105704P00 .pdfNom original: 105704P00.pdf
Titre: (001-037)
Auteur: laroussi

Ce document au format PDF 1.4 a été généré par Adobe Acrobat 6.0 / Acrobat Distiller 9.0.0 (Windows), et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 05/03/2012 à 21:48, depuis l'adresse IP 197.2.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 1511 fois.
Taille du document: 7.4 Mo (144 pages).
Confidentialité: fichier public
Télécharger le fichier (PDF)


Aperçu du document


á«q °ùfƒàq dG ájq Qƒ¡ª÷G

á«HÎdG IQGRh

¢VQC’Gh IÉ«◊G Ωƒ∏Y ÜÉàc
»°SÉ°SC’G º«∏©àdG øe á©HÉ°ùdG
q áæ°ùdG
q IòeÓàd

¿ƒØqdDƒŸG
óq≤Øàe : ¢Uƒeôc óªMCG

óq≤Øàe : …QÉ«°ùdG
q ó«°TQ

¤hCG IPÉà°SCG : áaôY øH á∏FÉf

∫hCq G PÉà°SCG : …ƒMôq dG ∫OÉY

¿Éª«≤ŸG
q
∫hCq G óq≤Øàe : Oƒ«°U π«∏÷G óÑY

∫hCq G óq≤Øàe : áeÉNR »éæŸG

»LƒZGó«ÑdG »æWƒdG õcôªdG

ôμ°T
áeÉNR »éæŸG Úª«q ≤ŸG øjó«q °ùdG øe πq μd ôμ°ûdÉH
q ¬Lq ƒàf
á˘fhõq ˘Y ∞˘£˘ Y IQƒ˘˘à˘ cóq ˘ dG I󢢫q ˘ °ùdGh
q Oƒ˘˘«˘ °U π˘˘«˘ ∏÷G ó˘˘Ñ˘ Yh
…Qó«◊G º«gGôHG ó«°ùdGh
q ¢ùfƒàH Ωƒ∏©dG á«q q∏μH IPÉà°SC’G
ôq ªà°ùŸG øjƒμàq dGh á«Hôàq ∏d ≈∏YC’G ó¡©ŸÉH »eÉ°ùdG
q »æ≤àq dG
Éæd √ƒeóq b ÉŸ ∂dPh »LƒZGó«ÑdG »æWƒdG õcôŸG »«q æ≤J ¤EGh
.ÜÉàμdG Gòg RÉ‚E’ IóYÉ°ùeh íFÉ°üf øe

»LƒZGó«ÑdG »æWƒdG õcôª∏d áXƒØfi ¥ƒ≤◊G ™«ªL c

áeóq ≤ŸG
.»°SÉ°SC’G º«∏©qàdG øe á©HÉ°ùdG
q áæ°ù∏d
q áq«ª°Sôq dG èeGÈ∏d ≥HÉ£e ÜÉàμdG Gòg
≈∏Y Éæ°Uôëa áq«FÉæH áHQÉ≤e ≥«Ñ£J ¬«a ÉædhÉM ør«ªq«≤ŸGh ÚØqdDƒŸG ÚH »q YɪL Oƒ¡› IôªK ƒgh
ÜQÉŒ ìGÎbGh äÉ«q °Vôa AÉæHh »q ª∏Y πμ°ûe ∫ƒM ä’DhÉ°ùJ ìôW ¬°SÉ°SCG »°ûªàq dG ¿ƒμj ¿CG
.äÉeƒ∏©ŸG ÚH ∞«dCÉàq dGh É¡∏«∏–h
:øe á«q JGP áØ°üH Égõéæj »àqdG ᣰûfC’G ∫ÓN øe ¬æqμÁ Éæ«©e ¬d ¿ƒμ«d ò«ª∏àq ∏d ¬L
q ƒe ÜÉàμdÉa
¬°ùØæH º«gÉØŸG AÉæH .º«gÉØŸG ∞∏àfl ÚH ∞«dCÉàq dG (...É¡H ΩÉ«≤dGh áHôéàq ∏d º«ª°üàq dG - á«q ª∏©dG äGhOC’G ¢†©H ™æ°U - åëÑdG) äGQÉ¡e ÜÉ°ùàcG ¬JÉfƒμeh
»Ä«ÑdG §°SƒdG AGREG ∞bGƒeh á«q HÉéjEG äÉcƒ∏°S ÜÉ°ùàcG q
.øjQɪàq dG ≥jôW øY É«q JGP ɪ««≤J ¬∏ªY º««≤J : AGõLCG áKÓK ≈∏Y ÜÉàμdG πªà°ûjƒ
»LƒZGó«ÑdG »°ûª
q àq dG áZÉ«°Uh Qƒ°üJ
q ¤EG »°†ØJ á«q dÉμ°TEG á«q ©°Vh ÉæLQOCG AõL π
q c ájGóH ‘
.¢ShQóq dG øe áYƒª› ÈY º«gÉØŸG AÉæH ¤EG …Oq ƒD ŸG
: ÜGƒHCG áKÓK øe ¢SQO π
q c ∞qdCÉàj
¢SQóq dÉH É°UÉN
É«q ª∏Y Óμ°ûe ìô£j : ôqμaCG
q
±QÉ©ŸG AÉæH øe ò«ª∏àq dG øqμ“ á£°ûfCG øªq °†àj : º¡aCGh §°ûfCG
»æjƒμàq dG º««≤àq ∏d : á«q ≤«Ñ£J øjQÉ“
: á«dÉàdG ÜGƒHC’G ÉæLQOCG AõL qπc ájÉ¡f ‘h
.áq«Ø«dCÉqàdG Ωƒ°Sôq dG hCG Qƒ°üdG ¢†©ÑH Ió°ù›h
º«gÉت∏d á°UÓN øªq °†àj : π°UƒMCG
q
.á«q LÉeófE’G øjQɪàq dG øe áYƒª› øªq °†àj : »JÉÑ°ùàμe º«q bCG
‘ô©ŸG OGõq dG AGôKE’ á«q aÉ°VE’G ᣰûfC’G ¢†©Hh äGƒ∏©ŸG ¢†©H øªq °†àj : »JÉÑ°ùàμe ¤EG ∞«°VCG
.¬JGQÉ¡e ôjƒ£Jh ò«ª∏àq ∏d

¿ƒØqdƒD ŸG

3

»Ä«ÑdG §°SƒdG Ωƒ¡Øe

1

ºgGQO ÚY áHÉZ øe ó¡°ûŸ IQƒ°U : 1 OóY á≤«KƒdG

»Hô¨dG ∫ɪ°q ûdÉH AÉeódGQÉZ á¡éH IOô› …OGh iô› øe ó¡°ûe : 2 OóY á≤«KƒdG

: ∂JÉÑ°ùàμe ≈∏Yh 4 h 3 h 2 h 1 ≥FÉKƒdG ≈∏Y OɪàY’ÉH
.•É°ShC’G √òg äÉ«°Uƒ°üN ôcPoG .AGôë°üdG ‘ ¢û«©j ¿CG ∂æØ∏d øμÁ ∞«c ô°ùa
q .§°SƒdG äÉfƒμe
q ÚH äÉbÓ©dG øY åëHGp .∂à¡L ‘ É«q Ä«H É£°Sh õ«q “ äÉfGƒ«Mh äÉJÉÑf øY åëHGp »Ä«ÑdG §°SƒdG Ωƒ¡Øe ∑Qóf ¿CG á«dÉàdG ᣰûfC’Gh ¢ShQóq dG ∫ÓN øe ∫hÉëæ°S
.¬JÉfƒμe
q ÚH äÉbÓ©dGh
4

»°ùfƒàdG ܃æ÷ÉH AGôë°U øe ó¡°ûe : 3 á≤«KƒdG

á°TGôa IOQÉ£e Oó°üH É°TÉqØN RÈJ IQƒ°U :4 á≤«KƒdG

áëØ°üdG
: ∫hCq ’G Aõ÷G ¢Sô¡a
6 ....................... §°SƒdG äÉfƒμe
q -1
19 ........... §°SƒdG äÉfƒμe
q ÚH äÉbÓ©dG - 2
26 ................... á«Ä«ÑdG •É°ShC’G ´ƒæJ
q -3
32 ............................... π°UƒMCG - 4
33 ......................... »JÉÑ°ùàμe º«q bCG - 5
35 ................... »JÉÑ°ùàμe ¤EG ∞«°VCG - 6
5

§°SƒdG äÉfƒμe
q -1

ôμaCG

ÚfôbƒH áHÉZ øe ó¡°ûe : 5 á≤«KƒdG

(ÚfôbƒH) §°SƒdG áHÎd ™£≤e : 6 á≤«KƒdG

? É¡æ«H äÉbÓ©dG »g Éeh äÉfƒμŸG
√òg »g Éeh »Ä«ÑdG §°SƒdG äÉfƒμe
q
q ¤EG ±ôq ©àf ∞«c
6

º¡aCGh §°ûfCG

§°SƒdG äÉfƒμe
q -1
IQÉjõq ∏d OGóYE’G

-1

GóL ΩÉg
IQÉjõq dG AÉæKCG É¡Ñàæe ¿ƒcCG äÉμ∏ટÉH åÑYCG’ ¿É°üZC’G ô°ùcC
q G ’ äÉÑæq ∏d »Ø£b óæY ∞£≤dG AÉæKCG äÉÑæq dG ∞∏JCG ’ ¿CG »q ∏Y Iôî°U ™aQ óæY GQòM ¿ƒcCG -

»HÉZ §°Sh á°SGQO : ™bƒŸG ójó– -1-1
øe º∏c 18 áaÉ°ùe ≈∏Y á«Hƒæ÷G á«MÉ°†dG
q ‘ ÚfôbƒH á¡L ‘ √Qhõf …òdG §°SƒdG óLƒj
¤EGh »Ä«ÑdG §°SƒdG äÉfƒμe
q ¤EG IQÉjõq dG ∫ÓN øe ±ôq ©àf ±ƒ°Sh (á£jôÿG ô¶fG) ᪰UÉ©dG
.§°SƒdG Ωƒ¡Øe ∂dP ∫ÓN øe ∑Qóæd äÉfƒμŸG
√òg ÚH áæμªŸG äÉbÓ©dG
q

∂∏°ùe
IQÉjõdG ™bƒe
¢ùfƒJ è«∏N
»Ä«H ∞ëàe

Úfô"ƒH

ô°†NC’G êÈdG
IÒÑc áMÉ°S

¢ùfƒJ á¡÷ á£jôN : 8 OóY á≤«Kƒ

IQÉjqõdG ™bƒe ójó– : 7 OóY á≤«KƒdG

§°SƒdG ¢üFÉ°üN ¢†©H ¤EG ±ôq ©àq dG

-2-1

πªY äGPGòL OGóYEGh ¿Gó«ŸG ≈∏Y áeRqÓdG äÉWÉ°ûæq dÉH ΩÉ«≤∏d ájQhô°†dG πFÉ°SƒdG QÉ«àNG .áYƒª› π
q μd
: á«dÉàq dG äGPGò÷G Ö°ùM ɡࣰûfCG ójó–h äÉYƒª› ¤EG ò«eÓàq dG º«°ù≤J 7

º¡aCGh §°ûfCG

§°SƒdG äÉfƒμe
q -1
ñÉæŸG πeGƒY ¢†©H ¤EG ±ôq ©qàdG : ¤hC’G áYƒªÛG IPGòL

á∏ª©à°ùŸG πFÉ°SƒdG

ᣰûfC’G

QGôfi
Aƒ°†dG ¢ù«b ádBG

‘ IQGô◊G äÉLQOh ¢ù≤£dG ádÉM πé
q °SCG áHÎdG ‘h áHÎdG í£°S ≈∏Y) áØ∏àfl ä Éjƒà°ùe
äɢ˘°Sɢ˘«˘ ˘≤˘ ˘dG ᢢ fQɢ˘ ≤˘ ˘e º˘˘ K ,(...Qɢ˘ é˘ ˘°TC’G â–h
.á«◊G äÉæFÉμdG ≈∏Y ∂dP ÒKCÉJ ióe êÉàæà°SGh
ô˘˘°Uɢ˘æ˘ Y ≈˘˘∏˘ Y IAɢ˘°VE’G ÒKCɢ J ió˘˘e ߢ˘ M’CG (...äÉfGƒ«Mh äÉJÉÑf) §°SƒdG
íjôdG √ÉéqJG ¤EG ±ôq ©JCG -

±ó¡dG
¢†©H ¤EG ±ô©àdG
ñÉæŸG πeGƒY

§°SƒdG Qƒî°U ¢†©H ¤EG ±ôq ©àq dG : á«fÉqãdG áYƒªÛG IPGòL

á∏ª©à°ùŸG πFÉ°SƒdG
ábô£e
ôjƒ°üJ ádBG
ƒjó«a GÒeÉc
AÉŸG Qƒ∏c ¢†ªM
AÉŸG

ᣰûfC’G
É¡ª°SQCGh Qƒî°üdG ™°VƒJ ßM’CG Qƒ˘î˘°üdG ᢫˘Yƒ˘f ó˘jó˘˘ë˘ à˘ d äGQɢ˘Ñ˘ à˘ NG õ‚CG AÉŸG Qƒ∏c ¢†ªMh AÉŸG ∫ɪ©à°SÉH
Qƒî°üdG øe äÉæ«Y ™ªLCG -

±ó¡dG
¢†©H ¤EG ±ô©àdG
§°SƒdG Qƒî°U

iôNC’G §°SƒdG ô°UÉæ©H É¡àbÓYh áHÎdG äÉfƒμe ¢†©H á°SGQO : áãdÉãdG áYƒªÛG IPGòL

á∏ª©à°ùŸG πFÉ°SƒdG
ábô£e
ôjƒ°üJ ádBG
ƒjó«a GÒeÉc

ᣰûfC’G

±ó¡dG

áHÎ∏d É©£≤e ógÉ°TCG áHÎdG ¤EG ±ô©àdG
±Ó˘˘à˘ NG ô˘˘°ùaCG ¿CG ∫hɢ˘ MCGh ™˘˘ £˘ ˘≤ŸG ∞˘˘ °UCG - §°SƒdG ô°UÉæ©H É¡àbÓYh
.áHÎdG äÉ≤ÑW ‘ ¿GƒdC’G
iôNC’G
ájƒ∏©dG á≤Ñ£∏d øcGódG »æÑdG ¿ƒ∏dG ô°ùaCG .º∏°ùdG ∫ɪ©à°SÉH ™£≤ŸG Gòg º°SQ ∫hÉMCG Ò¨J ßM’CGh í£°ùdG ≈∏Y ¥GQhC’G ógÉ°TCG .É¡àdÉM h É¡fƒd
áHÎdG äÉfƒμe ¢†©H ¤G ±ô©à∏d ÚàHôŒ õ‚CG 8

º¡aCGh §°ûfCG

§°SƒdG äÉfƒμe
q -1
§°SƒdG äÉJÉÑf ¢†©H ¤G ±ô©àdG : á©HGôdG áYƒªÛG IPGòL

á∏ª©à°ùŸG πFÉ°SƒdG

ᣰûfC’G

ôjƒ°üJ ádBG á˘aÉ˘ã˘ μ˘ dG ∞˘˘°UCGh .»˘˘Jɢ˘Ñ˘ æ˘ dG Aɢ˘£˘ ¨˘ dG ó˘˘gɢ˘°TCG á«μ«à°SÓH ¢SÉ«cCG πeGƒ©dG Ö°ùM ™jRƒàdGh …Oƒª©dG ó«°†æàdGh
¢ü≤e
.(...¢ùjQÉ°†àdGhá«NÉæŸG
áμÑ°ûe ¢ü°ü◊G ‘ É¡dÓ¨à°S’ Qƒ°üdG ¢†©H òNBG .á∏Ñ≤ŸG
¤EG ±ô©àdG ∫hÉMCGh äÉJÉÑædG ´ƒæJ ßM’CG á«≤«≤M áÑ°û©e õ‚C’ É¡æe äÉæ«Y ™ªLCG h É¡°†©H
᫪bQh

±ó¡dG
¢†©H ¤G ±ô©àdG
§°SƒdG äÉJÉÑf

§°SƒdG äÉfGƒ«M ¢†©H ¤G ±ô©àdG : á°ùeÉÿG áYƒªÛG IPGòL

á∏ª©à°ùŸG πFÉ°SƒdG

ᣰûfC’G

IÈμe ™ªLh É¡«dEG ±ô©àdGh äÉfGƒ«◊G IógÉ°ûe øμÁ
ó«°U áμÑ°T πFÉ°Sh ∫ɪ©à°SÉHh áØ∏àfl ¥ô£H É¡æe äÉæ«Y
.Qɶæe
.IOó©àe
â–) äɢ˘ ˘fGƒ˘˘ ˘ «◊G ¢†©˘˘ ˘ H ≈˘˘ ˘ ∏˘ ˘ ˘Y å뢢 ˘ HCG (...¢VQC’G í£°S ≈∏Y - áHÎdG ‘ - IQÉé◊G
¢†©H ¢TÉ°ûYCG h QƒëLh QÉKBG øY åëHCG .É¡JógÉ°ûe Ö©°üj »àdG äÉfGƒ«◊G

±ó¡dG
¢†©H ¤G ±ô©àdG
§°SƒdG äÉfGƒ«M

â∏°ü– »àdG äÉeƒ∏©ŸG ¢†©H π¨à°SCGh »àYƒª› ò«eÓJ áÑë°U É¡Jôªq Y »àdG IPGò÷G πª©à°SCG
.IQÉjõdG AÉæKCG »WÉ°ûf π°Uƒ– Iô≤a Qôq MC’ É¡«∏Y

9

º¡aCGh §°ûfCG

§°SƒdG äÉfƒμe
q -1
IQÉj õq dG á∏°UƒM

-2

.äÉfƒμŸG √òg ÚH äÉbÓ©dG ¢†©Hh »Ä«ÑdG §°SƒdG äÉfƒμe ±É°ûàcG øe IQÉjõdG âæqμe

: ñÉæŸG πeGƒYh ™bƒŸG ójó– -1-2
ÖWQh ∫óà©e AÉà°ûH á≤£æŸG √ògõ«q ªàJ .Ω 576 ´ÉØJQG ≈∏Y »gh GQÉàμg 1939 ÚfôbƒH áHÉZ í°ù“
πeGƒ©dG √òg q¿CG ¤EG Ò°ûf ɪc .· 770 h · 420 ÚH QÉ£eC’G ∫ó©e ìhGÎj PEG ±ÉLh QÉM ∞«°Uh
á¡÷G ôKCÉàJ .(≈Hƒæ÷G QóëæŸG - ¤Éª°ûdG QóëæŸG) √ÉŒ’Gh ´ÉØJQ’G Ö°ùM Ò¨àJ á«NÉæŸG
.á«Hƒæ÷G ìÉjôdG ÒKCÉJ â– »¡a á«Hƒæ÷G á¡÷G Éeq CG ¬àHƒWôH ôëÑ∏d áªNÉàŸG á«dɪ°ûdG

: á«◊G äÉæFÉμdÉH É¡àbÓYh áHÎdG ¢üFÉ°üN -2-2
.»JÉÑædG AÉ£¨∏d á∏eÉM ¢VQCÓd á«ë£°ùdG á≤Ñ£dG »g áHÎdG .∫ÉHóq dG πãe ájƒ°†©dG OGƒŸGh Qƒî°üdG äÉàØc áÑ∏°üdG á«fó©ŸG äÉÑ«Ñ◊G ójóY ≈∏Y áHÎdG …ƒà– Iõ«ªŸG ¬àëFGQh øcGódG »æq ÑdG ¬fƒ∏H õ«ªàj áHÎdG √òg äÉfƒμe øe É«°SÉ°SCG Éfƒμe
q ∫ÉHóq dG ó©j QÉ£eC’G ∫hõf ó©H á°UÉN
‘h áHÎdG áFƒ¡J ‘ ºgÉ°ùJ »àdGh IÒ¨°üdG äÉfGƒ«◊Gh á≤«bódG äÉæFÉμdG ójóY áHÎdÉH óLƒj ...á«fó©e ìÓeCG ¤EG ¬∏jƒ–h ∫ÉHóq dG ∂«μØJ
OGô≤dG
äÉJÉÑqædG

áHôàq ∏d áqjƒ∏©dG á≤Ñ£dG
øcGO »qæH ¿ƒ∏H ôq«ªààJh

¢VQC’G IOhO

Ωq ’C G Iôî°q üdG Ωóg ÉjÉ≤H

(ÚfôbƒH) §°SƒdG áHôJ øe ™£≤Ÿ ó¡°ûe : 9 á≤«KƒdG
10

º¡aCGh §°ûfCG

§°SƒdG äÉfƒμe
q -1
: §°SƒdG äÉJÉÑf -3-2

´GƒfC’G Ö°ùM Éjq OƒªYh ´ÉØJQ’Gh á«q NÉæŸG ±hô q¶dG Ö°ùM á«q ≤aCG áØ°üH »JÉÑæq dG AÉ£¨dG ´Rq ƒàj
...…RGõ◊Gh »Ñ°û©dGh …Òé°ûdGh
q …ôé°ûdG á«dÉàq dG äÉjƒà°ùŸG óéæa
.ôYô©dG - …Èq dG ¿ƒàjõq dG - Ühôq ÿG - »Ñ∏◊G ôHƒæ°üdG
q : …ôé°ûdG
q iƒà°ùŸG ...¿Éëjôq dG - »cƒ°ûdG QÉÑμdG - ôØ°UC’G Úª°SÉ«dG - èæ∏ÿG - hQqòdG : …Òé°ûdG iƒà°ùŸG ... πé«ØdG - AÉØ∏◊G - ≈eGõÿG - »°ü
q °ûdG
q π«∏cE’G - ∫ƒ¨dG •ÉÑq °U : »Ñ°û©dG iƒà°ùŸG ...(É«≤jôaEG ∫ɪ°T πeÉc ‘ ÉgGƒ°S ¿hO ÚfôbƒÑH áq«æWƒdG á≤jó◊G É¡H ¢üàîJ)
Ëôe QƒîH
q
.äÉæ°TC’Gh äÉjRGõ◊G OƒLh ‘ πqãªàj …RGõ◊G iƒà°ùŸG -

äÉæ°TC’G
RGõ◊G áàÑf

Ëôe QƒîH áàÑf : 11 á≤«KƒdG

(ÚfôbƒH) …RGõ◊G iƒà°ùŸG ø«q ÑJ IQƒ°U :10 á≤«KƒdG
QÉÑμdG áàÑf

ôYô©dG áàÑf

á«°ù∏μdG Iôî°q üdG
hQqòdG áàÑf :13 á≤«KƒdG

¢ù∏μdG ≈∏Y äÉÑæq dG ƒq ‰ RÈJ IQƒ°U:12 á≤«KƒdG
11

º¡aCGh §°ûfCG

§°SƒdG äÉfƒμe
q -1

èæ∏ÿG áàÑf:14 á≤«KƒdG

…Oƒª©dG ó°q †æàq ∏d Ωq ÉY ô¡¶e:15 á≤«KƒdG

»Ñ∏◊G ôHƒæ°üdG áàÑf : 16 á≤«KƒdG
12

º¡aCGh §°ûfCG

§°SƒdG äÉfƒμe
q -1
: §°SƒdG äÉfGƒ«M -4-2

øμÁ äÉfGƒ«◊G ¢†©H IógÉ°ûe Ö©°U GPG .ájô≤aqÓdGh ájô≤ØdG äÉfGƒ«◊G ójóY §°SƒdÉH óLƒj
...É¡JÓ°†a hCG É¡°TÉ°ûYCG hCG ÉgQÉKBG hCG ÉgQƒëL ∫ÓN øe É¡«dG ±ô©àf ¿CG
…ÈdG §≤dG - Ö∏©ãdG -ájÈdG ÖfQC’G - ihBG øHG : ∫ÉãŸG π«Ñ°S ≈∏Y äÉfGƒ«◊G √òg øe ôcòf
ÒN’G ¿Gƒ«◊G ƒgh ôjõæÿG - óØæ≤dG - Ó«d q’EG ô¡¶J ’ ≈àdG IOôjõdG - ¢SôY øHG - ¢ùªædG ájÈdG IÉØë∏°ùdG πãe ∞MGhõdG ¢†©H - á≤jó◊G øe ¢Vô≤æJ ⁄ ≈àdG IÒÑμdG áfƒÑ∏dG äÉfGƒ«◊G øe
É¡æe ôcòf Qƒ«£dG øe ÒãμdG ∂dòc óLƒJ .∞«°üdG
q π°üa ≈a ÌcCG ô¡¶J ≈àdG ÚHÉ©ãdG ójóYh
...ÊÈdG -±qÉ°ùdG-¿Éªq °ùdGh πé◊Gh ógó¡dG - ô◊G ÜÉ≤©dG

¢ùªqæ∏d IQƒ°U:17 á≤«KƒdG

óØæ≤∏d IQƒ°U: 18 á≤«KƒdG

áqjqÈdG ÖfQCÓd IQƒ°U: 19 á≤«KƒdG

Ö∏©qã∏d IQƒ°U: 20 á≤«KƒdG

13

§°SƒdG äÉfƒμe
q -1

º¡aCGh §°ûfCG

§°SƒdG Qƒ«W ¢†©H RÈJ áq«£FÉM á≤q∏©e : 21 á≤«KƒdG

IOôjõdG: 22 á≤«KƒdG

ôjõæÿG: 23 á≤«KƒdG

ihBG øHG : 24 á≤«KƒdG
14

º¡aCGh §°ûfCG

§°SƒdG äÉfƒμe
q -1
á°UÓÿG

É¡æ«H ɪ«a á£HGÎe á«◊G äÉæFÉμdG øe äÉYƒª› ≈∏Y …ƒàëj ‘Gô¨L ¿Éμe ƒg »Ä«ÑdG §°SƒdG .á«MÓdG ô°UÉæ©dG ™e πYÉØàJh
.á≤«bódG äÉæFÉμdGh äÉJÉÑædGh äÉfGƒ«◊G »gh äÉYƒª› çÓK ¤G á«◊G äÉæFÉμdG º°ù≤æJ á«MÓdG ô°UÉæ©dG á«NÉæŸG πeGƒ©dGh »FÉŸG §°Sƒ∏d áÑ°ùædÉH AÉŸG hCG áHÎdG â– Éeh áHÎdG ¿ƒμJ
q .á«◊G äÉæFÉμdG ¢û«Y øeq DƒJ ájQhô°V πeGƒY »gh §°Sƒ∏d

§°SƒdG

äÉJÉÑqædG
á≤«bqódG äÉæFÉμdG

äÉfƒ«◊G

á«q NÉæŸG πeGƒ©dG

áHôqàdG
áHôqàdG â–Ée

√ô°UÉæY ÚH äÉbÓ©dG ¢†©Hh §°SƒdG äÉfƒμe í°Vƒj º°SQ : 25 á≤«KƒdG

15

á«q ≤«Ñ£J øjQÉ“

§°SƒdG äÉfƒμe
q -1
: 1 OóY øjô“
ôcòàdG ≈∏Y IQó≤dG QÉÑàNG : ±ó¡dG
á«dÉàdG äÉë∏£°üŸG ±ôY
áHÎdG - »Ä«ÑdG §°SƒdG - »◊G øFÉμdG
: 2 OóY øjô“
.∞«dCÉàdG ≈∏Y IQó≤dG QÉÑàNG : ±ó¡dG

.áÑ°SÉæŸG áfÉÿG ‘ »Ä«ÑdG §°SƒdG äÉfƒμe áHÉàμH ¬ª“CGh ‹ÉàdG º°SôdG ∂°SGôc ≈∏Y π≤foG (1
»Ä«ÑdG §°SƒdG

áq«◊G ô°UÉæ©dG

áHôàq dG â– Éeh áHôàq dG

äÉJÉÑæq dG

.§°SƒdG äÉfƒμe ÚH äÉbÓ©dG ¢†©H É¡«a ÚÑJ Iô≤a õ‚CG
.º°Sôq dG ≈∏Y ΩÉ¡°ùH äÉbÓ©dG √òg ¢†©H º°ùL
16

(2
(3

á«q ≤«Ñ£J øjQÉ“

§°SƒdG äÉfƒμe
q -1
ìÓ°U’E G

.á«NÉæŸG πeGƒ©dG - á≤«bódG äÉæFÉμdG - äÉfGƒ«◊G - á«MÓdG ô°UÉæ©dG :»g äÉë∏£°üŸG

(1

ôKCÉJh ÒKCÉJ á«∏ªY ∑Éægh §°SƒdG äÉfƒμe ∞∏àfl ÚH äÉbÓY óLƒJ :Iô≤ØdG ‘ QÉμaC’G ºgCG (2
¿É«ÑJ hCG (á«FGòZ ábÓY RGôHEG) É¡æ«H ɪ«a á«◊G ô°UÉæ©dG ÚH äÉbÓY óLƒJ PG .äÉfƒμŸG √òg ÚH
RGôHEG hCG á≤«bódG äÉæFÉμdG ᣰSGƒH á«fó©e ìÓeCG ¤EG ∫ÉHódG πjƒ–) áHÎdGh á«◊Gô°UÉæ©dG ÚH ábÓY
äÉæFÉμdG ÚH hCG (...áàÑæ∏d á«fó©ŸG ìÓeC’G ÒaƒJ) äÉÑædG h áHÎdG ÚHh (áHÎdG ≈∏Y ¿É°ùf’G ÒKCÉJ
.(...±Gô‚’G πeGƒY) á«NÉæŸG πeGƒ©dGh áHÎdG ÚHh áHÎdGh á≤«bódG

- á«MÓdG ô°UÉæ©dGh á«◊G ô°UÉæ©dG ÚH §Hôj º¡°S - á«NÉæŸG πeGƒ©dGh áHÎdG ÚH §Hôj º¡°S (3
...áHÎdG h á≤«bódG äÉæFÉμdG ÚH §Hôj º¡°S
: 3 OóY øjô“
.º¡ØdG ≈∏Y IQó≤dG QÉÑàNG : ±ó¡dG

áq∏≤dG êÉÑ©H

.»Ä«ÑdG ¬£°Sh ‘ IQÉé◊G â– á∏≤dG êÉÑ©H óLGƒJ ÜÉÑ°SCG øY åëHG
17

ôμaCG

§°SƒdG äÉfƒμe
q ÚH IOƒLƒŸG äÉbÓ©dG - 1

»q æμ°S ™ªq Œ Üôb ÚfôbƒH áHÉZ øe ó¡°ûe : 27 á≤«KƒdG

ÜÉÑdG RÉ› á¡éH áHÎdG ±Gô‚G RÈj »©«ÑW ó¡°ûe : 26 á≤«KƒdG

Ò¨°U QCÉa ΩÉ¡àdG Oó°üH áYóØ°†d ó¡°ûe : 28 á≤«KƒdG

⁄É°SƒH á¡éH OGh áØ°V Òé°ûJ : 29 á≤«KƒdG

( 2005 ÉJôμfG áYƒ°Sƒe øY)

.É¡æe πc ‘ IOƒLƒŸG äÉbÓ©dG á©«ÑW ¤EG ±ô©à∏d ( 29 ¤EG 26 ) øe ≥FÉKƒdG πeCÉJ ? äÉbÓ©dG √òg ∞æq °üf ∞«c -

18

º¡aCGh §°ûfCG

§°SƒdG äÉfƒμe
q ÚH IOƒLƒŸG äÉbÓ©dG - 2
á«◊G äÉæFÉμdG ÚH á«FGò¨dG äÉbÓ©dG

-1

∫hC’G •É°ûædG
Ió˘˘ ˘gɢ˘ ˘°ûe ∫Ó˘˘ ˘N ø˘˘ ˘e å뢢 ˘ HG ábÓ©dG á©«ÑW øY 30 OóY á≤«KƒdG
.äƒÑμæ©dGh IôgõdGh á∏ëædG ÚH
√ò˘˘g ÚH ᢢbÓ˘˘©˘ dG º˘˘°ù‚
q ∞˘˘ «˘ ˘c ? á«q ◊G äÉæFÉμdG
»Ä«H §°Sh øe ó¡°ûe : 30 á≤«KƒdG

ÊÉãdG •É°ûædG
,§°SƒdG äÉfƒμe
q ÚH IOƒLƒŸG äÉbÓ©dG ºq gCG øe á«FGò¨dG äÉbÓ©dG Èà©J
ô¶fG) §°SƒdG ô°UÉæY óMCG øe ÉgAGòZ óªà°ùJ á«q ◊G äÉæFÉμdG π
q μa
(áÑfÉÛG á≤«KƒdG

19

º¡aCGh §°ûfCG

§°SƒdG äÉfƒμe
q ÚH IOƒLƒŸG äÉbÓ©dG - 1
: á≤«KƒdG OɪàYÉH -1
.(∂°SGôq c ≈∏Y ¬∏≤f ó©H) ‹GƒŸG ∫hó÷G º“CG -CG
¿Gƒ«◊G

»FGò¨dG ΩɶqædG

ájòZC’’GC∫G
º°SE’G

ºbôdG
2
6
9
11

.1 ºbQh 3 ºbQh 1 ºbQ äÉæFÉμdG AGòZ Qó°üe Oóq M -Ü
.äÉJÉÑædG ¬æe âØ∏JoCG GPEG §°SƒdG Ò°üe øq«H -2

ådÉãdG •É°ûædG
ÉjÉ≤Hh áà«q ŸG ¥GQhC’G øe ∫ÉHót dG ¿ƒμàj
q
.iôNC’G á«◊G äÉæFÉμdG
≈∏Y áμqμØe ábQh á«dÉàdG IQƒ°üdG RÈJ
.áHÎdG í£°S
√òg ∂μØJ É¡H ô°ùØJ
q äÉ«°VôØH ∫OCG .ábQƒdG
√òg ágÉLh øe ócCÉà∏d ÉHQÉŒ ìÎbGp .äÉ«°VôØdG

áμqμØe ábQƒd IQƒ°U : 31 á≤«KƒdG

20

º¡aCGh §°ûfCG

§°SƒdG äÉfƒμe
q ÚH IOƒLƒŸG äÉbÓ©dG - 2
.áHÎdG ‘ á«M äÉæFÉc OƒLh á«dÉàdG áHôéàdG øq«ÑJ
»FÉHô¡c ìÉÑ°üe
‹ÉHO πªfi
≥«bO …ójóM ∫ÉHôZ
l™rªpb
áHôqàdG äÉæFÉc

70° ∫ƒëc

äÉæFÉμdG ¢†©H OƒLh äÉÑKE’ R’ôH RÉ¡L ∫ɪ©à°SG : 32 OóY á≤«KƒdG

: áHôéàdG áé«àf ≈∏Y OɪàY’ÉH
( 31 á≤«KƒdG) ábQƒdG ∂μØJ GPEG ô°ùØJ
q ∞«c .∂dP ‘ áHÎdG äÉæFÉc QhO ø«q Hh á«q ◊G äÉæFÉμdG ÉjÉ≤H Ò°üe RôHCG -

êÉàæà°SG
≈∏éàJ »àdGh á«FGò¨dG äÉbÓ©dG É¡ªgCG øeh IójóY äÉbÓ©H §°SƒdG πNGO á«◊G äÉæFÉμdG §HGÎJ
.á«FGòZ π°SÓ°S ‘

áHô àq dG â– Éeh áHô àq dG ≈∏Y á«q NÉæŸG πeGƒ©dG ÒKCÉJ -2
áHôàq dG ≈∏Y á«q NÉæŸG πeGƒ©dG ÒKCÉJ ¤EG ±ôq ©àq dG - 1 - 2

ºgGQO Ú©H áHÉZ øe áHÎH »NÉæe πeÉY QÉKBG RÈj ó¡°ûe :33 á≤«KƒdG

»°ùfƒàdG ܃æ÷ÉH AGôë°U øe ó¡°ûe : 34 á≤«KƒdG
21

º¡aCGh §°ûfCG

§°SƒdG äÉfƒμe
q ÚH IOƒLƒŸG äÉbÓ©dG - 2
∫hC’G •É°ûædG
.áHÎdG ≈∏Y á«NÉæŸG πeGƒ©dG ¢†©H ÒKCÉJ 34h 33 ¿Éà≤«KƒdG ÚÑJ
.πeGƒ©dG √òg ôcPG .Ú£°SƒdG ≈∏Y πeGƒ©dG √òg ÒKCÉJ ∞°U -

êÉàæà°SG
.ìÉjôdGh QÉ£eC’G √É«e ¿Ó«°S É¡æe IóY πeGƒ©H áHÎdG ±ÓJEG á«∏ªY ƒg : ±Gô‚’G
á«MÓØdG »°VGQC’ÉH É¡°†jƒ©Jh QÉé°TC’G ´ÓàbÉH ∂dPh ±Gô‚’G á«∏ªY ‘ ΩÉg ÒKCÉJ ¿É°ùfÓd
.±Gô‚’G òFóæY π¡°ù«a á«©«Ñ£dG πeGƒ©∏d á°Vô©e íÑ°üJh áHÎdG iô©ààa

áHôàdG
πeGƒ©dG ÒKCÉJ - 2 - 2
q â– Ée ≈∏Y á«NÉæŸG
q
√É«ŸG) á«NÉæŸG πeGƒ©dG ÒKCÉàd ™°†îJ ¢VQC’G í£°S ≈∏Y (áHÎdG â– Ée) ΩC’G Iôî°üdG ô¡¶J ÉeóæY

q ◊ÉH IôgɶdG √òg ±ô©J .ΩÉ£M ¤EG É«éjQóJ âàq Øààa (... …QGô◊G øjÉÑàdGh ìÉjôdGh ájQÉ÷G

q ◊G á«q ªq gCG »gÉe

Iôî°üdG
q ΩÉ£M

í£°ùdG ≈∏Y Qƒî°üdG RÈJ ÚfôbƒH áHɨH IQƒ°U : 36 á≤«KƒdG
22

º¡aCGh §°ûfCG

§°SƒdG äÉfƒμe ÚH IOƒLƒŸG äÉbÓ©dG - 2
§°SƒdG ≈∏Y ¿É°ùfE’G ÒKCÉJ

-3

áéjÉØdG á¡éH ÊÉμ°S ™ªŒ Üôb áHɨ∏d IQƒ°U : 38 á≤«KƒdG

áHɨdG øe áHô≤e ≈∏Y áéjÉØdG á¡éH á«MÓa ¢VQC’ ó¡°ûe : 37 á≤«KƒdG

(…ôé°ûdG iƒà°ùŸG á∏bh …Òé°ûdG iƒà°ùŸG OƒLh ßMÓf)

∫hC’G •É°ûædG

§°SƒdGô°UÉæY ≈∏Y á¶aÉëª∏d áæμ‡ ∫ƒ∏M øY åëHG 38 h 37 h 29h 26 ≥FÉKƒdG ≈∏Y OɪàY’ÉH
.ȀDŽdG

êÉàæà°SG
QGôªà°SG ôq °S Èà©J »àdG äÉfRGƒàdG ≈∏Y É«Ñ∏°S ôKDƒj PEG §°SƒdG πNGO ΩÉg QhO ¿É°ùfEÓd
Ée ÉÑdɨa äÉfƒμŸG
q √òg øe ô°üæY ƒg …ô°ûÑdG ´ƒqædG q¿CG ÉÃh .áªFGO ábÓY ‘ §°SƒdG äÉfƒμe
q
.á«Ñ∏°ùdG
q äGÒKCÉàq dG áé«àf Qôq °†àj
πNGO äÉfRGƒàdG ∫ÓàNG ÖbGƒ©H ¬«Yh ó©H ™°VƒdG ìÓ°UEG ‘ ¿É°ùfE’G CGóH ∂dòd áé«àf
.á©«Ñ£∏d ø∏≤©ŸG Ò«°ùàq dG ‘ ´ô°ûa §°SƒdG

øe ™Hq ôe Îe ƒ‰
q q¿CG º∏©J πg
Ú©Ñ°S Öq∏˘£˘à˘j á˘qjô˘ë˘Ñ˘dG Üɢ°ûYC’G
≥FÉbO ‘ ¿É°ùfE’G q¿CGh É¡∏eÉμH áæ°S
IhÌdG √òg ∞∏àj ¿CG øμÁ IOhó©e
.»FGƒ°û©dG ó«°üdÉH
q á«q JÉÑæq dG
(ÚfôbƒH áHÉZ) ≥FGô◊G QÉ°ûàfG øe óq ë∏d ∂∏°ùe : 39 á≤«KƒdG
23

á«r Ä«ÑdG •É°ShC’G ´ƒæJq - 3

ôμaCG

( 40) á≤«KƒdG πqã“
OÓÑdG á£jôN
áæªq °†àe áq«°ùfƒàdG
äÉ«£©ŸG ¢†©H
É©jRƒJh á«NÉæŸG
äÉæFÉμdG ¢†©Ñd
.á«q ◊G

Éjq ƒæ°S ·1000 ¥ƒØj QÉ£eC’G ∫óq ©e
ÖWQ ñÉæe

¢ù∏WC’G πjCG

¿Gõq dG

áæ°q ùdG ‘ · 400 ¤EG · 200 ÚH QÉ£eC’G ∫óq ©e

AÉØ∏◊G

πª÷G
í«°q ûdG
áæ°q ùdG ‘ · 200 ¤EG · 75 ÚH QÉ£eC’G ∫qó©e

áq«°ùfƒqàdG OÓÑdÉH áq«◊G äÉæFÉμdG ™jRƒJ : 40 á≤«KƒdG

? á«q °ùfƒàq dG OÓÑdÉH á«q ◊G äÉæFÉμdG ™jRƒJ ô°ùØJ
q ∞«c
24

á«r Ä«ÑdG •É°ShC’G ´ƒæJq -

º¡aCGh §°ûfCG

3

: á«dÉàdG áMÎ≤ŸG ᣰûfC’G øe •É°ûæH Ωƒ≤J áYƒª› πch äÉYƒª› ‘ ò«eÓàdG ´Rƒàj

:( ábÈ£H ájóeGƒ◊G áHÉZ) »HÉZ §°Sh á°SGQO -1
: á«MÓdG
ô°UÉæ©dG
q
∫ÉÑL á∏°ù∏°S øe ÉeÉg GAõL πã“ »gh á«°ùfƒàdG OÓÑ∏d »Hô¨dG ∫ɪ°ûdG ≈a ábÈW áHÉZ óLƒJ
ìhGÎj å«M ô£‡h øNÉ°S AÉà°T hP ÖWQ ñÉæà ábÈW áHÉZ RÉà“ ‘Gô¨÷G É¡©bƒŸ Gô¶fh .ÒªN
¢ù∏μdG ¤EG áHÎdGô≤àØJ ∂dòd á«æ«Wh á«∏eQ »¡a Qƒî°üdG Éeq CG · 1000 QÉ£eÓd …ƒæ°ùdG ∫óq ©ŸG
.É¡JÉ≤ÑW ∂ª°Sh ∫ÉHódG IÌμH õ«q ªàJ á«q °†ªM áHôJ »¡a

: á«◊G ô°UÉæ©dG
: §°SƒdG äÉJÉÑf
ájOÉ°üàbG ᫪gCG hP äÉÑf ƒgh áeÉg áMÉ°ùe πàëj …òdG Ú∏ØdG ôé°ûH áqjóeGƒ◊G áHÉZ õq«ªàJ
≈a ÉeCG √QhòL ≥ª©H õq«ªàjh QÉ£eC’G øe áeÉg äÉq«ªq c ¤EG äÉÑædG Gòg êÉàëj .á«°ùfƒàdG OÓÑ∏d
OƒLƒH »Ñ°û©dG iƒà°ùŸG õ«q ªàj ɪæ«H ... ºàμdGh hQqòdGh ¿ÉëjôdG óéæa …Òé°ûdG iƒà°ùŸG
äɢjRGõ◊G Qƒ˘¡˘¶˘d É˘Ñ˘°Sɢæ˘e ɢfɢμ˘e Qɢ颰TC’G Qhò˘Lh Qƒ˘î˘°üdG π˘qμ˘°ûJ .≥˘«˘ °Sô˘˘Ø˘ dGh ¢ùNô˘˘°ùdG
q
.äÉæ°TC’Gh

: §°SƒdG äÉfGƒ«M
OƒLƒd á«HÉéjEG πeGƒY áYƒª› πμ°ûJ ÅHÉıG IÌch A±ódG ÖfÉL ¤EG ∫Ó¶dG Iôahh AGò¨dG Iôah
¿É©£b πμ°T ≈∏Y ¢û«©j ƒgh »°ûMƒdG ôjõæÿG §°SƒdG Gòg ø£≤j .äÉfGƒ«◊G øe áØ∏àfl ´GƒfCG
.AÉà°ûdG OôH øe ¬«≤J ºë°ûdG øe á쫪°S á≤Ñ£H ¿Gƒ«◊G Gòg RÉàÁh É¡FGòZ øY åëÑ∏d Ó«d §°ûæJ
(Ú∏ØdG ôé°T IôªK) •ƒ∏ÑdG øe ôjõæÿG iò¨àj
¬Ñ«∏≤J ‘h ...IÒ¨°U äÉfGƒ«Mh π°üæ©dG øeh
≈a ¿Gƒ«◊G Gòg ºgÉ°ùj AGò¨dG øY ÉãëH áHÎ∏d
.É¡àFƒ¡J
ΩƒÑdGh Ö∏©ãdG ôcòf iôNC’G äÉfGƒ«◊G øe
¿GójOh ¿hõ∏◊Gh ógó¡dGh óØæ≤dGh ≈©aC’Gh
...¢VQC’G
§˘˘°Sƒ˘˘dG äɢ˘«q ˘ °Uɢ˘N ¢üæ˘˘dG ø˘˘ e êô˘˘ î˘ ˘à˘ ˘°SG .»HɨdG
‘ ôjõæÿGh Ú∏ØdG OƒLh ô°ùØJ ∞«c (»Hô¨dG ∫ɪ°ûdG) ábÈ£H ájóeGƒ◊G áHɨH Ú∏ØdG Iôé°ûd IQƒ°U : 41 á≤«KƒdG
? ájóeGƒ◊G áHÉZ
25

º¡aCGh §°ûfCG

á«r Ä«ÑdG •É°ShC’G ´ƒæJq -

3

: …hGôë°U §°Sh á°SGQO -2
.AGôë°ü∏d
q Iõq«ªŸG á«NÉæŸG πeGƒ©dG ( 43 á≤«KƒdGh 42 á≤«KƒdG) Úà£jôÿG ≈∏Y OɪàY’ÉH øq«H .á«fó©ŸG ìÓeC’G ¤EG ô≤àØJh ∂ª°ùdG
q á∏«∏bh á«∏eQ AGôë°üdG
q áHôJ ¿CG º∏YGp
‘ ¢û«©J ¿CG á«q ◊G äÉæFÉμ∏d øμÁ ∞«c ô°ùa
q ∂JÉÑ°ùàμe ≈∏Yh 43 á≤«KƒdG ≈∏Y GOɪàYGp .±hô q¶dG áHƒ©°U ºZQ AGôë°üdG

∂æØdG
∫QƒdG

í∏q£dG áàÑf

Üô≤©dG

»°ùfƒàdG ܃æ÷ÉH äÉæFÉμdG ¢†©H ™jRƒJh QÉ£eC’G äÉ«q ªq c : 43 á≤«KƒdG
26

»°ùfƒàq dG ܃æ÷ÉH IQGôë∏d …ƒæ°q ùdG ∫óq ©ŸG : 42 á≤«KƒdG

º¡aCGh §°ûfCG

á«r Ä«ÑdG •É°ShC’G ´ƒæJq - 3
: »ÄWÉ°T §°Sh á°SGQO

-3

≈∏Y óYÉ°ùJ πeGƒY »gh Úé°ùcC’G øe IÒÑc áÑ°ùæHh áqeÉg IAÉ°VEÉH ≈ÄWÉ°ûdG
q §°SƒdG õq«ªàj
øe Ö∏£àj (Qõ÷Gh óq ŸG) AÉŸG äÉcôMh êGƒeC’G ÒKCÉJ q¿CG q’G á«◊G äÉæFÉμdG øe ójó©dG OƒLh
.§°SƒdG Gòg ±hôX ™e ΩAÓàJ É¡∏©Œ äÉ«q °UÉN äÉæFÉμdG √òg

≈∏Ø°ùdG
á≤£æŸG
q

áq«ÄWÉ°ûdG
q á≤£æŸG

≈£°S ƒdG á≤£æŸG

ôëÑdG òØæb
QÉqÑM

õîÑdG º‚

ôëÑdG ¿ÉWô°S

Ö∏ëW

¿hõ∏M

•ƒÑ£NCG

ôëÑdG í∏H

QÉfi
áq«æë°U

¿hõ∏M

ô°†NCG Ö∏ëW
»∏°üjƒM ¢ùbƒa

áq«æë°U

ôëÑdG óØæb

ôëÑdG ¿ÉWô°S

•ƒÑ£NCG
27

º¡aCGh §°ûfCG

á«r Ä«ÑdG •É°ShC’G ´ƒæJq -

3

äÉJÉÑædG ¢†©H ’EG É¡æμ°ùJ Óa áMƒ∏ŸG IÌμH õ«ªàJh IQƒª¨e ¿ƒμJ Ée Ó«∏b : á«ÄWÉ°ûdG á≤£æŸG .IQOÉf »¡a äÉfGƒ«◊G ÉeCG .äÉæ°TC’G ¢†©Hh áMƒ∏ŸG IÌc ™e áªFÓàŸG
IQGô◊G áLQód »Ñ°ùf QGô≤à°SÉHh (Qõ÷Gh óŸG) ácô◊G áªFGO á◊Ée √É«Ã õ«ªàJ : ≈£°SƒdG á≤£æŸG GÒãμa äÉfGƒ«◊G Éeq CG .á«q æq ÑdGh AGôª◊Gh AGô°†ÿG ÖdÉë£dG á≤£æŸG √òg ôª©J .áæ°ùdG ∫ƒ°üa ∫ÓN
óØæ≤dG πãe Qƒî°üdG ÚH ¥ƒ≤°ûdG ‘ Égó‚ hCG QÉÙGh ¿hõ∏◊Gh á«æë°üdÉc áàÑãe ¿ƒμJ Ée
... ôëÑdG º‚h ôëÑdG ¿ÉWô°Sh
πãe á«JÉÑædG á«◊G äÉæFÉμdG ´ƒæJh áaÉãμH õ«ªàJ ≥«ªY ÉgDhÉe á≤£æe »gh : ≈∏Ø°ùdG á≤£æŸG ...•ƒÑ£NC’Gh (... øjOô°ùdG - ÏdG) : ∑ɪ°SC’G πãe á«fGƒ«◊Gh ÖdÉë£dGh ¢ùbƒØdG

: •É°ûædG
.á≤£æe πc äÉ«°Uƒ°üN ¢üædG øe êôîà°SGp .≥WÉæŸG Ö°ùM á«◊G äÉæFÉμdG ™HRƒJ ô°ùa
q GPÉe .êGƒeC’G äÉeó°U áehÉ≤e øe ≈£°SƒdG á≤£æŸG äÉfGƒ«M øqμ“ »àdG ¢üFÉ°üÿG RôHCG ? èàæà°ùJ

: èeóe øjô“ : §°Sh πc äÉ«°Uƒ°üN ≈∏Y OɪàY’ÉH
.Ö°SÉæj Éà ∫hó÷G º“CG (CG
? èàæà°ùJ GPÉe (Ü
»Ä«ÑdG §°SƒdG äÉfƒμe
äÉfGƒ«◊G

äÉJÉÑædG

AÉŸG hCG áHÎdG ¢üFÉ°üN

áq«NÉæŸG πeGƒ©dG

á«Ä«ÑdG •É°ShC’G

∫ÉHódÉH á«æZ áHôJ

...∫QƒdGh ∂æØdG

…hGôë°U

á≤£æŸG ‘ ácôëàe √É«e
ᣰSƒàŸG
28

»ÄWÉ°T

º¡aCGh §°ûfCG

á«r Ä«ÑdG •É°ShC’G ´ƒæJq -

3

á°UÓÿG
.É¡æ«H ɪ«a ≥«Kh §HGôJ ‘ »gh á«q MÓdGh á«q ◊G ¬JÉfƒμe
q »Ä«H §°Sh π
q μd
Iôé°ûdGh AGôë°üdGh
áHɨdG)
q
ájôgRÓdGh ájôgõdG ¬JÉJÉÑæHh

á«q MÓdGh á«q ◊G É¡°üFÉ°üN ±ÓàNÉH á«Ä«ÑdG •É°ShC’G ´ƒæàJ
q
ájq ô≤aqÓdGh ájq ô≤ØdG ¬JÉfGƒ«ëH õ«q ªàj §°Sh πμa.(...™≤æà°ùŸGh
.á≤«bódG ¬JÉæFÉμHh

.É¡£«fi ™e ∞q«μàJ »¡a á«Ä«ÑdG É¡WÉ°ShCG ‘ á«MÓdG ô°UÉæ©dG ™e á«◊G äÉæFÉμdG √òg ΩAÓàJ
äÉcƒ∏°S ÜÉ°ùàcÉH ∂dPh §°SƒdG äÉ«°Uƒ°üN ™e á«◊G äÉæFÉμdG ΩDhÓJ IQób ƒg ∞«q μàdG
¢†©H áehÉ≤eh ¢û«©dG øe øqμªààd á«JÉ«◊G ∞FÉXƒdG ¢†©H ™jƒ£àHhCG ájô¡¶e äGô«q ¨àH hCG áØ∏àfl
.áÑ©°üdG
q ±hô q¶dG

29

á«q ≤«Ñ£J øjQÉ“

á«r Ä«ÑdG •É°ShC’G ´ƒæJq - 3
OóY øjô“ 1

ôqcòàq dG ≈∏Y IQó≤dG QÉÑàNG : ±ó¡dG
.∂°SGôc ≈∏Y ¬î°ùf ó©H ‹GƒŸG ∫hó÷G øe áÑ°SÉæŸG áfÉÿG ‘ (*) áeÓY ™°V
Ö°SÉÑ°S

áMGh

ôëÑdG ÅWÉ°T

AGôë°üdG

áHɨdG

ácÈdG

§°SƒdG
ô°UÉæ©dG
á«dÉHO áHôJ
±ÉL ñÉæe
ÖWQ ñÉæe
ÉjÒàμH
∂æa
ÖdÉëW
¢ùNGô°S
í«°T
AÉØ∏M
π«îf
ár«∏eQ ¿ÉÑãc
ôjõæN
IOGôL
∫Qh

2

OóY øjô“ -

º¡ØdG ≈∏Y IQó≤dG QÉÑàNG : ±ó¡dG
.É¡WÉ°ShCG ™e á«q ◊G äÉæFÉμdG ∞«q μJ ôgɶe ¢†©H RÈJ πªL áZÉ«°üd ÚàªFÉ≤dG óªàYCG
»
q ◊G øFÉμdG

á«q °UÉÿG
q
AÉŸG øY åëÑ∏d á≤«ªYh á∏jƒW QhòL ºFGO ΩÓX ∞«ãc πX á©ØJôe áHƒWQ áMÉÑ°S π≤æàj AÉŸG ‘ ¢ùØæàj Ó«d §°ûæj ÜòY AÉe áHÎdG áFƒ¡J ‘ ºgÉ°ùj AÉŸG ´É«°V Öæéàj êGƒeC’G äÉcôM ΩhÉ≤j -

AGôë°üdG Üô≤Y
¢ùNô°ùdG (1
¢VQC’G IOhO (2
áYóØ°†dG (3
¿ÉfôØdG (4
πª÷G (5
ôjõæÿG (6
QÉÙG (7
(…ôëH …ô≤a ’ ¿Gƒ«M) èæØ°S’G (8
É«°SÉcC’G (9
øjOô°ùdG (10
30

π°UƒMCG -

4

.áq«M’ ô°UÉæYh áq«M ô°UÉæY øe »Ä«H §°Sh qπc ¿ƒμàj
q .ôKÉμàq dGh ƒªæq dGh ájò¨àq dG ≈∏Y É¡JQó≤H á«q MqÓdG ô°UÉæ©dG øY á«q ◊G ô°UÉæ©dG õ«q ªàJ ™e ∞«q μàJ »àqdG á«q ◊G äÉæFÉμdG ´ƒæàHh
(ñÉæŸGh áHÎdG hCG AÉŸG) ¬°üFÉ°üîH §°Sh πc õ«q ªàj q
.¢üFÉ°üÿG √òg

É¡°†©H á£ÑJôe ô°UÉæY øe áfƒμàe
á∏eÉμàe IóMh »Ä«ÑdG §°SƒdG Èà©jo
q
.É¡æ«H »q côM ¿RGƒJ çóë«a ¢†©ÑH
á«fÓ≤©H •É°ShC’G π¨à°ùj ¿CG ¿É°ùf’G ≈∏Y ¿RGƒqàdG Gòg ≈∏Y á¶aÉëª∏d
.áÁóà°ùe ᫪æJ πLCG øe áeOÉ≤dG ∫É«LCÓd ÉgAÉ≤H øª°†j ≈àM

ø˘˘ ˘e iqò˘ ˘ ¨˘ ˘ à˘ ˘ j ¿Gƒ˘˘ ˘«˘ ˘ ˘M
äÉfGƒ«M …qò¨jh äÉÑqædG
iôNCG

ìÓeC’Gh AÉŸG ¢üàÁ
äÉÑf
q
√AGòZ ¿ƒμ«d
q

á«q fó©ŸG ìÓeC’G ôqaƒJ áHôJ
ÉjÉ≤H øe ∫ÉqHóq dG øjƒμJ
QÉé°TC’G ¥GQhCGh äÉfGƒ«◊G
äÉfGƒ«M
áHôqàdG
äÉæFÉμdGh
: á≤«bóq dG
∂«μØJ
31

π°UƒMCG -

4

á©«Ñ£∏d h áÄ«Ñ∏d ôªà°ùŸG ÒeóàdG IQƒ£N »©j ‹hódG ™ªàÛG CG óH »°VÉŸG ¿ô≤dG äÉæ«fɪK ‘
á¶aÉÙG Iôμa CÉ°ûæJ äCGóÑa .(É«°ShôH π«Hƒfô°ûàH …hƒædG πYÉØŸG áKOÉëH ∫ÉÛG Gòg ‘ ôcòf)
.áÁóà°ùŸG ᫪æàdG Ωƒ¡Øe CÉ°ûf ºK øeh áÄ«ÑdG ≈∏Y
zófÓàfhôH ¢Sh ófÓ°ùàfhôH{ áæ÷ πÑb øe 1986 áæ°S ¿Éc Ωƒ¡ØŸG Gò¡d »ª°SôdG ∞jô©àdG ¿EG
.áæé∏dG ∂∏J â°SCGôJ »àdG zófÓàfhôH ΩÉghôb{ á«éjhÔdG ¤hC’G IôjRƒdG ¤EG áÑ°ùf ∂dPh
‘h .áÄ«ÑdGh ᫪æàdG ÚH äÉbÓ©dG ádCÉ°ùe ¢SQGóàd IóëàŸG ·C’G ±ôW øe áæé∏dG √òg âØ∏c
¿Éch πjRGÈdÉH hÒæ««L …O ƒjôH z¢VQC’G áª≤H{ ±ô©j Ée IóëàŸG ·C’G ⪶f 1992 áæ°S
.á«∏ªY äGQÉ«àNG ¤G ºK »°SÉ«°S QGôb ¤G áÁóà°ùŸG ᫪æàdG Ωƒ¡Øe áªLôJ áª≤dG √òg øe ±ó¡dG
≈∏Y áÁóà°ùŸG ᫪æàdG Ωƒ¡Øe ≥«Ñ£J ≈∏Y πª©∏d ≥FÉKhh äÉeGõàdG IóY áª≤dG √òg øY â≤ãÑfÉa
.¿Gó«ŸG
? áÁóà°ùŸG ᫪æàdG Ωƒ¡Øe ƒg Ée
äÉ«LÉëH ¢SÉ°ùŸG ¿hOh Iô°VÉ◊G ∫É«LC’G äÉ«LÉM »Ñ∏J ÉeóæY áÁóà°ùe ᫪æàdG ¿ƒμJ
á«©«Ñ£dG OQGƒª∏d ó«°TôdG ∫Ó¨à°SE’ÉH á∏«ØμdG äÉ°SQɪŸG ójóY πNóJh .á«∏Ñ≤à°ùŸG ∫É«L’G
⁄É©dG ܃©°T πc ≈∏Y ádOÉY áØ°üH äGhÌdG ™jRƒàHh IOóéàŸG ÒZ äÉbÉ£dG É¡æe á°UÉNh
áÄ«ÑdG ájɪëHh
»Lƒdƒ«ÑdG ´ƒæàdG ¢ü∏≤J øeh ´GƒfC’G ¢VGô≤fG QÉ£NCG øeh çƒ∏àdG QÉ£NCG øe á©«Ñ£dGh
.Ωƒ¡ØŸG Gòg áªLôJ øª°V
äÉfƒμe πc É¡«a ∑ΰûJ äÉcƒ∏°ùd ¢ù°SDƒj πªY ¥Éã«e ¿PEG ƒg áÁóà°ùŸG ᫪æàdG Ωƒ¡Øªa
.(øWGƒŸGh äɪ¶æŸGh äÉeƒμ◊G) ™ªàÛG
z2005 áeGóà°S’G πLCG øe á«HÎdG ¥É£f ‘ §HGhQ AÉ°ûfEG{ áeGóà°S’G πLCG øe »qHôŸG π«dO
»æjΰSÉμ«H ƒfÉØ«à°Sh …Gqô°ûJ Éfƒª«°S ∞«dCÉJ
…ƒMôdG ∫OÉYh áÑ«bQƒH AÉLQ : á«°ùfôØdG ¤EG ºLôJ

32

»JÉÑ°ùμe º«bCG - 5
1 OóY øjô“ -

ôcòàdG ≈∏Y IQó≤dG QÉÑàNG : ±ó¡dG

.É¡d á≤aGƒŸG ΩÉbQC’G (∂°SGôc ≈∏Y) áHÉàμH áë«ë°üdG πª÷G ¤EG ±ôq ©J (CG
á«fGƒ«M h á«JÉÑf äÉYƒª› øe ≈Ä«ÑdG §°SƒdG ¿ƒμàj
»JÉÑædG AÉ£¨dG áaÉãμH áHɨdG õ«ªàJ
.AGôë°üdG ≈a äÉjƒà°ùe çÓãH »JÉÑædG AÉ£¨dG õ«ªàj
.iôNC’G •É°ShC’G øY √õ«“ äÉfƒμe »Ä«H §°Sh πμd
.ihGôë°üdG §°SƒdG ≈a äÉ«jóK óLƒJ ’

(1
(2
(3
(4
(5

.πª÷G ¢†©H ‘ OQGƒdG ÉC £ÿG í∏°UCG (Ü
2 OóY øjô“ º¡ØdG ≈∏Y IQó≤dG QÉÑàNG : ±ó¡dG
ø«q ©e »Ä«H §°Sh äÉfƒμe
q ¢†©ÑH ≥q∏©àJ »àqdG á«dGƒŸG äÉØjô©àq dG øe ÉbÓ£fG áμÑ°ûdG
q ôªq Y .É¡JÉØ°U ¢†©ÑHh

Éjq OƒªY
∫Ó¶dG òÑëj …ôgR ’ äÉÑf (1
áq∏≤dG êÉÑ©H : áª∏¶ŸG øcÉeC’G ‘ ¢û«©j Ò¨°U ¿Gƒ«M (2
.AGOƒ°ùdG áHÎ∏d áØ°U (3

Éq«≤aCG
»∏«d ôFÉW ( 4
QÉ£eC’G IôaƒH õ«q ªàŸG ñÉæŸG áØ°U ( 5
¢VQGƒ≤dG øe »jóK ¿Gƒ«M ( 6
¿ÉfôØdG ôé°T Iô°ûb ( 7

Ú∏ØdG ™ªL
2
Ü

4

1

´

3

Ü

5

G

6

ê
G


7

¥


Ú∏ØdG ´ÓàbG

I

33

»JÉÑ°ùμe º«bCG - 5
3

OóY øjô“ -

∞«dCÉàdG ≈∏Y IQó≤dG QÉÑàNG : ±ó¡dG
,á«©«Ñ£dG OQGƒª∏d ó«°TôdG ∑Ó¡à°S’Gh ᪫∏°S áÄ«H ≈∏Y á¶aÉÙG ᫪gCÉH ÚæWGƒŸG á«YƒJ ójõŸ
.¢Vô¨∏d á«q Ä«H IôgɶJ ⪠u¶of
§°SƒdG äÉ«°Uƒ°üN ºgCG ¬«a ∞°üj ‹GƒŸG ¢üædG Öàμa IôgɶàdG √òg ‘ áªgÉ°ùŸG óªMCG OGQCG
:»HɨdG
ÉeCG .»JÉÑædG AÉ£¨dG É¡°ü≤æj »àdG äGQóëæŸÉH ±Gô‚Gh ≥jôM QÉKBG É¡H á«∏ÑL á≤£æà áHɨdG óLƒJ{
âμμØJ áà«ŸG ¥GQhC’G øe á≤ÑW É¡« q£¨J á쫪°S É¡àHÎa ,»JÉÑædG AÉ£¨dG Égƒ°ùμj »àdG ≥WÉæŸG
.áHÎdG ‘ IOƒLƒŸG á«◊G äÉæFÉμdG ∫ƒ©Øà ɫ∏c hCG É«FõL
≈Yôj πëf ' …ò¨àdG Oó°üH ƒg Éeh IQÉé◊G â– hCG QÉchCG ‘ ÅÑàîj Ée äÉfGƒ«◊G øe ó‚h
.zäGô°û◊G ¢†©H º¡à∏J ´OÉØ°Vh ÜÉ°ûYC’G ≈∏Y äÉà≤j OGôLh
.§°SƒdG Gòg äÉfƒμe ÚH áØ∏àfl äÉbÓY çÓK ôcPG ¢üædG ¤G OÉæà°S’ÉH (1
.»HɨdG §°SƒdG ≈∏Y ®ÉØ◊G ≈∏Y óYÉ°ùJ ’ƒ∏M ìÎbG (2

34

»JÉÑ°ùμe ¤EG ∞«°VGC - 6
? º∏©J πg
ÉYƒf 60 h Qƒ«£dG øe ÉYƒf360h äÉ«jóãdG øe ÉYƒf 80 É¡æe áYƒæàe á«fGƒ«M IhôK ÉfOÓH ‘ óLƒJ äÉjô≤aÓdG øe ÒÑc OóYh äÉ«FÉeÈdGh ∑ɪ°SC’G ´GƒfCG øe äGô°û©dG ¢†©Hh ∞MGhõdG øe
(.. ¿GójódG - äÉjƒNôdG - äGô°û◊G)
á«©«ÑW ᫪fi 15 h á«æWh ≥FGóM 8 ÉfOÓÑH ó‚ .á«Ä«ÑdG ᪶fC’G ójóY hCG GóMGh º°†J É«Ñ°ùf á©°SÉ°T áMÉ°ùe »g á«æWƒdG á≤jó◊G @
≈a á«JÉÑf hCG á«fGƒ«M ´GƒfCG hCG ´ƒf ≈∏Y á¶aÉÙG ƒg ¬æe ±ó¡dG ™°SÉ°T ÒZ ™bƒe »g ᫪ÙG @
.á«ŸÉY hCG á«æWh ᫪gCG äGP IôLÉ¡e á«fGƒ«M ´GƒfCG ájɪM ∂dòch á«©«Ñ£dG É¡àÄ«H
øe â°Vô≤fG »àdG á«JÉÑædGh á«fGƒ«◊G IhÌdG ájɪ◊ äÉ«ªÙG h á«æWƒdG ≥FGó◊G √òg rânKpórMoCG ¢VGô≤f’ÉH IOó¡ŸG hCG áeógƒÑH á«æWƒdG á≤jó◊G ¤EG Óãe ÜGôM ƒHCG h É¡ŸG ∫ÉNOEG ó«YCÉa ÉfOÓH
πμ°TÉH AÉŸG ¢SƒeÉLh ∫Éeôq dG ∫GõZh ¢SÉcQhO ∫GõZh á«HQɨŸG ájhQC’Gh ¢ù∏WC’G πjCG πãe
(á£dÉLh IÈeR) áμ°SÉædG áª≤ØdGh

1909

áæ°S ¢Vô≤fG ó°SCG ôNBÉa .ó°SC’Gh ôªædG πãe äÉfGƒ«M ÉfOÓH øe â°Vô≤fG -

35

πμ°TEG IÒëH øe ó¡°ûe

ÜGôMƒHCG

πμ°TEG πÑéH áq«æWƒdG á≤jó◊G
∂g 12600 πμ°TG πÑéH á«æWƒdG á≤jó◊G í°ù“
ìhGÎj .äÉ©≤æà°ùŸGh IÒëÑdGh πÑ÷G ≈∏Y ´RƒàJ h
áÑ∏°U á«°ù∏c Qƒî°U øe ¿ƒq μàj h Ω 508 πÑ÷G ´ÉØJQG
.ΩÉNQh
∫ó©ŸG ìhGÎj PG ∞«£d AÉà°T …P ÖWQ ¬Ñ°T »£°Sƒàe ñÉæà á≤jó◊G õ«ªàJ
.·640 h 600 ÚH QÉ£eC’G ∫hõæd …ƒæ°ùdG
Å∏à“ ÉeóæY AÉà°ûdG ‘ É¡àÑ°ùf ¢†Øîæàa Iôq«¨àe áMƒ∏à IÒëÑdG õ«ªàJ
º°Sƒe ‘ ™ØJôJ h É¡«a Ö°üJ »àdG ájOhC’Gh QÉ£eC’G √É«Ã IÒëÑdG
.∞«°üdG
ÜhôÿGh hQòdGh …ÈdG ¿ƒàjõdGh AÉŸG ≥∏°S áYƒæàe πμ°TG ‘ äÉJÉÑædG
... èæ∏ÿGh »cƒ°ûdG QÉÑμdGh ¢†«HC’G Ωƒμ°ùdGh
IRhC’G π˘ã˘e Qƒ˘«˘W Ió˘Y Oƒ˘Lƒ˘H á˘≤˘jó◊G õ˘˘«˘ ª˘ à˘ J : π˘˘μ˘ °TG ‘ äɢ˘fGƒ˘˘«◊G
ô˘cò˘f ∞˘MGhõ˘dG ø˘eh …OQƒ˘dG Ωɢë˘æ˘dGh ô˘˘ª˘ MC’G ¢Sɢ˘Ø˘ ©˘ dGh ᢢjOɢ˘eô˘˘dG
´óØ°†dÉc äÉ«YóØ°†dG É°†jCG óLƒJh AÉHô◊Gh ÈdG IÉØë∏°Sh AÉŸG IÉØë∏°S
...πHÉ°ûdGh ¢SGóŸGh …QƒÑdG ó‚ ∑ɪ°SC’G øeh ÊÉ£jQƒŸG ´óØ°†dGh ô°†NC’G

16488

1980

300

140

áeógƒÑH áq«æWƒdG á≤jó◊G
∂g
í°ù“h áæ°S âKóMCG ójRƒH …ó«°Sh á°üØb ÚH áeógƒÑH á«æWƒdG á≤jó◊G óLƒJ
ìhGÎj PG OQÉÑdGh ∫óà©ŸG AÉà°ûdG …P πMÉ≤dGhCG OQÉÑdG AÉà°ûdG …P πMÉ≤dG ¬Ñ°T ñÉæà õ«ªàJ
.· h ÚH QÉ£eCÓd …ƒæ°ùdG ∫ó©ŸG
…QGó÷Gh í∏£dG : äÉJÉÑædG É¡ahôX ™e áØ«μàe á«M äÉæFÉc á≤jó◊G √òg ‘ ¢û«©J
... AÉØ∏◊Gh ÜÓ◊Gh ∫hóæ≤dG h ”ôdGh í«°ûdGh
...Éjó«eƒf πéMh ËôdG ∫GõZh á«HQɨŸG ájhQC’Gh ÜGôM ƒHCGh É¡ŸG : äÉfGƒ«◊G

πμ°TEG ¢SƒeÉL

í∏ q£dG áàÑf

36

6

»JÉÑ°ùàμe ¤EG ∞«°VGC -

…OÓÑH á «q æWƒdG ≥FGó◊G ¢†©H ¤EG ±ôq ©JCG

π«ÑéH áq«æWƒdG á≤jó◊G

.∂g 150000 í°ù“h 1995 áæ°S âKóMCG »∏Ñb á≤£æà á≤jó◊G √òg óLƒJ
∫óà©e AÉà°T hP …ƒ∏Y …hGôë°U ñÉæÃh ájƒYQ á«∏ÑL á≤£æÃh á«∏eQ ¿ÉÑãμH á≤£æŸG õ«ªàJ
iQÉÑ◊G ôFÉWh AGôë°üdG ÖfQCGh ÒÑμdG ´ƒHÒdGh ihG øHGh ∂æØdGh ËôdG ∫GõZ h AGôë°üdG ∫GõZ ôcòf : äÉfGƒ«◊G
...ÜQÉ≤©dGh ∫QƒdGh ÚHÉ©ãdGh äÉ«∏ë°ùdGh
...πbÉÑdGh áWQC’G ,§Ñ°üdG ,èaô©dGh Ωôé©dG ôcòf : äÉJÉÑædG

37

6

»JÉÑ°ùàμe ¤EG ∞«°VGC -

2

§°SƒdG äÉfƒμe
q ¢†©H á°SGQO

ÚfôbƒH áHɨH ΩCG Iôî°üd ó¡°ûe :1OóY á≤«KƒdG

(AÉeqódG QÉZ) »Hô¨dG ∫ɪ°q ûdÉH AGôªM áHôJ :2 OóY á≤«KƒdG

áLÉH á¡éH AGOƒ°S áHôJ :3OóY á≤«KƒdG

‘ Qƒî°üdG
§°SƒdG ô°UÉæY Ωó≤dG òæe ¿É°ùfE’G π
q πª©à°SÉa .áHôàq dGh Qƒî°üdÉc
q
q ¨à°SG ó≤d
.áMÓØdG ‘ áHôàr dG π
q ¨à°SGh Ióq Y ä’É›
5 h 4h 3h 2 h 1 ≥FÉKƒdG ≈∏Y OɪàY’ÉH .Ωq C’G Iôî°üdÉH
q É¡àbÓYh §°Sh π
q c áHôJ ¢üFÉ°üN øY åëHGp ? áMÓØdG ‘ äÉ«q °UÉÿG √òg ¿É°ùfE’G π
q ¨à°SG ∞«c .ä’ɪ©à°S’G ´ƒæJ
q Oƒ©j GPÉe ¤EG ô°ùah
q Qƒî°üdG ∫ɪ©à°SG ä’É› øY åëHGp -

38

AÉeóq dGQɨH áéjÉØdG áHÉZ øe ó¡°ûe :4 OóY á≤«KƒdG

á«fÉehôdG áÑ≤◊G øe º÷G ô°ü≤d IQƒ°U

: 5 á≤«KƒdG
áëØ°üdG
: ÊÉqãdG Aõ÷G ¢Sô¡a
40 ................... á«Hƒ°SôdG Qƒî°üdG
q ¢üFÉ°üN - 1
52 .......... á«Hƒ°SôdG Qƒî°üdG äÓª©à°SGh óFGƒa - 2
q
q
56
.........É¡YGƒfCGh É¡°üFÉ°üNh áHôàq dG äÉfƒμe
q -3
65 ............... áq«◊G äÉæFÉμdÉH É¡àbÓYh áHôqàdG - 4
72 ........................... ájôàq dG ≈∏Y á¶aÉÙG - 5
77 ..................................... π°UƒMCG - 6
78 ............................... »JÉÑ°ùàμe º«q bCG - 7
81 ......................... »JÉÑ°ùàμe ¤EG ∞«°VCG - 8

39

á«q Hƒ°Sôq dG Qƒî°üq dG ¢üFÉ°üN - 1

ôμaCG

á«q ∏eQ ¿ÉÑãμd ó¡°ûe : 6 á≤«KƒdG
»°ùfƒqàdG ܃æ÷ÉH

ÜÉÑdG RÉéà π¡°ùd ó¡°ûe : 7 á≤«KƒdG

»°ùfƒqàdG ܃æ÷ÉH ¢SGó«Ã »©«ÑW ó¡°ûe : 9 á≤«KƒdG
ábÈW ôHE’ IQƒ°U : 8 á≤«KƒdG

.á«©«Ñ q£dG ôg ɶŸG ÚH ¿QÉbh ≥FÉKƒdG √òg πeq CÉJ ? á«©«Ñ q£dG ôgɶŸG √òg ±ÓàNG ô°ùØJ
q ∞«c -

40

á«q Hƒ°Sôq dG Qƒî°üq dG ¢üFÉ°üN - 1

º¡aCGh §°ûfCG

á«q Hƒ°SôdG Qƒî°üdG ¢üFÉ°üN ¤EG ±ôq ©àdG -1
á«q Hƒ°Sôq dG Qƒîü
° q dG áHÓ°U ójó– -1 -1

∫ hCq ’G •É°ûædG
.IQÉjõdG AÉæKCG Ö
n ∏p L
o Ée É¡æe á«Hƒ°SQ Qƒî°U áYƒª› á«dÉàq dG ≥FÉKƒdG πqã“

πeqôdG øe áæq«©d IQƒ°U : 12 á≤«KƒdG

áq«æ«W Iôî°üd IQƒ°U : 11 á≤«KƒdG

»∏eôq dG ôé◊G Iôî°üd IQƒ°U: 14 á≤«KƒdG

áq«°ù∏c Iôî°üd IQƒ°U : 10 á≤«KƒdG

¢ùÑ÷G Iôî°üd IQƒ°U : 13 á≤«KƒdG

á«LÉLR áë«Ø°U ≈∏Y É≤HÉ°S IQƒcòŸG á«q Hƒ°Sôq dG Qƒî°üdG
q ∂dOG .ádÉM π
q c ‘ Qƒî°üdG
q √òg ¢TóN á«q ∏HÉb ÈàNG ójó◊G øe áë«Ø°U ºq K ôØ q¶dG ∫ɪ©à°SÉH ? èàæà°ùJ GPÉe .É¡«∏Y π°üëàŸG
èFÉàæq dG ¿QÉb q
.áq«°UÉÿG √òg Ö°ùM ÉqjóYÉ°üJ Qƒî°üdG
q √òg ÖqJQh ÜQÉéqàdÉH É¡JÉÑKG q” »àdG áq«°UÉÿG p º°S -

41

á«q Hƒ°Sôq dG Qƒî°üq dG ¢üFÉ°üN - 1

º¡aCGh §°ûfCG

Qƒî°üq dG á«æH ¤EG ±ôq ©àq dG - 2 -1
ÊÉãdG •É°ûædG

á«q °ù∏c Iôî°üd IQƒ°U : ê15

πeôq ∏d IQƒ°U : Ü 15 á≤«KƒdG

á«q æ«W Iôî°üd IQƒ°U : GC 15

É¡«∏Y ó«dG §¨°V ÒKCÉJh áØ∏àfl á«q Hƒ°SQ Qƒî°üd Qƒ°U : 15 á≤«KƒdG

.¢ù∏μdGh πeôq dGh Ú q£∏d GQƒ°U15 OóY á≤«KƒdG RÈJ
? ßMÓJ GPÉe .É¡æ«H ¿QÉbh Qƒî°üdG
q √òg ógÉ°T ? èàæà°ùJ GPÉe .Qƒî°üdG
q √òg ≈∏Y ó«dG §¨°V ∫ƒ©Øe ógÉ°T ? èàæà°ùJ GPÉe .Úà«q æ«©dG äGP IôÑq μª`dÉH Qƒî°üdG
q √òg ógÉ°T -

ájq PÉØæq dG RGôHEG - 3 -1
ådÉãdG •É°ûædG

»°ùfƒàdG ܃æ÷G ‘ ájRGƒJQG ôÄH : 17 á≤«KƒdG

(¢SOGQ á¡L) QÉ£eC’G √É«e OƒcQ
42

: 16 á≤«KƒdG

º¡aCGh §°ûfCG

á«q Hƒ°Sôq dG Qƒî°üq dG ¢üFÉ°üN - 1
: 17 h 16 Úà≤«KƒdG ≈∏Y OɪàY’ÉH
.É¡æWÉH ‘h ¢VQC’G í£°S ≈∏Y QÉ£eC’G √É«e ™ªq éàJ ∞«c ô°ùa
q .á«aƒ÷G √É«ŸG ¿ƒμJ
q ∫ƒM äÉ«°Vôa ìÎbG .á«dÉàdG áHôéàq dÉH Ωƒ≤f áeóq ≤ŸG äÉ«°VôØdG ‘ âÑãà∏d
AÉe

πeQ

AÉŸG ºcGôJ
AÉŸG QÉ°ùe RÈJ áHôŒ

: 18 á≤«KƒdG

ÚW

äÉ«q °VôØdG ô°ùØJ
q ÚJôî°üdG
q øjòg øe π
q μd á«q °UÉN RôHoG áHôéàq dG áé«àf á¶MÓe ∫ÓN øe
.áMÎ≤ŸG

Iôîü
° q dG ≈∏Y AÉŸG ÒKCÉJ - 4 - 1
™HGõq dG •É°ûædG
.ÚJQƒ°üdG
Ú£dGh ¢ù∏μdG ≈∏Y AÉŸG øe äGô£b Öμ°ùf
q ≈∏Y áæq«ÑŸG áé«àqædG ≈∏Y π°üëàæa
q
? èàæà°ùJ GPÉe - Úàé«àædG ÚH ¿QÉb

Úq£dG
¢ù∏μdG

Qƒî°q üdG ≈∏Y AÉŸG ÒKCÉJ RGôHEG : 19 á≤«KƒdG
43

á«q Hƒ°Sôq dG Qƒî°üq dG ¢üFÉ°üN - 1

º¡aCGh §°ûfCG

¢ùeÉÿG •É°ûædG

¢ù∏μdG ≈∏Y QÉ£eC’G √É«e ôKCG RÈj (ÉHhQhCG) É«æ«aƒ∏°ùH §°Sh øe ó¡°ûe

: 20 á≤«KƒdG

.»©«Ñ£dG ô¡¶ŸG G ò¡d GÒ°ùØJ ìÎbGh ó¡°ûŸG πeq CÉJ : á«dÉàdG áHôéàdÉH Ωƒ≤f ô¡¶ŸG Gòg ¿ƒμJ
q º¡Ød
ÉjRÉZ AÉe ɪgóMCG ¤EG ∞«°†f ∂dP ó©H .»°ù∏c ¥ƒë°ùe ¬H AÉe QÉÑàNG ܃ÑfCG πc ‘ ™°†f
.¿ƒHôμdG ó«°ùcCG ÊÉãH »æZ (Óãe ¿ƒ∏e
q ÒZ …RÉZ Ühô°ûe)
ôq£≤e AÉe + »°ù∏c ¥ƒë°ùe
ôqμ©àe èjõe
1 ܃ÑfC’G
…RÉZ Ühô°ûe + ôq£≤e AÉe + »°ù∏c ¥ƒë°ùe

¢ùfÉéàe èjõe
2 ܃ÑfC’G

¢ù∏μdG ≈∏Y ¿ƒHôμdG ó«°ùcCG ÊÉãH ™Ñ°ûŸG AÉŸG ÒKCÉJ RGôHEG : 21 á≤«KƒdG

.2 ܃ÑfC’G ‘ ™bh GPÉe ô°ùah
q Úàé«àqædG ßM’ √É«e ¿CG âª∏Y GPEG (20 á≤«KƒdG) »©«Ñ q£dG ô¡¶ŸG ô°ùØàd
q áHôéàq dG áé«àf ∫Ó¨à°SG ∂fÉμeEÉH πg .¿ƒHôμdG ó«°ùcCG ÊÉãH á«æZ ¿ƒμJ QÉ£eC’G
44

á«q Hƒ°Sôq dG Qƒî°üq dG ¢üFÉ°üN - 1

º¡aCGh §°ûfCG

Iôî°üdG ≈∏Y AÉŸG Qƒ∏c ¢†ªM ÒKCÉJ - 5 -1
¢SOÉù° q dG •É°ûædG
? ßMÓJ GPÉe .¢ù∏μdG ≈∏Y AÉŸG Qƒ∏c ¢†ªM øe Ó«∏b Öμ°ùf

¢ù∏μdG ≈∏Y AÉŸG Qƒ∏c ¢†ªq M ÒKCÉJ áHôŒ : 22 OóY á≤«KƒdG

? èàæà°ùJ GPÉe .iôNC’yG Qƒî°üdG
q ≈∏Y áHôéàdG ¢ùØæH ºb

: èeóe øjô“
É¡H âªb »àdG ÜQÉéàdG ≈∏Y OɪàY’ÉH ¬ª“G h ‹GƒŸG ∫hó÷G ∂°SGôc ≈∏Y π≤fG
AÉŸG Qƒ∏c ¢†ªM ÒKCÉJ

ájPÉØædG
IPįf
¥ƒ≤°ûdÉH
q IPįf

ÉfGQƒa çó– ’

45

áHÓ°üdG á«æÑdG Iôî°üdG
áæ«q d
Ú£dG
áÑ∏°U á«JÉàa
¢ù∏μdG
¢ùÑ÷G

º¡aCGh §°ûfCG

á«q Hƒ°Sôq dG Qƒî°üq dG ¢üFÉ°üN - 1
êÉàæà°SG

: É¡d áfƒμŸG
¿OÉ©ŸÉH ¢üFÉ°üÿG √òg §ÑJôJ .¢üFÉ°üN Ióq Y Qƒî°ü∏d
q
q
¢ù∏μdG πãe áμ°Sɪàe á«æH äGP GQƒî°U óéæa .Iôî°üdG
q ¿OÉ©e ∂°SÉ“ ióe »gh : á«æÑdG .πeôq dG πãe áμ°Sɪàe ÒZ iôNCG h
.¿OÉ©ŸG hCG êÉLõq dG hCG ôØ q¶dG ᣰSGƒH ¢Tóî∏d Iôî°üdG
q ¿OÉ©e áehÉ≤e ióe ƒg : áHÓ°üdG
q íª°ùJ »àdGQƒî°üdG
q ±ô©oJ .É¡qeÉ°ùe ÈY AÉŸG Qhôà Iôî°üdG ìɪ°S ióe ƒg : ájPÉØqædG »¡a AÉŸG QhôÃ íª°ùJ ’ »àdG Qƒî°üdG ÉeCG ≥q≤°ûŸG ¢ù∏μdG hCG πeôdÉc IPƒØæq dÉH AÉŸG QhôÃ
.Ú q£dG πãe áeƒàc
ÊÉK óYÉ°üJ øY ÉŒÉf ÉfGQƒa çóë«o a ¢ù∏μdG ™e ¢†ª◊G πYÉØàj : AÉŸG Qƒ∏c ¢†ªM ÒKCÉJ .¿ƒHôμdG ó«°ùcCG
É¡ofOÉ©e ¢o Tmóî
l nJ Qƒî°U
(»∏eôdG ôé◊G h πeôdG)Qn ƒ∏ÑdGh ón jó◊G

ójó◊ÉH É¡fOÉ©e ¢o Tón îoJ Qƒî°U
(¢ù∏μdG) …OÉ©dG

á«dÉY áHÓ°U áLQO

ôضdÉH É¡fOÉ©e ¢Tón îoJ Qƒî°U
(¢ùÑ÷G h Ú£dG)

áØ«©°V áHÓ°U áLQO

GóL ΩÉg
‹ÉY ¬æμd á«JÉàa Iôî°U ƒg Óãe πeôdÉa .á«æÑdG h áHÓ°üdG
q ÚH §∏ÿG Öéj ’
.ᣰSƒàe ¬àHÓ°U øμd áμ°Sɪàe Iôî°U ƒ¡a ¢ù∏μdG ÉeCG áHÓ°üdG

: á©«Ñ q£dG ‘ Qƒîü° q ∏d ΩÉ©dG ô¡¶`ŸG - 2
™HÉù° q dG •É°ûædG
óéæa ᪫≤à°ùe ÒZ É¡qfCG ∞°ûàμf ⁄É©dG øe ÉgÒZ hCG á«°ùfƒqàdG πMGƒ°ùdG
q ܃‚ ÉeóæY
äGô°S ÜÉc) ¢ShDhôq dG ó‚ ɪc (¢ùHÉb è«∏Nh äÉeɪ◊G è«∏Nh ¢ùfƒJ è«∏N) ¿Éé∏ÿG
(... hô≤Ñf ÜÉch

46

á«q Hƒ°Sôq dG Qƒî°üq dG ¢üFÉ°üN - 1

º¡aCGh §°ûfCG

äGô°S ÜÉc
¢ùfƒJ è«∏N
äÉeɪ◊G
q è«∏N

¢ùHÉ" è«∏N

…ôî°U πMÉ°S : 24 á≤«KƒdG
á«q °ùfƒàq dG πMGƒ°q ùdG RÈJ á£jôN : 23 á≤«KƒdG

Qƒî°üdG
q ¢üFÉ°üN ÚH ábÓ©dG øY ∂JÉÑ°ùàμe ≈∏Yh 24 h 23 Úà≤«KƒdG ≈∏Y OɪàY’ÉH åëHG
.πMGƒ°ù∏d
q Ωq É©dG ô¡¶ŸGh

: á«q ©«Ñ q£dG ôgɶŸG øjƒμJ ‘ á «q NÉæŸG πeGƒ©dG QhO - 3
øeÉqãdG •É°ûædG
á«q NÉæŸG πeGƒ©dG ÒKCÉJ ∫ƒM ÜQÉéàd ÉéFÉàfh GQƒ°U 29h 28h 27h 26h 25 á«dÉàq dG ≥FÉKƒdG ÚÑJ
áq«©«Ñ q£dG ôgɶŸG ≈∏Y

AÉŸG QhO - 3 - 1

: á©«Ñ q£dG ‘ ™≤j Ée »cÉ– »àqdG á«dÉàq dG áHôéàq dG õéæf Qƒî°üdG
q ≈∏Y AÉŸG ÒKCÉJ RGôH’
AÉŸG ¿Ó«°S ܃°ùæe ‘ ô«q ¨f

Úq£dG øe ᪰q ù›
Úq£dG ≈∏Y AÉŸG ÒKCÉJ RGôHEG : 25 á≤«KƒdG
áHôéàq dG ájGóH

áHôéqàdG ájÉ¡f

.Ú q£dG ≈∏Y AÉŸGÒKCÉJ ø«q H .áHôéàq dG √òg ÉgRÈJ Ú£∏d á«°UÉN ôcPoG 47

á«q Hƒ°Sôq dG Qƒî°üq dG ¢üFÉ°üN - 1

º¡aCGh §°ûfCG

™°SÉàq dG •É°ûædG

ábÈ£H »∏eQ ÅWÉ°ûd ó¡°ûe : 26 á≤«KƒdG

(ábÈW) á¡÷G ¢ùØæH …ôî°U πMÉ°ùd ó¡°ûe : 27 á≤«KƒdG

.Ú«©«Ñ q£dG øjô¡¶ŸG ±ÓàNG ô°ùØJ
q »àdG á«°UÉÿG øY åëHG

ìÉjôq dG QhO - 3 - 2

ô°TÉ©dG •É°ûædG

Iôî°üdG ≈∏Y ìÉjôdG ÒKCÉJ RÈj »°ùfƒàdG ܃æ÷ÉH »©«ÑW ó¡°ûe : 29 á≤«KƒdG

(á£Øf) á«°ùfƒàdG AGôë°üdG ‘ á«∏eQ ¿ÉÑãμd ó¡°ûe : 28 á≤«KƒdG

.AGôë°üdÉH
q »©«Ñ q£dG ó¡°ûŸG Ò«¨J ‘ íjôq dG QhO ô°ùa
q
48

º¡aCGh §°ûfCG

á«q Hƒ°Sôq dG Qƒî°üq dG ¢üFÉ°üN - 1
á°UÓÿG
ájPÉØæq dG

πeôq dG hCG ≥q≤°ûàŸG ¢ù∏μdG πãe IPƒØæq dG Qƒî°üdG
q ¥ƒØa .á©«Ñ q£∏d ΩÉ©dG ô¡¶ŸG ≈∏Y ájPÉØæq dG ôKDƒJ
áeƒàμdG Qƒî°üdG
q ÉeCG .(31 OóY á≤«KƒdG ô¶fG) ±ÉØ÷G ™e ÉØq«μàeh GQOÉf »JÉÑqædG AÉ£¨dG ¿ƒμj
.(30 OóY á≤«KƒdG ô¶fG) ÉØ«ãc É«q JÉÑf AÉ£Z πª– »¡a Ú q£dG πãe AÉŸÉH á©Ñq °ûŸG
áHÓ°üdG
q

∂dPh äGAƒàqædGh ÜÉ°†¡dGh n∫ÉÑ÷G »∏eôq dG ôé◊Gh ¢ù∏μdG πãe áÑ∏°üdG
q Qƒî°üdG ¿ƒμJ
q -1
á«∏MÉ°ùdG
q ≥WÉæŸG ‘h .(32 OóY á≤«KƒdG ô¶fG) ìÉjôq dGh √É«ŸGÒKCÉJ πãe á«©«Ñ£dG πeGƒ©∏d É¡àehÉ≤Ã
(- hô≤«f - äGô°S - ábÈW) ¢SCGôq dG ¿ƒμJ
q
√òg ¿ƒμJ
q .áÑ∏°üdG
q Iôî°üdG
q øe ÌcCG ±Gô‚’G πeGƒ©H ôKCÉàJ »¡a áæ«q d Iôî°üdG
q ¿ƒμJ ÉeóæY -2
.Óãe Ú£dÉc ∫ƒ¡°ùdG IOÉY Qƒî°üdG

á«æÑdG
ìÉjôq dG √ÉéqJG Ö°ùM ácôq ëàŸG á«q ∏eôq dG ¿ÉÑãμdG ,πeôdG πãe á«q JÉàØdG á«æÑdG äGP Qƒî°üdG
q ¿ƒμJ
q
.(33 OóY á≤«KƒdG ô¶fG) á«∏MÉ°ùdG
q ≥WÉæŸG ‘ ¿Éé∏ÿG ¿ƒμJh
q
AÉŸG ÒKCÉJ

óYGƒ°üdG
q ¿ƒμJ
q ô°ùØf
q ∂dòHh ¿ƒHôμdG ó«°ùcCG ÊÉãH á∏ªq ÙG √É«ŸG ‘ ¿ÉHhqò∏d á∏HÉb Iôî°U ¢ù∏μdG
.á«q °ù∏μdG ∫ÉÑ÷G ‘ πcBÉàq dG ä’ÉM hCG QhɨŸG ‘ ∫RGƒæq dGh

49Documents similaires


ar scientific miracles in the quran and sunnah