HK*« n??K #
nK # ‰u ÷ËU??H «Ë dEM « oOLF w??C I q W d?? WHB r?? % Ê√
ÆU œUF «
vK VFK « d W??K U2 „UM Ê√ ¢ W UF « W?? UIM « d « WDIM « Ác?? ‰u?? Ë
¢Æn u «Ë jODL U X u «
q UO Ë dUM ÂU «Ë ÂU —_« rO#C Ë W??D UG*U …—«“u « W UIM « XLN « U??L
UN d « w « «—UA ô« w ÊU K « W —UA ¡UM « W u d « W R*« s W d
5 «d?? U ÷ËUH « ÊuJ Ê√ vK W UIM « t??O b « Íc « X u « w …—«“u?? «
Æ5 dD «

‫اﻻﺿﺮاب‬

Í—U'« d u « 27 ÂuO —dI*« »«d{ô« …u b ¢UN «dG «¢ s …—«“u « d
q(« q 1 w?? UIM « qLF « bO UI w?? »«d{ô« v?? ≈ ¡u K «¢ Ê« d?? « Y??O
»U Ë b « b ·«d ô« WDK l W öF « Ê√ ‰uI U W UIM « œ— b Ë ¢dO ô«
W œU « «¡«d U ÂUOI «Ë w UIM « ·dD « VOOG v ≈ …—«“u « bL Ë ÷ËU??H «
ÆW UIM « l ÷ËUH « ÊËœ WOM u « U U ô« Õö« ÂuKF w …œU e « q

‫ﻣﺪن أوروﺑﻴﺔ‬
9
17
4
5
0
0
14
6
7
11
4
2
10
1

«œd √
UMO √
œ«dGK
‰U Ëd
—uHJ «d
nOM
W u A
…—bM
b —b
UOKO d
uJ u
f —U
U Ë—
UMO

dz«e'«
¡UCO « —«b «
j ‚«u
fK «d

‫ﻣﺪن اﳌﺸﺮق‬
25
24
33
24
29
29

”bI «
ÊUL
…b
…d UI «
WM b*«
÷U d «

634 ≠ 10 ≠ 23

24 ‫ ـ‬15
24 ‫ ـ‬15

999 ≠ 10 ≠ 23

23 ‫ ـ‬17
23 ‫ ـ‬16

‫ﺗﻄﺎﻭﻳﻦ‬

‫ﺟﺮﺑﺔ‬

1086 ≠ 10 ≠ 23

23 ‫ ـ‬22

25 ‫ ـ‬17

…œU??OI Êu??D «d*«Ë ÊuO?? b _« ≠
ÊËdB M 5H U s n?? u dO _«
…œU??OI ÊU ?? _« È—U??BM « v??K
W??F u w?? ”œU?? « f?? uH √
Æt «u ÊuLD Ë ¢W ôe «¢

1596 ≠ 10 ≠ 23

‫ﻃﻘﺲ ﻣﻌﺘﺪل‬
10 5 w dF « »dG*« Êb w …—«d(« U —œ ÕË«d??
Æj ‚«uM 25Ë dz«e'U
…d UI «Ë ÊULF 24 5 …—«d(« dI ‚dA*« Êb w
Æ…b 33Ë
YO …—«d(« U —b l «d q WO Ë—Ë_« Êb*« w
ÆW —œ 17Ë dH 5 ÕË«dW?? U e Êu??O U …d??I « q??zU ≠
WM b Êu??K ÊU?? mOK ≈ Êö?? —√
w?? «d ù« r??J(« Êu??NM Ë ¨Í—U??#
‰Ëb « vK Êu??CI Ë ¨ÊU ?? d w
bM dL vK Êu u ?? Ë ¨WO U U «
œËb?? v?? d??NM « ¡«—Ë U?? œö?? Ë
ÆÊU «d

22 ‫ ـ‬18

‫ﺗﻮﺯﺭ‬

24 ‫ ـ‬17

‫ﻳﻮم‬

¢ÈdGB « f??OÚ ] Ô √¢ W dF »u??A ≠
s?? v??M *«¢ …œU??OI 5LK?? *« 5??
UNO dBM « ÊU Ë ¨”d??H «Ë ¢W —U
Æ5LK LK UHÎ OK

‫ﻣﺪن اﳌﻐﺮب اﻟﻌﺮﺑﻲ‬
10
16
25
17

‫ﻣﻦ اﻟﺘﺎرﻳﺦ‬

‫اﻟﻄﻘﺲ اﻟﻴﻮم‬Y U « b??L …œUOI „«d?? _« Âe?? ≠
ÆW ËU LM « «uI «

WOK U?? « o UM*U —U??D _« i??F l?? U??Oze r??OG
Æf U ZOK p – w U0 WO dA «
q «u « »d UO ?? W u w d??A « ŸUDI « s ` d « ?
Æœö « q «œ W b FL WHOF{Ë
Æ»dDC d « ?
w Ë W?? —œ 26Ë 22 5?? Èu??BI « …—«d??(« ÕË«d?? ?
Æ UFH d*U 20 œËb

1942 ≠ 10 ≠ 23…dON??A « 5??LKF « W?? dF ¡b?? ≠
…œU??OI W??O U*_« «u??I « 5??
…œUOI W?? eOKI ù« «u??I «Ë ¨q??O Ë—
4 v dL ?? « w «Ë ¨Íd??LG u
Æ1942d L u

w UM(« qOK B

‫ ﻣﻠﻴﻮن ﻟﺘﺮ زادت ﻋﻦ اﻟﺤﺎﺟﺔ‬16

‫ﻫﻞ ﻳﺤﻞ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ أزﻣﺔ وﻓﺮة اﻟﺤﻠﻴﺐ؟‬
‫ﺗﻮﻧﺲ ـ اﻟﺼﺒﺎح‬

ÃU ô« r C l nK K Ãu M*« iF ÷dF

q( ·«d _« nK # ÕUO —« q UI w??
5 M*« ·uH qLKL « œu d bB «
w Æ·ö _« b —u WE U « WHKJ « s??
‚u « w U —UF √ W—u b UB q+
«—b œbN U u Ë Æ…d H « Ác WO*UF «
q«u ¡«“≈ «d??O œuLB « vK 5 d*«
U u?? « Èu ?? w UN UH —« jD??
…œ—u*« W cG « Ê√Ë UuB ¨ È—c «Ë
e UM V??OK(« s b «Ë d?? ÃU ≈ w??
Êu d*« v??A# Ë WOKL'« WHKJ « nB
Ÿôb « l??{u « «c?? q??«u ‰U?? w??
wK1 U ŸU??DI « q «œ ¡«dL(« W?? öF «
ÆUN U H « q UNI uD Ÿ«d ù«
BC

wH uO « WOM B

vK eOH « b e Ë lO ??A s Ád u
ÆŸUDI U l{u « q bF Ë wK;« ÃU ù«
w u U {«Ë U L% 5 M*« Ëb Ë
Àö « UO ü« ‰öG ?? « w W Ëd d √
V U s Ë dO u « ÃU ù« w ·dB K
’d(« Ëb?? ÊU?? ú w??MN*« l??L *«
·dB « WOKL WF U ÂUJ ≈ vK UOK
U e d*« Èb U?? Ëe#*« hB w
—œUB V?? UNK √ XD √ W??D w Ë
ÂUE « r u*« «c XM √ YO lL *« s
l u V?? ÷dF « Ê“«u Ë b?? Ëe «
VMÒ U0 ‚«u?? _U l??OMB …b?? Ë q
w q ?? *« ŸU??{Ë_« „U?? —« ‚u?? «
d bB « ÂU √ »U « ` Ë WI U r «u
Æ UF b « V

s?? “ ÃU?? ù« i??z«u w?? ·d??B K
WB #*« UN'« Q?? K U U U …d?? u «
’UB ô d?? bB « W??O ¬ q??OFH v?? ≈
r??OEM d?? O U??0 ÃU?? ù« s?? V?? U
ÊU d?? t √ dO Æ…d?? u « w ·d??B «
œd?? 0 U??N UI √ v??K W??O ü« b?? d U??
œU?? F*« t??F{Ë ŸU??DI « ŸU d ?? «
w W1bI « UN œUF WLOK UNF œu??F Ë
Á—U «Ë ¡«d?? ù« «cN q UF « V ??
5?? M*« »u??K v?? ≈ ‰u??K(« i??G √
l?? w?? UF « w?? …d??EM « Ác?? q??
∆—«u Ãd??# Ë w d+ q?? d bB «
ULO?? ô WF «d*«Ë d??OOG « V u ??
X??II w?? « W??O öH « U?? UDI « w??
iO « U??NM Ë w «c « ¡U??H ô« o??I%Ë
W U0 ÊuJO ÆÆÆVOK(«Ë ÃU b « r(Ë
v?? ≈ W?? uEM*« V??K w??KJON « œU??LF «
»U?? w q b U uJ*« WOI V?? U
Ò
w Ær??EM*«Ë
r??E M*«d bB K ÃU?? ù«
ŸU??D ‰U?? U dC ?? ‰U?? *« «c??
»UO bF r?? u*« «c œU Íc « ÊU?? _«
V U ’UB ô d bB « WO ¬ q??OFH
ÊËe#*« Ê√Ë U??uB i??z«uH « s??
iOH …d?? H « Ác V??OK(« s d?? u *«
d?? Êu??OK 16 u?? M U??O U(« s??
ÂU??F « WK ?? *« U??OLJ « s?? …œU?? “
t uK a?? —U « «c?? q?? w w??{U*«
W d v ≈ ¡u K « vK √ U d ÊuOK 40
r?? u*« lKD c??M W?? d bB h??B
ÊuOK 3¨200 v?? Ëô« UN F œ w X??GK
…b*« Ác?? W??O U W??B W?? d Ë d??
Êü« b v?? ≈ UNM e??$√ d Êu??OK 3»
U e d*« lKD ULO d ÊuOK 1¨200
UN N s Ë l —√ «—œU Èu ?? v ≈
WO ü« Ác qOFH b?? e v ≈ WMN*« u?? b
nOH « …b Ë qOGA …œU ≈ V U v ≈
·dB « ÊULC Êe)« W M qOFH Ë
s b?? U??0 U?? Ëe#*« w?? rOK?? «
bM Êu M*« UNN «u w « ôUJ?? ù«
÷dF Ë—UE « s?? r??N u M rOK??
…—«d??(« d??O Q ¡«d?? n??K K V??OK(«
iF « —«d??D{«Ë d(« ÂU?? √ W??FH d*«
t ¡U??I ùU V??OK(« s h??K# « v?? ≈
Ÿu ?? _« ‰U??(« ÊU U??L W?? œË_« w??
d ≈ b “u ÍbO?? Ë f?? UHB w??{U*«
—œUB X U Ë U e d*« Èb?? S VD
ÃU?? ù« ŸU??D v??K W d??A W??OMN
U bO Q s?? X?? d √ 5?? öH « œU??%U
U* U??N q??LF « 5??MI Ë d?? bB « W??O ü

3

‫ﺻﺒﺎح اﻟﻮﻃﻦ‬

60 WM « ≠ 19779 Ø251 œbF «
2010 d u √ 23 X «

«‫ﻓﻲ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺘﺒﺮع ﻳﺮﻳﺤﻬﻢ ﻣﻦ »اﻟﺪﻳﺎﻟﻴﺰ‬

‫ آﻻف ﻃﻔﻞ ﻳﻘﻀﻮن ﺛﻠﺚ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ أﻣﺎم آﻟﺔ ﺗﺼﻔﻴﺔ اﻟﺪّم‬7

‫اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﺼﺤﺮاوﻳﺔ‬

‫ إﻗﺒﺎل ﺿﻌﻴﻒ واﻟﻮزارة ﺗﺪرس ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت ﺣﻠﻮل‬..‫ﻧﺰل ﻣﻐﻠﻘﺔ‬
vK ÕUO?? « s W??O «— WO u V??K v??K
ÆÍË«d B « Ãu M*« —«d

UO O
«d «Ë ‚U ¬

WOK «b « U
ôu « iF w WBB e «d œu Ë Âb ¨œU(« ÍuKJ « qAH « ‰UH √ tO UF
U “d «

ÃöFK ‰UH _« wIK
Ë Æs b «uK WO U{≈ V U V
U u Ë ¨rNLOKF
vK d!R vHA *U WK u «d H
¨bNF*U t ?? «—œ W??K«u s WM?? 14 Ê«Ëd?? Âd
UN j
d w?? « WOHB « W?? ¬ t
«dE X?? —U Ê√ b??F
U cIM Ÿd?? w w U √ q o??K « ò Ê«Ëd ‰U ¨«d??
UOIK ?? UNHB wC « Ê√ ·U √ w « w
UO s vI

Í«u ŸUL ?? « w d ü« UNHB Ë ¨WOHB « W?? ¬ ÂU √
åÆbG « w vHA *« v ≈ qIM « s sJ9_ WJNM*«
bL bO?? « ‰U ¨ ÷d*« «c??N W Uù« »U ?? √ s Ë
‰—U vH??A 0 ‰UH _« r?? fOz— …u ù« bO?? —
Ë√ vKJ « w?? U UN « Êu??J
U?? Î U?? U ò U??N √ ‰u??JO
‰u
X u « —Ëd l ˨ WO u « Í—U *« w ÷«d √
—uLC « q" WOIK »U √ s ÎöC ¨¨ÍuK q??A v ≈
nAJ « sJ1Ë U UO √ lO{d « t b u Íc « WOKJ « w
œÒ U(« ÍuKJ « qAH « √b Ë åÆ…œôu « q t F U Ë tM
ÆWzU*U 10 s q « v ≈ WOKJ « qL l «d U bM
lO{d « lOD ?? ô …œU?? ò t « v?? ≈ —u?? b « —U?? √Ë
nOFC « Áb ÂËUI ôË Âb « WOHB
w —«dL ?? ô«
å«b W F *« WOKLF « Ác
¨WOK W «—e ô≈ åeO U b «ò ‰UH √ …UO –UI ≈ sJ1 ôË
o UD
Èb Ë Ÿd?? *« dL vK Ÿ—e « WOKL b??L F
Ë
ÆW _«
r?? s Âb « V ?? WOKJ « q??L W?? ü« ÷u??F
Ë
r! Õö _«Ë ÂuL?? K VO?? d
WOKLF ÂuI
Ë i d*«
r ' r! W x Èd √ …d œuF Ë r '« v « Âb « œuF
d!R Ë ¨ U U?? l —√ v ≈ qB
…d H «cJ Ë ¨i?? d*«
vK ¨5 UF « t
d “ËU
ô Ê√ qCH Íc « ¨qO G «
Æ öCF «Ë ÂUEF «
‰UH _«Ë W??K{UM*« d?? _« oKF
¨Ÿ—e « —UE « w?? Ë
nB s?? d" √ r??NHKJ
w?? « W??OHB U ÊËd?? UB «
n √ 15 w «u WO UL ô« o œUMB « nKJ
Ë ¨ r??N Ë
Æb «u « »UBLK ¨WOHB
UOKL Ë W Ëœ√ 5 —UM œ

Í—UJ Èd – 7

‫ اﻟﺼﺒﺎح‬- ‫ﺗﻮﻧﺲ‬

`BH
Ë ¨ Âb « WOHB
W ¬ öË w r ƒU œ Íd??&
‰UH √ ¨ ÷d*« l rN
U UF W UN w ‰U √ s rN uO
vKJ « qO e «d w …eN ú Èd √ «u √ —UG
Êu K ¨‰uJO ‰—U vH??A 0 ‰UH ô« r w Ë
Àö! v ≈ 5
d UN
öË w r ƒU œ qO??
Ë UN U
Ê√ q ¨ «uM dAF « ‚uH
b …b* Ÿu _« w «d
Æ…dOGB « r œU √ W U bHM

s d" √ t!—Ë qH ·ô¬ WF s d" √ —b åeO U b «ò
Í—U *« w ÷«d _ W O X U Ë ¨ rNM W??zU*U 15
ÆWOI K WO u «
b b& l?? l «d « U??N U vK åv??M ò W??KHD « p?? u

wNM Ÿd?? ÂËb w?? UO u q?? _« b?? b&Ë ¨¡U?? b «
Æ ‚U d «Ë ¨W «—b « s UN
U UO n u Ë UN
U Q
W U « r —Ë d B « Èu?? WL U UN √ b& r s Ë
5 »_« ÊU ¨UN M « vK r _« …Q Ë nH
b WKOK
»U vK UN ö √ q X??H Ë WKzU l{u U?? —– ‚U{
t M « V?? DB YO ¨‰u??JO ‰—U??A ‰UH _« r??
s VOG « v ≈ p c dDC Ë ¨Ÿu _« w «d Àö!
ÆqLF «
WFO{— ¨åW??M ¬ò s …Q?? Ë q « åv??M ò …U?? Q qF Ë
5F??
s d" √ U??N √ UN l??DI
w?? « dN?? « W??!ö" «
Î U U – U U?? X?? s q??I
ô W??K — w?? «d?? uKO
WOKL ¡«d ù Ÿu ?? _« w «d Àö! dC Î U?? U ≈Ë
‚dG ??
w «Ë ¨‰uJO ‰—U?? vH??A 0 qO?? G «
Æ U U l —√
UN √ UM K I ?? « 5 ¨UN u U wF
WFO{d « s??J
r
XKB UN √ X U ¨¡UHD ô« vK p?? u
q √ W U?? U
»U$ù« Âb —d Ë ¨dL *« UN OG
V UNKL s
w UF œu u0 UN
U?? Q n UC
Ê√ s?? U u WO U!
ÆœU(« ÍuKJ « —uBI « s
œu Ë Âb ¨œU(« ÍuKJ « qAH « ‰UH √ tO UF U “d «
U2 WOK «b « U?? ôu « i??F w W??BB e?? «d

WO UO « q UA “ËU ÂuO « »uKD*« Ê≈
s d √ œu??N ‰c?? 5 — W?? Ë«d B «
5OMN Ë …—«“Ë s?? 5K b *« l??OL ·d
w UO?? « Ãu?? M*« l?? uM
Ë d?? uD
dO u
Ë ‚bMH « ×U w UO?? « jOAM «Ë
Ÿu ?? √ ¡UCI `zU?? « l b
VK dUM
Æ¡«d B « w d" √ Ë√
w UO « ÊQA U 5 —UF « s dO"J « dOA
d?? uD
v??K q??LF « U??C √ »u??KD*« Ê√
ÃöF « ŸUD e?? eF
Ë WO{U d « U?? d*«
À«b?? «Ë åu?? ôUD «ò W??OFO D « ÁU??O*U
WO UO?? « «d UE «Ë WD??A _« s b e*«
Ãu M*« w —UJ ô«Ë b b «Ë WODO??AM «
v?? ≈ÆÆÆWOuB d??" √ Êu??JO w UO?? «
nO"J
Ë Z?? Ëd « r?? œ V p?? – V?? U
WO?? u « ¡«d BK W —UN?? ô« UOKLF «
w « p??K
ULO?? ô WO UO?? « ‚«u?? ô« w
l ¨ÍË«d B « Ãu M*« s UN zU Y
w?? U ô« —Ëb « 5OMNLK ÊuJ Ê« …—Ëd{
W Ë«d B « W UO?? K Z Ëd « w d _«Ë
jO??AM « ‰U w —UL" ?? ô« w?? p c Ë
5?? % w?? d??" « —UL" ?? ô«Ë w UO?? «
w U b)«Ë ÍË«d?? B « Ãu?? M*« …œu
ƉeM «
v?? ≈ W?? Ë«d B « W??N u « p?? c ÃU?? %
ÂU??OI « d?? w UO?? « j??O;U W?? UMF «
W Ë«d B « —uBI « U uJ* l?? «Ë œd
VO
d
w?? Ÿ«d?? ù« l W??OK '« Èd??I «Ë
U?? «—œ œ«b?? ≈Ë r UF*« Ác?? s?? ÖU??/
WK d w sJ1 w « l «uLK WOM U??HK Ë
` B s dL" ?? *« q s UNHO,u
v Ë√
jO??AM K Ë W?? œUB ô« W??OLM K ôU??
…dOGB « ‰e??M « W U ≈ —«d vK w UO?? «
W??O d(« «¡U??CH «Ë r?? UD*« `?? Ë
r??O b
V?? q?? UI*« w?? ÆÆÆWODO??AM «Ë
¡«d!≈ ‰ö s?? WO UO?? « «—U e « Z «d
d?? u
v??K «œU??L « U?? «u Ë U??N
U uJ
Èd??I « p U?? Ë W??O u uO'« p U?? *«
ÆÆÆW bOKI « U UMB « «¡UC Ë WOK '«
q??LF
W UO?? « …—«“Ë Ê√ …—U?? ù« —b??&
U?? d I*« s?? W??KL …—u??K v??K U??O U
r O Ë ÷dGK XKJ WM' VK WOKLF «
w?? «—b « ÂuO « ‰ö U d I*« Ác Õd??
ÂuO U ‰U??H ô« W ?? UM0 r KO?? Íc?? «
ÆW Ë«d B « W UO K wM u «

w WO UO?? « «b u « ÂuO « t?? «u
w «
‚œUMH « s œb oK s dH?? √Ë »uM'«
©W??HMB d??O Ë W??HMB 5?? ‚œU??M 10®
W??O U U?? uF U??NM W??HK »U ?? _
qB U?? UNM Ë ‰e??M « i??F W??OKJO Ë
Èd √ ‚œU??M w?? U b)« …œu?? w?? b
–U
« v ≈ W «d*U WOMF*« U??N'U XF œ
ÆU b{ oK «—«d
5 d U *« Íu'« j d « qJA UC √ d c
W Ë«d B « WN u «Ë WO UO?? « ‚«u?? _«
o d s q(« v ≈ tI d b Ë ULK Íc «Ë
œU?? Ë ô≈ …d?? U W?? u ◊u??D À«b?? «
◊uD)« Ác bLB
ô –≈ b?? b s Õd??DO
V ?? Èd √ …d?? o??KG «d??O" W?? u'«
rJ;« Z?? Ëd « »U??O Ë U œËœd n??F{
ö d « w??LEM Èb?? UN n?? dF «Ë U??N
ÆWO M _« —UH _« ôU ËË
Ê√ w UO?? « ÊQ??A U Êu?? —UF « dO??A
w?? u « ÍË«d?? B « w UO?? « Ãu?? M*«
j?? u *« ÷u w t?? u s «b?? d b??F
W?? UM*« …d??z«œ ×U?? w UO?? Ãu?? M Ë
U uI*« s WKL t d u
v lOD ??
hzUI “ËU& w dO j?? I r U?? Ê√
U??N
d – w?? « Âu??O « WO?? u « W UO?? «
ŸU??DI « W??OLM WO O
«d ?? ô« W?? «—b «
r?? u*« dB w WK"L *«Ë 2016 o?? √ w??
WOK u ÍdN?? w Á—U??B «Ë w UO?? «
Ãu M*« w l uM « »U??O V U v ≈ Ë√Ë
…—œUI « WO UO?? « U u M*« d uD
Âb Ë

‫ اﻟﺼﺒﺎح‬- ‫ﺗﻮﻧﺲ‬

wM u « ÂuO U ‰UH ù« s …eO Ë …d q
WN u « Ëb ô W
Ë«d B « W UO K
ULO ô UN «u √ qC √ w ÂuO « W
Ë«d B «
t
u % U Ë UI U ·«b √ s UN r — U Ê√Ë
l —√ W UJ q UNK R WOK{UH «eO s
ÆdO J s √ œËœd oOI% s UNMJ9Ë
30 W ‰UG ù« W “ËU r ÂuO « v S
UI U WO O «d « ·«b √ b
b% r — WzU*U
W U ≈ ‰bF bF
r Ë WzU*U 70 W ⁄uK
WO u « »uM'« w ‚œUMH « w `zU «
‰U u Ë d
bI vB √ vK nBM «Ë ÂuO «
XK YO UN öD « cM W
Ë«d B « WN u «
Æ—u W UO
w UO?? « Ãu?? M*« Ê√ p?? – s?? »d?? _«
b b9 w r U?? Ê√ tM b —√ ÍË«d?? B «
u Ë …Ë—c « r u ×U w UO « r?? u*«
U sJ ”U?? _U Íu ?? w UO?? Ãu?? M
WO bMH « «b u U ÆÆp – fJ Êü« qB
qC √ ‰UG?? « V?? q ??
»uM'« w??
U??HO Í√ w UO?? « r?? u*« …Ë—– ‰ö??
W d w?? WO bMH « «b?? u « b??& U?? bM
w UN?? H W dI « WOK U?? « o UM*« w Ë
Ë√ »UFO ù« W U “ËU& qJ??A WN «u
q?? d
Ë åsur≠bookingå??? U ·dF U
ÆÆÆ»uM'« ‚œUM v ≈ ÕUO « s izUH «

‚œUMHK WO U U uF
q UA*« s WKL ¨ q U??A*« Ác v ≈ ·UC


ÍËUO O « vM 7
5K b *« lOL ·d s d √ œuN ‰c WMO — W
Ë«d B « W UO « q UA

‫ﺗﺴﻬﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﺷﻴﺮات واﻟﺸﻬﺎدات اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ اﳌﺰدوﺟﺔ‬

‫ﻫﻞ اﺳﺘﻔﺎد اﻟﻄﻠﺒﺔ واﻷﺳﺎﺗﺬة ﻣﻦ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ؟‬
Ác X U b??I WO U*_« W??F U'U UN OC √ w?? « …b??*«
ÆÆwLKF « Y «Ë œUN ô« b e* w «dO «e U …—U e «
ÆåWOLKF « w
dO vK bO d!√ UN ÊU Ë

bz«u

W bI *« WO dG « UF U'« s ŸUD *« —b …œUH ô« b
d UNKJ WO d UF U Ë WO u « UF U'« 5 W UM

UNO d √ WO —√ ÊËb W KD « Ê_ W??O Ë—Ë√ UF U
ÍuGK «Ë w UI" «Ë w?? —U «Ë w «dG'« »dI « r??J
UF U'« l?? Èd √ U «d?? s Y « v?? ≈ W?? U{≈
w Ë Æ—UL" ö …b «Ë U u?? bF
UOI d ≈ Ê_ WOI d ù«
nO"J
…—Ëd{ v ≈ wF U –U ?? √ V c ‚UO « fH
WO u?? J uKI ô«Ë WOJ d _« U??F U'« l W «d??A «
v ≈ d" √ t?? u «Ë W??O dF «Ë W??O —UG*«Ë W uO?? ü«Ë
W??OL d « U??ODF*« b??OH
Ë Æ5??B «Ë U?? —u Ë ÊU?? UO «
UO UH
« œb Ê√ wLKF « Y «Ë w UF « rOKF « …—«“u
W —uJ « l Ë 14 m??K WO U UO « UF U'« l W «d??A «
W bMJ «Ë 40 WOJ d _« …b *« U?? ôu « Ë 8 WO uM'«
l 460 v ≈ œb??F « lH
d 5 w?? 15 W??OMOB «Ë 55
UF U'« l?? WO UH
« 90 v?? ≈Ë WO?? dH « U??F U'«
l W «d??A « UO UH
« s?? b?? bF « b?? u
Ë ÆW??O UD ô«
W d?? u Ë WOJO K Ë W??O U*«Ë W??O UD d U??F U
ÆU dO Ë WOM1Ë WO O Ë WO dG Ë W dz«e Ë

‰ö u …bOF 7

ÊËUF « d uD
v ≈ vF??
…—«“u « Ê√ wLKF « Y «Ë
W??O Ë—Ë_« W??U W??O M _« U??F U'« l?? w??LKF «
d?? u
W «d??A « U??O UH
« Ê_ W uO?? ü«Ë W??OJ d _«Ë
W d ??A Àu ÂU??OIK Ud 5??" U «Ë …c
U?? ú
lO d « s sJ9Ë U —ËË «Ëb Ë UOI K —uC Ë
vK „d ??A*« ·«d?? ù«Ë W Ëœe*« «œUN??A « œb w
ÆÁ«—u b « «œUN

UOI d ≈ vK Èd √Ë UO ¬ vK 5
o??OF
w?? « U?? uFB U o??KF ‰«R?? s?? W?? U ≈
wF U'« –U ?? _« ‰U?? UO UH
ô« p??K
s?? …œUH ?? ô«
W?? UM œu Ë v ≈ W U{≈ —UE ô« ‰u w q"L
UN ≈
WO d U??F U Ë WO?? u « U??F U'« 5?? …b b??
s ŸUD ?? *« —b?? …œUH ?? ô« b?? d
U??NKJ W??O —UG Ë
–U ?? _« U √ ÆÆW bI *« WOJ d _«Ë W??O —Ë_« U??F U'«
ô ”U?? _U W —«œ≈ U uF UN √ v?? ≈ V cO W?? «u
ÆwLKF « Y U UN W ö
l …b b W «d?? U??O UH
« b??I v ≈ w??F U'« U?? œË

U «—b « bNF d b W «u 5* bL bO « nK ô
s d W" U « l n dE « ÍbO?? UOKF « WO UO?? «
Ê√ 5 Ë ÆÆ U??F U'« 5 W √u « U??O U « b bF
w??
Èd √Ë W KD « v??K œuF
bz«u UN W «d??A « UO UH
«
Æ…c
U _« vK
W Ëœe*« «œUNA « vK ‰uB(« s W KD « sJ9 wN
WK«u* WOM u « «œUNA « s d √ U U ¬ rN ` H
w «
ÆUNO f?? —b « Ë√ W??O M _« U??F U'« w?? Àu?? «
UB Ò d « s?? Êu??FH M r??N S p – v?? ≈ W?? U{ùU Ë
…c
U?? _« U √ ÆW œU *« WOLKF « «—U e « s Ë ¨Ã—U)U
w W —UA*«Ë WKJ d « ‰U w UNM ÊËbOH rN S
ÆwF U'« dAM « w Ë WOLKF « «ËbM «
Ê√ WOF U W R d b Ë –U √ 5 ‚UO « fH w Ë
WO M _«Ë WO?? u « UF U'« 5 W «d??A « UO UH
«
Ê«bK « p??K
v ≈ dH?? « …c
U?? _«Ë W KD « v??K d?? O

«–≈ WU …dO Q « vK ‰uB(« UO UJ?? ≈ rN M&Ë
ÆÆw Ë—Ë_« œU%ù« Ê«bK d _« oKF

t?? UJ X?? U U??LN w??F U'« –U ?? _« Ê≈å∫ ·U??{√Ë
d?? O ‰uB(« ÊUO _« q?? w lOD ?? ô W??OLKF «
—U ≈ w d U «–≈ tMJ ¨¨w Ë—Ë√ bK ‰u œ …dO Q
vK
W «b ¨¨t?? U √ ` H
»«u?? _« q ÊS W «d??A « W??O UH
«
U J*«Ë d U *«Ë UF U'« v ≈ ôuËË …dO?? Q U
Ác d F
U??L ÆåU dO Ë Àu?? «Ë oO!u « e?? «d Ë
t
b U * V UDK WMOL! Ud t u b vK U «d??A «
d??AMK UN öG ?? «Ë W??OLKF « t??
U ö —UL" ?? « v??K
WOLKF « Àu « d ¬ vK Ÿö ù« s tMJ9Ë ÆwF U'«
U?? R*« pK
w …d u *« …—u??D *« UOMI « v??K Ë
‰Ë«b « W M vK ‰uB(« vK Áb U
Ë ÆÆWOF U'«
WOMF*« WF U'« bK Ë f u
5 qIM U t `L
w «
ÆWOLKF « t!u ¡«d ù W «dA « WO UH
U
w UF « r??OKF « …—«“Ë —œU??B bOH
—U?? ù« fH w?? Ë

‫ اﻟﺼﺒﺎح‬- ‫ﺗﻮﻧﺲ‬

UF U'« 5?? W d *« W «d??A « U??O UH
« œb?? q??Ë
ÆÆWO UH
« 990 v ≈ UO U WO M _« UN
«dOE Ë WO u «
W??O Ë—Ë_« U??F U'« l?? W??O UH
« 715 v??K Ÿ“u??

U??F U'« l?? 98Ë W??O dF « U??F U'« l?? 131Ë
l 7Ë W uO ü« UF U'« l 39Ë W bMJ «Ë WOJ d _«
ÆWOI d ù« UF U'«
’dH « nK s …œUH ö …c
U _«Ë W KD « lKD Ë
œb d √ 5??JL WOLKF « U «d??A « Ác UN O
w?? «
s Ë ¨¨jI iF « v??K «dJ qE
ô v UNM s??J2
UN _ W UGK W??O U « U??O UH
ô« Ác Ê√ v??K «u??FL √
U J*«Ë d U *« »«u √ ` H
Ë Ê«bK « 5 qIM « qN

dAM «Ë W Ëœe «œUN?? vK ‰uB K ‰U *« `O
Ë
UF U v ≈ –UHM « s?? b ô t √ ÊËd rN S ¨w??F U'«
UJ d √Ë UO?? ¬ ‚d?? »uM Ë U Ë—Ë√ w WU …b b
ÆWOI d ù« Ê«bK «Ë WOMO
ö «
r??K% U??N ≈ W?? eOKI ù« W?? U —«u?? ¡UL?? √ ‰u??I
Ë
U ôu « Ë√ U??O UD d WOM uJ
«—Ëœ w?? W —U??A*U
WGK U WI UM « Ê«b??K « s U?? dO Ë WOJ d _« …b?? *«
w WOLKF « U??N!u W??K«u b?? d
U??L ÆÆW?? eOKI ô«
qJ W U dO Ë W UGK …œËb ’dH « sJ UN
UF U
Æ…bO ôbF0 5 UM « v W KD «
W K vK ·d??F « w V d
UN √ v ≈ ¡UL?? √ —U?? √Ë
W bI *« Ê«b??K « U?? J …—U?? “Ë Èd?? √ Ê«bK œb??
ÆÆWGK U ”UM ?? ô« b e* WOLK «Ëb w W —U??A*«Ë
WO u « UF U'« 5 W «d??A « e eF
w q Q
p c
œb d _ q??C √ ’d W?? U
ù W??O M _« U??F U'«Ë
w « w?? u « s d?? W" U « U?? √ ÆW?? KD « s?? s??J2
W?? uM W??F U 5?? W??OLKF « W «d??A « s?? œUH ?? «
Ác?? Ê√ v??K b?? R W??O U*_« ŒËd?? ‰—U W??F U Ë
ÂbI *« b??K « «c ·U??A « s UN MJ W??MOL" « W??dH «
X U UL Æ„UM 5" U Ë …c
U?? √Ë W K vK ·dF «Ë
` ö W UM WI dF « WOKLF « W R*« ÁcN UN
—U “
dB r —ò ∫X U{√ Ë Æ»—U??I K Ë rNMO Ë UNMO —UJ?? _«

‫ﻣﻼﻣﺢ وأﺧﺒﺎر‬
‫ﺗﻌﻴـــﲔ‬
w UF « rOKF « …—«“Ë rKF

…—«“ËË w??LKF « Y?? «Ë
5??OF
- t?? √ W UO?? «
…u?? _« WH d?? …bO?? «
b??NF* …d?? b —U??BI «
UOKF « WO UO « U «—b «
Æn dE « ÍbO

‫زﻳﺎرة ﻋﻤﻞ‬

w dIF « bL bO?? « ÂuI
w??MN*« s?? uJ « d?? “Ë
X ?? « Âu??O « qOG??A «Ë
W?? ôË v?? « q??L …—U?? e
U??N ö v?? u s?? dBI «
W??OLOK ô« …Ëb??M « ÕU?? «
‰u rE M w « j u U
wMN*« s?? uJ «ò Ÿu??{u
åW??OH d « …U?? HK t?? u*«
qL dO?? v??K Ÿö?? ô«Ë
qOGA «Ë s uJ « ` UB
e?? «d …—U?? “ ‰ö?? s??
qOG??A « V
UJ Ë s uJ «
…—U “Ë W??N'U …b?? «u *«
ÆWU U R …b

‫ﻣﻠﺘﻘـــﻰ اﳌﺴﺘﺸـــﺎرﻳﻦ‬
‫اﻟﺒﻠﺪﻳﲔ‬

w «dI1b « œU??%ô« r??EM
b?? _« b?? Âu?? ÍËb?? u «
s —UA LK UOLOK « vI K
j?? u « U??N' 5?? bK «
W??M b0 p?? –Ë »u??M'«Ë
W U?? « s?? W?? «b f?? U
qK
Ë ÆU U  …d?? UF «
‰u WO UO …Ëb vI K*«
Íb??K « —U??A *« —Ëœò
ÍbK « qLF « 5 W?? öF «Ë
Æåw UO « qLF «Ë

‫ﺻﺒﺎح اﻟﻮﻃﻦ‬

2010 ‫ﻓﺎﺋﺾ ﻓﻲ ﻣﻴﺰان اﳌﺤﺮوﻗﺎت ﻓﻲ‬

‫ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ أوﺑﺎﻣﺎ‬
‫وﻧﺎﺗﻨﻴﺎﻫﻮ‬

d uD « bL‫ﺗﻮﻧﺲ ـ اﻟﺼﺒﺎح‬

s 5 ö 9 w «u 2010 WM jHM « s w u « ÃU ù« mK
å—UJ?? O ò qI w?? ÃU?? ù« …œËU??F
–≈ ¨wK;« Ãu?? M*« 5?? % w Í“UG «
Í√ jH T?? UJ s?? Êu??OK 1.4 s?? R
w UL ù« Ãu?? M*« s W??zU*« w?? 62.5
ÆwFO D « “UG « s bK K
XF{ËÔ WO U(« WM?? « W “«u Ê√ d c
jHM « qO d wF d dF ”U √ vK
¨ÍuM j?? u L Î «—ôËœ 70 “ËU ô
¨Î«—ôËœ 85 v ≈ Î «dO √ lH —« dF « Ê√ ô≈
—ôËb « ·d dF?? ŸUH —« v ≈ W?? U{≈
V d Ë Æw u —UM œ 1.4 s d √ v ≈
j u dF jHM « qO d ¡«d?? vK
WO U(« WM?? « ‰ö Î «—ôËœ 75 ‰œU??F
v ≈ Î «dE —UM œ ÊuOK 500? —bI Ô «e
ÆW u b U Ëd;« —UF √ Ê√

tK « b

s oO —

ÆÎU “U Ë Î UODH Î U UA « 20 oOI%
UN «œ—«Ë r lO d vK f u e d Ô Ë
s qOKI K WO —UG*« Ê«bK « s WODHM «
w e F « v??K …dDO?? «Ë qIM « W??HK
…dO _« …d H « w œ«“Ë ÆW UD « Ê«eO
dz«e'« s?? …—dJ*« W??ODHM « «œ—«u?? «
Æ»dG*«Ë UO O Ë
W??zU*« w?? 44.6 qJ??A “U??G « U?? Ë
ÂUF « f?? u w?? W?? UD « —œU??B s??
q WzU*« w?? 41.3 q UI w?? ¨w{U*«
WOL √ œ«œe?? Ê√ d dI « l u Ë ÆWM??
‰u œ l?? WK I*« «uM?? « w?? “U??G «
WK d åW?? d «òË åqF —b??ò wKI
U ôË v ≈ l “u « UJ b Ë ÃU ù«
“U wFMB qOGA v ≈ W U{≈ ¨…b b
W Ëœe*« …—Ëb « ÂUEM ÊöLF s b b
XL U?? Ë Æ —eM Ë ‘uM s?? q w

Ê«eO w?? «—œU U?? “«u f?? u XII
izU l ¨2009 WM ‰ö U Ëd;«
WM?? ÃU ù« mK Ê« d??E M Ë Æn??OH
¡v?? UJ s?? 5?? ö 9 w?? «u 2010
5 ö 8.5 r
„öN ?? « q UI jH
—b??I i??zUH Í√ ¨j??H ¡v?? UJ s??
U o Ë ¨jH T?? UJ s ÊuOK nBM
d “Ë w K?? nOH bO?? « «d R Áb?? √
W??A UM ‰ö UO u uMJ «Ë W UMB «
Y h — b b9 rN 5 «u l —U??A
UNOK ‚œU?? U?? Ëd s?? V??OIM Ë
ÆÍ—U'« Ÿu _« lKD »«uM « fK
w UD « Ê«eO*« w izU oOI% œuF Ë
s?? UJ Ë ‰u??I ·U??AJ « q??CH
ÆwFO D « “UG «Ë U Ëd;« s …b?? b
U Ëd;« s VOIM « h — n UC Ë
Æw u « »uM'U WU
Íe d*« p??M K ÍuM?? « d?? dI « ÊU Ë
s?? f?? u «b??zU Ê√ 5?? w?? u «
WzU*« w?? 8.2 œ«œ“« w??FO D « “U??G «
T UJ s ÊuOK 3.2 v ≈ w{U*« ÂUF «
Ãu M*« 5?? «œ—«u?? « Ÿ“u?? Ë Æj??H
U U{UI w « WOMOF « Âu d «Ë wK;«
5 dz«e “U w u √ —u vK f u
ÆUOMO uK Ë UO UD ≈ u UNO{«—√
ŸUD w f?? u «—UL ?? « XFH —«Ë
‰uI(« d uD Ë U Ëd;« s VOIM «
—UOK 2.7 v?? ≈ —U??M œ Êu??OK 500 s??
UO «b r —Ë Æ2008Ë 2005 5 —UM œ
2009 ‰ö WO*UF « W œUB ô« W “_«
«c??N W??BB *« «—UL ?? ô« X??K
‰eM r?? l??H d Èu ?? w?? ŸU??DI «
38 dH ÕU √Ë ¨—U??M œ Êu??OK 1.9 ÊËœ
5 dO _« 5 M « w WO U??AJ « Î «d

‫إﺷﺎدة أﳌﺎﻧﻴﺔ ﺑﺮﻳﺎدة اﳌﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬
‫ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﳌﺮأة‬
f??Oz— Z?? U d …b??z«d « U??N u « …d?? “u « “d?? √Ë
œuN Ë …√d*« ‰U w?? 2014Ø2009 WO?? UL K W Ëb «
”√— v??K W Ëb « f??Oz— Âd?? w??K s?? v??KO …bO?? «
‚uI w?? Ëb « w?? u « e?? eF W??O dF « …√d??*« W??LEM
WK UA « WOLM « —U w W UJ *« UN L U?? r œË …√d*«
ÆW1b *«Ë
ÃU?? œö w??LOK ô« Z?? U d « Ê√ v?? « …—U?? ô« —b??&Ë
‰UL?? Ë j?? Ëô« ‚d??A « WIDM w ¡U?? MK ÍœUB ô«
Êœ—ô«Ë d??B s ö f u v?? « W U{« qL??A U??OI d «
2013Ø2010 …d?? H « ‰ö?? Ác??OHM b?? 1Ë »d??G*«Ë
’«u)«Ë 5O uJ(« 5??K b *« s?? W uL W —U??A0
WOM Ë WOLM ôU Ë V U v « w b*« l??L *« U uJ Ë
‰UL?? Ë j?? Ëô« ‚d??A « W??IDM w?? WD?? U W??O ËœË
ÆUOI d «
…d b ÀuL?? «Ë qO …bO?? « —uC WK UI*« d b?? Ë
WIDM w ¡U?? MK ÍœUB ô« ÃU œö wLOK ô« Z U d «
ÆUOI d « ‰UL Ë j Ëô« ‚dA «

w O?? p??M u W??O …bO?? « XK I ?? « © «Ë® f?? u
ÕU  5M *«Ë W uHD «Ë …d?? ô«Ë …√d*« ÊËR?? …d “Ë
t bI U??O U*« UOzU?? «b Ë …—«“u?? « dI0 W??FL'« f?? √
ÊËUF K WO U*ô« W U u « …d b uJMO?? «—b U?? …bO?? «
Æf u wMH «
wLOK ô« Z U d « Ê√ W ?? UM*U WO U*ô« W??HOC « XMO Ë
j?? Ëô« ‚d??A « WIDM w ¡U?? MK ÍœUB ô« ÃU œö
ÊËUF K WO U*ô« …—«“u?? « q s ‰u??L*« UOI d « ‰UL?? Ë
…√d??*« 5??J9 v?? « U?? U √ ·b??N W??OLM «Ë ÍœU??B ô«
e eF Ë qG??A « ‚u?? w UN U b « dO?? O Ë U?? œUB «
j?? u U ULO?? ô …√d??LK W?? œUB ô« —«ËœôU?? w?? u «
ÆwH d «
‚uI f dJ ‰U?? w f u W —UI …œU d œU?? √Ë
e eF ‚U √ W{dF
UN U{ËQ q UA « ÷uNM «Ë …√d*«
w « WO –uLM « l —UA*«Ë Z «d « r œË „d A*« ÊËUF «
5D?? u U W M*«Ë U uL …√d??*« …bzUH f u U?? d u
Æ’uB)« t Ë vK wH d «Ë ÍdC(«

‫ﻣﻦ اﻟﺬاﻛﺮة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬

«‫»اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ« ﻋﻠﻰ أﻧﻘﺎض »ﺑﺮﺳﺒﻜﺘﻴﻒ‬
W —u ?? b « WO «d ?? ô« UM s Ë ¨W??OMOK «
r?? d F s?? r??J ‰U?? Ê«Ë ?W??O O —u «
rN Q r??NOK «Ëœd K ¨p?? – fJ ¨r??O «d
W??KzUD « ‰«u?? ô« Êu??C I ÊË—u?? Q U?? «
Èd ‰Ëœ Ë« »«e?? « r??Nz«—Ë s?? Ê« b?? ôË
czbM Ë ÊË—Ëd??G r??N « Ë« ‰U??*« rN d?? u
vK «uFKDO f?? u v « …œuF U r??N B «
5 d *« 5 U b « «Ë—c K ÆVFA « W U
w U W K UN uN u dO?? UM0 rN U Ë_
WD?? «u Ë« h UI?? —UD w UNOK U d
„uJ??A « ‰U œô W??U V?? UJ Ë qzU?? —
Æå”uHM « w W d «Ë
‫ﺷﺒﻜﺔ ﺳﻮﻓﻴﺎﺗﻴﺔ‬
1973 d L ?? 23 Âu n?? B « d?? «Ë
b «ò f u WO UO u?? WJ ?? nA s
XL « WO u « jK « Ê« W Ë–Q*« ◊U Ëô«
iF U d œ dzUL{ ¡«d WOKLF WEI qJ
ÊUO?? U uK œ rNMO s UO u?? « U U d «
¡U?? ô« W?? U Ë q?? 2Ë f?? u Ê«b??L F
Æw u
wH B « ‚UDM ?? « s ô« ` UB d U Ë
rN K « 5O?? u « s?? «œb?? Ë w UO u?? «
W?? U « s??z«dI U r??N U Ë Êu??H u
f u ·bN ?? w?? « r??N KFH «u?? d U
Ædz«e'« ¨«—ËU UIOI «bK Ë
d?? F U??N « WO?? u « W?? uJ(« —d?? Ë
»u?? d d??O 5B ?? 5O?? U uK b «
åULNO

?l ?
w U (« wK bL4

‫ﺑﻔﻀﻞ اﻻﻛﺘﺸﺎﻓﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة‬

‫ﺻﺒﺎح اﻟﺨﻴﺮ‬

‚“Q*« s?? WO ËR?? *« q ¡UI ≈ r U?? U U
WOLK?? « WOKLF « t??O œd?? Íc?? « w?? U(«
¡«—“u?? « f??Oz— v??K WOD?? Ë√ ‚d??A «
5LO « W uJ Ë u UO U 5 UOM wKOz«d ô«
vK UL —«d≈ V ¨UN √d w « ·dD *«
U d I*« W UJ WC «— W MF n «u –U «
U?? U √ d u Ê√ UN Q?? s w?? « ‰u??K(«Ë
d u Ë√ W u I WO{ËUH W u?? UIKDM Ë
UOMOD?? K ‰u I « ’d s v œ_« b(« U??N
ÆUO d Ë
w `O  o??DM*« «c ÊS?? p?? ÊËœ s Ë
dO Ë UuIM qE t?? √ ô≈ ¨tM …dO W ??
ö U q?? U t?? _ WIOI(« q s?? d?? F
r tMJ UL?? U ÊuJ Ê√ sJ1 ÊU UO?? U √
YO ¨tM »uKD*« —Ëb?? U Êü« b v ≈ rI
d U bB dO s U0— Ë√ bB s ≠ ÊU
WOMOLO « t?? d “Ë u UOM UM ÷d??;« u?? ≠
U UI ?? U W UN ?? ô« w ÊU??F ô« v??K
jzU(« ÷d »dC « w Ë WOLK?? « WOKLF «
wMF Ë ¨WKB « «– WO Ëb « WO dA « «—«dI
WO Ozd « WO «d « W Ëb « …b *« U ôu « p c
ÆWOKOz«d ô« WOMOD KH « U{ËUHLK
…—«œ≈ c?? r ¨WDK?? « v ≈ U??N O c??ML
U d «—«d U U Ë√ „«—U?? wJ d _« fOzd «
…œU ≈ ÷d??H Ê√ t Q?? s «b «Ë UL?? U Ë
f?? √ vK ÂU _« v ≈ U b WOLK?? « WOKLF «
p – s f??JF « v??K q ¨W?? U Ë W?? O 
·UF{S …d?? U *« w?? œœd?? r?? ¨U?? U9
UNOK bL F w « WOMOD KH « WOM u « WDK «
…bzU?? « ŸU{Ë_« ¡Ëb?? v??K ÿUH(« w??
U œUI S Ë ¨U d H W ËdF WIDM w UO U
—u??NL'« Èb?? WO d??A « U??0—Ë WO F??A «
eO d d ¨wMOD KH « VF??A « s i dF «
¨ ô“UM « .bI U b u UNOK ◊uGC « q
`{«Ë o √ Ë√ q?? UI ö ¨d ü« u??K b?? «u «
ÆWOLK W u
v ≈ WO U(« WOJ d _« …—«œù« X?? – bI Ë q
W uJ «“ËU& vK UNOMO ÷UL ≈ s bF √
ÊUMF « ‚ö ≈ ‰U w U??uB Ë VO √ q
WJN M*« WOF?? u « WO UDO ?? ô« UN ?? UO
Ÿ—u r YO ¨WO Ëb « 5 «uI «Ë o??O «uLK
…œU “ ‰ö?? s W?? UO « Ác lO ??A s
W ËbK UN M9 w « ÷ËdI « U UL{ r
WOJ d _« WM e)« …—«“Ë t?? b √ UL W?? d F «
W??O U « `?? UB* W?? b p?? –Ë ¨f?? √ ‰Ë√
UL ·U??D*« W UN w?? U d??
b W??OK «œ
w « …dO _« ÂU??F « Í√d « U öD ?? « XMO
Æ…b *« U ôu « w X d √
q?? ÃU??N « w?? U?? U Ë√ …—«œ≈ —«dL ?? « Ê≈
W ?? UM *« dO Ë W œUF « d??O W?? UO « Ác
UN U — r??J U??N bNF ◊u??M*« —Ëb?? « l??
»d{ jI t Q s fO Âö « U{ËUH*
bFB b Ë q ¨w dF « r UF « w UN O «bB
WIDM*« w …bzU?? « ”QO «Ë ÊU??I ô« W U
v ≈ Ÿœ«— ö qOz«d ≈ …b d —«dL « W O
«bF «Ë v{uH « …œu v ≈ ÍœR Íc « b(«
Æ «uM …b q «bzU ÊU Íc « —«dI ô«
WO?? UO « sDM?? «Ë «œUO „—b Ê√ b ôË
ÆÊ«Ë_« «u q ¨n u*«

60 ‫ ﺍﻟﺴﻨﺔ‬- 19779 /251 ‫ﺍﻟﻌﺪﺩ‬
2010 ‫ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ‬23 ‫ﺍﻟﺴﺒﺖ‬

l??KD w?? W??O ULF « U?? «d{ô« …d??O Ë
W O —u VO (« fOzd « nA UMOF ?? «
s Íd?? rOEM œu?? Ë s?? ÂU??F « Í√d??K
5 {UG « 5O uOA «Ë 5 —U?? O « ÊU A «ò
ÊËb d s c « 5 u{uH «Ë ‚U ¬ W UL s
…d ??
ô¬ «u « U bF œö « V d
»«e?? « ·d?? s?? ÊËdF??A ô Y??O s??
‰Ëœ ·d?? s?? v?? Ë U?? dO Ë WO uO??
—U U nO «—ú WOL « dO « s √ r ÆÈd
sJ ¨U bOMH W??KOH Z??zU M «Ë ‰U??L ô« Ê«
Æå ôuI « ‚UD l « U ÊU d
dzU?? s rOEM « p – ‰e??F W ËU w?? Ë
×U)U s dI ?? *« 5O?? u « 5{—UF*«
Âu t UD w ¡«bM W O —u fOzd « t u
s —UH « 5O u K ÕUL K ò 1973 Ë√ …d
bL « rNO s0 s u « v « …œuF U ¨Ã—U)U
Æå1973 d L œ 31 q ` U s
v??K 1973 Ë« 17 Âu?? t «d?? « Èb?? Ë
U?? œ ¨Ã—U??)U 5O?? u « ‰U??LF « v??I K
WO U'« w??K 2 W?? O —u V??O (« f??Ozd «
‰ËU s0 —«d ô« »UM «ò v « WO u «
w ÂuL « Y ¨W K Ë« WKL ¨s d UN*« s
r œUF «Ë w?? UO ·«d « oK) rJ?? uH
V –U « s ÊËdAM U WD?? «u rJM Ë s
q?? UF « U??N ‰U??I WO u ?? « W??HO  w??
¨ÊU N Ë »c?? Ë r ?? Ë VK UNK ¨w?? u «
W “«u d « W b Ë WO
UH U UMLN wN
W?? N W?? _« Ê« ‰U??(«Ë WO UL?? √d «Ë
w ‰U??LF « t??AF r?? d?? √ u?? Ë …—Ëd??
WO?? —U*«Ë WO «d ?? ôU WJ?? L *« Ê«bK «

UJO K Ë U dH ŸËd qOJA ¨cop rOEM K
t?? √— vK ‰u u Ëd Ÿd w Ë ¨d??z«e'«Ë
qO√ u ¨åfOL r ò dN?? WKO “ Íb u*«
WO dF « »d??(« w?? „—U?? WM d …e?? e
U?? dH dI ?? « r 1948 ÂU WOKOz«d?? ô«
WO F??A « Á—UF?? Q ·d Ë ¨d UN q?? UF
w —b√Ë s?? d UN*« j?? Ë w t U b «Ë
q UF « r?? U WO UL …b d 1969 W??HzU
…b d v ≈ bF ULO ‰u
w « ¨w u «
r « dOG r ¨nO J d W d r U WI U
‚U ¬ò v ≈ å‚U?? ¬ò W d s UN?? H W d(«
Æåw u « q UF «ò r ¨åw u « q UF «
s ÂUN?? ® “u u X UJ ŸËd??H « W??OI U √
¨©œuL s?? œuL ® UOKO?? d ¨©s —b??
wK e « 5?? ô«® f —U ©—u?? “ b d ® f??O
WKzU Ë ÊU??A d —«e?? Ë ÍËUL?? « WKOL Ë
WKOL s?? b « —u?? Ë u ÊU??L Ë ÊU??A d
ÊuO ©w?? «œ—u « s?? Ë ÊU??A d ‰œU?? Ë
‰U Ëd ©Õ—U Ë w UM « bL √® wOK u Ë
U{—Ë w «dI « s b « ÃU Ë ÍËUC « ` U®
‚«“d?? « b?? Ë W ö?? n??BM*«Ë wM?? («
ÊuM s b « —u?? Ë W dO K b U Ë ÊU?? b «
w UC d « ÿu??H Ë ÍËU??{dF « Õö??Ë
n??BM*«® d??z«e'« ¨©ÍËU??C « b d ?? √Ë
©w UA «
bL « s X uJ f u W œUOI « W ON « U «
ÆÊUA d e e Ë ÍËUL « U{—Ë ÊUL s
‫ﺑﻮرﻗﻴﺒﺔ واﻟﻴﺴﺎر اﳌﺘﻄﺮف‬
ÂUEM « v « W??N u*« «œUI ô« b?? UB ¡«“≈
tO b?? UB Íc « X?? u « w?? w?? O —u «

—U O «Ë 5OMOK « 5O —U*« qL X A
rN KL w « WF «u « U UI ô« d ≈ vK W U
vK rN U ≈Ë 1968 ”—U U «dD{« ‰ö
W Ëb « s √ WLJ
‫اﻟﺴﺮاح اﻟﺸﺮﻃﻲ‬
dÒ 1 w O —u « ÂU??EM « ÊU …d?? H « p??K w??
b{UF « W?? “√ UNO bÒ « W?? d WK d0
«u U s?? Ë ` U s b??L √ W U U X??N «Ë
…b b'« W uJ(« vK ÊU Ë tOK 5 u
’U??B ô «¡«d?? ô« i??F —œU?? Ê√
vK r ¨Ã«d??H ô« s uÒ ?? oK Ë ÊU??I ô«
Õ«d « `M 970 wH U 9 Âu ¨d c « qO
W?? KD « s?? UMO ?? 26 …b??zUH w d??A «
b?? Ë U??M s?? b??L r??NM …c U?? _«Ë
` UË Í—ULA « fOL Ë »Ëb *« »U u «
21 Âu?? -Ë ¨w U??A « œuF?? Ë Íb??O e «
WOI « Õ«d ‚ö ≈ 1970 ”—U
‫ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻌﻤﺎل‬
b??F Ë w?? Ëd « Ãd?? s ?? —«u?? √ q?? «œ
W uD U?? UI d?? ¨r??N d …œUF ?? «
…u??I « ◊U??I Ë nO J ?? d W?? d( U??LOOI
‰U lO u vK Í√d « dI «Ë ¨nFC «Ë
·uH v?? « W?? KD « ·u??H s?? „d?? «
ƉULF «
×U)« w?? W œUO W?? O XKJ??A U??OLOEM
‚“— rO «d « s q s ¨«b b% U?? d w Ë
«bB « bL Ë »Ëb?? *« »U u « b Ë t??K «
X U Ë …œUOI « pK X u Ë ¨wJ d « VOD «Ë
W R*« WM K « Ë« rOEM « …œU ≈ WM K vL

:‫ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ وزاري ﺑﺎﺷﺮاف رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ‬

‫ أﻗﻄﺎب‬10 ‫اﺳﺘﻜﻤﺎل إﺣﺪاث‬
‫ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ وإﺣﺪاث‬
«‫»ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺑﺘﻮﻧﺲ‬
‫◄ وﺿﻊ ﻣﻴﺜﺎق اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ‬
‫ﺑﲔ اﻟﻮزارات وﻣﻤﺜﻠﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص‬

Í—«“u « fK *« vK t «d ≈ Èb wK s fOzd «

·«d?? U Í—«“Ë f??K WFL'« f?? « ÕU??  b??IF « © «Ë® ÃU?? d
d uD U oKF *« —u;« WF U * hB wK s s b UF « s “ fOzd «
Z U d U œ—«u?? « UN W??KB *« U?? b)«Ë W UMB « w?? w?? u uMJ «
Èu 0 œUB « u?? ò Ê«uM X??% å U b « l d U??F ò w?? Uzd «
Æåœb Ë W UDK bB I W O K o b lO — w u uMJ
ŸUDI « w WK *« ZzU M « ÷«dF ?? « t UL √ W «b w fK *« v u Ë
d bB «Ë ÃU ô« Èu
vK 5 OCIM*« 5 d??AF « ‰ö w UMB «
«—œU —u??D ’u??B)U “d?? w?? «Ë W??O u uMJ « «d?? R*«Ë
¡UI —«Ë WzU*U 30 v?? « WzU*U 12 s?? W b(« W??O u uMJ « WD??A ô«
2000 v « 10 s?? W b(« U??O u uMJ U …e??N *« U?? R*« œb??
ÆW R
d?? uD « ·«b?? √ o??OI W??KOHJ « qzU?? u « f??K *« ÷dF ?? « U??L
Ê–√Ë 2014 o √ w?? UN WKB *« U b)«Ë W?? UMB « w w?? u uMJ «
∫WO U « «¡«d ôU œbB « «c w W Ëb « fOz—
…b «u « U UDI « w WO u uMJ Ë WO UM »UD √ 10 À«b « ‰ULJ « ?
100000 À«b « s sJL —UM œ ÊuOK 1000 œËb w «—UL ?? U
ÆqG s u
‰U *« w WO*UF « fO UILK UI åf u UO u uMJ « WM b ò À«b « ?
ÆlO — w u uMJ Èu
«– l —UA ÊUC ô w O «
` B Ë b?? b « qL??A …œu K WO?? Uzd « …ezU'« ‰U?? lO?? u ?
Æ2011 WM s W «b åb b «Ë …œu K W —uNL'« fOz— …ezU ò
UN «—b rO b Ë 2014 o √ w 70 mK …bL F*« d U *« WJ ?? rO b ?
œU%ô« l ‰œU *« ·«d?? ô« v « qu «Ë d?? bB « UOKL qON??
Æw Ë—Ëô«
Âu n « 20 ¡«b « s sJL v WO UDI « WOMH « e «d*« WJ rO b ?
Æ2014 o √ w U R*« …bzUH …d
—«d vK w UMB « ŸU??DI « w b b « q?? u9 UO ¬ q??OFH Ë r??O b ?
b b «Ë d?? uD K WOLM ‰U?? ”√— w nO u K „d ??A*« ‚Ëb??MB «
Àu « w?? —UL ?? ô« W M w?? O ¬ o?? ÀU ?? «Ë w?? u uMJ «
Æb b «Ë Y K wM u « Z U d «Ë W uLM «
W??O u uMJ Ë W??O UM W??N u f?? u Z?? Ëd K Z?? U d “U??$« ?
„d A Z U d —U « w «uM 3 Èb vK WO*U «d W UF ôU
Æ·«d ô« q 5
5 W «d?? —U « w W??O u uMJ «Ë W??O UMB « f?? u W «u “U??$« ?
Æw Ëb «Ë wM u « s bOFB « vK UN Z Ëd «Ë ’U)«Ë ÂUF « ŸUDI «
Ác?? ·«b?? √ o??OI 5??K b *« q œu??N d?? UE W??OL ô «b??O Q Ë
d?? uD «Ë W??OLM « ‚U?? O l??{u W?? Ëb « f??Oz— Ê–√ WO O «d ?? ô«
Æ’U)« ŸUDI « wK 2Ë «—«“u « 5 w u uMJ «
WOM « ôU?? w W??U W Ëb « «b??NF vK ‚U?? O*« «c?? qL ??A Ë
‰U w?? ’U??)« ŸU??DI « «b??NF Ë Y?? «Ë s?? uJ «Ë WO?? U ô«
¡UI —ô«Ë WO UMB « «—œUB « WOLM Ë …b «u « U UDI « w —UL ?? ô«
Æw u uMJ « U «u 0

‫اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول ﻳﺴﺘﻘﺒﻞ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ‬
‫إدارة ﺷﺮﻛﺔ اﺗﺼﺎﻻت ﻗﻄﺮ‬
f √ ÕU  ‰Ëô« d “u « w?? uMG « bL bO?? « q I ?? « © «Ë® f u
‰« œuF?? s bL s tK « b aO??A « W BI U W uJ(« dBI WFL'«
Æå‰U uO ò dD ôUB « W d …—«œ« fK fOz— w U
t v œ« ` dB w?? w U ‰« œuF?? s bL s tK « b?? aO??A « œU «Ë
ÁbNA U Ë r UF « w ôUB ô« ŸUD l «Ë ‰ËUM ¡UIK « Ê« W œU;« VI
v « W U{« qOGA «Ë —UL ö WF «Ë U U « ` H W —U
«—uD s
w WU Ë U?? uKF*«Ë ‰UB ô« U??O u uMJ …b b'« ôULF ?? ô«
ÆÆU dO Ë W B «Ë rOKF « ôU
dD Ë f u 5?? ÊËUF « e?? eF ‚U « U??C √ ‰ËU??M ¡U??IK « Ê« `??{Ë√Ë
5 »—U «Ë «d?? )« ‰œU nO J W??OL √ «“d
ôUB ô« ŸU??D w
å‰U uO ò W?? R W — s d Ë ÆWO Ëd J ô« …—«œô« ‰U w s bK «
s l d « U d ô« UOMI vK WO Ëô« »—U « “U$« w X d w «
WO O «d ?? « «—UL ?? « eO d w Í« w ‰« » ·ËdF*«Ë l «d « q??O'«
UFO ??A Ë e «u s f u Ád u U —ULC*« «c w UML f u w??
Æ…b «u « U UDI « w ULO ôË —UL ô« …bzUH

‫ﺟﻠﺴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﳌﺠﻠﺲ اﳌﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ‬
‫اﻟﺨﻤﻴﺲ اﻟﻘﺎدم‬
28 fOL)« Âu?? W U W?? K s —U??A *« fK bIF © «Ë® Ëœ—U??
ÆU U  WF U « W U « s W «b d u √
∫5O U « 5 u UI « w ËdA w dEMK W UF « W K'« Ác hB
Ë
20 w Œ—R*« 1985 WM 75 œb Êu UI « ÂU9U oKF Êu U ŸËdA ?
ÆwMH « ÊËUF « Ê«u √ vK o DM*« ÂUEM U oKF *«Ë 1985 WOK u
U «e w?? wKzUF « `?? UB*« W?? R —«d U o??KF Êu?? U ŸËd??A ?
ÆWOB A « W U(«

5

‫إﻋﻼﻧﺎت‬

60 WM « ≠ 19779Ø251 œbF «
2010 d u √ 23 X «

‫ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت ـ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت ـ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت ـ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت ـ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت ـ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت ـ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت ـ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت‬
‫ﻣﺼﺒﺮات ﻣﺎﺟﻮل‬
‫ﺷﺮﻛﺔ ذات ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ‬
‫ﻣﺤﺪودة‬
:‫رأس ﻣﺎﻟﻬﺎ‬
‫ دﻳﻨﺎر‬2.520.000
‫ ﻧﻬﺞ إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ‬38
1000 ‫ﺗﻮﻧﺲ‬
W K'« dC vC I0
…bIFM*« W?? œUF « W?? UF «
¨2010 d L ?? 18 Âu
WO U*« W??{U I q ?? *«
f u …d?? e'« Z??NM
2010 d L ?? 20 Âu??
¨10702396 œb?? X%
1038816 q??u « œb??
ÊUOH?? bO?? « 5OF U U K U «d w
dA «
2011Ë 2010 «uM??
Æ2012Ë
PT42696

‫ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺷﺮﻛﺔ‬
Œ—R w??D# b??I v??C I0
d?? u √ 04 w??
f?? UHB
W??{U I q ?? 2010
U d??A « œu??I qO ??
Âu??O « f??H w??
f?? UHB
¨M005721 œb?? q??Ë
¨10505418 œb?? qO ??
Ê«d??OE ŸœË√ Íc?? «Ë
W??LJ;« W?? U J t??M
18 w
f?? UHB W??Oz«b ô«
œb?? X??% 2010 d?? u √
X?? uJ ¨D254892010
WO ËR?? «– W d??"
U??N W??LOI d??O …œËb??
∫WO U « hzUB)«
»ÆËÆœ ∫WOL «
WO ËR «– W d??" ∫ŸuM «
WLOI dO …œËb
6.000 ∫w UL ô« ‰U*« ”√—
©«—UM œ 11.000® Ë—Ë√
W??IDM*« ∫w?? UL ô« d??I*«
≠ II —U?? —œu « W??O UMB «
f UH
WM 99 ∫…b*«
∫w??zU '«
·d??F*«
1169902SØAØMØ000
W?? U Ë bM?? √ ∫W?? U u «
·u d bO « v ≈ W dA «
Æ «b —
qO u «
PS20168

‫ﻣﺼﺮف ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺨﺸﺐ‬
PROMOBOIS
‫ دﻳﻨﺎر‬390.000 :‫ﺷﺮﻛﺔ ﺧﻔﻴﺔ اﻻﺳﻢ رأس ﻣﺎﻟﻬﺎ‬
- 10.5 ‫ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻨﻴﻮر ﻛﻠﻢ‬:‫اﳌﻘﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬
‫ﺻﻔﺎﻗﺲ‬
B1140371997 :‫اﻟﺪﻓﺘﺮ اﻟﺘﺠﺎري‬
418719B/A/M/000 :‫اﳌﻌﺮف اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ‬
.‫ اﻧﺘﺨﺎب أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة‬- 1
.‫ ﺗﻌﻴﲔ ﻣﺮاﻗﺐ ﺣﺴﺎﺑﺎت‬- 2
‫ اﻧﺘﺨﺎب اﻟﺮﺋﻴﺲ اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم وﺿﺒﻂ ﻧﻔﻮذه‬- 3
w
…bIFM*« W œUF « W UF « W?? K'« dC vC I0 ≠ 1
WO O??A U WO U*« W{U I U q ?? *«Ë 2010 Ê«u?? 18
10700548 œb?? X% ¨2010 WOK u 19 w??
f?? UH
tM s dOE Ÿ«b?? « - ¨M017683 œb?? q??u « V??
X% d u « 07 w??
f UHB WOz«b ô« W??LJ;« W U J
∫—dI ¨D81423997 Ø 201074514 œb
WF œË …bO?? «Ë ÍœUOF « bL bO?? « W uC b b& ≠ √
…b* …—«œô« f??K 0 ÍœU??OF « …bM œ …bO?? «Ë w?? UO K «
wN M 2012Ë 2011Ë 2010 «uM w Ë «uM?? Àö
rz«uI « w
dEM w « W uM « W UF « W K'« œUIF « d ≈
Æ2012 WM WO U*«
W d??A « U U?? ( U «d ‰öI « fO bO?? « 5OF ≠ »
œUIF « d ≈ wN M 2012Ë 2011Ë 2010 «uM Àö …b*
WO U*« rz«uI « w
dEM ?? w « W uM?? « W UF « W?? K'«
Æ2012 WM
Âu bIFM*« …—«œô« f??K ŸUL « dC v??C I0 ≠ 2
WO O??A U WO U*« …UC I U q ?? *«Ë 2010 Ê«u?? 18
10700488 œb?? X??% ¨2010 Ê«u?? 25 w
f?? UH
tM s dOE Ÿ«b?? « - ¨M015434 œb?? q??u « V??
2010 d u √ 07 w
f UHB W??Oz«b ô« WLJ;« W U J
5OF —d??I ¨D81423997 Ø 201074514 œb?? X??%
…b* W d??AK U U «d?? b U?? Oz— ÍœU??OF « b??L bO?? «
Æ…—«œô« fK 0 t uC
ÆÍ—U « d
b U w OIM bOOI rO d - p c W O
…—«œô« fK s
ÂUF « d b*« fOzd «
PS20175

‫ﺟﻤﻌﻴﺔ أرﻳﺎﻧﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ‬
‫إﻋﻼن إﻧﻌﻘﺎد ﺟﻠﺴﺔ ﻋﺎﻣﺔ‬
Âu W œU W U W?? K WOLM K W U —√ WOFL bIF
W?? U)« W U?? « vK 2010 d L
u 09 ¡U?? ö «
V J åd M W U —√ò? szUJ « WOFL'« dI w
¡U
∫WO U « lO{«u*« w
dEMK p –Ë A219 œb
Æ2009 WM w œ_« d dI « ¿
Æ2009 WM w U*« d dI « ¿
Æ U U (« V «d d dI ¿
ÆWK I*« «uM Àö K U U V «d 5OF ¿
ÆWHK qzU ¿
b «u uJ Ê√ —u??C(« w??
5 «d « v??K r Ë
Æ2010 WM W M U rN «d « ÂuKF «Ëœb
BH63858

w uIF WHOK# UN UB W d «Ë ÁUO*« vK WE
U LK ¡U
u « ôËUI
W u ≠ —u e « ≠ ÷U d « w …e ZN 290 œb ∫Ê«uMF «
W d «Ë ÁUO*« vK WE
U;« ‰UG"√ ∫◊UAM «
—UM œ ·ô¬ 10 ∫‰U*« ”√—
ÆW u WLJ 0 A0958432010 ∫Í—U « q « œb
Æ201042359 ∫5LC « œb
ÆH091782010 ∫wK#«b « ·dB « œb
Æ2010.03.29 ∫◊UAM « W «b a —U
1142822C ∫…—U « WB#— œb
SO63856

‫ﻋﻴﺪ ﻣﻴﻼد ﺳﻌﻴﺪ ﻳﺎ ﻳﻮﺳﻒ‬
¨tM 17 Âu v ≈ d u √ 21 s ÁœöO bOF ‰UH ô« .bI vK d√ U bM
dO ÊuJO ÂUF « «c ‰UH « Ê√ åu u ò dOGB « —u _« bK —b sJ r
”QJ wzUNM « —Ëb??K w{U d « w d « q?? *« tI d
`??"d ôË√ ¨ÍœU
ÆU «bN « s qzU r vK t uB Ë ¨UOI d
≈ ‰UD √
vKO t b «ËË w ULN « Íd??  bL Áb «Ë t ÂbI 5 UH ô« W ?? UM0Ë
…œUF?? « q åu u ò 5ML w?? UN « d Q W??KzUF « œ«d??
√ WOI Ë w??K
—Ë
ÆdLF « ‰u Ë W B «Ë
Æd u √ 31 Âu qCH*« tI d
w d K UC √ åW u d ò tÒK « ¡U" Ê≈Ë
PT42688

‫وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ‬
‫وﻻﻳﺔ ﻗﺎﺑﺲ‬
(‫إﻋﻼن ﻃﻠﺐ ﻋﺮوض )ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‬
2010.52 ‫ﻋﺪد‬
wNO
d ¡UC
W!ON oKF ÷Ëd VK ¡«d « f U w «Ë Âe?? F
Æf U WL"u
∫W —UA*« UHK V
ÊUJ?? ù«Ë eON « …—«“Ë ·d?? s r??N h#d*« 5?? ËUI*« v??KF

0» WB#— Êu??JK1 s?? c «Ë ¡U??M ’U??B #« W??O «d « W??!ON «Ë
…—«œôU?? ‰U??B ô« W —U??A*« w??
5?? «d «Ë ¨d?? √ Ë√ å2 n??Mò
WO dH « …—«œô«® W??O «d « W??!ON «Ë ÊUJ?? ù«Ë e??ON K W?? uN'«
V ?? ©WO «d «Ë WO «dLF « W!ON «Ë ÊUJ?? ù«Ë WO b*« U?? UM K
ôuu —UNE ô« q UI Í—«œô« XO u « ‰ö# W —U??A*« UHK
ÆŸËdA*« wLLB …bzUH —UM œ 90? ’ö#
∫÷ËdF « ‰u I q √ d#¬
W uLC Ë W?? u ·Ëd??$ w
WOMH « ÷Ëd??F « q?? d Ê√ V??
ÁUB √ q √ w
f U w «Ë bO « r U l d?? « b d U Ë√ ‰uu «
XO u « ‰ö# ©d F*« u j C « V J a —U ® 2010 d L
u 23
ÆÍ—«œô«
w «u*« ÂuO « s ¡«b?? « U u 90 …b t{dF U eK ÷—UF « Êu??J
ÆWOMH « ÷ËdF « ‰u I q √ d#ü
∫÷ËdF « .bI
∫w U « u M « vK WOMH « ÷ËdF « ÂbI
` H ôò …—U Ë tO ≈ q?? d*« Ê«uM ô≈ qL ô oKG w —U# ·d$
wNO
d ¡U??C
W!ON o??KF 52Ø2010 œb?? wM
÷Ëd?? V??K
WMLC*« ozU u « t oKG wM
·d$ vK Íu Ë f U WL??"u
w u « ÊULC « v??K Ë WU)« ◊Ëd??A « ”«d s 7 œb qBH U
¡«b « U u 90 …b* ` U ©—UM œ 5000® «—UM œ ·ô¬ W?? L# mK
Ÿœu «b??I ÊuJ Ë ÷Ëd??F « ‰u?? I q √ d??#ü w?? «u*« Âu??O « s??
„uJB « q I ô® f U W ôu ÍuN'« fK *« i U Èb …d"U
dOLF V ® V?? UB*« Öu/ú U??I UOJM U?? UL{ Ë√ ©W??OJM «
Æ©s UC « pM « ·d s vC2 …—«œô« s ÂbI*« Öu/_«
÷ËdF « “d??
w
—U ô« 5??F Ê«c??#R 10Ë 9 œb?? ÊU?? IO u «
Æ©WOMH «
33538

‫اﺳﺘﺪﻋﺎء ﻟﺠﻠﺴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﺎدﻳﺔ‬
‫ﻣﺮﻛﺐ اﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻚ ﺑﺎﳌﺰوﻧﺔ‬
‫ﺷﺮﻛﺔ ﺧﻔﻴﺔ اﻻﺳﻢ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺼﻔﻴﺔ‬
‫ دﻳﻨﺎر ﺗﻮﻧﺴﻲ‬7.250.000 :‫رأس اﳌﺎل‬
‫ن‬307125 :‫اﳌﻌﺮف اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ‬
‫ ﺻﻔﺎﻗﺲ‬3000 - ‫ ﻧﻬﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ زروق‬- 1
W d??" ¨W?? Ëe*U pO ?? ö « V?? d0 5L U?? *« …œU?? « Ê«
7.250.000 ∫U??N U ”√— ¨W??OHB W?? U w??
r?? ô« W??OH#
w « W œU W U W K w
—uC K ÊËu b ¨w?? u —UM œ
…d"UF « W U « vK 2010 d L
u 23 ¡U ö « Âu bIFM
w??zUOLOJ « l??L LK w?? UL ô« d??I*U U?? U  n??BM «Ë
s …u b ¨f?? u ≠ W œuF?? « WO dF « Z??N 7 ¨w?? u «
∫WO ü« qzU *« w
‰Ë«b K wHB*«
ÆW dA « WOHB ‰UL √ —uD ‰u wHB*« d dI …¡«d ≠ 1
ÆwHB*« ÂUN …d
w
b bL « ≠ 2
ÆWHK qzU ≠ 3
wHB*«
PS20145

«‫»ﻗﻠﻮﺑﺎل ﻓﻴﻮ اﻧﻔﺎﺳﺖ خ ا‬
‫ﺷﺮﻛﺔ ﺧﻔﻴﺔ اﻻﺳﻢ‬
‫ أورو‬1.000.000 :‫رأس اﳌﺎل‬
‫ اﻟﺒﻠﻔﻴﺪﻳﺮ‬- ‫ ﺣﻲ اﻟﺤﺪاﺋﻖ‬:‫اﳌﻘﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬
‫ ﺗﻮﻧﺲ‬1002
W?? œUF « W?? UF « W??OFL'« W?? K d??C; U??F
W??{U I q ?? *« 2010.07.05 a?? —U
‰Ë_« V?? J*« U d??A « œu??I qO ??
œb?? X??% 2010.08.31 a?? —U ≠ f?? u
QN°12759EN°10810403
W dA « U U?? V «d W UO …b b b& —dI ≠
ÆÍË«—u w U bO «
Æ…—«œ« fK ¡UC √ W UO …b b b& —dI ≠
W?? U J d??C;« s?? ÊU ?? X?? œË√ b?? Ë
w
b u*« „U ??A « ≠ f?? u WOz«b ô« W??LJ;«
Æ248322004œ œb X% 2010.10.20
AS63824

‫ﺷﺮﻛﺔ ﻧﻴﻮﻓﻴﻠﺼﻴﺪ‬
296245JAM000 :‫اﳌﻌﺮف اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ‬
B182651996 :‫اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري‬
‫ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﻬﻤﺔ ﻣﺮاﻗﺐ ﺣﺴﺎﺑﺎت‬
30 w
…bIFM*« W?? œUF « W UF « W?? K'« vC I0
w
Ëœ—U?? W??{U Èb?? WK ?? *«Ë 2010 Ê«u??
q??u « 10802983 œb?? X??% 2010 Ë√ 19
bOBKO
uO W d??" ¡U d??" —d M055631 œb??
u e*« ` U bO « U U (« V «d WLN b b&
Æ2012Ë 2011Ë 2010 WO U*« «—ËbK
Èb …—u c*« W??IO u « s?? 5 ?? Ÿ«b « - b Ë
r — X% 2010.10.18 w
f u WLJ;« W U
Æ201076249
MA63835

‫ﺷﺮﻛﺔ ﻛﻮردﺗﺲ‬
614897QPM000 :‫اﳌﻌﺮف اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ‬
B130251998 :‫اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري‬
‫ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﻬﻤﺔ ﻣﺮاﻗﺐ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت‬
30 w
…bIFM*« W?? œUF « W UF « W?? K'« vC I0
w
WO U d*« W??{U Èb WK ?? *«Ë 2010 Ê«u
M025240 œb qu « 10701280 œb Ë√ 25
V «d WLN b?? b& f œ—u W d??" ¡U d??" —d
∫WO U*« «—Ëb??K u e*« ` U bO?? « U U?? («
Æ2012Ë 2011Ë 2010
Èb …—u c*« W??IO u « s 5 ?? Ÿ«b « - b?? Ë
X% 2010.08.30 w??
W?? uM0 W??LJ;« W?? U
201068810 ∫r —
MA63837

‫ﻋﺎﻟﻢ اﻻﺳﺘﺸﺎرة اﳌﻮﺳﻌﺔ‬
‫ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻮاﺣﺪ ذات ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﺤﺪودة‬
‫ دﻳﻨﺎر‬2.000 :‫رأس ﻣﺎﻟﻬﺎ‬
‫ ﺷﺎرع اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﺒﻠﻔﻴﺪﻳﺮ‬97 :‫اﳌﻘﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬
‫ ﺗﻮﻧﺲ‬- 1002
‫اﻧﺠﺎز ﺗﺮﻓﻴﻊ ﻓﻲ رأس اﳌﺎل وﻛﺎﻟﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺗﻐﻴﻴﺮ‬
‫ﺷﻜﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ‬
19 a —U …œUFK W —U# W U W K dC vC I0
U dA « œuI qO W{U I q ?? 2010 WOK u
œb X% 2010 W??OK u 22 w??
f u ‰Ë_« V?? J*«
r U ò W d" ¡U d??" —d ¨11196 qË 10509037
∫wK U åWF u*« …—UA ô«
Á—b m??K 0 «bI W d??A « ‰U?? ”√— w??
l??O
d « ©1
13.000 w « «—UM œ 2.000 s l
dO «—U??M œ 11.000
10 «– «b?? b UD?? 1.100 ¡U??A U p?? –Ë «—U??M œ
Æ…b «uK dO U œ
W d??AK öO Ë w??J d « w –U??A « bO?? « WOL?? ©2
l …œb?? dO …b??* wJ d « n??ODK « b?? bO?? « l
Êu UI U UNOK ’u??BM*«Ë oKD*« –uHM « q?? U t M
ÆÁœdH0 ·dB « lOD qO Ë q ¨w U _«
«– b «u « h A « W d" s W dA « qJ" dOOG ©3
…œËb WO ËR «– W d??" v « …œËb WO ËR??
Êu UI « v??K W?? œUB*«Ë w?? U _« Êu?? UI « 5??O%Ë
Æb b'« w U _«
w?? U _« Êu UI « s Ë dC;« «c?? s Ê«d??OE ŸœË√
W{U I U q …œËb WO ËR «– W dA b b'«
œb?? X??% 2010.08.09 w??
W?? LM « Z??N W??O U*«
WOz«b ô« WLJ;« W U J 60974 q??Ë 10803888
ÆD2411992007 œbF # 2010.10.11 w
f u
MA63842

101027

‫ﺑﻠﺪﻳﺔ اﻟﺸﺎﺑﺔ‬
(‫إﻋﻼن ﺑﺘﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ )اﳌﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‬
U UO V …—u c*« ‰uBH « m u wMKF « œ«e*«Ë —UN??"ôU WO uL W ¡«d U ÂuLF « Âö U W UA « W bK fOz— ·d??A
∫w U « ‰Ëb'«
W « ÊUJ Ë a —U

m u « …b

W U?? « vK 2010 d L
u 02 ¡U ö «
W bK « dI0 U U  …d"UF «

2011 wH U …d s W «b …b «Ë WM
2011 d L œ v
u v ≈

œ102.000

WO u _« ‚u «

2011 wH U …d s W «b …b «Ë WM
2011 d L œ v
u v ≈

œ13.000

WO uO « ‚u «

œ4.000

ÍbK « aK *«

W U?? « vK 2010 d L
u 02 ¡U ö «
W bK « dI0 U U  …d"UF «

W U?? « vK 2010 d L
u 02 ¡U ö «
W bK « dI0 U U  …d"UF «

w U
ô« dF «

2011 wH U …d s W «b …b «Ë WM
2011 d L œ v
u v ≈

qBH «

∫Ê√ ”ö
≈ W U w
Ë√ WO b o «u rN X O Ë W Ëb « Ë√ WOK;« U UL'« …bzUH Êu œ rN c bK r s c «Ë W —UA*« w
5 «d « vKF

ÆW « b u q W bK K UN U —«Ë U dOLF ÷dGK …bF*« …—UL ô« «u ≠
ÆtOK d"R p WD «u Ë√ «bI W UA U WO U*« i U Èb w U
ô« dF « s %10? ÍËU *«Ë w u « ÊULC « UI «uF
b ≠
ÆUNOK W œUB*« bF ô≈ ‰uFH*« …c
U W eK « ` B ôË ¡UC ô« bM W eK « ÂU9« Âb o UN HM W bK « kH % ≠
U Ë√ ¡UM √ 73.643.866 ∫n UN « o d s Ë√ W bK « dI0 ÂuLF « W – vK W u{u*« ◊Ëd??A « ”«d vK Ÿö ô« sJ1 «œU??"—ô« b e*Ë
ÆqLF «
33452

‫ﻓﺘﺢ ﻣﻨﺎﻇﺮة ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻓﺮﺳﺎن ﺳﺒﺎق‬
(Apprenti-Jocker)
∫WO U « ◊ËdA « V ‰uO)« w d2 …bzUH 5B d ‚U ÊU d
s uJ …d$UM `
qO)« ‚U W d" Âe F
`"d « nK

5 "d*« w
W uKD*« ◊ËdA «

…œôË ÊuLC
WO L" —u 2
WO —b …œUN"
·d??F w?? u « s?? h??O#d
WF U 0 s ö `L ¡UC ôU
s uJ «

WM 16 v ≈ 13 s dLF «
UL
w?? U √ W?? œU « ∫w??LOKF « Èu ?? *«
‚u

W UI « dOB ∫WO b « ö R*«
w UH??" —U?? #« v?? ≈ Êu ??"d *« l??C
WM' ·d?? s?? W??ILF W??O U??u
Ë
5B ¡U √Ë qO)« ‚U W dA WF U

«“UO ô«Ë s uJ « …b

«dN" 15
XO ÂUE
W dN" W M

s uJ « ÊUJ

‚U ?? « Ê«b??O
bOF « dBI

Æ2010 d L
u 30 Âu U "d « ‰u I q √ d#¬
Æ2011 wH U dN" qz«Ë√ w
s uJ « oKDM
h d ‚U ?? ”—U
WMN W?? —UL* s uJ bI —U ≈ w
‚U ?? « w —b l s uJ « …b b??F ÊU ??A « b UF lI ∫s uJ « ‚U??
¬
ÆÍdN" q UI0 ‰uO)« wJ U b √ l b UF « WO UJ « vK …Ëö U U « ez«u `O «d s W U ¡UM √ v{UI
ÆqO)« ‚U W d" …—«œU ‰UB ô« sJ1 «œU"—ô« s b e* ∫WE ö
71.653.938 ≠ 71.653.297 ∫n UN « ≠ dAO —«Ëœ ≠ bFO « dB Ê«bO ∫w UL ô« dI*«

33259

‫ﺻﺒﺎح اﻟﻮﻃﻦ‬

6

60 WM « ≠ 19779Ø251 œbF «
2010 d u √ 23 X «

‫اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳌﻠﻔﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ ووﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم‬

‫اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻟﻘﺪاﺳﺔ اﻟﺨﺒﺮ أم »ﻷﺳﺮار« اﳌﺮﻳﺾ؟‬

w UC — W U √ bO
«
W d n??I s?? « ¢ ∫ U?? “d √ s??
Èd?? √
¡U?? _« o?? w??N M s?? «Ë W????? U B «
W Âu??LF « rN U??
uKF
¡UH ≈ w??
ø¢ WOMN*« W d «¢ V!«Ë «d «
Âö?? ô« qzU?? Ë UO ËR??
w?? U??
Ë
«d « ÊUL{ w W bOKI «Ë WO Ëd J ô«
W?? «b Ë WO D « WMN*« UO ö √ lOL'«
«—U?? ô« q s?? «b??OF ÆÆ UN U?? —
ø WO dE «
«—Ëœ s??
b e
r??OEM w??G M ô q?? Ë
ÊULC 5??OH BK s?? uJ «Ë WKJ?? d «
ø w D « Âö ô« w 5B
“Ëd
f u s ‰UL

n??BM*« …c U?? _« U?? —ËË 5??O
ö ô«
wM
e « b!U
Ë —UL s ` UË ‘U J u
¡UD _« ¢ iF WIOL W bI UE ö

w X??!Ë— w?? « ¢ W??O D « U??D UG*«Ë
·bN ¨ W??O*UF « Âö ô« qzU?? Ë s
œb??
`O ö « s
WKzU UOL Z Ëd lO A
w{U*« ÂUF « qB U
—«d vK W Ëœô«Ë
¢—uOD « «e?? uOKH √ ¢ `??O ö W ?? M U
—UL s ` U bL
–U ?? ô« d ≈ w «
W —U& ÷«d _ q uN K X{dF ¢ UN √
UNMO s
Ë d?? U *« iF ` UB* W??
b
Æ¢W BK WO*UF « WLEM*« ‰u9 w « pK
…ËbM « s??
dO _«Ë w?? U « ¡e??'« w?? Ë
¡U ô« 5?? wzUIK Ë o??LF
—«u?? `??
U??O ö √ ‰u?? 5??O
ö ô« ¡«d?? )«Ë
wH B « UO ËR??
Ë WOH B « W??MN*«
UL Æ U U??N ô« i??F w?? t ?? R
Ë
W ö UN WLN
UO UJ?? « —«u(« qL??
—«d?? « ¢Ë V??O D « q??L ¢W d?? ¢?
¢ ∫u Íe d*« ‰«R « ÊU Ë ¢ i d*«
W?? «bI W u Ëô« v??DF Ê√ w??G M q??
ø i d*« —«d _ Â√ d )«
ôƒU?? WO UJ?? ù« p??K Õd?? d?? Ë

‫ادارة اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ‬
‫اﻻدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ اﳌﺸﺘﺮﻛﺔ‬

WO D « UN «eO2 ¢ Èu b WMOF
W —U&
Æ¢ WO B «Ë
…–U ô« WHK H « w …dO )« X
b s Ë
¢ ÂuNH* WILF
…¡«d ŒUL œ«b WL U
WOMN*« U??O ö _« ¢Ë ¢·d??A « ‚U?? O

¡«d?? )« U?? —Ë i??F X??
b b??I ¢

…d??U;¢ U??UB ô« Íœb??F

5 MN*« U??O ö _ U U??N ô« d?? «u"
nO"u UNMO s
Ë ÆÆ¢ WOH B «Ë WO D «
VO D W U bK Âö?? ô« qzU?? Ë rNCF
W?? B
Ë√ ’U??)« ŸU??DI « w?? q??LF
WOz«c œ«u??
Ë√ W Ëœ√ l??MB
Ë√ W??U

? …ËbM « Ác UOu “d « s
X U b?? Ë
W
U « bO « ‰UB ô« d “Ë UN ≈ w «
UN UG?? √ s??
U?? U! ”√d?? Ë w?? UC

bF Ë W b u »U u « b Ê«–U ?? ô«
U?? K! s
b e
bI ¢ ? w d
e « s?? b «
¡«d?? W —U??A0 U?? —u «Ë —«u??(«

‫وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺨﺎﻃﺌﺔ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ اﻷﻣﺮاض‬
¡ôRN vM v WO UL '«Ë WO?? HM « U U ù«Ë ÷«d

qC √ qJA g UF «Ë lL *« w W uN?? ÃU
b ô« v{d*«
qJ oO b « rNH « lOL'« ÊU –√ œu?? Ë WO B « rN U{Ë√ l

¢ Æ U U ù«Ë ôU(«
UN d w « W OC*« «“U??$ù«Ë UD;« v ≈ t{dF Èb?? Ë
…—Ëb « w 5 uF*«Ë v{d*« ÃU
œ≈ bOF vK dOOG « f u
©WL?? ® e d
v ≈ d?? “u « —U?? √ ¨W??O UL !ô«Ë W?? œUB ô«
Íc « WO U?? ô« œUF _« Í– r C « “U??$ù« ¨5 uF*« ÃU??
ϝ
fOL)« f?????
√ ‰Ë√ w??K s?? s b UF « s?? “ f??Ozd « l??K «
wK s vKO …bO?? « w u W ?? UM0 t??? U uJ
n??K
vK
ÆtMO b

‫اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ‬
‫وزارة أﻣﻼك اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺸﺆون‬
‫اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ‬

‫إﻋﻼن ﺑﻌﺚ اﺳﺘﺸﺎرات‬

WOL √ ‰UB ô« d “Ë w UC
— W
U √ bO?? « b √ © «Ë® f u
nK 0 WOM u « W??O
ö ù« W
uEM*« t?? lKDC Íc « —Ëb?? «
WO B « UO uK U w u « d??A vK …b U?? *« w UN U uJ

X u « w W O B « W
uKF*« dO u Ë W O B « WO UL !ô«Ë
qzU Ë UNKL w « WO UL !ô« WO ËR *« —U ≈ w Ë V UM*«
ÆÂö ù«
WO UC U WLJ(« XO f
√ ÕU  t U « Èb ? d “u « U œË
‰u W uM?? « …ËbMK WF «d « …—Ëb?? « ≠ W??LUFK WO UL??A «
UO ö ö WOM u « W?? ON « UNLEM w « ¢Âö ù«Ë W?? B «¢
ŸUDI «Ë Âö ô« qzU Ë 5 ÊËUF « qOFH b e
¢ v ≈ ? WO D «
i??F ‰u?? W?? U)« —UJ?? ú Íb??B « ‰U??
w?? w?? D «

‫ﺗﻮﻧﺲ ـ اﻟﺼﺒﺎح‬

¡«d )«Ë 5O
ö ô«Ë ¡U ô« s
œb —c
v …œbF
U??UB ≈ s
5OF
U'«
ÃU d w ¢ WLJ(« XO ¢ X??LE …Ëb
UO uK?? —U??A « s??
¨ f??
√ ÕU?? 
WOM u « Âö ô« qzU Ë w …b b W U
UHK*« UN ËUM b??M WO*UF «Ë W??O dF «Ë
w V ?? U??2 ¨ W??O D « t ?? Ë W??O D «
WMN*« ‚ö?? √ w U O* W {«Ë U U??N «
5L M
q s
«—«d??
WO D «Ë W??OH B «
s
ULO ô ¨ W B «Ë Âö ô« w UD v ≈
«– W U b «Ë Âö?? ô« 5?? jK)« ‰ö??
nI U
«dO w «Ë ¨ W —U « U??OHK)«
l UB
Ë W?? œUB « U?? R
U?? ¡«—Ë
Æ W —U& U d Ë d U
Ë W Ëœ√
U??NLEM w?? « 14??? « W uM?? « …Ëb??M «
WO D « WMN*« UO ö _ W??OM u « WM K «
X H « ¨ ”uH œ ‰uK! –U ô« W Uzd
s
Ë 5O
ö ô« s??
W vK ÂUF « «c??
s –U ?? ô« q
‰U??B ô« w 5??B *«
V U! v ≈ÆÆ …—U??DM bL
Ë—U M « U??{—
ÂuKF «Ë Êu?? UI «Ë WH?? KH « w?? ¡«d??
Æ a —U «Ë WO UL !ô«

‫ وﺗﻮﻓﺮ ﺗﺨﻔﻴﻀﺎت واﻣﺘﻴﺎزات ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ ﻟﺤﺮﻓﺎﺋﻬﺎ‬..‫ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺪﻓﻊ اﳌﺴﺒﻖ‬

‫»اﻟﺘﺎﻛﺴﻴﻔﻮﻧﺎت« ﺗﻨﺘﻌﺶ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ‬
‫ﺗﻮﻧﺲ ـ اﻟﺼﺒﺎح‬

∫w U « ‰Ëb'U 5 MO *« 5 —UA ôU ÂUOI « W —UIF « WOJK*« …—«œ« Âe F
‫آﺧﺮ اﺟﻞ ﻟﻘﺒﻮل اﻟﻌﺮوض ﺑﻤﻜﺘﺐ اﻟﻀﺒﻂ اﳌﺮﻛﺰي‬
2010 d L u 08
2010 d L u 08

‫ﻣﻮﺿﻮع اﻻﺳﺘﺸﺎرة‬
dI0 ¡«u??N « nOOJ Ë qz«u?? «Ë w?? B « e??ON « WJ ?? W?? UO
—eM W —UIF « WOJKLK W uN'« …—«œô«
Detecteursò o??z«d(« n??AJ WKI ??
…e??N!« e??O d Ë ¡U??M «
W??F U «d??I0 åautonomes avertisseurs døincendie
W —UIF « WOJK*« …—«œô

‫ﻋﺪد اﻻﺳﺘﺸﺎرة‬
2010Ø83
2010Ø84

…—«œU W UOB «Ë «b??F*« W KB0 ‰UB ô« Áö « 5 —u c*« 5 —U??A ô« w W —U??A*« w 5 «d « v??KF
ÆU U
◊ËdA « w «d V 1002 W d(« Ÿ—U 53? U dI
szUJ « W —UIF « WOJK*«
j C « V J* …d?? U
rK?? Ë« b d « o d s oKG
·d" w W —UIF « WOJK*« …—«œ« v « ÷ËdF « q?? d
Íe d*« j C « V J
r d F Ë Áö « …—u c*« ‰U!ô« w f u 1002 W d(« Ÿ—U 53? szUJ « Íe d*«
Æ` HK ÷dF « WOK U U %ô bO u « l!d*«
«b U
e
— Ë« W
ö Í√ qL ô Ê«Ë ◊Ëd??A « ”«dJ UNOK ’uBM*« ozU%u « vK ·dE « Íu Ê« V
Æå` H ôò …—U Ë …—UA ô« Ÿu{u
Ë œb
Æ÷ËdF « ‰u I q!« d ô w «u*« ÂuO « s
¡«b « U
u 90 …b* rN{d Èu 0 Êu{—UF « Âe K Ë
33296
` — g UN • 50 vK qB ÊuH U
« q V U
Èd?? √ «“U??O
« v??K ‰u??B(«
Æq;« V UB
U??HK
w?? W?? dG « dEM ?? U??L
r «d V ?? XIK √ w « ö;«
sJL O Ë UN Ëb! …œU?? ù ¨Êu b «
s??
ö??;« »U?? √ w?? U U
Æb b! s
rN UA ·UM «
Í—UJ Èd –

ÆW «u'« n «uN « ÁU&«
e «u q??;« V U l L O?? Ë
nF{ v ≈ q??B dN?? √ W%ö% q
s??JL O ¨ÍœU??F « `?? d « g??
U
UFO ??A d??O u s??
p?? c
bF b b! s
rN UL ô ¡U d K
Æ ¢ U uHO U «¢ «Ëd Ê√
U{ËUH*« Ê√ W dG « f??Oz— b √Ë
WO UJ
≈ w dEM « r O q«u

‫اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ‬
‫وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ واﳌﻮارد اﳌﺎﺋﻴﺔ واﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي‬
‫اﳌﻨﺪوﺑﻴﺔ اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﺑﺴﻠﻴﺎﻧﺔ‬

‫إﻋﻼن ﻃﻠﺐ ﻋﺮوض‬
2010/17 ‫ﻋﺪد‬

101122

W UO ŸËd??A0 WIKF *«Ë 2010 WM?? W??OLM « WO «eO
c??OHM —U?? « w??
¡«d!« W UOK?? WO öH « WOLM K W uN'« W??O ËbM*« Âe F WOK « œËb?? «
W œË« vK WOK « œËb « bNF Ë W UO ‰UG?? « “U$ô wM Ë ÷Ëd VK
Æ—uHF Ë u d w bL F
s
UBI «Ë w dA «
vK 5KB *«Ë ÷Ëd??F « VK w W —U??A*« w 5 «d « 5 ËUI*« v??KF
ôËUI
q R w « ◊ËdA « j C WIKF *«Ë UNOK ‚œUB*« ◊ËdA « ”«d
WO
uLF « UIHB « “U$« w W —UALK W d «Ë ÁUO*« vK WE U;« ‰UG?? «
WOLM K W uN'« WO ËbM*U ‰U??B ô« 5Ë 4 ? 3 ? 2 ? 1 ∫W??O U « ·UMô« s??

ÊËRA « r s
÷ËdF « VK UHK
V rN sJ1Ë W UOK?? WO öH «
V U;« ÊuFK «—UM œ Êu L ∫Á—b w U
mK
l œ q UI
WO U*«Ë W —«œô«
CCP œb Íb d « Í—U??'« »U?? (U W b d W «u Ÿ«b?? « Ë« W??O ËbM*U
ÆWO ËbM*U V U;« ÊuF « r U nø17206000000006265990
∫w U « u M « vK ÷ËdF « .bI Ë ‰U —« r
W —«œô« o??zU%u « vK W u ;« ÷Ëd??F « ‰U?? —« r ∫v Ëô« W??K d*« w??
l d?? « b d « o d s Ë« ‰u??u « ÊuLC
b?? d « o d s?? W??OMH «Ë
? W UOK?? WO öH « WOLM K W?? uN'« WO ËbMLK ÂU??F « d b*« bO?? « r?? U
∫` H ôò ∫…—U w!—U)« ·dE « vK V J Ë W UOK ? 6100 W O « Ÿ—U
WOK « œËb?? « bNF Ë W UO ‰UG?? « “U$ô 2010Ø17 œb ÷Ëd VK
W UOK?? W ôu —uHF Ë u d w bL F
s
U??BI «Ë w d??A « W œË« vK
÷ËdF « ‰u?? I q!« d?? « œb Ë ¨÷—U??F « r?? « W u v?? « …—U?? ô« ÊËœ
v « ‰uu « a?? —U —U ô« 5??F c R Ë ©2010Ø11Ø29 Âu?? ® W??OMH «
ÆWO ËbM*U Íe d*« j C « V J

ÊuJ Ë —UM œ 1700??? œb Ë w u « ÊULC « vK wMH « ÷d??F « Íu Ë
‰u I q!« d ô œb;« a —U K w «u*« ÂuO « s
¡«b « U
u 90 …b* U??(U
Æ÷ËdF « VK «¡«d!« s
1 ? 10 qBH U …—u c*« ozU%u «Ë ÷ËdF «
.bI WOMH « rN{Ëd XK s c « 5 —U??A*« …u œ r ∫WO U « WK d*« w
` WM' v?? « …d?? U
—u c*« ÷ËdF « VKD W??IKF *« WO U*« r??N{Ëd
W uLC
W U?? — vC I0 t??K 1 s
Ë« „—U??A*« q?? s
p?? –Ë ÷Ëd??F «
W K! ÊUJ
Ë W U?? Ë a —U sLC Èd « U %« WKO?? Ë W Q Ë« ‰uu «
ÆWO U*« ÷ËdF « `
«¡«d!« s
2 ? 10 qBH U …—u?? c*« ozU%u « vK w U*« ÷dF « Íu?? Ë
Æ÷ËdF « VK
33469

Ê√ q;« V?? UB sJ1 ¨s ??AK
‰ULF ?? U n?? UN « ô¬ s ??A
W s
—UI « n UN « s U UD
fH vK WE U;« l
¨dO U œ 10
Æ` d « g
U
- t « v?? « W dG « f??Oz— —U?? √Ë
Í—U'« d?? u √ 1 Âu?? s
W?? «b
WH dF « s
·UM√ W%ö% b b%
w Ë WO Ëb «Ë o?? UM*« 5?? w Ë

W??O
uLF « e?? «d*« d u ??
WOJK ö «Ë WOJK?? « ôUB ö
W??KL'U U??COH Ë «“U??O
«
600Ë UH √11 sJL O Ë ¨UNzU d(
—uN" V XIK √ åÊuHO?? U ò
n UN U W?? b ‰U??B « qzU?? Ë
·UM « s
¢V UJ «¢Ë ‰«u'«
5 ‚UH « v ≈ qu « bF ◊UAM «
WO
uLF « e «dLK WOM u « W dG «
WOJK?? ö «Ë WOJK?? « ôUB ö
Æf u ôUB «Ë
wH?? uO « ÍœU??L bO?? « ‰U?? Ë
s
dN?? « bF ¢ t √ W dG « fOz—
ôUB «Ë W?? dG « 5 ÷ËU??H «
qu « s
ÊuOMN*« sJ9 ¨f u
Ê√ UN Q?? s
W?? —c! ‰u??K v?? ≈
UNL √ ¨b?? b! s
rN U??A gFM
Í—U'« dN??A « s??
W?? «b q??LF «
q??B –« ¨l?? b « o ??
ÂU??EM
vK ¢ÊuH?? U «¢ q
V U
cM
` — g
UN WzU*U 50 W
ÆUI ??
ÊuJ Íc « s ??A « W «b
q;« V U ¡«d??!ù« «c sJÒ 1Ë
ÂUE s??
l?? —√ `?? — g??
U s??

35 5 ÕË«d ÊU Íc?? « …d uH «
w WO UHA « sLC Ë ¨WzU*U 40Ë
ôUB «Ë w??MN*« 5?? ö??
UF*«
Æf u
‰U??*« d??O u —c??F …—u?? w?? Ë

‫ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺪﻋﻴﻢ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ‬
‫ ﺳﻨﻮات ﺑﻌﺪ ﺻﺪوره‬5

‫ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ‬
‫ﻗﺎﺳﻢ ﻣﺸﺘﺮك ﻓﻲ اﳌﻌﺎﻣﻼت‬
18 w —b Íc « WO U*« U öF « W
ö rO b Êu U q Ò
© «Ë® f u
œdH « WOuB Ë WO UHA « rO b —U
w WO u WKI 2005 d u «
Æw U*« ÕUB ô«Ë WL u(« f dJ b e
‰U
w f u UN
w w U*« ÕU??B ô« b «u «d « rOLF v?? « ”U?? ôU Êu UI « ·bN Ë
WOL «Ë UN Ë«b w « ‰«u
ô«Ë W?? R*« r v « dEM U U d??A « q
Ë« W—u U W??!—b
X?? U ¡«u?? s œËe*« l??
W?? —U « U??N U U —«
UL?? U WO U*« W
uKF*« WO UH?? ≈b
qF! v « w
d UL ÆUN W!—b
dO
UNDO
ÁU& W R*« UN Âe K WO U « …b U Ë ö
UF*« w U d ??A

…—«œ«Ë 5I b
Ë s?? œËe
Ë ¡U d Ë 5 u2Ë 5L U??
s
t U uJ
qJ
Æq bF Ë W U — q UO Ë
tLE vI K
‰ö Êu UI « «c cOHM W??OMF*« ·«d ô« nK
XFL!«Ë
rOOI ‰u f u fOL)« f
« ‰Ë√ U dA « WL u( w u « e d*«
vK Á—Ëb?? s
«uM?? 5 bF WO U*« U?? öF « W
ö?? rO b Êu?? U
Êu UI « «c?? œuM nK
l
WO?? u « U?? RLK w U ô« q?? UH «
t bN?? Íc « wF d??A « —uD « qCH r b t?? UN!u X U
Íc?? «
nKJ*« W Ëb « V U Êœu nBM*« bO « “d «Ë ÆWO u « WO U*« W U «
«c ÕU$ b R «d R*« nK
Ê« ¡UIK « «c vK t «d « Èb W U 'U
Æ U dA « WL u —U
l œ w Êu UI «
s
U U?? V «d
5OF WOMF*« U d??A « s
WzU*U 89—5 Ê« 5?? Ë
oO D X
e « b ¡«d )« W O ‰Ëb 5L d*« 5 U;« ¡«d )« 5
WLN
vK ‰Ë«b « ≈b 0 WOMF*« U dA « q Ê«Ë 2009 WM ¡«d!ô« «c
¡«d!ô« «c?? oO D X
e « b?? W!Ëœe*« W?? «d*«Ë U U?? (« W?? «d

WO U*« ‚u « W O Ë w u « Íe d*« pM « Âö « V!«u ÊUA « p c Ë
dAM WOMF*« U dA « s
WzU*U 88 X
U UL Æ U U (« w «d
q s

WM WzU*U 86 q UI
…œb;« ‰U!ô« w Ë WK
U W uM « WO U*« ULzUI «
Æ2007 WM WzU*U 71Ë 2008
w U*« ÕU??B ô«Ë WO UH??A « r?? œ Ê« v?? « Êœu n??BM*« bO?? « —U?? «Ë
’d% w « U?? U d « r « s
d?? F W?? R*« w bO?? d « ·dB «Ë
dOO?? « ÊULC WO?? U ô« ∆œU *« s
U —U U U??NIOI% vK f?? u
q" w?? ZO?? M « W —«dL ?? « 5??
Q Ë W?? œUB ô« W?? RLK l??!UM «
Æf u UNO X d « w « WO*UF « WO U*«Ë W œUB ô« W
uEM*«

7

‫ﻣﺎل وأﻋﻤﺎل‬

60 WM « 19779 Ø 251 œbF «
2010 d u √ 23 X «

‫ﺷﺮﻛﺎت وأﺳﻮاق‬
‫ ﺟﻬﺎد اﻟﻜﻠﺒﻮﺳﻲ‬:‫ﺟﻤﻊ‬

‫»ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ« ﺗﻮﻧﺲ ﺗﻨﻔﻲ‬
‫وﺟﻮد ﻋﻴﻮب ﻓﻲ ﺳﻴﺎراﺗﻬﺎ‬
åU u u » ”√ »ò W d s
—bB
vH
U —U
w?? VD Í√ œu?? Ë f u w??
«b R
f u UO U ‚u?? w « U u u
…—UO?? 5J U*« s??
b?? « ÂbI r?? t?? «
o??KF W d??A « v?? ≈ ⁄ö?? åU?? u u ò
«—UO?? …e??N √ w?? »u??O œu?? u
l «u
vK œœd U
fJ v??K åU u u ò
U?? u u W?? uL
Êö?? ≈ ‰u?? »«u?? «
500Ë ÊuOK
s
d √ V! s WO U UO «
œu Ë V ?? ‚«u?? _« s
…—UO?? n √
X Ê√ b??F W d?? « ô«b?? w?? V??O
Æq
«dH « qzU s
UOL »d WO UJ


‫ﻗﺮﻳﺒﺎ اﻟﻨﺪوة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‬
‫اﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻓﻲ دورﺗﻬﺎ‬
‫اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ‬
d u « 29 v ≈ 27 s
f u sC ! ??
w WOI d _« W œUB ô« …Ëb??M « Í—U'«
l{Ëò —UF?? X??% W??
U)« U??N —Ëœ
W?? UF ô« oOI% q « s
WOLM jD

bOF « Èu ?? *« vK uLM «Ë W œUB ô«
ÆåUOI d ≈ w
…d UE « Ác?? r??OEM v??K ·d??AO Ë
l
ÊËU??F U W??OLM K w??I d ù« p??M «
U??OI d S W??U)« W?? œUB ô« W??M K «
Æ…b! *« 3ú WF U «
U??N —Ëœ w?? …Ëb??M « Z??
U d s??LC Ë
ÍœU??B ô« l?? «u « W?? «—œ W??
U)«
WO*UF « W??
“_« bF WOI d ù« ‰Ëb?? « w??
…œU ≈ v??K q??LF « v?? ≈ W?? U{≈ …d??O _«
WOI d ù« Ê«bK « w œUB ô« qO Q
wK 2 s
œb?? ¡UIK « «c w „—U??AO Ë
¡«d?? Ë W??OLOK ù«Ë W??O Ëb « U??LEM*«
ÆW œUB « U R
»U!√Ë

‫ ﻣﻦ ﻛﻠﻔﺔ اﳌﺸﺮوع‬% 49 ‫ﻣﺴﺎﻫﻤﺘﻪ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ‬

‫ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻻﺑﺘﻜﺎر واﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻳﺪﺧﻞ ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ‬
p – w U??0 —UM œ n √ 500 v?? ≈ qB w « l —U??A*« W??HK q?? b Ë
l —U??A
WF?? u UOKL v ≈ W ?? M U WO UB « W?? U « ‰u??_«
WD?? UM « U d??A « q s
…e M*«Ë …œÒb
Ë W —UJ ≈ WG  «–
’U ?? √ s
W uÒ J*«Ë ‰UB ô«Ë U
uKF*« UO u uMJ ‰U??
w
Ò
w «Ë WO?? u « WO M'« ÍË– s
5OFO
W ö q _« vK qGA
ôU
w 5B
5OMI WF —√Ë 5
U 5OMI WF —√ Ë√ 5 bMN

ÆWKB « «– ôU?? *« w?? Ë√ U?? bOLO K*« Ë√ W??O
ö ù« Ë√ ôU??B ô«
q _« vK 50%q 9 WO «– ‰«u
√ v??K UNK u9 WKJO Íu % w «Ë
Æ ŸËdA*« WHK s

w 5L U??
Ë√ r U??
…bzUH t U —≈ V?? «u « œU??L ô« bM?? Ë
WO?? u « WO?? M'« ÍË– s
5OFO D « ’U ?? _« s??
ŸËd??A*«
s
10% s?? t ?? qI ô ŸËd??ALK UO «– ö u9 ÊËd u s?? c «
ô≈ 5FH M*« …bzUH t U —≈ V «u « œUL ô« ·d r ô Ë ‰U*« ”√—
‰U
”√— WOI d d%Ë t?? 5 UD*« v œ_« »UM*« d d% U ≈ b??F
WI «u*« vK ‰uB(« bF p c Ë r ƒU d?? tJ?? 1 Íc « W d??A «
…bzUH t U —≈ V «u « œUL ô« ·d r ôË ÆŸËd??A*« q u9 vK
vK WI «u*« vK ‰uB(« bF ô≈ W œd WHB s dL ?? *« 5 U «
‰UN
≈ …b??
UNM
WM?? 12 …b
‰ö t U —≈ r?? Ë ÆŸËd??A*« q u9
ÆWzU*U 3 Á—b ÍuM izUH Ë «uM fL

w
uN œ …œd
“ I

Æ—UM œ n √ 60 ? nI l
«—UL ô«

l —UA*« WF u
‰UB ô«Ë U
uKF*« UO u uMJ ‰U
w …b b'« l —UALK sJ1
WO u « WO M'« ÍË– s
5OFO D « ’U ?? _« q s
…e M*« Ë
w ·dB « WO ËR??
ÊuKL! s c «Ë WOF
U …œUN?? wK
U s

W œd WHB s dL ?? *«Ë X u « q
U Ë WOB ?? WHB ŸËd??A*«
Æ—UM œ n √ 200 ? ŸUH ô«
s
W uJ
U d q s
…e M*« …b b'« l —U??A*« v ≈ W ?? M U Ë
500 v « WHKJ « qB WO u « WO M'« ÍË– s
5OFO ’U √
50% q 1 ‰U
”√— vK U??NK u9 WKJO Íu % Ê« vK —UM œ n?? √
q 9 Y U « q s
W bI WL U
vK Ë ŸËdA*« WHK s
q _« vK
‰U*« ”√— w WL U *« bM Ë v œ_« ‰U*« ”√— s
q _« vK 2%
WL U?? *« Ác “ËU ô Ê√ vK v œ_« ‰U*« ”√— s
% 49 W ?? M
5 —UO ô« W d VK dL *« Y U K sJ1 UL —UM œ n √ 120
Æt U —≈ V «u « œUL ô«Ë ‰U*« ”√— w WL U *«
UNK u9 WKJO Íu % w « l —UA*« lO A « ÂUE ö b lH M
UL ÆUNK u9 W??HK s
q ô« v??K WzU*U 50 q?? 9 WO «– ‰«u
√ v??K
t U —≈ V «Ë œUL U ŸUH ô« W œd WHB dL ?? *« Y U K sJ1
ÆWO «c « ‰«u
ú UO b « W M « s
49% t ÈbF ô Ê√ vK

‫ﺗﻮﻧﺲ ـ اﻟﺼﺒﺎح‬

b b «Ë —UJ ô« vK lO A « ÂUEM oKF *« d
_« «d R
—b
wK
U s
ÊU A « 5ÒO u « 5 U « ÊUJ
U —UË w u uMJ «
Ê«bO
w b b « vK lO A « ÂUE v ≈ ¡u K « UOKF « bzUNA «
UN HK “ËU ô …b b l —UA
“U$≈ q √ s
U
uKF*« UO u uMJ
—UM œ n √ 500 UN HK “ËU ô WF u l —UA
p c Ë —UM œ n √ 500
ÆWO UB « W U « ‰u_« p – w U0
‰U
”√— s??
49% W ?? v ≈ ÂUEM « «c WL U??
qB Ê√ s??J1Ë
wG MO Y U « ÂUN?? ≈ U
Ò √ Æ—UM œ n √ 120 ÈÒbF Ê√ ÊËœ ŸËd??A*«
ÆŸËdA*« ‰U
”√— s
WzU*U 2W M q _« vK ÊuJ Ê√
b b «Ë —UJ?? ô« vK lO ??A « ÂUEM o??KF *« d
_« j?? { b?? Ë
U??OKLF «Ë l —U??ALK bM?? w?? « `??M*« W??O u w?? u uMJ «
‰U
w b b «Ë —UJ?? ô« vK lO ??A « ÂUE ö b WFH M*«
q 9 WOM …b U??
Ë W?? «—œ W!M
U??NM
U??
uKF*« U??O u uMJ
“ËU Ê√ ÊËœ WOMH « …b U *«Ë W «—bK WOKL'« WHKJ « s
70%
s
10% q 9 «e??ON « ¡UM « Ê«u??MF W??!M
Ë —U??M œ ·ô√ 10
W!M
Ë —UM œ n?? √ 20 “ËU Ê√ ÊËœ «e??ON K W??OKL'« W??HKJ «
Ác WHK s
50% ? UN j C W œU
ö « «—UL ?? ô« Ê«uMF

‫ﻳﻌﺪ أﺣﺪ ﻣﻜﻮﻧﺎت ﻣﺤﻄﺔ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ اﳌﺆﺗﻠﻒ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ‬

‫ﻗﺮﻳﺒﺎ اﻧﻄﻼق أﺷﻐﺎل إﻧﺠﺎز ﻣﺸﺮوع ﻻﻧﺘﺎج اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﺑﺤﻘﻞ اﻟﺒﺮﻣﺔ‬
Æw{U*« ÊdI « UMO
U UD « ‰ULF U ÷uNM « v « w
d Íc « w u « w LA « jD *« —U « w ŸËd??A*« ×bM Ë
qB UO —b UNFO d r O?? w « …e d*« …—bI « ‰ö s
WOzU dNJ « W?? UD « ÃU « w …œb?? *«
Æ2011 WM ◊«ËUGO
345 v ≈
W UDK WO*UF « …ËbM « ‰UG?? √ 2010 d u √ 30Ë 29 w
u sC % Ê√ dE M*« s
f u Ê√ d c
w WO?? LA « W UD « ‰öG ?? « Ê«bO
w f u UN c w « œuN K Z u w Q w « WO?? LA «
Æ2010 q d « dN cM
oKD « Íc « WO LA « ‰“UM*« Z
U d w Ë ÁUO*« 5 ‰U

WHOEM «Ë WK b « W UDK WK UL*« WO*UF « l —U??A*« —U « w dO U «u?? √ XFD b f u X U Ë
ÆWO U UO « …—œU *«Ë å„U —e œò …—œU
Ë wD u *« w LA « jD *« —«d vK

wM (« I

2010 ‫ أﻛﺘﻮﺑﺮ‬22 ‫ﺑﻮرﺻﺔ ﺗﻮﻧﺲ ﻟﻴﻮم‬

W UD U qLF W
d « qI! ¡U dNJ « ÃU U ’U ŸËd??A
“U$« f u …d
‰Ë_Ë U d oKDM
d u √ 7 fOL)« Âu?? UNzUC
« - w « WO UH ô« t??OK XB U
o Ë p –Ë ¨WO?? LA « W?? —U «
U UDK “U??G «Ë ¡U dNJK WO?? u « W d??A « 5 ¨U??O u uMJ «Ë W?? UMB « …—«“Ë d??I0 2010
Æå»U O ò ‰Ëd « ‰öG ô WO u « WO UD ô« W dA «Ë å—U ò …œb *«
U uJ
b √ d F UL «ËU??GO
5 ÃU « t Q?? s
wzU dNJ « b u*« «c Ê√ —œUB*« iF b?? R Ë
Æ «ËUGO
40 e UM …—bI WOzU dNJ « W UDK nK R*« bO u « WD!

P??AM
UN U % w « WOzU dNJ « W UD « ¡U dNJ « b u
Ë …b b'« WD;« Ác d u Ê√ dE M*« s
Ë
Æå»U O ò ‰Ëd « ‰öG ô WO u « WO UD ô« W dA «
¨…œb *« U UDK “UG «Ë ¡U dNJK WO?? u « W dAK WOKFH « W öD ô« w t L U??
s öC Ë
cM
ÃU ô« eO XK œ b X U f u w W UD « ÃU ô …b U Âb _ U b%Ë ULO b ŸËdA*« q 1

‫ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺒﻮرﺻﺔ‬
‫ﻧﻤﻮ ﻫﺎم ﻟﻠﻤﻌﺎﻣﻼت‬
‫د‬.‫م‬16‫وﺣﺠﻢ ﺗﺪاول ﺑـ‬
“—U u??LM Ÿu ?? ö W??O
U )« W??B(« e??O9
oI YO W—u « …dOF?? ◊U??AM « Èu ?? *
1927 cOHM d?? « ÆœÆÂ16 ‰Ë«b?? K wKL'« r?? («
ÆWO U
W —Ë ÊuOK
1¨5 s
d √ XKL WIH
◊U??AM « u/ v ≈ WN s
p?? – w qCH « œu??F Ë
“U$≈ v?? ≈ Èd?? √ W??N s??
Ë W?? e d*« ‚u?? U
rN?? 489.814 XKL?? WO U
‚«—Ë√ q w?? IH
—UM œ 5¨880 dF ÂuOMOLO ô« U M
W d s

ÆœÆÂ2¨878 WLOI Í√ rN «
W?? e d*« ‚u?? « V?? U s??
ö??
UF*« X??II
©WO U d « ‚u?? U œÆÂ4 s
d √ UNM
® œÆÂ13¨1
ÆWO U
W —Ë ÊuOK
‰Ë«b d ≈
◊U??A r?? s??
% 55 s??
d?? √ o??OI% -Ë
s??
q w?? Ë U d?? 3 q??CH rN?? ô« ‚u??
WLOI ULN 104.238® pM K WO?? u « W d??A «
ULN?? 130.286® åd?? KO n??O åË ©œÆÂ2¨116
341.589® XML?? ö ÃU d Ë ©œÆÂ1¨576 WLOI
©œÆÂ1¨352 WLOI ULN
ö
UF*« r?? √ XKL?? U d??A « WOI V?? U s??

rN 22.400® w U*« —U ö ‚U u « s
q rN?? √
34.819® w?? u « p??M «Ë ©œÆÂ0¨533 W??LOI
WO dF « —U ô« W d?? Ë ©œÆÂ0¨435 WLOI ULN??
U??O «Ë ©œÆÂ0¨350 W??LOI ULN?? 54.746®
wM u « pM «Ë ©œÆÂ0¨342 W??LOI rN?? 4.200®
Æ©œÆÂ0¨341 WLOI ULN 20.525® w öH «
VKD « 5 q *« Ê“«u « r — ¨—UF ô« V U s

ÁU&ô«Ë WODG « Íd?? R
s
q mK ® ÷d??F «Ë
«—uD K WOKL'« WKOB(« “d?? √bI ©% 100
W d 25 qL Íc « ÷UH ô« WHJ U!{«Ë U uH
ÆW d 15 vK ŸUH —ô« dB « ULMO
d?? R*« ¡«œ√ v??K «d??O d?? R r?? p?? – Ê√ d??O
0¨06 t ?? nOH d F qH √ Íc?? « f b U u
ÆWDI 5390¨07 Èu
w %
‰U O u?? rN?? √ U??{UH ô« r?? √ XKL?? b?? Ë
W??B!K ÷U??H ô« u??! U??"UH « X?? d w?? «
w?? ÿU??H U % 4¨48≠® w?? «u « v??K W??F «d «
% 4¨00≠® f?? u V??OK Ë ©œ19¨880 Èu ??

% 1¨98≠® Íd?? u u
Ë ©œ5¨040 Èu ??
w??
w?? % 1¨61≠® —U ?? Ë ©œ49¨000 Èu ??
w??
„u??M K w?? Ëb « œU??%ô«Ë ©œ177¨100 Èu ??

d KO nO Ë ©œ20¨650 Èu ??
w?? % 1¨57≠®
UMO u lL
Ë ©œ11¨900 Èu
w % 1¨49≠®
q?? UI*« w?? Æ©œ9¨210 Èu ??
w?? % 1¨39≠®
qO «d u?? rN?? √ vK U UH —ô« r √ o??OI% W d?? Ë ©œ12¨800 Èu ??
w?? % 3¨05´®
©œ6¨440 Èu ??
w % 2¨87´® WO dF « —U ô«
Èu
w % 2¨37´® pM K WO?? u « W dA «Ë
Èu
w % 2¨30´® W
UF « …“UG*«Ë ©œ20¨690
Èu
w % 1¨62´® ‚ULO u?? Ë ©œ146¨400
% 1¨32´® w?? U*« —U?? ö Í—U?? «Ë ©œ1¨250
w % 1¨20´® ÂuJO d Ë ©œ49¨650 Èu
w
0¨93´® WO?? u « ◊uD)«Ë ©œ8¨400 Èu ??

w öH « wM u « pM «Ë ©œ2¨170 Èu ??
w %
Æ©œ16¨750 Èu
w % 0¨90´®

‫ﺳﻮق اﻟﺼﺮف‬

2010 ‫ أﻛﺘﻮﺑﺮ‬22 ‫ﺳﻮق اﻟﺒﻴﻊ ﻟﻴﻮم‬
—UM b U

«b u «

öLF «

3¨6791

10

ÍœuF « ‰U d «

SAR

1¨3524

1

ÍbMJ « —ôËb «

SAD

25¨8805

100

WO —U/b « W ËdJ «

DKK

3¨7566

10

WO dF « «—U
ù« r —œ

AED

1¨3882

1

wJ d
_« —ôËb «

USD

2¨1743

1

wMO d ô« tOM'«

GBP

16¨9959

1000

w U UO « ÊUO «

JPY

4¨8992

1

w uJ « —UM b «

KWD

23¨6842

100

WO ËdM « W ËdJ «

NOM

1¨9449

1

w Ë—Ë_« œU%ô« WKL

EUR

‫اﻟﺴﻮق اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ‬
‫أﻫﻢ ﻧﺴﺐ اﻟﻔﺎﺋﺪة‬
(‫ ﺳﻨﻮﻳﺎ‬٪‫)ﺑـ‬
4¨50

÷ËdF « VK vK …bzUH « W

5¨00

W U 24 …bÒ * ÷dI « qON vK …bzUH « W

4¨00

W U 24 …bÒ * Ÿ«b ù« qON vK …bzUH « W

4¨57

b «Ë ÂuO W bIM « ‚u « w …bzUH « W

4¨52

2010 d L dNA W bIM « ‚u « w …bzUH « W ‰bF


2¨50

2010 d u √ dNA d U b « w —U œô« vK …bzUH « W

(‫)ﺑﻤﻼﻳﲔ اﻟﺪﻧﺎﻧﻴﺮ‬

‫اﻟﺤﺠﻢ اﻟﺠﻤﻠﻲ ﻹﻋﺎدة اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ‬

1227¨0W uO « dO u ÷ËdF « VK
W uO « ’UB
ô ÷ËdF « VK
W U 24 …bÒ * ÷dI « qONW U 24 …bÒ * Ÿ«b ù« qON

26¨3

WM e)« ŸU d U ¡«d qJ w W u H*« ‚u « UOKLWM e)« ŸU d lO « …œU S bNF « l
¡«dA « UOKL

1253¨3

ŸuL *«

‫اﻟﺠﻬﺎت ا رﺑﻊ‬
‫ﻣﻘﺘﻄﻔﺎت‬

‫ﺣﺎﺟﺐ اﻟﻌﻴﻮن ﺗﺸﻜﻮ ﻧﻘﺺ أﻃﺒﺎء‬
!‫اﻻﺧﺘﺼﺎص واﻟﺪواء‬

‫اﻟﺒﻨﺎﻳﺎت اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻓﻲ اﳌﺪﻳﻨﺔ‬

‫ﺳﻮﺳﺔ ـ اﻟﺼﺒﺎح‬

U UM W u WM b s …b b Ÿ—«u Ë ZN Q b
u
v «b d ü« UNCF Ë s e « Ÿ—UB ‰«“ ô UNCF W1b
«uM cM «—u N d ¬Ë ôu Q ‰«“ô UNCF ¨◊uI K
r — ÍœUB « Ë√ w UL
≈ —Ëœ Í√ ÍœR ô …b b
«—UIF « Ác iF Ë ÆWM b*« s ÂU ÊUJ w Áœu
Ë
b «u U V U
√ pK vK UNCF Ë WO uL „ö √ vK
U —≈ «—UIF « Ác «u d Ë œuI cM W u w «ËdI «
Æf u w ÊuAOF ô rN K √Ë r bF s*

vHA *U h *« w D « —U ù« rO b …—ËdC «uM cM V UD*« œbF
W «d Ë ÊuOF « ÷«d √Ë …œôu « ÂU √ w ULO?? ô ÊuOF « V U wK;«
ÆW U Èd √ UUB « …b Ë ÂUEF «
ÆÂUF « VD « nM s t 5K UF « ¡U _« qJ dOOG ÊËœ t U vK wI sJ
Ê«ËdOI « s rK 75 w «u bF ÊuOF « V?? U WM b ÊS p – v ≈ W?? U{≈
W uN'« UOHA *« b √ w ÃöF « wIK dH « ‚U??A b J wMF U u Ë
t U dJF Ë i d*« q U qI U u Ë UUB ô« q UNO d u Y??O
WU i d*«Ë UO u U U q 9 wN W Ëœ_« d u WKJ??A U √ ÆWO B «
«– Ãö??F « U UD ÍË–Ë …“u??F*« ö??zUF «Ë œËb??;« q?? b « »U?? √
…bO WO U b ÂU _« ÂœU w v{d*« l L qN ÆW??CH M*« WH dF «
ø“ö « ¡«Ëb « dO u Ë

·d
√ u √

‫ﺑﻂء أﺷﻐﺎل ﺗﻬﻴﺌﺔ ﻣﺪﺧﻞ اﳌﺪﻳﻨﺔ؟‬
W d »UO?? « vK d"« ¡j w d??A « WM b*« q?? b W ON ‰UG??
« Íd&
v «Ë s n J*« —ËdLK U U U U d
d F 5 r — o dD « Ê« UuB —Ëd*«
Ê« U0 ¨‰UG
ô« o ÀU ?? « »uKD «cN «dE Ë w dG « ‰UL??A « o UM
W UM*U Æ U dFM ôË f —UC tO b u ô ¨W ON « tKL??A Íc « ¡e'«
¡e'« d uM Ë ¨o dDK qB q bF Ê«—ËbK U „d …—Ëd{ v « dOA
w dG « q b*« W?? ON W d Ë öOL q?? b*« ` BO ¨t ON Íd??& Íc?? «
Æ…b «Ë WK U
vK Êö b*« ` BO ¨WM bLK

‰ôœ u √

U UM « iF œbN —UON ô«

Êb??*« w??L% 5?? «u œu?? Ë r??!— s?? e « —Ëd??0 ô≈
ÆWO «b *« U UM « s UNOM U Ë
iH Êü« …dO œu??N'« Ê√ UC √ UM b √ U?? —œUB
l??{ËË s dL ?? *« Y?? Ë U??OF{u « s?? b?? bF «
l —U??A W?? U ù r??N W??O u UI « öON?? « l??OL
¡UM ‰UG??
√ q«u Ë WO «b *« U UM « ÊUJ …b b
w Ë åËd œU Ëd ò w Ë ¡UMO*« »d W dB U?? d
a —U œu??F U UM Âb?? l?? Ë Ê√ b??F åg??O dJ «ò
Æs e « s Êd s d _ UN U ≈

dL s wK

‫ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺤﻤﺮان‬

’«u)« pK v??K Ë√ …—«œù« pK v??K Èd √ U?? UM
WF U q w?? Ë tKF s e « U??NO qF b Ë W??IKG
W U UNF q UF « l??I Ë W?? u W bK s UuB
r _«Ë ‰Ë_« ‰UJ??
ù« ÊS U?? —œUB V?? Ë ÆW U
’d%Ë W —UIF « UOF{u « bIF Ë W"—u « œbF u
W U ≈ vK rN Ë 5J U*U ‰UB ô« vK W u W bK
b bF « sJ Ë ÆW??O «b *« U UM « ÊUJ W b U?? UM
WU „ö √ U??N _ s e « ô≈ UNK ô U??OF{u « s??
r Ë UN "—Ë ·d?? s UNO j dH « l??I r WK ?? Ë
Á“ËU qO ?? ô l{Ë w?? XOI UN b p?? c r??

¡UD _« Ác q s?? UL uM U?? v U w « l —U??A*« s 5 U d ¬ Í—«uN U
` UB*« v ≈ WF u WOD WK?? «d0 UFOL «u bI –≈ WM?? nB s b e U cM
5 NM « ¡U ù XKH ù« s ôb XML ù« ‰ULF ?? « vK UNO Êu{d F W bK «
ULN u Ë˨ULN d —U??D _« ÁU??O vK qN?? œU —b M w U??L b «u V ??
UH«u0 UNOM U * ULN LK?? w « sJ?? K W —UIF « W U u « ULO?? I Èb S
ULNKL??
s cK « o bB « d??J u √Ë w U??AKI « dL w —U??A U??LN UB «Ë¨WMOF
t u “ËU ô U??LNM b «u « Ê√ v?? ≈ W U{≈Ɣ˜dH « w w?? Uzd « ŸËd??A*«
¡ôR s lL ÂbI Ê√¨ŸËdA*« “U$ù jOD « …d ¡UM"√˨o UL «d 130
s ÍbK « fK *« ¡UM"≈Ë W Q?? *« W??A UM* W bK « dI v ≈ —uC(U 5M U?? *«
WO ML ô« UN «—UO vK W bK « d√Ë rN √— Âd r Ë rN u lL Á—UO «
U fMJ ‰ËUI*« vK ÊuOMH « —U
√ ŸËdA*« Âö « ‰U ¬ dC 5 Ë W bB *«
XML?? ô« s ‰uK 0 t ODG Ë ∆dÒ N *« b b'« Ÿ—U??A « s —U √ 05 s b?? e ô
ŸËd??A Âö ?? « s ‰ËR?? *« wMH « ÁP —« Íc « bO u « “«d ô« u „«– w UB «
° «d Àö XKH ôU Á“U$≈ WHK “ËU ¨ÁdO F V ¨t HK
ÆX U Ë ‰¡U??C WOMH « WF U *« W?? —œË ŸuM Ë œb??F W U w?? l —U??A*«
Â√ …bO WF U U??N F U * 5OMHK WdH « „d?? r WM b*U l —U??A*« …d q??N
Ê«bO w WKU(« «—uD « W «u vK …—œU?? bF r WOMH « W «d*« …e??N √ Ê√
ø W œd « ôËUI*«
ø U bK « q «œ WOMH « ` UBLK —Ëœ ÍQ

ÍœËd F « nBM*«

w*U u «

‫أﻳﻦ ﺣﺎوﻳﺎت اﻟﻔﻀﻼت ﺑﻘﺒﻠﻲ؟‬
s dO _« s bIF « ‰ö?? WU «dO U??O «dL UF?? u wK WM b bN??

lL w W F ÊUJ??*« W bK W??LN qF U2 XF?? u Ë ¡UO _« d??"UJ Ë
ÆW “ö « UO ü«Ë UO UJ û UN ö « Âb q w öCH «
ÊU d?? sJ …eO Ë …d H …dO U ËU «uM?? cM W bK « b Ë√ b Ë
WU)« WM U??A « W e U ÂbF W U{≈ U b b& Âb Ë UN œUI d"b « U
Æ …œËb;« s U _« iF w ô≈ UNM wK « lIO öCH « l d
öCH « l d W ON dO! WU U?? ËU ‰ULF ?? « vK s «u*« d √ «cN
w?? r U?? U??2 ÆÆÆ”U??O √Ë …d??OG WOJO ?? ö U?? ËU Ë qD?? √ s??
nOB « wKB ‰ö?? WU »U?? c «Ë ”u UM « d??"UJ O ö??CH « d?? F
Æn d)«Ë
s «u*« 5?? W d ??A WO ËR?? w ö??CH « l?? —Ë l??L WO ËR?? Ê≈
U ËU w?? öCH « l??{Ë »u?? u fO?? « V?? Y??O W?? bK «Ë
iF Ê_ ·«d _« lOL s?? UN UL vK ’d(« l ÷dGK W??BB
WOz«u??A WI dD U ËU(« v d öCH « l — bM t « «uE ô 5??M «u*«
ÆU œU Ë√ UN UOC Èœ√ U2

w UA(« d “_« bL

X% 2010 d L ?? 22 a —U ÕU B « …b d —œUB « ‰U??ILK UF
l “u Ë ‰öG ô WOM u « W d??A « UM «Ë ¨å°° ¡U ö dN??
« 4ò Ê«uM
«d …b WIDM*« ÁcN ¡ULK ŸUDI « öF q t « ÁœUH `O{u ÁUO*«
ÆW dA « ` UB q b bF œuF U ÊU d tMJ Ë nOB « ‰ö
WJ ??
vK …—dJ *« «¡«b ô« v « œuF UN U ŸUDI ô« »U ?? « s U «
s œu u*« q ô« …U?? — s «u uJ Ê« ` d 5?? uN q s åq??HD «ò
dO u «eON «Ë «uMI « dO?? J ÊËbLF YO WIDM*« ÁcN …d J
ÆrN UFDI »dA « ÁUO
WN'U WB *« ` UB*« v « ÈuJ
.bI X U UN « W dA « bOH UL
W «d*« nO J Ë «¡«b?? ô« ÁcN b l{u W??BH w «Ë ·«d??
« X%
Æ·ËdE « s « w 5 d A*« b Ëe r v

‫ﺑﺎﺟﺔ ـ اﻟﺼﺒﺎح‬

W Ëb « UN l??OL s U H …bF …d??O _« «uM?? « w W U WM b X??OE
UN KF Ë …b b W uLM «œUF √ UN D √ W uM j??D Ë WKzU ‰«u √ UN b—Ë
WO « WOM « X U w « W uO(« l —UA*« w r & ö U
U «d …b cM gOF
WO UF « WOLOKF « U R*«Ë WO UMB « PAM*«Ë r UF*«Ë W —UC(« U uJ*«Ë
Ê√ k ö «“U$ù« ÁcN l *« Ê√ ô≈ ÆWD u *«Ë ÈdGB « l —UA*« s U dO!Ë
s ¡«b « WIO b « WOMH « WF U *« tM VOG W bK « v ≈ dEM U UNM bzUF « ¡e??'«
dB ` UB*« Ác Ê√ pO U ‰ËUI*« s ŸËdA*« Âö « v ≈ ôuË WIHB « Êö ≈
XKH ù« s U{u XML?? ùU Ÿ—«uA «Ë ZN _« iF ¡U?? ≈ vK «uM?? cM
UN d& –≈¨WM b*« s l u s d?? √ w WOMI « Ác ÈËb Âb u " s r??!d U
W öF « W —UF « b b(« „ö?? √Ë dH(« qE Ë UNOK qO?? ‰Ë√ —Ëd œd 0 ÁUO*«
UF cHM*« ‰ËU??I*« W bK « qLÒ % ô p?? – l Ë UNO …“—U « WL?? «Ë UN …e??OL*«
ÊU K « qLF q ‚UH ö rEM*« ◊Ëd??A « ”«d tOC I U o Ë ŸËd??A*« œU??
Æt H ‰ËUILK WO «u*« WIHB « rOK vK W ËR *«
…—œUG s ‰Ë_« ÂuO « cM vB(«Ë q d « d UD Ë XML ô« X H Ê« qIF qN
ÊËœ ŸËdA*« ÂUO …b* dH(«Ë W d _« w ÊuM U *« ‚dGO ø ŸËdALK ‰ËUI*«
X "√ Í√— s ŸU b « w W bK « w ÊuOMH « XOL Ë ÆWOMH « UN'« s œU q b
…bL F*« WOMH « fO UI*« —u??BI oKF Ë ◊uKG Ë VOB dO! t √ l —U??A*« q
s öC ¨◊Ëd??A « cOHM ÊËœ ◊Ëd??A « ”«d??J qKF U Æ l —U??A*« iF w??
w{d « n dA « ZN Ë q M s bL √ ÂU ù« ZN ÆÆÆl —UA*« cOHM WF U *« »UO!

‫ﻗﺴﻢ اﻟﺘﺤﺎﻟﻴﻞ اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻋﺎﺟﺰ!؟‬

‫ﻗﺒﻠﻲ ـ اﻟﺼﺒﺎح‬

‫ﺣﻮل اﻧﻘﻄﺎع اﳌﺎء ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ‬
‫»اﻟﻄﻔﻞ« ﺑﻘﻔﺼﺔ‬

UNMJ Ë 5O?? u pK vK wN «—UIF « Ác VK!√ U √
Ác s U √Ë ÆW??"—u « 5?? WO u UI « W u?? « d??E M
…œu u w??N ÆW?? u WM b w?? …b?? b «—U??IF «
åËd œU Ëd ò w?? Ë åb b'« »U òË åd?? »U ò w??
UNF «u qFH Ë ågO dJ «ò w?? Ë åw œU UI «ò w?? Ë
…œU?? ≈ …—u?? w?? ‰u?? Ê√ s??J1 U??N S …e??OL *«
U d v ≈ U??N UJ …b b U UM W U S UN öG ?? «
s b bFK Àb?? U —«d! vK W U WOMJ?? Ë W?? —U&
U d – o ?? w « UOF{u « sJ Ë W1bI « U?? UM «
V U _« „ö √ …—«œ≈ s?? —bB Æp – ÊËœ ö??zU nI
w « U?? UM « Ê√ åÕU?? B «ò ??? b √ W?? u W??M b0
w V U _« „ö?? √ s d F Ë …—«œù« U??NOK ·d??A
—U ùU U??N 5KG ?? *« l oO?? M U WF U q??
l oO?? M U bNF Ë W?? UO ‰UG??
√ r U «d??O Ë
W u b*« ¡«dJ « rO UF »U vK p –Ë eON « …—«œ≈
dOJH « s?? b ô Âu w QO?? s e « ‰u??FH0Ë t?? √ ô≈
w Ë …—u c*« U UM « ÊUJ?? …b b U UM W U ≈ w??
bF ô≈ r?? s «c?? Ë W?? u WM b w W??KOK X?? O
ÆUN W —UIF « W u «

‫أي دور ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺑﺒﺎﺟﺔ؟‬

‫ﻋﻴﻦ دراﻫﻢ ـ اﻟﺼﺒﺎح‬

Z U d “U??$« ‰UG??
« r «—œ 5 W?? bL F0 Ê«d??L(« …œUL w?? X??IKD «
rO b Ë gOF « ·Ëd 5 26Ø26 wM u « s UC « ‚ËbM ö b
2? —bI wKL œUL « ‚UD w WO UG « WOK '« WIDM*« ÁcN ‚“d?? « s «u
Æ—UM œ ÊuOK 8 qU
W œd q «u ©6® W ¡UM WOKL ŸËd??A*« «c U uJ —U « w q«u Ë
WzU*U 100 W ?? M U??N «œUL « XLK?? q U u Ë W?? «dL(« 5?? w?? IDM0
ÆWzU*U 65 W M UN UG
« X bI Ë UN U ô
e$« WKzU 24 …bzUH sJ *« 5 %Ë b b&Ë d uD ‰UG
« XIKD « UL
s d L?? œ dN??
‰ö oKDM Ê« —UE « w?? W??zU*U 55 W ?? M Êô« b??(
l »dAK ` UB « ¡U*U œËe « WJ
b b9Ë b b& ‰UG
« WO U(« WM?? «
ÆÈd ô« ÊuOF « iF ‰öG U UNLO b
WO  W uL Ë WOz«b « W?? —b …«u ¡UM ŸËd??A*« U uJ XMLC UL
‰ö UN UG
« oKDM WOMH « W?? «—b « UO U UN Q??A Íd& q U u WIDM0
Æ2011
j «d « pK?? *« bO F Ë W ON WO «u WK d w Z U d « qL??A Ê« dE M Ë
WO «uF «Ë W d ULF «Ë WO “«d*« UFL&Ë W «dL 5F U UG « e d 5
w «u W U vK Ê«dL(« pK W UOË bNF Ë rK 5 qU 3 ‰u vK
v « ¡U*« Ê«e?? Ë wHO Ë sJ?? Ë WO?? U ô« W BK e d À«b «Ë r??K 4
b( - …“uF*« özUF « …bzUH ‚“d « œ—«u l —U??A s WF œ YF V U
rOKF « «œUN
wK U iF qOGA W U{« UNM U Ëd??A 13 j { Êô«
WO UL ô« rN U{Ë« s b Q «Ë UNMOO% œ«b?? « - WLzU ¡u{ vK w UF «
ÆW U W U

‫ﺳﻮﺳﺔ‬

‫ وأﺧﺮى ﺗﺼﺎرع اﻟﺰﻣﻦ‬..‫ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﺘﺪاع ﻟﻠﺴﻘﻮط‬

‫ﺣﺎﺟﺐ اﻟﻌﻴﻮن ـ اﻟﺼﺒﺎح‬

‫ﺑﺮج اﻟﻌﺎﻣﺮي ـ اﻟﺼﺒﺎح‬

8

60 WM « 19779 Ø 251 œbF «
2010 d u √ 23 X «

…œËb U b)«Ë åWuIM ò «eON «

WO U _« t U uI ÃUO?? « qLJ O
W UF « U ?? J*« vK WE U LK UL œ
…—U??
ô« s b ôË ø UNOK W??E U;« Ë
Íc « W??M b*« nu ?? WOF{Ë v?? «
Â_« W?? U — e?? d ÷U??I « v??K e??$√
w oOC « s uJ??A Á—U U qHD «Ë
œb w?? hI s?? Ë Á—U??E « U?? U
dO! tKF Íc « ¡wA « ¡U _« U U
‚uH s c « Áœ«Ë— »UFO ?? « vK —œU
i d 100 s?? d?? √ U??O u r?? œb
À«b?? « W?? d Æ W?? O ·Ëd?? w??
r?? Ë v??
UL b?? b nu ??
VKD ÊUJ?? s Áb??F U?? Ë W?? UOM
«bO & tIOI% v « ÊuM U?? *« u d
lI qN Æ U b u& Ë U b)« 5
ø UN 'UF Ë hzUIM « Ác nK `

WOKFM —U *«

W Ëœ_« s WAM(« Ë …d UF « W UOM
«œb V Ë UL Æ eON « Ë W UOB «Ë
W UM r?? U *« ¡UCH « Ÿu??{u …—U"«
cM t??O X?? uH « - w?? « vH??A *«
lO u W B « …—«“Ë …bzUH «uM??
öLN q?? Íc « Ë W??O B « W?? R*«
Ÿ—U??AK w?? UL'« d??NELK ¡w?? Ë
tOK rzUI « w Ozd «
w Ë ø ‰öG ô« eO t U œ« lI v L
e d ÃUO WOF{Ë dO ‚UO « fH
Ÿ—U??
vK rzUI « WO —U)« «œU??OF «
s W uL j??O w Ë w??H U 18
Á—U U WOM b « Ë WO UI « U R*«
e$√ w « t HO Ë ¡«œ« s?? «e U qE
q UJ t?? ODG Âb q?? w UNK √ s??
Æw —U)« t?? U VO d Âb?? Ë W?? UM «
v?? Ë ø ‰UG??
_« X??H u «–U??LK

U œUH tO »u!d d?? √ »uKD*« —bI U
Æ …—U « dO! P UHLK
w u"d'« ‰u « h WOKL Ê√ U??L
5??LOI*« v??{d*« …b??zUH …d ??
5 w?? vH??A *« ÂU?? √ n??K 0
ÂUOI « vK Êu??O —U)« v{d*« d??
œuF Ë »UF _« 5KL f UHB UN
rO b Æ5OMH « Ê«u?? _« hI v « p –
Í—Ëd{ d?? √ h?? *« w?? D « —U?? ô«
W P d?? *« e?? eF ËÆW U(« t??{dH
q t «d Ë ÍdJ?? « ÷d?? q??O U%
v{d*« ’d?? V??KD dN??
√ W??"ö"
…—U"« V?? Ë W ?? UM*U ËÆtIOI% v??K
U —U U d *« —UE « W U Ÿu{u
X ö « U??NIOC «dE W?? U(U w??H ô
U?? U9 …e?? U U??NKF U??2 ÁU?? ö
ÊuJ ?? s c « U?? œ«Ë— »UFO ?? « s??
l ôu?? Ë ôu?? p??
ÊËœ r??N
vK V u U?? u Ë f??ID « U?? œU
W??O B « ÿu??E(« v??K s d U?? «
W Ë— Ë W??LJ qJ Ÿu??{u*« W??'UF
—UFA «bO & WKOHJ « ‰uK(« œU «Ë
qL ·Ëd Ë ‰U I ?? ô« s?? dO u
Æ W d

‫ﺟﺒﻨﻴﺎﻧﺔ‬
‫ﺟﺒﻨﻴﺎﻧﺔ ـ اﻟﺼﺒﺎح‬

Ÿu — w?? w?? B « ‰U?? *« o??I s??
WOM « XKL??
W??O u …e??H W?? UOM
«bO & U b)U ¡UI —ô«Ë WO U _«
w q Q *« ÊU?? lOL K W??  —UF??A
vHA *U WO D « qO U « d l «Ë
s Áe?? p??
ÊËœ k ö Íu??N'«
W O ·Ëd w »uKD*« Á—Ëb?? ÂUOI «
s W uKD*« U?? b)« b?? «e W «u Ë
W UOM U bL F v?? « 5L M*« Áœ«Ë—
…—ËU?? Èd?? √Ë W??AM(« …d?? UF «
m U «Ë W bN*« W ôË v « d??EM U œuF
œuF ËÆs U n √ 100 s d √ r œb
w …e M*« t U b W?? œËb v « p –
…bF ÂUOIK t??K Q ÂbF «dE ÷d??G «
WO D « WOKLF « w UN OL √ vK qO U%
«—U ô«Ë «eON « w hI V
U??u H « W?? P ÆWB *« W??O D «
w 5 UL ? Âu??I W??OzUOLOJ « W??O D «
–≈Æ …e?? M*« qO U « W??KL s?? W??zU*«
ÂU √ q?? U œ«b?? « vK U??DG{ bN??A
Æ VDF « …dO UNKF U2 Ÿu _«

W UD
W Ëœ_« w hI
W Ëœ_« hI Ÿu{u …—U"« V Ë U??L
WU Ë v{d*« …U UF q«u YO
r??NO u s?? c « r??NM ‰U??(« ·U??F{
W?? UMF « œö?? « w?? WO?? UO « …œ«—ô«
—bI U W Ëœ_« d u ?? v L Æ W “ö «
W??M e*« ÷«d?? ú W??U Ë »u??KD*«
lOL'« b R Ë ø dO Q « qL ô w «
w sLJ W??KCF*« Ác “ËU& Ê√ v??K
Á—U U WO U _« W BK lL YF
UHu ?? *« UO U WODG q R*«
U bL F ¡U?? √ Âu??L w …d??A M*«

rNKF Ë v??{d*« …U?? UF o??LF U2
¡«d WO B « r??N U d??JF W??{d
WU WO D « r bO «u a —«u «u
U u K U Ë VKD Õöô« WOKL Ê√
÷«d _« »U?? _ W ?? M U ULO?? ô
qO U « “«u?? »U??O! Ê√ U??L ÆWM e*«
W U w W?? ü« ¡UI t??M d M U?? UO √
Èd Q …œu u*« W?? ü« rO b ÆW UD
wM Ë V «ËË b Q Ë b??O √ d √ …b b
n??OH w?? WL U?? t?? H ÷d??H
s?? 5??{ËdH*« ÿU??E ô«Ë ¡V??F «
V dI —UO) «bO?? &Ë WO K Ë v Ë_«
qO U « “«u dO u Ê√ UL Æ U b)«

9

‫ﺻﺪى اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ‬

60 WM « 19779 Ø 251 œbF «
2010 d u √ 23 X «

‫ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﻮﺟﺰة‬

‫ أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ﻣﻦ زﻣﻴﻞ ﻟﻬﺎ‬40 "‫"ﺗﻠﻬﻒ‬
‫ﺗﻮﻧﺲ ـ اﻟﺼﺒﺎح‬

f u WOz«b ù« WLJ;U WO UM'« …dz«b « —UE √ vK f √ XKO √
‚u?? U dC WFzU w?? Ë U?? dL s f?? U)« bIF « w?? W??LN
ÆqO « q √ s ULN L U; UN Ë“ UNF qO √Ë W e d*«
qLF qN U??N ÂbI
ÈuJ??A WOCI « w?? XIKD « ÀU?? _« X?? U Ë
l Ë t √ U??NO d – ÈuJ??A WFBI « d W e d*« ‚u?? U «—U??C
UN Ë“Ë t?? H ‚u?? U dC WFzU ·d s qO% WOKL W??O {
j?? Ë szU V U √ pK v??K ‰eM ¡«d??A t UM « s?? XMJ9 Y??O
UN Ë“ WI d w
Q
X U Ë WLUF «
UC √ t L Ë√Ë tM ÁuJ H ô w ‰eM*« s «b √ d ô√ tM V??KD
Ë
40 w «u UNLK tz«dA t UM « w X $ Ê√ bF Ë t …“u UN √
qO% WOKL WO { l Ë t √ p – bF T u tMJ Ë t sL —UM œ n √
ÈuJ l — Èu q s t U √ b rK ådLF « WA u%ò UNO d
Æ UN Ë“Ë UNO t A*« …√d*« b{
Æ W Ëe « vK r ÃËe « vK v Ë√ WK d w i I « wI √Ë
W dF w UA « ·dF
UN √ d –Ë UNO ≈ V U dJ √ WLJ;« ÂU √Ë
v ≈ WL U;« q??O Q
WLJ;« —d?? Ë tOK q??O
r U??NMJ Ë …b??O
Æ—dC *« ¡U b ô ÂœUI « d L u 4 Âu W K

‫ أﻟﻒ‬400 ‫ ﺳﻨﺔ ﺳﺠﻨﺎ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ ﺑﺒﻨﻚ اﺳﺘﻮﻟﻰ ﻋﻠﻰ‬15
‫دﻳﻨﺎر وﻓﺮ إﻟﻰ اﻟﺨﺎرج‬

80 mK ` — Ê√ v « «bI mK *« l b …d q w ÊU Ë —UM œ
WF —√ 5 ÕË«d?? mK 0 d «c
wM I ` Q —U??M œ n?? √
t L U?? m U l b Ê√ tOK ÷d?? r —U??M œ ·ô¬ 10Ë
Íc « pM U Õu?? H*« wJM « t U?? o d s W FK « w??
v « WO U d W??M b s …œbF *« t
öIM
ÍœU??H t q??LF
` √Ë …dJH « l??O « WDI V U s?? U U UL(«
WOLM « W d »U pM « o d s ‰U*« t ‰eM tH d
lzU « UN ?? w « m U *« W??LO XKË Ê√ v?? « W??O{U d «
r"— U —bB w „uJ?? ÁœË«d
Ê√ ÊËœ —UM œ n?? √ 250
«c ÊQ tLK UO U p??M n!u w U « rN *« ÊQ?? t «—œ
tö) t q??LF Íc « pM « ‰«u?? √ vK v u ?? « dO _«
‚UDM ?? « —cF
5 w WO s?? s tF tK UF
b?? √Ë
Æ—«dH U tMB w U « rN *«

wö'« WL U

! ‫ﺗﺘﻬﻢ اﺑﻨﻬﺎ ﺑﺎﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻴﺎر‬

À«dO vK ¡öO ?? ôU ÁU « W??LN UNM « b{ ÈuJ??A …√d « X?? bI

„d
UN Ë“ Ê√ WHOC 2004 WM?? s ÍU 5 w w u
Íc « U??N Ë“
YF Ë w ö ŸËdA À«b « ÍuM ÊU Ë ÊU Ë «—UI UNzUM _Ë UN
oKF
«bM v « W U{ôU —UOK*« ‚uH UO U UGK „d
UL ÂUL
Wd qG ?? « Áb «Ë …U Ë d « vK Ë UNM « sJ Ë W —U « t??
ö UF0
×U)U ÊuLOI U??NzUM √ W U Ë UN √ —U?? U ‰eM*U Áb Ë Áœu?? Ë
p c Ë À—ôU?? WIKF *« «bM ?? *«Ë o??zU u « W?? U v??K v u ?? «Ë
bNF
Ë Áb «Ë s œ V u ¡UM √ tIOI??A p – b √ b Ë—u c*« w U*« mK *«
lOL vK WL?? I « lI
v W?? —u « W – vK U??NF{ËË U??N U —S
«bM ?? *«Ë ozU u « ŸU?? —« i —Ë p?? – bF dJM
t?? √ ô« ¡U?? —u «
Æ w U*« mK *«Ë
·dF Ë Áb «Ë W  g??OF ÊU Ë qLF « s q U U??NM « Ê√ b √Ë
«—UIF U WU)« «bM *«Ë ozU u « W U Âu d*« lC s √ «bO
o?? Ê√ WHOC —UOK*« ‚uH Íc « w U*« mK *« p c Ë UNJK 1 w?? «
t √Ë œb??F
t ?? UJ Ê√ UL `??{«Ë q???????J??A d??OG
U??NM « g??O
Á¡UI?? √Ë t
b «Ë Ÿb ?? r Ë ¡U d _« W??I d vK t?? U “ qH ÂU?? √
Æ—uC K
Ê√ «d «– t
b «Ë ·d?? s tO « WN u*« U?? UN
ô« vH tO Êu??MC*«
UDO?? UGK „d
t √Ë „uM …bF s b t √ q ô«u √ „d r Áb «Ë
Æ—UM œ 140? —bI
vK ¡öO ?? ô« WLN f?? u WOz«b ô« W??LJ;« v??K qO √ s?? ô«
ÆWOCI « w U d WLJ;« dEM Ë WL I « q „d A

‫اﻟﺤﻤﺎﻣﺎت ـ اﻟﺼﺒﺎح‬

fOz— «d R q UM ·UM ô« WLJ 0 WOzUM'« …dz«b « X «œ√
WLN q √ s U U 15 UO UO tM XC
Ë pM r

f b ‰ULF «Ë p Ë fO b «Ë W U ú W uu*« W UO)«
rJ(« p c …dI 5 U …b tJ d s XC
5 w
Æ5LN *« o w —œUB « wz«b ô«
UF
2009 Ë√ dN?? ‰ö WOCI « w?? ÀU _« X??IKD «
d – »u?? d u wJM Ÿd?? o w?? ÂU Âb??I
W UJ??A
vK ¡öO ?? ô« bLF
—u c*« p??M U r?? fOz— Ê√ U??NO
U d « ‰ö s X b Ë —«dH U s??B%Ë pM « ‰«u √
fOz—Ë wJM « Ÿd??H « fOz— VzU t HB ‰Ë_« r??N *« Ê√
„U A Ÿ«b ô«Ë V « UOKL lOL W «d0 nKJ r
W —U'« U U (« s œb …b—Q V ö « v « bL ŸdH «

‫ ﻓﻘﺘﻠﻬﺎ‬..‫ﻓﺸﻞ ﻓﻲ ﺗﺤﻮﻳﻞ وﺟﻬﺘﻬﺎ واﻏﺘﺼﺎﺑﻬﺎ‬

w «eOI « …bOH

‫ﺗﻮﻧﺲ ـ اﻟﺼﺒﺎح‬

dO"Ë W «d ?? UOKL ·d «Ë w??JM « ŸdH U W?? u H*«
400 Á—b?? w U mK v??K ÁƒöO ?? « UNM Z?? W??O u U
‚öD « Ë Ád?? √ ·U??AJ « bM rN *« ·d « b Ë —UM œ n?? √
‰U*« vK tzöO ?? U ŸdH « fOzd t??F W —«œô« ÀU?? _«
5 ËR *« Ê√ vK …Ëö Ÿu{u*« vK d ?? « tM VK Ë
tF ÷ËU??H K UOB ?? t ‰U??B
ô« «u?? ËU p??M « s??
r p c V r t √ ô« tOK v u ?? *« ‰U*« ‰P W dF Ë
Æ—«dH U sB%
WDI V U u?? Ë WOCI « w tJ d?? ·UI « - 5?? w
rN *« l tK UF ·d « WO{U d « WOLM « UUB l??O
å—u ?? Ëd «ò W FK ”ËuN dO _« «c?? Ê√ d?? –Ë ‰Ë_«
W UD Ÿu ?? √ q tM w??M I –« t?? b U??O Ë U??H d ÊU Ë
ö UI*« w p –Ë W??O{U d « WOLM « W F w UN „—U??A
mK 0 W FK « p??K
w r U?? d _« ∆œU w ÊU Ë WO*UF «
n √ 20 mK v « qË Ê√ v?? « —UM œ 500 r —U??M œ 300

ö u Âb r Á—«d sJ Ë ` dK tO U??
s UF u?? bF i I « tOK wI √ t _
q UJ W d??A « ÂU √ ·d « Ë W??1d'«
Æ t 1d h UL qOUH «
UN N Ë q?? u% ‰ËU?? r t √ U??HOC
r w{UI « sJ Ë UNK dJ √ Ë UN UB "ù
t
U «d U t{—U Ë rN *« ‰«u Q lM I
tBO ??A p?? c Ë W d??A « ÂU?? √
Èb tM ?? Ë t «œ« —d?? r?? W??1d K
qO Q
-Ë rJ(« rN *« n Q U …UO(«
d L u 4 W K v « WOCI « w WF «d*«
ÆÂœUI «

ÕU 

Ÿd?? Ë U u t?? u
W??O C « —Ëd??
tF j d
Ê√ U??NM U U UN I UC w??
t I «d p c UNM V??K Ë WO «d" W ö
—U UN d?? s ‰UMO b?? d YO v «
rK t L Ë U C" X UA « Ë UN
dzU
d _« tHK ULN UNM qOM « —d Ë rK
s XF «b U d Ë U dF?? s UNJ L
«dB ÊU t??MJ Ë W?? «d qJ?? UN?? H
UN?? H s ŸU b « vK U —Ëb d??Q
b Q
Ë f U*Ë Áœ«d qO s tMJ9 r Ë
UN UB "«Ë UN N Ë q u% w qA t √
œb Ë t UO UO X% s UMOJ q «
¡U √ q UJ W dH *« U??MFD « b b UN
U{—√ XDI Ë U «u —U U*Ë U b
oK √ Ë UN d
…—«eG UNM ·eM
¡U b «Ë

Àö « w «u v?? « WOCI « —«u √ œu??F

UMO ö « w »U?? Âb √ U bM «uM
X – q W1d »UJ
—« vK Ád??L s
U dL s UM d??AF « w …U UN O {
w XK « Ë UN d?? s XF «œ UN _
Áœ«d w U'« qM r Ë UN?? H s ŸU b «
W?? œU « w «u Ë W??F «u « Âu?? wH Æ
szUJ « U UMJ q WJ UN « —œU" «d
b Q U??NKL ÁU??&« w s?? UC « w??
r Ë W uM0 WO UMB « W??IDM*U q UF*«
UN
UO w dO _« ÂuO « t?? √ U bK —b
b w U'« ÊU „«c ¬ —U _« iF —U
dC √ YO UN UB "ù jD Ë …bF « b √
UNzU « w Ÿd Ë WF'« VK s WOL
œd?? 0Ë d?? H « Ÿu??KD Ë W??K U W??KO

‫ﺗﻮﻧﺲ ـ اﻟﺼﺒﺎح‬

dUI « U??N M « o?? w ÈuJ??A …√d?? « X?? bI

–« »U?? q s “«e ô« v « X{dF
UN √ …d?? «–
—UM œ ·ô¬ 7? t?? LO —b U"uB t LK?? UN √
Æ—UM œ 2000 Á—b UO U UGK Ë
X dF
UN √ d – …U H « s _« Ê«u √ v b « U*Ë
UNH
U r — tLK
Ê√ UNM VK Ë t vJ A*« vK
bF Ë UN b «Ë ‰e??M n
U r?? — t LK?? ‰«u'«
s nJ « t??M X K U??LN —UF
s …d??OB …b??
UN "— Âb s t?? X d √Ë UOH
U UN ‰U??B
ô«
·d M t √ XH??A « UN _ ULN ö WK«u w
UN UN
«Ë UN b «u UN FL t u??A U œb Ë —U
tLK
Ê√ UNM VK Ë tF W u A W ö W U S
2000 t LK?? Ë t
«b bN
s X U UO U U??GK
UN q??B
«Ë U “«e « w?? ÈœU??9 t??MJ Ë —U??M œ
cH w U*« mK *« Ê√ U d √ r «d??*« b b UOH
U
X UB U Èd √ WO U m U s tMJ9 Ê√ V Ë
·ô«7? —bI*« UN
b «Ë ⁄uB s t MJ Ë Ád «Ë_
Æ—UM œ
mK *«Ë ⁄uB*« ¡U??H « v « UN
b «Ë X??MDH
U??*Ë
s WF «u « qOUH UN
d Q UN
d H « w U*«
Æ …—u c*« WOCI U X bI ¨UNzU v « UNH √
vK ‚œUË ·d « rN *« vK i I « w??I √ U*Ë
q U t _ WO UA « WM «e « t √ «d «– …U H « ‰«u √
qO √ r ¨w?? uO « t ËdB p??K1ôË q??LF « s
Âu WOCI « w dEM ?? w « f u
WLJ vK
Æ Í—U'« d u √ 27

‫ﻗﻀﻴﺔ ﺗﻬﺮﻳﺐ آدم وﻟﻴﻨﺪة‬

13 ‫ﺑﻄﺎﻗﺔ إﻳﺪاع ﺿﺪ اﳌﺘﻬﻢ رﻗﻢ‬
‫ﺗﻮﻧﺲ ـ اﻟﺼﺒﺎح‬

5 —u*« 12 r œb Ë 5??LN *« WKL v « n??O{√ d ¬ rN ·U??I « »√Ë WO U*√ Â√ s?? å…bMO åË åÂœ¬ò 5KHD « ·U???????????D « WOC w??
5LN *« W????????KL l ◊—u*« 13 r — h ??A « Ê√ 5
b Ë w?? u

UI U?? UD U{ q???????????LF Ë W??O —UG WO?? M q??L s?? —u????? c*«
Æ«b UI
WOz«b ô« WLJ;U o??OI « w{U U —b√ W??O b W U « V?? u0Ë
w{U vK f √ ‰Ë√ qO √ b Ë t UI « s?? s _« Ê«u _ sJ √ f?? u
Ÿ«b « W?? UD Áb??{ —b??√ Íc?? « f?? u
W??LJ 0 w?? U « o??OI «
Æs U
w u
d UN UN ÂbI
ÈuJA XIKD « WOCI « lzU Ë ÊS dO c K Ë
X ¬ WO U*_« t Ë“ s?? t ö bF t √ «d «– UO U*Q rOI ÊU o U??
gOF «Ë s u « ÷—√ v « UOzUN t
œu bF t √ UHOC tO « W UC(«
v « t uJ t ËË ULNzUH U T u …dOB …b bF Ë tOKH W 
Æt IOK
bK œËb d ULN dN
- U??LN √Ë 5KHD « Ê√ U d « XH??A b Ë
pK qLF r b √ UB 13 V dN « WOKL w r U b Ë w —UG
Æ…e U'« f ö*« …—U& w qLF
…√d «Ë W «u b «
Èd √Ë WU «—UO WD «u X9 WOKLF « Ê√ U d « XH??A Ë
Æ…«d J

ÕU 

ÕU 

5 uN 5K?? «d »«b « åÕU B «ò …b d Âe F

ÆW —uNL'« U bL F Ë U ôË q w
W U J « v??K …—b??I « t?? H w?? f Q s?? v??KF
÷dG « w U KD q d Ê√ U d ô« l q UF «Ë
∫ ôU?? *« q w?? t?? N s?? WK?? «d0 U?? u B
ÆÆÆU dO"Ë WO{U d «Ë WOzUCI «Ë WO UL ô«
s W ?? M Ë WO
«– …dO?? W u d V UD*« t u

v ≈ b?? d « o d s?? W??OM u « n?? dF « W?? UD
∫w U « Ê«uMF «
…—Ëd{ l f u
? ÁeM*« ¨d L u 7 Ÿ—U ¨ÕU B «
Æ·dE « vK å UN'« r ò …—U l{Ë
:‫ﻣﻼﺣﻈﺔ‬
…bzUH W?? U W??O U e???? «u Ë W??OMN UFO ??A

Æ5 b M*«

WOz«b ô« WLJ;« —UE √ vK «d R qO √
t L U; Y U « Áb??I w rN f u
b Ë »UB "« W?? ËU Ë q W??OC w
4 W?? K v?? « W??OCI « W??LJ;« X??K √
q Ê√ rN LK o ?? b Ë ÂœUI « d?? L u
‰ËU Ë f u W??Oz«b ô« WLJ;« ÂU √
·d??F t?? √ «d?? «– W??"Ë«d*«Ë —UJ?? ô«
t √ UHOC UN W?? ö vK t √ Ë W??J UN «
Ë UN UB "ù UN N Ë q?? u% ‰ËU r
‰«u Q lM I r w{UI « sJ Ë UNK dJ √
W dA « ÂU √ t
U «d U t{—U Ë rN *«
—d?? r?? W??1d K tBO ??A p?? c Ë
Æ…UO(« Èb tM

«‫ﻳﺒﺘﺰ »ﺻﺪﻳﻘﺘﻪ‬

ÕU 

‫ﺗﻨﺘﺪب‬

‫ﺗﻮﻧﺲ ـ اﻟﺼﺒﺎح‬

‫ ﺳﻨﻮات ﺳﺠﻨﺎ ﻟﻘﺎﺗﻠﻲ ﻋﻤﻬﻤﺎ ﺑﻬﺮاوة‬5
…Ë«dN tOK ¡«b ô«
«d??J √ U??LNO Êu??ME*« ·U??I U Ë
WLN « Ê√ «b?? √ Ë U??LNLF U??LNK
U??LNMO ÷«d??"√ œu?? u W?? bO
÷—√ W??FD ‰u?? U?? ö Ë
ULN "U??A U??LNL U?? U W??O ö
W œU(« Âu w Ë UNuB w
U U U bM U??LNL ULNOK r?? N

V U ULNO « t u
Ë ULN{—√ w
qFH « «œd?? r U??LN √ ô« r ??A «Ë
ÁU??HMF Ê√ ÊËœ ÊUJ??*« «—œU??"Ë
…Ë«dN U U?? d{ tOK U?? b F Ë√
t FO{ s?? “UHK
W d?? 5??O U
WN u*« W??LN « —UJ?? U UJ?? 9Ë
ÆWLJ;« ÂU √ ULNO «
X bI
W??L U;« W?? K ‰ö?? Ë
nK0 W?? —u « o?? w?? W??O U
l?? «— 5?? w?? W??O b*« Èu?? b «
U?? U 5??LN *« o?? w?? ÂU??
dO" W??LN « Ê_ t??OK u* …¡«d?? «
b UA « …œUN?? w Õb UL W U
s « p c u?? Ë «dU Á—U?? U
ÆW bO WLN « Ê√ b √Ë WO C «
wö'« WL U

‫ﻣﻨﺰل ﺑﻮزﻟﺔ ـ اﻟﺼﺒﺎح‬

WLJ;U WOzUM'« …dz«b « X «œ√
Âu ¡U WO U dI WOz«b ô«
XC
Ë 5IOI ◊—UH « ¡UF —ô«
WLN q √ s «uM 5 ULNM
ÊËœ u*« tM r UM « «bL »dC «
q I « bB

Âu WOCI « w ÀU?? _« XIKD «
÷d??F
d?? « 2009 d?? u √ 27
¡«b ô« v « s?? « w ÂbI qN
tIOI?? w??M « q?? s?? n??MF U
‰e??M W??M b “«u?? Q t?? FOC
v « t??KI V u ?? « U2 W??H “u
Âu …UO(« ‚—U YO vHA *«
UH UC0 «d Q 2009d L u 6
UN ÷dF
w « W Uô«
d?? – p?? UN « W?? Ë“ ŸUL?? Ë
¡«b ô« v?? « ÷d??F
U??N Ë“ Ê√
U bM tIOI wM « q s nMF U
s “UHK
“UN ÊU d?? ULND {
…U u « Ê√ X b Ë t?? FO{ q «œ
v « p?? UN « ÷d??F
s?? W??L U
- Ê√ bF ÍdIH « œuLF « w d

‫ﻳﻬﺪداﻧﻬﺎ ﺑﺴﻜﲔ وﻳﺤﺎوﻻن اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻴﻬﺎ‬
«—«d{√ UN U b UNOK ¡«b ô« ‰ËU Ë UNIM Ë
XIK Q …—U*« iF u XFL UN √ ô≈ WGOK
s U u Ë UNMO …b MK U K ÕUOB U UN
dOI
XF d Æ—«d??H U «–ôË U U d
U??L d √ ÕU??C «
UNI «d UN Àb?? U U b «Ë d √Ë UN eM v?? ≈
b √ vK i I « wI √Ë ÊUJ*U W dA « e d v ≈
Æ—«dH U w U « rN *« sB% 5 w 5LN *«
W??LUF U W??Oz«b ô« W??LJ;« ÂU?? √ q??O √Ë
ÃËd)« Y b t √Ë —U t √ œU √ t UDM ?? U Ë
l o??H
« p?? c ôU?? p??K1 ô ÊU Ë s ?? « s??
ÆW d WOKLF ÂUOI « vK tI b
WLJ;« W?? ON b √ Íc?? « ŸU b « ÊU?? Áb U?? Ë
¡«b ôU ôË W d?? « W??OKLF rI r t?? uM Ê√
‰UF √ Ê√Ë p c ÂU s tI «d q WA UH « qFH
b b??A « nMF U ¡«b ô« v??K dB « t?? uM
qO s ‰UF _« —U « ”U?? _« «c vK VK Ë
—b tOK n??OH «Ë b b??A « n??MF U ¡«b?? ô«
tM dGË WO UL ô« t Ëd! …U «d Ë ÊUJ ù«
Æs « s ÃËd)« Y b t √Ë WU
d ≈ rJ(U ` dB «Ë W{ËUH*« WLJ;« —dI
ÆW K'«

n dA « ¡UO*

‫ﺗﻮﻧﺲ ـ اﻟﺼﺒﺎح‬

WLJ LK WOzUM'« …dz«b « «d R dE
WN Ë q u% WOC
w f u WOz«b ô«
vK ¡«b ô«Ë b bN « WD «u h
b
Ë W uu*« W
d «Ë U U{— ÊËœ v √
·UI ≈ W U UL b √ q ÊU U UNO ◊—u
Æ—«dH U w U « rN *« sB% 5 w
2010 ”—U?? 13 a?? —U t?? √ l??zU u « b??OH
Ë
¡U?? WF U?? « w «u Ë w dG « ÂdJ « W??IDM0
¡«d ≈ œb??B X U b?? Ë —UDI « s?? …U X?? e
X uH ‰«u'« U??NH
U WD?? «u WOH
U W*UJ
W ËbO « UN OI ÊUJ H Ë UNM ÊU d I 5 U??A
ÊQ ULN d
Ë U??LN XI K ¨—«dH U Ê«–u??K r
vK Íu?? % X U w?? « W?? OI(« U??NO ≈ «b??OF
Ɖ«u'« UNH
U q UI UN «—œ h

‚«—Ë√
Ò
UNO ≈ UF —Ë i?? d « s ÊU U??A « UH u
U bM
vK UMOJ?? l??{ËË t?? «—c U??L b √ U??N uD
v ≈ U öL r XLB « Âe K
ÊQ U «d √Ë UN —
U*Ë UNOK ¡«b ô« ôËU Ë w dG « ÂdJ U Áe?? M
U dF s w U « rN *« UNJ?? »ËdN « X ËU

‫ﺻﺒﺎح اﻟﻌﺎﻟﻢ‬
‫ﻣﺠﻤﻊ ﻣﺤﺼﻦ ﻟﻠﻮزراء ﺑﺎﻟﻘﺪس وﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺗﺤﺖ اﻷرض ﻓﻲ ﺣﻴﻔﺎ‬

‫ﻣﻊ ا ﺣﺪاث‬

‫إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺗﺴﺘﻨﻔﺮ ﻟﺤﺮب ﻏﻴﺮ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺗﻄﺎل ﻏﺰة وﻟﺒﻨﺎن وإﻳﺮان وﺳﻮرﻳﺎ‬

»d(« U u —UMO bF Ë UOK «œ —ËUM qOz«d ≈

‰U w t uKFHO??
U??L U??O U `?? dB «
œ«d √ »U D« ÊËb d q ∫»d(« XF b «
…œUO X U U??L Æô Â√ ¨q??LF « v ≈ r??N özU
wKOz«d??
ù« gO'« w?? W??OK «b « W??N '«
vK ¡«œu?? « ”UO _« l “u UN O U s??
w WF «u « p?? – w U??0 ¨WOK;« UDK?? «
U uKF*« V?? Ë ÆW d F « W Ëb « ‰UL??
‰ö qLF ?? Ô
”UO _« Ác ÒÊS …d u *«
t Ò _ ¨Y '« nK ¨U??N ôb « ‰U w ¨»d(«
¨WOL??
d « WOKOz«d??
ù« U??F u « V??
oLF « w?? 5??M «u*« s?? «d??O «œb?? ÒÊS??
Æ»d(« ‰ö Êu UBO


u Ë ¨d « T U …«–U 0 «d 20 oLF Ë
ÆœuN U d Ë w uJ q uL
v??M *« ÒÊ√ v?? ≈ åÂU?? —ò vH??A Áu?? Ë
l YO ∆—«uD « ôU w Âb ?? O

vH??A *« ¡U??M wN MO??
Ë ¨d d??
w??H _
Æ5 U bF b b'«
‫ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺑﺎﻟﺨﺴﺎﺋﺮ‬
…—«“Ë X U ¨ «œ«bF ??
ô« fH —U?? ≈ w Ë
lOL s?? W ËR?? *« ¨WOKOz«d??
ù« W B «
…—UL
« l “u qOz«d??
≈ w UOH??A *«
5H!u*«Ë w?? D « r UD « œ«d?? √ l??OL vK
rNM VK Ô Y??O ¨ŸËdH « v ?? w ‰ULF «Ë

q«u © ôU Ë® WK ;« ”b??I « ? …dUM «
W?? œUI « W??N «uLK UN «œ«bF ??
« qOz«d??
«
Ë√ w UM K « åt??K « »e?? ò bÒ ??{ ‰UL??A « w??
å”UL ò W d b{ »uM'« w Ë√ ¨U —u??

5 N '« v??K ÌÊ«Ëb s?? Ë√ ¨WOMOD?? KH «
b{ »d s?? ôUL « V U v « ¨W u??

ÆÊ«d «
…œU U dB b bN « WG v ≈ W U{ùU
wM _«Ë w??
UO « 5 u ?? *« s qOz«d??

»d(« Ÿôb « ‰U w ÊUM o b u «Ë
o ?? «b bN «Ë ¨WO « t OM dO b Ë
W ON ÂUF « bzUI « V U s å”UL ò W d
ÂuI ¨j ö ·√u ‰«d??M'« ¨ÂœUI « ÊU —_«
vK «u??D …Òb??F WOKOz«d??
ù« W?? uJ(«
dOC% vK n??JF UN √ v ≈ dO??A ÷—_«
ÆW bOKI dO »d WN «u* WOK «b « WN '«
‫ﻛﻤﺎﻣﺎت وﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎت‬
Ò w?? « «uD)« 5 s Ë
w UNM Êö ù« WN '« …œU??O ÂUO W d F « Âö ù« qzU??
Ë
v??K W??O «u « U?? ULJ « l?? “u W??OK «b «
Ác?? XKLJ ??
« b?? Ë ¨5OKOz«d??
ô« l??OL
ÆWO UF « UN HKJ s r d « vK WKL(«
qOz«d
≈ w »UIM « nA ¨‚UO?? « fH w
X% vH??A d √ ¡UM f??
√ ¡U??
—≈ s
W b) U??HO WM b w?? r?? UF « w?? ÷—_«
s …b «u Ë ∆—«u??D « ôU?? U?? UO «
ÆWO U « ÊUM »d Uö
«
œU √ UL UHO w åÂU —ò vHA `{Ë√Ë
l{Ë s vN « t √ ¨wKOz«d??
ù« Êu eHK «
W U
36 X «œ WOKL w vH??A *« f??

Ò W??K«u
VFJ d ·ô¬ 7 V UN ö Æ`K *« XML
ù« s
U/Ëœ 20 W U?? vK b b'« ¡UM « b 1Ë

‫ﻃﺎﻟﺐ ﺑﻮﻗﻒ اﻟﺼﺮاع »اﻟﺜﺎﻧﻮي« ﻣﻊ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ‬

‫ﺑﻴﺮﻳﺰ ﻳﺪﻋﻮ إﻟﻰ اﺋﺘﻼف ﻣﻨﺎﻫﺾ ﻹﻳﺮان ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ‬

wKOz«d ù« fOzd «

‰Ë√ ¡U?? W?? eOKI ôU W??LK w?? ·U??{√Ë
r??N …b?? *« U?? ôu « ‰ËU??% U??LMO ò f?? √
rNH Ê√ U??MOK qOz«d??
ô W??OM ô« U?? UO ô«
U ôuK WOM ô« U UO ô« 5OKOz«d
ô« s
Ê√ UMMJ1 ’U)« jO « UM uK??
Q ÆÆÆ…b *«
Ê«d ô i UM ·ö?? z« 5J9 «c wMF Ë b??OH
s WL U?? *« ÊuJ s ÆÆÆj??
Ëô« ‚d??A « w
UM «d n?? u ÊuJ ??
U/«Ë U Êö « o?? d
åÆ5OMOD KH « l Íu U «

‫ﻣﺪﻳﺮ اﻷﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي‬
‫ﻳﻘﻴﻞ ﺛﻼﺛﺔ أرﺑﺎع اﳌﺴﺆوﻟﲔ‬
‫اﳌﺤﻠﻴﲔ ﻓﻲ اﻷﻣﻦ‬

‫ﺑﻘﻴﺔ اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻷوﻟﻰ‬

‫رﺟﻞ آﺧﺮ ﻣﺤﺘﺮم‬

‫اﺧﻔﺎﻗﺎت‬

bF ‚«dF « w?? WO?? UO « WOKLF « t «u Íc?? « ‚U??H ô«
s WO UOM « U?? U ô« v??K dN?? √ W ?? s d
√ wC
bO?? ‰«“ U W uJ(« nO Q vK ‚UH « v ≈ q??u « ÊËœ
sDM?? «Ë vK q(« vBF ?? « Ê√ bF ¨œ«bG w n?? u*«
u wJ d ô« f??Ozd « VzU UN?? —U w « ◊uGC « r —
Æ‚UH ô« vK 5O «dF « qL w …—U “ s d
√ d Êb U
l «d bd U?? U !« v ≈ W U p?? UM X?? O ÊUM w
U —u?? W KB* qO9 —u ô« b Ê√ bF wJ d ô« –uHM «
œU$ …—U “Ë ËdO w tK « b Ë b?? ô« WL VI Ê«d ≈Ë
Æw{U*« Ÿu ô«
WO?? UO U?? KI U??D d w??J d ô« –u??HM « «b?? ÊôË
WOK «œ ◊uG{ bO Ë j Ëô« ‚dA « w W —u ·«d ô
WOLOK ≈ q «u ÊS Wz—U Èd √Ë W K U UC Ë ¨WO —U Ë
ÆwJ d ô« ÕuL'« ` w U —Ëœ X F U —Ëb
…dU; sDM «Ë UN c w « ôËU;« q q??A ÂU Q
ÂuO « U wLOK ô« U?? –uH ÊS WO Ëb « U uIF U Ê«d?? ≈
bN??A*« w rJ « X UD ?? « Ê√ bF tOK ÊU U2 Èu?? √
oA œ 5 U öF « w ŸbB « »√— bF ULO?? ô w «dF «
vK r U u Ë ¨t ôË WON M*« w «dF « ¡«—“u « f??Oz—Ë
q √ s ‚«dF « w WO «d ô« W??zbN « W U ‰u sDM?? «Ë
¨UM ¬ U U « U œuM' s R U0 w?? UO « o «u « œU «
sJL w ÊU ?? UG √ w V U??A dO w «d ≈ —Ëœ v ≈Ë
Æw UG ô« lIM *« s WMJ2 dzU q Q »U ô« s
w «d ô« Í—u « —u;«
vK U??N U —ô Ê«d??N ‰e w?? sDM?? «Ë XK??A ÊôË
U —u?? œUF « w `KH r Ë ¨ÍËuM « UN U d s l «d «
WOLK?? « WOKLF « p d UN U??N “UG r — U —U?? s
Í—u?? « w «d ô« —u;« ÊS ¨q ;« Êôu'« ’uB
d
√ Âu??O « Ëb WIDM*« w?? wJ d ô« –u??HMK ÷—U??F*«
WO?? UO « W FK « ◊u??O w tLJ% “«d?? ≈ u?? U?? U b «
t LK t ` B UO d l t?? ö d uD w `$ Ê√ b??F
U öF « t bN?? U bF ULO?? ô WIDM*« dOB d dI w
s dO
J « Ê√ X??
O ¨—u?? b s?? WOKOz«d?? ô« ØW??O d «
ÆVO √ q UN sDM «Ë U UIK w « U dC «

w z«— f —œ≈ &

‫ﺗﻨﺎﻓﺲ ﺷﺪﻳﺪ ﻳﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ‬

s d « w WI U « WO U*d « U U ô« s bNA
w UN??A « bOF??
s q o?? n??O u …d??A
WOIOI WDK
v ≈ r œ«b √ WL d w WFOA «
rOEM W??OC w 5?? uKD*« lLO??A s?? Ë
Æ U U ô« ‰ö s
Î «d??O √ U??ND { - w?? « W??O U —ù« WJ ??A «
‫ﻣﺬﻛﺮﺗﺎ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﺮﺑﻮل‬
W UM*« w WOzUCI « W dA « XMK √ UN U s
Æås d « WJKL0
—b??√ å‰u?? d ù«ò W??O Ëb « W d??A « Ê√
W d W d( ÂUF « 5 _« u w UNA « bOF
Ë
w 5OFO?? 5D?? U o n??O u w?? d c
W d lLOA d b ULMO ¨WO ö??
ù« s d «
w?? ÷d?? H*« U??LN —u 5?? uKD s?? d «
“d √ s WIAM*« ©o ® WO «dI1b «Ë U d(«
V?? ¨œö « w wJK*« ÂU??EM « b{ j??D
‚U u « WOFL s d « w WOFOA « U d(«
Æf « Í—U ≈ d dI
ÆWO ö
ù« wM u «
Ê√ s d « ¡U √ W U Ë t d??A ÊUO w ¡U Ë
d L ??
lKD w sK √ Ê«cK « Êö d « rN Ë
Õd WOzUM'« W?? œ_«Ë Y U LK ÂUF « d?? b*«
s d ¬ Î UD?? U 21 l?? ULNHO u s?? w??{U*«
—b√ò ©‰u?? d ô«® W??O Ëb « W d??A « ÊQ
Æs d « w WOJK*U W U û jOD U

qGO ?? ÂU??
W??
—b ò v « UN YF w Ò « t U??
— w ‰uI V åw p U ò Ãd?? *«
UNLKF qOz«d
« …—U e ≠ UOÒ zULMO
t HB t œ w Ò « ≠ ”bI U åÊu eHK Ò «Ë ULMO K
Ò
qOz«d??
« √b 5 ò ∫ …u ÒbK tC — —«dI UNO
«d ô« vK YF qJ??A „uK?? U
Ò
ÆÆÆ WOÒ U « …eÒ w …UO(« ` B 5 Ë 5OÒ MOD?? KHK ‰œU Âö??
„UM ÊuJ 5 Ë
¨WOÒ zULMO «
Ò Êu Q??
U bM
Ò t «d „UM ¡ö eÒ « „—UAO qOz«d??
« v « V c s ‰Ë√
åqOz«d
« v « W {«Ë W U
— UFOL q
d Ê√ rzö*« sL X u « p – v Ò Ë sJ Ë
vK oOKF Ò « ¡d*« ‰ËU Ê√ ö√ ‚ËcÒ « Âb s U0—
Ò q W «c?? «
Ò s ÊuJO??
UF
W U# Ë WOÒ U «Ë U b dDI w Ò «Ë åw p U ò W U??
— UN MLÒ C w Ò « ULKJ « Ác
b?? H
w Ò « …d&d Ò « W U 0 ÊuJO??
UNOK oOKF Ò « W ËU ÒÊ_ ≠ jI ô ≠ W UN?? Ë
ôôœË ÊUF s U??N ULK tOK ÍuDM U0Ë U??N uLC0 ŸU L ??
ô« …cÒ UNz—U vK
tO X √Ë UN ôôœË U??NO UF ULKJ « tO b??I s “ w WO «—Ë WIOL WOÒ U?? «
Ò
W U ≠ W —UH Ác Ë ≠ …dC *«Ë
åW??OÒ «dI1Òb «ò WOÒ dG « UFL #*« w åW??LKJ «ò
Ÿ«dò v??LÒ ≠Ëb U?? vK ≠ «u O√ s?? dJÒ H Ë 5OÒ ??
UO
s å”Òb??I*« r?? u «ò
Ò ULKJ « Ác ¡«—Ë ÒÊ_ U/«Ë
Ò ÆÆÆ≠ lOL'« tÒK « v U ≠ å «—UC(«
UN ôu b Ë W U#A «
åw p U ò v b Âd ÊU?? «Ë q — ≠ wH ‰uI ôË ≠ nI WIOLF « WOÒ U?? ô«
ÆÆÆ5 d ;« ‰U dÒ « d ¬ ÊuJ Òô√ u d

w ö Òe « s &

f??Ozd « ‰U?? © ôU Ë® W??K ;« ”b??I «
X U dB w e dO ÊuLO?? wKOz«d
ù«
U öF « vK ÿUH K W U qOz«d
≈ Ê≈ f √
rNH Ê√ V# UN «Ë …b *« U ôu « l …bO'«
l Âö « oOI sDM «Ë V UD d √ qJA
Æ5OMOD KH «
5OMOD?? KH « l Ÿ«dB « ¡UN « Ê√ e dO d?? –Ë
UN H …b *« U ôuK wM ô« l{u « “eFO??

ÆÊ«d « ‰e vK b U O
Ë j
Ëô« ‚dA « w
w??
U uK œ ‚“Q q! w U dB « ¡U?? Ë

w Âö?? « WOKL ¡UO « w iO ô« XO « œuN d
F l
q«u *« wJ d ô« »U ?? ô« d «u Ë ¨j?? Ëô« ‚dA «
W UO ÊQ Ëb ¨ÊU UG √ w t «u ‚UH «Ë ‚«dF « s
w UO « À—ô« ‚“Q s ÃËd)« w W uF b& U U Ë√
Æ‘u ×u tHK t d Íc « ÍdJ F «Ë
l 5D?? K w?? «œb?? W u?? « W??OKL Q??HD « b??I
WO dG « W??HC « UM u ?? w ¡UM « qOz«d?? ≈ …œËU??F
¡UM « bOL& œb??9 w WOJ d ô« «b?? UM*« q W??K U
U U Ë√ …—«œô W?? u W d{ p – bF Ë ¨s dN?? …d H u?? Ë
—U?? *« p d% q √ s 5 U ¡U “ UN c w « U œuN'Ë
ÆwMOD KH «

‫اﻷﻧﺘﺮﺑﻮل ﻳﻄﻠﺐ ﺗﻮﻗﻴﻒ رﻣﺰﻳﻦ ﻣﻦ اﳌﻌﺎرﺿﺔ‬

‫رﻳﺸﺔ‬

ÂUF « d b*« Ê« f « W dz«e'« s u « W??HO  œU « © ôU Ë®dz«e'«
w …dO «dOOG ÂU q U wMG « b ¡«uK « Ídz«e'« wM u « s?? ö
¡«uK « Ê« WHO B « b «Ë ÆtMOOF vK dN « WF —« s q « bF t eN «
v u Ë WIOKH u e?? eF « b fOzd « s 5 dI*« s?? d F Íc « q?? U
25 w qO « Íc?? « w?? u wKF UHK WOK u s l U?? « w t BM
Æs ô« w 5OK;« 5 ËR *« ŸU —« W&ö& ‰U « ¨ÍdHO
X U «dOOG « Ê« WOM « —œUB v « «œUM
« WKI *« WHO B « œU «Ë
ÊU ◊U { rNK q Ë Æ48 q« s U ôu « s « ¡U??
ƒ— s 5F —«
Æb Âu UOL
— rN OBM r Ê« ÷d H
«dOOG ÂUOI « Á—«d??I W «d Èb «ò q U ¡«uK « Ê« s u « d?? «Ë
w ◊U C ô«Ë q??LF « ·Ëd??! 5?? %ò w q?? L t?? b Ê«Ë å…d??O
WOKLF « Ê« WHO B « b «Ë ÆWF??
«Ë dOND WOKLF ÂUOI «Ë å·u??HB «
5 «dOOG UC « ÂuIO??
wM u « s ö ÂUF « d b*« Ê« YO t M r??
¨ U bK …b qL??A W —«œ« W O …dz«b «® ådz«Ëb «ò w?? s ô« w ËR??
Æ©W ôu « qJA dz«Ëœ …b Ë
U ôu U WOzUCI « W d??A « w «dOOG U??C « q U ¡«uK « ÂU?? b Ë
ÊU Ë Æt?? H —bB*« V?? W??OK «œ U?? «dB b l??{Ë v?? « UOF??

—b w « ©»d?? ® ÊU?? LK W ôË s —b *« ©WM??
58® q U ¡«uK «
w Ë ¨Í—uNL'« ”d(« 2008 cM œuI ¨UC « WIOKH u fOzd « U??NM
ÆwM u « „—b « w W M « …b Ë

5 UOM wKOz«d
ô« ¡«—“u « fOz— i — t

b bL sDM?? «Ë V?? UD* Œu??{d « u?? UOM U
WO dG « W??HC « w w UDO ??
ô« ¡UM « b??OL&
Âö « U{ËUH ·UM ??
« sJ1 v WK ;«
Æ5OMOD KH « l
œuN ¡U??L “ ÂU √ U UI √ W??LK w?? e dO ‰U?? Ë
U œdH0 U??M —U ò ∫wKOz«d??
ô« u?? œ«d « U??N Ë
VKD U œu Ë ÆU œdH0 œu u « UMMJ1 ô s??J
d ô« Ëb ô ÆWOJ d ô« …b *« U ôu « W «b
åÆWIOI(« w Ác sJ öN


‫اﻻﻧﻜﻔﺎء اﻻﻣﺮﻳﻜﻲ‬

«bFI 40 5 s «bFI 17 vK dDO?? w «Ë
WO ö??
≈ U?? UL l?? w?? U(« ÊU??*d « w??
b UI vK W??O ULKF « åb Ëò WK l Ë WOM??

ÆÊU*d «
ÕU?? « s WI&«Ë å‚U?? u «ò W??OFL Ëb?? Ë
«b??FI 18 U??N s??LC U?? WOFO??A « o?? UM*«
d??z«Ëb « b??F Ë ¨q?? I*« »«u??M « f??K# w??
—U O « w d* bO u « q ô« UO c WDK *«
Æ¡U M «Ë 5KI *«Ë
UDK?? « qG ?? Ê√ 5 «d*« oKI U d?? √Ë
w « WDK *« …d??AF « Ÿ«d?? ô« e «d l??OL
dEM « iG U??NO «u uB Ê√ 5 UMK s??J1
WM?? « s d √ œ«b √ l?? b rN U ≈ ÊUJ?? s
WM?? K Ê«eO*« WH `O d Ë rN «uQ ¡ôœû
ÆWFOA « s r t F s 60% bK w
‰Ëœ ÂU??L U U?? U ô« Ác?? v??E%Ë
…d
_« w Èd W œuF?? U ¨»dG «Ë —«u'«
WN «u w U —œ s d « w WOM « WL U(«
ÆWIDM*« w WO «d ù« UDD *«
‚«dF « w?? WDK?? « v ≈ WFO??A « œuF l Ë
…b *« U ôu « t?? œU Íc « ËeG « »UI √ w??
‰Ëœ w WM?? « ÂUJ(« v??A 2003 ÂU w
WDI s d « `?? B Ê√ s WO dF « Z??OK)«
`$ «–≈ wLOK ù« ÂU??EM « w?? WO U « n??FC «

WO??
UO
«d?? u j??
Ë © ôU Ë® W?? UM*«
ÂuO « s d « w Êu?? UM « t u WOHzU Ë
ÊU*d rN «u —U??O ô Ÿ«d ô« o œUM v?? ≈
127 w?? U ô« ‚U ?? « w?? „—U??A ˨b b
35 vK Êu UM r Ë ¨¡U 8 rNMO U d
–≈ ¨»«uM « fK# w «bFI 40 q√ s «bFI
Êu d UN “U b WOI *« W L)« b UI*« Ê√
ÆWO e U
WOM √ «¡«d?? ≈ q??! w?? U?? U ô« w?? Q Ë
vK i I « w??I √ YO WFO??A « b{ W?? —U
«uLN « WFO s œ ‰U — rNMO s UD?? U 23
t?? U ù w??
UO « ÂU??EM « v??K d?? P U
b?? U aO??A « i?? d Ë Æt??OK »ö??I ô«Ë
ÊËR??A «Ë ‰b??F « d?? “Ë W??HOK ‰¬ w??K s??
W d# « —U « U U ô« dBO Ë WO ö
ù«
ÆW OF s d « w WO «dI1b «
Ê≈Ë lOL'« V u ÂUEM « Ê≈ “d Ëd ‰U Ë
»√—Ë WO??
UO « W —U??A*« …œU “ u?? ·b??N «
oKF ô d _« Ê√ ·U??{√Ë ÆwHzUD « ÂU?? I ô«
rz«d »UJ —« U/≈Ë WOM _« «¡«d ù« b bA
Æ U U ô« l UN u Ë s «e
‫ﺗﻨﺎﻓﺲ ﺷﺪﻳﺪ‬
W UL d?? √ w Ë ‚U?? u « W??OFL f?? UM Ë
WO dF « WO#OK)« W Ëb « w WOFO WO
UO


‫ واﻻﻧﻔﺼﺎل اﳌﺪﻋﻮم ﻣﻦ اﻟﻐﺮب‬..‫اﻟﺴﻮدان ﺑﲔ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء اﳌﺆﺟﻞ‬
jHM « dO UM oKG bI qI ?? ¡U H
U ·«d ô«
t jO% Íc « »uM'« w W —u W&—U V O
U2
ÆV U q s W UO «
Ê« UC √ Ê«œu?? « d d WO F??A « W d(« X U Ë
«b «–≈ WIDM*« q I vK uB b »uM'« ÊU*d
dO O??
U u Ë U d ¡U H ??
ô« ¡«d « Âb ‰UL «
ƉULA « VC
ô nMF « ‰U??L √ v?? « …œuF « ÊS?? ¨d ¬ b??OF v??K
sJ Æ5 U'« s?? Í_ W?? œUB ô« `?? UB*« Âb??
s qJ W ?? M U d UA*U ÊU u ??A s ¡U H ??
ô«
ÊQA Õu{u « v ≈ Ê«dI H Ë 5O uM'«Ë 5O ULA «
‰ULA « 5 œËb(«Ë …Ëd « ÂU «Ë WM «u*« l{Ë
WM U??
◊UI Ác q Ë WODHM « o UM*«Ë »u??M'«Ë
U «eM « Ác q ÊU U'« lD ?? r «–≈Ë ÆWKL
ÆWOK;« U??FL #*« 5?? U U ?? « «c?? d#H b??I
»d v « «œb??# »uM'«Ë ‰UL??A « «c d# U??0—Ë
Æ…—ËU#*« ‰Ëb « UN d&Q


Ê«œu?? « d d WO F??A « W?? d(« d??B Ë Æd?? «
b u*« w ¡U H
ô« ¡«d « vK »uM'« vK WMLON*«
ÆtOK oH *«
UNH u0 W?? d(« p?? L W?? {«Ë »U ??
√ „U??M Ë
U —UB √ W??zbN UN Ë√ q?? ô« vK s «d « X?? u « w??
vK l?? u *«Ë «d??  Êu??IOD ô s?? c « 5??O uM'«
o ô UL ƉUBH ô« ` UB «u uB Ê√ l
«Ë ‚UD
qO Q b d Âu?? d)« Ê« WKzU ‰UL??A « w W?? d(«
Æ»uM'« jH vK …dDO U ÿUH ö ¡U H
ô«
r#(« «cN `?? —_« vK ÊuJO??
U WK d w s??J
ÆdO&Q 5LEM*« t «u w « WO ?? uK « q U??A*« s
ÁœdH0 »u??M'« t d# ¡U H ??
« ÕU$ n u O??
Ë
ÆtK IO
w Ëb « lL #*« ÊU «–« U vK
Æp c U O d « Ác??N UC √ ‰UL??A « q I Ê« V# Ë
UO U »u??M'« s?? Ãd ?? Íc?? « j??HM « q Ê√ –≈
qBO t??zUMO Ë ‰UL??A « V??O U √ ◊u??D d?? d??1
‰UL??A « i — «–≈ ôU(« ≈u??
√ w Ë Æ‚«u??
ô« v «

‫ﺗﻘﺮﻳﺮ‬

‫ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺤﺖ اﻷرض‬
b å u?? Ëd √ uF b ò W??HO  X?? U Ë
WO uJ W??D s?? «d?? R »U??IM « XH??A
WO dG « ”b??I « w lL# ¡UM WOKOz«d??

¡«—“u?? « f??Oz— t??O ≈ Q??#K ¨÷—_« X??%
»d Ÿôb « ‰U w ¨t —«“Ë ¡UC √ w?? U Ë
—U ô« 5F c Q jOD « ÒÊ√ v ≈ …Î dO??A
¨W bOKI dO W K
Q nBI ”bI « ÷dF
ÊuJO??
¨t jD *« v??M *« ÒÊS?? w?? U U Ë
¨W bOKI « d??O W K??
_« vK v?? U??OÎ B
ÆVO √ q w —œUB*« V

10

60 WM « ≠ 19779Ø251 œbF «
2010 d u √ 23 X «

b w «œu « ŸU b « d “Ë ‰U © ôU Ë® ≠Âu d)«
qO Q v ≈ W?? U „UM ÊuJ b?? t « 5?? rO d «
w jHMK Z M*« œö « »uM ‰öI
« vK ¡U H
ù«
b Âu d)« W?? uJ Ê√ vK Êü« v d?? R Èu √
Æ¡U H
ô« qO Q v « vF
«c UN v œ√ w « ŸU?? b « d “Ë U dB w c ??
Ë
v i d Íc?? « »uM'« l?? «d?? u « Ÿu ??

w ¡U H
ô« ¡«d ô œb;« b u*« dOOG WA UM Êü«
WOCI « Ác Õd?? Ê√ UL ÆÂœUI « wH U s l??
U «
X u « ÊU «–≈ U ÊQ??A ôb b b s qF??AO
UMK
w w —U « ¡U H ??
ô« «c ¡«d ô Ê«œu?? K ÕU *«
ÆbH b —dI*« b u*«
b ¡U H ??
ô« qODF Ê« s q??FH U ·ËU —U??&Ë
wH Æt uM Ë Ê«œu « ‰UL 5 «b b U «d d#H
5O UL??A « qu Âb Ë oOC « wM e « ‰Ëb'« q??!
…d d*« U ö)« s WLzUI W u?? v ≈ 5O uM'«Ë
qO Q « ‰U??L « ` B Êü« v ¡U H ??
ô« ÊQ??A

‫ﺻﺒﺎح اﻟﻌﺎﻟﻢ‬
‫رﻏﻢ ﺗﻮاﺻﻞ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت‬

‫دﻋﺎ »اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ« ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻴﻬﺎ‬
‫ ﺣﺴﻢ‬..‫ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‬:‫اﻟﻤﺎﻟﻜﻲ‬
Í—u t
ôË WON
M*« ¡«—“u « f??Oz— U œ © ôU Ë® œ«bG
v ≈ »U c U Ÿ«d?? ù« v ≈ WO?? UO « q
J « ¨f?? √ w??J U*«
fOz— —U??O
«Ë t fOz— —U??O
« W Q?? r?? ( ÊU*d «
w «œb ¨œö?? « w WO?? UO « W “ô« ¡UN ô W?? —uNL'«
w WO «dF « W??LzUI « W —U??A v??K td t?? H X u «
ÆW uJ(«
W Q r w wM u « n U
« WKJA ò Ê≈ ¨wJ U*« ‰U Ë
ŸUL ùU UIH
Êu??J œUJ n U
«Ë ¨Êü« X??K Ô t ?? d
q
J « q F
?? Ê√ …—Ëd{ò vK «œb??A ¨åt ?? d vK
t fOz— —UO
ô »«u??M « fK v ≈ »U c U WO?? UO «
`?? d Á—Ëb nKJO?? Íc « W —uNL'« fOz— »U"
« r
w u
¨wM u « n U
« ` d u Ë ¨d _« WO UOM « WK
J «
Æå¡«—“u « fOz— VBM
w WO UO « WOKLF « WF UI w q
J « iF W — ‰u Ë
iF « W —ò Ê√ wJ U*« 5 ¨W uJ K U Oz— Á—UO
« ‰U
ôË rN b" ô WO?? UO « WOKLF «Ë W?? uJ(« WF UI w??
¨WF UI*« »d?? iF «ò Ê√ v?? ≈ «dO??A ¨å‚«dF « Âb??"
ÆåbK K Ë rN …dO dzU W O
M « X U Ë
WO «dF « W??LzUI « W —U??A vK t??d w??J U*« `??{Ë√Ë
bN??A
WK I*« ÂU?? _«ò Ê√ «b?? R ¨…b b'« W?? uJ(« w??
sL{ ÷ËU??H
K W?? d «u?? œË Y?? b Ë U??{ËUH
ÆåÍ—u
b « nI «
w ¨‰Ë_« f?? √ UO d
…d??OB …—U e ÂU?? w??J U*« ÊU Ë
fOz— VBM0 t??$UH
ô wLOK ô« bO Q
« b??A( vF??
Æ…b b'« W uJ(« w ¡«—“u «
‰u tK « b w d
« fOzd « l U œU w??J U*« Èd √Ë
l ŸUL
ö …d??I « WLUF « v « t?? u r ‰u MD?? √ w
b t
u X?? U Ë ÆÊU?? Ëœ—√ V??O V — ¡«—“u?? « f??Oz—
ÆdB Ë Êœ—ô«Ë U —u Ë Ê«d « …—U “ p c XKL

..‫ ﻋﺎﻣﺎ‬62 ‫ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺗﻘﺮ اﻟﺘﺮﻓﻴﻊ ﻓﻲ ﺳﻦ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ إﻟﻰ‬

…UHB*« ‰u 5 dC*« —UB pH W dA «

b U U?? «d{« ÊQ?? U œUI
« ‰U??
ÆÂUF « ÂUEMK «b bN qJA
…UHB*« w?? W?? UIM « q?? 2 s??J Ë
t
M Íc « Âu N «ò t ?? œ—ôu
«u U s c « ‰U??LF « vK W d??A «
廫d??{ô« w?? r??NI Êu?? —U1
w??AO W?? uJ U?? —UL0
»d(« ÊU « 5 “UM « l W ËUF

UNL e
ÊU w
«Ë WO U « WO*UF «
ÆÊU
O ‰U —U*«
U??M" —U w?? U?? —d b??I ò ∫‰U?? Ë
ÂuO «Ë ¨åW??O U
O UE(ò …b??F
UM U ??
J vK Âu N ÷d??F

W?? b UI
« U??M «Ë—Ë W??O UL
ô«
åÆ»«d{ô« w UMI Ë

Íc « »«d??{ô« o?? U??N —œUB*ò
‰ËR?? *« ‰U Ë åÆ—u
?? b « tKHJ
∫f √ Á—b« ` dB w?? w UIM «
¨t
uJ Ë W —uNL'« fOz— Ê≈ò
q U??A « —UHM
?? ô« rNJ —« Ê« bF
Õö??ô r??NDD b??{ ‰U??LFK
”d
L
« «Ë—d ¨Íb?? UI
« ÂUEM «
ÊuKO1Ë q?? U
« s —«b?? ¡«—Ë
lLI « U?? UO ÃUN
« u?? Êü«
åÆnMF «Ë
t —b« Íc?? « Âu?? d*« Ê« d?? c
v??K ‰U??LF « —U?? ô W?? uJ(«
w tOK oKD rN UL « v « …œuF «
u Ë ¨å…—œUB d «ò dO F U d
w Á—«b« W uJ(« lOD
?? d «

…U??HB* W d??A « t?? cH Íc?? «
‰ËR?? *« n??Ë ¨©Íu?? Ëd ®
œ—ôu ‰—U?? w?? dH « w?? UIM «
W d??A « UN X U w??
« …u??D)«
X??% d?? U??N ô åW?? OCH U ò
U?? UIM « X?? U Ë ÆÂö??E « `??M
5?? u v?? « X?? œ b?? W??O ULF «
ÃU
ö U «d{ô« s 5O U{«
s?? l?? — W?? uJ(« j??D v??K
…œU “Ë ¨U U 62 v « 60 s b UI
«
s Íb UI
« V «d « ‚UI
« s
ÆU U 67 v « 65
‫ﻣﺼﺎدرة اﻹﺿﺮاب‬
Íc « ¨u O —U d bI
« ¨t U s Ë
W uJ(« ¨©CGT® W?? UI ”√d


‫أﻣﺮﻳﻜﺎ ﺗﻨﺸﺮ »ﻟﻴﻨﻜﻮﻟﻦ« أﻣﺎم اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﻠﻴﺞ‬
W u'« Ÿ«—c « UNM
vK b u UL ÆW??O u N «
«d??zUD « s?? »«d?? √ 9 s?? W?? uJ*« W??O U «
åX —u ò «dzU s?? »«d?? √ 4 UNM ¨WO U
I «
å116ò r?? — b «Ë »d?? Ë åX —u d u?? åË
f??
«Ë dJ *« —«c û «d??zU rC Íc?? «
å131ò r?? — »d?? Ë ¨…dDO?? «Ë …œU??OI «Ë
¨ UO Ëd*« s?? ÊU d?? Ë ¨WO Ëd
J ù« »d K
ÆqIM « «dzU s »d Ë

…d*« UN ≈ ‰U YO ¨Ê«d ≈ vK »d K Z Ëd
K
q rJ(« U U Ë√ „«—U fOzd « w u cM v Ë_«
w
K U dAM sDM?? «Ë UNO ÂuI w
« ¨5 U
X Ë w ¨ÊU
UG √Ë Ê«d ≈ s »dI U «dzU
«dzU W??K U œu Ë W??OJ d _« …—«œù« b?? R
Æås uJMO ÂU «d √ò dA q jI …b «Ë
åÊU Ëd Í—U ò «dzUD « WK U Ê≈ l u*« ‰U Ë
vK Ë WO «d ù« q «u?? « q UI Êü« …œu?? u
åe??M —U*«ò «u?? Ë W?? u'« «u??I « U??NM


WOJ d _« ŸU b « …—«“Ë XMK √ © ôU Ë® r«u
…b??
*« U?? ôu « Ê√ ¨Î«d?? R åÊu?? U
M «ò
ÂU «d √ò W??O U « «dzUD « WK U d??AM X U
‰UL?? Ë w dF « ZOK)« W??IDM w ås?? uJMO
V??I Êu?? U
M « Êö?? ≈ ¡U?? Ë Æ»d??F « d??
¨w{U*« b _« ZOK)« ÁUO v ≈ WK U(« ‰uË
ÆwJ d _« f U)« ‰uD _« …œUO dI YO
wM _« åUJ?? œ p??O ò l?? u o??K t?? U s??
W ËU w Êu?? U
M « Êö ≈ vK wKOz«d?? ù«

‫اﻟﻘﺪس اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻋﺎﺻﻤﺔ ﻓﻠﺴﻄﲔ‬
‰ö
ô« W?? UO UN ö « W??O U;« ¡U?? M « ‚uI q √
UN U √ ÂU??B
« WLO b u « —«“Ë Æ”b??I « w?? wKOz«d?? ù«
UDK?? « Âb vK U?? U
« Ê«uK?? w?? ÊuOMOD?? KH «
v ≈ «uFL
?? «Ë wMOD?? KH « w(« w u??O WOKOz«d?? ù«
WOKOz«d ù« b uN
« W UO ¡«d 5OK;« ÊUJ?? « …U UF
rNO{«—√ VK Ë r b{ 5M u
*« nM Ë WO dA « ”bIK
ÆWO U ù« rN uI „UN
«Ë
WO dA « ”bI « w sJ U œuNOK ÕuL t ≈ d —U ‰U Ë
…e w Ë UM ‰ö
ô« Ê≈Ë WOMOD KH « …œUO?? « X% jI
ÆqOz«d ≈ W UO vK bNA

o ?? _« wJ d _« fOzd « ‰U?? © ôU Ë®W??K
;« ”b??I «
WLU Êu??J Ê√ V WO d??A « ”bI « Ê≈ d?? —U w??LO
X% jI UNO sJ « œuNOK ÕuL?? t √Ë 5D?? K W Ëœ
W UF « WOKOz«d ù« W «–û d —U ‰U Ë ÆWOMOD?? K …œUO
WK
;« ”bI « w?? Ê«uK?? w( ¡ULJ(« b Ë …—U?? “ ‰ö
s rN U??A ÊuK«uO?? W uL *« ¡UC √ Ê≈ ¨‰Ë_« f √
Ê√ V w??
« WO d??A « ”bI « w q?? v ≈ q??u
« q?? √
Æ5D K WLU ÊuJ
W?? Ozd «Ë d —U r??{ Íc?? « ¡ULJ(« b?? Ë ¡U??C √ œb?? Ë
s W bMN « WD UM «Ë Êu M Ë— Í—U WI U?? « W bM d ô«

‫؟‬

d —U

‫وﻻﻳﺔ ﻗﺎﺑﺲ‬

‫إﻋﻼن ﻃﻠﺐ ﻋﺮوض ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‬
2010/ 53 ‫ﻋﺪد‬
∫oKF
÷Ëd?? VK ¡«d « Íu??N'« fK *« f??Oz— f U w?? «Ë Âe??
F
Æf UI ÍuN'« vHA
*U ÂUEF « W «d r À«b « ŸËdA
∫W —UA*« UHK V
W ON
«Ë ÊUJ?? ô«Ë eON
« …—«“Ë ·d s rN h?? d*« 5 ËUI*« v??KF
å0»ò W??B — q ô« v??K Êu??JK1 s?? c «Ë «¡U??M å»ò n??M W??O «d
«
…—«œôU ‰UB ô« W —U??A*« w 5 «d «Ë d « Ë« —UM œ n « 300 Ω 1 nM
WO dH « …—«œô«® f?? UI WO «d
« W?? ON
«Ë ÊUJ?? ô«Ë eON
K W?? uN'«
UHK V ?? ©WO «d
«Ë WO «dLF « W ON
«Ë ÊUJ?? ô«Ë WO b*« U?? UM K
mK 0 ’ö ôuu —UNE
ô« q UI Í—«œô« XO u
« ‰ö W —UA*«
ÆŸËdA*« wLLB …bzUH «—UM œ 60
∫÷ËdF « ‰u I q « d «
b d « Ë« ‰uu « W uLC Ë W u
" ·Ëd$ w ÷ËdF « q d Ê« V
a —U ® 2010 d L u 23 ÁUB « q « w f U w «Ë bO?? « r U l d «
ÆÍ—«œô« XO u
« ‰ö ©d
F*« u j C « V
J
d ô w «u*« Âu??O « s ¡«b
« U u 90 …b?? t{dF U eK ÷—U??F « Êu??J
ÆWOMH « ÷ËdF « ‰u I q «
∫÷ËdF « .bI
∫w U
« u M « vK WOMH « ÷ËdF « ÂbI
`
H ôò …—U?? Ë t??O « q?? d*« Ê«uM ô« q??L ô oKG w?? —U ·d??$ ?
ÂUEF « W «d r À«b « ŸËd??A0 oKF
53Ø2010 œb ÷Ëd VK
Æf UI ÍuN'« vHA
*U
s 7 œb?? qBH U WMLC*« o??zU u « t?? oKG wM ·d??$ vK Íu??
Ë
∫vK Ë WU)« W —«œô« ◊ËdA « ”«d
U u 90 …b* ` U ©—UM œ 3000® —UM œ ·ô« W ö mK 0 w
u « ÊULC « ?
…d U Ÿœu «bI ÊuJ Ë ÷ËdF « ‰u I q « d ô w «u*« ÂuO « s ¡«b
«
Ë« ©WOJM « „u??JB « q I ô® f U W?? ôu ÍuN'« fK *« i?? U Èb??
s ÂbI*« Öu??/ô« dOLF V ® V?? UB*« Öu/ö U??I UOJM U?? UL{
Æ©s UC « pM « ·d s vC2 …—«œô«
∫WE ö
W —«œô« ◊ËdA « ”«d s 48 qBH « vK «œUL
« ÊuJO?? ‰ËUI*« —UO
«
ÆWU)«
UIHBK W uN'« WM K « ·d s UNOK ‚œUB*« WOMH « ÷ËdF « »U «
ÆWO U*« ÷ËdF « .bI
UI ô rN u œ r


ôË Êö ô« «cN UNOK ’uBM*« ‰U ü«Ë ◊ËdA « Âd
ô wM ÷d q
ÆU u Ë ÁƒUG « r
¨W uKD*« ozU u « vK Íu

33539

‫ﻛﺎرﺗﺮ‬

5H U
5 dD « Ê√ s?? r d U ¨UO?? Ë— l Ë« “U?? uI «
Æåw K _« ‰ULA « nK ò sL{
Íc « åw?? U*« ‰UCF «ò —b??B X?? U UJ?? d √ Ê√ØU??F «—
WO U W?? “√ w V ?? Íc «Ë ¨w*UF « œU??B
ù« »U??√
åX d
?? ‰«Ëò w UN Ëb s?? «uM?? 4 bF X?? u%
¨w Ë—Ë_« ÍbIM « œU%ùU nBF œU WO U W “√ v?? ≈
ÆqO Ëd rE
M* ÍœU%ù« ¡UM U w U
U Ë

»uM'«Ë UO d Ë UO Ë— 5
T M U Ë—ËQ WH
K dz«Ëœ qJA c √ w
« »U _« Ác
w?? K _« w
H{ lL Íc « w O «d
?? ù« n U
« ÊQ
«e U “u?? F « …—U??I « wM U??
* W ?? M U q 1 U??
¡UM «® U?? Ë—Ë√ q «œ w?? UO « ¡«u?? ¨—uD
K U??F U Ë
XIK Ë ¨©UN «dO Ë U Ë—Ë√ 5 ® wLOK ù« Ë√ ¨©ÍœU??%ù«
U Ë—Ë_ sJ1 w
« WO O «d
ù« ·«d _« 5 WFOD t
s Ë ¨w dA « ‰ULA « w UO Ë— WU Ë UNM …œUH
ù«
—Ëb U ÆU??O d p c Ë ¨j?? u
*« d « »uM Ê«b??K r
vK ÕdD U «uM?? 8 cM œ«d U dOG Íc « w d
«
w
« ÕU
H ù« W UO l WU ¨…b b U b% U Ë—Ë√
d
F o UM ÁU??& WOLM
«Ë W?? «bF « W uJ U??N N
M
ZOK)« WIDML ¨WO O «d
?? « UJ d √Ë U Ë—Ë_ W M U
ÆU “U WOMG « s Ëe d WIDM Ë ¨UODH WOMG « w dF «
U öFK w?? Ë—Ë_« fK *U WO W?? R …u?? œ Ê≈
WO{uH*« s?? W d WO W?? R w Ë≠ W??O —U)«
UO?? Ë—Ë UO d s q l wM √ —«u ¡«d ù ≠WO Ë—Ë_«
W UO « d?? H b ¨u UM « nK WMLO Ë UJ d √ s «bOF
W œUI « …d??
H « w?? œU??%ù« U U u
O?? w??
« …b?? b'«
Õ«d bOLC
W ËU w „«d _«Ë ”Ëd?? « s »dI
U
XFL w
« W??O ö « W??LI « qF Ë ¨ W?? œUB
ù« W?? “_«
ÊuJ
?? f?? —U w?? n?? bO b Ë Í“u —U?? Ë q d??O
W?? UO « w b b'« nDFM*« Ác Êö ù v?? Ë_« WM K «
Ø UO d ‚U??(≈ —U??E
« w?? ÆÆUO?? Ë— ÁU??& W??O Ë—Ë_«
ÆÊU Ëœ—«

wMI —«e

ôu??JO w?? dH « f??Ozd « ÊU Ë
«uI Ád «Ë« —b« b Í“u —U??
Ÿu ô« s o U?? X Ë w s ô«
Íc?? « —U??B(« d?? J Í—U??'«
v??K Êu?? dC*« ‰U??LF « t??{dH
œu u « œU??H bF p?? –Ë ¨…U??HB*«
V??K « w?? W??ODHM « UI
??A*«Ë
ÆU d w W F
« UD
©Íu?? Ëd ® …U??HB d??
F Ë
«– WODHM « ‰U u W dA …bzUF «
b Ëe
UN UOI «d??E Èd WOL «
‰—U Ë w —Ë« UN —UD Ë WLUF «
Æœu u U ‰u œ
w UB*« Ê« v « …—U?? ô« —b& UL
s?? X??H u 12??? « WO?? dH «
U?? U
« U?? u 11 …b??* q??LF «
UN X bI w??
« U öô« v??K
œu Ë W “« v?? « Èœ« U?? ¨W uJ(«
Æœö « w
‫ﺗﺤﺴﻦ ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﻟﻠﻮﺿﻊ‬
W UD « d “Ë ‰U ‚UO?? « «c w Ë
Ê« u?? —u Íu?? ÊU?? w?? dH «
U??D 5 q q??« s?? …b?? «Ë
V ?? qLF « s WH u
œu?? uK
·U??{«Ë Æ U?? Ëd;« d?? u Âb??
UD;« s W *U 40ò Ê« d?? “u «
bF s?? Ë ¨ÂU?? « cM W?? U X?? U
v « UO —b l??{u « s?? % p –
u „U??MN ÂuO « U?? « W?? *U 30
‰«e?? ô U??D;« s?? W?? *U 20
Æåw UF
ÂU
ô« v??K UIOKF Ë ¨t
N s??

”dG uJ « d √ © ôU Ë® f?? —U
WIKF
*« ö bF
« ¨f √ w dH «
60 s b UIM
« s?? w lO d
U
U U
ô« r?? — ¨U?? U 62 v?? ≈
U?? d UN bN?? w
« «d UE*«Ë
w??
«Ë ¨W?? —UH « dN?? _« W??KO
ÂU _« ÊuC w UN b b UB
ÆÆWO{U*«
Êu UI « «c vK f??K *« ‚œUË
153 q UI 177® WO ?? WO K Q
ÆÆ© U u
w?? W??O ULF « U?? UIM « X?? U Ë
b??F U??N C s?? d?? U?? d
d J VGA « W UJ W d ÂUO
jHMK …UHB w?? ‰ULFK ÂUB
«
VI Ë ¨f?? —U WLUF « w d??
s?? wzUM
?? « Âu?? d —Ëb??
…UHB*« w 5K UF « d « W uJ(«
ÆrNKL v « …œuF « vK
…œUF
?? « s?? W d??A « X??MJ9Ë
U d bF …UHB*« vK …dDO «
‰U??LF « t??{d b?? ÊU —U??B(
d « cM …U??HB*« vK Êu?? dC*«
…u XL
« Ê√ bF ¨ÂU « …dA s
…UHB VG??A « W UJ Ê«u √ s
W U vK lI w
« ©Íu Ëd ®
s ‚d??A « v « «d
uKO 5?? L
v Ëô« U U « w p –Ë ¨f —U
w q?? «d ‰U?? Ë Æf?? √ Âu s??
5 dC*« Ê« f?? —U w?? w?? w
ÂU « …b b?? W?? ËUI «Ëd??NE r??
ÆW dA « UN cH w
« WOKLF «

«‫ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺗﻪ ﺣﻮل اﻻﻋﺘﺮاف ﺑـ »ﻳﻬﻮدﻳﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻞ‬

‫أﻋﻀﺎء ﻣﻦ »ﺛﻮري ﻓﺘﺢ« ﻳﻄﺎﻟﺒﻮن ﻋﺒﺎس ﺑﺈﻗﺎﻟﺔ ﻋﺒﺪ رﺑﻪ‬
vKOz«d?? ù« ¡«—“u « fOz— n «u f √ „«—U œuN ≈
·«d
« vK Á—«dS oKF
ULO ¨u UOM U 5 UOM
p – —U
«Ë åW Ëb « W œuN å? WO ö 5OMOD KH «
Æ U{ËUH*« ÕU$ ◊Ëd b √
s sJ Ë ¨«b rN d _« «c Ê≈ `??O ò „«—U ‰U Ë
fO Ë U{ËUH*« W?? UN v p – Êu??J Ê√ ÷d
H*«
ÆåUN
«b v
WOKOz«d?? ù« å u d √ uF b ò WHO  —U?? √Ë
120 ÂU √ ¡U Ác?? „«—U U dB Ê√ v?? ≈ f √
jOD"
« bNF t??O ≈ U œ d9R ‰ö «b??zU Ë ULÎ O “
Ê≈ò „«—U?? ‰U Y??O ¨Íœu??NO « VF??AK w?? UO «
lOD
?? ôË ¨W Ëb « W œuNO U??O Ëœ U?? Î «d
« „U??M
U ôu « rN?? √— vK Ë tOGK Ë√ p – q U
Ê√ b √
¨åWOMOD?? KH « WDK?? « s?? r √ w?? w??
« …b??

c"
Ê√ UMOK Ë ¨W??O – Wd gOF U??M √ò U??HÎ OC
v ≈ WO U œuF ô WdH « Ác U0d ¨¡Íd'« —«dI «
Æåj Ë_« ‚dA «
‚UH « vK ‰u??B(« q √ s ò ö??zU „«—U `??{Ë√Ë
U??MOK V?? u
¨ U??{ËUH*« v?? ÷u??)«Ë Âö??
…b R U??N r{ v??K q??LF «Ë W?? uJ(« lO?? u
Æå U{ËUHLK

Í—u « f??K *« ¡UC « b?? « n??A © ôU Ë® …e??
Íc « fK *« ¡UC « s 5F —« Ê« s å`
ò W d(
W U — vK ÂU « q «uF Ë b ¨åW d(« ÊU*d ò q 1
5 « VBM V ?? ”U œuL f??Ozd « V UD
b d?? U s d d
« WLEM* W cOHM
« WM K « d??
Æ U{ËUH*« nK s ÁœUF « v « W U{« ¨t —

”U v ≈ W U —
fOzd « v?? « XF — W U?? d « Ê« u??CF « «c?? ‰U?? Ë
bIF d??OC
« rC w?? ¨ÂU « W?? L q ”U??
ÆtK « «— WM b0 b ô« «b Í—u « fK LK W K
s t — b å‰e ò ? X U W U?? d « Ê« v « —U?? «Ë
VBM*« «c œuF Ê« vK ¨W cOHM
« WM K « d W U √
¨W cOHM
« W??M K « w å`
ò «œU??O s WOB"??A
·«d?? ô«Ë U{ËUH*« r?? U s ÁœUF « V?? U v?? «
Æw uJ(« Âö ô« vK
WF u*« W U d « Ê« Í—u « fK *« w uCF « d –Ë
…b b «œUI
« XKL Í—u « ¡UC « s 5F —« s
W œuN å? ·«d??
ô« s?? …dO ô« t?? — b n?? «u*
ÆUNH u ”U fOzd « V U Ë ¨åqOz«d «

u UOM U n «u bI
M „«—U
wKOz«d?? ù« »d??(« d “Ë b??I
« ¨p?? – Êu??C w??

‫ واﻟﺘﻬﺪﻳﺪات اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ‬..‫ ﺣﺮب أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬..‫اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‬

‫أي ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻷوروﺑﻴﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ‬
Íc « ·bN « Ê√ v??K …b b «d?? R œu Ë l?? WU
…b UI « »U —≈ vK ¡U??CI « u Ë »d(« tK √ s X??K œ
…b b «d c% l b b s?? U œbN
U b ¨ÊU?? U Ë
ôU u « iF Ë W??OJ d _« «d U"*« ôU Ë U?? —bB
ÆWO dF «
s b bF « X??HK ÊU
?? UG √ »d Ê√ v?? ≈ W?? U{ôU Ë
bI ¨WO Ë—Ë_« ‘uO'« ·uH w W d??A « dzU?? )«
w
« WO Ë—Ë_« UO «eO*« vK «dO öI qJ??A X √
UO «eO h??OKI U??NOK r
e?? s w?? UF X?? {√
U ôu U b b s W öF « Õd bOF UNKF U??0 ŸU b «
ÆÆWOF
« W ö s «bOF …b


wJ d _« e U(«
cM w Ë—Ë_« œU%ù« fO Q cM s e « j dA V «d*U
∫k öO W u A v ≈ X" d
U
X ”Ëd « ÁU& UN U dB Ë UNH «u0 UJ d √ Ê√ØôË√
w U Ë—Ë_ W M U å5
“U ò 5
O U uK œ 5
“√ w
d √ Ê√ ULK “UG « UL d ≈ vK lD 2008Ë 2006 w
M
% 10 W «d p c Ë “UGK U Ë—Ë√ „öN
?? « s % 45 s
b
9 Íc « UO «—Ë√ rOK ≈ s ÊUO Q jHMK UN öN
?? « s
dO J « sL « p c U Ë—Ë√ XF œË ¨WO Ëd « w{«—_« tO
nK( UO —u Ë UO «d Ë√ rC …b??
*« U ôu « œuN'
ÆUO Ë— UNGO
ô …uD w Ë ¨u UM «
‚d??A « w Ÿ«dB « r?? lD
?? r UJ d √ Ê√ØU??O U
WOKLF WO?? U _« W??O «d « X?? √ Ê√ b??F ¨j?? Ë_«
UL fJF U q?? ¨WO Ë—Ë_« W —U??A*« s «bOF Âö?? «
UJ d √ lD
r b —b Ë uK?? Ë√ w U Ë—Ë√ tO ≈ XKË
WU V U u Ë ¨sDM «ËË fO u U √ w t öG
«
ŸËdA qA Ë WOD?? u
*« WO Ë—Ë_« U öF « q??A w
5O Ë—Ë_« v??K ÷d Íc?? « j?? u
*« q √ s œU??%ù«
‰«e ôu Ë ŸËdA*« «cN öA XKJ WOKOz«d ≈ U Ëd??
ÆÆbN*« w
ÂU √ W?? L)« »d?? ‰ö ‰ËU??% r UJ?? d √ Ê√ØU?? U
W “_« q??( q b
« UO?? Ë—Ë UO —u 5?? 2008 WM??
w?? W??O Ë—Ë_« `?? UB*U v??
Q?? F r ˨W dJ?? F «

‫ﺗﺤﻠﻴﻞ إﺧﺒﺎري‬

11

60 WM « ≠ 19779 Ø251 œbF «
2010 d u
√ 23 X «

XI √ w
«Ë ¨U?? Ë—Ë√ UN d9 w
« W??O U*« W “_«
WO?? UO «Ë W œUB
ù« …bF_« v??K UN öE
a —U
« w W —U W??E( ÊuJ b ¨WO UL
ù«Ë
v?? Ë_« W??M K « Ê√Ë W??U ¨“u?? F « …—U??IK ÍœU??%ù«
…b?? u «Ë ÍœU??B
ù« œU??%ù« w?? Ë U??NOK w??M w??
«
ÂUF « ‚U??H ù« åW —U ò V ?? …œbN X √ ¨W?? bIM «
r?? d W ?? M U »c??'« V??B qJ??A X?? √ w??
«
W UJ Ë ¨qO?? Ëd WOM _«Ë WO?? UO « WO O «d
?? ù«
ÆWO Ë—Ë_« ‰Ëb «
Ê√ s??J1¨W —UH « W??E K « p??K ÊS?? v?? Ë_« W??K uK Ë
WO UO « U UCI « b b ÁU& w Ë—Ë_« n u*« åq K%ò
WO öI
?? ù« U “d √ ¨1992 WM?? c??M U??N{d
F w??
«
t dD U Ë ¨ w K _« nK(« s «bOF WO Ë—Ë_« WOM _«
¨UO Ë— l U öF U ¨WOCI « ÁcN Èd √ ŸËd s p –
j Ë ÷u Ë ©“U uI «® w uM'« w?? «—Ë_« ÷u(«Ë
…œUH
?? ù« ’d?? Ë ¨U??O d l?? W?? öF « p?? c Ë ¨UO?? ¬
ÆqO Ëd …dI √ U d u Ê√ sJ1 w
« …œU ù«Ë

åœu _« ÊUB(«åË U Ë—Ë√
t?? —«b l Ë bM ‰Ë√ WO Ë—Ë_« n??AI
« W?? UO X U
‰ULA « nK w W uCM*« ‰Ëb « WO —U ¡«—“Ë ¡UI w
b b% w W —UH « WDIM « XKJ ¨qO Ëd w w?? K _«
¨ÊU
?? UG √ w WO?? K _« WO O «d
?? ù« Ë√ Z?? U d «
l —ËU
« …d??J qOCH v ≈ U??N N w X u% w??
«Ë
` d —œ«u?? —uN$ l ¨„U??M Ÿ«dB « ¡U??N ô ¨ÊU?? U
¨ÊU
?? UG √ w?? W??OJ d _« WO O «d
?? ù« ÕU??$ Âb??
Ê√Ë WU »d(« p??K s 5O Ë—Ë_« ÷UF
« W?? «b Ë
iF W ?? M U åœu?? √ U UB ò X?? √ ÊU
?? UG √
W?? uJ(« Ád?? ≈ v??K XDI?? ¨W??O Ë—Ë_« U?? uJ(«
U —u « Èb?? ≈ d?? – ¨‚UO?? « «c?? w?? Ë ¨W?? bM uN «
«d U"*« W U u å¡«d??L(« WOK)«å? WKOK
« W d?? «
w ≠fJOKOJ Ë l?? u UNH??A w
«≠ WOJ d _« W e d*«
‰UF qJ??A ÊuL U?? ô 5O Ë—Ë_« Ê√ ¨w{U*« ”—U
U Ë—Ë√ Ê√ wMF U ÆÆÊU U W —U w UJ d √ œu??N w
¨wJ d _« p??KH « w Ê«—Ëb?? « s ö ù« w?? dJH √b??

‫»أﻟﺒﻮم« ﺷﻴﺮاز ﻳﺘﻮج‬
‫ﻓﻲ أﺑﻮ ﻇﺒﻲ‬

‫ ﺟﻮاﺋﺰ ﻟﻺذاﻋﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻷردن‬6

WM K « XMK √ fOL)« f √ ‰Ë√ rO √ qH w
“u s wzULMO?? « w ! u √ ÊU dN* WLEM*«
…ezU Íœ«d?? “«dO??" WO?? u
« W?? d *«
åÂu _« ò UNLKO s dOB wz«Ë— rKO qC √
Æ —ôËœ n √ 25 mK …ezU'« WLO ÆÆÆ

‫ﺣﺴﻮﻧﺔ اﻟﻤﺼﺒﺎﺣﻲ‬

s dO œb?? —uC WO dF « W?? «Ëd « …Ëb
…d UI « w?? b??IF
« 1998 ÂU??
ÆUC « d N*« s Ë w dF « r UF « ¡U
« nK s «ËƒU s c « œUIM «Ë 5Oz«Ëd «
ÊQA 5L N*« 5O
u « 5OF U'« …c U ô« s WF ?? s u b*« 5 s ÊU Ë
¡w??A «Ë ÆUN U s rN
« ÊuL e rNM iF «Ë ¨W?? bIM « WO UM « s W?? «Ëd «
WK «b W « .bI s «u{d « …c U ô« p Ë« lOL Ê« u w?? H
w e Íc «
5O
UM K «Ë 5?? dB*« 5Oz«Ëd U ÂU??L ô« 5KCH WO??
u « W «Ëd U v??MF
w U U Ë ¨W «Ëd « s s U U9 …dHI X u « p – w X
U f
u ÊQJ ° «b b%
Íc « uGK « q??O s ` B ? W «Ëd « ‰U?? ? ‰U *« «c w U??NO « …—U?? ô« ÊU
rN?? H
« ÊËd?? F Êu?? «e ôË «u??
U s?? c « v?? ¨t??M ÈËb?? ôË q??zU ô
X e w « W?? u'« w «u d
« ¨n?? d dO??A «Ë ÍbF?? *« w 5BB
UuB s dO J « ¡UO «Ë W d …dO …—u c*« …ËbM « w “UAM « vIO u
5O??
u « UM
«u « Ê« Ëb ò ∫5KzU «uIK s c « W —UG*«Ë 5?? dz«e'« U??M
«u «
ULz«œ ÊËœœd s c « W —U??A*« iF rNzôË s «uMKF wJ …d UI « v « «ËƒU??
v Ëô« w …d*« pK s??J r Ë Æå° »dG*« œö w ÂUL ô« o ?? »œ« ô t??
U
w w??
u « »œô« ÊQ?? s dOI « ÊuOF U'« …c U?? ô« UNO b??LF w?? «
Ë« W «Ëd U Ë« W??BI U Ë« dF??A U d ô« oKF ¡«u?? ¨ÁdO UF Ë t u Ë l??OL
tOK 5 «u Êu «e ôË WF U'« ¡u??A
cM d ô« «c vK «u √œ bI Æp – dOG
u w
u « »œô« W?? «—œ vK VJ
« Íc « bO u « wF U'« ÆW U?? « Ác v
sJL r özU U??!«d U —U «dJ U??O
b « s q — Íc?? « Í“U! b?? d Æœ b??OIH «
WEOH Í“U! b d —U"« ¨t tzUM «Ë »œö t L% V ?? Ë Æt K s ÁbF b «
WIKG*« rN UIK s ÁœU??F «Ë t??AOLN vK «uKL Ë ¨Áu —U 5OF U'« tzö “
ÂU Íc « qLF « oOLF Ë WK«u …c U?? ô« iF ‰ËU tKO — bF Ë ÆU??N FO D
rN d «Ë ¨WIKG*« WIK(« v « rN œU « U IF «u bD« U ÊU d rN
« dO! ¨t
«Ëb Ë «u ô« r b Ë Æt n dF «Ë w
u « »œô« W?? «—œ s ·ËeF « vK
¨w UA « s U Ëd « œ«b U iF K `L p c ÆUM F U q «œ U
UJ rN H
ô
«uK bI ¡UO ô« U?? « ¨dB(« ô ‰U *« qO ?? vK å—u?? « X% W UL ò s?? Ë
ÆWO UM « Ác s bO u « ¡UM ô« ÍbF *« ÊU Ë ÆUNM s bF Ë ¨UNM 5OBI
¨t œ« jM% v h??O L «Ë f —b «Ë Y U 5??OF U'« iF ÁbNF b??I
U «Ë ÆtOK Êu??K I Ë t
uI??AF «u
U s2 s?? dO J « —uH
dO U?? Ë ¨b??L&Ë
ÊdI « s?? ‰Ëô« nBM « w?? f
u t d w??z«Ë— r « u?? Ë ¨n?? d dO??A «
¨w u ULK ¨WK u œuIF qE « w W Ëd Ë ¨WKLN t UL « XK bI ¨s d??AF «
¨r b Ë rN åWU WI b ò v « t?? UL « «u u O 5OF U'« iF tOK i??I
«
°° r «u vK Êu d1Ë ÊuF d UNO
«¡UCH « w?? Q??A
Y?? b(« w??
u « »œô« Ê« U??M ‰u??I w?? œô« a?? —U «
…UO(« «u?? U s c « r s d??AF « ÊdI « w Áb?? «uFM s?? c «Ë ÆW?? u H*«
s ULKJ « «u?? d «Ë ¨s??;«Ë »—U?? « r??N d Ë ¨U??N UOK& n??K w??
rNMO b v « w d X
U w « VO U?? ô« q vK «Ëœd9Ë ¨rN U «c Ë rN U Ë«
w
uM'« rN Ë r??N d ·bN ?? X
U w « œuOI « q vK Ë ¨r??NC Ëd Ë
Æ»cJ «Ë n e « s W —UF «Ë W œUB « WLKJ «Ë …UO(«Ë »œö
¡UO ô« r «cJ Ë Ær dO!Ë w dF « bL Ë w U Ëb « vK Ë w U??A « ÊU «cJ
«u O 5OF U'« Ê« dO! ÆUM «— w
u « »œö W d??A*« …—uB « ÊuK 1 s c «
U Êô« U
bM fO ò ∫«u?? U «Ë rN UM «Ëe ¨rNM «uK ?? U «–«Ë ÆrN 5??OMF
å° ÂUL ô« o

‫ﻣﻮاﻋﻴﺪ‬
WLUF U ÍbK « Õd *«
WOzULMO « ÃU d ÂU _ 23 …—Ëb « ÕU

« ≠
wIO u*« d u
«
©ÂuO u Ëd ô« ¡UC ® ÍôË—U Í—UJ u Íd *« ÷d ≠
U UL(U w Ëb « w UI « e d*«
w?? «¡«d?? ∫ W??O œ√ «¡U??I ≠
∫ WO?? u
« W dF??A « W?? d
«
wL?? UI « p U t??K « b?? d U??A «
©f b « ` U .bI ®
ÁeM*U W{U d « dB
UJO w*UF « ÊUMH « qH ≠
fK _« ÍbMN « ÊU dN
ÍbMN « ŸUD ‰u WOLK …Ëb ≠
s?? W??OLK ö?? «b U??NKK

5O u 5 U Ë 5OM ·d
WO —UG*« ÊËbK s « W UI « —«œ
ÃU?? d ÂU?? √ U??O UF ≠
WOzULMO «

‫ﺳﻨﺎء ﻛﺴﻮس )ﻳﻮﺳﻒ( ﻟـ‬

‫ﻻ ﻳﺰﻋﺠﻨﻲ »ﺟﻬﻞ« وردة ﻟﺸﺨﺼﻲ وﻣﺘﺄﳌﺔ ﻟﻨﺴﻴﺎﻧﻲ‬
«‫ﻓﻲ اﻓﺘﺘﺎح »اﻟﺠﻲ ﺳﻲ ﺳﻲ‬

”u ¡UM

‰u I w U _« Íœb u u —UMO?? «
ÆtC — Ë√ —Ëb «
‰ X?? d ©n?? u ® W?? «d ‰U?? d
UNM bKI p??
√ o U?? —«u w?? åÕU?? B «ò
øp √— UL
XF Ë 5 ‰U d U dB wMOMF ô
X% ådLI « Õ«b?? ò q?? K ò l bIF «
œU b ‰U d sJ r n u ¡UM r «
W ?? M U r _« Ê√ bI
√ Ë b??F q??O L
K
Á—Ëœ w UN d
w
« WLB « u ÊUMHK
Ë√ wK
Ò «dJ fO n u r?? « Ë t I ô
WOMH « W U « w dA
M uN ‰U d vK
ö L*« s?? t ”Q ô œb?? Ë W?? dB*«
UI U?? XK UL ÆVIK tMKL U dB*«
ÆœU'« qLF « u rN*«
øwMH « „b b s «–U Ë
U?? Ë— w?? mMO
?? U s?? «d?? R b??
r??KO w?? «—Ëœ t?? ö s?? b?? Q
w?? …d??{U Êu Q?? U??L W??O UD ôU
„UM Ë 2011 WM?? WO?? u
« U «—b «
‰U??L √ Ë WO?? u WOzULMO?? ÷Ëd??
w X?? «“U W?? dB Ë W —u?? W??O «—œ
`?? B Ê√ u?? —√ U?? «d
ô« W??K d
ÆU d WOL —

ŸuL ¡ö$ 5

«c Ë wM dF ô …œ—Ë Êu??J Ê√ w??FO
WO?? u
« U??M UL Q w??M e ô d?? _«
UL WOK;« h??H w …“u X?? «“U
—U
U q??LF « s U??N u »dG
?? √ ô
w —uNL Ë r??OE w??M a —U U??N Ê√
w dF « s?? u « ô r UF « ¡U?? √ n??K

v??
U??N
K UI X?? ËU p?? c V??
WOB A « s d √ »d
√ Ë wK ·dF

w ôËU n ú sJ UNBLI Q?? w
«
s Êü« v?? ≈ sJ9√ r?? Ë q??AH U ¡U??
ÆUNzUI
v??K «b?? «u « U??O dF « ö?? L*« V??K!√
sN —U& w sK UO
u « sNM Ë dB
qJ??A « Èu ?? vK W d ôUL √ v Ë_«
w W Q?? *« Ác Ê√ s bI F qN Õd??D « ô
øW dB*« ULMO « w qLF « W d{
W dB WOzULMO?? U??{Ëd oK √ r?? ≠
s Íd??O# ¡«œ√ r??OOI w??MMJ1 ô Ë b??F
WOMH « …—u??B « w —«d √ s??N ö L*«
‰UL _« i —√ w W M U UNM bI w
«
œU??'« u —UMO?? U V?? —√ Ë W?? —U
«
w UL √ qJ …√d*« rN U UC ÕdD Íc «
…U
H « …U UF UNO b?? w
« WI U «
…√d??*« Ë w?? M'« ‘d??
« Ë W??OH d «
d
√ Ë W œU(« rKO w?? UOH U WKLN*«

«uM Àö cM dB w w
U ≈ W Q
…ezU XLK?? 2007 w??H W??IO œ d??O#
f u v ≈ b r …b U WK 2 q??C √
wK bL Íb Ãd?? *« XOI
« Ê√ v ≈
÷d Ë wzULMO?? « Ê«d Ë ÊU dN w
—e dLI « Õ«b?? w å…œ—Ëò —Ëœ w??K
w??
U ≈ w?? U
U Ë ÷d??G « «c??N d??B
nBM « Ë WM?? « “ËU
r …d UI « w
åÁb Ë ‚bò U??L 5KL UN ö X?? b
Ãd *« Ë Ê«b “ s1√ Ë Íu?? M « b U l
w??{U*« ÊU??C — w?? W?? e e b??L
l r?? u*« «c w?? åÂU??O ÊËd??zU «òË
”Ëœd W?? uD ¨ q??{U bL Ãd?? *«
Ë bF œUN Ë œ«b ÂuK?? ¨ bOL(« b
b Ë W dB*« W?? NK U ÊU q?? K *« «c
dO J « Ãd?? *« WMJK « Ác??N wz«œQ Áu??
w?? t?? UB U w??M$ U Ë q??{U b??L
vK b _« «c Z d *« W uAF « Z U d
s WO{«— w √ bI
√ p c 7 f u …UM
Ê√ r#— Êü« b?? v ≈ dB w Í—«u??A
w «—u ULNO X —U??" Ê«cK « 5??KLF «
ÆÍdB*« »«d
« vK ô U —u
Íc?? « å…œ—Ëò —Ëœ s?? Y?? b(« d??
ådLI « Õ«b?? ò q?? K w?? tM b??
l —U??A*« W
U w ‰«“U q??LF « «c?? Ê√ ô≈
øWK R*«
Ê_ W Q?? *« Ác w?? p?? œU ≈ w??MMJ1 ô
WO U
≈ »U ?? _ œu??F q??LF « q??O Q
WM b l bIF « X??F u w W ?? M U U √
Ãd Ë W UMH « Ác?? —Ëœ ¡«œ_ ÃU??
ù«
«b l??M
I w??K b??L Íb?? q??LF «
ÍdB*« ‰U??AO Ê√ UL —Ëb??K wBLI

w …œ—Ë ‰UL √ ¡UM# vK w —b
r
N*«
q K *« w U d uB l u
*« U Ëd «
w uB Áu
UOB ??" Ë ¡UMG « ·«d
« wK Õd
«Ë
å…œ—Ëæ WOB ??A ÂU*û «œuN X c
U?? q ËÆw??MH « U??N —U r??N U?? q Ë
ÆU d —uM « qLF « «c Èd Ê√ Áu —√
s UN U dB w?? W?? u X??
U …œ—Ë
ådLI « Õ«b ò UN JFO w « WOMH « …—uB «
UL WOB A « UN UO Ë wMH « U —«uA s
øpB A UNKN b √

‫ﺗﻮﻧﺲ ـ اﻟﺼﺒﺎح‬

”u ¡UM WO
u « WK L*« d s
…u œ UNOIK ÂbF UNH « s ©n u ®
ô≈ WO
u « ULMO « ”d ÕU « qH(
s UBOB U —uC n r UN

s 23 …—Ëb « UO UF W «u* dB
v UN
«bO q √ ¡UI Ë åw Æw Æw å? «
‚dA « œuO u w UN U ≈ Ê√ lOL K b R
wzULMO «Ë w «—b « bNA*« s U bF r
l qLF « w UN !— Ê√ Ë w
u «
UN vI 5OK;« 5 d *« Ë 5 M*«
ÆWOMH « UNF —UA w W u Ë_«
W «b w?? p c n?? u ¡UM?? UM œU √ Ë
v ≈ U dH?? Ê√ åÕU?? B «ò l?? U?? —«u
U “u Ê√ ô≈ W?? «—b « ·b??N ÊU d??B
ÊU dN w …b U WK 2 qC √ …ezU
÷u?? U?? «d#√ …d?? UI U Êu?? eHK
«
Ê√ Ë WU ‚d??A « w WOMH « …d?? UG*«
w åW?? dz«e'« …œ—Ëò —Ëœ ÊU r??FD «
ÆådLI « Õ«b ò q K
q?? K W?? uD s?? »U ??
ô« d??O
VFB qN Íd??B qL q √ s?? åU??O
Ϙ
UNF —UA 5 oO u « WO
u « WK L*« vK
øW dB*« UN ôö ≈ Ë WOK;«
q?? K w??K ÷d?? 5?? n?? ú
Z
M l?? ÍbI XF Ë b?? XM åU??O œò
ÂU √ Ë åÂU??O ÊËdzU «ò w?? «—b « qLF «
w —U
« q?? K *« «c?? w?? Íd?? uB
oKD « w??
« UN?? H …d
H « l?? X??I «u
åUO œò ëd « w?? W u — s rOF U??NO
öOCH ô Ë W —U??A*« s —c
« p?? c
bIF « V ?? q?? Íd??B*« q??LFK w??M
ÆåÂUO ÊËdzU «ò l l u*«
wF —UA 5 oO u
« ‰ËU √ UOB " Ë
w _ d « w d b??K Í√ w Ë√ f u w??
bO q??L q w?? —u??C(« w?? V??#—√
ÆtO W —UA*« wK Õd
I
WM cM ‚d??A « œuO uN XI « p
√ r!—
“ËU r W dB*« p d& Ê√ v?? ≈ 2007
w ’dH « X √ qN 5O «—b « 5KLF «
øW O åUO
b « Â√ò

:«‫ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺠﺒﺎﻟﻲ ﻟـ »اﻟﺼﺒﺎح‬

‫»ﻗﻨﺪﻳﻞ ﺑﺎب ﻣﻨﺎرة« ﺻﺮﺧﺘﻲ ﻓﻲ أﻳﺎم اﳌﻮﺳﻴﻘﻰ‬
‫ﺗﻮﻧﺲ ـ اﻟﺼﺒﺎح‬

»U q bM ò WOM!√ cOHM w U '« bL ÊUMH « bF
s K*«≠ w U '« UN b Ë w
«eOI « -U UNH √ w « å…—UM
rE M w « WOIO u*« ÃU d ÂU √ …—«œ« v « ≠UN ÍœR*«Ë
s ÂU œb W —UA0 ÂœUI « d L œ dN nB M w
Æ5O
u « 5
UMH «

w U '« bL

…dL „œôË√ UM √ËØ…—U?? w «d « Ÿ ÍuC ØpK bM
Æ…—U √ ‘ö s œu u ØpKO

ÆÆœU n u u
Ác s?? «œU?? UH u c??
t?? √ w?? U '« b??L ‰U?? Ë
ULK t √ k ôË ¨ÁbK w ÊUMH « ÂbI oOF w
« W Q?? *«
b Ë ô« ’U?? t Ë vK WO —UG Ë W??O d U?? «bK —«“
WU)« U U
ô« q Y?? W UF «Ë W??U)« U??N U «–«
¨w M _« b b «—œU rOFD
« ÊuJ Ë 5OK;« r??NO UMH
Âö ô« qzU?? Ë iF w?? `O B « u?? fJF « U??LMO
ÊUMH « u ”U?? _U ≠ w U '« ‰u b vK ≠U œö w??
ÊUMH « ÊQ Ë WKOK WO?? u ÊU#Q rOFD
« lI Ë w dF «
ÆW U{« W √ ÂbI ôË Z
M ô w u
«
w U ô« q?? UH
« vK ‰u??F t √ vK ÊU??MH « «c b?? √Ë
q Q w
« WOIO?? u*« ÃU d ÂU √ …—«œ« w ¡UI
ô« WM K
`O B « u fJF « ÊU Ê«Ë ¨t Ëd??A vK o?? «u Ê√
Ë√ ÊU dN*« —U « ×U rGM « Z Ëd v « vF?? O t U
ÆÂU _« qIM

W ËdÒ W œU 5
PM76797

W??O d e??z«u X?? v??K WO?? u
« W?? «–ù« X??KB%
w p – Ë W?? e Ëd Ë 5??
OC Ë W??O – Àö?? ¨…b?? b
ÂQ
« Íc « w dF « Âö û Êœ—_« ÊU dN* v Ë_« …—Ëb?? «
ÆÊULÒ F Í—U'« d u
√ 18 v ≈ 16 s
W?? «–ù« X??KB W??O —U
« ö?? K *« n??M w??
rO «d ≈ò s WO c « …e??zU'« vK UN uB WO?? u
«
å‰ö wM W?? dG ò s W?? e Ëd « …e??zU'« Ë åw?? U «
v ≈ WO c « …e??zU'« bM?? √ ULO WBH W «–≈ ÃU
≈ s

:

‫اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ واﻷدب اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ‬

UJO

s ËUD W «–≈ ÃU
≈ s åd u «ò w UL
ô« q K *«
v??K dO
?? M*« W?? «–≈ X??KB% …d?? _« Z?? «d s??L{
…ezU'« X ¬ Ë åe??F « XO ò Z U d s WO c « …e??zU'«
å…√d*« uB ò Z U d s f UH W «–≈ v ≈ WOCH «
WO?? u
« W «–ù« XKB% ‰UH _« Z «d Ë U?? «—œ w Ë
å‚—“_« u??(«ò WK?? K s?? W??OCH « …e??zU'« v??K
ez«u'« W U q 9 W UB*« …—uB «Ë

6 ez«u'«

Íœ«d “«dO

‫ﺗﻘﺎﺳﻴﻢ‬

12
‫ﺧﺒﺮ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺑﺮ‬

‫ﺛﻘﺎﻓﺔ وﻓﻨﻮن‬

60 WM « 19779 Ø 251 œbF «
2010 d u
√ 23 X «

qF œËœ— W??OM#_« Ác?? w Õd
I*« Ÿu??{u*« —U?? √ b Ë
w U '« sK √ Ê√ cM 5OIO u*«Ë 5O ö ô« 5 WM U

q *« v??K …—Ëd??{ UMKO Íc?? «Ë W??OM#_« Ê«u??M s??
Ÿ ÊU Íu??C U …—UM »U?? q bM ò ·Ëd??F*« w F??A «
Æåw «dÒ «
d √ qOUH W dF* w?? U '« bL 0 XKB « åÕU B «ò
tH u fJF UN √ bL UNM ‰U w
« W —UA*« Ác s
w?? u
« ÊUMH « t ÷dF
U2 tzö “ s œb n u Ë
5O ö ô« Ë√ 5 ËR?? *« s WU W$ Èb gOLN s??
r Ê«Ë v
¡U ?? t wH
%Ë w M _« tOK åq?? ò
Ò
Æd c WOM WLO Ë– sJ

ÆÆWO u …U UF
r UH
bN
*« w u
« ÊUMH « …U UF Ê√ UM b U d √
vK ÃU
ô« ¡UMF «b?? J
t?? H b 5 Âu bF U u
W —U ô« W «d « v?? « tO U#√ s d r ¨ ’U)« t U??
¨WKOKI « ·b??B « d Èu?? —uNL'« UN lL
?? ô b Ë
w UM K « U?? U
« v « W??K UH « UN'« i??F ÃËd?? –«
—U ô« «c w?? Ë ¨åœö « b Ëò q?? Í—u?? «Ë ÍdB*«Ë
sJ Ë 5?? UMH « s »d??F « UMzUI??"√ b{ X?? ò n??OC
w M _« 5 ¡UH
ô« WI d w q _« vK W “«u*« V Ë
Ë√ 3 å·dB ò Íc « bN
*« w u
« WU ¨w u
«Ë
w bF ULO t H b r WOM#√ cOHM vK —UM œ ·ô¬ 4
t U U
« w qI t _ UC √ ÂuK « tOK vIK b Ë ¨qK
«
ÆUN bI w
« UO C
« q r#—
vK UMO œò WOM#_« Ác?? l UI b « w w U '« ‰u??I Ë
s wJ??A UMO Ø …—«d uB « w Ë UM œU Ø …—UM »U

‫ﻓﻲ ﻣﺎﺋﻮﻳﺔ ﻣﻬﺮﺟﺎن اﻟﺼﺤﺮاء ﺑﺪوز‬

‫ﻋﻜﺎﻇﻴﺔ ﺷﻌﺮﻳﺔ‬
«‫ﻓﻲ ﺳﺎﺣﺔ »ﺣﻨﻴﺶ‬

‫دوز ـ اﻟﺼﺒﺎح‬

oKD « W uM?? WO UI …d?? UE “Ëœ ÊU?? dN
s «b «Ë 1967 WM cM ` BO 1910 WM??
iF « Á—u ¨ r?? UF « w U U dN*« ‚d?? √
WK U r UF « ¡U?? √ w d U?? WKOL W?? UD
”d V «u* WMLC
¨f u
W dA …—u
¨‰u HK „«d ¨ WH '« r?? U ·dF W bOKI
W uBM ÂU??O Ë qO ‚U ?? ¨ »öJ?? U bO
åWI D*«ò e?? s WLF _« c?? √ UN
% v??ND
VDI
“Ëœ j?? u ågOM ò W U?? w ÆÆÆ
«d??A œö U ¡«d B « s ÊU dN r {√
5??O Ë—Ë√Ë »d?? s?? 5?? dH
*« s?? ·ôü«
W Ë«d B « W UO?? « rzU œ “d?? √ s Êu??JO
Æ WO UO « UN U
M l uM
WO U « f u

ÊU dNLK Êu??F —_«Ë W U « …—Ëb?? « rE
M
24Ë 23 ÂU √ “Ëb ¡«d BK w Ëb «
Ád?? b b?? « b?? ˨2010 d L?? œ 26Ë 25Ë
W uzU0 ‰U??H
ô« W ?? UM0 t √ åÕU?? B «ò?
…—«œ≈Ë W?? uN'« jK?? « XF?? t??
öD «
s?? d UG Ë b?? b »u?? d??NE Ê« ÊU?? dN*«
åg??OM ò W U?? ÂUI
?? ÷Ëd?? ‰ö??
ëd ù« Èu
w «b b& qL
?? …œUF U
r UF «Ë f?? u ‰UH
« W ?? UM0Ë WO uM «Ë
ÊuJ Ê« —d??I bI »U ??AK W??O Ëb « WM?? U
d c&Ë »U A «ò W dF??A « WO{UJF « —UF"
Æ åWOM u « rOI «

w UA(« d “_« bL 5

13

‫ﺛﻘﺎﻓﺔ وﻓﻨﻮن‬

60 WM « ≠ 19779Ø251 œbF «
2010 d u √ 23 X «

‫ ﻟﻌﺮس اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ‬23 ‫اﻟﻴﻮم اﻧﻄﻼق اﻟﺪورة‬

‫ﻓﺮﺻﺔ ﻹﻋﺎدة ﺗﻮﻫﺞ »اﻷﻳﺎم« ﻓﻲ ﺳﻨﺔ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ‬
vK …—œUI « WO O «d ù« U UDI « sL{ W UI « X —œ√ YO
r w UO —b lO d U Ê–ù« -Ë W dA « œ—«u*« WOLM
1.5 W mK W Ëb « WO «eO w UN WBB *« «œUL ô«
Y « lIO ULMO « WM 2010 WM d «Ë 2014 WM WzU*U
ö u9Ë U «b ≈ ŸUDI « «cN ÷uNM U WKOHJ « q « s UN ö
’«u)« s dL *« l W «dA « d uD ÆUF “u Ë U U ≈Ë
U UI « …œbF WOzULMO « U d*« s b b qO “U$ô
WO UO Ë W —U& e «d w W bM ÊuJ w «Ë UUB ô«Ë

r b WD l{u Ÿ«d ù«Ë Æ WONO d «Ë WOHOI « U b)« d u
«œUL « hOB Ë f u w WOzULMO « U UMB « d uD Ë
¡UH ô« ‰b …b b q u9 UO ¬ s Y «Ë ÃU û WL { WO U
“ËU& Ê«Ë UO U W Ëb « Ád u U Êô W Ëb « t bI Íc « r b U
–« ‰u Q*« s «bOF vI t U U dI U uM —UM œ 5 ö WF —_«
Æ…dOB 15Ë WK u Âö √ 6 ÃU S ô≈ `L ô

‫ﺗﻮﻧﺲ ـ اﻟﺼﺒﺎح‬

Ê« ÷ËdH*«Ë WOzULMO « ÃU d ÂU _ 23 …—Ëb « ÂuO « oDM
s UN √ UN Ë√ «—U « …bF fO UI*« qJ WOzUM « …—Ëœ ÊuJ
«—«dI « iF WK UF « ZzU M « UNO —uK
w « «d UE « r √
2010 ÍdHO 25 Âu W Ëb « fOz— UNM sK √ w « «¡«d ù«Ë
Ê«ËdOI U ‰UH ô« Z «d ÂU «Ë W UI K wM u « ÂuO « W UM0
WK ü« ZzU M « —UE « w ¨2009 WM WO ö ù« W UI K WLU
ÆUF

…d??A M*«Ë W?? UM « ULMO?? « »—U??&Ë ”—«b?? s??
…¡U{ù«Ë d?? uB « UOMI —u??D Á“dH U??2Ë UO*U
U??O UJ ≈Ë U U??A « s?? Ë W??O uB « «e??ON «Ë
¡UC s WO dF «Ë WOI d ù« ULMO?? « 5J9Ë Æ …b b
U —b Ë q –≈ W bFM t X U ŸUF ≈ Wd Ë ÷d
Æ WOI d ù«Ë WO dF « Âö _U ¡UH ô« lI ÊU

2008w ? w ? w ÕU « s
¡«u _« wIM ÊU qOH VOOG « bLF Âb Ë qO «Ë
ÊUC « v?? ≈ 5 d *« s?? œ«Ëd « q??O l b ÊU?? Ë
q « s?? U??F «u??KLFO 5?? d *« s?? b?? b'« q??O'«
»—U& s …œUH ?? ô«Ë WO?? u « ULMO?? U ÷uNM «
WOzULMO « ÃU d ÂU _ o d « …œU ù iF « rNCF
…d?? UE ô U??NKL Q f?? u …d?? UE ”U?? _U U??N _
ÆV c Èd √Ë w Q W uL

WKO

s ¡UOK


q ·UH « w U “ËU& s??LJ …dO U I Ë U?? b%
U ö)« “ËU&Ë …d UE « Ác ‰u WOMF*« ·«d _«
ULMO?? « ”«—bLK WO u W U{≈ U?? ö ô« —U?? «Ë
ÆWO u «
Áu u « q p d??A - «–≈ ô≈ o??I Ê« sJ1 ô «c?? Ë
UO UFH « w sJ r Ê« WO?? u « ULMO « w WK UH «
«œUN??A « .b??I Ë «d??{U;«Ë r??OJ « ÊU??'Ë
«d ô«Ë «u b « Ác ÆW «u*«Ë —uC K «u b U

‫ﺗﺤﺪﻳﺎت ﺟﺪﻳﺪة‬
…dO U b% t «u WOzULMO « ÃU d ÂU √ X √
«dL UNM d??G_« U?? U dN*« s W?? d W?? UM Ë
«b WHKJ*« W UC ô« nO UJ qL% vK UNM —b _«Ë
w W —UA*« ·d?? rNOHJ ÊU s c « ·uOC « iF
rN K « ` √Ë f u …—U “Ë WOzULMO?? « ÃU d ÂU √
Æn
UNCF ◊ËdA ô≈ …u bK Êu O
ô
s Ë …dAF « ÂU _« w ô≈ WOI d ù« Âö _« d r UM « UL
«c Ë W dB*« Âö?? _« ô≈ WO —UG*«Ë W??O dF « ULMO?? «
ÆWO?? U _« UN UIKDM ·«b √ s ·b r √ ŸUO{ wMF
UN bOF ?? q ?? s Y « UN —«œ≈ v??K r?? U??2
w W —U??A*« vK X UN U 5B *« Íd??G Ë UNI d
Æ UN «b √ vK UN k U%Ë q s «u U UL UN UO UF
Âö _« —U??O « s?? …—Ëd??{ u?? Y?? U « —U?? ô«
Ë« WOL?? d « UI U?? *« w p?? – ÊU ¡«u?? W —U??A*«
ô Ê« vK b b??A « ’d(«Ë ÂU?? _« WOI w ÷dFK
s «bOF o
s* ô≈ U ez«u rOJ « ÊU' bM??
ÂuO « bOH U2 d?? √ 5N w « WO?? U uK b «Ë …U U;«
ô Ê√ ÷Ëd??H*« s t?? _ »—U « V??K « X?? C b?? Ë
«u U s Ë W?? {U rN —U& X?? U s ô≈ nOC ??
5F —√ s d √ Ád??L o d ÊU dN w ÷dFK ö?? √
ÂU √ j «d ÊU Íc « U —uNL …—Ëb « bOF ?? WM??
U U w bFI vK ‰uB K l «b Ë ULMO?? « U U
WO u « Âö _« X U ¡«u Âb l u v Ë« ÷dF «
Ær UF « «¡ULM s Ë« WOI d ù«Ë WO dF « Ë«

Ác l W??MN*« q « q?? UH Èb W?? dF0 q?? _« v??K Ë«
W uEM*« q U w rN «d « WO u Ë …bz«d « «¡«d ù«
Æ WOzULMO «
VKG «Ë b b s ÷uNM « …—Ëd{ u w U « —U ô«
«c s?? …dO _« «—Ëb?? « »U??√ Íc?? « —u?? H « v??K
WL WOzULMO?? « ÃU d ÂU √ X d Ê« bF Æ…d?? UE «
VK « o??OI% v ≈ X??KË Ê« b??F Ë U??NI Q Ë U??N U$
1966 WM?? X?? Q U bM UN XL?? — w « ·«b?? _«
d?? UD « W??OI d ô«Ë WO?? u « ULMO?? « »√ b?? v??K
d ü« ULMO?? l —«u oK ·b U??NMO s Ë WF d??
WOI d ù«Ë WO dF « Ê«b??K « w b Z U U ‰U??B ≈Ë
…œUH ?? ô«Ë U —UI Ë —UJ √ s Y U « r UF « Ê«b??K Ë

ÊU dN*« —UF

UN ö bM?? « ULMO?? « WM?? dL s XCI « dN?? « 8
X M UL «dOB ULKO 11 ??? Ë WK u Âö √ 9? r?? b «
W U vK …b U?? Ê«uMF W M WK u Âö √ W?? ö
W d?? √ ÃU ù W U «œUL « .bI - UL UNuB
U dO s WO?? u « W UI « eO1 U r √ “d WOIzU Ë
œuF W?? d(« U??N ö √b?? Ë Èd?? _« U?? UI « s??
ULMO?? « lO — X??FM w « ULMO?? « Íœ«u?? i??F
ULMO « U U qO Q …œU ≈ vK qLF « -Ë WO?? u «
Ác ‰ö WOL d « Âö _« ÷dF UNK R U2 U??NMOJ9Ë
ÆWOzULMO « ÃU d ÂU √ s …—Ëb «
WO Ë_« u?? Ë ZzU M « v??K ·u?? uK W ?? UM ÂU?? _«Ë
eN& r Ê« l —U??A*« Ác Âb??I s v Ë_« q?? «d*« Ë«

..«‫ﻓﻴﻠﻢ اﻻﻓﺘﺘﺎح »اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬي ﻳﺼﺮخ‬

‫رﺣﻠﺔ ﺑﺤﺚ ﻋﻦ اﻻﺑﻦ اﳌﻔﻘﻮد‬

ّ

‫ﺳﻔﻴﺮ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻣﺘﺤﺪّﺛﺎ ﻋﻦ اﻷﻳﺎم اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﺴﻤﻌﻲ اﻟﺒﺼﺮي ﺑﺘﻮﻧﺲ‬

‫ﻋﻞ أﻫﺪاﻓﻨﺎ ﺗﻜﻮن ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺎم ﻛﺎﻣﻞ‬
‫ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻀﻴﺮات ﻟﻬﺬا اﻟﻠﻘﺎء اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ‬
‫ﺗﻮﻧﺲ ـ اﻟﺼﺒﺎح‬

…—UH dI0 f √ ‰Ë√ rE « Íc « w ö ù« ¡UIÒK « sJ r
W UM*« f u ÍdB « wFL « ÂU √ ‰u U d
bO « U œö U d dOH UNO Àb w « v Ë_«
d – vK v √Ë t o bI Æ…d UE « s å—UMO —UO ò
u Ë WHK
U UM0 Èd √ «¡UI w Ÿu{u*«
Èd WOL √ w u t ú W Q *« ‰u Y b(« —dÒ J –≈
V dOC « s ö U U U ‚dG « Íc « Ÿu{uLK
X U w « «—œU *« “d √ s Ád F Íc «Ë ÁbO Q
qOGA « ‰u vI K*« V U v ≈ ÂUF « «c t —UH UN
¡UIK « qG « b Ë Æ ◊—UH « Ê«u w U œö rE « Íc «
wFL K v Ë_« ÂU _« Z U d s qOUH .bI dO _«
s bO « s q UN H Ê√ dE M*« s w « ÍdB «
W UI «d “Ë Ê«d O p d b d Ë wD U « ·Ëƒd « b
26 ¡U ö « ÕU  p –Ë rOEM « w 5 —UA*« s bK «
ÆÍ—U'« d u √

åd
w dH « q?? K LK W M*« ò f d wKO åË ÃU û
Æ©f —U ≠Êu —u « WF U ® WO d WOF U Ë
œU%« dI0 d u √ 26Ë 25 w u bIFM t √ rKF « l
Êu eHK « ‰u?? UO Ëœ vI K WO dF « ‰Ëb?? « U «–≈
WO Ëb « U?? d …U??M Ë œU??%ô« „—U??A Ë W??O d «Ë
q ·«d?? ≈ X% XF{Ë w « …d?? UE « rOEM w??
œ—UM —åË WO d « d “Ë r U?? s -U s bO?? « s
q √ s œU??%ö w UI « fK *« f??Oz— ò w??OK “u
Æj u *«
Ò b f u U d dOH ÊU Ë
…d UE « ·«b √ h)
…bzUH « l?? Í“«u?? U 5O?? U √ 5 U v??K e?? Ò d
ÁUL?? √ U ôËÒ √ ∫UL Ë 5OMN*« 5?? ¡UIK « s W??F u *«
f?? u W??OÒ uHJ dH « «u??MI « —u??C 5??
«uMI « …b U??A W Ê√ ‚UO?? « fH w UE ö
’d oK U??O U Ë ÆX??F «d f u w?? WO?? dH «
WO u eHK « «uMI U qC √ qJ??A f u n dF K
Ò
nK Ê√ v?? ≈ «dO??A U?? dH WO «–ù« U??D;«Ë
t XKI UN ¡UI ô« t vM w « WO u « ·«d _«
ÊuJ U0— U R*« ÁcN U œö —uC Ê√ ÁœUH U
Ɖu Q*« ÊËœË ·U dO
w vI K*« ZzU Êu??J Ê√ w tK √ s dOH?? « dÒ Ë
…d UE K œ«b?? ù« UN dG ?? « w « œu??N'« Èu ??
qI ô U X dG « UN √ W UM s d √ w ‰U w «Ë
Æ «dOC « s ÂU s

V U « …UO


« vK W d ò rKO s WDI

w « WOzU *« W?? K'« ‰ËUM Ë Æj?? u *U ÍdB «
ÃU ù« Ÿu{u åw «u ×U åbO « p c UNDAM
e «d s ÊuK 2Ë Êu M UNO „—UA Ë s uJ «Ë
V U v?? ≈ WO?? d Ë WO?? u WOzULMO?? q U??O Ë
WO Ëb « U?? d W «–≈Ë U?? d ò w?? —¬ò s?? 5??K 2
b UF s?? œb s 5??K 2Ë W??O Ëb « U?? d …U??M Ë
ÕËdD*« Y U « —u;« r N ÆU d Ë f u ULMO «
WIDM0 ÍdB « wFL?? U ÷uNM « WOCI ‘UIMK
WL …UM Ë WOM u « W «–ù« W —UA0 p –Ë j u *«
Z U d Ë w uLF « ŸUDI « ≠U?? d Êu eHK Ë w w
wFL?? K wM u « bNF*«Ë w Ë—Ë_« œU%ö ò U bO ò
ÆU dH ÍdB «
‫ﻣﻜﺘﻮب اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ واﻟﺤﻴﺎة أﺣﻠﻰ‬
‫اﳌﺴﻠﺴﻞ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻣﻮﺿﻮع دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ‬
XF Ë U* U u H © 27 ® …d UE K w U « ÂuO « ÊuJ Ë
Æl?? «u « —uNL'U ÂU?? _« Z?? U d V?? t OL??
…d b ?? bz«u qJ?? w?? ”U??IM « U?? K —Ëb??
WK «– ‘UIMK W ËdD*« lO{«u*« nK ÊuJ Ë
UO u uMJ Ë »U ??A « —u??NL Ë ÍdB « wFL?? U
ÆW b(« ‰UB ô«
W?? «—b « d c ‰uCHK U0— …dO *« —ËU;« 5 s Ë
w dH «Ë å»u J ò w?? u « q?? K *« 5 W —UI*«
U dO UL ‰UL _« `$√ s «d « b Ë ò vK √ …UO(«ò
bIFM w « …d b ?? *« …bzU*« w „—U??A Ë Æs bK U
ò ”u?? U ò W?? R s?? q W?? «—b « Ác?? ‰u??

WO?? _« ÊS ¡U?? ö « ÕU??  ‰UG?? _« o??KDM –≈Ë
…d UE K «bON9 U —U « sJ1 5M ù« ÂuO W d *«
ÃU?? d ÂU?? _ …b?? b'« …—Ëb?? « w?? d??NBM w?? «
ò rKOH ÷d?? vK WO?? _« sLC Ë ÆWOzULMO?? «
Õd?? *U UO?? —U ‰uJOM ò d « vK WÒKD W d??
…e??zU rOK?? UNI ?? w?? «Ë W??LUF U Íb??K «
Æåf u U d …—UH ò
‫ﺟﺎﺋﺰة ﺳﻔﺎرة ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺑﺘﻮﻧﺲ‬
‫اﻷوﻟﻰ ﺑﺄﻳﺎم ﻗﺮﻃﺎج اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺔ‬
«c X b √ w « …ezU'« Ê√ W UM*« fHM UMLK b Ë
ULMO U WKG A*« W UA « V «u*« b _ `ML ÂUF «
o Ë …ezU'« q?? L Ë ÆU uL ÍdB « wFL?? U Ë√
d b ò ÊuK d ÍdO U ò bO?? « UN b w « q??OUH «
w ö ù« ¡UIÒK « d??C Íc « ÊËUF K w?? dH « bNF*«
w w ò …U??M vK Ãu *« q??LF « ÷d w?? —u?? c*«
w …ezU'U ezUH « W UC ?? « v ≈ W U{≈ ò r UF « 5
ÆU dH 5 UMH « W U ≈
d u √ s 27Ë 26 w u …d UE « ‰UG?? √ q«u
f?? u s?? 5??OMN Ë 5 ËR?? —u??C Í—U??'«
ÆU d Ë
—«u(« U K jOAM åw «u ×U ò bO « v u
‰ËUM Ë © 26 ® 5??M ù« ÕU??  oKDM w?? « v?? Ë_«
U d Ë f u 5 ‰œU « 5 % W Q ‰Ë_« —u;«
5K 2 —«u(« w „—UA ÆÍdB « wFL « ‰U w
»dG*«ò eO?? d Ë√åË w w qF M Ë 21 «u??M s
WO Ëb « U d W «–≈Ë ò 5 w w ò Ë åw —¬åË w dF «
wM u « bNF*«Ë f?? u !—Ë√ W?? R s 5K 2Ë
wFL?? K rz«b « d9R*«Ë U?? dH ÍdB « wFL?? K

åŒdB Íc « q d «ò ÕU ô« rKO s bNA
t UJK Ád F r?? U s ÃËd)« q I Âœü s??J1
ò Ê√ W —œ v ≈ s ô«Ë »_« 5 W öF « d?? u ÆÆÆÆ
W dG « …c U s V «d u Ë UM U?? „dÒ r åÂœ¬
W b)« ¡«œü …u??I U tM « Êu u?? r Ë œu??M'«
nO Ë ÆÆÆ å.d ò t?? b «Ë Œ«d X% W dJ?? F «
tM « s UDK?? « mK √ Íc?? « u Ë „dÒ ?? Ê√ t??
o w t J —« U W UE åÂœ¬ ò nA « ÂU _« l ÆÆ
ÂËb 5 v ≈ d U Õu « lD r tMJ Ë tM «
UN √ WKzUF « d
¡U?? w « åtK « b ò W?? O
5 Ë ÆÆÆ b bA « t b U b t KFH UN dÒ Q q U
«dO U ‰u?? V d «Ë o??KI «Ë Êe??(« d U??A
dO WOK _« »d??(« —U ¬ 5 ÊË—U ` U b??L
U W  s W —UC *« ¡U?? _«Ë œö « w WMKF*«
dOHJ « w t?? d U u b ¨Âœ¬ œö « w?? Àb
d F Ê√ v?? ≈ Áb Ë s?? Y K V c ¨V?? c « s??
ÂuIO ¨ «œU??LC « tN Ë X?? b Ë U d tOK
v ≈ t …œuF «Ë …U?? M « vK t b U?? Ë t dN
sJ1 w « W?? UNM « p??K rKOH « w??N M Ë Æt?? O
dO??A U??N √ d??O ¨…bOF?? U?? d F Ê√ i??F K
rKOH « ÆœU??A w U œ«b «Ë …U?? Q*« —«dL ?? « v ≈
q??LF « UOB ?? U b?? & W??OI d ≈ ¡U?? HO
bOH œ ŒU?? D U ¨Èd?? √ Ê«b??K v?? ≈ w??L M w?? «
¨w U s ¡U?? tK « b?? W O Ë ¨u??G uJ « s
VOG ô w « WOI d ô« b??O UI «Ë «œUF « p?? c Ë
W d(« ¡j U??C √ eOL w « ÊË—U?? Âö √ s??
iF «ò ∫ÊË—U?? ‰uI Æ À«b _« w?? Ã—Ò b « l
s WO U{ U??N √ vK WOI d ù« …—U??I « v?? ≈ dEM
t √ U UO √ Èd UM iF « sJ Ë Ær UF « w «u{
nB M v ≈ …UO(« bOF Ê√ W??O UC « ÁcN sJ1
Æår UF «

‫ﺗﻮﻧﺲ ـ اﻟﺼﺒﺎح‬

ÃU d ÂU?? _ 23 …—Ëb « Âu??O « …dN?? w `?? H
åŒdB Íc?? « q d «ò r??KO ÷dF WOzULMO?? «
u?? Ë ÊË—U?? `?? U b??L ÍœU??A « Ãd?? LK
…—Ëb « w?? „—U?? Íc « bO u « w??I d ô« r??KOH «
WM' …ezU “u??H « tMJ √Ë ò ÊU ò ÊU?? dN* 63
bz«— bÒ F ÊË—U?? ` U bL Ãd *« ÆÆ r??OJ «
q ÂÒb?? YO œU??A « w?? wzULMO?? « ëd?? ù«
WK u WOz«Ë— Âö?? √ W ö åŒdB Íc « q?? d «ò
r?? u åË åU?? u √åË åU??OI d √ ÍU?? ÍU?? ò w??
‰ËUM åŒd??B Íc « q d «ò r??KO w å·U??H'«
5 »d K w?? HM « dO Q « ÊË—U?? ` U bL
w «bM ?? ¨s œdL *« «u?? Ë WO uJ(« «u??I «
U d??A qLF Íc « åÂœ¬ò »_« W ö vK l??zU u «
w WL H « ‚œUMH « b?? √ w W U ?? « ÷u vK
UI ô t OJK X??KI « Íc «Ë ≠U??MO U$ W??LUF «
Íc « åtK « b?? ò tM «Ë ≠w??MO ‰UL √ q?? — v ≈
—dI …b b'« …—«œù« ‰u??K ÆÆqLF « w Áb U??
åbOH œò Âœ¬ o?? bB √b?? w « ¨W ULF « i??H
a D0 qLF « w t U ?? …d “ vC Íc « ŒU D «
t u Ë v?? ≈ Èœ« U2 ö?? U t?? H b O ¨‚b??MH «
Íc « åÂœ¬ò —Ëœ w Q U ÊU d?? r ÷d*« l d
t R ¨W U ?? ÷u?? vK ·«d?? ù« s?? q??I M
rN UH √Ë 5O Ë—Ë_« …b *« 3_« ◊U { özU
Æ‚bMH « q?? b vK W?? «d(« »ËU??M v ≈ ¨ u??NK
vK U d??A åt??K « b ò t??M « 5??OF r?? U??LMO
u??N t??O √ W??N «u s?? û s??J1 ô Æ÷u??(«
tMJ ¨Áb?? «Ë WMN vK tzöO ?? ô V c U dF??A
qL vK ‰uB(« w?? t OI Q tK «œ w?? lM I
ô UF Ë Æ Ád??E M w « UO ËR?? LK VO ??

‫ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺤﻜﻴﻢ اﻷﻓﻼم اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ‬
Âö ú WOL?? d « r??OJ

„U ‰ËË«— rOJ

« WM' fOz—

« W??M' n?? Q
∫ s WK uD «
©U Oz—® w U s „U ‰ËË«— ≠
©‰UGMO «® U U «— w U n “u ≠
©f u ® r «d —u √ ≠
©ÊU UG √® wLO — oO ≠
©dB ® 5 U ÂUN ≈ ≠
©U —u ® w d «u ·ö ≠
Æ©U d ® «d ÊU œ ≠

‫اﻟﻤﻨﺘﺪى‬

W HB « Ác w …—uAM*« ôUI*«
UN
U √ ¡«—¬ s ô≈ d F ô

14

60 WM « 19779 Ø 251 œbF «
2010 d
u √ 23 X «

‫إﺳﺮاﺋﻴﻞ واﻟﺘﺎرﻳﺦ واﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺎ‬

‫ﻛﺮة اﻟﻘﺪم ﺗﻨﺸﻂ‬
‫اﻟﺪورة اﻟﺪﻣﻮﻳﺔ‬
@ ‫ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﺴﺎري‬

@ ‫أﻳﻤﻦ ﻋﺒﻮﺷﻲ‬

Æo _« w ÕuK b Wd W √ s …dO _« ¡U b «
…œU?? ¨w??JO J «Ë w O «d ?? ô« d?? u « v??K V??FK «
W e VO
√ q X??{d ¨b —b cML ÆÆW
WOKOz«d?? ≈
qOz«d S
w U *« ·«d ôU
¡b
¨W UD*« ◊Ëd??A « s
Áu
U « d?? ÆÆW uCF « WK U WOD?? Ë√ ‚d?? W Ëb
—«d ù« v?? Ë ¨t?? UO w?? »Ëd l??
—√ ‚d?? √ Íc?? «
q( d ¬ ‰UL « Í√ wBI UO O «d « «—UO Âö?? U

U bO— W??H UC qOz«d?? ≈ ‰ËU??% ¨Êü«Ë ÆÆW??OCI «
s ¨WIDM*« w qFH U
WLzU W?? Ëb U œu u ÍuMF*«
wK d w
d Ë ¨wMOD?? K ·d « vK ‰uB(« ‰ö
ÆÆW Ëb « W œuNO

w UuJ b R ¨œu?? u « w WO?? JF « WO «d « Ác
UN?? H XMK √ w « qOz«d?? S ¨W ËbK wFO D « —uD «
¨UML{ ¨ d??J √ ¨1948 ÂU?? UO ULK U??O «dI1œ U?? UO
lL vK ‰UO ô« q √ s ¨UN O Q wM b « e «u «
¨dO U ú lC ô WOIDM Ë WO öI j
«u{ t LJ
¡öO ?? ô« s œuI W ?? s d?? √ bF
Ë Âu??O « U??NMJ
q
UI UNO{U ¡«d?? ‰ËU% ¨UO «dG'« v??K Íd?? I «
UN W Ëb W??ODLM « …—u??B « UN s??LC ¨Âö?? WIH
°ÆÆn U U0—Ë a —U Ë f —UC

Êœ—_« s V U @

WO{ËUH ôu ÷u vK s?? bIF « »—UI U bF
Ë
ÕdD Ë ¨lOL'« vK n K w Ë qOz«d ≈ Èd ¨WFDI
U UC vK U{ËUH*«Ë ¨WH w W Ëb « W œuN ÂuNH
Ê√ U U9 W —b w?? Ë ÆÆÈd √ WH w?? wzUNM « l??{u «
¨WOJO J « q??OUH « s WKL w??C I W Ëb « b?? uN
w « w{«—_« v ≈ 5OMOD?? KHK …œuF « o ¡UN ≈ q??
¨qOz«d?? ≈ w vI s v??K oOOC «Ë ¨U??NM «Ëd??
WM d?? v ≈ W U{ùU
¨ÊU
Ëc « Ë√ …d N « v?? ≈ rNF b
¡UM
Ë ¨n d??A « ”b??I « rC b??N9 w?? « U??O «—u «
·dF U Ë√ ¨W??O
dG « WHC « vK ¡öO ?? ô«Ë ¨qJ??ON «
Æ…d U «Ë «œuNO
¨UO «d
Èb W {«ËË WLzU ozUI ¨ UODF*« Ác q Ëb b??
Ê√ bO
¨Ã–U?? s Ëb …œU?? ≈ v?? ≈ ÃU?? % ôË ¨V?? «d*«
UN UD q d d9 vK qOz«d ≈ …—b w sLJ WKJ??A*«
`M1 w O «d ?? « ◊d?? s?? l?? Ë√ u U ‰ö?? s??
ÆwKOz«d ù« ? w
dF « Ÿ«dB « ¡UN ù Wd
¨WO U
d «Ë ¨…b *« U ôu «Ë ¨w Ëb « lL *« ÊU «–≈Ë
s Êu ¨WDK «Ë ¨WO
dF « Âö?? « …—œU WM'Ë
¡UM WO{—_« œU ≈ ‰u —u L ÆÆŸ«dBK Í—c q
·«eM « v ≈ ‰«e ôË XF qOz«d ≈ ÊS ¨Âö?? « rK
’UB «Ë ¨UN KB* ¨WIDM*« w w —U nDFM q

bF
¨©Âö?? «® …dJ ·UM" ?? « qOz«d?? ≈ XK U?? bM
»_« ‘u
×u w??J d _« fOzd « …—«œ≈ s ◊u??G{
‰u « «c?? s bOH ?? Ê√ Q?? —« ¨1991 b?? —b w??
W??OJO J `?? UB o??OI ¨W??IDM*« w?? w?? —U «
b √ U —U U
©s?? _«® W Q?? v?? ≈ X?? dB U ¨W??O ¬
Ê√ s?? ôb??
Ë ÆÆd?? ü« l?? ÷ËU??H « U «d ?? « r?? √
W ULC « a?? d w?? « w??zUNM « q??(« U?? UCI
v??MF
WOKOz«d ù« U uJ(« e — ¨Âö?? K WO O «d ?? ù«
WDK « XKG?? √Ë ¨WO u « s _« U UC vK UN UM U

◊Ëd Ë ¨W u U# U UH U
¨WOMOD?? KH « W?????????OM u «
bF
WU ¨©»U?? —ù« W UJ ® ?
vL?? U* W eO F
ö U Ë ¨d L ?? s?? d??A ÍœU(« U??L ©U??O
u ®
Æ WO U « W{UH ô«
…bOF
U?? «e ô« ‚u?? qOz«d?? ≈ eH ¨d?? ¬ v??MF0
¨W{d H WK U Âö?? …b UF UNOK hM w « ¨Èb*«
bz«u qOz«d?? ù X??II q?? _« …d??OB «b??NF v?? ≈
W U « vK ‰ö ô« W ËUI √b .d
√b
WKzU
bN'«Ë X u « lOOC w XK«u Ë ¨WN s ¨WO Ëb «
¨q _« v??K ¨ÊËœ s?? UNL?? sJ1 ô q??OUH s??L{
ÁU&U
l b ¨WO s?? …—œU
W √ Ë√ ¨©Êu
d ® .b??I
ÆÂö « WO{d v ≈ œuI w « UL UH « s b e*«

aboushi@hotmailÆcom

‫ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺘﻌﺒﻴﺮات اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ‬
@ ‫ﺑﺤﺮي اﻟﻌﺮﻓﺎوي‬

Ë√ WDK?? ? 5O?? UO « W KB s f??O Ë ÆÆÆ …U??O(«
Ë√ WO u u b ≈ «dJ?? F w nI *« bOM& ? W{—UF
l?? * oOOC Ë W ƒdK f?? „«– ¨WO?? UO »«e?? √
nzU+u
ÂUOI « 5HI *« vK ÆWKI ?? WO «—uM œÏ UL ≈Ë
fO Ë WOM u « «b R0Ë W??M «u*« UOC I0 œb
s ÊuJ b U?? r — ? »e( …«—U Ë√ WDK?? ¡U??{—≈
Æ? ÈuBI « ·«b _« u l b « lM1 ô o «u Ë√ ‚UH «
”UM « WK" √ W UO s?? vK ÊË—œUI « r ÊuHI *«
wN M b WO?? H ôU v ≈ ‰u?? Ê√ q r??N dO Ë
ÊË—œUI « r ÆÆÆW??K U dO Ë WzœU d??O U?? —U2 v ≈
5B% vK Ë WO?? UO « »«e _« 5
…uN « Âœ— v??K
å5HB «ò W U s WO K —U#¬ s V d b U2 lL *«
vMF0 ôË ¨ÁÓb?? vK q …«—«b v??MF0 ô ¨ WO?? UO «
W?? —U2 vMF0 U/≈Ë UC UM *« 5
WL UM « W ¡«u*«
ôË “U M ô w?? « W?? dJH « W U ??A «Ë W?? bIM « …u??I «
‰u pK å5HB «ò W U ÆÆÆd?? ¬ ÊËœ ·dD dB M
5HI *« l œ w?? `KH 5 …d???D W?? U v ≈ b??O Q U

ÆWO
e(« WOL(«Ë …ô«u*«Ë ·U????HDô« v ≈

w u d U Ë V U @

WOM – U U U??LNMO
œb å5??LB ò v ≈ ÊU??
UD)«
ÆW d u U UC Ë WOIOI WK" √Ë
o b Í—d?? «Ë Íu??LM « Õö??ù« UOC I s?? Ë
W??OLKF « «d?? b*« U??N Ë√Ë U??NK W??OM u « «d?? b*«
r œuO s —d « 5HI *« v??K ÆWO «b
ù«Ë WO UI «Ë
rN O?? d s Ë w «c « rN Ëe Ë rN U Ë√ s Ë WO «c «
p??zôË√ Êu??HI *« ÆÆÆw?? UF *« r??N
UD s?? Ë W?? ËU)«
ÁU&Ë r??NM Ë ÁU??& W??O —U WO ËR?? Êu??KL
5 UC √ WDK?? « ÁU&Ë 5O?? UO « ÁU&Ë rN F??
Ô
Ó
Ë√ Êu M O ŸUL _« r œdÒ Ë√ ·u)«
rNCF

pKL
Æo dOG
ÊuLKJ
Ô
—UE √ ·d??Ë
t?? «“U$≈ ¡Ô U??B ≈ w?? UO « o?? s
Ò
t u ?? ôË q+ bM qÔ OI ô nI *« sJ Ë ¨UNO ≈ ”UM «
s öOL ÊU Ê≈Ë l?? «u « vK œdL qE U/≈ W??K d
»U c « vK Ë œb?? « vK Y qE ¨qL √ l «Ë q?? √
tO ËË t d Ë t?? «d w ÊU?? ù« v ≈ ØvMF*« v?? ≈
Æs u « ÷—√ vK t U W UI «Ë t œ«—≈Ë
v ≈ l?? b «Ë vMF*« s?? ŸU?? b « nI *« ÂU??N b?? Ë√ s??
UBGM Ë V??DF « s?? UJ v?? ≈ …—U?? ù«Ë qO ?? *«

w
e(« nOMB « W F w ◊«d ô« U b ÊuJ ô b??
o «u « q??UH s?? Y?? « w?? W??OIOI W?? — ÊËœ
ÁU&U
Ë l?? «uK W d ??A …¡«d?? ÁU??&U
UNFO?? u
o??DM U?? b f??O Ë ÆÆÆs??JLLK w?? UL ·«d??A «
WO bB « UN?? HM »«e √ r e 5 w
e(« åw?? UM «ò
Ë√ w?? UO « l «b « w?? r U?? ô U0 U?? dO r??N Ë
…¡«d
w Ë U «uM « W ö?? w r dO ÊËd ¬ rN 5??
s WO bF « n?? «u*« U??C √ U b f??O Ë ÆÆÆ◊U?? —ô«
U b f??O «c Ë ¨…b ôU?? w WDK?? « «“U??$≈
u sJ r U Ë ÊuJO?? U Ë ÊU U o u?? w WG U *«
ÆÊuJ ÊU nO ÊU
s?? V UD*«Ë¨WO ËR?? *« U??OC I s?? «“U??$ù«
W?? OBM « U?? ö s?? b??IM «Ë¨WM «u*« U??OC I
s «“U$ù« 5??L 5
Ë ÆÆÆW?? KB*« vK ’d??(«Ë
»«u
√ Ÿd 5
Ëåôb F ò n??MB Ô w?? UO »UD q
sLJ åU??O UJ œ«—ò n??MB »U??D q?? s?? q I ?? *«
WOLM «Ë dL ?? *« Õö??ù«Ë i
UM « œb?? « W U??
»UD)«Ë ¨WDK K s"LD ∆œUN « »UD)« ÆÆÆW «b *«
‰u Ê√ vA Ô sJ Ë ÆÆÆUN d o?? M Ÿd?? `K*«

bahriÆarfaoui@yahooÆfr

bI Æ5 dz«e'«Ë W??
—UG*« ‚Ëd w Íd& w « ¡U?? b « UM œu??BI*«
ÂbI « …d?? w …«—U W??LUF « dz«e'« w?? d t?? √ —U _« X??KI
Âu$ r Ë ¨Íd??z«e'«Ë w
dG*« 5?? M*« w?? ô ¡U b 5
X??FL
¨UOI d ≈ ‰UL?? q w w{U d « —u??NL'« VK r??N U d( oH U??*U
wKO œ«d √ q?? «u
d Ë ¨w ö « vK «œU?? F ÊU qO v ≈ Êu??L M Ë
Æåd ¬ò fO Ídz«e K W M U
w
dG*« Ê√ vK
Ÿ—«u??A « v ≈ Ãd W
U??A « dO UL'« X?? √— ULMO X??%—« b X??M
w r UF « ”Q U??OHB ÷u??) dz«e'« q?? Q
w??H W??O
dG*«
U √Ë ¨…bONM «– ¨w —ËU T U sE U cJ p – ÊU ÆUOI d ≈ »uM
ÆWFODI « vK «ËœU « ÂuO « w dz«e Ë ÂuO « W
—UG Ê√ w dJ √
X e ULMO Ë ÆWOMO u??A
dz«e'« w d??JH Ê√ b{ `IK qO s?? U √
‰Ë√ w w « W?? öLF « W «d « wM F U Ë ¨s?? b u
—UD w …d?? ‰Ë√
¡«bN??AK U U d UNK √ wJ ¡«uN « w eH √ Ê√ œ—√ ¨dz«e « q I ?? U
ÆUNzö ≈ w «u $ s c «
X d √ b w?? U ¨œËb(« ‰UH ≈ r d ¨Âb??I « …dJ «dJ?? ÂuO « ‰u?? √
d??z«e'« —U??B « Ê≈ ‰u????????????I Ÿ—«u??A « v?? ≈ W??O
dG*« W O ??A «
1994 c??M t √ v?? UM ô d U)« s??J Æ5??
d _« UMK √ —U??B « u??
cM «d …b U???????N U tOK ÊU UL ¨b?? b s qHI œËb(« œU??
‰UL ¡U
œ_ ŸUL « s Êö ≈ „UM ÊU ¨W1b …b d w ƉöI ô«
s e « s s bIF
»dF « ¡U
œ_« œU??%« ÊuJ Ê√ q ¨w
dF « U??OI d ≈
¡UCO « —«b « s «u??IKDM Ê√ 5 —U??ALK sJ1 t √ Êö ù« w ¡U Ë Æ
YO f u v?? ≈ ŸUDI « ö??
WK d « «uK«u Ê√Ë ¨—U??DI « 7?? v??K
…d H « w p – ÊU ÆŸUL ô« w?? 5 —U??ALK ’U iOH l ¨dI*«
¨ÃË«e Àb ÊU Ë Æ…dO ’dH «Ë ¨öN w ö « ÊU ÆW —ULF ô«
U Ë ÆÀb U Àb?? r# ÆQ??AM*« bK
dO bK
w sJ?? K wzUN —UO «Ë
ÆÀb U ÂQ √
ÂbI « …dJ W b u « W œu u*« W dH dN+ ULMO t S ¨Àb U V
Ë
W ?? UM0 UN ôUH « w?? „—U??A wJ WOMG ö W?? d …u œ w?? K Ê√
…dJ w
dG*« V U K d??D ¨ULNMO
WO{«dF ?? « …«—U 0 ¨UN uzU
W —UA w 5 «— jI Êu ö « fO t √ ÊËdO?? *« È√— bI Æ¡UIL
U d – …œUF ?? « w V — UC √ —uNL'« Ê≈ q
¨rN ôUH « rN «dO
jK ô wJ ¨…d H « ô …bO *« w U d c «® ¨…bO *« —ULF ô« …d
v ≈ W œu u*« «uI «d Ê√ …b Ë WM b ¡UM
√ s ÊËdO J « œ«—√Ë ©—u?? _«
—«d —Ëb ”U??L « v ≈ ¡UIL(« …d??JH « rN
œ√Ë ÆœËb??(« ¡«—Ë U??
»U c « w?? ÂbI « …d?? V u ÂU?? √ ¨W d « œËb??(« `?? H
wzUM ?? «
Æ»U ù«Ë
U « i d « ÂU?? √ ¨—uNL'« v??K Ë o dH « vK ÊU Ë Æp?? – r r?? Ë
¨…e v ≈ w
dF « »d??G*« WK U W ?? UM0 œb& U u Ë ¨œËb(« `?? H
25 s b e ô w Ë WK U(U
W U *« lD s ôb
rNOK ÊU ¨ÂU √ cM
v ≈ „UM s Ë ¨¡U??CO « —«b « v ≈ …b?? Ë s …dzUD « «uD 1 Ê√ ¨r??K
Æ…œuF «Ë ¨WOMG v ≈ WLUF « s Ë ¨WLUF « dz«e'«
t ??A UN ≈ ôU(« Ác q w Êu uI ¨UC √ Êu dz«e'«Ë ¨W
—UG*«
v ≈ —U √Ë t √— nK vMLO « ÁbO
nK p –√ s √ q" Íc « ¨U ‰U
o w rK+ «c Ë ¨U?? …œö
v ≈ p c
ÊËe d r?? Ë ÆÈd?? O « Ê–_«
V?? M wJ r?? ù« «c tOK oK √ s q Ë ¨W u s b « dB aO??A «
UH d+ ö?? — ÊU b??I Ænz«d s?? W UF « W?? d t??
œu& U?? t??O ≈
WOMG Ë …b Ë 5
o?? dD « qF& WD d ÷d U √Ë ÆU??O – w U U
Ë
¨ÂËb ô√ v??ML d √ qJ
uN ¨W??LUF « dz«e'«Ë ¡U??CO « d d??1
Æ5 d œËb(« pK å…e WK U ò X Ê√ bF
WU

WO
dG*« årKF «ò WHO  o
U d b @
o
U d “Ë 5OH B « W
UI fOz—
larbimessari@gmailÆcom

‫ﺣﻮل اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮي‬
@ ‫ﻃﺎرق اﻟﻜﺤﻼوي‬

WO dH « U
UIMK W
—UC « …uI « Ê√ k ö v UM WK
UI*«
◊UI ≈ ÷d v ≈ …—ËdC U
ÍœR s WO uOK*« UN «dO?? Ë
q
UI*« w sJ ÆWO?? dH « W uJ K åb UI « Õö??≈ò jD
«b b% u j?? u « s UBF U
lOL'« p?? 1 Ê√ vK qLF «
5O Ozd « 5 dD « 5
WI « …œU ≈ Ê√ UL ¨w
UIM « qLF « —Ëœ
e d w « W??
UIM « V UD iF
ö?? ÆW —Ëd{ …uD U??M
WO b « W??O
d « …c U?? « W??OF{Ë q …œb?? ôU?? vK
Ë√ ©‚UH « v « qu « f??O Ë o
U?? ‚UH « cOHM
WIKF *«®
ö b d u Ê√ s??J1 ås œËdD*« …c U?? ô«ò iF
WOF{Ë
v « f?? R WzbN «—œU
·«d?? ô« …—«“Ë t ö s ÂuI
rOKF « n??K Í« r?? √ u U ‰u?? 5 dD « 5??
Íb —«u??
…—bI*« Ÿu{u «dB fO sJ Ë p – w U0 U uL Íu U «
qJA
t d sJ1 ô Íc « ¨5
dLK b UI « s?? Ë WOz«d??A «
ÆÂUF « ÍœUB ô« l{u « s ‰ËeF
Íu U « rOKF U
W?? ö w ö I ?? WF u *« WK"?? _« sJ
UO U r?? w « Ë U??N dD R??ON « l??OL'« v??K Ë ¨…d??O
ÁdO#Q „d √b??
Íc « Ë wJ d ô« ‚UO?? « w UNO « ‚d??D «
‚UO?? « u œU F u UL d??O _« Ë ¨w?? dH « ‚UO?? « vK
w « ôUI*« b?? √ w ÆWO*UF « ô«b??'« vK tM qD Íc?? «
‰u dN??A « «c?? åp??O U uK œ b?? u u ò n??K w?? d??A
wJ d _« WO
d « d?? “Ë …b U?? * ôUI b$ Íu U « r??OKF «
s UNF «d W??U ¨UN
d& W??F «d0 tO ÂuI WI
U?? «
U?? R*« rOOI Ë W?? R*« dOO?? dO UF* W u Ë_« `??M
Ê√ v ≈ ö?? dO??A ÆrOKF « WO u »U?? v??K W??OLOKF «
bF
√ ULOOI « Ë U??HOMB « Ë ÂU?? —ö tO m U *« ÁU?? ô«
W KB* U U9 »«œü« Ë WO U?? ô« Âu??KF « œ«u s ÂU??L ô«
d1 s ÆcOLK K Íu dO s uJ v « ÍœR qJA
U{U d «
v « w?? u « ‚UO?? « w —ËdLK dDC Ê√ q q u X Ë
ÆqzU *« Ác ‰u lOL'« WL U 0 Íb —«u
å“dG Ë—ò WF U w j Ë_« ‚dA « a —U –U √ @
tkahlaoui@gmailÆcom

‰eM*« v « w Q w?? « œu u « WM UF ‰ö s ¡«u?? w
UIM «
Íe d « ÊËe *« «– åwK bL W U?? ò …—U “ ‰ö s Ë√
s Ë√ U??MO UL « Ë UMOF ?? « W??K d WKO w?? d??O J «
ÆWK d*« pK ‰ö …b bF « WO UCM « UD;« …b U??A ‰ö
Íu M « l
UD « UC « q
UNO d M* dO J « rJ « jI f??O –≈
Íu U « rOKF K WO
UIM « q UON « U M UN —uEM* Í—U ô«Ë
Æœö « w UU UF u
ô 5 —b*« ÂuLF WO
UIM « W?? UL(« Ë dOG ÊU “_« UF
UMOF ?? « w tOK X U UL Êü« W?? —b « fH vK Ëb??
Ê√ b _ sJ1 ô s??J ÆWO Ëœ Ë WOK ·Ëd??E U??MO UL « Ë
X √ U
UIM « ÊQ
¨d ¬ ÊUJ Í√ w Ë√ UM «¡«u ¨Z U
q
ÆUz—U «d √ œö « Ác w U
UIM « X?? O –≈ ÆvMF ÊËb

U d X U UL ÆUN «– åWOM u « W Ëb «å? f?? R ·d w
WO UL ô« Ë W?? œUB ô« UN U?? UO W?? UO w?? U?? R
œuF l UMO « WK d w WU ¨d?? U qJA
¡«u
dO qJ??A
Ë√ ¨WDK?? « w W e d l «u* U??OK WO
UI d?? √
v Ë WO UL ô« U?? “«u « vK dO#U « ‰ö?? s d?? U
Ê“Ë ÆWO
UIM « W??LEMLK wzUM ?? ô« Ê“uK «dE WO?? UO «
Í√ q bF w r U …u WO —U WD s d √ w UNKF
ÆWO UL ô« W Q *« w WU uKG « v M u M n «u
—«u K W U(« w
UI qJO Í√ V UD ”√— vK ÊuJ U bM
W
—UI s s bOF
U??MKF p – ÊS å¡UB ô«ò s d?? c « Ë
W KB fO Ë U uL wLOKF « l{u « Í« Ÿu??{u*« d u
Àb ÆWOLOKF « WOKLF « w œb qJ??A
„«– Ë√ ·dD « «c
WO
UIM « q UON « v??K ÕU H ô« iF
tO Ëb X?? Ë w p –
q
UI ¨W??U)« W eHK « d??
UM*« q?? s Íu?? U « r??OKF K
ÊU U bM b?? b U
W
UIM « w??K 2 W UC ?? « s ŸU??M ô«
WO
d « d?? “Ë l —«u??(« W?? K w Í√ «ËdC Ê√ V??
Í√ V UD* wK qJ??A
W
U ?? ô« UF ÆWOM u « …eHK « w
UNO pK9 Ê«b??K
Ë U UO?? w v U F «d √ Ëb W??
UI
WHC « vK WF d?? …dE wIK Ê√ wHJ ÆözU U “Ë U
UIM «

W œUF*« w œb ·d??D Íœd Í√ WO ËR?? qOL% ÊU Ê≈
ÆWO u{u …¡«dI ”UJF « WOLOKF «
w Íu U « r??OKF K W UF « W??
UIM « X??MK √ ‚UO?? « «c w
w « WOMN*« W zö « Æw?? U(« d
u √ 27 Âu U
«d{« f?? u
WO UDI « W —«œô« W"ON « s …—œUB « Ë »«d{ô« v « —U «
s WOF{Ë `??{«Ë qJ??A
f??JF w??{U*« d L ?? 6 w??

‫اﻷﺳﺌﻠﺔ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ‬
‫ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮي ﻛﺒﻴﺮة‬

–« Æ»«d??{ô« —«d w?? w?? Oz— q UF q??«u « W?? œËb
å…—U??A « Âb ò Ë å¡UB «ò vK Ê«e d 5O Ë_« 5?? DIM «
«¡«d ô« d#« WU ·«d ô« …—«“Ë q s 5O
UIM « 5K L*«
s WKOK lO
U?? « qO …dO _« q s UNOK Êö ù« - w «
f?? R U0 Æw
UIM « qJ??ON « Q U qJ??A
WO?? —b*« …œu??F «
«—Ëœ VFK —«u(« W U X U «–« UL ‰ƒU?? « WO Ëd??A*
Æ»«d{ô« v « ¡U ô« Âb Ë n u*« 5OK
Âb ò Ë å¡UB «ò U bLF wHM Ê√ ·«d ô« …—«“u sJ1 UF
¨qJA*« q O t √ Ëb ô p – sJ WO
UIM « q UON « å…—UA «
5 b'« ÕU H ô« Ë —«u(« Ë ÷ËUH K WOKL «¡«d « jI Ë
w
U ô« o?? _« u?? U UN ô« ‰œU?? f??O Ë 5?? dD « 5??

WOLOL
dF √ w √ UM ‰u « Ê√ V Æs «d « l{uK bO u «
Íc « b «u « ‰ö s X?? % –≈ ÆŸu{u*« «c ÁU& WU
Íu U « rOKF K w
UIM « qJ??ON « ”√— vK WK u …d?? H ÊU
ŸUDI « «c?? t??K 1 Íc « d??O J « r?? e « p?? – d?? U qJ??A


VK w åÍu U « r??OKF «ò Ÿu{u ÊU W??KOK lO
U?? √ q
WO «—bOH « W??LUF « …bL U??
U « XL?? w « q «uF «
wK *« …b??LF « WO F?? Ê√ –≈ Æw?? Íœ sDM?? «Ë WOJ d ô«
wL M ô W
U?? W ËR?? * t??MOOF b??F
d??O qJ??A
X?? b
w « ¨WM b*« w?? WO
d « …—«œ« ”√— v??K rOKF « ŸU??D v «
U sJ Æ…b?? *« U?? ôu « Âu??L w q _« U??N ôbF d?? F
W ËR?? *« —«d≈ u q bF « qL ô qJ??A
WOF{u « bI
ÊËœ …c U?? ô« vK WO UJ œ«— «¡«d?? « ÷d vK …b?? b'«
d?? «cJ Ë ÆWO
UIM « q UON « l q«u « w WOIOI W —
W ËR 0 tJ?? 9 V ??
WU U
U ô« wK *« …bLF «
bF r UN √ UN UI ?? « W U?? — w XMK √ w « Æt?? b W??O
d «
w ÂeN « wK *« sDM «Ë …bL Ê_ fO WK«u*« lOD ??
p c
`L?? bF r ÂUF « ŒUM*« Ê_ q??
V?? U
U ô«
U —«d≈Ë U
UIMK U??NK U& ÊQ
‚UO?? « «– w X d « Ë
s U U «u v —√ l u —ËU??A ÊËb
«—«dI « cOHM vK
b u w « Ë ¨UN ?? —√ w « W??O UJ œ«d « «¡«d?? ô« Æd?? u «
s dO œb?? qBH
WU o??KF ¨UN u b?? UB ‰«b??
—u _« b?? b% q
UI W??M b*« w?? Íu U « r??OKF « …c U?? «
—uB « «c?? Ê√ dO Æ”—b*« ¡«œ√ V?? U??BOKI Ë√ U??FO d
V –U ?? ô« ¡«œ√ w rOKF « Íœd n J t _ ‰b K dO
…dOI ◊U?? Ë√ w?? Áö √ W?? U(« w d??O _« qLF 5?? w??
Æ…bIF*« q UA*« s dO J « U d M
…d H « w w —b qJ??A
` √ åÍu U « rOKF «ò Ÿu{u
jGC « Ë ¨WO*UF « W?? œUB ô« W “_« ‚UO?? w Ë …d??O _«
UO?? Oz— UM — ¨rOKF « q w UL « l
U «– UO «eO vK
WHO  Ær?? UF « d?? WOLOKF « W??LE _« ‰u?? ‰«b??'« w??
©2010 d??
u √® dO _« U?? œb w åp??O U uK œ b?? u u ò
Ëb U0— Ê«uM X??% Ÿu{u*« ‰u UU UHK X??BB
Ác ÆåøÍu?? U « r??OKF « `??KB U??LO ò ∫i??F K «eH ??
«dO UIK f??JF WO UJ œ«d « «¡«d?? ô« Ë …dO J « WK"?? _«
ÊUO ô« s?? dO w `??{«u « dO s?? sJ ¨ «—U??IK «d??
U

15
‫ﻣﻮاد ﻓﻼﺣﻴﺔ‬
lO K
dF?? ¨b??OF « ·Ëd??
260? b?? «u « ·Ëd)«
—e??M o?? d
¨«—U??M œ
ÆW U —√ W ôË
98.328.271 ∫‰UB ô«
MA63832
???????????????????????????
W Êö ≈
…b??LC Õö?? s??KF
…—U??C s?? h?? H «
Êu?? “ œu?? 11000
U —U ?? √ ”˃— v??K
o «u*« b?? _« Âu p –Ë
W U « vK d u √ 31?
ÆU U  …dA W œU(«
25.343.983 ∫‰UB ô«
PO63826
?????????????????????????????
lO Êö ≈
¡U??O ô« W d?? Âe?? F
W??O öH «
W??OLM «Ë
WMzUJ « …œUF « rOK u
s Ê«u “ q?? d « Íœ«u
w U “ Êu “ W U ∫lO
U —U ?? √ ”˃— v??K
Êu “ œu 4700 œb??F
¡U??F —_« Âu?? p?? –Ë
v??K 2010 d?? u √ 27
U U  …d UF « W U «
Æ…—u c*« W dA « dI0
WI «u*«Ë d{U(U lO «
ÆW U 48 bF
‰UB ô« «œU —ô« b e*
∫W??O U « ÂU?? —_« v??K

98.547.636
98.668.144
BA63844
???????????????????????????????
Êu “ w dBF ¡«d
t √ ÂuLF « rK w?? sJO
w dBF ¡«d lI ·u
v Ë_« Íu?? % ¨Êu?? “
Séparateur® v??K
automatique ®¨
«—«b?? 3Ë …e?? d 18
v??K W??O U « Íu?? %Ë
Séparateur semi®
automatique®¨ 12
Æ…e d
29 W??FL'« Âu?? p?? –Ë
dO??AMN 2010 d?? u √
d??H w??K Âu?? d*«
o d
¨eMJ « œ«u szUJ «
ÆÊ«u “ W ôË WCOHM «
‰UB ô« «œU —ô« b e*
98.304.253 ∫n UN U
MP63867
?????????????????????????????
«b Ë W «d V J
w öH « ÃU ô«
q U …dz«œ
≠ w öH « ÃU ô« …b Ë
5 —UH «
Ê«u “ ≠ X e « œ«Ë
Êu “ W U lO Êö ≈
”˃— vK w U “
U —U √
ÃU?? ô« …b?? Ë Âe?? F
œ«u 5?? —UH « w?? öH «
W U lO Ê«u “ X?? e «
v??K w?? U “ Êu?? “
180? U —U ?? √ ”˃—
5?? —UH « …b u «—U J
5 …b u «—U?? J 27Ë
ÆWK M*« W dD «
f??OL)« Âu?? p?? –Ë
v??K 2010 d?? u √ 28
U U  …d UF « W U «
Æ…b u « dI0
WI «u*« Âb?? Ë√ W??I «u*«
¡UN « s W U?? 48 bF
%10 W?? U{« l?? W?? «
Æn —UB Ê«uMF
NA63869
?????????????????????????????
W «d V J …dz«œ
w öH « ÃU ô« «b Ë
q UM
≠ WO U ô« …b u «
W Ëd)«
…d 403 lO
wMKF « œ«e*U ”u U
WO U ô« …b u « Âe F
U dI s??zUJ « W?? Ëd)«
WO U d ÃU (« WIM
œ«e*«Ë —UN?? ôU l??O «
…d ?? 403??? w??MKF «
vK «c « WLzU ”u U
…b uK WF U « w{«—_«
V?? UNB bB p –Ë
‰uLF*« ◊Ëd??A « ”«d
X ?? « Âu?? p?? –Ë U??N
v??K 2010 d?? u √ 30
U U  …d UF « W U «
Æ…b u « dI0
«b??I d??{U(U l??O «
bF U??N b Ë√ W??I «u*«Ë
s?? W U?? 48 w??C
l W?? « ¡U??N « a?? —U
Ê«u??MF %10 W?? U{≈
v??K q??L% n?? —UB
ÆÍ—UA «
NA63868
?????????????????????????????
w U “ Êu “ W U lO
U —U √ ”˃— vK
WO U ô« …b u « Âe F
d??BI W??MzUJ « b?? «
»U?? « “U?? ≠ aO??A «
l??O W?? U W?? ôË
wMKF « œ«e*«Ë —UN?? ôU
vK w U “ Êu “ W U
60 U —U ?? √ ”˃—
q√ 5245 UN Ë «—U?? J
p –Ë w U “ Êu “ œu??
W U « vK …b u « dI0
p –Ë ¨U U  …d?? UF «
d u √ 28 fOL)« Âu
Æ2010
Ë√ «bI d??{U(U l??O «
s d R p WD?? «u
%10 W?? U{≈ l?? pM «
v??K q??L% n?? —UB
Ë√ W??I «u*«Ë Í—U??A «
s W U?? 48 bF UN b
ÆW « W UN XO u
BJ63857

60 ‫ اﻟﺴﻨﺔ‬١٩٧٧٩ / 251 ‫اﻟﻌﺪد‬
2010 ‫ أﻛﺘﻮﺑﺮ‬23 ‫اﻟﺴﺒﺖ‬

‫ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﳌﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ‬

‫ أراﺿﻰ‬...‫ أراﺿﻰ‬.... ‫ أراﺿﻰ‬...‫ أراﺿﻰ‬... ‫ أراﺿﻰ‬...‫أراﺿﻰ‬
lO K
W U *« ÊULOK?? WO U??
œu?? 550 U??N Ê«—U?? J
¨ÊU?? — œu?? 50 ¨Êu?? «“
—U ¬ 2 œb?? ¨”u?? d 30
W dB Í— ôP?? …eN
…œu?? u Ád??O Ë „d??
Æœ«Ë W U vK
98.375.507 ∫n UN «
PT42691
???????????????????????????
f UHB lO K
¡UM K W(U ÷—√ WFD
—UD*« o dD “U?? 2 l u
Æf UH 9 rK
22.955.185 ∫n UN «
21.406.640
?????????????????????????
W U —√ q uD « Ãd
ÂÆÂ1920 UN U?? ÷—√
q uD « Ãd ÷U d « w
WOMJ?? W??IDM ¨W?? U —√
w??I w??K ¡«u?? W??zœU
3 b??F v??K ¨g??FM Ë
Í—U « e d*« s?? ozU œ
«—UM œ 80 ∫sL « ¨åÊUO ò
Æl d*« d LK
22.575.542 ∫? ‰UB ô«
?????????????????????????????
Ê«u e lO K
s rK 5 W U vK lO K
WFD Ê«u “ WM b j Ë
UN U?? WK ?? ÷—√
UNM ÂÆÂ3611¨25 w «u
¨W O?? ÂÆÂ2253¨15
WKL J «¡UM U??NOK ÂUI
¡U?? dNJ «Ë ¡U??*U …œËe??
¡U??CO ÷—√ W??FD l??
—b??I dF?? W??Iö
w?? b d??O ·d??
s??
Ɯ130.305
∫n UN « U{d ‰UB ô«
71.800.475
71.800.727
55.093.100
PM76814
????????????????????????????
5 b0 lO K
«—UIF « s?? WKL l??O K
W??MzU ¡U??M K W??(U
s??L « W??O uM'« 5?? b0
∫w b dO WD «u —bI
W??(U ÂÆÂ25000 ≠ 1
¨b F o?? d
vK ¨¡U??M K
«¡UM « iF UNOK ÂUI
W??1bI « Ë√ W??KL J*« d??O
Æ©œ270.800®
¨W O?? ÂÆÂ11126 ≠ 2
WKG ?? b F o d
vK
¡U??M « œ«u??* Êe?? L
©œ171.612®
W??(U ÂÆÂ426 ≠ 3
o d
vK W O?? ¡UM K
©œ18.000® b F
W??(U ÂÆÂ1200 ≠ 4
b F o?? d
v??K ¡U??M K
©œ19.680®
W??(U ÂÆÂ330 ≠ 5
b F o?? d
v??K ¡U??M K
©œ9.900®
W??(U ÂÆÂ1069 ≠ 6
o d
vK W O?? ¡UM K
©œ34.520® b F
W??(U ÂÆÂ4286 ≠ 7
o d
vK W O?? ¡UM K
©œ94.320® b F
W??(U ÂÆÂ2400 ≠ 8
b F o?? d
v??K ¡U??M K
©œ111.300®
W??(U ÂÆÂ1600 ≠ 9
b?? F o?? d
¡U??M K
©œ32.000®
öO U??NOK ÂÆÂ850 ≠ 10
5I U
«– ¡U??M « W b
©œ202.200®
W??(U ÂÆÂ919 ≠ 11
“U?? 2 l?? u ¨¡U??M K
©œ45.950®
…d A ÂÆÂ20303 ≠ 12
b?? F o?? d
¨X??O U??N Ë
©œ162.424®
∫U{d ‰UB ô«
71.800.475 ∫n UN «
71.800.727
55.093.100
PM76814

…d ?? 2050Ë «uM??
4 d??LF « w?? U “ Êu?? “
2750 Ÿu??L *« «uM??
≠ Â8 W?? ËdG ¨…d ??
“U 2Ë lO — ÃU?? « Â5.5
Æ2010 W UB W M U
24.316.167 ∫n UN «
PT42665
???????????????????????
f UHB lO K
W??(U ÷—« W??FD
ÂÆÂ 520 UN U?? ¡UM K
«—UL WIDM W U d?? œ
3 rK …“—U;« o dD
97.629.543
Ps20166
??????????????????
W —b « Ãd lO K
«d 575 t r I
d « »d “U 2 l u
¡UM K ¨5?? N vK `?? H
¡U?? t?? o?? «u
3 v??K
w??FO
“U?? Ë ¡U?? dN Ë
´ W??OJK …œUN?? n?? U Ë
”«d?? ´ l?? u r??OLB
◊Ëd
98.901.776 n UN «
???????????????????????
f UHB lO K
ÂÆÂ 700 UN U?? ÷—√
rK Ê«d?? _« o d
U?? dI
10
97.551.469
Ps20161
??????????????????????????????
f UHB lO K
s?? W??I “ ÂÆÂ3300 ÷—√
X?? e « WO U?? Ë ËœU??L
Æ5M *« —«œ V U Ë
20.404.160 ∫n UN «
98.418.636
PS20175
?????????????????????????????
f UHB lO K
ÂÆÂ1289 U??N ÷—√
9 r??K W?? bN*« o?? dD
ÆWO UMB « WIDM*«
20.404.160 ∫n UN «
98.418.636
PS20175
?????????????????????????????
f UHB lO K
ÂÆÂ1200 UN U?? ÷—√
dHE*« WI “ ¨X e « WO U
Æ“U 2 l u
98.696.911 ∫n UN «
??????????????????????????????
f UHB lO K
U??N ÂÆÂ3319 ÷—√
XML?? « …U??DG ÂÆÂ480
WIDM*« 9 rK W bN*« o d

ÆWO UMB «
20.404.160 ∫n UN «
98.418.636
PS20175
????????????????????????????
lO K WO ö ÷—√ Êö ≈
—U?? J 2¨1 UN U??
©WO UF «® 5?? e W??IDM0
W?? ôË W?? d W?? bL F
—UO «Ë d??# U??N Ë ≠ q?? U
d b WK ≠ wzU dNJ «
ÆWOJK …œUN UN Ë W U
∫n?? UN « r?? — ‰U??B ö
Æ23.815.091
NA63870
?????????????????????????
5 —UIF « 5 U K
WM b*« j Ë W uM0 lO K
¡U??M K W??(U ÷—√
¡U??M « ÂÆÂ650 W U?? *«
Æ≠R´4≠ h d*«
98.375.507 ∫‰UB ô«
PT2697
???????????????????????????
lO K WO ö ÷—√
rOL —UD o?? dD WMzU
w «u UN U WO U d*«
d??# …e??N «—U?? J 20
»c?? ¡U?? Â15 W??IOL
ÆWFO{Ë
∫w U;U ‰UB ô« ¡U d «
∫r?? d « Ë√ 98.650.032
95.116.884
PT42668
???????????????????????????

‫إﻋﻼن ﻓﺘﺢ ﻃﻠﺐ ﻋﺮوض ﻟﺒﻴﻊ ﻋﻘﺎر‬
c??OHM V?? «d o??O d « œ«d?? o??O u bO?? « r??KF
t Q ÂuLF « Íb?? bI « ·e?? W d?? –UI « Z U d
WLJ;U W?? R*« w{U s —œUB « Ê–û «cOHM
bI 2010 d u √ 22 a —U WO U dI W??Oz«b ô«
s ÷—√ w?? FD l??O ÷Ëd?? VK
`?? —d??I
f u 511629 Í—U??IF « r?? d « Ÿu{u —UIF «
Ÿu??{u —U??IF « s?? Ë ÂÆÂ2141 UN U?? S2
UN U S2 f u 510966 œb Í—UIF « r d «
rK q UM W??O UMB « WIDM*U 5?? MzU ÂÆÂ1855
W U?? 0 lMB UN u rO √Ë f?? u o?? d
2¨5
ÆÂÆÂ1400 U —b UOKL …UDG
”«d?? V ?? W —U??A*« w?? 5?? «d « v??K Ë
oO u bO?? « cOHM « V?? «d V?? J s ◊Ëd??A «
œË—u « W?? U —√ Ÿ—U?? 105? szUJ « o??O d « œ«d??
II dBM « w ‰Ë_« o?? UD « dBM « …d u …—U??L
Êu$ö$ m??K l?? œ q?? UI 70.853.230 ∫n?? UN «
q d Ë ŸU d ?? ö WK U dO ©œ30.000® «—UM œ
j??I ‰u??u « Êu??LC*« b?? d « d?? ÷Ëd??F «
q √ d ¬ b b% l cOHM V «d V J v « …d U
Æ2010.11.08 ÂuO ÷ËdF « ‰U —ô
cOHM « V «d
oO d « œ«d oO u
PM76819

E-mail: publicite@assabah.com.tn

lO K
p?? 43 W??O ö ÷—√
s rK 15 ¨Ãd?? ÍbO??
…œUN?? U??N ¨W??LUF «
30 ∫dF?? « ¨W œd WOJK
b «u « —U JNK —U??M œ n √
Æ‘UIMK q U Ë
98.646.585 ∫‰UB ô«
???????????????????????????????
WO – Wd
r UI lO K WL I ÷—√
ÂÆÂ500 v?? ≈ ÂÆÂ200 s??
◊Ëd?? ”«d?? V??
…b b'« WO «dLF « W#ON «
bO u « s?? « b?? U Ÿ—U??A
d??AO —«Ëœ W bL F s?? √
ÆWO UMB « WIDM*«Ë
«œU?? —ô« s?? b?? eLK Ë
ÂU?? √ q?? U ‰U??B ô«
∫n?? UN « v??K Ÿu ?? _«
97.526.582
71.561.203
PT04204
???????????????????????????
¡v
UA « œ«Ëd Wd
œ«Ëd?? ÷—√ l??D l??O K
¨Â  2500 s?? W U?? *«
s W d   12000 v?? ≈
Íu?? U « b??NF*«Ë d?? «
WK ?? ¡U??M K W??(U
W??FD q Ë W?? U d?? b
Æ…œdHM WOJK …œUN?? UN
93.871.828 ∫n?? UN «
ÂuO « q U
??????????????????????????
f UHB lO K
UN U?? R´4 ÷—«
d?? œ ?  Â4765
f?? u o?? dD W?? U
Æ11 r??K f?? ô« w?? ?
? 27.308.100 ∫n?? UN «
26.257.000
PS20112
?????????????????????????????
f UHB lO K
◊ «—UL WIDM ÷—« ©1
o dD « v??K d U?? ‰eM
 Â917 ? W?? «–ô« »d??
W U d œ
o dD n??OB ÊUM ©2
t U?? 12 qO*U 5??F «
UF d 30
w??I d
5?? ÷—« ©3
8 q??O*U …b?? d Ë Ê«d?? ô«
 Â1500
…b?? d o?? dD ÷—« ©4
v??K b??F 8.5 q??O*U
UN U?? ÆÂ300 ”UOJ «
 Â11000
«œU?? —ô«
…œU?? e
W??F u W d??A ‰U??B ô«
W?? —UIF «
ÊËR??AK
? 21.411.933 ∫n?? U
74.224.026
PS20130
???????????????????????????
¡v
UA « œ«Ë—
÷—√ W??FD l??O K
W d   400 UN U??
Íu U « bNF*«Ë d « s
WB — UN ¡UM K W??(U
W U d b WK Ë ¡UM
97.547.021 ∫n?? UN «
ÂuO « q U
??????????????????????
¡«d e « ≠ “«eG « ÂUL
÷—√ W??FD l??O K
ÂÆÂ1050
UN U??
…œUN?? UN ¡UM K W(U
Æd « »d WOJK
97.324.611 ∫‰UB ô«
????????????????????????????
f UHB lO K
©l?? «d 7® ÷—√ W??FD
5F « o dD “u …d A
ÆrK 16
22.505.714 ∫‰UB ô«
?????????????????????????????
pO ËQ lO K
WK ?? ÷—√ W??FD
p??O ËQ ¡U??M K W??(U
l U'« »d 5?? U e « w
≠ ÂÆÂ470 —e??M o?? d

Æ‘UIMK q U ÂØœ80
23.243.939 ∫n UN «
??????????????????????????????
lO K
¡U??M K W??(U ÷—√
`?? H R´4 ≠ ÂÆÂ2280
1 r?? — o?? dD « v??K
W??OJK …œUN?? ¡«d?? e U
ÆWU
55.464.708 ∫n UN «
PT42652
???????????????????????????????
lO K
UN U?? WO ö ÷—√ ≠
W??IDM0 «—U?? J WF??
ÆÊ«u “ W ôË l UM*« …d*«
ÊËd??A Ë WO UL$ lO K ≠
W??O ö ÷—√ «—U?? J
d# WMzU WO UM t Ë
ÆÊ«u “ WD W —UA
23.866.138 ∫n UN «
PT42653
????????????????????????????????
WO ö ÷—√ lO K
—u
÷—√ —u ?? l??O K
WOJK …œUN?? UNO WO ö
ÍuI?? —U?? J 12 b??F
W O?? …d??D …d??D
…d ?? 450 s W uJ Ë
dLF « wJ W ËU
Êu “
…d 225Ë «uM?? 10
wMO u??A W ËU
Êu “
10 d??LF « åPecholineò

‫ﻣﺤﻼت ﻟﻠﻜﺮاء‬
Ëœ—U ¡«dJK
W??HOJ Ë W?? ËdH oI??
Ÿu ?? _U Ë
Âu??O U
ÆdNA U Ë
22.300.970 ∫‰UB ô«
PM76708
??????????????????????
f UHB ¡«dJK
LA PERLA …—ULF WI
l??OL Ë ·d?? 2Ë W?? U
f?? U)« o?? UD « o?? «d*«
ÆwL K « ÍbO l U »d
?
97.555.063
25.556.630
PS20142
???????????????????????
U UDK f UHB ¡«dJK
·d 3 ö??OH Íu??K o U

o?? dD o?? «d*« l??OL Ë
Æ4 rK …dJ
98.439.435 ∫n UN «
PS20150
?????????????????????
f UHB ¡«dJK
·d 3 ö??OH Íu??K o U

lOL Ë q √ W UË W?? UË
‰ULF ?? ö ` U o?? «d*«
Í—U?? «Ë
Í—«œù«
ÊU U
22.231.231
Ps20170
???????????????????????
¡«d VK

W?? d s?? Y?? »U??
WLUF « j?? Ë w ¡«d??JK
»d Èd?? J « f u w?? Ë√
¡«dJ « w V??OBM « ¨Ëd O*«
Æœ50 “ËU ô
98.569.909 ∫n UN «
????????????????????????????
f UHB ¡«dJK
s?? b « ¡ö?? …—U??LF WI??
o?? UD U Ë√ 5 Ÿ—U??A
W UË ·d 2 UN f U)«
Æo «d*« lOL Ë
25.552.903 ∫n UN «

‫ﳌﻦ ﻳﻬﻤﻪ اﻷﻣﺮ‬
ôU??H
√ s??C % …bO??
«uM?? 4 v « dN?? s
¡«d e U szUJ « UN eM0
W??K UF*« s?? l??
d _« tLN s* ¡UM ô«Ë
r d U ‰UB ô«
95.890.422

‫إﻋﻼن‬
dO??A « W??$—Ë s??KF
rN à gOMF Ϛ??O s
ÊUM'« l??OL ÊuJK1
18 u v??K qL ??A*«
WOM$ vK szUJ « l «d
f UH 6 q??O*« WOD
WK Áb öO ¡UM t
o?? d
U d?? Ë v??KF
…b??OL s?? U?? u Ë
s?? U?? d Ë w?? uK «Ë
rNJK9 r?? —Ë …b??OL
ÊËb?? d Ë r??NM q??{
WOK√ W ?? ëd?? «
ÆWO U$
÷—U??F q v??KF
p?? – v??K ÃU?? ô«
WOz«b ô« WLJ;« Èb
·d??, w?? f?? UHB
a —U s U u 5F
Æ«c
PS20181

‫إﻋﻼم ﺑﺤﻜﻢ ﻓﻠﺴﺔ‬
‫اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ‬
‫ﻟﻠﺨﻴﺎﻃﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ‬
:‫م رأس ﻣﺎﻟﻬﺎ‬.‫م‬.‫ذ‬.‫ش‬
‫ دﻳﻨﺎر‬18.000
:‫اﳌﻘﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬
.‫ب‬.‫ﺷﺎرع اﻟﺒﻴﺌﺔ ص‬
- ‫ ﻋﻘﺎرب‬75 ‫ﻋﺪد‬
‫ﺻﻔﺎﻗﺲ‬
:‫اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري‬
B17842002
:‫اﳌﻌﺮف اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ‬
0584233K
r??J(«
v??C I0
W??LJ;« s?? —œU??B «
f?? UHB W??Oz«b ô«
4476 œb?? X??% 2
d?? u √ 05 a?? —U
f??OKH l?? Ë ¨2010
WO?? u « W d??A «
W?? dBF « W??
UO K
Ÿ—U??A szUJ « U?? dI
75 œb?? »Æ’ W??#O «
f?? UH ≠ »—U??I
UNH u a —U b?? b%Ë
q d √ 05 w l b « s
bO?? « 5 UL ¨2009
ÍËUMH(« r??OJ(« b
W?? KHK U b M U??L U
wM e*« —bMJ « bO «Ë
ÆUN UMO √
5KBH « ÂUJ _ UI
Ë
WK *« s?? 500Ë 498
vK 5??F W?? —U «
rN rOK 5Mz«b «
w?? UO « ‰Ëb??'« l??
szUJ « W KH « 5 √ Èb
W?? bN*« o?? dD Ád??I
‰U d …—U??L ≠ 1 r??K
o?? UD « ¨f?? UH
¨f UH 3002 w U «
74.239.695 ∫n UN «
ÈbF ô q √ w p –Ë
¡«b « U u dA W L
Âö ô« «c?? —Ëb s
ÆwL d « bz«d U
W KH « 5 √
wM e*« —bMJ «
PS20176

‫إﻋﻼﻧﺎت‬

‫ ﻣﺤﻼت ﻟﻠﺒﻴﻊ‬... ‫ ﻣﺤﻼت ﻟﻠﺒﻴﻊ‬...‫ ﻣﺤﻼت ﻟﻠﺒﻴﻊ‬... ‫ ﻣﺤﻼت ﻟﻠﺒﻴﻊ‬... ‫ ﻣﺤﻼت ﻟﻠﺒﻴﻊ‬... ‫ ﻣﺤﻼت ﻟﻠﺒﻴﻊ‬... ‫ﻣﺤﻼت ﻟﻠﺒﻴﻊ‬
w ZOK)« w?? —uBM
ÂÆÂ124 W U?? *« …e??L
ÆÍ—UI r —
22.685.576 ∫n UN «
?????????????????????????????
d bOHK «
l «d « o UD U WI lO K
Æd bOHK « WIDM0 lI
94.440.769 ∫n UN «
PT42686
???????????????????????????????
W U —Q
W?? «eG « w?? 5?? l??O K
5I U
«– ö??O dHF Ë
l?? ÂÆÂ300 ÷—_«
5 ≠ …U??DG ÂÆÂ200
¨a?? D ¨W?? U ¨·d??
l?? ÂUL ?? « u??O 3
ÆqL J dO u œu
21.810.077 ∫n UN «
AR63859

ÍuK o U
Ë ÂUL XO Ë
X??O Ë Âu?? ·d?? 4 t??
ÆÍd «eO Ë ÂUL «
97.222.791 ∫‰UB ô«
?????????????????????????????
lO K
l??I w?? d ‰e??M
W Ë«e « ZN ¨s ËUHK(U
ÂÆÂ127 W U *« W dJ «
85 ∫s??L « ¨·d?? 5 U??N
Æ—UM œ n √
21.819.272 ∫n UN «
™™ ™™ ™™ ™™
lO K
U?? dO H Í—U??& q??√
¨5??I U
«– ¡«d?? e U
Æ—UM œ n √ 40 ∫sL «
21.819.272 ∫n UN «
????????????????????????????
f UHB lO K WJK
u œu ?? «Ë —U?? œ 2 œb??
ÍbO?? o dD u?? U Ë

GHM
‫ﻋﻘﺎرﻳﺔ اﻟﺒﻨﺎء‬
V ‫ ﺷﺎرع اﺣﻤﺪ اﻟﺘﻠﻴﻠﻲ اﳌﻨﺰه‬11
71.234.986 - 71.237.095 :‫اﻟﻬﺎﺗﻒ‬
‫اﻗﺎﻣــﺔ »ﻋﺰﻳﺰ« اﻟﻘﺴﻂ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬
Í“«d « vHA s Â200 bF vK W uM0 lO K
©1´S® s W uJ oI?? wF U'« V d*« n??K Ë
XO Ë ÂUL ?? « X??O Ë a?? D ©3´S®Ë ©2´S®Ë
ÂuOMLO ôU pO U ?? e??ON& ¨W U ÂU?? —Ë W?? «—
ÆW u I ÷ËdI « q ¨—öAO Ÿu dzU
‫ﻟﻠﺒﻴﻊ ﺑﺤﻲ اﻟﻐﺰاﻟﺔ‬
5 ¨ÂÆÂ115 ·d 2 l Êu U UN …b b WI??
…—ULF wKH?? « o?? UD U …—UO?? i?? d ¨Íe?? d
ÆbFB0 …eN lO d « Ÿu s …b b
22.540.066 ∫n UN «

A vendre

Duplex En excellent état Cité ELHAD
JADID DOUAR HICHER Visite sur
RDV
TEL∫ 22.280.404
MA63833

‫ﻋﺎدل ﺷﻌﺒﺎن اﻟﺒﺪوي‬
‫اﳌﺤﺎﻣﻲ ﻟﺪى اﻟﺘﻌﻘﻴﺐ‬
‫ ﻋﻤﺎرة زﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﺳﻮﺳﺔ‬- ‫ﻧﻬﺞ أﺣﻤﺪ اﻟﻘﺮوي‬
73.200.716 :‫اﻟﻬﺎﺗﻒ‬
‫إﻋﻼن ﺑﻴﻊ أﺻﻞ ﺗﺠﺎري‬
W{U I U q ?? Í—U& q√ lO bI V u0
qu « œb ® 2010 d u √ 15 w W K D WO U*«
—d;«Ë ©10201484 qO « œb M028608
Èb w U;« ÍËb « ÊU F ‰œU –U _« q s
W u ÍËdI « bL √ ZNM t J szUJ « VOIF «
s
UI « …bN u Âö?? « b s U{— bO?? « ŸU
5080 W??O öH « W??IDM*« W?? —uNL'« Ÿ—U??A
œb WOM
u « n?? dF « W?? UD V?? U W?? K D
2002.02.11 a?? —U WLK?? *«Ë 04196694
WOz«b ô« W??LJ;U Í—U?? « q ?? U r?? d*«
t dF A1576092004 œb?? X??% dO ?? M*U
v?? « CØAØ893553VØ000 œb?? w??zU '«
…d u —œUI « b s bL s j U « b bO «
06858969 œb W??OM
Ë n dF W UD V U
ZNM s??
UI « 2010.02.12 a?? —U WLK?? *«Ë
U ULC « l??OL X??% dO ?? M*« W?? K
W?? U
lOL Í—U « q_« lOL WOKFH «Ë WO u UI «
rO A Ë q G bF*«Ë W uMF*«Ë W œU*« ÁdUM
qG ?? *«Ë u e « Ÿ«u √ lOL lO Ë «—UO?? «
ÆW K
5080 ÊËbK s « ZNM szUJ « q;U
Ê«uMF Íd ??A*« Íb?? 5?? U??{«d ô« q?? I
U u ÊËd??A ÁUB √ q?? √ w Í—U?? « q??_«
W —uNL K wL d « bz«d U Êö ô« «c d??A s
ÆWO u «
SS63862

≠ ©Â6™3® d??AM ≠
d « s b??F ©ÂÆÂ90®
Â500 w «u
œU??A w 94 ∫Ê«u??MF «
n _« ÂUL
q U —UM œ n √ 60 ∫sL «
‘UIMK
96.546¨021 ∫n UN «
????????????????????????????
”Ëd 6 lO K
wKH?? o?? U
l?? ö??O
6?? W??MzU ‰Ë√ o?? U
Ë
Æ”Ëd
97.158.048 n UN «
NA63617
????????????????????????????
f UHB lO K
5F « o d
…—ULF WI
W UË ·d 3 ≠ 0¨5 rK
Æ…—UO ÈËQ UN
22.955.185 ∫n UN «
??????????????????????????
öO ¡«d f UH
f u o dD WMzU ö??O
o?? dD « v??K 3 r??K
wKH o U
vK Íu %
—u??D X??O Ë W?? U t??
a?? D Ë ”u??K W?? U Ë

GHM
‫اﻟﺴﻜﻨﻰ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ‬
‫ اﻟﻬﺎﺗﻒ‬V ‫ ﺷﺎرع اﻓﺮﻳﻘﻴﺎ اﳌﻨﺰه‬22
71.751.012 - 71.234.089

WWW.habitationmoderne.com.tn

2 WK$ w U « j?? I « dHF œ«Ë— o?? dD l??O K
XO ≠ W «— X??O ≠ a D ≠ ·d?? 5 «– ö??O
÷ËdI « lOL …—UO?? K ÊUJ Ë WI b ÂUL ?? «
2010 d «Ë√ `O UH*« rOK W u I
‫ﺑﺎﻟﺤﻤﺎﻣﺎت‬
5I U
«– ¨·d 5Ë Êu U lO — “«d
s öO l??O K
ÂÆÂ400 W??OKL'« W U?? *« ÂÆÂ210 …U??DG*« W U?? *«
d « s ‚œ5 W??M b*« j?? Ë s ‚œ5 bF Ÿœu ??
‰UB ô« q U WM b s ‚œ15Ë
22.540.066

‫إﻋﻼن ﺑﻴﻊ أﺻﻞ ﺗﺠﺎري‬
w ¡UC ôU tOK ·dF*« wD)« V J « V u0
W U uH WO U*« W{U I U q *« 2010.10.14
M054973 œb qu « V 2010.10.15 w
Áb dOL bO « ŸU 10203984 qO « œb
W bL;« …d u'« w?? 5?? t
ZNM s
UI «
w WM
UI « Íd??UM «u v??M v « ”Ëd s??
q_« lOL ”Ëd s W bL;« ÍdON*« VOD «
szUJ « …—U?? « Ÿ«u √ l??OL W?? —UL* Í—U «
ÆW bL;« …d u'« w œUIF « vHDB ZNM
vHDB ZNM UN ÂUOI « lI U{«d ô« lOL
Á—b q?? √ w W?? bL;« …d?? u'« w?? œU??IF «
Êö ô« «c?? a —U s?? V?? % U u ÊËd??A
ÆwL d « bz«d U
PT42692

‫إﻋﻼن ﺑﻴﻊ أﺻﻞ ﺗﺠﺎري‬
q ?? Ë 2010.10.11 w?? —d b??I v??C I0
X% 2010.10.14 w f UHB WO OA « W{U I
s w v ≈ wI dD « “U ŸU 10200740 œb??
lOL ÍdON*« w s ÂU Ë ÍdON*« —œUI « b
e d 4 rK —u??OM o dD szUJ « Í—U « q??_«
W œU*« ÁdUM lOL f UH WO OA « ÍËdF «
ÆW OK vNI ‰Ë√ nM vNI w bF*« W uMF*«Ë
ÊËd??A ÁUB √ q √ w U{«d ô« lI Ê√ V??
wL?? d « bz«d U Êö ô« «c —Ëb a —U s U u
ULNO U Èb —U *« UL dI0 ÊU d ??A*« Íb 5
…—ULF szUJ « Íd??ON*« s b « ‰UL bL –U ?? _«
w U « o UD « 2» ×b?? Ê«ËdOI « ZN W?? öD ô«
bL –U ?? _« dI ÊU?? dD « —U?? « b Ë f?? UH
ÆULN «—U «dI ÍdON*« s b « ‰UL
PS20171

‫اﻟﺴﻜﻨﻰ‬
‫ﻃﻠﺐ ﻋﺮوض‬
∫‰UG Q ÂUOIK ÷Ëd VK
¡«d « vMJ « W d Âe F
Eléments des cuisines ∫‰Ëô« j I « ?
Portes de fabrication industrielle et ∫w?? U « j?? I « ?
portes blindées
VKB « VA)« s WOK «œ »«u « ∫Y U « j I « ?
Plarcards aménagés en bois dur et MDF ∫l «d « j I « ?
ÂuOM u ô« …—U$ ∫f U)« j I « ?
EHC≠ œb Ê«u “ 5F ÃU
d oz«b Í—U «Ë wMJ « UN d*
ö 6Ë WI?? 40 vK Íu ©61 ©SÆSÆ´RÆdÆCÆ´4 étages
ÆU dI 2Â5300 tHI W U mK W —U&
‰UB ô« «c ÷ËdF « VK
w 5 «d «Ë rN h d*« 5 ËUI*« vKF
f u 1082 ? qO ‰«u?? O ? œU “ s ‚—U
ZN ¨46 ∫W d??A « d??I0
UHK*« V ?? ©71.783.130 ∫f?? UH « ? 71.843.511 ∫n?? UN «®
5 L q UI Ë hO d « s W ?? M —UNE ?? ô« bF p –Ë WOMH «
Æb «u « nKLK «—UM œ
W d??A « j { V?? J v « W?? u ·Ëd??, w?? ÷Ëd??F « t?? u
d L u 10 ¡U??F —ô« Âu ÁU??B « q « w ¨Áö?? « —u c*« Ê«u??MF U
Æj C « V J v « ÷dF « ‰uË a —U —U U p –Ë 2010
101109

’U?? q?? b Íu??K Ë
XO ´ W?? U ´ ·d?? 3
´ eN a D ´ ÂUL «
UO ULJ « lOL ULN ¡UM
ÂÆÂ130 …UDG*« W U?? *«
‰UB ô« WOJK …œUN UN
U U  10® W U?? « vK
©11.30 v «
23.894.437
??????????????????
f UHB lO K
W?? UË ·d?? 2 WI??
W?? U U o?? «d*« l??OL Ë
…“—U??;« o?? dD e?? e
0.5 rK
98.416.653
23.216.503
PS20108
??????????????????
lO K öO
·d 3 ∫wKH?? « o?? UD «
X??O ≠ ‰U I ?? « W?? U ≠
XO ≠ a
X??O ≠ W «—
Æ©ÂÆÂ90® ÂUL «
W?? U ∫‰Ë_« o?? UD «
…d??O
‰U I ?? «
W?? d ≠ ©Â6¨5™Â5¨20®
W?? «— X??O ≠ W d?? ≠

lO K
ÈdGB « W?? U —√ V?? U
ö??O ¨œ«Ë— o?? d
v??K
ÂÆÂ150
UN U??
W??OKL'«
W U?? *«Ë
n √ 200 ∫sL « ¨ÂÆÂ470
Æ—UM œ
20.412.372 ∫n UN «
????????????????????????????????
÷uÒ F ô Wd
—«œ “«e??G « ÂUL l??O K
ÂÆÂ150 UN U?? w d
¨W?? U ¨W?? d 1 U??N
W??MzU ¨‘Ëœ ¨a?? D
ÆWO OK …—uBM*« o dD
97.324.611 ∫‰UB ô«
??????????????????????????????
lO K
—UI ∫f u b?? b »U
ÊuJ ÷—_« t?? Ë vK
8Ë w?? d —U?? œ 2 s??
WOKL'« W U *« XO «u
WOJK …œUN t ÂÆÂ276
W?? U d?? œ s?? W?? —UI
¨5?? N «Ë v??K w??DF Ë
»d ¨÷U d??*« Z??N 46
Z??N 9Ë p??M ATB
ÆWLFD «
98.381.757 ∫n UN «
™™ ™™ ™™ ™™
lO K
v d*« WM b j Ë
s W?? uJ …d??O ö??O
W?? U Ë ‰U I ?? « W?? U
”u??K W?? d Ë —u??D
X??O Ë Âu?? ·d?? 3Ë
ÁU??O …—ËœË ÂUL ?? «
eN a?? D Ë ‘Ëœ U??N
…e??N ”—U?? K X??O Ë
«—UO?? 4??? Ÿœu ?? Ë
UHOJ Ë Íe d ÊU Ë
W?? ËdG WI b Ë ¡«u??
∫sL « ¨ÂÆÂ520 UN U
Æ—UM œ ÊuOK 1.2
98.381.757 ∫n UN «
????????????????????????????
lO K
WH “u ‰eM0
W??M b j?? Ë w?? —U??I
v??K W??H “u ‰e??M
W??M b*« j?? Ë 5?? N «Ë
l d d?? 900 W U?? *«
Í—U??I Y?? U `?? U
ÆŸËd??A V?? U Ë«
? 98.223.605 ∫n?? UN «
24.223.605
??????????????????????????????
œ«Ëd lO K
´ ·d 3 U??N öO l??O K
ÂUL ?? « X??O ´ W?? U
vK ¨…—UO?? Ÿœu ?? ´
¨Â Â262 UN U?? ÷—√
bNF*«Ë d?? « s W?? d
d?? b WK ?? Íu?? U «
n?? √ 95 ∫dF?? « W?? U
‘UIMK q U «—UM œ
97.547.021 ∫n UN «
????????????????????????
lO K
u U Ë ‚—«u
2 UN —«œ
  128 W U?? *« Âb??NK
»d ® Ê«œu « ZNM lI
∫n UN « ©—UDI « WD
50.414.316
??????????????????
lO K
4 «– WI?? Í—u??KHM
∫n UN « ·d
96.501.893
??????????????????
ÊËbF »U Wd
åÍË«d e «ò ŸËdA »d
÷—« o?? U
«– —«œ

Offre dßemploi

Au centre ville jardin døenfants cherche des
Æanimatrices
A contacter Mme Leila au Nø25 732 040
MA63793

101120

101117

:‫ اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ‬71752440 :‫ ـ ﻓﺎﻛﺲ‬71238222 :‫ اﻟﻬﺎﺗﻒ‬:‫ﻟﺠﻤﻴﻊ إﻋﻼﻧﺎﺗﻜﻢ ﺑﺎﻟﺼﺒﺎح وﻟﻮﻃﻮن اﻻﺗﺼﺎل‬

‫إﻋﻼﻧﺎت‬
‫ﺳﻴﺎرات‬

‫ ﻣﻮاد ﻓﻼﺣﻴﺔ‬... ‫ ﻣﻮاد ﻓﻼﺣﻴﺔ‬... ‫ﻣﻮاد ﻓﻼﺣﻴﺔ‬

‫ ﺑﻴﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‬...‫ﺑﻴﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‬

lO K
ÆKangoo uIM …—UO
25.045.715 ∫‰UB ô«
??????????????????????????????
lO K
a??
—U ¨PASSAT …—UO??
6 ≠ 2008.03.03 Êôu??'«
U??N u ≠ ‰«Ë“U??% ≠ ‰u??O
Toute l??U œu?? √
Æoption
98.467.733 ∫n UN «
PT042637
???????????????????????????
U UL(U lO K
l GLR200 w d ÊuOL ?
W U vK ÊUM « 10 Z
dN
Æ«b WM
lD 5 q?? U …—U$ q??LF ?
W?? U v??K w?? UD
« l??M
«b WM
w UD
« l??M w?? d —«b?? « ?
©Pieralisi® ÍeO «—UO Ÿu
“u?? ? ◊ö?? ? Â140 …d??D
WM?? W?? U v??K WO U??
Æ«b
∫n?? UN U
‰U??B ô«
Ë«
72.226.523
98.254.852
MA63751
??????????????????
WM U lO K
? fiat 110 WM U?? l??O K
U??NL — ? série 51 f?? u
WM?? W?? U w?? 6207
¡U d « d?? _« t??LN
s* «b??
‰UB ô«
98.542.110
BA63806
??????????????????
f UHB lO K
W?? U R12 u??M
— …—UO??
WM
97.898.752
PS20157

101013

Ê«e??O Ë WM?? W?? U
‰UB ô« w Ëd J «
95.890.422
??????????????????
AV ∫ MANTEAU
VISON NOIR
MARQUE CH
COUTURE
HELENE MADE
1 IN BELGIUM
BRUXELLE
PARIS ET NEW
YORK
Tél ∫ 23 444 035
??????????????????????????
lO K
»UF √ W U «bF q U
W IF U lI WHK
24.851.089 ∫n UN «

lO K
Ÿu?? pO ?? ö w?? «d
‚d U??BM ≠ q??L'«
d?? ¬ d??
bB w?? «d ≠
Æq
œu
97.608.859 ∫n UN «
NA63574
???????????????????????
lO K
”«d ?? « …uN ô¬ 2
W ö W$ s pO U u Ë√
”˃—
93.133.880 ∫n UN «
?????????????????????????
÷uF ô Wd
U?? ö 2 l??O K
©VITRINES

…dO …b «Ë WKLF ??
vK …d??OG Èd?? _«Ë

‫ﻧﺰل ﺑﻤﻴﺪون ﺟﺮﺑﺔ‬
75.730.025

Âu uO ÀU √ W uL 250 lO K lC

¨b «Ë h ??A d
d?? 2 ∫s Êu??J W?? uL *«
WIB K W «e r (« …dO …¬d Ë …dOG …¬d??
jzU(U
ÆÆd
d dN ? “u «u ? dOG w d W ËU
Í—UA « ·d s l d « 5 d ;«Ë ’«u K lO
21.424.633 ? 75.730.025 ∫‰UB ö

PT42693

WO uL W
W??
b{UF « …b?? u « Âe?? F
WMzUJ « dB M*« w öH « ÃU ö
o
d WO ULA « W U —U??AM*U
—UN?? ôU l??O « f?? u W?? U
wK
U wMKF « œ«e*«Ë
2010≠2009 W?? U ◊d Âu
U
dI W U 4490 v??K Íu "

27 ¡U??F —ô« Âu??
W?? « l??I
W U?? « v??K 2010 d?? u √
…b u « d??I0 U U  …d?? UF «
p??B Ë« d??{U(U l??O «
WzU*U 10 …œU??
“ l t ·d??F
Í—U??A « vK qL% n
—UBL
W U 48 bF WOzUNM « WI «u*«Ë
ÆXO « WOKL d «
Bj63807
???????????????????????
ÃU ö W
b{UF « …b u «
w öH «
œuF ÍbO
WO U d ? ÃU (« WIM
lO Êö «
W??
b{UF « …b?? u « Âe?? F
œuF ÍbO w öH « ÃU ö
W??
bL F ÃU?? (« W??IM
W??O uL W?? ¡«d?? « W??O U d
∫wMKF « œ«e*U lO K
v??K w?? U
“ Êu??
“ W?? U
»—U??I
U?? U —U ?? « ”˃—
…d 13000
d u « 29 W??FL'« Âu??
p –Ë
…d?? UF « W U?? « v??K 2010
…b u « dI0 U U 
l œ V
œ«e*« w W —UALK ? 1
œ30000.000 t LO w U mK
—UM
œ n « Êu ö
Ë√ «b??I d??{U(U l??O « ? 2
pM « Èb ·dF p WD «u
30 l?? œ b??
«e d?? ¬ v??K ? 3
œ«eLK wKL'« m??K *« s WzU*U
WO Ë_« WI «u*« bM
Ë« W??OzUNM « W??I «u*« Êu??J ? 4
` s?? W U?? 48 bF U??N b
W??zU*U 10 …œU??
“ l?? œ«e??*«
n
—UB
‰UB ô« rJMJ1 «œU —ù« b
e*
72.203.204 r — n UN U
NA63791

å…œUF?? «ò w?? öH « ÃU?? ö
Êu??
“ W?? U l??O W?? K U
U —U √ ”˃— vK w OF??
5300® U
dI p 57 UN U
¡UF —_« Âu
p –Ë ©Êu
“ q√
Æ2010 d u √ 27
pB Ë√ «b??I d??{U(U l??O «
s?? 10% W?? U{« l?? d?? R
Æn
—UB*«
W « w W —U??A*« ÂuKF œb??
Æ—UM
œ 10.000¨000?
NA63781
?????????????????????????
vK Êu
“ WK% lO Êö ≈
U —U √ ”˃—
vK Êu
“ WK% lO Õö Âe F

1400 W??K% ¨U —U ?? √ ”˃—
dO??AMN U U
dI Êu??
“ q√
Ãd?? W?? H « W??IDM0 s??zUJ «
ÆÍd UF «
«œU?? —ô« b??
e*Ë …—U??
eK
n UN « b??L √ bO?? U ‰UB ô«
98.814.701
RA63791
?????????????????????????
w “d « d e
w?? —U?? ü« d??H w?? w??zUB «
WO öH « w{«—_«Ë oz«b(«
22.736.246 n UN «
PM76802
?????????????????????????????????????
ÃU ô« «b Ë W «d V J
w öH «
w UMJ*« …dz«œ
Ê«dLF « w öH « ÃU ô« …b Ë
ÊU
“u ‰eM
W Êö ≈
”˃— vK Êu
“ W U lO
U —U √
w öH « ÃU?? ô« …b?? Ë Âe F
lO « ÊU
“u ‰eM0 åÊ«dLF «ò
Êu??
“ W?? U w??MKF « œ«e??*U
U —U ?? √ ”˃— v??K w?? U

d u √ 26 ¡U?? ö « Âu??
p?? –Ë
…d?? UF « W U?? « v??K 2010
ÃU?? ô« …b?? Ë d??I0 U?? U 
ÆåÊ«dLF «ò w öH «
48 bF WI «u*« Âb?? Ë√ WI «u*«
W U{« l W « ¡UN « s W U
Æn
—UB 10%
PS20157
???????????????????????

‫اﻷﺳﺘﺎذ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﺒﻴﺐ ﺑﻠﻌﻴﺪ ﻋﺪل ﻣﻨﻔﺬ‬
‫ ﺷﺎرع اﻟﺤﺮﻳﺔ ـ ﺗﻮﻧﺲ ـ اﻟﺒﻠﻔﻴﺪﻳﺮ‬91 ‫ﻋﺪد‬
71.893.837 :‫ ـ اﻟﻔﺎﻛﺲ‬71.893.524 :‫اﻟﻬﺎﺗﻒ‬
‫إﻋﻼن ﺑﺘﺔ‬
‫ﻟﺒﻴﻊ ﺻﺎﺑﺔ زﻳﺘﻮن‬
WO uL W ¡«d?? ≈ jO;« W??
UL( WOM u « W?? U u « Âe?? F
”˃— v??K Êu
“ W?? U l??O w??MKF « œ«e??*«Ë —UN?? ôU
Æ”œ«d œUA U d Áe M*U U —U √
Áe M0 2010 d u √ 27 ¡UF —_« Âu??
W « a
—U œb b Ë
10.00® U U  …d UF « W U « vK ”œ«d œU??A U d
W U{≈ l?? ’ö)« ‚u?? u pB Ë√ «b??I l?? b « Æ©U?? U 
Æn
—UB*« Ê«uMF %10
Ÿu{u W UB « W??M
UF Ë …—U
“ r??JMJ1 «œU?? —ô« b
e*Ë
‰bF « V J0 ‰UB ô« Ë√ ”œ«d œU??A U d Áe M0 W «
ÆÁö √ —u c*«Ë W « «¡«d S nKJ*« cHM*«
76813

PS19904

‫اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ‬
‫وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ واﳌﻮارد اﳌﺎﺋﻴﺔ واﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي‬
‫اﳌﺠﻤﻊ اﳌﻬﻨﻲ اﳌﺸﺘﺮك ﻟﻠﻐﻼل‬
‫إﻋﻼن ﺑﺘﺔ‬
‫ﻟﺼﺎﺑﺔ ﻗﻮارص ﻋﻠﻰ رؤوس أﺷﺠﺎرﻫﺎ‬

MA 63333

ÊUJ*« 5 vK W ¡«d?? ≈ ‰öGK „d ??A*« wMN*« lL *« Âe F

∫W O « X M0 ’—«u W U lO
WHK Ÿ«u √ ’—«u …d 2900
q dH …d 185
ÊU — …d 414
¡U?? ö « Âu??
—u??C(« W —U??A*« w?? 5?? %«d « v??KF
X M*« dI0 U U  …dA W
œU(« W U « vK 2010Ø10Ø26
ÆW O « …d u 5 o
dD szUJ «
101142

‫ﺧﻀﺎرة زﻳﺘﻮن‬
åW??{Ëd «ò W??O öH « W??OLM «Ë ¡U??O ô« W d?? Âe?? F
vK w U
“ Êu
“ W U lO ¨—u ¨WO uK U WMzUJ «
¡U ö « Âu
p –Ë …d ?? 22244 bF U —U ?? √ ”˃—
U U  …d UF « W U?? « vK 2010 d u √ 26? o «u*«
ÆW dA « dI0
WI «u*« Æt?? ·dF pB Ë√ «b??I d{U(U l?? b « Êu??J

ÆW U 48 bF ÊuJ WOzUNM «
r — n UN U Ë√ ÊUJ*« 5 vK ‰UB ô« «œU —ô« b
e*Ë
78.599.300
PM76803

‫اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ‬
‫وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ واﳌﻮارد اﳌﺎﺋﻴﺔ واﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي‬
‫اﳌﺠﻤﻊ اﻹﺟﺒﺎري ﻟﻔﻼﺣﻲ اﻟﻜﺮوم وﻣﻨﺘﺠﻲ اﻟﻐﻼل‬
(.G.O.V.P.F)
‫إﻋﻼن ﺑﻴﻊ ﺻﺎﺑﺔ زﻳﺘﻮن زﻳﺎﺗﻲ‬

62944
101028

‫اﻋﻼن ﻃﻠﺐ ﻋﺮوض ﻟﺒﻴﻊ ﻋﻘﺎرات‬
s lO gO Ë r??O «d « Âu d*« W?? d wHB w??F
uB « bO *« b?? –U ?? _« Âe F

∫WO U « «—UIF « ÷Ëd VK o
d
U
«Ëe szUJ « ©”Ëd?? s ® 26895 œb?? Í—UIF « r?? d « Ÿu{u q ?? —UI ?1
n _« ÂUL Íb
b
uF ‚Ë—U ZN Ë d L u 7 Ÿ—U
ZNM szU ©”Ëd?? s?? ® 27868 œb?? Í—UIF « r?? d « Ÿu??{u q ?? —U??I ?2
”œ«— 15œb W
—uNL'«
ÃU(« ZNM szU ©”Ëd s ® 24905 œb Í—UIF « r d « Ÿu{u q —UI ?3
”œ«— 5œb WOK
ZNM szU ©”Ëd?? s?? ® 38700 œb?? Í—UIF « r?? d « Ÿu??{u q ?? —U??I ?4
”œ«— 10œb w uK'«
ZNM szU ©”Ëd?? s?? ® 30865 œb?? Í—UIF « r?? d « Ÿu??{u q ?? —U??I ?5
”œ«— 8œb w uK'«
Ÿ—U??A s??zU ©W?? U
—√® 30711 œb?? Í—U??IF « r?? d « Ÿu??{u q ?? —U??I ?6
W U
—√ 13œb W
—uNL'«
ÍbO?? ZNM szU ©f u ® 24204 œb Í—U??IF « r?? d « Ÿu{u q ?? —UI ?7
f u 31œb w U '«
ÍbO?? ZNM szU ©f u ® 61013 œb Í—U??IF « r?? d « Ÿu{u q ?? —UI ?8
f u 22œb ”ËœU
o
d s ©—UI qJ ’U ÷d ÂbI
® d √ Ë√ —UI ¡«dA WU)« ÷ËdF « q d
ô ? ÷Ëd VK ò …—U?? UNOK V J
‰uu « W uLC Ë W u ·Ëd?? w b??
d «
o
“— ÍbO?? oz«b(« ZN 49 wF
uB « bO *« b –U ?? _« wHB*« V J v « å` H

a
—U U ô b
d « l U bL F
Ë 2010 d L u 5 Âu??
ÁUB √ q √ w 2033 s??
dI
ÆtO u «
…UC2Ë UNOK ‚œUB ◊Ëd??A « ”«d s W ?? M U u d ÊuJ
ô ÷d q i d

Æ÷dF « V U ·d s
…dA l œ q UI —UI qJ ’U)« ◊ËdA « ”«d s W rK Ë «œU?? —ô« b
e*
71.297.028 n UN « r — wHB*U ‰UB ô« lI
dO U œ

PM63522

MA 63333

E-mail: publicite@assabah.com.tn

16

60 ‫ اﻟﺴﻨﺔ‬١٩٧٧٩ / 251 ‫اﻟﻌﺪد‬
2010 ‫ أﻛﺘﻮﺑﺮ‬23 ‫اﻟﺴﺒﺖ‬

¨‰öG « w M Ë ÂËd??J « w öH Í—U?? ô« lL *« Âe?? F

W U lO ¨1069 f?? u 6œb?? d U d U V??O (« Ÿ—U??
l??L *« W??FOC U —U ?? √ ”˃— v??K w?? U
“ Êu??

h Ë —eM W
ôË s ©d U o??
d ® ‰ö% 5F WMzUJ «
V?? lO « lI
Ë w U
“ Êu??
“ …d ?? 8000 W « Ác??
∫WO U « ◊ËdA «
vK 2010 d u √ 26 ¡U ö « Âu
wMKF « œ«e*U lO « lI
?
5F WMzUJ « lL *« WFOC U U  …dA W
œU(« W U?? «
Æd U o
d ‰ö%
lI Ë pM « ·d s?? d?? R pB Ë√ «bI d{U(U lO « ?
ÆW U 48 bF WOzUNM « WI «u*«
W UB « ¡U??M « vK WO U WI ?? l œ l??I
W —U??A*« bM ?
©œ10.000® —UM
œ ·ô¬ …dA U —b
∫WO U « ÂU —_U ‰UB ô« «œU —ô« b
e*Ë
? 98.359.047 Ë√ 71.256.968 ? 71.255.035
20.458.472
PT42667

98.677.771? ‰UB ô« v d

?????????????????????????????????????????????
Êu
“ …—UC
W??O U ô« …b?? u « Âe?? F
ÂUOI « W?? U W
ôË s ÊUL?? «
w U
“ Êu??
“ p 50 …—U??C
p?? –Ë U —U ?? « ”˃— v??K
2010 d?? u « 25 5??M ô« Âu

U U  …d?? UF « W U?? « vK
Æ…b u « dI0
·d??F p??B Ë« «b??I l??O «
10% W?? U{« l?? p??M « Èb??
Í—U??A « v??K n??
—UBL
bF W??I «u*« Âb?? Ë« W??I «u*«Ë
ÆXO « a
—U s W U 48
BJ63690
?????????????????????????
Êu
“ X

X
“ d{U(U lO Õö Âe F

W??{uL l??O — Íb??K Êu??

2009Ø2010 W?? U 0¨25
Æh"H « —U u
98.944.017 ∫ «œU —ö
???????????????????????
w U
“ Êu
“ W U lO
W??O U ô« …b?? u « Âe?? F
W d Ϛ wM o
d …b
d u
W?? U ∫w??MKF « œ«e??*U l??O «
”˃— vK Êu
e « s p 84
¡U?? ö « Âu??
p?? –Ë U —U ?? «
W U?? « vK 2010 d u « 26
…b u « d??I0 U U  …d?? UF «
∫WO U « ◊ËdA « V Ë
UGK l b
Ê« „—U??A q v??K
W —U??ALK —U??M
œ 1000 Á—b??
n Ë b
«e q v??K ? W?? « w??
s 30% l b
Ê« X O « tOK
WI «u*« ? UNzUN « bF W « WLO
lO « ? W U?? 48 bF U??N b Ë«
·dF pB Ë« «b??I d??{U(U
n
—UB 10% …œU??
“ l?? t??
ÆÍ—UA « vK qL%
MA63750
?????????????????????????????
W U WKG Í—UO « lO
U —U √ ”˃— vK Êu

dL bL √ ÃU??(« W?? —Ë Âe F

w u uO Êu??
“ w U l??O
q ® U —U ?? √ ”˃— v??K
5?? MzU ©…b?? v??K W?? U
©WK M dOAM ® ”U dOAMN
W??
bL F ¨WO —«u??A « …œU??L
ÆW
bN*« W
ôË ”«œd u
…—«œS WL d ∫v Ë_« WFDI « ¿
UN U 447 œb X% WOJK*«
«—U J 120
…—«œS WL d ∫WO U « WFDI « ¿
225014 œb?? X??% W??OJK*«
«—U J 29 UN U
d?? u √ 31 b?? _« Âu??
p?? –Ë
W U?? « s?? W??
«b 2010
vK U U  nBM «Ë …d?? UF «
ÆÊUJ*« 5
SS63783
?????????????????????????
ÃU ö W
b{UF « …b u «
w öH «
W K U …œUF «
Êu
“ …—UC
W??
b{UF « …b?? u « Âe?? F

Êö ≈
MF¨ w ö —«d Íd A
Õö
ÆtF U Ë Dentez¨ Fiat
97.443.392 ∫n UN «
PT42485
??????????????????????
q UA lO
s t?? h d X?? M V?? U
l??O K ÷d??F
W?? Ëb « ·d??
—U ?? _« q U??A Ÿ«u √ l??OL
Æ…dL *«
99.054.803 ∫‰«u'«
???????????????????????????
lO Êö «
w öH « ÃU?? ô« …b?? Ë Âe F
W U ? —U??AM*« ? „—U?? ÍbO??
W??O U « œ«u??*« l??O ? WO UL??A «
∫wMKF « œ«e*U
t ? 3 ? r?? — 6?? —œU?? 1 œb?? ?
W?? U W?? U 2136 w?? «u
Æ2010
t ? 4 ? r?? — 6?? —œU?? 1 œb?? ?
W?? U W?? U 2356 w?? «u
Æ2010
W ö?? s?? …d??I 1 œb?? ?
WO d K W(U dO% s
U A u
s?? gF??AF q?? 1 œb?? ?
s
U A u W ö
Ÿu?? w?? ö —«d?? 1 œb?? ?
69701 r?? — 390 Êu?? O d
l b « WO U — W
œU d « W UD U
WD u W U w
Ÿu?? w?? ö —«d?? 1 œb?? ?
76721 r?? — 390 Êu?? O d
l b « WO U — W
œU d « W UD U
WD u W U w
ÃËœe?? —c?? W?? « 1 œb?? ?
Ÿu?? ©Semaicombiné®
WD u W U w Êu O d
d u « 23 X « Âu
W « lI
…d?? UF « W U?? « v??K 2010
…b u « dI0 U U 
pB Ë« «b??I d{U(U l??O « ?
v « ·U??C
? p??M « s?? d?? R
10% mK wzUNM « lO « dF??
qL% n
—UB Ê«u??MF WzU*U
ÆÍ—UA « vK
W U 48 bF WOzUNM « WI «u*« ?
U ?? % W « o??K% a??
—U s??
s s??L « W?? «—œË f
b?? K
…—«œô« q
WKO W?? UC « W??M
UF s??J1 ?
v « WO uO « bz«d'U dAM « ÂU
«
W « Âu
W
U%
©—UM
œ UH √® œ2000 l œ V??
?
ÆW « w W —UALK
vK Ÿö ô« „—UA*« vK V
?
dI0 b «u *« ◊Ëd??A « ”«d??
Æ…b u «
BJ63581
???????????????????????????
Êu
“ …—UC
÷—«ò ¡U??O ô« W d?? r??KF
·«u W??KIF « d??BI åd??O)«
U??N « Ê«u??%“ W??
ôË® Ê«b??O “
Êu
“ W U W ÂUOI « Âe F
b ô« Âu
p –Ë ©œu?? 22000
W U?? « vK 2010 d u « 24
…—U??
“ s??J1 U?? U  10.00
Ÿu ?? ô« ÂU??
« q?? U W??FOC «

‫اﻷﺳﺘﺎذ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﺒﻴﺐ ﺑﻠﻌﻴﺪ ﻋﺪل ﻣﻨﻔﺬ‬
‫ ﺷﺎرع اﻟﺤﺮﻳﺔ ـ ﺗﻮﻧﺲ ـ اﻟﺒﻠﻔﻴﺪﻳﺮ‬91 ‫ﻋﺪد‬
71.893.837 :‫ ـ اﻟﻔﺎﻛﺲ‬71.893.524 :‫اﻟﻬﺎﺗﻒ‬
‫إﻋﻼن ﺑﺘﺔ‬
‫ﻟﺒﻴﻊ ﺻﺎﺑﺔ زﻳﺘﻮن‬
WO uL W ¡«d?? ≈ jO;« W??
UL( WOM u « W?? U u « Âe?? F
”˃— v??K Êu
“ W?? U l??O w??MKF « œ«e??*«Ë —UN?? ôU
ÆwK"M U ÍdC(« Áe M*U U —U √
Áe M*U 2010 d u √ 26 ¡U ö « Âu??
W « a
—U œb b Ë
10.00® U?? U  …d?? UF « W U?? « vK wK"M U Íd??C(«
W U{≈ l?? ’ö)« ‚u?? u pB Ë√ «b??I l?? b « Æ©U?? U 
Æn
—UB*« Ê«uMF %10
Ÿu{u W UB « W??M
UF Ë …—U
“ r??JMJ1 «œU?? —ô« b
e*Ë
‰bF « V J0 ‰U??B ô« Ë√ wK"M U Íd??C(« Áe M*U W?? «
ÆÁö √ —u c*«Ë W « «¡«d S nKJ*« cHM*«
76813

‫اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ‬
‫وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ واﳌﻮارد اﳌﺎﺋﻴﺔ واﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي‬
‫اﳌﺠﻤﻊ اﻹﺟﺒﺎري ﻟﻔﻼﺣﻲ اﻟﻜﺮوم وﻣﻨﺘﺠﻲ اﻟﻐﻼل‬
(.G.O.V.P.F)
‫إﻋﻼن ﺑﻴﻊ ﺻﺎﺑﺔ زﻳﺘﻮن زﻳﺎﺗﻲ‬
¨‰öG « w M Ë ÂËd??J « w öH Í—U?? ô« lL *« Âe?? F

Êu
“ W U lO ¨1069 f?? u 6œb d U VO (« Ÿ—U??
ÍbO WMzUJ « lL *« WFOC U —U √ ”˃— vK w U

W « Ác h?? Ë —eM W
ôË s?? ©d U o
d ® ÊU??L
lO « lI
Ë w?? U
“ Êu
e WFOC U …U??A2 …d ?? 400
∫WO U « ◊ËdA « V
2010 d u √ 28 f??OL)« Âu
wMKF « œ«e??*U lO « l??I
?
ÍbO WMzUJ « lL *« WFOC U U  …d UF « W U « vK
©d U o
d ® ÊUL
lI Ë pM « ·d s?? d?? R pB Ë√ «bI d{U(U lO « ?
W U 48 bF WOzUNM « WI «u*«
W UB « ¡U??M « vK WO U WI ?? l œ l??I
W —U??A*« bM ?
©œ1000® —UM
œ n √ U —b
∫WO U « ÂU —_U ‰UB ô« «œU —ô« b
e*Ë
? 98.359.047 Ë√ 71.256.968 ? 71.255.035
20.458.472
PT42667

‫اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ‬
‫وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ واﳌﻮارد اﳌﺎﺋﻴﺔ واﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي‬
‫اﳌﺠﻤﻊ اﻹﺟﺒﺎري ﻟﻔﻼﺣﻲ اﻟﻜﺮوم وﻣﻨﺘﺠﻲ اﻟﻐﻼل‬
(.G.O.V.P.F)
‫إﻋﻼن ﺑﻴﻊ ﺻﺎﺑﺔ زﻳﺘﻮن زﻳﺎﺗﻲ ﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻲ‬
¨‰öG « w M Ë ÂËdJ « w öH Í—U?? ô« lL *« Âe F

W U lO ¨1069 f u 6œb?? d U d U VO (« Ÿ—U??
WFOC U —U ?? √ ”˃— vK w?? u uO w U
“ Êu??

Ác h Ë —eM W??
ôË s ‰ö% 5F WMzUJ « l??L *«
…œUN?? vK WKB" w U
“ Êu
“ …d ?? 2000 W?? «
©Certificat de conformité TN≠UE® W??I UD*«
∫WO U « ◊ËdA « V p –Ë
2010 d u √ 26 ¡U?? ö « Âu
wMKF « œ«e*U lO « l??I
?
5F WMzUJ « lL *« WFOC U U  …d UF « W U « vK
Æd U o
d ‰ö%
lI Ë pM « ·d s d R pB Ë√ «bI d{U(U lO « ?
W U 48 bF WOzUNM « WI «u*«
W UB « ¡UM « vK WO U WI ?? l œ lI
W —U??A*« bM ?
©œ10.000® —UM
œ ·ô¬ …dA U —b
∫WO U « ÂU —_U ‰UB ô« «œU —ô« b
e*Ë
? 98.359.047 Ë√ 71.256.968 ? 71.255.035
20.458.472
PT42667

‫إﻋﻼن‬

‫إﻋﻼن‬

WLJ;« rKF W
—U « WK *« s 500 qBHK UI
—U « ‰Ëb?? Ÿ«b
≈ l Ë t √ f?? UHB W??Oz«b ô«
W d W?? KH »b M*« r U(« bO?? « —«d Ë Êu
b «
W
—U « W??"KB*U W??
c _« W?? UMB s??
d U
Æ2010 d u √ 20 a
—U W
—«œù«
W??Oz«b ô« W??LJ;U W??
—U « …d??z«b « W?? U
f UHB
PS20179

WLJ;« rKF W
—U « WK *« s 500 qBHK UI
—U « ‰Ëb?? Ÿ«b
≈ l Ë t √ f?? UHB W??Oz«b ô«
W d W?? KH »b M*« r U(« bO?? « —«d Ë Êu
b «
W
—U « W"KB*U ¡UM «Ë W UF « ‰UG ú …bz«d «
Æ2010 d u √ 18 a
—U W
—«œù«
W??Oz«b ô« W??LJ;U W??
—U « …d??z«b « W?? U
f UHB
PS20143

:‫ اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ‬71752440 :‫ ـ ﻓﺎﻛﺲ‬71238222 :‫ اﻟﻬﺎﺗﻒ‬:‫ﻟﺠﻤﻴﻊ إﻋﻼﻧﺎﺗﻜﻢ ﺑﺎﻟﺼﺒﺎح وﻟﻮﻃﻮن اﻻﺗﺼﺎل‬

17

‫إﻋﻼﻧﺎت‬

60 WM « ≠ 19779 Ø251 œbF «
2010 d u √ 23 X «

‫اﳌﻌﻬﺪ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﺪراﺳﺎت‬
‫اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺑﻘﺎﺑﺲ‬
2011/01 ‫اﺳﺘﺸﺎرة ﻋﺪد‬
WO
u uMJ « U?? «—bK w UF « b??NF*« Âe F
U?? b h?? …—U??A U ÂU??OI « f?? UI
W —UA*« w 5 «d « vKF bNF*« dI W?? «d
5 b o d bNF*U W??O U*« W KB0 ‰UB ô«
W —«œù« ◊ËdA « ”«d V ?? f U 6011
÷ËdF « ‰u I q
√ d ¬ œb b Ë «c WOMH «Ë
—U ô« 5F c?? R Ë 2010 d L u 25 Âu??
bNFLK j C « V J r Æ
33275

‫ﺑﻠﺪﻳﺔ اﻟﻘﻴﺮوان‬
‫اﺟﺘﻤﺎع اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺒﻠﺪي‬
‫اﻋﻼم ﻟﻠﻌﻤﻮم‬

‫إﻋﻼن ﺑﻴﻊ ﺑﺎﳌﺰاد اﻟﻌﻠﻨﻲ ﺑﻌﺪ اﻟﻨﺰول ﺑﺎﻟﺜﻤﻦ‬
%40 ‫اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ‬
a —U ·UJ U W??Oz«b ô« WLJ;U W?? R*« w{U s —œUB « Ê–ù« v??C I0
szUJ «Ë VOIF « Èb w U;« wL?? UI « ·Ëƒd « b –U ?? ô« v u 2010.5.6
UO U (« w dO )« w «dN « b U bO « o w ·UJ « rOK w M*« Ÿ—U! 2??
b d ‚ËbMB t «uM szUJ «Ë w —e « œ«d W?? K 5 √ t HB W —U « W d _«Ë
WOJK*U 5F
«d « s —UIF « XO «¡«d
S ÂUOI « ·UJ « 5 U?? « w 173 œb
œb Í—UIF « r?? d « s ŸUO??A « vK UF d «d 840 w q L ‰Ë_U?? f??KHLK
WD;« WOz«b ô« W —b*« »d 71 r — o dD « W U vK szUJ « 7905Ø16189
Í—UIF « r?? dK …—ËU ÷—« WFD vK W b W UM w q L w U «Ë ·UJ?? «
534 t U w{—_«Ë UF d «d 571 t U wKH « 5I U s ÊuJ —u c*«
fHM WMzU Ë ‰Ë« o U “U$« W «b q 9 `D?? U ‰UG??!√ W «b l UF d «d
WzU/UL Ë —UM œ n « 5 UL s —UIFK wKL'« w U ô« sL « 5?? b Ë Ê«uMF «
W K —œUB « WLJ;« —«d d « vK œ80.877.600 WzUL Ë ÊuF Ë WF ?? Ë
XO lIO Ë WzU*U 40 W M w U ô« sL U ‰ËeM U w{UI «Ë 2010.10.4
W U « vK p –Ë ·UJ U WOz«b ô« WLJ;U W —UIF « U uO « …dz«b s —UIF «
d L u dN! s d??A f U K o «u*« 5M ô« Âu s UNOK U Ë U U  WF?? U «
Ÿu ?? _« ÂU « q U s —UIF « …—U “ s??J1Ë ©2010.11.15® …d??A Ë 5H √ WM??
V J0 Ë« ·UJ U WOz«b ô« WLJ;« W?? U J ◊Ëd??A « ”«d vK Ÿö ô« Ë« «—UN
l U rzUI « w U;«Æ

Po63871

5M «u*« W?? U Ê«Ëd??OI « W?? bK fOz— r??KF
WF «d « W œUF « …—ËbK W bONL « W K'« ÊQ
Âu?? b??IFM 2010 WM?? Íb??K « f??K LK
W œU(« W U « vK 2010d u √ 26 ¡U ö «
W bK « dBI 11.00 U U  dA
w V d s?? qJ …u?? œ Âö ù« «c?? d?? F Ë
W K'« —uC
33451

‫اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ‬
‫وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ‬
‫وﻻﻳﺔ ﻗﻔﺼﺔ‬
‫داﺋﺮة اﻟﺸﺆون اﻹدارﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬
‫ﺧﻠﻴﺔ اﻟﺼﻔﻘﺎت‬
‫ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻵﺟﺎل‬
2011/01 ‫إﻋﻼن ﻃﻠﺐ ﻋﺮوض ﻋﺪد‬
‫اﻗﺘﻨﺎء ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﻴﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﻄﺎﻋﻢ ﻗﻮات اﻷﻣﻦ‬
2011 ‫اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﺑﻘﻔﺼﺔ ﻟﺴﻨﺔ‬

KH63758

W —U??A*« w 5 «d « s œËe*« W??BH w «Ë r??KF
¡UM U oKF *« 2011Ø01 œb?? ÷ËdF « VK w
wK «b « s?? _« «u?? r UD …b??zUH W??Oz«c œ«u??
ÕU?? B « …b?? d —œU??B « 2011 WM?? W??BHI
÷ËdF « ‰u?? I q??
« d?? ¬ Ê« 2010.9.29 Âu??O
SD Ád??A - U??* U?? ö 2010.10.29 Âu?? u??
2011.10.29
wK_« Êö û U O B Êö ô« «c d F

33553

PM76805

63415

62915

PM 76746

‫ﺑﻴﻊ ﺑﺎﳌﺰاد اﻟﻌﻠﻨﻲ‬
‫ﻟﺼﺎﺑﺔ ﻗﻮارص ﻋﻠﻰ رؤوس‬
‫أﺷﺠﺎرﻫﺎ ﺑﻮﺣﺪة اﻟﺘﺠﺎرب‬
‫اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﺑﻤﺮﻧﺎق‬
vK ’—«u W U l??O f u WO «—e « Àu K w??M u « bNF*« Âe?? F
dEM U W??F
«d « ‚U?? d0 W??O öH « »—U?? « …b?? u U —U ??!√ ”˃—
…d ! 1000?? …—bI*«Ë f u WO «—e « Àu K wM u « bNFLK
dI0 U U  …d??!UF « W U?? « vK 2010 d L u 3 ¡U??F —_« Âu p?? –Ë
ÊULC UI ?? l b « 5F lO « WOKL w W —U??ALK Ë ¨‚U d0 …b?? u «
bNF*« V r U pM « s d!R pB Ë« «bI «—UM œ UH « Á—b w U Æ
W U{≈ l pM « s d!R pB Ë« «bI d{U(U ’ö)« ÊuJ W « d ≈Ë
n —UB*« Ê«uMF lO « sL s WzU*U 10Æ
vK Ë œ«e*« W??OKL ¡UN « a —U s?? W U?? 48 …b* W u H W « v??I Ë
Í—UA « s Êö ô« r U d ≈
bO U ‰UB ôU p –Ë ◊ËdA « ”«d vK Ÿö ô« sJ1 «œU!—ù« b e*
W I U WO öH « »—U « …b Ë fOz—
79.393.508 n UN «
32934
62954

E-mail: publicite@assabah.com.tn

:‫ اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ‬71752440 :‫ ـ ﻓﺎﻛﺲ‬71238222 :‫ اﻟﻬﺎﺗﻒ‬:‫ﻟﺠﻤﻴﻊ إﻋﻼﻧﺎﺗﻜﻢ ﺑﺎﻟﺼﺒﺎح وﻟﻮﻃﻮن اﻻﺗﺼﺎل‬

‫إﻋﻼﻧﺎت‬

60 ‫ ﺍﻟﺴﻨﺔ‬- 19779 /251 ‫ﺍﻟﻌﺪﺩ‬
2010 ‫ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ‬23 ‫ﺍﻟﺴﺒﺖ‬

18

‫ ﺑﻴﻮﻋﺎت ﻋﺪﻟﻴﺔ‬... ‫ﺑﻴﻮﻋﺎت ﻋﺪﻟﻴﺔ‬...‫ ﺑﻴﻮﻋﺎت ﻋﺪﻟﻴﺔ‬... ‫ ﺑﻴﻮﻋﺎت ﻋﺪﻟﻴﺔ‬... ‫ ﺑﻴﻮﻋﺎت ﻋﺪﻟﻴﺔ‬...‫ ﺑﻴﻮﻋﺎت ﻋﺪﻟﻴﺔ‬... ‫ ﺑﻴﻮﻋﺎت ﻋﺪﻟﻴﺔ‬... ‫ﺑﻴﻮﻋﺎت ﻋﺪﻟﻴﺔ‬
w Œ—R??*« 1993 WM?? 120 œb?? Êu?? UI « ÂUJ?? « V??
vK q??B s??* ô« t??FO s??J1 ô t?? U 27Ø12Ø1993
f??H X??% q??LFK W?? UMB U ÷u??NM « W?? U Ë W?? œUB
—UNE ô«Ë W{ËdH*« rO UF*«Ë «¡«œô« l b s* Ë« Êu UI «
Æ—u c*« V d*« b —u WB d
5 w U ô« sL « d??A l b s* ô« œ«e*« ‰u œ s??J1 ôË
œuNA pO WD «u Ë« «bI l U rzUI « cHM*« ‰bF « Íb «
ÆÊu UI « o tMO Q bOH U Ë« ÁbO— d u
lO « d « …d U l b «
Íd A*« vK qL% rJ(« cOHM n —UB
Æl U rzUI « cHM*« ‰bF U ‰UB ô« «œU —ô« b e*
BZ63860
???????????????
cHM*« ‰bF « ? ÍdLF « oO u –U _« V J
l «d « o UD « l « …dO …—UL U —u J …dO ZN
…dO « ·UH{ B7 WI
71.962.048 ∫f UH « 71.960.750 ∫n UN «
OmriÆtaoufik@planetÆtn ∫w Ëd J ô« b d «
EÆMAIL
wwwÆomritaoufikhjÆcomÆtn ∫»«u « l u
W UF « …uI « ‰uC ‰uIF lO
ZN t J szUJ « ÍdLF « oO u –U ?? ô« cHM*« ‰bF « sKF
WI?? l «d « o UD « l?? « …dO …—U??L U?? —u J …d??O
¡«d??A « w V «— d ô lO K lC t « …dO « ·UH{ B7
‰uIM*« ‚ Â ‘ w?? ‰öI « Ëd J « W d?? ‚ËbMB « …b??zUH Ë
W ËU 2 œb l 5B A d d 5B A Âu XO ∫w U «
≠Bi ? ÕuK « s?? »«u « 4 ‘U œ« W?? «e ? WM “ W ËU ? Âu??
? —UO M —« UN UNM ÊUM « lD 6 s V?? d bliothèque
Echostar Ÿu w??zUC Y j ô ? JVC Ÿu …dO …e??HK
3 Õu?? p??M ? Haier Ÿu?? Split systeme ¡«u?? n??OJ ?
‘ULI U nKG Ídz«œ ÍU?? u 2 œb ? ÍU u 2 œb ? b?? UI
qJ??A WH% ? wMO lM r (« …dO
U?? d e 3 œb?? ?
ÁuKF V J ? ÕuK « s b «Ë h A ‘«d ? ÃUF « s »U
…b Ë s ÊuJ HP Ÿu WO ö « “UN ? ë—œ« 3 t?? …—uK
…dO dJ w d ? `O UH W u Ë W D?? W U Ë W e d
4 Í“U b u ? Haier Ÿu?? W ö ? dL ô« ‘ULI U n??KG
≠elel ? meublatex l??M …d b ?? W ËU ? Êd ´ b «u
Æ…dOG »«u « 3 t q b*U f ö*« oOKF ment
dN?? s s d??AF «Ë s U K o?? «u*« f??OL)« Âu?? p?? –Ë
W U?? « vK ©28Ø10Ø2010® …d??A Ë 5H « WM?? d u «
ÍËU?? d*« WMO UNOK ‰uIF*« d??I0 U U  d??A W œU(«
ZN 20? U dI szUJ « ©00737829 œb?? UNH dF W?? UD ®
WzUL ?? w U ô« dF?? « œb Ë ¨—u e « w WO?? dDF «
dF « dA s « s2 ô« …b «e*« q I ôË ©œ600.000® —UM œ
ôU l d «Ë l b « ¨Áb??O— d u œuN??A pB w U ô«
Æn —UB*« l
MB63848
????????????????
lO Êö ≈
WOzUCI « …dz«b U cHM*« ‰bF « ŒUH H « bL –U ?? ô« rKF
W öD ô« …—UL “uH ZN 27 f UHB WOz«b ô« WLJ LK
Æf UH 2 V J 2 o UD « 3√ ×b 1
s —œUB « 30700 œb?? rJ W?? cOHM « W ?? M « UF t?? «
Æ30Ø11Ø2009 a —U f UHB ·UM ô« WLJ
WLJ s?? —œU??B « 19806 œb?? l?? b U d?? ô« W??C d Ë
Æ26Ø12Ø2007 a —U f UHB WOz«b ô«
UNK 2 h ?? w?? w?? Ëb « w?? dF « f?? u p??M ∫…b??zUH
Í—U « q ?? U WL?? d r?? ô« W??OH W d?? w?? u UI «
187881996 » œb?? X??% f?? u W??Oz«b ô« W??LJ;U
Æf u W?? O —u VO (« Ÿ—U?? 70Ø72 w?? Ozd « U?? dI
r U?? ZNM ÁdI w U;« tK « WOD ‰œU?? –U ?? ô« tO U
Æf UH »uM'« pM …—UL tK « “d
W UD W?? U w?? Ë W U?? s?? W??O{«— …bO?? « ∫b??C «
5F « o dD ∫U dI szUJ « 01259813 œb WOM Ë n dF
W d ® 1 rK —UD*« o dD Ë Æf UH WAzU WI “ 2.5 rK
Æf UH ©—«b «
f UH 10 rK —UD*« o dD szUJ « —UIF « lOL lO —dI
4039 œb X% …«d *« W —UIF « W cOHM « W??KIF « Ÿu{u
÷—ô« WFD l??OL ∫w q?? L *«Ë 05Ø10Ø2010 a?? —U
WOKL'« UN U?? 10 rK —U??D*« o dD W??MzUJ « ¡U??CO «
ÆWOKOHD « »UA ô« iF Ë W U qHK ”d UN 2Â 685
¨w?? K «dD « WOM?? ∫U u Ë ∫w?? K «dD « -U ∫WK U b
Æ—U « 4 ÷d w „d A q b ∫U d Ë ¨—U ∫U d Ë
∫WO U « UODF*« V p –Ë
dO )« ·d s œb;« —UM œ 4.110.000 ∫w U ô« sL «
WC dF « v??K Ê–ô« Á“U??$« W ?? UM0 o œ nBM bO?? «
a —U f UHB WOz«b ô« WLJ;« s?? —œUB « 6162 œb
Æ30Ø03Ø2010
vK Ë 30Ø10Ø2010??? o «u*« X ?? « Âu ∫lO « a?? —U
UNOK U Ë U U  …d UF « ∫W U «
W öD ô« …—UL “uH ZN 27? szUJ « w J0 ∫lO « ÊUJ
Æf UH 2 o UD « 3√ ×b 1
∫lO « ◊Ëd
1.370.000 mK 5 Q bF ô« W « w W —U??A*« sJ1 ô ™
ÆpM « s ÁbO— W B œuNA pOA Ë« «bI —UM œ
W?? U{« l?? b??Od « X?? U pO??A Ë« «b??I l?? b « Êu??J ™
ÆWO u UI « n —UB*«
b??L –U ?? ô« c??HM*« ‰b??F U ‰U??B ô« «œU?? —ô« b?? e*
1 W öD ô« …—U??L “uH ZN 27??? t J szUJ « ŒU??H H «
? 74.227.997 ∫n?? UN « r?? — f UH 2 o?? UD « 3√ ×b??
Æ98.444.839
PS20174
???????????????????
cHM*« ‰bF « ? Í—uM « d U –U _« V J
bNF*« s Ãd Ë ‚uI(« w W –U ô« vK qB
¡UCIK vK _«
? qOK « WO bO …—UL ? w «u « W O —u VO (« Ÿ—U
∫‰«u'« 73.611.422 ∫f UH «Ë n UN « ∫‰Ëô« o UD «
97.784.631
MnouriÆmaher@yahooÆfr ∫ ∫w Ëd J ô« b d «
∫ email
wMKF « œ«e*U lO Êö ≈
lO s ¨w «u U cHM*« ‰bF « Í—uM « d U –U ?? ô« sKF
∫WO U « ôuIM*« wMKF « œ«e*U
Êu ÊdH U a W ¬ ´ 剫u?? U ò Ÿu Ê«u ôU “UHK “UN
Ÿu 5 U «– W?? ö ´ “U?? …—Ë—U ´ åf??K «ò Ÿu w??M
W ËU ´ WO Ë“ ‘«d ® s ÊuJ Âu X??O ´ åCobi gelò
Ætable de nuit 01 œb ´ ÂU d «Ë ÕuK « s
d u « dN s s dAF «Ë s U K o «u*« fOL)« Âu p –Ë
…d UF « W U « vK ©28Ø10Ø2010® …dA Ë 5H « WM
«—u l d « W bN*« W ôË w «u U ÍbK « ‚u?? U U U 
ÆÍd A*« vK WO u UI « n —UB*«Ë
¨w u q U t MN ¨”u d « bL s?? bL « ∫cOHM « V U
W?? ôË w?? «u « WO UL??A « r?? ôu œôËU?? Ád??I s??zUJ «
ÆW bN*«
œb?? Ë » V?? U ÍË«d?? B « d??B ∫t??OK Âu??J;«
WO ULA « ULO A U ÁdI szUJ « ¨qLF « t MN 03957002
ÆW bN*« W ôË a UA « œôË«
—U??M œ W??zULF —Q w?? U ô« s??L « b?? b% - b?? Ë
%10 l œ t??OK …b «e*« w V?? «— q v??K Ë ©œ400.000®
—u c*« l U r??zUI « cOHM « ‰b v « w U ô« s??L « s
ÆÁö «
MB63851

(

cHM*« ‰bF « ? ŒUH H « bL –U ô« V J
1 W öD ô« …—UL “uH ZN
2 œb V J w U « o UD « 3 √ ×b
74.227.997 ∫f UH «Ë n UN «
‰uIF lO —UN «
wMKF « œ«e??*U ŸU O?? t « Áö « —u c*« c??HM*« ‰bF « s??KF
o?? «u*« ¡U??F —ô« Âu?? p?? –Ë ¡«d??A « w?? V?? «— d?? ôË
…d??A Ë 5H « WM?? d u « dN?? s?? s d??AF «Ë l U?? «
ö 0 U U  …d?? UF « ∫W U?? « vK ©27Ø10Ø2010®
U Ë f UH 6 rK f U o dD szUJ « u??AJ « wK bO?? «
∫WO U « ôuIM*« lO UNOK
ACER Ÿu 5 U «– ÊuK « ¡UCO W ö ?
MEGA STAR Ÿu Êd ?
Lexus Ÿu r (« dOG “UHK ?
star sat Ÿu wz«u j ô ?
÷dF «Ë Â1.5 ‰u?? V??A)« s ÊuK « WOM …eHK W?? ËU ?
Æ ö UN Ë —uK « s »U UNKH U U dI Â1
Ê«u « …b?? Ë œu?? ô« ÊuK U W??A —e ÊuK « W??OM W??O —“ ?
ÆU dI 3.5 ÷d Ë 3.5 ‰u Èd «
—UM œ 200.000 ∫w U ô« sL «
Í—U « tK ?? r?? — d?? U —u??J*« q??BO bO?? « ∫…b??zUH
»UD(« e d 7 rK W bN*« o d ∫ÁdI A0882152006
w U;« …dOL s -U –U ô« t zU Æf UH dz«b « WO U
Æf UHB
œU??A U d Ÿ—U?? ÁdI wIH « e eF « b bO?? « ∫bC «
WOM Ë n dF W UD V U f UHB dz«b « WO U?? 3 œb
Æ30Ø09Ø2005 w W —R 05392927 œb
%20 W?? U{« l?? ·d??F pO??A Ë« «b??I l?? b « ∫W??E ö
Æl d « n —UB qL% l ôU l d «Ë WO u UI « n —UB*«
PS20173
?????????????
f UHB cHM ‰b ? wKF ÊuLO –U _«
‰Ëô« o UD « å»ò ×b …—Ëd
417600GAP000 ∫wzU '« ·dF*«
l d « ÂbF wMKF « œ«e*U lO Êö ≈
UNO U V J —U?? *« U dI w??ML'« …U$ ∫cOHM « V?? U
Æf UH ”U1œ —bM J « ZN 38 w UOF « œUL –U ô«
…b d o d ÁdI szUJ « wD «d bL s d UD « ∫»uKD*«
Æ08413948 œb n dF W UD f UH W d(« w 9 rK
dN?? s d??AF «Ë l U?? K o «u*« ¡UF —ô« Âu?? lIO?? t «
W U?? « vK ©27Ø10Ø2010® …d??A 5??H « WM?? d u «
uAJ « wK U œu 0 WO U « ‘U œô« lO U U  …d UF «
—uK W U ∫w WK L *«Ë f UH 6 rK f U o d szUJ «
W ö WJ —« 2 œb?? Ë b «Ë ÊUJ0 WJ —« 2 œb?? s W?? uJ
W ËU ? …d??OG Õu W ËU ? W?? dz«œ nB W??J —«Ë s?? U «
? ¡«dL …dO WO —“ ? w?? «d 6 œb Ë …d b ?? pO ?? ö
Ÿu …d??A “U ? …d b ?? pO ?? ö W ËU ? …—uK W «e
r (« …dOG W ö ? qJA « W ËUCO Õu W ËU ? —U «
? ‰Ëd ÊU ?? 2 œb ? dO “ Ÿu b «Ë »U?? ÊuK « ¡U??CO
‰U LO Ÿu wzU dN Êd?? ? a D « w «Ë« W uL ? U?? u
s W uL l WOD «Ë W?? d ô« s W uL ? Õu W «e ?
ÆWKLF *« ‘U œô«
%10 U —b WI ?? 5 Q »u Ë l ôU l d «Ë «bI l b «
w U ô« dF « s
Áö « —u c*« cHM*« ‰bF U ‰UB ô« «œU —ô« b e*Ë
PS20180
??????????????
cHM*« ‰bF « ? ÊU F U{— –U _« V J
q U ÊËbK s « ZN 23
72.230.562 ∫n UN «
wMKF « œ«e*U ‰uIF lO Êö ≈
‰U d « w «—ULF 5 d ??A*« 5J U*« W UI ∫q UF « sz«b «
Æw u UI « UNK 2 h w q U
vK ‰uB(« —cF ® ÍËU??O O « —U *« ∫tM ‰uIF*« s?? b*«
07 œb WI??A « 02 WK …—ULF s UI « ©t??H dF W UD œb??
Æq U
dN?? s 5 ö K o «u*« X ?? « Âu ∫t UJ Ë lO « a?? —U
W U?? « vK ©30Ø10Ø2010® 5H «Ë …d??A WM?? d u «
szUJ « ÁdI0 tOK ‰u??IF*« dI0 UNOK U Ë U U  …d?? UF «
Æq U 07 œb WIA « 02 WK …—ULF
∫W uIF*« ¡UO ô« hO A
œb ? ÊuK « ¡UCO pO ö w «d 02 œb Ë W ËU 01 œb
b u 01 œb Ë ÊuK « ¡UCO MAXWELL Ÿu W ö 01
AUTOVOX Ÿu “UHK 01 œb ¨W U d « Ÿu ÊdH U “U
01 œb ¨V??A WJ —« 04 œb ¨SAMSAT w??z«u j?? ôË
ÊU ?? ¨TOURUS Ÿu?? wzU dN ÊU ?? V??A ‘d??
Æ¡U
©œ500.000® —UM œ WzUL?? L lO K w U ô« sL « œb
tF b U « ©%10® sL « dA o ?? s2 ô« …b «e*« q I ôË
œuN??A pO?? .bI Ë« l U rzUI « cHM*« ‰bF « v « «b??I
U Ë« t??O Ÿu — ô w??JM ÊUL{ .b??I Ë« Áb??O— d?? u
¡UO ô« WM UF r
U U ô«Ë lz«œu « ‚ËbMB tMO Q bOH
ÆlO « Âu W uIF*«
Æn —UB*« …œU “ l ôU l d «Ë l b «
MA63866
?????????????????
W UF « …uI « —uC Ë wMKF « œ«e*U lO Êö ≈
t J szUJ « cHM*« ‰bF « ‰uK ÃU(« s « —u √ –U ô« rKF
WK«u —U « w t « 1002 f u —dJ 48 œb Ê«d « ZNM
œ«e*U lO K ÷dFO 61429 œb w UM ô« rJ(« cOHM
2010 d u « 26 ¡U ö « Âu W UF « …uI « —uC Ë wMKF «
w dF « s bL « …b??zUH U U  d??A W œU(« W U?? « vK
n dF W UD V?? U …bOL s j?? U « b b{Ë ‰ö??
09Ø02Ø2007 w?? …—œU??B « 00304475 œb?? W??OM Ë
ZNM WMzUJ « å“Ëe —«b …UL?? *«ò —u c*« »uKD*« vNI0Ë
s ô« e d s?? W dI vK œË«œ ÍbO?? 01 œb ¡UMO?? s?? «
«– ‰« w w Ÿu r (« …dO …eHK œË«œ ÍbO wM u «
w U « sL …uNI « dBF ”«d « WMOJ Ë `D?? —uK
w 5 «d « v??K «c 1.100œ000 —U??M œ W??zU Ë n « Á—b??
Ë« «bI w?? U ô« sL « s?? WzU*« w …d??A 5 Q ¡«d??A «
œUF vK œ«e*« w W —U??ALK cHM*« ‰bF « Èb d?? R pB
n —UB*« l?? œ Íd ??A*« vK Ë Ád??OG X?? uH « b??M t??O «
W d?? r l d «Ë lO « q UNM Êö ô« lI w « …“U L*«
Æp – d «
Ë« t J0 Èu?? cHM*« ‰b??F U «u??KB « œU?? d ô« b e*Ë
Æ71.834.021 r d « vK n UN U
PT42699
?????????????
cHM*« ‰bF « ? VNA dOL –U ô« V J
—eM wK bL ZN 15
72.443.253 ∫n UN «
wMKF « œ«e*U lO Êö ≈
15? t J szUJ « cHM*« ‰bF « VN??A dOL?? –U ?? ô« rKF
w U F ô« rJ K «cOHM t « ÂuLF « —eM wK bL ZN
a —U
—eM WOz«b ô« WLJ;« s?? —œUB « 16082 œb
bOB « «e??ON&Ë w?? «u*« W?? U Ë …b??zUH 03Ø02Ø2010
X U O W d ∫b{Ë w u UI « UNK 2 h ?? w Íd «
ZNM w UL ô« Ád??I szUJ « w?? u UI « UNK 2 h ?? w
W U 1004 f u ”œU?? « ÁeM*« VKD*« b s?? …eL
∫wMKF « œ«e*U lO K ÷dF A042768 wzU '« ·dF*«
s?? t??KJO åBI545 ÍœU??N «ò vL?? *« .b?? b??O V?? d
tF?? Ë ¨Â2.55 ÁuK  6.30 t??{d ¨Â25 t?? u V??A)«
Áœu Ë ÊUJ??0 p?? –Ë o??zU Ë ÊËb?? s?? 85.20 w?? UL ô«
s??L
—e??M W?? Ë“d Íd?? « b??OB « ¡U??MO W??O{—Q
ÊuF Ë W?? L Ë WzU/UL Ë UH « …d??A UM « Á—b w U «
Æ—U ô« d dI V ©œ12.875.000® «—UM œ
s s d??AF «Ë l U?? K o «u*« ¡UF —ô« Âu ∫l??O « a —U
W U?? « vK ©27Ø10Ø2010® 2010 WM?? d?? u « dN??
ÆV d*« œu Ë ÊUJ0 UNOK U Ë U U  …d UF «
WO «u b « W?? U dK l{U ‰u??IM*« Êô «d??E ∫lO « ◊Ëd??

E-mail: publicite@assabah.com.tn

7.700.000 w U ô«
Á—b Ë m??K 5?? U b??F ô« W?? « w?? W —U??A*« s??J1 ôË
pB Ë« «b??I l U r??zUI « cHM*« ‰b??F « Èb?? 770.000
pM « ·d s ’ö)« ÊuLC
w « U?? RLK W ?? M U sJ2 X?? uH « Ê« k?? ö*« l??
œb Êu UI « UOC I* UI wKJ « d bB « ÂUE X% qLF
1993.12.27 w Œ—R*« 1993 WM 120
bF ô« UNF — s??J1 ö wK;« „öN ?? ö UNF dO?? s* U «
’ö?? Ë …—U?? « …—«œ« s?? b?? —u W??B d —UNE ?? ô«
W «u b « …—«œ« Èb W u *« rO UF*«Ë «¡«œô«
l U rzUI « cHM*« ‰b??F « V J0 ‰UB ô« «œU?? —ù« b e*
W —«œù« qLF « U Ë√ w
PO63825
??????????????
oO u « Ÿ—U 64 cHM*« ‰bF « ÍdU w –U ô« V J
W u ÷U d « w
73.304.028 n UN «
WO U « …dLK l d « ÂbF ôuIM lO —UN «Ë Êö «
…–U ?? ô« t zU ”œ«d?? s UI « »u O?? n??BM V?? UD «
W u WO U;« bF s Èu$
—œUB « w U F ô« rJ(« s W cOHM « W M « vC I0Ë
42114 œb W??OCI « w 1 W?? u WOz«b ô« WLJ;« s??
2010.7.6 a —U
œb Ë » W?? U w??KFM tK « b?? XM W?? Ë«— »u??KD*«
ZN 123? WM U 2006.12.04 w?? W —R*« 04898036
W u ÷U d « w V U w « s « dHF
œb ? WO ??A W ËU 1 œb ? pM 3 œb ôuIM*« hO ??A
wJO ?? ö w?? d 3 œb ? …b 6 œb ? WO ??A W J 1
s W uL ? Êu?? B «Ë ”ËR??J « s?? W?? uL ? i??O «
œb ? lO{— d d ? WO u WO U ? 5B A d d?? ? VFK «
? «u 1 œb ? U dO u 3 œb ? r?? (« …dOG W??O —“ 1
≠bio Ÿu W?? ö ? ÊuK « ¡UCO WOJO ?? ö W ËU 1 œb??
Ÿu b «u 4 Ë– “U?? ¨ r (« WD?? u ÊuK « ¡U??CO lux
w «Ë« W uL ? Êu??K « iO « ÂUL ?? « ÊU ?? ? biolux
Ÿu W U?? ? q «u W K 9œb ? intan Ÿu?? W OI ? a??
TIFAL Ÿu?? wzU dN ÊU ?? ? Êu??K « ¡U??CO HAIER
2 œb ? W?? d 3 œb ? WKLF ?? WOzU?? f ö W uL ?
U u 1 œb ? WKLF
w «—“
vK 2010.10.27?? o «u*« ¡UF —ô« Âu t U Ë lO « b u
szUJ « cOHM « q 0 UNOK U Ë U U  …dA W œU(« W U «
W u ÷U d « w V U w « s « dHF ZN 123??
sL w iOH « b??F p –Ë œ 900.000 w?? U ô« s??L «
w U ô« sL « WLO s WzU*U 10 W M lO «
w U ô« sL « 1Ø10 d??A o ?? s2 ô« …b «e*« q I ôË
Íd A*« vK n —UB*«Ë ôU l d «Ë cHM*« ‰bF « Íb 5
SS63828
????????????????????????
cHM ‰b ? ÍdOL « w U « ”Ëœd …–U ô« V J
2011 Ê«b b « wK bL ZN 18
70.605.899 ∫f UHOK
618857ZAP000 ∫wzU '« ·dF*«
WO U « …dLK wMKF « œ«e*U lO U Âö ≈
c??HM*« ‰b??F « ÍdOL?? « w?? U « ”Ëœd?? …–U ?? ô« s??KF
ZNM WLOI*«Ë W uM0 WOz«b ô« WLJ LK WOzUCI « …dz«b U
ÆÊ«b b « 18 œb wK bL
70.605.899 ∫n UN «
…dA Ë 5H « WM?? d u « dN?? s X ?? « Âu a —U t «
lO lIO U U  …d UF « W U?? « vK Ë 30Ø10Ø2010
«cOHM W uIF*« ôuIM*« W UF « …uI « —uC Ë wMKF « œ«e*U
s —œUB « 66994 œb WOCI « w w b*« w UM ô« rJ K
Âd √ b{ 10Ø06Ø2009 a —U f u WOz«b ô« WLJ;«
WOM Ë n dF W UD V U w?? UJ « …—UL s »UD(« s??
05 ÁdI szUJ « 23Ø12Ø2010 WLK?? *«Ë 04779317 œb
w –U??A « s wJ U*« V UD « …bzUH f u Ëœ—U …b M « ZN
∫WO ü« ôuIM*« W b «uN « tK « b s
GOG WKLF
r (« …dO r( w — W ¬ Ø1
w Ëd J « Ê«eO Ø2
SUPERSURING qO
W ¬ Ø3
W U —Ë Õu W ËU Ø4
TINDA Ø5
r (« j u f uM « ÷u Ø6
VA)« s …dO W ö Ø7
W Ëd Ø8
W ö ? W —uK WN «Ë Ø9
LG …eHK Ø10
05 œb …b M « ZNM œ1000.000 Á—b w U « sL p –Ë
l d{U(U lO « lO « ◊Ëd?? s Ë f u Ëœ—U —«b e
Æ«bI w U ô« sL s %10 U —b WI

wK bL Z??N 18 ∫U??M J0 ‰U??B ô« «œU?? —ô« b?? e*Ë
Ê«b b «
70.605.899 ∫n UN «
23.960.950 ∫‰«u'«
PM76815
?????????????????
‰uIF lO
dN?? s s d??AF «Ë l U?? K o «u*« ¡UF —ô« Âu ŸU O??
dI0 U U  …d UF « W U « vK …dA Ë 5H « WM d u «
szUJ « MEDIA DIFFUSION l?? “u K U?? bO W d??
∫WO U « V UJ*« ? f u ? Í—U U Êô« Ÿ—U 24?
VA)«Ë b b(« s ÊuK « wM V J ?
W d
w «d 2 ?
W œU w «d 5 ?
d?? d ò Ÿu?? s?? f?? U Ë ? HP 1460 Ÿu?? s?? W??F U ?
åT104
VA)«Ë b b(« s ÊuK « wM V J ?
M 3 9080 Ÿu s W U …¬d ?
sagem T x 35Ø2000 Ÿu s Ruban 150 œb ?
4358Bull Ÿu s ruban 14 œb ?
´ W e d …b Ë ´ W?? U ® åf ULO?? ò Ÿu s »u?? U ?
©`O UH W u
åÊu «ò Ÿu s WF U ?
W u ´ W?? e d …b Ë ´ W?? U ® HP Ÿu?? s »u?? U ?
©`O UH
b b(«Ë ÕuK « s ÊuK « wM V J ?
1500œ000 ∫w U ô« dF «
5 M —ô« ZN —dJ 2 ? ‰Ë« cHM ‰b ? ÍËU « bL « –U ô«
? 71.842.419 ∫n UN « ? 1002 ? f?? u ? UMO M —« …—U??L ?
Æ184217J ∫wzU '« ·dF*« 71.784.346 ∫f UH «
PT42690
?????????????????
‰uIF lO Êö ≈
fOL)« w UB « w U –U ?? ô« f u cHM*« ‰bF « sKF
…dA Ë 5H « WM d u « dN s s dAF «Ë s U K o «u*«
UNOK U Ë U U  …d?? UF « W U?? « vK ©28Ø10Ø2010®
STE W d b{ d eK u*U ÍbK « e (« Ÿœu ?? 0 p –Ë
v??K ‰u??B(« —c??F ® ‚ Â ‘ w?? IDEALE MODE
? ‰UI d « Z??N 65 œb??F U dI s??zUJ « ©w??zU '« U??N dF
œb wL M*« r d « «– W uIF*« WKO?? u « lO W uM 2010
2440 œb l?? b U d ô« w W??C dFK «c??OHM RS95401
80 œb Õöô« —«d??I Ë 28Ø11Ø2008 a —U …—œU??B «
W??LJ s?? Ê«—œU??B « 25Ø12Ø2008 a?? —U …—œU??B «
» V U åw??ö'« wK ò bO?? « …bzUH W uM W??O U
w dF « »d??G*« œU%« Ÿ—U?? 29 œb??F 05172393 œb?? Ë
¡«d??A « w V «— d ô wMKF « œ«e*U p –Ë vD?? u « W uM
Æ d Ëô« sL « ‰c
s* ô« …b «e*« q?? I ôË ©œ7.000.000® w?? U ô« dF?? «
p WD «u Ë« «bI cHM*« ‰bFK w U ô« sL « dA o
bOd « X U
Êö ô« lIO?? w « n —UB*« …œU “ l ôU?? l d «Ë l?? b «
ÆW U œ«e*« ÕU « q UND { bF UNM
PT42700
???????????????

tF b U?? « n —UB*« l?? w U ô« s??L « d??A o ?? Ê«
œuN??A pO?? .bI Ë« l U rzUI « cHM*« ‰bF « v ≈ «b??I
l œ bF ô≈ rK?? ôË b «e d ü lO « r Ë Áb??O— d u
W d??A « ÊUJ0 ‰uIF*« WM UF sJ1 n —UB*«Ë sL « q U
W U?? « s ¡U ö «Ë 5M ô« ÂU «Ë «dN b ô«Ë X ?? « ÂU √
U U  …d UF « v « WM U «
MM63822
???????????????????
Ÿ—U 6?? szUJ « cHM*« ‰bF « wIH « ÍdJ –U ô« V J
8 œb V J A „uK —uHM ¡«d  …—UL f U)« bL
2015 ÂdJ « s b « dO w U « o UD «
71731154 f UH « 71.731140 n UN «
wMKF « œ«e*U lO Êö «
ZN VO (« w U dI ¨j «d*« …Ëb …bO « ∫q UF « sz«b «
–U ô« UN zU V J0 UN d U q f UH 1 œb 2068
f UHB w U;« œuF s ‰UL
‚ Â ‘ w ôËU??ILK WO*UF « W d??A « tM ‰u??IF*« s?? b*«
B121351996 œb Í—U « UNK r ô« WOH W d w
1082 e eK M CIMEF …—U??L 8300 ZNM U dI s??zUJ «
ÆwzU '« UN dF r — W dF UMOK —cF Ë f u
Ÿu s W??O ö « “U??N 1 œb W?? uIF*« ¡UO?? _« hO ??A
W « 1 œb ? HP Ÿu s?? W?? U Ë W e d …b Ë ? ACER
ÕuK « s W «e 1 œb?? ? V J 2 œb ? HP Ÿu?? s W??F U
WK?? K HP Ÿu s W??K « V ?? W « 1 œb?? ? 5?? U «–
7 œb ? U «e 3 œb ? V?? UJ 5 œb ? sg01h1104n r?? —
—«Ëœ w d 1 œb ? w «d
2010.10.28?? o?? «u*« fOL)« ÂuO t UJ Ë l??O « b u
UNM ‰uIF*« d??I0 UNOK U Ë U U  …d?? UF « W U?? « vK
ZNM U dI s??zUJ « ‚ Â ‘ w ôËU??ILK WO*UF « W d??A «
f u 1082 d eOK M cimef …—UL 8300
1.000.000 —UM œ n « w U ô« sL «
w U ô« s??L « d??A WI ?? …b «e*« w V «— q v??K Ë
dO u œuN??A pO?? .bI Ë« «bI tF b U?? « W??zU*U 10
q U l œ bF ô« rK ôË b «e d ü ‰uIF*« ŸU Ë ÁbO—
cHM*« ‰bF U ‰UB ô« «œU?? —ù« b e*Ë Æn —UB*«Ë sL «
—u c*«
Pm76817
???????????????
‰uIF lO Êö «
W U 5 f u cHM*« ‰bF « …b d?? u bL –U ?? ô« rKF
vK 2010.10.28 w t « 71.339.427 n UN « w U w M*«
WO u « b{Ë ‰öI « UN …bzUH Ë U U  …d?? UF « W U «
TUNISIAN FOOD SERVICES U b)«Ë ö ö
U dI ©·ËdF dO wzU ·dF Í—U& q ® ‚ Â ‘ w
∫WO U « ôuIM*« lO lIO f u W d(« Ÿ—U 26 ? 24??
W ËU 21 œb ? 5I U «– moretti forui Ÿu?? «e O —u??
W D “UHK W U ? nF?? « s q —« «– qJ??A « WF d
nF?? « s w?? d 39 œb ? samsung Ÿu r (« …dO
ôU l d «Ë l b « 2000.000 —UM œ UH « Á—b w U « sL
Íd A*« vK W uL;« n —UB*« …œU “ l
PT42694
???????????????
W d cHM*« ‰bF « wLO F « oO u –U ô« V J
75.652.740 n UN «
75.652.746 f UH «
wMKF « œ«e*U lO Êö «
d ü wMKF « œ«e*U l??O s Áö « —u c*« cHM*« ‰bF « s??KF
d Ë_« sL « ‰c ¡«dA « w V «—
» V U Í—«Ëe « bL « s bL s Âö?? « b ? 1 …bzUH
W dA ozU?? 2008.12.22 a —U 06526547 œb Ë
w U O « s bL ? 2 W d ‚u « W u s U Ë WO UO
01334078 œb?? Ë » V U w?? dG « bOL(« b?? s??
VO (« w s U Ë WG B V U 1999.10.23 a —U
¡«d  WO UO « W dA « b{ f UH 21 œb Æ2160 ZN
Í—U « q
U WL d r ô« WOH W d ‚ Â ‘ w —u
rK —UD*« o dD U dI szUJ « B1112381996 œb X??%
D003667 wzU ·dF W d ‚u « W u 4
qL% ”bO d Ÿu WO UO?? WK U lO « Ÿu{u ‰uIF*«
W œU — W UD ÊËb 99 f u 2646 r —
—UM œ W??zU/UL Ë n « ÊËd??A Ë WO UL w?? U ô« dF?? «
28.8000000
W U?? « vK 2010.10.28?? o «u*« fOL)« lO « a?? —U
W u ÍbK « e (« Ÿœu ?? lO « ÊUJ U U  …d?? UF «
W d ‚u «
lO *« WLO V?? qOBH U Ë« …b «Ë …d  lO « ◊Ëd??
ôË Íd ??A*« vK n —UB*«Ë ôU?? l d «Ë l b «Ë t?? u Ë
sL « s W??zU*U 10 s « s??* ô« …b «e*« w?? W —U??A*« sJ1
bOd « d u t œuNA p WD «u Ë« «bI w U ô«
Mm63865
??????????????????
3030 »—UI cHM*« ‰bF « ÍœuLB*« ·d « –U ô«
f UH
74.644.246 f UH «Ë n UN «
MAP000 934598 t dF
WO U « …dLK ‰uIF lO Êö «
UI WzU*U 10 W ?? M w U ô« sL « s?? iOH « b??F
   s 394 qBHK
t « »—U??IF cHM*« ‰b??F « ÍœuLB*« ·d?? « –U ?? ô« r??KF
V?? ¡«d??A « w V «— d üË w??MKF « œ«e*U l??O lIO??
WO U « UODF*«
‘dI*« W??O{«— o w?? w U dG « ÊU?? « ∫q?? UF « s??z«b «
5 bF « WD?? «u —d?? W œUF « W?? (U q??O u V?? u0
t d U q Õö 2002.8.18 a —U t OK Ë o œ dOM
ZN 59?? s??zUJ « w uKI « b??L –U ?? ô« tO U V J0
w?? uKI « b??L –U ?? ô« t?? zU ¨f?? UH 3000 “u??H
f UHB w U;«
Ë » V?? U ÍËU O??A « —U?? *« t??OK ‰u??IF*« s?? b*«
ÍbO?? o dD ÁdI szUJ « qLF « t?? d 01343021œb??
ÍbO?? wI d 5 …b L*« WO «e(« WUI « 5.5 rK —uBM
f UH WOMDK «Ë —uBM
vK 2010.10.27???? o?? «u*« ¡U??F —ô« Âu?? lO « a?? —U
U U  …d UF « W U «
5.5 rK f U o dD uAJ « wK bO « Ê“U 0 lO « ÊUJ
f UH
∫lO K W{ËdF*« W uIF*« ôuIM*«
dL « r?? (« j?? u DARI W —U —u?? d L “U??N 1
W —U 195Ø65R15 UNKJON WK U …—UO?? WK ? 2 ? ÊuK «
WK U …—UO?? WK 3 ? …b??O W?? U w?? norauto 4000
…—UO?? „d ? flamingo 185Ø80 R14 4 UNKJON WK U
re≠ W —U .b …—UO „d 5 ? WD?? u W U w ford
„d qJO 2 œb ? 7 r (« j u p d ? 6 ? nault 21
304 u O .b …—UO „d ? 8 ø …—UO
315.000 «—UM œ …d??A W?? L Ë WzUL ö w U ô« sL «
w U ô« sL « s WzU*U 10 5 U bF ô« W —UA*« q I ô
l ôU l d «Ë l?? b « l U r??zUI « cHM*« ‰bF « Íb?? 5
cHM*« ‰bF U ‰U??B ô« «œU?? —ù« b e*Ë n —UB*« …œU?? “
Áö «
Ps20177
???????????????
VOD « Ÿ—U 3 ‰Ë« cHM ‰b Í—UJ « nBM*« bL
—eM 7000 ÍdON*«
72.432.839 n UN «
‰Ë«d « jG{Ë w ô« lO
W œU(« W U?? « vK 2010 d u « 28 fOL)« Âu w t «
W O « Ÿ—U??A 2 f?? U Ë—« W d?? d??I0Ë U?? U  …d??A
wzU '« UN dF b115151998 Í—U?? « UNK ?? ·«d?? —
0457100M
lO lI ·«d?? d s?? UI « v?? u w U dH « bO?? « …b??zUH
‰Ë«d?? w ô« W ?? œbF W cOHM WKI d « wMKF « œ«e*U
dF?? « Ÿ«u?? ô« W??HK
presse BALONIERE ø 6

ZN 9 f u cHM*« ‰bF « ŒUH H « qO –U ô« V J
f u 1002 d bOHK « Y U « o UD « U LM «
71.784.308 f UH « n UN «
006759œb nK
wMKF « œ«e*U lO
lO K f u cHM*« ‰bF « ŒUH H « qO –U ô« sKF
nOJ 2 œb?? ? ÊuK « ÍœU?? — inno≠hit Ÿu?? s Êu?? eHK
W « ? ÊuK « œu « philips Ÿu s Êu eHK ? lg Ÿu s ¡«u
W ö ÊËb …uNI « w d W « ? faema Ÿu s …uNI « wND
WAO 10 œb ? flo Ÿu s dOBF « b d W « ?
–U ô« tO U V J0 —U *« ÁdI Íb “u « b ô« V UD «
W U —« oz«b(« ZO vHDB Ÿ—U??A szUJ « dL s œUL
…b b'«
ZN 2?? U?? dI szUJ « ‚ Â ‘ w?? ‰UJ?? ô« vNI »u??KD*«
W U —« ËdO
fOL)« ÂuO W?? uIF*« ôuIM*« lO «b?? u XMO YO Ë
q 0 —UNM « nB M W U « vK Ë 2010.10.28?? o «u*«
W U —« ËdO ZN 2?? szUJ « cOHM «
5 U »u Ë l 1000.000 —UM œ n « Á—b w U « dF
ôU l d «Ë l b « w U ô« dF « s WzU*U 10 Á—b mK
Íd A*« vK n —UB*«Ë
MB63850
????????????????????????
dH dOA « Ÿ—U 161 cHM*« ‰bF « ‘«dI « qBO –U ô«
W bN*«
73690184 f UH «Ë n UN «
‰uIF lO —UN « Êö «
w?? UL ô« ÊU??LCK w??M u « ‚Ëb??MB « ∫q?? UF « s??z«b «
…Q??AM d F Ë W —«œ« W??G  w?? J ô WO uL W?? R
t Oz— s wF Ë Í—U « q ?? U WL?? d dO WO uL
49 œb ÍdON*« V??OD « Ÿ—U??A t J0 ÁdI ÂUF « Ád?? b Ë
2 Ÿ—U??A szUJ « W bN*U Íu??N'« t J WD?? «u f?? u
W bN*« 1934 ”—U
Ë » V U ¨V?? UF « bL s s?? ∫tM ‰uIF*« s?? b*«
Ÿ—U??A ÁdI szUJ « ¨¡UM œ«u d U t MN 03862780œb
W bN*« Ê«uK ÍbO dO J « »dG*«
VIBRANT Ÿu s »u U ∫W uIF*« ¡UO _« hO ??A
CLARK Ÿu s ÊuK « ¡«dC WF «— W «Ë
2010.1.0.27???? o «u*« ¡UF —ô« Âu t?? UJ Ë lO « b u
»dG*« Ÿ—U??A UNOK U?? Ë U U  WF?? U « W U?? « v??K Ë
W bN*« Ê«uK ÍbO dO J «
œ3.000.000 —UM œ ·ô« W ö w U ô« sL « WKL
ÍbO?? dO J « »dG*« Ÿ—U??A ∫W uIF*« ¡UO?? ô« WM UF r
sL « d??A o ?? s??* ô« …b?? «e*« q?? I ôË W?? bN*« Ê«u??K
Ë« l U rzUI « c??HM*« ‰bF « v « «bI WzU*U 10 w?? U ô«
Ÿu — ô wJM ÊUL{ Ë« ÁbO— d u œuN??A pO .bI
ŸU Ë ¨ U U ô«Ë l??z«œu « ‚ËbMB t??MO Q bOH U Ë« t??O
sL « q U l œ bF ô« rK?? ôË b «e d ô …d  ‰u??IF*«
Æn —UB*«Ë
Mb63852
????????????????????????
l d « ÂbF f U lO Êö «
71.389.924
w ”Ëd?? 6 c??HM*« ‰b??F « 5??M « ÊU??L –U ?? ô« s??KF
dI0Ë U U  n??BM «Ë W??M U « ” v??K Ë 2010.10.30
? u M UOKI d « U??O UD « —u?? UHO U W d?? U?? b{ Âu??J;«
Ê«u “ 5 b??O u « s b U ZNM U?? dI szUJ « ‚ Â ‘ w??
lO s ©·Ëd??F dO Í—U?? « UNK ?? ® f u W??M uF «
‰«Ëd?? 2083 ? lMB « W U dO VESTES 4073 lO s??
WO U — …u?? 3654 ´ W?? O ô«Ë Ê«u ô« W??HK
w?? U —
≠VES 2323 ´ W??AL ô«Ë Ê«u?? ô« W??HK
‘U??LI « s??
—œUB « w U F ?? ô« rJ K «cOHM l?? d « bF p?? –Ë TES
w 2009.12.30 a?? —U f?? u WOz«b ô« W??LJ;« s??
 ‘ w W??JK W d?? …bzUH 83690Ø2009 œb?? W??OCI «
B0119372006 œb?? X% Í—U « q ?? U WL?? d*« ‚
œb;« œ139.911.210 Á—b mK 0 w U ô« dF « œb Ë
10 Õd bF Í“d bL bO?? « w bF « dO )« ·d s??
vK n —UB*«Ë ôU l?? d «Ë l b « l «d « lO « s W??zU*U
W œUB vK qB Ê« ¡«dA « w V d s vK Ë Íd A*«
120 œb Êu?? UI « X% qLFK W?? UMB U ÷u??NM « W?? U Ë
«¡«œô« l b s??* Ë« 1993.12.27 w Œ—R*« 1993 WM??
W ?? M U b —u WB d —UNE ?? ô«Ë W{ËdH*« r??O UF*«Ë
l b «Ë lO « WFMB*« œ«u??*«Ë WO Ëô« œ«u*«Ë qIM « qzU?? u
V d s q vK Ë Íd ??A*« vK …“U L*« n —UB*«Ë ôU??
w U ô« dF « s WzU*U …dA mK s R Ê« ¡«d??A « w
cHM*« ‰b??F « Èb ’ö)« ÊuLC pO?? WD?? «u —u c*«
l U
Ba63843
????????????????
20 œb Ÿ—U cHM*« ‰bF « Ÿb'« dOA « –U ô« V J
fO d ”—U
75.693.061 f UH « n UN «
wMKF « œ«e*U ‰uIF lO Êö «
i U t?? MN Í—UJ??F « —uBM s?? bL ∫q?? UF « s??z«b «
fO d fO dI U s UI «Ë W dA
» V U …b u s ‚œUB « s Íb u*« tM ‰uIF*« s?? b*«
uG UB s UI «Ë d??(« qLF « t MN 03493441œb?? Ë
fO d
2010.10.27???? o «u*« ¡UF —ô« Âu?? t UJ Ë lO « b?? u
WKIF « ¡«d « ÊUJ0 UNOK U Ë U U  …d UF « W U « vK Ë
fO d uG UB szUJ «
ÂU ô« W??HK
b??K W OI 39 œb?? ∫‰u??IF*« hO ??A
Ê«u?? « «–Ë r?? (« …d??O tuniques 24œb?? ? Ê«u?? ô«Ë
œb ? Ê«u ô«Ë ÂU ô« WHK
—U?? lD 16 œb ? W??HK
‰Ë«d 5 œb ? V U 3 œb ? r (« …dOG tuniques 9
7 œb ? WHK
Ê«u «Ë ÂU « «– ‰Ë«d 25 œb?? ? jeans
? WHK
ÂU « «– bK W c « ÃË“ 80 œb ? chemises
pouffe 4 œb ? WHK
U —U?? …bKI saccoche 10 œb??
bK
750.000 —UM œ Êu L Ë WzULF Á—b w U « dF
ô« …b?? «e*« q?? I ôË l??O « q?? ‰u??IF*« hO ??A s??J1
d u œuN??A p WD?? «u Ë« «bI cHM*« ‰bFK o ?? s2
ÊULC tO ¡ôœô« Ë« ‰uIFLK w U ô« sL « dA bOd «
W ?? MK tMO Q bOH U0 t —UNE ?? ô« Ë« tO Ÿu — ô wJM
l d «Ë l b « lz«œu «Ë szU ô« ‚ËbMB t – vK …—u?? c*«
ÆÍd A*« vK n —UB*«Ë ôU
TA63845
????????????????????
bOF ZN cHM*« ‰bF « WHOK s ÍœUL –U ô« V J
dO M*« ÍËU d*«
73.449.126
10?? w U ô« sL U ‰ËeM « bF ‰uIF lO —UN «
WzU*U
wM u « ‚Ëb??MB «Ë W??KLF « s?? W?? uL ∫q?? UF « s??z«b «
w UL ô« ÊULCK
szUJ « ‚ Â ‘ w?? f U O U?? W d?? tM ‰u??IF*« s?? b*«
UN dF ÊU?? wM 5014 Íd??ON*« V??OD « Ÿ—U??A U?? dI
737794P œb wzU '«
? Tricotage W UO W « 40 œb ∫W uIF*« ¡UO ô« hO A
W UO «eON «Ë “«u Ë «bF s W uL
vK 2010.10.27???? o «u*« ¡UF —ô« t UJ Ë l??O « a —U
W d??A « dI0 p?? –Ë UNOK U?? Ë U?? U  …d?? UF « W U?? «
w U « sL ÊU?? wM ÍdON*« V??OD « Ÿ—U??A W uKD*«
W?? U dK l??{U ‰u??IF*« Ê_ «d??E Ë 67.837.500 Á—b??
1993 WM?? 120 œb?? Êu?? UI « ÂUJ?? « V?? W??O «u b «
qB s??* ô« tFO s??J1 ô t?? S 93.12.27 w?? Œ—R??*«
fH X% qLFK W?? UMB U ÷uNM « W U Ë W?? œUB vK
b??F W??{ËdH*« r??O UF*«Ë «¡«œô« l?? b s??* Ë« Êu?? UI «
œ«u*«Ë qIM « qzU?? u W ?? M U b —u WB d —UNE ?? ô«
V Ë ‰u??IF*« sL{ b?? Ë Ê« W??FMB*« œ«u??*«Ë W??O Ëô«

:‫ اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ‬71752440 :‫ ـ ﻓﺎﻛﺲ‬71238222 :‫ اﻟﻬﺎﺗﻒ‬:‫ﻟﺠﻤﻴﻊ إﻋﻼﻧﺎﺗﻜﻢ ﺑﺎﻟﺼﺒﺎح وﻟﻮﻃﻮن اﻻﺗﺼﺎل‬

19

60 WM « ≠ 19779Ø251 œbF «
2010 d u √ 23 X «

‫ﺗﺮﻓﻴﻊ ﻓﻲ رأس اﳌﺎل‬
«‫ﺷﺮﻛﺔ »ﻓﻮراﻗﺮي‬
‫ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻓﻼﺣﻴﺔ‬
‫ ﻧﻬﺞ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ‬3 ‫ﻣﻘﺮﻫﺎ‬
‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻨﺰه اﻟﺴﺎدس‬
.‫أرﻳﺎﻧﺔ‬

‫ ﺑﻴﻮﻋﺎت ﻋﺪﻟﻴﺔ‬- ‫ ﺑﻴﻮﻋﺎت ﻋﺪﻟﻴﺔ‬- ‫ ﺑﻴﻮﻋﺎت ﻋﺪﻟﻴﺔ‬- ‫ ﺑﻴﻮﻋﺎت ﻋﺪﻟﻴﺔ‬- ‫ﺑﻴﻮﻋﺎت ﻋﺪﻟﻴﺔ‬

W?? K'« d??C; U??F

a —U …œU??FK W?? —U)«
2009 d L?? œ 28
W??{U I U
q ?? *«
11 w?? Áe??M*U W??O U*«
œb X% 2010 Íd??HO
Ÿœu??*«Ë 10501096
W??Oz«b ô« W??LJ;U
d?? u √ 15 w?? W?? U —Q
œb?? X??% 2010
—d??I
¨201075934
‰U?? ”√— w?? l??O d «
Áö √ …—u?? c*« W d??A «
n √ 60 v?? « n √ 30 s??
300 …œU e p?? –Ë —UM œ
…bzUH 135 WLOI j??
…bzUH 75Ë w
«dH « ‰UL
…bzUH 45Ë w
«dH « q U
45Ë w
«dH « b??O d??
Æw
«dH « w U …bzUH
MA63831

‫ﺷﺮﻛﺔ ادﻗﺎر‬
‫ﺷﺮﻛﺔ ذات ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ‬
‫ﻣﺤﺪودة ـ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻴﻤﺔ‬
100.000 :‫رأس ﻣﺎﻟﻬﺎ‬
‫دﻳﻨﺎر‬
‫ ﻃﺮﻳﻖ‬:‫اﳌﻘﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬
3.5‫ﺑﻨﺰرت ﻛﻠﻢ‬
‫اﳌﻨﻴﻬﻠﺔ ـ أرﻳﺎﻧﺔ‬
:‫اﳌﻌﺮف اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ‬
614921X
‫ﺑﻴﻊ أﻗﺴﺎط‬

‫إﻋﻼﻧﺎت‬

63415

Œ—R w??D b??I v??C I0
q ?? 2010 WOK u 5 w
w?? W??O U*« W??{U I U
2010 Ë√ 11 w s?? UC «
10702852 œb?? X??%
ŸœË√ ¨M052677 q??Ë
WLJ;« W U J t??M Ê«dOE
w?? W?? U —Q W??Oz«b ô«
œb?? X??% 2010Ø10Ø14
…œU?? « ŸU ¨D24350498
b??L ¨o??O d « n??BM
W œ s s b « ‰UL ¨w u «
lOL tK « b?? s œu??L Ë
U??N uJK 1 w?? « ◊U?? _«
å—U œ«ò W d?? ‰U ”√— w
q 9 w «Ë Áö?? √ …—u?? c*«
W??G U «Ë ‰U??*« ”√— q?? U
—UM œ 100 «– j 1000
v « p?? –Ë ¨b?? «u « j?? IK
w « åf??OK —U?? œ«ò W d??
ÆbO u « p dA « X √
W d?? q p?? – s d??$«Ë
s UN U œ«Ë UO u U å—U œ«ò
åfOK —U?? œ«ò W d?? ·d
ÆÊ«uMF « fHM WMzUJ «
MA63840

MA 63196

63353

7œb ¨w U Ÿu oOBK
W ¬ 1œb ¨W??AL _« l{u W b b W —U
¨f ö*« w W?? ËU 1œb ¨w u Ÿu?? VI K W ¬ 1œb ¨W?? UO W?? ¬
l Íd b Í—«œ« V J ¨‚«e?? “ W UO W ¬ 1œb ¨w —u?? W ¬ 2œb
W d(« Ÿ—U s g Ë—œ bO « ZN 6? szUJ « U dI0 Èd √ ¡UO?? √
f u

ÍœU??N « w?? B « bO?? « »b?? M*« d??O )« Á—b?? w?? U « s??L
5 _« –U ?? ô« l?? U r??zUI « c??HM*« ‰b??F « Èb?? œ 2.895¨000???
71.241.253 n
UN « UOKO d ZN 17 f u cHM*« ‰bF « ÍbO F «
PT42698
‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫اﻋﻼن ﺑﻴﻊ ﻣﻨﻘﻮﻻت‬
ÁdI szUJ « f u c??HM*« ‰bF « Íœ«u'« V — –U ?? ô« V J sKF
¡UF —ô« Âu ŸU O?? t « 71.320.563 n??
UN « 6œb —UJ??KO « ZNM
UNOK ‰uIF*« d??I0 U U  …d?? UF « W U?? « vK 2010Ø10Ø27
Í—U « UNK ?? œb?? Æ‚ÆÂÆ‘ w?? w*UF « ZO?? MK s?? dI W d??
W d …bzUH »UO …—UL 4rK W?? u o d U dI 121841997
U dI …œËb WO ËR?? «– W d u U u ‰«œ qO?? O
U d ?? b «
q 00572080671 œb?? Í—U « UNK ?? Æ‚ÆÂÆ‘ w?? UO UD S
wK ZNM szUJ « W?? u dO??A « –U ?? _« UNO U V J0 UN
d U!
f u 14œb W U ‘U
¡«u nOJ 1œb ¨General Ÿu ¡«u nOJ 1œb ∫w lO « q L Ë
Ÿu ¡«u nOJ 1œb ¨Carrier Ÿu ¡«u nOJ 1œb ¨Haier Ÿu
»u U W?? U 1œb ¨q U Dell Ÿu »u?? U 1œb ¨Gold LG
serveur MC6501 2œb?? ¨HP7540 Ÿu »u?? U 1œb?? ¨HP
W U 1œb ¨HP7500 Ÿu »u U W U Ë Matra Nortel Ÿu
1œb?? ¨Microlux Ÿu?? HP72¨ unité centrale Ÿu?? »u?? U
W ËU 1œb ¨Microlux »u U W?? U ¨ondulateur PC650
W œU w?? «d 4œb ¨œu?? « ÕuK « s qOD ?? V J 1œb ¨W dz«œ
V J ¨ÕuK « s qJ??A « WKOD ?? V
UJ 2œb ¨pO ?? ö U WHKG
¨‰U — ‰«Ëd?? 80œb ¨‚—“_« ‘ULI U W??HKG w?? «d 7œb ¨lO —
14œb ¨‰U — ”U ‘UL ‰«Ëd 21œb ¨‘ULI « s …“UL 11œb
Ÿu Ê«u _U …eHK
“UN 1œb ¨ —u 20œb ¨VO 12œb ¨‰«Ëd
bF p –Ë œ1644¨300 Á—b w U « sL" ”U « vK ¨Samsung
ÆwK_« lO « sL" s 10% Õd
sJ1 ô t U 1993 WM 120 œb Êu UI « ÂUJ Q öL ∫lO « ◊Ëd
W UMB U ÷uNM « W?? U Ë W œUB vK qB s* ô≈ ‰u??IF*« lO
W{ËdH*« rO UF*«Ë «¡«œ_« l?? b s??* Ë√ Êu UI « fH X??% qLFK
ÆW «u b « …bzUH
w U ô« sL « s 10% ÍËU?? UGK o ?? s* ô≈ …b «e*« q I
ô
ÆÁbO— d u œuNA pB Ë√ «bI
ÆÍd A*« vK n —UB*«Ë ôU l d «Ë l b «
PT42691
‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫اﻷﺳﺘﺎذ اﳌﻨﺼﻒ ﻛﺪوس اﻟﻌﺪل اﳌﻨﻔﺬ‬
‫ﻧﻬﺞ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺳﻮﺳﺔ‬
73.225.791 ‫اﻟﻬﺎﺗﻒ‬
‫اﻋﻼن ﺑﻴﻊ‬
dI0 U U  …d?? UF « W U?? « vK 2010Ø10Ø28 f??OL)« Âu??
U lO lIO s bF *U WO UMB « WIDM*U åw ÆÊ«Æw
Æ”«ò W d??
∫wMKF « œ«e*U wK
uA
ËUJ « lD W UMB ©”«d ® …dO ô¬ WF
WLJ s?? —œU 09Ø4040 œb?? Í—U??& r??J ∫Íc??OHM « bM?? «
2009Ø11Ø24 a —U WOz«b ô« W u
ÊU?? o d U dI szUJ « Æ‚ÆÂÆ‘ w —U K W d?? ∫l U WLzUI «
1650 o d 82350 U d wM «— 82370œb Í—U u
Í—U « q ?? U WL?? d åw?? ÆÊ«Æw
Æ”«ò W d?? ∫UNOK ‰uIF*«
œb?? w??zU '« U??N dF ¨»1103281998 œb?? X??% W?? u
Ø736178QØM
œ58.320¨000 ∫w U ô« sL «
sJ1Ë WO «u b « W U dK WF{U lO K W{ËdF*« ôü« Ê≈ ∫WE ö
vK Ë ¨WO «u œ «¡«œ√ ÊËœ W??O «u b « W?? U dK l{U u s??* UNFO
b —u
WB — vK ‰uB(« WO «u b « W U dK l{U)« dO Íd A*«
ÆWO «u b « rO UF*« l œË
l WOF{u « W u??
bF l d « r Ë n —UB*« l d{U(U l?? b «
ÆW « q sL « s 10% 5 Q
¡«dA « w V «— q vK Ë ÆW «u b «
MN63854
‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫ﻣﻜﺘﺐ اﻻﺳﺘﺎذ ﻣﺤﻤﺪ اﳌﺜﻠﻮﺛﻲ اﻟﻌﺪل اﳌﻨﻔﺬ‬
‫ ﻧﻬﺞ ﻋﻠﻲ ﺑﺎش ﺣﺎﻣﺒﺔ ﺑﺎردو‬5
71.511.781 ‫ اﻟﻔﺎﻛﺲ‬/‫اﻟﻬﺎﺗﻒ‬
‫ﺑﻴﻊ ﻣﻌﻘﻮل‬
WLJ;« s?? 78œb?? W??OCI « w?? —œU??B « wKG??A « r??J K U??F

bL –U ?? ô« sKF ÍËU?? d d U …b??zUH Ë 2f?? u W??Oz«b ô«
ôuIMLK wMKF « œ«e*U lO lIO t « Ëœ—U cHM*« ‰bF « w"uK *«
∫WO U «
Metalik PK203 W «d W ¬
U Ë U U  11 W U?? « vK 2010Ø10Ø28 f??OL)« Âu p?? –Ë
00740798œb ÆËÆ Æ» V U ÍbOF « œUL bO?? « dI0 UNOK
f u
w Ëd e « qO!M « Ÿ—U 2? ÁdI
dOOG K q U u Ë —UM œ 600??? œb b?? w U ô« sL « ÊU U??LK
¡«d??A « w V «— q vK Ë ·d Í√ s ÷«d « œu Ë …—u w??
W UF « WM e)U Ë« l U rzUI « cHM*« ‰bF « Èb mK *« dA 5 Q

ÆÍd A*« vK n —UB*«Ë ôU l d «Ë l b « WO u « œö K
MB63853
‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫إﻋﻼن ﺑﻴﻊ ﺑﺎﳌﺰاد اﻟﻌﻠﻨﻲ‬
‫ﻣﻜﺘﺐ اﻷﺳﺘﺎذ ﻋﺎدل اﻟﺸﻴﺤﺎوي اﻟﻌﺪل اﳌﻨﻔﺬ‬
‫ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﻋﻤﺎرة اﻟﺒﺮﻛﺔ اﳌﻜﻨﲔ‬7 ‫ﺳﺎﺣﺔ‬
73.437.686 ‫اﻟﻬﺎﺗﻒ‬
2010Ø10Ø28 a?? —U t?? « ÍËU O??A « ‰œU?? –U ?? _« s??KF
vC I0Ë U??NOK U Ë ‰«Ëe?? « bF n??BM «Ë W?? U « W U?? « v??K
a —U 5??MJ*U WO U*« i?? U bO?? « s …—œUB « «e?? ô« W?? UD
ÍuN'« ‰U*« 5 √ bO « ‰uFH*« …c U U dO w «Ë 1997Ø6Ø30
WO U*« d “Ë s i uH
vC I0 1997Ø7Ø11 a —U dO ?? M*U
s UI « ¨VN?? _« wHD bO?? « b{ 5MJ*U WO U*« W??{U I « …b??zUH
∫lO lIO 5MJ*« W bK nK W —uNL'« Ÿ—U s W dH WI e
©œ2000® —UM œ UH √ Á—b w U « sL w uL n
U ô¬ 4
Èb w U ô« s??L « s 10% 5?? Q
¡«d??A « w V «— q v??K Ë
ÆÁbO— d u œuNA p .bI
Ë√ lO U rzUI « cHM*« ‰bF «
ÆÁö √ t «uM —u c*« cHM*« ‰bF « V J0 ‰UB
ô« «œU —ô« b e*
MN63849

‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫ﻣﻜﺘﺐ اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﻬﺎدي ﺑﻮﺧﺸﻴﻢ‬
‫اﳌﺤﺎﻣﻲ ﻟﺪى اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف‬
‫ﺷﺎرع ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺪرة ـ ﺣﻮﻣﺔ اﻟﺴﻮق ﺟﺮﺑﺔ‬
75.656.327 :‫ اﻟﻔﺎﻛﺲ‬/‫اﻟﻬﺎﺗﻒ‬
‫ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺷﺮﻛﺔ ذات ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﺤﺪودة‬
W{U I U q Ë 2010Ø2Ø22 w Œ—R w U √ Êu U vC I0
qË 10500643 œb X% 2010Ø3Ø06 a —U ÊËbO0 WO U*«
X% 5 b0 WOz«b ô« WLJ;U Ê«dOE tM ŸœË√ M010290 œb
«– W d?? X uJ
¨2010Ø9Ø22 a —U D2020372010 œb??
∫…œËb WO ËR
…œËb WO ËR «– W d ∫w u UI « qJA «
åq U Ê«ò ∫WOL «
W d ÊËbO ? d L u 7 Ÿ—U ∫w UL ô« dI*«
f ö*«Ë qOL « œ«u …—U&Ë ¡U M « W ö ∫w UL ô« ÷dG «
KØ1141080 ∫wzU '« ·dF*«
—UM œ ·ô¬ W L ∫‰U*« ”√—
WM 99 ∫…b*«
oKD t M l?? W d??AK öO Ë r UH « œU?? “ bO?? « 5?? ∫W?? U u «
Æ–uHM «
TA63846

‫إﻋﻼن ﺑﻴﻊ ﺑﺎﳌﺰاد اﻟﻌﻠﻨﻲ‬
f UH « Øn
UN «® qOK « Íœ«u cHM*« ‰bF « Í—Ëb*« q u –U _« sKF
∫WO U « ôuIMLK wMKF « œ«e*U lO lIO t √ ©71.534.556
„d «– Collegato per Ÿu b b(« hI W ¬
w ©W?? uM Ÿd?? ® w?? UL ô« ÊU??LCK w??M u « ‚Ëb??MB « …b??zUH
©fer forger® e?? e u w?? u « s?? bOF?? s dO??A b{ Æ‚ÆÂÆ‘
ZN 13? Ád??I szUJ «Ë 0345104NW w??zU '« ·dF*« V?? U
v??K 2010Ø10Ø27 ¡U??F —ô« Âu?? p?? –Ë W?? uM 2010 f?? dM «
ÁdI szUJ « tM ‰u??IF*« dI0 UNOK U Ë ‰«Ëe « b??F WF «d « W U?? «
—UM œ WzUL ?? Á—b w U « sL W uM 2010 f dM « Z??N 13?
©œ600®
s 10% ÍËU?? mK o O??
…b «e*«Ë ¡«d??A « w V?? «d « v??K Ë
qË q I ÁbO— dO u œuN??A WD?? «u Ë√ «bI w U ô« sL «
Æp – w
ÆÍd A*« vK n —UB*«Ë ôU l d «Ë l b «
BS63876
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫ﻣﻜﺘﺐ اﻷﺳﺘﺎذ ﺳﺎﻣﻲ ﺑﻨﻮر اﻟﻌﺪل اﳌﻨﻔﺬ‬
‫ ﻧﻬﺞ اﳌﻨﺠﻲ ﺳﻠﻴﻢ ﻣﻨﺰل ﺗﻤﻴﻢ‬21
72.347.712 ‫اﻟﻬﺎﺗﻒ‬
72.300.276 :‫اﻟﻔﺎﻛﺲ‬
‫اﻋﻼن اﺷﻬﺎر ﺑﻴﻊ ﻣﻌﻘﻮل‬
ÆËÆ Æ» V U t Í—U& q ô ¨—UFA « bL √ bO « ∫q UF « sz«b «
WO OK œUA U d ZNM? ÁdI szUJ « 01711496 œb
ÆËÆ Æ» V?? U d??B s?? ÂU?? bO?? « ∫t??M ‰u??IF*« s?? b*«
“«eG « ÂUL ÁdI szUJ « 06462606œb
UN “Ë 18 ‚Ë– V c « s WK?? K 1œb ∫W uIF*« ¡UO?? _« hO!A

U «d 18
…d UF « W U « vK 2010Ø11Ø01 5M"ô« Âu ∫t UJ Ë lO « b u
w J0 UNOK U Ë U U  nBM «Ë
©œ550® «—UM œ Êu L Ë WzUL L ∫w U ô« sL «
cHM*« ‰bF « —uM w U –U _« WD «u W uIF*« ¡UO _« WM UF r

ÆtF o U b u b b p –Ë rO9 ‰eM0
U « ©10%® w?? U ô« s??L « d??A o ?? s2 ô« …b?? «e*« q?? I
ôË
œuN??A pO?? .bI Ë« lO U rzUI « c??HM*« ‰b??F « v « «b??I t??F b
tMO Q
bOH U Ë√ tO Ÿu?? — ô wJM ÊUL{ .bI Ë« ÁbO— d?? u
Æ U U _«Ë lz«œu « ‚ËbMB
MT63874
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫ﻣﻜﺘﺐ اﻷﺳﺘﺎذ ﺳﺎﻣﻲ ﺑﻨﻮر اﻟﻌﺪل اﳌﻨﻔﺬ‬
‫ ﻧﻬﺞ اﳌﻨﺠﻲ ﺳﻠﻴﻢ ﻣﻨﺰل ﺗﻤﻴﻢ‬21
72.347.712 ‫اﻟﻬﺎﺗﻒ‬
72.300.276 :‫اﻟﻔﺎﻛﺲ‬
‫اﻋﻼن اﺷﻬﺎر ﺑﻴﻊ ﻣﻌﻘﻮل‬
…œËb WO ËR «– W d?? ¨VA)« WI b W d?? ∫q UF « sz«b «
WL?? d ¨f UH 11rK f u
o d w u UI « U?? dI Æ‚ÆÂÆ‘ w
W??Oz«b ô« W??LJ;U B129021998 Æ‘Æ Æ” Í—U?? « q ?? U
f UHB
W dA w u UI « q L*« UNHu —u U s …bM ∫UNM ‰uIF*« WM b*«
WOz«b ô« W??LJ;U Í—U?? « q ?? U WL?? d*« åÀU??"ú U??O uK ò
f u
o dD U dI s??zUJ « A0738952007 œb X??% WO U dI
WO OK …bOL s w M*« —u b « ZNM ¡UC ô« bM Ë ¨WO OK
W ¬ 1œb ¨5{u «– dOB W ¬ 1œb ∫W uIF*« ¡UO?? _« hO!??A

¨ÊuK « W?? œU — pO ?? ö « s W ËU 20œb?? ¨Sharp Ÿu W ?? U
pO ö « s iO « w d 76œb ¨qJA « WF d Ë
…d UF « W U « vK 2010Ø10Ø30 X « Âu ∫t UJ Ë lO « b u
WO OK ”«œd*« w szUJ « Ÿœu *U UNOK U Ë U U 
©œ900® —UM œ WzULF
∫w U ô« sL «
cHM*« ‰bF « —uM w U –U _« WD «u W uIF*« ¡UO _« WM UF r

ÆtF o U b u b b p –Ë rO9 ‰eM0
U « ©10%® w?? U ô« s??L « d??A o ?? s2 ô« …b?? «e*« q?? I
ôË
œuN??A pO?? .bI Ë« lO U rzUI « c??HM*« ‰b??F « v « «b??I t??F b
tMO Q
bOH U Ë√ tO Ÿu?? — ô wJM ÊUL{ .bI Ë« ÁbO— d?? u
Æ U U _«Ë lz«œu « ‚ËbMB
MT63873
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫ﻣﻜﺘﺐ اﻷﺳﺘﺎذ ﺳﺎﻣﻲ ﺑﻨﻮر اﻟﻌﺪل اﳌﻨﻔﺬ‬
‫ ﻧﻬﺞ اﳌﻨﺠﻲ ﺳﻠﻴﻢ ﻣﻨﺰل ﺗﻤﻴﻢ‬21
72.347.712 ‫اﻟﻬﺎﺗﻒ‬
72.300.276 :‫اﻟﻔﺎﻛﺲ‬
‫اﻋﻼن اﺷﻬﺎر ﺑﻴﻊ ﻣﻌﻘﻮل‬
V U t Í—U& q ?? ô ¨aOA « s ÍdJ?? bO?? « ∫q UF « sz«b «
WO OKI ÁdI szUJ « 05111159 œb ÆËÆ Æ»
s …bM …bO?? « Æ‚ÆÂÆ‘ w åÀU??"ú UO uK ò ∫t??M ‰uIF*« s?? b*«
X% WO U dI WOz«b ô« WLJ;U Í—U « q U WL d*« —u U
WO OK f u
o dD U dI szUJ «Ë A0738952007 œb
wND W ¬ 1œb Æ»«dJ « lMB W ¬ 1œb ∫W uIF*« ¡UO?? _« hO!??A

W ¬ ¨f uM ô« s?? UN WF U
W?? ËU l?? ©Roller grill® W —«u??A «
«e O U ’U Êd 1œb ¨r (« WD?? u grillade Âu K « w??A
Fimar Ÿu U UD « wKI W ¬ 1œb ¨Grain Pizzy Ÿu
…d UF « W U « vK 2010Ø11Ø30 X « Âu ∫t UJ Ë lO « b u
WO OK ”«œd*« w szUJ « Ÿœu *U UNOK U Ë U U 
©œ3600® —UM œ WzUL Ë ·ô¬ W"ö" ∫w U ô« sL «
cHM*« ‰bF « —uM w U –U _« WD «u W uIF*« ¡UO _« WM UF r

ÆtF o U b u b b p –Ë rO9 ‰eM0
U « ©10%® w?? U ô« s??L « d??A o ?? s2 ô« …b?? «e*« q?? I
ôË
œuN??A pO?? .bI Ë« lO U rzUI « c??HM*« ‰b??F « v « «b??I t??F b
tMO Q
bOH U Ë√ tO Ÿu?? — ô wJM ÊUL{ .bI Ë« ÁbO— d?? u
Æ U U _«Ë lz«œu « ‚ËbMB
MT63872
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫ﻣﻜﺘﺐ اﻷﺳﺘﺎذ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻴﺎﻧﻘﻲ اﻟﻌﺪل اﳌﻨﻔﺬ‬
‫ﻧﻬﺞ ﺳﻴﺪي ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ ـ ﺣﻮﻣﺔ اﻟﺴﻮق ﺟﺮﺑﺔ‬
75.654.020 :‫ اﻟﻔﺎﻛﺲ‬/‫اﻟﻬﺎﺗﻒ‬
‫إﻋﻼن ﺑﻴﻊ‬
WLJ s?? —œU 6990œb?? X% l?? b U d?? _« ∫Íc??OHM « bM?? «
2010Ø6Ø19 a —U W d WO UM «
Æ‚ÆÂÆ‘ w ÆÂÆÂÆ–Æ‘ ÁƒU d?? Ë w ËdO)« Ê“U! W d?? ∫V UD «
W d ‚u « W u 1.5 ÍU*« o d U dI 178331996 Æ Æ”
…—œUB « 00778545œb ÆËÆ Æ» V U Íœ«Ëc « w U?? ∫»uKD*«
‚u?? « W u X —ËU ÁdI ¡U??M ‰ËUI t?? MN 2006Ø6Ø29 w??
W d
UNOK U Ë U U  …d UF « W U « vK 2010Ø10Ø28 ∫lO « a —U

‚u?? « W u X —ËU »uKD*« dI WKIF « ÊUJ0 p –Ë ∫lO « ÊUJ??
W d
8679 wL M*« r d « «– Fiat Punto Ÿu …—UO?? ∫‰uIF*« ‰uIM*«
ÊuK « W œU — 126 f u

©œ14.000® —UM œ n √ dA WF —√ ∫w U ô« sL «
V w U ô« sL « vK ÷«d ô« Ê«Ë «c ¨ôU ∫lO *« l — a —U

ÊU zU U?? —b Ë —U ô« n?? —UB oO ??
l W U U??MOK œd?? Ê√
Æ«—UM œ Êu L Ë
q UI «b??I U « w U ô« s??L « s 10% U??NMO Q
V?? «u « WI ?? «
vK lO « n —UB …œU “ l bOd « œu u œuN??A pB Ë√ qË
ÆlO « q UNM Êö ô« lI w «Ë Íd A*«
Po63864
‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫ﻣﻜﺘﺐ اﻷﺳﺘﺎذ اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺒﻴﺪي اﻟﻌﺪل اﳌﻨﻔﺬ‬
‫ ﻧﻬﺞ ﻣﺮﺳﻴﻠﻴﺎ ﺗﻮﻧﺲ‬17
71.241.253 ‫اﻟﻬﺎﺗﻒ‬
71.351.535 ‫اﻟﻔﺎﻛﺲ‬
‫اﻋﻼن ﺑﻴﻊ ﻣﻌﻘﻮل‬
UNOK U Ë U U  …d?? UF « W U « vK 2010Ø10Ø27 Âu ŸU O??
wM —e « WH √ …bO « UNOK ‰uIF*« b{ qO ?? J
‰«dM W d …bzUH
∫wK U 2007Ø1Ø26 w W —R 00737964œb ÆËÆ Æ» W U
4œb ¨r (« …dO h W ËU 1œb?? ¨U O Ÿu wzU dN w ¬ h??I

MA 63384

E-mail: publicite@assabah.com.tn

:‫ اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ‬71752440 :‫ ـ ﻓﺎﻛﺲ‬71238222 :‫ اﻟﻬﺎﺗﻒ‬:‫ﻟﺠﻤﻴﻊ إﻋﻼﻧﺎﺗﻜﻢ ﺑﺎﻟﺼﺒﺎح وﻟﻮﻃﻮن اﻻﺗﺼﺎل‬

‫ﺧﺪﻣﺎت‬

60 WM « ≠ 19779Ø251 œbF «
2010 d u √ 23 X «

‫اﻟﺬﻫﺎب‬

‫اﻟﻮﺻﻮل‬
03.45

‫ﻓﺮاﻧﻜﻔﻮرت ﻟﻮﻓﺘﻬﺎﻧﺰا‬

03.45

‫ﻓﺮاﻧﻜﻔﻮرت ﻟﻮﻓﺘﻬﺎﻧﺰا‬

03.45

‫ﻓﺮاﻧﻜﻔﻮرت ﻟﻮﻓﺘﻬﺎﻧﺰا‬

03.45

‫ﻓﺮاﻧﻜﻔﻮرت ﻟﻮﻓﺘﻬﺎﻧﺰا‬

17.35

WO dH « f —U

00.10

l U « Ê«dO w Ëœ

17.35

14.10

WO dH « fO

00.55

01.55

5 d —¬ UO u u

U œ Ê«dO f —U

5 d —¬ UO u u

17.40

WO u « u öO

02.10

WO u « dO M*«

—¬ ‰U u dO M*«

01.10

14.20

WO u « oA œ

18.15

07.00

14.30

WO U —u*« ◊uA «u

02.40

«e UN u —uH «d

WO OK « fK «d

WO u « w O

18.40

WO u « dO M*«

03.00

WO u « dO M*«

WO u « u öO

07.00

14.35

l U « Ê«dO W d

18.45

07.00

14.40

WO «—U ô« w œ

04.15

WO u « dO M*«

l U « Ê«dO W d

l U « Ê«dO WDH ≠—“u

14.45

l U « Ê«dO W d

04.40

—¬ ‰U u dO M*«

14.55

WO u « w —Ë√Øf —U

05.25

WO UD ô« U Ë—

15.00

WO u « ÊuO

06.25

WO u « dO M*«

19.45

07.45

WO u « ÊuO

19.50

WO OK « fK «d

08.30

WO u « fK «d

WO OK « Í“UGM

…U Ë Èd –

20.00

WO u « U Ë—

09.15

W bM uN « f —U

20.00

09.15

15.05

W bM uN « f —U

06.40

WO u « WCOHM «

WO u « ÊbM

WO dH « f —U

15.05

WO dH « f —U

06.45

WO u « qO Ëd

20.40

WO u « w —Ë√ Ø f —U

09.25

WO u « w —Ë√Øf —U

20.45

09.40

15.20

WO u « b —b

WO u « b —b

07.00

l U « Ê«dO W d

WO UD ô« U Ë—

ÊË√—¬ u öO

09.45

15.35

WO u « …d UI «

07.00

WO u « qO Ëd

WO UD ô« u öO

10.10

15.50

W dz«e'« dz«e'«

07.00

WO u « «œd √

l U « Ê«dO W d

10.10

16.25

WO u « ‰u LD «

07.10

WO u « a —Ë“

WO u « fK «d

07.30

WO u « ¡UCO « —«b «

20.50
20.50
21.45

l U « Ê«dO W d
W bM uN « UOKO d
WO dH « UOKO d

22.00

WO UD ô« U Ë—

10.55

WO u « ¡UCO « —«b «

16.25

22.30

WO u « nOMO

11.20

WO d « ‰u LD «

16.35

WO u « U Ë—

07.30

WO u « w —Ë√Øf —U

22.35

W bM uN « f —U

11.25

«e UN u —uHJ «d

17.00

WO Ë—Ëô« W uK d

07.55

WO u « nOMO

22.35

WO dH « f —U

11.30

WO u « U Ë—

17.05

WO UD d « ÊbM

07.55

WO u « “u u

22.40

WO u « ‰u LD «

11.50

l U « Ê«dO W d

17.10

l U « Ê«dO Êu dOK

08.00

WO u « fO

22.45

WO u « …d UI «

12.00

WO u « fO

18.20

—¬ ‰U u f —U

08.05

WO u « U Ë—

23.20

l U « Ê«dO Êu dOK

12.15

WO u « a —Ë“

18.40

W bM uN « f —U

08.05

W bM uN « f —U

23.50

«e UN u —uHJ «d

12.20

WO u « UOKO d

18.40

WO dH « f —U

08.05

WO dH « f —U

12.25

W bM uN « ÊuO

18.50

WO u « w —Ë√Ø f —U

08.05

U œ Ê«dO f —U

12.25

WO dH « ÊuO

19.00

l U « Ê«dO W d

08.10

WO u « UOKO d

12.30

W bM uN « f —U

19.15

WO OK « fK «d

12.30

08.45

WO OK « fK «d

WO dH « f —U

20.55

WO u « oA œ

12.30

09.00

WO u « —uHJ «d

U œ Ê«dO f —U

12.40

21.30

ÊË√—¬ u öO

09.30

WO OK « Í“UGM

WO u « nOMO

12.50

21.30

WO UD ô« u öO

10.15

l U « Ê«dO W d

WO u « “u u

12.55

21.35

WO u « w œ

10.30

WO UD ô« U Ë—

WO «—U ô« w œ

10.30

WO u « u —ö

WO dH « fO

13.20

10.35

WO u « w —Ë√Øf —U

WO u « qO Ëd

13.20

11.30

W bM uN « f —U

WO u « w —Ë√Øf —U

13.30

11.30

WO dH « f —U

WO u « u —ö

11.30

U œ Ê«dO f —U

13.30

WO u « ¡UCO « —«b «

13.30

11.45

WO dG*« ¡UCO « —«b «

WO U —u*« ◊uA «u

13.50

12.05

W bM uN « UOKO d

WO u « «œd √

14.05

W bM uN « f —U

12.05

WO dH « UOKO d

12.15

«e UN u —uHJ «d

12.20

WO u « fK «d
WO d « ‰u LD «

14.05

WO dH « f —U

14.40

WO u « —uHJ «d

14.50

W dz«e'« dz«e'«

12.20

15.20

l U « Ê«dO WDH ? —“u

12.30

l U « Ê«dO W d

15.30

WO u « fK «d

12.45

l U « Ê«dO WDH ? —“u

16.10

WO Ë—Ë_« W uK d

12.50

WO u « Í“UGM

16.20

WO u « dz«e'«

13.05

WO u « dz«e'«

16.20

WO u « w —Ë√Øf —U

13.20

W bM uN « ÊuO

16.20

WO UD d « ÊbM

13.20

WO dH « ÊuO

17.10

WO u « Í“UGM

13.25

WO u « ÊbM

17.30

l U « Ê«dO W d

13.30

W bM uN « f —U

17.35

W bM uN « f —U

13.30

WO dH « f —U

‫اﳌﻴﺰان‬

‫اﻟﺤﻤﻞ‬
Ë√ —«d Í√ –U U ÂuO « ÂuI ô√ ‰ËU??
«c pHOK Êu??J s k(« Êô …—œU??
dF??A UL ’uB)« t Ë vK ÂuO «
ÆV% s ‚«d vK Êe(«Ë W PJ U

‫اﻟﺜﻮر‬
w « U uGC « …d s Î U R ÕU d
w «Ë WO{U*« ÂU?? _« ‰ö?? UN —d
V U v « nI Ê√ ‰ËU ¨«dO p bN √
Æt «—«dI tL b Ê√Ë V% s

‫اﻟﺠﻮزاء‬

‫اﻟﻘﻮس‬

p Ë c Ë ÂuO « …—uN U dB ÍQ rI ô
U bF w?? « U UCI U W??U d??OJH « w??
UN u??A b?? p?? O ( p?? K UF Ë W?? dOB
ÆtF „œUMF ¡U *« w ¡UD _« iF

V O ÂuO « œœd «Ë …dO(U dF??A
W dOB*« «—«dI « s b bF « c Ê√
WI d w Î «—c d √ ÊuJ Ê√ p??OK Ë
ÆVO (« l p U dB Ë p ö

‫اﻟﺴﺮﻃﺎن‬
WOMO Ëd « ‰UL ú ULO ôË bO Âu
ô ¨ÎU!u"K Î U?? bI U??N “d" ?? w «
qJA V% s vK …dDO « ‰ËU%
ÊuJ ?? Ë pM ÁbF O?? «cN w?? U √
ÆW UNM « w d U)« X √

‫اﻟﺠﺪي‬
—u _« q F ôË qLF U p Ë c
WU ÂuO « Îôu I ÊuJ s QD ÍQ
ô ÊËR?? w q b ôË s d b*« s??
Æs d ü« l p ö w pOMF

‫اﻟﺪﻟﻮ‬

‫اﻷﺳﺪ‬

l{u U pH —UB v?? « d √ t?? «
…d?? UG W?? Q `L?? ô ÍœU??*«
q??LN ô ¨n?? —UB*U ·«d?? ≈ Ë√
V ?? V% s?? ÁU??& p?? U «e «
ÆqLF U p UGA «

U??L W??OKLF « p?? UO v??K e d ??
WH u *« —u _« n Q ?? Ê√ ‰ËU" ??
dF??A Ê√ ‰ËU??% ô W??K u …b?? c??M
Ê√ ‰ËU?? Ë p I — s?? q??K*U V??O («
ÆpH «u Ë „—UJ Q Î «œb ÊuJ

‫اﻟﺤﻮت‬

‫اﻟﻌﺬراء‬

—d w « V UB*« …d Ê√ dFA
XN « b w??{U*« w p F √Ë U??N
—uD « s?? …b?? b …d?? √b ?? Ë
s l WK U d √ ÊuJ Ê√ ‰ËU??
ÆV%

t Q Ë VF Ë q2Ë q u ÂuO « Ê√ dF??A
q??K*U —uF??A « p?? U M Ë w??N M ô œUJ??
p U dB w Î UO «e Êu??J ô√ vK ’d «
—u?? _« q??% Ê√ ‰ËU?? Ë V??O (« l??
Æ¡Ëb?N U

‫ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻴﻮم‬

10

9

8

7

6

5

4

? ”—b « »UFO « ? —UL « sDI ? 8
? b U ? V U ? 9
w Âu?? J ? —U??DI « w?? ? „—«b ?? ö ? 10
? —bB «
∫U œuL
? W U ? Íd dN ? 1
? n dF K ? –ôu ? ÕdAK ? 2
? …b «Ë …dO Ë vK X U ? X d « ? 3
3

2

1

10

9

8

∫UOI «
? WMJ « w ? W e F W dB W dD ? 1
? rNH …—U ô« s ? u b « l ? 2
? …d I*« w ? —uC ? 3
? VCG « s ŒdB ? dLF « ? 4
? ÍœUMLK ? Â_« l ? b b ? 5
? e U ? ¡UMO*« w V d*« nI ? 6
? Èd √ ? XD ? 7
7

6

5

4

3

2

1
1
2

‫ﻕ‬

‫ﻑ‬

‫ﺭ‬

‫ﺏ‬

‫ﺓ‬

‫ﺍ‬

‫ﻩ‬

‫ﺍ‬

‫ﺏ‬

‫ﻡ‬

1

‫ﻱ‬

‫ﻕ‬

‫ﺡ‬

‫ﺍ‬

‫ﻝ‬

‫ﺍ‬

‫ﺝ‬

‫ﺕ‬

‫ﺭ‬

‫ﺍ‬

2

‫ﻡ‬

‫ﻱ‬

‫ﺍ‬

‫ﺩ‬

‫ﺩ‬

‫ﻡ‬

‫ﻱ‬

‫ﻱ‬

‫ﺍ‬

‫ﻝ‬

3

‫ﻍ‬

‫ﺩ‬

‫ﺍ‬

‫ﻝ‬

‫ﺍ‬

‫ﺡ‬

‫ﺭ‬

‫ﺱ‬

‫ﻡ‬

‫ﺍ‬

4

‫ﻱ‬

‫ﺏ‬

‫ﺏ‬

‫ﺕ‬

‫ﺍ‬

‫ﺭ‬

‫ﻱ‬

‫ﻥ‬

‫ﺝ‬

‫ﺱ‬

5

‫ﺭ‬

‫ﺏ‬

‫ﺹ‬

‫ﻝ‬

‫ﺏ‬

‫ﺝ‬

‫ﺍ‬

‫ﻭ‬

‫ﺍ‬

‫ﺍ‬

6

‫ﺍ‬

‫ﻉ‬

‫ﺭ‬

‫ﺱ‬

‫ﺍ‬

‫ﺍ‬

‫ﻕ‬

‫ﻥ‬

‫ﺍ‬

‫ﺡ‬

7

‫ﺍ‬

‫ﻱ‬

‫ﻱ‬

‫ﻉ‬

‫ﺭ‬

‫ﺍ‬

‫ﺏ‬

‫ﺍ‬

‫ﻥ‬

‫ﺏ‬

8

‫ﺏ‬

‫ﺭ‬

‫ﺩ‬

‫ﻱ‬

‫ﻱ‬

‫ﺓ‬

‫ﺭ‬

‫ﻭ‬

‫ﺱ‬

‫ﻩ‬

9

9

‫ﻕ‬

‫ﺏ‬

‫ﻉ‬

‫ﺭ‬

‫ﺍ‬

‫ﻕ‬

‫ﺭ‬

‫ﺩ‬

‫ﺩ‬

‫ﻉ‬

10

10

‫ﺣﻞ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‬

gOM …dOD W u d*«
q??AH Ë√ ¨wM U√ r??KE w??J √ X??
w «d « dNI wJ √ X?? ¨wHOK U
WIKF w??M d ÕË— v??K w??J √ q??
‰u ÊËœ wM XK Ë wM d ÂU ËQ
ÆUN" U √ wMJ ÆŸ«œË
vK U e w?? KI ‚—U??H s?? w u œ
w?? Õ«Ë—_« 5?? q??L _« X?? U ÕË—
X U …√d?? « vK √ w ¨¡U?? M « …bO??
w √ w ÆÆÆw —œ dOM
wMO?? M Ê« ÊËœ d9 ÂU _« w U sJ
pO
U Ë pKO — vK «uM?? 4 d b U
r —Ë p U Ë Èd – l Ë vK gO √ U √
UN « „U?? √ s ·u?? p «d …—«d??
WO UG « W O («
tK « s u?? œ√Ë p Ë— w U √ vI Q??
WF «u « t L d „bLG Ê« q Ë e
Ê«Ë t?? UM f?? œ«d pMJ?? Ê«Ë
Æ bK)« WM w „U ≈Ë wMFL
p UM U u v M s w « p M «
p «u œ W d Ë
Ãd ? ‚œU „ƒUM √Ë WO “ p dOG
…bOF Ë …bO ? b U ?

¡UI «Ë …eF « «Ëb œdH s ÊU" ??
¡UMH «Ë u??*« t U uK v??K V?? Ë
v?? Áb??K w?? b?? « t —U??A r?? Ë
¡UO _«Ë WJzö*«
v ≈ w p —œUG v??K d U?? u 40
qC √ r U
»U »UN??A « W d?? d U u 40
pHO U??NO V??G r?? Ë „b?? U??NO
…b «Ë WE(
¡U —√ ú1 p u wM —UH ô p —u
w Ê« wz«e sJ Ë t —U Íc « X??O «
WKOL Èd – s — q w
vK ¨p"zUB vK dUM « w «dJ
w « p " Ë p?? UNO u vK ¨pHD
VCM ô
rF Ë ÃËe « rF XM b??I tK « pL —
ÆdOÒ *«
Æ«b √ „U M s w « p Ë“
ÍËU ◊UA …d “

‚d Ë …U Ë
∫ÁƒUM «Ë W u " d t K —√ vFM
s?? ÂUN?? t?? Ë“Ë b??O *« b?? ?
UL ƒUM √Ë n u
Èb?? t?? Ë“Ë r??OJ(« b?? ?
UL ƒUM √Ë wAO u «
ÁƒUM √Ë oO — ?
w bI ` UB « bL" UN Ë“Ë …UO ?
UL ƒUM √Ë
Í“u ?
w d « Âö √ t Ë“Ë s b « nO ?
ULNM «Ë
Ê“U?? —b « U??H « t?? Ë“Ë ‰ö?? ?
UL ƒUM √Ë
w?? dFK w??" U??N Ë“Ë v??M ?
ULN M «Ë
e?? eFK ‚d??H « V?? u Ê« Êu??MKF
∫t —uHG*«Ë rNOK

w d « ` U s bL"

‰U Ò “ wL UN «
¡U ö « Âu Âu ;« q _« ÁU «Ë Íc «
2010 d u √ 5
ÊuF «— tO ≈ U Ò ≈Ë tK U Ò ≈
WOMOF —√Ë dJ
w??F —« W??M,LD*« f??HM « U??N √ U?? ò
w wK œU W??O{d WO{«— p?? Ò — v ≈
Æåw M wK œ«Ë ÍœU
k U ÁƒU??M √Ë WH d?? t K —√ ÂbI
s?? U Ë ”bM?? Ë ¡ö??$Ë Íb??L Ë
qJ dJ??A U t KzU W U Ë Á—U??N√Ë
n UN U Ë« —uC U ¡«u?? rN «Ë s
t —uHG*« …U Ë w

Ê–S UN —uHG*« …U u WM U « Èd c «
∫v UF tK «

tK « W – w w UI « „Ëd r
© UF dI «®
w??F —« W??M,LD*« f??HM « U??N √ U?? ò
w wK œU W??O{d WO{«— p?? — v «
tK « ‚b??® åw M w??K œ«Ë ÍœU??
©rOEF «
Ê–S t —u??HG*« t — —«u v?? « qI «
∫tK «

d?? u √ 23 X ?? « Âu??O « r??E M
WF «d « W U?? « s?? ¡«b?? « 2010
∫szUJ « ÁUMJ?? q??"0 ‰«Ëe?? « b??F
r — ”œU « ÁeM*« ÂUJ(« ZN 13
tK √ ‚“—Ë WF «Ë WL — bOIH « tK «
ÆÊ«uK «Ë d B « qOL t Ë–Ë
ÊuF «— tO ≈ U Ò ≈Ë tK U Ò ≈
W eF
W U Ë ÂU??F « d b*« f??Ozd « Âb??I
wM u « ‚Ëb??MB « Ê«u √Ë «—U?? «
d Q WO UL ô« W??DO(«Ë b UI K
…U?? «u*« «—U ‚b√Ë Í“U??F «
ÍdLF «Ë œUL s w KzU W?? U v «
W u d*« rNOK …e eF « Ê«bI d «

t L — l?? «u …b??OIH « t??K « b??LG
qOL UN Ë–Ë UNK √ ‚“—Ë t?? «dH Ë
Ê«uK «Ë d B «
ÊuF «— tO ≈ U Ò ≈Ë tK U Ò ≈

‘U —b « dL
©WOK «b « …—«“u b UI “ö ®

©tK « b s ® w UI « „Ëd

w?? W?? Ëd d?? √ Êu??J Ê√ V??
s?? c « q??LF « ¡ö?? “ l?? p??K UF
W Ëü« w?? pM 5 eM «u??" √
s p F ô Î «œ— vIK b Ë …dO _«
ÆW U —u _« c VO («
WKJ??A q( Âu??O « k??(« p??L b
‰öG ?? « ‰ËU" …d?? cM W??I U
Ãd?? √Ë U??NM ¡U??N ö W??dH «
s?? U _« b?? √ v?? « V??O (« W??I d
Æp" dO «cN WO U Ëd «

dJ
—c??M ¨W??LOK ¨d?? e ÁƒU??M √ Âb??I
s q v ≈ ÊUM ô«Ë dJ??A U ¡ö$Ë
Ë« —uC(U ¡«u rN U «u0 qCH
e eF « Ê«bI d « n UN U Ë« ‚«d?? ùU
∫tK « Ê–U Âu d*« t —uHG*« rNOK

ÍdLF « Âd œUL s d U

‫ﺣﻈﻚ اﻟﻴﻮم‬

‫اﻟﻌﻘﺮب‬

WOMOF —√ Èd – w

◊UA dUM « Âu d*«

13.10

? 5 d s R*« tM ⁄bK ô ? œUF ? 4
? WE( ? bF ? 5
? pN Ë w ? ÷u ? 6
? W «Ë t U ? U U « ? d ·d ? 7
? ÍUF w `$√ ? ÁdO rKF ? 8
? X U Y b ? Âö ? 9
? q √ ? …—UO « ‚U ? 10
Í—uL)« nBM*« œ«b «

20

3
4
5
6
7
8

W??KzU ÊS?? W??LO _« W ?? UM*« Ác??N Ë
UN “UF d Q ÂbI w —«e « n??BM*«
∫„Ëd?? r?? W??KzU œ«d?? « W?? U v?? «
W U Ë t —uHG*« Âd W?? b w U
¨w M ¨WOM ¨Õö?? ¨WKOL ∫¡UM _«
Ê√ tK « s WO «— ¡UO*Ë bL √ ¨W??O{«—
«—«œ tMJ Ë t dJ Ë t dHG Ë tL d
Ê√Ë tK √ s «dO ö √Ë Á—«œ s «dO
¨WM'« ÷U — s?? U{Ë— Ád q??F
Æ5*UF « »— U 5 √
ÊuJO?? s b « Ê√ bOIH « WKzU r??KF Ë
…ö d « Ãôe « …d I0 X ?? « ÂuO «
ÆdBF «
ÊuF «— tO « U ≈Ë tK U ≈

‫ﺣـﺰام‬
‫اﻷﻣــﺎن‬
‫إﺟﺒﺎري‬

ÊUA d WKOC
©ÊUA d s Âu d*« Âd ®
2010 d u √ 22 ? 2002 d u √ 22
¡UI «Ë …eF « «Ëb œdH s ÊU" ??
¡UMH «Ë u??*« t U uK v??K V?? Ë
v?? Áb??K w?? b?? « t —U??A r?? Ë
¡UO _«Ë WJzö*«
vK Êü« d?? WK U «uM?? ÊU??L
—«b « YO v??K _« oO d « v « p??KO —
Â_« UN √ W U X «“U „«d?? – WLz«b «
s d u √ 22 Âu?? vI O?? Ë ÊuM(«
UM U –√Ë U??M uK w U ?? «— WM?? q
X d Ë «b?? U??M XK — U??MOO U??
WF œ 5??F « w?? Ë W?? u U??M uK w??
v « UMMO qE …d UD « p Ë— sJ Ë
VKI « W??M,LD w « w U ¨¡U??IK « Âu??
WM'« qF Ë t «u{d tK « pOI O Ë
÷—_« X??% U??NL —« r??NK « „«u??
U?? e ôË ÷d??F « Âu?? U d ?? «Ë
»— U 5L «d « r —√ U Êu F Âu??
5*UF «
ÊuF «— tO ≈ UÒ? ≈Ë tÒ??K UÒ? ≈
wL UN «Ë oO —Ë bL" „ƒUM «
ÊUA d bO ËË dOL Ë VO$Ë
«b Ë “ËdO ? …e U rN U Ë“Ë
…dOM Ë WOM ¨ ÕU Ë
e eF « b UN Ë“Ë ¡UO* p M «
ÊUA d …d UB *« özUF « q Ë
ÆÕU H Ë ·uK Ë —Udu Ë

ÂuO « ÂUI ?? WOMOF —_« Ê√ ÊuMKF Ë
s??zUJ « t?? eM0 d?? u √ 23 X ?? «
q U ©l U'« »d ® —u U ÍbO
ÊuF «— tO ≈ UÒ? ≈Ë tÒ??K UÒ? ≈

W eF s dJ
s bL" ÃU??(« Âu?? d*« ¡U??M « Ê«
W dO Ë ` U ∫r Ë s œ œuF
s b « —u?? Ë …UO Ë w??K Ë œu??KO Ë
rN b «ËË vKO Ë VKD*« b Ë ‰UL Ë
ÊuN u ”u?? wK X??M WL U
s q v « ÊUM ô«Ë dJA U UFOL
Âu d*« e eF « r bOI w r U «Ë

WOMOF —√Ë dJ
ÁƒUM √Ë ÍËU?? …d “ t?? K —« ÂbI
ÁœUH «Ë ¨W œU ¨ÍœU ¨b d ¨WO U
¨5HO ¨rO?? J ¨5?? U ¨5?? « b??L «
¨◊U??A W??KzU s?? q Ë ÊË—u??K
¨·«u ¨—uBM s ¨w'b ¨ÍËU
¨Íd" ¨…œUF ¨œ«b ¨w1«d ¨‘uJ
W —UI *«Ë …d UB *« özUF « ¨w —“
qJ ÊUM ô«Ë dJ??A « «—U vL Q
Ë« WH UN*« Ë« —u??C(U r U?? «Ë s
tK « Ê–S t —u??HG*« …U Ë d ≈ ‚«d?? ù«
v UF

s œ œuF s bL" ÃU(«

◊UA dUM « Âu d*«
·u?? WOMOF —_« V u Ê« ÊuMKF Ë
dI0 2010.10.23 X ?? « Âu ÂU??I
51 w?? U u « W?? U ≈ s??zUJ « ÁUMJ??
W{Ëd « l U ZN d bON s « ZN
…dJ ÊUOH ÍbO
tMJ √Ë WF?? «u « t L d tK « ÁbLG
t UM f œ«d
ÊuF «— tO ≈ UÒ? ≈Ë tÒ??K UÒ? ≈

‫اﻻﻗﺘﺼﺎد‬
‫ﻓﻲ اﻟﻄﺎﻗﺔ‬
‫ﺳﻠﻮك‬
‫ﺣﻀﺎري‬

15 Âu Âu?? ;« q _« ÁU?? «Ë Íc?? «
2010 d u «
s?? t??K « b?? tIOI?? t?? u U??L
ÊU b Ë œUL ÁƒUM √Ë s œ œuF
W Ëd ÁU IOI Ë WKOI Ë n «u Ë
w d bI «Ë dJA « q e W b Ë
qK'« »UB*« «c w r U «Ë s q
s b « V u —uC" p – ÊU √ ¡«u
n UN « d Ë …d?? U ‰U??B ôU Ë«
s rNEH" Ê« q?? Ë e tK « 5?? «œ
ÆÁËdJ q
ÊuF «— tO ≈ U Ò ≈Ë tK U Ò ≈
ÊUM «Ë dJ
t?? Ë“Ë —u??BM ÁƒU??M √ Âb??I
¨ÁƒUM «Ë t Ë“Ë nBM ¨ÁƒU??M √Ë
ÍdJ?? ÁƒU??M √Ë t?? Ë“Ë V??O$
t Ë“Ë —bMJ « ¨ÁƒUM √Ë t Ë“Ë
»U u « b ¨t Ë“Ë bL" ÁƒUM «Ë
t?? Ë“Ë Âd??J ¨t?? UM Ë t?? Ë“Ë
t Ë“Ë ÂdJ ¨t UM Ë —«e ÁƒUM √Ë
UN Ë“Ë UOKOL ¨t UM Ë —«e ÁƒUM √Ë
¨U ƒUM √Ë UN Ë“Ë WKOL U?? ƒUM √Ë
…dN?? U?? ƒUM «Ë U??N Ë“Ë W?? Ëœ
ÊUM ô«Ë dJ??A U UN UM Ë UN Ë“Ë
¡«u rN U?? «u0 qCH s q v «
n UN U Ë« ‚«d?? ôU Ë« —u??C(U
—u??HG*« r??NOK e?? eF « Ê«b??I d?? «
∫t????
5 s n u
w K «dD « —UL s
Âu?? Âu?? ;« q?? _« ÁU?? «Ë Íc?? «
2010 d u √ 19 ¡U ö «
ÂUIO?? fOL)« V u Ê« ÊuMKF Ë
dI0 2010 d u « 28 fOL)« Âu
r?????K …b d o dD szUJ « ÁUMJ??
9
t?? L — l?? «u b??OIH « t??K « b??LG
d?? B « q??OL t?? Ë–Ë t??K « ‚“—Ë
Ê«uK «Ë
ÊuF «— tO ≈ U Ò ≈Ë tK U Ò ≈

21

‫رﻳﺎﺿﺔ‬

60 ‫ اﻟﺴﻨﺔ‬١٩٧٧٩ / 251 ‫اﻟﻌﺪد‬
2010 ‫ أﻛﺘﻮﺑﺮ‬23 ‫اﻟﺴﺒﺖ‬

!‫ﺑﻴﺎر ﻟﻮﺷﺎﻧﺘﺮ ﻓﻲ ﻗﻔﺺ اﻻﺗﻬﺎم‬
UN d1 w?? « ·Ëd??EK Ë …«—U?? *«
oO b « l{u « Ê√ ‰U??(«Ë o dH «
¡UD
w
b ?? tO ≈ «uKË Íc «
w?? W?? U W?? —Ë œËb?? ö??
Æ U U „—«b

WK U ¡UD √
w?? UHB « ÍœU??M « √b?? Ê√ b??F
W UB(« …œuF ¡«bFB « fHM
·bN t?? u Ë o?? dHK W??O
U b «
W uD U ö UI X?? w bO Ë
W??O
U œ W?? UAN T?? u v??
bN W??Oz«b ¡UD Q Ë W?? {«Ë
W??KOI « W??1eNK Ë ‰Ë_« ·b??NK
vN M w Y U ·bN XN « w «
ÆW U «Ë W «c «

ö Âu Ë VzU j Ë j
ÈËb

d U u —UO

t d u r?? w?? U U Ë ◊u??D)«
5?? —U(« b bN WO UJ « «dJ «
ÆWOH d s Ë …—«u
bO
‚œUB « VO (« 5

o ?? U q ?? r WLK w?? Ë
v Ë_« …d H « ‰öG ?? « «b
d c «
w d « U??NK œ w?? « V??FK « s??
v Ë ¡«œ_« Èu ?? vK
—c??
UN KK" w «Ë WO U _« WKOJA «
W U «d?? s?? ’d??H « i??F
w œuIH ¡U??M «Ë qLF « Ê√ b?? R
UN öG ?? « ÊUJ ôU ÊU o?? dH «
b b?? U??0—Ë f?? UM*« „U?? —ô
ÊU UF Ë ÆÆÆt WO{UI « W dC «
»UO s
UL U X U « t u « «c
t «u t UO Âb
Ë j?? u « j
Íc « ¡w??A « qL ô« t?? u « v??K

WOI s
ôeFM ÊuJ Âu N « qF

‫اﻟﻨﺎدي اﻟﺼﻔﺎﻗﺴﻲ‬

‫ﺻﻔﺎﻗﺲ ـ اﻟﺼﺒﺎح‬

w?? UHB « ÍœU??M « ¡U?? √ o??K

l?? r??N «—U v??K
…d??O ôU?? ¬
fOL)« ÂuO w??{U d « w d «
qC √ w rNI d «Ëd w w{U*«
r??
b «œËœd?? Âb??I w?? Ë ‰U??
q U;« w?? W d??A*« t —u t??
»—b??*« Ê√Ë U??uB W??OM u «
5??J9 v?? ≈ b??L
d U?? u —U??O
W UN w W «d « s 5
ô WF
¡UI ô« q??C Ë w??{U*« Ÿu ?? _«
l ‰u « Âb
Ë f u w rNOK

¡«d « q UI »d??G*« v ≈ r??Nzö “
X KD «b W?? U WK UI w?? d «
“ËU U??OMC «b??N tzUM √ s??
d U?? u Ê√ Í√ w??K _« W?? I

WDIM « Ác?? «uKG ?? r ÁƒUM √Ë
WdH « vK
«u??CIM r Ë W UN «
q?? _« v??K
‰œU??F U …œu??FK
¡U √ w??{d d??NE0 —u??NEK Ë
qF U2 »uM'« W??LU
o d
ÆÂUN ô« hH w d U u

W —UB ô« ÕËd « »UO
ÕËd?? « Ê« n?? R*« ¡w??A «Ë
Ë√ W?? zU X?? U W?? —UB ô«
WI U?? « W??O K _« Èb?? œUJ??
Êu??FM I r??N Q Ë 5??
ö « s??
vK
5??
U W??1eN U ÊuI ??
w U?? HM « dOC « ÊQ œUI
ô«
Ác q?? * ·U d??O Ë√ U?? zU ÊU

«dO ôb —U « wK ô«Ë w d « …«—U


:‫ﻣﻦ ﺗﺪاﻋﻴﺎت ﻣﺒﺎراة اﻟﺘﺮﺟﻲ واﻷﻫﻠﻲ‬

‫ وﺣﻴﺎﺗﻮ ﻳﻄﺎﻟﺐ‬.... ‫»اﻟﻜﺎف« ﻳﺤـــﺮم اﻷﻫﻠﻲ ﻣﻦ ﺟﻮاﺋـــﺰه‬
‫ﻧﻘﻞ ﺗﻠﻔﺰي ﻻرﺑﻊ ﻣﺒﺎرﻳﺎت‬
!‫ﺑﻔﺘﺢ ﺗﺤﻘﻴﻖ‬

21 …UM
n _« ÂUL ÍœU ≠ v d*« q I 15.00

b _« «b
7 f u …UM
WBH q «u ? W u ÂUL q «∫ 15.00
21 …UM
w O d'« w d « ? w —eM « ÍœUM « ∫ 15.00
wK —u « WOM 5

‫ﺗﻮﻧﺲ ـ اﻟﺼﺒﺎح‬

VFK*«Ë w{U d « w?? d « …«—U q??O U - Ê« b??F
U —U LK ÍeHK « qIM « vK
ö bF Íd « w u «
W u'« s ö?? UI l —« Y —dI Y??O «b Ë ÂuOK
o?? Ë v?? Ëô« W?? d ;« W??D «d « W?? uD WF U?? «
∫ w U « Z U d «
X « ÂuO «
7 f u …UM
wK U « r M « ≠ wI d ô« ÍœUM «∫ 15.00

tO ËR?? s œb
ÂUN « v ≈ XKË w «Ë ¨œU%ô« b{ ©dL _«® ÍœU??M «
Æ å…u d «å?

tO
ô V UF wK _«
W ??A ÍœU Ê« wK ö wL?? d « l u*« vK
f « ¡U Èd « WN s
s c « o dH « w
ô vK
W??O U U uI
lO u —d ÍœUM U …dJ « d?? b
m U WI dD …dO _« w d «Ë wK _« …«—U rJ vK
÷«d
ôU «u U
vK
wK _« ÍœU??M « UN N M w « ◊U C ô« W?? UO —U ≈ w p –Ë U??NO
÷«d
ô« 5
ö « s?? ‰u I dO t √ W ??A ÍœU ‰U Ë Æt" —U —«b??
¡UI v WU v??K ô« t ÷dF Èc « r??KE « r — U —U *« ÂUJ?? vK

U —U *« ‰ö?? ·dB « «– —dJO?? Íc « V
ö « Ê√Ë d??O ô« v?? d «
r ≈ f1 w K ·dB ÍQ `L?? s Ë t uI
n
UC ·u?? WK I*«
Æ ÁbO UI Ë tzœU Ë wK _« ÍœUM «

wI d _« œU%ô« fOz— Ê« WO?? u « l u vK
¡U ? ôU Ë ? ÕU?? B «
w oO œË l?? u oOI% ` H V U u UO v?? O
å·UJ «ò ÂbI « …d??J
wzUN nB —U « w?? w{U d « w d «Ë ÍdB*« w??K _« …«—U À«b?? √
W?? * s ·bN 5O d « “uH XN « w?? «Ë UOI d √ ‰U??D √ W??D «— ”U
W —Ë w d « `M ÊU «dO ôb —U « Íc « ·bN « «c ¨ u «dM « qJ U* b
—UL ô«Ë o u « d b s
…UO(« WHO  XKI Ë ÆwzUNM « v « —u F «
w dG*« …«—U?? *« V «d å·UJ?? «ò w
b ?? O ò ∫wFOI « w b
w??K _« w??
Æå…«—U *« À«b √ ‰u t «u Q ¡ôœû u U bL
ôUL « „UM Ê√ å…UO(«ò v ≈ å·UJ «ò w lKD —bB nA ¨t N s
2012 WK I*« W??OI d _« 3_« ”Q r??OJ% s?? w?? ô œUF ?? U W?? u
w « WLO?? '« ¡UD _« s «b ¡U ?? u UO Ê≈ –≈ ¨UOMO Ë Êu UG « w??
ez«u s wK _« Âd O?? å·UJ «ò Ê√ —b??B*« œU √ UL ¨rJ(« U??NO l?? Ë
u ËR?? tM] ?? Íc « d??O J « Âu?? N « b??F U??OI d √ ‰U??D √ W??D «— ”U

‫دورة روﻣﺎﻧﻴﺎ ﻟﻜﺮة اﻟﻴﺪ‬

‫اﻧﺘﺼﺎر ﻣﻌﻨﻮي ﻫﺎم ﻟﻠﻤﻨﺘﺨﺐ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺑﻼروﺳﻴﺎ‬
rOK?? ≠© ÊU?? —U ® …eL b U Ë ÍËU?? O*« ÂdJ ∫ © ·«b _«
bOF w  – .d d U – © 5 ® j «d*« ÂU – © 1 ® ÍËbN «
® Í—bO(« b U – © 1 ® W ô rO «d « – © ¡«e?? W d{ U??NM 5 ®
¡«e U d{ 4 UNM 5 ® —uM 5 « – © 2 ® wHDI « fO √– © 2
3 ® wM uKF « ‰UL – e e
u ÂU?? – © 4 ® wK
s n?? u – ©
Æ5 U w U Ë © 2 ® d wK
bL – “uK qz«Ë – ©
w U d UD « 5

‫ﺗﻮﻧﺲ ـ اﻟﺼﺒﺎح‬

„U —U …—Ëœ w?? t —U??A bO « …dJ wM u « V??" M*« qN ?? «
W O M w Ë—ö « ÁdOE vK
ÂU ÍuMF —UB U WO U Ëd «
‚—UH ‰Ëô« ◊uA « w f UMLK ‚uH « ÊU Ê« bF © 28 Ø 29®
©15 ≠ 14® ·b
l “u l ® w U « u M « vK
wM u « UM " M WKOJ??A X U Ë

‫دورة اﳌﻨﺴﺘﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﺲ‬

‫ﺧﺮوج أﻧﺲ ﺟﺎﺑﺮ وﻧﻮر ﻋﺒﺎس‬
‫ﺗﻮﻧﺲ ـ اﻟﺼﺒﺎح‬

UN d UG WK«u s d U f « W
ö « sJL r
U??
ö W??O Ëb « d O?? M*« …—Ëœ w?? ÕU?? M
nB —Ëb « w?? f « X eN « UN « U0 U?? d ;«
U uKO O?? U U WO U uK?? « W
ö « ÂU « wzUNM «
607 e d*« q?? %Ë WF «d « W??LzUI « ”«d w?? «
0≠6Ë 6≠4 W?? O M p?? –Ë w*UF « V??O d « w??
X U d U f « Ê« tO « …—U ô« —b& U2Ë 1≠6Ë
WO?? dH « W
ö « wzUNM « l?? — —Ëb « w X?? «“«
v Ëô« WLzUI « —b??B w « u?? I U w UHO ??
b bF « qF U2 UO*U
311 e?? d*« q %Ë …—ËbK
”U vK
WM «dLK UM KD Êu ?? d 5F *« s
f « UNz«œ« v??K
d « ‚U —ô« Ê« Ëb?? sJ …—Ëb «
X ?? X U Ê« bF Àb(« V U d9 UNKF U2
Æ 4≠6 ‰Ëô« ◊uA «
”U
—u WO?? u « W
ö « …—Ëb?? « —œU UL
ÂU?? « w??zUNM « n??B w?? f?? « X?? eN « Ê« b??F
6≠4Ë 2≠6 W?? O M UJ?? —u U??MO —U WOJO??A «
Æ 2≠6Ë
V w?? u « wzUM « ÊU »U ?? ô« «c r —Ë
w*UF « VO d « w …eH oOI% s tJML U UI
Æ U d ;« U
ö

…—ËbK ÂU )« p ÂuO «
WO Ëb « dO ?? M*« …—Ëœ vK
—U ?? « ÂuO « ‰eM Ë
WO U*« U ez«u WLO mK w «Ë «bO?? K v Ëô«
WOJO??A « ÂuO « s «d ?? Y??O —ôËœ ·ô« 10
vK
U uKO O U U WO U uK?? «Ë UJ —u UMO —U
Æ …—Ëb « ”U
w «Ë WO U « W??O Ëb « dO ?? M*« …—Ëœ Ê«Ë U??LK

—ôËœ ·ô« 10 W??O U*« U?? ez«u WLO U??C « mK
Æ «b oKDM
wK —u « WOM 5
101029

wzUNM « nB w ”U —u Ë d U f √ …d
UG
XH u Ë

‫ا ﺧﻴﺮة‬
‫اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ اﻻوﻟﻰ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ‬

60 ‫ اﻟﺴﻨﺔ‬19779 / 251 ‫ ـ اﻟﻌﺪد‬2010 ‫ أﻛﺘﻮﺑﺮ‬23 ‫اﻟﺴﺒﺖ‬

‫ﻛﺎرﻳﻜﺎﺗﻮر‬

‫ﻟﺤﻈﺔ‬
‫أﻓـﻀﻞ‬
...«‫ﻣﺎ ﻓﻲ »اﻟﻨﻈﺎﻣﲔ‬

‫»اﻟﻌﺮاب« أﻓﻀﻞ ﻓﻴﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ‬
‫ﻣﻴﺸﻴﻞ أوﺑﺎﻣﺎ ﺗﺤﺼﺪ‬
‫ﺣﺪﻳﻘﺔ اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑﻴﺾ‬
dO …b U?? 0 ¨w dO _« fOzd « W Ë“ ¨U?? U Ë« qO??AO X U
U UD « r u wM —UGB « …c ö « s œb Ë ”U ÂU …UND «
ÆiO _« XO « WI b w
UN —“ w « ¨Èd _« dC)«Ë
—uB « iF ◊UI U ≠ …œUF U ≠ cO ö « ÂU ¨œU??B(« bF Ë
Æv Ë_« …bO « l W —U c «
hOB iO _« XO « v « UN u œ cM X?? U U U Ë« Ê« d c
ÆW «—eK t I b s V U

åThe Godfatherò 廫dF «ò wJ d _« rKOH « “U
…—œUB « 廫d??F «ò Ë“u u —U W?? «Ë— s f?? I*«
ôu u œ—u
fO?? «d
ëd ≈ s 1968 ÂUF « w??

¨uMO??A U ‰¬Ë Ëb?? «d Êu?? —U W?? uD Ë ©1972®
Âö??
_« q??C
√ ‰u?? ŸöD ?? « w??
v?? Ë_« W?? d*«
W??OJ d _« å U?? «“ò W d?? d?? –Ë Æa?? —U « w??

qC
√ò W zô —Òb??B 廫dF «ò rKO
Ê√ ¨ŸöD ?? ö
p?? –Ë ¨r??KO
1000 q??C
√ X??MLC år?? UF « Âö??

Æb b ŸöD « vK Î «œUL «
ULO
¨W??O U « W d*« r??KOH « s w?? U « ¡e'« ‰U?? Ë
e bMOJ?? åË W U « W?? d*« åUJ?? ö «“U ò r??KO
‰U
¨W?? U)« åUO «—√ ·Ë« f «—u åË ¨WF «d « åX?? O
å“—ËË —U åË ¨W œU « åœd GMO u t « qO u åË
ÍœôåË ¨W??M U « å“Ë« ·Ë« œ—e?? Ë «–åË ¨WF U?? «
ås — «– s « mMOGMO ò rKO
q ULO
¨WF?? U « ån «
Æ …d UF « W d*« w

rO UNO?? R b √Ë W d??AK ÍcOHM « d b*« ‰U?? Ë
n √ s WH R*« W?? uL *« Ác Ê≈ l «u « w??
ò U «“
åUNM Âö _« ÊuJ w « ¡UO _« ÎUI w rKO


Êu Ô dÚ Ó *« u Ë ? sÚ  «dÒ « ÆÆÆUM U ≈ ÆÆÆ
w dF « r?? U??F?? « w?? W??U?? Ë
?
Ò
Y U « r UF « w Ë ÆÆÆw?? ö?? ù«
„UM ‰«“U ÊU Ê≈ ? ÂU qJA
5 `
Ï —Ú QÓ? Ô ? ÊU r U Ë ‰Ë√ r U
W «b(« ÆÆÆb b'«Ë .bI « ÆÆÆs d √
Ò
rKF « ÆÆÆd Q «Ë
ÂbÒ I « ? bOKI «Ë
ÆÆÆa « ÆÆÆd «Ë
Ë√ WOzUM « Ác?? s?? VÒ? d Ë
WÒO «Ëœ“« åWÒ?OÓMÚOÓ? sÓ Ú ?O Ó å? « Ác
w i?? U??M?? Ë UO uK « w??
w »—U????C???? Ë U??? —U???L???*«
Ë√ œdH « «c 5 fO ÆÆÆ U UG «
? ULÒ? ≈Ë pK Ë√ W H « Ác 5 ÆÆÆ„«–
«c «Ë «c « 5 ? dD)« u «c Ë
ø°ÆÆÆt H Ë ÊU ù« 5 Í√
Ò ? «Ë ÆÆÆd??D??)« r Ë
ÆÆÆ—d??C?
Ò
w U?????0—Ë
Ò åU??? —u???B??? ò w???
Ò
g9
ÃUN « vK åU dOBI ò
ÆÆÆU??O?? U??I?? ÆÆÆw???F??? «ËË wIDM
ÆÆÆU??ÒO? U??L?? ?? «Ë ÆÆÆU??? —U???C??? Ë
UMMJ1 .u ZNM Í√ ÆÆÆUO UO Ë
‰U ÆÆÆrOK w —U qF s
vKF ÆÆÆÂËeÒ?K « s d √ Á—UE «
w UO «Ë ÍœUB ô« bOFB «
dO Ë åÂuNÔ Ú ?H Ó dÚ?O ò d _« ‰«“U
ÆÆÆU NM Ë ÆÆÆ«—uÒ B ÆÆÆÂu Ô Ú Ó
ÆÆÆW?? d??(« ÆÆÆ5???? ÆÆÆ«“U??????$≈Ë
WO «d u1b « 5 ÆÆÆWO uLA «Ë
WO «dO!OK « 5 ÆÆÆWO «d uO «Ë
ÆÆÆ5?? Ë ÆÆÆ5?? ÆÆÆW??O?? «d?? ??"ô«Ë
°ÆÆÆ5 Ë
…d d*« »—U Ò « r?? — p?? – qÒ ?
UN d w « …dO F « ‚“P??*«Ë
ÆÆÆw{U*« ÊdI « lKD cM UM «bK
»—U?? ?? ?? « p??K?? UNM W??U?? Ë
Ò
ÆÆÆUÒOLK Ë U Ò dE ÆÆÆX???
Ú Ó «—Ó w «
åsÚ?O Ó UEM « w U qC √ò ¡Ó UÓ?I Ú? «
UN √ W O M « X UJ ÆÆÆ5K UI *«
n U ÆÆÆ5M ù« »uOÔ? XFL
UN! U Ë ÆÆÆÊ«bÒ ??Ò ?????C??? « U?? bÒ ? {
°øÆÆÆÊU —U *«

—uBM —UL
廫dF «ò rKO s WDI


Aperçu du document 23102010-ASSABAH.pdf - page 1/22
 
23102010-ASSABAH.pdf - page 3/22
23102010-ASSABAH.pdf - page 4/22
23102010-ASSABAH.pdf - page 5/22
23102010-ASSABAH.pdf - page 6/22
 
Télécharger le fichier (PDF)


23102010-ASSABAH.pdf (PDF, 2.5 Mo)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIP
Documents similaires


23102010 assabah
fichier sans nom 1
fichier pdf sans nom
bdroitn attahkim fi lmonazaat
page 01
opinion 1

🚀  Page générée en 0.06s