مذكرات الانتاج الكتابي و قواعد لغة و1 س6 .pdfNom original: مذكرات الانتاج الكتابي و قواعد لغة_و1_س6.pdf
Titre: 064-088
Auteur: laroussi

Ce document au format PDF 1.4 a été généré par QuarkXPress(tm) 5.0 / Acrobat Distiller 5.0.5 for Macintosh, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 20/11/2011 à 12:40, depuis l'adresse IP 41.224.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 1937 fois.
Taille du document: 281 Ko (25 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


»HÉàµdG êÉàfE’G äGôqcòe

64

qÉOÙ∞q ˘dG ¢q ¸qÊdG ·H…‡µd ßq£NCG

ÉOÙ
q ∞˘dG
q ¢¸ÊdG
q ·´ÊH : hCq êG ¢SQÛdG
q
‰…∂M”e

·q´LÜZGÛ´—dG ‰…∞SQ…™òG

‰…q´©∞VÜdG

ß q dG
.»H
¢q dG Æ«
Æ q« K

H §Hq dG *
: łj “q dG R EG ⁄EG “q ' G ”q ' G Y j *
‹Qq ÛJCG - I
dGh »FG dG
¢q q dG ”q ' G CG j H «S J *
: M G h H Æf ' S H ÆK qªdG ‹e øbCG ⁄EG ‹FqıØj - 1 O Y łj “ dG (1
q
qª dG q O q ødG
·j…°Êq dG í∞Vh
Ü·dG
·jGÛ—dG í∞Vh
. «“ q dG Æ «Kh łe
q •…´∞S
“q ' G ¿ gPCG
⁄EG : ⁄EG e bC a : łe
: ⁄EG IC Øah : łe «q dG X ¿ c : łe
. jq O a ßq dG ıØ j *
¿ «'dG
« d H : ⁄EG
ı G
: ⁄EG «e J ”q ' G Y j * 2 O Y łj “q dG (2
.ÆM˛ G ÆK qªdG W G IAG b - . «“ q dG Æ «Kh łe
(Æj ¡q dG , q ºq dG ¥ « S ,ÆjG dG Vh) ÆZQ dG Æf G ÆH dG : łj “q dG R EG ⁄EG «e J ”q ' G Y j * CG3 O Y łj “q dG (3
. G MC Gh
G IAG b - . «“ q dG Æ «Kh łe
. ˛ G h H Æf ' S H ¢q q dG øbCG Y ¡'jR J .ÆM˛ G «£' Gh q º dG ¥ « S ”q ' G CG j *
.Æj ¡q dG Vhh ÆjG dG Vh Y «£' G J ·qR j .Æ «H j q c ¢ « J ÆL Lq dGłe ‹« Y
e « J Iq G.Æj dG ¥ S ¢ «H

·jGÛ—dG í∞Vh

.I ¶ G Æ « dG
Iq
.¢ « dG e » J ÆL Lq
. dGh
¤d H ' ßJ Iq
æG a ¡'eh ¡¶J ÆL Lq
.I

GdGGdG¤U

ÜÎ
q q‡dG •…´∞S

. d H ' ßJ Iq G .æG d H » 'J Iq G-

·j…°Êq dG í∞Vh

65

É
q OÙ∞q ˘dG ¢q ¸Êq dG ·H…‡µd ßq£NCG

«J J Æ«q “gCG ß j
¢q q dG
G MC G
. O q ødG

G MC G Q j
¥ « qø d Æ S G

: łj “q dG R EG ⁄EG “q ' G ”q ' G Y j *
ÆK qªdG øbC G Y ÆYqR e
Gh G MC G IAG b IO YEG(...,qł dG ,Æ'« q dG ,ÆYQı G) .¢q q d Æ S e Æ eRCGh Æ eCG Q « NG.Æ H q ødG
Gh G MC H Æf ' S H ¢q f ÆH c-

O Y łj “q dG (4
Æ «Kh łe 3
. «“ q dG

: 4 O Y łj “q dG R EG ⁄EG «e J ”q ' G Y j * 4 O Y łj “q dG (5
¢q q dG IAG b- . «“ q dG Æ «Kh łe
“YC G ŒG SGÆK qªdG øbC G Y ¡'jR JIQhQ dG NCGOOq J ¿hO “ S gP¿ qcq dG ⁄EG ‹d UhjqıdG AG T· Lq dGj q£dG Q YIQ «q S ÆaO eVQCG ‹W Sh ‹fRG d ‹fG a. jqıdG ¿ « S/IQhQ dG q ø J-

·jGÛ—dG í∞Vh

ÜÎ
q q‡dG •…´∞S

·j…°qÊdG í∞Vh

Æb Y ”q ' G łq« j
.¿ H G MC G

: łj “q dG R GE ⁄EG «e J Y j * 5 O Y łj “q dG (6
«“ q dG Æ «Kh łe
¢q q dG ”q ' G CG j( “ dG) O
G ¿ G Oq ºjG MC G Q « NG ¿ G G g KCG Oq ºj...AG º q dG , º dG
q ødG: NBG f e Q j.¿ G G ¡d Æ S G G MC G Oq ºj¢q q dG
j-

Æb Y ”q ' G ł«q j
.¿ H ¿ eıq dG

: łj “q dG R EG ⁄EG «e J ”q ' G Y j * 6 O Y łj “q dG (7
¢q q dG ”q ' G CG j«“ q dG Æ «Kh łe
G MC G ¿ eR Oq ºj.¿ eıq dG G ¡H Æ q G G MC G Oq ºj.Qq M «d Æ S G G MC G Q j.¢q q dG
j66

É
q OÙ∞q ˘dG ¢q ¸Êq dG ·H…‡µd ßq£NCG

: łj “q dG R EG ⁄EG «e J ”q ' G Y j * 7 O Y łj “q dG (8
¢q q dG ”q ' G CG j- . «“ q dG Æ «Kh łe
ÆM˛ G Æ eRC Gh Æ eC G CG jo Gn nj qdG ¿ G Æ eRC Gh Æ eC G ŒGQOEG e ¢q q dG ÆH c «'j. k pS n e
: ªe *
'dG Æ ßj Y
Æ £ G ¥ a »eq CG ‹ f ØHh q L ¢ø Øj A øe q c
. ' f h CG ¡f h
h ' f WC G łºf q ch
,’’ NG Æqjıe dG » L LO’’ : »Jq L
U JQG A øe GPh
q CG »JQ L ¡ '“ S ’ ¢ «HC G ¤ q dG fQC d KCG h’’ : »qeCG M Uh
’ .! e j e Æ «“ q ødG Æjq O eq dG Æ q£ dG
a d’’ : d a O “
Z
q c Gh Mh Zq dG ⁄EG «“ G ‹H h ,‹ SC a “Mh »HCG
. d 'qª d KCG ł dh ¿ e
I Y øe IQh V
IAG b ”q ' G
Y V G
łq« J : ÆMh £ G
. £ Gh £' G
M

: łj “q dG R EG ⁄EG “q ' G I YO (1 Ë`````‡``fCG - II
.· V G ¢q f ”q ' G CG j (2
’ « dG £ fG... c’’ : £' G Oq ºj- łe 1 O Y łj “q dG
’ Æj ¡q dG ... cCG’ :
£ G Oq ºj . «“ q dG Æ «Kh
˛ G ¢q q d Æ S G Æ eC Gh Æ eRC G Q jG h G Æ b ' Gh I Y ø G «q
q ßdGh £ dG ·qR jÆK qªdG e G Y ¡YqR jh G MC G ”q gCG § q£ j¢q q dG Qq ºj-

67

É
q OÙ∞q ˘dG ¢q ¸Êq dG ·H…‡µd ßq£NCG

·jGÛ—dG í∞Vh : Ê…q„dG ¢SQÛdG
q
‰…∂M”e

·q´LÜZGÛ´—dG ‰…∞SQ…™òG

‰…q´©∞VÜdG

: łj “q dG R EG ⁄EG «e J ”q ' G Y j *
‹Qq ÛJCG - I
Æ e U IAG b ¢q q dG ”q ' G CG j : M G h H Æf ' S H ‹e øbCG Oq ºj 1 O Y łj “q dG (1
·j…°Êq dG í∞Vh
ÜÎ
·jGÛ—dG í∞Vh
q ‡q dG •…´∞S
. «“ q dG Æ «Kh łe
z q£ G T{ : łe zIq e GPh{ : łe z «' S q”'dG ¿ c{ : łe
z £ º«d{ : ⁄EG
z‹o od M º U{ : ⁄EG z d »g{ : ⁄EG
: łj “q dG R EG ⁄EG «e J ”q ' G Y j * 2 O Y łj “q dG (2
ÆjG dG n r Vhh
n
q ºq dG ¥ « S ”q ' G CG j - . «“ q dG Æ «Kh łe
. M˛ G Æj ¡q dG Vhh q ºq dG ¥ « S S j e ¡ e Q j : łj “q dG R EG ⁄EG «e J ”q ' G Y j * 3 O Y łj “q dG (3
Æ«q fC e Æ e U IAG b ¢q q dG ”q ' G CG j - . «“ q dG Æ «Kh łe
§ a ÆjG dG Vh IAG b «'j h G “'J “ j “gh q 'dG j q£dG ¿G øj ¿G a ¿ LhR ¿ c Æ“ ¶e Æ «d )
(O¨dG Iq T łe ¿ ß'J j
¯FGÙ dG
‰…fܵòG
q
'dG j q£dG
¿ G
Æ“ ¶e Æ «d
¿ eıq dG
¿ LhR
«q
q ßdG
¿G øj
“n Yr C G
O¨dG łe ¿ ß'J j/¿G a
– UhC G
Y «e q dG Qq j
ÆjG dG Vh §«£ J
.‹J f q e ”q gCG j h

: łj “q dG R EG ⁄EG «e J ”q ' G Y j * 4 O Y łj “q dG (4
.Æj ¡q dG Vhh q ºq dG ¥ « S ”q ' G CG j «“ q dG Æ «Kh łe
.’’ÆjG dG Vh j ’
£ G Oq ºj ÆjG dG Vh ÆH d ÆqjQh q dG M˛ G CG j £ G Qq ºj : …„e
łe ¥Q W ¢ ¡f OQ H j U
ºHh ‹aG WCG ø¤a G qNC e ‹e f
·jGÛ—dG í∞Vh
. ı G ‹J NEG łY
68

É
q OÙ∞q ˘dG ¢q ¸Êq dG ·H…‡µd ßq£NCG

«e q dG fG ‹qL j
G MC G Æb Y ⁄EG
q º dG ¥ « S
ˆ Æj ¡q dG Vh h
.ÆjG dG Vh A L

,Æq«

: łj “q dG R EG ⁄EG «e J ”q ' G Y j * 5 O Y łj “q dG (5
Æj ¡q dGh q ºq dG ¥ « S ”q ' G CG j - . «“ q dG Æ «Kh łe
q ßdG ,¿ eqıdG ,¿ G Oq ºj : ÆjG dG V d § q£ j . G ‘MC Gh G MC G ”q gCG , «q
q ßdG hCG
.ÆjG dG Vh Qq ºj-

: łj “q dG R EG ⁄EG «e J ”q ' G Y j * 6 O Y łj “q dG (6
. «“ q dG Æ «Kh łe
¢q q dGG ”q ' G CG j Lq dG
ø dG) ¢q q dG »b Hh ÆjG dG Vh H ¥ øqJ G Y łq« j ( G łe ”¶'dG ·ıf S j
”‘¶'H ‘Fq dG ‘ M OG ‘ øfG) ¢q q dG Æq« H aG «d ÆjG dG Vh q 'j (Æ øj dG h J A KCG
: łj “q dG R EG ⁄EG «e J ”q ' G
.Æ q dG e c Q q jh Q q G ¡ ß G ”q ' G qeC
.Æ q dG e c Q q jh ÆjG dG Vh § q£
. M G h H «' øe ÆjG dG Vh § q£
ø…µòG

ø…eqıdG

·q´∞¸Ó∞˚dG
q

Y j * 7 O Y łj “q dG (7
j- . «“ q dG Æ «Kh łe
jj-

…™YCêG
Œh d q ' øj q£dG, « qª dG ¢ø d ,Q £ aE G)
( £' G NCG
NC H ¡ HG
J q C G.Æjq £ G
q¿C H ‹ qeCG
j
q£ dG. £ H Q j ¢ø q£dG

: łj “q dG R EG ⁄EG “q ' G I YO * Ë```````‡fCG - II
.· V G ¢q f IAG b£ Gh £' G H
dGłe 1 O Y łj “q dG
p
.hQG : O q ødG
£ G «cC J«“ q dG Æ «Kh
j ºq dG b · V G §«£ Jj ºq dG-

69

É
q OÙ∞q ˘dG ¢q ¸Êq dG ·H…‡µd ßq£NCG

ÜÎ
q ‡dG
q •…´∞S : Âd…q„dG ¢SQÛdG
q
‰…∂M”e
⁄EG « e q dG ‹ qL j
» qdG ł FG dG j
–q ' q dG łe ”¡ q e
. q º dG ¥ « S ⁄EG

EG «e J ”q ' G ‹q j
«J J I YG e
. G MC G

·q´LÜZGÛ´—dG ‰…∞SQ…™òG

‰…q´©∞VÜdG

: łj “q dG R EG ⁄EG «e J ”q ' G Y j *
‹Qq ÛJCG - I
.¢q q dG ”q ' G CG j : M G h H «' øe q º dG ¥ « S Oq ºj - 1 O Y łj “q dG (1
. «“ q dG Æ «Kh łe
·j…°qÊdG í∞Vh
ÜÎ
·jGÛ—dG í∞Vh
q q‡dG •…´∞S
z eC G ‹«dEG O 'a{ : łe z U GPh{ : łe
Y q e{ : łe
B G{ : ⁄EG z « q ødG Q ºfGh{ : ⁄EG d ¤jo { : ⁄EG z q dG
zÆq«M dG
zO ¡ q ødG

: łj “q dG R EG ⁄EG «e J ”q ' G Y j * 2 O Y łj “q dG (2
.Æj ¡q dG Vhh ÆjG dG n r Vhn ”q ' G CG j- . «“ q dG Æ «Kh łe
ÆM˛ G «£' G CG j. q ºq dG ¥ « S j
¡H ' øj: łj “q dG R EG ⁄EG «e J ”q ' G Y j * 3 O Y łj “q dG (3
.Æj ¡q dG Vhh ÆjG dG n r Vhn ”q ' G CG j- . «“ q dG Æ «Kh łe
. q ºq dG ¥ « S ¡LGQOEG ł ` » qdG G MC G Q q j.¥ « q ødG Æ«q H Qq ºj-

: ˛ G ßq dG R EG ⁄EG «e J ”q ' G Y j * 4 O Y łj “q dG (4
«“ q dG Æ «Kh łe
.Æj ¡q dG Vhh ÆjG dG n r Vhn ”q ' G CG j.Æjq Q G Æ«q
q ßdG Oq ºjI Y øe Æq« T Q q j. ¡H J ¿CG ł ` » qdG “YC G ¢ 'H c j. q ºq dG ¥ « S Qq ºj-

70

É
q OÙ∞q ˘dG ¢q ¸Êq dG ·H…‡µd ßq£NCG

: łj “q dG R EG ⁄EG “q ' G Y j * 5 O Y łj “q dG (5
.¢q q dG ”q ' G CG j . «“ q dG Æ «Kh łe
. G MC G · bh ¿ e Oq ºj ł ` » qdG G MC Gh ‹d Æ S G Æ«q
q ßdGh (Q q ¿ qcO) f e Oq ºj.‹«a
¿CG
. £ G ¢q q dG Qq ºj ßq dG R EG ⁄EG “q ' G I YO * Ë```````‡fCG - II
.· V G ¢q f ”q ' G CG j *
. £ Gh £' G H
j * O ‘‘‘‘Y ł‘‘jQ “q dG
’ q O S ¢q f’’
£ G ¢q q dG · f Oq ºj * łe 3 h 2 h 1
: j
Y øJ » qdG “ dG q£ øj * . «“ dG Æ «Kh
q
]... ı G[ «d “F f : ¿ G«d : G MC G ¿ eRÆ F 'dG OG aCG : ” c : ¢q q dG «q
T¿G G MCG,O E G ,I Øq dG W , q dG) : «q
T ¡H e b » qdG “YC G(..I Y ø G ¸ Jh
.łjh Y T
q º dG ¥ « S U Y ”q gCG § q£ j *
. £ G Qq ºj *
:

71

É
q OÙ∞q ˘dG ¢q ¸Êq dG ·H…‡µd ßq£NCG

·j…°ÊdG
q í∞Vh : íHGÙdG
q ¢SQÛdG
q
‰…∂M”e

·q´LÜZGÛ´—dG ‰…∞SQ…™òG

‰…q´©∞VÜdG

: łj “q dG R EG ⁄EG «e J ”q ' G Y j *
‹Qq ÛJCG - I
Æ e U IAG b ¢q q dG ”q ' G CG j *
: »JB G h H «' øe ÆK qªdG ‹e øbCG ⁄EG ‹FqıØj *
1 O Y łj “q dG (1
·j…°Êq dG í∞Vh
ÜÎ
·jGÛ—dG í∞Vh
q ‡q dG •…´∞S
. «“ q dG Æ «Kh łe
zAh ¡dG O Y{ : łe
c eh{ : łe
“'dG ¿ c{ : łe
fQCG{ : ⁄EG z”q SCG
: ⁄EG z qb T
łe dG ⁄EG{ :⁄EG
z j L
z jq q H zÆ“« G º dGh{
⁄EG «e J ”q ' G ‹q j
‹qfCGh I «' S Æj ¡q dG q¿CG
‘‘¡ ' L ¿ ‘ eE H
.Æ jıM
”q ' G Q j ¿CG ł `
¢SQO
hGq dG ßa
¿CG ł ` “c ÆM q ødG
. Øq dG Q j

: łj “q dG R EG ⁄EG «e J ”q ' G Y j *
. q ºq dG ¥ « Sh ÆjG dG Vh ”q ' G CG j *
.ÆM˛ G G MC G CG j *
. q ºq dG ¥ « Sh ÆjG d k S e mÆj ¡f Vh Qq ºj *
: łj “q dG R EG ⁄EG «e J ”q ' G Y j*
. q ºq dG ¥ « Sh ÆjG dG Vh ”q ' G CG j *
. q º dG ¥ « Sh ÆjG d S e Æj ¡f Vh
j*

·j…°Êq dG í∞Vh

2 O Y łj “q dG (2
. «“ q dG Æ «Kh łe

3 O Y łj “q dG (3
. «“ q dG Æ «Kh łe

q ºq dG ¥ « S ”q ' G CG j * 4 O Y łj “q dG (4
.ÆM˛ G «£' G CG j * «“ q dG Æ «Kh łe
.Æj ¡q dG Vhh ÆjG dG Vh Y ¡YqR j *
·jGÛ—dG í∞Vh

.iPC H ÆH UE G Y- . J e ØM
.‹ j U e hGq dG º V- ÆLGQq q dG cQ
.ÆLGqQq dG cQ ⁄EG IO 'dG-

b ÆLGQq q dG – jEGj q dG I Y øe.ÆLGqQq dG cQ-

ßq dG R EG EG “q ' G I YO * Ë`````````‡fCG - II
.· V G ¢q f ”q ' G CG j *
. £ Gh £' G Oq ºj * ,2 ,1 O Y łjQ “ dG
q

£ G ¢q q dG · f Oq ºj *
w FOr S ¢q f{
Æ «Kh łe 3
.· V G U Y § q£ j *
. «“ q dG
. £ G Qq ºj *
72

á¨q∏dG óYGƒb äGôqcòe

73

±Q…©òG A…™∞SCêG ¯e IÙµÊq dG A…™∞SCêG ı´q eCG

·a…∞VEê…H ±Ù©òG
q ∫∞SêG : hCq êG ¢SQÛdG
q
‰…∂M”e

·q´LÜZGÛ´—dG ‰…∞SQ…™òG

‰…q´©∞VÜdG

ßq dG G g – ¡j
: ⁄EG
I g ¶dG “' SG *
“' SG Æjq ¤q dG
. «q S M
q”gCG Æ'LG e *
S » qdG ”«g G
¡«dEG ¢Vq ' dG
Æ øe G Æ q ødG
” S G §HQ *
Æa VE H –q ' G
A “ SC G Æq« H
–Q ' G

IOQG dG A “ SC G £ øJh Æ e U IAG b ¢q q dG IAG b ⁄EG “q ' G ”q ' G Y j
: ‹H
n en CnG n n Uhn s M
n ¡n o ocCr jn n N
n Cn na Æm n øpH jn mır N
o Ip n r øcp n Yn `k p nb Ap Gn n o dG o M
n CnG n nªYn
n¥ r na n¡o'nar njhn pır o rdG nÆn“r od o n£r nj in n rf a ,pAG n u ßdG o pFGhn nQ o‹r pe o p'n r nJ m ”n' r£ne

∞˚µ‡∞SCG
™©‡∞SCGh


n Gn p rf G On GQn nCG p‹pe 'n nW ł
r pe n˘n na r¿nCG n 'r Hn hn .p‹p“na »pa ¡n pH
p reCnG rłpe k uØn'n oe o p n dG n n n re a o‹n ncnCG ne nłn“nK k pd nW p ”n' r£n G o
nÆ s bp n p“ n S r¿nCG n 'r Hn hn .pÆn jp “n rdG » p V nb n r pY o er nC G “n p¡pH
p¿rPoCG n r ob k «pfnQ kKp o

CG 1

ß dG

n r jo ”s oK pQ n o rdG
pM n U p‹pH n s n'n na
¡n n rfGh ,»gp s£dG

n¡ncs nMhn p‹p r«nL rłªe pO o t dG ¢n r'nH nŒn rNnCG p łr«n oLs dG
: k pF nb »pg s£dG
.p ”pgGnQs dG n pfnQ r oN? p‹pH o 'n raCnG n n øYn en hn
.p ”pgGnQs dG n pfnQ ¢r p r nj p ' s£dG nQ n Ho n· nH rłne-

. ¡ e Æa ' G ı«« ⁄EG Æ«f K Æ M e ”g Y jh *
i NCG A “ SCG ⁄EG « VCG » qdG A “ SC G
¶q dG ⁄EG dP 'H ”g Y j *
. MG dG ” S c Z q M
. h H q V e g “c ˚ qªdG ” S G Æ'« W øM ¡ a ⁄EG ”g Y j *

1

ß dG

Œ1

ß dG

Æa VE H Æ qc G A “ SC G
’ ‘d H’’ –q 'e ” SG ⁄EG

“ V ⁄EG

⁄EG hCG ’ ‘d H’’ –q 'e ” SG ⁄EG Æa e A “ SC G

74

g : ßq dG ”q ' G ıØ j
.–Q 'e A “ SCG »¡a , “ V

: Æ ªeC H »JB G hO
iÙNCG · „eCG

G “cEG EG «e J ”q ' G Y ˇʇ∞SGh flMêCG

·aÙ©òG ¥Üf

·aÙ©òG ∫∞SêG

”Y
”Y
IQ TEG ” SG
“V
H – 'e
‘d H –q 'e ⁄EG – e
:

q dG Œ

S GA H

h

“MCG
¢øf J
G g
fCG
dG
Ƥq dG

c

G Q “ª SG ⁄EG «e J ”q ' G Y j @

IQ TE G ” SGh ” 'dG ” S G : »g –Q ' G A “ SC G
.Æa VE H –q ' G ” S Gh ’ ‘dG’’‘‘H – ' G ” S Gh “ q dGh
Æa VE H Æaq ' G A “ SC d Æ ªeC H ¿ «JE G ⁄EG Æ«q f K Æ M e ”g Y j ”q K
: »JB G Œ S G “cE H ¡ « J Ædh h
: ¥GÜfCG ·K”K ·a…∞VEê…H ±qÙ©òG
“ S Y : ∫ Y §EG ±…∞Åe
dG I c : `d…H ±Ù©e ∫∞SG §EG ±…∞Åe
.‹JGhOCG : “™∞V §EG ±…∞Åe

: Æ£ ßfC G R EG ⁄EG “q ' G ”q ' G Y j *
‹Qq ÛJCG
1 O Y łj “q dG ”q ' G ıØ j łe 1 O Y łj “ dG
q
.‹¡Lh/ LQ/‹'jR J/o n r«nY/‹q c-CG
. «“ q dG Æ «Kh
.”¡gh Lh/”¡ LQCG/‹'jR J/”¡ «YCG/”¡q cCG-

e ¡ e ”q ' G Q j
«e J S j
¢ q G «b q dGh

2 O Y łj
3 O Y łj
.q» Y A HCG/ j

˛ J ¿CG ł `
Y łjQ “q dG
øM «e q dG
.ÆqjO dG ¥h dG

ßq dG R EG ⁄EG «e J ”q ' G Y j *

ËeOCG

: »JB G ßq dG R GE ⁄EG «e J ”q ' G Y j *
n cs n eo nÆs S “p 'r n r øeo n pF nbp r UnCG p M
n nCG n en n nd n n M
n m bp en ł
r Yn r s º
n nJ
.mƫs a n VpEG

ªJ…—∞˘‡µe ∫´q bCG

. ˛ G
p

“q dG ”q ' G ıØ j 3h 2 O Y łj “ dG
“q dG ”q ' G ıØ j . «“ q dG Æ «Kh łe
dG F b/ “Y HCG

75

±Q…©òG A…™∞SCêG ¯e IÙµÊq dG A…™∞SCêG ı´q eCG

Ù˜G
q ÙF…™∞V : Ê…q„dG ¢SQÛdG
q
‰…∂M”e

·q´LÜZGÛ´—dG ‰…∞SQ…™òG

YG b “ ' SG «q S M “' SG Ƥq dG 'q dGh «“ q dG Æ «K H Q q G ¡ ß G ƶM e ⁄EG
gQ “ ª SG ”q ' G IQ b j £ J j h
q dG F “ V ŒG SGh ¢q q dG IAG b ⁄EG
UG q dG Y
:
”q ' G IQ b j £J : ⁄EG
A H ¢q q dG ”¡a Y
¨´ Y OÜj ÉÚqdG ∫∞SêG
¨‡ÿ´Xh
q” gCG M q« V a
‹«f 'e
j G ¢SQq dG §HQ . H q ødG ¢SQq d H (I ø d H q G) F “ dG ¡« Y O 'J » qdG A “ SC G

.(GQh
g V q YGQh “ SG F “ q dG
.q L F “ V »¡a
q G “ V
q ja e ¿ «a ” S H
.‹«dEG
q G “ V
q j¿ «aq G– ºH
.GQk h
,‹J NEG ,‹“a ,‹j j)- q
(‹ «d , HCG ,‹qeCG
, Q ' TCG , HCG),» «jG T , c
( ¡ S ,»F ßMCG
Y ”q ' G jQ JCG
e e 'q dG
.¢U q dG

Œ

‰…q´©∞VÜdG

∞˚µ‡∞SCG
“q ' G ”q ' G Y j * : 1 O Y ßq dG
. jq T ‹ Y IQ q dG Q “ª SG
“q ' G ”q ' G Y j *
.Æ M G
:
2
O Y ßq dG
dG
h
H
¡
F
Xh
q
“q ' G ”q ' G Y j * CG1 O Y łj “q dG
. «“ q dG Æ «Kh łe

∞¸q‡òG “™∞ÅdG

G YEG Æe Y ƶM e-

“ SG ¢V 'J ¡qfC ) q L F “ V : F “ q dG g Æ«“ øJ-

S G “cEGh H q ødG h

H A L e ƶM e ⁄EG “q ' G I YO
: »JB G

.‹«dEG a e ” S H
.GQh q G – ºH

O Y
( 1
O Y
(Œ1

ßq dG
)3
ßq dG
) 4

flMêCG - II
ˇʇ∞SCGh

q G q G “ V Æ «Xh ¿ Jq G q G “ V Æ «Xh ¿ J-

G “ H ˘G dG “cEGh ¢q q dG IAG b ⁄EG “ q ' G ” q ' G Y j *
.¥ « ø d S G
.‹«dEG – G ŒG SGh ¢q q dG IAG b ⁄EG “q ' G I YO *
.q G “ H ˘G dG “cEGh ¢q q dG IAG b ⁄EG “q ' G ”q ' G Y j *
qc G « Jh Æqj ' ßdG ÆY £ G IAG b ⁄EG “q ' G ”q ' G Y j *
. h G łe ¡q
¡H IOQG dG q G qc eh Æq«a VE G

76

‹Qq ÛJCG -

III

1O Y

ßq dG

2O Y

ßq dG

3O Y

ßq dG

4O Y

ßq dG

É
q OÙ∞q ˘dG ¢q ¸Êq dG ·H…‡µd ßq£NCG

Y

qc G Łe j
. ¡a NG

.

£G

ßq dG R EG EG “q ' G ”q ' G Y j *

ËeOCG -

q dG ßq dG R EG ⁄EG “q ' G I YO *
.Æ SQ G ⁄EG gq d q ' øJ CG a q dG nłe r“b
Y Æ q e q L F “ V Æ S ‹«a “' øJ G b q f coG
. ¡ «Xh Oq Mh n¡n r n“r'n r SG » qdG F “ dG

∫´q bCG - V
ªJ…—∞˘‡µe

:

q£ S .q bC G

77

IV

±Q…©òG A…™∞SCêG ¯e IÙµÊq dG A…™∞SCêG ı´q eCG

· ∞¸‡òG
q ÷∞¸ÊdG
q ÙF…™∞V : Âd…q„dG ¢SQÛdG
q
‰…∂M”e

·q´LÜZGÛ´—dG ‰…∞SQ…™òG

q» S M

“' SG *
F“ d
Ƥq dG YG b § HQ *
.q»H dG Œ fE H
Y ”q ' G jQ J *
e “ FGO e ' q dG
.¢q q dG MGh q c eCG

‰…q´©∞VÜdG

: ⁄EG «e J ”q ' G Y j *
Q q G ¡ ß G ƶM e .ÆK ªq dG £ SC G Rh Ø j
b ¢q f ÆH c .‹H IOQG dG F “ dG £ øJ -

∞˚µ‡∞SCG
1

I
ßf

łj “q dG R GE ⁄EG «e J ”q ' G Y j *
łj “q dG : 2 ßf
jh F “ dG Œ øj , M G ¢q q dG ”q ' G CG j *
Æ «Kh łe CG1 O Y
.‹« Y O 'j qdG ” S G ¡ e
QhO ”q ' G –q ' j *
. «“ q dG
– M
“ dG ‹ ßjh ‹« Y O 'j qdG ” S H “ V q c ¢ j ' H ¢q q dG IAG b «'jo *
. “« S
T
' ß« a QG
q dG
Œ fEG ‹ JQh H
łj “q dG: 3 ßf
¨´ Y OÜ©j ÉÚqdG ∫∞SêG
“™∞ÅdG
. £ G
łe 1 O Y
I «' dG O dG
¡qfEG
j łe łq “ j *
. «“ q dG Æ «Kh
łe»
¤ q dG Q 'dG
qfEG
q UC G ‹ ' b e
‹« Y ¡ ø a Æ “ G
‹q d
¤ q dG Q 'dG
j Æ « “ Y
¤ q dG Q 'dG
q
. F X dG
¤ q dG Q 'dG
‹H fG
łe łq “ j “ c *
¤ q dG Q 'dG
‹'aO
H ı « « “ dG
¤ q dG Q 'dG
‹H UCG
, F ¤ dG) F “ dG
¤ q dG Q 'dG
‹¡LGh
,O G/ W G
( “ G, ª G
: h H A L e øM ¡L SG » qdG F “ dG ”q ' G q j *
©ÿH ∞¸q‡e “™∞V
¨H Ü©ÿe : ¨‡ÿ´Xh

Ô∞S…ÊH ∞¸q‡e “™∞V
Ô∞S…f ∫∞SG : ¨‡ÿ´Xh
q
‹H fG
‹'aO
‹H UCG
‹¡LGh

78

¡qfEG
qfEG
‹q d

É
q OÙ∞q ˘dG ¢q ¸Êq dG ·H…‡µd ßq£NCG

: q£ øe g e Æ «Xh ”q ' G c j * łj “q dG : 4 ßf
S f ” SG : ¡qfEG
łe Œ1 O Y
.‹H ' e : ‹H fG
. «“ q dG Æ «Kh
S f ” SG : »q d
łj “q dG : 5 ßf
h G ”q ' G “ j *
O-1O Y
(
e/ S f ” SG/I «' dG O dG/ ¡qfEG)
«“ q dG Æ «Kh łe
(
e/‹H ' e/ ¤ dG Q 'dG/‹H fG)
(
e/ S f ” SG/ ¤ dG Q 'dG/»q d)
“cEGh Æ H q ødG Æ£ ßfC H A L e ƶM e ⁄EG “q ' G ”q ' G Y j *
:ΠS G
( H e “ SG ¢V q 'j
q dG “ V)
(‹H ' e ‹ «Xh ¿ a ' H
q dG “ V q j)
( S f ” SG ‹ «Xh ¿ a S H
q dG “ V q j)

flMêCG - II
: ˇʇ∞SCGh

.Æ Vh ' G Æ£ ßfC G R EG ⁄EG “q ' G ”q ' G Y j *
‹Qq ÛJCG III
, ¡« j) . ¡ «Xh c jh
q dG F “ V Œ øjh ¢q q dG ”q ' G CG j *
(‹H ' e : ‹b 'j , gOQOıj , ¡c j , ¡ ß¡ j
3h 2h 1 łjQ “q dG
,”
j ,»‘ aGQ , ¡ qfEG , ØYCG)
q dG “ H ˘G dG “ j * . «“ dG Æ «Kh łe
q
(‘ j
” SGh ‹H ' e ⁄EG ¡ q jh
q dG F “ V Œ øjh ¢q q dG CG j *
. Sf
(,‹jP j , “¡º J ,‹“« J ,‹ “ , Y J : ‹H ' e)
(‹qfC ,‹q d : S q dG ” SG)
. «“ q dG Æ «K H ˛ G

ßq dG R EG EG “q ' G ”q ' G Y j *

: »JB G ßq dG R EG ⁄EG “q ' G ”q ' G Y j *
: S b H ‹ «Xh cCGh S e “ H ˘G dG “cCG
...‘f ' jh ºq dG ¿ '“Øj WC H q dG q e
(..........) ...‘ « £H ¿ '“ øjh Q q dG łe IQhQ b (.........)
. ºq dG ¿ q (........) ...‘‘qfCG – YCG’ : (............) ....‘d a
’ r “'j (...........)..... c JGh (...........)....‘‘MG S G WCG
79

ËeOCG

IV

∫´q bCG V
ªJ…—∞˘‡µe

ÙeCêGh hı¤G ¥Q…∞ÅòGh ‹Ü∞¸ÊòG ¥Q…∞ÅòG è GÛjıeh GOÙq â ªK”q„dG ©ÿdG ±Ù∞UCG

(GÛjıeh GOÙâ) Y…∞ÅòG ¯e ‹Ü∞¸ÊòG ¥Q…∞ÅòG : íHGÙdG
q ¢SQÛdG
q
‰…∂M”e

·q´LÜZGÛ´—dG ‰…∞SQ…™òG

‰…q´©∞VÜdG
∞˚µ‡∞SCG - I

“ ' SG § HQ *
UG q d H Ƥq dG YG b
«“ q dG Æ «Kh łe 1 ßq dG R EG ⁄EG “q ' G ”q ' G Y j * Æ «Kh łe 1 ß dG
ΠfE Gh
. «“ q dG
q ßdG j øe , ßdG « Z ,¥ ßdG SGh , fC G ¢ø£aCG , ¶ G « b) -CG
(‹L dG
, L dG
IQ b j £ d »H dG
. UG q dG Y ”q ' G : ” S H Æ q e F “ q dG) ‹“ SG ,”¡q c ,”¡L g ,”¡ º V ,‹d M - ‹
j G § HQ *
(‹«dEG – e ¡ «Xh
ø ˆI j G
(.Qh ‹ «X a q L – ºH q e “ q dG : ‹«dEG)
' dG) Æ«q dG «“ q dG QG G Q q Jh Æ M G IQ q dG I g ße ⁄EG “q ' G ”q ' G Y j * Æ «Kh łe 2 ß dG
. «“ q dG
‹ j J , Y G ¿ “' øj ¡ ß“ d S e b ¢q f ÆH c q”K ‹ LhRh ºL H FG dG
(» V G
.Æ Y e 'aCG ‹«a
‹ e 'aC G ŒG SGh Æ e U IAG b ¢q q dG IAG b ⁄EG “q ' G Y j *
. h G f N “'Jh
, f IGOC H , ıL IGOC H Æb øe 'aCG) ¡ q jh 'aC G ”q ' G Œ øj
(·Q G
'aCG ,» V G
'aCG/(IGOC H Æb øe Z
. ˛ G “ q d H ÆLhqıdG ¢ j 'J ⁄EG “q ' G ”q ' G Y j * Æ «Kh łe 3 ß dG
. «“ q dG
' dG
j @ q » qdG hG Gh ¡L fEG q » qdG “ G ⁄EG “q ' G ”q ' G O 'j *
e Y G
. F “ dG
e ' dG j J ƶM g “'J
, fCG , fCG : F “ dG
: L S G “ jh ÆK qªdG hG G
'aC G ”q ' G ¿Q j @
łºf ,»g , g
.ƺ d H
łd I øq dG
łd ¿GO « dG
łd O « dG
' dG
j@
łd qˇfCG
łd ¿ JO « dG
łd ICG G
e Y G
p
łd fCG
łd fCG
,p fCG F “ dG
łd ” fCG
łd łºf
, “g ,” fCG , “ fCG
łd ¿hO «q dG
łd n fCG
– ºH ”g , “g
.¿ dG
' dG Y CG £j @
⁄EG ø G Y G
. «¤J q CG qˇfCGh qłg

80

ˇʇ∞SCGh flMêCG

É
q OÙ∞q ˘dG ¢q ¸Êq dG ·H…‡µd ßq£NCG

: Æ£ ßfC G R EG ⁄EG “q ' G I YO *

‹Qq ÛJCG - III
. ¡b aQ ¿ e Y ł
o
q
d
J
M
g
«b
ł
J
łd
ˇ
fC
G
s
s
q
. ¡b aQ ¿ e Y sło¡sd J s M g «b ł j łd
dG - 2h 1O Y Æ£ ßfC G
Æ «Kh łe 3h
/. ºØ J »c ...Gs ' øJ ¿CG/... s M.. Oq QCG łd «“ q dG
.łºØ J »c ...n¿rO p'n r øJ ¿CG qłc jQCG / Ght pØnJ s M sOoQCG rłnd : ˛ G
» JQ M , ¡J d , ¡q d ,»
, “Y , «Y , ¡ e , g j , ‘dEG ,

ßq dG R EG ⁄EG “q ' G ”q ' G O 'j
J ,˚ j J , ¡qfCG :
q dG F “ V
j ,»Jq L ,» q“Y : q G F “ V
. ¡ e ,»qeCG ,»‘fPCG , ‘ JQ L
e ,» JQ M , q X Æ Y e 'aCG

: »JB G ßq dG R GE ⁄EG “q ' G I YO *
,q YCG ,q CG ,qO˛ SG) : ¥ « ødG øM ˛ G Y G ' d H ˘G dG “cCG
(q Y
AGhq dG .................. q M ” qº U ..................łd .AG ¤dG ............. ‘d £ G ⁄EG i¨ dG dG NO a b łj ßY ⁄EG ............... ¿CG ¡J «aQ łe ¸ e
W.ł
q ¡ «YCG

81

ËeOCG

- IV

∫´q bCG - V
ªJ…—∞˘‡µe

ÙeCêGh ¥Q…∞ÅòGh ª∞V…òG è GÛjıeh GOQq Ùâ Y…∞ÅòG ªK”q„dG ©ÿdG ±Ùq ∞UCG

(GÛjıeh GOÙâ)
q Y…∞ÅòG ¯e ÙeCêG ·®´∞Uh hı¤G ¥Q…∞ÅòG ·®´∞U : ¢˘e…ˇG ¢SQÛdG
q
‰…∂M”e

·´q LÜZGÛ´—dG ‰…∞SQ…™òG
Æ TQh) ¢q q d

: h

M

HAL e

hı¤G ¥Q…∞ÅòG

G Qq

‰…´q ©∞VÜdG

G ¡ ß G qeC J ⁄EG “q ' G ”q ' G Y j *
( h «dG “' d
.”¡ «H e
«e q dG Qh º j

łj “q dG R EG ⁄EG “q ' G ”q ' G Y j *
øM ¡ q jh Æ Y G 'aC G ”q ' G Œ øj
Y…∞ÅòG
‹Ü∞¸ÊòG ¥Q…∞ÅòG
¥ÜaÙòG ¥Q…∞ÅòG

¢ø
q
q `

q j ¿CG
¥
q J ¿CG
Qq ¿CG

∞˚µ‡∞SCG - I
1 ß dG
IOQG dG IQ dG
«“ q dG Æ «K H
: 2 ßq dG
CG1 O Y łj “q dG
«“ q dG Æ «Kh łe

¢ø
q

łj “q dG R EG ⁄EG “q ' G ”q ' G Y j *
........ qb j ¿CG ¿ '«£ øj h ........... q ø` : ¿G «“ q dG- łj “q dG 3 ßq dG
łe - 1 O Y
........ qb J ¿CG ¿ '«£ øJ h .......... q ø : ¿ J «“ q dG«“ q dG Æ «Kh
........ G qb j ¿CG ¿ '«£ øJ h .......... G q ø` : «e q dG....... ł b j ¿CG ł'£ øj h ........ ł ø ø` : G «“ q dG: łj “q dG R EG ⁄EG “q ' G ”q ' G Y j *
łj “q dG 4 ßq dG
s ø /»ub J r¿nCG n p'p£n r ønJ h »« u øn“nJ / s¥ J ¿CG o «£ øJ h ¢ø
s
łe - Œ 1 O Y
«“ q dG Æ «Kh
ł ø ø /G tb J ¿CG ¿ '«£ øJ h G q ø /... sb J ¿CG p¿ n'«p£ r øJ h
.ł b J ¿CG ł'£ øJ h

.G q ø` ”g / q ø`

łj “q dG 5 ßq dG
.łj “q dG R EG ⁄EG “ ' G ”q ' G Y j * Æ «Kh łe - 2 O Y
. «“ q dG
“g / ¢ø
»g / ¢ø
łºf / ¢øeC
q
q
q G fCG-

82

ÙeCêGh ¥Q…∞ÅòGh ª∞V…òG è GÛjıeh GOQq Ùâ Y…∞ÅòG ªK”q„dG ©ÿdG ±Ùq ∞UCG

: »g ı G GhOCG * «q S M ¡L fEG q » qdG “
Æ«g q dG ,
: L
' dG –q j *
·Q G
Y G ,»g , g , fCG , fCG : F “
n
‹ j
c hı G
.
G ·Q G
, “ fCG ,p fCG : F “ dG e

G ⁄EG IO 'dG ⁄EG “q ' G ”q ' G Y j * ˇʇ∞SCGh flMêCG
S G “cEGh ¡ fQ eh 'aC G ƶM eh
dG e ƺ d H

II

Y

G ' dG ıØj .łºf
¿ q dG – ºH Y G ' dG ıØj .”g , “g , “g ,” fCG

s gh ˇ
s fCG : e «¤J q CG Y G ' dG Y CG £j -

hı G ·Q G łe b £fG Y G łe eC G ˘ j *
.” fCG , “ fCG ,p fCG ,n fCG : ⁄EG SCG GPEG ÆYQ G – M – ºH.ˇ
s fCG : ⁄EG SCG GPEG (oG) Æe “ e Iı“g IO jıH-

: łj “q dG R EG ⁄EG “q ' G ”q ' G Y j * ‹Qq ÛJCG - III
/OOq ˛j / ¿ q£¤j / ¢øºj
/ OOq j / q ` / Oq j - łe 1 O Y łj “q dG
q
.qO f /¿OO j /qO j «“ q dG Æ «Kh
.ł££¤J/¿ q£¤J/¿ q£¤J : j “q dG R EG ⁄EG “q ' G ”q ' G Y j * łe 2 O Y łj “q dG
«“ q dG Æ «Kh
n p p T dG ł
n pe n r a s p r h s p nJ r .¿ º e d Ght p' r SGh Ght pL.łj “q dG R EG ⁄EG “q ' G ”q ' G Y j *

Æ W G ndpEG s”oK

: »JB G łj “q dG R GE ⁄EG “q ' G ”q ' G Y j *
F ¤dG ndEG q”oK “q G ⁄EG «JB G “ G r SCG.” H hı G ·Q G
.Æj 'H Æjq ¡dG ¡«a q dh ¢T “ dG łe Æ'£b q e

83

ËeOCG -

IV

∫´q bCG - V
ªJ…—∞˘‡µe

êÉ`````eOE’G

84

¨J…fÜq µeh É
q OÙ∞q ˘dG ¢q ¸ÊdG ·´ÊH OÛq MCG

Û```jÛ``˜G ı``ÊòG - 10
pƫn r u dG o L
o Qr nCG ¡n rJ n s Yn en n¿ Yn r o Shn o n£n G ¡n n s N
n lI n ¤p n U l n pH ¡n «pa r n nªn rfG Æl L
n u 'n n eo Æl n «u V o jp s£dG
n Yn ¢øo
o f jo Qn n S .n¿GQn r Ø
o rdG o « p jo ”l pJ bn Ql nªof ¡n peG n br nCG ł
r pe o jn n£n «n an Æk nªpH Yn An n G ¢V
o o nJ r Yn n gn »p sdyG Æo «n a º
n rdyG
¢ß
n s ßYn r bn hn o p øjn n ¡r an .p « u dGhn p t n dG o nKnCG p “n r SnC G p‹¡p L
r hn »pa n o jn hr nCG n u£n jo r¿nCG n¿hOo An “n rdG n T º
n n jn Qm n M
n
.o n r n U Qn u n o pd p u£d pH Æo n n nªo G p n£n G Æo cn p nJ r nf cn nehn ,p “p s dG o nJ r oe p ¢ør s dG » p VGQn o‹sfEGp .p Qp r n U »pa o n n rdG
.p‹«pa ł
r en hn p‹«pa en hn »u º
n rd pH Æk en u n n eo Qp r s dG Æn n «u n V Æo “n Wp an ‹o o L
n hr Rn ‹o r e m G n o£N
o p 'r Ho n Yn ‹o n r N
n r Qn n Shn
o o paG n nf r n p rZoCG m n n nW p n nK ł
r pe o¿ s n n jn m ıp r en ł
r pe Hn n n br Ghn GQk n r TnCG p ¢VQr nC G p łYn r 'n n nJQr G mÆHn r p pH G s en hn
ndEGp n n n rdGhn Hk n nW ‹o o r bn n n n an »u º
n rdG »pa o n M
r hn o o jn “n sfnC cn ¢øo
n f jo »r n «r 'n pd n n an ,l «“Yn l¿ o o S p‹«r n Yn n n£«r n Shn
r”ndhn Æo “n Wp an r n n¶nf .’’o r«n rdG n go Gn gn ’ : p r«n rdG ndEGp o p ßoj n gr hn n bn hn ,o o jpQ n SnCG r n s ¡n nJ r bn hn kM p an p‹p nLhr Rn
.n n rdyG n¤n Hn s M
n “n pg p «r n S »pa G s “n n r SGh . k n SnCG n r t ødG ¡n n n n T r s£en r bn r nf cn r¿EGp hn mÆ“n p n pH ¢ø
r o r nJ
Oo GOn ır nJ n an pÆn rW t dyG pÆM
n s ødyG »pa ¡n «r n «r Yn o jp oJ p “r s dG »pa Æl bn Qp nZ »n gr hn Æo “n Wp an r n ndOn hn n n rdG ¢øo
o f jo n an On
p‹ p r M
n »pa p¿GQn hn s dyG ł
r Yn t o jn n ‹o of n øpdhn Œ
n Qn s dG bn r nJ »n gr hn gn p «n pH n N
n nCGhn ¢øo
o f jo ¡n «r ndEGp ·
n n r SnCGhn . k V 'n p er G s EGp
p p¿ n S oØnj nMGQn hn ndhoC G Æn n n s£dG n N
:o o nj n gr hn pÆ'n p SG n rdyG ¡n pJ an o oZ n n N
n On hn .p jp nØrdG p‹p r«nH p ł p S nº“n pH s n¤n nj
p¿ n£p ¡r jn M
n GQn hn ’ ! n go On r n rdyG n ørbnCG en .r§p ¡r nf «n gn ’ : ¡n ¡p L
r n pH o « p ßoJ »n gr hn r nd n an ’ ! n º
r n rdG ·
n hQ
n nCG en , p o¶rfGo ’
m «r Hn An G n p T o n ar nC Gy n¿ cn en nCG ? n “o nf s M
n »u º
n rdG Gn gn »pa s n¶nf r¿nCG n «r n Yn n p co nCG’ : mIQn G n en »pa o o nJ Æo “n Wp an hn
¢ør nf »pa ‹o r pe m jp bn m «r Hn ndEGp m «r Hn ł
r pe n p n r n pd p “o 'o rdG n G n nW o nf r N
n Os G en r r n rfnCG ? m p cn m ·pQ n T »pa n N
n BG
’ !p·pQ s ßdG
, x go Ro »pa ¡n ¡n L
r hn ndEGp n n¶nfhn Æk n «£p nd Æk en n øp Hr G ”n n øn Hr an ,‹o n ør nf Qr u n oJ ”r ndhn ,p‹p r bn ndEGp ¡n pJ “n p cn oIQn G en r o r nJ ”r nd
p§«£p r q dG n Yn o 'r n sWG »p sfEGp .n «r n rdG Gn gn o jr n n r TG n r jn p n¶s dG n bn ł
r co nCG ”r nd’ : p pKG n rdG G n n nf »pa n bn hn
pÆ«n p U nf n Yn o n «n n S n «r n rdG Gn gn s¿nCGhn »s º
n rdyG Gn gn t o ß«n n S G k jp L
n Yk Qp n T s¿nCG o r L
n n an ,pÆ n n£r “p rdG p p ¡n pd p jp Ø
n rdG
.’’p jp nØrdG p ·pQ s ßdG n pdPn
j

G ·Q ßdG ,Q…Î∞˘dG IOÜL Û´™ G Û—Y

6-1 ¢U ¢U ,3

, .O ,I g d ,ÆY £ d
(–q H)

e QGO

85

¨J…fÜq µeh É
q OÙ∞q ˘dG ¢q ¸Êq dG ·´ÊH OÛq MCG

Í…`````````eOEêG
ÛjÛ˜G ıÊòG : ¢¸f
q
‰…∂M”e

·´q LÜZGÛ´—dG ‰…∞SQ…™òG
: ⁄EG “q ' G ”q ' G Y j *
¢q d Æ M G IQ q dG eq C J .”¡«dEG ‹H »M J q“Y 'q dG : ÆK qªdG ‹FGıLC H hCq G łj “q dG R GE “q ' G ⁄EG £j *
. G MC G ¿ e «'J .‹J q« q U N cP .Æ“F e łFG H ¡« Y
S G: Y – b d H ¿ H q« ßdG Æb Y RG HE H ”q ' G q” ¡j *
(‹« Y ÆqdGq dG łFG dG ,‹H SCG) ŒhıdG VQ( ¡c Sh ¡e c N łe g ¶e ,‹H SCG) ÆLhıq dG ¨
q J-

¿

H ÆLhqıdG q¨J

¡ « Jh

łe

L

Y ÆqdGq dG Æ j dG IAG b ⁄EG “q ' G ”q ' G Y j *
. ı G ‹«a j qdG
£ G IOQG dG A “ SC G ŒG SG “q ' G ⁄EG £j *
.(‹YG fC H) j 'q dGh
dG øºH
: łj “q dG R EG ⁄EG “q ' G Y j *
. Y G ' dG ŒG SG .Oq G łe “¡ e jı G ı«« .» V G
£ G F “ V EG “gO SEG .” H hı G ·Q G Æ «¤dG F “ V ⁄EG “gO SEG -

¶M e łe ‹«dEG G q U J ˆ “q ' G ”q ' G c j *
. ı G ‹«a j qdG ¿ H LhqıdG łe q c Æb Y
Æ q« Y “ G Æ q«
ßdG «'Jh ⁄hC G I dG IAG b IO YEG ⁄EG ” g Y j *
. ¡d “YCGh ( WC G)
: “q ' G ⁄EG £j *
.q» H I ß G ¨dG
WC G ‹H j e ”¡FGQBG AG HEG. WC G A D g ⁄EG ¡H ¿ ¡qL j F f ÆZ « U. F ¿ e
'q d H q “ dG WC d « J M G˛bG-

‰…´q ©∞VÜdG

∞UGÜJCG - I
…jq Üÿ∞T

Ëd…YCG - II
: ¢¸
q Êq dG
1O Y łj “q dG
2 O Y ¿ j “q dG
3h

qXhCG - III
·®q dG ÛYGÜb
1 O Y łj “q dG
2 O Y łj “q dG
3O Y łj “q dG

SGh

86

Ëd…YCG - IV
¢¸
q Êq dG
4 O Y łj “q dG

É
q OÙ∞q ˘dG ¢q ¸Êq dG ·H…‡µd ßq£NCG

R EGh ¢q q dG łe I NC G I

dG IAG b IO YEG ⁄EG “q ' G ”q ' G Y j *
: ‹jCGıØH łj “q dG
. ı G AG T b ¢øf j ‹H b e cP.
ø d q AG T Y ¡J YG e IQh V ¿h j i NCG h T cP: CG , H q ødG łj “q dG ‹«dEG G q U J q , “q ' H ”q ' G ¢ q j *
. ı G ‹FG T b ‹ LhR ¢øf j IQ ß SG Y,¢q q dG
c J ı G AG ßd h T OG 'J.ÆM˛ G Æq«' V dG IAG b * : ⁄EG
. ¡d M Qh º dG *
ß G q M Æq«' V dG IQ c G Æ F 'dG Y øJ M ¢V Y *
. ¡« Y h £ G
: ⁄EG “q ' G ”q ' G Y j *
. ˛ G · V G ¢q f IAG b. £G j ¢q f ÆH d §«£ q dG. j ºq dG-

87

5 O Y łj “q dG

∞UGÜJCG - V
…vjÜÿ∞T

…´q H…‡c ˇfCG-

VI

äGóMƒdG º««≤J
·´q ™´´ ‡dG ‰GQ…—‡NêG è q ™‡dG ‰…LQO ÜM ‰…δ∞VÜJ
: IAGÙ dG è - 1
.Æ“« S ¡ Z « U f ch , º«º U ÆH LE G ¿ “ e ¿ c GPEG (+) Æe 'dG øJ.Æ“« S ¡ Z « U ło J h , º«º U ÆH LE G ¿ “ e ¿ c GPEG (-+) Æe 'dG øJ.Æ“« S ¡ Z « U ł J h , ˜W N ÆH LE G ¿ “ e ¿ c GPEG (-) Æe 'dG øJ -

: ªq H…‡µdG Í…‡fêG è - 2
.q

¶ dG ” ø d H IOQG dG

UE G Æ T ah

LQq dG q» S “N ”q S q “ 'j

: ·®q dG ÛYGÜb è - 3
.ƺ«º U ÆH LE G f c GPEG (+) Æe 'dG
. º«º U ÆH LE G ª K ¿ c GPEG (-+) Æe 'dG
. º«º U § a ÆH LE G K ¿ c GPEG (-) Æe 'dG

88

øJøJøJ-
Télécharger le fichier (PDF)

مذكرات الانتاج الكتابي و قواعد لغة_و1_س6.pdf (PDF, 281 Ko)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIPSur le même sujet..