الحقائق الاسلامية فى الرد على المزاعم الوهابية لمالك بن ابن الشيخ داود .pdfNom original: الحقائق الاسلامية فى الرد على المزاعم الوهابية لمالك بن ابن الشيخ داود.pdf
Titre: <4D6963726F736F667420576F7264202D2035C7E1CDDEC7C6DE20C7E1C7D3E1C7E3EDC920DDED20C7E1D1CF20DAE1EC20C7E1E3D2C7DAE320C7E1E6E5C7C8EDC92E646F63>
Auteur: Administrator

Ce document au format PDF 1.4 a été généré par PScript5.dll Version 5.2.2 / GPL Ghostscript 8.56, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 06/12/2011 à 12:54, depuis l'adresse IP 197.1.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 1287 fois.
Taille du document: 334 Ko (96 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


‫ﺗﺄﻟﻴﻒ‬
‫اﻟﺤﺎج ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻪ اﺑﻦ اﻟﺸﻴﺦ داود‬
‫اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺑﺸﺎرع دار اﻟﺸﻔﻘﺔ ﺑﻔﺎﺗﺢ ‪ 57‬اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ‪ -‬ﺗﺮﻛﻴﺎ‬
‫‪1407‬ﻫـ ‪1365‬ﻫـ‪.‬ش ‪1986‬م‬

‫ ‬


) +, - .# / 01# - . $ %&amp;%' ( ) ! " ! #$
.0#2 3 0# &amp; 4 54 0&amp;
67# / &amp; 8 0'9 ": 01 ; &lt;= 67&gt; 2 ? @8A B
+C $ D E B" = 8 6: 2 : F 678 ," # )
, &amp;A . 67: # 1 F"H/ &lt;= 54 ;B G B '/&amp; ..# /
.0# N" 0# C$ &amp; K :M 54 I J KL " .I #2
&lt;= I 2 /) !"L / O P#@ 0 # 4 &amp; O 6:
54 .# Q R SCT . : U# ): + #L #- 6: L .0 / 0
W% &amp; .0# 1 X = 0#4"E W H .#2 XE': , 7&amp; ? V
.0# 7 2 # &amp; A 8"L . "&amp; 0 Y Z
YE 4 0 7) . 2 6: #8 Y 12 [) ./) .7
X = W H G 2 " 6 1&amp; . Y " 18 G 6:'H:$ \ HM
U # )8 ? 8 B 4 6^ 7Z 54 ]1 M8 Q, '8


): 0 A 6 '` Q , ' 6 ' , ' #`"8 0&amp; J
6 54 '8
)2 U )8 L .# :@ F"'Z ? Q R
G &amp; '
c/ 4 .0# 3 ? a 8 . #b7 @ %
`A d# &amp; '8 B F" 4" 6 I %` F"7@ 67#'$ Y' &amp;
..# /)
" 4 F I : 2 :7B G . 2 ]B 0 ) B
G ! # ': 4 b #&amp;":/ K' ,"`" Q V a R
/ 4 .6 , #J Q e . &amp;% &amp;A ( :)8 02 :7
X# : "L I @B X# $ 04 ' : Q e a :2 .&amp;, %:
7 .K# c: 1 I K# E: 4F . a = / .X#8 :
G U ) . " L 2 " 2 )8 B #J a / 7 $
: JF 0 # . W, T # '8 " B f R = 2 )8 " $
: " &amp; 6 $ #
T "$ ..# / 0 ' 0)#E g ):
.(0)#EB .&amp; )
G '2 0 $ &lt;= Yb X: G 2 HM# .7&amp; 6 =
Q " 9" :Z 6 ' ]@L B :Q .##2 " '2 ]/ `
.0# &amp;

_

]' : $ 6 8 1 ; . X:7 54 :&amp;AF a R K9
.G" '&amp; 6 #3 B /&amp; ^4 6 8 B 6 8 9 ) . #
K G .# " ^ . l 4 H O &lt;= ) O 8 `
an c4 V '2 E:B . m : '8 " 2 C .&amp; :' ! &amp;A
.k :!F"@ oY# $ . 6 #
.( " ^ A V f -A EBA) :+C/ CE # "L
. 5/ #&gt; g 3 # " ? G 2 U ): .7 &amp; =
+ 4 ! R q# M8 0# C$ U&gt; ) p2 " \ :7 = K# c8
= ItF . ELA ]/ . #J s&amp; 1: r 4 0NF . 04 )

I # , :B G 2 .# / G "- 0 1@ Y '
g J !A v# O !
2 R #' O 0 8 M I"$ &amp;=B '8
!C .G ' 6 ^ 2 6 # ! ': .##2 " 9 +" .Z
! Z
G O 6 RA 0)#E G / 2 6 N - B dL " 54 7
E B Y ` 0&amp; 54 ]B G &lt;= 6 8" , Gc2 O ! = ]'1B
U&amp; N 54 b O K$C &amp; O +"# QF T L K# )
.&amp;,
F @ 2 :4 G H#@ &amp; )8 ` Z 0# C$ "-
.! -A 0 ` . + F ! R .#2 0 ` . .# / .#2 '
k

, 4A . W 4 .#2 I " 4R :8 7 ! - F '2
6 B 8 6 8 . 6J (.## $) 6 /1BA G" /&amp; .
Y QFR /1B . ] %: L = 8 # : 0 / Q &amp;" ' 2
G U U) GA ^B 0# H 0 ' #4"8 T F=)
, :$ ," @ dL " #J 01 ; &lt;= 54 X: G ] %: O d :&amp;
#4 :'&amp; != ? H: L G" G . 4"- .U)
. Y# : " &amp; X:7&amp;
X #3 2 A B Z m X#3 2 6` A
.x :K$"&amp; o.#^4
y" 1B 0 # G Rt F"H/ &lt;= d H&amp; G 54 # A =
.&lt;F E G &amp;A U) " ':/
. " " U) Y&gt; " ' ^BA) :Y&gt; F,

0 ,c2 0#2 " 6 % , 54 0# C$ U&gt; ) 2 :# $ (Y `
.0&amp;" 0 / \ :7
! R . # d N . Y7 ! - F=: B 6z
6 : &amp; Gc 2 "n/ "
2 .^ ./ #J a Bc2 04 b

w

d N . 0'4 B 6&amp; 7 `" 0E - &amp; 0 " ' &amp; .,"E
.6# :/ r E 2 !, U#4": B #
2 a ( )
« » 0&amp;F" ` « #8" » 0 &amp; Y&amp;%B

{
7 A . p ) l" 9" = Y#T 18 54 l @ Y L
Y b &amp; != / #&gt; l" 9" " BA A ? 'B GA X &amp; 4 A
.# / .#4 H: .##2 " .# 2 ?CM X 0 7@ "`
I # I # B 2 Y $": G" ' &amp; .##2 " G a R ..# :'
B G" %&amp; LCN B" )&amp; Y2 &lt;F 7B #1B 54 G"3 &amp; .#) E
.
2 f @ .
G '&amp; . .# @ 54 0 0#Bt Q &amp;e d# ` G" )&amp;
&lt;= . 4 ..#) E I # B 2 .#b#3:/ .# $": + T
X# :/&amp; .
G , . " &amp; . Y9 . m : '8 "L Q &amp;e
.w :? oG" 4 J 6 &gt; , . 6 0 # +"&amp;
. x :. o A
d " 8 C4m : B Z Y` "L
] '4 G€4 f &amp; a'1 &amp;
G , . l 8 m : "L
. { :vB"&amp; o.# ^ . R aB€4
A 6 $ #
T 2 ‚ 3:$ . Y GA G" %&amp;
6 c $ 6 , B A .#) E I # I # B . &lt; #32 2 Y$"8
~

+" 5 4 C - , .# @ I ; 0 ` 54 , ' G"7&amp; 0 1@
G , . =M:&amp; + T '&amp; . 0 % 2 6 " .Q &amp;e &lt;= #
.# 2 0 # ] L Q 4CM ' &gt; z QF z . .I Z

E &amp; N :&amp;"/ 8 . 7 &amp; 01E 2 6 8 ` .# / , 4A
A 0 Y# 8 5 4 Y b : ? H: KL" = G"#2 "
.l ` 0 / \ :7 ƒ"E gF ': #178
c HM p# . G F =' O #' Y&amp; c: = 54 O G"#2 "
B # A , ' ' 2 # 8c8 : «I » 0 ' 6 4 54
ZA Q &amp;e &lt;= d# ` 54 0 7 &lt;= GA " V I ' 2
. , ' + )8
#J I B G" )&amp; a = . #J I '
. '8 B ,
. G E 6 4 ) = "1L X = = " R p#
.6 F= B 6 F='B GA X #4 CHT 03 0 7 &lt;= f F,
:G ' .#2 f :@ [1 0#2 ' 03 54 I 0

d " 8 C 4
` / GAm : '8 " , ' :
. x :. o A
„ .w :\ % o6 &gt; 2e 6 " , m : '8 " 0 / :
.6 # 6 " /B
x

: o
G , . 6 I Z " , m : '8 " I :
.6 , B „ . _
{ :. ; o67 X :$ B" , m : '8 " ;/ :
. B" c$ „
a 2F Y# $ l, m : '8 " †@ " :
. w :Y) o0 7) 2
.w~ :v&amp; oG" &amp; 6 m : '8 " :
:vB" &amp; o6 aB ) $ #4 6 " ,m : '8 " " :
. 
67 #2 " $ I , " ' 8 m : '8 " 0# /: :
.{_ :F" o '2 67 '2 I
8 8 I 0 G 0#2 ' 03 54 6&amp; 7 Gt 54 v#
. Z 03 , ' ' #J Y$": ' GA U )8 L Y$": ' 2
Q $ # 2 .#) E &lt; 2 .# $": .# / #178 R Y# $
.Y c:4 $ 1
ZA = 01Be Q &amp;e &lt;= d# ` 54 «I » 0
.I , ' '
…

" &amp; :# A # G /B I '8
#J I B GA 1M&amp;
0 # &amp; QC ' 0# @ ‡&gt; ") ': &amp; !F 9 Z
F" F &amp; 54 ,F " p&amp;, . Q " I B I ` L 0&amp;"#B
. F &amp; Y A 67# +C/ F" Y A &amp; 67# +C/ ) : &gt; % "
Q " C I = 14 (G" 6 72
I Z G B .# ;
, ' ' 2 : «I » 0 .#2 %# B G X &amp; B .6 2 H...Y B Y B C# I ' 2 :
I # B Y '4 . B &amp;A #4 \"J Z %&gt; 4 Y$":
..#' ` 6 # '8
G "9F .#) E K /
5 4 6 $ #
T ) B #/2 +,A B"2 Y$"8 L
) U)2 a c$A \F &amp; L 0n#HM +,t ? :L ) :p&amp; )
&amp; L -A 6 ) ]4 K# +,t &amp; '8
4 Q 1J
» 2":7 ˆ ' 6&gt; "L ]&amp;AF $AF ]'4F : - aB \F
X A a $ K 8 6 aB ] '4 «
"$F )

R U M X B +,t &amp; ]L T '8
4 a# U M
6 ) &lt; F (a : - ) " a Q 1J 4 )2 : c$
. B H ))T


0 1# M
9F a + F ZA p&amp; ) =

2A &amp; a 4 !" / 2 " c$ F"E
" ,A 6 $ #
T
"$F Y :$ + " ,A 0 Y :$A
a: #$ " a ` ? E8 6
9F a + 4

'1@ #4 2 d1@ :$ Y :$ Y2 '8
+,t a#2A 0 #$
...a#4
5 4 D T 4 6 $ #
T . Y$": F T A
DT (a# .# &gt; / U)2 a c$A B 6 ) : "L #b p&amp;,
2A .2 +A $A ] 2 0 N 4 ]8 BA 6 $ #
T
&lt; #2 5 4 6 $ #
T )
9F X N
- # d$ $A ] 2 0 N 4 1J 6 ) : L 01&amp; @
.(.# 6 FA aB L . .&amp;= I # B a# B U)2

T 8 4 '2 8 # 54
"$ 2 G" $":&amp; 02 )E G
.6 $ #
6 2 T y G :D#)T , $ 2 0 #Z 2 .2 # ! F L

9F ‚F ) .2 C2 I 4 04C- 54 s)L
" $F &amp; L 6 $ #
T \ )T . G K&amp; @


54 6 $ #
T
"$F &lt; 8c4 "7 6 B 4 a: U/:$

.a = G G" /&amp; 6 B &lt; - +
" $ I B K&amp; @ Y# 2 )E = G #8€4
%&gt; ` BA -t Y# , " 4 : /:/&amp; G X H# +C/ #
a R 6 $ #
T 2 0z 3:$ d1@: Y$": \ 2 . "
G \ HM .2 G a .2 vBA . ! F Q 2 6^ .
: L X H .2 y ' 2 /:$ "H)L R
B # / :4 6 $ #
T # 2 a# Y$":B B 6 »
\ HM .2 Y'4 :B G" /#4 L « $ 4 # B 6'2 a# Y$":B
: 54 6 $ #
T " U# ): 0
9F
\ = 5 4 R ( L G / U) Y'`
G )
C2 Y'1 %&gt; ` 6 : 9A 0T - Q " 2 Y$": G Y# ,
.K&amp; @ a R
9F ‚F ) .2
B # $ Y'12 : 4 " &amp;A " %&gt; ` I # B #32 Y$": a =
X H . 2 y B #/2
Y$"8 != .\ HM .2
...
9F
:
9F \F L .2 , "$ 0EL Y$": "` 0 , .
T
"$F @BA \F L .2 , "$ G #4 # 7 54 B H F
: #4 L #EL 6 $ #0 # $ .# $ B,A a BA

&lt; #J \F
GA ZA »

X &amp; N .# .2 &amp;


X &gt; J Y G" c aBA

«\F L . 2 , " $ C# :4 .3 2

0 1Z R +"&amp; '1Z .

. "L 0 #$ .# $ B,A "L
"$F # 7 &amp; 6 4
. '#1Z

9F X H ] 2 0#1T 0#z Y$": 0 ,A . a =
Q #2c2 6 $ #
T 8 4 '2 :zF B 4
"$F 0
: #4 ] L
« #4 ` a 8 6 2 2 ]

B‰ `F ] BA
"$F &amp; A»

&amp; "L 02 )E . A # 7 &amp; 6 8 4 '2 I #14
/ 2 : 54 ( ) .2 0 C' R L . B‰ `F ]BA
"$F
0 1# 2 + 2 Y $":&amp; G '4 @ + G G /) Q #M 2
Y $":&amp; G Y .2 + G &amp; ] z L
9F
] # Y c2 Y$"8
9F '4 @ G DT L '4 @ + 2
: #4 L Q #2c2 !"

.…~k :0 $ 4": '4 @ 7 ) .2 .&amp; \ Z ( )

_

J H A 6 2 " `FA

:'&amp;FR t»

« :1#) T .# # ! #2

: #$ # 6

#
" $F . '2 QF T 0)&amp; T QC$"8 &lt;= Y74

G " 9F .&amp; : 0 &gt; . + 7 2 )TA . '2 6 $
F RA d :8 . f Z 1 a R 54 v# .#' ` 6 # '8
Y $": . #b n#Z #4 ` 6 , F 6 :# ,A .#) E K /
.&amp;= G 7 I ; I ` : a R 54 6 # 7 &amp; 6
, ' I ' . 0 b A #178 a =2 " T"8 &amp; )8
6 'B m " L .&amp;= .# @ an Yb 6 B " L , %
._ : % o 1 
B"2 #
«! 6#^ G : 2 = aB ) $»
G"8c&amp; 0 ' '2 AF 6 B Y$": .#'B I ; 0 Z YT
O I # . G" H&amp; '8
#3 #zc: G :'&amp; 6 B 6 "8 Š 1 c2
'8
. X H8 Bc2 , ' Q ` I #Z O 8 " A I #
, Fc 4 = = . B = = Y'4 :Cb " G" " &amp;
'4, Q ' $": a 8 . 0 ' "' &amp; G Y$": G"'B I ;
.0'&amp;F= $ + &amp;C
k

d 6 &amp;;B 0# B 54 .#'B I ; d U4 "B .)B 6'B
, /1 d&gt; FR $ 54 6 B 2 K B 04 H: Q '$": a 8 . 0 '
:6 " B ! - 0# B . .7 .+ &amp; d4,
67 Y ) 4 0'&amp;F= $ 6 EL a = G R
‹ H Y$": d 67 Y ) ‹6 ` 6 0 #178
6 c8 0 " Š 1 a 8 . 0 ' "' 8 GA 67 3 &amp; G Y2
a 8 G d 6 Z A 6 #178 G , Y $": 54 \, f" /2
Y ':/ %&gt; ` " ' X &amp; Š 1
. H 0 / % &amp;%' \ :7 54 ,F .# / d# ` 0 / A
= . GC4 ' = GC4 B H A " &amp; G B " &amp; B ! 8
F " &lt; '8
G 2 6 ' d B 9 A &amp; '1B
'8
#J '4 &lt;= , $€4 dB H' " d4
" Z f @ 17 &gt; 2 !,;&amp; # :'&amp;
.0 / \ :7 54 #b
.xw : N o! / 6 9A m : '8 "L
. w : oQ" ` , , Y:L m : "L
.! , , ! / Y: C9 , $€4
5 4 p&amp; ) 54 I ` ]# Y " &lt; '8
L
.0 # +"&amp; \ /) y ?"L @) p) 54 !F M D#)T
w

#
T ) 2 6z $" 2 6z +,Œ2 "z 3:$ a = 6 #2)
2 ‚ 3:/ ! I # B I ; 0z 3:$ , $€4 (6 $
.&lt; '8
" 0 #
0z 3: $ Y $": " 0 'N L .# 2 0:2 z 0 ,A &lt;= 4
0 &amp;
, F . 0&amp; 17 #4 ..#) E I # I # B 2
38 4 . $ " Q /B 8 #E2 ]/ HB . A U#4":
. # =: [ " &lt; #1&amp; F= Q &amp;e
, ' G" ):/&amp; 6 B :'B I # I # B 2 $"8 54 .)B
#zc 8 6 GA :'B '1B A 9 G"7 &amp; n#Z G" M&amp; 6 B
+ : " B I # .#2 #2 a I #Z . †Z 54
&gt; ' + ' . ,"`" W" M 0 8 , . (F - #J s 4
.7&amp; 6 "&amp; 6 &amp; 6 != ," ' U M 6#^': I 1
y n: $ 6 &gt; $c2 f : !"$ '&amp; 6 2 B‰ 4 . A ;1
"^)2 6 E- 6
6 1HT .# 7 , 6 B"7 6 =2
% :8 6 = 4 0 #B 8 )1B . 0 #4 0#B 2 :&amp; .
.QC ' s@ 8 \" #)8 2 .Q
v# .#) E I # 2 Y$": 54 E B 0&amp; J &lt;=

'B 7 ! P#@ A " A /&amp; d &amp; . #4
:p&amp; ) 54 .&lt; &amp; " B
{


)B . )B (!"B  Y7 B Q # 2 B )
. ' . 0 7 Y72 .&amp; " .# ; . '8
. 8 # . #)B . 4 :'&amp; Z 2 Y ' 8 # # ": 4

Y 4 . a R †Z .
2 f @B GA G m . :'&amp; @2 .# B
._x :K$"&amp; oG 7@&amp; y b A .7 y #
G " &amp; # ": . \= 2 G ^:&amp; .&amp;= G"#2 " an
G" )&amp; 0 &amp;"#B F" . A 54 6 2 0B ':$ I # 2 Y$":
6 B" 7 G '@ &amp; p# . f @ 54 " -, L Q " 54 a R
# 0 # ) 54 #zc8 BA d Q " G , I # #zc8 :
...&lt; '8
" # ) z; B :# G
QC$": &lt;= 54 v# GA " '# U&gt; ) &lt;= G"#2 " 0 : # 4
"$F ) G
GA @&amp; != 6 / #178 +% :/&amp;
IŒ# B 2 Y$": ! 7 G€4 l"9" = 54 D#9": . &amp;% .

: #
9 4 : ‡) a$ G 7 &amp; L .#) E
.# 2 '/ ," $ ) Y# 8 U#:' ]# 2 ? "H : #2 .
.Q 4 '2 ?"L" 1E
.7 d1 8 8 Q , ` ]/# I #Z &lt;= G +" '
I 2 f : #^':2 a = B A ^ '8
4 Z L
.0&amp; - 0&amp;"#B &gt;t" d# 2
~

‡&gt; " ) I L 5 4 #zc8 Bc2 .# # 6 6 'B .)B
l 8 A E L . G &amp; Y .7 F L ? T F L
! C ! 2 f Z A
2 1 L &amp;

Y 4 ) 2 Y&gt; 1 &lt;= Q L Q , ]B R 4
+ B , L U M , $ 6 .&amp;= &gt; # A
I # Bc2 K#74 8, F
.Q d4 8 6 ,"` X /2 Q % :8 6 R '4
+% ' # G"#2 " D9 " €HM . =

#3 I B B f @ l "B . l"B I # I # B I B G "
. :'&amp; !, G &amp; G 2 I V Gc2 G" " &amp;
. #zc: F , : 4 =n # . #zc: F 2 !,
.0 ) f Z '8
#J
6 A 0 ` . -e " †N M !A = G"7&amp; L 6'B
?"/ 4 &lt;= 67)2 /:$ " .7 .l ` 2 "1 - :
&amp; " &amp; .#8, @ 2 UH + #E CE V G B
.6&amp; 7 "$ 2 I ` 2 U&amp; E:
2 G &amp;
.# / 17&amp; G F L .&amp;= .##2 " I ; 2 4 GR
+"E CE ^2 +C$ 6 "4 :'&amp; G % L I ^2
x

.," . l"B O # ': DT G O = Y 4 ..#8, @ 2 UH
... 17 . ZA " != Y F zt . zA A
#zc : , : " Y$": 54 Z F"^) G 4 :+C7 0TC-
a R G I "$ L 18 f Z " G . &gt; '8
#J .
† Z !A 5 4 , ` A G "# A D T B 54 , :
6 z C 4 '8
#J 54 #zc: :'&amp; 6 . A G .&gt;
+ , F 9 .#) E I # B 2 0z 3:$ Y$": , 54 v# #
. $ , :
F E :
6 : ) T .#) E '8
I # A 0 )
c&amp; Y2 l @ ' &amp; %&gt; ` 74 6 2 f : 6 \, : 6 : M
5 4 , '/ " 1 0 `" . B # p)&amp; 2
. 8 " : 0 # 0# ' 0 , 2 8" b 7 a R 7 &amp; ..&amp;F
G ...6&amp; 7 Gt 54 R ,F " K 7 Y A X 0EL L TA
"B 6#L K 7 \ )TA GA ] / + m : '8 "L A L 4 ]nZ
.… :K 7 o 8 &amp;t .
.#) E 0 )E 2 0 8 &lt;= YE&amp; 6 X 7 = G€4
: L . ./ 6 : )
…

t , X F # - 0 ) T

« : Y G "- . :- »

«!" L N @ B I 54 &amp;%8»

! : &amp; .&amp; 2 .&amp; G

G 17&amp; .&amp;= a n &amp;= ):2 l" 9" = 6: )B #-
L B a R . "17&amp; G .#) E I # B 2 .#b#3:/ .# $":
0 d # 6 #178 !,;&amp; \"B= \ 78F 6 # 1&amp;
t oy ]` -A 0 A #- 6: m : '8 " Y#):/ " b
.  :G
p&amp; (0 C9 : A d : 8 ) :+C/ CE # "
"BA 6 f @ " != : ` - K&amp; Z
G , . , ' U):/&amp; f G 2 , : " f @
, &amp; 5 4 &lt; /&amp; 0# " 54
fF @&amp; . f '8

. #zc:
&lt; #3 /1 a &amp; . f G 2 , : &amp;A f @ .
F" 54 ? E: .7 &amp; . f A F d4, d4 X `
. /1B I 8 . Q &gt; 7 54 #zc:
. 5 4 Q F" = &lt;= . n#Z I :
G "# 54 P#Z 54 54 B 54 : I "$ Q L" M
.l ` 2 @ G , ` 54 A


$ ` l" 8 7 ZA ?C: - Q L" M G
F d4, d4 X ` a 8 H , ' U):/8
,t W" M !A a R , : 4 8 R 54 #zc: F L
.D&amp; E 17 " f @ " &lt; #J G
#J y '2 d &amp; G X&amp; 3 . Y#):/ . v# =
5 4 B b ' a &amp; #2 C 17 0&amp;, 54 .# "E'
0# C $ 0'&amp; @ 2 -e ' # :&amp; .# Q 7 T '
.It 3 0 /
.# 2 , : " ^ 01 :M Q 8 &lt;= \ 3:/8
G"1 :M 6 y U - L '8
G 6 8 ` .# / , 4A
0 4 ' Y 5 4 G"8 1: " K' 3 I = 54
! H1 Q 1: '# H ?C:- = ' 8 #E : , :`
8c&amp; p#)2 9 +C$ . \ : &amp; . 6 4
0 # :/ 8, ` . ? ) &amp; ': &amp; . 6 " X : &amp;
Gt F Z 08 1: X8 a 8 :'# N , 4 Y X/
._ : N 4 o B, . #1HT .&amp;= \ :7 zF A 6zm : " 2 6&amp; 7
+C $ &gt; , . E 6 / ( M&amp; , ':2 = .7
. F T R 4 # X/: &amp; K# ) .&amp; = I " 2 .&amp; &amp; + ,


6 " 17 V &amp; Q 4 E: "L '2 6 /
17 2 # 6 7)&amp; C4 &amp;, . , 8F C$ ##38 2 , &amp;
6 / " 4 6&gt; ` . ? :L 6zΠ54 6 / rF"8 , 2
. 17 , 2 8 " &amp;
. ) : L 6 $ #
T
"$F GA !F M ! F L
" 4 :)#2R Y A 8CT T : L Y :$
GA Z
T
"$F F= L (6 / # 6 / 6 /
H- 6^' 17 2 '2 6 '2 ?= &amp; G . .# / 6 $ #

.0&amp; &lt;=
I 2 4 &lt; -A Y` 1 R ) : .2 . 6 / &lt; F #4 L
, 2 # 67)&amp; +C$ . `F - 6 / :'&amp; ( A 2
" Y '1 2 #4 Y-, L 2 Gc N 17 2 &lt;F T S @B R
. { :Y) o F T 17 2 S Z . .7 m : '8
 Y7 B Q # 2 B ) :+C/ # "$ " &amp;
.(!"B
X/ :B . Y #178 . Z ): 0 0 / Y A X =
d l Y A 0 &gt;A #178 . G"17&amp; "B 6 B : +C$C
.6 17 6 F '4, a R 6 : 2'&amp; : \"#3 . #J X 54 G =
F E&amp; : 6 / #178 . K7 . 2 G &lt; '8
.Y&amp; c: Y :)8 0#'HL 0 , &lt; 1 &amp;
F T . : L B
9F a + X/B L
` . G &amp; Y :)&amp; ` .#'/8 0'/8 . 17 Y :)&amp;
.G &amp; &lt; Y
9 Y#E1: 0 2 ' [1 2 17 " f @ 4
.0 0&amp; / G &amp;, YTA . F # ":
%&amp;%' 2 : 54
, @2 .0T - C$ .&amp; = YTA .
. x :G t o" BA
Zm : '8 " &amp; p#
I # B 2 \= 7 :#B "2 2 4 7 "
2 f @ 4
l " BA 6^ " d&gt; @ .&amp; .
. 2 ‰ ` 2 Y$
d # ` . &lt; #J 54 v# # " . #4
Z 0 C
F" H- . Q &amp;t 54 B 6&amp; 7 Gt S T . T '
.6#^ 6 ^ f @ Gc2 ' 2 78F . F= f @
G , 13&amp; 2 f @&amp; GA 13&amp;
G m :Y&gt; L . Y` L
.kx :I / oI @&amp; . a R
_

oF &amp; c 0 #
+ 4
2 f @&amp; . B m : L
.~ : &gt;
. .&amp;= a# A m : 1HE # ) N M L
.{w : % o.&amp; $ M . .B"7: a .H )# ] ZA .n a L
f :8 %&amp;%'
\ : 54 #b7 b A 0#Bt Q &amp;e &lt;=
.6#- L " 6#^' f @ GA 54 a@
.l "BA 0:$ f @ 6/ &amp; =
.y" f @ .# :/ .# Q z " C :$ f Z
.!F E f @ 0 t . X# 8 " #' : f Z
f @ 1 
2 # '8
#J , " X&amp; : f Z
.0#
f @ 1 
2 # '8
#J , " # : f Z
.0#
! -c : f @ #3 ' 8
#J , " # : f Z
.0#
k

01$C1 f @ 0&amp;, ' \ $C #zc: , $ " \ $ f Z
.a R 6 ' 8 . .##'# H
# " I &amp; '8
#3 Y ' " g f Z
.« ` - » ( 3T f @ " I &amp; ) :+C/ CE
. 0#E' y, / 67 .l ` 2 17 0'2F 67)4
:Y#E1: #4 v M 67 .l ` 2 1 #J
. l ` 2 4 " 4 ' H2 z;8 B \ $ 54 : . 4
L .s 4 0 &amp;, \ $ B #4
, " 2 z;8 B :
" 0 # I #Z 54 z; G # '2 54 8 / . K M:8
.l ` 2 6 / " 4 &lt; '8

:G 2 9 C$ .&amp; 54 f @ G 4 =
6 ^ a R 0&amp;," ' 54 f Z " f @ A
.
2 R"'B 1
F" '2 54 '
#J " 1M f @ : B b
0 &lt;= 54 f @ ) :!" p&amp; ) 54 ,F L .#&gt; c

w

# " «I &amp; » a =2 '&amp; (I 1E Y X#2, . 1-A
. A &lt; F ( 3T f @ " I &amp; ) : -t p&amp; 54 +C/
&gt; , . 6 / ( M&amp; I &amp; 2 YT ) F" = f @ = 4
L L .l ` # dL s 4 s )&amp; B +C$

#J #4 f ZA C Y . ) :6 $ #
T
"$F
.( # , , '4
G 2 a R F 7B 1 :+ /L 0'2F &amp; " 4 17
1 B ' 1 ," ) 1 2 ? :'&amp; CT
? '&amp;
a R G ,
13&amp; . 13&amp; 6 &lt;= . "2 2F . 4 W 1
.I @&amp; .
=&amp; ? '&amp; B / 2 17&amp; G " 4 F 7B 1 c4
.Q , ' # ": .
v# 2 17 B / 2 &amp; 2 ? :'&amp; G " 4 ,") 1
.. vB .#N #Z . &lt;," `
2 .&amp; &amp; B / 2 &amp; 2
? '&amp; G " 4 B ' 1
. 2 9 Y ` 2 17
{

X 5 4 , : + G / 2 F L " 4 W 1 1
6 ' 8 . 6 $ #
T . 54 "B .&amp;= .# 4
.0 # +"&amp; a R 54
. Q &amp;FF F 7B 2 G"7&amp; B O &amp; ): ` O 17
) 0 $F F 7B :#B !F ,"` F 7B C$ .&amp;
+C/ CE 6 # Y$ . 0 $F 6 $ #
T
" . F 7B 2 CE \"`" &gt; 1 F 7B 2
.+C$ # 2 : 0/ M 0# C$

~


!


#`": .# / +" 0 7 0T 4 Y G"#2 " 6 :3&amp;
W H :@2 6 B"2F )&amp; l"9" . 0`F - , Q , :B 6 #
.Y&gt; $"
6 &amp;, 6 # v# : Q Z .# / 6 ‰ a R . 4
#^ . 6 , H2 6 r G" )&amp; 6 &gt; Ž&amp;"@8
.0 / , . 6 , '2 +C$
&lt;F 7B " &amp; G , l G 7 &amp; &amp; 6
0 C 9 0 2 Y ) :Y&gt; p&amp; ) 2 G" :)&amp; &lt;F 7B " &amp;
., , "2 &lt; F (F 54 0 C9 Y
+R .# / . 0 ` #178 " = V 6 L $ L
v# GA " ' p&amp; ) ' " 4 6 B " I &amp; 2 . #b
.G" ^&amp;
&amp;A " 8c&amp; ' ' ' 2 8c&amp; 0#2 ' 03 54 Y7 4
.Y7 ' 2
x

+ ' . 0 C 9 0 2 Y 6 $ #
T " 4 Y c:4
.ƒ"EM
:+ / L 0/ - 6/ 8 I 1 I ' R 0
X :7 54 0 E1 .+ 0 7 0 02 0 `
K #- Q"7/ )4 %## 8 F &amp; 6 . 4 .Q "H
5 4 Z l" C C) + )&amp; + ) Y )&amp; G #
+" &amp; 2 Y . `A `A 4 0 / 0 $ .$ . ) :p&amp; )
+" &amp; 2 Y . F F # '4 0n#$ 0 $ .$ . 0 #
0 G Y# , !"L p&amp; ) = &gt; / 6 / &lt; F (0 #
" F 7B 0&amp; ) 0'&amp; @ +" 54 0 - , 4 0 / ]B R
. )B B m : '8 "L 6&amp; 7 Gt 54 # Y# 0 ) 0
. :v&amp; o6 F zt " L X:7B 8" #)B
L 6 $ #
T Bc2 ] F" = p&amp; ) ] c8 R
:2 != ` #4 Y'` 0 $ &lt; $ ./ " l :2 `
: 0 2 † Z /&amp; #B z 0 # +"&amp; 2 Y . A
G" 7&amp; 0 / 0 $ " 4 4 : 4 0 / \ :7 D&amp; T K M&amp;
.0 # +"&amp; 2 Y . `A &lt; `A :

…

0 ] 'B» :D&amp; : CT 54 \ HM .2 B #$ L L
0) :/ 0 0 /):/ 0 .#2 %## : . 2 = «&lt;=
...F 7BC ) C4 Y 0#'L "2 ? :
:.#N Z 7 . " "N :Z L I ' G +" '
6 ^ A " \ 78F # B !,;&amp; GA B b 7 04 '
Q 7 l . +" # B 7 &amp; #4 .##2 " b A
.# / G 17&amp; l &lt;= F 7Bc2 6 B 6^ G" 78 &amp;
#178 G O + ` O , 5 4 17 , 5 4 6 .&amp;= .&amp; "
.Q 7 l '2 \ 78F . H- A " 6 /
G 7 &amp; Q 7 l G zc:&amp; 6 B " 6 †Z X A
0 #3 \= 7 Q ) G 7 &amp; b A @2 #
&gt; 7 &lt;= zc:&amp; . 6 `"&amp; L . &gt; 7 . ")B 0&amp; M/
E L &amp; . GcZ = 6 BcZ Q 7 l &lt; #zc8 0#Z 3
..6 4 6 " &amp; G 6 # G . E + &amp;
" L A " &amp; G : 8 0# C$ G 1M&amp;
@ M&amp; H- " 4 #4
67 6 '&amp; : C'4 Y'1&amp;
l " B B = 2 :'&amp; ..+ ) Y# )8 C) 6&amp; )8
!v7' 2 Y2 .#1 M .## d# @8 '/B


Q 4 M + 9 0 / \ :7 01 M l 9 .) 4
#8 Y72 # I ' L '/B F E G &amp; 0 N
yc 2 2 f G 2 ? :'B ]L" v1B 54 7 . "L " .
Y G Q B" / Q ` " I ,A .#'8 l &lt;= ]B R 2
.\ 0 / 2 YT":&amp; .X` X` " 2 YT":&amp;
0/ - 6/ 8 O I 1 R O l G 2 a = . ;B
Y 7 .+ 0 7 0 02 0 ` + /L
. : % 7
0 )# 0 0 / ) 0 .#2 %## : \"` ! B a =
`A 4 0 / 0 $ .$ . ) :p&amp; ) 54 0 $ /
.(0 # +"&amp; 2 Y . `A
Y 0 C9 0 2 Y ) : -t p&amp; 54 0 2 ! - /B
.(F 54 0 C9
p&amp; ) V C - . l 67)B G 3 &amp;
5 4 +" # ':/ B I # Z f G 2 ' .0 C9 0 2 Y Y&gt;
a 8 GA d p&amp; ) E' F"H8 d #@ 8 0&amp;F , 0# &amp; B"nZ
. 54 "$ # 54 0 ':/ ,"`" .78 6 I #Z
.6 # '8
G "9F 6 '2 . ] :2 B 02 )E
_

6 $ #
T "$ '1&amp; 6 Y Gc2 " DT R
0 $ Y `":B .)B 2 K#74 .F 54 "- 0 `" 0 2 " 4
- " U&amp; N . " U&amp; N . ‡) 0 &amp; 4 I , 0 7 07
s L 0 7 Y- &amp; 6 6 $ #
T Bc2 6 ' d Q F #/
6 $ #
T &lt; / G 6 'B 0b&amp; ) Q :M &lt;= 0H$ "2
) 0#&gt; 2 7 S Q"E Q 7 2 % .7&amp; 6
H4A A + T 6 $ #
T B sL 3 &amp; 6 +"# B ` / 54
. 2 H1B Ge +"EB Q #L A Q R F -€2
6 0z ) I #ZA , : 0 N 2 &lt;= 8 , ]B R
7 &amp; : " &amp; . 4 8 # 54 2 Z &amp; 6 "$ '1&amp;
p&amp; (0 C9 : A d : 8 ) :6 $ #
T "L U&amp; E8
‚, " )

( )

+C/ .2 6/L L != : ` - K&amp; Z


" $F E 5 4 '&amp; 6 Y'4 0 : 4 0/ M + 7
0 / \ :7 X&amp; J ") 6 ': 0 ` 4 6 $ #
T
0&amp;F X = 0 ) . # 0'&amp; @ 6 4 KL":&amp; ")B
yF s2 ‚ 0 2 .0 / 0&amp;
. E' 54 '&amp; 6 G / Y N I 2 Q #1@:/

. {{ 0 $ 4": '4 @ +C/ .2 %&amp;%' .&amp; % ( )

_

.K E U&amp; %8 ` / 04 -% 0 7
5 4 d$": E' D E CT X 0)4 E 0
.a R #J v \ @ Y c
6 0 z ) 4 K#B E: X:7 &amp;A 0 /):/ l .
.&amp; @ 0 &gt; 0 $ '2 ]z B 02 )E . 54 †Z .7&amp;
6
9F .#'2 : 0 ` 02 )E d# ` 4 '2 .
..#' `

__

" # ! $% &amp; ' (" )

W H G 7 &amp; . .##2 " . G = 2 &amp; . =
B" 4 &amp; ")B 0# R @ 0&amp;F, 0#B : 0#4"E F R
. 5 4 . 78 6 Bc2 G" " &amp; 0)# l . B &amp; :2 4F
8 y G" )&amp; G"'2 : 02 )E '1&amp; 6 "$
. "L " . 6 &amp; Y72
67 ] A +"# m : '8 " 0#Bt Q &amp;e ' 2 G" :/&amp;
._ : &gt; o &amp;, +C$ 67 ]#9F : 'B 67# ] 8A 67 &amp;,
Y / " ' :8 &lt;"' 8 4 # :/ N T = GA m : "
. w_ :+ 'B o # $ . 672 W 1:4
.0&amp;e qB 54 0# ' Y / , F &lt;= G€2 G" %&amp;
. W @ '2 U) . #'2 Bc2 0 , &lt;= 2 "`
L C TA ,F" 1 2 0LC Z Q &amp;e &lt;= 4 \ 3
Gt K &amp; )8 . #4 a# B @ 4 cH- 6 4 cH-A
#B ' Q &amp;e &lt;= #/ 1:4 . '8
\=7 I :4 6&amp; 7
_k

: # ?" L" , F . .&amp; / 1 I 1 &amp; :2 04 '
. #/1: X: d H# 4
Q #' ` B O 4 'B G .7 &amp; O 0#4"E W H
0 ^BA r @ 2 # B CE
R G ': ] 7Z 0# &amp;,
F 13: $ 0zCz B F . 4 A +C$ , d U1:8 0 #'
. CE 0 #
, / ^B 5 4 O 0 # &amp; Q #' &lt;= Y#7@8 . ?
&lt;,
A : F R 2 '8
\ : , " O 0#4"E
CE 6:# L R 4m :Y ` %
L 6 &gt; 4 I , '2 =2
. _ :I / o672" ` ,"'L #L
R 4
7 Z 6 RA B R 4m : " 2 '8 &lt; A b:
. w : oG 178
. : &gt; o!" : "B '8 m : "L
6 A Y 4A # B CE
R G ': GA AF L
6 '&amp;
A
= m : '8 " G ': l "B d# ` .
.kw :Q" 7 ' oG"' E8
_w

R"-c B 7 &amp; : F R &lt;= G F 2 +" ' . =
CE 0 # F 13: $ .#2 &gt; , 0 / \ :7 .
.6 $ #
T
5 4 03#E2 6&amp; 7 Gt 54 &lt; R ,F 4 F 13:$
G B &lt; 13: $ a2F )2 D /4m : '8 "L d9 "
._ :," o # "2"8 6z 672F 13:$ GA m _ : E o 2 "8
E . 7 &amp; #b74 F 13: $ 54 ,F " p&amp;,
'# `
" 2"8 y &amp; &amp;) :+C/ CE # "L 4
.6 / &lt; F ( 0&gt; +"# 54 \"8A B€4 &lt; 13:$
.#' $ +"# 54
13:/&amp; 0 A . ) :+C/ # L
+" &amp; 5 4 Y 0 A A \ - L XBR 0&gt; ' $
1J
. # &lt; F (XBR 0&gt; ' $ . b A 0 #
G m : '8 "L 6&amp; 7 Gt 54 I ` 4 CE
" $ # " T " t .&amp;= &amp;c&amp; G" E&amp; :7n

.w{ :\ % o # /8
#
T CT 5

T . ) :p&amp; ) 54
0 &gt; T . 0&gt; #
T @ T . @
_{

d 0 # +" &amp; '8
7$A F . I 2 # # .#2
X:
.6 / &lt; F (I @
BA 6 4m : '8 L 4 O
O 0 #
. … : ) oa B= 13:$

` . 2 &lt; F (
= Y 4A) :+C/ # L
. &gt; /
&lt; F (
L . G"# BA : L Y 4A) : &amp;A L
.0) N . vB .2 a
]` M: $ 01&amp; @ 0&amp;" p&amp;, 0#Bt Q &amp;e &lt;= . 4
\ : ? 2 6 L N 0#4"E , / =M8 F" = F R
G , 4 a R #J 9 J 6 G 6 . 4 #J # "T"

6&amp; 7 Gt . R"-c B .# 8 L ! :4 4 =
#1/ A U Y # 7 &amp; C4 01&amp; @ p&amp;,
.U H
#b
.&amp; = m : '8 " 2 .&amp; =
@ 2 L
._w :\ % o #^ `A 13 6
A Q =
_~

C 4  0' oG") 18 67 ' #b
R m : &amp; L
.0 / \ :7 U4 " " 2 7 F 7B R B &amp;
. 2 ' $ ( ) 1 ; « '8
R» \ : 54 ,F L =
\" ` 0 p &amp;, Q &amp;e . 0 ` ,F G '2
6 'B 0)&amp; E ƒ"E . + 8 4 : 8, #$ L # p) =
6 $ #
T CE F 13: $ Gc2 U ):B
5 4 JF 0 / \ :7 # p F R
G , @
\"B= G 1J Y &amp;% \ " b " $F #
R
" , + 7 2 )T +C/ # "$ G G 54 "-
.6 8 # ! R
v# != B : ,F" G S"9 Y72 S EB = I 4
A &lt;" `" . `"2 G"7&amp; 0 # F R &lt;= . "

9F B : P#@ Gc2 " DE&amp; 0)# L 0 2
. #4 F J 0 ) 0#Bt L F RA Y2 /1B . :-
6 8 L .&amp; G .&amp; . v# F" = ,F" Gc2 Y&gt; L L G 4
: '8 " L
6 7 ]# 9F : 'B 67# ] 8A 67 &amp;, 67 ] A +"# m
._ : &gt; o &amp;, +C$
_x

. .&amp; A 67# 4 ] 8) :6 $ #
T
"$F "
.
F a &lt; F ( "$F 0 $
\ : 2 6:7/ 8 " 8
CE Y L F 13:$ Y L
Y L 68 .&amp;, !A " B
0zCb Š 1 &lt;= G +" ' 6 $ #
T
"$F
.&amp; + :2 '&amp; Y&gt; G G 4 &lt;F # B : ,F" G F
F 13: $ :1
Y'` '8
G 4 " B C$
2 UHB L # B Y# ` 04 ' CE A \"BR X =
+ 7 2 ) TA +C/ # " $ 2 Y 0 / \ :7
"B I "$ 0 # +"&amp; G" / 2 Y '#$ : . G") E
C $ .&amp; 2 .&amp; :&amp; . B C4 .##B 8 #J .##B 8
.« B ,
zA 0# C $ " U# )8 54 + F , 0#4"E W H =
6 6 : d ` .# / \" L .#2 K# c: 54 F 2
#4 = &amp; d 4 8 G
GR Q"#2 # '8 0 / \ :7 2 a/ :
. Te 3 2 Y# : D# /: CE 2 $
0#4"E W H &lt;= 6^B 54 #E ]#2 0#B : 0 &amp; H :'8
0 1 M 0 2 B 6 0# &amp; W H &lt;= 7B . cH- L
.6 # g : I 6 8 0 / \ :7


I ,"/ # &amp; 4 54 @:B +C$ G 2 A 7 &amp; =
P#@ . 8"1 ( ) b . W H "#Z ," ` Y 12
!," 4 G b P#@ ., ' $
) P#@
# A

9F 6 #J $ a ( ) #/ 2 2 ) P#@ 0 C'
,F" = r Z » :
9F B : P#@ L L 6
.0# @ F" Q 54 v M Q " E 0^4 )
f 8 fC .# B€4
7 . . 0 y 6 &amp;
.«0 &amp; H 54 G "- .#2 67 #2 a R t U M d# ` d 0'N
: CE 2 #B : 0 &amp; H + : ! -t Y# , =

7 . . + + F 0 T " p)8 B .&amp; ,
Y 2 6 8 L 54 . / &gt; 1 6 %8 6 , F c4 a R d
D E CT '2 . 0T - = #4 \ B Q L 54 0:L;
.\ 3 E' CT '2 v @ l" N
= -A . G = Y&gt; 4 . 0 &amp; H X: 54 ,F A
\ / #32 0 Y- &amp; BA Q # + , B : ,F"
&lt;= 4 ., :B . d# 6 $ G :&amp;FR ` &lt; " \

I Z G 0L, T "$F
])8 0 - , ," "
. '8


" B : ,F" Gc 2 ] G U $ L a R `
Q &amp;e 4 .6 $ #
T CE 0 # F 13:$
&lt;= 2 = Y 4 d9" . b 54 S E8 0&amp;" p&amp;, 0#Bt
#b
.&amp; = m : '8
L 2 .&amp; =
&lt; ‘#E
._w \ % o #^ `A 13 6
A Q =
.  :0' oG") 18 67 ' #b
R m : L
Y ` %
G = &amp; " ' :` +" L . ) :p&amp; ) 4
67 F"13 " "L GA I / . , !, B ` a =2 G &amp; &amp;
. &lt; F (Q / 678 n#$ ] 2 L

0 5 4 " -, 13 2 0)&amp; T ," &lt;= 4
., '# K M&amp; " W, T '8 " .&amp; =
: '8 L 4 6 8 &amp;FR 6 ` A 6 &amp; qM&amp; A
o6 8 &amp;FR 6 ` A 6 &gt; 2t . D T . B" - &amp; G Q `m
. _ : F
T
"$F GA
9F y .2 . p&amp; ) 54
:`F, 54 ' . ; 0&amp;FR d4 # Y` %
G ) : L 6 $ #

" t .&amp;= m :A L 6z ( # 6 2 : '2 3 &amp; 6 G G 0 54
k

. 6 . 6 : A 6 8 &amp;FR 6 2 ) G &amp; 2 6 :&amp;FR 6 :' 8
P#@ Gc2 U )8 0&amp;" p&amp;, Q &amp;e &lt;= Y c8 . 4 o†Z
'8
" d2 8 N @2 , F "^4 .&amp;=
9F
. (F - #J 6 $ #
T "$F G / Gt 54
0L, E ," " &lt;= 2 " '8 .&amp;= +" C4 H 0'&amp; @ ,
.&amp;= !, &amp; YLm :%&amp;%' 2 : 54 Y&gt; '8
.# 7:
'# ` \"B= 13&amp;
G
0 F . "H 8 6 /1BA "4 $A
.w_ : % o6# F"13 " B
0#B : 0 &amp; H .# /: '2 '1&amp; " &amp; A
;/ v#
9F P#@ G 4 0# C$ 0'&amp; @ K M&amp;
v# +C/ CE # "$ G 6 0n&amp; 2 : &amp; N 6
&amp;A " C$ .&amp; : . .# / 0 ` . ;/ 2
0 v# ..#4 ) .# / '2 '1&amp;  2
l @ G % # 2 &lt;"B c2 678 A R » :
9F "L '2 P#@
.«&lt;" 8 4 K - G 2 " 4 U4 G 4
U&amp; E 72"2A B #$ L d 8 U2 H8 &lt;= P#@ Q F '4

9F
y &amp;A» : # zA
G '2 L 04CM 2 d&amp;"2 #

13&amp; 67# 0 N C4 :#E G
]'N B"'#NA
.«67
k

*
+, ,-. /


l `C LF - B 0 c/ &lt;= 54 G"4 H: G"#2 " ‡ : &amp;
.I 1 ItFt I ' "L 9F '
# : G"1 &amp; 0# 1 6 : X = 0 &gt;A G 7 &amp; 6 B a R
+ 7 r : $ 5 4 U ) 6 G .# 6 = 2 # : 6 2
X = . X = 2 # : G , Z p&amp; ) Gt . Y&gt; /
..&amp; 0 &gt;A . + 2 # : A
. + " ' 2 J 6#^ v# 8 O dL " 54 O =
6 '4 , G"7&amp; L .G"` M&amp; p# . 6 "'L : 0 H F 3T
0 '2F X = &lt;= Y #H'8 0 ) " v# : = # "
6 9 J U# )8 6 /:&amp; 6 ")/1# # I
. #3 ? : + F" ^ X 54 0 b : 0#EM@
. + "' Y# 8 01#M/ 6 8 #`"8 C- . G" )&amp;
0 # $" 2 + : 1 6 '8 . 6 1&amp; E8 X = &lt;= F ,
&lt;= Y #H'8 . 7 &amp; #2 Q , ' + 7 +C$ d&gt; Z 04 '
k_

.# # 8 Y#E1: E#E- ]'9 L B I 3:$ X =
Q , ' + 7 . C !" p&amp; ) 6&amp; 7 Gt 54 I `
.QC '
0 &gt;A # :2 O U M .)B O 0 / 2 +C$ DE&amp; Y2
%&amp; !"9"1 , : ` 2 v# .6 #
G "9F X =
. (F M G G" 1: I ' G 1M&amp; 0 '2
= - G 17 a R &lt; , 2F Y 9 0'2F X =
Gt . #b G 17 " T . 0 / \ :7 "^2
G"M$
&amp; c8 6 '&amp; m 17 D&amp; T &lt; V p&amp;,
.~ :G t o...6 ' 54
6 ' \ 2FA 6 0 / f 8 54 0'2F 0 &gt; + 8 3 &amp;

" $F 0 $ l 8 y ƒ A ? EB K@7 lF"
0#Bt L 0&amp;t :I #Z 0'2F =
9F a + 2 L
.6 F" ` W 18 0 &amp; Y A l ` D#)T p&amp;
0 # A #4 v# . # : \"` 0 / Y A d ` L
. F 2 .&amp; . " ' F T : a R l Z L , :`
BA G A = ]'H B L , :` 0 8F G Y +" '
. , :` 0 `F, "3 2 .&amp;= . A G % = I 2A 54 v#
.G H#@ 2 X' &lt; " &lt; J 4 a R 6 "8
kk

. 2 0 &gt; I ; B G O U M .)B O . G a =
G" 7&amp; B 2 r Z , :` 4 4 # YE&amp; 6 != , :`
.
BR 6 $ #
T "$ 0'&amp; @2 0&amp; M$ X C8
" &amp; «.#'L" +C » \ : 54 ( ) 6# .2 L L a R
d # ` . , :` r Z #4 d : 8 6 0 / \ :7 . =-c&amp; G
^4
\ :72 # 4 G"7&amp; G r @ &lt;= . 4 .+" '
7) 2 # - &lt; #/1:2 #E2 &gt; L ?C:- 8I L ?C:- 2 4F
"$F 0 /2 G"7&amp; G . EEL -"/ M$ B 0 2 @
G . # $ b&amp;, A D#)T .#2 %# 6 $ #
T


\ : = &amp; 0 z L T /1 &gt; T &amp;, F G"7&amp;
E M &lt;= . :8 4 . 4 6 $ #
T "$F 0 $
.y 2 &amp; : G"7&amp; G " &amp; C4 EL B G
p&amp; K 0&gt; Y` [1 R

( )

Y .2 Y`F c$

0 &gt; z Cb 4 L L p&amp; K :&gt; 4 L L # 4 G"7&amp; Y
G &amp; 6'B L p&amp; K 0&gt; '2Fc4 L L p&amp; K
.p&amp; K 0&gt; :$ . \ ` Y .2

. ~w 4": 0# #8 .2 =# 8 72"2 .2 )
"2 ( )
. k 4":
"2 .2 ) .2 ( )

kw

! " G 7 G Y 54 I ' G Y &amp; =
! H N ! M1 6# . 2 0# #8 .2 A 5N"#/
'# ` "B 6 #J W )$ .2 Y# - 6$ .2 %3
. . 4 Y 5 4 "H # 6 Y G d 0 &gt; 2 # 8
" 1L , :` 0 8F " E&amp; 6 6 B " .7 G" 1
6 &lt;F L ? I
6 F » ..&amp; : 0 ` . "B 6
.«&lt;F"N ':&amp;
d# + ":1 , :` \ 2 G"7&amp; G ` X&amp; 3 . =
Y ) : 6 ' &amp; 6 % :&amp; #1/ # 1 # lF /:&amp;
!" , ) B ! C 2 f R s M:&amp; '2 = # :&amp; . 7:
. #J v# +C 2 U&gt;Π) v# 8 + "' Y# 8 2 &amp;FA
. l 18F " / 0&amp; J 54 0 8F .# ) ^B 54 , :` 4
G .&amp;= .# 1 M: . 0 E # "T" )8 G Y#):/
L 6 1 54 6 ^ : 6 ' . 6 3 " O %&amp; O
Gt . r :$ 6 #3 6 /1B " &amp; G 6 /1BA 6 ] "$
0 # $ \ LA a R Gc2 6 p&amp;, Q &amp;e ^2 =-
.# # ! 0$ &amp; @ Y#B " #E 0 # D BA

L " B .)B :G" " &amp; 6 B 6# :/ 6# / .#2 G %# &amp; .&amp;=
. BC4 P#Z L a L " &amp; B #J
"$F L A
k{

6 B 5 4 "3 2 X = 0 &gt;c2 # : 7B .
Q &amp;e f :B K # 6 #2 #4 G" I /:&amp; 6 8 6 # g :
‹cHM Y :) 6 , :` 54 0 &gt; 2 B 0&amp;" p&amp;, 0#Bt
'4 Z " 2 a " 2 =-cB "$F
"L f :B K#
GC4 GC4 " 2
# 8 G ( ) " 2 Q /: a 8 54 .# ) '2 6 2 ` L
" Y2 G" %&amp; p&amp;, Q &amp;’ 8 v# 6 , :` 54 0 &gt;
6 :H$ "2 # YT 6&amp; 7 Gt G 4 2 =- a/ : .#
# &lt; # H -"/ M$ 2 6 6 B" d
" &gt; $ 8 3 8C&amp; c8 #B ' %B \ $ 7) 2 @:
. Z " 8 .&amp;= 02 )E . .# : .#'2 : . a R 6 # 8
.Q "1 €HM . +"E' # C$
Q " T .# lF @
6 A 6 B" d 6 :H$ "2 # ] T p&amp;, a =
8 ": $ "4 1#'9 / )#)E2 6 '2 .
P$ -c: + : P&amp;F 8 &amp; c8 &amp; J ' , t
6 &amp; )8 6 H 9 + 8 d " &gt; $ 8 3 2 $A "/
.«6 &gt; E2 F"B 6 18 6 &gt; : 6 :B &amp;, "L 6 F,

.  0)1T a ' D:4 2 : 54 Ž# ) P#@ 0 C' " ( )

k~

.&amp; 7 E' = I 2 . , :` G€4 " 0TC-
X !" &lt;= ItF . G &amp; &amp; L X = 0 &gt; # :
2 G &amp; &amp; .«? '8 K -» : L : 2 @ EL F" ^
#' $ 6 4"1T .#2 Q 4CM f"7@ F z .# / &amp; 18
6 Bc 2 6 #J Y L 6 /1Bc2 6 A 6 4 .0#EM@ 6 ) E I F
C 4 !":1 2 6 0# A +" ' 54 :' 0B 7 ! R . "/#
.I ' 2 A B , K &amp; != , :` .

kx

2 1 3 01

Y2 U H 6 B"B L B,C2 #2 " $ F '@ " 4 A
CT G" H &amp; L . CE 0)E $ $ 6 N Z ; . "
17 2 # G" 7)&amp; 2 G" 8c&amp; &amp; &amp; $A f 8 .
.! - F 8 W 1 f @ 2 F 8 W"/1
6 F 7B CE 12 6 $ 1 67) = 4
0 &gt; 1 5 4 &lt; !=
9F a +
" R 6 B !"$ / &lt;F #:- = # c8 54 6 '
6 &amp; &amp;A G" &amp; 07 Y A ` ‡) 0 &amp; 4 I , 0 7 07
. CE 54
# C$ 8; " B ‡) G 2 ' an X# B .)B
. . 01 :M ,C2 . .# , .# / . ? t #4 f :@&amp;
) X = -e ' 1 ) X = 6 ' 4 :Z
X = 4C- 2 c&amp; Y 1&amp; X = &lt;= '2 G"7&amp; L
.
9F a +
F"E &lt;= &lt; #J &amp; = f :&amp; G 7 3 &amp;
#4 I Fe ?C: - 6 1: I"$ !,;&amp; L G R T"Ek…

^ Q ` \F : '/ 0# C$ " G"E4 "L .#2 #2
a/ : . F `A A 0&amp;"#B 0# &amp; 6 B"nZ 54 .# / .#2
.&amp;F" c . )B / 4 a R d #4 q-F L Y&gt; / 54 &amp; @:
T l 8 2 B A B '4 "L &gt; $ 54 07 Y A l 8c2
" $A
" $F 5 4 6 7 G m : '8
L 6 $ #

. :\ % o0 /
. 6 #3 07 Y c4 "$ 0&amp;t 07 Y 54 67 G Y &amp; 6
.6 $ #
T I :L 2 &amp; 6 G F" c .# / &gt; $
.##7 0 c/ 2 ]/# GR / 0 c/ 4 6 6 2 ! : &amp; G
. 0 #&gt; 0 c/ 7 .a 2 # : ( :)B : .##B A
.0# 1 Y&gt; / L 6 $ #
T
"$F
/ . Y 0# @ 0)#)E F ze 54 ]: z L
G" 7&amp; G F"E :&amp; 6 $ #
T +"E' Y'4 . B
2 A /1B I 8 . / F :- L
9F a +
#B $ G" 78 G G , 2 c &amp; '1&amp; G &lt; Z &lt; " , 2
G 2 U # &amp; a R 54 6 $ #
T
"$F . 0)#)T
/ 5 4 0# 1 Y&gt; / . 0 c/ 0&amp;A 54 9F 'B # 7 B
6 7)2 4A
" $F CE 2 6 B &lt; #J 54

Télécharger le fichier (PDF)

الحقائق الاسلامية فى الرد على المزاعم الوهابية لمالك بن ابن الشيخ داود.pdf (PDF, 334 Ko)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIPDocuments similaires


fichier sans nom 3
dhjdgz
hdgj
dar presentation copie
fichier sans nom 10
fichier pdf sans nom 4

Sur le même sujet..