portfolio .pdfNom original: portfolio.pdfTitre: portfolio Angelo SpilerAuteur: Angelo Spiler

Ce document au format PDF 1.7 a été généré par Adobe InDesign CS5 (7.0) / Adobe PDF Library 9.9, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 11/01/2012 à 17:43, depuis l'adresse IP 213.93.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 1271 fois.
Taille du document: 6.5 Mo (19 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


AngeloSpiler

NR.4 • 20 06

Tijdschrift voor kunst, antiek
en toegepaste kunst.
verschijningsfrequentie:
tweemaandelijks.
oplage: 3500
opdrachtgever: Kunst &
Antiek Initiatieven b.v.

O R I G I N E
K U N S T
A N T I E K
TO E G E PA S T E
K U N S T

N

ORIGINE

Origine

werkzaamheden: ontwikkeling van nieuwe huisstijl.
Vormgeving & opmaak
geheel blad, m.u.v. advertenties.

Glas voor de maharadja’s
Stadsgezichten door de eeuwen heen
De helden van het circus

Special:

Vijf jaar De Kunst op Papier Dagen

Orig

ine

NUMMER

4

/

2 0 0 6 • J A A R G A N G 1 4 • T W E E M A A N D E L I J K S • € 7, 9 5

5

18-1

0-20

06

11:0

4

Pagi

na

CO

LO

8

F

ON
OR
uitg IGIN
Po egev E ve
Te stbus en dorsch
Fa l.: 02 5220 or: ijnt ze
Emx: 0233 - 53 , 2000Kuns s maa
2 42
t en l
ai
Hoo l: reda 532 45 33 GE H Ant per ja
of 02 aarle iek
ctie
ar
Ei fdre
@or18
3 - m. Initiaten w
V ond re dact
igin
532
ieve ordt
rm da ct ie:
e.nl
92
g ev ie Ant
n bv
Aan
44
in g : Er on K.
10
Mic di
ic
na
Mic hel t num : Opt a van J. va
Pagi
Mohhael Didier mer ion O ’t Le n der
ne, ven Gul
Re r, Pa Huig , Sim wer
ik
Ku né Za ul Ro, Robe on Fu kten Amst
er
nstfi nd
be
rt
ks
lippierink rt, Si Krom , Pe mee: dam
Ver
mon ho ter G
ne:
tege
f, Ji ro
Re
Pu
e
Tim m enen
zzel
Nyepresennwoo
H T
mer van
spor
bo
e-m leti va
tati rdig
, He der om,
I C
t Sa
ai
ve
nk Mee
in
nom
E L
Boom r
Abo l: nyeln Belle for g vo
a
eti@ Fr the or
Te nn
T G
,
maceire, Uni Enge
Fa l.: 02 emen
U I
.comLond ted land
Ab x: 02 3 - 53 ten:
T
on, Kin
stip onne 3 - 53 2 78
gd /
om
niet inga men 2 45 85
:
abon twee an enten ku 18
nn
De ne maa lope en
be prijs ments nden n au op
Ab draagt van eeterm voortom ieder
op onne voor n abijn sc he atisch gew
Na aanv men Ned onne hrift t vers doorenst
aa ontv raag ten bu erla menelijk zijtrijken als tijdOp
iten nd en t, ze n op va ze
Na nmel angs .
de
t va
Ned Be s nu ge n de
scha radi
ingabeta ding on
n uw
erla lgië mm zegd
ling
per ng va
nd € 39 ers, .
hiertvangt schr
scha p van o kwam
po
en
n he
va
ift
Belg,50.
Opg st.
t vo n onu een elijk
onze p refe NRC
onla

Ab ave
lgen tvan acce e of
H
W. r voor reerde ande ngs ee
de gt u ptgi tele
Postonne en
te ve O
lsbl
K
ro foni
Te bus mentevrag
‘inzi ok, di malig aan
ad n recl
rschRIGIN kaart. sche
nlanen ov
Fa l.: 025120, 19
la
e m een
am
e
cht’
ijnen E m
er
cl
Sitex: 0251 - 31 10 AAd
uits ngs.
eboo
inis
us
was ooit
abon
numet
:w
39
dUitg
ww - 3105 39
deze ie geko gekohad ge ter-pr praak Deze
mer
nem
Be
.abo 04
eest
esid
van bood
siente
Opzëindig
sen bood men men zegd
expe
presen land
eggi
n:
wek
,
.
dat enten, een
t im
ng
van conclu schap maar Hij w
elen abon .nl
te ke rts om
sintobeen vo
w
de
er
as hij to
Zo or rst
tot
ne
(u
t he heer
niet
de
vond NRC sie en gaat
in he uren
afl itslu men
mee
lair.zit te
he
Adr
e ve
in
tot
t
.
tot
esw
inzi dan in t inzi
ormzijn vaoop vaitend t:
oude n popu
st
Uw en
in
na
n
gem t geva In de gebrac
de
dit
zij
n n: n de schr
zich ch
va
ad ijzva
de
veen
op ch
ui
Ab
bb
ën,
rsch relft
afen
sw iging:
open nken inzich t ku t en da het t. De coneen aakt, l van tinge hte vo
ver- onne aboniftelijk)
he
ijzig
ijn
gorie fotogr eby’s hescrs
hrte
st
nt
nt
t.
te
en
ve
w
en
ta ing n.
t je
men nem dien
adm iftel nsva
ca
Het
ko
eer,
ee
rsch em in
ligen , het
Rui niet-w
dat EXOTA n naar orwer
ijk
co
en en
Soth d dePo
tenl ents en ac
dedien
inn
n he
is vr men met
m vi
or
istra te w
il tu
is ze
es
tie, getu het
al
stde
and. perio ht
hat,
onist tie’s als
wor
geen buite pen
.
t kee t éé
de
he
bu
or
ee
ha
Ee
sc
ijb
la
en
tie
sw
jf ja ters
ig
ne
ze
ke
ge
s ok
gr
de
n
at oo lijve n pr t leze
sLo
ar rstvin n m
de
t
n
5220 : Ku
d ge
br
sM
Chris cords eester Pr essge
aa
ol
ben subt e, ee van
dote
moe etnogr ar ge e kuns r binn meldi toe ondig
nst nns
000
wer
e nu zo
,al20
orge gend nd vo
n pr een k no nd, he achtig n
iele
is
diijs pe
ro)
teen An
250. t is
le
en
tb
ik
ng
opre ilingm rdskios
00
st
afi
en
m
eu
ch
e
de
g
or
ko
ge
op
to
was
Li G
ik er
de
r lo mer
cabe
nu or
van daar
t ge e
n he eurs
k)nam
.200 het vo ht. He
. Ve
te w t he woord achtig zekere een
reco wor
s nu
Roy s: . E Haartiek Inven aa mm het
eft
lairedt : €in7,g,
(148
t in
en
b ik geen contex
2006 or de
oc
had dat de mee urs
ische
en
keuz woo
men
mat weg
lem itiat n de er
€ 10 95. ijg
m
zi
on
an inde
op
do
popugebrKo
st
goed t va
pond sder to erd verk lfs Russ ig
ieve
.
acht
,00stBij na er (te
gebr tiekw n ov cht ge e he rd. O e va terug
rast
veel met de keur oppe geze hier in
nt
000
voor
Cde
w
n bv
aa
n
’s, is
. en
ad
plus zend kotie
ings
en
p ba n in
ro)
en ze n zeve pers
100. g verb
n, en t. N
uike erel er alle kom b ik
Haa e zaak
ea
,
inge
op
ijzen Willem
De st
ijg
ris
eu
kt
kw
ve
ni
te
Pr
de
in
n
ure
ar
be
ko
Ch
co
l
in
,
si
en
et
lrlem .
rl
al
pe
over n. In dje.
br
tw
ee a tw
ko
ho ontv abon r van portoge va
m
penriobonek
en no (370.500 one m
. De
de ja
op
gelo
Ik ga ei zake mij sloten s van
Zo
ten -weste acht iteit en missi n va ee ja
Roth dy War
nemee maaange ctne
eum
t uit geld op overal
ew
één lo hand
rder kosttsenee
nd
niet
e vo
verb allerl de to
de af en nu
,
n
r
ar
ns
n
ng
da
re
rs
ee
n
fo
e
po
va
An
en
he
nd
de
en
de
ve
e
ku
di
bi
el
n
e
kuns
de
te ve
ut,
maa ge
n,
m
t sc, en nda
en
rzoe ng
n
aas ei za ekom
nn
t
intres num /
ten: slech ui
buite raine
men pes di
rede
er nu
nog kuns orwer auth
hriftders
et
Kik om
vooreen ca
steed jachte n eige
ken
een
som
st woord en he eer zo
ik
ty
t en
BLi
Art tbeu
t en
keur kt als
pen. entic el moe nen
is nide komen oft keningmer
eesa
en
hu
t he
empo ssale
en be
t
g an el.ijkHe
au-a
ische gekoch
& D rs’ EXme ov binn verbaa verb t kuns
tie op
ensVan ldijg
lo
rein het ab
beric tpe
arch huizen zen om e kuns
cont
aflrs
kolo
op
lijkt ingsco ntal dezelfd zeker Tem iteit va ite
arch
boge
en
open
wer cht:ijzen
olig
Volg pr
slot
n
ton
ijsenst
ht on
om
nnemtie’s
23 esign OTA er de en mijn s ik m azen
engt al olig n hebb
etno eer
deneko
ghui westers er een
kenpr
ar
mij
mm len ja

br
n
e
ische geld aa
re
ris
va
ge
en
ze
D
en
n.
m
‘v
Da
!
ilin
ee
or
di
tv
ze
ss
bi
da
m
t
ch
ij
m
e
n
ho j ee va
e
ent
de
Col
ol
grafi
ize
tte
d.en ijf
ve
an Ch
issi
bero
vo
e
re
l vo da
de
24
Ru
ijg
an
derh
nt ge
ac
el
ar ve
en l
erel kt bl
te vet.gen he
rieuz deze zo eerste
d hu illen ze
zijn
zij
e st
n CIn bew
sept in de ourf ledig
© va
bijg hter
n
ca
n ve naar de
te sp lgen n ook e va n gele ier w
batiabonza
ijgen
dige
Nie rie re
m
devu
erel
el
w
en
ul W niet epsvel alSA eldend
he
en se
gr
jare
de
n
de
ster
ld nmde
or
n, kr kunnen its
inrleDu
ng et hest C-ar
va
ijfer
de w nst in
ldgo
door esteld ond embe Kunst
en ze erfenis s open ikte in
-wes d.
een litsen de EX versta het gr den, is den den
orkt e ku
igd uien
t
kope
er
en
vante
ca
oren iddenenOo
ku
r jl.
hal orld
. en
oopc
e
van
kom
y’
ek t dezet deetm
Beel ga
re
O
nd
en
t te cachet
te
kanintsa nst te
of
wat
in- deal
dels de ov uitg
verk miljoen
/o da ui
tieke Sotheb en be
de Am
gede Haags in tw TA de ig omootste een st geuk, ’s
ledrho
kuns
tie Mnaarverkop
angs de K werd in Rot Inte rse
tg eendrec he
e,
u
een
ee
artis
9
de r voor tie
fo f open
t als n de tw
er
reng
ciaal
uze
be
ngsave mkt inht te isrshe
te s aa websit
geor terd rior
wor een
pen.
gede beur
(88, je kijkt
bij
antiq elte e ‘Pas
jaar
risafgatoon
osko
kola
punt unst
tgev
serie ken so eren. Ne gin va en de ZonduiCh
e
pl heid
,
pi baarmar
eeAm tLi
w
ag
ee lang
t
auve ng
te ko r in M van dit n pond
s
ar
rij
erdeande e de
als
st
en hal is gani am
be
s
m
of gem . De
er scen
ster teur ne-in de
eige den ge ek ge beta
n
Door
voor uiteite aar ge Mal elten, op zi n ev . Het
oo
ordetie’s
or he
enaaw
het
schr wen
egie
op hr vanyOom
anife
ische
chteop ag ORI
en
kant aanden ig miljoe bedrag nst vo iljoen
jn
am
n
houd wor ald ge op ba er ee seerd.
ris n ve mda
kt do
enmses- kunst D
di elke w Ch
ift
RIGbe
-geno GIN
kuns deze n ku keurde ’-a een ge min tuRuss acht m riëlen in de Carn men ko Re
elijk te
den
miftba
m
eze colle
sis
n va
anda
oreer rmenen. en
bo
en
ijkedeijze m
Bo
INE.elet
nn
zest n enorm ische ku (5,9 m
ch
m
rh
E
m
st
e
s,
st
zes
a
ct
op
na
a
m
t
va
n
de
w
, ni
; he
uw
tig
en
diet toes. M
ctie en. Inni
e
ie
en
n
land tent
du
ick
toesgdan id
op
ed ig
die
hu
d ve vo
ze
nd
ss
ee
bijn
el
oons , zoal t is aar te . Het n een
in edtem is no
ookbidel se in
teee
ofhtor men enen
de Fr bekend t is altij mac
t is
waa het ec t wor worde et-wes e opze te m
van
n Ru oen po
m te
hu
uitg en goeen ng
m
stel kom
op
kaan eeuw,
is
). Da fer va
ilj
en
telli s no geen ntoo
zic bijdhe
ns
n m ming zonra in ar
ever veili lees inle
en
lin
he rde di hte an dt ge n aa terse t en et
alle
4m
or de thethisc
cij
t”,
euro
e ku
ngen g ve
het gen gewn/fe he
mus nste inmid
elg va
ste
t
po
van
koch gen , he
koze nges
mag eft.
00:
het
e he
kuns een
, die g. Grot
aa il ite zijn eid st rtefen de
el vo
re
esK
tie
koch d, tig
lli
el
t
eu
N
n, w
ar 20
lons
zow or de nu omen cht vo nwdi
naar
nhniet
uille uitg
zijn t. Ook die vo zijn da kunn geda m m ngen
en ge
lan
kleu u zich u ik m t toek k uit ni n krijg chaft. t en
Mel vesterin derd,
le ja
ve
tijge
or intle
d
m
en
wor ever
schree
s vo
cht
et ee
i ding in Enge zoet
rrijk
t
om
ISSN mer num ge
n.rgeg rantw
A
ijn
gehe
in
nu
gezope
den
er noop ee kan or Ned n vaak uit
won eert al
ift
y
lerle
als
t en -wes de ec ls
‘e
6-20
).
e in
n
ken
ec
he wor
: 09 ee
n 06 merte ko
n pa een
nden. De even oord
lis
er
en be
en al Sotheb nstwer
euro
houd ht ga erste
en
waa terse hte
wor g m
Uw
tent land reizen t buite dt.
rtic
stukredactin artikelijk
deld t symbo
chts29-103l. ve :
hebb n de
ee
r do
ku
eer
ken ie be elen
van an ve verbaz r het landen
is sle thande 2 n rschijn
en den. EX r mog uliere oons worde de te nssen ent va tionele en zilve erijen dat he
it
n.
in
ve
ho
Ru
rb
re
ing’
tm
ook
deze
ld
ns
ite
pe
te ko ud
el le
az
ch
OTA elijk verz telling n aa ntooniteite
esid
radi
al
ein,
edio
“De
schi
het
activ ing’ ku het ko
rten. t
OR en ov kwijt t
am
eskwal
he
de pr ore. “T , porsel ische is bijna
was geen
dece
w
Alle
ische
IGIN
e in
elin en ge ngeoom
en
ss
m
er de be
zegt
en
volle as ec den
en
mbe
ee
Russ hele ‘b interess e jaren.
kijk
n,
g, en base
feite
En de
k Ru
w
Polti
cu
E.
eier
r.
wee
plez
r de
st
alle riosabn dood dig ni hter ge aaru
lord bergé- maar oo lutie. In oment. more
erd
Om
zo
veel
de ge
laat
it
Maa
r
ier
rl
lti
,
m
Fa
vo
Pendslag
van is er zo als de
Kun ei ra eurs gewon et-wes en te gepu zijn
toew
als
goed t de re op het en.” Po ngs
t
ndac , ee
deel
st
ntoo t ka
van ule, :
t
erg
ense
nooi
Russ die onla en
wee
echt sthal
n co e alge terse
n
het
50 to erg ho
tiv
ns
mac Hect Het af
te
Nog nst ge
nd,
f 18
99%
m
op
w
wer er wel late iteiten. mmer ene kunstb telling
ku
Op he, 18or en sche
vana ssische n voor e vrou te verk had
de
van
ciee kuns
r
d do
zij
eurs
een n plaa
ij
05. Andr id
Ru
its
D
G
n
t
de
er
ac
Br
pe
ou
oo
va
ld
he
l ge
t-,
on
or
,
be
rs
ts
r
tmoe
oval dlee htergr
schi
rs er
h ee
beur antie
mul berich de PR paald vinden deze
isch he groo t het op
kope nert zic
deco en enrbehan ond:
kss
en
be
tic
ca
-a
te
Ru
bloe g m
r
m
n oo fdel
chet kree urs
onju ultu
ssisc aasd da
herin ot een
mbl et
g de in de et
in
re
ar Ru
rb
aden
publ iste vo el id k nog g in mee
beslo van ha was ve
beur
en
de
eëel
ee
iek
or
e
ze
A
he

M

06

Orig

nr.
ine

5

20
-10-

:04

11

18

s
el i
d
n
a
’ en
sth
Kun
rijk
e
w
’ oor nieu
d

C H
R I
B E

en
Is e

sh

cra

n?
nde

g
n
i
m

a
oph

boo

KUNST ANTIEK TOEGEPASTE KUNST

nr.

8

. “Z
dat
egen
gekr

65
, 19
aybe

Roy

em
Will

de

itled
Unt
ing,
Koon

83
, 19
XXIV

-m
,M

tein

tens

Lich

Geach

IJ

te lezer

N

/lezere

orde
stel
nto
op
sa ns ov uitges t ge s
n va
er
he
tu
tuee ntelijk het ve ling va usje.
Ee goten urde el
nd
eten l aang e kuns rkeerd n zake n m
er G
ijn met ee
ulik
boek en te evuld tbeurs e been n waa s in
n
zi
is ge rdoo ens
hogi en en drinke met ee kent
r he
al
Re
een ng va even n, een n gele leen zet. Ee t
cti
keur n he tuee
verk genh kuns n
fi
Bij
cati
t,
ings t de l een
oo
ei
he
es
tent ppun d om evencom coru
pagi t ar
tik
O
m
oo
t
mis
vo 57 ie
RIG
weg na 58 el “I
sie . Boven nstedlli, 19or ku ts te
INE
Re ng
geva is de k verz
van
ns
di
er
tov en
te
am
-4
te
llen.
na
hite rzake is er r verIn he
Dez am va el vo
,W
or
kund altij
em
n
staa t artik
thko
oet de au Teyler
ige d
k Ro
zijn
dem t op pa el “E
te

Mar
dels
: M ur ab op
icha
moe antoïe gina
tene
us
37
el H ieve
t
t by
n: w
lijk
uig
ssol dat he in he
t fo at zijn
t
iet
tobi
zijn inslui
ze
w
js
tsel
.
chry chrift aard?”
sotie bij de
l is
.D
it

S

s,

IN

ZI

EN

S

NR.1 • 20 06

r

ORIGINE

Origine
Nog enkele pagina’s van
Origine. Dit blad bood een
interessante uitdaging om
het fraaie beeldmateriaal zo
optimaal mogelijk voor het
voetlicht te brengen.

926

cc, 1912

K U N S T,
A N T I E K
&
T O E G E PA S T E

fornia

O R I G I N E

4

Musea in angst en beven
Drie Qingkeizers
en de Chinese hofcultuur
Hoe het Rembrandtjaar
door te komen

Orig

ine

ine

nr.

5

16-1

06

14:1

Pagi

77

Un
en ieke
kri gla
sta slve
ilin
g

74

N D
L A
E N
I T
B U

K U N S T

Doo
VE
IL
zal r Hes
houd
si
IN
orbe
va
r vo
N
unie n 20 nk’s
G
onde
V
G E
UI
I N
geho ke gl tot en eilin
data
gen
L L
Alle
TG
m
uden as en
T E
kris et 25 in Nijm
EL
N S
.
Deze
talv maa
O O
IC
eg
T
N
eilin rt 20 en
HT
ruim unieke
T E
gw
07
verz
twin
orde een Zo w
en
am
tig
st
n
‘Dui as er
in he ond de duizen eling
bijv
sel
tse’
gl
us
d
t
la
za
oo
as
, ee
sc
Br
ve
at
Dit
al
rb
n
chât hittere ste tw rschill en kris
laar te bew ‘Italia eeld ee
de
nde
intig
eau
ende tal
s
on
an
n
co
en
en
om
t
ge
vat hun ve grot deren. se’ en ‘Spaan
noem llectie wordt Châtea jaar te obje
n de kuns colum
tran perst.
een
se’,
doen rzam e impo Hie
d. O ook in de u Libe ntoong cten
s vaaanse ling pre sen bede
sp
er
r
D
‘T
ee
wel
vo
st
re
me
oi
e on
ns
Ru
bi
ijkt
robi aran
over voor elinge rteurs konden sjechi n
het lksm c in Ts esteld
Mee olum de verza Paul Ja en bestr r
koni ssisch t verb
tw
t
jn
n
ex
ui
sc
on
‘g
de
le
vaar rood of kleu erpe
je
precdberoemn Dora en erpen end jaa
gehe clusie aanvul t de ge verzam he’
Jose ng Wilh e tsaa ven hi lass ch d vanw chië. ontw
n
orw eduiz
rel
t va
sten digd do en lapi ren al zijn ui
r
eelden
0 vo
chât erp w le w ve glas len of hele
De we se kuns dan 35 dan dri De be de
kwamph II en elm I, Nicol er groo âteau’ ege
s
ser
w
as
is.
aa
Hla aars/o or on lazuli smar tgevoe
biaan uit meer n meer ieden
den eau. Ve een eld. Va - en kr bestel ereld
rs en ntChât keizer de Oos s I, de theden geag
nt
de
va
Tsje
rd in
va
linge
vo
maske de bo
gesch
Than , Vlad werpe r ande blauw dgoe
staat riode
ch
1598
er kl in serie el obje orbe n elk istalw
n
pe
anse otta, de els en maakt
vatte isch eau Li Frans tenrijk Pruisi als
ca.
n,
en
ge
in
re
el
ct
efs
een lumbia
na,
bere
e
onde s kom imír Je rs als
zijn
Jose se ke sche
terrac , de we rden ge n, de
obje eine gl produc en zij d aanw prod kels
Re bero
gdale
sche het pl firma
t
c
preco en en
n un
ud
we
eke
lencten aasj
tie
derd r de ha deze línek en né Ro emde verGla in he ph I. izer
zijn
ezig uceerd
ste
an
pt Ma
n go
lo
M
aties de Olm verschil
ge
es
ie
ris
lve
va
un
In
van
ss
hi
ca
on
t
op
va
cre
be
de
n
nom k, an
op
en
er
van
tie
19
Beha rticudgeb n bi
ren
om expo bezit
lam krista mer en ieke co Marta ubícek kunrtha
rs va teken en n van crehe
de
sierad urde ve
en.
pa
werk.
glas een pe op ge
me
deze rt AG van 86
laze jna an drie
, Ma
n
tenaa
Az
Mac Pave
zulle llect
Men re wer t éé pen w llen kr
voor
isch rken uit
gio
ce
pa
de
rm
De na ar hu h
gekle de kuns a’s, de
n,
en
am
.
ag
.
ren
vo
de
l
ie
elov
ntim
nm
oo
or
ma
en
n
hand
ker
anen ste
gebr
isc
k we
kris
orna Deze
rh
n wa
Carav
w
á.
door ’s, de Inc aving bekend, n techn
et vind
door
colle alige den ge nlucht alleen in zijn
er oo te zie
gevo alve
sch
pings
kost eide re tal on te expo ijze te me hi firma
gehe
e 48
veili
evuld en zijn zelden
met er tot t
n va schep
ers
ct
al
ve
Maya dere be t meer
ad
ng
ge
rm
de
ie
vi
ild
zo
e
en
aa
lvg
en
ng.
nie e getui istiek
trin
zu
d, ha er ho
n2
lwerk es die
in Ch noch novatie r te br sitie benutte storide an s zijn
hond ’n ho el
t, Sø u, va
Naa in de
ekas llen
em
van
sleute llecti
va
schie
ndge og.
te art
nKuns 10-20
ze
oo
co
st
doel creer
makerzijn subli en gro
ten
toon âteau moeite en ve engen. n Bohe n en
en Ge u,
for
slep
liere
Het
te
nst
-17
ter k nog de glas unieke den
um
Voo
ek.
rb
07
u, wo
t in.
aties erschap
grip
en
gs
veili
eens
or Ku zo 10 07
inge zalen, Libere werde ouw Na ee ems
publi n Muse 10-17 uari 20
en
angs ter be
- en
ndaa a vo
t/m ril 20
in
ng
igie
meest t.
n
info r aanv
dive c ru
n be jk hede
State t/m zo
7 jan
Muse 10, di
kom hond krista
kris richt.
ap
im n gesp g, waa uitmt rel g is ee
ul
rse
@he
ereen
di
gri
krach klijke
29
r t/m
D
erde
ta
ve
len.
lin
aard
boeze
50,
rbij
de ov ls het
lpark r t/m
ssin lende
belan
embe
moo lfabrie e bero restau ertig
n
zijds toonstel uiterst ker ziet
Konin , Jube
, zoa
k.nl
info
sept
embe
aag
em
ra
sc , wer
ke
is
zoe
rf Fi
nsten gsriten. nde ten n een
denis sept
rm
vand ar
ve
rm te on n kond dste nts en hittere den
va
an
De be dsdie
15
eldo
atie
ng
ma
ëren hijnsel. veel go in overg ten, Ra 10van
Bohe a's als twerpe en nu Boheem een ho nde
Düss
levi hillend, ndaag.
:
ns
do
rsc
en
be
sen
Ku
u,
ve
va
n en
Ate
07
e
rsc
etus
mia
on
t lev
te
se
e
niLT
ieuz g Zo ve beleving twikk s komst van he Schone zo 10-18 art 20
D Pr
Crys lier Ex crea der éé glas l
n
ma
de
n gelerf pre
Relignstellin igieuze bbele on . Enerzijd
ties
tal,
n da en
bor
di t/m t/m 31
indele s voor
x Naanaag,
n ee sseldo
io,
too
rel
pr
Bo
ui
23,
de du levingen tendeels
ber
r- Palei traat
nawijd ovy Bo Crysta hem t Nov esen k hun
vagg oor va t in Dü ge
De ten lijk. De er van
en
okto
ge
sam onze grorkt. Ande
Carahet sp t Palas nstellingKavedert
Nig
t kad
steinsvan 19
Luik
toch
is rti- r, Ja l Com ia Gla y Dob teren.
ns
sterse e in
in he
na
bepe
paou
blon
pany s, Ca
op
ry
, Li
m Ku te tentoo met bij rloen
21u,
past onze we er religi zonder
vy ilder
vosea
rls ,
),
in
ov
Va bochov ecké
in
Museu n gro
n bij
u ric
ling kennis
n
-1610 onale mu an
ee
Het
se sch t ry,
Sklá Selb burg
lande
htme
Sklo ice
geve t
(1571
teert
lia
Caire
,
is de rstende
ns
sen aggio
ernati De Ita
tijd ten t
g om
du
Bohe Glass rny Ja Crysta
ne uwenlan k is de ku n
uit int gen.
rav
korte en me hier
ontke
n
bl
w
Ca
ef
va
e
da
m
één
or
on
ra is ee
melin relati
. Oo
t en
iklene
lism
zijn
t
of m ia Svet ks, M ec
La Cae kunst symbolenkopieën Luik laa te bruliere verza heeft in stisch rea g van lichropese
os

eer
cu
De
tisch rieuze
g in
Egyp
aggio on dra scenerin in de Eu en zijn
toon nad Sáer
eau.
Egyp
tellin ht van is
lCarav gewo
en
akt
myste og niv toons
zale
roemde navo
zic
za
on
. Er
ho
met
gema
erlijke
s be
ten
n in een
rijk
jke ge s heen
lende
zeer . Deze
meest revolutie werk wa al tal
nseli
.
van
oie
rschil
en
rijk
sterie
een
n
di
t me

België

nd

Duitsla

2 0 0 6 • J A A R G A N G 1 4 • T W E E M A A N D E L I J K S • € 7, 9 5

Pagi

na

Orig

/

14:1

5

na

1

16-1

06

4

NUMMER

5

0-20

0-20

KUNST, ANTIEK & TOEGEPASTE KUNST

nr.

ve
mo
tal
,
lev
Zij
uw
4-5
Een
ek he or de my zien uit
ook
schad erkunst. ens zijn
hof
7
sea.
publi
te
do
m om
ren r t/m
het dwars
seu
se mu
werk
schild vond tijd
be
t, Eh
t
oon itenland rtius Mu
zien,
Palas septem
kuns
ngew
di t/m
nst
9
en bu or het Cuven!
86,
r
buite
gers. um Ku u, van
sche
vo
gra
strée ptembe
se
Belgi enheid
-20
se
Mu
op te
Féron
zo 10 07
t
geleg mmies eorges, van 15
t/m
kfur
mu
ri 20
u,
-G
zijn
Fran
janua
Saint
11-18
Salle 8u, zo
er
atie
mb
za 9-1 dece
fascin t
24
itse
ns
a
t/m
eric ekt de Du ende kuond
en
tst
e Am derzo
beeld
nhag
I lik erica on sten in 1825 on t Ameri
Kope
We
Am
Rond voor he er de
r
I like t Wilde 1950.
me
figuu
The
he
der
iasme
en
ieke n de
ers
met
1825 enthous door on Coop
n un
va
de
gin
s ee
for
tussen lf van Westen nimore amen
st
Ring 33) wa het be seum
go
Fe
kw
ld We
een e Wilde James
ter
L.A. (1854-19 kunst in tens Mu te zien
Wi
La
ns
n
.
les. lo Bill’s
ense het Sta telling
Ring
r: L.A r- kaa ling va king Ta
ffa
In
L.A. n de De
ns
tenaa gs we
n Bu
verta erstoc
uw. tentoo
ne
ns
va
ee
ku
bin
. Rin tuigeath
gen
igste
grote isloze
reld
- Le orstellin
ge
twint is een
rom
de we ginele van mo
t
vo
comp d van
ori
Kuns
deze
grens zien,
ran
n als
over – Op de n gezie n op de jen te
eri
rke
rde
ild
Ring
ma g sch
nu won Dene
ken
tachti
va
zijn
nissen t. Er
, dernitei
dør
af en
r ud
kigge
nøs
ndek
g, Bo nd.
. Rin beke
L.A
l on
rta
jaa
t

ns
e ku

tisch

ke

Antie

Egyp

n

ke
Denemar

74

For Free 2alt

28-09-2006

11:59

Pagina 1

For Free
Een low-budget magazine
voor jongeren in Amsterdam,
gericht op vrijwilligerswerk.

een magazine voor jongeren in Amsterdam oktober 2006

opdrachtgever: VCA
werkzaamheden: ontwikkeling
logo, vormgeving & opmaak
magazine en advertentieopmaak.

Yvon
Jaspers:
“Ik wil
iets voor
anderen
betekenen!”

opmerking: de redactie werd
gevormd door jeugdige vrijwilligers onder supervisie van de
Vrijwilligers Centrale Amsterdam.

na

1

06

2-20

3

nr
ree_

06-1

02:0

Pagi

1

ForF

e
azin
mag
een

K

M

PA

!
S
I

?
lltop
F
f
e
o de

p ree uit!
TFo
orFers
cijf

T
A

Boarc n
r ioj
atszato
un W

‘Vr
me ijwill
ede ?
een iger go ens
sw
m
kw
e
u
e
i
c
n
o
r
j oork!’ k ge
eft
v

R

G

h
Mioncke
ke yst
Bo er
oij
M
t
he
l
spi pt ki
erz nde
iek
r
te en m
e

a d
soctiee:rco
lli Fo ve
cit rF r
eer re
:
t e
n

Kie
org zen 5
Kh anis 1 Am
a
ali
d o ties ster
da
ms
oegten f Marti
me
e
i ’
jn?

is
Jourtemna
P
p e
n
Hel p j doe
‘ e o er
j ani
m

!

!
EE

ren
nge
r jo
voo

een
mag
azin
ev
oor
jon
ger
en

07
i 20
uar
jan
am
erd
mst
A
in

PA

Hoe combineer
je school en
vrijwilligerswerk?
Lees erover in
ForFree!

oplage: 2000, verspreiding
in jongerencentra, kiosken etc.

Jongeren
aan het
woord over
de sociale
dienstplicht

GR K ME
AT E!
IS

13 vragen over
iets goeds doen
voor een ander

verschijningsfrequentie:
eenmaal per kwartaal.

!

in A
mst
erd
am
her
fst
edit
ie 2
00
7n
r. 5

advertorial:advertorial IBK

27-08-2007

Primeur

10:58

Pagina 1

BIJ DE VOORPLAAT

e
n
i
h
c
a
koelm

met turbo
rijf
d
e
e
b
n
i
r
o
1
ress
p
m
o
c
l
a
a
g
centrifu

Advertorial
IBK Compak
IBK Compac is werkzaam
in de koudetechniek en
airconditioning.
publicatie in de media:
In de reguliere vakbladen
gericht op de installatiebranche
zoals TVVL Magazine en en
Verwarming Ventilatie Plus.

Hogere COP, compacter, lager
gewicht en ROI van slechts 3 jaar
Een bestaande koelmachine van 230 kW vervangen is nimmer een probleem. Dit is wel het geval als het benodigd koelvermogen door uitbreiding
van één naar twee bouwdelen 550 kW wordt, terwijl de dakconstructie
en de beschikbare ruimte toereikend is voor een machine van 230 kW.
Adviesbureau Herman de Groot Projekt Techniek ging daarom op zoek
naar een koelmachine die qua gewicht en afmetingen in de beschikbare
ruimte van de Hogeschool Rotterdam geïnstalleerd kon worden. Na
zorgvuldig onderzoek bleek dat de nieuwe serie TECS van Climaveneta
als enige voldeed aan alle technische eisen. Het unieke van deze nieuwe
serie TECS is de revolutionaire turbocentrifugaalcompressor. Deze biedt
veel technische voordelen, is wel iets duurder in aanschaf, maar bespaart
dankzij de veel hogere COP veel meer energie en zorgt voor een terugverdientijd van slechts 3 jaar!

Compact en laag gewicht
Dankzij de unieke constructie en het hoge toerental van de nieuwe turbocentrifugaalcompressor (max. ca. 40.000 t.p.m.) is deze zeer compact en
weegt slechts 120 kg (traditionele compressoren wegen ca. 700 – 800 kg).
Dit heeft een enorm effect op het totale volume en het gewicht van de
koelmachine. Een bijkomend voordeel is de soft start aanloopmethode.
De aanloopstroom is slechts 2 A, een fractie van de enige honderden
ampères die conventionele compressoren opnemen. Het voordeel van
de lage aanloopstroom is bovendien, dat geen zwaardere voeding nodig
was en dat spanningsfluctuaties, die nadelig zijn voor elektronische
apparatuur, computers en verlichting, worden voorkomen. Ook het
geluidsniveau is verrassend laag, op 1 m afstand slechts 71 dBA. De
geluidsemissie vindt plaats bij hoge frequenties, welke eenvoudig afgezwakt kunnen worden bij projecten met lage gewenste geluidsniveaus.
De trillingvrije werking draagt hier vanzelfsprekend positief aan bij.

Meer energiebesparing
Dankzij de geïntegreerde toerenregeling m.b.v.
een frequentie-omvormer, kan de koelcapaciteit
continu variëren tussen 10 en 100% en past deze
zich automatisch aan de koelbehoefte aan. Bij
wisselende belastingen bespaart dit gemiddeld
35% op energie. Dit is sowieso 15% meer in
vergelijking tot conventionele koelmachines.
Opdrachtgever Toon de Jong van de Hogeschool
Rotterdam: “De besparing is zeer aantrekkelijk,
wij waren echter wel nieuwsgierig naar de terugverdientijd van de extra investering t.o.v. een
koelmachine met een traditionele compressor.
Deze is door onze adviseur berekent op slechts
drie jaar. Hierbij is in ogenschouw genomen dat
er geen extra investeringen in de stroomvoorziening nodig waren. De meerinvestering zal
ons dus veel extra geld opleveren. Onze keuze
past binnen de maatregelen die de Hogeschool
Rotterdam wil nemen om aan de MJA2 verplichtingen te voldoen. Wij zijn zeer enthousiast over
de gang van zaken en kijken al weer uit naar de
volgende nieuwe ontwikkelingen bij IBK Compac.
Een bedrijf dat wij ervaren hebben als maatwerkspecialist.”

Meer informatie:

T
E
I

(030) 638 00 00
info@ibkcompac.nl
www.ibkcompac.nl

opdrachtgever: Merlijn Media b.v.
werkzaamheden: opmaak &
vormgeving advertorial, passend
bij de Coverfoto van TVVL
Magazine (gebouw Hogeschool Rotterdam).

n

beide blade

6

its
l
f
s
w
u
e
i
n
s t u s
a u g u

2 0 0 4

M E R
N U M

Een d g

or
aat vom
enklirm6
binnn
aa 3 m
ambitie

arbeidskostbare
ing op de
rt TECE
een bespar
dingen leve
zijn
de verbin
ale leiding
geschikt
tijd. Voor
met dit ide
ukken, die
pst
ken
hul
wer
tal
achines.
een aan
maakt het
re persm
voudiger!
inggba
een
het
leid
gan
nog
of
ook
m
m is
kunstst
voor alle
systee
n.
ingsystee
TECEflex
arnge
leid
het
erw
ft
o-ri
het
erv
en
hee
der
zon
Net als
TECE
kwater, vlo
or ontbrek
meters
m uniek en r eenvoudig te
ct
voor drin
t de dia
systeem
eid me
Veiliger do n
eft uuit-direperssystee
gen zijn zee
t, he
cv uitgebr rdDan
kzij deze
verbindin
ge
ming en2BAs 63
mm.
en
rdenrijkDe
n zelf wo
van o-rin
ngen.
wong
e va
allatieva
geen o-ri
maken:
40, 50 en
ele inst
n om
gehee
worn hebben
dein
kann
en, dus ook
gele
jden.
e fittinge
ing
bindingen
idin
Sni
Onz
leid
bre
of
tik met kunstst
. ad
.
onjuiste ver
genra
bindiner ar
idine
rtlelin
ng.
Optrompen
spoon
Risico’s van uitgesloten. De ver
uitgerust
trand
enan
svan de fitti
g-st
r het
be
fd-,tstei
daardoor
in de utiliteitket Opschuiven
hoodi
ls.
dicht. Doo
als
den
de nt
khu
gerd
nin
dru
ak
nde
U ku
de
ara
r de
t uit drie
artaaep
in de wo softw
bes
Pertsen van
s blijft voo begen zijn geg
En zowel
flex
bui
E
de
uw
het
TEC
ie
van
inser
kan
ede
seel toebeschik
w. De
techniek
univer2B
optrompen
bouds
tere doorsn kverwnloa
buis dieva
nPE-buiA
beproefde
e een gro
s. Deze
kenen
dru
en. Deta
kzij deze
binnenzijd
buistyp
nen en afte
geen extra wordt
esis dend
PE-Xc/AL/
k- m.Dan
elbr is,
drin
betekent
tikbaa
n, afschui
Er treden
id
ee
el voo
et arpas
syr st
aten. Dit
houden.
ontbrame
zowek
omsnelhe
s is zo
.
e bui
tbaar.
worden gel
en de stro
digbr
eid
beïnvloed
ge
arming inze
liezen op
achterwege
uitaar
eler gw
ding niet
tik
vloerverw
en
bin
ar
als
ver
n zehoo
sing
cv
de
n)
eepas
door
water,
n toe
r alle
l va
s voo
ee
bui
r,
t
n e(d
eetyp
sortimen
leverancie
n op Één

ngeven
groeid
de toonaa
R 2007
NAJAA
t bedrijf ge
is één van
nket B.V.
ar tijd is he bakkerij.
ja
Ba
jk
75
Di
In
.
n
Va
riële
rland
st
de
du
in
it
Ne
n
ite
in
ee
al
n
t
bakkerije ts•el
bakker to
nstante kw sucaa • ijke
t
hoge en co
en voor di
van een pl ba••kprocedés, een
en
ingrediënt
e
Traditionel assortiment zijn de noniem voor ambitie en
d
sy
tie
ee
n
va
br
ee
n
no
en ee
de re
is ook
et
or
vo
nk
k
Ba
ek,
jk
ijf oo
latietechni n
ces. Van Di ndaar dat het bedr
luto Instal
en ee
tie
vatie. Va
va
no
rum voor
zen voor He ditie, innno
in
as
ko
er,
ing
ge
m
t
- ,
fitt
m
neel cent
ef
heproÉé
ngen
typenu tbreidinngde
sside
tbeh
paan
n rijke tra
ultifunctio
t proe toe
uicode va
van een)
allch
or lu
er met ee
rdt een m
nning. He
voto
Helu
ci
t
wo
pa
ef
an
ts
en
el
he
er
S
re
on
eig
n
ev
GA
de
or
totelis in 2BA g. Bovendie
k voBo
TEC,Eflex
eenen
ooDe
wonen en
zal een
GTIN of
r alle
voo
rken
va-rin
n zijn
we
r zowel
eror
nge
n,toe
ventervoen
de
assortimrenlange vo
e fitti
ele
De
l
baar. Voo
or
!
Onz
n
ra
nk
pas
en
Bi
va
t
wi
ta
rgt
nie
ja ak en
rum n LRP4 zo rden. De to le
temen
verhev
lledige
ceingntals,
leidingsys
erwtarm
htinervhe
veel gegmtot maatwerk
cv,tvlo
DeingsysEé
ang wo
t lig
P4e. leid
kwater,
van de luc
LRuw
drinjec
rgt voor
de
lin
ast de
ct. or garin
het nie

techno
logisch

iral
ct met B
je
o
r
p
d
n
r
eld wate
kmake
het geko

el: spraa
De Bore

te
up to da
.nl 100%

gie
Techn olo

1

Pagina

3

s

it
l
f
s
w
u
e
i
n
Colofon

E
A Z I N
M A G

H,
erland Gmb
van TECE Ned
usieve uitgave
Dit is een excl 2 ZG Smilde.
942
Postbus 19,
628
414
2)
(059
415074 • Fax: .tece-nederland.nl
Tel.: (0592)
• www
ederland.nl
info@tece-n
2 0fabr0i- 8
se
rdigt de Duit
I E L
P R O F nd GmbH vertegenwoo E is een systeemerla
Ned
en. TEC
instalTECE
H uit Emsdett
“intelligente O.a.
kant TECE Gmblevert onder het motto
de systemen. en
aanbieder en vele hooggekwalificeer
leidingsystem

latietechniek re kunststof buis- en wandverwarming,
star
flexibele en nactivering, cv, vloer- en lucht; flexibele
pers
voor betonker water, koelwater en llaties; complete
grijs
drinkwater, ngsystemen voor gasinsta ijk assortiment
kunststof leidi ystemen; een omvangr ; inbouwmodules
ings
vloerverwarm en met diverse modulesab badombouwen;
tem
voorwandsys in velerlei soorten; pref ngregisters.
ten
leidi
met spoelkas dsystemen en prefab e douchegoten,
prefab voorwanrt TECE een design seri designarmatuen
ent
Daarnaast levees wc-bedieningsplaten
groot assortim
seri
e
rder
oirs en een
mee
tten en urin
rs.
ren voor toile met kunststof reservoi
rs
vetafscheide
emen voor
alleren syst
oudig te inst utiliteitsgebouwen,
eenv
en
ge
e
Hoogwaardi chniek in woningen,
ngen. De goed
de installatiete industriële toepassi hoge kwaliteit
voor
schepen en t TECE te danken aan de
reputatie heef in denken en doen.
en flexibiliteit

en
5 minut aken
n
e
e
g
g
’s m
In no
schema
e
i
t
a
l
l
a
t
ins

and
e-nederl
www.tec

Naam
Tel. nr.:

00:31

-ned
www.tece

es en
ieelmachin
lde fundat
cv, de ko
nopgeste
Voor de
giebental buite
r van ener
n een aa
de
zij
ka
it
t
cu
he
cir
geling.
die in
n toerenre
geleverd,
pompen
zijn van ee
aal aan
voorzien
iteit optim
en
ac
all
ap
pc
ing
ld
spar
t de pom
gemidde
ervoor da
nbespaart
en
t
as
Dit zorgt
ee u op ee
ing redungep
are waarm minuten
wordt aa
enr
giebespar
3 voo
-gas bestu
de
Dat zo
en,
Eflex
len
HRgetP2
den: na
TEC
4-fa
rdnele
pa
de vraag
te ver
. De ener
ties
CO2- trend met softw
de
de
va
be
alla
en
or
on
en 5
de
ng
ht
ikt
st
inst
vo
t
e
eli
hts
e
zic
bru
gas
ko
er
ag
rgt
r
nd
slec
ge
u
rdha
det
voo
verla Peter zet as
heeft uit
P23 zo
in nog ge
Kee nieuw
teem
mpteebe
wordt ge
energie
n
en
LB
HR
t danaa
ht
anden.
gi
1
de
op
n
tw
ze
t
wan
luc
0,
t
en
el
va
de
De
%
grij
aal
da
et
nt
U
be
e.
k&
er
st
Na
35
s
ku
be
turing ig.
Dat is ide
de m
nemtzijn uit een e onderreel
aans
Kiebac baat biej.met grafische
igeaz
oven
errui
rtiment nod met veil
eling, zond
paring wa
ps
Bo
gelingen
EPC-waar
fittingasso wer
diereelk
d vangrijk
alti
voor
p,jdBo
ktle
Energiebes langrijke voor ko koelmachines. ééntra
ijzn door
t heeft er
om
bonuw
ntilatiere
ceert de
om
ige wpe
enta
rmentep
it mis
be
wa
noo
um
ld als Tool
het klimaa voud
gs- en ve
on
dusde
etgeeehts
.
g enismop
m
inzet van
alenko
ectie, etoe
terite/
n
één van de
elvraa
dus ook
ontwikke
sportpom rwarmin
te marm
gebouwen
bouw
ngluc nie
en juis
uw
wataan
uitstoot,
de ge
BMR is ee
unten van
speciaal
keteltranvolledige ve
bij
n- me
is
De
de
de
en
aa
.
e
n
In
ijs
in
R)
ar
tor
rdt
zij
vr
uitgangsp
M
e.
zijn
on
n
tila
wo
kli
ftw
voor
aar (B
ze soveel
p in Gr
van de
pompe
g
el
eergaragvoerven der or.
n de LBeKparkP4
De
oe
in
de regeling
.
erp
eg
ze
va
Gr
en
or
De
tw
lR
en
de
di
Vo
on
er
uu
t
ne getuigt van BusMod
he
euntilat
psbe
gend
hrve
de
no
. De LR
lig
Sc
anelen
. Door
uig
d.
nk
or
rurd
elp
ies
er
de
afz
éé
ve
do
lle
stu
lat
n
reg
lev
e
ct
r,
n
vo
ge
tal
va
e
rgtve
g va
twee
zoge
projede succes uitstekendm
tuïtiev
Biral ge
P4 ht
maatins
htbsehanLRac
lucvie
re dr
n van
een extra
de ad
timaliserin
ngevende
zij
eltop
een
dedeop
laar et in
regn,
vantalleerd. Dit
twikkeld,
ik tegmake
kalender
n met an
ngïns
Met
ing en op
leg
dit toonaa
erk Biral le rege
gebru
tieerva
regnelige
ov
de
erompen, kruis- on P4-regelaar is inge- de
inlla
stallaties.
gin
nb
g, bewak
vol or
n Ook
die het m universe
ensta
in
mpe
lin
in
it
n
de
va
ie
ng
po
ur
te
,
en
ge
ar
ie
lat
tep
ni
st
ali
H
ra
LR
en
tal
ten
rm
vis
be
tio
Bi
ns
nd
Kw
im
rs
di
wa
g,
ha
erudrijven
eu
afstand
st in de
alite
ars en
. it.
de klimaati
produ
l pa
de regelin
- en aircon
rasla
de
anctiBeng
enten
atievakb
cte Tool in n biedt.
zet voor de neel 1
iteit, onkw
gruimte. : creativ
oomwissela
gegeven.
. Dezeme merkdeBiop
Bosmak
-, ventilatie heeft u een perfe
afdeli
tieve comp rezo
Pa
n heeft
ber 2007 str rmtewielen kan de
van
tatie
urza
is op
duat
d cy
de inp
t sta
elijkhede
erën
die purge
ol
warmings
hebe
o.a.
bediening. n twee
seici
og
To
ies
m
ba
3 septem
wa TECE Neder-warme
dalatt ie
e)
lat
eff
ge
tra
ar
tal
ieom
ex
Ins
die
va
tw
ig
el
of
desite van ie uit pro
Grnoep Energ reikt door een
is voorzien elaars, de instal hreu
energiezuin t
De
is de web energ
de BMR (s tijd bespaart en ve
mert ee
nberg
Scn LBK de
Onlangs
voor een
bruiken. Als
bijgewerkt.
reg
de
wordt be
hetrgebruikt
el
uit ee
ht me
r volledig
baar klimaa
ebreid
éénknops
opnieuw ge stuurt u
, aliteit!
isstroomuitgluc
land wee
tiekw
ov
is en
en
welke u ve
eitec
en betrouw e banket. debuitenTECEflex
ilithts
bent
LBK met kru rmten het u
ngluc
ast i.v.m
me
flexib
ductgroep
n. De
geprde
u gereed
nu’s make
wa
lekkerst
me
en aanar,
-gas en aanwo50
nt
de
63 mm. De
iel
ela
ku
en
de macro
en
nt
ss
U
tew
TECEflex
ku
wi
kker
elijk.
warm
men
ters 40,
R Tool
t één klik
kveriteiten. Le
er vesvoerventila
uwe diame Eprofiline is opgeno n.
heel makk
met dru
aken me n datakabel naar
Met de BM
ilter m
el!
. ntspecial
pomp, toel van kle
deppDe
enve
ri nie20duu08
lserie TEC
ndsysteme
zuigfra
akend
en middelcro’s aanm ’s
arvia ee
ak
fil voorwa
n tste kruim
ngsvalaa
diverse
Sphilop
15 februa mo
derd
u zelf kleine ies engi- zelf ma
e TECEpro
cro
enee
totrtde
nemer. Das een ontor
ha
t
ma
WC-bedieni sep
in de seri
he
de
sc
tgro
an
lat
de
iening
de produc
el nwa
warmtereee
grote instal le keuze- of besta
daard bed
Nieuw is
erne vorm ck dig herontDe
t uit
cht
zijn de stan ign bedieningsnaasBo
ve
ba lle
Bo- reelkaz uw is in
entila
platen. Dit
des
ervDe
von.
neeren. De
nie terre Kieis vo
toeke
Eambia, de
iële beOpge
gw, er
agden aan de
po
tinmp
platen TEC speciale antibacter
or.ormali
slaer
geve
ien
ntitlat
vo
d
de
ve
r erreinno
uig
c. Bovend
He
ete
afz
platen en
el.
&Prd
en
re
ie
TECEantiba uwd, is een
tor
n
ge
n
lat
Bo
n
t
va
late
tal
jze
De
nie
e wo
dieningsp
maatins azerne verri
rn
kli
er
derneming
eksten ver
ze
n
ond
on
tekt
n
ee
ka
ter
bes
me
ofiel
t
elk
ch
eno
zijn alle
eld. De
Bore n me
seopgdo
d.
ding
dleind
wikk
de paneelnt vate
n de
hanrla
er- en Zwitserlan
ne de
ontwikkele uw
bevatten
floor (vlo
demeNe
uit rIn het twee
TECEBir
t van
al AG
B.V. isalge
innova-en
tgroepan
akka
en bo
uwe wee
t
mast
zee ge
d- ikengeoo
hoge
orbru
de produc
Deam
Pompen
ren zijn nie
no
fabrikng)
du.urz
is ge
pomp
aastminmerk,
rs. uwen
geplaat
e parkee
dverwarmi ramme
n urz
laabo
gege
meerde wan
-ree
iag als du TECEflex.
n enorm
P4uw
nie
esdtie
er geliefd.
ee
LR
erli
ze
gerenom
uta
ee
ie
n,
ee
dsv
en
ser
tw
rep
te
tw
stan
e
de
mp
auto’s,
en
vigator bij
Biral po
uitstekend
ruim 660
appartem
de hulpna r zijn de
nkzij de
onze site
biedt aan
n
o.a. fraaie
te
ee
levensduu
im
kijkje op
s,
3
ge
ru
g.
een
en
lan
s
.pa
.
TECE.
.....
ust een
. . . ks
aliteit en
. . . ra
winkelket
Neem ger
rdelen van
. . .e. . st
. . . .di
keld
. . .er
4 kende
de vele voo
t sport.pag.be
. d:
. . ze
.en
ingen . . . .
. .llo
en ervaar
. ijv
. .ta
. . jbl
een groo
.or
. .j .vri
van cv-leid
. . vo
.u. . mi
. . .ies
at
4 enheden,
g.leg
biosd verleggen
. . . .urt
.loc
.pa
n
eer
.
.
Stu
gen
.
sol
ee
.
.
sin
ge
.
geï
.
. . reca
o en
toepas
74
. . . .ho
. . .al
1 Trend:
. . .nt
03
voor alle
us
een casin
g. 4
. . . . . . . .pag.
ntenaa
1)ent27
ssortim
. . .pa
tnniveau:
riaiem
. . . og
nga34
. al
. . bo
ën en ziektek
.at
n ee
ingbaan,
...........
...n
men
wl
aa
x:fitti(0
. . . . tc
1 faÉén
ag
n’em
. . . . uc
n van bacteri
.od
an
ge
...........
rd
. . . pl
. . .pag.
man
g. 4 .t.‘ohe
. . . Pr
. . . oo
teh
ex, ee
toiletten bro
. . . . .w
...........
pg
. nt
. . . . .pam
. . . . . . .co
.
.
re
.
.
.
m
.
.
mm
.
.
t
nba
.
.
zen
.
.
.b
63
A
.
.
r
rd
.
.
Ope
bui
.
.
.
.
wo
...
t. .pa
. . . . . ro
flex naa
ur.e
vernette
teem kilo.
. .pag. 2
ch
, da
g. 4 heersys
. . . . . . . .uc
. . . .44
e.........
ex
:
tbpl
aluminium
. . . 5. . 94
m
. . .bo
. . . 45
wijk . . . . .Pr
co
% up to dat
. . . 3)
. . . .ge
uwbeim
600.000
op
. . .(03
. . .LT
Onderzoek
. . . .:
gsniveau
cood
. . . .-G
berg en Rijs
rland.nl 100
. . . .ino
. . . . . . . Tel
. . . utr
. .pag. 2
. . . .10
atiserin
ie van ru
. . . . . . .Ne
rzen Harden
B.V.. . . . . . .
. . . 5. :. 96
ma
. . . 45
UWB.V
. . . Fir
3)
LEEen
. . . . . . . . . . . staa
. . .(03
t autom
TECE op beu
. .x:
TEM
lconstruct
mp
n: HAT
ckpipeFa
...........
al Po
. . . . l.pag. 2
Bir
m.b.t. he
. . . al.n
es
. . . bir
kaart . . . . .
o@
voor TECEqui
.
.
.
inf
ur
er
ord
.
.
.
wo
kop
.
ail:
ch
:
13
.
.
gt
Ant
.
ro
..
van
rweg
tb
Adres. . . . . . . .pag. 2
. . . .E-m
nte
e”
eng
Priver
t
Produc 0 regels
ystemrin
eenrttopper
akfoo
....
ers
. . .l.nl
alte heef
Amem
. . .ira
ww
ntageg
ebesyspa
eerdw.b
21moAP
38in
DDC4
ast
temenb.v. ps
arsRa
stigi
en00ergi
geïntroduc
d.
elang
vereg
Postcode:
35%
regelsdr
26nd50succesvol
ustsla
ïnstalleer
ijven
stb
éénkno
Dui
DDC3000an Be
Poin
rt
ook
arsmpen ge
ela
sm
individuele noepsBi
l po
Amersfoo
reg
:
ra
Bo
RP
ats
GE
P/L
De
00
Pla
HR
nk
rd
38
ééee
lefic
rseali
:
ive
au
kw
un
ge
ve
R
ni
hoog
de BM
t veld
:

OUD

7

24-11-200

erland.nl

6

TECEflex rs met
inT
etbakke
ebnid
nkIM
aE
2UBitAbre
de banket
Innovatie uurzaam

flits

uws
ts 13:Nie

Nieuwsfli

flash

ECE
def snijlijn

VL
printen TV h, V&V
aflopend
ec
printen Int
aflopend
n (oranje)
alle blade
def. snijlijn••
••
he
es m.b.t. ering
tis
tbrochur
Produc Lon ruimteautoma
Techno elingen
•• FBR-naregk draadloze opnemers en regelafsluiters
ter.nl
en
eback-pe
www.ki
•• TeMDchintnoellLinigente aandrijving
r.nl
ack-pete
fo@kieb
in
80 20

Primeur

eidngeerns
h
c
s
f
a
t
e
V velerlei uitvoeri

13

in

meestal
plaatsen,
voudig te
series een
kelijk.
eel van
an noodza
rtal, onderd
is geen kra
uit Wuppe
olg
ft als gev
list Basika
ant
hee
cia
ik
spe
Dit
br
fa eke
ring
en.
ren.
techbij de
p geword
tse afwate
nt gaat voe
specifi
is de Dui
TECE–groe
Direct idin
afassortime
g is een
In 2005
rerende
is
Ebasika
iment vet
passing
tionaal ope
Vetafsche
ieve TEC
ek assort
rdelen
de interna
van de toe
ed en uni
het exclus
voo
nis
bre
e
nd
is
Ken
g
est
erla
een
k.
sin
nie
1
Ned
de me
elke toepas
oductie van
dat TECE
(PE-HD)
ert dus
. . . . . . . . pag.
en
intr
wil
l
tof
lev
de
ngen
ag
iee
nt
sts
t
oeri
gra
ent
uitv
ess
en me
dat kun
assortime
TECE u
rs in velerlei
Te beginn
egrensd
. Uniek om
daar dat
juiste
Vetafscheide
bijna onb
TECEdrain
uniek. Van
met u de
TECE een
scheiders
sanitair
. pag. 2
en samen
er: omdat
ineren.
ossing!
nisch adviseur
.........
adviseren
ft. Bijzond
Nieuwe tech nd . . . . . . . . . . . . .
juiste opl
ng wil eng
hee
ssi
de
plo
tie
erla
applica
systeemo
t u voor het
pag. 2
voor NO Ned
voor iedere
.........
chappen
levering kun
ser vice
ruimten . .
che eigens
Naast de
en in kleine
after sales
mechanis
niet in
de
Prima te pers
. pag. 2
eren en de
aan. De
igen zich
x .......
. Direct bij
rs bein install
teriaal wijz
van TECEfle
E terecht
afscheide
resulteert
van het ma
voorstander
komst van
el
ook bij TEC
iment vet
2
, hetgeen
sen
ort
zow
r
pag.
tijd
UNICA grote
.
tus
ass
.
.
voo
r.
.
der
.
der
Het
zon
....
series
de loop
levensduu
.........
fabrikant
r
meerdere
hnische
!
of infrarood
staat uit
ing als voo
lange tec
t en de
Met de hand
den, ideaal
e opstell
e gewich
. . . . pag. 3
te een
der
.
and
.
.
stig
ins
.
sta
.
.
kle
gun
.
vrij
.
tof
een
buis . .
. Van de
Dankzij het
de kunsts
alles in één
de bodem
van 80
3
opbouw zijn
Het beste van
inbouw in
vetopslag
. . . . . . . . pag.
modulaire
k in wc . .
r) met een
een
(370 lite
liter met
meer geen stan
Voor € 15,. pag.
s 10.400
. . . .Fen4
Qua confi. . . . .PD
liter tot zelf
. . . . als
. . . ch
50 liter.
. . tis
.
.
1.0
.
.
.
.
.
van
e.
..
onb
ma
2008De
ng4e- vetopslag
VSKar.
. pag.
ijkheden
niek .aa
technd
isela
de mogel
-bevesta
innovatie
metord
voudige bas
guratie zijn
de BMR-reg pNost
ra-in handW
pahand
4
E levert een
le en
sta isalgie
akt. . . . . . . . . . . . pag.
grensd. TEC
nde uit ova
volgende
.........
nt ma
nteen bestaa
antwoku
arn
ordformulier
t een geï
uitvoering
da
me
,
rs
Faxa
ren
ide
metre
unieke ronde vetafsche lvanger. Tevens
grafische
het, naast
vui
of losse
u vanuit de ema’s alle U ziet
ische moge greerde ebreide en geavanceerde
ch
regeltechn
back zeer uitg rs met roermotor, afvoer
installaties
n
n biedt Kie
rs bekijke
de
cheide
programhe
ete
afs
lijk
vet
ram
pa
stuurde of
est
afvoer.
en handbe
. De BMRr u de me
het pomp tuurde volautomatische el
en instellen u ook via &Pete
die
,
ols
zow
ges
To
in
e
ma
nt
er
let
en Deze afscheiders zijn opstellingen.
regelaar ku rer bena- comp
jk maken
plo
tweedelige
u makkeli
rvs
Internet Ex
enkele als
E diverse
sparen!
levert TEC
pasveel tijd be
Daarnaast
biele toe
deren.
rs voor mo
e
ide
che
ders en vel
vetafs
ntafschei
ime
sed
singen,
08
s.
B1
accessoire
stand

Inhoud

docuVolledig ge
menteerd Hal’s,3,grahema
Aansluitsc
plaatjes,
fische beeld regelen
en
jst
stukli
omschrijhe
technisc
rden autovingen wo

ordelen
De vele vo
-HD cheiders hebben
van PE
afs
PE-HD
ststof vet

De kun
len. Het
che voorde
een hoge
vele praktis
en heeft
estendig
endien
is corrosieb
igheid. Bov
anje)
urbestend
atu
essieve
per
bladen (or
tem
tegen agr
bestand
d
f tsnijlijn alle
nie
goe
is het
hten ookde
n
resten hec
vet
n alle blade
en,
vetzur
end printe

aflop

®

bo uw
vo or Ge

au tom ati

rla
r Ne de
k& Pe te
Ki eb ac

ser ing

nd B. V.

1) 27
Tel.: (034

n (oranje)
n alle blade
n
alle blade
nd printen

Diverse nieuwsbrieven
Biral, Kieback&Peter, TECE Nederland

opdrachtgevers: Merlijn Media b.v. en Innovatech

verschijningsfrequentie: eenmaal per kwartaal.

werkzaamheden: vormgeving & opmaak.
De formaten variëren tussen A2 en A4.

verspreiding: onder klanten en prospects van deze
bedrijven. Ook vaak verspreid op beurzen en in
vakwinkels.

1

BEZOEK ALDES EN MAAK
ELKE DAG KANS OP EEN

Actief in lucht

Aldes, actief in lucht: hal 12, stand C088.

FANTASTISCHE
MOUNTAINBIKE
Vul uw gegevens in en lever deze strook in op de stand
bij Aldes Benelux. Elke dag wordt tussen 17:00 en
18:00 uur een mountainbike verloot!
Firma:
Naam:
Adres:
Postcode/plaats:
Tel.:

adv. 09-2005

9/27/05

2:11 PM

Pagina 1

Aldes Benelux B.V.

Uitnodiging VSK 2008

geïnspireerd
door

(0316) 243 222
info@aldesbenelux.com

air&people

www.aldesbenelux.com

ronde vormen

adv.

7

08

3-20

adv.

008:

-2
s 03

alde

04-0

14:3

Pa

gina

1

ief
actlucht
in

x
nelu

en
6)
x.co
(031 aldesb nelu
be
@
info .aldes
w
ww

air

e
&p

05-2

07-0

5-20

verstuurd naar: alle klanten en prospects van
Aldes Benelux ter gelegenheid van de VSKbeurs.

15:2

Pagi

na

TER BELGIË
ALDES EUROREGIS
68
Vilvoordsesteenweg
eek
1120 Neder-Over-Hemb
0
Tel.: 0032-2725138
Fax: 0032-27251753
lux.be
E-mail: info@aldesbe
om
I-net: www.aldes.c

De au
tomati
voor
de jui sche regelm
ste luc
hthoe odules va
De MR
n
veelh
eid pe de serie
elektr stabilise
MR zo
r roo
ert
isc
ster.
rgen
is me he of pn het debie
onde
t
eu
r alle
zuini de MR oo matisch t tot de wa
omsta
ge
e
k
ndigh
opdra r omgaan niet meer aansluitin arde die
eden
chtge
gen no vooraf
met en
nodig
ver.
. De
dig. Ide is bepa
ergie
ins
en u
ald. Er
Dank
besp tallatie fun aal want
zij de
aa
luchtz zijn geen
cti
rt tijd
ten gev
uniek
ijdig
en ge oneert be
e
ld in
ter, zal inregele
venti olge van constru
het be
cti
laties
n
ve
ystee rvuiling e compen
lang automati
m bli
van uw sch
jft du van filters seert de
s in tac
MR de
en ka
na
t. Zo
dr
worde len. Het ukversc
pre
hil
n kla
chten statieve len die
on
rm
en ge
luids ogen va tstaan
Geen
n
hinde
r voork het
gere
ken,
omen
nooi
.

winst

architecten
copyrights van Conix

le
op

voor

t mee

alle

r inre

gelen

partije

n op

Aldes
Veem Euroregi
ster
6909 3
Neder
land
Tel.: DZ Babber
B.V.
Fax: 0316 24 32 ich
I-net: 0316 24 32 22
E-mail: www.euro 23
verkoo registe
p@eur r.nl
oregis
ter.nl

opdrachtgever: Innovatech
werkzaamheden: vormgeving & opmaak uitnodiging, met focus op verloting MountainBike.
opmerking: onder de uitnodiging reguliere
advertenties voor Aldes Benelux.

1

Voo
tijdr rkom
inre ovend
en b gelen
t ij d e s p a a r
en g
eld!

Uitnodiging Aldes
Aldes Benelux is een business-to-business firma,
specialisatie luchtbehandeling.

04

1

.
B.V

e 2
es B
.com
Ald 243 22 elux m

ster

004

TER
ALDES EUROREGIS
NEDERLAND B.V.
Veem 3
6909 DZ Babberich
Tel.: (0316) 24 32 22
Fax: (0316) 24 32 23
oregister.nl
E-mail: verkoop@eur
om
I-net: www.aldes.c

es.
l Ald
iona onto
tinat
mul en en niek,
nd
ch staat
anse
e Fr ese la tiete
igt d Europ ventila ij Aldes geving
rd
B kom
oo ntal
ame utie.
n en
enw
er
rteg een aa duurz istrib en w denke gen
ux veider in d van luchtd woon- iteit in t gedra
enel
le
bie
en in de
kwal word ing:
es B markt het ge stiek
Ald
cht nnis en e visie ernem , de
op
akoe n lu
es is
d
Ald evend liging, iteit va tie, ke n. Dez ze on spiratie
va unte
on de in
n
aang bevei e kwal . Inno
!
p
t va
gs
iel
nd ien d
ht,
ldes
bra
and uitgan aspec e krac van A
vent
end
t va
voor
bov in he ze kern ntiële r zit d ogen
ten
se
aa
rm
site
hoog zijn on st es CE. D de ve
onen
ee
web orn
mp
doe het m N FOR heiden
le co llaties.
vo
onze
r
A
u al
op of uit mbita
doo HUM ondersc
elux ingins vindt u
co eft
e”
t
en
ze
In
tim
el
B
.
he
on is:
a
d
is
in
es
e he
Ald tbehan grammn “just
in hu servic t.
kenn
ro
el
ch
iedt
ch
dag
st b en lu raadp ij levere ende ke inst er in lu
or
lg
ie
en
rnaa
W
tn
Daa system ide vo .com. , de vo ze un le par
re
on
latie uitgeb enelux besteld n en en idea
te
b
Ons .aldes .00 h facilitei actieve
12
w
st
n
w
or ze te
w
. Vo
ux ee
raad met on Benel
natie n Aldes
u aa

Euro

regi

in de
lfsprekend ROND en
minimaal, maar vanze
voor de
Mooi, functioneel, strak,
van Conix architecten
de specifieke eisen
uitdaging
eve
creati
kleur aluminium, waren
Een
el.
nte Atomium te Bruss
renovatie van het marka
ALDES Euroregister.
Spie uit Brussel en
e en
voor installateur Amec
kkelde zij samen slimm
ronde vormgeving ontwi
budget
Geïnspireerd door de
die perfect binnen het
singen
echnische oplos
doeltreffende luchtt
paste.
ende
doen is het onderscheid
kwaliteit in denken en
bewijs!
Innovatie, kennis en
ium is wederom het
S Euroregister. Het Atom
vermogen van ALDE

en

de ko

op to

e!

Pagina 1

Betonkernactivering

Advertentie
TECE Nederland
Dit bedrijf is werkzaam
in de installatiebranche, o.a.
sanitair en vloerverwarming.

werk

mo
nta
g

e

Free
s

publicatie in de media:
In de reguliere vakbladen
gericht op de installatiebranche zoals TVVL Magazine en
Verwarming Ventilatie Plus.

Vo
ll

ed

ige

Levering v
an alle co
mponen

Wandverwarming

Tekenwerk

a
Inventaris

tie

Vloerverwarming

11:08

ten

11-02-2008

Ontwerp

02-2008 TECE adv_235x335mm:TECE

opdrachtgever: Innovatech
werkzaamheden: Stockfoto
(3D-hand) bewerken tot 7
vingers, collage en vormgeving.

adve

rten

tie

def

03-2

005

04-0

4-20

05

13:1

6

na

Inbe

06

drijf

tie

rten

stell

adve

ing

006

20
-06-

4
12:3

Pagi

Pagi

na

ker?

1

1

k

14

04-2

het
n
a
K

stra
nog

Han

sa

Han

sa

- Des

igno

-M

uran

o

Jado
Jado

- IQ

- Gla

nce

Jado
Jado

- Li

ght

hous

e

- New

Hav

en

Dor
Jado

nbra

cht-

- Ret

ro

Het

TECE Nederland, Smilde
Tel.: (0592) 415074
info@tece-nederland.nl
www.tece-nederland.nl

E
TEC

Dou

cheg

ieke
6 un
met
oten

et b

s-

edie

nen

ld

te
bors

e
of g

EM

CO

me

-Lia

ison

t ge
voe

po
s ge

EM

CO

l vo

- Epo

sa

or D

Met
fron de de
afge ten. N sign
w
Jado stem iet alle c-arm
d
inbo , Han op de en m aturen
mar uwsp sa, Id luxe et de van TE
oe
eal
st
ba
ten kt staa lkas
Sta dkam ijlvolle CE on
t,
en
kies t. Kiest die da ndard eracce wc-ar dersch
tu
en
m
ei
ss
voor u voor nkzij de Ora oire aturen dt u
s
kwal de no
die zich op
vele s. Maa van
itei
D
t, lu rm of voor r ook ornb pracht alle
de
ra
on
ig
xe,
stijl dersch len aa met oncht, E zijn
M
en
n
veel eidt u de to ze un CO,
ieke
p
inst zich
alla
op van
de
tieg alle
em
fr
ak? on-

lijstlin
drain

toil

Ora

ESIG

Ne

nS

rs, rv

te
roos

asie
fant een
er t u
d,
creë vrijhei bers
gs
ters
eb
roos bewegin or liefh en de
ieke
r
Vo
s un et mee afvoer. ierin kunn wordt.
ze
de
s. M rfecte te”. H geheel veren
la
t met amer
i
pe
le
, wan e badk r en een model “p één fraa der. Wij maten
luut
d
kk
oer
Abso en stra ilige vloe clusieve
bijzon andaar garande vl iment
s ve het ex zodat
de st gflens
rt
rijke
CE!
ke du
ien lijmd, ons asso rschillen dichtin join TE
vlak bovend
,
af
ve
ge
k
am
in
n
ke
oo
is er s worde oois is odellen e unie inning te
m
w
el
km
Onz

TIJL

Voor
proj
w
ec
asso ij een ten bi
eden
rtim stan
an ent daar
bedi tibac en un d
enin terië ieke
gspl le
aten
.

TEC

Ne
Tele Eild
fo ederla
Sm
nd
ndE,-m on
erla w 0ai7l:4 : (059 , Smild
l fo 2) 41 e
in
E Ned 41w5w:
@
5
TEC (0592) erland.n
tece
l tece 074
Tel.: tece-ned rland.n -neder -neder
de
land land
@
.nl
info ece-ne
.nl
.t
www

II B

agno

Ale

ssi

by

Ora

s

ME

M

huisstijl Innovatech

22-12-2005

18:42

Pagina 1

hu

is

st

ij

l

In

no

va

Huisstijl Innovatech

te

ch

22

-1

2-

20

05

18

:4

6

Pa

gi

na

1

Innovatech is een reclamebureau voor de sanitair-,
installatie- en bouwbranche.
ch

vate

8

18:4

na 1

Pagi

opdrachtgever: Innovatech
werkzaamheden: ontwikkeling
logo, vormgeving briefpapier,
enveloppen en visitekaarten.
Het logo is na 5 jaar gewijzigd.

UN

IC

ER

EN

OV

ER

TE

CH

N

IE

K

no
l In

M

M

opmerking: ook andere geprinte uitingen zoals CD-labels
behoorden tot de opdrachten.

CO

IEK
HN

Pos
tb

EC
R T

us

128

1, 1

300

BG

Alm

REN

OV E

ere

COM

MU

E
NIC

stij

huis

05

2-20

22-1

0 BG

1, 130

s 128

u
Postb

re

Alme

bri

efp

api

er

25-

05-

huisstijl Innovatech

22-12-2005

18:44

Pagina 1

200

5

12:

52

Pag

ina

Mil
d
32 enbu
0
r
+3 7 ZC galle
1(
S e 96
06
0
-12 )181 pijken
Ch
arly 2675 -641 isse
50
_v
ww
2
8
w.c an_ 2
K
har
lyco eulen
@
mp
ute lyco
rse
s
rvic .nl
e.t
k

PAUL HOGENBIRK

Ch

ar

C O M M U N I C E R E N OV E R T E C H N I E K

C O M M U N I C E R E N OV E R T E C H N I E K

ly

va

n

Ke
u

len

Postbus 1281, 1300 BG Almere
Palmpolstraat 62II, 1327 CH Almere

T +31 (0)36 531 83 80
F +31 (0)36 531 83 73

info@innovatech.nl
www.innovatech.nl

K.v.K Rotterdam: 24304582
BTW-nr.: NL808831689B01

96
lee
rgal ijkenisse 508
41
enbu
Mild ZC Sp )181-6 41508 os.nl
tk
(0
3207 +31
81-6 len@lyc ervice.
eu
(0)1
rs
tel: +31 _van_K
pute
fax: Charly arlycom
ch
l:
5
mai www.
. 41 9420
net:
36
9.57

1

Standposter
Een innovatief product van Kieback&Peter werd
opdrachtgever: innovatech
tijdens de VSK-beurs breed gepromoot. Voor de
beursstand is deze collage-poster door mij gemaakt. afmetingen: 3 meter bij 6 meter

Drastische verlaging van engineeringskosten
Nieuwsfe
Nieuwsfeitjes
itjes

Gebouwautomatisering met DDC®Suite

Flash-geh
Flash-geheugens
eugens
Met
Meteen
eenflash
flashgeheugegeheugemoduul
moduulkan
kanhet
hetgeheugeheugen
gen van
van de
de PCD3
PCD3 met
met
44 Mbyte
Mbyte worden
worden uituitgebreid.
gebreid. In
In het
het filefilesysteem
systeem kunnen
kunnen webweb®
®
pagina’s,
pagina’s, data
data of
of bebestanden
standen (bijv.
(bijv. logdata,
logdata,
AAls
ls m
mid
programm
programma-backup,
a-backup,
ppro
ddeelg
rodd id
lg
document
documentatie,
atie, etc.)
uucc
ro
ro
etc.)
330.0
renn oot,t, in
.000 eere
worden
worden opgeslage
inte
opgeslage0n.
terr
aaaannn. 00 CCPPUU eenn le
nnaa
levv
Met
Met standaard
standaard tools
tools
ssyyss
’s’s m
renn titioonnaa
mee eere
teee
(bijv.
(bijv.Internet
vvaann aall bbee
InternetExplorer)
tt m
Explorer) te
m
min
m
inte
dd
tegg eeeerr dd bbeesstu
heeft
heeftuutoegang
toegangtot
totdeze
turr rrijijff rric
deze
rraato
aa
ichh
in
ingg
to
gegevens
gegevens met
tt
re
renn nn 11,5
D
met de
,5 m
deD
geïngeïnee kk
milil ss-- eenn SSaaia
.
.
SSaaia
w
w
-Buu
tegeerde
tegeerde FTP-serve
ia®® r.r. aalili
jo
joee
re
regg ia-B
FTP-serve
rg
rg
nn
PPCC
te
te
ee

Saia-Burgess introduceert de DDC®Suite. Het betreft een bibliotheek van grafische applicatiebouwstenen,
speciaal bestemd voor de gebouwenautomatisering. Hiermee kan de HVAC-engineer de kwaliteit van zijn
softwareapplicatie verbeteren en de benodigde engineeringstijd drastisch terugbrengen. Door de zeer
gunstige kwaliteit/prijs-verhouding van de regelaars en de moderne, efficiënte engineering zijn de producten van Saia-Burgess zeer concurrerend. Een korte vaktechnische opleiding is voldoende om de software
succesvol voor eigen projecten in te zetten.

DD
C P
lus

es
sfeitj

Nieuw

De DDC Suite bestaat uit een automatiseringsen visualiseringsbibliotheek. In de automatiseringsbibliotheek vindt de gebruiker de Nederlandstalige, grafische applicatiebouwstenen voor het
regelsysteem. De visualiseringsbibliotheek is
gebaseerd op het door Saia-Burgess gebruikte
ViSiPlus. Bij beide bibliotheken levert Saia-Burgess
complete installatiemacro’s mee, zoals voor
ketelregelingen, radiatorgroepen en luchtbehandeling. Hiermee kan de benodigde engineeringstijd nog verder worden ingekort.
Met navigatiepagina’s van de DDC-Suite kan
de gebruiker efficiënt alle installatiedelen structureren en overzichtelijk samenvoegen. Met een
paar muisklikken kan hij over alle voor hem
relevante informatie beschikken.

Saia-Burgess Benelux B.V.
Saia-Burgess is een internationale onderneming
met vestigingen voor de Benelux in Gouda
(Nederland) en Vilvoorde (België).
Saia-Burgess Controls ontwikkelt, produceert en
levert besturings- en regeltechniek voor OEMers in de seriematige machine- en apparatenbouw en voor systeemintegratoren die projecten
realiseren in de infrastructuur (gebouwen,
transport, productie, water, energie en gastransport).
Temidden van enkele grote automatiseringsaanbieders weet Saia-Burgess zich al 25 jaar als
gespecialiseerde aanbieder te profileren. SaiaBurgess stelt zich op als flexibele, innovatieve
specialist op het gebied van de besturings- en
regeltechniek, die zijn klanten een hoge mate
van persoonlijke aandacht, differentiatie en toegevoegde waarde biedt.

et
BACn

g en

ellin

Efficiënt en eenvoudig
De automatiseringsbibliotheek is opgebouwd
uit ‘families’ van afzonderlijke HVAC-functiebouwstenen. Elke bouwsteen kan een ‘automatiseringscomponent’ bevatten. Dit kan bijvoorbeeld een
motorsturing met bedrijfsurenteller, bevochtiging of warmteterugwinning zijn. De indeling
in families is gebaseerd op de functies van
de objecten, bijvoorbeeld, storingen
en sturingen.
De bouwstenen uit
de DDC-Suite kunnnen
worden gecombineerd
met de bestaande bibliotheken van de Controls
Suite PG5 van SaiaBurgess. Dit stelt de
gebruiker in staat om
de regelsystemen in
elke willekeurig toepassing in te zetten.
Bijvoorbeeld:
bij gebruik van diverse netwerken (RS485
Saia Sbus, Modbus, M-Bus, Belimo MP-bus,
Ethernet TCP/IP, BACnet);
met of zonder gebruik van webtechnologie;
HVAC, verlichting, energiemanagement.

in
in hh
itit ee
D
D
cc
aate
kk vv
oo
ddeezz eess vvaa te
aann ggeelilijk
ddee
jk
nn
ss
m
m
ee

-n
-nee
oo
tw
twee nn ddee m
scatie
Communi
Communiscatie
uucc ggee m
m
m
rr

ling
rege
emog

st
eide
n
rie
stee
gebr
de in
D3 se n
®
voor eft de uit atiebouw en
de
ia PC
een
n
ic
ge
De Sa ogelijkhe ing
uwst
appl
oep
linge
tm
t Build .
De bo diatorgr afische de instel radiator
bied
ACne (B-BC)
gr
ra
e
ig
‘B
n
n
et
s
r’
od
en
al
pl
ee
ee
n
llerolle
com
van
van
wsten
le be
Cont et het vo tijn al Voor een vier bou uitereden
mul
en m
lijkh Hierin zi
.
ts
afsl
h
en
Sam sparante herec
en
r.
Et
an
genom eeld sl
ling
wee
dig tr bedrijf op veldies op
, rege
ol
oorb
5funct zijn bijv stooklijn
protoc de RS48 muni,
m
van
p
net en is het co daarren
groe t.w. klok
etre
nrm
,
bus
ram
e ee
ver.
platfo
nodig
et pa softwar
catie attractie
h
.
na
door gen de
nog
keuze
ngen
s
mee
kan
n
deri

®

er
assi
zon
meter ;
bruik
toep
le uit en para
ellen
De ge mende p enke
en
ko
O
e inst
aard
voor passen.
stelw lijke wijz rdoor be
veel
n
s, in
te
aa
ie
ie
H
g
ch
ct
t.
hoge voudi alle fun er overzi tbreek
een
m
ij
on
er
ze
h
g
n
ov
ogra
kan
iserin fstelling
op ee
jn pr
al
e
zi
in
su
ij
drij
on-l
n vi
dat h
ulen
als ee j de inbe zonder
mod
óók
entie
.
hij bi ibiliteit,
t
en
Interv
ik
ss
ar
sch
flex
gela
te pa
k
van
aan
D3 re
thee
,s.
mate
oeft
De PC lokale I/0 et
sklik
biblio
ing h
m
n mui iserings tot een
1.024
mer
kan
t
or ee
mat
biedt t aantal
ulen
’s leid werking do de auto
Di
-mod
acro
n
aliser
ngs
e I/O wenste
ri
em
va
su
ot
gs
ti
ee
Vi
m
ik
in
la
n
u
re
er
ke ge
gebr de instal de engi
aliser estot el nog verd .
Het
visu
ng
corr
reid
oren ctie van
rde
omva n uitgeb
leve
jbeh
er de
tieen bi nde redu meege gebruik
worde interven njn
de
ke
.
zi
de
ee
de
In
ge
en
t
.
on
acro
ndt
Met
ject
is he latie
heden
dielus vi
gsob
ulen
latiem
mod de instal en
zaam e ViSiP
en be
iserin en instal
ar
cten gelaar
sual
iger
ellen
een
obje
softw rende vi
voud ijf te st
en
de re
grijp
dr
uwst iserings
de
in
bo
n
n.
in be matig in
g
po
lin
sual
elke
inge
nd
rege
ge vi
Voor
is ha ijk bij stor
achti odra de
el
n kr
Z
mog
er ee
na’s.
pagi
nings

is
is geprogr
geprogrammeer
ammeerdd staat
staat de
de visualise
visualisering
ring ter
ter
beschikk
beschikking.
ing. Een
Een muisklik
muisklik activeert
activeert de
de aanwezi
aanwezige
ge
objecten
objecten.. Dit
Dit garande
garandeert
ert de
de consiste
consistentie
ntie van
van de
de
data,
data, zowel
zowel in
in het
het regelsys
regelsysteem
teem als
als de
de aanwezi
aanwezige
ge
visualise
visualisering.
ring.
De
De grafisch
grafischee applicat
applicatiebouws
iebouwstenen
tenen maken
maken
een
een ondersc
onderscheid
heid naar
naar het
het gewenst
gewenstee gebruik.
gebruik. Zo
Zo
zijn
zijn de
de alarmpa
alarmpagina’s
gina’s voor
voor het
het definier
definieren
en van
van de
de
alarmen
alarmen,, prioritei
prioriteiten
ten en
en paramet
parameters
ers voor
voor inbeinbedrijfstell
drijfstelling
ing beschikb
beschikbaar
aar voor
voor degene
degene die
die de
de
inbedrij
inbedrijfstelling
fstelling verzorgt
verzorgt.. De
De gebruike
gebruikerr van
van de
de
installat
installatie
ie kan
kan op
op zijn
zijn beurt
beurt over
over de
de voor
voor hem
hem
relevant
relevantee informa
informatie
tie beschikk
beschikken.
en.

een
een grote
grote diversite
diversiteitit in
in software
software-oplossin
-oplossingen
gen
gezorgd
gezorgd..
Vandaag
Vandaag de
de dag
dag stellen
stellen we
we hoge
hoge eisen
eisen aan
aan het
het
software
softwaregereeds
gereedschap.
chap. Zo
Zo is
is er
er vraag
vraag naar
naar meer
meer
efficiënt
efficiëntie
ie bij
bij de
de ontwikk
ontwikkeling
eling van
van applicat
applicatiesoftiesoftware,
ware, moet
moet hardwar
hardwaree multifun
multifunctioneel
ctioneel inzetbaa
inzetbaarr
zijn
zijn voor
voor de
de verschil
verschillende
lende toepassi
toepassinggebie
nggebieden
den in
in
gebouw
gebouwen
en en
en is
is een
een reductie
reductie van
van de
de life-cycl
life-cyclee
kosten
kosten gewenst
gewenst..

Saia-Bur
Saia-Burgess
gess maakt
maakt met
met de
de DDC-Su
DDC-Suite
ite en
en haar
haar
software
softwaretools
tools gebruik
gebruik van
van wereldw
wereldwijde
ijde standaar
standaards
ds
voor
voor het
het program
programmeren
meren van
van regelaar
regelaars.
s. Dit
Dit stelt
stelt
mensen
mensen met
met verschil
verschillende
De
De moderns
modernste
lende achtergr
achtergronden
te inzichten
inzichten
onden en
en
vaardigh
vaardigheden
eden in
in
Vroeger
Vroegeree regelsys
staat
staat
om
om
regelsystemen
de
de
program
program
temen werden
matuur
matuur tijwerden zonder
tijzonder softsoftdens
dens de
de verschil
verschillende
warepak
warepakket
lende
ket geprogr
stadia
stadia
geprogrammeer
van
van
ammeerd.
een
een project
project te
d. Een
Een klein
te
klein handhandgebruike
gebruikenn (variëre
(variërend
program
programmeerapp
nd van
meerapparaat
van specifica
specificatie,
araat was
was voldoend
tie, ontwerp
ontwerp
voldoende.
e. Nu
Nu gebeurt
gebeurt en
en impleme
implementatie
ntatie tot
dit
dit meestal
meestal met
tot en
en met
met de
met testen,
de PC.
testen, inbedrij
PC. Een
Een ander
inbedrijfsander verschil
fsverschil met
met het
het telling
telling en
en onderho
onderhoud).
verleden
verleden is
ud).
is het
het sterk
sterk toegeno
toegenomen
men aantal
aantal eisen.
eisen.
Daardoo
Daardoo
r
r
De
De komst
komt
komt
komst van
de
de
DDC-Su
DDC-Su
van internet
internet en
ite
ite tegemoe
tegemoett aan
en de
de verdere
verdere standaar
aan
standaardidi- de
de eisen
eisen die
die een
sering
sering van
een kwalitat
kwalitatieve,
van netwerk
netwerken
ieve, kostengu
kostengunstige
en hebben
hebben bovendi
nstige
bovendien
en voor
voor
projectr
projectrealisatie
ealisatie stelt.
stelt.
Maatwer
Maatwerkk software
software

toduc
ge pr PCD4
lledi
De vo PCD1 t/m erust
e
tg
famili daard ui
er.
serv
is stan een web kt de
schi
met
nder
oor be
Hierd bruiker zo alle
er
ge
ten ov den.
rkos
ijkhe tor
mee
ogel
di
webm web-e che
deze namis
Met
u dy
isekunt na’s real er
gi
u ov
webpa er dat
s
nd
enni
zo
eerk
ren
ramm kunnen
og
Zo
pr
r
hikt.
owse
besc
webbr kplek
elke
met f elke wer rwarvana hting, ve etc.
,
verlic g, ramen
d.
dien
min
be
n
worde

Bedienter
Bedienterminals
minals
Door
Door de
de aanwezigh
aanwezigheid
eid
van
van grafisch
grafisch functies
functies
is
is het
het gebruik
gebruik van
van de
de
nieuwe
nieuwe tekstterm
tekstterminals
inals
nog
nog aantrekke
aantrekkelijker.
lijker.
De
De gebruiker
gebruiker kan
kan
eigen
eigen symbolen
symbolen en
en
trendwee
trendweergaven
rgaven defidefiniëren.
niëren.

Een
Een serie
serie touchpane
touchpanels
ls
van
van 5,4”
5,4” tot
tot 15”
15” TFTTFTdisplays
displays verhoogt
verhoogt het
het
bediening
bedieningscomfort
scomfort
aanzienlij
aanzienlijk.
k. Alle
Alle terterminals
minals maken
maken gebruik
gebruik
van
van de
de in
in de
de regelaars
regelaars
aanwezige
aanwezige webserve
webserver.r.

Ervaren
Ervaren engineer
engineerss zijn
zijn met
met de
de software
softwaretools
tools van
van Saia-Bur
Saia-Burgess
gess in
in staat
staat ook
wikkelen
wikkelen op
ook zelf
zelf regelbou
op basis
regelbouwstenen
basis van
van eigen
wstenen te
eigen specifica
Samen
Samen met
specificaties.
te ontontmet de
ties. Hiervoor
de partner
partner
Hiervoor levert
SSaaia
levert Saia-Bur
Saia-Burgess
gess speciale
is
is het
het mogelijk
speciale
iaprogram
mogelijk applicati
program
applicaties
Building
Building Technolog
-B
-Buu
meertoo
meertools.
es te
Technologyy
te ontwikke
ontwikkelen
ls. Ook
Ook
len voor
voor de
de meest
meest uiteenlop
rg
rgee
uiteenlopende
ende systeem
van
van zijn:
systeemeisen.
zijn: stand
B.V.
B.V. verzorgt
verzorgt Saiastand alone
eisen. Voorbeel
ssss BB den
alone oplossing
SaiaVoorbeel
oplossingen
hieren met
met afstands
afstandscommun
communicatie
eennee den hiericatie (modems
Burgess
Burgess regelmati
(modems
internett
internettoepassin
regelmatigg
P
P
,
,
internet)
internet)
oepassingen
o
o
,
,
lu
luxx
lokale,
lokale,
gen met
met ethernet
sstb
intranetethernet-- en
tbuuintraneten
en
en webappl
webapplicaties,
icaties, maar
opleidinge
opleidingen.
maar ook
n. Inmiddels
Inmiddels
ss 6677 BB.V
.V..
ook commun
TT ++ webcommunicatiedriv
IT-functi
IT-functies.
icatiedrivers,
es.
ers,
3311web- en
55andere
hebben
hebben engineers
|andere
| 2288
engineers van
(011 en
van
wwww (0
De
De software
software kan
88
kan naast
naast alle
ww.s
alle bestaand
bestaandee mogelijk
een aantal
aantal bedrijven
.saaia 22)) 5544 0000 AARR een
mogelijkheden
bedrijven
heden worden
worden gebruikt
gebruikt.. De
GGoouhet
zoals
zoals BACnet
De nieuwste
-b
-buu 33115544
nieuwste markton
BACnet en
en het
marktonia
het gebruik
certificaat‘Certified
uddaacertificaat
gebruik van
twikkelin
twikkelin
‘Certified
van webserv
gen,
webserverapplica
rg
rgee gen,
|| FF het
erapplicaties
ties die
die opgeslag
opgeslagen
ssss.n
++ Engineer
eenvoud
eenvoudige
en zijn
zijn in
Engineer Saia
ige wijze
in de
de besturin
wijze met
Saia®®DDC.nop
besturing,
met de
DDCde DDC®Su
g, kunnen
DDC®Suite
kunnen
ll || oo 3311 (0
(011
op
ite samenga
samengaan.
an.
8822ontvangen
Suite’
fffficicSuite’
ontvangen
.
.
De
De
)) 4
eennl@
331155 vindt
l@ss 554gevens
contactge
contactge
gevens
aaia
11 vindt
ia-b
-buu nl
uu op
op ddc-plus.
ddc-plus.
rg
rgenl
essss
.c
.coom
m

Nieuwsbrief Saia-burgess
Saia-burgess levert besturings- en regeltechniek
voor de machine- en apparatenbouw.
opdrachtgever: Innovatech
werkzaamheden: vormgeving & opmaak

in
in--

eenn

ls
lsyyss
eessss
tem
zzic
ichh
m
uuititgg te
aanngg eenn.. PPee oopp hhaa
eenn..
rr ja
jaaa aarr kkee
BB

yysste hheedd
eela
rrnn
ssaam ddee oo
aarr
lann rr ppro
SaiaPCDSaiaPCDssppesystemen
eenn
eem
tree te
ggrrijij rodduucc ccoom
mpp
esystemen
eennw nnddee kktr
m
ccififie m
vv
ppuuta
kk is
eete
staan
staang
bekend
tenn
gbekend
is dd eeeerrtt
eerrkk rrnneem
om
om
hunw
ta ppaarrtn
kkeehun
eebb ie
tn aann hh
titiee
min
ee le
ee
ingg titiee eenn eerrss bb eett
uitgebreid
uitgebreidoeoeuu
levvee SSaaia
ia-B
communicommuniw
waa ccoom
mpp nnddee
-Buu ss:: hheett
.. EE
eeppaa
dd
rrin
bb
uuto
eete
ingg
to
rg
rg
catiemoge
catiemogelijkheden
le
le
lijkheden
m
maa te
nntitiee eeddrrijijvv eenn ggrr aaaarrm
met
met
twik
vvaann eessss oonntw
ikkk
titi
oooott meeee hh nn gg EEeenn
mee
ss vvoo eenn
o.a.
o.a. Saia
ssta
Saia S-Net,
S-Net, TCP/
tann m
eele
TCP/ sseerrin
bb
ee
rraato
ddeeee
ingg
nn,,
ddaaaa eerr ddaa le
torr ggeecceerr
sspprr oorr hheett eesscchhik
ll vvaa tt in
IP,
IP, BACnet,
BACnet, LON,
nn
LON, MPrd
rdpp
MPik
ti
ti
in
h
h
ooje
nn
tt
rr
ccid
jecc
ro
rodd
idee eeeeftft zz fificceeee
Bus,
Bus, M-Bus,
M-Bus, EIB,
te
tenn eeaalilissee oovveerr
EIB, etc.
uuccte
etc.
r
r
n
n
m
m
ic
ic
d
d
te
te
tenn
ee SS
..
hh bb
rreenn
aatiti
eell
Verlichtin
Verlichtingsoplossi
gsoplossing
aaia
eew
ng
ia®®
vvaann
w
pprroo gg vveerr pprrooje
e
e
en
en kunnen
nnie
kunnen vanaf
je
jecc
vanaf nu
ieuu jecct.t. ZZ zzeenn bb PPCCD
nu
D-S
-S
te
te
g
g
w
w
ij
ij
r
r
ij
ij
n
n
y
y
aato
ook
ook worden
dd oo
sste
worden aangebonn cc
.. SSaa
mee
torr
aangeboeem
eerrtiti m
eerr te
ia-B
min
D
DD
-Buu pp bbaassis
den
den op
DCC eenn zzijij ia
op basis
basis van
van de
de
te
te
is vv fificcaaaa ddaann ee in
®
®SS
nn
rr
tt w
aa
Dali-comm
Dali-communicatieeenn -uuititee ooppgg ggeessss
unicatieoo
eele
vveerr nn ggeerr w
..
leid
id in
standaard
standaard..
eeaalili rrddtt rree
m
mee
in
gg

DDC-Suite
DDC-Suite opleiding
opleiding

rver

se
Web

par
tne
rco
nce
pt

opmerking: Saia-burgess had reeds een goede
huisstijl en modern logo. De implementatie van een
nieuwsbrief binnen deze bestaande huisstijl is dan
relatief eenvoudig en dankbaar werk.

hheett

ld
ldtt
ss
wee eeeerrddee eel-lggeebb w
lk
lkee
rruuik
inte
ik vv in
te-aann
ddee

Mini-advertentie
TECE Nederland
Dit bedrijf is werkzaam in de
installatiebranche, o.a. sanitair en vloerverwarming.

Bediening Toilet in luxe en stijl

publicatie in de media:
in de reguliere vakbladen
van de installatiebranche
zoals TVVL Magazine en
Verwarming Ventilatie Plus.
opdrachtgever: Innovatech
werkzaamheden: maken van
collage watergolf en badkamer. De getoonde produkten
zitten in het topsegment qua
prijs, design en uitstraling.

advertentie 12-2005 rechts

20-12-2005

18:57

Pagina 1

kies kwaliteit, kies
Tel.: (033) 455 94 44
E-mail: biral@biral.nl

De verantwoordelijkheid:
Begaan met
mens en milieu

De service:
Vakbekwaam,
betrouwbaar,
snel en 24 uur
per dag

De documentatie:
Overzichtelijk
en betrouwbaar

De beschikbaarheid:
Direct en overal
Bira

l ge

Biral gebruikte deze visual om de beursstand aan
te kleden. Dezelfde visual is gebruikt als advertentie in vakbladen.
opdrachtgever: Merlijn Media bv

inz

ich

teli

jk v

ia 2

BA

en

ETI

Phi
l
ver ip van
van
gt H Liesh
enk out
Vis
ser

t
eer

B

M

c
odu
intr

De

en
mp

o
A-p A

e
e
nig klass
zui ergie
iral

h

ens

flas

Standposter

4

gev

2BA
,
naa staat
ma
v
hou
l ze oor B
e
g
d
artik en, b t, hou stand
eh
sBe
dt 2
e
hee
tree lbesta eren
BA
en
r
dt d
nde
exp zich b Artik
beh
a
nv
e
e
loit
eerd arme
o
o
ere zig m len. Z
r
e
sec
tore er van in de de ins n van et he oals
de
p
ta
ins
t
n (e
het
d
laa
ta
ts v llatieb e unif onde
le
Wa
an
artik llatieb ktro, artike
ran
orm rn
lb
G
c
ra
ICT
e
de neer u
, kli estan ABI, d he. 2 e
tota lbesta nche
b
a
B
d.
m
.D
ev
le b
n
unif eschik bonn
oorm A
zijn
ran d voo e org aat en 2BA
e
o
k
c
d
anis
r all
alig
ple rm be ing ov e van
san bedie
ture e unif he. H
g
e
e
2BA
a
s
it
er a
e
n
ti
a
ins
et u
o
nd
opn n en tand.
rtik
tall e stre ir) va t alle
wo
it
ie E rme c
U
v
e
atie
nd
e
rdt,
eft
las gang
TIM
e
u te men. ia dow kunt len in
a
n
dit
Ned sifica spunt rtikele aar e
Me
een heeft
ven
n
lo
b
t
tieud
en
a
Zo
n in
s
erla
bij
ir
kun over het art ds in estan omva
en
de
nd
d
e
ngri ect
c
u
a
t
e
naa
ontw
ik
om
cti
w s d on
jk e
lin
m, u zoe en zee elbes
oftw
ikke mun viteite
k
e
ta
b
r
e
ic
en
are e raad n
este
n
lt e
nd
uit
(de n op
n o atiestr
een gebre van 2 pakke el v
duc lnum
nde
u
id
t
m
B
a
e
(de
rho copg nt. He er, GT n een
el v zoeks A bes
udt.
)
c
a
t
e
y
IN
2
na
of d typen n een steem hikt
kom nome volled
Pagi
um
) art
2
n.
e
ig
.
tm
16:5
ike
isve Dat z e Bira eigen mer,
07
l3-20
lev
o
rsta
l
c
26-0
era
nde rgt vo assort ode v
eren
nc
or v
an
bani
ime
n.
de ier,
eel
n
pro
gem t is in
2BA ak
en
Na
voo
v
Be
rdie ele jare
urs
ns
kale
me t is H n van
Ins
nde
t
e
lo
tall
NA
en pensio nk Vis yale
r
a
1
1–
ti
g
s
JA
e
He
13 evakb
AR
die aat hij n geg er
H
nk
ard
nd
s
a
v
20
dra
raa
enb eptem eurs
Voo e rus an ee an
ag
07
do
De
nv
t
erg
r
ver t Bira
ber Hard
Bo
eronla dege genie
l-h
aan
kin
ree
V
e
2
w
u
te
S
n
n
0
ge
is
in
Ph
n
e
07
berg
K
voo
kele l wo
ilip
heb gs nie n die n.
pom n be
rdt
r1
je
n
1
n
,
b
c
H
t
pfa
ee
w
t li
e
ges
dan en ze
sto
brik blij en
Utr 15 feb
pro nk
gez gt in erken n mu
g
nd
k
a
t
tr
lt
,
e
h
ke
ua
ich
H
rua
ots
cht
p
pom mij w nt als
tbe et ce wone ifuncti
Bo
ri 2
om lezieri llen v enk: “I n
Bira
ntr
ne
el e
pa
re
on
008
oor
k
ge
bij
blijk pen z
l ge
en
mo el bes lende um va n onts eel c
e
s
ijn
t
Pro
e
n
taa
alle s aan werkt en ge amen de
win dat d
t uit factor n Dev pann ntrum
re
vrijs umen
d
w
fiel
te
pro
e
t
ing
en
ta
g
v
me
taa
ble e lippe hebb nomm erma van d kwali
Bira
erd aan w ter en . Het oor
nde le Bo
me
ligg
en
n,
eerd
ar
teit
e
l Po
ree
e
o
e
pro
za
re
g
:
rd
Voo
n
de
het n sne maar . Het
e
van dat m prijs.
m
lka
n
de % eb
pe
zijn
ge
w
r
lo
zern onde en. D l een
Daa
g
o
me
ele
a
, o–p 60park ouwe
Dan renom n B.V.
rd
circ de cv,
rd
e
t on ater
Phil er Phili akte
rt
r m p de la p te
e
o
n
e
to
e
g
is d
o
fo
kzij
me
u
lo
h
z
o
ip v
pv
eau van e3n0en advies ergara met e zijn da len: n tale
kw
ev
om
pom it zijn de ko
iv
c
ties
an et inte et je v nge te ssen. e
an
D
alit de uit erde p e Ned
a
n
g
e
t tw
Bo
ast
elm
no
e
eit
L
L
e
ste
re
He
a
rmij
we
sm in ove van d e. In
oog eluids
ee
gen
en
de
mv
ken ompfa rland
ach
t
spa pen g en aa
H
n
rkz iesho ieshou ssan ak vo
tus
n
a
d
e
rl
la
ri
n

se
g
a
n
d
e
o
a
b
eg
ele
n
a
nge
ie
ut (4
aa
S
n
e
t!
ri
o
md
ri
lt
t
v
verd tal bu ines e
leve reputa kant B dochte
at h Bedrijv met chreu nieuw grijke uwe
aag
esp
Dit ng all
4) is heel v Ik we r knok ijd
n
acc orig ja m in
L
b
n
A
d
te
it
e
en
,

ie
n
d
ir
d
ro
z
ti
de
o
e
n
eS
s
en
e
k
eel
o
sdu
a
e
a
al 1
voo die in enopg het ge
in
chot t duu
Bira e opd er Gro gebo nderde orgt e
ur zi als d l AG u ndern
suc s mijn en,
Dit untma r is h
nerg klass atiekflo
5
rz
uw
rza
em
koe
uu
es
vra
rv
rac
h
ij in stalla
it
exib
ep
jn d
lp
is h
•E
verie
nag
it
sto reud
e
m
tie jaar in ces.”
ld
e B rzaam Zwitse ing vanerg
35% ag w oor d ien zij et kad telde
d
e
wo
xplo O 2-uit iliteit er Gro e me ompen htgeve in Gro n
iral
n
a
div
E
e
n
r
ont t geb er voo ienst branc
e
o
m
fun wate
la
t
erk
rk B
n•d
e
nin
en
pom
ers
re
r
geïn r, do
ied
d
h
b
cee op en rdt aa de p van e r van
r
op
e C Spit
Bira
kw p die
e fu
iral
pen , hog . Lage
d
o
e
o
ene atieond het ra ij Bira e. Sin
rt
n
de
s
e
m
n
r
a
l
n
g
ta
rg
e
g
nc
lite
de
e
e
pa
p
to
zee

lite ra
eba
ds
ran
ll
la
rg
Prin Pomp
iek
uits de E
er d
y
it!
r ge
wa De urakma
aug oste past e capac erenre iebe
dv
terw
rlag
en
PC
see st in eerd.
to
k
e W on Zu ls de
e
38
B
o
lie
V
an
-w
eg
n
ke
uB
de
us
D
ite
rd is
te
t,
n
21
dez
id-N
g
fd•
n
aal.
13 .V.
zijn
.
visie it
Pos AP
ogs venstindgw oreel w nd
e p dus o aarde . De e bespa it opti eling.
ede ieuwe o
Phil
o
Am
p
ray
tb
om
: cre
a
n
Bira
v
le
a
rlan
erk
ip
•H
3800 us 26 ersf
on
De
pen ok he met 0 ergie rt ge maal a
Tel.
ge
oort
l ge
en. s een
ativ an
d.
50
in G van
n
m
t
: (0
GE
b
B
,1
a
a
k
O
z
e
idd
iteit
lev
on
n
Lie
33)
lim
ijn
Fax:
spa
ok
en
roe
Am
•L
wik oreel. De B
e
e
455
sh
a
,
de
ersf
sbe
ore derde
k
He
E-m (033)
kw dit to rd.
kete at he verlaa ring re ld
oort
ek. out
elk
el
45 94 44
t
ail:
noo eld. D
ona
alit
eft
g
d
ltra
ww
info 5 96
eit
e k voorm azern van d
rd
a
rep
w.b
nsp er ba t de C u10
aze
eD
twe - en
ev
alig
iral.n @bira
uta . Kwa ngeve
O
ortp
a
l.nl
rn
o
e
o
en
e
tie
lit
l
nde
om t bij. N 2 ieu ostka e word terre rmde vente
hee eit d
o.a
pen
aas
we
ie h proje
r ve
n
het
.
ft g
t ge in is
t
d
geb t van
e
c
s
e
h
o
keld fraaie
t
t ge
v
gev
a
ren
or
de
ouw
ap
tu
ov olledig rt van
en. merk
er d
Bo
en.
Bira igt v
loc
ie s parte
ree eerd
hero
ati
an
D
l ee
me
ntve
nte eze g lkazern en aa
rian es vo traks
nu
n
ru
n,
e
itste el
o
t
com aanta r tallo imte b een e bouwe e verr de
ken
ij
ze
l
de
p
bek iedt a norme n bev zen
coo lex, e horec
a
a
en
ag
tten
n ru
park
p
e
sta comp n bow elege de w
im
ee
in
alc
ons lex, d lingb nhede kelke 660 a raan
u
at w
truc
ten
n, e
,
s, e to’s, B.V.
o
tie
en
35%
van rdt ‘o een c
en en
as groo
en
4
mp
ruim pge
De
han ino e al tPso
port5 94 4
Bo ergieb
6
n
00.0
ir e
g
5sm
de
e
00 en’Baa 03e3n 4bioal.nl
hoo an B spari
kilo T: n e bir s- l
edri
n
gge
e@
.
n
jve g
kw
info n .biral.
n
alifi
w
cee b.v. v
ww
esti
rde
al
gin
Bira
Bir
l po g Ra
a
ies
mp
en lte heit, k
geïnte eft
li stall
a
eerd
kw
.
ies

n
et e

m

me

rza

uu
et d

,k

pad

Bo

ree
l

: sp

raa

km

ake

nd

pro

jec

tm

et B

iral

Website kunstenares Corinne László
Kunstenares Corinne László verzocht voor haar
nieuwe website om een rustige uitstraling. De site
is in zwart-wit opgezet met enkel de schilderijen
in full color. Introscherm en details van schilderijen
zijn geanimeerd m.b.v. Flash en SWF ‘n Slide.

werkzaamheden: vormgeving in PhotoShop.
Bouw website in DreamWeaver.
opmerking: de site is te bezichtigen via:
www.laszlo.eu

name chessbook publischer : middlegame seriesnr .

12

Bishop versus Knight
the newest insights on a hot topic

Author Name

& ex

cises incl
er

ud

VD
D

ed

Visuals schaakboeken
Deze twee visuals zijn voorbeelden van een recent
en eigen project. Drijfveer is om uitgevers van
schaakboeken te benaderen voor vernieuwend
coverdesign.

opmerking: de visuals zijn in PhotoShop samengesteld door samenvoeging van eigen fotomateriaal
en 3D-achtergronden. Een motivatie is ook de verdieping van PhotoShop-technieken voor de lessen
PhotoShop bij MK24.

ZELFBOUW VERSTERKERS EN LUIDSPREKERS

special

audio

5

Audio Special
Speciale editie van Elektor, een
internationaal maandblad voor
elektronica.

€17,50

verschijningsfrequentie: jaarlijks

Zeven versterkers voor zelfbouw o.a.:
211 single ended triode versterker
Gebalanceerde voorversterker
KR300B buizen stereo eindversterker
1 Watt gitaarversterker voor huiskamer

Zeven luidsprekers voor zelfbouw o.a.:
d’Appolito luidspreker
Valkuilen scheidingsfilters luidsprekers
Actieve tweeweg luidspreker
Micro monitor met pit

oplage: 3000
opdrachtgever: Elektor International Media b.v.
werkzaamheden: vormgeving
& opmaak van deze jaarlijkse
special.

BIG-screen
Visual voor BIG-screen van
114 m2 op Rembrandtplein te
Amsterdam.
opdrachtgever: MK24
werkzaamheden: uitwerking
van schets door derde. Kerstactie in 2011 ter werving van
cursisten voor stichting MK24.

61 e jaargang • nr. 429

Caissa
Nieuws

TERZIJDE

E E N F O T O VA N
EEN MOOIE DA
G

Lucas van Leyden:

‘De schaakspelers’
TE

RZ

IJD

E

om
es.c
b
i
V
ss
Che
.
w
wwCoppoolse
WO

RL

DW

ID

E
EW

door Angelo Spiler

Gesprek met Elena

Eric

van de redactie • wie is die schaker • in den vreemde • hoofdzaken en bijzaken
• cartoontime
• het ongerijmde
Het drijvende
vierkant • uitgelezen • feuilleton • van de interne •
schaakproblemen • toernooien • externe competitie • een foto van een mooie
dag • het team intiem • studies • en verder • caissanen • terzijde • jeugd •
Groeten
uit•Praag:
“Caissa
is your
treasure!”
partij van de
maand
van de
voorzitter
• worldwideweb
• van de redactie •
wie is die schaker • in den vreemde • hoofdzaken en bijzaken • cartoontime •
het ongerijmde
• uitgelezen
De hoed
van Euwe • feuilleton • van de interne • schaakproblemen •
toernooien • externe competitie • een foto van een mooie dag • het team intiem
• studies • De
en man
verder
• caissanen
• terzijde • jeugd • partij van de maand • van
achter
ChessVibes
de voorzitter • worldwideweb • van de redactie • wie is die schaker • in den
vreemde • hoofdzaken en bijzaken • cartoontime • het ongerijmde • uitgelezen
verhaal
van de bittere
strijd
• feuilletonHet
• van
de interne
• schaakproblemen
• toernooien • externe
competitietussen
• een Witte
foto van
mooie Daan
dag • het team intiem • studies • en
Daaneen
en Zwarte
verder • caissanen • terzijde • jeugd • partij van de maand • van de voorzitter
• worldwideweb
• van
redactie • wie is die schaker • in den vreemde •
Ode
Wimde
Nijenhuis
hoofdzaken
en aan
bijzaken
• cartoontime • het ongerijmde • uitgelezen • feuilleton
• van de interne • schaakproblemen • toernooien • externe competitie • een
foto van een mooie dag • het team intiem • studies • en verder • caissanen •
terzijde • jeugd • partij van de maand • van de voorzitter • worldwideweb •

ien

st

Z

op Wank
ee el
een n g e s
libb chr
ver
sla
erigede
ge
ne
n
en
voo pa
d
rui

tzi

‘ Gee
toezeg n vage
gi
meer …ngen


CaissaNieuws
Cluborgaan van schaakvereniging Caissa
te Amsterdam.

nd

o te
g
het en het
v
e
beric seizo orige s ind va
c
n
nieu hten o en werd haakHug
v
zou we seiz er hoe en de
gan o mij d
o
g
stee moeten en nu het in h
m en d aar in
d
v
doo
inde s alarm met de erder et d aakte n eelgeno de wa
nde
ie ik
ot
am
r Ed
Zwa lers van erende indelin
laan , wellic ik de van
r. D
Leu
n
g
v
e
zove
o
ta
v
rig ja e va
Rob
eld,
ht n beslis
l clu
w
e
e
e
s
s
N
e
R
te
a
n
b
in
t
a
r,
g
s
it
il
von l begre
late
boo zou ga enoten als een g
d
n w zema, h s de Rij Cas
niet pen w
aan
an b
d aa
, no
eten
oph
k en
add
e
l
ti
p
ac
ta
ee
w
t
g
e
n
f
jd
e
te
o
ti
Een
al
schilderij met een schaakbord er
treu
erk
D
wel
om
ig tw wel. E
com fel en
eers
had uden. er mee en allen
ch rich aak. Essen e
et is h ptember. a
te
r
op,
zi
e
e
altijd
e
p
goed.
e
e
n
k
e
ie
gaan
dergelijke
d
nd
Beg gen.
ing
. Ik
n
te w
se
bewerin
Maar dit kleine olieverfschilderij
geen uter o en bij e inde n
site d l topsch eit: goed
altij enarty
eind gloeit nog g
p ta
le
it
t jar rijpelijk illen
rapp van de doen, eel van
op
naa
d a heop
er
spe inter
fel ewerk rs
enla sche
h
natio ij de kwal to’s en, zo
v
orta
mis we phier
u
paneel van 27 x 35 cm van Lucas een houten Zien
r t, symboli
hemel ge nazom
ng g , ze
fo
sdat
rb
ge o itslage erwer- et M len. E ne com en er v te
chiedeaaman
r
wijze
aa
ie
van
ti
g
o
Leyde
d
o
ch
n
o
ch
e
o
te
laat
zi
e
is
e
d
n
de
e
e
p de
pe
aa
n
alt
n de
en b
d
nw
(1494-1533) is anders dan ander
vult
n pra
en, m
viteit
a k aan,
web en
jaar r goed, waar sc titie te
ranwel
van ee uize Lydia aakliefheb
s en heet sverleidin
artikel jk, exclusi g.
ite, eetjgen
lank
e laadan
g jsde nslimsite.
v
in
‘De schaakspelers’ (1508). Wat
h
n
li
maa de
,
t
t op lionderwar ergade nadat ti hrikbee
dag. H m met sc avond va
moge verslaggev site veel
opvalt is het keheid
r ve vrouw
e
r
loos van
de w etc.
b
e
aa
s.
e
rd
vraa n geva ing lan jdens d ld.
ontbreken van enig perspectivisc
, zEn
pankent?
eb- ijke
langz et is de clu aissa. In
on-sit wil dat d en nieuw
ondkrabterde
mannel
ll
a
g
g
e
e
h
ll
inzich
e
ie
C
n
w
t,
le
h
ik
er fo es vle
ker
inde
ie er
volg stilte
de gelaten gezichten, een vrouw
de sspeler
bers: vereniging nzaal zit
Maar iedt dan al voorbeeld
utenhet oor
ks
e imachter
als
peela igzich
k
ove
uite len, me wilde end op
of
zou vanweg
eer b
er bij
José
natuurlijk dat rare schaakbord! speler en dan
met
ro
schaa je in de b
v e de pnaderen
g
in
de
man
s- m aarom zijn oons van IM
is
at n ond. H visatiede
Niet
zeve delijk ldden z aan
maa dnederla
een n ge, slanke en, jongen
s op n
D
Ikomoet
ich
n le
12 x 8 velden. En de stukken zien 8 x148 maar
wel
e an toegeve
s, cart udies van
r da og gag?
n
lm
n
w
a
d
ed
la
fi
z
a
ee
e
er
il
d
st
sn
n
o
ook
k
a
n
t
n,
gek uit. datrohet
el
d
’n
p
ee
ge
ns,
oo
rs
word
Het
k is,etemeer
ve mogelij
herp
ij wer
elke en doe die we stuk o
eindsp
colum
w
en,
Sc omdat rdelate
n
een sc gezicht. H et raam,
Diaz, an Afek, k hebben
f
Verleidingsr m koning
witte
diepNa de erd in d
kan dinsda , maar l iets
h
o
g
zijn creatie pas 14 jaar! In
eer.
aan
Toede hren
ikb
t de
ank
g
d
achti e blik uit
Yoch rslagen. O haakmag
de,erin zom
eenzaam
n
elementen
eer to
zove idaat-in avond. zeker n
ig
wetenschappelijke literatuu
hoe r de on eeld in het vijandig
g br er op aanva
ie
e
afwez zich dan w nover hem boekve digitale sc penings en We mogen Lucas
w
Z
vrouwe
d
l
g
n
a
lijke
d
a
o
kamp is beland.aarh
erus
k he
natu ondu elers
veel t
e jaa rd.
ge
niet al te
t
wordt uitgeweid over bde
ego u verd
e
cht
th
e twee essVibes O ge22
e
t
id
ri
id
r
u
to
wend wer die te pannen is
n
w
e
v
uur
er stehoe id
n te Maar
erga
eze
aa
zitohet
tie. rlijk o elijkh nog
ie
sing,
ts
Ch
- zwaar bekritiseren over zijn
ver dan met
mogelijke verleidingselemenklivreemd
N
afspdie gginge n. Geen der
interv emaal on is ondertu
zines, ibes Train je schaak weergave van de
nke edesstukken
heb a wee m enig eid vra
ra
n
el
personages
n n luider ? WasdLucas
v
ten en de strijd der seksen
a
r
e
g van
hessV
lumnen
zit. H Want hij d door on
uide ken wa meer, m age
soms eeen
oogeestver
mijn ik daar een la coörd gt
bord, want perspectivisch die
t.
want
et C verbeterin sief een co
k
lijkh ren
aar
aan bod komen in dit
wavan
ving toen nge sti inahij nie interview skrant, h
op
n
e
clu
e
n
d
v
s
Jheroni
o
in
id
a
tekenen
mus
a
n
d
Bosch
et
lk
ge
was toen nog nauwe- schilder
oo
men
ste
er
die
lt
o
ee
ig
u
o
H zijn
ij, maar persoonlijk
sen al ere De V en Karl
nivea ish Giri! M g van delijks bekend
met voor o k maa e
t ste r wat z ver wie en
fantasie eens losliet opeeen
d
d
n
in
r
en hij was bij
pge
ou g
Rob
e
e
heb
k
ik
r
mijn
der an s Dagbla aar nog
t
twijfels
van A vernieuw u nog een
s
over
n
ert K toke
St
schaakbord en schaakstukken? allem aan
em
m
n
te
og ee
ikke n,
aal n doen
Haarl magazin, ieuws! Gerecen zijn daar uzzel en
De okou
wil n r regelma27
rt.
h
auw .
tp
e
ee
aar ik
Schac or CaissaN t meer te t. website se schaak haakgroo
,
inte erste ro de H
Ja, m el en prob uit. Soms .
ie
o
sc
r
ne
ijk
niet d hoeft hij n iew begin
elebo e dingen er goed af
Nils ne werd nde va ks
dagel n diverse en, waaro
h
w
rv
n
e
d
va
u
m
de R
de
met
g nie
lukkig n, het inte
k min veel verblogs s bijgeko s en Maxim
ti
o
ij
o
h
k ha
de
u
te
er
ld
dat
ndm lp van
eroem
wach
meest hael Adam
loopt bijvoorbee n van live
ig
ic
atig
wereldb
ve
der M r-Lagrave.
is een lf regelmat
Ik had van het ge s schaakVibes
ie
en
t
Chess ite die ik ze en die
Vach
wach entaar tijd
kend.
ek
n
ks
kw
d
ge
:
ein
dru
schaa Voor die t kennen
comm
al een
inkt in
k.
ie
bezoe ibes nog n site?
Dat kl t me dat je g zit?
n
jk
n
ChessV et voor ee gewetensHet li ede richti
h
n
go
wat is meteen ee website
in de
e
Dat is Wat wil d el over
ve
vraag. heb daar
Ik
zijn?

H

25 jaar Eijgenbroodtoernooi

gee

B

je het d
an heb
ron
ibes, d oon vrij rview
sV
es
ew
h
n inte
opt g
n...
ver C
hebt o ers. Peter lobaar, dus ee moeten zij site
et
h
Als je eter Dogg r benader een cent uwde web gië
n
el
over P issa, is zee fluitje va zijn vernie op naar B ws
a
bij C em zou een ijk als net halsoverk . ‘Het nieu
v
met h e natuurl . Of als hijn Kasparo
Behalv gelanceerd espraak va
webu de e
wordt voor een to
ker n
d
ht, ze uwd. In wsmoet nooit op’.
ieu
agedac
rnie
t
s, n net is ve het een n rd
d
u
n
o
o
is
h
te
site
ht ’s av
laats
op in

door

IN
TE
RN
Vln
E
jan r Karo
CO
Tim l Les
M
me
m
PE
rm an, M
TI
an
TI
en irjam
E
an
dré Klijn
Tim kram
me
r ha er, Ed
dde dy L
e
nd
eze uw;
avo
nd

werkzaamheden: vormgeving & opmaak

Opmerking: clubblad van mijn vereniging waarin
verschijningsfrequentie: driemaal per jaar
ik al mijn vormgevingsideeën de vrije loop mag
laten zonder gebonden te zijn aan bestaande huisopdrachtgever: schaakvereniging Caissa Amsterdam stijlen, klantwensen e.d.

cht

AngeloSpiler


Aperçu du document portfolio.pdf - page 1/19

 
portfolio.pdf - page 3/19
portfolio.pdf - page 4/19
portfolio.pdf - page 5/19
portfolio.pdf - page 6/19
 
Télécharger le fichier (PDF)


portfolio.pdf (PDF, 6.5 Mo)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIP TexteDocuments similaires


concours nl garage hoste sponsorwedstrijd
concours nl equilli
concours nl equilli
reglement sponsorwedstrijd nl
belleville leather sponsorwedstrijd nl pdf
reglement sponsorwedstrijd nl elektro cox

Sur le même sujet..
🚀  Page générée en 0.022s