كتاب إيقاظ س5 .pdfNom original: كتاب إيقاظ س5.pdf

Ce document au format PDF 1.4 a été généré par QuarkXPress(tm) 5.0 / Acrobat Distiller 5.0.5 for Macintosh, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 09/02/2012 à 21:53, depuis l'adresse IP 197.27.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 1461 fois.
Taille du document: 4.2 Mo (176 pages).
Confidentialité: fichier public
Télécharger le fichier (PDF)


Aperçu du document


á«q °ùfƒàq dG ájq Qƒ¡ª÷G
øjƒµàq dGh á«Hôàq dG IQGRh

»ª∏©dG ®É≤jE’G ÜÉàc
»°SÉ°SC’G º«∏©àdG øe á°ùeÉÿG áæ°ùdG ò«eÓàd

: ∞«dCÉJ
áØ«aôq dÉH óªq fi

‘ɵdG ≈Ø£°üe

: Qƒ°üdG
q ™«ªŒ
∫ÉaôL øjó
q dG º‚

: º««≤J
ódÉN …OÉ¡dG

»HÉ°ûdG
q Ö«‚

»LƒZGó«ÑdG »æWƒdG õcôŸG

…ójÉ©dG ÊÓ«÷G

»LƒZGó«ÑdG »æWƒdG õcôª∏d áXƒØfi ¥ƒ≤◊G ™«ªL

c

áeó
q ≤ŸG
ºq∏©àŸG Éæ≤jó°U
Ò¨°U åMÉH ¿B’G âfCG
∂æq °S ™e áÑ°SÉæàeh ∂£«fih ∂©bGh øe Ióq ªà°ùe äÉ«q ©°Vh øªq °†àj ∂HÉàc Gòg
Öjôéàq dGh åëÑdGh ,ÒµØàq dGh …CGôq dG ∫ɪYEG ≈∏Y ∂qã– ä’ɵ°TEG ¬«a óéà°S .∂é°†fh
ø‡q hCG ∂FÉbó°UCG øe øjôNB’G ≈∏Y ¬°Vô©J πq M OÉéjEG ¤EG ∑OôØÃ π°Uƒ
q àq dG πLCG øe
.∂H ¿ƒ£«ëj
᢫q ˘ª˘∏˘Y ™˘LGô˘e ¤EG Aƒ˘é˘ q∏˘ dG hCG ø˘˘jô˘˘NB’G IQɢ˘°ûà˘˘°SG ¤EG ᢢLɢ˘M ‘ ∂°ùØ˘˘f ó˘˘é˘ à˘ °S
.IOÉØà°SGh á©àe ádhÉÙG »Øa ∫hÉMh OOq ÎJ Óa ÜGƒdG ™bGƒe ‘ QÉëHE’G hCG äÉYƒ°SƒŸÉc
: `H ∂ë°üæf á∏eÉc IOÉØà°SG ¿Éª°V πLCG øeh

¢SGôq ˘ c : ¬˘˘ªq ˘ °S ɢ˘ °SGôq ˘ ˘c ∂°ùeG π˘˘ H ∂Hɢà˘c ≈˘˘∏˘ Y Öà˘˘µ˘ J ’ - 1
.ÜQÉéàq dG
.øjôNB’G ≈∏Y É«q q∏c πµàq J ’h ∂°ùØf ≈∏Y óªàYG - 2
.EÉ£ÿG øe ∞îJ ’h É¡«dEG π°UƒàJ
q »àqdG ∫ƒ∏◊G ìÎbG - 3
≈∏Y hCG ∂ªq∏©e ≈∏Y ÜQÉéàq dG RÉ‚EG ‘ ∂°VΩJ »àqdG äÉHƒ©°üdG
q ¢VôYGp - 4
.É¡dƒM º¡©e åMÉÑààd ∂FÉbó°UCG
.á«q eƒ«dG ∂JÉ«ëH á∏°üàq e ™jQÉ°ûe RÉ‚EG ‘ ∂aQÉ©e ∞ qXƒJ ¿CG ∫hÉM - 5
.∂MÉ‚h ∂bó°Uh ∑OÉ¡àLG ‘ IÒÑc Éæà≤Kh íFÉ°üæq dG √ò¡H πª©J ¿CG Éæ∏eCG
- ∞«dCÉàq dG áæ÷ 3

WKLF∑ºL∞« “u±d∞«

»°SGôc
q ≈∏Y èàæà°SG

åëHCGh ¬ÑàfCG

≥qÑWCG

ôqµ````aCG

»JÉÑ°ùàµe º«q bCG

ôÑq YCG

»JÉeƒ∏©e …ôKCG

âqÑãJCGh Üôq `LCG

4

äGóMƒdG
Aƒ°†dG
¿É°ùfE’G º°ùL
AÉHô¡µdG
»Ä«ÑdG §°SƒdG

: ∫hCq ’G ¢SQódG
q

.oá«s Yp Éæn £p °Ur ’p Ghn áo «s ©p «pÑ s£dG Ap ƒr °†s d G Qo Op É°ün en : ´ƒ```°VƒªrdG
. pá«s ©p «pÑ s£dG Ap ƒr °†dG
s Qp Op É°ün en ≈ndGE p ±
o ôs ©n nJGnC : ±ó````````¡dG
: oå```ën Hr GnC hn ¬o Ñs ænn JGC

? án an ôr o¨dG ä
n ÉrC °Vn GnC GnPɪn pH .»t pFÉHn ôn ¡r nµrdG Qo É«s àn dG ™n n£n≤rfG mIôn £p ªr eo mán∏«r nd »pa
»u FÉHn ô¡r nµrdG Qp É«s àn d Gp ´É n£≤p rfGp óær Yp GQk É¡n nf ∂
n pàan ôr oZ pIAn É°Vn GE p ≈ndGE p páLn Éën rdÉpH ôo ©o °ûnr J πr gn

?
? kÓ«r nd ¢V
n Qr ’nC G Ao »°†p jo …òp sdG Éen
: ô``````q `µ`aCG

É¡n p櫪p °ùr àn pdhn p êÉLn ós dG p ñGôn pa pá«n pHôr nJ ôp jpƒ r£àn d nIAn É°Vn ’E p G p øLp Gón ªn rdG Ü
o Éën °Ur GnC πs n¨àn °Sr Gp pó≤n nd
.Éek ƒr jn Ú
n ©p Hn Qr GnC hn ák °ùn ªr Nn iós ©n àn nJ n’ mIÒn °ünk b mIós eo »pa
?∂
n pdPn ºr ¡o nd øn nµer GnC ∞
n «r cn ∂
n jCGQ Ö
n °ùn Mn
: ô`Ñq ````YCG

p ∫ɪn ©r pà°SÉpr H êÉp Ln ós dG p ñGôn pa p Úªp °ùr àn pd p øLp Gón ªn rdG Ü
o Éën °Ur GnC É¡n pH Ωo ƒo≤jn »pàsdG ∫n ɪn Yr ’nC G ∞
o °Up GnC
.pIAn É°Vn ’E p G

7

Aƒ°†dG
q : 1 IóMƒdG


o Ñs nãnJGnC hn Ü
o ôq ``Ln GoC

: ∫hs ’nC G o•É°ûn æq dG
GnPÉen .máªn ∏p r¶eo máan ôr oZ »pa páHn ôp ér às dG ¢ùr
n Ønf óo «Yp GoC .mIAn É°†n eo máan ôr oZ »pa pIAn Gôn ≤p rdG pÜÉàn pc ør pe É°ünv f GoC ôn br GnC ? oßMp n’GoC
: ÊÉqãdG o•É°ûn æq dG
?∂
n pdPn »pa ≥n as ƒnn JnC’ πo ©n ar GnC GnPÉen .mº∏p r¶eo m¿Énµen »pa Iôn Hr GE p pÖ≤r nK »pa m§«r Nn ∫n ÉNn Or GE p ∫o hÉMn GoC »°SGôq c ≈∏Y è`àær àn °S
r GnC

... hn ... hn p ¢ùªr °ûdÉn
s c ... Ql ón °ür en ` 1 : p¿ÉYn ƒnr f Ap ƒr °†dG
s Qo Op É°ün en
... hn ... hn p±É°ûrn µªp rdÉnc...Ql ón °ür en ` 2
: ≥Ñq WCG

: ∫hs ’nC G o•É°ûn æq dG
hCG á«©«ÑW á«Fƒr °Vs Qn Op É°ün en ¤EG É¡Øæq °UGoC ºs oK pá«n pdÉàs dG Qp ƒn °üdG
t »pa Ap ƒr °†dG
s Qp Op É°ün en ≈ndGE p ±
o ôs ©n nJGnC `
: á«q YÉæk £p °Ur Gp

8

: ÊÉqãdG o•É°ûn æq dG
: πq∏YCGh ÉC £ÿG Ö£°TGnC

.......................................... s¿’C (GQk É¡n nf - kÓ«r nd) 1 ôp jpƒ°ür às dG án ndGB πo ªp ©r àn °Sr GnC `
.......................................... s¿’C (GQk É¡n nf - kÓ«r nd) 2 ôp jpƒ°ür às dG án ndGB πo ªp ©r àn °Sr GnC `
2

1

: »pJÉÑ°ùàµe
o ºo «u bn GoC

p ©n ªo rdG p¿É°ùrn f’E p G pIÉ«n Mn p ΩÉ n¶pf »pa pá«s Yp Éæ£p °Ur ’p G Ap ƒr °†dG
ór ©o jn ºr n∏an ôp °UÉ
s Qo Op É°ün en ä
r ôn sKGnC ór ≤n nd `

o °ùr ën an pá«s ©p «pÑ s£dGAp ƒr °†dG
s Qp Op É°ün ªn pH É k£pÑnJôr eo ¬o oWÉ°ûnn f
.»u pFGón pÑrdG p¿É°ùrn f’E p G pIÉ«n Mn p ΩÉ n¶pæpH ák nfQn Én≤eo ∂
n pdPn ío °Vu hn GoC
: »``JÉeƒ∏©e …ôKCG

: s¿GnC h ¢ù
o ªr °ûdG
s ƒn go Ap ƒr °†∏d
s Qm ón °ür en ºs gn GnC s¿GnC ºo n∏©r nJ πr gn
.máæn °Sn mäGQn É«n r∏pe 5 »pdGƒn Mn ƒn go Égn ôªo Yo
.p¢VQr ’nC G pán∏àr co mIôs en 333.000 …phÉ°ùon J É¡n àn∏àr co

9

: ÊÉqãdG ¢SQódG
q

ÒæŸG AÉ°†ŸG º°ù÷G - A»°†ŸG º°ù÷G : ´ƒ```°VƒªrdG
.nIÒn pæªo rdG nIAn É°†n ªo rdG Ωn É°ùn Lr ’nC Ghn án Än «°†p ªo rdG Ωn É°ùn Lr ’C G ±
o ôs ©n nJGnC : ±ó````````¡dG
: å```ëHCGh ¬o Ñs ænn JGC

? Ap Éæn «ªp rdG ≈ndGE p páæn «Øp °ùdG
s p ∫ƒNo Oo Qp É°ùn en ≈ndGE p kÓ«r nd o¿ÉHs ôt dG …póàn ¡r jn ∞
n «r cn
.»pHGƒn Ln πo u∏Yn GoC ? GAk ƒr °Vn ôo ªn ≤n rdG Qo pó°ür jo πr gn
p¬pJôn pFÉ nW p•ƒÑo ¡o pd p ¢ü°üs în ªo rdG p∂∏p °ùr ªn rdG ≈ndGE p Ap Gón pàgr ’p G ≈n∏Yn pIôn pFÉ s£dG ón pFÉnb óo Yp É°ùn jo …òp sdG Ée
?
iôn nJ πr gn ,kIAn É°†n eo ák an ôr oZ â
n r∏Nn On GnPGE p
?É¡n pH nIOn ƒLo ƒr ªn rdG Ωn É°ùn Lr ’nC G
: ô``````q `µ`aCG

,p¥ôr Ñn rdGhn póYr ôs dG pIÒn pãcn mIôn £p ªr eo p ΩnÓ s¶dG pánµpdÉMn mán∏«r nd »pa páæn jpóªn rdG p∂pdÉ°ùn en póMn ÉnC pH ä
n ôr °Sp
.p√É«n ªp rdG ∑n ôn pH â
n jr On ÉnØnJhn pIOn ƒr ©n rdG p ≥jpô nW ¢ù
n °ùt ën nJ â
n ©r n£àn °Sr Gp ,»u pFÉHn ôo ¡r nµrdG Qp É«s às dG p ´É n£≤p rfGp ºn rZQn hn
:p ô`Ñq ````YC
G
p
p

æ
©
à
°S
G
Gn
P
É
ª
H
p
h
?

d
P
n
ø
e
â
n r n n r n n n r n ær sµªn nJ ∞
n «r cn
.»u pFÉHn ôo ¡r nµrdG Qp É«s às dG p ´É n£≤p rfGp ºn rZQn p ≥jpô s£dG p ¢ù°ùt ën nJ ≈ndGE p â
o r∏°Us ƒnn J ∞
n «r cn øo «u Hn GoC
10

Aƒ°†dG
q : 1 IóMƒdG

: âÑq ãJCGh Üôq `LCG

: ∫hs ’nC G o•É°ûn æq dG
»pàan ôr oZ s¿GnC â
o r¶Mn n’ »u pFÉHn ôo ¡r nµdG Qp ƒæt dG p í«pHÉ°ün en Ap ÉnØ rWGE p ón ©r Hn hn ,kÓ«r nd p Ωƒr æs ∏d Ö
o gs ÉnC nJGnC â
o ær co
.mâpaÉNn Am ƒr °†pn H kIAn É°†n eo â
r ndGRn Éen
? ''»w Yp Éæn £p °UG''
r Ωr GC ''»w ©p «pÑ nW'' ƒn go πr gn ? Ap ƒr °†dG
s Gnògn Qo ón °ür en ƒn go Éen
: »pfÉsãdG o•É°ûn æq dG
.»pàan ôr oZ p¿GQn ór Lo póMn GnC ≈n∏Yn √o An ƒr °Vn o§u∏°Sn GoC h ÉkaÉ°ûrn µpe òo No GB `
? GnPɪn pd ? páan ôr o¨rdÉpH Op ƒLo ƒr ªn rdG pçÉnK’nC G πu co pájn Dhr Qo ør pe øo sµªn nJGnC πr gn `
: ådÉsãdG •É°ûæs dG
.GAk ƒr °Vn Qo pó°üor J É¡n sfnC’ Ap »°†p ªo rdG p±É°ûrn µªp rdGh ôp ªn ≤n rdGh p ¢ùªr °ûdG
s pájn Dhr Qo ør pe øn sµªn àn nf `
? GAk ƒr °Vn Qo pó°üor Jn’ É¡n sfGnC ºn rZQn mIôn én °Tn hr GnC mIô n£°ùr pe hr GnC x§pb pájn Dhr Qo ør pe GkPGE øo sµªn nJGnC ∞
n «r cn `
»°SGôq c ≈∏Y è`àær àn °S
r GnC

.... Ωl É°ùn Lr GnC ±
o É°ûrn µŸp Gh Ωo ƒéo æt dGh ¢ù
o ªr °ûdG
s
... Ωl É°ùn Lr GnC oIôn n£°ùr Ÿp Gh oIôn én °ûdGh
s t§≤p dGh ôo ªn ≤n rdG
: ≥Ñq WCG

- ¢ùª°ûdG:
q mIÒn pæeo mIAÉ°†n eo hr GnC máÄn «°†p eo ≈ndGE p án «n pdÉàs dG Ap ƒr °†dG
s Qn Op É°ün en »°SGp ôs co ≈n∏Yn ∞
o æu °Un GoC
- »t £p Ør æs dG ìo ÉÑn °ür Ÿp G - päGQn É«s °ùdG
s Ao Gƒn °Vr GnC - ¢VQC
o ’G - Ωo ƒéo æt dG - Qo Éæs dG -ôo ª≤dG-oᩪ°ûdG
q

o Éàn µp dG
11

: »pJÉÑ°ùàµe
o ºo «nu bGoC

¢ùp
n HnÓen n¿hóo nJôr jn On ƒæo éo rdG s¿GnC nßMn nÓan .…u ôp nµ°ùr ©n rdG p¬pÑLp Ghn Ap GOn B’ »n Yp Oo …òp sdG √o ÉNn GnC ¢SG
l ôn pa Qn GRn
.p¿ƒsr ∏dG Gnògn Qp É«n pàNr G ôu °Sp ør Yn ∫n An É°ùn àn an ,ºr ¡p ∏p ≤r nf πn pFÉ°Sn hn hn ºr ¡p pàën ∏p °Sr GnC p¿ƒnr d »pa máæn pcGOn m¿Gƒrn dGnC ä
n GnP
.»pjGrC Qn πo u∏Yn GoC hn pÖÑn °ùdG
s p±ôt ©n nJ ≈n∏Yn √o óo Yp É°Sn GoC : »``JÉeƒ∏©e …ôKCG

p pFQn GQk ón °ür en p ¢ùªr °ûdG
ôp ªn ≤n rdG ∫n ƒr Mn hn Ap ƒr °†∏
s pd É«v °ù«
s ∫n ƒr Mn mäÉen ƒo∏©r en ør Yn oåën Hr GnC
.GÒk pæeo Ak É°†n eo ɪk °ùr Lp

12

: ådÉqãdG ¢SQódG
q

.pºnã«r ¡n rdG p øHr ’ pájn Dhr ôt dG pá«s ∏p ªn Yn Òo °ùrp ØnJ : ´ƒ```°VƒªrdG
.øo «r ©n rdGhn Ao ƒ°†dG
s ɪn go p øjr ôn °üo ær Yo ôp at ƒn àn pH s’GE p ºt pànJ n’ p ΩÉ°ùn Lr ’nC G án jn hr Qo s¿GnC ∑o Qp Or GoC : ±ó````````¡dG
: oå```ën Hr GnC hn ¬o Ñs ænn JGC

ôp ˘jƒp ˘ær ˘às ˘dGp í˘«˘pHɢ°ü˘n ªn ˘pH ´o Qp Gƒ˘n °ûdG
s â
r ˘Än ˘«˘°Vp GoC hn s’EGp Ωo nÓ˘ s¶˘dG ºs ˘Yn hn ¢ù˘
o ªr ˘°ûdG
s â
r ˘Hn ɢ˘nZ ɢ˘ªn ˘ s∏˘ co
? GnPɪn pd .»u peƒªo ©o rdG
?∂
n pdPn ôo °ùnu aGC ºn pH .¢ù
o ªr °ûdG
s Ö
o «¨p nJ ɪn ndÉMn êo ÉLn ós dG Ωo Éæn jn
? GkPGE GnPɪn pd ? Ö
o °ùr ën an páæn jõu ∏d Ap Gƒn °Vr nC’ÉpH É¡n pJÉ¡n Lp Ghn ä
o GRn Én¨ªn rdG õo ¡u én oJ πr gn
: ô``````q `µ`aCG

: `pH päÉnbôo t£dG pçOp Gƒn Mn ør pe pájn Énbƒp rdG pÖ«u àn co »pa ∫n ÉnØ rW’nC G »u °Sp Qn ór ªn rdG Ö
u u£dG oIQn GOn GE p ío °ün ær nJ
p ¢SÉÑn u∏dG ≈n∏Yn Ap Gƒn °Vr ÓnC pd má°ùn pcÉYn mIOs Éen p ∫ɪn ©r pà°SGr hn p¿ƒsr ∏dG páën pJÉna mÜÉ«n pK Ap Gón pJQr Gp - 1
.pπ«r s∏dG »pa Ap Gnòëp rdG ≈n∏Yn hr GnC pá n¶nØër ªp rdG ≈n∏Yn hr GnC »u Lp Qp Éîn rdG
.É¡n pJÉnbnÓeo ón ær Yp päGQn É«s °ùdG
s Ap Gƒn °Vr GnC »pa p ≥jpóër às dG p Ωón Yn - 2
Qp É n£er ’nC G p ∫hõo of ón ær Yp pá n¶n≤«n rdGhn p•É«n pàMr ’p G øn pe pójpõªn rdG - 3
.É¡n Yp ƒo∏ oWhn p ¢ùªr °ûdG
s pÜhôo oZ ón ær Yp hn pÜÉÑn °†dG
s pIôn rãcn hn

13

Aƒ°†dG
q : 1 IóMƒdG

: ô`Ñq ````YCG

.p≥jpô s£dG Qp É n£Nr GnC …Op ÉnØàn pd É¡n àn «s ªu gn GnC hn p ípFÉ°ün æs dG p√òp gn án gn ÉLn hn øo «u Hn GoC
: âÑq ãJCGh Üôq `LCG

: ∫hs ’nC G o•É°ûn æq dG
.pô r£°ùdG
s ≈n∏Yn ák n∏ªr Lo Ö
n ào cr GnC r¿GC ∫o hÉMn GoC ºs oK »s pFÉHn ôn ¡r nµrdG ìn ÉÑn °ür ªp rdG Åo Øp rWGnC h »°SGp ôs co òo No GB
.∂
n pdPn ôo °ùnu aGoC ? áo én «pàæs dG â
r nfÉnc ∞
n «r cn
: ÊÉqãdG o•É°ûn æq dG
? GnPɪn pd ? ôp r£°ùdG
s ≈n∏Yn páHn Éàn µp rdG øn pe øo sµªn nJGnC πr gn .páan ôr o¨dG pIAn É°Vn EÉp H páHn ôp ér às dG ¢ùr
n Ønf óo «Yp GoC
: ådÉqãdG o•É°ûn æq dG
™o «£p àn °Sr nCG πr gn ,p»HÉàn pc ør pe ¢ün
x f nIAn Gôn pb ∫o phÉMn oCG ºs oK »s æn «r Yn ƒn ër nf ¬o ¡Lu hn oCGhn ÉÄk «°†p eo ÉkaÉ°ûrn µpe òo No BG
? GnPɪn pd ? ∂
n pdPn
: ™HGôq dG o•É°ûn æq dG
πr gn .pÜÉàn µp rdG ƒn ër nf p±É°ûrn µªp rdG An ƒr °Vn É¡k Lu ƒn eo páHn ôp ér àq dG ¢ùr
Ønf óo «Yp oCG
n
?GnPɪn pd ?¢ü
u æs dG nIAn Gôn pb ™o «£p àn °Sr GnC
: ¢ùeÉÿG o•É°ûn æq dG
pá°SÉs Mn p ∫ɪn ©r pà°SÉpr H)''…GôH''pá≤n jpô n£pH GoC ôn ≤r nJ Éàk ær pH oIQn ƒ°üdG
q πo uãªn oJ (É¡n ∏p peÉnfÉnC pH p ¢ùªr s∏dG
pd
?
Gn
P
É
ª
n
»°SGôq c ≈∏Y è`àær àn °S
r GnC
.pájn Dhr ôt dG pá«s ∏p ªn ©n pd ál js Qp hôo °Vn áo ªn «∏p °ùdG
s øo «r ©n dG *
.pájn Dhr ôt dG pá«s ∏p ªn ©n pd …w Qp hôo °Vn Ao ƒr °†dG
s *
... ør pe øn sµªn àn æn an Éæn pæ«o Yr GnC ≈ndGE p ...oå©n Ñr nJ oIÒn pæªo rdG oIAn É°†n ªo rdGhn áo Än «°†p ªo rdG Ωo É°ùn Lr ’nC G *
14

: ≥Ñq WCG

ál en pó©n ær eo ál jn hDr Q máën °VGp hn ôo «nr Z ál jn hDr Qo

p
ál ën °VGp hn ál jn hDr Qo ájn hDr ôdGt áo «s Yƒnr f
Io AÉn °VEn ’G
ál en pó©n ær eo
ál Øn «©p °Vn
ál ndpóàn ©r eo
Góv Lp ál jps ƒbn

ál ª«n ∏p °Sn øo «r ©rn dG

: ∫hs ’nC G o•É°ûn æq dG
.páÑn °SÉn æn oŸG ánfÉîn rdG »pa (*) páen nÓ©n rdG p ™°Vr ƒpn H ∫n hn ór én rdG ôo ªu Yn GoC

: ÊÉqãdG o•É°ûn æq dG
Ap É°†n ªo rdGAp õr éo rdG ºn br Q »°SGôq c ≈∏Y Ö
l ào cr GCn
:á«s Yp Éæn £p °Ur ’p Gpá«s °Vp Qr ’nC G pIôn oµrdG p ênPƒªo nf ør pe

1 2

: »pJÉÑ°ùàµe
o ºo «nu bGoC

≈n∏Yn Qo ƒoã©o rdG pâær pÑrdG p√òp gn p¿Énµer ÉE p pH πr gn
? GnPɪn pd ? pándÉën rdG p√òp gn »pa É¡n pFGnòMp

: »``JÉeƒ∏©e …ôKCG

pájn Dhr ôt dG pá«s ∏p ªn Yn ∫n ƒr Mn p¬pJÉnaÉ°ûn pàcr Ghn p ºnã«r ¡n rdG p øHr p ø°ùn ën rdG p øYn mäÉen ƒo∏©r en ør Yn oåën Hr GnC
.iôn Nr GoC Qn Op É°ün en hr GnC pá«s ªp r∏©p rdG päÉYn ƒ°So ƒr ªn rdG hr GnC pÜGƒrn dG päÉën Øn °Un p ∫nÓr¨pà°SÉpr H
15

: ™HGôdG
q ¢SQódG
q

.oáªn pJÉ©n rdG •o É°Sn hr ’nC G ,oáas É°ûdG
s o•É°Sn hr ’nC G , áo as ÉsØ°ûdG
s o•É°Sn hr ’nC G : ´ƒ```°VƒªrdG
.náªn pJÉ©n dG n•É°Sn hr ’nC Ghn án as É°ûdG
s n•É°Sn hr ’nC Ghn án an ÉsØ°ûdG
s n•É°Sn hr ’nC G pÖjpôér às dÉpH õo «u en GoC : ±ó````````¡dG
: oå```ën Hr GnC hn ¬o Ñs ænn JGC

? GnPɪn pd ? ™n pæ°Uo mIOs Éen …u GnC ør pe .»∏p Np Gós dG É¡n panÓZp ≈ndGE p ôo o¶rfGnC h pÖ«∏p ën rdG án Ñn r∏Yo ío àn ar GnC
? An GOn ƒr °Sn máÑn r∏Yo »pa »°ùp ªr °ûdG
s ôp jpƒ°ür às ∏d ót ©n oŸG o§jpô°ûdG
s ™o °Vƒ
n jo GnPɪn pd
? ák js Qp ƒsr ∏pH päGRn Én¨ªn rdG ä
o É¡n Lp Ghn o¿ƒoµnJ GnPɪn pd
: ô``````q `µ`aCG

òp paGƒn æs dGhn pÜGƒn Hr nC’ÉpH pójpóén rdG ºr ¡p pdõp ær en õp «p¡ér àn pd An ÉLn …òp sdG Qp Éés æs dG ∫n ɪn Yr GnC ™o pHÉàn jo ¢SG
l ôn pa n¿Énc
: kÓpFÉnb ¬o ndÉnC °ùnn a
? …w Qp ƒsr ∏pH Al õr Lo hn »w pÑ°ûn Nn Al õr Lo : ø«r Fn õr Lo ør pe ∂
n «pHÉÑn °ûdG
s ™o æn °ünr J GnPɪn pd''
: ô`Ñq ````YCG

.…w Qp ƒsr ∏pH hn »w pÑ°ûn Nn : p ø«r Fn õr Lo ør pe p ∫pRÉæn ªn rdG p∂«pHÉÑn °Tn p ™ær °Uo ør pe ±
n ón ¡n rdG ío °Vq hn GoC

16

Aƒ°†dG
q : 1 IóMƒdG

: âÑq ãJCGh Üôq `LCG

: ∫hs ’nC G o•É°ûn æq dG
? oßMp n’GoC GnPÉen .(…s Qp ƒsr ∏pÑrdG An õr éo rdGh »s pÑ°ûn în rdG An õr éo rdG) ák n∏peÉnc nIòn paÉæs dG ío àn ar GnC *
? oßMp n’GoC GnPÉen .ÉMk ƒào Ør en »s pÑ°ûn în rdG ∑o ôo rJGnC hn …s Qƒsr ∏pÑrdG An õr éo rdG ≥o ∏p rZGoC *
? oßMp n’GoC GnPÉen .É¡n jr Aõr éo pH pIòn paÉæs dG πn peÉnc ≥o ∏p rZGoC *

: ÊÉqãdG o•É°ûn æq dG
.É¡n peGón ©p rfGp hr GnC pájn Dhr ôt dG p 샰Vo ho Ö
n °ùn Mn É¡n Øo æu °Un GoC hn pá«n pdÉàs dG p ΩÉ°ùn Lr ’nC G p ∫nÓNp ør pe ôp n¶æs dÉpH Ü
o ôu Ln GoC
- Qo Gón ép rdG - iƒns ≤eo ¥l Qn hn - p øpFGón s∏dG øn pe lIôn n£°ùr pe - m±É°Un Al Éen - ál Ñn °ûn Nn - mójpóMn ør pe ál ©n r£pb
.…Op É©n rdG p êÉLn õt dG øn pe ál ©n r£pb - â
l jr Rn - oIGB ôr ªp rdG
: ådÉqãdG o•É°ûn æq dG
má©n ªr °Tn ≈ndGE p É¡n pdnÓNp ør pe ôo o¶rfGnC hn pâjr õs dÉpH kÓs∏Ñn eo ÉkbQn hn hr GnC p¥hôo r£ªn rdG Qp ƒsr ∏pÑrdG øn pe ák ©n r£pb òo No GB
? oßMp n’GoC GnPÉen .mán∏©p àn °ûr eo
»°SGôq c ≈∏Y è`àær àn °S
r GnC
.p¬pdnÓNp ør pep ΩÉ°ùn Lr ’nC G pájn Dhr Qo ør pe Éæn æo uµªjo ... l§°Sn hn ƒ¡o an ,É«v ∏p co ... Qp hôo ªpH ío ªn °ùr jn l§°Sn hn Ao Gƒn ¡n rdG *
’n ... l§°Sn hn ƒn ¡o an É«v pFõr Lo ... Qp hôo ªo pH ío ªn °ùr jn l§°Sn hn pâjr õs dÉpH πo s∏Ñn ªo rdG ¥o Qn ƒrn dG hCr G ¥o hôo r£ªn rdG Qo ƒsr ∏pÑrdG *
.p¬pdnÓNp ør pem 샰Vo ƒpo Hp ΩÉ°ùn Lr ’nC G pájn Dhr Qo ør pe Éæn æo uµªn jo
. .. l§°Sn hn ƒn ¡o an .... Qp hôo ªo pH ío ªn °ùr jn n’ pIòn paÉæs ∏d »t pÑ°ûnn ÿG Ao õr o÷G *
17

: ≥Ñq WCG

: ∫hs ’nC G o•É°ûn æq dG

x É°Tn ,mºpJÉYn ,±ÉqØ°T : `H päÉnZGôn Øn rdG πo ªp cr GoC hn »°SGp ôs co ≈n∏Yn án «n pdÉàs dG päGQn ÉÑn ©p rdG πo ≤o rfGnC
.....................l§°Sn hn Ö
o °ûn în rdG , ........................l§°Sn hn Ωo ƒ«o o¨rdG
............... l§°Sn hn p ™n≤ær àn °ùr ªo rdG Ao Éen , ................. l§°Sn hn pIQn É«s °ùdG Qo ƒq∏pH
.................... l§°Sn hn ∫o ƒëo oµdG , ......................l§°Sn hn Ü
o ÉÑn °†dG
s
: ÊÉqãdG o•É°ûn æq dG
.»pàHn ÉLn GE p πo u∏Yn GoC ºs oK máªn pJÉYn hn ásaÉ°Tn hn máan ÉsØ°Tn m ΩÉ°ùn Lr GnC ≈ndGE p n•É°Sn hr ’nC G ∞
o æu °Un GoC
øn pe ál ©n r£pb -p øpFGón s∏dG øn pe lIôn n£°ùr pe - Qp Éîs Øn rdG øn pe øl ër °Un - …Op É©n rdG Qo ƒsr ∏pÑrdG - â
o jr õs dG - o¿ÉNn ót dG
.oIGB ôr ªp rdG - pÖ°ûn în rdG
: »pJÉÑ°ùàµe
o ºo «u bn GoC

¢SG
l ôn pa ≈ n£àn er Gp mIƒn ër °Un »pahn ,´n Qp Gƒn °ûdGh
s èn ¡o rf’nC G √o É«n ªp rdG päôn ªn n¨an lIôn jpõnZ Ql É n£er GnC â
r n∏ nWÉ¡n nJ
É¡n sfGE p .n§≤n °Sn kIÉnC ér an hn ,p√É«n ªp rdG øn pe m±ƒr Nn hn Qm òn ën pH Égn Oo ƒo≤jn n¿Énc .pá°Sn Qn ór ªn rdG ≈ndGE p É¡k Lu ƒn àn eo ¬o àn Ln GQs On
.? GnPɪn pd .Égn ôn jn ºr nd lIôn Ør Mo
: »``JÉeƒ∏©e …ôKCG

?∞
u s∏dG ´o Gƒrn fGnC »n pg Éen .É¡n Øq n∏pH Ωo ƒo≤nf pá«s peƒr «n rdG Éæn pJÉ«n Mn »pa É¡n o∏ªp ©r àn °ùnr f Am É«n °Tr GnC oIós Yp ∑n Éæn go
? máªn pJÉYn mÖn∏Yo πn Np GOn án jn phOr ’nC G ∞
t o∏nf GnPɪn pd
? máan ÉsØ°Tn má«s µp «pà°Snr ÓH mÖn∏Yo πn Np GOn Ö
n ©n t∏dG ™o °†nn f GnPɪn pd
18

: ¢ùeÉÿG ¢SQódG
q

.Ap ƒr °†∏
s pd »t ªp «≤p àn °ùr ªo rdG Qo É°ûn pàrf’p G : ´ƒ```°VƒªrdG
páas É°ûdG
n hCr G páan ÉsØ°ûdG
n p•É°Sn hr ’nC G »pa Ap ƒr °†dG
s Qp É°ûn pàrfG pá«s Øp «r cn ≈ndGE p ±
o ôs ©n nJGnC : ±ó````````¡dG
.pá°ùn pfÉén àn ªo rdG
: oå```ën Hr GnC hn ¬o Ñs ænn JGC

»u pÑ°ûn în rdG É¡n jr An õr éo pH p Ωƒr æs dG páan ôr oZ nIòn paÉnf ío àn ar GnC
.m¢ùªp °ûr eo m Ωƒr jn ‘ ÉMk ÉÑn °Un …u Qp ƒsr ∏pÑrdGhn
? oßMp n’GoC GnPÉen
.kÓ«r nd pIQn É«s °ùdG
n »r nJQn Éæn en oßMp n’GoC
? Ap ƒr °†dG
s Qo É°ùn en hóo Ñr jn ∞
n «r cn
.páLn GQs ós dG Ap ƒr °Vpn QÉ°ûn pàrfGp án «s Øp «r cn ìo ôn °Tr GnC hn nIQn ƒ°üdG
q πo es ÉnC nJGnC
: ô``````q `µ`aCG

n¿Gƒn Lo ôp ¡r °Tn »pa Éjn Qp ƒochn p¿ÉHn É«n rdÉpH ä
r Qn GOn »pàsdG p Ωón ≤n rdG pIôn co »pa p ºndÉ©n rdG p ¢SÉrC cn páÑn °SÉn æn ªo pH
s¿GnC ≈ndGE p ™o jòp ªo rdG Qn É°Tn GnC hn ÉMk ÉÑn °Un nIôn °ûr Yn án jOp Éën rdG páYn É°ùdG
s ≈n∏Yn kIGQn ÉÑn eo ¢SG
l ôn pa ón gn É°Tn ,2002
páØn °TÉnp µrdG Ap Gƒn °Vr ’nC G â
n ër nJhn »u u∏ën ªn rdG pâ«pbƒr às dÉpH kÓ«r nd páæn peÉsãdG páYn É°ùdG
s ≈n∏Yn Qo hóo nJ án n∏Hn Én≤ªo rdG
? p¿ÉHn É«n rdÉpH p π«r s∏dG On ƒLo ho hn ÉnfOp nÓpÑpH Qp É¡n æs dG On ƒLo ho Qo ôu Ñn of ∞
n «r cn : ô`Ñq ````YCG

.pâ«pbƒr àq dG »pa Éjn Qp ƒochn p¿ÉHn É«n rdG ™n en Éæn panÓpàNr Gp Ö
n Ñn °Sn Qo ôu Hn GoC
19

Aƒ°†dG
q : 1 IóMƒdG

: âÑq ãJCGh Üôq `LCG

: ∫hCq ’G o•É°ûn æq dG
m܃˘Ño ˘rfoCGp π˘rµ˘°T »˘pa ɢ¡n ˘uØ˘n∏˘ pH Ωo ƒ˘˘bo nCGh ák ˘ bn Qn hn òo ˘ No GB
,lá©n ªr °T)
n »x pFƒr °Vn Qm ón °ür en ≈ndGE p É¡n pdnÓNp ør pe ôr o¶fGnC hn
? p¬pdnÓNp ør pe An ƒr °†dG
s iQn GnC πr gn .(±
l É°ûrn µpe
: ÊÉqãdG o•É°ûn æq dG
.p܃Ño rf’oC G p »ær nK ón ©r Hn án Hn ôp ér às dG óo «Yp GoC
? An ƒr °†dG
s iQn GnC πr gn
: ådÉqãdG o•É°ûn æq dG
¢ù
o «r bn iƒns ≤ªo rdG p¥Qn ƒrn dG øn pe mäÉ©n Hs ôn eo 3 òo No GB .º°U 10 m ™Hs ôn eo πu co p ™r∏°Vp
»pa ÉÑk ≤r nK rçpóMr GnC ºs oK m ™Hs ôn eo πu co …r ôn r£ob ºo °So Qr GnC mándphÉ nW ≈n∏Yn É¡n ào ÑnKGoC hn p øjr ôn r£o≤rdG øn «r Hn p ™ oWÉn≤às dG pá n£r≤of
.mIón Mp Ghn máen Én≤pà°Sr Gp ≈n∏Yn Ö
o ≤n tãdG o¿ƒoµnJ oå«r ën pH
: ‹Ép às dG p º°Sr ôs dG Ö
n °ùn Mn É«k pFƒr °Vn GQk ón °ür en ™o °Vn GnC ? oßMp n’GoC GnPÉen
»°SGôq c ≈∏Y è`àær àn °S
r GnC

.m•ƒ o£No Ö
n °ùn Mn pá°ùn pfÉén àn ªo rdG páas É°ûdGh
s páan ÉsØ°ûdG
s p•É°Sn hr ’nC G »pa Ao ƒr °†dG
s ôo °ûp àn ær jn
20

: ≥Ñq WCG

: ∫hCq ’G o•É°ûn æq dG
?p±É°ûrn µªp rdG Ap ƒr °Vn Qp É°ùn en »pa Op ƒLo ƒr ªn rdG pÖnfQr ’nC G ºo br Qn Éen 3
pd ? 3 h 2 ºbQ p ø«r Ñn nfQr ’nC G nIón gn É°ûn eo ™o «£p àn °ùnr f πr gn 2
?
Gn
P
É
ª
n
1
:ÊÉqãdG o•É°ûn æq dG
p í r£°Sn ≈ndGE p É¡n t∏co p ¢ùªr °ûdG
s áo ©s °Tp GnC πo °ünp J n’ GnPɪn pd »°SGp ôs co ≈n∏Yn ôo °ùnu aGoC hn án «n pdÉàs dG nIQn ƒ°üdG
t πo es ÉnC nJGnC
? p ¢VQr ’nC G

: ådÉqãdG o•É°ûn æq dG
.páÑn °SÉp æn ªo rdG pánfÉîn rdG »pa (*) páen nÓ©n rdG p ™°Vr ƒpn H √o Òn ªp ©r nJ πo ªp cr GoC hn »°SGp ôs co ≈n∏Yn ∫n hn ór én rdG πo ≤o rfGnC
πeQ áeƒc

ôjó¨dG AÉe

ôëÑdG √É«e
á«ë£
q °ùdG
q

•É°ShC’G
∫ƒëµdG

Ö°ûÿG
Aƒ°†dG QÉ°ûàfG
Aƒ°†dG ô°ûàæj
Aƒ°†dG ô°ûàæj ’

21

: »pJÉÑ°ùàµe
o ºo «u bn GoC

.p√Één sJ’p G p ¢ùrØnf ‘ p¿GÒn °ùp jn êo GQs ós dGhn oIQn É«s °ùdG
s
?êGQs ós dG oIón gn É°ûn eo pIQn É«s °ùdG
s p ≥pFÉ°Sn p¿Énµer ÉE p pH πr gn
? GnPɪn pd

: »``JÉeƒ∏©e …ôKCG

p °üo No ør Yn oåën Hr GnC
: Ap ƒr °†dG
s Qp É°ûn pàrfG päÉ«s °Uƒ
.Ap Gƒn ¡n rdG »pa p√Qp É°ûn pàrfG áo Yn ôr °So .Ap ɪn rdG »pa p√Qp É°ûn pàrfG áo Yn ôr °So øn en õs dG s¿GnC hn ,pá«n pfÉqãdG »pa ºc ∞dCG 300 »pg p ¢ùªr °ûdG
s pá©s °Tp GnC án Yn ôr °So s¿GC â
n ªr ∏p Yn GnPGE p
¢V
n Qr ’nC G πo °ürp ØnJ »pàqdG áo an É°ùn ªn rdG »n pg ɪn an ¥O 8 ƒn go p ¢VQr ’C G ≈ndGE É¡n pdƒ°Uƒ
o pd Ωn Rp qÓdG
? p ¢ùªr °ûdG
s p øYn

22

: ¢SOÉ°ùdG
q ¢SQódG
q

.p•É°Sn hr ÓnC d Ap ƒr °†dG
s ¥o Gôn pàNr Gp : ´ƒ```°VƒªrdG
.É¡n µp ªr °So ôp «t r¨àn pH ôo «s n¨àn nJ É¡n àn «s ªp pJÉYn hn p•É°Sn hr ’nC G án «s paÉnØ°Tn s¿GC ∞
n «r cn ±
o ôs ©n nJGnC : ±ó````````¡dG
: oå```ën Hr GnC hn ¬o Ñs ænn JGC

? GnPɪn pd ? ∂
n pdPn n¿Énc ≈àn en ôp ër Ñn rdG »pa Ékcɪn °Sr GnC â
n jr GnC Q r¿GC ±
n On É°Un πr gn
,ká«n pfÉnK kIôn n£°ùr pe ™o °Vn GnC ,m܃ào rµe ¢ün
x f ¥n ƒnr a É¡n ©o °Vn GnC ,pøpFGón s∏dG øn pe kIôn n£°ùr pe òo No GB
.oßMp n’GoC GnPÉen .mIôs en πu co »pa nIAn Gôn ≤p rdG ∫o phÉMn GoC hn ák ©n pHGôn an ,kánãpdÉnãan
m¥GQn hr GnC páen õr Mp p ∫nÓNp ør pe É¡n pÑ¡n nd ≈ndGE p ôo o¶rfGnC .mándphÉ nW ≈n∏Yn É¡n ©o °Vn GnC hn ák ©n ªr °Tn πo ©p °Tr GoC
? oßMp n’GoC GnPÉen .mIón Mp Ghn mábn Qn hn p ∫nÓNp ør pe ºs oK An É°†n «r Hn
: ô``````q `µ`aCG

p¿Gõs nÿG páan ÉMn ≈n∏Yn É°ùk pdÉLn ¢SG
l ôn pa n¿Énchn p πr≤ën rdG πn Np GOn Qp Één °TCr ’Gp »r≤°ùpn H Ωo ƒo≤jn Ü
o C’G n¿Énc
¬o nd øn «s Ñn nJ ≈às Mn ôo ¶p àn ær jn p¬pfÉnµen »pa nånµen .p´Én≤rdG »pa ™l pen’ ºl °ùr Lp ¬o nd Gón Ñn an ,Ap ɪn rdG ≈ndGE p ôo o¶ær jn
.p¢ùer nC’ÉH √o ƒHo GnC √o ón ≤n an …òp sdG ºr ¡p pdõp ær en ìo Éàn Ør pe ¬o sfGnC
? GnPɪn pd ? p¿Gõs în rdG p ´Énb »pa m 샰Vo ƒpo H p ìÉàn Ør ªp rdG pájn Dhr Qo ør pe ¢SG
l ôn pa øn sµªn nJ ≈àn en
: ô`qÑ````YCG

.p¿Gõq în rdG p ´Énb »pa p ìÉàn Ør ªp rdG pájn Dhr Qo ør pe ¢SG
l ôn pa øn sµªn nJ ≈àn en øo «u Hn GoC 23

Aƒ°†dG
q : 1 IóMƒdG

: âÑq ãJCGh Üôq `LCG

: ∫hs ’nC G o•É°ûn æq dG
.p¥Qn ƒrn dG øn pe m πjpóær en p ∫nÓNp ør pe ¢ün
x f nIAn Gôn pb ∫o phÉMn GoC
? oßMp n’GoC GnPÉen .nándhÉn ën ªo rdG óo «Yp GoC ºs oK mäÉn≤Ñn nW p ™Hn Qr GnC ≈n∏Yn πn jpóær ªn rdG …pƒ rWGnC
: ÊÉqãdG o•É°ûn æq dG
? GnPɪn pd ? Ap Énf’E p G p ´Énb áo jn Dhr Qo p ÊÉnµer EÉp H πr gn .Am ÉnfGE p »pa pÖ«∏p ën rdG øn pe kÓ«∏p bn Ö
o oµ°Sr GnC
: ådÉqãdG o•É°ûn æq dG
.An É°†n «r Hn m ¢Tɪn bo pá©n r£pb p ∫nÓNp ør pe É¡n pFƒr °Vn nIón pgÉ°ûn eo ∫o phÉMn GoC hn ák ©n ªr °Tn πo ©p °Tr GoC
? oßMp n’GoC GnPÉen . m ™HQr GnC ≈n∏Yn ºs oK p ø«r æn rKGp ≈n∏Yn p ¢Tɪn ≤o rdG á©n r£pb …pƒ rWGnC
»°SGôq c ≈∏Y è`àær àn °S
r GnC

≈ndGE p páªn pJÉ©n rdGp ΩÉ°ùn Lr ’nC G ¢†
o ©r Hn ∫o ƒs ën àn nJ ɪn cn ....m ºpJÉYn m º°ùr Lp ≈ndGE p ±
o ÉsØ°ûdG
n ºo °ùr ép rdG ∫o ƒs ën àn jn
.É¡n oµªr °So ... máan ÉsØ°ûnn a máas É°Tn
: ≥Ñq WCG

: ∫hs ’nC G o•É°ûn æq dG
p hn p πrØ u£dG oIQn ƒ°Uo É¡n «pa hóo Ñr nJ »pàsdG pá«s ©p °Vr ƒrn dG ºn br Qn Ö
øo «u Hn GoC hn pÜQp Één às dG p ¢SGôs co ≈n∏Yn ák ën °VG
o ào cr GC
? GnPɪn pd

3 á«q ©°VƒdG

2 á«q ©°VƒdG
24

1 á«q ©°VƒdG

: ÊÉqãdG o•É°ûn æq dG
? ɪk pJÉYn …Op É©n rdG Qp ƒsr ∏pÑrdG øn pe máën «Øp °Un p π©r Ln ør pe øo sµªn nJGnC ∞
n «r cn
: »pJÉÑ°ùàµe
o ºo «u bn GoC

,ÉkØ«pãcn Ü
o ÉÑn °†dG
s n¿Énchn ºn pgGQn On p ø«r Yn päÉHn ÉnZ ør pe máHn ÉnZ »pa n¿ƒodƒs én àn jn √o hDo Énbpó°Ur GnC hn ¢SG
l ôn pa n¿Énc
p ƒn jo r¿GnC ≥o paGôn ªo rdG ºr ¡o ær pe Ö
ºr ¡p °†p ©r Hn ør Yn Gƒobôs Øn àn jn s’ÉnC pH ºr go É°Un hr GnC hn Ú
n ©p ªs én àn eo án gn õr æt dG Gƒo∏°UG
n n∏ n£na
.p¢†©r Ñn rdG
?∂
n pjGrC Qn Ö
n °ùn Mn GnPɪn pd
: »``JÉeƒ∏©e …ôKCG

p±ôt ©n nJ ør pe n¿hOo É«s °üdG
n øo sµªn àn jn ∞
n «r nµan ,láÑ©r °Un pá≤n «ªp ©n rdG p√É«n ªp rdG »pa p∑ɪn °Sr ’nC G áo jn Dhr Qo
? Qp Éën pÑrdG p¥Éªn Yr GnC »pa ∂
o ªn °ùdG
s É¡n «pa ôo oãrµjn »pàsdG p øpcÉen ’nC G

25

: ™HÉ°ùdG
q ¢SQódG
q

.πu ¶p dG o¿ƒµn
s J : ´ƒ```°VƒªrdG

p æn ©n rdG ∞
.πu ¶dG p øjpƒrµnJ »pa pán∏Nu ón àn oŸG ôp °UÉ
o ôs ©n nJGnC • : ±ó````````¡dG
n n∏àn îr eo ±
.mºpJÉYn m º°ùr Lp πs Xp ºo °So Qr GnC •
: oå```ën Hr GnC hn ¬o Ñs ænn JGC

? GnPɪn pd ? ∫o ɪs ©o rdG ¢ùn
n ∏Ln øn jr GnC .páMGôn pà°Sr ’p G â
o br hn n¿ÉMn ,Op É°ün ën rdG p º°Sp ƒr en »pa
? ôp ër Ñn rdG p ÅWp É°T »pa p ¢ùªr °ûdG
s øn pe n¿ƒoaÉ n£°üor ŸG »ªp àn ër jn ∞
n «r cn
? pá°Sn ós ≤n ªo rdG p ´Én≤pÑrdG »pa An É°†n «r Ñn rdG päsÓ n¶Ÿp G èo «ép n◊G πo ªp ©r àn °ùr jn GnPɪn pd
: ô``````q `µ`aCG

On ót ©nJ ón gn É°Tn ɪs nd Ö
n és ©n nJhn pIõn Øn ∏às dG pá°TÉn °Tn ≈n∏Yn p Ωón ≤n rdG pIôn co »pa kIGQn ÉÑn eo ¢SG
l ôn pa ™n HÉnJ

n pÑYp sÓdG p ∫nÓXp

n pÑYp sÓdG p ∫nÓXp Op óq ©nJ Ö
n Ñn °Sn ìo ôn °Tr GnC hn pán∏Hn Én≤ªo rdG øn en Rn Oo óu Mn GoC
: ô`Ñq ````YCG

Op óq ©nJ Ö
n Ñn °Sn ìo ôn °Tr GnC hn pán∏Hn Én≤ªo rdG øn en Rn Oo óu Mn GoC

n pÑYp sÓdG p ∫nÓXp

26

Aƒ°†dG
q : 1 IóMƒdG

: âÑq ãJCGh Üôq `LCG

: ∫hs ’nC G o•É°ûn æq dG
. p§pFÉën rdG ƒn ër nf Ap ƒ°†dG
q án ©s °Tp GnC ¬o Lu hn GoC hn É«v pFÉHn ôo ¡r cn ÉkaÉ°ûrn µpe πo ©p °Tr GoC *
.máYn ƒu æn àn eo m ∫Énµ°Tr GnC »pa m ∫nÓXp ≈n∏Yn ∫n ƒ°üo ëo rdG ∫o phÉMn GoC hn Ap ƒr °†dG
s Qp É°ûn pàrfG Qp É°ùn en »pa …pójn ™o °Vn GnC *
: ÊÉqãdG o•É°ûn æq dG
.mIôs en πu co »pa ºn °ùnn Jôr ªo rdG πs u¶dG πo es ÉnC nJGnC .¬o ær pe É¡n Ho ôu bn GoC ºs oK p±É°ûrn µªp rdG p øYn …pójn Op É©n Hr ÉE p H Ωo ƒobGnC *
.pÜQp Één às dG p ¢SGôs co ≈n∏Yn »pJÉ n¶Mn nÓeo oƃ°Uo GoC *
»°SGôq c ≈∏Y è`àær àn °S
r GnC

p æn Yn pánKnÓnK ôp at ƒnn J ør pe ós Ho n’ πt ¶p dG n¿ƒns µàn jn »r cn
: ôn °UÉ
(...,¢ù
o ªr °ûdG
s ,±
o É°ûrn µªp rdG) ... *
(...,Ü
o Éàn µp rdG ,oIôn én °ûdG
s ,óo «n rdG) ... *
(...,¢V
o Qr ’C G , o§pFÉën rdG) ... *
.Ap ƒ°†dG
q Qp ón °ür en ør pe ºo pJÉ©n rdG ºo °ùr ÷Gp Ü
n ôn àn br G GnPGE p ºo °ùnn Jôr ªo rdG πq ¶p dG ôo Ño rµjn *
.Ap ƒr °†dG
s Qp ón °ür en ør Yn ºo pJÉ©n rdG ºo °ùr ÷Gp ón ©n àn Hr G GnPGE p ºo °ùJn ôr ªo rdG πq ¶p dG ôo o¨°üj
r *
: ≥Ñq WCG

: ∫hs ’nC G o•É°ûn æq dG
(¢ù
o ªr °ûdG)
s »u pFƒr °†dG
s Qp ó°ür ªn rdG p º°Sr ôn pH πo ªp cr GoC
.pÖ°SÉp æn ªo rdG p¿Énµªn rdG »pa
.»u pFƒr °†dG
s Qp ón °ür ªn rdG p ¢ùrØnf Ö
n °ùn Mn m ¢SGôn pa πs Xp ºo °So Qr GnC ºs oK
.(pÜQp Één às dG p ¢SGôs co ≈n∏Yn p•É°ûn æs dÉpH Ωo ƒobGnC )
27

: ÊÉqãdG o•É°ûn æq dG
p¬«pa ¢ù
n ∏p ér jn r¿GnC p¬pfÉnµer ÉE p pH …òp sdG πs u¶dG »x pæÑo rdÉpH o¿ƒnu dGoC .mπ«∏p nX m¿Énµen »pa ín jpôàn °ùr jn r¿GnC ¢SG
l ôn pa On GQn GnC
.pQÉ¡n æs dG päGôn àn an p∞n∏àn îr eo Ö
n °ùn Mn
.pÜQp Één às dG p ¢SGôs co ≈n∏Yn »pHGƒn Ln πo u∏Yn GoC

: »pJÉÑ°ùàµe
o ºo «u bn GoC

pᢩs ˘°Tp nCG Qp ɢ°û˘n ˘pà˘ rfGp ºn ˘ °Sr Qn πo ˘ ªp ˘ cr oCG πu ˘ u¶˘˘dGhn »u ˘ pFƒ˘r ˘ °†dG
s Qp ó˘˘ °ü˘r ˘ ªn ˘ ˘rdG
.pá°TÉn °ûdG
s ≈n∏Yn p º°ùnp Jôr ªo rdG
πo u∏Yn GoC hn án Hn ôp ér às dG ∞
o °Up GnC p ¢SGôs co ≈n∏Yn »pHGƒn Ln
.pÜQp Één às dG
: »``JÉeƒ∏©e …ôKCG

pá«s ∏p «˘µp ˘°û˘r às ˘dG p᢫n ˘pHôr ˘às ˘dGhn p᢫s ˘pæ˘r≤˘às ˘dG p᢫n ˘pHôr ˘às ˘dGp ¢ü˘°ü˘n Mp »˘pa ák ˘«s ˘°ù˘p ªr ˘°Tn ák ˘Yn ɢ°Sn ™o ˘æn ˘°Ur GnC
.pâbr ƒrn dG páan ôp ©r ªn pd É¡n t∏¨p àn °Sr GnC hn
28

êÉeO’
E p ÉH ºq∏©J á«q ©°Vh
Aƒ°†dG
q IóMh
: á«©°VƒdG
q

pá©n Hn Qr ’nC G ôp °ünr ≤rdG pÜGƒn Hr GnC p íàr an ≈ndGE p p ≥taƒn àq dG »pa áo Ñn ©r t∏dG πo sãªn àn nJ : ''pÖ«ép ©n rdG ôp °ünr ≤dG áo Ñn ©r od''
pán∏Äp °Sr ’nC G øn pe m ∫GƒDn °So ≈n∏Yn ¢SG
l ôn pa Ö
n «ép jo r¿GnC mÜÉHn πu co p ìÉàn Ør pe ≈n∏Yn p ∫ƒ°üo ëo r∏pd o•ôn àn °ûr jo hn
páÑn ©r od ≈n∏Yn ¢SG
l ôn pa πo °üo ër jn pá©n Hn Qr ’nC Gp í«pJÉnتn rdG ≈n∏Y ¬o pdƒ°üo Mo hn p¬Mp Één nf ón ær Yp hn ,p¬«r n∏Yn páMn ôn àn ≤r ªo rdG
.pQÉ n¶ær ªp rdG
: »∏p jn Éen GnC ôn bn hn p ∫hs ’nC G pÜÉÑn rdG ƒër nf ¢SG
l ôn pa ¬n Ls ƒns J - 1
.kánKnÓnK É¡n ær pe päÉgn .pá«s ©p «pÑ s£dG Ap ƒr °†dG
s Qp Op É°ün en ≈n∏Yn pIAn É°†n pà°Sr Óp d ∫o hs ’nC G o¿É°ùrn f’E p G ón ªn àn Yr Gp .∂
n pdòn cn ák nKnÓnK É¡n ær pe ôr co Pr Go .ká«s Yp Éæn £p °Ur Gp Am ƒr °Vn Qn Op É°ün en Ωn ƒr «n rdG óo ªp àn ©r nf ........................................................ : má«s ©p «pÑ nW má«pFƒr °Vn Qn Op É°ün en 3 *
.................................................... : má«s Yp Éæn £p °Ur Gp má«s pFƒr °Vn Qn Op É°ün en 3 *
»pfÉsãdG pÜÉÑn rdG Ωn Éen GnC ¬o °ùrn Ønf ón Ln hn hn .p∫hs ’nC G pÜÉÑn rdG ìn Éàn Ør pe ºn s∏°ùn àn an m ìÉén æn pH ¢SG
l ôn pa Ü
n ÉLn GC - 2
m ΩÉ°ùn Lr GnC ≈ndGE p Ωn É°ùn Lr ’nC G p√òp gn ∞
n æu °üon J r¿GnC ∂
n «r n∏Yn ìn Éàn Ør ªp rdG ∂
n ªn u∏°Sn ÉoC pd'' : p¬«r n∏Yn Ö
n pàco …òp sdG
: máÄn «°†p eo iôn Nr GoC hn mIÒn pæeo mIAn É°†n eo
- »pàjr õv dG πo jpóær ≤p rdG - áo «s FÉHn ôo ¡r nµrdG ¢ù«
o pfGƒnn ØrdG - oIQn Éæn ªn rdG - ¢ù
o ªr °ûds G- Ωo ƒéo æt dG - ∫o nÓ¡p rdG
.ôo ªn ≤n rdG - ¢V
o Qr ’nC G
29

.ÉnC n£Nr GnC ¬o sfÉnC pd p ìÉàn Ør ªp rdG ≈n∏Yn πo °ün ër jn ºr n∏an »n pdÉàs dG ∞
n «pæ°ür às dG ¢SG
l ôn pa ìn ôn àn br Gp - 3
ál Än «°†p eo Ωl É°ùn Lr GC lIÒn pæeo lIAn É°†n eo Ωl É°ùn Lr GC
Ωo ƒéo æt dG
¢ù
o ªr °ûdG
s
áo «s pFÉHn ôo ¡r nµrdG ¢ù«
ôo ªn ≤n rdG
o pfGƒnn ØrdG
∫o nÓ¡p rdG
oIQn Éæn ªn rdG
πo jpóær ≤p rdG
¢V
o Qr ’nC G
.»pfÉsãdG p ìÉàn Ør ªp rdG ≈n∏Yn πn °üs ën àn an p¬Äp n£Nn p ìÉn∏°Ur GE p ≈n∏Yn ìo ôn an ¬o ào Nr GoC ¬o rJón Yn É°Sn : »°SGp ôs co ≈n∏Yn Ö
o ào cr GnC hn ôo cs òn nJGnC ? ìo ôn an ¬o àr ën n∏°Ur GnC …òp sdG ÉoC n£în rdG ƒn go Éen ... »pàsdG »n pg áo Än «°†p ªo rdG Ωo É°ùn Lr ÉnC rd G»pàsdG »n pg oIÒn pæªo rdG oIAn É°†n ªo rdG Ωo É°ùn Lr ÉnC rd G≈n∏Yn πn °üo ër nJ »r cn '' : ¬o nd ∫n Énb ,m¥Én∏ªr Yp Ωn Éen GnC ¬o °ùrn Ønf ón Ln hn ,pô°ünr ≤rdG πn Np GOn p¬pdGƒn ér pJ An Éæn rKGnC - 4
- Ao Gƒn ¡n rdG'' pá«n pdÉàs dG päɪn ∏p nµrdG øn pe Ö
o °SÉp æn jo ɪn pH ∫n hn ór én rdG Gnògn ôn ªu ©n oJ r¿GnC ∂
n «r n∏Yn påpdÉsãdG p ìÉàn Ør ªp rdG
¥o Qn ƒrn dG - …t Op É©n rdG Qo ƒsr ∏pÑrdG - Ö
o °ûn în rdG - Ü
o ÉÑn °†dG
s - Ao ɪn rdG - ¥o hôo r£ªn rdG êo ÉLn õt dG - Qo Gón ép rdG
''iƒns ≤ªo rdG

o °SÉp æn jo ɪn pH ¬o o∏ªp cr GoC h »°SGp ôs co ≈n∏Yn »n pdÉàq dG ∫n hn ór én rdG πo ≤o rfGnC
Ap ƒr °†∏
Ap ƒr °†∏
Ap ƒr °†∏
s pd ío ªn °ùnr J n’ l•É°Sn hr GnC
s pd ío ªn °ùnr J l•É°Sn hr GnC
s pd ío ªn °ùnr J l•É°Sn hr GnC
É¡n pdnÓNp ør pe Qp ôo ªo rdÉpH
É«v pFõr Lo É¡n pdnÓNp ør pe Qp ôo ªo rdÉpH
É¡n pdnÓNp ør pe Qp ôo ªo rdÉpH

...

l•É°Sn hr GnC

...

l•É°Sn hr GnC
30

...

l•É°Sn hr GnC

pàNr ’p G »pa ¢SG
pa ín én nf
≈n

Y
π
°ü
ë
J
n
h
Q
p
É
Ñ
ô
n
n
s
n
n
n
l
n
: »°SGp ôs co ≈n∏Yn Ö
o ào cr GnC hn ôo cs òn nJGnC
p nd É¡n n∏Nn On hn án an ôr o¨rdG ín àn Øn an .påpdÉsãdG p ìÉàn Ør ªp rdG
¬
æ
µ
o
s
... ôp at ƒnn J ør pe ós Ho n’ p ΩÉ°ùn Lr ’nC G áo jn Dhr Qo ºs pààn pd
? GnPɪn pd .É¡n ∏p Np Gón pH Éen pájn Dhr Qo ør pe ør sµªn àn jn ºr nd
Al Gƒn °Vr GnC â
r nã©n Ñn rfGp kIÉnC ér an hn ôo uµØn jo p¬pfÉnµen »pa ÉkØpbGhn ¢SG
l ôn pa »n ≤p Hn - 6
Qp É°ûn pàrfGp Qn É°ùn en ºr °So Qr Go '' : ä
l ƒr °Un ¬o nd ∫n Énbhn páan ôr o¨rdG Ap ÉLn Qr GnC ør pe
∫n nÓXp ∂
n pdòn cn ºr °So Qr Go .mìÉÑn °ür pe πu co ør pe på©p Ñn ær ªo rdG Ap ƒr °†dG
s
.''p™pHGôs dG p ìÉàn Ør ªp rdG ≈n∏Yn πn °üo ër àn pd πr u∏Yn hn m ¢SGôn pa
r¿GC πn Ñr bn '' : ¥o nÓªr ©p rdG ¬o nd ∫n Én≤an p ™pHGôs dG p ìÉàn Ør ªp rdG ≈n∏Yn πn °üs ën nJhn Ü
n ƒo∏ r£ªn rdG ¢SG
l ôn pa õn én rfGnC - 7
.''∂
n bo ÉnaQp ™n en p¬pH »s∏°ùn àn nJ GQk É n¶ær pe ™o æn °ünr J ∞
n «r cn ∂
n ªo u∏Yn ÉoC °Sn ∂
n Yn Ou hn GoC
.pQÉ n¶ær ªp rdG p ™ær °Uo ≈n∏Yn É°SGk ôn pa óo Yp É°Sn GoC *

p¥Qn ƒrn dG øn pe ÉHk ƒÑo rfGoC ™o æn °Ur GnC
páÑn r∏©o rdG ≈r an ôn nW ón Mn GnC ≥r ∏p rZGnC p ºWp ɪn s£dG páÑn r∏Yo ´n Énb Ö
r ≤o rKGoC
mábn ôn r£pehn Qm ɪn °ùr ªp pH pánZQp ÉnØrdG
º°U 30 ¬pdƒ oW ¢ù
n «n Hr GC ±
x É°Tn m¥Qn ƒpn H
o «r bn iƒns ≤ªo rdG ¢†
øn pe p ´ƒæo °ür ªn rdG p܃Ño rf’oC G πn Np GOn päGôn Ñs °ün ªo rdG án Ñn r∏Yo πr Np Or GnC .iƒns ≤ªo rdG p¥Qn ƒrn dG
™o pàªr àn °Sr GnC hn p ¢ùªr °ûdG
s Ap ƒr °Vn »pa ôm n¶ær en …u GnC ƒn ër nf Ü
n ƒÑo rf’oC G ¬o Lu hn GoC
.pô n¶ær ªn rdG pájn Dhr ôo pH
.pQÉ n¶ær ªn rdG p ™ær °Uo »pa ∂
l ªp ¡n ær eo ¢SG
l ôn pa ƒn go Égn
31

º««≤J á«©°Vh
q
Aƒ°†dG
q IóMh
: á«©°VƒdG
q

´o ƒªo °ûdG
t É¡n æo ju õn oJ päÉÑn sWôn ˘ªo ˘rdG pIõn ˘Ñr ˘îo ˘pH Ωt C’G â
r ˘n∏˘Nn On hn áo ˘«s ˘pFɢHn ôo ˘¡r ˘nµ˘rdG ío ˘«˘pHɢ°ü˘n ªn ˘rdG â
r ˘Än ˘Øp ˘ rWGnC
p ën rdG ≈æs nZ ìn ôn an Op nÓ«pe óo «Yp ¬o sfGE p ,oán∏©p àn °ûr ªo rdG
.ïn jpQɪn °ûdG
s Gƒo∏©n °Tr GnC hn n¿hôo °VÉ
øjQɪàq dG

ÒjÉ©ŸG

π«
n Np ódG
s Ö
o o£°Tr GnC - 1

ΩÉ°ùLGC
áÄ«°†e

´ƒª°ûdG
q *
ádhÉ q£dG *

äÉÑ qWôŸG IõÑN *
ïjQɪ°ûdG
q *

∫ÉØWC’G *

1

™e

2

™e

á«q FÉHô¡µdG í«HÉ°üŸG *

øjOOôe
q ''ìônn a''`H GAÉnk ØpàMr Gp ºr ¡o °ürn bQn hn ºr go AÉn æn Zp ∫ÉnØ rW’nC G πn °UG
n hn - 2
:
p
.''ìo ônn aÉjn mó«©p °Sn Onm Ó«pe ó«o Y''
p ∫nÓ u¶dG p º°Sr ôpn H πo ªrp cGoC *
kÓu∏©n eo Égn Op ón Yn páHÉn àn pchn
.»°SGp ôos c ≈n∏Yn ∂pdnP
32

3

™e

øjQɪàq dG
ÒjÉ©ŸG
øn pe kIõn Ñr No É¡nn bƒnr a â
r ©n °Vn hn hn ák ndphÉ nW ìo ônn a ä
r ôn °†n Mr GnC É¡n paƒ«o °†po H AÉnk ØpàMr Gp - 3
ø˘n pe ≥˘
n Ynp Ó˘en hn p¥Qn ƒ˘n rdG ø˘n pe π˘
n jOɢp æ˘n en ™˘n en ák ˘«˘s paõ˘n Nn ɢkfƒ˘ë˘°Uo hn päÉ˘Ñ˘n qWô˘n ª˘o ˘rdG
.p¿Gƒrn d’nC G án Øn ∏p àn îr eo májps RÉnZ mäÉHhn ôo °ûr ªpn H kIAƒo
n ∏ªr en É°Sh
k ƒDo co hn p¿pó©r ªrn dG 1 ™e
πou c »pa p ø«r n£°Sn hn pánaÉ°Vn ÉE p pH πo ªrp cGoC hn »°SGp ôos c ≈n∏Yn ∫n hn ór érn dG ïo °ùrn fGnC .mánfÉNn

á“É©dG ΩÉ°ùLC’G áaÉqØ°ûdG ΩÉ°ùLC’G
ál «s paõn Nn l¿ƒëo °Uo
.........................
.........................

áaÉ°ûdG
q ΩÉ°ùLC’G

…OÉp ©rn dG Qp ƒsr ∏pÑrdG øn pe ¢Sh
o ƒDo co p ¢†«n Hr ’nC G p¥Qn ƒrn dG øn pe πj
o OÉp æn en
......................... ...........................
......................... ...........................

É°Uk ôr bo É¡n pæ«r Hn ør pe ä
r ón Ln ƒnn a Égn Éjn Gón gn ìo ôn an â
r °ün ës Øn nJ p πrØën rdG Ap É¡n pàrfGp ón ©r Hn - 4
≈n∏Yn ´n nÓ uW’p G ä
r On GQn GnC hn p܃°SÉo ën rdG Ωn Éen GnC â
r °ùnn ∏Ln má«s ªp r∏Yp máYn ƒ°So ƒr ªn pd É kWƒo¨°†r en
.pá«s pFƒr °†dG
s Qp Op É°ün ªn rdG øn pe ál Øn ∏p àn ofl ´l Gƒrn fGnC pá°TÉn °ûdG
s ≈n∏Yn ä
r ôn ¡n n¶na ,p¬∏p Np Gón pH Éen

3 ™e

: »pdÉàs dG ƒp ër æs dG ≈n∏Yn án «s pFƒr °†dG
s Qn Op É°ün ªn rdG p√òp gn ìo ôn an â
r Øn æs °Un *
¿l Éncôr Ho - ±
l É°ûrn µpe - »£p Ør nf ìl ÉÑn °ür pe : ál «s Yp Éæn £p °Ur Gp ál «s pFƒr °Vn Qo Op É°ün en .∫l nÓpg - ál ªn ér pf - ¢ù
l ªr °Tn - ¥l ôn Hn : ál «s ©p «pÑ nW ál «s pFƒr °Vn Qo Op É°ün en .¬o ëo ∏p °Ur GoC hn ÉnC n£în rdG ∞
o °ûp àn cr GnC *
33

É¡nn d ä
r ôn ¡n n¶na ,pøjpQɪn àdG
s ósn ∏én eo â
r ën ànn ahn pIQn ÉrC Øn rdG ≈n∏Yn ìo ônn a â
r n£n¨°Vn - 5
.É¡n ær Yn án HÉn Ln ’E p G ân
r dhÉn Mn ,pán∏Äp °Sr ’nC G øn pe ál Yƒ
n ªo ér en p܃°SÉo ërn dG pá°TÉn °Tn ≈n∏Yn

o °SÉp æn jo ɪpn H nIOÉnn a’E p G πo ªrp cGoC hn páLG
n Qs ódG
s Ap ƒr °Vn Qp É°ûn pàrfGp QÉn °ùn en πo es ÉnC nJGnC - GC
...pá°ùn pfÉén àn ªro dG pánaÉsØ°ûdG
s p•É°Sn hr ’nC G »pa Ao ƒr °†dG
s ôo °ûp àn ær jn

2

™e

2

™e

3

™e

1

™e

: nIQƒn °üdG
t πo es ÉnC nJGnC - Ü
? GnPɪn pd ? m 샰Vo ƒpo H ôn NBn ’G iôn jn p ø«r °ün îr °ûdG
s øn pe ør en »∏Y

QGõf

? m 샰Vo ƒpo H Ql Gõn pf √o Gôn jn ≈às Mn »w ∏p Yn πn ©n Ør jn r¿GnC Ö
o ép jn GnPÉen -

±É°Tn m º°ùr Lp ≈ndGE p ±Éq
n Ø°ûdG
s ºn °ùr érp dG ∫n ƒu ëon J r¿GnC ∂
n æo µp ªr jo ∞
n «nr c - ê
? m ºpJÉ©nn a x

34

∫hCq ’G ¢SQódG
q

p ΩÉ n¶©p rdG ´o Gƒrn fGnC - p¿É°ùrn fÓE p pd »t ªp r¶©n rdG πo nµ«r ¡n rdG : ´ƒ```°VƒªrdG
.¬o àn Øn «Xp hn hn p¿É°ùrn fÓE p pd »u ªp r¶©n rdG p πnµ«r ¡n rdG An Gõn Lr GnC ±
o ôs ©n nJGnC - 1 : ±ó````````¡dG
.p¿É°ùrn fÓE p pd »t ªp r¶©n rdG πo nµ«r ¡n rdG É¡n ær pe o¿ƒns µàn jn »pàsdG p ΩÉ n¶©p rdG ´n Gƒrn fGnC ±
o ôs ©n nJGnC - 2
: oå```ën Hr GnC hn ¬o Ñs ænn JGC

â
n r¶Mn nÓan ,p¿Énaôr îp rdG p¥ƒ°So ≈ndGE p ∂
n «pHGnC ™n en â
n Ñr gn Pn ≈ën °Vr ’nC G pó«Yp páÑn °SÉn æn ªo pH
? GnPɪn pd .p¬pFGôn °Tp πn Ñr bn ±
n hôo în rdG ¢ù
o °ùs ën àn jn ¬o sfGnC
? oßMp n’GoC GnPÉen .»ªp °ùr Lp Ap É n¶Yr GnC ¢ù
u én pH Ωo ƒobGnC
.pánKnÓsãdG p ΩÉ°ùn Lr ’nC G πn rµ°Tn »£p ©r jo …òp sdG Éen ±
o ôs ©n JGnC hn án «n pdÉàs dG ≥n pFÉnKƒrn dG øo ©s ªn nJGnC

: ô``````q `µ`aCG

p§ªn nfhn É¡n pdÉnµ°Tr GnC hn É¡n pdƒ oWhn É¡n ªp ér Mn ≈ndGE p ±
n ôs ©n nJhn päGQn ƒ°üo æn jr ós dG ∫n ƒr Mn É k£jpô°Tn ¢SG
l ôn pa ón gn É°Tn
É¡n peÉ°ùn Lr GnC pÖ«pcôr nJ ør pe Ao ɪn n∏©o rdG øn sµªn nJ ∞
n «r cn {: √o ÉHn GnC ∫n ÉnC °Sn hn É¡n pàªn n¶Yn ør pe Ö
n és ©n nJ .É¡n pJÉ«n Mn
z? mán∏jpƒ nW Om ƒ¡o Yo òo ær pe â
r °Vn ôn ≤n rfG É¡n sfGnC ºn rZQn
: ô`qÑ````YCG

p ôn ≤p rfGp ºn rZQn päGQn ƒ°UÉ
.É¡n °VG
o æn jr ós dG p ΩÉ°ùn Lr GnC pÖ«pcôr nJ ør pe Ao ɪn n∏©o rdG øn sµªn nJ ∞
n «r cn ío °Vu hn GoC
35

¿É°ùfE’G º°ùL : 2 IóMƒdG

: âÑq ãJCGh Üôq `LCG

: ∫hs ’nC G o•É°ûn æq dG
.p¿Gƒn «n ën rdG ≈ndGE p ±ôs ©n nJGnC hn áen ós ≤n ªo rdG ≥n pFÉnKƒrn dG Gók «u Ln πo es ÉnC nJGnC -

3

2

... ƒn go 3 Oo ón Yn o¿Gƒn «n ën rdG .... ƒn go 2 Oo ón Yn o¿Gƒn «n ën rdG

1

... ƒn go 1 Oo ón Yn o¿Gƒn «n ën rdG

»°SGôq c ≈∏Y è`àær àn °S
r GnC

... »£p ©r jo »t ªp r¶©n rdG πo nµ«r ¡n rdG
: ÊÉqãdG o•É°ûn æq dG
.pπªn ©n rdG p ¢ùrØæn pH Ωo ƒobGnC hn GQk Gón °Up ∂
n pdòn cn òo No GB .ÉkØpbGhn ¬o n∏©n Lr GnC r¿GnC ∫o phÉMn GoC hn k’Ghn ôr °Sp òo No GB ? GnPɪn pd ? p ø«r Øn pbGhn Qo Gón °üdG
u hn ∫o Ghn ôr °ùdG
u ≈n≤Ñr jn πr gn »°SGôq c ≈∏Y è`àær àn °S
r GnC

... p¿GnòNo ÉrC jn ɪn ¡o an ɪn ¡p pJGnòpH p¿ÉÑn °üp àn ær jn n’ ɪn ¡o sfnC’ p¿É n£o≤°ùr jn Qo Gón °üdG
u hn ∫o Ghn ôr °ùdG
u

36

: ådÉqãdG o•É°ûn æq dG
¢ù˘r
o Ø˘nf ɢ˘ªn ˘ ¡o ˘ nd øn ˘ «r ˘ ªn ˘ °ù˘r ˘ép ˘ rdG s¿nCG πr ˘ gn ø˘˘«r ˘ nJQn ƒ˘˘°üdG
t πo ˘ es ÉnC ˘ nJGnC
? GnPɪn pd ?p πrµ°ûdG
s

: ™HGôq dG o•É°ûn æq dG
»pàsdG An Gõn Lr ’nC G Oo óu Mn GoC hn p¿É°ùrn fÓE p pd »s ªp r¶©n rdG p πµ«r ¡n rdG ºn °Sr Qn ∫o phÉMn GoC
.É¡n ær pe o¿ƒns µàn jn
»°SGôq c ≈∏Y è`àær àn °S
r GnC

................ Am Gõn Lr GnC pánKnÓnK ør pe p¿É°ùrn fÓE pd »t ªp r¶©n rd Gπo nµ«r ¡n rdG o¿ƒns µàn jn
: ¢ùeÉÿG o•É°ûn æq dG
? p πrµ°ûdG
s ¢ùr
o Ønf É¡n nd Ωn É n¶©p rdG s¿GnC πr gn ,Qn ƒn °üdG
t πo es ÉnC nJGnC

37

»°SGôq c ≈∏Y è`àær àn °S
r GnC

: m ´Gƒrn fGnC áo nKnÓnK Ωo É n¶©p rdG
.pø«r «s ∏p Ør °ùdG
t p ø«r an ôn s£dÉpH : pá«s ¶p °ûdG
s p º r¶Yn ,páÑn °ünn ≤rdG p º r¶Yn ,òp îp Øn rdG p º r¶Yn : πn rãpe ál n∏j ƒp Wn Ωl É n¶Yp *
.pø«r js ƒp r∏©o rdG p ø«r an ôn s£dÉpH ,pórfõs dG p º r¶Yn ,pIôn Ño ©r oµrdG p º r¶Yn ,pó°†o ©n rdG p º r¶Yn
Ωo É n¶Yp ,pø«r n∏Lr ôu dGhn p øjr ón «n rdG p ™pHÉ°Un GnC ä
o É«s penÓ°So ,…u ôp ≤r Øn rdG Op ƒªo ©n rdG ä
o Gôn ≤n an : πn rãpe Il Òn °p übn Ωl É n¶Yp *
.p§°ûr ªo rdG Ωo É n¶Yp ,p≠°Sr ôu dG Ωo É n¶Yp ,∞
u nµrdG
.p´nÓ°VCr ’G Ωo É n¶Yp ,páªn éo ªr éo rdG Ωo É n¶Yp ,p∞pànµrdGp ìƒnr d Ωo É n¶Yp ,p¢Vƒr ën rdG Ωo É n¶Yp :πn rãpe láën £s °n ùeo Ωo É n¶Yp *
: ≥Ñq WCG

: ∫hCq ’G o•É°ûn æq dG
.»°SGp ôs co ≈n∏Yn p ΩÉnbQr ’nC G n¿Énµen pÖ°SÉp æn ªo rdG Qp É nW’E p G »pa Ap Gõn Lr ’nC G Ap ɪn °Sr GnC p ™°Vr ƒpn H πo ªp cr GoC
1

2

3

´o òr ép rdG *
¢S
o GrC ôs dG *
±
o Gôn rW’nC G *

: ÊÉqãdG o•É°ûn æq dG
: p¬«r ndGE p »ªp àn ær jn …òp sdG Ap õr éo rdÉpHhn p¬Yp ƒr æn pH m º r¶Yn πs co o§pHQr GnC
* ál ë
* p∞ànµrdG ì
n s£°ùn eo *
o ƒnr d
ä
*
lIôn °ünp b *
*
o Gôn ≤n Øn rdG
p îp Øn rdG ºo r¶Yn
*
ál n∏jpƒ nW *
* ò
38

: ådÉqãdG o•É°ûn æq dG
.p¿É°ùrn f’E G p º°ùr ép pd ôp °ùn jr ’nC G Ap õr éo rdG p º°Sr ôn pH »°SGôs co ≈n∏Yn πªu cn GoC

: »pJÉÑ°ùàµe
o ºo «u bn GoC

Ú
n pHÉ©n sãdG s¿GnC É n¶Mn nÓan pá«s pHÉn¨rdG päÉnfGƒn «n ën rdG ∫n ƒr Mn É«v ≤p pFÉnKhn É k£jôn °Tn ìn ôn an p¬pàNr GoC ™n en ¢SG
l ôn pa ón gn É°Tn
p πrµ°Tn »pa p±ÉnØpàrd’p G øn pe Ú
o pHÉ©n sãdG øo sµªn àn nJ ∞
n «r cn : ¬o àn Nr GoC ∫n ÉnC °ùnn a Qp Één °Tr ’nC Gp ´hoòLo ∫n ƒr Mn ∞
t àn r∏nJ
? ∂pdPn o¿É°ùrn f’E p G ™o «£p àn °ùr jn n’ ɪn æn «r Hn É¡n °ùrp Ønf ∫n ƒr Mn mánµ©r cn

: »``JÉeƒ∏©e …ôKCG

ÉLn hr Rn 12 É¡n ær pe m π°ünp Øær eo m º r¶Yn »r àn Fn ɪp rdG »r ndGƒn Mn ót ©o jo o¿É°ùrn fÓE p pd »t ªp r¶©n rdG πo nµ«r ¡n rdG - GC
p ΩÉ n¶©p rdG áo n∏àr co hn ,ɪk r¶Yn 128 Égn ón Mr hn p±Gôn rW’nC G Ωo É n¶Yp ,kIôn ≤r an 33 h p ´nÓ°Vr ’nC G øn pe
.p¿É°ùrn f’E p G p º°ùr Lp pán∏àr co nåo∏oK πo uãn“
.iƒns ≤ªo rdG p¥Qn ƒrn dG p ∫ɪn ©r pà°SÉpr H mäÉnfGƒn «n n◊ má«s ªp r¶Yn πn pcÉ«n gn ™n ær °Uo ∫o phÉMn GoC - Ü
39

ÊÉqãdG ¢SQódG
q

.pänÓ°†n ©n rdG ´o Gƒrn fGnC : ´ƒ```°VƒªrdG
.p¿É°ùrn f’E p G p º°ùr ép pH pänÓ°†n ©n rdG ´n Gƒrn fGnC ±
o ôs ©n nJGnC : ±ó````````¡dG
: oå```ën Hr GnC hn ¬o Ñs ænn JGC

.»pÑr∏nµpd É¡n ào «r en Qn »pàsdG An Gõn Lr ’nC Ghn É¡n ào r∏cn GnC »pàqdG An Gõn Lr ’nC G »ªu °Sn GoC ,pêÉLn ós dG p ºër n∏pH Ék≤Ñn nW â
o rdhÉn æn nJ
p jn ôu dG Ωo É°ùn Lr GnC õo «s ªn àn nJ GnPɪn pH .Qn ƒn °üdG

n «q °VÉ
t πo es ÉnC nJGnC

: pá«n pdÉàs dG päÉncôn ën rdÉpH Ωo ƒobGnC : »ªp °ùr Lp ∞
o °ûp àn cr GnC *

: ô``````q `µ`aCG

Op É«n £p °UG
r hn ≈n∏Yr ’nC G ≈ndGE p õrØ≤n rdG øn pe t§≤p rdG øn sµªn nJ ∞
n «r cn
.pQƒoØ°ür ©o rdG
40

¿É°ùfE’G º°ùL : 2 IóMƒdG

: ô`Ñq ````YCG

.QƒoØ°ür ©o rdG Op É«n £p °UG
r hn É«k pdÉYn õp Ør ≤n rdG ≈n∏Yn s§≤p rdG ón Yn É°Sn …òp sdG Éen ìo ôn °Tr GnC
: âÑq ãJCGh Üôq `LCG

: ∫hs ’nC G o•É°ûn æq dG
.pIôén °ûdG
s p¿É°ürn ZGnC ør pe m ø°üor Z p ¢ùªr n∏pd »pàen Énb ¢ùr
o Ønf ¬o nd »pd mÜôr pJ ™n en õp Ør ≤n rdG »pa m¥ÉÑn °ùpp H â
o ªob ? GnPɪn pd ? m ø°üor Z ≈n∏Yr GC ¢ù
n ªn nd …òp sdG p øen : ÊÉqãdG o•É°ûn æq dG
? Ωn É n¶©p rdG ƒ°ùro µjn …òp sdG Éen .(oòîp Øn rdG) páLn ÉLn ós ∏d »s ∏p Ør °ùdG
q ±
n ôn s£dG πo es ÉnC nJGnC
: ådÉqãdG o•É°ûn æq dG
...oáÑn bn ôs dG - ¬o Lr ƒrn dG - Qo ór °üdG
s - áo «s ∏p Ør °ùdGh
t áo js ƒp r∏©o rdG ±
o Gôn rW’nC G : »ªp °ùr Lp ¢ù
o °ùs ën nJGnC ? èo pàær àn °Sr GnC GnPÉen ? p πrµ°ûdG
s ¢ùr
o Ønf É¡n nd p¬« u£n¨oJ p »àsdG pänÓ°†n ©n rdG s¿GnC πr gn : ™HGôq dG o•É°ûn æq dG
ør pe øo sµªn nJGnC πr gn .pΩÉen ’nC G ≈ndGE p m øën ær eo ÉnfGnC hn É¡n ¨p °†r en ón ©r Hn õm Ñr No pá©n r£b ´n nÓpàHr Gp ∫o phÉMn GoC ?∞
n «r cn ? É¡n Yp nÓpàHr Gp
:¢ùeÉÿG o•É°ûn æq dG
? oßMp n’GoC GnPÉen .…x ƒp bn Am ƒr °Vn »pa ºs oK m∞«©p °Vn Qm ƒof »pa x§pb p ø«r Yn án bn ón Mn πo es ÉnC nJGnC ? oßMp n’GoC GnPÉen .»pàn∏pFÉYn Op Gôn ar GnC póMn GnC ™n en páHn ôp ér às dG ¢ùr
n Ønf óo «Yp GoC 41

¿É°ùfE’G º°ùL : 2 IóMƒdG

»°SGôq c ≈∏Y è`àær àn °S
r GnC

p jn ôu dG ºo °ùr Lp õo «s ªn àn jn hn p¿É°ùrn f’E p G p º°ùr Lp πn peÉnc » u£n¨oJ áo «s ∏p nµ«r ¡n rdG ä
..... `H »°VÉ
o nÓ°†n ©n rdG - GC
: m ´Gƒrn fGnC áo nKnÓnK p º°ùr ép rdG ä
o nÓ°†n Yn - Ü
.pá«s ∏p Ør °ùdG
t hn pájs ƒp r∏©o rdG p±Gôn rW’nC G ä
o nÓ°†n Yn : ál «s pdõn r¨pe ä
l nÓ°†n Yn .p¬Lr ƒdGn hn Qp ór °üdG
s hn p∞pànµrdG p ìƒnr d ä
o nÓ°†n Yn : ál ën s£°ùn eo ä
l nÓ°†n Yn .pø«r ©n rdÉpH pá«s Mp õn ≤o dGhn p Ωƒ©o r∏Ño rdG áo n∏°†n Yn : ál js ôpFGOn ä
l nÓ°†n Yn : ≥Ñq WCG

Qo ór °üdG
s
Ωo ƒ©o r∏Ño rdG
óo °†o ©n rdG
òo îp Øn rdG
p∞pànµrdG ìo ƒnr d

: ∫hCq ’G o•É°ûn æq dG
ál ën s£°ùn eo ál n∏°†n Yn
ál «s pdõn l¨pe ál n∏°†n Yn
ál js ôp pFGOn ál n∏°†n Yn

án∏°†n ©n rdG p πrµ°Tn øn «r Hn m º¡r °ùpn H o§pHQr GnC
.pº°ùr ép rdG øn pe É¡n ©p pbƒr en hn

: ÊÉqãdG o•É°ûn æq dG

...............án∏°†n Yn
: `H πo ªp cr GoC
ál ën s£°ùn eo - ál «x pdõn r¨pe
...............án∏°†n Yn
42

: »pJÉÑ°ùàµe
o ºo «u bn GoC

: p ø«r nJQn ƒ°üdG
t πo es ÉnC nJGnC
p º°ùr ép rdG »pa É¡n æn pcÉen GnC Oo óu Mn GoC ? má`s jpƒbn hn máØn «pãcn mäÉncôn ën H p ΩÉ«n ≤p r∏pd ál ∏gs ƒDn eo pänÓ°†n ©n rdG …t GnC .É¡n Yn Gƒrn fGnC hn
.É¡n Yn Gƒrn fGnC hn p º°ùr ép rdG »pa É¡n æn pcÉen GnC Oo óu Mn GoC ? máØn «Øp Nn mäÉncôn ën pH p ΩÉ«n ≤p r∏pd ál ∏gs ƒDn eo É¡n jt GnC -

: »``JÉeƒ∏©e …ôKCG

: p¿ÉYn ƒnr f ä
o nÓ°†n ©n rdG
.lá«s ∏p nµ«r gn É¡n t∏co »n gr hn o¿É°ùrn f’E p G É¡n «pa ºo sµën àn jn : ál js Op GQn GE p - Ao É©n er ’nC G) »u ªp °†r ¡n rdGpRÉ¡n ép rdG pänÓ°†n ©n cn o¿É°ùrn f’E p G É¡n «pa ºo sµën àn jn n’ : ál js Op GQn GE p n’ (...oIón ©p ªn rdG
ɪs pe É¡n æn «r Hn ɪn «pa p¥n’õp rf’p G ≈n∏Yn mIQn Op Énb mäÉ«s Øp «r «n od ør pe o¿ƒns µàn nJ pänÓ°†n ©n rdG πt co
.nácn ôn ën rdG oçpóër jo
43

ådÉqãdG ¢SQódG
q
: ådÉqãdG ¢SQ
.pänÓ°†n ©n rdG áo cn ôn Mn : ´ƒ```°Vƒªr
dG ódGq

.»ªp °ùr Lp ä
o nÓ°†n Yn ∑o ôs ën àn nJ ∞
n «r cn ±
o ôs ©n nJGnC : ±ó````````¡dG
: oå```ën Hr GnC hn ¬o Ñs ænn JGC

? pón¨rdG »pa â
o ªr bo
o °ùr °ùn Mr GnC GnPɪn pH .pá«s pfón Ñn rdG pá«n pHôr às dG pá°üs Mp »pa …x Op ÉYn ôp «r nZ Om ƒ¡o ér ªn pH â
? GnPɪn pd .»pfÉsãdGhn p ∫hCs ’G p ø«r nWƒr °ûdG
s øn «r Hn Éen pIôn àr pa »pa p Ωón ≤n rdG pIôn co ƒÑo Yp n’ ío jÎn °ùr jn
án ˘n∏˘°†˘n Yn iôn ˘Nr oC’G pó˘«n ˘rdɢpH ¢ù˘
o °ù˘s ën ˘nJnCG .p´GQn òu ˘dGp »˘ær ˘nK ™n ˘en mIón ˘Mp Ghn mó˘«n ˘pH ɢ˘ªk ˘ °ù˘r ˘Lp ™o ˘ an Qr GnC
? oßMp n’GoC GnPÉen .pó°†o ©n rdG
: ô``````q `µ`aCG

pá«n pHôr às dG pá°üs Mp »pa máØn «pæYn mácn ôn Mn ôp rKGE p ≈n∏Yn ≈æn ªr «o rdG É¡n pbÉ°Sn »pa ôp °ùnr µpH ìo ôn an â
r Ñn «°Up GoC
ón ©r Hn hn .mán∏jpƒ nW mIós ªo pd p ¢ùÑr ép rdG øn pe mIÒn pÑLn »pa p¥É°ùdG
s p ™°Vr hn ≈ndGE p Ö
o «pÑ s£dG ôs o£°VÉn
r a ,pá«s pfón Ñn rdG
p ën rdG ™n en ¢üo
øn jpô°VÉ
n bôr nJ r¿GnC ä
r On GQn GnC hn É¡n pàn∏pFÉYn Op Gôn ar GnC póMn nC’ kÓØr Mn ä
r ôn °†n Mn pIÒn pÑén rdG áMn GRn GE p
? iôn oJ Éjn GnPɪn pd .pIOn É©n rdÉnc máØs îp pH p ¢übôs dG p øYn ä
r õn én Yn É¡n æs µp nd
: ô`qÑ````YCG

.pIOn É©n rdÉnc máØs îp pH p ¢ürbôs dG øn pe ìo ôn an ør sµªn àn nJ ºr nd p¬∏p Lr GnC ør pe …òp sdG Ö
n Ñn °ùdG
s øo «u Hn GoC
: âÑq ãJCGh Üôq `LCG

: ∫hCq ’G o•É°ûn æq dG
ä
o nÓ°†n ©n rdG »n pg Éen .»ªp °ùr Lp ¢ù
o °ùs ën nJGnC hn p Úà«n pdÉàs dG p ÚJQƒn °üdÉp
t H páæn «s Ñn ªo rdG päÉncôn ën rdÉpH Ωo ƒobGnC ? mIôs en πu co »pa ∑o ôs ën àn nJ »pàsdG
44

¿É°ùfE’G º°ùL : 2 IóMƒdG

: ÊÉqãdG o•É°ûn æq dG
πn Ñr bn ´n GQn òu dG ∞
o °Up GnC .iôn °ùr «o rdÉpH »Yp GQn Pp ¢ù
o °ùs ën nJGnC hn ≈æn ªr «o rdG …pó«n pH kÓ«≤p nK ɪk °ùr Lp ™o an Qr GnC .Égn ón ©r Hn hn pácn ôn ën rdG
: ådÉqãdG o•É°ûn æq dG
.»pfPo GoC ∂
n °ùr en ∫o phÉMn GoC .m•ÉHn Qp hn pÖ°ûn în rdG øn pe má©n r£pb pá n£°SGp ƒpn H p ≥naôr ªp rdG πn °ürp Øen â
o Ñu nKGoC ? GnPɪn pd ? ∂
n pdPn ™o «£p àn °SCr G πr gn
: ™HGôq dG o•É°ûn æq dG
.pIQn ƒ°üdÉp
t H p í°Vs ƒn ªo rdG p πrµ°ûdG
s ≈n∏Yn »pbón °Tn ∞
u n∏pH Ωo ƒobGnC ? GnPɪn pd ? »ªp an ín àr an ™o «£p àn °Sr GnC πr gn -

45

¿É°ùfE’G º°ùL : 2 IóMƒdG

»°SGôq c ≈∏Y è`àær àn °S
r GnC

.É«v pJGnP ∑o ôs ën àn nJ áo n∏°†n ©n rdG *
... ør pe Éæn æo uµªn oJ »pàsdG »n pg ä
o nÓ°†n ©n rdG *
p jn ôu dG *
.pájs ƒp ≤n rdG... p π°†nr ØpH máÑn ©r °Un mäÉncôn ën pH Ωo ƒo≤jn …u Op É©n rdG p¿É°ùrn f’E p G p±nÓîp pH »°VÉ
.ká«n îp nJôr eo hn ák n∏jpƒ nW áo n∏°†n ©n rdG o¿ƒoµnJ m π«≤p nK m º°ùr Lp p ™raQn πn Ñr bn *
.káÑn r∏°Uo ín pÑ°üor Jhn ïn Øp àn ær àn an p ´GQn òu ∏pd »peÉen ’nC G p¬Lr ƒrn dG áo ∏°†n Yn ôo °üro ≤nJ p π«≤p sãdG p º°ùr ép rdG p ™raQn An Éæn rKGnC *
: ¢ùeÉÿG o•É°ûn æq dG
.pQƒn °üdÉp
t H nIOn ƒLo ƒr ªn rdG nçnÓsãdG án «s pdõn r¨ªn rdG pänÓ°†n ©n rdG πo es ÉnC nJGnC ? pán∏°†n ©n rdÉpH ôp Øn °Ur nC’ÉpH pánfƒns ∏ªo rdG Ap Gõn Lr ’nC G Qo hr On ƒn go Éen -

»°SGôq c ≈∏Y è`àær àn °S
r GnC

.pΩÉ n¶©p rdÉpH p ∫É°üun J’p G øn pe É¡n æo uµªn oJ ........................ `pH áo «s pdõn r¨ªp rdG áo n∏°†n ©n rdG »p¡àn ær nJ
: ≥Ñq WCG

: ∫hCq ’G o•É°ûn æq dG
(*) páen nÓ©n rdG p ™°Vr ƒpn H √o Òn ªp ©r nJ πo ªp cr GoC hn »°SGp ôs co ≈n∏Yn ∫n hn ór én rdG ºo °So Qr GnC ,ná«n pdÉàs dG Qn ƒn °üdG
t πo es ÉnC nJGnC
.πo u∏Yn GoC h
46

ᵪ°ùdG
q

áLÉLód »ª¶Y πµ«g

πjƒW º¶Y

¿hõ∏◊G

º°ù÷G
ácô◊G

∑ôq ëàj
∑ôq ëàj ’
π«∏©àq dG

: »pJÉÑ°ùàµe
o ºo «u bn GoC

¬o sfÉnC pH Égn ón Yn hn hn ∂
n ëp °†nn a ál ≤n ∏p bn ¬o àn Nr GC s¿GC ¢ùjp
o QOr GE p nßMn n’ Op nÓ«ªp rdG pó«Yp p πrØMn Ap É¡n pàrfG ón ©r Hn
.p¢ürbôs dG »pa É¡n pàØs Np hn É¡n Wp É°ûnn f p ´ÉLn ôr pà°SGr ≈n∏Yn Égn óo Yp É°ùn «o °Sn
?∂
n pdPn ≈n∏Yn Égn óo Yp É°ùn «o °Sn ∞
n «r cn : »``JÉeƒ∏©e …ôKCG

( 25 ) p¿É°ùn ªo No É¡ær pe ( ) p¿É°ùrn f’E p G p º°ùr Lp pán∏àr co ∞
n °ür pf πo uãªn oJ pänÓ°†n ©n rdG áo ∏àr co
ál js Op GQn GE p n’ ä
l nÓ°†n Yn ( ) ôl °ûo Yo hn »u ªp r¶©n rdG p πnµ«r ¡n rdÉpH ál n∏°üp às eo ál «s ∏p nµ«r gn ä
l nÓ°†n Yn
.(Ö
o r∏≤n rdGhn Ao É°ùrn ∏ªn rdG ä
o nÓ°†n ©n rdG)
? p πn∏°ûdG
s p ¢Vôn en ør Yn ±
o ôp Yr GC GnPÉen
.? Rp Gõn oµrdG p ¢Vôen ør Yn ±
o ôp Yr GC GnPÉen
1
2

1

10

47

™HGôdG
q ¢SQódG
q

p تn rdG : ´ƒ```°VƒªrdG
.πo °UÉn
p تn rdG Qn hr On ±
.pácn ôn ën rdÉpH p ΩÉ«n ≤p rdG »pa p π°UÉn
o ôs ©n nJGnC : ±ó````````¡dG
: oå```ën Hr GnC hn ¬o Ñs ænn JGC

.pπ°ürn تp rdG iƒn àn °ùr eo »pa É¡n nµjpôër nJ ∫o phÉMn GoC hn ¬o en É n¶Yp πo es ÉnC nJGnC máLn ÉLn On òp îr an p ∫hÉo æn nJ ón ©r Hn
p تn rdG ™n pbƒr en Oo óu Mn GoC hn »ªp °ùr Lp ¢ù
.p¬«pa p π°UÉn
o °ùs ën nJGnC
.(...p≥naôr ªp rdG »o ær nK - páÑn cr ôt dG »o ær nK - Al Éæn ëp rfGp - Ωl É«n pb - ¢Sƒo
o ∏Lo ) ák Øn ∏p àn îr eo mäÉncôn Mn õo ép rfGoC
.mIôs en πu co »pa ∂
n pdPn ìn ÉnJGnC …òp sdG πn °ürn تp rdG Oo óu Mn GoC hn
: ô``````q `µ`aCG

.p…ôr én rdG An Éæn rKGnC m ¢SGôn pa ºo °ùr Lp É¡n pH ôs en »pàsdG ä
o n’nÉërdG p√òp gn ? páØn ∏p àn îr ªo rdG p ∫Énµ°Tr ’nC G p√òp gn òNr GnC ≈n∏Yn m ¢SGôn pa ºn °ùr Lp ón Yn É°Sn …òp sdG Éen -

: ô`Ñq ````YCG

? páØn ∏p àn îr ªo rdG päÉ«s ©p °Vr ƒrn dG ∂
n r∏pJ Pp Éîn uJG ≈n∏Yn m ¢SGôn pa ºn °ùr Lp ón Yn É°Sn …òp sdG Éen Oo óu Mn GoC
48

¿É°ùfE’G º°ùL : 2 IóMƒdG

: âÑq ãJCGh Üôq `LCG

: ∫hCq ’G o•É°ûn æq dG
p تn rdG øo «u Yn GoC ºs oK kIÒn °ünp b ák an É°ùn en …pôLr GnC - GC
»pàsdG πn °UÉn
.p…ôr én rdG An Éæn rKGnC pácn ôn ën rdÉpH â
r ën ªn °Sn
.»n °ûr ªn rdG ∫o phÉMn GoC hn »pàÑn cr Qo â
o Ñu nKGoC - Ü
? oßMp n’GoC GnPÉen
: ÊÉqãdG o•É°ûn æq dG
iƒns ≤ªo rdG p¥Qn ƒrn dG øn pe …x ƒp r∏Yo m±ô nW πn °ürn Øpe πn «pãªr nJ ∫o phÉMn GoC
»°SGôq c ≈∏Y è`àær àn °S
r GnC

... ør pe p¬jr ón nd Éen p π°†nr ØpH máØn ∏p àn îr eo mäÉncôn ën pH p ΩÉp«≤p rdG øn pe p¿É°ùrn f’E p G ºo °ùr Lp øo sµªn àn jn *
p تn rdG *
: ál nKnÓnK ´l Gƒrn fGnC πo °UÉn
p Øen ...h... `c : ál cn ôu ën àn eo πo °UÉn
p Øen ...h... `c : mácôu ën àn eo ∞
o °ür pf πo °UÉn
p Øen ... `c : ál àn pHÉnK πo °UÉn
: ådÉqãdG o•É°ûn æq dG
.pπ°ürn تp rdG páen Én∏°Sn ≈n∏Yn pá n¶naÉën ªo rdG ™n en m êpRÉ nW mÖnfQr GnC hGnC máLn ÉLn On òp îp an p ΩÉ n¶Yp án jn ôp ©r nJ ∫o phÉMn GoC .ná«s ∏ªn ©n rdG p√òp gn ∞
o °Up GnC hn p π°ürn تp r∏pd ɪk °Sr Qn õo ép rfGoC
»°SGôq c ≈∏Y è`àær àn °S
r GnC

... ɪn ¡o ào Ñu rãoJ p ø«r ªn r¶Yn ør pe πo °ürn تp rdG o¿ƒns µàn jn
49Documents similaires


pde habitat76 crea tcar tae
communique pde 16mai 2017
programme journee des femmes 2018
projet social
test pde low def 1
g3kw3k3