Candidature BMOI Amiedesarts VF VM.pdf


Aperçu du fichier PDF candidature-bmoi-amiedesarts-vf-vm.pdf - page 5/16

Page 1...3 4 56716Aperçu texte


Noho   izany   dia   mandao   ny   zony   eo   amin’ny   sariny   izy   ho   an’ny   fampiasana   rehetra  
mifandray   amin’ny   fanosehana   ny   fifaninanana   ao   aloha   na   ao   aorian’ny   fifaninanana,  
mandritra  ny  fotoana  tsy  voafetra  ary  eo  amin’ny  sehatra  iraisam-­‐pirenena.  
 
Andininy  faha-­‐6  :  Ny  asa  tanana  
Ny  asa  tanana  ao  amin’ny  sokajy  Fanehoana  an-­‐tsary  sy  hosodoko  dia  tsy  tokony  hihoatra  ny  
180  sentimetatra  ny  haavony  ary  90  sentimetatra  ny  sakany,  noho  sady  tsy  tokony  ho  latsaky  
ny  20  sentimetra  ny  haavony  ary  20  sentimetra  ny  sakany.  
Azo  asiana  lafitra  izany  na  dia  tsy  voatery  aza.  Tokony  hahaleo  tena  ny  asa  tanana  iray  ka  tsy  
ilàna   fikirakiran’ny   mpikarakara   hafa   ankoatry   ny   fametahana   mahazatra   amin’ny  
fampirantian.  Tsy  maintsy  arovana  ny  asa  tanana  amin’ny  alalan’ny  haitao  rehetra  mitahiry  
ny   fahatomombanany   (vernis   na   loko   fanaronana,   fixatifs   na   fitaovana   fampiraketana   na  
fiarovana  hafa)  
Ny  BMOI  dia  tsy  azo  tanana  ho  tompon’andraikitra  amin’ny  fahasimbana  mety  ateraky  ny  tsy  
fanajanan’ny   mpanakanto   ny   fepetra   mahazatra   fiarovana   ny   asa   tanana   mandritra   ny  
fitaterana  azy  eo  amin’ny  toerana  fampirantiana.    
   
Ny  asa  tanana  ao  amin’ny  sokajy  Sary  sikotra  dia  tsy  tokony  hihoatra  ny  120  sentimetatra  ny  
tava-­‐ivony   ary   90   sentimetatra   ny   haavony,   noho   sady   tsy   tokony   ho   latsaky   ny   3   sentimetra  
ny  haavony.  
Ny  asa  tanana  voafidy  handray  anjara  dia  tsy  maintsy  aterina  miaraka  amin’ny  fonosana  izay  
mitahiry   ny   fahatomombanany   mandritra   ny   fitaterana   azy   eo   amin’ny   toerana  
fampirantiana.    
Ny  BMOI  dia  tsy  azo  tanana  ho  tompon’andraikitra  amin’ny  fahasimbana  mety  ateraky  ny  tsy  
fanajanan’ny   mpanakanto   ny   fepetra   mahazatra   fiarovana   ny   asa   tanana   mandritra   ny  
fitaterana  azy  eo  amin’ny  toerana  fampirantiana.    
 
Ny  asa  tanana   dia   haranty  mandritra   ny   fotoana   natokana   ho   an’izany,  ny   BMOI   no   hiantoka  
ny  saran’ny  fanantonana  sy  ny  fanolorana.  
Ny   saran’ny   fandefasana,   sy   ny   fametrahana   ary   ny   fakana   ny   asa   tanana   dia   iantohan’ny  
mpanakanto   sy   eo   ambany   andraikiny   mandra-­‐pahatonga   ny   fotoana   anaovan’ny  
mpiandraikitra  voatendy  ao  amin’ny  BMOI  sonia  ny  taratasy  fametrahana.  
Ny  BMOI  dia  miala  ho  tompon’andraikitra  rehefa  vita  sonia  ny  taratasy  milaza  ny  nakan’ny  
mpanakanto  ny  asa  tanany.  
Rehefa   tapitra   ny   fampirantiana   mandritra   ny   fotoana   voafetra   ao   amin’ny   masoivoho   BMOI  
Succursale   sy   Prestige   dia   afaka   alain’ny   mpanakanto   ny   asa   tanany   ny   18   hatramin’ny   22  
jiona   2012.   Raha   tsy   manatanteraka   izany   izy   mandritra   io   fotoana   io   dia   tsy   miantoka   ny  
fahatomombanan’ny  asa  tanana  sy  ny  fitehirizana  izany  ny  BMOI.  
Ny   BMOI   dia   tsy   azo   tanana   ho   tompon’andraikitra   raha   misy   loza   mahazo   ny   asa   tanana  
iray.  
Na   amin’ny   fomba   toy   ny   ahoana   na   toy   ny   ahoana   dia   tsy   azon’ny   mpanakanto   atao   ny  
mitaky  zo  noho  ny  fahavoazana  ara-­‐moraly  na  ara-­‐barotra  mahazo  azy  raha  misy  ny  loza.  
Ny   atao   hoe   loza   dia   ny   fahasimban’ny   asa   tanana   tanteraka   na   izay   fahasimbana   rehetra  
manakana  ny  famarotana  izany.  
 
 
Siège  de  la  BMOI  Place  de  l’Indépendance  
BP  25  Bis  Antananarivo  101  
(261  20)  22  346  09  
amiedesarts@bmoi.mg