Candidature BMOI Amiedesarts VF VM .pdfNom original: Candidature_BMOI_Amiedesarts-VF-VM.pdfTitre: Microsoft Word - Règlement 290212 FULL VM.docAuteur: Martin ALLINE

Ce document au format PDF 1.3 a été généré par Microsoft Word / Mac OS X 10.6.5 Quartz PDFContext, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 23/03/2012 à 15:54, depuis l'adresse IP 41.74.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 1653 fois.
Taille du document: 171 Ko (16 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


FIFANINANANA  «  BMOI  AMIE  DES  ARTS  »  
FITSIPIKY  NY  FIFANINANANA  
 

1. TENY  FAMPIDIRANA  

 
Ny  fifaninanana  mitondra  ny  anarana  hoe  «  BMOI  Amie  des  Arts  »  dia  karakarain’ny  banky  
BMOI    (izay  lazaina  etoana  ho  BMOI),  soloin’Andriamatoa  Alain  Ripert,  Tale  Jeneraly,  tena  sy  
manana  ny  foibeny  ao  amin’ny  Place  de  l’Indépendance,  BP  25  Bis  Antananarivo  101.  
Ny  fandraisana  anjara  dia  malalaka,  maimaim-­‐poana,  tsy  voatery  ividiananana  na  andoavana  
latsakemboka.  
Izany   dia   natokana   ho   an’ny   vatan-­‐dehilahy   na   ny   vatam-­‐behivavy,   izay   manaiky   feno  
amin’ny   alalan’ny   fisoratany   anarana   sy   ny   fandraisany   anjara   ka   tsy   afaka   hitondra   izany   eo  
amin’ny   fitsarana,   ny   andalana   rehetra   amin’izao   fitsipika   izao   izay   tsy   azony   hodiana   tsy  
fantatra  na  amin’ny  fotoana  na  toy  inona  na  inona.  
 
2. VONTOATIN’NY  FIFANINANANA  
 
Ny   kanto   dia   manana   toerana   ambony   eo   amin’ny   kolontsaina   malagasy.   Ny   hosodoko,   ny  
sary   sikotra   ary   ny   asa   fanaovan-­‐tsary   amin’ny   akampobeny   dia   sehatr’asa   ahitana  
mpanakanto   Malagasy,   endriny   na   matianina   manan-­‐talenta   tokoa.   Ny   BMOI   dia   maniry  
hanosika   azy   ireo   amin’ny   alalan’ny   fikarakarana   fifaninanana   miparitaka   eran’i  
Madagasikara   izay   ahafahany   mampiranty   ny   asa   tanany.   Mpitsara   nalaina   tamin’ireo  
matianina   sy   mpisolontenan’ny   tontolon’ny   Kanto   eto   Madagasikara   no   hifantina   ny   asa  
tanana  sy  ny  mpanakanto  mendrika  indrindra  amin’ny  fifaninanana.  
 
3. ZAVA-­‐KENDRENA  
 
BMOI   Amie   des   Arts   dia   mikendry   ny   hanosika   ny   mpanakanto   amin’ny   fanomezana   azy   ireo  
fampirantiana  sy  fisehoana  mivelatra  ho  hitam-­‐bahoaka  ary  fitaterana  amin’ny  haino  aman-­‐
jery   misy   lanjany.   Noho   izany   dia   ao   afovoan’i   Tana   no   hikarakarana   ny   fampirantiana,   ao  
amin’ny  Café  de  la  Gare,  mandritra  ny  9  andro  be  izao,  ny  4  hatramin’ny  12  mey  2012.  Ny  
mpanakanto   voafantina   handray   anjara   rehetra   dia   afaka   hiseho   amin’ny   haino   aman-­‐jery  
araka  ny  tatitra  izay  inian’ny  mpampita  vaovao  atao  amin’ny  fahitalavitra  na  amin’ny  onjam-­‐
peo   na   amin’ny   gazety   na   internet   tonga   manatrika   ny   fanokafana   ny   fampirantiana   sy   ny  
lanonana  fizarana  ny  loka  ary  tonga  mitsidika  mandritra  ny  andron’ny  fampirantiana.  Farany,  
ny  fandraisan’ny  mpanakanto  anjara  amin’ny  fifaninanana  dia  manome  zo  ny  BMOI  handika  
sy  hampiasa  ny  asany.  Ny  anaran’ny  mpanakanto  dia  holazaina  hatrany  eo  amin’ny  sarin’ny  
asa  tanana.  
 
Ny  fampirantiana  dia  natao  hanamorana  ny  fahazoan’ny  be  sy  ny  maro  miditra  an-­‐tsehatra  
eo  amin’ny  kolontsaina,  amin’ny  fahalalahan’ny  fandraisana  anjara  amin’ny  fifaninanana  sy  
ny   fitsidihana   ny   toerana   ampirantiana   ary   ireo   loka   nomanina   ho   an’ny   mpanakanto  
mendrika  indrindra.  
 
 
 
Siège  de  la  BMOI  Place  de  l’Indépendance  
BP  25  Bis  Antananarivo  101  
(261  20)  22  346  09  
amiedesarts@bmoi.mg  

 

4. FANDAMINANA  

Andininy  1  :  Sokajy  azo  andraisana  anjara  
Ny   mpitsara   ny   fifaninana   «   BMOI   Amie   des   Arts   »   no   hanendry   ireo   mendrika   indrindra  
amin’ny  sehatry  ny  sary  sikotra  sy  ny  zava-­‐kanto  mibolongana  na  3D,  sy  zava-­‐kanto  fijery  na  
fanehoana   an-­‐tsary   miendrika   hosodoko,   sary   amin’ny   penisilihazo,   lokorano,   pointe   noire,  
rangotra,  fitambarana  tsipika,  akora  naraikitra  ary  ny  zava-­‐bita  hafa  miendrika  2D.  
Ny  loko  dia  hozaraina  araka  ireto  sokajy  efatra  ireto:  
 
Sary  sikotra  sokajy  mpanakanto  matianina  
Sary  sikotra  section  mpanakanto  vao  misondrotra  
Fanehoana  an-­‐tsary  miendrika  2D  sy  hosodoko  sokajy  mpanakanto  matianina  
Fanehoana  an-­‐tsary  miendrika  2D  sy  hosodoko  sokajy  mpanakanto  vao  misondrotra  
 
Andininy  faha-­‐2  :  Fandraisana  anjara  
Mahazo   mandray   anjara   amin’ny   fifaninanana   ireo   mpanakanto   matianina   na   vao  
misondrotra  mahafeno  ny  fepetra  manaraka:  
-­‐ feno  18  taona  noho  mihoatra  
-­‐ monina  maharitra  eto  amin’ny  faritany  malagasy  
-­‐ mahatanteraka  ny  fepetra  fifantenana  sy  fandraisana  anjara  anatin’izao  fitsipika  izao    
 
Ny  mpandray  anjara  dia  mahazo  mifaninana  eo  amin’ny  sehatra  roa  miaraka,  ka  asa  tanana  3  
raha  be  indrindra  no  azo  ifaninanany.    
Mba   ahafahana   mifantina   azy   dieny   aty   am-­‐boalohany   dia   tsy   maintsy   mametraka   ny  
antontan-­‐taratasy   fandraisana   anjara   manaraka   ao   amin’ny   masoivoho   BMOI   akaiky  
indrindra  ireto  ny  mpanakanto:  
-­‐ andinin-­‐tsoratra  mahakasika  azy  
-­‐ sary   mitokana   sy   milokon’ny   asa   tanana   avy,   nalaina   tamin’ny   fakan-­‐tsary   (A5   raha  
kely  indrindra,  A4  raha  lehibe  indrindra)  sy  ny  andinin-­‐tsoratra  mombamomba  izany.  
Ny  isan’ny  asa  tanana  ampifaninanana  dia  voafetra  ho  3  (telo).  
 
Ny   antontan-­‐taratasy   feno   dia   tsy   maintsy   apetraka   anaty   valopy   mitondra   ny   soratra   hoe  
Fandraisana  anjara  BMOI  Amie  des  Arts  sy  ny  anaran’ny  mpandray  anjara.  
 
Raha   toa   ka   mampiaraka   asa   tanana   tena   izy   amin’ny   antontan-­‐taratasiny   ny   mpandray  
anjara  iray  dia    tsy  azo  tanana  ho  tompon’andraikitry  ny  fahatomombanan’ny  asa  tanana  sy  
miantoka  ny  famerenana  azy  aorian’ny  fifaninana  ny  BMOI.  
Ny   BMOI   dia   tsy   azon’ny   mpanakanto   iray   itakiana   sara-­‐pandraisan’anjara   noho   ny   nakana  
ny  sarin’ny  asa  tanana  na  ny  saran’ny  fandefasana  sy  ny  fitaterana  ny  antontan-­‐taratasy  sy  
ny  asa  tanana  na  ny  saran-­‐dalàna  nifamezivezen’ny  mpanakanto  sy  ny  sara-­‐ponenany.  
 
2-­‐1
Fomba  fifantenanana  
 
§ Ny   mpanakanto   iray   dia   lazaina   fa   «  matianina  »   rehefa   nandray  
anjara   tamina   fampirantiana   avo   lenta   2   farafahakeliny   noho  
Siège  de  la  BMOI  Place  de  l’Indépendance  
BP  25  Bis  Antananarivo  101  
(261  20)  22  346  09  
amiedesarts@bmoi.mg  

sady/na   nahazo   fitaterana   manan-­‐danja   tamin’ny   alalan’ny   haino  
aman-­‐jery  noho  sady/na  manao  izany  ho  asa  fivelomany.  
§ Ny   mpanakanto   iray   dia   lazaina   fa   «  endriny  »   na   «  vao  
misondrotra  »   rehefa   tsy   mbola   nandray   anjara   tamina  
fampirantiana  avo  lenta  mihitsy  noho  sady/na  manao  ny  asa  tanany    
ho  fivelomany.  
§ Fanehoana  an-­‐tsary  :  izay  fanehoana  an-­‐tsary  rehetra  miendrika  2D,  
raha   mahafeno   ny   refy   takian’ny   fifaninanana,   na   inona   ny   haitao  
nampiasaina   taminy,   ary   misy   vatany   azo   tsapain-­‐tanana.   Tsy  
voasokajy   ao   anatin’izany   ny   sary   rehetra   izay   natao   teo   amina  
“écran”   na   solosaina   kanefa   tsy   avoaka   amin’ny   taratasy   na   izay   sary  
nalaina   tamin’ny   fakan-­‐tsary   kanefa   tsy   arahina   fanazavana   ara-­‐
kanto.  
§ Sary  sikotra  :  izay  asa  tanana  rehetra  misy  lafy  3,  na  inona  na  inona  
ny   akora   na   ny   haitao   nampiasaina   taminy   ka   mahafeno   ny   refy  
takian’ny   fifaninana.   Tsy   voasokajy   ao   anatin’izany   ny   rafitra   na   «  
installations   »   tsy   azo   taterina   raha   tsy   mila   ny   fidiran’ny  
mpanakanto  an-­‐tsehatra.  
Ny  mpitsara  dia  masi-­‐mandidy  amin’ny  fanendrena  ny  sokajy  ifaninanan’ny  asa  tanana  iray  
na  ny  mpanakanto  iray  sy  amin’ny  vokatry  ny  fifaninanana.  
 
Ny   asa   tanana   voafantina   handray   anjara   dia   mbola   haranty   mba   ahafahana   mifantina   azy  
farany  sy  manendry  ireo  mendrika  indrindra.  
 
Andininy  faha-­‐3  :  Alimanaky  ny  fifaninanana  
BMOI  Amie  des  Arts  dia  hitsinjara  ao  anatin’ireto  dingana  manaraka  ireto  avy  :  
-­‐  Fiantsoana  ny  mpifaninana:  20  febroary  hatramin’ny  5  aprily  2012  
-­‐  Fifantenan’ny  mpitsara  ireo  mpandray  anjara:  11  aprily  2012  
-­‐  Fampiderana  voalohany  ny  asa  tanana  voafidy  handray  anjara:  3  mey  2012  
-­‐  Fampirantiana  ny  asa  tanana  voafidy  handray  anjara:  4  hatramin’ny  12  mey  2012  
-­‐  Fanendrena  ireo  mpandresy  5  voafidin’ny  mpitsara  sy  ny  mpitsidika:  10  mey  2012  amin’ny  
12  ora  
-­‐  Lanonana  fizarana  ny  lokan’ireo  mpandresy  5:  10  mey  
-­‐  Fampirantiana  maharitra  ireo  asa  tanana  nandray  anjara  rehetra:  14  mey  hatramin’ny  15  
jiona  2012  
 
Andininy  faha-­‐4  :  Fifantenanana  
Ny  mpanakanto  dia  hoantsoina  manokana  ka  tokony  hametraka  ny  asa  tanany  izay  voafidy  
handray   anjara   any   amin’ny   Café   de   la   Gare   ao   Antananarivo   ao   anatin’ny   fe-­‐potoana  
holazain’ny  BMOI  aminy  mandritra  ny  antso.    
Ireo  izay  mendrika  indrindra  amin’ireto  sokajy  4  manaraka  ireto  :  Loka  Sangany  Sikotra,  Loka  
Sangany   Fanaovan-­‐tsary   sy   hosodoko,   Loka   Fanantenana   Sikotra   ary   Loka   Fanantenana  
Fanaovan-­‐tsary  sy  hosodoko,  dia  hotendrena  amin’ny  alalan’ny  fifidianan’ny  mpitsara  sy  ny  
mpitsidika.  
 
Siège  de  la  BMOI  Place  de  l’Indépendance  
BP  25  Bis  Antananarivo  101  
(261  20)  22  346  09  
amiedesarts@bmoi.mg  

Mandritra   ny   fampirantiana   ireo   asa   tanana   voafidy   handray   anjara   dia   hametraka   lamina  
ahafahan’ny   mpitsidika   mifidy   ny   mpikarakara   amin’ny   alalan’ny   vato.   Ny   safidin’ny  
mpitsidika  voaisa  dia  hanan-­‐kery  ho  vato  iray  isaky  ny  sokajy  4  avy.  Ny  mpitsara  irery  ihany  
no  hanendry  ny  Loka  Manokana  “riran’ny  fo”.  
Ny  mpitsara  dia  omena  alalana  sy  fahalalahana  feno  handamina  ny  fifidianana  sy  handrindra  
ny  fizotry  ny  fizarana  ny  loka.  
Ny   safidy   dia   hotanana   mangina   ka   na   ny   mpitsara   na   ny   mpikarakara   dia   tsy   voatery  
hitatitra  na  hanamarina  ny  fanapa-­‐keviny.  
 
Andininy  faha-­‐5  :  Ny  mpandresy  
Ny   mpitsara   sy   ny   mpitsidika   tonga   nifidy   dia   hanendry   mpandresy   5   izay   hahazo   ny   loka  
manaraka  :  
 
§ Loka  Sangany  BMOI  izay  mankasitraka  ny  mpanakanto  matianina  ao  
amin’ny  sokajy  Fanehoana  an-­‐tsary  sy  hosodoko  :  
Hahazo  2  volana  hampiratiana  sy  hamarotana  ny  asa  tanany  miisa  10  
ao  amin’ny  masoivoho  BMOI  Succursale  sy  Prestige  ny  mpanakanto.  
 
§ Loka  Sangany  BMOI  izay  mankasitraka  ny  mpanakanto  matianina  ao  
amin’ny  sokajy  Sary  sikotra  :  
Hahazo  2  volana  hampiratiana  sy  hamarotana  ny  asa  tanany  miisa  10  
ao  amin’ny  masoivoho  BMOI  Succursale  sy  Prestige  ny  mpanakanto.  
 
§ Loka   Fanantenana   BMOI   izay   mankasitraka   ny   mpanakanto   vao  
misondrotra  ao  amin’ny  sokajy  Fanehoana  an-­‐tsary  sy  hosodoko  :  
Hahazo   tapakila   ahafahany   mividy   fitaovam-­‐piasana   matianina  
mitentina   Ar   1  000  000   (fetr’andro   haharetan’ny   tolotra   voamarika  
eo  amin’ny  tapakila)    
 
§ Loka   Fanantenana   BMOI   izay   mankasitraka   ny   mpanakanto   vao  
misondrotra  ao  amin’ny  sokajy  Sary  sikotra  :  
Hahazo   tapakila   ahafahany   mividy   fitaovam-­‐piasana   matianina  
mitentina   Ar   1  000  000   (fetr’andro   haharetan’ny   tolotra   voamarika  
eo  amin’ny  tapakila).  
   
§ Loka  Manokan’ny  mpitsara  izay  mankasitraka  ny  asa  tanana  nanaitra  
indrindra  ny  mpitsara  :  
Hahazo  1  volana  hampiratiana  sy  hamarotana  ny  asa  tanany  miisa  5  
ao  amin’ny  masoivoho  BMOI  Succursale  sy  Prestige  ny  mpanakanto
ary   3   erinandro   hampirantiana   ao   amin’ny   Alliance   Française   de  
Tananarive.   Ity   farany   dia   itakiana   ny   fanarahana   ny   fepetry   ny  
«  Commission   culturelle  »   ao   amin’ny   Alliance   Française   de  
Tananarive.  
 
Ny   mpanakanto   nahazo   loka   rehetra   dia   omena   fisehoana   amin’ny   haino   aman-­‐jery   ao  
anatin’ny  tatitra  inian’ny  mpampita  vaovao  atao  amin’izany.  
Siège  de  la  BMOI  Place  de  l’Indépendance  
BP  25  Bis  Antananarivo  101  
(261  20)  22  346  09  
amiedesarts@bmoi.mg  

Noho   izany   dia   mandao   ny   zony   eo   amin’ny   sariny   izy   ho   an’ny   fampiasana   rehetra  
mifandray   amin’ny   fanosehana   ny   fifaninanana   ao   aloha   na   ao   aorian’ny   fifaninanana,  
mandritra  ny  fotoana  tsy  voafetra  ary  eo  amin’ny  sehatra  iraisam-­‐pirenena.  
 
Andininy  faha-­‐6  :  Ny  asa  tanana  
Ny  asa  tanana  ao  amin’ny  sokajy  Fanehoana  an-­‐tsary  sy  hosodoko  dia  tsy  tokony  hihoatra  ny  
180  sentimetatra  ny  haavony  ary  90  sentimetatra  ny  sakany,  noho  sady  tsy  tokony  ho  latsaky  
ny  20  sentimetra  ny  haavony  ary  20  sentimetra  ny  sakany.  
Azo  asiana  lafitra  izany  na  dia  tsy  voatery  aza.  Tokony  hahaleo  tena  ny  asa  tanana  iray  ka  tsy  
ilàna   fikirakiran’ny   mpikarakara   hafa   ankoatry   ny   fametahana   mahazatra   amin’ny  
fampirantian.  Tsy  maintsy  arovana  ny  asa  tanana  amin’ny  alalan’ny  haitao  rehetra  mitahiry  
ny   fahatomombanany   (vernis   na   loko   fanaronana,   fixatifs   na   fitaovana   fampiraketana   na  
fiarovana  hafa)  
Ny  BMOI  dia  tsy  azo  tanana  ho  tompon’andraikitra  amin’ny  fahasimbana  mety  ateraky  ny  tsy  
fanajanan’ny   mpanakanto   ny   fepetra   mahazatra   fiarovana   ny   asa   tanana   mandritra   ny  
fitaterana  azy  eo  amin’ny  toerana  fampirantiana.    
   
Ny  asa  tanana  ao  amin’ny  sokajy  Sary  sikotra  dia  tsy  tokony  hihoatra  ny  120  sentimetatra  ny  
tava-­‐ivony   ary   90   sentimetatra   ny   haavony,   noho   sady   tsy   tokony   ho   latsaky   ny   3   sentimetra  
ny  haavony.  
Ny  asa  tanana  voafidy  handray  anjara  dia  tsy  maintsy  aterina  miaraka  amin’ny  fonosana  izay  
mitahiry   ny   fahatomombanany   mandritra   ny   fitaterana   azy   eo   amin’ny   toerana  
fampirantiana.    
Ny  BMOI  dia  tsy  azo  tanana  ho  tompon’andraikitra  amin’ny  fahasimbana  mety  ateraky  ny  tsy  
fanajanan’ny   mpanakanto   ny   fepetra   mahazatra   fiarovana   ny   asa   tanana   mandritra   ny  
fitaterana  azy  eo  amin’ny  toerana  fampirantiana.    
 
Ny  asa  tanana   dia   haranty  mandritra   ny   fotoana   natokana   ho   an’izany,  ny   BMOI   no   hiantoka  
ny  saran’ny  fanantonana  sy  ny  fanolorana.  
Ny   saran’ny   fandefasana,   sy   ny   fametrahana   ary   ny   fakana   ny   asa   tanana   dia   iantohan’ny  
mpanakanto   sy   eo   ambany   andraikiny   mandra-­‐pahatonga   ny   fotoana   anaovan’ny  
mpiandraikitra  voatendy  ao  amin’ny  BMOI  sonia  ny  taratasy  fametrahana.  
Ny  BMOI  dia  miala  ho  tompon’andraikitra  rehefa  vita  sonia  ny  taratasy  milaza  ny  nakan’ny  
mpanakanto  ny  asa  tanany.  
Rehefa   tapitra   ny   fampirantiana   mandritra   ny   fotoana   voafetra   ao   amin’ny   masoivoho   BMOI  
Succursale   sy   Prestige   dia   afaka   alain’ny   mpanakanto   ny   asa   tanany   ny   18   hatramin’ny   22  
jiona   2012.   Raha   tsy   manatanteraka   izany   izy   mandritra   io   fotoana   io   dia   tsy   miantoka   ny  
fahatomombanan’ny  asa  tanana  sy  ny  fitehirizana  izany  ny  BMOI.  
Ny   BMOI   dia   tsy   azo   tanana   ho   tompon’andraikitra   raha   misy   loza   mahazo   ny   asa   tanana  
iray.  
Na   amin’ny   fomba   toy   ny   ahoana   na   toy   ny   ahoana   dia   tsy   azon’ny   mpanakanto   atao   ny  
mitaky  zo  noho  ny  fahavoazana  ara-­‐moraly  na  ara-­‐barotra  mahazo  azy  raha  misy  ny  loza.  
Ny   atao   hoe   loza   dia   ny   fahasimban’ny   asa   tanana   tanteraka   na   izay   fahasimbana   rehetra  
manakana  ny  famarotana  izany.  
 
 
Siège  de  la  BMOI  Place  de  l’Indépendance  
BP  25  Bis  Antananarivo  101  
(261  20)  22  346  09  
amiedesarts@bmoi.mg  

6-­‐1

 

:  Fepetra  manokana  
Ny   asa   tanana   voafantina   handray   anjara   dia   tsy   maintsy   aterina   any  
amin’ny   adiresy   manaraka: Café   de   la   Gare,   Soarano,   Antananarivo  
101.   Ny   fotoana   hanaterana   izany   dia   holazaina   amin’ny  
mpanakanto   ao   aorian’ny   fifantenana   ny   asa   tanana.   Aorian’ny  
fifaninanana   dia   haranty   mandritra   ny   1   volana   ao   amin’ny  
masoivoho   BMOI   ny   asa   tanana   rehetra   izay   voafantina   handray  
anjara   rehetra,   na   ny   nahazo   loka   na   ny   tsy   nahazo.   Azon’ny  
mpanakanto   atao   ny   maka   izany   ny   18   hatramin’ny   22   jiona   2012.  
Rehefa   tapitra   io   fe-­‐potoana   io   dia   tsy   tompon’andraikitra   amin’ny  
fitehirizana  ny  asa  tanana  ny  BMOI.  
 
Ny  mpanakanto  izay  voafantina  handray  anjara  amin’ny  BMOI  Amie  
des   Arts   dia   manaiky   feno   sy   tanteraka   ny   andalana   rehetra   ao  
anatin’ny  fitsipika  ary  ny  fanapa-­‐kevitry  ny  ny  mpitsara  rehetra.  Tsy  
azony   atao   ny   manohitra   ny   fepetra   fizotry   ny   fifaninanana   sy   ny  
fandaminana   ary   ny   valin’ny   fifaninanana   rehefa   manao   sonia   sy  
manaiky  ny  takelaka  fandraisana  anjara.  
 
§ Ny   fametrahana   asa   tanana   iray   aorian’ny   fotoana   voafetry   ny  
fitsipika   dia   mamongatra   ny   fandraisan’anjara   tsy   misy   ady   varotra  
an’ny  mpanakanto  iray.  

6-­‐2
:  Zo  fandikana  sy  zo  eo  amin’ny  sary    
Ny   BMOI   dia   omen-­‐jo   amin’ny   alalan’ny   fandraisan’ny   mpanakanto   iray   anjara   amin’ny  
fifaninanana,  handika  sy  hampiasa  ny  sarin’ny  asa  tanany  rehetra  izay  voafantina  mandritra  
ny  fe-­‐potoana  sy  eo  amina  toerana  tsy  voafehy,  sy  amin’ny  karazana  lafika  izay  tsy  voafehy  
ny   bikany,   ny   habeny,   ny   velarany.   Ny   anaran’ny   mpanakanto   dia   holazaina   hatrany   eo  
amin’ny  sarin’ny  asa  tanana.  
Tsy  miantoka  ny  fampiasana  izay  mety  ataon’ny  olon-­‐kafa  ireo  fanehoana  ny  asa  tanana  ireo  
mandritra  io  fotoana  io  anefa  ny  BMOI.  
Ny   mpanakanto   izay   mandray   anjara   amin’ny   fifaninanana   ihany   koa   dia   manaiky   feno   ny  
fampiasana   ny   anarany,   ny   tarehy   amam-­‐bikany   amin’ny   sary   ary   ny   vontoatin’ny   taratasy  
fandraisany   anjara   izay   azo   ambara   malalaka,   mba   ho   fanosehana   ny   fifaninanana,   ka   tsy  
voafehy  ny  fe-­‐potoana  na  ny  toerana  izany.  
 
6-­‐3
 :  Zo  fividianana  
Ny  BMOI  dia  omen-­‐jo  hividy  am-­‐pahamehana  ny  asa  tanana  voafantina  handray  anjara.  
Ny  mpanakanto  dia  hamaritra  anatin’ny  antontan-­‐taratasy  fandraisana  anjara  ny  vidin’ny  asa  
tanana  izay  atolony.  
Ny  vidin’ny  asa  tanana  dia  tsy  tokony  hihoatra  ny  Ar  2  000  000  (roa  tapitrisa  ariary).  
Raha   tsy   voafaritry   ny   mpanakanto   izany   dia   afaka   hanaovan’ny   BMOI   tolo-­‐barotra   izay  
hofaritany  manokana  izy.    
Ny   BMOI   dia   tsy   voatery   hividy   asa   tanana   iray   mandray   anjara   amin’ny   fifaninanana,   very  
anefa  izany  fahafahana  izany  30  andro  aorian’ny  fifaninanana.  
Siège  de  la  BMOI  Place  de  l’Indépendance  
BP  25  Bis  Antananarivo  101  
(261  20)  22  346  09  
amiedesarts@bmoi.mg  

Raha  mividy  asa  tanana  iray  ny  BMOI  ao  anatin’ny  fifaninanana,  dia  mahazo  ny  fahafahana  
rehetra  mahakasika  ny  famerenana  ka  tsy  voafehin’ny  faritany  na  ny  fe-­‐potoana.  
 
5. TAKELAKA  FANDRAISANA  ANJARA  
 
*Tsy  azo  ambara  malalaka    
Anarana,  Fanampin’anarana  :  
Daty  nahaterahana  :  
Toerana  nahaterahana  :  
Asa  :  
Toeram-­‐piasana  :  
*  Toeram-­‐ponenana  na  adiresy  hafa:    
*  Laharan’ny  finday  (tsy  maintsy  asiana):    
 
Ianao  ve  :    
□  MATIHANINA            □  VAO  MISONDROTRA          
 
Sokajin’asa  tanana  tianao  ifaninanana  :    
□  HOSODOKO  SY  FANEHOANA  AN-­‐TSARY            □  SIKOTRA            
 
Mariho  ny  isan’ny  asa  tanana  atolotra  hofantenana  :    
 
 
Efa  nandray  anjara  tamina  fifaninanana  asa  tanana  ve  ianao?  
□  ENY            □  TSIA  
Raha  eny,  inona  izany  na  inona  avy  izy  ireo?  
 
 
Efa  nampiranty  ve  ianao?  
Raha  eny,  mariho  ny  toerana,  daty  ary  sehatra  sy  antony  nampirantiana:  
 
 
Efa  niseho  na  nadera  tamin’ny  haino  aman-­‐jery  ve  ianao  ?  
Raha  eny,  inona  no  anaran’ny  haino  aman-­‐jery  ary  inona  no  anton’izany?  
 
 
Ho   an’ny   asa   tanana   (3   raha   be   indrindra),   mamenoa   taratasy   natao   tamin’ny   solosaina  
ahitana  ny:  


Anaran’ny  asa  tanana  
Vanim-­‐potoana  nanaovana  azy  
Anaran’ny  mpanakanto  
Teknika  nampiasaina  
Refy  sy  lanjan’ny  asa  tanana  
Siège  de  la  BMOI  Place  de  l’Indépendance  
BP  25  Bis  Antananarivo  101  
(261  20)  22  346  09  
amiedesarts@bmoi.mg  

• Hafatra  tian’ny  mpanakanto  nampitaina  
• Vidin’ny  asa  tanana  
Asio   farafahakeliny   sary   iray   mazava   mirefy   A5   raha   kely   indrindra   ary   A4   raha   lehibe  
indrindra,  isaky  ny  asa  tanana.  
 
Mba   ahafahan’n   y   mpitsara   mamantatra   izay   manosika   anao,   valio   amin’ny   teny   frantsay  
ireto  fanontaniana  manaraka  ireto:  
Quelles  sont  mes  motivations  artistiques  (Inona  no  manosika  ahy  eo  amin’ny  kanto  ?)  
 
 
 
Comment  je  définis  mon  art  (ahoana  no  fomba  hamaritako  ny  asa  kantoko  ?)  
 
 
 
Quelles  sont  mes  sources  d’inspiration  (inona  avy  ireo  loharanon’aingam-­‐panahiko  ?)  
 
 
 
Qui  sont  mes  artistes  de  référence  dans  ma  catégorie  (Iza  avy  ireo  mpanakanto  mamiratra  
ao  anatin’ny  sokajy  misy  ahy  ?)  
 
 
 
Ny  fandraisana  anjara  amin’ny  fifaninanana  dia  voarara  ho  an’ny  mpiasan’ny  BMOI    
sy  ho  an’ny  mpitsara.  
 
Izaho  dia  manaiky  marina  fa  ny  andinin-­‐soratra  rehetra  dia  marina.  
Manaiky  aho  fa  namaky  ka  mahafantatra  ny  fepetra  rehetra  izay  ekeko  amin’ny  antontaliny  
sy  feno.  Miaraka  amin’ny  fandraisako  anjara  amin’ny  fifaninanana  dia  manaiky  sy  manome  
alalana   mahitsy   fa   azon’ny   BMOI   atao   ny   mampiasa   ny   anarako,   ny   mamerina   maneho  
amin’izay   endriny   anaovany   azy   ny   asa   tanako   mba   hanosehana   ny   fifaninanan,   izany   dia   tsy  
voafetra  anatin’ny  fotoana  n  any  toerana.  
 
Daty:    
Sonia   ialohavan’ny   soratanana   hoe   «  Manaiky   feno   ny   fitsipiky   ny   fifaninanana   BMOI   Amie  
des  Arts  aho»  

Siège  de  la  BMOI  Place  de  l’Indépendance  
BP  25  Bis  Antananarivo  101  
(261  20)  22  346  09  
amiedesarts@bmoi.mg  

CONCOURS  «  BMOI  AMIE  DES  ARTS  »  
REGLEMENT  DU  CONCOURS  
 

1. PRÉAMBULE  

 
Le  concours  intitulé  «  BMOI  Amie  des  Arts  »  est  organisé  par  la  Banque  BMOI  (désignée  dans  
le  présent  règlement  par  BMOI)  représentée    par  Monsieur  Alain  Ripert,  Directeur  Général,  
et  dont  le  siège  se  trouve  à  :  Place  de  l’Indépendance,  BP  25  Bis  Antananarivo  101.  
La   participation   est   libre,   gratuite,   sans   obligation   d’achat   ou   d’une   quelconque   adhésion   ou  
souscription.  
Elle  est  réservée  aux  personnes  physiques  qui,  de  part  leur  inscription  et  leur  participation  
acceptent  sans  réserve  et  sans  possibilité  de  recours  toutes  les  clauses  du  présent  règlement  
dont  elles  ne  peuvent  prétendre  à  aucun  moment  ignorer  l’existence.  
 
2. CONCEPT  DU  CONCOURS  
 
L’art   a   toujours   occupé   une   place   importante     dans   le   paysage   culturel   malagasy.   La  
peinture,  la  sculpture  et  les  arts  picturaux  en  général,  sont  des  domaines  dans  lesquels  les  
artistes   malgaches,   amateurs   ou   professionnels   excellent.   La   BMOI   désire   les   promouvoir   en  
organisant   un   concours   national   qui   leur   permettra   d’exposer   leurs   œuvres.   Un   jury  
composé   de   professionnels   et   de   personnes   représentatives   du   monde   de   l’Art   à  
Madagascar  sélectionnera  les  œuvres  et  les  artistes  gagnants  de  ce  concours.  
 
 
3. OBJECTIFS  
 
BMOI   Amie   des   Arts   a   pour   objectifs   de   promouvoir   les   artistes   en   leur   faisant   bénéficier  
d’un  accrochage  et  d’une  visibilité  très  large  auprès  du  public  ainsi  que  l’opportunité  d’une  
exposition   médiatique   importante.   A   cet   effet,   l’exposition   des   artistes   est   prévue   se   tenir  
dans  le  centre  de  Tana,  au  Café  de  la  gare  et  ce,  sur  une  durée  de  9  jours,  du  4  au  12  mai  
2012.   Les   artistes   nominés   bénéficieront   d’une   visibilité   médiatique   dans   la   limite   des  
reportages   accordés   par   les   supports   TV,   radio,   presse   et   internet   présents   lors   du  
vernissage,  de  l’exposition  en  soi  et  de  la  soirée  de  remise  de  prix.  Enfin,  la  participation  d’un  
artiste  au  concours  donne  à  la  BMOI  le  droit  de  reproduction  et  d’utilisation  de  son  œuvre.  
Le  nom  de  l’artiste  sera  systématiquement  mentionné  sur  l’image  de  l’œuvre.  
 
Les  expositions  seront  conçues  dans  la  perspective  de  favoriser  l’accès  à  la  culture  au  plus  
large   public   malgache,   vis-­‐à-­‐vis   non   seulement   du   caractère   libre   de   la   participation   au  
concours  et  de  la  visite  de  l’exposition  mais  aussi  des  dotations  prévues  pour  les  lauréats.    
 
 
4. ORGANISATION  
 
Art  1  :  catégories  de  participation  
Le   jury   du   concours   «  BMOI   Amie   des   Arts  »   désignera   les   gagnants   dans   le   domaine   de   la  
sculpture  et  autres  représentations  3D  et  les  arts  visuels  sous  la  forme  de  peinture,  dessin,  
Siège  de  la  BMOI  Place  de  l’Indépendance  
BP  25  Bis  Antananarivo  101  
(261  20)  22  346  09  
amiedesarts@bmoi.mg  

aquarelle,   pointe   noire,   gravure,   graphisme,   collage   et   autres   réalisations   en   2D.   Les  
récompenses  seront  attribuées  pour  quatre  catégories  :  
 
Sculpture  section  artiste  professionnel    
Sculpture  section  artiste  amateur  
Arts  visuels  2D  section  artiste  professionnel  
Arts  visuels  2D  section  artiste  amateur  
 
 
Art  2  :  Participation  
Peut   participer   à     ce   concours   tout   artiste   professionnel   ou   amateur   qui   remplit   les  
conditions  suivantes  :  
-­‐ avoir  plus  de  18  ans  
-­‐ résider  de  manière  permanente  sur  le  territoire  malgache  
-­‐ répondre  à  tous  les  critères  de  sélection  et  de  participation  du  présent  règlement    
Un  participant  peut  concourir  simultanément  dans  les  domaines  de  la  sculpture  et  des  arts  
visuels  dans  la  limite  de  3  œuvres  au  total.  
Pour   pouvoir   être   éventuellement   présélectionnés,   les   artistes   doivent   déposer   dans  
l’agence   BMOI   la   plus   proche   avant   le   5   avril   2012   leur   dossier   de   participation   qui  
comprend  :  
-­‐ La  fiche  de  renseignement  les  concernant  
-­‐ Une   photographie   individuelle   en   couleur   de   chaque   œuvre   (format   minimum   A5,  
maximum  A4)  et  la  fiche  de  renseignement  correspondante.  
Le  nombre  d’œuvres  présentées  est  limité  à  3    (trois).  
 
Le   dossier   complet   doit   être   déposé   dans   une   enveloppe   mentionnant   Candidature   BMOI  
Amie  des  Arts  ainsi  que  le  nom  du  participant.  
 
Dans  le  cas  où  un  participant  joindrait  une  œuvre  originale  à  son  dossier,  la  BMOI  ne  peut  
être  tenue  pour  responsable  de  l’intégrité  de  l’œuvre  et  ne  garantit  pas  sa  restitution  après  
le  concours.  
La  BMOI  ne  peut  en  aucun  cas  se  voir  réclamer  des  frais  de  participation  par  un  artiste  du  
fait  des  frais  engagés  pour  la  réalisation  des  frais  de  tirages  photographiques,  le  transport  du  
dossier  et  des  œuvres,  les  frais  de  déplacement  et  d’hébergement  des  artistes.  
 
2-­‐2
Critères  de  sélection  
 
§ Un  artiste  est  «  professionnel  »  quand  il    a  déjà  participé  à  au  moins  
deux   expositions   d’envergure   de   type   professionnel   et/ou   a   fait  
l’objet   d’une   couverture   médiatique   significative   et/ou   en   fait   son  
métier  principal.  
§ Un   artiste   est     «  amateur  »   quand   il     n’a   jamais   participé   à   une  
exposition  de  type  professionnel  et/ou  ne  vit  pas  de  son  art.  
§ Arts   Graphiques  :   Toute   représentation   en   2D,   dans   la   limite   du  
format   imposé   par   le   concours,   quelque   soit   la   technique   utilisée,  
sur   un   support   matériel.   Sont   exclus   les   images   réalisées   sur   un  
Siège  de  la  BMOI  Place  de  l’Indépendance  
BP  25  Bis  Antananarivo  101  
(261  20)  22  346  09  
amiedesarts@bmoi.mg  

écran  qui  ne  feraient  pas  l’objet  d’un  tirage  sur  papier  ainsi  que  les  
prises   de   vue   photographiques   qui   ne   font   pas   l’objet   d’une  
interprétation  artistique.  
§ Sculpture  :   Toute   œuvre   en   3   dimensions,   quelque   soit   la   matière   et  
la   technique   dans   la   limite   du   format   imposé   par   le   concours.   Sont  
exclus  les  «  installations  »  non  transportables  sans  l’intervention  de  
l’artiste.  
Le  jury  se  réserve  le  droit  de  déterminer  de  manière  souveraine  la  catégorie  dans  laquelle  
participera  une  œuvre  ou  un  artiste,  ainsi  que  les  résultats  finaux.  
 
Ces  œuvres  seront  exposées  pour  une  sélection  finale  qui  déterminera  les  gagnants  finaux.  
 
Art  3  :  Calendrier  du  concours  
BMOI  Amie  des  Arts  se  déroulera  en  plusieurs  étapes  :    
-­‐  Appel  à  candidature  :  20  février  au  5  avril  2012  
-­‐  Présélection  des  nominés  par  le  jury  :  11  avril  2012    
-­‐  Vernissage  de  l’exposition  des  nominés  :  3  mai  2012  
-­‐  Exposition  des  nominés  :  du  4  au  12  mai  2012  
-­‐  Désignation  des  5  lauréats  par  le  jury  :  10  mai  2012  à  12h  
-­‐  Soirée  de  remise  des  prix  des  5  lauréats  :  10  mai    
-­‐  Exposition  temporaire  de  toutes  les  œuvres  :  du  14  mai  au  15  juin  2012    
 
Art  4  :  Sélection  
Ces   artistes   seront   prévenus   individuellement   et   devront   venir   déposer   les   œuvres  
sélectionnées  au  Café  de  la  Gare  à  Antananarivo  dans  le  calendrier  imparti  par  la  BMOI  au  
moment  où  ils  seront  contactés.  
Les   lauréats   pour   chacune   des   4   catégories  suivantes:   Grand   Prix   Arts   graphiques   et  
Peinture,   Grand   Prix   Sculpture,   Prix   Espoir   Arts   graphiques   et   Peinture   et   Prix   Espoir  
Sculpture,  seront  désignés  par  le  vote  du  jury  et  du  public.    
 
Lors  de  l’exposition  des  œuvres  sélectionnées,  l’organisateur  mettra  en  place  une  procédure  
de  bulletin  de  vote  pour  le  public.  Après  dépouillement  de  ce  vote,  les  résultats  seront  pris  
en  compte  à  hauteur  d’une  voix  pour  chacune  des  4  catégories.  En  parallèle,  seul  le  jury  aura  
la  responsabilité  de  désigner  le  Prix  Spécial  «  coup  de  cœur  ».  
Le  jury  a  toute  possibilité  et  liberté  d’organiser  le  vote  et  d’en  déterminer  le  fonctionnement  
et  les  règles  d’attribution  des  prix.  
Le   vote   restera   secret   et   ni   les   membres   du   jury,   ni   l’organisateur   ne   seront   tenus   de  
rapporter  ou  de  justifier  leurs  décisions.  
 
Art  5  :  Les  gagnants  
Le  jury  et  le  public  désigneront  5  gagnants  qui  se  verront  attribuer  un  prix  :  
§ Grand   Prix   BMOI   qui   récompensera   l’artiste   professionnel   dans   le  
domaine  des  arts  graphiques  et  de  la  peinture:    
Il   bénéficiera   de   la   possibilité   d’une   Exposition-­‐vente   de   20   de   ses  
œuvres,   choisies   par   la   BMOI,   dans   les   agences   Succursale   et  
Prestige  pendant  2  mois.  
Siège  de  la  BMOI  Place  de  l’Indépendance  
BP  25  Bis  Antananarivo  101  
(261  20)  22  346  09  
amiedesarts@bmoi.mg  

 
§ Grand   Prix   BMOI   qui   récompense   l’artiste   professionnel   dans   le  
domaine  de  la  sculpture  :    
Il   bénéficiera   de   la   possibilité   d’une   Exposition-­‐vente   de   20   de   ses  
œuvres,   choisies   par   la   BMOI,   dans   les   agences   Succursale   et  
Prestige  pendant  2  mois.  
 
§ Grand   Prix   Espoir   BMOI   qui   prime   les   artistes   amateurs   dans   le  
domaine  de  la  peinture  :    
Il  recevra  un  Bon  d’achat  de  Ar  1  000  000  pour  du  matériel  artistique  
professionnel  (date  de  validité  indiqué  sur  le  bon).    
 
§ Grand   Prix   Espoir   BMOI   qui   prime   les   artistes   amateurs   dans   le  
domaine  de  la  sculpture  :    
Il  recevra  un  Bon  d’achat  de  Ar  1  000  000  pour  du  matériel  artistique  
professionnel  (date  de  validité  indiqué  sur  le  bon).  
 
§ Prix  Spécial  du  jury  qui  récompense  le  coup  de  cœur  du  jury  :    
Il   bénéficiera   de   la   possibilité   d’une   Exposition-­‐vente   de   10   de  ses  
œuvres,   choisies   par   la   BMOI   et   sous   validation   de   la   commission  
culturelle   de   l’Alliance   Française   de   Tananarive,   dans   les   agences  
Succursale   et   Prestige   pendant   2   mois   et   l’Alliance   Française   de  
Tananarive  pendant  3  semaines.  
 
Tous   les   artistes   primés   bénéficieront   d’une   visibilité   médiatique   dans   la   limite   des  
reportages  accordés  par  les  supports.  
A   ce   titre,   ils   cèdent   leur   droit   à   l’image   pour   toute   utilisation   liée   à   la   promotion   du  
concours   en   amont   et   après   l’évènement   sur   une   durée   indéterminée   et   au   niveau  
international.  
 
Art  6  :  Les  œuvres  
La   taille   des   œuvres   de   la   catégorie   Arts   Graphiques   ne   devra   pas   dépasser   180   cm   en  
hauteur  et  90  cm  en  largeur  et  ne  pas  être  inférieure  à  un  format  20X20  cm.  
Elles   pourront   être   encadrées   sans   que   cela   soit   une   obligation.   Elles   devront   être  
autonomes   dans   leur   présentation   et   ne   nécessiter   aucune   intervention   des   organisateurs  
pour  leur  exposition  à  part  l’accrochage  traditionnel.  Elles  devront  avoir  bénéficié  de  toutes  
les  protections  nécessaires  à  leur  intégrité  (vernis,  fixatifs  et  autres  protections).  
La   BMOI   ne   pourrait   être   tenue   pour   responsable   d’une   dégradation   qui   soit   le   fait   d’un  
manquement   de   l’artiste   aux   règles   de   l’art   en   matière   de   protection   des   œuvres   dans   le  
cadre  d’un  transport  vers  un  lieu  d’exposition.  
   
La  taille  des  œuvres  de  la  catégorie  Sculptures  ne  devra  pas  dépasser  120  cm  de  diamètre  et  
200  cm  en  hauteur  et  ne  devra  pas  être  inférieure  à  30  cm  de  hauteur.  
Les  œuvres  présélectionnées  devront  être  fournies  dans  un  emballage  qui  permettra  de  les  
transporter  jusqu’au  lieu  d’exposition  sans  risque  pour  leur  intégrité.  
Siège  de  la  BMOI  Place  de  l’Indépendance  
BP  25  Bis  Antananarivo  101  
(261  20)  22  346  09  
amiedesarts@bmoi.mg  

La   BMOI   ne   pourrait   être   tenue   pour   responsable   d’une   dégradation   qui   soit   le   fait   d’un  
manquement   de   l’artiste   aux   règles   de   l’art   en   matière   de   protection   des   œuvres   dans   le  
cadre  d’un  transport  vers  un  lieu  d’exposition.  
 
Les  œuvres  seront  exposées  lors  de  l’exposition  de  présentation,  la  BMOI  prendra  en  charge  
les  frais  d’accrochage  et  de  présentation.    
Les  frais  d’envoi,  de  dépôt  et  de  récupération  des  œuvres  seront  à  la  charge  de  l’artiste    et  
sous  sa  responsabilité  jusqu’à  la  signature  d’un  bon  de  dépôt  par  une  personne  autorisée  de  
la  BMOI.  
La   BMOI   dégagera   toute   responsabilité   à   la   signature   d’un   bon   de   restitution   signé   par  
l’artiste.  
A   l’issue   de   l’exposition   temporaire   dans   les   agences   BMOI   Succursale   et   Prestige,   l’artiste  
devra  récupérer  son  œuvre  entre  le  18  et  le  22  juin  2012.  A  défaut,  la  BMOI  décline  toute  
responsabilité  quant  à  l’intégrité  de  l’œuvre  et  sa  conservation.  
 
La  BMOI  ne  pourra  être  tenue  pour  responsable  en  cas  de  sinistre  constaté  sur  une  œuvre.    
En  aucun  cas  l’artiste  ne  pourra  se  prévaloir  d’un  préjudice  moral  ou  commercial  lors  d’un  
sinistre.  
Est   considéré   comme   sinistre,   la   destruction   totale   de   l’œuvre   ou   toute   altération   qui   en  
empêche  la  commercialisation.  
 
6-­‐4
:  Dispositions  particulières  
§ Après  leur  présélection  les  œuvres  originales  devront  être  déposées  
à  l’adresse  suivante  :  Café  de  la  Gare,  Soarano,  Antananarivo  101.  La  
date   sera   communiquée   aux   artistes   lors   de   la   sélection   des   œuvres.  
A   l’issue   du   concours,   les   œuvres   primées   et   non   primées   seront  
exposées   pendant   une   durée   de   1   mois   dans   les   agences   BMOI  
quelles   qu’elles   soient.   Elles   pourront   être   récupérées   par   l’artiste  
entre   le   18   et   le   22   juin   2012.   Une   fois   ce   délai   passé,   la   BMOI  
décline  toute  responsabilité  quant  à  la  conservation  de  ces  œuvres.  
 
§ En   étant   présélectionné   pour   concourir   à   BMOI   Amie   des   arts,  
l’artiste   doit   accepter   pleinement   et   entièrement   les   clauses   du  
règlement  et  des  décisions  rendus  par  le  jury.  Il  ne  devra  en  aucun  
cas   contester   les   conditions   de   déroulement,   d’organisation   et   les  
résultats   du   concours,   une   fois   le   bulletin   de   participation   signé   et  
accepté.  
 
§ Le   dépôt   d’une   œuvre   hors   des   délais   imposés   par   le   règlement  
élimine  d’office  le  participant  sans  recours  possible.  
 
6-­‐5
:  Droits  de  reproduction  et  droit  d’image  
La   BMOI   acquiert,   de   par   la   participation   de   l’artiste   au   présent   concours,   le   droit   de  
reproduction  et  d’utilisation  sur  les  œuvres  présélectionnées  pour  une  durée  indéterminée,  
sans   limitation   de   territoire,   sur   tous   supports   sans   limitation   de   forme,   de   format,   de  
cadrage.  Le  nom  de  l’artiste  sera  systématiquement  mentionné  sur  l’image  de  l’œuvre.  
Siège  de  la  BMOI  Place  de  l’Indépendance  
BP  25  Bis  Antananarivo  101  
(261  20)  22  346  09  
amiedesarts@bmoi.mg  

Toutefois   la   BMOI   décline   toute   responsabilité   pour   l’utilisation   qui   pourrait   être   faite   par  
des  tiers  des  reproductions  des  œuvres  pendant  cette  période.  
De   même,   de   par   sa   participation   au   présent   concours,   l’artiste   s’engage   à   autoriser  
l’utilisation   de   son   nom,   de   sa   représentation   physique   sous   forme   de   photographie   et   du  
contenu  du  dossier  de  participation  pour  ce  qui  concerne  les  données  non  confidentielles,  au  
titre  de  la  promotion  du  concours,  sans  limitation  de  durée  ni  de  territoire.    
 
6-­‐6
 :  Droits  d’achat  
La  BMOI  se  réserve  le  droit  prioritaire  d’acheter  les  œuvres  présélectionnées.    
L’artiste  mentionnera  dans  le  dossier  d’inscription  la  valeur  de  l’œuvre  qu’il  présente.  
Le  prix  estimé  des  œuvres  ne  pourra  dépasser    Ar  2  000  000  (deux  millions  d’Ariary).  
Dans   le   cas   où   l’artiste   n’aurait   pas   valorisé   son   œuvre,   la   BMOI   pourra   lui   faire   une  
proposition  d’achat  à  un  prix  qu’elle  déterminera.    
La   BMOI,   dans   ce   concours   n’est   pas   tenue   d’acheter   une   œuvre,   elle   perdra   son   droit   de  
préemption  30  jours  après  la  fin  du  concours.  
En   achetant   une   œuvre   dans   le   cadre   de   ce   concours,   la   BMOI   en   acquiert   également   les  
droits  de  reproduction  sans  limitation  de  territoire  ni  de  durée.    
 
 
5. BULLETIN  DE  PARTICIPATION  
 
*Données  confidentielles  
Nom,  Prénom  :  
Date  de  naissance  :  
Lieu  de  naissance  :  
Profession  :  
Adresse  professionnelle  :  
*Autre  adresse  :  
*Téléphone  (obligatoire)  :  
 
Êtes-­‐vous  :  
□  PROFESSIONNEL            □  AMATEUR            
 
Domaine  d’art  pour  laquelle  vous  désirez  concourir  :  

□  ARTS  GRAPHIQUES            □  SCULPTURE            

 
Précisez  le  nombre  d’œuvres  présentées  pour  la  présélection  :    
 
Avez-­‐  vous  déjà  participé  à  un  concours  ?  
□  OUI            □  NON  
Si  oui,  lequel  ou  lesquels  ?  
 
 
 
 
Siège  de  la  BMOI  Place  de  l’Indépendance  
BP  25  Bis  Antananarivo  101  
(261  20)  22  346  09  
amiedesarts@bmoi.mg  

Avez-­‐  vous  déjà  exposé  ?  
Si  oui,  lieux  d’exposition  date  et  circonstances  :  
 
 
Avez-­‐  vous  déjà  fait  l’objet  d’une  couverture  médiatique  ?  
Si  oui,  quel  support  et  quel  en  était  l’objet  ?  
 
 
Pour  chaque  œuvre  (3  au  maximum),  remplir  une  fiche  dactylographiée  précisant:  
• son  titre  
• sa  date  d’exécution  
• le  nom  de  l’auteur  
• la  technique  employée    
• les  dimensions  et/ou  le  poids  de  l’œuvre  
• Le  message  que  l’artiste  a  voulu  faire  passer  
• le  prix  de  vente  souhaité  de  l’œuvre  
Ajouter  au  moins  une  photo  nette  de  chaque  œuvre  de  taille  A5  minimum  A4  maximum.    
 
Afin   que   le   jury   puisse   apprécier   votre   motivation,   merci   de   remplir,   en   français,   le  
questionnaire  suivant:  
Quelles  sont  mes  motivations  artistiques  
 
 
 
Comment  je  définis  mon  art  
 
 
 
Quelles  sont  mes  sources  d’inspiration  
 
 
 
Qui  sont  mes  artistes  de  référence  dans  ma  catégorie  
 
 
 
La  participation  à  l’exposition  est  interdite  aux  agents  de  la  BMOI    ainsi  qu’aux  membres  
du  jury.  
 
J’atteste  sur  l’honneur  que  l’ensemble  des  informations  est  exacte.  
Je   reconnais   avoir   effectivement   lu   et   pris   connaissance   de   l'ensemble   des   conditions  
auxquelles   j'adhère   totalement   et   sans   réserve.   Suite   à   ma   participation   au   concours,   je  
consens   et   autorise   expressément   la   BMOI   à   l'utilisation   de   mon   nom,   à   toute  
Siège  de  la  BMOI  Place  de  l’Indépendance  
BP  25  Bis  Antananarivo  101  
(261  20)  22  346  09  
amiedesarts@bmoi.mg  

représentation   physique   sous   quelque   forme   que   ce   soit   de   mon   œuvre   au   titre   de   la  
promotion  du  concours,  sans  limitation  de  durée  ni  de  territoire.  
 
Date  :    
Signature   précédé   de   la   mention   manuscrite   «j’accepte   sans   réserve   le   règlement   du  
concours  BMOI  Amie  des  Arts    »  
 

Siège  de  la  BMOI  Place  de  l’Indépendance  
BP  25  Bis  Antananarivo  101  
(261  20)  22  346  09  
amiedesarts@bmoi.mg  


Aperçu du document Candidature_BMOI_Amiedesarts-VF-VM.pdf - page 1/16

 
Candidature_BMOI_Amiedesarts-VF-VM.pdf - page 3/16
Candidature_BMOI_Amiedesarts-VF-VM.pdf - page 4/16
Candidature_BMOI_Amiedesarts-VF-VM.pdf - page 5/16
Candidature_BMOI_Amiedesarts-VF-VM.pdf - page 6/16
 
Télécharger le fichier (PDF)


Télécharger
Formats alternatifs: ZIP TexteDocuments similaires


candidature bmoi amiedesarts vf vm
programme 6e forum international des caravanes
reglement radios 2016 vm
madagascar prsp malagasy
reglement concours mariage des enfants vm
im9 version malgache

Sur le même sujet..
🚀  Page générée en 0.012s