Candidature BMOI Amiedesarts VF VM.pdf


Aperçu du fichier PDF candidature-bmoi-amiedesarts-vf-vm.pdf - page 6/16

Page 1...4 5 67816Aperçu texte


6-­‐1

 

:  Fepetra  manokana  
Ny   asa   tanana   voafantina   handray   anjara   dia   tsy   maintsy   aterina   any  
amin’ny   adiresy   manaraka: Café   de   la   Gare,   Soarano,   Antananarivo  
101.   Ny   fotoana   hanaterana   izany   dia   holazaina   amin’ny  
mpanakanto   ao   aorian’ny   fifantenana   ny   asa   tanana.   Aorian’ny  
fifaninanana   dia   haranty   mandritra   ny   1   volana   ao   amin’ny  
masoivoho   BMOI   ny   asa   tanana   rehetra   izay   voafantina   handray  
anjara   rehetra,   na   ny   nahazo   loka   na   ny   tsy   nahazo.   Azon’ny  
mpanakanto   atao   ny   maka   izany   ny   18   hatramin’ny   22   jiona   2012.  
Rehefa   tapitra   io   fe-­‐potoana   io   dia   tsy   tompon’andraikitra   amin’ny  
fitehirizana  ny  asa  tanana  ny  BMOI.  
 
Ny  mpanakanto  izay  voafantina  handray  anjara  amin’ny  BMOI  Amie  
des   Arts   dia   manaiky   feno   sy   tanteraka   ny   andalana   rehetra   ao  
anatin’ny  fitsipika  ary  ny  fanapa-­‐kevitry  ny  ny  mpitsara  rehetra.  Tsy  
azony   atao   ny   manohitra   ny   fepetra   fizotry   ny   fifaninanana   sy   ny  
fandaminana   ary   ny   valin’ny   fifaninanana   rehefa   manao   sonia   sy  
manaiky  ny  takelaka  fandraisana  anjara.  
 
§ Ny   fametrahana   asa   tanana   iray   aorian’ny   fotoana   voafetry   ny  
fitsipika   dia   mamongatra   ny   fandraisan’anjara   tsy   misy   ady   varotra  
an’ny  mpanakanto  iray.  

6-­‐2
:  Zo  fandikana  sy  zo  eo  amin’ny  sary    
Ny   BMOI   dia   omen-­‐jo   amin’ny   alalan’ny   fandraisan’ny   mpanakanto   iray   anjara   amin’ny  
fifaninanana,  handika  sy  hampiasa  ny  sarin’ny  asa  tanany  rehetra  izay  voafantina  mandritra  
ny  fe-­‐potoana  sy  eo  amina  toerana  tsy  voafehy,  sy  amin’ny  karazana  lafika  izay  tsy  voafehy  
ny   bikany,   ny   habeny,   ny   velarany.   Ny   anaran’ny   mpanakanto   dia   holazaina   hatrany   eo  
amin’ny  sarin’ny  asa  tanana.  
Tsy  miantoka  ny  fampiasana  izay  mety  ataon’ny  olon-­‐kafa  ireo  fanehoana  ny  asa  tanana  ireo  
mandritra  io  fotoana  io  anefa  ny  BMOI.  
Ny   mpanakanto   izay   mandray   anjara   amin’ny   fifaninanana   ihany   koa   dia   manaiky   feno   ny  
fampiasana   ny   anarany,   ny   tarehy   amam-­‐bikany   amin’ny   sary   ary   ny   vontoatin’ny   taratasy  
fandraisany   anjara   izay   azo   ambara   malalaka,   mba   ho   fanosehana   ny   fifaninanana,   ka   tsy  
voafehy  ny  fe-­‐potoana  na  ny  toerana  izany.  
 
6-­‐3
 :  Zo  fividianana  
Ny  BMOI  dia  omen-­‐jo  hividy  am-­‐pahamehana  ny  asa  tanana  voafantina  handray  anjara.  
Ny  mpanakanto  dia  hamaritra  anatin’ny  antontan-­‐taratasy  fandraisana  anjara  ny  vidin’ny  asa  
tanana  izay  atolony.  
Ny  vidin’ny  asa  tanana  dia  tsy  tokony  hihoatra  ny  Ar  2  000  000  (roa  tapitrisa  ariary).  
Raha   tsy   voafaritry   ny   mpanakanto   izany   dia   afaka   hanaovan’ny   BMOI   tolo-­‐barotra   izay  
hofaritany  manokana  izy.    
Ny   BMOI   dia   tsy   voatery   hividy   asa   tanana   iray   mandray   anjara   amin’ny   fifaninanana,   very  
anefa  izany  fahafahana  izany  30  andro  aorian’ny  fifaninanana.  
Siège  de  la  BMOI  Place  de  l’Indépendance  
BP  25  Bis  Antananarivo  101  
(261  20)  22  346  09  
amiedesarts@bmoi.mg