tashih mfahim.pdf


Aperçu du fichier PDF tashih-mfahim.pdf - page 3/16

Page 1 2 34516Aperçu texte


3

J 2*D
(

*

( <A
< Z
Q

" 7%A

J ; 2D

-X

7PP

X2
] 7 IC#

* .:

+

%

`

.AL
C

(

2

P J!

*1

<

$.

?2 /AA %

< `M2 "

#

!Z A %

A7 &

%

2

< ( $ =.
.

29D

/

A

X
7

&

P <A :
%7

W

1 /

X:&

%

A

5 D+

.A

*

.

29D

J

2

% % * H:

1

: NHA %& ( K

+2D

*

5 D+

):

? K& 2H'

H: .( + : A * + : A: & + C A:
"

C &

M

I

<
6

D+ ( $
_A

& %7

C C<

1 /

X:&

A:

*

* J% F

5 D+

/

&(

+

PMe/E + 2 1

A:

'

% U .:

D+ % % % *

? K& %*

F 7 IC#

D+ % ? 2

2 -'K

% * .A %A' %

.

% * . A %A'
P4A'EA %& *

Q
H ( <A

/

J

I'K W

X:&

A + GD

D+ 2 >

2

%L

. (D
1

Q 1( !

X2 GD

0 7 & a & EF2 & 3 D! # P3 2

<

&0

GD 4 / W
2

( <A

% *A ^

(P%

2 A %& M

2 89P

P *2 # % % *
(*# E .A /
P %$ J + %

G

2

5 D+

): J

A

"

7&

] 2!/ ( $ . 2 . + . $ J) :

] HA

< `M2 !" .A

"
A

2/

5 67 &

* ! *E EF *& P

< %

% *

HA
% A

A & 32A

EF A&

"

:

C&

% ( <A

" 7%@ : " X & # A
+2 $ _

$ C & J ( <A

(

* EF X2 .A < *

+
%

# 2

.:
C&

P

A*

): J

.
*
*

& M&2 A %& ( K

A* .: C &

%*

'/ .:
. (3)
. (163 162 161)

1
2