tashih mfahim.pdf


Aperçu du fichier PDF tashih-mfahim.pdf - page 16/16

Page 1...14 15 16Aperçu texte


16

$

5 D+ 2Kq 4 /

%A

( <A "

F 9* A

2/

F /A

+

(

M

H:

L DKLA %&
& 4 /&

F2/A " 2

<

A J (A

A

& % -.

+7

5 D

:

J

& 4 /&

2'A

DA %& F

5 F *
A

2 2H %

.( <A
. :%

2A

" 2

.

(

C1

<

4 / %&
1
:

2 &

- A

.: %

<

$ .A

H:

6

4 / ?

2A

/ + GD

%&

6 HA

& .: % 2'

% * D*+

( <A

2 &

4 / %& ( <A

A2Kq

+&

" % ($

.2

" L

4 / %&
*%

<

2F

J

L:

: .A
2 K * .:

.(

5 12Kf .:

1 )
2 78
, >

+
.! " #
$%& '
()*+ ,-*(
.% / %
.9
" & : ; <2 )
"
2 3 4 5) "
,5 )
6
?9
@2
A. " = " )
3 *)
6
1)
* , 5B , 6
#
" +* 4 5) "
<2 (
. "#
C
" E"7# FE: GE" # 1 )
"6 H I
.D%.%+
C
"C 6
# 4= M(
"
KNE 1) "C= M(
. . )"J KL %
#
D" C# " C)2M "C %
" C !( O&E ;9 "CC. "C J#
C#P
"6
#
V
K(
R
" C5 B
Q%> D"C(( (
DRCS "T U=
D
"C 9
R W
". 2
". 1> ". K( "
"C 2
1C < ?E K E <"X6
.
5 B !6X- ! q R
% X# "T%
R
E"
.

"5 ?E Y % X

. A *2

"

2

R

*

<2=Z. =

1 : ?2@ :Comment