tashih mfahim.pdf


Aperçu du fichier PDF tashih-mfahim.pdf - page 5/16

Page 1...3 4 56716Aperçu texte


5

W

% ?2

% NJ

+

1 /

X:&

- ' K 12
-

*2/

+ ?29A %& N

K5 ? A ? A9

.: NJ
2 W

3D

> : %

*M

17C< ? A

%L

C %7

M

/& 2 *D
X&
:

2

(

+

I X' ? A

2J

!

MD

P% 2_K -

(!M _D

H_ P P

P :_ P :! HE P _':_ P :! 2A#

: %

2

_J % ! 0sP j J ) :( <A
$ D_ +

j J $ ]2 !D_ %! ] 2_J .:

*%& 2 &

! P ' !% P%

P 2& P

D +2 /

7%@: 2 /< % 2/
%
P] H

1

D+ .: ?2A
P3!_D j e _J E *_ # $ ) :

(P% !:2P A#

#X*E 2e A

+

P% X
# *E 2P

?2
2P &

T !1

*

IJ % C

" 2*D

J H: % :2A

4

(2!

% % *

( P% P2 A
+ %D$ ?2A : 6( P% 2!: _* !
/#

J

5 .: M D<

.: +# _ :P2Aa & !12!Kf !- H
5

T P &j

2j& _D$ ) :( <A

2_J P3! E %&

) :X& J

2

! +# D_ !$ P LP

%& %7 :

M D*A ( <A

* .: %
/

&

P ! _ F *_ ] 2_J %! _ P/J e * ) : J H: ?2A

% % :2A

%& %

1

$ %q2H

" 2*D H:

P< ! ! !:2P A# _ DK& D_ $! (A ) : X &

3D

= 0 E*L *E E)! m2_

L

J H:

( <A 2*D

J_ P+P <e P _ L_ j&P
3

2 *D
J

L

IJ % C

H ?A
2H

12Kf M D ( <A

*E _ *! P P ! !: AE :!2A0& P ( $ <# ! 2

Z
j

<

2

X *L

.2
%

3D <
%q2H W

% JD5 ( $ ?2A .:

% 2H ?29A : ? 2

.: ( <A 32 A " 2*D

g <

9D*

= #M2

_A

&

_ 2= P _:

?2A

2# _'_* P% !D
#

P% *LA

AE P 20& ! 9 $! + E:2A#

.: % 'H % D

+ % :2A

l /Q X2 < 2*D ( <A 32 A "

E & *E ! J_ % !% 2EH %! P% *

: ) : J H: ?2A % 3 D
1

. (45)
. (13 12 11)

! "#

. (64)

$ %&'

. (16)

! ()*

. (33)

$ %&'

. (34)

2
3
4
5

,#) 6