الميثاق المتجدد .pdfNom original: الميثاق المتجدد.pdfTitre: ??????? ???????Auteur: Admin

Ce document au format PDF 1.4 a été généré par PDFCreator Version 1.2.3 / GPL Ghostscript 9.04, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 18/12/2011 à 21:52, depuis l'adresse IP 197.253.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 899 fois.
Taille du document: 538 Ko (21 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


‫ا‬
‫ز‬

‫ا ز زة ‪،‬‬

‫ز‬

‫ا ز ـز ‪،‬‬

‫‪ -1‬دأب ا‬

‫ـــــ ل‬

‫ون‬

‫ا‪ $ %‬ت ا‬

‫دل ا راء‬

‫و" رب !د د ھ‬
‫ن‬

‫ا ‪ .‬ش ا دا‪,‬ر ن ا‬
‫و ‪0‬أ ر و‬

‫ا‬

‫‪ .‬ذك ا‬

‫ر‪+‬م ن أ‬

‫و‬

‫نا‬

‫ر‬

‫ا‬

‫م‬
‫را‬

‫از ن‪ .‬ن!‬

‫ھ‬

‫ا‬

‫س د)‬

‫نا‬
‫و‪ 1‬ر‬

‫ر‬

‫‪0‬ا‬

‫وا و ت وا وا"ف " ل ا ‪3‬ر ت وا ‪$‬طب ‪.‬‬
‫‪ -2‬ان ا‬
‫ن‬

‫–‬

‫ك ‪3:‬رار‬
‫وان ذ ك ‪%‬‬

‫ة–‬
‫و ر‬

‫ا ‪9.‬‬

‫‪,%‬م ‪.‬‬

‫‪ -3‬ان زان ا ‪1‬دل وا و‬
‫ا وداء إ‬
‫@ م >و‪7‬‬

‫ر‬

‫‪ .‬وا ‪9.‬ل‬

‫ن ‪.‬و‪ ) %‬م ن ذ ك ا ‪$‬ط وة أو ا ! ه أو ا ‪ 3‬دا" و‪%‬‬

‫‪3‬رة ا ق و‬

‫ا دأ ا>ول ا‬

‫‪.‬‬

‫إ‪ $ %‬ر ‪ 3$‬ت ذوي زاھ‬

‫ن ل ؤ)ر‬
‫‪$‬ذھم‬

‫ا‬

‫! أ ) ر ن أي و" ت ‪ 7‬إ‬

‫نا‬

‫ر إ ‪ 0‬أ ‪9‬ه > ‪ 0‬ا‬

‫ان ‪ 3‬رھم و‬
‫م‪.‬‬

‫ت وا‬
‫ل او د إ‬

‫م و ! م ن دي‬

‫رس " در‬

‫د ر ؤو م ‪.‬‬

‫ن ‪. %‬ل أھ‬
‫ط‬

‫ن‬

‫أ‪ 3‬ب ا د‬

‫دل ط ?‬

‫أ وا م‬

‫‪ -4‬ان ا‬
‫ا! ?‬
‫ط‬

‫‪ A‬ا د ‪.‬راط وا ‪ 1‬ل ا ؤ‬

‫?‬

‫ا د ر وا ‪ $‬ذ ا ‪ .‬رار‬

‫طرق وا ‪ B 3‬ا‬

‫ا ‪ .‬ون أ‪C 3‬‬

‫أ )ر ن أي و"ت ‪. 7‬‬
‫وان ا‪ @ %‬دة ن ا ط " ت ا ‪ "9$‬ا‬

‫و‬

‫ا دف إ‬
‫@‬

‫إ راك‬

‫ط‬
‫ور‬

‫ل‬
‫ا ‪.‬درة‬

‫ا‬

‫‪ -5‬ن @ و‬

‫ق وا ‪.‬درة‬
‫ھ ذه ا ‪.‬د‬

‫ا ‪9‬ل ا رأة و"‪ 7‬ھ ا‬
‫أ ن ان ا‬

‫ا دا‬

‫‪،‬و‬

‫ج إ‪ %‬إ‬

‫ن‬

‫ضا م‪.‬‬

‫ان أ ن ن إ‬

‫ا را ‪ 7 G‬رورة‬

‫‪.‬‬
‫‪ 7‬ن‬

‫ر‬

‫ا ظ ر د‪$‬ل ا‬

‫رع‬

‫? ا د ور وا ‪.‬وا ن ذات ا ‪ 3‬أ‬
‫‪ 3‬د ق ا‪ "%‬راع ‪ .‬و‬

‫‪:‬‬

‫ھو آ‬

‫ا‬

‫ح و‪%‬‬

‫ا @ ز وا‬

‫ا ‪.,9‬‬

‫ز ا‪! %‬‬

‫ا ‪ $‬ذ ا ‪ .‬رار ‪ 3$‬وص‬
‫ا !‬

‫?‬

‫‪ 0 3$‬أ‪ C 3‬أ را ط و‬

‫ا ‪ 7‬وون‬

‫ر‬

‫دا‬
‫ا و‬

‫ت وا‬
‫‪.‬‬

‫ا‬
‫رسذ ك‬
‫ن‬

‫ل‬

‫ـــ‬

‫أو ‪ :‬إ دة ا‬

‫د ث و ‪3‬ر ن ! و‬
‫! إ‬
‫ان إدارة ا ‪,‬‬
‫ا !د د ‪3 $‬‬
‫" ون ا‬
‫ا ‪9‬ؤم ? ا ‪ 7 .‬ت ا ! ء‬
‫‪. ,‬‬
‫ا‪ 3 $‬ص ا ‪ .‬ب وا ! س وا د ر ا‬

‫! ا‬
‫!ل‬

‫ج ‪ ! N‬زھ‬
‫و!د دھ‬
‫‪ -1‬ان إ ! ز ا م ا و و إ ا ‪ .‬ب "د‬
‫!ودة ا ط و وا ر ا ‪9‬ز إ ا‪ 1 %‬ط "م إداري ذي !ر‬
‫ن ن دا‪ $‬ل ا ! س و‪ $‬ر! ‪) 0‬‬
‫أو‪ ، %‬و ج إ ا‪1 %‬‬
‫و‬
‫! ل @ظ‬
‫ج إ ا‪ @ %‬دة ن ا ‪ 1‬و ت وا )‪ .‬ا ر"‬
‫‪.‬‬
‫ن ر‪+‬ب ا‪N‬ط‪9‬ع أو ا‪@ %‬ـــ دة ‪.‬‬
‫ا ‪ 1‬و ت و ‪$‬ز و!‪1‬‬
‫ج دورھ إ‬
‫ا !س‬
‫‪ -2‬وان‬
‫إ ! زا و و) ‪ .‬و‪$‬د‬
‫ل ا>دوار ا وط‬
‫@ـــ ت ‪.‬‬

‫ھ‬

‫!د دة‬
‫‪C 3‬ا‬

‫ن‬
‫وظ‬
‫ا زود ‪.‬در ا‬
‫ل ا ‪.1‬ود ا ر‬

‫ن ن د‬
‫نو ‪1‬‬
‫ھ ‪ ,‬م‪ ،‬وھ‬
‫‪ 7.‬ت‬
‫? ا‪P‬ر‬

‫‪ -3‬ر ت ا وات ا>‪ $‬رة اھ‬
‫ن إ‬
‫ود و ا‬
‫)‬
‫ظ ھرة ‪3‬‬
‫ھ ‪ ,‬م وا‪N‬ط‪9‬ع‬
‫ا‪ .‬و ا ظ‬
‫ھذا ا !ـــ ل ‪.‬‬
‫ا ‪P‬ر‪7‬‬
‫ا‪N‬‬
‫وان ھذه ا )‪ .‬ھ ا ل ا> ! ? د ن @‬
‫و وع )‪ .‬ا ع ‪.‬‬
‫ن ن ھذه ا ‪ 3‬وص و ك‬
‫ت وا‬
‫نا‬
‫وان ا ‪ ,‬ز‬
‫و ورا ‪.‬‬
‫ا ‪.1‬ود و!‪ 1‬ذ ك‬
‫@ وا و‪7‬وح وذ ك !‪ 1‬ل ا و) ‪,‬ق ا‬
‫ان ا ‪ ,‬ز‬
‫‪ 0‬ا را" ا دور‬
‫رھ ن إ رة ا ! ? ن ! و‪ $‬ق ! ز ون‬
‫وا ظ ‪.‬‬

‫‪:‬ا ط ا‬

‫ـ ‪:‬‬

‫ا ة‪.‬و ن‬
‫ن‬
‫ن‬
‫ر ط‬
‫و‬
‫‪ -1‬ان ا ‪P‬ط ا ‪3‬‬
‫‪1‬رض‬
‫ن وا ن ن ا وادث وا ‪ $‬طر ا‬
‫ا ؤو ا‬
‫‪ %‬ن ا @ر ط ‪ 0‬ي و!‪ 0‬ن ا و!وه ‪.‬‬
‫‪$‬د و ا ‪ ,‬ت‬
‫! وزھ‬
‫د‬
‫ر ا ! ل‪%‬‬
‫وان ا‪%9 $%‬ت وا زات ا‬
‫ا ‪ .‬ل وا ‪3‬دي زم‬
‫‪ P‬ا‪ @ %‬ح‬
‫و دل ا‪ %‬ت ‪.‬در‬
‫ا‬
‫‪3‬ل ‪.‬‬
‫دم رار‬
‫و!د إ‬
‫ن وأزوا! م‬
‫لا‬
‫ن ا ‪$‬د ا ط‬
‫وا ‪ 1‬ا ! د إ‬
‫‪ 7‬ن ر ا د‪$‬ل و ! ‪ 0‬ن ! وا ‪ 1‬و ض‬
‫د م‬
‫وأ ‪ ,‬م و‬
‫ن @ ت ا رض و"ت ‪,9‬م و ‪ 1‬وم ‪. .‬‬
‫و ھ ذا ا ‪ 3‬دد ‪ 1‬ن إ د ن ا ن إ ذوي ا‪ 3 $%‬ص ‪ .‬و و‬
‫ا" ‪ 7‬ا ل ‪3‬رف و م ‪.‬‬
‫نا ‪P‬ر‬

‫" د ا ؤوا " ا ‪ 7 1‬د‬

‫‪ + -2‬ر ‪ $‬ف ك ‪ ،‬ان ا‬
‫ن ‪P‬رب "‬
‫‪,‬تا‬
‫ا‪1‬‬
‫ن دار ا ‪ 7‬ء "د ھ ت ا‪ N‬داد ذا ا روع‬
‫وان ھ ‪ ,‬ا‬
‫ز ا و! ود ر ‪ 7‬ت ا‪ $ %‬راط ‪ > 0‬ب ‪ %‬أر د ا ‪ $‬وض‬
‫و ‪ $‬رج إ‬
‫ــــ ‪.‬‬
‫ا ‪7 1‬د‬
‫وأ ن م ان ط و ھو د و م إ ا‪ $ %‬راط‬
‫ن ف ر ت‬
‫ا ظ م ا ‪ 7 1‬دي ن وا‪ ,‬د ‪ .‬و‪%‬ن ا‪ $ %‬راط ‪3 $‬‬
‫و ن‬
‫ا@‪3‬‬
‫از‬
‫ر" ‪3$‬و‪ 3‬وان ا‬
‫ا نا ط‬
‫ن ! ‪ .‬و ن ا ‪9$‬ص ا ‪ 1‬رة ن‬
‫ن درا ا ‪3‬‬
‫ر‪G‬ا ة‬
‫‪" 1‬دا ن ر ت ا ن ن ! ) ‪.‬‬
‫‪ + -3‬ر ان ھ ذا ا‪ $ %‬راط ‪ %‬ن ان م إ‪ 1 %‬د ا‬
‫ا د ‪.‬راط ‪ .‬وا‪ N‬م و‪ 7‬وع ن ! ? !وا ‪ 0‬وا‬
‫ن أو‪ %‬وأ‪ $‬را ‪.‬‬
‫ا‬

‫ورة وا داول‬
‫داف ‪3‬‬

‫ــ ‪ :‬ا ! ــد‬
‫ج إ !رأة و !‬
‫ان د ر ف ا ‪ .‬د‬
‫ب ا م ا ذي أ !زه ا ف ‪.‬‬
‫ا ذي ا رى ھذا ا‬
‫‪:‬‬
‫وا ‪ 0‬ن ا‪ %‬ر د‬
‫‪ -1‬ان دم ا ‪1‬ر ف ‪.1‬دة ا ر‬
‫‪ 3$‬وص ھ ذا ا ! ل ‪.‬ھ و ‪ 3.‬ر‬
‫ا ‪. $‬‬
‫‪ -2‬دم ا ‪$‬راط ا‬
‫‪ -3‬دم إط‪9‬ع ا‬
‫ا‪ N‬داع وا د ر ‪3 $‬‬
‫ا ‪.1‬د ‪:‬رادة @ردة ‪ .‬و‬
‫‪$‬ص ا ر‪ $‬ص‬
‫‪.‬‬
‫ا ‪.‬ررا‬

‫ن‬

‫ف ن‬

‫ن ا‪$‬ل‬

‫ن ا ‪ ,‬و‪ 3‬دوق ا‪ N‬داع وا د ر‬
‫م‬
‫ون و !‬
‫ل ؤو ‪ 0‬ا‬

‫ط ق ل ود ا ‪.1‬د ‪.‬‬

‫ن ھ ‪ ,‬م و ن ‪ 3‬دوق‬
‫ا ‪ "91‬ا ‪$‬‬
‫ن‬
‫‪ $‬ص ! وء ھ ذا ا>‪ $‬ر إ ! د ‪ 1‬ض ود‬
‫ا ‪ .‬م وا!‬
‫‪ .‬س ! م‬
‫دم إط‪ 9‬م‬
‫‪ $‬ص ا ‪ 3‬د"‬
‫وظ ف ا> وال وظ @ ! دا ‪ .‬و‬

‫‪ -4‬ان إ داث "‬
‫‪ 3‬دوق ا‪ N‬داع وا د ر‬
‫‪.‬د ا ‪ .‬د ‪.‬‬

‫ب ا ودا‪ " ? ,‬زاد ن ا‪%9 $%‬ت و !? إدارة‬
‫‪ 1‬ض ا ود ا ر"‬
‫ا‪ !N‬ز‬
‫اط ?‬

‫‪ P %‬ا @ر ط ‪ 0‬ن ذ ك ‪ ? %‬ن‬
‫‪ -5‬ان ا ‪ .‬د ‪N‬ن ن‬
‫و رت ‪ B 3‬أ‪ $‬رى‬
‫‪ 0‬إذا‬
‫ط و ره ‪ .‬أو ا د وة إ ا @ ء ‪$‬‬
‫د ـــــ ‪.‬‬

‫را‪ $‬د م ا‬

‫ـ ‪:‬‬

‫را‬

‫ن ھم و دھم‬
‫@ د ان ا‬
‫‪%‬ت ا ) ‪1 ,‬دودة‬

‫‪ @ %‬ان ‪ 7‬ن " ون ا‬
‫ا ؤھ ون ) ل ا>طراف و ؤازر م دا‬
‫ل ا ‪3‬ر ‪.‬‬
‫ن ا داة و ?‬
‫‪ @ %‬ان ‪ 7‬ن ‪ .‬ررات ؤ رات ا‬
‫‪.‬‬
‫!ل لا‬
‫ارض ا وا" ? وذ ك‬
‫‪ .‬ق ھ ذه ا ‪ P‬ت‬
‫ل ‪%‬د ن ا‪ 1‬ل‬
‫ـــ ‪:‬‬
‫ان ط ق ا ‪ .‬ون ط ‪.‬‬
‫‪ -1‬ا ‪ 1‬ل ‪.‬وة‬
‫‪.‬‬
‫‪ 0‬ا @‪3‬ل ‪ 31‬و ‪ 32‬ن " ون ا‬

‫‪$‬ص‬

‫"‪7‬‬

‫‪ -2‬ر ? ‪ 1‬ر ‪ %‬ر وة ! را وا د د ر ن و ر ‪ ,‬م ن‬
‫ن‬
‫‪1‬ر ‪ ! 0‬ل‬
‫?‬
‫ا و ط ء ل أ‪ 3‬م وا ءا م ا !‬
‫ا ‪ 1‬إ ا ‪ $‬ق و ‪1‬ر ‪9 0‬د ن ا داث ؤ ت ‪ 1‬إ ھ ذا‬
‫ا ‪P‬ـرض ‪.‬‬
‫ك وا دة و ‪9‬ء ا ك‬
‫ا د او ل ا‪ 1‬م‬
‫‪ -3‬ط‬
‫ل ا ‪7 @3‬د ل ن رس ‪ 9‬ھو ن ا‪ 3 $‬ص ا‬
‫ا ‪1‬ت‬
‫ان ‪ .1 1‬ب ھ ؤ‪%‬ء و ‪ .‬د م ا‬
‫ت وظ @ ‪ 0‬ا>‪ ، 3‬و‬
‫م د و ن و ؤازر ن ‪ .‬وأ ‪ 7‬ء ! س ھ ‪. ,‬‬
‫‪ 3 -4‬ن أ @‬
‫وا ‪7‬وا ط وا> راف ا‬
‫ا‬

‫ر ك‬
‫ت‬

‫‪ .‬د م ا ‪ 1‬ل ا ! د ا ذي ‪ 7 %‬ھ و ق ا ظم‬
‫‪.‬‬

‫د‪$‬ل ا‬
‫‪ -5‬ا ‪ 1‬ل‬
‫‪ 7‬ن لا‬

‫رع ن ا! ل ا ز د ن و ? ! ل‬
‫‪ .‬م‪.‬‬
‫ن ا را وا‪%‬ط ‪ ,‬ن‬

‫ل‬

‫‪%‬‬

‫‪:‬ا‬

‫'‬

‫& ا وزارة وا‬

‫م‬

‫‪.‬‬
‫ط ‪34‬‬
‫ان ار ط ا و) ق‬
‫ا ! ت و ‪7‬و‬
‫ل ا‪ !N‬راءات و رددي‬
‫ا و‬
‫و ر‬
‫ل‬
‫! س ا ‪ ,‬و ا ؤ ت ذات ا ‪ 1! 3‬اط ? ن " رب‬
‫ا @‪7‬‬
‫ر ما‬
‫ن‬
‫‪ 1‬رض ا‬
‫لا‬
‫ا ‪13‬و ت وا‬
‫إ ا و ر و دم ا ر‪. 7‬‬
‫أ‬
‫نا ‪ 3‬ص‬
‫ھ ذا ا و ر وھ ذا ا ‪$‬ط ا ذي ‪ 0 ! %‬ن ا‬
‫ن ! زء ن أ رة ا ‪ 7.‬ء و‪ 0 ! %‬و! ود "‬
‫" ان ا‬
‫" ون ا‬
‫و ن وزارة ا ‪1‬دل ‪ % .‬و!ود ! ن @ر‬
‫) ق ‪ 1‬ون ا رك رم‬
‫م ا‪ , %‬ف ‪.‬‬
‫وى‬
‫ن ھذا ا>‪ $‬ر ر ز و‬
‫و" ?‬
‫ا‪ +‬ب ا> ن ن ھ م‬
‫و‪ 0 ! %‬ا @ م وا‪ P 3N‬ء‬
‫ا‪9 $‬ف در! م ‪.‬‬
‫ا ؤو‬
‫! ‪ 0‬ھ و ا وار ا ! د وا ؤول وا دوري وا و) ق ‪ $‬ده‬
‫وان‬
‫ا>طراف ا ‪ 1‬أ و و ! ‪1‬دة ن أ وب ا دح وا‪N‬ط راء ا ‪P‬‬
‫‪.‬‬
‫و ن ا!ل طو ر ھذه ا @‪ 7‬ءات ا و!ودة ‪ 91‬أد و ‪:‬‬
‫م ود و‬
‫را‬
‫ل !‬
‫‪ -1‬إ‬
‫ا ‪ 1‬و ت وا" راح ا دا‪,‬ل ون ر!‪1‬‬
‫ا>‪$‬رى ‪.‬‬

‫إ ر‪3‬د ا‪%9 $%‬ت و ! ?‬
‫وار و ل ا> ل ا ط‬

‫ل ا !ن‬
‫ن وا ‪ 1‬ر ‪0‬‬
‫‪ -2‬ان و ا ‪ .‬ب إ ‪9‬غ ‪3‬وت ا‬
‫‪ C 3‬ھذه ا !ن – و‪ 3 $‬ك ا‬
‫ت أو إ"‬
‫‪7‬رھ ر ز‬
‫ا‬
‫ل وا" راح ا ول‬
‫ا‪ , %‬ف ‪ 7‬ء ر‪3‬د ا‬
‫وى‬
‫‪.1‬د‬
‫ا ‪ 7‬ط و و د ا‪ !%‬د ‪.‬‬
‫وو د ل‬
‫وا ‪ A,‬ا‬
‫‪ 7‬ط وارا و "‬
‫ان ‪ 1‬ود ھ ذه ا ! ن‬
‫‪7‬ر ون رھن إ رة ا>طراف ا ‪. 1‬‬
‫و‪3‬ل إ‬

‫وان و ا ‪ .‬ب وا ر‪ ,‬س ا>ول وا و ل ا ‪ 1‬م ك ‪ + 3‬ا ‪A,‬‬
‫ن‬
‫‪1 – 03$‬ث إ ا‬
‫ر ودور ت – ل‬
‫ا وا ق و‬
‫ا ‪ 7‬ط ‪ .‬د ! ء ــــ ‪.‬‬
‫م وو ‪9‬ء ا ك ورؤ ء‬
‫ورؤ ء ا‬
‫ون‬
‫ا دا‪,‬‬
‫وى ل‬
‫‪ :‬داث !ن )‬
‫‪ -3‬ا ط‬
‫ل ا ‪ 1 . 1‬د @ س ا> وب‬
‫‪ 7‬ءا وار و ‪ .‬د م ا‪ "%‬را ت و ل ا‬
‫ن ھم‬
‫ان ر! ل ا ‪ 7.‬ء وا ‪1‬دل وا‬
‫وس‬
‫ا ف ا ذ ر و رھن‬
‫‪ 91‬أ رة وا دة ‪.‬‬
‫‪ $‬فا‬
‫ن ! ‪ 1‬ا‪ 1‬و‬
‫‪ -4‬ان ظ ھ ‪ ,‬ا‬
‫‪. ..‬‬
‫ان ون "وة ا" را‬
‫‪7‬و ‪ 9‬ظ و ‪ 1‬ل‬

‫م ‪@3‬‬

‫د‬

‫‪ :‬ا)‬

‫م وا وا ل وا (ر‬

‫‪9 S‬م وا وا‪ 3‬ل وا ر وإ دھ – ت را"‬
‫ان إ داث ‪3‬‬
‫ا ! ل أ ر أ‪ 3‬ت ‪0 7 .‬‬
‫ا ! س – إ اطر ذات @ ءة و ‪33$‬‬
‫ا ! دة ‪.‬‬
‫ا‬
‫‪ 9.‬ول‬
‫‪3$‬و‪3‬‬
‫ا ‪ ,‬ان @ ‪, @ C‬دة ھذه ا ‪3‬‬
‫و‬
‫ن ‪,‬دا ‪.‬‬
‫أ‬
‫‪:‬‬
‫ت إ راف ا ‪ .‬ب وا ! س ا م ا‬
‫و دإ‬

‫ا‬

‫ر ا دا‪$‬‬
‫‪ -1‬إ‪ 3‬دار وإ ‪9‬غ ا‬
‫‪.‬‬
‫ما‬
‫م‬
‫ل‬
‫ن‬

‫ا‬

‫‪ -2‬إ‪ 3‬دار و وز ? ‪ @ 3‬إ‪ $‬ر‬
‫‪.‬‬
‫م ن ‪ 0 .‬و ! ل ‪@3 0‬‬

‫ا‬

‫و!‬

‫‪ 7‬ن ل‬

‫ا ‪ .‬ب دور إ‬

‫‪P‬‬

‫م ا ‪P‬ر‬
‫ا ‪ .‬ا‬

‫ان ‪0 1‬‬

‫وا‬

‫ر‬

‫إ داد وط ? و وز ? ! ا‬
‫‪ -3‬ا‪ N‬راف‬
‫ا‪1‬‬
‫ا‬
‫ا @ظ‬
‫ا ظ م ‪3‬دورھ و‬
‫ن )‪. 9‬‬
‫ت ا ‪P‬ر‪7‬‬
‫ل ا‪N‬‬
‫و و‪ $‬ن ھ ذا ا ‪ 1‬ل ‪:‬ذن ‪ T‬ا د ن‬
‫د‪ 0‬ھ‪ ,‬م ن ل ‪0 .‬‬
‫م‬
‫ن أ )ر ون‬
‫وا‪ "%‬راب ن ا‬
‫"د ب ھ ذا ا ‪ 1‬ل ن ‪ 3.‬ر‬
‫ب ‪N‬ط‪9‬ع‬
‫و ‪.‬و ‪ 0‬ا و"ت ا‬
‫ر إ ا ‪ 0‬إ ‪ 0‬وا د وة إ دار ‪ " 0‬ل ان @ ل ‪.‬‬
‫ا ‪ 1‬رف‬
‫و ن وا‪N‬ط ‪9‬ع‬
‫دة ورا دا‬
‫و ون ھ ذه ا ‪3‬‬
‫وا ف ‪.‬‬
‫!لا‬
‫ن‬
‫وإ راز "درات ا‬

‫‪: $‬ا‬

‫ر‪ +‬وا و ــن‬

‫!‪1‬ل ن ا ب ا ‪1‬ر وا رة‬
‫!‪1‬ل ‪ . 0‬ووا! ن وا! ‪.‬‬
‫وط‬
‫‪:‬‬
‫وي ول ‪ T‬ا ‪ .‬م‬
‫و ذه ا ‪P‬‬

‫ا‬

‫ر‬

‫‪ 1‬را‬

‫أو ‪ :‬طو ر دوة ا ر ن وذ ك ب‬
‫‪ 7 .‬ن وا‪ ? 7‬ظر‬
‫‪ -1‬ط ر ر ‪ A‬د"ق ‪ 1‬روف‬
‫ل ا ؤ ت ا ‪, 7.‬‬
‫وز رات دا‬
‫روع ا ‪ .‬ون و ط ‪ .‬ت‬
‫‪.‬‬
‫و لا ؤ تا ر ط !ل لا‬
‫‪ -2‬ان ون ھ ذا ا ر ‪A‬‬
‫رار ‪.‬‬
‫@د‬

‫وات ا ر ن ا )‪9‬ث‬

‫‪ .‬و وز‬

‫نا‬
‫‪ -3‬ان ‪ 1‬د ا در س وا ط ر إ ‪$‬‬
‫@ ‪.‬‬
‫وا ‪ 7.‬ة وا وظ@ ن ‪N‬دارات ا ر إ‬
‫د أ دث أ ب ا دا‪+‬و! وا د دا ك‬
‫‪ -4‬ا‬
‫إ داد ا ‪ 1‬روض وا‪ N‬راف‬
‫نا ر ن‬
‫ا‬
‫ا ‪ .‬ش ‪ ...‬وا ج ا ‪ 39$‬ت ‪.‬‬
‫‪ -5‬ا @ ر‬
‫ر ن‬

‫‪ $‬ق وا ز د و ‪ 1‬و‬

‫‪ -6‬ا ‪1‬ودة ‪.‬وة إ‬

‫واء‬

‫ظ م @ل ا ح دوة ا ر ن ‪.‬‬

‫ن وأ‬

‫ذة ا ! ‪1‬‬

‫ھ‬
‫‪ 7‬ن‬
‫ا ور ت و ظ م‬

‫‪ ,‬ا ط ر أو‬

‫‪:‬د م‬
‫‪1‬‬
‫درا م ا !‬
‫ھ ذا ا ! ل‬
‫د –‬
‫ا‬

‫‪$‬‬

‫ا درا ت ا‬

‫ول ‪ T‬إ‬
‫‪. 1‬و ‪1‬‬
‫وا ط ا‬
‫طت –ار‬

‫‪:‬د ما ونا‬
‫‪.‬ق ھذا ا‬

‫‪:‬‬
‫ل‬

‫ا‬
‫ن‬
‫ن– لا‬
‫!?ا‬
‫‪ 1‬ر‪ 7‬م‬
‫ذ ل ا ‪13‬و ت ا‬
‫ل ! ھد ن‬
‫وار ? ا ! ‪ 1‬ت ا ! ورة ) ا دار ا ‪ 7‬ء –‬
‫د ا‪ 7 "%‬ء‬
‫ط ( و ‪.‬د را ت وا @ " ت ‪1‬‬
‫ر‪:‬‬

‫‪P‬‬

‫وا طــــ ‪:‬‬

‫‪ -1‬ا ‪" 1‬د ? ا ‪ 1‬ھد ا ‪ 33$‬ا ‪3 $‬‬

‫‪-2‬‬

‫‪.‬د را ت ? ا ! ‪ 1‬ت‬

‫‪ -3‬ا ظ م ا دوري وا‬

‫ظم دوات وا‬

‫ا دوات ا‬
‫‪ -4‬د م ا ر‬
‫ن‬
‫وا ! ‪1‬و ‪ .‬و! ‪ 1‬ھ ‪ ,‬ت ا‬
‫ن‪.‬‬
‫وا‪ %‬د ا دو‬

‫ظرات و‬

‫ءات ا‬

‫"‬

‫‪.1‬دھ ا ظ ت ا>‪$‬رى ا‬
‫ن ا ‪1‬رب‬
‫‪P‬رب ‪ .‬وا د ا‬

‫‪ :‬ا و'‬
‫ان إ د‬

‫وا ‪0‬د ب‬

‫‪! -1‬در ا‪ N‬رة إ‬
‫‪ @$ %‬أھ ‪. 0‬‬
‫ذا ا دأ أ‪ 7‬ف إ ‪ 0‬زا‬
‫ا ذي ! ء ر‬
‫ان ا ‪ .‬ون ا‬
‫!س‬
‫ا ف ن !د د‬
‫و!وب إ‬
‫ل ا )ل‬
‫أ‪$‬رى )ل‬
‫@ظ ‪.‬‬
‫ا‪ , %‬ف ‪.‬رر ا ‪ .‬ب ا ‪7 .‬‬
‫ا ‪ ,‬إذا أ ‪P‬ت‬
‫‪ +-2‬ر ا ‪ 1 0‬ن‬
‫ھذا ا ب ‪% 7‬‬
‫‪.‬ـــــــول ‪.‬‬

‫ا دب إ‬

‫! س ا ‪,‬ت ‪ 1‬ر‬

‫! س ا ‪ ,‬ت وا ‪ .‬ء‬
‫ؤ‬
‫ب ‪3‬و‬
‫رار ا‬

‫ل ؤو م‬
‫ت ن أي ‪$‬دش أو‬

‫ط‬
‫ا ظ م ا دا‪$‬‬
‫@‪ 3‬ل‬
‫ج إ‬
‫‪-3‬ان ا طرة ا د‬
‫ا ‪ 1‬أو‬
‫ا ‪ .‬ب ا ا د إ ا رع‬
‫م ؤ‬
‫ا>‪7‬واء‬
‫‪1‬ق‬
‫ا ‪ .‬ق وا د ب و‪3 $‬‬
‫ا !س‬
‫ا @ظ و ؤ‬
‫! إ ذل ! ود ري ا دا إ ا ‪ .‬ون وا ‪ .‬ون‬
‫‪ .‬ق ا ذي ھو‬
‫‪,‬‬
‫ا ‪ .‬رن و ‪ 7‬ن ذ ك ظ م ا دا‪ $‬ا ذي م ‪1‬رف ا ور ‪1‬د‬
‫‪.‬‬
‫ا‪ , %‬ف‬
‫‪ +‬و‪ . %‬و‪ %‬ان ‪1‬رض‬
‫‪ -4‬م ‪1‬د‬
‫@ظ ‪%‬ن ذ ك ‪ 1 %‬إ‪ , %‬وا دا ا ‪0‬‬
‫ا ‪ ,‬ت ‪.‬رارات ‪7‬‬
‫ا ‪ 3.‬ر ا ‪ .‬م وا!ب ‪$‬ذا ! ت ‪1‬ددة و و دون ذ ك ‪ 1‬ن ‪:‬‬
‫ان ظم ا ‪ .‬ب ‪3‬‬

‫أ‪-‬‬
‫! ــــــ ‪.‬‬
‫وان ‪ .1‬ن ا ‪ .‬ل ا‬
‫ا ‪1‬زز و) ‪,‬ق ‪.‬‬

‫ا‬

‫نو ‪.‬‬

‫ت ورط‬
‫ما‬

‫رة‬
‫‪. %‬ل‬

‫‪ 0‬ن‬
‫إ‪ %‬ا !دي‬

‫ا د او ل ا‪1‬م‬
‫ق ?‬
‫ب‪-‬ان دث !‬
‫‪.‬‬
‫و ?‬
‫ن ‪7‬م ا رر‬
‫وا‪ C,‬ا‬
‫ج‪ -‬ان ‪3‬در ا ‪.‬ررات‬
‫‪.‬‬
‫ون "رارا ‪9 1 1 0‬‬
‫د‪ -‬ا ر‬
‫ا ‪ P‬ر ا ط‪1‬ون‬

‫? و ‪S‬ط‪9‬ع‬

‫‪ 1‬أو ا @ظ دا‪$‬ل ا>!ل ا ‪ .‬و‬

‫‪ B‬ھذه ا ‪.‬ررات‬

‫ا و"ت ا‬

‫وان‬

‫ب و و ‪,‬ل ا ‪ .‬و‬

‫‪.‬‬

‫‪7‬ر دا‪,‬‬
‫ا ! س ان‬
‫ا ز ل ن ل ا> ب ا‬

‫ا‪0‬‬
‫وھو زاول ھذه ا‬
‫د ‪ 0 1‬إ ار ب ا ‪@ $‬‬

‫‪-5‬‬
‫و‬
‫ا‬
‫ذك @ ‪.0‬‬
‫إط ر ن ا رام ‪.‬وق ا د ع وا ‪1‬دل وا و‬
‫وان م ذ ك‬
‫ا ‪. @ $‬‬
‫ت‬
‫ظروف وا> ب ا‬
‫وا‪ %‬ط ا‬
‫ار ب‬
‫!ب أ@‬
‫ان ! د ! ‪ 1‬ر ? ‪ 1‬ر ا و"‬
‫‪-6‬‬
‫!و‬
‫ا ‪1‬ر و‪ 7‬ن رص ا ‪ 1‬ل‬
‫ا ‪ @ $‬ت وذ ك وا‪3‬ل وإ‬
‫ط ‪ 01‬ا ‪ 7‬ن وا‪ %‬م وا ل ‪.‬‬

‫‪ :‬ا (‪0‬ن ا ‪1‬‬
‫‪ P‬م ھذه ا‬
‫ھ‬
‫دھم و ل ن ‪" 1‬ب‬

‫‪ 7‬ءات ! دة ‪ 1‬ر‬
‫ور ھ‪,‬‬
‫ت‬
‫و ‪ 0‬وا‪ N‬دة ‪ .‬ء وا ! س ا‬
‫‪.‬‬
‫طو رھ و !و د ‪$‬د‬
‫و دي‬
‫ن و ورة ودار ا‬
‫دي ا‬
‫‪.‬د‬
‫و‬
‫ن ا ب رع ا> ر و‪%‬ي د ‪. T‬‬
‫ا‬
‫ھو أھم وأ ل ن ا" ء ا @‪ 7‬ءات و ر‬
‫‪ +‬ر ان ا ن ا‪!%‬‬
‫‪.‬‬
‫‪1‬د ا> ط‬
‫د‪$‬ل‬
‫‪. 1‬د ا ‪1‬ض ل ھو ‪7‬رورة و !‬
‫ا‪ 0‬س ر‬
‫‪71‬‬
‫! ل م ! س ا ‪ ,‬ا ‪3‬وص‬
‫‪ 7 .‬ا ‪ .‬ون‬
‫‪.‬‬
‫ا @‪3‬ل ‪ 91‬ن " ون‬
‫و ن ھ ‪ $‬ت ‪2‬رور ا ! م ‪$‬‬

‫\‪ -‬دي ا‬

‫‪:‬‬

‫ن‪:‬‬
‫ھذا ا دي ‪ +‬ر‬

‫ان ‪ 1‬ن ! را ن ا ‪$‬د ت ا ‪.‬د‬
‫‪3‬رف و ول @ ‪,‬د ‪. 0‬‬
‫? "در ا> وال ا‬
‫‪ ،‬وذا ردود‬
‫‪9. % 1‬ل ا‬
‫‪ 1‬ان ‪ 1 ! 1‬إ !‪0 1‬‬
‫ا ! ل ن ! ‪ ،‬و @ د ن ن ! رب وادي‬
‫‪ 1‬ن ذوي ا ‪ $‬رة‬
‫@س ا م "ط ت أ‪$‬ـــرى ‪.‬‬
‫‪ .‬ت أ‪$‬رى ! رات ‪.‬و وادي‬

‫\\‪ -‬د م ‪ 0‬س ا وداد ت وا ‪1‬‬

‫ت‪:‬‬

‫و ‪ 1‬و " ‪ + .‬ر ان ‪ $‬ق‬
‫م ا ‪ .‬ب وا ! س !‬
‫إن‬
‫ز‪$‬ر‬
‫ض ا م وا‪ @ %‬دة ن ل ا ط " ت ا ‪ "9$‬ا‬
‫‪ 7‬ءات ‪%‬‬
‫‪.‬‬
‫ورة و‬
‫ھ ‪ ,‬ن ‪ 0‬ان !‪1‬ل ا‬
‫ھذا ا دان ھو ! ? و س‬
‫ب ‪1‬ل‬
‫وان ا @‪ 7‬ء ا‬
‫ون‬
‫@ر ‪0‬ا‬
‫أ ‪,‬ت ن ا! ‪0‬‬
‫ا وداد ت وا ! ‪ 1‬ت @ل ل‬
‫ل‬
‫ط@و‬
‫! ل ا ن أو ا‪ N‬داع وا ‪1‬‬
‫ت واء‬
‫وا‬
‫ا ) ل ‪ %‬ا ‪3‬ر ‪.‬‬
‫ظ وا رص‬
‫‪ .‬ق ھذه ا ر‪ +‬إذا ذ ا‬
‫ان ا ‪ .‬ون ‪1‬ف‬
‫أ و ‪7‬ن‬
‫وا ؤ‬
‫ا‪ 1‬ل ا!‬
‫ا ر ز وا د‬
‫‪.‬‬
‫ا‪ %‬رار و ‪.‬ط? ? ا ‪ . 3$‬و ‪ C‬ا ر ط ن ا ؤو وا‬

‫(را ‪ :‬ا)( ـــ ع‬
‫ن وا ر‬
‫‪.‬وق ا‬
‫ان م ا ‪ .‬ب وا ! س ‪3 . %‬ر‬
‫ا ‪, 1‬دة @?‬
‫‪ .‬دھم وا! م وإدارة أ وا م و ر ‪ 1‬م ا‪!%‬‬
‫ص‬
‫أرا م وأو‪%‬دھم ن ‪1‬دھم و ق‬
‫م ‪ %‬وا ‪ % .‬و‬
‫ذ ك ا ‪ .‬ون ‪.‬‬
‫\‪ -‬ا‬

‫'‬

‫&ا ظ تا‬

‫‪:‬‬

‫ل ا ‪ .‬ب وا ! س ) ل ا ‪,‬‬
‫إ‬‫)‪ 9‬ق‬
‫و ا دو‬
‫ا ‪ 13‬د ا وط وا‪"N‬‬
‫!دو و وع @ ءا م و‪ $‬را م و را زھم ‪.‬‬
‫وا" ‪3‬ر‬
‫‪ %$ -1‬وص ‪1‬‬
‫أ‪-‬ا‬
‫ر ط‬

‫ھذا ا ب‬
‫ھ‪8‬تا‬

‫ل ا! ز‬
‫‪$‬رطون‬
‫‪ .‬وذ ك ‪ 7 .‬ا ‪ .‬ون ‪.‬‬

‫ا ظ ت ا‬
‫ر ‪ $‬و ‪1‬دد ا‬

‫ة‬
‫! ن‬

‫‪:‬‬
‫ن‪$‬‬

‫رب‬
‫و!‬

‫و ؤ را و ! ن وھ ‪ ,‬ت‬

‫ر ‪ G‬ھذه ا ‪ ,‬وا>دوار ا ط‪ 1,9‬ا‬

‫ب‪-‬و ذا ا‪ %‬ر و ظر إ‬
‫را ر‪.G‬‬
‫" ت‬
‫‪$‬ط ن ا! ت ار‬
‫و ظر إ ا م ا و و إ و و‬
‫ھ ‪ ,‬ا دار ا ‪ 7‬ء ان ر!?‬
‫ن ‪1 .‬ن‬
‫و )‪9‬‬
‫‪+‬را ت‬
‫رك‬
‫أ ن و!‪ 0‬وان ‪ @ %‬ر‬
‫وط‬
‫و ‪.‬وم‬
‫ت‪.‬‬
‫أ ذر ‪1‬‬

‫ن ‪P‬رب ط ق‬
‫! ‪ 1‬ھ‪,‬ت ا‬
‫‪-2‬ان " ل ن دور ا ‪,‬‬
‫ن و‬
‫ن ا ‪1‬رب و ا‪ %‬د ا‪ N‬ر ‪.‬‬
‫ا دا‬
‫دورھ‬
‫ا ر ط ‪0‬‬
‫وا‪"N‬‬
‫ن وا ظ ت ا ‪.‬ط‬
‫ا‪ %‬د ا دو‬
‫ذك ن ا‪ 1‬س !د‬
‫طو ر ا ‪ "91‬ت ا ) ‪,‬‬
‫ا ‪,‬‬
‫و‬
‫ا‬
‫ا ! ‪%‬ت ا ‪, 1‬دة @?‬
‫دل ا ‪ $‬رات وا ! رب‬
‫د ‪.‬‬
‫\\ ‪ -‬ا‬

‫'‬

‫& ا ظ ت ا !‪: 8 2‬‬
‫ن ا ‪ , 7.‬ا د)‬
‫ا ‪ 7‬ط وا و)‪ .‬ن وا ‪1‬دول‬

‫ان وطد ا ‪ ? "91‬ا ظ ت ا‬
‫و‬
‫ن طرف ا ‪ 7.‬ة وا @و‪ 7‬ن ا ‪ , 7.‬ن و‬
‫وا ‪ $‬ـــراء ‪.‬‬
‫ود و م إ ‪ $‬ق ‪ 7‬ءات وا‪3‬ل وا وار ‪ .‬إ ! ز أ‬
‫ر ا دوات وا> م ا درا و‪ +‬رھ ‪.‬‬
‫\\\‪ -‬ا‬

‫'‬

‫& ظ تا ‪& 1‬ا د‬

‫‪ 1‬د @س ا ط ب ‪3$‬وص ا ‪3‬‬
‫ؤون ا رأة وا ط@ل ‪.‬‬
‫وا ! ‪ 1‬ت ا‬

‫ل‬

‫ر‬

‫‪:‬‬
‫و! ‪ 1‬ت‬

‫‪.‬وق ا‪ N‬ن‬

‫‪ $ :‬ل ا ‪ %‬ـــ م‬
‫ز‬

‫ا ز زة ز‬

‫ا ز ــز ‪،‬‬
‫ك‬

‫ك ‪3‬ورات و ‪ .‬ر ت ر‪7‬‬
‫ا ) ل ‪ %‬ا ‪3‬ر ‪.‬‬
‫وان ا وار ا @وي ن ان ون ! ‪S %‬ط‪9‬ع‬
‫‪-1‬ا ھ‬
‫‪ 71‬ا د ون ا را‬
‫وا ‪ 7‬ن ن ل ا‬

‫ف ا ‪,‬‬
‫ذ ا‬
‫ن‪.‬‬

‫! ‪%‬ت‬

‫ر‬
‫رأ‬

‫ل‬
‫‪3$‬وص‬

‫ر أداء وا! ت ا‪ %‬راك ‪ .‬و ل‬
‫ن ‪ .‬وا" راح ول ‪ 7‬ن ا ل‬

‫‪-2‬ا د ن ا ‪ P‬ن وا ف ا ذي ط ل أرا وأ‬
‫– أ وا – ‪1‬د و‬
‫‪3‬وص ظ د" ‪@3‬‬

‫ن !راء ‪ +‬ب‬
‫‪.‬‬

‫ب ا ودا‪ ?,‬أ )ر ‪9‬ء ? ‪ 7 .‬ت ا ‪ .‬ون ودون ا‪9$N‬ل‬
‫‪1!-3‬ل‬
‫‪ 7 .‬ا ‪" 1‬د ? ا ‪ P‬ر ‪3$ .‬وص ا ‪ .‬د ن !‬
‫‪.‬وق ا‬
‫وا‪ %‬ر ا @ول ‪ 7 . 0‬ا ‪ .‬ون ‪.‬‬
‫ودون ا س را ا‬
‫ن ! ‪ 1‬م و‪ $‬ق ‪3‬‬
‫نا‬
‫ا )‪ .‬ا ‪7‬ر‬
‫‪ -4‬إ‬
‫أ ق إ ! د ا ول ا ‪ 1‬د‬
‫ذ ك ث ا @ ت ا ‪ ? . 1‬ا‪N‬دارات ا ‪1‬‬
‫ــــ ‪.‬‬
‫ن ا ب وا دور ا وط و!‪ 1‬را دا‬
‫‪-5‬و رأي ! ‪ 1‬ا‬
‫و"ت ر‬
‫ل ؤو إدارة ا ‪,‬‬
‫ا ‪ .‬درة‬
‫و ن ا>طر ا‬
‫ظ ن ا ر ن ‪ $‬ف ‪.‬و ا> راف وا ‪ .‬د ‪ 1‬ھ‬
‫ر و ا‬
‫ا ؤو ودون !د د‬
‫ا و ا ! د ‪ + ،‬م ا و دون ا داول‬
‫ا ‪$‬ب ‪.‬‬

‫ز‬

‫ا ز زة ز‬

‫ا ز ـز ‪،‬‬

‫ظل‬
‫كأ‬
‫‪P‬ل ك‬
‫ل‬
‫إذا م أ ن ن إ راز رأي‬
‫‪ +‬ر ف أو ا ‪91‬ء و ن ‪$‬ذ ا ‪1‬زة ‪ %‬م أ دا‬
‫‪ B3‬إ ك "ر ب ك‬
‫زا ‪.‬‬
‫أ ‪ 0‬ا وار ل ‪ 0‬أ ت ! ‪%‬‬
‫د ‪ 1‬ل!‬

‫ا‬

‫ـــــ ق ا ‪1‬ـــدد‬
‫‪2014 - 2012‬‬


Aperçu du document الميثاق المتجدد.pdf - page 1/21
 
الميثاق المتجدد.pdf - page 3/21
الميثاق المتجدد.pdf - page 4/21
الميثاق المتجدد.pdf - page 5/21
الميثاق المتجدد.pdf - page 6/21
 
Télécharger le fichier (PDF)


Télécharger
Formats alternatifs: ZIPDocuments similaires


copie de
fichier sans nom
g62qnw1
pdf
1 2012
rapport avril 2012 jci bennane

Sur le même sujet..
🚀  Page générée en 0.047s