INRIC Rapport final .pdfNom original: INRIC Rapport final.pdfTitre: rapport finial23.inddAuteur: AsmaG

Ce document au format PDF 1.5 a été généré par PScript5.dll Version 5.2.2 / Acrobat Distiller 10.0.0 (Windows), et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 30/04/2012 à 14:21, depuis l'adresse IP 158.109.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 828 fois.
Taille du document: 57.4 Mo (370 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


ϝΎλΗϻ΍ϭ ϡϼϋϹ΍ ΡϼλϹ Δϳϧρϭϟ΍ Δ΋ϳϬϟ΍ ˯Ύοϋ΃ Δϣ΋Ύϗ
α˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϳ΋έϟ΍
ϱΩϳΑόϟ΍ ϝΎϣϛ
Δϳ ˷έΣ ϝϭΣ ΕΎϣϭϠόϣϟ΍ ϝΩΎΑΗϟ Δ˷ϳϟϭΩϟ΍ ΔϛΑηϟ΍ϭ (CPJ) ϥϳϳϔΣλϟ΍ ΔϳΎϣΣ ΔϧΟϟ ϯΩϟ ϕΑΎγ έΎηΗγϣ ˬϲϔΣλ
˷
ΔϣυϧϣΑ
ΎϳϘϳέϓ· ϝΎϣηϭ ργϭϷ΍ ϕέηϟ΍ ϲϓ ϥΎγϧϹ΍ ϕϭϘΣ ϰϠϋ ΔϳΑέΗϟ΍ ΞϣΎϧέΑϟ ϕΑΎγ ϕγϧϣϭ (IFEX) έϳΑόΗϟ΍
(AI) Δ˷ϳϟϭΩϟ΍ ϭϔόϟ΍

˯Ύ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰οϋϷ΍
ϱέϭϐΑϟ΍ ϲΟΎϧ
ϥϳϳγϧϭΗϟ΍ ϥϳϳϔΣλϠϟ Δ˷ϳϧρϭϟ΍ ΔΑΎϘϧϠϟ ϕΑΎγ αϳ΋έϭ ϲϔΣλ
ϱΩϳόγϟ΍ Δϳο΍έ
αϧϭΗΑ (BBC) Δ˷ϳϧΎρϳέΑϟ΍ Δϋ΍ΫϹ΍ Δ΋ϳϫ Ξϣ΍έΑ ΔϘγϧϣϭ Δ˷ϳϔΣλ
ϲγϭϧγϟ΍ ϡΎηϫ
˷ ϯΩϟ έΎηΗγϣϭ ϲϔΣλ
( Article 19) "19 ΓΩΎϣϟ΍" Δϣυϧϣ
ϲϓΎϛϟ΍ Ύοέ
« kapitalis » ΓΩϳέΟ έϳΩϣϭ ϝ˷ ϘΗγϣ ϲϔΣλ
ϭϛΎϛη έϳηΑ ΩϣΣϣ
έϳΗγϧϣϟ΍ Δϋ΍ΫΈΑ ϲϔΣλ
Ι΍έΣ ϲΣΗϓ
ϡϼϋϹ΍ϭ ΔϓΎϘΛϠϟ ΔϣΎόϟ΍ ΔΑΎϘϧϟ΍ ϭοϋϭ ϕΑΎγ ϡΎϋ ΏΗΎϛ
ΔΧϳϭη ϲΑέόϟ΍
έΎΑΧϹ΍ ϡϭϠϋϭ ΔϓΎΣ˷λϟ΍ ΩϬόϣΑ ΫΎΗγ΃
ϭϧϛ ϡϭΛϠϛ
ϥϳϳγϧϭΗϟ΍ ΓΎοϘϟ΍ Δ˷ϳόϣΟ Δγϳ΋έϭ ΔϳοΎϗ

°ƒ°ƀřƃ¦ ®¦®ŵ¤ Ƒż ÀÂƆƋœŪƆƃ¦°ƒ°ƀřƃ¦ ®¦®ŵ¤ Ƒż ½°œŬ
©¯±§Ã ±ƔŮŗ ™
ůƔŸŬƅ§ řƔŲ§± ™
ÀŬŕƁ ÀƔ± ™
ƓŗŕŸŮƅ§ ÁŬÃŬ ™
řŦƔÃŮ Ɠŗ±Ÿƅ§ ™
ůƔŗŸƅ§ ¿ŕƈƄ ™
¼Ɣ·ƅ Áŗ Ƒſ·Űƈ ™
©±ŬƄÃŗ ©±¯ŕƊ ™
ƓŬÃƊŬƅ§ ÀŕŮƍ ™

¨®ŵœŪƆŕ
¨ÃƂŸƔ ½ƔžÃś ™
±Ãŗƅ§ ©¯Ɣƈţ ™
Åç²Ɣţƅ§ ÀƔ±Ƅƅ§ ¯ŗŷ ™
Ɠś§±Ãſƅ§ ¼Ɣ·Ɔƅ§ ¯ŗŷ ™
Åç±ŲŦƅ§ ¾ƅŕƈ ™
½ÃŮƂŮ ²Ÿƈ ™
űƈŸƅ§ ¡ƜŠƊ ™
ƓƊÃƔţ ¯Ɣƅà ™
ƓśŕſƊƅ§ ¯Ɣƅà ™Δ˰˰˰˰˰˰˰˰ΌρϮ˰˰˰˰˰˰Η

ÁƔ¯ŗŕŸƅ§ ÁƔ² ¿§±ƊŠƅ§ ¯Ǝŷ Ɠž řžŕţŰƅ§ ƑƆŷ Á§Ã¯Ÿƅ§ ±ŕŝƕ ƜƔƆţśÃ ŕſƔŰÃś ±Ɣ±Ƃśƅ§ §°ƍ ªŕţſŰ ¿ƈţś
±ŕƈ¯ Áƈ Á§Ã¯Ÿƅ§ §°ƍ ƌſÌƆŦ ŕƈ Ãţƈà ÀƜŷƙ§ ­ƜŰ¥ ¿Š£ Áƈ ªŕƔŰÃśÃ (2011 -1987) ƓƆŷ Áŗ
.řƔŬƊÃśƅ§ řžŕţŰƅ§
Ì ťƔ±ŕś Ɠž ¿Ɣŝƈ ŕƎƅ ½ŗŬƔ Àƅ ŕƎśŕƔƁƜŦ£Ã řƔſţŰƅ§ řƊƎƈƅŕŗ ±§±Ų£Ã řƔƈƜŷƙ§ ªŕŬŬ¤ƈƅŕŗ
¡ÃŲƅ§ ž2011 ƓſƊ੠14 Ɠž "©ŕƔţƅ§ ©¯§±¥" ©±Ãŝ ­ŕŠƊ Ƌ¯§¯ŷƙ ¿ƔŗŬƅ§ ¯ÌƎƈ Å°ƅ§ ž±Ɣ±Ƃśƅ§ ƓƂƆƔ ŕƈƄ
Áŕƈ±ţƅ Àŕ¸Ɗƅ§ ŕƎƔƅ¥ ōŠƅ Ɠśƅ§ ±œŕƈŲƅ§ ¡§±Ůà ¨Ɣƍ±śƅ§Ã ¿ƔƆŲśƅ§ ¨ƔƅŕŬ£Ã ±ŕŰţƅ§Ã ±Ɣƈ¯śƅ§ ¿œŕŬà ƑśŮ ƑƆŷ
.ƌœŕƊŗ£Ã ƌśŕƊŗƅ ¿Ųž£ ¿ŗƂśŬƈà řƈƔ±Ƅ ©ŕƔţ ÁƔƈōś ƑƆŷ Ƌ¯ŷŕŬś ©±ţ
Ì řžŕţŰ Ɠž ƌÌƂţ Áƈ ƓŬƊÃśƅ§ ¨ŸŮƅ§
Ɠ·§±ƂƈƔ¯ Àŕ¸Ɗ ¿Ì ¸ Ɠž Ìƛ¥ ÀƅŕŸƅ§ ¨ÃŸŮ Áƈ ¨ŸŮ ÅƗ ¿Ųž£ ¿ŗƂśŬƈà ÀƔ±Ƅ ´Ɣŷ ÁƔƈōś ÁƄƈƔ ƛÃ
ªŕŬŬ¤ƈ ŕƎśŕƊÃƄƈ
Ì řžŕţŰ ƌŬ±ţśÃ ¿Ì ƂśŬƈ ¡ŕŲƁ ƌƔƈţƔ
Ì ÁƔŗ Áƈ ž±ƔŗŸśƅ§ řƔ±ţƅ řƔƅïƅ§ ±ƔƔŕŸƈƅŕŗ řƈ²śƆƈà ©±ţ
Ɠž ƑŮŦś ƛà ÀƎƆŻŕŮƈà ÁƔƊ·§Ãƈƅ§ ªŕŸÌƆ·ś ³ƄŸś řÌƆƂśŬƈ řƔƈÃƈŷ řƔƈƜŷ¥
.Ƌ°ÃſƊ ÁŕƄ ŕƈƎƈ Àœƛ řƈÃƅ ½ţƅ§
Ì
ƑƆŷ 2011 ³±ŕƈ ±ƎŮ Ɠž ŕƎƆƈŷ řƔ§¯ŗ °Ɗƈ ¿ŕŰśƛ§Ã ÀƜŷƙ§ ­ƜŰƙ řƔƊ·Ãƅ§ řœƔƎƅ§ ªŰ±ţ ¯ƁÃ
ªŕƔ¯ţśƅ§ ¯Ű±Ã ƌśŕƔŰÃŰŦà ƓŬƊÃśƅ§ ÀƜŷƙ§ ŶƁ§Ã µƔŦŮś řƅÃŕţƈ Ƒƅ¥ ªŸŬž .­Ãśſƈà ƓƄ±ŕŮś ´ƈś ¹ŕŗś¥
řƔ±ţ ÀƔƂŗ ŕƎƊŕƈƔŐŗ řžÃ±Ÿƈƅ§ řŰŕŦà řƔƊŸƈƅ§ ¼§±·Ɨ§ ¯Ɣ¯ŷ Ŷƈ ÁÃŕŸśƅŕŗ Ƌ±Ɣ÷ś ½ŕž¢ ¼§±ŮśŬ§Ã ŕƎƎŠ§ÃƔ Ɠśƅ§
.ÀƔƂƅ§ Ƌ°ƍ ©±ŰƊƅ ¯§¯ŗśŬƛ§ Àŕƈ£ ŕƍ¯ÃƈŰŗà ŕƎśƛŕŲƊŗà ŕƎƊŷ ŕƎŷŕž¯ŗà ƌśƔ¯¯ŸśÃ ÀƜŷƙ§
řŰŕŦ
řƔ·§±ƂƈƔ¯ƅ§ ¿Ã¯ƅ§ Áƈ ¯Ɣ¯Ÿƅ§ ¨±ŕŠś Áƈ ©¯ŕſśŬƛ§ ƑƆŷ řœƔƎƅ§ ªŰ±ţ ž¾ƅ° Ƒƅ¥ řžŕŲƙŕŗÃ
Ì
³Ŭ£ ƑƆŷ ŕƎƅŕŰś§Ã ŕƎƈƜŷ¥ ¿œŕŬà ¡ŕƊŗ ª¯ŕŷ£Ã ¯§¯ŗśŬƛ§ Áƈ řƔŲŕƈƅ§ řŸŗ±Ɨ§ ¯ÃƂŸƅ§ Ɠž ª±±ţś
Ì Ɠśƅ§ ¾Ɔś
.¿ŕżś±ŗƅ§Ã ŕƔƊŕŗŬ§Ãǔ ŕƔƄƔŮśÃ ŕƔƊÃƅÃŗà ŕƔƂƔ±ž¥ ¨ÃƊŠ ¿ŝƈ žřƔƊƎƈƅ§
©¯ÃŠƅ§Ã ¹ÃƊśƅ§
Ì
Ì Ã ¿ƜƂśŬƛ§ ÁƈŲś řƈƔƆŬ
řƔƊÃƊŕƂƅ§ µÃŰƊƆƅ řƔŬŕŬƗ§ řƔŸŠ±ƈƅ§ ±ƔŗŸśƅ§ řƔ±ţƅ řƔƅïƅ§ ±ƔƔŕŸƈƅ§ ÁÃƄśƅ ŕƎŸŬà Ɠž ŕƈ ¿Ì Ƅ ªƅ°ŗ ŕƈƄ
±ţƅ§
ÁŕƈŲŗ řƂÌƆŸśƈƅ§ ©¯Ɣ¯Šƅ§
Ì
Ì ƓſţŰƅ§ ¿ƈŸƅ§ ÀƔ¸ƊśÃ řƔƈÃƈŸƅ§ ¿ƄŕƔƎƆƅ řƔ±§¯ƙ§ ½œŕŝÃƅ§ Ƒƅ¥ ¿ÃŰÃƅ§ Ɠž ½ţƅ§
.űŰŗƅ§Ã ƓŸƈŬƅ§ ¿ŕŰśƜƅ řƔƆƔ¯Ÿś řœƔƍ «§¯ţ§Ãǔ
žřƔſţŰƅ§ ªŕŬŬ¤ƈƅ§ řŰŕŦà řƔƊŸƈƅ§ ªŕƎŠƅ§ «ţ Ƒƅ¥ řœƔƎƅ§ ªŸŬ Ɠśƅ§ žřƔŗƔ±¯śƅ§ ª§±Ã¯ƅ§ ªƈƍŕŬÃ
³ƄŸƊ§Ã .ÁƔƔſţŰƅ§ Áƈ ¯Ɣ¯Ÿƅ§ ¡§¯£ ÁƔŬţś Ɠž žÀƜŷƙ§ ­ƜŰ¥ ŢƔśŕſƈ Àƍ£
Ì Áƈ ŕƎś±ŗśŷ§Ã ŕƎƊƈ ¼ƔŝƄśƅ§ ƑƆŷ

ÁƔƊ·§Ãƈƅ§ Àŕƈśƍ§ Áƈ ¯Ɣ²ƈƅ§ ƓŗŬƊƅ§ ÁŬţśƅ§
§°ƍ ±ŕŝ£Ã .ƓŬƔŬōśƅ§ ³ƆŠƈƅ§ ªŕŗŕŦśƊƛ ÀƎśƔ·żś ƑƆŷ ŕŗŕŠƔ¥ ¾ƅ°
Ì
ÁƔŸƈśŬƈƅ§ řƂŝ ÁƔƊŬƅ§ ±ƈ
©²ſƆśƅ§Ã řŷ§°ƙ§ ƓśŬŬ¤ƈŗ řŰŕŦ
ÀƜŷƙ§ ¿œŕŬÃŗ
Ì
Ì
Ì ƑƆŷ ŕś¯Ƃž ÁƔśƆƅ§ ÁƔśƔŬƊÃśƅ§

Àŷ¯ƅ§ Áƈ ±ƔŝƄƆƅ ¬ŕśţƔ ¿§²ŕƈ ÁƔƔƈƜŷƙ§ ª§±ŕƎƈ řƔƈƊśÃ ¨Ɣ±¯śƅ§ ¿ŕŠƈ Ɠž ¯ƎŠƅ§ §°ƍ ÁƄƅ .ÁƔ¯ƍŕŮƈƅ§Ã
.ŕƎśŕƔƁƜŦ£Ã řƔſţŰƅ§ řƊƎƈƅ§ ªŗŕŰ£ Ɠśƅ§ ±§±ŲƗ§ řƈŕŬŠƅ ±¸Ɗƅŕŗ ©±ŗŕŝƈƅ§Ã

ª§²ſƆś 5à řŷ§°¥ 12 »ŗ űŰŗƅ§Ã ƓŸƈŬƅ§ ¯ƎŮƈƅ§ ¡§±ŝ¥ Ɠž řƈƍŕŬƈƅ§ ƑƆŷ ¾ƅ°Ƅ řœƔƎƅ§ ªŰ±ţ ¯ƁÃ
ªƊŕƄ Á£ ¯Ÿŗà řƔ·§±ƂƈƔ¯ƅ§ řƈ¸ƊƗ§ Ɠž ŕƎŗ ¿ÃƈŸƈƅ§ ±ƔƔŕŸƈƅ§ ½žÃ ¼Ɔƈ
Ì řœŕƈ Áƈ ±ŝƄ£ řŬ§±¯ ¯Ÿŗ ©¯Ɣ¯Š řŰŕŦ
Ì
.ƌƊƈ ÁƔŗ±Ƃƈƅ§
ª§²ſƆśƅ§Ã ªŕŷ§°ƙ§ «§¯ţƙ µƔŦ§±śƅ§
Ì
Ì Ã ƓƆŷ Áŗ řƆœŕŷ ¯§±ž£ ƑƆŷ ±§ Ƅţ řŰŕŦƅ§
Áƈ ÁŕƄà .ŕƎś¯ƎŸŗ ř·ŕƊƈƅ§ řƔƅäŬƈƅ§ ¿ƈţśŗ
¿ÃŗƂƆƅ ·±Ů Àƍ£
Ì
Ì Á¥
Ì
Ì ÁŕƄ ¿ƜƂśŬƛ§ Ì·Ŧŗ řœƔƎƅ§ ¾Ŭƈś
ªŕƈÃƄţƅ§ «ţ
Á£ ƓŸƔŗÌ·ƅ§
Ì ŕƎŗŠ§Ã Áƈ Á£
Ì ªƛÃŕţƈƅ§ Áƈ ¯¯Ÿƅ Ä¯Űśś
Ì
Ì ª±ŗśŷ§Ã .ŕƍ±§±Ɓ řƔƅƜƂśŬ§ Áƈ ¯ţƆƅ
ã ©¯Ɣ¯Šƅ§ ª§²ſƆśƅ§Ã ªŕŷ§°ƚƅ µƔŦ§±ś ŢƊƈƅ ¡§ÃŬ řžŕÌſŮà řƅ¯ŕŷ ªŕƔƅ¢Ã ±ƔƔŕŸƈŗ À§²śƅƛ§ ƑƆŷ řƔƅŕśśƈƅ§ řśÌƁ¤ƈƅ§
©²ſƆśƅ§ ©±§¯¥ ³ƆŠƈ řŗƔƄ±ś ¿Ãţ ½ŕſś§ ¹Ã±Ůƈ À§±ŗƙ ã řƔƈÃƈŸƅ§ řƔƈƜŷƙ§ ªŕŬŬ¤ƈƅ§ ³£± ƑƆŷ ÁƔ±Ɣ¯ƈ ÁƔƔŸśƅ
.řƔŬƊÃśƅ§
¼§±·Ɨ§ Áƈ ¯Ɣ¯Ÿƅ§ ÁƔŗà ŕƎƊƔŗ ¿Ű§Ãśƅ§ µ±ž Áƈ µÌƆƁ ¼ƁÃƈƅ§ §°ƍ ƑƆŷ řœƔƎƅ§ ªŕŗŝ Á£
řŰŕŦ
Ì Ìƛ¥
Ì
řŝƜŝ ©¯ƈ
Ì řœƔƎƅ§ Ŷƈ ±§Ãţƅ§ ¨ŕŗ ½ƆŻ Ƒƅ¥ řƔƅŕţƅ§ řƈÃƄţƅ§ ³Ɣœ± űŕŮśŬƈ ¶Ÿŗŗ ±ƈƗ§ ¿Űà ¯Ɓà .řƔƈÃƄţƅ§
Ì
űƔ¯ƈ ±ŕƔśŦ§Ã ÁƔƔƈƜŷƙ§ Ŷƈ ¿ƈŕŸśƅ§ Ɠž ¨ƔƅŕŬƗ§ ³ſƊ ¬ŕƎśƊ§Ã ŕƎśŕƔŰÃś ¿ƍŕŠśÃ 2012 řƊŬ řƔ§¯ŗ Ɠž ±ƎŮ£
¿ƔƆŲś ©§¯£ Ƒƅ¥ řžŕţŰƅ§
Ì ¿ƔÃţśÃ ªŕƔ±ţƅ§
Ì ¿ƔŗƄś Ƒƅ¥ ƓŲŕƈƅ§ Ɠž ª¯£Ì Ɠśƅ§ řƔƈÃƈŸƅ§ řƔƈƜŷƙ§ ªŕŬŬ¤ƈƅ§
.řƔŕŷ¯Ã
¨ŸŮƅ§ ½ţŗ
ÁƔƊƈ¤ƈƅ§ ¿Ì Ƅà řƔŸƔ±Ůśƅ§Ã řƔ°ƔſƊśƅ§ ÁƔś·ƆŬƅ§ Ɠž ±§±Ƃƅ§ ¨ŕţŰ£ ³±¯Ɣ Á£ řœƔƎƅ§ ¿ƈōśÃ
Ì
ŕƎƔƆŷ ¯ŕƈśŷƛ§ ÁƄƈƔ ªŕƔŰÃśÃ ªŕƈÃƆŸƈ ƑƆŷ ÅÃśţƔ Å°ƅ§ ±Ɣ±Ƃśƅ§ §°ƍ ¯¯Ÿśƈà ±ţ
Ì ÀƜŷ¥ Ɠž ƓŬƊÃśƅ§
.řžŕţŰƅ§ řƔ±ţ
Ì ¡§¯ŷ£ ¿ÃżśÃ
Ì Á§ÃƗ§ ª§Ãž ¿ŗƁ řƈƔƆŬ ³Ŭ£ ƑƆŷ ¿ŕŰśƛ§Ã ÀƜŷƙ§ ­ƜŰ¥ ±ŕŬƈ ¿ŕƈƄśŬƛ
řŗŸŰ ¼Ã±¸ Ɠž ŕƎƆƈŸŗ ÀŕƔƂƅ§ ƑƆŷ ŕƍ¯ŷŕŬ Áƈ ¿Ì Ƅƅ ±ƄŮƅ§ ª§±ŕŗŸŗ ƌŠÃśśƅ ±Ɣ±Ƃśƅ§ ±Ã¯Ű ř۱ž řœƔƎƅ§ ÀƊśżśÃ
ÁƔƔƈƜŷƙ§Ã ¡§±ŗŦƅ§Ã řƔƊ·Ãƅ§ ªŕƔŰŦŮƅ§ ¿Ì Ƅ ±ƄŮƅŕŗ řœƔƎƅ§ µŦśÃ
.řƈƅŕ¸ƅ§ ªƜƈţƅ§ ¶Ÿŗ ŕƊŕƔţ£ ŕƎśƂž§±
Ì
ƓŬŕƔŬƅ§ ­ƜŰƙ§Ã ©±Ãŝƅ§ ¼§¯ƍ£ ½ƔƂţśƅ ŕƔƆŸƅ§ řœƔƎƅ§ :řƔśƕ§ řƔŬƊÃśƅ§ ªŕƈ¸Ɗƈƅ§Ã ªŕœƔƎƅ§Ã ¨ƊŕŠƗ§Ã ÁƔƔŬƊÃśƅ§
ÁƔƔſţŰƆƅ řƔƊ·Ãƅ§ řŗŕƂƊƅ§Ã ¿żŮƆƅ ƓŬƊÃśƅ§ ÀŕŸƅ§ ¯ŕţśƛ§Ã ªŕŗŕŦśƊƜƅ řÌƆƂśŬƈƅ§ ŕƔƆŸƅ§ řœƔƎƅ§Ã Ɠ·§±ƂƈƔ¯ƅ§ ¿ŕƂśƊƛ§Ã
½ÃƂţ Áŷ ¹ŕž¯Ɔƅ řƔŬƊÃśƅ§ ř·ŗ§±ƅ§Ã ÁƔƔŬƊÃśƅ§

©ŕŲƂƅ§ řƔŸƈŠÃ ÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţƅ Ɠŗ±Ÿƅ§ ¯ƎŸƈƅ§Ã ÁƔƔŬƊÃśƅ§
.ÁŕŬƊƙ§

« Article 19 » 19 ©¯ŕƈƅ§ řƈ¸Ɗƈ :řƔƅŕśƅ§ řƔƅïƅ§ ªŕƈ¸Ɗƈƅ§Ã ªŕœƔƎƅ§ Ƒƅ¥ ±ƄŮƅŕŗ ƌŠÃśś
ŕƈƄ
Ì
« BBC »řƔƊŕ·Ɣ±ŗƅ§ řŷ§°ƙ§ řœƔƍà « IMS » ÀƜŷƙ§ Àŷ¯ řƈ¸Ɗƈà « OSF » ­Ãśſƈƅ§ ŶƈśŠƈƅ§ řŬŬ¤ƈÃ
űŰŗƅ§Ã ƓŸƈŬƆƅ ƑƆŷƗ§ ³ƆŠƈƅ§Ã ƓƄƔŠƆŗƅ§ űŰŗƅ§ ƓŸƈŬƆƅ ƑƆŷƗ§ ³ƆŠƈƅ§Ã « RSF »¯Ã¯ţ Ɯŗ ÁÃƆŬ§±ƈÃ
±ƔŗŸśƅ§ řƔ±ţ ¿Ãţ ªŕƈÃƆŸƈƅ§ ¿¯ŕŗśƅ řƔƅïƅ§ řƄŗŮƆƅ řŸŗŕśƅ§ ±ƔŗŸśƅ§ řƔ±ţ řƅŕţ řŗƁ§±ƈƅ ³ƊÃś řŷÃƈŠƈà ƓŬƊ±ſƅ§
« OIF » řƔƊÞÃƄƊ±ſƆƅ řƔƅïƅ§ řƈ¸Ɗƈƅ§Ã « AMARC » řƔƆƍƗ§ ªŕŷ§°ƚƅ řƔƈƅŕŸƅ§ řƔŸƈŠƅ§Ã « IFEX- TMG »
.ÃƄŬƊÃƔƅ§ řƈ¸Ɗƈà « CIDOB » řƊÃƆٱŗŗ ½ƔŝÃśƆƅ Ɠƅïƅ§ ²Ƅ±ƈƅ§Ã « UER » řƔŗñÃƗ§
ªŕŷ§°ƙ§ ¯ŕţÌś§Ã
Ì
ŕƊÃŕŸś ª¯ŗ£ Ɠśƅ§ řŰŕŦƅ§
à řƔƈÃƈŸƅ§ řƔƈƜŷƙ§ ªŕŬŬ¤ƈƅ§ Ƒƅ¥ ŕƍ±ƄŮ ƌŠÃś Á£ ŕŲƔ£ řœƔƎƅ§ ªÃſƔ ƛÃ
Ì
¨Ɣ±¯śƅ ƓƂƔ±žƙ§ ²Ƅ±ƈƅ§Ã ±ŕŗŦƙ§ ÀÃƆŷà řžŕţŰƅ§
Ì ¯ƎŸƈ Ƒƅ¥ ¾ƅ°Ƅ à řœƔƎƅ§ Ŷƈ ¿ƈŕŸśƅ§ Ɠž ÁƔ±ƔŗƄ §¯§¯ŸśŬ§Ã

.Áßƅ§ ¯Ɣ ŕƎƅ ª¯ƈ
Ì Ɠśƅ§ řƅïƅ§ ªŕŬŬ¤ƈ ¿Ì Ƅà ÁƔƔƅŕŰÌśƛ§Ã ÁƔƔſţŰƅ§
Ì

ϱΩϳΑόϟ΍ ϝΎϣϛ
ϝΎλΗϻ΍ ϭ ϡϼϋϹ΍ ΡϼλϹ Δϳϧρϭϟ΍ Δ΋ϳϬϟ΍ αϳ΋έΔ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϣΪ˰˰Ϙϣ
Ƌ±ŗśŷ§ ŕƈŗ - 2011 ƓſƊ੠14 Ɠž ƓƆŷ Áŗ ÁƔ¯ŗŕŸƅ§ ÁƔ² ³Ɣœ±ƅ§ ¨Ã±ƍ ±ŝ¥ - ƓƈƜŷƙ§ ¯ƎŮƈƅ§ ÀŬś§

ƓŬƔœ±ƅ§ ¨ŗŬƅ§ ¿Ì Ÿƅà .±ƔŗŸśƅ§ řƔ±ţ Áƈ "©¯œ§² řŷ±Š"»ŗ ±Ŧƕ§ ¶Ÿŗƅ§ ƌſŰà ÁƔţ Ɠž "ŕƔƈƜŷ¥ ŕśƜſƊ§" ¶Ÿŗƅ§

¯ƁÃ .¿Ɣŝƈ ƌƅ ½ŗŬƔ Àƅ řƔ±ţƅ§
Ì Áƈ ®ŕƊƈ ¿Ì ¸ Ɠž ž¿ƈŸƅ§ Áŷ řƔŗŕƁ±ƅ§ ªŕŬŬ¤ƈƅ§ ¼ÌƁÃś Ãƍ ©±ƍŕ¸ƅ§ Ƌ°ƍ ²Ã±ŗ Ɠž
²²ŸƔƅ 1ÁƔ±ŕŮśŬƈƅ§ ³ƆŠƈà ¨§ÃƊƅ§ ³ƆŠƈ Ŷƈ ªŕƁƜŸƅ§Ã ¿ŕŰśƛ§ ©±²§ à ¿Ì ţŗ ƑƅÃƗ§ řśƁ¤ƈƅ§ řƈÃƄţƅ§ ±§±Ɓ ¡ŕŠ
."¡§±ƈţ ŕ·Ã·Ŧ" ³ƈƗŕŗ ¯ŸƔ
řƔ±ţƅ§ ®ŕƊƈ
Ì
Ì ÁŕƄ ŕƈ ²Ã੶ ƑƆŷ «ţƔÃ
řƔ²ſƆśƅ§ ª§¡ŕŲſƅ§ ¿ÃţśÃ
žŕƎśŕƔƁƜŦ£Ã řƊƎƈƅ§ ¯ŷ§ÃƁ Áŷ źƔ²ƅ§ "ƓƈƜŷƙ§ ªƜſƊƛ§" ªŕƈƜŷ ÁƈÃ
Ì
ƌƔÃŮśÃ ªŕśŕŗŝ¥ Áï ÀƎśƅ§ ¡ŕƂƅ§Ãǔ řƔŬŕƔŬƅ§Ã řƔŰŦŮƅ§
ªŕŗŕŬţƅ§ řƔſŰśƅ ªŕţŕŬ Ƒƅ¥ ¯œ§±Šƅ§ ªŕţſŰà řƔŷ§°ƙ§Ã
Ì

.ªŗŝśƅ§
Ì Áï ªŕŷŕŮƚƅ şƔñśƅ§Ã ÁƔ±Ŧƕ§ řŸƈŬ

ƑƆŷ řƔ²ſƆś řŰţ
Ì ±ƈƗ§ źƆŗÃ
Ì Ɠž ƓŮÃƊżƅ§ ¯ƈţƈ ½ŗŬƗ§ ¿ÃƗ§ ±Ɣ²Ãƅ§ "À§¯ŷ¥"»ŗ ÁŕŗŮƅ§ ¯ţ£ řŗƅŕ·ƈ ¯ţ
©ŕƊƂƅ§ Ɠž ©±Ůŕŗƈ ¡§ÃƎƅ§
řƔƁÃƂţƅ§ ·ŕŬÃƗ§ ±ŕƄƊśŬ§Ã ÁŕŠƎśŬ§ ±ŕŝ£ Å°ƅ§ ±ƈƗ§ 2žƑƅÃƗ§ řƔŬƊÃśƅ§ řƔƊ·Ãƅ§
Ì

¡ŕƂś±ƛ§Ã řƊƎƈƅ§ ªŕƔƁƜŦ£ À§±śţ§ ©±Ã±Ųŗ řŗƅŕ·ƈ ª§ÃŰ£ ªŸſś±§Ã .ƓƊ¯ƈƅ§ ŶƈśŠƈƅ§ ªŕƊÃƄƈÃ
řƔŬŕƔŬƅ§Ã
Ì
¡ŕŬ±§Ãǔ žƑŲÃſƅ§ ƑƆŷ řŲ±ţƈƅ§
řƔÃŗŸŮƅ§ ÁƔƈŕŲƈƅ§Ã řƔŬŕƔŬƅ§ ªŕŷ§±Űƅ§
Ì Áŷ ƌŗ ÅōƊƅ§Ã ƓƈƜŷƙ§ ¨ŕ·Ŧƅŕŗ
Ì

.ÁƔƔſţŰƅ§ ƑƆŷ ř·ÌƆŬƈ řƔŗŕƁ± řŬŬ¤ƈ ÁÃƄƔ Á£ Áï ¹ŕ·Ƃƅ§ ÀƔ¸Ɗś ƑƆŷ ¼±ŮƔ ¿ƄƔƍ

ÀƆ ®®ŵ ¼ŕŪƕ¦ ¾Âƕ¦ °ƒ±Âƃ¦ Àƒŕ 2011 Ä°Žƒż ŗƒ¦®ŕ Ƒż ©ƀƄ¶ƈ¦ ©¦ œƀƄƃ¦ ÀƆ ŗƄŪƄŪ °ś¦Âǒ
ºƃ ª®šƆƃ¦ 3 2011 ŗƈŪƃ 10 ®®ŵ ¿ÂŪ°Ɔƃ¦ °®Ů ÀƒËƄƀřŪƆƃ¦ ÀƒƒŽšŮƃ¦Â ÀœŪƈƗ¦ ¼Âƀš Àŵ ÀƒŶż¦®Ɔƃ¦
4

ŗőƒƌƃ¦ ²ƒő° ŗର ƏƄŵ  œƈŕ ŗƒ°œŬřŪƙ¦ œƌřźŕŮ ƏƄŵ ´ƈ ®ſ ."¾œŮřƙ¦Â ¿ƚŵƗ¦ ¬ƚŮƗ ŗƒƈ¶Âƃ¦ ŗőƒƌƃ¦"

.œƀŕœŪ ¾œŮřƙ¦ ¨°¦±Âƃ µƒÂŶř ŗŕœśƆŕ ŗőƒƌƃ¦ ÀÂƂř À¢ ¦ÂŰż° Àƒ¯ƃ¦ 5 œŰŵƕ¦Â

2011 űſƔž 3 Ɠž ®±¤ƈƅ§
Ì 2011 řƊŬƅ 161 ¯¯ŷ ±ƈƗ§
2011 űſƔž 26 ÀÃƔ ƌŝŗ Àś ű§Ãţ şƈŕƊ±ŗ

1
2

3
.225 µ ž14 ¯¯ŷ řƔŬƊÃśƅ§ řƔ±ÃƎƈŠƆƅ ƓƈŬ±ƅ§ ¯œ§±ƅŕŗ ž2011 ³±ŕƈ 4 Ɠž ±¯ŕŰƅ§Ã 2011 ³±ŕƈ 2 Ɠž ®±¤ƈƅ§
Ì 2011 řƊŬƅ 10 ¯¯ŷ ÀÃŬ±ƈƅ§
.2011 αέΎϣ 26 ϲϓ Υέ΅ϣ 2011 Δϧγϟ 318 ΩΩϋ έϣ΃ 4
.ϝΎμΗϻ΍ϭ ϡϼϋϹ΍ ΡϼλϹ ΔϴϨρϮϟ΍ ΔΌϴϬϟ΍ ˯Ύπϋ΃ ϦϴϴόΘΑ ϖϠόΘϳ 2011 Ϟϳήϓ΃ 26 ϲϓ ΥέΆϣ 2011 ΔϨδϟ 437 ΩΪϋ ήϣ΃ 5

1

:Ɠž řƆÌŝƈśƈƅ§ řœƔƎƅ§ ªŕƔţƜŰ ÀÃŬ±ƈƅ§ ¯¯ţÃ
Ì
:µÃŰŦƅŕŗ ƑƅÃśśÃ ±ƔŗŸśƅ§ řƔ±ţƅ řƔƅïƅ§ ±ƔƔŕŸƈƅ§ ©ŕŷ§±ƈ Ŷƈ ¿ŕŰśƛ§Ã ÀƜŷƙ§ ­ƜŰ¥ ¿Ãţ ŕƎśŕţ±śƂƈ ÀƔ¯Ƃś
žƌŗƊ§ÃŠ ¼ƆśŦƈŗ ÀƜŷƙ§ ŶŲà ÀƔƔƂś ™
½ţ řƔŕƈţà ©±Ãŝƅ§ ¼§¯ƍ£ ÄÃśŬƈ Ƒƅ¥ řƔƅŕŰśƛ§Ã řƔƈƜŷƙ§ ªŕŬŬ¤ƈƅŕŗ ¡ŕƂś±ƛŕŗ řƆƔſƄ ª§±ÃŰś ­§±śƁ§ ™
žƌƔ²Ɗà ů¯ŸśÃ ±ţ ÀƜŷ¥ Ɠž ƓŬƊÃśƅ§ ¨ŸŮƅ§
Ɠž řƆƂśŬƈ řƔƆƔ¯Ÿś ¿ƄŕƔƍ «§¯ţ¥ ¾ƅ° Áƈ ƋƜŷ£ ŕƎƔƅ¥ ±ŕŮƈƅ§ ¼§¯ƍƗ§ ÀƔŬŠśƅ řƈ²Ɯƅ§ ªŕŸƔ±Ůśƅ§ ­§±śƁ§ ™
ƓƊñśƄƅƙ§ ÀƜŷƙ§ ¹ŕ·Ɓà űŰŗƅ§ ƓŸƈŬƅ§ ¹ŕ·Ƃƅ§Ã řŗÃśƄƈƅ§ řžŕţŰƅ§ ¹ŕ·Ɓ
žªŕţ±śƂƈƅ§Ã ÀƔƔƂśƅ§ řƆƔŰţŗ ÀŕŸƅ§ Å£±ƅ§Ã řƔƊŸƈƅ§ ªŕƎŠƅ§ ÀƜŷ¥ ™
Ɠž µŕŦ µƊ ±Ã¯Ű ±ŕ¸śƊ§ Ɠž žřƔ²ſƆś ã řƔŷ§°¥ ª§ÃƊƁ «§¯ţƙ řƈ¯Ƃƈƅ§ ¨ƅŕ·ƈƅ§ ÁōŮŗ Å£±ƅ§ ¡§¯ŗ¥ ™
.¶±żƅ§
űŰŗƅ§Ã ƓŸƈŬƅ§ ÀƜŷƙ§ Ɠž ŕŰŰŦśƈ
ŕƔŸƈ੠§°ŕśŬ£Ã řƔŲŕƁà ÁƔÌƆƂśŬƈ ÁƔƔſţŰ řœƔƎƅ§ ªƈŲ
Ì
Ì ¯ƁÃ
řŗŕƂƊƅ§ ³Ɣœ±Ã
.ÀƜŷƙ§Ã řžŕƂŝƆƅ řƔƊ·Ãƅ§ řŗŕƂƊƆƅ ½ŗŕŬƅ§ ÀŕŸƅ§ ¨śŕƄƅ§Ã 6řƊïƈÃ
Ì ¾§°Ɗ¢ ÁƔƔŬƊÃśƅ§ ÁƔƔſţŰƆƅ řƔƊ·Ãƅ§
Ì
řŗÃśƄƈƅ§ řžŕţŰƅ§ Ɠž ÁƔƔſţŰà ÁƔƔŸƈ੠Áƈ ÁÃƄśƔ ÁƔŷ÷śƈƅ§ Áƈ ½Ɣ±ž řœƔƎƅ§ ¡ŕŲŷ£ ¯ŷŕŬÃ
.ƓƊñśƄƅƛ§ ÀƜŷƙ§Ã ƓśƛŕƄÃƅ§ ÀƜŷƙ§Ã űŰŗƅ§Ã ƓŸƈŬƅ§ ÀƜŷƙ§Ã

ήϳήϘΘϟ΍ ϑ΍Ϊϫ΃ ͲI
¡ŕƊŗ ƌƊƈ ¿ŸŠƔ ŕƈƈ
ƌśŕƊÃƄƈ
Ì
Ì žƌƔž ÁƔƆŷŕſƅ§ ¯¯ŸśÃ
Ì ¼ƜśŦ§Ã ¹ÃƊÌśƅŕŗ Àŕŷ ¿ƄŮŗ ƓƈƜŷƙ§ ¯ƎŮƈƅ§ ÀŬÌśƔ
řƔƆƈŷ ±ŬŸƔ
ƌƆƈŷ ªŕƔƅ¢ Ɠž ÀƄÌ ţśƅ§ ŕƊŕƔţ£ ¨ŸŰƔ ž¨ƔƄ±śƅ§ ¯ÌƂŸƈ
Ì ±ƂƈƔ¯ řžŕƂŝ ¨ŕƔŻ Ɠž řŰŕŦ
Ì ŕƈ §°ƍà žřƔ·§
Ì
.ÁÃƊŕƂƅ§ řƅïà řƔ±ţƅ§ ÀƔƂƅ şƎƊƈƈƅ§ ±Ɣƈ¯śƅ§Ã ¯§¯ŗśŬƛ§ Áƈ ¯ÃƂŷ ªƅŕśś «Ɣţ ³ƊÃś ¿ŝƈ ¯Ɔŗ Ɠž ­ƜŰƙ§
ªŕſÌƆŦƈ ÁƔŗ ­Ã§±Ɣ Å°ƅ§ Áƍ§±ƅ§ ƓŬƊÃśƅ§ ƓƈƜŷƙ§ ¯ƎŮƈƅ§ ƑƆŷ ¡ÃŲƅ§ ¡ŕƂƅ¥ Ƒƅ¥ ±Ɣ±Ƃśƅ§ §°ƍ ¼¯ƎƔÃ
¯ŠƊ ½ŕƔŬƅ§ §°ƍ ƓžÃ .2011 ƓſƊ੠14 ©±Ãŝ Áŷ řƂŝŗƊƈƅ§ řƔ±ţƅ§
Ì řţŕŬƈ Ŷƈ ÀƆƁōśƅ§ řƅÃŕţƈÃ ƓƆŷ Áŗ Áƈ²
¹ŕ·Ƃƅ§ Ɠž ±ƔŗŸśƅ§ řƔ±ţ
Ì ŶƈƁ Áƈ ¯ÃƂŷ ª±Ìŝ£ ¼ƔƄ :řƆœŬƗ§ Áƈ ¯Ɣ¯Ÿƅ§ Áŷ řŗŕŠƙ§ Ƒƅ¥ řŠŕţ Ɠž ŕƊŬſƊ£
ÁƄƈƔ ¼ƔƄà  ÀƜŷƙ§ ƑƆŷ řƂƆ·ƈƅ§ ƌś·ƆŬ ·Ŭŗ Áƈ Àŕ¸Ɗƅ§ ªƊƄÌ ƈ Ɠśƅ§ ¿œŕŬÃƅ§Ã ªŕƔƅƕ§ Ɠƍ ŕƈà  ƓƈƜŷƙ§
 řžŕţŰƆƅ
Ì ¡§¯Ÿƅ§Ã ¯§¯ŗśŬƛ§ ª§ÃƊŬ ƌś¯Ŭž£ ŕƈ ¡ŕƊŗ ©¯ŕŷ¥

Áƈ ¯¯ŷ ¿ŗƁ Áƈ řƈƅภªŕƈŠƎśÃ
ª§¯ŕƂśƊƛ ŕƎŲ±Ÿś
ªŗţŬƊ§ 6
Ì ¯Ÿŗ řœƔƎƅ§ řƔÃŲŷ Áƈ ƓƊƎƈ Áŗ ŕƊƔƅ řƊïƈƅ§
Ì
Ì ±ŝ¥ ŕƎ·ŕŮƊ ½Ɯ·Ɗ§ Áƈ ©±ƔŰƁ ©¯ƈ
Ì
řŷ§°ƙ µƔŦ±śƆƅ řƔŰÃśƅŕŗ řœƔƎƅ§ ¹ŕƊƁ¥ ÄïŠ Áï ŕƈƎƅƜŦ ªƅÃŕţ ÁƔŷŕƈśŠ§ ±ÃŲţ ¯Ÿŗ ƓŠƔ¯ţƅ§ řƔƄ² řƔſţŰƅ§
Ì řœƔƎƅ§ Áƈ ªŗţŬƊ§ ŕƈƄ .ÁƔƔſţŰƅ§

.řŗÃƆ·ƈƅ§ ½œŕŝÃƅ§ ÀŲƔ
"řƈƆƄ"
Ì
Ì ŕſƆƈ ŕƎƈÌƆŬś ¿ŗƁ «ŗƅŕŗ

2

½ƔƁ¯ µƔŦŮśÃ žŕƎƔƆŷ ¯ŕƈśŷƛ§ ÁƄƈƔ ªŕƊŕƔŗ ©¯ŷŕƁ ÁƔÃƄś Áƈ ¯ŗƛ
Ì ÁŕƄ ªƛ¤ŕŬśƅ§ Ƌ°ƍ Áŷ řŗŕŠƚƅÃ
.řœ·ŕŦƅ§ ª§±ŕŬƈƅ§ ŢƔţŰśÃ Ƌ±Ɣƈ¯ś Àś
Ì ŕƈ ¡ŕƊŗ ©¯ŕŷ¥ ¿ƔŗŬ Ɠž ƓƈƜŷƙ§ ¯ƎŮƈƆƅ
:ƓƆƔ ŕƈ ŕƎśŕƈŬ Àƍ£
Ì Áƈ ¿Ì Ÿƅ řƆƔƂŝ řƄ±ś Àŕƈ£ ŕƎŬſƊ řœƔƎƅ§ ª¯ŠÃ ¯Ƃƅ
À§²śƅƛ§Ã ¼ŕŰƊƙ§Ã řƔžŕſŮƅ§ ±ŕ·¥ Ɠž ƓƈƜŷƙ§ ¹ŕ·Ƃƅ§ ÀƔ¸Ɗś ƑƆŷ ©±¯ŕƂƅ§ řƔƊÃƊŕƂƅ§ ±·Ɨ§ ¨ŕƔŻ ƒ
.±ƔŗŸśƅ§ řƔ±ţƅ
Ì řƔƅïƅ§ ±ƔƔŕŸƈƅŕŗ
ÁÃƆŗ ÁÃƆśƅ§
Ì ¶Ÿŗƅ§ řƅÃŕţƈà žŕƎƆƈŷ Ɠž žƋñŕŮśŬƈà ƓƆŷ Áŗ ŕƎſÌƆŦ Ɠśƅ§ řƔœŕŷ¯ƅ§ řƈøƊƈƅ§ ±§±ƈśŬ§ ƒ
.řƅ¡ŕŬƈƆƅ řƔƆŗŕƁ
Ì Áïà ƓŲŕƈƅ§ Ɠž ÀƎśŕŬ±ŕƈƈƅ Ɠś§° ¯ƂƊ ƑƊ¯£ Áï Áƈ ŕƎś§±ŕŸŮ Ŷž±Ã ©±Ãŝƅ§
ªŕƔƁ±śƅ§Ã ªŕŗ§¯śƊƛ§ Ɠž řƔŗÃŬţƈƅ§ ¨ÃƆŬ£ ¯ŕƈśŷ§ řŠƔśƊ ÁƔƔſţŰƅ§ Áƈ ¯¯ŷ ¡§¯£ ÄÃśŬƈ ¼ŸŲ

ƒ

.ÁƔÌƆƂśŬƈƅ§ ÁƔƔſţŰƅ§ ©±ŰŕţƈÃ
ƑƆŷ ¶ÃƈŻ ƌƆŗŕƁ ƓŲŕƈƅ§ Ŷƈ ƓœŕƎƊƅ§ Ŷ·Ƃƅ§Ã ÀƜŷƙ§ ­ƜŰƙ ÁƔƔƊƎƈƅ§ įƅ ¾ƅ°Ƅà řƔŗŸŮ ©¯§±¥ ¯ÃŠÃ ƒ
.ÀŬţƅ§ Ɠž ¯¯±śÃ
Ì řƔŬŕƔŬƅ§ ©¯§±ƙ§ ÄÃśŬƈ

ϞϤόϟ΍ ΔϴΠϬϨϣ ͲII
Áƈ ¯¯ŷ ÀƔ¸Ɗś Ƒŷ¯śŬ§Ã .řƆƈŕƄ řƊŬ ¯§¯śƈ§ ƑƆŷ ¿Ű§Ãś ƓŷŕƈŠ ¿ƈŷ řƆƔŰţ ±Ɣ±Ƃśƅ§ §°ƍ ±ŗśŸƔÊ
.řƔŗƊŠƗ§ ¨±ŕŠśƅŕŗ ³ŕƊœśŬƛ§Ã řƔƊ§¯Ɣƈƅ§
ª§±ŕƔ²ƅ§Ã ª§¡ŕƂƆƅ§Ã ªŕٱÃƅ§
Ì
ΔϴϛέΎθΗ ΔΑέΎϘϣ - ΃
: «Ɣţ řƔƄ±ŕŮś řŗ±ŕƂƈ ƑƆŷ ŕƎŝ§¯ţ¥ °Ɗƈ řœƔƎƅ§ ª¯ƈśŷ§
ŕƎƅ ÁƔ±ƔŬƈƅ§
Ì Ã řƔƈÃƈŸƅ§Ã řŰŕŦƅ§ ÀƜŷƙ§ ¿œŕŬà ¼ƆśŦƈ Ɠž ÁƔƆƈŕŸƅ§ ÁƔƔſţŰƅ§ ¿ŕŗƂśŬƛ ŕƎŗ§Ãŗ£ ªţśž
ªŸƈśŬ§Ã ¹ŕ·Ƃƅ§ Ɠž řƆŷŕſƅ§ ıŦƗ§ ¼§±·Ɨ§Ã ªŕŗŕƂƊƅ§ ƓƆŝƈƈ Ƒƅ¥ řžŕŲƙŕŗ řƔƈƜŷƙ§ ªŕŬŬ¤ƈƅ§ ¨ŕţŰ£Ã
.řţ±śƂƈƅ§ ±Ɣ÷śƅ§ ¨ƔƅŕŬ£ ÀƎŸƈ ªŮƁŕƊà ÀƎƆŻŕŮƈ Ƒƅ¥
ª§¡ŕƂƅ Ɠž ¡§ÃŬ ÀƎśŕţ±śƂƈ ÀƔ¯Ƃś Ƒƅ¥ řŗŬŕƊƈ Áƈ ±ŝƄ£ Ɠž ¹ŕ·Ƃƅ§ Ɠž ÁƔƆŦ¯śƈƅ§ ¿Ì Š řœƔƎƅ§ ªŷ¯Ã
ÁŕƈŲƅ žƓƊñśƄƅƛ§ ŕƎŸƁÃƈ ªŕţſŰ ƑƆŷ ŕƎƂœŕŝà ª±ŮƊà ƓƊñśƄƅƛ§ ¯Ɣ±ŗƅ§ ã ³Ƅŕſƅ§ ½Ɣ±· Áŷ ã řţÃśſƈ
Ɠž ÁƔƆƈŕŸƅ§ Áƈ ªŕţ±śƂƈ řœƔƎƅ§ ªÌƂƆśÃ .±Ɣ÷śƆƅ řƆŗŕƂƅ§ ±ŕƄžƗ§Ã ªŕţ±śƂƈƅ§ ŶƔƈŠśƅà ÁƄƈƈ ¯¯ŷ ±ŗƄ£ řƄ±ŕŮƈ
.řŰŕŦ
řƔ±Űŗà řƔŸƈŬ ªŕŬŬ¤ƈ ŕƎƊƔŗ Áƈ řƔƈƜŷƙ§ ªŕŬŬ¤ƈƅ§ ¼ƆśŦƈ
Ì
ªŕƊŕƔŗƅ§Ã ªŕƈÃƆŸƈƅ§ Áƈ ±ƔŗƄ ÀƄ ¿ƜŦ Áƈ žÀœŕƂƅ§ ŶŲÃƅ§ µƔŦŮśƅ ¨ŬƊƗ§ ±ŕ·ƙ§ řŗ±ŕƂƈƅ§ Ƌ°ƍ ª±žÃ ¯ƁÃ
.řſƆśŦƈ ±¯ŕŰƈ Áƈ ŕƎŸƔƈŠś Àś Ɠśƅ§ ªŕţ±śƂƈƅ§Ã

3

ΔΌϴϬϟ΍ Δτθϧ΃ - Ώ
ÁƄƈƔ ã ŕƎŗ ½ÃŝÃƈ ªŕƔ·Ÿƈ ¾Ɔƈś ŕƎŝ§¯ţ¥ ¯Ɗŷ ¿ŕŰśƛ§Ã ÀƜŷƙ§ ­ƜŰƙ řƔƊ·Ãƅ§ řœƔƎƅ§ ÁƄś Àƅ
:ªƈ¸Ɗ ¾ƅ°ƅ ž­ƜŰƙ§ ¿ŗŬ řŬ§±¯ƅ ŕƎƔƆŷ ¿Ɣßśƅ§
ªŕŸƔ±Ůśƅ§Ã µŕŦƅ§Ã ƓƈÃƈŸƅ§ ÀƜŷƙ§ ­ƜŰ¥ ¿ŗŬ ¿Ãţ ª²Ƅ±ś řſƆśŦƈ ±Ãŕţƈ ªƅÃŕƊś ¿ƈŷ ªŕŮ±Ã x
ª§¯¯±śƅ§ ŢƊƈƅ ƓƊÃƊŕƂƅ§ ±ŕ·ƙ§Ã řƔśŕƔŸƈŠƅ§ ªŕŷ§°ƙ§Ã řƔ·§±ƂƈƔ¯ƅ§ řƈ¸ƊƗ§ Ɠž ÀƜŷƙŕŗ řŰŕŦƅ§
Ì
7
řƔƊƂśƅ§ ªŕŷŕ·Ƃƅ§ Áŷ ÁƔƆŝƈƈƅ§ Áƈ ¯¯ŷ ªŕٱÃƅ§ Ƌ°ƍ Ɠž ¾±ŕŮà ...řƔŷ§°¥ ªŕ·ţƈ «§¯ţƙ ª§²ŕŠƙ§Ã
Ɠž ¡§±ŗŦà ŲſƆśƅ§Ã Ɠŷ§°ƙ§ ¿ŕŬ±ƚƅ ƓƊ·Ãƅ§ Á§ÃƔ¯ƅ§Ã ª§¯¯±śƆƅ řƔƊ·Ãƅ§ řƅŕƄÃƅ§ ¿ŝƈ žÀƜŷƚƅ ©¯ŷŕŬƈƅ§
.űŰŗƅ§Ã ƓŸƈŬƅ§ ¬ŕśƊƙ§ ƓžÃ řƔƈƜŷƙ§ ªŕŬŬ¤ƈƅ§ Ɠž ¼±Űśƅ§ Ɠž ¡§±ŗŦà ÁÃƊŕƂƅ§
¿œŕŬà ƓƆŬ§±ƈà ƓſƊ੠14 ¯Ÿŗ ©±¯ŕŰƅ§ řƔſţŰƅ§ ªŕŬŬ¤ƈƅ§ ¨ŕţŰ£ ÀƎƊƔŗ Áƈ ÁƔƔƊƎƈƅŕŗ ª§¡ŕƂƅ x
.ÀƎśŕţ±śƂƈà ÀƎƆŻŕŮƈ Ƒƅ¥ ¹ŕƈśŬƛ§Ã ÀƎƆƈŷ ¼Ã±¸ ƑƆŷ ¹Ɯ·Ɯƅ 8řƔŗƊŠƗ§ ÀƜŷƙ§

Ƌ°ƍ Ɠž ÁƔƆƈŕŸƅ§ Áƈ ¯¯ŷ Ŷƈ řœƔƎƅ§ ªŸƈśŠ§Ã .řƔƈÃƈŸƅ§ řƔƈƜŷƙ§ ªŕŬŬ¤ƈƅ§ Ƒƅ¥ řƔƊ§¯Ɣƈ ª§±ŕƔ² x
ƑƆŷ ¿ÃŰţƅ§ ¼¯Ǝŗ ¾ƅ°Ã ž³ƁŕſŰà ¼ŕƄƅ§Ã ÁƔÃŕ·śÃ řŰſƁà ±ƔśŬƊƈƅ§Ã řƈŰŕŸƅ§ ³ƊÃś Ɠž ªŕŬŬ¤ƈƅ§
.ƓƈÃƈŸƅ§ ÀƜŷƙ§ ƑƆŷ řƊƈƔƎƅ§ ª§ÃƊŬ «±ƙ ½ƔƁ¯ µƔŦŮś
ªŕŬŬ¤ƈƅ řƔŬŕŬƗ§ ÁƔƊ§ÃƂƅ§ řŮƁŕƊƈ ¯Ɗŷ řƔƈÃƈŸƅ§ řƔƈƜŷƙ§ ªŕŬŬ¤ƈƅ§ Ɠž ÁƔƆƈŕŸƅ§ ¡§±ŋŗ řœƔƎƅ§ ªŬƊōśŬ§Ã
Ƌ°ƍ ¡§¯£ ±Ã·ś Á£ ŕƎƊōŮ Áƈ ªŕţ§±śƁ§Ã ©¯Ɣ¯Š ª§±ÃŰś
ÀƔ¯Ƃś ÀśÃ
Ì .¡ŕŗƊƘƅ ŕƔƂƔ±ž¥ ³ƊÃś řƅŕƄÃà řŷ§°ƙ§Ã ©²ſƆśƅ§
Ì
.ªŕŬŬ¤ƈƅ§
ÁƔƔŸƈŕŠÃ ¡§±ŗŦ ªŷ¯ ¯ƂƆž .ŕƎś·ŮƊ£ ¿Ì Ƅ Ɠž ŕţŲ§Ã ÁŕƄ ©±ŕŮśŬƛ§ ©±œ§¯ ŶƔŬÃś ƑƆŷ řœƔƎƅ§ µ±ţ Á¥
ªŕ·ţƈƅ§ «§¯ţŐŗ řƂÌƆŸśƈƅ§ ªŕƔƁŕſśƛ§Ã ·Ã±Ůƅ§ ªŕŬ§±Ƅ ŶƔ±ŕŮƈ ¯§¯ŷ¥ ¯Ɗŷ Å£±ƅ§ ¡§¯ŗ§Ãǔ ±ÃŕŮśƆƅ ÁƔƔƊƎƈÃ
ÀƔƔƂśƅ§Ã ¹ŕƈśŬƛ§ ªŕŬƆŠ Ɠž ÀƎƄ§±Ů¥ Àś ŕƈƄ .ŕƎśŮƁŕƊƈà ©¯Ɣ¯Šƅ§ řƔ²ſƆśƅ§Ã řƔŷ§°ƙ§
ŢƊƈƅ řƔŰÃśƅŕŗ řŰŕŦƅ§
Ì
.řƔ·§
Ì ±ƂƈƔ¯ƅ§ řƈ¸ƊƗ§ Ɠž ŕƎŗ ¿ÃƈŸƈƅ§ ±ƔƔŕŸƈƅ§ ƑƆŷ §¯ŕƈśŷ§ ©¯Ɣ¯Š ª§²ſƆśÃ ªŕŷ§°¥ «§¯ţƙ ª§²ŕŠ¥

4

řœƔƎƅ§ ·ŕŮƊŗ řŰŕŦƅ§ řƈœŕƂƅ§ ±¸Ɗ§

7

½ŗŕŬƅ§ ±¯Űƈƅ§ ³ſƊ

8

ΔϴΒϨΟϷ΍ ΏέΎΠΘϟ΍ Ϧϣ ΓΩΎϔΘγϻ΍ - Ν
¯±§Ãƈƅ§ Ɠž ¼±Űśƅ§ ¡ÃŬ ªŕƔŷ§¯ś ¯Ɣ¯ţśÃ ªŕƈÃƆŸƈƅ§ ŶƈŠÃ řƔƊƎƈƅ§ ¹ŕŲÃƗ§ ±Ãƍ¯ś ƑƆŷ ¹Ɯ·ƙ§ ¯Ÿŗ
Áƈ ©¯ŕſśŬƜƅ ¨ƊŕŠƗ§Ã ¨±Ÿƅ§ ¡§±ŗŦƅ§ Áƈ ¯Ɣ¯Ÿƅ§ řœƔƎƅ§ ªŷ¯śŬ§ ž¯ÃƂŷ řƆƔ· ¹ŕ·Ƃƅ§ ±ŦƊ Å°ƅ§ řƔ¯ŕƈƅ§
Ì Ã řƔ±Ůŗƅ§
ªŕƔŲśƂƈà ƑŮŕƈśƔ ŕƈŗ ƓƅŕŰśƛ§Ã ƓƈƜŷƙ§ ¯ƎŮƈƅ§ ±ƔƔżś ŕƎƊōŮ Áƈ řƔƆƈŷ ªŕţ§±śƁ§ ©±ÃƆŗà ÀƎœ±§ ¢Ã ÀƎŗ±ŕŠś
Áƈ ¯¯ŷà ŕƔƊŕ·Ɣ±ŗà ŕŬƊ±žÃ ŕƄƔŠƆŗ ¿ŝƈ ¿Ã¯ ¨±ŕŠś ƑƆŷ řœƔƎƅ§ ªŸƆÌ·ŕž .¿ŗƂśŬƈƅ§ ªŕŗÌƆ·śƈà řƊƍ§±ƅ§ řƆţ±ƈƅ§
ªŕŬŬ¤ƈ «§¯ţƙ µƔŦ§±śƅ§ ¯ŕƊŬ§Ãǔ űŰŗƅ§Ã ƓŸƈŬƅ§ ¿ŕŠƈƅ§ Ɠž řŰŕŦ
ŕƔƂƔ±ž¥ ¨ÃƊŠÃ řƔƁ±Ůƅ§ ŕŗñ㠿ï
Ì
¹ŕ·ƂƆƅ řƈ¸Ɗƈƅ§ řƔƆƔ¯Ÿśƅ§ ªŕœƔƎƅ§ řſƔ¸Ãà řƔŗŕŦśƊƛ§ ªƜƈţƅ§ řƔ·żś ÀƔ¸Ɗś ½±·Ã řƔ±Űŗà řƔŸƈŬ řƔƈƜŷ¥
.ƓƈƜŷƙ§
řƊŕƄƈà ƓƈƅŕŸƅ§ ŕƎśƔŰƅ ±§ ¸Ɗ ŕƔ±Ã±Ų (ƓŬ Ɠŗ Ɠŗƅ§) řƔƊŕ·Ɣ±ŗƅ§ řŷ§°ƙ§ řœƔƍ řŗ±Šś ƑƆŷ ¹Ɯ·ƛ§ ÁŕƄÃ

Áŕƍ°Ɨ§ Áƈ ƓƈÃƈŸƅ§ ½ž±ƈƅ§ ©±ÃŰ ¨Ɣ±Ƃśƅ ř۱ž ¾ƅ° ¿Ìŝƈà .ŕƔƂƔ±ž¥ ¿ŕƈŮà ·ŬÃƗ§ ½±Ůƅ§ Ɠž Ɠŗ±Ÿƅ§ ŕƎƈŬƁ
řƔƈÃƈŸƅ§ řƔƈƜŷƙ§ řŬŬ¤ƈƅ§ ŢƈƜƈ ÀŬ± ƑƆŷ ¯ŷŕŬ Å°ƅ§ ±ƈƗ§ ž¿ŗƁ Áƈ ƛç¯śƈ ÁƄƔ Àƅ ÀÃƎſƈƅ§ §°ƍ ÁÌ£ řŰŕŦ
Ì
.ř·ƆŬƅ§ Áŷ ŕƎśƔƅƜƂśŬ§ ÁƈŲś Ɠśƅ§ ªŕƔƅƕ§ ¯Ɣ¯ţśÃ Ƌ§ÃŬ Áï ƓŬƊÃśƅ§ Á·§Ãƈƅ§ řƈ¯Ŧ Ɠž ÁÃƄś Á£ ¨ŠƔ Ɠśƅ§

¿ŝƈ ³ƊÃś ŕƎŗ ±ƈś
Ì Ɠśƅŕŗ řƎƔŗŮ Ɠ·§±ƂƈƔ¯ ¿ŕƂśƊ§ ¿ţ§±ƈ ªž±ŷ Ɠśƅ§ ¿Ã¯ƅ§ ¨±ŕŠśŗ řœƔƎƅ§ ªƈśƍ§
Ì ŕƈƄ
řƔŸƈŕŠÃ
řƔƈÃƈŷ řƔƈƜŷ¥ ªŕŬŬ¤ƈ Ɠž ÁƔƅäŬƈŗ ª§¡ŕƂƅ ªƊƄÌ ƈà .ŕƔƊÃƅÃŗà ŕƔƂƔ±ž¥ ¨ÃƊŠÃ řƔƄƔŮśƅ§ řƔ±ÃƎƈŠƅ§
Ì
±§±Ƃƅ§ ÄÃśŬƈ ƑƆŷ ¡§ÃŬ ±žÃśś Á£ ¨ŠƔ Ɠśƅ§ ­ƜŰƙ§Ã ±ƔƔżśƅ§ ªŕƔƅ¢ ƑƆŷ ¹ƜÌ·ƙ§ Áƈ Á§¯Ɔŗƅ§ Ƌ°ƍ Ɠž
.ű§¯ƙ§ ±ƔƔŬśƅ§ ÄÃśŬƈ ƑƆŷ ã ƓŬŕƔŬƅ§
±Ɣ±ŕƂśƅ§Ã ªŕƔŗ¯Ɨŕŗ ªŬƊōśŬ§Ã .ŕƎƆƔƆţśÃ ªŕƊŕƔŗƅ§ ŶƈŠ Ɠž řſƆśŦƈ ª§Ã¯£ ŕƎŸƈ ÁÃƊÃŕŸśƈƅ§Ã řœƔƎƅ§ ª¯ƈśŷ§ ¯ƁÃ
.¿ŕŰśƛ§Ã ÀƜŷƙ§ ¿ŕŠƈ Ɠž řƔƅïà řƔŬƊÃś řƔƁÃƂţà řƔƊƎƈ ªŕœƔƍ ŕƎś¯ŷ£ Ɠśƅ§
ήϳήϘΘϟ΍ ίΎΠϧ· - Ω
±Ɣ±Ƃśƅ§ řŻŕƔŰƅ ©±ƔŦƗ§ řƆţ±ƈƅ§ ¿ƜŦ ƌŬſƊ ¨ÃƆŬƗ§ ¿ŕŰśƛ§Ã ÀƜŷƙ§ ­ƜŰƙ řƔƊ·Ãƅ§ řœƔƎƅ§ ªŸŗś§
.ÀƎśŕţ±śƂƈ ÀƔ¯Ƃś ã ƌƊƈ ¡§²Š£ řŗŕśƄ Ɠž řƄ±ŕŮƈƅ§ Ƒƅ¥ ÁƔƔŬƊÃśƅ§ ÁƔƔƊƎƈƅ§Ã ¡§±ŗŦƅ§ Áƈ ±§ ƔŗƄ §¯¯ŷ ªŷ¯ «Ɣţ
ª§ÃƊŬ ¿ƜŦ §ÃſƁà Áƈƈ žřžŕţŰƅ§
Ì ¿ŕŠƈ Ɠž ¨ƊŕŠƗ§ ¡§±ŗŦƅ§ ¶Ÿŗ ªŕ¸ţƜƈ ªƈƍŕŬÃ
Ì řƔ±ţ
Ì Áŷ ¹ŕž¯ƅ§
´ŕƂƊƅ§
Ì ¡§±ŝ¥ Ɠž žÁƔ¯Ǝ·Ųƈƅ§ ÁƔƔƁÃƂţƅ§Ã ÁƔƔſţŰƅ§ ¨Ɗ੠Ƒƅ¥ ³ƊÃś Ɠž ±ƔŗŸśƅ§ řƔ±ţ ƑƆŷ Á§Ã¯Ÿƅ§Ã ¼ŬŸƅ§
.řœƔƎƅ§ ŕƎśŸƈŠ Ɠśƅ§ ªŕƔ·Ÿƈƅ§ ÀƔƔƂśÃ

ŶƁ§Ã ³ƄŸś řƊƔţ
Ì ƈÃ
Ê řƂƔƁ¯ ªŕƈÃƆŸƈ ±Ɣ±Ƃśƅ§ §°ƍ ÅÃśţƔ Á£ ƑƆŷ řœƔƎƅ§ µ±ţ ²±ŗƔÊ ƓŮƈśƅ§ §°ƍ Á¥
¡§±ŗŦƅ§
Ê ªŕƔŰÃśÃ řƊƎƈƅ§ Ƒƅ¥ ÁƔƈśƊƈƅ§ řƔŗƆŻ£ ª§±ŕƔŦà ªŕƎŠÃś ŶƈŠƔ Á£Ã ƓƅŕŰśƛ§Ã ƓƈƜŷƙ§ ¹ŕ·Ƃƅ§
.řƔƅïƅ§ ±ƔƔŕŸƈƆƅ řƂŗŕ·ƈƅ§ ÁƔŰśŦƈƅ§
Ã
Ì

5

ƛ¥ ¹ŕ·Ƃƅ§ ƓƊŸś Ɠśƅ§ řƈŕƎƅ§ ¿œŕŬƈƅ§ ŶƔƈŠƅ ƜƈŕŮ ±Ɣ±Ƃśƅ§ §°ƍ ÁÃƄƔ ÁƗ ŕƎţÃƈ·Ã řœƔƎƅ§ µ±ţ ÀŻ±Ã
ŕƎƊƈà řŬŕŬţƅ§ ¨Ɗ§ÃŠƅ§ ¶Ÿŗŗ ½ƆŸśś ÀŕƁ±£Ã ªŕƔ·Ÿƈà ½œŕŝà ƑƆŷ ¿ÃŰţƅ§ Ɠž řƔƂƔƂţ ªŕŗÃŸŰ ªƎŠ§Ã ŕƎƊ£
řƅŕƄÃƅ§Ã řŰŕŦƅ§ řƔƈƜŷƙ§ ªŕŬŬ¤ƈƅ§ Ɠž Ƌ±¯ŕŰƈà ƌƁ±·Ã ¿ƔÃƈśƅ§ ªŕƔƅŕƄ٧Ãǔ řƔƅŕƈƅ§ ¨Ɗ§ÃŠƅ§ µÃŰŦƅŕŗ
.¿ŕŝƈƅ§ ¿ƔŗŬ ƑƆŷ ƓŠ±ŕŦƅ§ ¿ŕŰśƜƅ řƔŬƊÃśƅ§

ήϳήϘΘϟ΍ έϭΎΤϣ Ͳ III
ƓƈƜŷƙ§ ¹ŕ·Ƃƅ§ ¿ŻŕŮƈà ¨Ɗ§ÃŠ Àƍ£ ªƆƈŮ ¯Ɓ ÁÃƄś Á£ ¿ƈōƊ ¨§Ãŗ£ ©±Ůŷ Ƒƅ¥ ±Ɣ±Ƃśƅ§ §°ƍ ÀŬƂƊƔ
ÀƜŷŐŗ ¿ÃƗ§ ƓƊŸƈƅ§ Ƌ±ŕŗśŷŕŗ ƓŬƊÃśƅ§ ¨ŸŮƅ§ ªŕţÃƈ·Ã ÀƎś§±ŕ¸śƊ§Ã ƌƔž ÁƔƆŦ¯śƈƅ§ ¼ƆśŦƈ ¿ŻŕŮƈà ƓƅŕŰśƙ§Ã
: ƓƆƔ ŕƈ Ɠž ©±ŮŸƅ§ ¨§ÃŗƗ§ Ƌ°ƍ ¿ŝƈśśÃ .řƔƅŕŸƅ§ řƍ§²Ɗƅ§Ã řƔŷÃŲÃƈƅ§Ã řƔ¯¯Ÿśƅ§Ã řƔ±ţƅ§ ³±ƄƔ ½§± ƓƊƎƈ
ÀƜŷƙ§ ¹ŕ·Ƃƅ ¯Ɣ¯Šƅ§ ƓƊÃƊŕƂƅ§ ±ŕ·ƙ§ : ¿ÃƗ§ ¨ŕŗƅ§
Ɠž ¿ŕŰśƛ§Ã ÀƜŷƙ§ ­ƜŰƙ řƔƊ·Ãƅ§ řœƔƎƅ§ ªƈƍŕŬ Ɠśƅ§ ©¯Ɣ¯Šƅ§ řƔƊÃƊŕƂƅ§ ±·Ɨ§ ¨ŕŗƅ§ §°ƍ ¿ÃŕƊśƔ
¯¯ŷ ÀÃŬ±ƈƅ§Ã řƔƈÃƈŸƅ§ ¿ƄŕƔƎƆƅ řƔ±§¯ƙ§ ½œŕŝÃƅ§ Ƒƅ¥ °ŕſƊƅŕŗ ½ÌƆŸśƈƅ§ 2011 řƊŬƅ 41 ¯¯ŷ ÀÃŬ±ƈƅ§ Ɠƍà ŕƍ¯§¯ŷ¥
řƔ±ţŗ
Ì ½ÌƆŸśƈƅ§ 2011 řƊŬƅ 116 ¯¯ŷ ÀÃŬ±ƈƅ§Ã ±ŮƊƅ§Ã řŷŕŗ·ƅ§Ã řžŕţŰƅ§ řƔ±ţŗ ½ÌƆŸśƈƅ§ 2011 řƊŬƅ 115

įƈ ¨ŕŗƅ§ §°ƍ ²±ŗƔà .űŰŗƅ§Ã ƓŸƈŬƅ§ ¿ŕŰśƜƅ řÌƆƂśŬƈ ŕƔƆŷ řœƔƍ «§¯ţŐŗà űŰŗƅ§Ã ƓŸƈŬƅ§ ¿ŕŰśƛ§
.řƔ·§±ƂƈƔ¯ƅ§ řƈ¸ƊƗ§ Ɠž ŕƎŗ ¿ÃƈŸƈƅ§ řƔƅïƅ§ ±ƔƔŕŸƈƅ§ Áƈ ©¯Ɣ¯Šƅ§ ªŕŸƔ±Ůśƅ§ ¨§±śƁ§
řƔƊñśƄƅƙ§Ã řŗÃśƄƈƅ§ řžŕţŰƅ§ : ƓƊŕŝƅ§ ¨ŕŗƅ§
¯Ɯŗƅ§ ¿ƜƂśŬ§ °Ɗƈ µŕŦƅ§
à ƓƈÃƈŸƅ§ ŕƎƔƂŮŗ řŗÃśƄƈƅ§ řžŕţŰƅ§
Ì
Ì ŶƁ§Ã ¿ÃƗ§ ƌƆŰž Ɠž ¨ŕŗƅ§ §°ƍ ·ŬŗƔ
¶±śŸś Ɠśƅ§ ªŕŗßŰƅ§Ã ¹ŕ·Ƃƅ§ Ɠž řƆŰŕţƅ§ ª§²Ã੶ƅ§ ¿ÃŕƊśƔ ŕƈƄ ŕƎŗ ª±ƈ
¶±ŸśƔÃ
Ì Ɠśƅ§ ¿ţ§±ƈƅ§ ÀƍƗ
Ì
Ì

¶±ŷ Ƒƅ¥ řžŕŲ¥ ¿ƔƁ§±Ÿƅ§ Ƌ°ƍ ²Ã੶ƅ ªŕţ±śƂƈ À¯ƂƔ
Ì Ã .ŶƔ²Ãśƅ§Ã řŷŕŗÌ·ƅ§Ã ¿ƔÃƈśƅ§ ¿ŕŠƈ Ɠž ©¯Ɣ¯Šƅ§ ¼ţŰƅ§
.Ɠś§°ƅ§ ¿Ɣ¯Ÿśƅ§ ¿ŕƄŮ£ ¼ƆśŦƈƅ
žřƔƈƔ¸Ɗśƅ§ ÁƔƊ§ÃƂƅ§ ¨ŕƔŻÃ řƔƊñśƄƅƛ§ řžŕţŰƅŕŗ ½ÌƆŸśƈƅ§ ÀŕŸƅ§ ±ŕ·ƙ§ Ƒƅ¥ ƓƊŕŝƅ§ ƌƆŰž Ɠž ¶±ŸśƔ
Ì Ã
ÀƎƁÃƂţ À§±śţ§ À¯ŷà řƔſţŰƅ§
Ì ÀƎśſŰŗ ¼§±śŷƛ§ À¯ŷ ŕƎƊƔŗ Áƈ Ɠśƅ§ ¹ŕ·Ƃƅ§ §°ƍ Ɠž ÁƔƔſţŰƅ§ ¿ƄŕŮƈ ¿ÃŕƊśƔÃ

.řƔŗ¯Ɨ§Ã řƔ̱Ƅſƅ§

ƓśƛŕƄÃƅ§ ÀƜŷƙ§ : «ƅŕŝƅ§ ¨ŕŗƅ§
¿ŗŬà ¡ŕŗƊƘƅ ŕƔƂƔ±ž¥ ³ƊÃś řƅŕƄÃƅ ƓŬŕŬƗ§ ÁÃƊŕƂƅ§Ã ƓƈƔ¸Ɗśƅ§ ¿ƄƔƎƅ§ ±Ɣ÷śƅ ªŕţ±śƂƈ ¨ŕŗƅ§ §°ƍ À¯ƂƔ
ÀƔŷ¯śƅ ªŕţ±śƂƈ ¶±ŸƔ ŕƈƄ .ÀŕŬƁƗ§ ¼ƆśŦƈƅ ½ƔƁ¯ś ¡§±Š¥ Ƒƅ¥ Ãŷ¯Ɣà .±Ɣ±ţśƅ§ ÀŕŬƁ£ ¿Ŧ§¯ ¿ƈŸƅŕŗ ¶ÃƎƊƅ§
.řŬŬ¤ƈƆƅ řƔ̱Ůŗƅ§Ã řƔƅŕƈƅ§ ¯±§Ãƈƅ§
6

űŰŗƅ§Ã ƓŸƈŬƅ§ ÀƜŷƙ§ : Ŷŗ§±ƅ§ ¨ŕŗƅ§
Ƌ¯ŕŸŗ£ Ɠž ƓƈÃƈŸƅ§ űŰŗƅ§Ã ƓŸƈŬƅ§ ÀƜŷƙ§ ¹ŕ·Ɓ ŶƁ§Ãƅ ŕŰƔŦŮś ¿ÃƗ§ ƌƆŰž Ɠž ¨ŕŗƅ§ §°ƍ ¿ÃŕƊśƔ
řƔƈƜŷƙ§ ªŕŬŬ¤ƈƅ§ ŕƎƊƈ ÃƄŮś Ɠśƅ§ ªŕŗßŰƅ§
.řƔƊƎƈƅ§Ã řƔÃƎŠƅ§
à řƔƈƔ¸Ɗśƅ§Ã řƔśŕŬŬ¤ƈƅ§
Ì
Ì Àƍ£
Ì
Ì Ƒƅ¥ ¶±ŸśƔÃ
©±Ã±Ųà ƓƈÃƈŸƅ§ űŰŗƅ§Ã ƓŸƈŬƅ§ ƓƈƜŷƙ§ ½ž±ƈƅ§ ÀÃƎſƈƅ ŕţƔŲÃś À¯ƂƔà .řƔƈÃƈŸƅ§ řƔ±Űŗƅ§Ã řƔŸƈŬƅ§
.řƅ¡ŕŬƈƅ§Ã řƔžŕſŮƅ§ ¯ŕƈśŷ§ ¯ƔƄōś Ŷƈ řƔƊƎƈƅ§ ªŕŬ±ŕƈƈƅ§Ã ªŕŸƔ±Ůśƅ§ Ɠž ƌŦƔŬ±ś
řƔŸƈŬƅ§ řƔƈƜŷƙ§ ªŕŬŬ¤ƈƅ§ ŶŲà ¿ÃŕƊśƔ «Ɣţ žµŕŦƅ§
űŰŗƅ§Ã ƓŸƈŬƅ§ ÀƜŷƙŕŗ ƓƊŕŝƅ§ ¿Űſƅ§ ƑƊŸƔÃ
Ì
ŕƈƄ .ªŕŬŬ¤ƈƅ§ Ƌ°ƍ «§¯ţŐŗ ªÌſţ Ɠśƅ§ ¼Ã±¸ƅ§Ã ½ŗŕŬƅ§ Àŕ¸Ɗƅ§ Áƈ² ¿ƈŸƅ§ Ɠž ªŷ±Ů Ɠśƅ§ řŰŕŦƅ§
řƔ±Űŗƅ§Ã
Ì
ŕƎŗ ¿ÃƈŸƈ ±ƔƔŕŸƈ ¨Ŭţ ©¯Ɣ¯Š ª§²ſƆśÃ ªŕŷ§°¥ «§¯ţ¥ Ɠž Ƌ¯ŕƈśŷ§ Àś
Ì
Ì Å°ƅ§ ±ŕŬƈƅ§ Ƒƅ¥ ¿Űſƅ§ §°ƍ ¶±ŸśƔ
.řƔ·§
Ì Ɠž
Ì ±ƂƈƔ¯ƅ§ ¿Ã¯ƅ§
­ƜŰƙ§ ¿ŗŬà ¿ƔƁ§±Ÿƅ§ :ÅÃƎŠƅ§ ÀƜŷƙ§ : ³ƈŕŦƅ§ ¨ŕŗƅ§
ƓŲśƂƔ ŕƈƈ
Ì žƌƊƈ ÃƄŮƔ ÁŕƄ Å°ƅ§ ¼Ɣ¸Ãśƅ§Ã ´ƔƈƎśƅ§ įƈà ÅÃƎŠƅ§ ÀƜŷƙ§ ŶŲà ¨ŕŗƅ§ §°ƍ ·ŬŗƔ
.řŬžŕƊƈƅ§ ƑƆŷ ±§ ¯ŕƁ ÁÃƄƔà ŶƁ§Ãƅ§ ³ƄŸƔ Ƒśţ Ƌ±Ã¯ ¯Ɣ¯ţś
ƓƈÃƄţƅ§ ¿ŕŰśƛ§ : ³¯ŕŬƅ§ ¨ŕŗƅ§
řƔƈÃƄţ řƔŕŷ¯ Ƌ±ƍÊ Ɠž ÁŕƄ Å°ƅ§ ¿ƜƂśŬƛ§ °Ɗƈ ƓƈÃƄţƅ§ ¿ŕŰśƛ§ ¡§¯Ɨ ŕŲ±ŷ ¨ŕŗƅ§ §°ƍ À¯ƂƔ
Ì
°ƔſƊś Ɠž ƓŠ±ŕŦƅ§ ¿ŕŰśƜƅ řƔŬƊÃśƅ§ řƅŕƄÃƅ§ ±Ã¯ ¿ÃŕƊśƔ ŕƈƄ .řŗƁŕŸśƈƅ§ ªŕŬŕƔŬƅ§ ƑƆŷ řƔŷñŮƈƅ§ ¡ŕſŲƙ
Áƈ řƔƈÃƈŸƅ§ ¿ƄŕƔƎƅ§ ƌŗ ÀÃƂś Á£ ¨ŠƔ Å°ƅ§ ±Ã¯ƅ§ ŕŲƔ£ ¶±ŸƔà .ƓƆŷ Áŗ ³Ɣœ±ƅ§ ¯Ǝŷ Ɠž řƔœŕŷ¯ƅ§ řŬŕƔŬƅ§

.řƈƔƆŬƅ§ řƔƅŕŰśƛ§ řƔƆƈŸƅ§ ¶±śŸś Ɠśƅ§ ½œ§ÃŸƅ§ ²ÃŕŠśÃ řƔ±§¯ƙ§ řƔžŕſŮƅ§ Àŷ¯ ¿Š£
±ŕƎŮƙ§ : ŶŗŕŬƅ§ ¨ŕŗƅ§

¯ŕŠƔ¥ ­±śƂƔà .2011 ƓſƊ੠14 ¿ŗƁ ƓƈÃƈŸƅ§ ±ŕƎŮƙ§ Ɠž ¼±Űśƅ§ ½±·ƅ ƜƔƆţś ¨ŕŗƅ§ §°ƍ ÁƈŲśƔ
řŰŰŦƈƅ§
ª§±ŕƈŝśŬƛ§ ÀŠţ Áŷ ªŕƈÃƆŸƈ À¯ƂƔ
Ì ŕƈƄ .řƔžŕſŮƅ§Ã ¼ŕŰƊƙ§ ³ŕŬ£ ƑƆŷ ÀÃƂś ©¯Ɣ¯Š ªŕƔƅ¢
Ì
.¹ŕ·Ƃƅ§ ÀƔ¸Ɗśŗ řƆƔſƄƅ§ ©¯ţÃƈƅ§ řƔƊÃƊŕƂƅ§ ±·Ɨ§ ¨ŕƔŻ ¯ƂśƊƔà .ÀƜŷƙ§ ¿œŕŬà ¼ƆśŦƈ Ɠž řƈŕŷ
Ì řſŰŗ ±ŕƎŮƚƅ
±ŕƎŮƙ§ řƅōŬƈ ¿ÃŕƊśƔ ŕƈƄ .řƊƎƈƅ§ řŬ±ŕƈƈ ¯ŷ§ÃƁ À̸ƊƔà řƔƅïƅ§ ±ƔƔŕŸƈƅ§ ½žÃ ƓƁƜŦ£ ½ŕŝƔƈ ŶŲà Ƒƅ¥ Ãŷ¯ƔÃ

.ƌƊƔƊƂś ©±Ã±Ųà ƓŬŕƔŬƅ§
ÁƔÃƄśƅ§ : Áƈŕŝƅ§ ¨ŕŗƅ§
ÁƔƔƅŕŰśƛ§Ã ÁƔƔſţŰƅ§ ÁƔÃƄś ƑƆŷ ÁƔśž±Ůƈƅ§ ÁƔśƔƈÃƈŸƅ§ ÁƔśŬŬ¤ƈƅ§ řƔŸŲà Ƒƅ¥ ¨ŕŗƅ§ §°ƍ ½±·śƔ
Ì
¼ŸŲ ¨ŕŗŬ£ ­±ŮƔà ÁƔƔƅŕŰśƛ§Ã ÁƔƔſţŰƅ§ ¨Ɣ±¯śƅ ƓƂƔ±žƙ§ ²Ƅ±ƈƅ§Ã ±ŕŗŦƙ§ ÀÃƆŷà řžŕţŰƅ§ ¯ƎŸƈ ŕƈƍÃ

7

­±śƂƔ ŕƈƄ ²Ƅ±ƈƅ§ ŕƎƈ¸ƊƔ Ɠśƅ§ ¨Ɣ±¯śƅ§ ª§±Ã¯ Áƈ ©¯ŕſśŬƛ§ À¯ŷà ¯ƎŸƈƅ§ ƓŠƔ±Ŧ ÄÃśŬƈ ƓƊ¯śÃ ŕƈƍ¯Ã¯±ƈ
.ÁƔśŬŬ¤ƈƅ§ ÁƔśŕƍ ±Ɣ÷śƅ ª§¡§±Š¥
řƔƊƎƈƅ§ ªŕƈ¸Ɗƈƅ§Ã řƔƈÃƈŸƅ§ ¿ƄŕƔƎƅ§ : ŶŬŕśƅ§ ¨ŕŗƅ§
¼Ã±¸ ¿ÃŕƊśƔà ÀƜŷƙ§ ¹ŕ·Ɓ Ɠž řƆŦ¯śƈƅ§
řƔƈÃƈŸƅ§ ¿ƄŕƔƎƅ§ Àƍ£ ¿ÃƗ§ ƌƆŰž Ɠž ¨ŕŗƅ§ §°ƍ ¶±ŸƔ
Ì
ƓƊ·Ãƅ§ Á§ÃƔ¯ƅ§Ã ª§¯¯±śƆƅ
Ì řƔƊ·Ãƅ§ řƅŕƄÃƅ§ ƓƍÃ ŕƎś·ŮƊ£ ²ƔƈƔ
Ì ŕƈ Àƍ£
Ì Ã ŕƎƅ řƈ¸Ɗƈƅ§ ÁƔƊ§ÃƂƅ§Ã ŕƎƊƈ ¯ţ§Ã ¿Ì Ƅ ©ōŮƊ

.ªƊ±śƊƚƅ řƔŬƊÃśƅ§ řƅŕƄÃƅ§Ã ŲſƆśƅ§Ã Ɠŷ§°ƙ§ ¿ŕŬ±ƚƅ

řŗŕƂƊƅ§ ¿ŝƈ žƌƈƔ¸Ɗś ªŕƔƅ¢ Áƈ §¡²Š ¿ŝƈś Ɠśƅ§Ã ¹ŕ·Ƃƅ§ Ɠž řƆŦ¯śƈƅ§ řƔƊƎƈƅ§ ªŕƈ¸Ɗƈƅŕŗ ƓƊŕŝƅ§ ƌƆŰž Ɠž ÀśƎƔÃ
.¼ţŰƅ§ űƔ¯ƈƅ řƔŬƊÃśƅ§ řƔŸƈŠƅ§Ã ÀƜŷƙ§Ã řžŕƂŝƆƅ řƈŕŸƅ§
Ì řŗŕƂƊƅ§Ã ÁƔƔŬƊÃśƅ§ ÁƔƔſţŰƆƅ řƔƊ·Ãƅ§
ÀƜŷƙ§ ¿œŕŬà ¯Ű± :±ŮŕŸƅ§ ¨ŕŗƅ§
¯Ű±ƅ§ ÀÃƎſƈ ¼Ɣ±ŸśÃ ÀƜŷƙ§ ¿œŕŬà ¡§¯£ ¯Ű± ÁōŮŗ ÀƅŕŸƅ§ Ɠž řƊ±ŕƂƈƅ§ ¨±ŕŠśƅ§ ¨ŕŗƅ§ §°ƍ ¿ÃŕƊśƔ
ÀƔ¸Ɗśŗ ª·ŗś±§ Ɠśƅ§ ¾Ɔś řŰŕŦà ¿ŕŠƈƅ§ §°ƍ Ɠž řƔŬƊÃśƅ§ řŗ±Šśƅ§ Ƒƅ¥ ¶±ŸśƔ
Ì ŕƈƄ .ƌƈƄţś Ɠśƅ§ ¯ŷ§ÃƂƅ§Ã
.2011 ±ŗÃśƄ£ Ɠž ƓŬƔŬōśƅ§ ƓƊ·Ãƅ§ ³ƆŠƈƅ§ ªŕŗŕŦśƊ§
8

ϲϧϮϧΎϘϟ΍ έΎρϹ΍ -ϝϭϷ΍ ΏΎΒϟ΍
¨ŕƔŻ Áƈ řƈƎƈ ¨Ɗ§ÃŠ Ŷƈ űŠ²ƅ§ «Ã±Ãƈƅ§ Áƈ şƔ²ƈŗ ¿ŕŰśƛ§Ã ÀƜŷƚƅ ƓƊÃƊŕƂƅ§ ±ŕ·ƙ§ ²ƔƈśƔ
Àŕ¸Ɗƅ§ ³£± ·ÃƂŬ ¯Ÿŗ ªƆŦ¯£ ©¯Ɣ¯Š řƔŷÃƊ ª§±ƔƔżśÃ (¿ÃƗ§ ¿Űſƅ§)řƎŠ Áƈ řƔ·ŕŗśŷƛ§ ÁŕƔż· à ÁÃƊŕƂƅ§
.(ƓƊŕŝƅ§ ¿Űſƅ§) ıŦ£ řƎŠ Áƈ Ɠ·§±ƂƈƔ¯ƅ§ ¿ŕƂśƊƛ§ řƆţ±ƈ Ɠž ¯Ɯŗƅ§ ¿ÃŦ¯Ã ů§¯ŗśŬƛ§

ϱήΟί ΙϭέϮϣ Ǧ ϝϭϷ΍ Ϟμϔϟ΍

Àƍ£ ª²Ɣƈś ¯Ƃž ž±ƔŗŸśƅ§Ã řžŕţŰƅ§ řƔ±ţ ƑƆŷ Áƈŕŝƅ§ ƌƆŰž Ɠž 1959 Á§ÃŠ ©±Ż ±ÃśŬ¯ µƔŰƊś ÀŻ±

řƔ±Š²ƅ§ řżŗŰƅ§ ÁŕƔż·ŗ řƔ¯§¯ŗśŬƛ§ řŗƂţƅ§ Áƈ «Ã±Ãƈƅ§ ¿ŕŰśƛ§Ã ÀƜŷƙ§ ¹ŕ·Ƃƅ ƓƊÃƊŕƂƅ§ ±ŕ·ƙ§ ŢƈƜƈ
¼ƆśŦƔ ŶŲÃƅ§ ÁŐž ÀƜŷƛ§ ¿ŕŠƈƅ řƄ±śŮƈ ÀŬ§ÃƁ řƈŕŸƅ§ ŢƈƜƈƅ§ Ƌ°ƍ ªƊŕƄ Á§Ãǔ .¨Ɗ§ÃŠ ©¯ŷ Ɠž řƔ·ŕŗśŷƛ§Ã
.(ƓƊŕŝƅ§ ¹±ſƅ§) ƓƊñśƄƅƙ§Ã űŰŗƅ§Ã ƓŸƈŬƅ§ ÀƜŷƙ§ Ƒƅ¥ (¿ÃƗ§ ¹±ſƅ§) ¨ÃśƄƈƅ§ ÀƜŷƙ§ Áƈ

ΔϳήΟί ΔϓΎΤλ ΔϠΠϣ :ΏϮΘϜϤϟ΍ ϡϼϋϹ΍ϭ ήϴΒόΘϟ΍ ΔϳήΣ – ϝϭϷ΍ ωήϔϟ΍
6 Ɠž ®±¤ƈƅ§ ±ƈƗ§ ŕƎƈƍ£ à řƔŕƈţƅ§ ©±śž Ƒƅ¥ řŗÃśƄƈƅ§ řžŕţŰƆƅ řƈ¸Ɗƈƅ§ µÃŰƊƅ§ Ƒƅ㠯ßś
.1945 Á§ÃŠ 4 Ɠž Àŝ 1944 ªÃ£ 9 ƓžÃ 1939±ŗƈśŗŬ 15 Ɠž řŦ±¤ƈƅ§ ±ƈ§ÃƗ§ ƌśƆƈƄ Å°ƅ§Ã 1936 ªÃ£
¯Ÿŗ ©±Ůŕŗƈ 91956 űſƔž 9 Ɠž řžŕţŰƅ§Ã ¨śƄƅ§ ŶƔŗà řŷŕŗ·ƅŕŗ ½ƆŸśƈƅ§ ±ƈƗ§ ±¯Ű ¿ƜƂśŬƛ§ ±Šž ƓžÃ
řŷŕŗ·ƅ§ řƔ±ţ »... ƑƆŷ ƑƅÃƗ§ ƌś¯ŕƈ Ɠž µƊ ±ƈƗ§ §°ƍ .1955 řƊŬ Ɠś§°ƅ§ ¿ƜƂśŬƛ§ řƔƁŕſś§ ƑƆŷ ŶƔƁÃśƅ§

½ŗŕŬ Áïŗ Ƌ±ŮƊ ÁƄƈƔ űï ¹Ãŗ·ƈ ã ©¯Ɣ±Š ¿Ƅ" Á£ ƌƔž ¡ŕŠ Å°ƅ§ ³ƈŕŦƅ§ ƌƆŰž Ɠž řŰŕŦà "¨śƄƅ§ ŶƔŗÃ

©±§¯§Ãǔ ½ŗŬƈƅ§ ¹§¯Ɣƙ§ ŕƎƊƈà řƔ±ţƅ§ Ƌ°ƍ ÀƔ¸Ɗśƅ ƌƅÃŰž ¨ƆŻ£ µŰŦà "Ɠƅŕƈ ÁŕƈŲ ¹§¯Ɣ¥ Áïŗà řŰŦ±

§°ƍ µŰŦà (13à 12 ÁƜŰſƅ§) ¯±ƅ§Ã ¾§±¯śŬƛ§ ½ţà (11 Ƒƅ¥ 6 Áƈà 3 ¿ÃŰž) ŕƎ·Ã±Ů à ©¯Ɣ±Šƅ§
ÁƔśƆŠƈƅ§ Ƒƅ§ ªƛŕţ¥ Ŷƈ řƔ¯ŬŠƅ§Ã řƔƅŕƈƅ§ ªŕŗÃƂŸƅ§ Áƈ ¯¯ŷà řƔſţŰƅ§ ŢƊŠƅ§Ã Àœ§±ŠƆƅ ŕƈŕƍ ²§ Ɣţ ±ƈƗ§
. (42 Ƒƅ¥ 21 Áƈ ¿ÃŰſƅ§ žŶŗ§±ƅ§ ¨ŕŗƅ§ µÃŰŦƅŕŗ) řƔŬƊ±ſƅ§Ã řƔŬƊÃśƅ§ ÁƔśƔœ§²Šƅ§

Àŕ¸Ɗƅ§ Àŷ¯ƅ řƔƆŦ§¯ƅ§ ±Ɣ²Ã řƈƎƈ ±ƔŬƔś Ƒƅ¥ ¼¯ƎƔ ž1956 ±ŗƈžÃƊ 7 Ɠž ƓƆƔƈƄś ±ƈ£ ¿ƜƂśŬƛ§ ±ŝ¥ ±¯Ű Àŝ
©±¯ŕŰƈ řƔƆƈŷ À¸Ɗ ŕƈƄ žƓƊÃƊŕƂƅ§ ¹§¯Ɣƙ§ řƔƆƈŷ À¸Ɗ řƎŠ Áƈž :řƔƆƈŷ řƔƈƍ£ ª§° ªƜƔ¯Ÿś ÁƈŲś ¯Ɓà ž¯Ɣ¯Šƅ§
10 ťƔ±ŕśŗ ŕƈƍ±§¯Ű¥ Àś žÁ§±Ŧ¢ ÁŕƔƊÃƊŕƁ ÁŕŰƊ ¼ƔŲ£ ÀÌ ŝ .ÀŕŸƅ§ Àŕ¸Ɗƅŕŗ ŕƎŬŕŬƈ řƅŕţ Ɠž řƔŗƊŠƗ§ ¼ţŰƅ§
.řƔŬƊÃśƅ§ řžŕţŰƆƅ ƓŗƊŠƗ§ ¿ƔÃƈśƅ§ řŗƁ§±ƈ Ƒƅ¥ Áŕž¯ƎƔ 1961 ªÃ£ 30 à 1957 ªÃ£
.234 µ 1956 űſƔž 24 ťƔ±ŕśŗ ž16 ¯¯ŷ ƓŬƊÃśƅ§ ƓƈŬ±ƅ§ ¯œ§±ƅ§ ž 1956 řƊŬƅ 53 ¯¯ŷ ±ƈ£

11

9

©±śž ¿ƜŦ ª±¯Ű Ɠśƅ§ µÃŰƊƅ§ Áƈ řžŕţŰƅ§ řƔ±ţƅ §¯ƔƔƂś ±ŝƄ£ ªƊŕƄ µÃŰƊƅ§ Ƌ°ƍ Á£ řƁ±ŕſƈƅ§ ÁƈÃ
.řƔ±ŕƈŸśŬƛ§ řƔŕƈţƅ§ Àŕ¸Ɗ ¿¸ Ɠž ªŕƊƔŝƜŝƅ§
ªŕƔ±ţƅ§ ÀƎƔ µƊ ¿Ã£ ¿ŝƈà ŕƔ±±ţś ŕŬſƊ ¿ƈţƔ ÁŕƄ ƌƊƄƅ ŕƔƅŕƂśƊ§ ŕƔž±¸ ŕŰƊ 1956 űſƔž 9 ±ƈ£ ¿ŝƈ ¯Ƃƅ
«§¯ţ¥ ¯Ɗŷ ű§¯ƙ§ µƔŦ±śƅ§Ã Ɠƅŕƈƅ§ ÁŕƈŲƅ§ ÀÃŬ±ƈƅ§ §°ƍ Ƒżƅ§ ¯Ɓà .řƔƊ·Ãƅ§ ªŕ·ƆŬƅ§ Ƌ¯ƈśŸś řƔŬŕŬƗ§
řŷ±Ŭŗ ŢŗŰ£Ã žµœŕƂƊ ©¯ŷ ƌƔž ª±Ǝ¸ °¥ řƔ±°Š řŸŠ§±ƈ ¨Ɔ·ś ŕƈ Áŕŷ±Ŭ ÁƄƅ ŢƔ±Űśƅ§ Àŕ¸Ɗ ±Ɓ£Ã ¼ţŰƅ§
řƔ±ŕŠśƅ§ řƆŠƈƅŕƄ ©¯Ɣ¯Š ªŕŸƔ±Ůś ÁŬÃ
Ì ž¯Ɣ¯Š ±ÃśŬ¯ ±Ã¯Űà ¿ƜƂśŬƛ§ ¯Ÿŗ ¯Ɯŗƅ§ řƔŸŲà Ŷƈ ÀŠŬƊƈ ±ƔŻ
...řƔŗŕŦśƊƛ§ řƆŠƈƅ§Ã ¿żŮƅ§ řƆŠƈÃ
řžŕţŰƅ§ řƆŠƈ Áƈ ŕţŕśſƊ§ ±ŝƄ£ ÁŕƄ ƌƊƄƅà ªŕƊƔŝƜŝƅ§ µÃŰƊ Áƈ řƔƅ§±ŗƔƅ ¿Ɓ£ ÁŕƄ ±ƈƗ§ §°ƍ Á¥ ¿ÃƂƅ§ ÁƄƈƔÃ
.1975 řƊŬ ƌŲßśŬ Ɠśƅ§
¯¯ŷ ÁÃƊŕƂƅ§ ƑŲśƂƈŗ ©±¯ŕŰƅ§ řžŕţŰƅ§ řƆŠƈƅ ŶŲŦś řŗÃśƄƈƅ§ řžŕţŰƅ§ ªţŗŰ£ 1975 řƊŬ Áƈ ŕƁƜ·Ɗŕž
±Ŧ§Ã£ Áƈ ŕƁƜ·Ɗ§ ªŕţƔƂƊśƅ§ Áƈ §¯¯ŷ ªž±ŷ Ɠśƅ§Ã

10

1975 ¿Ɣ±ž£ 28 Ɠž ®±¤ƈƅ§
1975 řƊŬƅ 32
Ì
.ªŕƊƔƊŕƈŝƅ§

ŕƎśżŗŰŗ žŕƍ±ƍÊ Ɠž ª²Ɣƈś ¯Ƃž ž ŕƔ±ƍภŕƎŬƔ±Ƅś à ÀƜŷƙ§ řƔ±ţ ÀƔ¸Ɗś Ƒƅ¥ řƆŠƈƅ§ Ƌ°ƍ ªŸŬ Á§Ãǔ

ŕƈ Ƒƅ¥ ±¸Ɗƅŕŗ ¾ƅ°Ƅà .řƔ±Ã¯ řƔ±ŮƊ ã řſƔţŰ ±§¯Űƙ ·Ã±Ůà ¯ÃƔƁ Áƈ ƌśƊƈŲś ŕƈ ¿Ÿſŗ řƔ±ţƅ§ Ƌ°Ǝƅ řƆŗƄƈƅ§
řƔſţŰƅ§ ŢƊŠƅ§Ã ªŕƔŕƊŠƅŕŗ ½ƆŸśƈƅ§ Ŷŗ§±ƅ§ ŕƎŗŕŗ µÃŰŦƅŕŗ ŕƎƊƈŲś řŷÃƊśƈà ©±ƔŝƄ ¡§±ƈţ ·Ã·Ŧ Áƈ ƌśŸŲÃ
ŕƎƈƍ£ (79 Ƒƅ¥ 68 Áƈ ¿ÃŰſƅ§) ªŕŗÃƂŸƅ§Ã ªŕŸŗśśƅŕŗ ½ƆŸśƈƅ§ ³ƈŕŦƅ§ ŕƎŗŕŗà (67 Ƒƅ¥ 42 Áƈ ¿ÃŰſƅ§)
(ƓƊŕŝƅ§ ÀŬƂƅ§) ÀŕŸƅ§ Àŕ¸Ɗƅ§ ƑƆŷ ¸ŕſţƅ§Ã (±ÃƄ°ƈƅ§ ¨ŕŗƅ§ Áƈ ¿ÃƗ§ ÀŬƂƅ§) ƓŠ±ŕŦƅ§Ã ƓƆŦ§¯ƅ§ řƅïƅ§ Áƈ£ řƔŕƈţ
ÀŬƂƅ§) ¨ƊŕŠƗ§ ÁƔƔŬŕƈÃƆŗ¯ƅ§Ã ¿Ã¯ƅ§ ¡ŕŬ¤± ¯Ųà («ƅŕŝƅ§ ÀŬƂƅ§) ÀśŮƅ§Ã ¨ƆŝƅŕƄ µŕŦŮƗ§ ¯Ų řŗƄś±ƈƅ§ ŢƊŠƅ§Ã
. (Ŷŗ§±ƅ§
©§¯£ řÌƆŠƈƅ§ Ƌ°ƍ Áƈ ¿ŸŠ ¶ŕſŲž ¿ƄŮŗ ¨Ɔŝƅ§Ã ÁƈƗ§Ã ÀŕŸƅ§ Àŕ¸Ɗƅ§ ¿ŝƈ ÀƔƍŕſƈƅ§ Ƌ°ƍ ªƆƈŸśŬ§ ¯Ƃž
ƑƆŷ ¸ŕſţƅ§ ¹Ã±Ůƈƅ§ Áƈ ƌƊ£ Ƒƅ¥ ©±ŕŮƙ§ ±¯Šś ¿ŕŠƈƅ§ §°ƍ ƓžÃ .ÁƔƔſţŰà ªŕŬŬ¤ƈ žřžŕţŰƅ§ řƔ±ţ ŶƈƂƅ
řƔƊ¯ƈƅ§ ½ÃƂţƆƅ Ɠƅïƅ§ ¯ƎŸƅ§ Áƈ 19 ©¯ŕƈƅ§ ªŬ±Ƅ ¯Ɓà .řƅïƆƅ ƓŠ±ŕŦƅ§Ã ƓƆŦ§¯ƅ§ ÁƈƗ§ ƑƆŷà ÀŕŸƅ§ Àŕ¸Ɗƅ§
¯ƔƔƂś řƔƊŕƄƈ¥ ³ŕŬƗ§ §°ƍ ƑƆŷ ª±Ɓ£Ã žřƈŕŸƅ§ řţŰƅ§Ã řƈŕŸƅ§ ½ƜŦƗ§Ã ÀŕŸƅ§ Àŕ¸Ɗƅ§Ã ÁƈƗ§ ÀƔƍŕſƈ řƔŬŕƔŬƅ§Ã
.řƔœŕƊŝśŬƛ§ ¼Ã±¸ƅ§ ¶Ÿŗ Ɠž ŕƎśƔŕƈţƅ ±ƔŗŸśƅ§Ã Å£±ƅ§ řƔ±ţ

.992 µ ž1975 ¿Ɣ±ž£ 29 ťƔ±ŕśŗ 29 ¯¯ŷ ƓƈŬ±ƅ§ ¯œ§±ƅ§
12

10

±Ɣ·Ŧƅ§ Á£ ƛ¥ .ÁÃƊŕƁ ¨ŠÃƈŗ ¾ƅ° ÀśƔà ŕƎśŗŠÃśŬ§ Ɠśƅ§ ¼Ã±¸ƅ§ ¿§Ã²ŗ ¿Ã²Ɣ žªƁ¤ƈ ¿ƄŮŗ ¾ƅ° ÁÃƄƔÃ
ÀƔƍŕſƈƅ§ ¾Ɔś ÁÃƈŲƈ ¯Ɣ¯ţś Ɠž řƔ±Ɣ¯Ƃś ř·ƆŬ řƔ±§¯ƙ§ ªŕ·ƆŬƅ§ ¡ŕ·ŷ¥ Ãƍ řƂŗŕŬƅ§ řƔŬƊÃśƅ§ řžŕţŰƅ§ řƆŠƈ Ɠž
.ŕƎƂƔŗ·śÃ
řƆŠƈ ŕƎƊōƄ ª²±ŗ «Ɣţ řƔ±Š²ƅ§ řŷ²Ɗƅ§ ½ŗŕŬƅ§ ¯ƎŸƅ§ Áƈ řŝñÃƈƅ§ řžŕţŰƅ§ řƆŠƈ ƑƆŷ řƈŕŷ ©±ÃŰŗ ªż·
Ɠƅŕśƅŕŗ ªƆŝƈà řƔ±ţƆƅ řŗƅŕŬƅ§ řƔƊ¯ŗƅ§Ã řƔƅŕƈƅ§ ªŕŗÃƂŸƅ§ Áƈ ±§ ƔŗƄ §¯¯ŷ ªƊƈŲś °¥ žřžŕţŰƅŕŗ řŰŕŦ řƔœŕƊŠ
.ŕƎśƂŗŬ Ɠśƅ§ ªŕŸƔ±Ůśƅ§ Ŷƈ řƊ±ŕƂƈƅŕŗ řžŕţŰƅ§ řƔ±ţƅ ©¯Ɣ¯Š řŬŕƄśƊ§
11

1988 ª§ÃƊŬ ƓƆŷ Áŗ ÀƄţ ©±śž ¿ƜŦ řƆŠƈƅ§ Ƌ°ƍ ƑƆŷ ªƆŦ¯£ Ɠśƅ§ ©¯Ɣ¯Ÿƅ§ ªŕţƔƂƊśƅ§ ÀŻ±Ã

řžŕţŰƅ§ řƆŠƈ Áƈ 2001 řƊŬ ªŕŗÃƂŸƅ§ ¶Ÿŗ ¿ƂƊƄ ª§±ƔÃţśƅ§ ¶Ÿŗ Ã

14

2006Ã

13

2001Ã

1993Ã

12

ªƆ¸ řƆŠƈƅ§ ÁŐž ž2006 řƊŬ ƌƊŷ řŗś±śƈƅ§ řŗÃƂŸƅ§Ã ž¼ţŰƆƅ
Ì ƓƊÃƊŕƂƅ§ ¹§¯Ɣƙ§ ¡§±Š¥ ¡ŕżƅ§Ãǔ řƔœŕƊŠƅ§ řƆŠƈƅ§ Ƒƅ¥
řƔƅŕƈƅ§Ã řƔƊ¯ŗƅ§ ªŕŗÃƂŸƅ§ ¯¯ŸśÃ ¿Ƃŝƅ ±§ ¸Ɗ ¾ƅ°Ã žÀƜŷƚƅ ŕƔœ²§ Š ŕƊÃƊŕƁ ªƆŝƈà ªŕƔ±ţƆƅ ŕƂƊŕŦ ŕƔ±Š² ±§ ŕ·¥
žřƔ±Ã¯ƅ§ ªŕƔ±ŮƊƅ§ «§¯ţƙ ŢƔ±Űśƅ§ Ŷƈ ŕƎƆƈŕŸśÃ ¹ŕ·Ƃƅ§ Ɠž řƔƆŦ§¯ƅ§ ©±²§ à ÀƄţś ¨Ɗ੠Ƒƅ¥

15

ŕƎƔž řƊƈŲƈƅ§

.ŶƊƂƈ ½ŗŬƈ µƔŦ±ś Ƒƅ¥ ŕƔƆƈŷ ƌƅÃţƔ ¿ƄŮŗ

¿Űſƅ§ ¿Ɣ¯Ÿś Àŝ

16

2003 řƊŬ ¨ŕƍ±ƙ§ řţžŕƄƈŗ ½ƆŸśƈƅ§ ÁÃƊŕƂƅ§ ÁŬ Ŷƈ řƔŸƈƂƅ§ řżŗŰƅ§ ªƂƈŸś ¯ƁÃ
.2010 ªÃ£ Ɠž řƔœ§²Šƅ§ řƆŠƈƅ§ Áƈ 61

17

řƔƆƂŸŗ ¾Ŭƈśś ªŕƔ±ţƆƅ řƔ¯ŕŸƈà řƔ¯§¯ŗśŬ§ ÀƄţ řžŕƂŝ ƑƆŷ Áƍ±ŗś ¿ŕŝƈƅ§ ¿ƔŗŬ ƑƆŷ ª±Ƅ° Ɠśƅ§ ªŕƔ·Ÿƈƅ§ Ƌ°ƍ
.řƆƆŲƈƅ§ řƔŕŷ¯ƅ§ à ƓŬŕƔŬƅ§ ½ƔÃŬśƆƅ ©§¯£ ƌƆŸŠÃ ÀƜŷƙ§ Ɠž ÀƄţśƅ§ ªŕŬ±ŕƈƈÃ
.«Ã±Ãƈƅ§ ƓƊÃƊŕƂƅ§ Ƌ±ŕ·§Ãǔ űŰŗƅ§Ã ƓŸƈŬƅ§ ¿ŕŰśƛ§ ¿ŕŠƈ Ɠž ŕƂƈŷ ±ŝƄ£ ªŕŬ±ŕƈƈƅ§ Ƌ°ƍà řƔƆƂŸƅ§ Ƌ°ƍ ïŗśÃ


. 1988 ªÃ£ 2 Ɠž ®±¤ƈƅ§ 1988 řƊŬƅ 89 ¯¯ŷ ƓŬŕŬƗ§ ÁÃƊŕƂƅ§ ƑŲśƂƈŗ11
. 1993 ªÃ£ 2 Ɠž ®±¤ƈƅ§ 1993 řƊŬƅ 85 ¯¯ŷ ƓŬŕŬƗ§ ÁÃƊŕƂƅ§ ƑŲśƂƈŗ

. 2001 Åŕƈ 3 Ɠž ®±¤ƈƅ§ 2001 řƊŬƅ 43 ¯¯ŷ ƓŬŕŬƗ§ ÁÃƊŕƂƅ§ ƑŲśƂƈŗ

12
13

. 2006 ƓſƊ੠9 Ɠž ®±¤ƈƅ§ 2006 řƊŬƅ 1 ¯¯ŷ ƓŬŕŬ£ ÁÃƊŕƁ ƑŲśƂƈŗ 14
15
Larbi Chouikha : fondement et situation de la liberté de l’information en Tunisie.
: ŶŠ§±Ɣ ¾ƅ°Ƅ
Tunisie : la liberté d’expression assiégée
Rapport du groupe de l’IFEX chargé de l’observation de l’état de la liberté d’expression en Tunisie, février 2005. P22 et
suivantes.
.¿§ÃƈƗ§ ¿ŬŻ ŶƊƈà ¨ŕƍ±ƙ§ řţžŕƄƈƅ Ɠƅïƅ§ ¯ÃƎŠƈƅ§ Àŷ¯ŗ ½ƆŸśƈƅ§Ã 2003 ±ŗƈŬƔ¯ 10 Ɠž ®±¤ƈƅ§ 2003 řƊŬƅ 75 ¯¯ŷ ÁÃƊŕƂƅ§ 16
. 2010 Á§ÃŠ 29 Ɠž ®±¤ƈƅ§ 2010 řƊŬƅ 35 ¯¯ŷ ÁÃƊŕƂƅ§

13

17

ΔϴρΎΒΘϋ΍ϭ ΖΘθΗϭ ΕΎϏ΍ήϓ : ϱήμΒϟ΍ϭ ϲόϤδϟ΍ ϝΎμΗϻ΍ϭ ϡϼϋϹ΍ – ϲϧΎΜϟ΍ ωήϔϟ΍
¯¯ŷ ¯ÃŠÃŗà řŸƈ੠řƆŠƈ ã µƊ ¨ŕƔżŗ űŰŗƅ§Ã ƓŸƈŬƅ§ ¿ŕŠƈƅ§ Ɠž «Ã±Ãƈƅ§ ƓƊÃƊŕƂƅ§ ±ŕ·ƙ§ ²Ɣƈś
µÃŰŦƅŕŗ ŕƎƊƈÃ

18

űŰŗƅ§Ã ƓŸƈŬƅ§ ¹ŕ·ƂƆƅ řƔƈÃƈŸƅ§ ªŕŬŬ¤ƈƅŕŗ řƂƆŸśƈƅ§ řśśŮƈƅ§ řŰŕŦƅ§ µÃŰƊƅ§ Áƈ

řƔƊ·Ãƅ§ řƅŕƄÃƅ§Ã 20ŲſƆśƅ§Ã Ɠŷ§°ƙ§ ¿ŕŬ±ƚƅ ƓƊ·Ãƅ§ Á§ÃƔ¯ƅŕŗà 19ÁƔśƔƈÃƈŸƅ§ ©²ſƆśƅ§Ã řŷ§°ƙŕŗ řƂƆŸśƈƅ§ µÃŰƊƅ§
řƔƈÃƈŸƅ§ ªŕŬŬ¤ƈƅ§ řżŗŰ ªŕŬŬ¤ƈƅ§ Ƌ°ƍ Ɠ·Ÿś řƔœ²Š µÃŰƊ Ɠƍ µÃŰƊƅ§ Ƌ°ƍ ¼ƆśŦƈà .21ª§¯¯±śƆƅ
řŗŕƁ±ƅ ŕƎśŸŲŦ£ ŕƎƊŐž Ɠƅŕƈƅ§ ¿ƜƂśŬƛ§Ã řƔƊÃƊŕƂƅ§ řƔŰŦŮƅ§ ŕƎśţƊƈ Á¥ Ɠśƅ§Ã řƔ±§¯ƙ§ řżŗŰƅ§ ƓŬśƄś ƛ Ɠśƅ§
¿Ƅ Áƈ ŕƎśƈ±ţ ©ō·Ãƅ§ ©¯Ɣ¯Ů ªŕŗŕƁ± Ɠƍà řƆƔƂŝ řŗŕƁ± Ƒƅ§ řƔ±Ůŗƅ§ ŕƍ¯±§Ãƈ ªŸŲŦ£Ã řƔƅŕƈà řƔ±§¯§Ãǔ řƔŬŕƔŬ

©±²§ Ãƅ ŕŰÃŰŦ ª¯ƊŬ£ Ɠśƅ§ řŗŕƁ±ƅ§ ªƈŬÌś§ ¯Ɓà .¼±Űśƅ§ Ɠž řƊñƈƅ§Ã ¯ŕƔţƅ§Ã řƔƅƜƂśŬƛ§ Áƈ ƓƂƔƂţ ´ƈŕƍ
ªŕ·ŕŮƊƅ§ ƑƆŷà ÁƔƔſţŰà ÁƔ±ƔŬƈ Áƈ µŕŦŮƗ§Ã ¿ƄŕƔƎƅ§ ƑƆŷ ½ţƛà ²§Ãƈà ½ŗŬƈ ¿Ŧ¯ś ªŕƔƅŋŗ ¿ŕŰśƛ§
.ƓƈƜŷƛ§ ÁÃƈŲƈƅ§Ã ª§±±§ Ƃƅ§Ã
©²ſƆśƅ§Ã řŷ§°ƙ§ ƓśŬŬ¤ƈ µÃŰŦƅŕŗà ªŕŬŬ¤ƈƅ§ Ƌ°ƍ žµÃŰƊƅ§ Ƌ°ƍ ¼ƆśŦƈ ªſƆƄ ıŦ£ řƎŠ Áƈ
4 Ɠž ®±¤ƈƅ§ 2007 řƊŬƅ 33 ¯¯ŷ ÁÃƊŕƂƅ§ Áƈ ƓƊŕŝƅ§ ¿Űſƅ§ ¾ƅ° ƑƆŷ µƊƔ ŕƈƄ Àŕŷ ½ž±ƈ ÀŕƎƈŗ ÁƔśƔŬƊÃśƅ§
Áƈ ŕƔƅŕŦ ŕƔƆƈŷ ÁŕƄ ÀÃƎſƈƅ§ §°ƍ Á£ ƛ¥ űŰŗƅ§Ã ƓŸƈŬƅ§ ¹ŕ·ƂƆƅ řƔƈÃƈŸƅ§ ªŕŬŬ¤ƈƅŕŗ ½ƆŸśƈƅ§ 2007 Á§ÃŠ
řƈŕŸƅ§ řŬŕƔŬƅŕŗ ¼Ɣ±Ÿśƅ§" ¡ŕ·Ż ªţś ¿ƔƆŲśƅ§Ã řŠſƅ§ řƔŕŷ¯Ɔƅ ÁƔśŬŬ¤ƈƅ§ ÁƔśŕƍ ªſ¸Ãà ƓƂƔƂţ ÄÃśţƈ ¿Ƅ
."řƅïƆƅ

22

řƔ±ţƅ Àŕţà ¿ƂśŬƈ ƓƆƔ¯Ÿś ¿ƄƔƍ ÅƗ ¯ƈŸśƈ ¨ŕƔŻ ¿¸ Ɠž ƓŬŕƔŬƅ§ ÀƄţśƆƅ ŶŲŦƔ ¹ŕ·Ƃƅ§ ¿Ì ¸Ã
¸ŕſţƆƅ ©¯ƈŸśƈ Ƌ°ƍ ƓśŕŬŬ¤ƈƅ§Ã ƓƊÃƊŕƂƅ§ º§±ſƅ§ řƔŸŲà ªƊŕƄ ¯Ɓ à .ƌ·ŕŮƊ řƔžŕſŮ Ã ƌƊƔƈŕŲƈ řƔ¯¯ŸśÃ ¹ŕ·Ƃƅ§
ÁƔŗ ·ƆŦƅ§Ã ¼Ɣ¸Ãśƅ§Ã ©±·ƔŬƅ§ ÀŕƄţ§Ãǔ řƔŬŕƔŬƅ§ ř·ƆŬƅ§ ¯Ɣŗ řƔ·ŕŗśŷƛ§ ªŕƔţƜŰƅ§Ã ªŕŬ±ŕƈƈƅ§Ã ªŕŬŕƔŬƅ§ ƑƆŷ
ƑƆŷà řƔžŕſŮƆƅ ½Ɔ·ƈ ¨ŕƔŻ Ɠž řƔ²ſƆśƅ§Ã řƔŷ§°ƙ§ ª§ÃƊƂƅ§Ã ªŕŬŬ¤ƈƆƅ µƔŦ§±śƅ§ ŢƊƈà ƓƈÃƄţƅ§Ã ƓƈÃƈŸƅ§
.©°ſƊśƈƅ§ ½ŗŕŬƅ§ ³Ɣœ±ƅ§ řƆœŕŷ Áƈ ¨±Ƃƅ§Ã ƓŬŕƔŬƅ§ ¡ƛÃƅ§ ±ƔƔŕŸƈ ³ŕŬ£
µŕŦƅ§ ±ŕƈŝśŬƜƅ ƌţśžÃ ¹ŕ·Ƃƅ§ §°ƍ Áƈ ¨Ɗ੠žřŰŰÃŦ ÃţƊ ƌŠÃśƅ§ °Ɗƈà ªƛŕŰśƛ§ ¹ŕ·Ɓ ƓžÃ
ÁƔ±ƈŝśŬƈƅ§ řƊōƈ· Ɠž ÀƍŕŬƔà ÀƔ¸Ɗśƅ§Ã řƊƆƂŸƅ§ ¶Ÿŗ Ƌ±ƍภƓž ƓſŲƔ ƓƊÃƊŕƁ ±ŕ·¥ ŶŲà ±ƈƗ§ ¨ŠÃśŬ§

5 Ɠž ®±¤ƈƅ§ 45 ¯¯ŷ ƓƈŬ±ƅ§ ¯œ§±ƅ§ žÅ±Űŗƅ§ à ƓŸƈŬƅ§ ¹ŕ·ƂƆƅ řƔƈÃƈŸƅ§ ªŕŬŬ¤ƈƅŕŗ ½ƆŸśƔ 2007 Á§ÃŠ 4 Ɠž ®±¤ƈƅ§ 2007 řƊŬƅ 33 ¯¯ŷ ÁÃƊŕƂƅ§

18

.řƔŬƊÃśƅ§ ©²ſƆśƅ§ à řŷ§°ƙ§ řŬŬ¤ƈ «§¯ţŐŗ ½ƆŸśƈƅ§ 1990 Åŕƈ 7 Ɠž ®±¤ƈƅ§ 1990 řƊŬƅ 49 ¯¯ŷ ÁÃƊŕƂƅ§

19

.1932 µ 2007 Á§ÃŠ

.ŲſƆśƅ§ à Ɠŷ§°ƙ§ ¿ŕŬ±ƚƅ ƓƊ·Ãƅ§ Á§ÃƔ¯ƅ§ «§¯ţŐŗ ½ƆŸśƈƅ§ 1993 űſƔž ¿Ã£ Ɠž ®±¤ƈƅ§ 1993 řƊŬƅ 8 ¯¯ŷ ÁÃƊŕƂƅ§

881 ¯¯ŷ ±ƈƗ§ ƑƅÃś à 2001 ƓſƊ੠15 Ɠž ®±¤ƈƅ§ 2001 řƊŬƅ 1 ¯¯ŷ ÁÃƊŕƂƅ§ ƑŲśƂƈŗ ©±¯ŕŰƅ§ ªƛŕŰśƛ§ řƆŠƈ Áƈ 47 ¿Űſƅ§ ƑŲśƂƈŗ ªŝ¯ţ£

20

21

.ŕƍ±ƔƔŬś ½±·Ã Ɠƅŕƈƅ§Ã ű§¯ƙ§ ŕƎƈƔ¸Ɗś ·ŗŲ 2001 ¿Ɣ±ž£ 18 Ɠž ®±¤ƈƅ§ 2001 řƊŬƅ

.řƔƊŕŝƅ§ ř·ƂƊƅ§ žÅ±Űŗƅ§Ã ƓŸƈŬƅ§ ¹ŕ·ƂƆƅ řƔƈÃƈŸƅ§ ªŕŬŬ¤ƈƅŕŗ ½ƆŸśƔ 2007 Á§ÃŠ 4 Ɠž ®±¤ƈƅ§ 2007 řƊŬƅ 33 ¯¯ŷ ÁÃƊŕƂƅ§ Áƈ 2 ¿Űſƅ§ ³ſƊ
14

22

2001 řƊŬƅ 1 ¯¯ŷ ÁÃƊŕƂƅ§ ƑŲśƂƈŗ ª±¯Ű ªƛŕŰśƜƅ řƆŠƈ ŶŲà Ɠƅ¥ Ŷž¯ ŕƈ Ãƍà µÃŰŦƅŕŗ ¨ƊŕŠƗ§
®±¤ƈƅ§ 2002 řƊŬƅ 46 ¯¯ŷ ÁÃƊŕƂƅ§ ŕƎƈƍ£ µÃŰƊƅ§ Áƈ ¯¯Ÿŗ ŕƎƅŕƈƄśŬ¥ ŶƁà Àŝ 2001 ƓſƊ੠15 Ɠž ®±¤ƈƅ§
.2008 ƓſƊ੠8 Ɠž ®±¤ƈƅ§ 2008 řƊŬƅ 1 ¯¯ŷ ÁÃƊŕƂƅ§Ã 2002 Åŕƈ 7 Ɠž
ŕƈƄ ªƛŕŰśƜƅ řƔƊ·Ãƅ§ řœƔƎƅ§ ƌƔƆŷ ½Ɔ·£ ªƛŕŰśƛŕŗ µŕŦ ƓƆƔ¯Ÿś ¿ƄƔƍ «§¯ţ¥ ƑƆŷ řƆŠƈƅ§ Ƌ°ƍ ªŰƊ ¯ƁÃ
ªŰƊ ŕƈƄ ¿ŕŰśƛ§ ªŕŬŬ¤ƈ ¿ƜżśŬ§Ã «§¯ţ¥ ªŕƈ²ƅ ¯ŕƊŬƙ řƔŬžŕƊśÃ řƈ¸Ɗƈ ŕƔœ¯ŗƈ žª§¡§±Š§Ãǔ ±ƔƔŕŸƈ ªŸŲÃ
.ŕƎƔƅ¥ ©±ŕŮƙ§ ªƂŗŬ Ɠśƅ§ ª§¯¯±śƆƅ řƔƊ·Ãƅ§ řƅŕƄÃƅ§ «§¯ţ¥ ƑƆŷ

ŕƈƄ űŰŗƅ§Ã ƓŸƈŬƅ§ ¿ŕŰśƛŕŗ ¿Űśś Ɠśƅ§ ¨Ɗ§ÃŠƅ§ ¶Ÿŗŗ řƆŠƈƅ§ Ƌ°ƍ ÀŕƄţ£ ¶Ÿŗ ªƂƆŸś ¯Ƃž §°ƄƍÃ
ÁƄƅà řƔŬƔ·ŕƊżƈñƎƄƅ§ ª§¯¯±śƅ§ ŢƊƈà µƔŰŦśŗà ª§¯¯±śƆƅ ƓƊ·Ãƅ§ ··Ŧƈƅ§ ŶŲÃŗ ½ƆŸśƔ ŕƈƔž ¿ŕţƅ§ Ãƍ
ƓƂƔƂţ ´ƈŕƍ Å£ ½ƆŻ Ɠƅŕśƅŕŗ à ƌƔž źƅŕŗƈƅ§ ±°ţƅ§Ã ©¯¯Ůƈƅ§ řŗŕƁ±ƅ§ Ɠƍ ÀŕƄţƗ§ Ƌ°ƍ ƑƆŷ řƔŻŕ·ƅ§ řżŗŰƅ§
.ƓƊñśƄƅƙ§ ÀƜŷƚƅ ƓƊÃƊŕƂƅ§ ±ŕ·ƙ§ ¾ƅ°Ƅ ²ƔƈƔ ŕƈ Ãƍà řƔƅƜƂśŬƛ§ à řƔ±ţƆƅ

ΕΎϳήΤϠϟ ϖϧΎΨϟ΍ ήϴρ΄Θ˰ϟ΍ϭ ϥϮϧΎϗϼϟ΍ ϦϴΑ :ϲϧϭήΘϜϟϹ΍ ϡϼϋϹ΍ – ΚϟΎΜϟ΍ ωήϔϟ΍
³ƊÃś Á£ Ƒśţ ŶƈƂƅ§Ã ±ŕŰţƅ§Ã řƔŮŦƅ§ Áƈ ¾ƅ°Ƅ ƓƊŕŸƔ ½ŗŕŬƅ§ Àŕ¸Ɗƅ§ ¿¸ Ɠž ƓƊñśƄƅƙ§ ÀƜŷƙ§ ÁŕƄ
ÀƜŷƙ§Ã řƈŕŷ ©±ÃŰŗ ªƊ±śƊƗ§ ¡§¯ŷ£ ¯ƅ£ Áƈ žřƔƅïƅ§ řŰśŦƈƅ§Ã řƔƁÃƂţƅ§ ªŕƈ¸Ɗƈƅ§ ¯Ɣ¯ŷ ¿ŗƁ Áƈ ª±ŗśŷ§
.řŰŕŦ ©±ÃŰŗ ƓƊñśƄƅƙ§
½·ŕƊƈ ÁƔŗ ­Ã§±Ɣ «Ɣţ ƌśŕŲƁŕƊśÃ ů§¯ŗśŬƛ§ Àŕ¸Ɗƅ§ ·ŗŦś Áŷ ¿ŕŠƈƅ§ §°ƍ Ɠž «Ã±Ãƈƅ§ ƓƊÃƊŕƂƅ§ ±ŕ·ƙ§ ±ŗŸƔÃ
.řƔƅƜƂśŬƛ§Ã řƔ±ţƆƅ řƔ¯ŕŸƈ ŕƍ±ƍÊ ƓžÃ řƔ±Űŷ ŕƍ±ƍภƓž µÃŰƊà ÁÃƊŕƁƜƅ§
Àŕ¸Ɗƅŕž .řƔśŕƈÃƆŸƈƅ§ řƈƜŬƅŕŗ ¾ƅ°Ƅà řƔŰŦŮƅ§ ªŕƔ·Ÿƈƅ§ řƔŕƈţŗ řƂƆŸśƈƅ§ ªŕŸƔ±Ůśƅ§ ž¾ƅ° ƑƆŷ ¿Ɣƅ¯śƆƅ ƓſƄƔÃ
Ɠž ¼Ɣ¸Ãśƅ§ :¼Ɣ¸Ãśƅ§Ã řƔŮŦƅ§ řƔœŕƊŝ ¿ƜŦ Áƈ řƈŕŷ ©±ÃŰŗ ¿ŕŰśƛ§ ªŕƔŠÃƅÃƊƄś Ƒƅ¥ ±¸ƊƔ ÁŕƄ ½ŗŕŬƅ§
řƔƈƅŕŸƅ§ řƈƂƅ§ Áƈ ƓƊŕŝƅ§ ¡²Šƅ§ řžŕŲśŬ§ Ɠž ƌţŕŠƊà ƌƔŸŬ ¾ƅ° ƑƆŷ ¿Ɣƅ¯ ±ŗƄ£Ã "ƌś§²ŕŠƊ¥"à ƌś±ÃŰ ŶƔƈƆś řƈ¯Ŧ
½ƊŕŦ űŠ² ŕƍ±ƍÊà ű±ţś ŕƍ±ƍภªŕŸƔ±Ůś ¿ƜŦ Áƈ žřƔƊŕŝ řƎŠ Áƈà ž2005 řƊŬ ªŕƈÃƆŸƈƅ§ ŶƈśŠƈƅ
.ªŕƔ±ţƆƅ

15

2004 řƊŬƅ 5 ¯¯ŷ ÁÃƊŕƂƅ§ ŕƎƈƍ£ ¿Ÿƅ ªŕŸƔ±Ůśƅ§ Áƈ ¯¯ŷ ÁŬ ŶƁà ªƛŕŰśƛ§ řƆŠƈ Ƒƅ¥ řžŕŲƙŕŗÃ
Áƈ ÁƔƈŕŲƈƅ§ ƑƆŷ řŗŕƁ± Áƈ ř·ƆŬƅ§ ÁƄƈƔ Å°ƅ§

23

řƔśŕƈÃƆŸƈƅ§ řƈƜŬƅŕŗ ½ƆŸśƈƅ§ 2004 űſƔž 3 Ɠž ®±¤ƈƅ§

.ŕƎśƈƜŬ řƔŕƈţ ¡ŕ·Ż ªţś řƔśŕƈÃƆŸƈƅ§ řƈƜŬƆƅ řƔƊ·Ãƅ§ řƅŕƄÃƅ§ ¿ƜŦ
řƔŕƈţŗ ½ƆŸśƈƅ§ 2004 řƔƆƔÊ 27 Ɠž ®±¤ƈƅ§ 2004 řƊŬƅ 36 ¯¯ŷ ÁÃƊŕƂƆƅ řŰŕŦ ©±ŕŮƙ§ ÁƄƈƔ ÁƄƅÃ
Áƈ ƓƊŕŝƅ§ ¡²Šƅ§ ¿ŕŗƂśŬƛ ¯ŸśŬƔ Ãƍà Àŕ¸Ɗƅ§ ©±ÃŰ ŶƔƈƆś Áŷ «ţŗƅ§ ±ŕ·¥ Ɠž ¡ŕŠ Å°ƅ§ 24řƔŰŦŮƅ§ ªŕƔ·Ÿƈƅ§
Ãƍ ŕƈ ¿Ƅƅ řƔŸƈƂƅ§ ƌśŕŬŕƔŬ à ¿Ɣ²Ǝƅ§ Ƌ¯Ɣ۱ƅ ©¯Ɣ§²śƈ řƔƅï ª§¯ŕƂśƊ§ ·Ŭà ªŕƈÃƆŸƈƅ§ ŶƈśŠƈƅ řƔƈƅŕŸƅ§ řƈƂƅ§
ƑƆŷ řŰŕŦà ÁƔƊ·§Ãƈƅ§ ƑƆŷ ³ŬŠśƆƅ řŝƔ¯ţƅ§ řƔƅŕŰśƛ§ ªŕƔŠÃƅÃƊƄśƆƅ ƌƅŕƈŸśŬ§Ã ƓƊñśƄƅ¥ ¿ŕŰś§Ã ÀƜŷ¥
.ªŕƔ±ţƅ§ ¡ŕ·ŮƊ
Ɠž ½ţƅ§ µŦŮ ¿Ƅƅ » Á£ ƑƆŷ ƌƊƈ ¿ÃƗ§ ¿Űſƅ§ °Ɗƈ ƌŰƔŰƊśŗ ©±ÃŰƅ§ ŶƔƈƆś ÁÃƊŕƂƅ§ §°ƍ ¿Ãŕţ ¯Ƃž ¾ƅ°ƅ
ƛà .±ÃśŬ¯ƅŕŗ řƊÃƈŲƈƅ§ řƔŬŕŬƗ§ ½ÃƂţƅ§ Áƈ ŕƍ±ŕŗśŷŕŗ řŰŕŦƅ§ ƌśŕƔţŗ řƂƆŸśƈƅ§ řƔŰŦŮƅ§ ªŕƔ·Ÿƈƅ§ řƔŕƈţ
řœƔƍ «§¯ţ¥ ƑƆŷ µŰƊƔà "...ÁŕŬƊƙ§ řƈ§±Ƅ À§±śţ§Ã řƊŕƈƗ§Ã řƔžŕſŮƅ§ ±ŕ·¥ Ɠž ƛ¥ ŕƎśŠƅŕŸƈ ŶƂś Á£ ÁƄƈƔ
.řƔŕƈţƅ§ Ƌ°ƍ ³Ɣ±Ƅśƅ řƔŰŦŮƅ§ ªŕƔ·Ÿƈƅ§ řƔŕƈţƅ řƔƊ·Ã

ŢƔ±Űśƅ řƔŰŦŮ ªŕƔ·Ÿƈ řŠƅŕŸƈ řƔƆƈŷ ¿Ƅ ŶŲŦś " ƌƊ£ ƑƆŷ ÁÃƊŕƂƅ§ §°ƍ Áƈ 7 ¿Űſƅ§ µƊƔÃ
¿ÃŰÃƅ§ řƊÃƈŲƈ řƅŕŬ± ř·Ŭ§Ãŗ ã ¿Űà ¿ŗŕƂƈ řƔŰŦŮƅ§ ªŕƔ·Ÿƈƅ§ řƔŕƈţƅ řƔƊ·Ãƅ§ řœƔƎƅ§ ±Ƃƈŗ ¹¯ÃƔ ½ŗŬƈ
".ŕƔŗŕśƄ ±§ ŝ£ ¾±śś ıŦ£ řƆƔŬà Åōŗ ã ºÃƆŗƅŕŗ ÀƜŷƙ§ Ŷƈ

ª§°ƅ§ À§±śţ§ ±ŕ·¥ Ɠž řƔŰŦŮƅ§ ªŕƔ·Ÿƈƅ§ řŠƅŕŸƈ Àśś " řœƔƎƅ§ µƔŦ±ś řƅŕţ Ɠž ƌƊ£ 9 ¿Űſƅ§ ¼ƔŲƔÃ

½ƆŸśś Ɠśƅ§ řƔŰŦŮƅ§ ªŕƔ·Ÿƈƅ§ řŠƅŕŸƈ "14 ¿Űſƅ§ ±ŠţƔ ÁƔţ Ɠž ".řƈŕŸƅ§ ªŕƔ±ţƅ§Ã řŰŕŦƅ§ ©ŕƔţƅ§Ã řƔ±Ůŗƅ§
řƔſŬƆſƅ§ ã řƔŬŕƔŬƅ§ ±ŕƄžƗŕŗ ã řƔƊƔ¯ƅ§ ª§¯ƂśŸƈƅŕŗ ã řƔƊƔŠƅ§ ã řƔƁ±Ÿƅ§ ¿ÃŰƗŕŗ ©±Ůŕŗƈ ±ƔŻ ã ©±Ůŕŗƈ řſŰŗ
."řţŰƅŕŗ ã řƔŗŕƂƊƅ§ ã
¹Ɯ·ƙ§ Ɠž " ½ţƅ§ Áƈ ƌƔƅà ã ƌśŝ±Ã ã ±ƈƗŕŗ ƓƊŸƈƅ§ ÁƔƄƈśŗ ž"°ŕſƊƅ§ ½ţ" 32 ¿Űſƅ§ ³±ƄƔÃ
ã ŕƍ±ƔƔżś ã ŕƎƊƔƔţś ã ŕƎƆƔ¯Ÿś ã ŕƎƈŕƈś¥ ã ŕƎţƜŰ¥ ¨Ɔ·Ã ƌŗ řŰŕŦƅ§ řƔŰŦŮƅ§ ªŕƔ·Ÿƈƅ§ ŶƔƈŠ ƑƆŷ
. řŷÃƊƈƈ ŕƎśŠƅŕŸƈ ªƊŕƄ ã řŲƈŕŻ Ã£ řţƔţŰ ±ƔŻ ªƊŕƄ §°¥ ŕƎŗ·Ů ã ŕƎţƔŲÃś
ÁÃƈŲƈƅ řƂŗŕ·ƈà řţŲ§Ã řżƆŗ ªŕƔ·Ÿƈƅ§ Áƈ řŦŬƊ ƑƆŷ ¿ÃŰţƅ§“ Ɠž ½ţƅ§ "°ŕſƊƅ§ ½ţ" ¿ƈŮƔ ŕƈƄ
±ƈƗŕŗ ƓƊŸƈƆƅ " :"¶§±śŷƛ§ ½ţ" 42 ¿Űſƅ§ ³±ƄƔ ŕƈƄ ".ŕƔƅ¢ ŕƎśŠƅŕŸƈ ªƈś §°¥ ř·Ŭŗƈ řƂƔ±·ŗà ªƜƔŠŬśƅ§

.1988 µ ž2004 řƔƆƔÊ 30 ťƔ±ŕśŗ 61 ¯¯ŷ ƓƈŬ±ƅ§ ¯œ§±ƅ§

.244 µ ž2004 űſƔž 3 ťƔ±ŕśŗ 10 ¯¯ŷ ƓƈŬ±ƅ§ ¯œ§±ƅ§

16

23
24

řƔ¯ŠÃ řŷñŮƈà řƎƔŠÃ ¨ŕŗŬƗà ªƁà ¿Ƅ Ɠž řƔŰŦŮƅ§ ƌśŕƔ·Ÿƈ řŠƅŕŸƈ ƑƆŷ ¶§±śŷƛ§ ƌƔƅà ã ƌśŝ±Ã ã
."ƌŗ ½ƆŸśś
¨ŕŗƅ§ Áƈ ¿ÃƗ§ ÀŬƂƅ§ Á£ ±ƔŻ .ÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţ À§±śţ§Ã řƔžŕſŮƅ§ ³±ƄƔà řƔƅïƅ§ ±ƔƔŕŸƈƆƅ ŕƂŗŕ·ƈ ïŗƔ §°ƍ ¿Ƅ
º±ſƔ ŕƈ Áŕŷ±Ŭ (61 Ƒƅ¥ 53 ¿ÃŰſƅ§) "řŠƅŕŸƈƅ§ Áƈ řŰŕŦ ¼ŕƊŰ£ Ɠž " »ŗ ÁÃƊŸƈƅ§Ã ÁÃƊŕƂƅ§ §°ƍ Áƈ ³ƈŕŦƅ§
ƓſŸƔ ƌƊƈ 54 ¿Űſƅ§ řŰŕŦ à ÀŬƂƅ§ §°Ǝž .ŕƍ¯ŕŸŗ£ à ŕƎśŕƔÃśţƈ ±ƍÊ Áƈ "řƆƔƈŠƅ§" ªŕƊƜŷƙ§Ã ¦¯ŕŗƈƅ§ Ƌ°ƍ
ªŕƔ·Ÿƈƅ§ řŠƅŕŸƈ ¯Ɗŷ řƔ±§¯ƙ§ řżŗŰƅ§ ª§° řƔƈÃƈŸƅ§ ªŕŬŬ¤ƈƅ§Ã řƔƆţƈƅ§ ªŕŷŕƈŠƅ§Ã řƔƈÃƈŸƅ§ ªŕ·ƆŬƅ§"
ªƊŕƄ ŕƈƆƄ ã řƔœ§²Šƅ§ ªŕŸŗśśƅŕŗ ÀŕƔƂƆƅ ã ƓƊ·Ãƅ§ ¹ŕž¯ƅ§ ã ÀŕŸƅ§ ÁƈƗ§ ±ŕ·¥ Ɠž ¾ƅ°Ã ŕƍ²ŠƊś Ɠśƅ§ řƔŰŦŮƅ§
¦¯ŕŗƈƅ§ À§±śţ§ Áƈ "¿ƈŸƅ§ ŕƎŗ űŕŠƅ§ ÁƔƊ§ÃƂƆƅ ŕƂŗ· ŕƎŗ ÀÃƂś Ɠśƅ§ ÀŕƎƈƅ§ °ƔſƊśƅ řƔ±Ã±Ų řŠƅŕŸƈƅ§ ¾Ɔś
.49à 44à 37à 28à 27à 13à 8Ã7 ¿ÃŰſƅŕŗ ©¯±§Ãƅ§ ¾Ɔś µÃŰŦƅŕŗà ±Ƅ°ƅ§ řƂŗŕŬ ª§¡§±Šƙ§Ã
ŕƎśŠƅŕŸƈ ŶƁ§Ãƅ§ řƔŰŦŮƅ§ ªŕƔ·Ÿƈƅ§ Ƒƅ¥ °ŕſƊƅ§ ½ţ řŬ±ŕƈƈ řƔƊŕƄƈ¥ Áƈ ÁƔƊ·§Ãƈƅ§ 56 ¿Űſƅ§ ŶƊƈƔ ŕƈƄ
.©±ÃƄ°ƈƅ§ řƔƈÃƈŸƅ§ ªŕƎŠƅ§ ¼ƆśŦƈ Áƈ
§°Ǝƅ ƓƊÃƊŕƂƅ§ ±ŕ·ƙ§ ªŕƊÃƄƈ ¼ƆśŦƈƅ ¶±Ÿśƅ§ Áïà ¿ŕŝƈƅ§ ¿ƔŗŬ ƑƆŷ ƌƅ ŕƊŲ±Ÿś
Ì Å°ƅ§ - ŶƔ±Ůśƅ§ §°ƍ ¿ŝƈ
Ɠž ƌ·ƆŬśÃ ů§¯ŗśŬƛ§ Àŕ¸Ɗƅ§ ªŕŲƁŕƊśÃ řŬ±ŕƈƈƅ§Ã ¨ŕ·Ŧƅ§ řƔŠ§Ã¯²§ ƑƆŷ ŢƔ±Ű ¿ƄŮŗ Áƍ±ŗƔ - ¹ŕ·Ƃƅ§
.řƔƅŕŰśƛ§Ã řƔƈƜŷƙ§ ªŕŷŕ·Ƃƅ§ řƔƂŗ Ɠž ¿ŕţƅ§ Ãƍ ŕƈƄ ƓƊñśƄƅƙ§ ¿ŕŰśƛ§Ã ÀƜŷƙ§ ¿ŕŠƈ
Ɠž ÅÃƁ ¿ƄŮŗ ÀƍŕŬƔƅ ªŸŲà Ɠśƅ§ ²Š§Ãţƅ§ ¿Ƅ ½§±śŦ§ Áƈ Å±ŰŸƅ§Ã «Ɣ¯ţƅ§ ÁÃƄƈƅ§ §°ƍ ŶƊƈƔ Àƅ ¾ƅ° ÁƄƅÃ
ÀƜŷƙ§ ±±ţśÃ řƈŕŷ ¨ŸŮƅ§Ã ¯Ɯŗƅ§ ±±ţś Ɠž ıŗƄ ¿ŕƈ¢Ã ©¯Ɣ¯Š ½ŕž¢ ŢśžÃ řƔ¯§¯ŗśŬƛ§ řƈøƊƈƅ§ ·ŕƂŬ¥
.ªŗƄƅ§Ã ÁƔŠ¯śƅ§Ã ŶƈƂƅ§ ³ÃŗŕƄ Áƈ řŰŕŦ ¿ŕŰśƛ§Ã

*

*

*

*

řƈŕŷ řſŰŗ ªŕƔ±ţƆƅ à ÀƜŷƙ§ řƔ±ţƅ ƓƊÃƊŕƂƅ§ ±ŕ·ƚƅ ű±ţśƜƅ§Ã Ɠ·§±ƂƈƔ¯Ɯƅ§ ¯Ÿŗƅ§ ½ƈŸś
Ì ¯Ƃƅ
¿Űſƅ§ ¿Ɣ¯Ÿś ±ŕŗśŷ§ ÁƄƈƔà .ů§¯ŗśŬƛ§ Àŕ¸ƊƆƅ ©±ƔŦƗ§ ª§ÃƊŬƅ§ Ɠž řƔŸƈƂƅ§ řżŗŰƅ§ ªŕŠ±¯ ƑŰƁ£ ª¯ŬŠśÃ
Å°ƅ§Ã 2010 Á§ÃŠ 29 Ɠž ®±¤ƈƅ§ 2010 řƊŬƅ 35 ¯¯ŷ ÁÃƊŕƂƅ§ ƑŲśƂƈŗ řƔœ§²Šƅ§ řƆŠƈƅ§ Áƈ ±±Ƅƈ 61
.Àŕ¸ƊƆƅ ƓŸƈƂƅ§Ã ƓƁƜżƊƛ§ ƌŠÃśƅ§ ¿ŕţſśŬƛ ¯ƔŬŠś ŢŲ㠞±ÃƄ°ƈƅ§ ¿ŰſƆƅ řƔƊŕŝ ©±Ƃž ¼ŕŲ£
ƑƆŷ ¡§¯śŷƜƅ ŕŗƄś±ƈ ¯ŸƔ " ƌƊ£ ƑƆŷ řƂŗŕŬƅ§ ƌśżƔŰ Ɠž ±±Ƅƈ 61 ¿Űſƅ§ µƊƔ žŢƔŲÃśƅ§Ã ±ƔƄ°śƆƅÃ
:ƓŗƊŠ£ ã ƓŬƊÃś ¿Ƅ ÁÃƊŕƂƅ§ §°ƍ Áƈ 62 ¿Űſƅŕŗ ŕƎƔƆŷ µÃŰƊƈƅ§ ªŕŗÃƂŸƅŕŗ ¨ƁŕŸƔà ƓŠ±ŕŦƅ§ řƅïƅ§ Áƈ£
.ƓŬƊÃśƅ§ ¨§±śƅ§ řƈƜŬ Áƈ ³ƈƅ§ ªƊŕƄ řƂƔ±· Åōŗ ¿ÃŕţƔ » 1

17

Áƈ řƔŬƊÃśƅ§ ¯Ɯŗƅ§ řƅŕţŗ ±§±Ųƙ§ ŕƎśŠƔśƊ ªƊŕƄ ã ŕƎƊƈ ¶±żƅ§ ªƛŕŰś§ řƔŗƊŠ£ řƅï Á§Ãŷ£ Ŷƈ ·ŗ±Ɣ » 2
".řƔŬŕƈÃƆŗ¯ƅ§ řƔţŕƊƅ§ ã řƔ±ƄŬŸƅ§ řƔţŕƊƅ§
řƂŗŕŬƅ§ ©±Ƃſƅŕŗ řƊƔŗƈƅ§ řƈƔ±Šƅ§ ³ſƊƅ ŕŗƄś±ƈ ¯ŸƔÃ
Ì " ƌƊ£ 2010 ŢƔƂƊś ƑŲśƂƈŗ řžŕŲƈƅ§ ©¯Ɣ¯Šƅ§ ©±Ƃſƅ§ Ɠž ¡ŕŠÃ
±ƔŻ ã ©±Ůŕŗƈ řſŰŗ ¯ƈŸśƔ ƓŬƊÃś ¿Ƅ řƆŠƈƅ§ Ƌ°ƍ Áƈ 62 ¿Űſƅŕŗ ŕƎƔƆŷ µÃŰƊƈƅ§ ªŕŗÃƂŸƅ§ ³ſƊŗ ¨ƁŕŸƔÃ
±§±Ųƙ§ ƑƆŷ ¶Ɣ±ţśƅ§ ŕƎƊƈ ¯ŰƂƅ§ řƔŗƊŠ£ řƈ¸Ɗƈ ã řŬŬ¤ƈ ã řƅï Á§Ãŷ£ Ŷƈ ªƛŕŰś§ ·ŗ± ©±Ůŕŗƈ
".ůŕŰśƁƛ§ ŕƎƊƈōŗ ½ƆŸśƔ ŕƈ ¿Ƅ řƔŬƊÃśƅ§ ¯ƜŗƆƅ řƔÃƔţ ŢƅŕŰƈ ±ŗśŸśÃ .řƔŬƊÃśƅ§ ¯ƜŗƆƅ řƔÃƔţƅ§ ŢƅŕŰƈƅŕŗ
ŕƈ ƑƆŷ µƊƔ ±±Ƅƈ 61 ¿Űſƅ§ Ɠž ƌƔƅ¥ ¿ŕţƈƅ§ 62 ¿Űſƅ§ Á£ Ƒƅ¥ ©±ŕŮƙ§ ±¯Šś ŢƔŲÃśƅ§ ¯Ɣ²ƈƅÃ

©¯ƈà ¨±ţƅ§ Áƈ² ŶƁà Á¥ ŕƈŕŷ ±Ůŷ ƓƊŝ§ ©¯ƈ ÁŠŬƅŕŗ ƓŠ±ŕŦƅ§ řƅïƅ§ Áƈ£ ƑƆŷ ¡§¯śŷƛ§ ¨Ƅś±ƈ ¨ƁŕŸƔ" :ƓƆƔ
Ɠž ÁƄƈƔ ŕƈƄ ž 53 ¿Űſƅ§ ÀŕƄţ£ ½Ɣŗ·ś ÁƄƈƔà ž¨ŕƂŸƆƅ řŗŠÃƈ řƅÃŕţƈƅ§Ã ž ÀƆŬƅ§ Áƈ² ŶƁà Á¥ À§Ãŷ£ řŬƈŦ
řŬƈŦ ŕƍŕƊ¯£ ©¯ƈƅ řƆŠƈƅ§ ƌśŕƍ Áƈ 5 ¿Űſƅŕŗ ©¯±§Ãƅ§ řƔƆƔƈƄśƅ§ ªŕŗÃƂŸƅŕŗ ¾ƅ° ƑƆŷ ©¯ŕƔ² ÀƄţƅ§ ¿§ÃţƗ§ ŶƔƈŠ
."ŕƈŕŷ ÁñŮŷ ŕƍŕŰƁ£Ã À§Ãŷ£
ŶƈŠ£Ã .ŕƔƅïà ŕƔƆţƈ ÁƔƔƁÃƂţƅ§ ¡§±ŗŦƅ§Ã ªŕƈ¸Ɗƈƅ§Ã ÄÃƂƅ§ ¼ƆśŦƈ ¶ž±Ã ªŕŠŕŠśţ§Ã ·ŦŬ ±ŕŝ£ µƊƅ§ §°ƍ
µÃŰŦƅŕŗ ŕƎƊƈŲ Áƈà řƈŕŸƅ§Ã řƔ¯±ſƅ§ ªŕƔ±ţƆƅ ½ƊŦƅ§Ã ©ÃŬƂƅ§ ¯Ɣ¯Ů ŕƔƈƔ±Šś ŕƔŸƈƁ ŕŰƊ Ƌ±ŕŗśŷ§ ƑƆŷ ¡ƛ¤ƍ
.řžŕţŰƅ§
Ì řƔ±ţÃ ±ƔŗŸśƅ§ řƔ±ţ
ž2010 ±ŗƈŬƔ¯ 17 Ɠž řƔŬƊÃśƅ§ ©±Ãŝƅ§ ©±±§ Ů ¿ŕŸśŮ§ ¿ŗƁ ±ƎŮ£ řŸŲŗ ƓŸƈƂƅ§ µƊƅ§ §°ƍ ±¯Ű ¯ƁÃ
Ɠž ŕƔ±Ãţƈ ŕŸƁÃƈ ž¿ŕţƅ§ řŸƔŗ·ŗ ¿ŕŰśƛ§Ã ÀƜŷƙ§ řƔ±ţ ¿śţśÃ .ŲƄ±ƈ ¼¯ƍà ±ŕŸŮƄ ªŕƔ±ţƅ§ ªŸž± Ɠśƅ§
©±śž ¿ƜŦ ¿ŕŠƈƅ§ §°ƍ Ɠž řƔŷÃƊ ª§±ƔƔżś ½ƔƂţś ¶±śſƔ ŕƈ Ãƍà řƔŬŕŬƗ§ ŕƎƊŕƄ±£ ¯ţ£Ã ªŕƔ±ţƅ§ Ƌ°ƍ ¨ƆƁ
.Ɠ·§±ƂƈƔ¯ƅ§ ¿ŕƂśƊƛ§

ϢϴϋΪΘϠϟ ΔΟΎΣ ϲϓ ΔϳέάΟ ϲρ΍ήϘϤϳΩ ϝΎϘΘϧ΍ ΕΎΣϼλ·Ǧ ϲϧΎΜϟ΍ Ϟμϔϟ΍
¾ƔƄſś .¡ŕƊŗƅ§Ã ¾ƔƄſśƅ§ řƔœŕƊŝŗ žÅ¯ƔƆƂś űÃŝ ±ŕŬƈ ±ŕ·¥ Ɠž Ɠśōś Ɠśƅ§ žƓ·§±ƂƈƔ¯ƅ§ ¿ŕƂśƊƛ§ řƆţ±ƈ ²Ɣƈśś
²œŕƄ±ƅ§Ã ƑƊŗƅ§ Ƌ°ƍ ¼ƆśŦƈƅ řƔ·§±ƂƈƔ¯ ¿œ§¯ŗ ¡ŕƊŗ Ƒƅ¥ ƓŸŬƅ§Ã ÀƔ¯Ƃƅ§ Àŕ¸Ɗƅ§ ¨ƔƅŕŬ£Ã ªŕŬŬ¤ƈà ²œŕƄ±
ÄÃƂƅ§Ã ÀƔ¯Ƃƅ§ Àŕ¸Ɗƅ§ Áƈ ©¯ƔſśŬƈƅ§ ř¸žŕţƈƅ§ ÄÃƂƅ§ ÁƔŗ ¹§±Űƅŕŗ ¡ŕƊŗƅ§Ã ¾ƔƄſśƅ§ ŕśƔƆƈŷ ²ƔƈśśÃ .¨ƔƅŕŬƗ§Ã
ÀƜŷƙ§ ¬±¯ƊƔà .ƌśžŕƂŝà ƌƈƄţ ¨ƔƅŕŬ£Ã ƌśŕŬŬ¤ƈà ¯§¯ŗśŬƛ§ Ŷƈ Ŷ·ƂƔ Ɠ·§±ƂƈƔ¯ Àŕ¸Ɗ ¡ŕƊŗƅà ©±ÃŝƆƅ ©²ŕţƊƈƅ§
řƔ¯¯Ÿśƅ§Ã řƔ±ţƅ§ ¡ŕŬ±¥ ¿ŝƈƔà .ªŕœſƅ§ ¼ƆśŦƈƅ °ŕſƊà ŶŬ§Ã ±Ɣŝōś Áƈ ƌƅ ŕƈƅ ¹§±Űƅ§ §°ƍ ¨ƆƁ Ɠž ž¿ŕŰśƛ§Ã
³ſƊ Ɠž ¿ŕŰśƛ§Ã ÀƜŷƙ§ ¹ŕ·Ɓ Ɠž řƔ·§±ƂƈƔ¯ƅ§ Ƌ੶§ Ɠž ·ŕŮƊƅ§Ã ±ƔƔŬśƅ§ ½±· ±Ɣ÷śÃ řƔŷÃŲÃƈƅ§Ã řƍ§²Ɗƅ§Ã
ÁƔ¯ŕƔƈ Àƍ£ ¯ţ£ Ɠƅŕśƅŕŗà žřƔŬŕŬţ ±ŝƄƗ§ Ƌ²œŕƄ± įţ§Ãǔ Ɠ·§±ƂƈƔ¯ƅ§ ¿ŕƂśƊƛ§ ¼§¯ƍ£ Áƈ ŕƔŬƔœ± ŕž¯ƍ ªƁÃƅ§
.Ɠ·§±ƂƈƔ¯ƅ§ ¡ŕƊŗƅ§ ¡ŕŬ±§Ãǔ ±ƔƔżśƅ§ ÃţƊ Ŷž¯ƅ§ ÄÃƁà ¡§±Ãƅ§ Ƒƅ¥ ¨°Šƅ§ ÄÃƁ ÁƔŗ řŬ§±Ů à ©¯Ů ¹§±Űƅ§
18

řƊŠƅ ªƅÃś ¯Ɓà Ɠ·§±ƂƈƔ¯ƅ§ ¿ŕƂśƊƛ§ řƔƆƈŷ Ɠž řƔÃƅÃƗ§ ª§° ªŕſƆƈƅ§ Áƈ ¿ŕŰśƛ§Ã ÀƜŷƙ§ ±ŗÊśŷ§ ¾ƅ°ƅ
¿ŕƂśƊƛ§Ã ƓŬŕƔŬƅ§ ­ƜŰƛ§Ã ©±Ãŝƅ§ ¼§¯ƍ£ ½ƔƂţśƅ ŕƔƆŸƅ§ řœƔƎƅ§ Ƒƅ¥ ¿Ãţśś Á£ ¿ŗƁà ƓŬŕƔŬƅ§ ­ƜŰƙ§
¿ŕŰśƛ§Ã ÀƜŷƙ§ ­ƜŰƙ řƔƊ·Ãƅ§ řœƔƎƅ§ «§¯ţ¥ ŶƁà ŕƈ Áŕŷ±Ŭ Àŝ ÀƜŷƚƅ řƔŷ±ž řƊŠƅ «§¯ţ¥ Ɠ·§±ƂƈƔ¯ƅ§
§°ƍ Áƈ ƓƊŕŝƅ§ ¿Űſƅ§ ƑŲśƂƈŗ ªſƆƄ Ɠśƅ§

2011 ³±ŕƈ 2 ťƔ±ŕśŗ ±¯ŕŰƅ§ 10 ¯¯ŷ ÀÃŬ±ƈƅ§ ƑŲśƂƈŗ

25

¯±Ã ŕƈƄ ž±ƔŗŸśƅ§ řƔ±ţ Ɠž řƔƅïƅ§ ±ƔƔŕŸƈƅ§ ©ŕŷ§±ƈ Ŷƈ ¿ŕŰśƛ§Ã ÀƜŷƙ§ ­ƜŰ¥ ¿Ãţ ªŕţ±śƂƈ ÀƔ¯Ƃśŗ ÀÃŬ±ƈƅ§
.¿ƄƄ ­ƜŰƙ§ řƔƆƈŷ ÀƔŬŠśƅ ªŕŸƔ±Ůś ­§±śƁ§ řœƔƎƅ§ Ƌ°ƍ ¼œŕ¸Ã ÁƈŲ Áƈ Á£ ŕŲƔ£
.¯ÃƄ±ƅ§Ã ½ƜżƊƛ§ Áƈ řƆƔ÷ ©±śž ¯Ÿŗ ƓƈƜŷƙ§ ¯ƎŮƈƅ§ řƆŦƆŦŗ ²Ɣƈś Àŕŷ ½ŕƔŬ Ɠž řœƔƎƅ§ ªŝ¯ţ£ ¯ƁÃ

ªƊŕƄ Ɠśƅ§ ř·ƅŕżƈƅ§Ã ÀƔśŸśƅ§Ã ¡ƛÃƅ§Ã řƔŕŷ¯ƅ§ řƆŰÃŗ ª±ŕƎƊ§ ¯Ɓà .©±Ãŝƅ§ ÀŕƔƁ Ŷƈ ŕƔÃƁ ŕŗ§±·Ų§ «¯ţ£ ŕƈ ÃƍÃ
¯Ɣ¯Š ½ŕƔŬ Ɠž ŕƎŬſƊ řƔƈƜŷƙ§ ªŕŬŬ¤ƈƅ§ ª¯ŠÃà .ů§¯ŗśŬƛ§ Àŕ¸Ɗƅ§ ²Ãƈ± ÄÃƁ£ Áƈ ¶Ÿŗƅ§ ¿ŗƁ Áƈ ƌƎŠÃś
À¯Ÿƅ ±§ ¸Ɗ ž¿ŝƈƗ§ ¿ƜżśŬƛ§ ŕƎƅƜżśŬƛ ©²ƍ੠ÁƄś Àƅ ©¯Ɣ¯Š ŕƁŕž¢ ŕƎƈŕƈ£ ŢśžÃ řƔ±ţƅ§ Áƈ ±§ ƔŗƄ ŕŮƈŕƍ ŕƍŕ·ŷ£
¡ŕ·ŦƗ§ Áƈ ±ƔŝƄƅ§ Ƒƅ¥ ²§²śƍƛ§ §°ƍ į£ ¯Ɓà .řƍ§²Ɗƅ§Ã řƔžŕſŮƅ§Ã řƔŷÃŲÃƈƅ§Ã řƔ¯¯Ÿśƅ§Ã řƔ±ţƅ§ ÀƔƁ ƑƆŷ ŕƍ¯ÃŸś
ªŕŬŬ¤ƈà ÁŕƄ±£ Áƈ ¯¯ŷ ·ÃƂŬà űÃŝ ¿Ãţś ½ŕƔŬ Ɠž řŗ±żśŬƈ ±ƔŻ ªƊŕƄ Á§Ãǔ Ɠśƅ§ ªŕśƜſƊƛ§Ã ª§²Ã੶ƅ§Ã
ž¯Ɣ¯Šƅ§ řƔ¯¯Ÿśƅ§Ã řƔ±ţƅ§ ®ŕƊƈ Ŷƈ ¿ƈŕŸśƆƅ ƌƔƔſţŰà ¹ŕ·Ƃƅ§ ªŕŬŬ¤ƈ řƔ²ƍ੠À¯ŷà ½ŗŕŬƅ§ Àŕ¸Ɗƅ§ ªŕŸƔ±ŮśÃ
¦¯ŕŗƈƅ§ ƑƆŷ ÀœŕƁ ¯Ɣ¯Š ƓƆƔ¯ŸśÃ ƓƄÃƆŬà ƓƊÃƊŕƁà ƓśŕŬŬ¤ƈ ±ŕ·¥ ¡ŕŬ±¥ ©±Ã±Ų ŢƆƈ ¿ƄŮŗ ª²±ŗ£ ŕƎƊ£ ƛ¥
ƓƊÃƊŕƂƅ§ ±ŕ·ƙ§ §°ƍ ¡ŕŬ±¥ §¯ŗà .Á²§Ãśƅ§Ã řƔžŕſŮƅ§Ã řƔ¯¯Ÿśƅ§Ã řƔ±ţƅ§ µÃŰŦƅŕŗ ŕƎƊƈà řƔ·§±ƂƈƔ¯ƅ§ ÀƔƂƅ§Ã
.Ɠ·§±ƂƈƔ¯ƅ§ ¿ŕƂśƊƛ§ ²œŕƄ± Áƈ ©²ƔƄ± ŕƎƊƗ řţƆƈ ©±Ã±Ų ¯Ɣ¯Šƅ§ ƓſƔ¸Ãƅ§Ã ƓƈƔ¸Ɗśƅ§
řœƔƎƅ§ ªƅÃśÃ
ƓƈƜŷƙ§ ¯ƎŮƈƅ§ ±Ɣ÷ś ƑƆŷ ¿ƈŸƅ§ ŕƎŝ§¯ţ¥ °Ɗƈ ¿ŕŰÌśƛ§Ã ÀƜŷƛ§ ­ƜŰƛ řƔƊ·Ãƅ§
Ì
űŠ²ƅ§ ƓƊÃƊŕƂƅ§ ±ŕ·ƙ§ ±ŰŕƊŷ Àƍ£ Áƈ ƌŰƔƆŦśÃ ƌœ§¯¢ ©¯ÃŠ ±Ɣ÷śÃ ©¯ƔƅÃƅ§ ƌśƔ±ţ ÀƔŷ¯ś Ƌ੶§ Ɠž ƓƅŕŰśƛ§Ã
Áƈ ©±Ãŝƅ§ ¼§¯ƍ£ ½ƔƂţśƅ ŕƔƆŸƅ§ řœƔƎƅ§ Ŷƈ µÃŰŦƅŕŗà řƔƊŸƈƅ§ ¼§±·Ɨ§ Áƈ ¯¯ŷ Ŷƈ řœƔƎƅ§ ªƊÃŕŸśÃ .«Ã±Ãƈƅ§
řžŕŲƙŕŗ ÀƜŷƙ§Ã řžŕƂŝƆƅ řƈŕŸƅ§ řŗŕƂƊƅ§Ã ÁƔƔŬƊÃśƅ§ ÁƔƔſţŰƆƅ řƔƊ·Ãƅ§ řŗŕƂƊƅ§ Ŷƈà ÀƜŷƚƅ řƔŷ±ſƅ§ řƊŠƆƅ§ ¿ƜŦ
¯¯ŷ ±ŗƄ£ ¾Ɣ±ŮśÃ ¬±ŕŦƅ§ Áƈà ³ƊÃś Áƈ ¡§±ŗŦƅ§Ã řƔƈÃƄţƅ§ ±ƔŻ řƔƅïƅ§ ªŕƈ¸Ɗƈƅ§ Áƈ ¯¯ŷ Ŷƈ ÁÃŕŸśƅ§ Ƒƅ¥
.ÁƔƔſţŰƅ§ Áƈ ÁƄƈƈ
§ řœƔƎƅ§ ±ƈŷ Áƈ ƑƅÃƗ§ ŶƔŗŕŬƗ§ ª²ƔƈśÃ
¶Ÿŗ Ƌ¯ŷ£ Ɠƅ㠹ñŮƈ ©¯ÃŬƈƅ ůƂƊƅ§ ŕƎƆƔƆţśÃ ŕƎśŬ±¯ŗ
À¯ŷà µœŕƂƊƅ§ Áƈ ¯¯ŷ ¯ÃŠÃ ƌƔž ÁƔŗś ©±Ãŝƅ§ ¼§¯ƍ£ ½ƔƂţśƅ ŕƔƆŸƅ§ řœƔƎƅŕŗ ÀƜŷƚƅ řƔŷ±ſƅ§ řƊŠƆƅ§ ¡ŕŲŷ£
.Ƌ±Ɣ÷śÃ ¹Ã±Ůƈƅ§ §°Ǝƅ řƔ±°Š řŸŠ§±ƈ ¨ŠÃśŬ§ ŕƈ Ãƍà řƔ±Š²ƅ§ ªŕŗÃƂŸƅ§Ã ÀŕƄţƗ§ Áƈ ¯¯ŷ Áƈ µƆŦśƅ§
.221 µ 2011 ³±ŕƈ 4 Ɠž ®±¤ƈƅ§ 14 ¯¯ŷ ƓƈŬ±ƅ§ ¯œ§±ƅ§

19

25

ÀƔŬ§±ƈ řŝƜŝ řŻŕƔŰà ±ÃŰś Ɠž žµÃŰŦƅŕŗ ƓƊÃƊŕƂƅ§ ±ŕ·ƙ§ ­ƜŰ¥ ¿ŕŠƈ Ɠž řœƔƎƅ§ ªƈƍŕŬ ¯ƁÃ
: Ɠƅ§Ãśƅ§ ƑƆŷ Ɠƍà řƔƅŕƂśƊƛ§ řƆţ±ƈƅ§ ¿ƜŦ ª±¯Ű řƔ±ƍÊ
¿ƄŕƔƎƆƅ řƔ±§¯ƙ§ ½œŕŝÃƅ§ Ƒƅ¥ °ŕſƊƅŕŗ ½ƆŸśƈƅ§ 2011 Åŕƈ 24 Ɠž ®±¤ƈƅ§ 2011 řƊŬƅ 41 ¯¯ŷ ÀÃŬ±ƈƅ§ -

.řƔƈÃƈŸƅ§

26

.27±ŮƊƅ§Ã řŷŕŗ·ƅ§Ã řžŕţŰƅ§ řƔ±ţŗ ½ƆŸśƈƅ§ 2011 ±ŗƈžÃƊ 2 Ɠž ®±¤ƈƅ§ 2011 řƊŬƅ 115 ¯¯ŷ ÀÃŬ±ƈƅ§ űŰŗƅ§Ã ƓŸƈŬƅ§ ¿ŕŰśƛ§ řƔ±ţŗ ½ƆŸśƈƅ§ 2011 ±ŗƈžÃƊ 2 Ɠž ®±¤ƈ 2011 řƊŬƅ 116 ¯¯ŷ ÀÃŬ±ƈƅ§ .űŰŗƅ§Ã ƓŸƈŬƅ§ ¿ŕŰśƜƅ řƆƂśŬƈ ŕƔƆŷ řœƔƍ «§¯ţŐŗÃ

28

ΔϴϣϮϤόϟ΍ ϞϛΎϴϬϠϟ Δϳέ΍ΩϹ΍ ϖ΋ΎΛϮϟ΍ ϰϟ· ΫΎϔϨϟΎΑ ϖϠόΘϤϟ΍ ϡϮγήϤϟ΍:ϝϭϷ΍ ωήϔϟ΍
Ƒƅã ŕƎśƆŸŠÃ řƈÃƆŸƈƅ§ Ƒƅ¥ °ŕſƊƅ§ ½ţ řƅōŬƈŗ ¿ŕŰśƛ§Ã ÀƜŷƙ§ ­ƜŰƙ řƔƊ·Ãƅ§ řœƔƎƅ§ ªƈśƍ§
ª§Ã·Ŧƅ§ Àƍ£ Áƈà .řſŮŕƄƈƅ§ řƅï Ƒƅ¥ ¨Šţƅ§ řƅï Áƈ ¿ŕƂśƊƛŕŗ ½ƆŸśś řƔŬŕŬ£ ©±Ã±ŲƄ ¾ƅ°Ã ªŕƔÃƅÃƗ§
©²ŕţƊƈ ©±§¯¥ ¿¸ Ɠž ƓƈÃƈŷ ÀƜŷ¥ Áŷ «Ɣ¯ţƅ§ ÁƄƈƔ Ɯž ž©±§¯ƙ§ ƑƆŷ řƔ¯ŕƔţƅ§ řżŗŰƅ§ ¡ŕſŲ¥ ž¾ƅ° ½ƔƂţśƅ
.ƓƈÃƈŸƅ§ ½ž±ƈƅ§ ÀÃƎſƈ Áŷ ÁÃƄś ŕƈ ¯Ÿŗ£Ã ŕƔŬŕƔŬ řŠƅ¯¤ƈÃ
Ƒƅ¥ °ŕſƊƅ§ ½ţ ¿Ãţ « Toby Mendel » "¿§¯Ɗŕƈ Ɠŗ÷" Ɠƅïƅ§ ±ƔŗŦƅ§ Ŷƈ ¡ŕƂƅ řœƔƎƅ§ ªƈ¸Ɗ ¯ƁÃ
§°ƍ Áƈ ªƆŸŠ Ɠśƅ§ ŕƔƂƔ±ž¥ ¨ÃƊŠ řŗ±Šś řŰŕŦ žƓ·§±ƂƈƔ¯ƅ§ ¿ŕƂśƊƛ§ ¨±ŕŠś řƔƂŗ ƑƆŷ ªŸƆ·§ ŕƈƄ .řƈÃƆŸƈƅ§

.¡§ÃŬ ¯ţ ƑƆŷ řƈŕŸƅ§Ã řŰŕŦƅ§ ªŕŬŬ¤ƈƅ§ ªƅŕ· žřƔƅ¢ ½ţƅ§

(ƑƅÃƗ§ ©±Ƃſƅ§) řƈƎƈƅ§ ªŕžŕŲƙ§ Áƈ §¯¯ŷ ÁƈŲś řƔ±§¯ƙ§ ½œŕŝÃƅ§ Ƒƅ¥ ¯ŕſƊƅŕŗ ½ƆŸśƔ ÀÃŬ±ƈ ±¯Ű Ų§ÃśƅŕŗÃ
.(řƔƊŕŝƅ§ ©±Ƃſƅ§) řƂƅŕŸƅ§ ªŕƔƅŕƄŮƙ§
à µœŕƂƊƅ§ ¶Ÿŗ Áƈ ¾ƅ°Ƅ ¿Ê ŦƔ Àƅ Á§Ãǔ
Ì
ΔϤϬϣ ΕΎϓΎο· – ϰϟϭϷ΍ ΓήϘϔϟ΍
½œŕŝÃƅ§ Ƒƅ¥ °ŕſƊƅŕŗ ½ƆŸśƔ Ãƍà 2011 Åŕƈ 26 Ɠž 2011 řƊŬƅ 41 ¯¯ŷ ªţś ÀÃŬ±ƈƅ§ §°ƍ ±¯Ű
.ƜŰž 23 ÁƈŲś ¯Ɓà řƔƈÃƈŸƅ§ ¿ƄŕƔƎƆƅ řƔ±§¯ƙ§
¿Ƅƅ" Ɠ·ŸƔ ÃƎž ƌžŕƔ·£ ¼ƆśŦƈŗ ƓŬƊÃśƅ§ ŶƈśŠƈƆƅ ŕƔŬƔœ± ŕŗŬƄƈ £¯ŗƈƅ§ «Ɣţ Áƈ ÀÃŬ±ƈƅ§ §°ƍ ±ŗśŸƔÃ
¿ƄƔƎƅ§ Áƈ ©±¯ŕŗƈŗ ŕƎœŕŮžŐŗ ¾ƅ° ÁŕƄ ¡§ÃŬ žřƔ±§¯ƙ§ ½œŕŝÃƅ§ Ƒƅ¥ °ŕſƊƅ§ Ɠž ½ţƅ§ ÅÃƊŸƈ ã ƓŸƔŗ· µŦŮ
Á£ ƓƈÃƈŸƅ§ ¿ƄƔƎƅ§ ƑƆŷ ÀÃŬ±ƈƅ§ §°ƍ ¶±ſƔ ŕƈƄ .(3 ¿Űſƅ§) "ƓƊŸƈƅ§ µŦŮƅ§ Áƈ ¨Ɔ·ƅ§ ¯Ɗŷ ã ƓƈÃƈŸƅ§
ƓƈÃƈŸƅ§ ¿ƄƔƎƅ§ ƑƆŷà .(4 ¿Űſƅ§) řƔŬŕŬƗ§ ƌſœŕ¸Ãà ƓƆƄƔƎƅ§ ƌƈƔ¸Ɗś ¿Ãţ ªŕƈÃƆŸƈƅ§ ¿Ƅ řƈ¸śƊƈ řſŰŗ ±ŮƊƔ

ƓƈŬ±ƅ§ ¯œ§±ƅ§ 2011 Á§ÃŠ 11 Ɠž ®±¤ƈƅ§ 2011 řƊŬƅ 54 ¯¯ŷ ÀÃŬ±ƈƅŕŗ Àƈśƈƅ§Ã ŢƂƊƈƅ§ 803 µ 2011 Åŕƈ 31Ɠž ®±¤ƈƅ§ ž39¯¯ŷ ƓƈŬ±ƅ§ ¯œ§±ƅ§26
.923 µ ž2011 Á§ÃŠ 14 Ɠž ®±¤ƈƅ§ 43 ¯¯ŷ

2559 µ ž2011 ±ŗƈžÃƊ 4 Ɠž ®±¤ƈƅ§ 84¯¯ŷ ƓƈŬ±ƅ§ ¯œ§±ƅ§

2568 µ ž2011 ±ŗƈžÃƊ 4 Ɠž ®±¤ƈƅ§ 84¯¯ŷ ƓƈŬ±ƅ§ ¯œ§±ƅ§

20

27
28

řƔƊ·Ãƅ§ ªŕŗŕŬţƅ§ ¾ƅ° Ɠž ŕƈŗ řƔŷŕƈśŠƛ§Ã řƔ¯ŕŰśƁƛ§ řƔœŕŰţƙ§ ªŕƔ·Ÿƈƅ§" ŕŲƔ£ řƈ¸śƊƈ řſŰŗ ±ŮƊƔ Á£
.(5¿Űſƅ§) řƔƆƔŰſśƅ§ řƔœŕŰţƙ§ ªŕţÃŬƈƅ§Ã
ƑƆŷ řƊŬƅ§ Ɠž ©±ƈ ŕƎƊƔƔţś ©±Ã±Ų Ŷƈ řƔ±§¯ƙ§ ½œŕŝÃƅ§ Ƒƅ¥ °ŕſƊƅ§ ÀÃƈŸƅ§ ƑƆŷ ÀÃŬ±ƈƅ§ §°ƍ ±ŬƔƔÃ
Ƒƅ¥ ƓƈÃƈŸƅ§ ¿ƄƔƎƅ§ Ɠž ÀƜŷƙŕŗ ÁƔſƆƄƈƅ§ Á§ÃŷƗ§ Ãŷ¯Ɣà ¾ƅ°ŗ řƂƆŸśƈƅ§ řƔ±§¯ƙ§ ª§¡§±Šƙ§ ·ŬŗƔ ŕƈƄ .¿ƁƗ§
§°ƍ ƓžÃ .(9 ¿Űſƅ§)ÁŕƄ ¨ŗŬ ÅƗ ¾ƅ° ƌƔƆŷ ±°Ÿś ©±ÃŰ Ɠž ¨Ɔ·ƅ§ ²ŕŠƊ§ ƑƆŷ řƈ¯Ŧƅ§ ¨ƅŕ· ©¯ŷŕŬƈ
Á£ řŰŕŦ žŕƎƅ ¼ŮŕƄ Ƒƅ¥ řƈÃƆŸƈƆƅ ¨Šŕţ Áƈ ÀƜŷƙŕŗ ¼ƆƄƈƅ§ řſƔ¸Ã ±ƔƔżś ÃţƊ ƓŸŬƅ§ ŕƔƆŠ ïŗƔ ¿Űſƅ§
ÁŕƄ §°§Ãǔ .ŕƈÃƔ ±Ůŷ řŬƈŦ ƋŕŰƁ£ ¿Š£ Ɠž °ŕſƊƆƅ ¨Ɔ·ƈ ¿Ƅ ƑƆŷ ¯±ƅŕŗ 10 ¿Űſƅ§ Ɠž À²Ɔƈ ƓƈÃƈŸƅ§ ¿ƄƔƎƅ§
Ŷƈ ¿ƈŕŸśƅ§ Ɠž ŕƂ·Ɗƈ ŕƎŗŬƄƔà ©±§¯ƙ§ řŗ±Šś ÀƄ§±Ɣ Á£ ¿ƔƆŸśƅ§ §°ƍ ÁōŮ Áƈà ž¾ƅ° ¿ƔƆŸś ¨ŠÃ ¶ž±ƅŕŗ ¯±ƅ§
.½ŗŕŬƅ§ ¯ƎŸƅ§ Ɠž ©¯œŕŬ ªƊŕƄ Ɠśƅ§ řŠÃ¯²ƈƅ§Ã řƔŠ§²ƈƅ§ řƔƆƂŸƅ§ Áŷ §¯ƔŸŗ ¨ƅŕ·ƈƅ§
¯±ƅ§ ¨ÃŠÃ 11 ¿Űſƅ§ Ɠž ¯±Ã ž¨Ɔ·ƅ§ ƑƆŷ ¯±Ɔƅ ƑŰƁ£ ¯ţƄ ŕƈÃƔ ±Ůŷ řŬƈŦƅ§ ¿Š£ Ƒƅ¥ řžŕŲƙŕŗÃ
©ŕƔţ ƑƆŷ ±Ɣŝōś řƔ±§¯ƙ§ ½œŕŝÃƅ§ Ƒƅ¥ °ŕſƊƅ§ ¨Ɔ·ƅ ÁŕƄ §°¥ ¾ƅ°Ã ƓƆŸž ¿ƈŷ ƓƈÃƔ ²Ã੶Ɣ ƛ ¿Š£ Ɠž ƓƅŕŠŸśŬƛ§
¾ƅ° Ɠž ÁŸ·Ɣ Á£ ƌŗƆ· ¶ž± §°¥ ŕƈ ©±ÃŰ Ɠž °ŕſƊƅ§ ¨ƅŕ·ƅ ½ţƅ§ 19 ¿Űſƅ§ Ƒ·ŷ£Ã .ƌśƔ±ţ ƑƆŷ ã µŦŮ
řƈƄţƈƅ§ Àŕƈ£ ÁŸ·ƅ§ ƌƅ ½ţƔ ¿ƄƔƎƅ§ ³Ɣœ± ±§±Ɓ ƌŸƊƂƔ Àƅ §°§Ãǔ .¯±ƅŕŗ ŕŗƅŕ·ƈ ÁÃƄƔ Å°ƅ§ ¿ƄƔƎƅ§ ³Ɣœ± įƅ
ŕƈ Ãƍà ¡ŕŲƂƅ§ ř·ƆŬ ¿ÃŕƊśƈ Ɠž ©±§¯ƙ§ ƌŠÃśƅ§ §°ƍ ŶŲƔà .¨ƅŕ·ƅ§ ÄÃŷ¯ Ɠž ŕƔƅŕŠŸśŬ§ ±¸Ɗś Ɠśƅ§ řƔ±§¯ƙ§
ƓƈÃƈŸƅ§ Áßƅ§ ŶŲƔ 20 ¿Űſƅ§ Á£ řŰŕŦ ƓŬŕƔŬ ±Ɣŝōś Å£ Ƌ੶ ŕƎśƔƅƜƂśŬ§ ³Ɣ±ƄśÃ ŕƍ¯ƔƔţś Ɠž ÀƍŕŬƔŬ
.ÀÃŬ±ƈƅ§ §°ƍ ÀŕƄţ£ À±śţś Àƅ ¿ŕţ Ɠž řŸŗŕśƈƅ§ řƆœŕ· ªţś
2011 řƊŬƅ 54 ¯¯ŷ ÀÃŬ±ƈƅ§ ƑŲśƂƈŗ ŶƔŗŕŬ£ řŸŲŗ ¼±¸ ƓžÃ řŷ±Ŭŗ ÀÃŬ±ƈƅ§ §°ƍ ŢƔƂƊś ŶƁà ¯ƁÃ
¡ŕŠ ŢƔƂƊśƅ§ §°ƍ Á£ ïŗƔà .¿ÃƗ§ ÀÃŬ±ƈƅ§ ±Ã¯Ű Áƈ ±ƎŮ ¼ŰƊ ¯Ÿŗ Å£ ž292011 Á§ÃŠ 11 Ɠž ®±¤ƈƅ§
ƌƔž ª±¯ŕŗ Å°ƅ§ ÀŕŸƅ§ ±ŕ·ƙŕž ž½ŕƔŬƅ§ §°ƍ Ɠž ¡ŕŠ ƌśƈ±ŗ ÁÃƊŕƂƅ§ Á£ ¿ŗ žƓƅïƅ§ ¾Ɗŗƅ§ Áƈ ¨Ɔ·ƅ řŗ੶Ŭ§
Ɠž ±¸Ɗƅ§ ©¯ŕŷ¥ Áƈ ƌŗŠÃśŬś ŕƈà Ɠ·§±ƂƈƔ¯ƅ§ ¿ŕƂśƊƛ§ řƅōŬƈŗ ½ƆŸśƔ ƛ ÀÃŬ±ƈƅ§ §°ƍ řŻŕƔŰŗ řśƁ¤ƈƅ§ řƈÃƄţƅ§
řƈƄÃţƅ§ ³ƔƔŕƂƈ µÃŰŦŗ Ɠƅïƅ§ ¾Ɗŗƅ§ Ŷƈ řƁƜŸƅ§ řŸƔŗ· ŕƎśŲ±ž ©±Ã±Ųŗ ·ŗś±ƈ Ãƍ ŕƈ ±¯Ƃŗ žřƅïƅ§ řƔƆƄƔƍ
ƓŲÃŕſśƅ§ ŶƁÃƈƅ§ ÁƔŬţśÃ řŷŕŠƊƅ§ ©±Ƅž řƔç² Áƈ řƈÃƆŸƈƅ§ Ƒƅ¥ °ŕſƊƅ§ ½ţ řƅōŬƈ ¿ÃŕƊś Àś ƌƊ£ ¯ƔſƔ ŕƈƈ ž©¯Ɣٱƅ§
Ɠž ½ţƅ§ řƅōŬƈ Ɠž ¿ŕŰśƛ§Ã ÀƜŷƙ§ ­ƜŰƙ řƔƊ·Ãƅ§ řœƔƎƅ§ ıś ŕƈƔž .řƔƅïƅ§ řƔƅŕƈƅ§ řŬŬ¤ƈƅ§ Ƌ°ƍ Ƌ੶
řƅïƅ§ ÀÃƎſƈ ³Ɣ±ƄśÃ ÀƜŷƙ§ ­ƜŰƙ řŗ§Ãŗà Ɠ·§±ƂƈƔ¯ƅ§ ¿ŕƂśƊƛ§ řƔƆƈŷ ²ŕŠƊƛ ©±Ã±Ų žřƈÃƆŸƈƅ§ Ƒƅ¥ °ŕſƊƅ§
. řžŕſŮƅ§
29

21

, 911 µ 2011 Á§ÃŠ 14 Ɠž ®±¤ƈƅ§ 43 ¯¯ŷ ƓƈŬ±ƅ§ ¯œ§±ƅ§

22 ¿ŰſƆƅ ªſƔŲ£ ŕƈƄ ž16 ¿Űſƅ§ Áƈ "¿ƈŸƅ§ ƌŗ űŕŠƅ§ ŶƔ±Ůśƅ§ ƑŲśƂƈŗ" ¼°ţ Ɠž ªŕţƔƂƊśƅ§ ªƆŝƈśÃ
§°ƍ Áƈ ( 3¿Űſƅ§) Ɠž ŕƎƔƆŷ µÃŰƊƈƅ§ řƔ±§¯ƙ§ ½œŕŝÃƅ§ Ƒƅ¥ °ŕſƊƅ§ Ɠž ½ţƅ§ ©ŕŷ§±ƈ Ŷƈ" : řƔƅŕśƅ§ ©±Ƃſƅ§
ƑƆŷ ƑƂŗƔ ¿Űž Ãƍà 41 ¯¯ŷ ÀÃŬ±ƈƅ§ Áƈ 23 ¿Űſƅ§ ÀŕƄţ£ ¡ŕżƅ¥ Àś ŕƈƄ ž"řƔƊƔţ řſŰŗ ½ŗ·Ɣ Å°ƅ§ ÀÃŬ±ƈƅ§
Ƌ°ƍ ª¡ŕŠ ¯Ɓà žÀÃŬ±ƈƅ§ ªŕƔŲśƂƈ Ŷƈ Àŕśƅ§ À¤Ɯśƅ§ ÁƔţ Ƒƅ¥ řƁƜŸƅ§ ª§° řƔŗƔś±śƅ§Ã řƔŸƔ±Ůśƅ§ ÀŕƄţƗ§
.ªŕƈÃƆŸƈƅ§ Ƒƅ¥ °ŕſƊƅ§ ½ţ řſŬƆſƅ ¨±Ɓ£ ƌƆŸŠśÃ ƌƅÃŰž Áƈ ÁŬţśƅ ªŕţƔƂƊśƅ§
ΔϘϟΎόϟ΍ ΕΎϴϟΎϜηϹ΍ϭ κ΋ΎϘϨϟ΍ – ΔϴϧΎΜϟ΍ ΓήϘϔϟ΍
ªƛŕţƅ§ ¶Ÿŗ Ɠž ¯ŕƄś Ɠśƅ§ ª§¡ŕƊŝśŬƛ§ ©±ŝƄ řƔ±§¯ƙ§ ½œŕŝÃƅ§ Ƒƅ¥ °ŕſƊƅŕŗ ½ƆŸśƈƅ§ ÀÃŬ±ƈƅ§ ƑƆŷ ¨ŕŸƔ
ÀƔƆŬś ¶ž±Ɣ" Á£ ƓƈÃƈŸƅ§ ¿ƄƔƎƆƅ ¿ÃŦ «Ɣţ 16¿Űſƅ§ Ɠž ¯±Ã ŕƈ ¾ƅ° Áƈ žřƔŬŕŬƗ§ ƌţñ Áƈ ƌŻ±ſś Á£
řƔŰŦŮƅ§ ªŕƔ·Ÿƈƅ§ řƔŕƈţŗ ½ƆŸśƈƅ§ ÁÃƊŕƂƅ§ řŰŕŦà ¿ƈŸƅ§ ƌŗ űŕŠƅ§ ŶƔ±Ůśƅ§ ƑŲśƂƈŗ řƔƈţƈ řƔ±§¯¥ řƂƔŝÃ
ƓƈÃƈŸƅ§ ¿ƄƔƎƅ§ ŕƎƔƆŷ ¿Űţś řƂƔŝÃŗ ±ƈƗ§ ½ƆŸś §°¥ ã ƓœŕŲƁ ±§±Ɓ ƑŲśƂƈŗ ã řƔƊſƅ§Ã řƔŗ¯Ɨ§ řƔƄƆƈƅ§ ½ÃƂţÃ
"űŬ Á§ÃƊŸŗ ƑƊŸƈƅ§
ªŕŸƔ±Ůśƅ§ ¶Ÿŗ řƔŕŰà ªţś ÁÃƄƔ ¼ÃŬ ÀÃŬ±ƈƅ§ §°ƍ Á£ ¬ŕśƊśŬƛ§ ÁƄƈƔ ¿Űſƅ§ §°ƍ Ɠž ÁŸƈśƅŕŗÃ
¨Šţƅ§ řſŬƆž ½ŕƔŬ Ɠž ŕŬŕŬ£ ªƔƊŗ Ɠśƅ§ řƈƔ¯Ƃƅ§ µÃŰƊƅ§ ¶Ÿŗ ªŕŸƔ±Ůśƅ§ Ƌ°ƍ ÁƈŲ Áƈà ¿ƈŸƅ§ ŕƎŗ űŕŠƅ§
ıƊŬ ŕƈƄ µƊƅ§ §°ƍ ¿Ɣ¯Ÿś Àś ÁœƅÃ

30

(µÃŰŦƅŕŗ 16 à 15 ƌƔƆŰž Ɠž Ɯŝƈ ¼ƔٱƗ§ ÁÃƊŕƁ Ƒƅ¥ ©¯ÃŸƅ§)

ƓƊŸƈƅ§ ƓƈÃƈŸƅ§ ¿ƄƔƎƅ§ ŕƎƔƆŷ ¿Űţś řƂƔŝÃŗ ±ƈƗ§ ½ƆŸś §°¥" Ɠƍà ¿Űſƅ§ §°ƍ Áƈ ©±ƔŦƗ§ řƆƈŠƅ§ Áŕž žŕƂţƛ
16 ¿Űſƅŕž : řƔƅŕśƅ§ ª§±ŕŗśŷƜƅ ¾ƅ°Ã Ƌ°ƔſƊś ¡ŕƊŝ£ ÁÃƊŕƂƅ§ §°ƍ ƌŠ§ÃśŬ Ɠśƅ§ ±ŗƄƗ§ řŗƂŸƅ§ ƑƂŗś "űŬ Á§ÃƊŸŗ
řƎŠ Áƈ ã ±Ŧ¢ ƓƈÃƈŷ ¿ƄƔƍ Áƈ űŬ
Ì Á§ÃƊŸŗ řƂƔŝÃƅ§ ƑƆŷ ¿Űţś ¯Ɓ ƓƈÃƈŸƅ§ ¿ƄƔƎƅ§ ÁŕƄ §°¥ ŕƈ ŢŲÃƔ Àƅ
³ƔƔŕƂƈ ã Àŕ¸Ɗƅ ŶŲŦś ƛ řƔƈÃƈŸƅ§ ¿ƄŕƔƎƅ§ ÁƔŗ űŬ Á§ÃƊŸŗ řƆŬ±ƈƅ§ ½œŕŝÃƅ§ Á£ ¾ƅ° Ƒƅ¥ ¼Ų£ řƔƈÃƈŷ ±ƔŻ
ƑƆŷ ¡ŕŮ Ƒśƈ űŬƅ§ ÀśŦƅ§ ¿ŕƈŸśŬ§ ƌƊŕƄƈŐŗž žÅ±§¯ƙ§ ¿Ã¤Ŭƈƅ§ Ƌ°ŦśƔ ů±ž ±§±Ƃŗ ř·ŗś±ƈ Ɠƍ ŕƈ ±¯Ƃŗ řŰŕŦ
.ªŕƈÃƆŸƈƆƅ °ŕſƊƅ§ Ɠž ½ţƅ§ řƔç² Áƈ ÁƄƈƔ ƛ ±ƈ£ §°ƍà žřƈ¸Ɗƈƅ§ µÃŰƊƅ§ ¨ŕƔŻ ±ŕŗśŷ§
¿Űſƅ§ Ɠž ª¯±Ã ıŦ£ ª§¡ŕƊŝśŬ§ ƌƔƅ¥ ¼ŕŲ£ ¿ŗ 16 ¿Űſƅ§ Ɠž ¯±Ã Å°ƅ§ ³ŗƆƅŕŗ ÀÃŬ±ƈƅ§ ¼śƄƔ Àƅ
: ±§ ±Ų ½ţƆś ¯Ɓ řƂƔŝà ÀƔƆŬś ¶ž±Ɣ Á£ ƓƈÃƈŸƅ§ ¿ƄƔƎƆƅ ²ŕŠ£ «Ɣţ 17
řƔƅïƅ§ ªŕƈ¸Ɗƈƅ§ 㠿ïƅ§ ÁƔŗ ªŕƁƜŸƅŕŗ

x

ŕƍ±Ɣ÷ś ã řŸŠŕƊ řƔƈÃƄţ řŬŕƔŬ ŶŲÃŗ

x

ÁÃƊŕƂƅ§ §°ƍ Áƈ 15 ¿Űſƅ§ µƊƔ .1091 µ 1988 ªÃ£ 2 ťƔ±ŕśŗ 52 ¯¯ŷ ƓƈŬ±ƅ§ ¯œ§±ƅ§ 1988 ªÃ£ 2 Ɠž ®±¤ƈƅ§ 88 řƊŬƅ 95 ¯¯ŷ ÁÃƊŕƂƅ§ ±¸Ɗ§

30

řŗŬƊƅŕŗ řƊŬ 60 Ƒƅ¥ ¿ŠƗ§ §°ƍ 16 ¿Űſƅ§ Ŷž±Ɣ à "ƌœŕŮƊ¥ ťƔ±ŕś Áƈ řƔ§¯ŗ řƊŬ ÁƔŝƜŝ ©¯ƈ ¡ŕŲƂƊ§ ¯Ÿŗ ƛ¥ ÀŕŸƅ§ ¼ƔٱƗ§ ƑƆŷ ¹Ɯ·ƙ§ ÁƄƈƔ ƛ" ƌƊ£

řƔƊ¯ƈƅ§ řƅŕţƅ§ ±śŕž¯ à ¿ƔŠŬśƅ§ ±śŕž¯Ƅ ıŦ£ ½œŕŝÃƅ řŗŬƊƅŕŗ řƊŬ 100 Ƒƅ¥ à Á·Ãƅ§ řƈƜŬŗ ½ƆŸśś ã řŰŕŦƅ§ ©ŕƔţƅŕŗ ³ƈś ªŕƈÃƆŸƈ ÁƈŲśś Ɠśƅ§ ½œŕŝÃƆƅ

.±ƔŻ ƛ ƓƈƆŸƅ§ «ţŗƅ§ ªŕƔŲśƂƈƅ ¹Ɯ·ƙ§ ¿ŕŠƕ§ Ƌ°ƍ Áƈ 17 ¿Űſƅ§ ƓƊŝśŬƔà "ÁƔ°ſƊƈƅ§ ¿Ã¯Ÿƅ§Ã ¿Ã¯Ÿƅ§ ±śŕž¯ ¿ÃŰ£Ã
22

ƓƊ·Ãƅ§ ¹ŕž¯ƅ§ ã ÀŕŸƅ§ ÁƈƗŕŗ

x

ŕƎƊƈ řƔŕƁÃƅ§ ã Àœ§±Šƅ§ Áŷ ¼ŮƄƅŕŗ

x

ÀƎśƈƄŕţƈà ÁƔƈƎśƈƅ§ ¼ŕƂƔŐŗ

x

ªŕƂſŰƅ§ ¯ŕƊŬ¥ ª§¡§±Š¥ řƍ§²Ɗŗà ¼ŕŰƊƙ§Ã ¿¯Ÿƅ§ ¦¯ŕŗƈ À§±śţ§Ã ƓœŕŲƂƅ§ ½ž±ƈƅ§ ±ƔŬ ÁŬţŗ

x

řƔƈÃƈŸƅ§
řƔƅŕƈƅ§Ã řƔ±ŕŠśƅ§ ŢƅŕŰƈƅ§ ã řŗ±Šśƅ§ ã µţſƅ§ ã ±¸Ɗƅ§ ªŕƎŠÃà ¡§±ƕ§ ¿¯ŕŗśÃ řƅç¯ƈƅ§ ª§¡§±ŠŐŗ

x

.ƓƊŸƈƅ§ ƓƈÃƈŸƅ§ ¿ƄƔƎƆƅ řŷñŮƈƅ§
ÁŕŮ Áƈ °¥ ƓƊŕŝƅ§Ã ¿ÃƗ§ řŰŕŦ ª§¡ŕƊŝśŬƛ§ Ƌ°ƍ ¶Ÿŗ ªŸŗ· Ɠśƅ§ řŲŕſŲſƅ§ řżƔŰƅ§ řƔƆŠ ïŗśÃ
ª§¡ŕƊŝśŬƛ§ Ƌ°ƍ řƔƈÃƈŷ Áƈ µƆƁ ¯Ɓ 18 ¿Űſƅ§ Á£ ±ƔŻ .ƓƈÃƈŸƅ§ ´ŕƂƊƅ§ řƔƆŷŕž Ɠž ƓŗƆŬƅ§ ±Ɣŝōśƅ§ ¾ƅ°
:ƑƆŷ ½ŗ·Ɗś ƛ ŕƎƆŸŠ ÁƔţ
ÁÃƊŕƂƅ§ řŰŕŦà ¿ƈŸƅ§ ƌŗ űŕŠƅ§ ŶƔ±Ůśƅ§ ©ŕŷ§±ƈ Ŷƈ ÁƄƅà ÀŕŸƅ§ ¾Ɔƈƅ§ Áƈ §¡²Š ªţŗŰ£ Ɠśƅ§ ½œŕŝÃƅ§ x
.ƌƅÃŰž Áƈ ¯Ɣ¯Ÿƅ§ Ɠž ¨Šţƅ§ řſŬƆž ƑƆŷ ÀœŕƁ ÁÃƊŕƂƅ§ §°ƍ Á£ Ƒƅ¥ ŕſƆŬ ŕƊ±Ů£ ¯Ɓà ¼ƔٱƗŕŗ ½ƆŸśƈƅ§
«ţŗƅ§ ã ¨±ţƅ§ Àœ±§ Š ã ÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţƅ řţ¯ŕſƅ§ ªŕƄŕƎśƊƛ§ Áŷ ¼ŮƄƅ§ řƔŕżŗ ŕƍ±ŮƊ ¨Š§Ãƅ§ ½œŕŝÃƅ§ x
Ƒƅ¥ ±ƔŮƔ Å°ƅ§Ã ƌƔƆƔ Å°ƅ§ ¯Ɗŗƅ§ Ƒƅ¥ řžŕŲ¥ Ƌ±Ɣ÷ś ƑƆŷ ¿ƈŸƅ§ ÁƄƈƔà ƓŗŕŠƔ§ ¯Ɗŗƅ§ §°ƍà .ŕƎŸŗśś ã ŕƎƊŷ
.ŕƎśƔŕƈţ Ŷƈ²ƈƅ§ řţƆŰƈƅ§ ƑƆŷ řƈŕŸƅ§ řţƆŰƈƅ§ ¨ƔƆżś ¨ÃŠÃ
¿ƄŕƔƎƅ§ ƑƆŷ" 22 ¿Űſƅ§ Ɠž ¯±Ã ÁÃƊŕƂƅ§ §°ƍ řƔƆŷŕž Áƈ ¯ţś Ɠśƅ§ ª§¡ŕƊŝśŬƛ§ Ƌ°ƍ Ƒƅ¥ řžŕŲƙŕŗÃ

ž"°ƔſƊśƅ§ ²Ɣţ ÀÃŬ±ƈƅ§ §°ƍ ¿ÃŦ¯ Áƈ ¡¯śŗ§ ÁƔƈŕŷ ¿Š£ Ɠž ¾ƅ°Ã ÀÃŬ±ƈƅ§ §°ƍ ÀŕƄţ£ Ŷƈ Àŕśƅ§ À¤Ɯśƅ§ řƔƈÃƈŸƅ§

Á§¯Ɔŗà ŕƔƂƔ±ž¥ ¨ÃƊŠ ¿ŝƈ Ɠ·§±ƂƈƔ¯ƅ§ ¿ŕƂśƊƛ§ ¨±ŕŠś Ɠž ©¯¯ţƈƅ§ ¯¯ƈƅ§ ÁƔŗà ŕƎƊƔŗ ŕƊ±ŕƁ §°¥ §¯Š řƆƔ÷ ©¯ƈ ƓƍÃ
.±ƎŮ£ řśŬ Ãƍ Á§¯Ɔŗƅ§ Ƌ°ƍ ¼ƆśŦƈ įƅ ¯ƈśŸƈƅ§ ©¯ƈƅ§ ¿¯Ÿƈž řƔƁ±Ůƅ§ ŕŗñã
¿ƄŕƔƎƆƅ řƔ±§¯ƙ§ ½œŕŝÃƅ§ Ƒƅ¥ °ŕſƊƅŕŗ ½ƆŸśƈƅ§ 2011 řƊŬƅ 41 ¯¯ŷ ÀÃŬ±ƈƅ§ ƑƂŗƔ žª§°Ŧ§¤ƈƅ§ ÀŻ±Ã

ŢƔśƔ ¡ŕƊŝśŬƛ§ ¡ŕƊŝśŬ§ Ãƍ Å°ƅ§ 18 ¿Űſƅ§ Á£ ŕƈƄ ©±Ãŝƅ§ ¯Ÿŗ ª¯Š Ɠśƅ§ řƔŸƔ±Ůśƅ§ ª§²ŕŠƊƛ§ Àƍ£ Áƈ řƔƈÃƈŸƅ§

Ɠśƅ§ ª§¡ŕƊŝśŬƛ§ ¾Ɔś Áƈ ÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţƅ řţ¯ŕſƅ§ ªŕƄŕƎśƊƛ§ ƑƊŝśŬ§ ƌƊ£ °¥ ÀÃŬ±ƈƅ§ ¯ÃƊŗ ¿ƔŸſśƅ řƅÃƂŸƈ ř۱ž
Ƒƅ¥ °ŕſƊƅ§ Ɠž ½ţƅ§ ƌŠÃś ¿ƔŰōś řƔƊŕŝƅ§ řƔƅŕƂśƊƛ§ řƆţ±ƈƅ§ Ƌ°ƍ Ɠž ±¯ŠƗ§ Áƈ ÁƄƅà .½œŕŝÃƆƅ °ŕſƊƅ§ řƔƆƈŷ ¯ƔƂś
«Ɣţŗ žřƔ·§±ƂƈƔ¯ƅ§ ¨±ŕŠśƅ§ Ɠž ŕƎŗ ¿ÃƈŸƈƅ§ µÃŰƊƅ§ Ŷƈ ŕƂŗŕ·śƈ ƌƆŸŠÃ Ƌ¯ÃƊŗ ¿ƔŸſś ½ƔŸƔ ŕƈ ŢƔƂƊśÃ řƈÃƆŸƈƅ§
ƓŬƔŬōśƅ§ ³ƆŠƈƅ§ ¿ŗƁ Áƈ řƔÃƁ řƅŕŬ± Ɠ·ŸƔà řƎŠ Áƈ ƓŬƊÃśƅ§ ŶƈśŠƈƆƅ ƓœŕƎƊ ¨ŬƄƈ Ƒƅ¥ ÀÃŬ±ƈƅ§ §°ƍ ¿ÃţśƔ
.ŕƎƊŷ ¹ÃŠ±Ɔƅ ¿ŕŠƈ ƛ řƔŠƔś§±śŬ¥ řƅōŬƈ ƓŲŕƈƅ§ Ŷƈ Ŷ·Ƃƅ§Ã řƔžŕſŮƅ§ ±ŕƔŦ Á£ Ƒƅ¥

23

ΔϋΎΒτϟ΍ϭ ΔϓΎΤμϟ΍ ΔϳήΤΑ ϖϠόΘϤϟ΍ 2011 ήΒϤϓϮϧ 2 ϲϓ ΥέΆϤϟ΍ 115 ΩΪϋ ϡϮγήϤϟ΍ :ϲϧΎΜϟ΍ ωήϔϟ΍
ήθϨϟ΍ϭ
¼§¯ƍ£ ½ƔƂţśƅ ŕƔƆŸƅ§ řœƔƎƅŕŗ ÀƜŷƚƅ řƔŷ±ſƅ§ řƊŠƆƅ§ Ŷƈ ¿ŕŰśƛ§Ã ÀƜŷƙ§ ­ƜŰƙ řƔƊ·Ãƅ§ řœƔƎƅ§ ªŗƄƊ§
¼ţŰƅ§ űƔ¯ƈƅ řƔŬƊÃśƅ§ řƔŸƈŠƅ§Ã ÁƔƔƁÃƂţ ¡§±ŗŦà ÁƔƔŬƊÃśƅ§ ÁƔƔſţŰƆƅ řƔƊ·Ãƅ§ řŗŕƂƊƅ§ řƄ±ŕŮƈŗà ©±Ãŝƅ§
©¯Ɣ¯Š řƆŠƈ ¹Ã±Ůƈƅ ±ƔŲţśƅ§ ƑƆŷ žÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţ Áŷ ¹ŕž¯ƆÌ ƅ řƔŬƊÃśƅ§ ř·ŗ§±ƅ§ ŕƎƊƔŗ Áƈ řƔƁÃƂţ ªŕƈ¸ƊƈÃ
Á£ ƑƆŷ µÃŰŦƅŕŗ ¯ƔƄōśƅ§ ¿ƜŦ Áƈ ½ŗŕŬƅ§ Àŕ¸Ɗƅ§ ¿¸ Ɠž ©¯œŕŬ ªƊŕƄ Ɠśƅ§ ÀƔśŸśƅ§Ã ŶƈƂƅ§ řŬŕƔŬ" Ŷƈ Ŷ·Ƃś
±ŮƊ řƔŬƔœ±ƅ§ ŕƎśƅŕŬ± Á£Ã řƆƂśŬƈà ©±ţ ÀƜŷƙ§ ªŕŬŬ¤ƈ Á£Ã ÁŕŬƊ¥ ¿Ƅƅ ÁÃƈŲƈà ±ţ ±ƔŗŸśƅ§ Ɠž ½ţƅ§
."řƔƅïƅ§ ½Ɣŝ§Ãƈƅ§Ã ±ƔƔŕŸƈƆƅ ŕƂŗ· řƈÃƄţƅ§ řŬŕƔŬ řŗƁ§±ƈà ¡§±ƕ§Ã ±ŕƄžƗ§Ã ±ŕŗŦƗ§
.řƔ¯¯Ÿś řƔž±ţ řžŕţŰƅ ³Ŭ¤śÃ řžŕţŰƆƅ řƔƂƔƂţ řƔ±ţƅ ƓŬ±ś řƈƎƈ ªŕžŕŲ¥ ÀÃŬ±ƈƅ§ §°ƍ ÁƈŲś ¯ƁÃ
ΔϴϔΤμϟ΍ ΕΎϳήΤϟ΍ - ϰϟϭϷ΍ ΓήϘϔϟ΍
řƔƆŦ§¯ƅ§ ©±²§ à ŶƊƈ ƑƆŷ µ±ţƅŕŗ µÃŰŦƅŕŗ ±ŮƊƅ§Ã řŷŕŗ·ƅ§Ã řžŕţŰƅ§ řƆŠƈŗ ½ƆŸśƈƅ§ ÀÃŬ±ƈƅ§ ²ƔƈśƔ
.¿ţ§±ƈƅ§ ŶƔƈŠ Ɠž řƔœŕŲƂƅ§ ř·ƆŬƅ§ Ƒƅ¥ µŕŰśŦƛ§ §°ƍ ŢƊƈà ±ŮƊƅ§Ã řžŕţŰƅ§ ÁÃ¤Ů Ɠž ¿Ŧ¯śƅ§ Áƈ
įţŐƄ ±ƔŗŸśƅ§ řƔ±ţ ³Ɣ±Ƅś Ƌ੶ŕŗ ¹Ã±Ůƈƅ§ §°ƍ ²ŕŠƊ§ Ɠž §ÃƈƍŕŬ ÁƔ°ƅ§ ¼§±·Ɨ§ ¼ƆśŦƈ ©¯§±¥ ªƊŕƄÃ
Á²§Ãś ±ŰƊŷ ¿ŝƈś řƔƂƔƂţ řŸŗ§± ř·ƆŬƄ řžŕţŰƅŕŗ ¼§±śŷƛ§Ã řƔƊŕŝƅ§ řƔŬƊÃśƅ§ řƔ±ÃƎƈŠƆƅ řƔŬŕŬƗ§ µœŕŰŦƅ§
. ¯ÃŮƊƈƅ§ Ɠ·§±ƂƈƔ¯ƅ§ Àŕ¸Ɗƅ§ Ɠž
:řƔƅŕśƅ§ ·ŕƂƊƅ§ Ɠž ÀÃŬ±ƈƅ§ §°ƍ ª§²Ɣƈƈ Àƍ£ řƆŰÃţ ÁƄƈƔÃ

řƔƊ¯ƈƅ§ ½ÃƂţƆƅ Ɠƅïƅ§ ¯ƎŸƅ§ Áƈ 19 ¯Ɗŗƅ§ ½žÃ ƌśŬ±ŕƈƈà ±ƔŗŸśƅ§ řƔ±ţ Ɠž ½ţƅ§ ƑƆŷ ¿ÃƗ§ ¿Űſƅ§ ¯Ƅ¤Ɣ
řƔ±ţ Áƈ ¯ţƅ§ ŕƎƔž ²ÃŠƔ Ɠśƅ§ ª§¡ŕƊŝśŬƛ§ ƑƆŷ ·Ã±Ů ŶŲà Àś ŕƔƅï ƌŗ ¿ÃƈŸƈ Ãƍ ŕƈ Ŷƈ ŕƔŮŕƈśÃ .řƔŬŕƔŬƅ§Ã
Áïà Ɠ·§±ƂƈƔ¯ ŶƈśŠƈ Ɠž ª§¡§±Š¥ Áƈ Ƌ°ŕŦś§ À²ƆƔ ŕƈ Ŷƈ ŕŗŬŕƊśƈà ŕƔ±Ã±Ų ¡ŕƊŝśŬƛ§ ÁÃƄƔ Á£ ŕƎƈƍ£Ã ±ƔŗŸśƅ§
£¯ŗƈŗ ÁÃƊŕƂƅ§ §°ƍ °ŦōƔ ÃţƊƅ§ §°ƍ ƑƆŷà .ÀƜŷƙ§Ã ±ƔŗŸśƅ§ řƔ±ţ Ɠž ½ţƅ§ ±ƍÊ ƑƆŷ ±§ ·Ŧ ¾ƅ° ¿ŝƈƔ Á£
ÀƔƍŕſƈƅ§ ¶Ÿŗ řƔƈÃƈŷ Áƈ ¯ţƅ§ ÀśƔ «Ɣţŗ řƔ·§±ƂƈƔ¯ƅ§ řƔƅïƅ§ ¨±ŕŠśƅ§ Ɠž ƌƔƆŷ ¼±ŕŸśƈ Ãƍ ŕƈ Ŷƈ řƊ±ŕƂƈƅ§
ÁÃƊŕƂƅ§ řƅï ÀÃƎſƈ ±ŕ·¥ Ɠž ±£ Ƃś Á£ ¨ŠƔ ŕƍ±ƔŻÃ ÀƔƍŕſƈƅ§ Ƌ°ƍ ¿Ƅž žƓƊ·Ãƅ§ ÁƈƗ§ ã ÀŕŸƅ§ Àŕ¸Ɗƅ§ ¿ŝƈ
.řƔ·§±ƂƈƔ¯ƅ§Ã
Àŕ¸Ɗŗ ƌŲƔßśÃ řƔƆŦ§¯ƅ§ ©±²§ à įƅ ±ŮƊƅŕŗ ½ƆŸśƈƅ§ ŶƊƂƈƅ§ µƔŦ±śƅ§ Àŕ¸Ɗŗ ¿ƈŸƅ§ ¡ŕżƅ¥ ÁÃƊŕƂƅ§ §°ƍ Ɠž Àś ŕƈƄ
.(19à 5 ÁƜŰſƅ§) řƔœŕŲƂƅ§ ř·ƆŬƅ§ įƅ Ɠƅƕ§ ŢƔ±Űśƅ§

.řƔƅŕƈ ªŕŗÃƂŸŗ ŕƎŲƔßśÃ řƔ±ţƆƅ řŗƅŕŬƅ§ ªŕŗÃƂŸƅ§ ¨ƆŻ£ ¡ŕżƅ¥ Àś ıŦ£ řƎŠ ÁƈÃ

24

řŗÃƂŷ Å£ ©¯Ɣ¯Šƅ§ řžŕţŰƅ§ řƆŠƈ ÁƈŲśś ƛ£ ž¿ŕŰśƛ§Ã ÀƜŷƛ§ ­ƜŰƛ řƔƊ·Ãƅ§ řœƔƎƅ§ Å£± ÁŕƄ ¾ƅ° ŶƈÃ
ƌśſŰŗ ƓſţŰƅ§ ¿ƈŮś Ɠƅŕśƅŕŗà řžŕţŰƅ§ řƆŠƈ ³Ɣƅà Ɠœ§²Šƅ§ ÁÃƊŕƂƅ§ Ãƍ ªŕŗÃƂŸƅ§ Ƌ°ƍ ÁŕƄƈ Á£Ã řƔ±ţƆƅ řŗƅŕŬ
.řžŕţŰƅ§ řƊƎƈƅ ³±ŕƈƈƄ ³Ɣƅà ŕƊ·§Ãƈ

ƓƂƆśƈƅ§ ½ţ ÁŕƈŲƅ řƔ¯¯Ÿśƅŕŗ řŰŕŦƅ§ ÀŕƄţƗ§ Áƈ ¯Ɣ¯Ÿƅ§ (38 Ƒƅ¥ 33 ¿ÃŰſƅ§) ÀÃŬ±ƈƅ§ §°ƍ ¿ÃŕƊśÃ

¯ƎŮƈƅ§ Ɠž ¹ÃƊśƅ§Ã řƔ¯¯Ÿśƅ§ Áƈ ƑƊ¯Ɨ§ ¯ţƅ§ ±ƔžÃśÃ ŕƎśŕžƜśŦ§ ƑƆŷ ªŕƈÃƆŸƈƅ§Ã ¡§±ƕ§ ¿Ã§¯ś řƔ±ţ Ɠž
řŬŬ¤ƈƅ§ Ɠž řƔƅŕƈƅ§ řƔžŕſŮƅŕŗ ½ƆŸśś ÀŕƄţ£ ªŠ±¯£ žƓƂƆśƈƅ§ ½ÃƂţ ƑƆŷ ř¸žŕţƈƅ§ Ƌ੶§ ³ſƊ ƓžÃ .ƓƈƜŷƙ§
.(32 Ƒƅ¥ 23 ¿ÃŰſƅ§)¯œ§±Šƅ§ ¿Ãƈś ¼ƔƄà ¿ÃƈƔ Áƈ řž±Ÿƈ Ɠž ¦±ŕƂƅ§ ½ţ ÁŕƈŲƅ řƔſţŰƅ§
¯¯ŷ ÀÃŬ±ƈƅ§ ƑƆŷ ¿ŕţ£Ã řƈÃƆŸƈƅ§ Ƒƅ¥ °ŕſƊƅ§ Ɠž ƓſţŰƅ§ ½ţ ÀÃŬ±ƈƅ§ §°ƍ ÁƈŲś ¾ƅ° Ƒƅ¥ řžŕŲƙŕŗ
ªŕƈÃƆŸƈƅ§ ¿Ã§¯ś řƔ±ţ ½ÃŸś ¯ÃƔƁ řƔ£ ¶±ž ŶƊƈ ƑƆŷ ŕŲƔ£ µƊà .(10 ¿Űſƅ§) ½ţƅ§ §°Ǝŗ ½ƆŸśƈƅ§ 41
ŶƔƈŠ ±¯ŕŰƈƅ§ řƔ±Ŭ ƑƆŷ ¡§¯śŷƛ§ ¿ƔŗƁ Áƈ ±ŗśŷ§Ã ž(11 ¿Űſƅ§) ±¯ŕŰƈƅ§ řƔ±Ŭ ÁŕƈŲ Ŷƈ (9¿Űſƅ§)
řƈŕŸƅ§ ř·ƆŬƅ§ ŕƍƛÃśś ¯Ɓ Ɠśƅ§ ªƛŕŰśƛ§ ƑƆŷ ã ªƜŬ§±ƈƅ§ ƑƆŷ ªŰƊśƅ§Ã ´Ɣśſśƅ§Ã «ţŗƅ§ ¿ŕƈŷ£Ã ªŕƔ±ţśƅ§
ƌŗŮ ƑƆŷ ¡§¯śŷƛ§ řŗÃƂŸŗ ƌƈŕƎƈƅ ƌœ§¯£ ¡ŕƊŝ£ ƓſţŰ ƑƆŷ ůśŸƔ Áƈ ¿Ƅ ÁÃƊŕƂƅ§ §°ƍ ¨Ɓŕŷ ŕƈƄ .ƓſţŰƅ§ Ƌ੶

.(14 ¿Űſƅ§) ƓƈÃƈŷ ¼¸Ãƈ

ϱΩΪόΗϭ ϑΎϔη ˬϲϓήΣ ϡϼϋϹ βϴγ΄Θϟ΍ - ΔϴϧΎΜϟ΍ ΓήϘϔϟ΍
ΔϴϨϬϤϟ΍ – ΃
ª¯ŕţ ªŕƊƔƊŕƈŝƅ§ řƔŕƎƊ °Ɗƈž .µŕŦŮƗ§Ã ªŕŬŬ¤ƈƅ§ ªƅŕ· şƎƊƈƈ ¨Ɣ±Ŧś řƔƆƈŷ Ƒƅ¥ řžŕţŰƅ§ ªŲ±Ÿś
ÀŕŸƅ§ Å£±ƅ§ ¿ƔƆŲśÃ řƔŕŷ¯ƅŕŗ ÀÃƂś ©²ƎŠ£ Ƒƅ¥ ŕƎŗƆŻ£ ¿ÃţśÃ řƔſţŰƅ§ ŕƎśſƔ¸Ã ¡§¯£ Áŷ ŕƔœŕƎƊ řƔƈƜŷƙ§ ¿ƄŕƔƎƅ§
.řƆƄŬ±Ã ÁƔÃƄś ©¯ŕŷ¥ Ƒƅ¥ řŠŕţ Ɠž ŶƔƈŠƅ§ ¿ŸŠÃ ÁƔƔſţŰƅ§ ¼ƆśŦƈ ¿ŕ· ŕƔŗƆŬ ±§ ŝ£ ¾±ś ŕƈ ÃƍÃ
ÁƔÃƄśƅ§ řƔƆƈŷ Á£ ¡§±ŗŦƅ§Ã ÁƔƔƈƔ¯ŕƄƗ§Ã ÁƔƔſţŰƅ§ Ŷƈ ř·ŮƊƗ§ Áƈ ¯Ɣ¯Ÿƅ§ ÀƔ¸Ɗś ¯Ÿŗ řœƔƎƆƅ ÁƔŗś ¯ƁÃ
ƓŸŬƅ§ ƓƂ·Ɗƈƅ§ ±ƔŻ Áƈ °¥ žřŬŬ¤ƈƅ§ řƔƆƄƔƍ Ɠž ±¸Ɗƅ§ ©¯ŕŷ¥ Áƈ ¯ŗ ƛ ¿ŗ žÅ¯ţśƅ§ §°ƍ Ŷž±ƅ ƓſƄś ƛ ŕƍ¯ţÃƅ
.¿ƔƆŲśƅ§Ã řƔŕŷ¯Ɔƅ ŕŬŕŬ£ řƅߊƈƅ§ řƈƔ¯Ƃƅ§ řƔƊŗƅ§ ª§°ŗ ÀƜŷƚƅ ©¯Ɣ¯Š řſƔ¸Ã ÃţƊ
©±Ã±Ų ƑƆŷ ¯Ƅ¤ś Ɠśƅ§ ©¯Ɣ¯Šƅ§ řƆŠƈƅ§ Ɠž ¿ÃŰſƅ§ ¶Ÿŗ ÁƔƈŲś Àś žřƔ¤±ƅ§ Ƌ°ƍ Áƈ ŕƁƜ·Ɗ§Ã
řƔƈƜŷ¥ řŬŬ¤ƈ ¿Ƅ Ɠž ¿Űſƅ§ ¨ÃŠÃ Ƒƅ¥ ©±ŕŮ¥ ¾ŕƊƍ 17 ¿Űſƅ§ Ɠſž .řƔƈƜŷƙ§ řŬŬ¤ƈƆƅ ƓƆƄƔƎƅ§ ­ƜŰƙ§
Àƅ §°¥ "ž±Ɣ±ţś řœƔƍ ƑƆŷ §¯ŕƈśŷ§ ƌƈŕƎƈ ±Ɣ±ţśƅ§ ±Ɣ¯ƈ ³±ŕƈƔ Á£Ã ±Ɣ±ţśƅ§Ã ©±§¯ƙ§ ƓśſƔ¸Ã ÁƔŗ řƔ±Ã¯ ±¯Űś

25

±ƔŦƗ§ ·±Ůƅ§ §°Ǝƅ ŕƎŲž± ÁƔƔŬƊÃśƅ§ ÁƔƔſţŰƆƅ řƔƊ·Ãƅ§ řŗŕƂƊƅ§ ª²±ŗ£ ¯Ɓà ."¼±śţƈƅ§ ƓſţŰƅ§ řſŰ ƌƅ ÁƄś
řƔƈƜŷƙ§ řŬŬ¤ƈƆƅ Ɠ·§±ƂƈƔ¯ƅ§ ±ƔƔŬśƅ§ £¯ŗƈƅ ŕŬƔ±Ƅś ¿§ÃţƗ§ ½Ɔ·ƈ Ɠž ±Ɣ±ţś řœƔƍ ¯ŕƈśŷ§ űñŲƅ§ Áƈ ª£±Ã
. ±Ɣ±ţśƅ§ Áŷ ©±§¯ƙ§ ¿ŰžÃ
Áƈ §¯Š ¿ƔƆƁ ¯¯Ÿŗ ¼ţŰ ±§¯ŰŐŗ řƔƈƜŷƙ§ ªŕŬŬ¤ƈƅ§ ¨ŕţŰ£ ¶Ÿŗ ÀŕƔƁ ŶƁ§Ã Àŕƈ£Ã ıŦ£ řƎŠ Áƈ
±§¯Ű¥ Á£ ±ŕŗśŷŐŗà žřƈƔ¯Ƃƅ§ řžŕţŰƅ§ řƆŠƈ ŕƔ±śŷ§ ÁƔ°ÌƆƅ§ ¶Ãƈżƅ§Ã ³ŗÌƆƅ§ ¾ƅ° Ɠž ÁƔƆżśŬƈ žÁƔƔſţŰƅ§
řƈÃƆŸƈƅ§ Ɠž Á·§Ãƈƅ§ ½ţ ƑƆŷ ¡§¯śŷ§ ¿ŝƈƔ žªƛŕţƅ§ ¶Ÿŗ Ɠž ·Ƃž ÁƔƔſţŰ řŸŗ±ōŗ řƔƈÃƔ řſƔţŰ
Ƌ°Ǝƅ řƔ±Ɣ±ţśƅ§ ·Ã·Ŧƅ§ ƑƆŷ ÅÃŗŸŮƅ§Ã Å±ŕŠśƅ§ Ŷŗŕ·Ɔƅ ÁŕƔż· ±·ŕŦƈ Ƒƅ¥ ů¤Ɣà řƎƔ²Ɗƅ§Ã řƂƔƁ¯ƅ§Ã řƔŷÃŲÃƈƅ§
¿ƂƔ ƛ ŕƈ řŸƈ੠řƔ±ŕŗŦ¥ řżŗŰ ª§° řƔƈÃƔ řſƔţŰ ¿Ƅ ¿żŮś Á£ ©±Ã±Ų 20¿Űſƅ§ ÁƔƈŲś Àś žªŕŬŬ¤ƈƅ§
.řƔŷÃŗŬƗ§ řſƔţŰƅ§ Ƒƅ¥ řŗŬƊƅŕŗ ÁƔƔſţŰ řśŬà ªƁÃƅ§ ¿ƈŕƄ ŕž±śţƈ ŕƔſţŰ ÁƔ±Ůŷ Áŷ
ΔϳΩΪόΘϟ΍ϭ ΔϴϓΎϔθϟ΍ ΔϳΎϤΣ – Ώ
ƑƆŷ ±ŮƊś Á£ řŸƈ੠řƔ±ŕŗŦ¥ řżŗŰ ª§° řƔ±Ã¯ ±¯Űś řŬŬ¤ƈ ¿Ƅ ƑƆŷ ¨ŠƔ ƌƊ£ 23 ¿Űſƅ§ Ɠž ¯±Ã
ťŬƊƅ§ ¯¯ŷà ±Ɣ±ţśƅ§ ±Ɣ¯ƈà ¿Ã¤Ŭƈƅ§ ±Ɣ¯ƈƅ§ ÀŬ§Ã řŬŬ¤ƈƅ§ ¿ƄŮà ÁƔƄƅŕƈƅŕŗ ½ƆŸśś Ɠśƅ§ ªŕƊŕƔŗƅ§ ¿Ƅ ŕƎś¯ƈŷ£
şœŕśƊ ¨ŕŬţà řƔŲƂƊƈƅ§ řƔƅŕƈƅ§ řƊŬƅ§ ¿ƜŦ ¨ţŬƅ§ ¿¯Ÿƈ Ƒƅ¥ řžŕŲ¥ ž±§¯Ű¥ ¿Ƅ ¯Ɗŷ ŕƎŗţŬ ƑƅÃśś Ɠśƅ§
.řŬŬ¤ƈƅ§
ã ŕƎŗ řŰŕŦƅ§ ±ŕƎŮƙ§ řſƔ±Ÿś ·ŗŲś Á£ řŸƈ੠řƔ±ŕŗŦ¥ řżŗŰ ª§° řƔ±Ã¯ ¿Ƅ 26 ¿Űſƅ§ À²ƅ£ ŕƈƄ
Ɠž ±Ɣ±ţśƅ§ ±Ɣ¯ƈ ã řƔ±Ã¯ƅ§ ¾ƅŕƈ 27 ¿Űſƅ§ ¨Ɓŕŷà ÀÃƈŸƅ§ ¾ƅ°ŗ ÀƆŸś Á£ ŕƎƔƆŷà ıŦ£ ªŕƔ±Ã¯ Ŷƈ řƄ±śŮƈƅ§
Ɠž ŶƔƈŠƅ§ řŗÃƂŸƅ§ ªƅŕ· 30 ¿Űſƅ§ ƓžÃ .±Ɣ±ţśƅ§ ·Ŧ Ɠž ±Ɣŝōśƅ§ ŕƎƊōŮ Áƈ ŢƊƈŗ ¯Ãŷà ã ŢƊƈ ƓƂƆś ¿ŕţ
.±ŕƎŮ¥ ã ÁƜŷ¥ ƑƆŷ ¿ŕƂƈƅ§ ã ±ŗŦƅ§ řżŗŰ ¡ŕſŲ¥ ¯ŰƁ ªŕƈ¯Ŧ ã ¿ŕƈƅ§ Áƈ źƆŗƈ ƓƂƆś řƅŕţ

.ƑŰƁ£ ¯ţƄ ÁƔśƔ±ŕŗŦ¥ ÁƔś±Ã¯ řƔƄƆƈ ¯Ɣ¯ţś Àśž řƔ¯¯Ÿśƅŕŗ ½ƆŸśś ŕƈŕƄţ£ 38-33 ¿ÃŰſƅ§ ªƅÃŕƊśÃ
ã ©±Ůŕŗƈ řſŰŗ ©±·ƔŬƅ§ ã ¾Ɯśƈ§ Áƈ ÁƔƄƈśƅ§ Ƒƅ¥ ů¤ś Ɠśƅ§ ªŕƔƆƈŸƅ§ 34 ¿Űſƅ§ ŶƊƈ řƔ¯¯Ÿśƅ§ ÀƔŷ¯śƅ ŕƔŸŬÃ
¯¯Ÿƅ§ Áƈ % 30 ƓƆƈŠƅ§ ŕƎŗţŬ ¯¯ŷ ½ÃſƔ řŸƈ੠řƔŬŕƔŬ řƔ±ŕŗŦ¥ řżŗŰ ª§° ªŕƔ±Ã¯ ƑƆŷ ©±Ůŕŗƈ ±ƔŻ

.ªŕƔ±Ã¯ƅ§ Áƈ ¹ÃƊƅ§ §°Ǝƅ ¨ţŬƆƅ ƓƆƈŠƅ§

.řƔƈƜŷƙ§ ¿œŕŬ±ƅ§ ¯¯Ÿśƅ ¿ŕŠƈƅ§ ŢŬž Ƒƅ§Ãǔ řƔ±ŕŗŦƙ§ ¯œ§±Šƅ§ ±ŕƄśţ§ ±·Ŧ Áƈ ¯ţƅ§ Ƒƅ¥ ¡§±Šƙ§ §°ƍ ¼¯ƎƔÃ
: Ɠƅŕśƅ§ ¿Ã¯Šƅ§ Ɠž ÀÃŬ±ƈƅ§ ªŕžŕŲ¥ Àƍ£ řƆŰÃţ ÁƄƈƔ Ã

26

®ƒ®Şƃ¦ ¿ÂŪ°Ɔƃ¦

ŗƆƒ®ƀƃ¦ ŗƄŞƆƃ¦

®¦ÂƆƃ¦

řƔ±ţ £¯ŗƈ ƑƆŷ ŢƔ±Űƅ§ µƔŰƊśƅ§

£¯ŗƈƅ§ §°Ǝƅ ƓƆƄ ¨ƔƔżś

ÀƜŷƙ§ řƔ±ţ £¯ŗƈ /1

½ƔƂţśƅ űñŲ Ãƍ ŕƈƔž ¯ÃƔƂƅ§ ±Űţ ŕƎƄ±śÃ ¯ÃƔƂƅ§ ±Űţ À¯ŷ

ÀƜŷƙ§ řƔ±ţ £¯ŗƈ ƑƆŷ ¯ÃƔƂƅ§ /2

ÀƜŷƙ§ ¿œŕŬà řƔƅƜƂśŬ§ ƑƆŷà ±ƔŗŸśƅ§
(1 ¿Űſƅ§) řƔƅïƅ§ ½Ɣŝ§Ãƈƅŕŗ ŕƎ·ŗ±Ã
řŗŬŕƊśƈ ÁÃƄś Á£ ƑƆŷ řŷñŮƈ řţƆŰƈ ©±²§ Ãƅ řƔ±Ɣ¯Ƃśƅ§ ř·ƆŬƆƅ řƅÃƄÃƈ
Ɠž ª§¡§±Š¥ Áƈ Ƌ°ŕŦś§ À²ƆƔ ŕƈ Ŷƈ

řƔƆŦ§¯ƅ§

( 1 ¿Űſƅ§) Ɠ·§±ƂƈƔ¯ ŶƈśŠƈ
Àŕ¸Ɗ ŶŲÃà ±§¯Űƙ§ řƔ±ţ ±§±Ɓ¥ řŗŕƁ±Ã ŶƊƂƈ µƔŦ±ś Àŕ¸Ɗ

¼ţŰƅ§Ã ªŕſƅ¤ƈƅ§ ±§¯Ű¥ /3

řƔœŕŲƂƅ§ ř·ƆŬƅ§ įƅ Ɠƅ¢ ŢƔ±Űś ©±²§ à ¼±· Áƈ ³±ŕƈś řƂŗŕŬ
(18 ¿Űſƅ§) ¿ŰÃƅ§ ½Ɣ±· Áŷ řƔƆŦ§¯ƅ§
ŢƔ±Űśƅ§ ¯Ɗŷ
ªŕƔ±ŮƊƅŕŗ ÁƔƆƈŕŸƅ§ ÁƔƔſţŰƅ§ ¿ƈŮƔ ƛ ƓſţŰƆƅ ½ƔŲ ¼Ɣ±Ÿś
(7 ¿Űſƅ§) řƔƊñśƄƅƙ§ Ɠž

¿żśŮƔ

Áƈ

¼±śţƈƅ§ ƓſţŰƅ§ ¼Ɣ±Ÿś /4

¿ƈŮƔ

ƓƊñśƄƅƛ§ ÀƜŷƙ§ ªŕŬŬ¤ƈ
řƆŠƈ Áƈ 397 ¿Űſƅ§)
(¿żŮƅ§
Ƒƅ¥ °ŕſƊƅ§ Ɠž ƓſţŰƅ§ ½ţ ±§±Ɓ¥ - ½ÃƂţƅ§ Ƌ°Ǝƅ ƓƆƄ ¨ŕƔŻ ƓſţŰƅ§ ªŕƊŕƈŲà ½ÃƂţ /5
(10 ¿Űſƅ§) ±ŕŗŦƗ§ à ªŕƈÃƆŸƈƅ§

ªŕƊŕƈŲƅ§Ã

¼±śţƈƅ§

řƅōŬƈƅ§ Ƌ°Ǝƅ Ɠœ²Š ¨ƔƔżś

ÀƜŷƙ§ ¿œŕŬà řƔžŕſŮ /6

řƅōŬƈƅ§ Ƌ°Ǝƅ Àŕś ¨ƔƔżś

ÀƜŷƙ§ ¿œŕŬà řƔ¯¯Ÿś /7

ƌƆƈŸŗ ƌƈŕƔƁ ¯Ɗŷ ƓſţŰƅ§ řƔŕƈţ (14à 13 ž12 ž11 ¿ÃŰſƅ§)
(11 ¿Űſƅ§) ±¯ŕŰƈƅ§ řƔ±Ŭ řƔŕƈţ ÁŕƈŲÃ

¿ƔÃƈśƅ§

±¯ŕŰƈ

řŗƁ§±ƈ

Áƈ ¿ÃŰſƅ§) ÀƜŷƙ§ ¿œŕŬà řƔƅƜƂśŬ§
(31 Ƒƅ¥ 23

±ŕŗŦƗ§ řƔƂŗ Áŷ ±ŕƎŮƙ§ ªƛŕƂƈ ¿Űž
ƑƆŷ ·±ſƈƅ§ °§ÃţśŬƛ§Ã ²Ƅ±ƈśƅ§ ŶƊƈ
¹ÃƊśƅ§Ã řƔ¯¯Ÿśƅ§ ÁŕƈŲà ÀƜŷƙ§ ¿œŕŬÃ
33 Áƈ ¿ÃŰſƅ§) ƓƈƜŷƙ§ ¯ƎŮƈƅ§ Ɠž

27

(38 Ƒƅ¥
¡ÃŲ ƑƆŷ řƊŠƆƅ§ Ƌ°ƍ řŗƔƄ±ś ŶƔŬÃś ¼¸Ãƈ ŕƎŬ£±Ɣ řſŰŕƊśƈ řƊŠƅ řƁŕ·ŗà řƊƎƈƅ§ Ƒƅ¥ ¿ÃŦ¯ƅ§ /8
ÀƜŷƙ§ ¹ŕ·Ɓ ŕƍ¯ƎŮ Ɠśƅ§ ª§¯ŠśŬƈƅ§ ¿Űſƅ§) ÀƜŷƙ§ ©±²§ à Áƈ ÀŕŬ

¼±śţƈƅ§ ƓſţŰƅ§

(¿żŮƅ§ řƆŠƈ Áƈ 406

7 ÁƜŰſƅ§) ¶ŕƁ Ƒƅ¥ ŕƎśŬŕœ± ¯ŕƊŬ§Ãǔ
(8Ã

Áƈ ¼ƔſŦśƅ§Ã ¾§±¯śŬƛ§ ÀÃƎſƈ ½ƔƁ¯ś ½ţƅ ½ƔƁ¯ ¼Ɣ±Ÿś ¯ÃŠÃ À¯ŷ
±Ɣ¯ƈ ƑƆŷ řŲñſƈƅ§ ªŕƈ§²śƅƛ§ ©¯ţ

¯±ƅ§ ½ţà ŢƔţŰśƅ§/9

¯±ƅ§

(41 ž40 ž39 ¿ÃŰſƅ§) ±Ɣ±ţśƅ§ ÁƔŗ ŢŲ§Ã ²ƔƔƈś ¯ÃŠÃ À¯ŷ
ƛ ƌƊ£ ƑƆŷ µƔŰƊśƅŕŗ ¯±ƅ§ ½ţ ŢƔŲÃś

¯±ƅ§ ½ţà ¾§±¯śŬƛ§

Ƒƅ¥ ¼¯ƎƔ ÁŕƄ §°¥ ƛ¥ ƌśŬ±ŕƈƈ ÁƄƈƔ
½ÃƂţƅŕŗ

½ţƜƅ§

±±Ųƅ§

řŠƅŕŸƈ

Ŷƈ (35 ¿Űſƅ§) ¼¯ƎśŬƈƆƅ řƔŰŦŮƅ§
ƓœŕƂƆś ŢƔţŰś ¬§±¯¥ řƔƊŕƄƈ¥ ±§±Ɓ¥
(37 ¿Űſƅ§)
ªŕŗÃƂŸƅ§ ½Ɣŗ·ś ¿ŕŠƈ Áƈ µƔƆƂśƅ§ řŗŠÃśŬƈƅ§ ¿ŕŸžƗ§ ¯¯ŷ źƆŗƔ řŗŠÃśŬƈƅ§ řžŕţŰƅ§ Àœ§±Š /10
©±Ɣ·Ŧƅ§ Àœ§±Šƅ§ Ɠž ŕƍ±Űţà ÁŠŬƅŕŗ řƆŠƈ

Ɠž

ÁŠŬ

řŗÃƂŸƅ

Á§¯Ɔŗƅ§ Ɠž ©¯ƈśŸƈƅ§ ±ƔƔŕŸƈƆƅ ŕƂžÃ ¿ƂƔ ƛ ŕƈ řƔƅŕţƅ§ řžŕţŰƅ§
:Ɠƍà řƔ·§±ƂƈƔ¯ƅ§ Áƈ ±Ƅ°Ɗ žřţƊŠ 12 Áŷ
ã ¨ŕƍ±ƙ§ ã ¨±ţƅ§ Àœ§±Šŗ ƌƔÃƊśƅŕŗ - ¯±ƅ§ ½ţ ¬§±¯¥ ¶ž± ŕƎƊƔŗ
(51 ¿Űſƅ§) řƔƊŕŬƊƙ§ ¯Ų ƑƆŷ ¶Ɣ±ţśƅ§ (23 ¿Űſƅ§)

ã řƔƈÃƂƅ§ řƔƍ§±Ƅƅ§ Ƒƅ¥ ©Ãŷ¯ƅŕŗ - (43 ¿Űſƅ§) ¨ƎƊƅ§Ã ¿śƂƅ§
ƑƆŷ ¶Ɣ±ţśƅŕŗ ¾ƅ°Ã řƔƊƔ¯ƅ§ ã řƔƁ±Ÿƅ§ ÁƔŗ

řƔƍ§±Ƅƅ§

Ƒƅ¥

©Ãŷ¯ƅ§

ã řƔœ§¯Ÿƅ§ ¿œŕŬÃƅ§ ¿ŕƈŸśŬ§Ã ²ƔƔƈśƅ§ ÁŕƄŬƅ§Ã ÁŕƔ¯Ɨ§Ã ³ŕƊŠƗ§
²Ɣƈƅ§ ƑƆŷ řƈœŕƁ ±ŕƄž£ ±ŮƊ ã ¼ƊŸƅ§ À§Ãŷ£ 3 Ƒƅ¥ ÁƔ±ƎŮ Áƈ)
(52 ¿Űſƅ§) űŰƊŸƅ§ ¶Ɣ±ţś ž(44 ¿Űſƅ§ :ÁŠŬ
Àœ§±Š

ƑƆŷ

ªŕƈÃƆŸƈ

±ŮƊŗ

- 1 Áƈ) ÁŕƔŰŸƅ§ ƑƆŷ ¯ÃƊŠƅ§

(60 ¿Űſƅ§) ±Ű
Ì ÊƂƅ§ ¯Ų ¨ŕŰśŻƛ§ ¿Űſƅ§ :ÁŠŬ ª§ÃƊŬ 5 Ƒƅ¥
³Ɣœ± řƈ§±Ƅ Áƈ ¿ƔƊƅ§ ž(47
5 Ƒƅ¥ 1 Áƈ) řƔ±ÃƎƈŠƅ§
ž(48 ¿Űſƅ§ :ÁŠŬ ª§ÃƊŬ
řƔŗƊŠƗ§ ¿Ã¯ƅ§ ¡ŕŬ¤± řƈ§±ƄÃ
28

řƔ±ţƆƅ řŗƅŕŬ ªŕŗÃƂŸƅ

¿Űſƅ§ :Àŕŷ Ƒƅ¥ ±ƎŮ£ 3Áƈ)
Áƈ) řſœ§²ƅ§ ±ŕŗŦƗ§ ±ŮƊ (59
:ÁŠŬ ª§ÃƊŬ 3 Ƒƅ¥ ÁƔ±ƎŮ
¯Ų

¨Ɔŝƅ§

ž(3

¿Űſƅ§

Ƒƅ¥ 1 Áƈ) řƔƈŬ±ƅ§ ªŕœƔƎƅ§
¿Űſƅ§ :ÁŠŬ ª§ÃƊŬ 3

µ§ÃŦƅ§ ¯Ų ¨Ɔŝƅ§ ž(54
:±ƎŮ£ 6 Ƒƅ¥ ÀÃƔ 16 Áƈ)
16 Áƈ) ÀśŮƅ§ ž(53 ¿Űſƅ§
:ÁŠŬ ª§ÃƊŬ 3 Ƒƅ¥ ÀÃƔ

...ťƅ¥ ž(47 ¿Űſƅ§

řſŰ ªƊŕƄ ŕƈƎƈ ©¯ţÃƈ řŗÃƂŷ ±§±Ɓ¥ 16 ÁƔŗ ŕƈ ­Ã§±śś ©¯ƈƅ ÁŠŬƅ§

ÀśŮƅ§Ã ¨Ɔŝƅ§ Àœ§±Š

řŗÃƂŷ ¿§¯ŗ§Ãǔ řž¯ƎśŬƈƅ§ µŕŦŮƗ§ ¨Ŭţ ª§ÃƊŬ 5 Ƒƅ¥ ŕƈÃƔ
¨Ɔŝƅ§ Àœ§±Šƅ řƔƅŕƈ řƔ·Ŧŗ ÁŠŬƅ§ řž¯ƎśŬƈƅ§ µŕŦŮƗ§ řſŰ
( 56 ¿Űſƅ§) ¨Ɔŝƅ§

Àœ±§ Š

Ƒƅ¥

řŗŬƊƅŕŗ

řſŰ ªƊŕƄ ŕƈƎƈ ©¯ţÃƈ řŗÃƂŷ ±§±Ɓ¥ 53 ž54 ž59 ž48 ¿ÃŰſƅ§)

(
řŗÃƂŷ ¿§¯ŗ§Ãǔ řž¯ƎśŬƈƅ§ µŕŦŮƗ§
ÀśŮƅ§ Àœ§±Šƅ řƔƅŕƈ řƔ·Ŧŗ ÁŠŬƅ§ 16 ÁƔŗ ŕƈ ­Ã§±śś ©¯ƈƅ ÁŠŬƅ§
( 57 ¿Űſƅ§) Ƒƅ¥ řŗŬƊƅŕŗ ±ƎŮ£ 3 Ƒƅ¥ ŕƈÃƔ
Ɠž řƔœ§²Šƅ§ řƆŠƈƅ§ ÀŕƄţōŗ ¿ƈŸƅ§ ¡ŕżƅ¥

(54 ¿Űſƅ§) ÀśŮƅ§ Àœ±§ Š

ÀŕƄţƗ§ Ƌ°ƍ Ŷƈ ¶±ŕŸśś Ɠśƅ§ ŕƎƈŕƄţ£
©¯Ɣ¯Šƅ§
¹ÃŲÃƈ ÁŕƄ ŕƈƆƄ ªŕŗŝƙ§ ¡¨ŷ ¨ƆƁ řſŰŗ ¿Ãƈţƈ ªŕŗŝƙ§ ¡¨ŷ
(59 ¿Űſƅ§) ÀŕŸƅ§ ÁōŮƅŕŗ ½ƆŸśƔ ¨Ɔŝƅ§

ƓſţŰƅ§ ƑƆŷ řƂƆ·ƈ

*

*

29

*

ÀśŮƅ§Ã ¨Ɔŝƅ§ Àœ§±Š Ɠž ªŕŗŝƙ§

¨ŕţŰ£ ¾ƅ° Ɠž ŕƈŗ ¼§±·Ɨ§ ¼ƆśŦƈ ½ž§Ãśƅ řŠƔśƊ ¿ŝƈà řƅ÷ƈ ªŕŮŕƂƊ ¯Ÿŗ ÀÃŬ±ƈƅ§ §°ƍ ¡ŕŠ
©±ƈ ¿ÃƗ ªƔ·ŷ£ ŕƈƄ .±Ã¯Űƅ§ ¿ŗƁ ř¸ţƅ ±Ŧ¢ Ƒƅ¥ ´ŕƂƊƅ§ Ɠž ÀƎƆŝƈƈ ¾±ŕŮ «Ɣţ řƔſţŰƅ§ ªŕŬŬ¤ƈƅ§
ŕƊƆƍ¤Ɣ ŕƈ §°ƍà řƔƊÃƊŕƂƅ§ ¿ÃŰſƅ§ řŻŕƔŰ Ɠž ƓƆŸſƅ§ ÀŕƎŬƚƅ ÀƎƆƄŕƔƍ ¿ƜŦ Áƈ ã ©±Ůŕŗƈ ÁƔƔſţŰƆƅ ř۱ſƅ§
Á§Ãǔ řƈ¯ŕƂƅ§ řƆţ±ƈƅ§ Ɠž ­ƜŰƙ§ řƔƆƈŷ ±ŬƔś Á£ ÁƄƈƔ Ɠśƅ§ řƔŬŕŬƗ§ ¯ŷ§ÃƂƅ§ įţ¥ ±ŗśŸś řƆŠƈƅ§ Ƌ°ƍ Á£ ¿ÃƂƆƅ
¦¯ŕŗƈƅ§ Ŷƈ ŕƂŬŕƊśƈ ƑƂŗƔ ³ŕŬƗ§ Á£ ƛ¥ ¿ŲžƗ§ ÃţƊ ±Ɣ÷ś à řŸŠ§±ƈ Ƒƅ¥ řŠŕţ Ɠž ¿ÃŰſƅ§ ¶Ÿŗ Á£ ÁƔŗś
¯¯ŷ ÀÃŬ±ƈƅ§ Áƈ řƔ±ţƆƅ řŗƅŕŬƅ§ ªŕŗÃƂŸƅ§ ¯ŕŸŗśŬ§ Ɠž ¯¯Űƅ§ §°ƍ Ɠž ±ƔƄſśƅ§ ¨ŠƔà .ŕƔƅï ŕƎƔƆŷ ¼±ŕŸśƈƅ§
.řƔœ§²Šƅ§ řƆŠƈƅ§ Ãƍ ªŕŗÃƂŸƅ§ Ƌ°ƍ ¿ŝƈƅ ƓŸƔŗ·ƅ§ ÁŕƄƈƅ§ Á£ ±ŕŗśŷŕŗ 115
řƔƂƔƂţ ©¯§±¥ Ƒƅ¥ ÀÃƔƅ§ ¬ŕśţƔ Ãƍà řžŕţŰƅ§ řƔ±ţƅ ŕƔƂƔƂţ ŕƈƔŷ¯śÃ řƔŷÃƊ řƆƂƊ ¿ŝƈƔ ÀÃŬ±ƈƅ§ §°ƍ Á£ řœƔƎƅ§ ±ŗśŸśÃ
:»»ŗ řƂƆŸśƈƅ§ řƔƂƔŗ·śƅ§ řƔŗƔś±śƅ§ µÃŰƊƅ§ ±§¯Ű¥ ¿ƜŦ Áƈ µÃŰŦƅŕŗ ƌƆƔŸſśƅ
¼±śţƈƅ§ ƓſţŰƅ§ řƁŕ·ŗ ¯ŕƊŬŐŗ řſƆƄƈƅ§ řƊŠƆƅ§ ¡ŕŲŷ£ řƔƈŬś

ƒ

.ƓƊÃƊŕƂƅ§ ¹§¯Ɣƙ§ ª§¡§±Š¥ ƒ

ϝΎμΗϻ΍ ΔϳήΤΑ ϖϠόΘϤϟ΍ 2011 ήΒϤϓϮϧ 2 ϲϓ ΥέΆϤϟ΍ 2011 ΔϨδϟ 116 ΩΪϋ ϡϮγήϤϟ΍ :ΚϟΎΜϟ΍ ωήϔϟ΍
ϱήμΒϟ΍ϭ ϲόϤδϟ΍ ϝΎμΗϼϟ ΔϠϘΘδϣ ΎϴϠϋ ΔΌϴϫ Ι΍ΪΣΈΑϭ ϱήμΒϟ΍ϭ ϲόϤδϟ΍
¿ŕƂśƊƛ§ řƔƆƈŷ Ɠž řƔÃƅÃƗ§ ª§° ªŕſƆƈƅ§ Áƈ µÃŰŦƅŕŗ űŰŗƅ§Ã ƓŸƈŬƅ§ ¹ŕ·Ƃƅ§Ã řƈŕŷ ÀƜŷƙ§ ±ŗśŸƔ
¯ƎŮƈƅ§ ¼Ɔƈ Ţśž řƔƈƍ£ Áƈ ¯Ɣ²Ɣ ŕƈƈà .řƔƈƍƗ§ ¯Ɣ¯Ů řƔƆƈŸƅ§ Ƌ°ƍ ­ŕŠƊ ƑƆŷ Ƌ±ƔŝōśÃ ƌśƔŬŕŬţž .Ɠ·§±ƂƈƔ¯ƅ§
ŶƈƂƅ§Ã ª§¡ŕſƄƅ§ Áƈ ±ƔƂſśƅ§Ã şſƅ§ Ɠœŕŷ¯ƅ§ ¼Ɣ¸Ãśƅ§Ã ½ƜżƊƛ§ Áƈ ¿ƔƂŝƅ§ «±ƙ§ žÅ±Űŗƅ§Ã ƓŸƈŬƅ§ ƓƈƜŷƙ§
Ɠž ¹ÃƊśƅ§ ¨ŕƔŻÃ ©¡§¯±ƅ§Ã ½ƜżƊƛ§ Ƌ¯ÃŬƔ ŕƔ±Űŗà ŕƔŸƈŬ §¯ƎŮƈ ¯Ɯŗƅ§ ªŝ±Ã «Ɣţŗ ¹ŕ·Ƃƅ§ §°ƍ ¿ƍƗ ¯Ɣ¯Ůƅ§
ƓƊÃƊŕƁ ±ŕ·ƙ ¯ƈŸśƈ ¨ŕƔŻ Ɠž «ŗƅ§ µƔŦ§±ś ¯ŕƊŬ¥ Ɠž řƔžŕſŮƆƅ ƓƆƄƅ§ ¨ŕƔżƅ§ ¾ƅ°Ƅà ¡§±ƕ§Ã ±ŕƄžƗ§Ã ÄÃśţƈƅ§
±ŗƈžÃƊ 2 Ɠž ®±¤ƈƅ§ 2011 řƊŬƅ 116 ¯¯ŷ ÀÃŬ±ƈƅ§ ƑŸŬ Ɠśƅ§ µœŕƂƊƅ§ Ɠƍà řƆƂśŬƈ ¿Ɣ¯Ÿś řŬŬ¤ƈƅà ¿ƈŕŮ
Ƒƅ¥ űŰŗƅ§Ã ƓŸƈŬƅ§ ¿ŕŰśƜƅ řƆƂśŬƈ ŕƔƆŷ řœƔƍ «§¯ţŐŗà űŰŗƅ§Ã ƓŸƈŬƅ§ ¿ŕŰśƛ§ řƔ±ţŗ ½ƆŸśƈƅ§ 2011

.ŕƍ²Ã੶

¹ŕ·ƂƆƅ ƓƆƔ¯Ÿś ¿ƄƔƍ «§¯ţŐŗà űŰŗƅ§Ã ƓŸƈŬƅ§ ¿ŕŰśƛ§ řƔ±ţŗ ½ƆŸśƔ ÀÃŬ±ƈƅ ¹Ã±Ůƈ ¯§¯ŷ¥ ±ŗśŸƔÃ
ŕž¯ƍà řţƆƈƅ§Ã řƔ±Ã±Ųƅ§ ÀŕƎƈƅ§ ¿ƔŗƁ Áƈ űŰŗƅ§Ã ƓŸƈŬƅ§ ¿ŕŰśƜƅ řƆƂśŬƈƅ§ ŕƔƆŸƅ§ řœƔƎƅ§ řƔƈŬś ƌƔƆŷ ªƂƆ·£
.Ɠ·§±ƂƈƔ¯ƅ§ ¿ŕƂśƊƛ§ ©±ƔŬƈ ­ŕŠƊ¥ Ɠž řƔŬŕŬ£ řƈƍŕŬƈà ©±Ãŝƅ§ ¼§¯ƍ£ Áƈ
Ŷƈ ÁÃŕŸśƅŕŗ ÀÃŬ±ƈƅ§ §°ƍ ¯§¯ŷ¥ Ɠž ¿ŕŸž ¿ƄŮŗ ¿ŕŰśƛ§Ã ÀƜŷƙ§ ­ƜŰƙ řƔƊ·Ãƅ§ řœƔƎƅ§ ªƈƍŕŬ ¯ƁÃ
Ɠ·§±ƂƈƔ¯ƅ§ ¿ŕƂśƊƛ§Ã ƓŬŕƔŬƅ§ ­ƜŰƙ§Ã ©±Ãŝƅ§ ¼§¯ƍ£ ½ƔƂţśƅ ŕƔƆŸƅ§ řœƔƎƅŕŗ ¡§±ŗŦƅ§ řƊŠƆŗ ÀƜŷƚƅ řƔŷ±ſƅ§ řƊŠƆƅ§
řžÃ±Ÿƈƅ§ ª§±ŗŦƅ§Ã ¼§±·Ɨ§ ¼ƆśŦƈ Ŷƈ řŸŬÃƈ ª§±ÃŕŮƈ ÀƔ¸Ɗśŗ ªƈŕƁà ÁƔƔŬƊÃśƅ§ ÁƔƔſţŰƆƅ řƔƊ·Ãƅ§ řŗŕƂƊƅ§Ã
Àŕ¸ƊƆƅ ª§¡ƛÃƅ§Ã ª§¯ŮŕƊƈƅ§ Ɠž ŕƎ·±Ãś À¯Ÿŗà ¿ŕŰśƛ§Ã ÀƜŷƙ§ řƔ±ţ ¿Š£ Áƈ ŕƎśƛŕŲƊŗà řƔ·§±ƂƈƔ¯ƅŕŗ ŕƎƊŕƈƔŐŗ
ŕƈƄ .ÁƔƔŬƊÃśƅ§ ÁƔƔſţŰƆƅ řƔƊ·Ãƅ§ řŗŕƂƊƅ§ ŕƎśŸƔƆ· ƓžÃ ªŕŗŕƂƊƅ§ Ŷƈ µÃŰŦƅŕŗ ŕſŝƄƈ ÁÃŕŸśƅ§ ÁŕƄ ¯Ɓà .½ŗŕŬƅ§
30

ƓƊ·Ãƅ§ Á§ÃƔ¯ƅ§Ã ª§¯¯±śƆƅ řƔƊ·Ãƅ§ řƅŕƄÃƅŕƄ řƔƊƂśƅ§ řżŗŰƅ§ ª§° řƔƈÃƈŸƅ§ ªŕŬŬ¤ƈƅ§ Áƈ ¯¯ŷ Ŷƈ ±ÃŕŮśƅ§ ŶƁÃ
řƈ¸ƊƈƄ ¿ŕŠƈƅ§ §°ƍ Ɠž ©¯œ§±ƅ§ řƔƅïƅ§ řƔƈÃƄţƅ§ ±ƔŻ ªŕƈ¸Ɗƈƅ§ ¶Ÿŗ Ŷƈ ¾ƅ°Ƅà ŲſƆśƅ§Ã Ɠŷ§°ƙ§ ¿ŕŬ±ƚƅ
ÀƅŕŸƅ§ Ɠž űŰŗƅ§Ã ƓŸƈŬƅ§ ¿ŕŠƈƅ§ Ɠž Ɠ·§±ƂƈƔ¯ƅ§ ¿ŕƂśƊƛ§ ¨±ŕŠś ¼ƆśŦƈŗ ³ŕƊœśŬƛ§ ¨Ɗ੠Ƒƅ¥ 19 ©¯ŕƈƅ§
řƔƆƔ¯Ÿśƅ§ řƈ¸ƊƗ§ Áƈ ¯¯ŷà řƔŗÃƊŠƅ§ ŕƄƔ±ƈ£Ã řƔƁ±Ůƅ§ ŕŗñ㠿ï Áƈ ¯¯ŷà řƔŗÃƊŠƅ§ ŕƔƂƔ±ž¥ ¨±ŕŠś ŕƎƊƈÃ
Ɠŗ±żƈƅ§Ã ƓŬƊ±ſƅ§Ã ƓƄƔŠƆŗƅ§Ã ůƊƄƅ§Ã ƓƊŕ·Ɣ±ŗƅ§ ƓƆƔ¯Ÿśƅ§ Àŕ¸Ɗƅ§ ¿ŝƈ ¹ŕ·Ƃƅ§ §°ƍ řƔ±ţƅ řƔœŕƈţƅ§Ã řƔ·§±ƂƈƔ¯ƅ§
.řƔƂƔ±žƙ§ ¿Ã¯ƅ§ Áƈ ¯¯ŷ ƓžÃ
©¯ƔſśŬƈ ŕƎŗƆŻ£ Ɠž ¼§±·Ɨ§ Áƈ ¯¯ŷ Áƈ ªŕƈŠƎś ƑƁƛ Å°ƅ§ žÀÃŬ±ƈƅ§ §°ƍ ªŕžŕŲ§Ãǔ ±Ãŕţƈà ¼§¯ƍ£ Àƍ£ ÁƈÃ

ƓŸƈŬƅ§ ¿ŕŰÌśƛ§ řƔ±ţ
Ì ³Ɣ±Ƅś ž2014 řƊŬ Ţٱśƅ§ ©¯ŕŷ¥ ƓƆŷ Áŗ ůŮŕƊƈ ÁƔŗ Áƈ ã ÀƔ¯Ƃƅ§ Àŕ¸Ɗƅ§ Áƈ
.(řƔƊŕŝƅ§ ©±Ƃſƅ§) ¹ŕ·ƂƆƅ řƔśŕŬŬ¤ƈ řƔŕƈţ ŶŲÃà (ƑƅÃƗ§ ©±Ƃſƅ§) ƌśƔƅƜƂśŬ§
à űŰŗƅ§Ã
Ì

ϪΘϴϟϼϘΘγϻϭ ϱήμΒϟ΍ϭ ϲόϤδϟ΍ ϝΎμΗϻ΍ ΔϳήΤϟ ΢ϳήλ βϳήϜΗ –ϰϟϭϷ΍ ΓήϘϔϟ΍
řƔƈƜŷƙ§ ªŕƔ±ţƅ§ ½ƊŦà ŶƈƂƅ§ řŬŕƔŬ Ŷƈ Ŷ·Ƃƅ§ Ƒƅ¥ ÀÃŬ±ƈƅ§ §°ƍ ƑŸŬƔ ž¼§¯ƍƗ§ «Ɣţ Áƈ
ªƊŕƄ Ɠśƅ§ ±ƔƔŬśƅ§Ã ÀƔ¸Ɗśƅ§ Ɠž řƔžŕſŮƅ§ ¨ŕƔŻÃ řƈƄŕţƅ§ ř·ƆŬƅ§ ª§±ŕƔŦ řƈ¯Ŧ Ɠž ¼Ɣ¸Ãśƅ§Ã řŗŕƁ±ƅ§
Ì Ã řƔƅŕŰśƛ§Ã
ƓŸƈŬƅ§ ƓƈƜŷƙ§ ¯ƎŮƈƅ§ ÀƔ¸Ɗśƅ ƓŬ±Ɣ Ãƍà .2011 ƓſƊ੠14 ¿ŗƁ űŰŗƅ§Ã ƓŸƈŬƅ§ ¿ŕŰśƛ§ ¹ŕ·Ɓ ²Ɣƈś
¹ŕ·Ƃƅ§ řƔ±ţ ÀƔŷ¯ś ¼¯Ǝŗ ¿ŕŠƈƅ§ §°ƍ Ɠž ƓƊÃƊŕƂƅ§ º§±ſƅ§ ¡¿ƈƅà ¼ŕſŮà Ɠ·§±ƂƈƔ¯ ů¯Ÿś ¿ƄŮŗ űŰŗƅ§Ã
.řśƔ¯¯ŸśÃ
řƔ¯¯Ÿśƅ§Ã ©§ÃŕŬƈƅ§Ã ±ƔŗŸśƅ§ řƔ±ţ ÁƈŲƔ Ɠ·§±ƂƈƔ¯ űŰŗà ƓŸƈŬ ƓƈƜŷ¥ ¯ƎŮƈ ¡ŕŬ±¥ Ƒƅ¥ ƑŸŬƔ ŕƈƄ
¹ŕ·Ƃƅ§ ÀƔ¸ƊśÃ řƔŕƈţ ƑƆŷ µ±ţƅŕŗ ÀÃŬ±ƈƅ§ ²ƔƈśƔ «Ɣţ řƔžŕſŮƅ§Ã řƔŷÃŲÃƈƅ§Ã ¡§±ƕ§Ã ±ŕƄžƗ§ Áŷ ±ƔŗŸśƅ§ Ɠž
§°ƍ Ɠž řƈŕŸƅ§ ªŕƔ±ţƅ§Ã ÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţŗ řƂƆŸśƈƅ§ řƔ·§±ƂƈƔ¯ƅ§Ã řƔƅïƅ§ ½Ɣŝ§Ãƈƅ§Ã ±ƔƔŕŸƈƅ§ ½žÃ űŰŗƅ§Ã ƓŸƈŬƅ§
.( 5 à 4 à 3 ¿ÃŰſƅ§) ¿ŕŠƈƅ§
řƔƅïƅ§ ½Ɣŝ§Ãƈƅ§Ã ª§¯ƍŕŸƈƆƅ ŕƂžÃ řƊÃƈŲƈ űŰŗƅ§Ã ƓŸƈŬƅ§ ¿ŕŰśƛ§ řƔ±ţ" Á£ «ƅŕŝƅ§ ¿Űſƅ§ Ɠž ¡ŕŠÃ
řƅōŬƈ Ƒƅ¥ Ŷŗ§±ƅ§ ƌƆŰž Ɠž ÀÃŬ±ƈƅ§ ±ŕŮ£ ŕƈƄ ."ÀÃŬ±ƈƅ§ §°ƍ ÀŕƄţƗà řƔŬƊÃśƅ§ řƔ±ÃƎƈŠƅ§ ŕƎƔƆŷ ªƁ¯ŕŰ Ɠśƅ§
ŕƎŬŕŬ£ ƑƆŷ Ɠśƅ§ řƔŸƔ±Ůśƅ§ řƔſƆŦƅ§ Ƒ·ŷ£ ŕƈƄ .űŰŗƅ§Ã ƓŸƈŬƅ§ ¿ŕŰśƛ§ ƓžÃ řƈÃƆŸƈƅ§ Ƒƅ¥ °ŕſƊƅ§ Ɠž ½ţƅ§
.ªŕƔ±ţƅ§Ã ½ÃƂţƅ§ řŬ±ŕƈƈ Àśś

ÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţŗ řƂƆŸśƈƅ§ řƔƅïƅ§ ½Ɣŝ§Ãƈƅ§Ã ª§¯ƍŕŸƈƅ§ À§±śţ§ ©±Ã±Ų ƑƆŷ ³ƈŕŦƅ§ ¿Űſƅ§ Ɠž ¯Ƅ£Ã
.řƔžŕſŮƅ§Ã řƔŷÃŲÃƈƅ§Ã ¡§±ƕ§Ã ±ŕƄžƗ§ Áŷ ±ƔŗŸśƅ§ Ɠž řƔ¯¯Ÿśƅ§Ã ©§ÃŕŬƈƅ§Ã ±ƔŗŸśƅ§ řƔ±ţà řƈŕŸƅ§ ªŕƔ±ţƅ§Ã

31

Áƈ 19¯Ɗŗƅ§ ŕƎŬ£± ƑƆŷà řƔƅïƅ§ ª§¯ƍŕŸƈƅ§ Ɠž ©¯±§Ãƅ§ ¾Ɔś ƓƎž ªŕƔ±ţƅ§ Ƌ°ƍ řŬ±ŕƈƈ ·ŗ§ÃŲ Ƒƅ¥ řŗŬƊƅŕŗ ŕƈ£
.1966 řƊŬƅ řƔŬŕƔŬƅ§Ã řƔƊ¯ƈƅ§ ½ÃƂţƆƅ Ɠƅïƅ§ ¯ƎŸƅ§
ÁŕŬƊƙ§ řƈ§±Ƅ À§±śţ§ µÃŰŦƅŕŗ ŕƎƊƈà žÀƎśŸƈŬà ÁƔ±Ŧƕ§ ½ÃƂţ À§±śţ§ ƌŬſƊ Áƕ§ Ɠž ÀÃŬ±ƈƅ§ ³±ƄÃ
ƓƊ·Ãƅ§ ÁƈƗ§ řƔŕƈţ ¨Ɗ੠Ƒƅ¥ řƈŕŸƅ§ řţŰƅ§Ã řƅÃſ·ƅ§ řƔŕƈţ ©±Ã±Ųà ž¯ƂśŸƈƅ§ řƔ±ţ À§±śţ§Ã žřŰŕŦƅ§ ©ŕƔţƅ§Ã
½ÃƂţƆƅ Ɠƅïƅ§ ¯ƎŸƅ§ Áƈ 19 ¯Ɗŗƅ§ µÃŰŦƅŕŗà řƔƅïƅ§ ½Ɣŝ§Ãƈƅ§Ã ª§¯ƍŕŸƈƅ§ ƌƔƆŷ µƊś ŕƈ ½žÃ ÀŕŸƅ§ Àŕ¸Ɗƅ§Ã
.ƓƊ·Ãƅ§ ƓƅŕŰśƛ§Ã ƓƈƜŷƙ§ ¬ŕśƊƙ§Ã řžŕƂŝƅ§ ŶƔŠŮś ©±Ã±Ų ƑƆŷ ¯Ƅ£Ã .řƔŬŕƔŬƅ§Ã řƔƊ¯ƈƅ§
ƑƆŷ ÀÃŬ±ƈƅ§ §°ƍ µƊ «Ɣţ řƔśŕŬŬ¤ƈƅ§Ã řƔƊÃƊŕƂƅ§ ŕƎśŕƊŕƈŲ řƔƅƜƂśŬƛ§Ã řƔ±ţƅ§ Ƌ°Ǝƅ ÀÃŬ±ƈƅ§ Ɠ·ŸƔÃ
.űŰŗƅ§Ã ƓŸƈŬƅ§ ¿ŕŰśƜƅ řƆƂśŬƈƅ§ ŕƔƆŸƅ§ řœƔƎƅ§ řƔƈŬś ŕƎƔƆŷ ªƂƆ·£ řƆƂśŬƈ řƔƆƔ¯Ÿś řƔƈÃƈŷ řœƔƍ «§¯ţ¥
¿Űſƅ§ ¨Ŭţ Ɠƍà ."ŕƎśŬ±ŕƈƈ À¸ƊƔà űŰŗƅ§ ƓŸƈŬƅ§ ¿ŕŰśƛ§ řƔ±ţ ÀÃŬ±ƈƅ§ §°ƍ ÁƈŲƔ " 1 ¿Űſƅ§ Ɠž ¡ŕŠÃ
±ƎŬƅŕŗ řſƆƄƈ Ɠƍà řƈŰŕŸƅ§ ³ƊÃś ŕƍ±Ƃƈà Ɠƅŕƈƅ§ ¿ƜƂśŬƛ§Ã řƔÃƊŸƈƅ§ řƔŰŦŮƅŕŗ Ŷśƈśś řƆƂśŬƈ řƔƈÃƈŷ řœƔƍ" 6
."ƌśƔ¯¯ŸśÃ űŰŗƅ§Ã ƓŸƈŬƅ§ ¿ŕŰśƛ§ řƔ±ţ ÁŕƈŲ ƑƆŷ

ϲόϤδϟ΍ ϝΎμΗϼϟ ΔϠϘΘδϤϟ΍ ΎϴϠόϟ΍ ΔΌϴϬϟ΍ Ι΍ΪΣ·: ϪΘϳΩΪόΗϭ ωΎτϘϟ΍ ΔϴϟϼϘΘγϻ ΔϴΗΎδγΆϣ ΔϳΎϤΣ – ΔϴϧΎΜϟ΍ ΓήϘϔϟ΍
ϱήμΒϟ΍ϭ
À¸Ɗ à (6 ¿Űſƅ§) űŰŗƅ§ à ƓŸƈŬƅ§ ¿ŕŰśƜƅ řƆƂśŬƈƅ§ ŕƔƆŸƅ§ řœƔƎƅ§ ¡ŕŬ±¥ ƑƆŷ ÀÃŬ±ƈƅ§ µƊ

(22 à 21 ÁƜŰſƅ§) ŕƍ±ƔŬà (20 Ƒƅ¥ 15 Áƈ ¿ÃŰſƅ§) ŕƎśŕŰŕŰśŦ§Ã (14 Ƒƅ¥ 7 Áƈ ¿ÃŰſƅ§) ŕƎśŗƔƄ±ś
¼ƆśŦƈ Áŷ řœƔƎƅ§ řƔƅƜƂśŬ§ řƅōŬƈ ¿Ãţ ÀŕƄţƗ§ Ƌ°ƍ ¼ƆśŦƈ ±ÃţƈśśÃ .(26 Ƒƅ¥ 23 Áƈ ¿ÃŰſƅ§) ŕƎśƔƅŕƈÃ

.řƔÃœž ·żŲ ªŕŷÊƈ ã řƔƅŕƈ ÄÃƁ ã řƔŬŕƔŬ ŕŗ§²ţ£ ã řƈƄŕţ ř·ƆŬ ªƊŕƄ ¡§ÃŬ ¼§±·Ɨ§
ΔϴϟΎϣϭ Δϴϔϴυϭϭ ΔϳϮπϋ ΔϴϟϼϘΘγ΍ - ΃
řƂƔ±· «Ɣţ Áƈ řƔžŕſŮƅ§Ã řƍ§²Ɗƅ§Ã řƔƅƜƂśŬƛ§Ã ©¡ŕſƄƅ§Ã řƔ¯¯Ÿśƅ§ ªŕƊŕƈŲƅ řœƔƎƅ§ řŗƔƄ±ś ŶŲŦś
¡ŕŲŷƗ§ ÁƔƔŸśÃ ±ŕƔśŦ§ řƔƆƈŷ Ɠž ¹ŕ·Ƃƅŕŗ řƔƊŸƈƅ§ ¼§±·Ɨ§ ŶƔƈŠ řƈƍŕŬƈ ÁƈŲś «Ɣţŗ ÁƔƔŸśƅ§ ª§¡§±Š§Ãǔ

«Ɯŝƅ§ řƔƈÃƈŸƅ§ ªŕ·ƆŬƆƅà řƔſţŰƅ§ ±ƔŻ řƔ±Űŗƅ§Ã řƔŸƈŬƅ§ ÁƎƈƆƅà ÁƔƔſţŰƆƅ ƜƔŝƈś ±ŝƄƗ§ ªŕƈ¸Ɗƈƅ§)

µƔŰƊśƅŕŗ ¾ƅ° ÀƔŷ¯śÃ ¯ŕƔţƅ§Ã řƔƅƜƂśŬƛ§Ã řƍ§²Ɗƅ§Ã ©¡ŕſƄƅ§ ±ƔƔŕŸƈ ³ŕŬ£ ƑƆŷ (řƔœŕŲƂƅ§Ã řƔ°ƔſƊśƅ§Ã řƔŸƔ±Ůśƅ§
řƔƆŗŕƂƅ§ À¯ŷ ƑƆŷ µƔŰƊśƅ§Ã ©¯ƈƅ§ ¯Ɣ¯ţśÃ (Incompatibilités) À¤Ɯśƅ§ À¯ŷ ªƛŕţ Áƈ řŷÃƈŠƈ ƑƆŷ
– ƓƊŕŝƅ§ ¨ŕŗƅ§) Ɠƅŕƈƅ§ ã ƓŬŕƔŬƅ§ ƓŠ±ŕŦƅ§ ±Ɣŝōśƅ§ Áƈà Ɠ·ŕŗśŷƛ§ ¿²Ÿƅ§ ª§¡§±Š¥ Áƈ řƔŕƈţƅ§Ã ŕƍ¯Ɣ¯Šśƅ

ÀśƔ řƆƂśŬƈ ªŕƔŰŦŮ ŶŬś řœƔƎƅ§ Ƌ°ƍ ±ƔŬś žřŗƔƄ±śƅ§ «Ɣţ Áƈž ž(14 Ƒƅ¥ 7 Áƈ ¿ÃŰſƅ§ – ¿ÃƗ§ ÀŬƂƅ§
:řƔƅŕśƅ§ ª§¡§±Šƙ§ ½žÃ ±ƈōŗ ŕƎƊƔƔŸś

32

řƔ±ÃƎƈŠƅ§ ³Ɣœ± ƌƊƔŸƔ ÃŲŷ ƒ
±ŕŮśŬƈà řƔƊŕŝƅ§ řŗś±ƅ§ Áƈ Ɠƅ¯ŷ ¶ŕƁ ŕƈƍà ©ŕŲƂƆƅ ƜƔŝƈś ±ŝƄƗ§ řƔƊƎƈƅ§ ªŕœƔƎƅ§ ŕƈƎţ±śƂś Á§ÃŲŷ ƒ
.ű§¯ƙ§ ¡ŕŲƂƅ§ Áƈ
řƔŸƔ±Ůśƅ§ ř·ƆŬƅ§ ³Ɣœ± Áƈ ­§±śƁŕŗ ÁŕƊƔŸƔ Á§ÃŲŷ ƒ
.ÁƔƔſţŰƆƅ ƜƔŝƈś ±ŝƄƗ§ řƔƊƎƈƅ§ ªŕœƔƎƅ§ Áƈ ­§±śƁŕŗ ÁŕƊƔŸƔ Á§ÃŲŷ ƒ
.řƔſţŰƅ§ ±ƔŻ řƔ±Űŗƅ§Ã řƔŸƈŬƅ§ ÁƎƈƆƅ ƜƔŝƈś ±ŝƄƗ§ řƔƊƎƈƅ§ ªŕœƔƎƅ§ Áƈ ­§±śƁŕŗ ÁƔŸƔ ÃŲŷ ƒ
.řƔƅŕŰśƛ§Ã řƔƈƜŷƙ§ ªŋŮƊƈƅ§ ¨ŕţŰƗ řƔƆƔŝƈś ±ŝƄƗ§ ªŕœƔƎƅ§ Áƈ ­§±śƁŕŗ ÁƔŸƔ ÃŲŷ ƒ
¨ƊŠś Ŷƈ ÁƔƔŸśƅ§ Ɠž ¹ŕ·Ƃƅŕŗ řƔƊŸƈƅ§ ¼§±·Ɨ§ ¿Ƅ ÀƍŕŬś «Ɣţ řƔƄ±ŕŮśÃ řƊ²§Ãśƈ řŗƔƄ±śƅ§ Ƌ°ƍ ïŗśÃ
­§±śƁŕŗ ÀÃƂś ¼§±·Ɨ§ Ƌ°ƍ ¼ƆśŦƈ Á£ «Ɣţ ¡ƓŮ ¿Ƅ ¿ŗƁ řƈŕŸƅ§ řţƆŰƈƅ§ řƈ¯Ŧ ƑƆŷ µ±ţƅ§Ã řƔÃœſƅ§ ±·ŕŦƈ
Ɠśƅ§ ¼§±·Ɨ§ ŢƅŕŰƈ ¿ŝƈś ƛà řƔÃœž ŢƅŕŰƈ ¿ŝƈś ƛ «Ɣţŗ řƍ§²Ɗƅ§Ã ©¡ŕſƄƅŕŗ ŕƎƅ ¯ÃƎŮƈ řƆƂśŬƈ ªŕƔŰŦŮ
.ŕƎśƔƈŬś ªţ±śƁ§
řƊŕƈŲ ¨±ŕŠśƅ§ řŷÃƊśƈ ª§¡ŕſƄà ÁƔƔƁÃƂţà ÁƔƔſţŰ ÀŲś Ɠśƅ§ řŷÃƊśƈƅ§Ã řƔ¯¯Ÿśƅ§ řŗƔƄ±śƅ§ Ƌ°ƍ ¿ŝƈśÃ
ÁƔƔŸś ÁƄƈƔ ƛ ƌƊ£ ƑƆŷ ÀÃŬ±ƈƅ§ µƊƔ řƔƅƜƂśŬƛ§ Ƌ°ƍ ¯ƔƄōśƅà .řƔƅƜƂśŬƛ§Ã řƔŷÃŲÃƈƅ§Ã ©¡ŕſƄƅ§Ã Á²§ÃśƆƅ
ã řƔŬŕƔŬ ã řƔŗ²ţ ªŕƔƅäŬƈ §ÃƆƈţś ÁƔ°ƅ§ ã řƔƈÃƈŷ řƔŗŕƔƊ ã řƔƈÃƄţ ªŕƔƅäŬƈ §ÃƆƈţś ÁƔ°ƅ§ µŕŦŮƗ§
±ƔŻ ã ©±Ůŕŗƈ ©±ÃŰŗ ÀƎƅ ªƊŕƄ ÁƔ°ƅ§ ¾ƅ°Ƅà ÀƎƊƔƔŸśƅ ÁƔśƂŗŕŬƅ§ ÁƔśƊŬƅ§ ¿ƜŦ ƓŬŕƔŬ ¨²ţƅ ¡§±ŠōƄ §ÃƆƈŷ
ã ŢƅŕŰƈƅ§ ¾Ɔś Áŷ ÀƎƔƆŦś ÁƔŗś §°¥ ƛ¥ řƔƅŕŰś§Ã řƔƈƜŷ¥ ªŋŮƊƈ Ɠž řƔƅŕƈ ŢƅŕŰƈ Å£ ªŕƈƍŕŬƈ ©±Ůŕŗƈ
.ªŕƈƍŕŬƈƅ§
¿ŕŰśƛ§ řƆƂśŬƈƅ§ ŕƔƆŸƅ§ řœƔƎƅ§ Ɠž řƔÃŲŸƅ§ ÀŕƎƈ ÁƔŗ ŶƈŠƅ§ ²ÃŠƔ ƛ ƌƊ£ 10 ¿Űſƅ§ Ɠž ¡ŕŠ ½ŕƔŬƅ§ ª§° ƓžÃ
ƌƊōŮ Áƈ ±ŕƁ ƓƊƎƈ ·ŕŮƊ Å£ ã řƔƈÃƈŷ řſƔ¸Ã ã řƔŗŕŦśƊ§ řƈƎƈ ã řƔŗ²ţ řƔƅäŬƈ řƔ£ ÁƔŗà űŰŗƅ§Ã ƓŸƈŬƅ§
.«ţŗƅ§Ã ³Ɣ±¯śƅ§ Ɠž řƔŲ±ŷ ÀŕƎƈ ¡ŕƊŝśŬŕŗ ¡ŕŲŷƗ§ řƔƅƜƂśŬ§ Áƈ ¯ţƔ Á£
¯±Ã ŕƈ ±§±Ż ƑƆŷ ¡ŕŲŷƗ§ řƔƅƜƂśŬ§ ƑƆŷ řŗŬŕƊƈ Áƈ ±ŝƄ£ Ɠž ÀÃŬ±ƈƅ§ §°ƍ ¯Ƅ£ ¾ƅ° Ƒƅ¥ řžŕŲƙŕŗÃ
řƈŕŸƅ§ řţƆŰƈƅ§ řƈ¯Ŧ ³ŕŬ£ ƑƆŷà ¯ŕƔţƅ§Ã řƔƅƜƂśŬƛ§ ¼ƊƄ Ɠž ÀƎƈŕƎƈ řœƔƎƅ§ ¡ŕŲŷ£ ³±ŕƈƔ" : 8 ¿Űſƅ§ Ɠž
Áƈƅ ½ţƔ ƛ «Ɣţŗ Ɠ·ŕŗśŷƛ§ ¿²Ÿƅ§ Áƈ ¡ŕŲŷƗ§ řƔŕƈţ ¿ƜŦ Áƈ řƔƅƜƂśŬƛ§ Ƌ°ƍ ƓƈţƔ ŕƈƄ ."ŕƍ±ƔŻ Áï
:Ɠƍà řƁ¯ŗ ÀÃŬ±ƈƅ§ ŕƍ¯¯ţ ªƛŕţ Ɠž řœƔƎƅ§ ³ƆŠƈ ř·Ŭ§Ãŗ ¿²Ÿƅ§ ŶƂƔ ŕƈƊ§Ãǔ ÀƎƅ²ŷ ©¯ŕŷ¥ ÀƎƊƔŷ
řƔƅŕśśƈ ª§±ƈ «Ɯŝ ±°ŷ Áï ¨Ɣżśƅ§ ƒ
řœƔƎƅ§ ¿ŕƈŷ£ řƔ±Ŭ ½±Ŧ ƒ
řœƔƎƅ§ ¡ŕŲŷƗ ©±±Ƃƈƅ§ ±ƔŠţśƅ§ řſƅŕŦƈ ƒ

33

řƔžŕƄ ªŕƊŕƈŲ ¾ŕƊƍ Á¥ ¿ÃƂƅ§ ÁƄƈƔ ÃţƊƅ§ §°ƍ ƑƆŷà řƔ±§¯ƙ§ řƈƄţƈƅ§ řŗŕƁ±ƅ ¿²Ÿƅ§Ã ½ƔƆŸśƅ§ ª§±±Ƃƈ ŶŲŦśÃ
.ŕƍ±Ƅ° ŕƊſƆŬ£ Ɠśƅ§ řƂƔ±·ƅ§ ƑƆŷ ÀƎƊƔƔŸś ¯Ÿŗ ¡ŕŲŷƗ§ řƔƅƜƂśŬ§ ½ƔƂţśƅ
Ɠž řƔƅƜƂśŬƜƅ ıŦ£ řƊŕƈŲ ¯Ɣ¯ŠśƆƅ řƔÃŲŸƅ§ Ƌ°ƍ řƔƆŗŕƁ À¯ŷ ƑƆŷ µƔŰƊśƅ§Ã řƔÃŲŸƅ§ ©¯ƈ ¯Ɣ¯ţś ¿ŝƈƔ ŕƈƄ
.řœƔƎƆƅ ©¯ƊŬƈƅ§ ÀŕƎƈƅŕŗ ÀŕƔƂƅ§
ΔϴϟϭΪϟ΍ ήϴϳΎόϤϠϟ ΔϘΑΎτϣ ΔϴϠϳΪόΗ ΕΎλΎμΘΧ΍ – Ώ
řŷŕŠƊ ÁŕƈŲƅ řƔ±Ã±Ųƅ§ ªŕŰŕŰśŦƛ§ Áƈ řŷÃƈŠƈ Áƈ ©¯Ɣ¯Šƅ§ řƔƆƔ¯Ÿśƅ§ řœƔƎƅ§ ÀÃŬ±ƈƅ§ §°ƍ ÁƄÌ ƈƔ
¨ƔŠśŬƔ řƔƅŕŷ ©¯ÃŠ Å° ů¯Ÿś Ɠ·§±ƂƈƔ¯ űŰŗà ƓŸƈŬ ƓƈƜŷ¥ ¯ƎŮƈ ÀƔŷ¯śÃ ¡ŕŬ±¥ Ɠž ŕƎśƈƍŕŬƈà ŕƎƆƈŷ
.ŕƔƅï ŕƎŗ ¿ÃƈŸƈƅ§ ±ƔƔŕŸƈƅ§ ¿Ųž£ ±ŕŗśŷƛ§ ÁƔŸŗ °ŦōƔà ƌś±Ãŝ ¼§¯ƍ£Ã ƓŬƊÃśƅ§ ¨ŸŮƅ§ ¨ƅŕ·ƈƅ
ªŕŷ§²Ɗƅ§ ¶žÃ řŗƁ§±ƈƅ§Ã ±§±Ƃƅ§ °ŕŦś§ ªŕƔţƜŰ řƊ±ŕƂƈƅ§ ªŕŸƔ±Ůśƅ§ ¨ƆŻ£ Ɠž ŕƔ¯ƔƆƂś řƔƆƔ¯Ÿśƅ§ řſƔ¸Ãƅ§ ¶±śſśÃ
ª§° ÀŕƎƈ ƑƅÃśśÃ řƆƂśŬƈƅ§ řœƔƎƅ§ řſŰ ©¯ŕŷ řƆƂśŬƈƅ§ řƔƆƔ¯Ÿśƅ§ ¿ƄŕƔƎƅ§ ƓŬśƄśÃ ±ƈƗ§ ƑŲśƁ§ Á¥ řŗƁŕŸƈƅ§Ã
.ŕƔƊ¯ " řƔœŕŲƁ řŠ±¯" ŕƔŸƔŗ· §°¥ ƓƎž řƔ±Ɣ±Ƃśƅ§Ã řƔ±ŕŮśŬƛ§ ÀŕƎƈƅ§ ¨Ɗ੠Ƒƅ¥ řƔœŕŲƁ ƌŗŮ Ã£ řƔœŕŲƁ řżŗŰ
.ŕƎś·ƆŬƅ ÁƔŸŲŕŦƅ§Ã ŕƎŸƈ ÁƔƆƈŕŸśƈƆƅ řƔŕƈţà řƊŕƈŲ ¾ƅ° ±ŕŗśŷŕŗ ÁŸ·Ɔƅ ŕƎś§±±§ Ɓ ŶŲŦśÃ
¶žÃ řŗƁ§±ƈƅ§Ã ±§±Ƃƅ§ °ŕŦś§ ªŕƔţƜŰ ¾ƅ°Ƅ ƓŬƊÃśƅ§ ÀÃŬ±ƈƅ§ Ɠž řœƔƎƆƅ řƔƆƔ¯Ÿśƅ§ řſƔ¸Ãƅ§ ÁƈŲśśÃ
.řƔ±ŕŮśŬ§Ã řƔŗŕƁ±Ã řƔ±Ɣ±Ƃś Ƒƅ¥ ªŕŰŕŰśŦƛ§ Ƌ°ƍ ÀŬƂƊś «Ɣţŗ ±ƈƗ§ ƑŲśƁ§ Á¥ řŗƁŕŸƈƅ§Ã ªŕŷ§²Ɗƅ§
ΔϴΑΎϗήϟ΍ϭ ΔϳήϳήϘΘϟ΍ ΕΎλΎμΘΧϻ΍ - 1
:Ɠž µÃŰŦƅŕŗ ¿ŝƈśś Ɠśƅ§ ªŕŰŕŰśŦƛ§ Áƈ ¼ƊŰƅ§ §°ƍ ÀÃŬ±ƈƅ§ Áƈ 16 ¿Űſƅ§ ¯¯ţ
µŦ±ƅ§ ŢƊƈà žÅ±Űŗƅ§ à ƓŸƈŬƅ§ ¿ŕŰśƛ§ ªŋŮƊƈ ¿ƜżśŬ§Ã «§¯ţŐŗ µƔŦ±śƅ§ ¨ƅŕ·ƈ Ɠž ªŗƅ§ ƒ
.¾ƅ°ŗ řƂƆŸśƈƅ§
ŕƎƔƆŷ řƁ¯ŕŰƈƅ§Ã űŰŗƅ§ à ƓŸƈŬƅ§ ¿ŕŰśƜƅ řƔƈÃƈŸƅ§ ªŕŬŬ¤ƈƅŕŗ řŰŕŦƅ§ ·Ã±Ůƅ§ ªŕŬ§±Ƅ řŻŕƔŰ ƒ
.ŕƎƈ§±śţ§ řŗƁ§±ƈÃ
¡§ÃŬ žƓŬŕƔŬƅ§ ÀƜŷƙŕŗ ½ƆŸśƔ ŕƈƔž řŰŕŦ žÅ£±ƅ§Ã ±Ƅſƅ§ Ɠž řƔ¯¯Ÿśƅ§Ã ±ƔŗŸśƅ§ řƔ±ţ ÁŕƈŲ ƑƆŷ ±ƎŬƅ§ ƒ
. űŰŗƅ§Ã ƓŸƈŬƅ§ ¿ŕŰśƚƅ ÀŕŸƅ§ ¹ŕ·Ƃƅ§ ¿ŗƁ Áƈ ã µŕŦƅ§ ¹ŕ·Ƃƅ§ ¿ŗƁ Áƈ
.ŕƎŗ űŰŗƅ§Ã ƓŸƈŬƅ§ ¿ŕŰśƛ§ ©²ƎŠ£ ¯ƔƂś řŗƁ§±ƈà ±ŕƎŮƙŕŗ řƂƆŸśƈƅ§ řƔƄÃƆŬƅ§ ¯ŷ§ÃƂƅ§ ŶŲà ƒ
ƓŸƈŬƅ§ ¿ŕŰśƛ§ ªŋŮƊƈ şƈ§±ŗƅ ÁƔŸŗŕśƈƅ§ ¯¯ŷ ³ŕƔƂƅ ƓƊƂśƅ§ ã ƓƊÃƊŕƂƅ§ Ŷŗŕ·ƅ§ ª§° ±ƔƔŕŸƈƅ§ ÁŬ

ƒ

.ŕƎŗ ¯ƔƂśƅ§ řŗƁ§±ƈà űŰŗƅ§Ã
©ŕŷ§±ƈ Ŷƈ žŕƎƅƜżśŬ§Ã ŕƎƆƔżŮśÃ řƔ±Űŗƅ§Ã řƔŸƈŬƅ§ řƔƅŕŰśƛ§ ª§ÃƊƂƅ§ řƈŕƁŐŗ řƂƆŸśƈƅ§ ªŕŷ§²Ɗƅ§ Ɠž ªŗƅ§ ƒ
.ªƛŕŰśƜƅ řƔƊ·Ãƅ§ řœƔƎƅ§ ªŕŰŕŰśŦ§
·Ã±Ůƅ§ ªŕŬ§±Ƅƅà ŶƔ±ŮśƆƅ ŕƂžÃ žÅ±Űŗƅ§Ã ƓŸƈŬƅ§ ÀƜŷƙ§ ªŕŬŬ¤ƈ ¿ŗƁ Áƈ řŗƄś±ƈƅ§ ªŕſƅŕŦƈƅ§ řŗƁŕŸƈ ƒ
.řƆŰƅ§ ª§°
34

Àŷ¯Ã ÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţà ±ƔŗŸśƅ§ řƔ±ţà řƔ¯¯Ÿśƅ§Ã řƔ·§±ƂƈƔ¯ƅ§ ·ŗ§ÃŲà ¦¯ŕŗƈƅ µÃŰŦƅŕŗ řœƔƎƅ§ ŶŲŦśÃ
¿ŕŰśƜƅ ŕƎƆƔ¯ŸśÃ ŕƎƈƔ¸Ɗś Ɠž řœƔƎƅ§ ÀƄţś Ɠśƅ§ ¦¯ŕŗƈƅ§ ÀÃŬ±ƈƅ§ Áƈ 15 ¿Űſƅ§ ¯Ƅ£ ¯Ɓà .řƔƊ·Ãƅ§ řžŕƂŝƅ§
:Ɠž µÃŰŦƅŕŗ ¦¯ŕŗƈƅ§ Ƌ°ƍ ¿ŝƈśśÃ řƔ±Ɣ±Ƃśƅ§ ªŕŰŕŰśŦƛ§ ³ŕŬƗŕŗà űŰŗƅ§ ƓŸƈŬƅ§
.ÁÃƊŕƂƅ§ ©¯ŕƔŬà ÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţà řƔ·§±ƂƈƔ¯ƅ§ Àŷ¯ .ŕƎśƔŕƈţà ±ƔŗŸśƅ§ řƔ±ţ Àŷ¯ .ƌŷÃƊśÃ ƌś¯ÃŠÃ ƓśŕƔŸƈŠƅ§Ã µŕŦƅ§Ã ƓƈÃƈŸƅ§ ƓƊ·Ãƅ§ űŰŗƅ§Ã ƓŸƈŬƅ§ ¿ŕŰśƛ§ ¹ŕ·Ɓ Àŷ¯ .řƅ§¯Ÿƅ§Ã řƔ±ţƅ§ ÀƔƁ ³±ƄƔ Á²§Ãśƈà ¹ÃƊśƈà ů¯Ÿś űŰŗ ƓŸƈŬ ƓƈƜŷ¥ ¯ƎŮƈ ¡ŕŬ±¥ .űŰŗƅ§Ã ƓŸƈŬƅ§ ÀƜŷƙ§ ¿œŕŬà řƔƄƆƈ Ɠž ²ƔƄ±śƅ§ ¨ƊŠś -

.řƔƈƜŷƙ§ ªŋŮƊƈƆƅ řƔŬžŕƊśƅ§Ã řƔƅŕƈƅ§ ª§±¯Ƃƅ§ ²Ɣ²Ÿś -

.ƓŬŕƔŬƅ§ ÀƜŷƙŕŗ ½ƆŸśƔ ŕƈƔž řŰŕŦ Å£±ƅ§Ã ±Ƅſƅ§ Ɠž řƔ¯¯Ÿśƅ§Ã ±ƔŗŸśƅ§ řƔ±ţ ÁŕƈŲ ƑƆŷ ±ƎŬƅ§ ΔϳέΎθΘγϻ΍ ΕΎλΎμΘΧϻ΍ - 2
: Ɠž řƔ±ŕŮśŬƛ§ ªŕŰŕŰśŦƛ§ Àƍ£ ¿ŝƈśś
¯ƔƂśƅ§ ÁŕƈŲ ŕƎƊōŮ Áƈ Ɠśƅ§ ƓƊÃƊŕƂƅ§ Ŷŗŕ·ƅ§ ª§° ª§¡§±Šƙ§ µÃŰŦƅŕŗà žª§¡§±Šƙ§ ¼ƆśŦƈ ­§±śƁ§ ƒ
.řƆŰƅ§ ª§° řƔŗƔś±śƅ§Ã řƔŸƔ±Ůśƅ§ µÃŰƊƅŕŗà ±ÃśŬ¯ƅŕŗ ŕƎƔƆŷ µÃŰƊƈƅ§ ¦¯ŕŗƈƅŕŗ
ƓŠÃƅÃƊƄśƅ§ ±Ã·śƅ§ ŕƎƔŲśƂƔ Ɠśƅ§ řƔŗƔś±śƅ§Ã řƔŸƔ±Ůśƅ§ řŸƔŗ·ƅ§ ª§° ª§±ƔƔżśƅŕŗ řƂƆŸśƈƅ§ ªŕţ§±śƁƛ§ ÀƔ¯Ƃś ƒ
.űŰŗƅ§Ã ƓŸƈŬƅ§ ¿ŕŰśƛ§ ¹ŕ·Ɓ ř·ŮƊƗ ƓžŕƂŝƅ§Ã ƓŷŕƈśŠƛ§Ã ůŕŰśƁƛ§Ã
ª§° ±ƈ§ÃƗ§ ŶƔ±ŕŮƈ ã ÀƔŬ§±ƈƅ§ ŶƔ±ŕŮƈ ã ÁƔƊ§ÃƂƅ§ ŶƔ±ŕŮƈ ¿Ãţ řƈÃƄţƅ§Ã Áŕƈƅ±ŗƆƅ ŕŗÊà ţ±ƅ§ ¡§¯ŗ¥ ƒ
.űŰŗƅ§Ã ƓŸƈŬƅ§ ¿ŕŰśƛ§ ¹ŕ·Ƃŗ řƂƆŸśƈƅ§ řƔŗƔś±śƅ§ řżŗŰƅ§
¿ŕŰśƜƅ řƔƈÃƈŸƅ§ ªŕŬŬ¤ƈƆƅ ÁƔƈŕŸƅ§ ÁƔ±Ɣ¯ƈƅ§ ¡ŕŬ¤±ƅ§ řƔƈŬśŗ ½ƆŸśƔ ŕƈ Ɠž ½ŗŕ·ƈƅ§ Å£±ƅ§ ¡§¯ŗ¥ ƒ
.űŰŗƅ§Ã ƓŸƈŬƅ§
¿ƔÃţś ƑƆŷ Ƌ¯ŷŕŬ ŕƈà ½ŗŕŬƅ§ Ɠ·ƆŬśƅ§ Àŕ¸Ɗƅ§ ƌŬ±ŕƈƔ ÁŕƄ ŕƈ Ŷƈ Ŷ·Ƃƅ§ Ɠž ÀƍŕŬƔ Á£ ƌƊōŮ Áƈ ŕƈ ÃƍÃ
."řƅÃŰÃƈƅ§ ƌśƔŕƊŷ"à ƌś§²ŕŠƊ¥ ¯ŠƈśÃ ¯±ſƅ§ ÀƄŕţƅ§ ƌ»ƅ¤ś
Ì řŠÃŠƈƈ řƔŕŷ¯ ½Ãŗ Ƒƅ¥ ƓƈÃƈŸƅ§ ÀƜŷƙ§
±Ɣ÷śƅ řŗŬŕƊƈ ŕƍ§±ś Ɠśƅ§ ªŕƔŰÃśƅ§Ã ªŕţ§±śƁƛ§ ÁƈŲśƔ ÅÃƊŬ ±Ɣ±Ƃś ¯§¯ŷ¥ řœƔƎƅ§ ƑƅÃśś ¾ƅ° Ƒƅ¥ řžŕŲƙŕŗ
ŶƁÃƈƅ§ ƑƆŷ ŶŲÃƔà ±Ɣ±Ƃśƅ§ §°ƍ ±ŮƊƔà .ƌśƔ¯¯ŸśÃ ƌś¯ÃŠÃ ƌś¡ŕſƄà űŰŗƅ§Ã ƓŸƈŬƅ§ ¿ŕŰśƛ§Ã ÀƜŷƙ§ řƔ±ţ
řƔƅŕŰśƛ§ ªŋŮƊƈƅ§Ã řƔŸƔ±Ůśƅ§Ã řƔ°ƔſƊśƅ§ řƔƈÃƈŸƅ§ ·ƆŬƅ§ ¼ƆśŦƈ Ƒƅ¥ ƌƊƈ řŦŬƊ ƌŠÃśÃ řœƔƎƆƅ ƓƊñśƄƅƙ§
.řƔƊŸƈƅ§
ΔϴϋίΎϨΘϟ΍ ΕΎλΎμΘΧϻ΍ - 3
ŕƎś§±±§ Ɓ ŶŲŦśÃ ŕƔƊ¯ " řƔœŕŲƁ řŠ±¯" ¾ƅ°ƅ ŕŸŗś ±ŗśŸÊśÃ řƔŷ²ŕƊśÃ řƔŗŕƁ± řżŗŰ ª§° ŕƈŕƎƈ řœƔƎƅ§ ƑƅÃśś
.ŕƎś·ƆŬƅ ÁƔŸŲŕŦƅ§Ã ŕƎŸƈ ÁƔƆƈŕŸśƈƆƅ řƔŕƈţà řƊŕƈŲ ¾ƅ° ±ŕŗśŷŕŗ ÁŸ·Ɔƅ

35

½ƆŸśƔ ŕƈƔž «¯ţś Á£ ÁƄƈƔ Ɠśƅ§ ªŕŷ§²ƊƆƅ (41 ¿Űſƅ§ Ƒƅ¥ 27 ¿Űſƅ§ Áƈ) «ƅŕŝƅ§ ƌŗŕŗ ÀÃŬ±ƈƅ§ µŰŦ ¯Ƃž
ŕƎƔƆŷ µÃŰƊƈƅ§ ªŕƈ§²śƅƛ§Ã ½ÃƂţƅ§Ã ¦¯ŕŗƈƅŕŗ ¿ƜŦƙ§ Áŷ ±ŠƊś Á£ ÁƄƈƔ Ɠśƅ§ ªŕŗÃƂŸƅŕŗà ŕƎśŕŰŕŰśŦŕŗ
µÃŰŦƅŕŗà ŕƔƅï ŕƎƔƆŷ ¼±ŕŸśƈƅ§ ±ƔƔŕŸƈƆƅ ªŕŗÃƂŸƅ§Ã ªŕŷ§²Ɗƅ§ Ƌ°ƍ ŶŲŦśÃ ·Ã±Ůƅ§ ªŕŬ§±Ƅŗà ¹Ã±Ůƈƅŕŗ
.řƔ±ţƆƅ řŗƅŕŬƅ§ ªŕŗÃƂŸƅ§ ¯ŕŸŗśŬ§Ã ªŕŗÃƂŸƅ§ Ɠž ¬±¯śƅ§Ã ƓœŕŲƂƅ§ ÁŸ·ƅ§Ã ¹ŕž¯ƅ§ ½ÃƂţ À§±śţ§ ªŕƊŕƈŲ
ªŕŬŬ¤ƈƅ§ ¨ŕţŰ£ ¶Ÿŗ ¿ŗƁ Áƈ řŰŕŦ ¿ÃŰſƅ§ Ƌ°ƍ Áƈ ¯Ɣ¯Ÿƅ§ ¿Ãţ ±ƔŗƄ ´ŕƂƊ ±§¯ ¯Ƃž ž¾ƅ° ÀŻ±Ã
ŕŬƈ ¿ÃŰſƅ§ ¶Ÿŗ Ɠž Á£ §Ã±£ ÁƔ°ƅ§ ½ŗŕŬƅ§ Àŕ¸Ɗƅ§ ¿ŗƁ Áƈ ·ŕŮƊ µƔŦ§±ś ƑƆŷ řƆŰţśƈƅ§ řƔƈƜŷƙ§
ƓŸƈŬƅ§ ¿ŕŰśƛ§ řƔ±ţŗ ½ƆŸśƈƅ§ ÀÃŬ±ƈƅ§ ±¯ŰƔ ƛ Ƒśţ řƔƅŕƂśƊƛ§ řƈÃƄţƅ§ ƑƆŷ ·żŲƅ§ ÀśÃ .ªŕƔ±ţƅŕŗ
Ƒśţ ÁƔƆŰ§Ãśƈ ¿¯Šƅ§Ã ·żŲƅ§ ¿§²ŕƈ à űŰŗƅ§Ã ƓŸƈŬƅ§ ¿ŕŰśƜƅ řƆƂśŬƈƅ§ ŕƔƆŸƅ§ řœƔƎƅ§ «§¯ţŐŗà űŰŗƅ§Ã
.±Ɣ±Ƃśƅ§ §°ƍ ¯§¯ŷ¥ ¯ţ Ƒƅ§Ãǔ ƓŬƔŬōśƅ§ ƓƊ·Ãƅ§ ³ƆŠƈƅ§ ªŕŗŕŦśƊ§ ¯Ÿŗà ÁƔƈÃŬ±ƈƅ§ ±Ã¯Ű ¯Ÿŗ
ŢƅŕŰƈƅŕŗ ³ŕŬƈƅ§ À¯ŷ Ɠƍ ªƜƈţƅ§ ¾Ɔś Áƈ řƔŕżƅ§ Á£ ıś ıŦ£ ±¸Ɗ řƎŠÃ ¾ŕƊƍ ªƊŕƄ ¿ŗŕƂƈƅ§ ƓžÃ
řœƔƎƅ§ ª°Ŧś§ ŕƈ¯Ɗŷ ªŝ¯ţ Ɠśƅ§ ª§²Ã੶ƅ§ ¾Ɔś ¾ƅ° Ɠž ÀƎśŠţà ½ŗŕŬƅ§ ¯ƎŸƅ§ Ɠž ªƂƂţś Ɠśƅ§ ª§²ŕƔśƈƛ§Ã
řƔƛà ªŕŗŕŦśƊƜƅ řƆƂśŬƈƅ§ řœƔƎƆƅ Á£ Ŷƈ ¾ƅ°ŗ À§²śƅƛ§ ÀśƔ ÀƆž ƓŬŕƔŬƅ§ ±ŕƎŮƙ§ ŶƊƈŗ ±§ ±§ Ɓ ªŕŗŕŦśƊƜƅ řƆƂśŬƈƅ§
.ª§±±§ Ƃƅ§ ¾Ɔś ¿ŝƈ °ŕŦś§ ŕƎƅÃŦś řƈŕŷ
: ƓƆƔŕƈ Ɠž ª§¯ŕƂśƊƛ§ Àƍ£ ¿ŝƈśśÃ
.řƔƊŸƈƅ§ ªŕŬŬ¤ƈƅ§Ã ª§¡ŕſƄƅ§ ¶Ÿŗ ¾Ɣ±Ůś ƑƆŷ ²Ƅś±Ɣ ¿ÃƗ§ ¯ŕƂśƊƛ§ űſƔž ±ƎŮ ±Ŧ§Ã£ °Ɗƈ ½Ɔ·Ɗ§ ÀÃŬ±ƈƅ§ ¯§¯ŷ¥ ƑƆŷ ¿ƈŸƅŕž ƌŗŕţŰ£ ƑƆŷ ±ƔŗƄ ¿ƄŮŗ ¯Ã¯±ƈ ¯ŕƂśƊƛ§ §°ƍÃ
ªŕœƔƎƅ§Ã ªŕƈ¸Ɗƈƅ§ ªƆƈŮ ƓƆŦ§¯ƅ§ ¯ƔŸŰƅ§ ƑƆŸž .řŷÃƊśƈà řſŝƄƈ ª§±ÃŕŮƈ ¿ţƈ ÁŕƄ ¯Ɓà 2011 ƓŲŕƈƅ§
¯ÃŸś Ɠśƅ§ ÀƜŷƙ§Ã řžŕƂŝƆƅ řƈŕŸƅ
Ì § řŗŕƂƊƅ§ ¨Ɗ੠Ƒƅ¥ ÁƔƔŬƊÃśƅ§ ÁƔƔſţŰƆƅ řƔƊ·Ãƅ§ řŗŕƂƊƅ§ µÃŰŦƅŕŗà řƔƊŸƈƅ§
řƔƊƂśƅ§ řżŗŰƅ§ ª§° řƔƈÃƈŸƅ§ ªŕŬŬ¤ƈƅ§ ¶Ÿŗ Ŷƈ ±ÃŕŮśƅ§ ŶƁà ŕƈƄ .¿żŮƆƅ ƓŬƊÃśƅ§ ÀŕŸƅ§ ¯ŕţśƚƅ ±¸Ɗƅŕŗ
¯Ɣ¯ŷ ©±ŕŮśŬ§ ªŸƁà ¾ƅ° Ƒƅ¥ řžŕŲƙŕŗ .ŲſƆśƅ§Ã Ɠŷ§°ƙ§ ¿ŕŬ±ƚƅ ƓƊ·Ãƅ§ Á§ÃƔ¯ƅ§Ã ª§¯¯±śƆƅ řƔƊ·Ãƅ§ řƅŕƄÃƅŕƄ
.ÁƔƔƁÃƂţƅ§Ã ©ŕŲƂƅ§Ã ÁƔƔŸƈŕŠƅ§Ã ÁƔƔƈƜŷƛ§ Áƈ ª§¡ŕſƄƅ§
¿ŕŰśƛ§ řƔ±ţ ¿ŕŠƈ Ɠž ªŕŸƔ±Ůśƅ§Ã ¨±ŕŠśƅ§ ¯Ɣ¯ŷ řŬ§±¯ řƊŠƆƅ§ ªƅÃś ¯Ƃž žƓƅïƅ§ ÄÃśŬƈƅ§ ƑƆŷ ŕƈ£
ªŕŸƔ±ŮśÃ ¨±ŕŠśÃ ƓŗñÃƗ§ ¯ŕţśƙ§ ŶƔ±Ůś µÃŰŦƅŕŗ ±Ƅ°ƅ§ ¿ƔŗŬ ƑƆŷ ŕƎƊƈà ƌƆƔ¯ŸśÃ űŰŗƅ§Ã ƓŸƈŬƅ§
ŕƔƂƔ±žŐƄ ŕƔ·§±ƂƈƔ¯ ƛŕƂśƊ§ ªž±ŷ Ɠśƅ§ Á§¯Ɔŗƅ§ Áƈ ¯¯ŷ ¨±ŕŠś ¾ƅ°Ƅà ŕŬƊ±žÃ ŕƔƄƔŠƆŗà §¯ƊƄà ©¯ţśƈƅ§ řƄƆƈƈƅ§
ŕƈƄ .¿ŕżƊŬƅ§Ã ¨±żƈƅŕƄ řƔƈŕƊ Á§¯Ɔŗ Ƒƅ¥ řžŕŲ¥ ŕƔ±ŕżƆŗà ±Šƈƅ§Ã ŕƔƊŕƈñà ¾ƔŮśƅ§ řƔ±ÃƎƈŠÃ ŕƔƊÃƅÃŗà řƔŗÃƊŠƅ§
ƑƆŷƗ§ ³ƆŠƈƅ§ ¿ŝƈ ŕƎśŗ±Šśŗ ©±ŕƊśŬƜƅ řƔŗƊŠƗ§ řƔƆƔ¯Ÿśƅ§ ªŕœƔƎƅ§ Áƈ ¯¯ŷ Ŷƈ ±ÃŕŮśƅ§Ã Å£±ƅ§ ¿¯ŕŗś ŶƁÃ
ƓƊŕ·Ɣ±ŗƅ§ ³ƆŠƈƅ§Ã űŰŗƅ§Ã ƓŸƈŬƅ§ ¿ŕŰśƜƅ ƓŬƊ±ſƅ§ ƑƆŷƗ§ ³ƆŠƈƅ§Ã űŰŗƅ§Ã ƓŸƈŬƅ§ ¿ŕŰśƜƅ ƓƄƔŠƆŗƅ§

36

¿ŕŰśƜƅ ŕƔƆŸƅ§ řƔŗ±żƈƅ§ řœƔƎƅ§Ã űŰŗƅ§Ã ƓŸƈŬƅ§ ¿ŕŰśƜƅ ƓƊŕƈñƅ§ ƑƆŷƗ§ ³ƆŠƈƅ§Ã (ÀÃƄžÃ£) ¿ŕŰśƜƅ
.ŕƎœ§±ŗŦà ŕƎƔƅäŬƈà ŕƎƔƔſţŰ Áƈ ¯¯ŷà BBC řƔƊŕ·Ɣ±ŗƅ§ řŷ§°ƙ§ řœƔƍ ¨Ɗ੠Ƒƅ¥ űŰŗƅ§Ã ƓŸƈŬƅ§
ŕƔƈƅŕŷ ƓŸœƜ·ƅ§ ŕƍ±Ã¯ŗ řžÃ±Ÿƈƅ§ řƔƈÃƄţƅ§
±ƔŻ řƔƅïƅ§ ªŕƈ¸Ɗƈƅ§ Áƈ ¯¯ŷ Ŷƈ ¼ŝƄƈ ±ÃŕŮś ŶƁà ŕƈƄ
Ì
ªŕŬŬ¤ƈà 19 ©¯ŕƈƅ§ řƈ¸ƊƈƄ ž±ƔŗŸśƅ§ řƔ±ţ
Ì Áŷ řŸž§¯ƈƅ§ ªŕƈ̸Ɗƈƅ§ ã ¿ŕŰśƛ§Ã ÀƜŷƙ§ řƔ±ţ Áŷ ¹ŕž¯ƅ§ Ɠž
¨ƔŠśŬƔ µƊ ƌƊ£ ŕś¯ŠÃà ŕƔƆƈ ¹Ã±Ůƈƅ§ ŕƈƍŕśƆƄ ªŬ±¯Ã Open Society Foundations ­Ãśſƈƅ§ ŶƈśŠƈƅ§
.¿ŕŠƈƅ§ §°ƍ Ɠž řƔƅïƅ§ ±ƔƔŕŸƈƆƅ
²Ƅ±Ɣà ."ªŕƔ±ţƆƅ §¯Ɣ¯Ǝś" ¿ŝƈƔ ƌƊ£ ÁñŗśŸƔ «Ɣţ "řƔ±Š²ƅ§" ƌţñ ÀÃŬ±ƈƅ§ ƑƆŷ ÁƔ¯ƂśƊƈƅ§ ¶Ÿŗ ¨ƔŸƔÃ
5 ¿Űſƅ§ ªŕƔŲśƂƈŗ ƛƜŦ¥ ¿ŝƈś řƈƔŬŠ řſƅŕŦƈ ¨ŕƄś±§ řƅŕţ Ɠž " ƌƊ£ ƌƔž ¡ŕŠ Å°ƅ§ 30 ¿Űſƅ§ ƑƆŷ ¡ƛ¤ƍ
±§ Þ ƓƊŸƈƅ§ şƈŕƊ±ŗƅ§ ¼ŕƂƔŐŗ Á°ƙ§ řœƔƎƆƅ ÁƄƈƔ žƌƄ±§¯ś ¨ŸŰƔ ­¯ŕž ±±Ų ½ŕţƅ¥ ŕƎƊōŮ Áƈ ÀÃŬ±ƈƅ§ §°ƍ Áƈ
.ƌƔƅ¥ řŗÃŬƊƈƅ§ řſƅŕŦƈƅ§ ÄÃţž ƌżƔƆŗśÃ ±ÃŲţƆƅ ¼ƅŕŦƈƅ§ ©Ãŷ¯ ¯Ÿŗ ¿ƆŸƈ ±§±Ƃŗ ¾ƅ°Ã
¼ƅŕŦƈƅ§ Ãŷ¯Ɣ Á£ řſƅŕŦƈƅŕŗ ƌƅ ÀƆŸƅ§ ¿ÃŰţ ¯±Šƈŗ řœƔƎƅ§ ³Ɣœ±ƅ ÁƄƈƔ ¯Ɣ¯Ůƅ§ ¯Ƅōśƅ§ řƅŕţ ƓžÃ
ŕŗÊà ©Ãŷ¯ƅ§ ÁƈŲśśÃ .řƔƈŬ±ƅ§ ¯ŕƔŷƗ§Ã ¿·Ÿƅ§ ÀŕƔ£ Ɠž Ƒśţ ¾ƅ°Ã ŕƍ¯¯ţƔ Ɠśƅ§ řŷŕŬƅ§Ã ÀÃƔƅ§ Ɠž ±ÃŲţƆƅ
žƌŬſƊ Áŷ ¹ŕž¯ƅ§ Áƈ ƌƊƔƄƈśÃ ¼ƅŕŦƈƆƅ ¹ŕƈśŬƛ§ ¯Ÿŗ žřœƔƎƅ§ ³Ɣœ±ƅ ÁƄƈƔà .±ƈƗŕŗ ƓƊŸƈƆƅ řŗÃŬƊƈƅ§ řſƅŕŦƈƅ§
."řſƅŕŦƈƅ§ ¹ÃŲÃƈ şƈŕƊ±ŗƆƅ ƓśƁÃƅ§ ¼ŕƂƔƙŕŗ ±§ Þ Á°ōƔ Á£
.řƔ·§±ƂƈƔ¯ƅ§ Á§¯Ɔŗƅ§ Ɠž řƊ±ŕƂƈƅ§ ªŕŸƔ±Ůśƅ§ ¯Ɣ¯ŷ Ɠž Ƌ¯ŠƊ ¿ŗ řŷ¯ŗ ³Ɣƅ ¿Űſƅ§ §°ƍ ÁŐž řƂƔƂţƅ§ ƓžÃ
¼œŕ¸Ã ÀƔƈŰ Áƈ ±ŗśŸƔà ŕƔƅï ŕƎƔƆŷ ¼±ŕŸśƈƅ§ ¹ŕž¯ƅ§ ½ÃƂţ ªŕƊŕƈŲ ¼ƆśŦƈŗ ·ŕţƈ ƓƅŕŠŸśŬ§ ¡§±Š¥ ÃƎž
.řƔ±ŕŮśŬƛ§ řƔ±§¯ƙ§ řœƔƎƅ§ ¯±Šƈ ²Ã੶ś Ɠśƅ§Ã řƔœŕŲƂƅ§ ƌŗŮ řżŗŰƅ§ ª§° řƆŷŕſƅ§ řƔƆƔ¯Ÿśƅ§ ªŕœƔƎƅ§
²Ɣƈśś ÀÃŬ±ƈƅ§ ­Ã± ÁŐž ƓƊÃƊŕƂƅ§ º§±ſƅ§ Áƈ ©¯ƔſśŬƈƅ§ ¼§±·Ɨ§ ¶Ÿŗ ƌŠÃ±ś ŕƈƅ ŕžƜŦ ƌƊ£ řœƔƎƅ§ ıśÃ
§°ƍ Ɠž řƔƅïƅ§ ½Ɣŝ§Ãƈƅ§Ã ±ƔƔŕŸƈƆƅ ŕƂžÃ ƌśƔ¯¯ŸśÃ űŰŗƅ§Ã ƓŸƈŬƅ§ ÀƜŷƙ§ řƔ±ţ ­ÃŲÃŗ ƓŬ±Ɣ «Ɣţ žřƔ±±ţśƅŕŗ
ŕƎƈŷ¯Ɣà ±ƔŗŸśƅ§ řƔ±ţƅ řƊƈŕŲƅ§ ÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţƅ ƓƈƅŕŸƅ§ ÁƜŷƙ§ Áƈ 19 ¯Ɗŗƅ§ řƂƔƂţƅ§ Ɠž ³±ƄƔ ÃƎž .¿ŕŠƈƅ§
±ƔŻ řƔƁÃƂţƅ§ ªŕƈ¸Ɗƈƅ§ ²±ŗ£ ªŕƈƔƔƂś ª±ŗśŷ§ ¯Ɓà .řƔœŕŲƁà řƔƅŕƈà řƔſƔ¸Ãà řƔƈƔ¸Ɗś řŷÃƊśƈ ªŕƊŕƈŲŗ
.ű±ţśÃ řƔƅïƅ§ ±ƔƔŕŸƈƅ§ Ŷƈ ÀŠŬƊƈ ¹Ã±Ůƈƅ§ Á£ ž¿ŕŠƈƅ§ Ɠž řŰŰŦśƈƅ§ 19 ©¯ŕƈƅ§ řƈ¸ƊƈƄ řƔƅïƅ§ řƔƈÃƄţƅ§
ªŕŸƔ±Ůś ¿Ƅ Ɠž ŕƍ¯ŠƊ ­Ã± Ɠƍà ÁŕŬƊƙ§ ½ÃƂţƅ ƓƈƅŕŸƅ§ ÁƜŷƙ§ ¦¯ŕŗƈà ­Ã± Ƒƅ¥ ¯ƊśŬƔ ÀÃŬ±ƈƅŕž
ÀÃŬ±ƈƅ§ Á¥ ¿ŗ žŕƍ±ƔŻÃ ůƊƄƅ§Ã ƓƊŕƈƅƗ§Ã ƓŬƊ±ſƅ§Ã ƓƄƔŠƆŗƅ§ ŶƔ±Ůśƅ§ ŕƎƊƈà ÀƅŕŸƅ§ Ɠž řƔ·§±ƂƈƔ¯ƅ§ ¿Ã¯ƅ§
ƛ ƓŬƊÃśƅ§ ÀÃŬ±ƈƅŕž .ªŕŸƔ±Ůśƅ§ Ƌ°ƍ Áƈ ¯Ɣ¯Ÿƅ§ Áƈ űŰŗƅ§ à ƓŸƈŬƅ§ ¿ŕŰśƜƅ řƔŕƈţà řƔ±±ţś ±ŝƄ£ ƓŬƊÃśƅ§
§°ƍ Áƈ ªŕŗÃƂŷ řƔ·§±ƂƈƔ¯ƅ§ Á§¯Ɔŗƅ§ ¿Ì Š Ɠž řƆŝŕƈƈƅ§ ªŕŸƔ±Ůśƅ§ ÁƈŲśś ŕƈƊƔŗ řƔ±ţƆƅ řŗƅŕŬ řŗÃƂŷ řƔ£ ÁƈŲśƔ

37

(2010) űŠƈƅ§Ã (ŢƂƊƈ 1986) ƓŬƊ±ſƅ§Ã (2010-2003) ƓƄƔŠƆŗƅ§ ŶƔ±Ůśƅ§ Ɠž ¿ŕţƅ§ ŕƈƄ ¼ƊŰƅ§
.±Ƅ°ƅ§ ¿ƔŗŬ ƑƆŷ (2010-1998) űŕżƆŗƅ§Ã
¯ƎŮƈƅ§ ƑƆŷ řƔŷÃƊ řƔ·§±ƂƈƔ¯ řƆƂƊ «§¯ţ¥ Ɠž řƈƍŕŬƈƅ§ řƔżŗ řžŕŲ¥ ÀƔ¯Ƃśƅ řƅÃŕţƈ ÀÃŬ±ƈƅ§ §°ƍ ¿ŝƈƔÃ
¯ÃŮƊƈƅ§ Ɠ·§±ƂƈƔ¯ƅ§ ¡ŕƊŗƅ§ ²œŕƄ± Áƈ ©²ƔƄ± ƌƆŸŠÃ ƌśƔ¯¯ŸśÃ ƌŷÃƊśÃ ƌś¯ÃŠ ÀƔŷ¯śÃ űŰŗƅ§Ã ƓŸƈŬƅ§ ƓƈƜŷƙ§
Ɠ·§±ƂƈƔ¯ƅ§ ¡ŕƊŗƅ§ řƔƆƈŷ ¨ƊŠƔ «Ɣţŗ ƌƔŷÃŗà ƌƁðŗ Ŷſś±Ɣà ŕŸƈśŬƈ ã ÁŕƄ §¯ƍŕŮƈ ƓƂƆśƈƅ§ ¡ŕƄ° À±śţƔ «Ɣţŗ
řƔŕŷ¯ƅ§Ã ŢƔ¯ƈƅ§Ã ¡ƛÃƅ§ řƔƆƂŷ Áƈ űŰŗƅ§Ã ƓŸƈŬƅ§ ƓƈƜŷƙ§ ¯ƎŮƈƅ§ µƔƆŦśŗ ¿Ůſƅ§Ã ¨Ɣ±Ŧśƅ§ ±·ŕŦƈ řƄœŕŮƅ§
¯Ɗŷ Áƈŝƅ§ ¹Ãž¯ƈƅ§ ½§²ś±ƛ§Ã ¶Ÿŗƅ§ ¯Ɗŷ řƔƈƜŷƙ§ "řŠ·Ɔŗƅ§" ªŕƔƄÃƆŬ Áƈ ¾ƅ°Ƅà ¡ŕŠƎƅ§Ã ƌƔÃŮśƅ§ ã řŠſƅ§
.±Ŧƕ§ ¶Ÿŗƅ§

Áï ¿¸Ɣà Á²§Ãśƈà ±ţ ů¯Ÿś ¯ƎŮƈ ¡ŕŬ±ƙà ¿ÃŗƂƈ ±ƔŻ ƓƊÃƊŕƁ º§±ſƅ ¯ţ ŶŲÃƅ ÀÃŬ±ƈƅ§ §°ƍ ¡ŕŠ ¯Ƃž
ƑƆŷ řŰƔ±ţƅ§ ÄÃƂƅ§ ŶƔƈŠ ÁŐž ¾ƅ°ƅ .ƌƂƔ±· ³ƈƆśƔ ¿§² ŕƈ ¯ƎŮƈ Ɠž ±Ɣ÷ś Ƒƅ¥ řŠŕţ Ɠž Ƒƅã řƊŗƅ ¾Ů
ã ÁÃƊŕƁƜƅ§ řƔŸŲà Áƈ ¬Ã±Ŧƅ§ Ƌ੶§ Ɠž Ŷž¯Ɔƅ ©Ãŷ¯ƈ ³ŕŬţƅ§ ¿ŕŠƈƅ§ §°ƍ Ɠž Ɠ·§±ƂƈƔ¯ƅ§ ¿ŕƂśƊƛ§ ­ŕŠƊ¥
Ɠž ªŕŬŬ¤ƈƅ§ ¯¯Ǝś Ɠśƅ§Ã řƔ·§±ƂƈƔ¯ƅ§ ¡§¯ŷ£ ƛ¥ ŕƎƊƈ ¯ƔſśŬƔ Áƅ Ɠśƅ§ řŝñÃƈƅ§ řƔ±Š²ƅ§ ±·Ɨ§ Ɠž ¡ŕƂŗƅ§ řƔŸŲÃ
ªŕŬŬ¤ƈƅ§ Áƈà ÁƔƔſţŰƅ§ Áƈ §¯¯ŷ ©±ƔŦƗ§ ©±śſƅ§ Ɠž ªž¯ƎśŬ§ Ɠśƅ§ ŕƔŕŲƂƅ§ ¶Ÿŗ ¾ƅ° ²±ŗÊś ŕƈƄ žŕƎśƔƅƜƂśŬ§
.řŗÃśƄƈƅ§ ŕƈƄ řƔ±Űŗƅ§Ã řƔŸƈŬƅ§ řƔſţŰƅ§38

: ©œººººººƒŮººººřƃ¦
:» ŗ řœƔƎƅ§ ƓŰÃś
ÁƈŲś řżƔŰŗ ¯Ɣ¯Šƅ§ ±ÃśŬ¯ƅŕŗ ªŕƈÃƆŸƈƆƅ °ŕſƊƅ§ Ɠž ½ţƅ§Ã ÀƜŷƙ§Ã řžŕţŰƅ§Ã ±ƔŗŸśƅ§ řƔ±ţ ÁƔƈŲś ™
ª§¯ƍŕŸƈƅ§Ã ½Ɣŝ§ÃƈƆƅ ŕƂŗŕ·ƈ ŕƎƅ ¿ƈśţƈ ¯ƔƔƂś Å£ ¿ŸŠśÃ ŕƎƔƈţśÃ ƓƈƁ±ƅ§ ¿ŕŰśƙ§Ã ÀƜŷƙ§Ã ±ƔŗŸśƅ§ řƔ±ţ
.řƔ·§±ƂƈƔ¯ƅ§ řƈ¸ƊƗ§ Ɠž ŕƎŗ ¿ÃƈŸƈƅ§ řŬ±ŕƈƈƆƅà řƆŰƅ§ ª§° řƔƅïƅ§
.řƔ±ÃśŬ¯ řżŗŰ ƓƊñśƄƅƛ§Ã űŰŗƅ§Ã ƓŸƈŬƅ§ ¿ŕŰśƙ§Ã ÀƜŷƙ§ ¹ŕ·Ɓ Ɠž řƔƆƔ¯Ÿśƅ§ řœƔƎƅ§ ¡ŕ·ŷ¥ ™

:»ŗ ¾ƅ°Ã řƆƈŕƄ ©±ÃŰŗ ŕƈƎƆƔŸſśƅ 116à 115 ¯¯ŷ ÁƔƈÃŬ±ƈƆƅ řƔƂƔŗ·śƅ§ µÃŰƊƅ§ ¿ŕƈƄśŬŕŗ ¹§±Ŭƙ§ ™
řƁŕ·ŗƅ§ ¯ŕƊŬƙ řƆƂśŬƈƅ§ řƊŠƆƅ§ ÁƔÃƄśŗà ƓƊÃƊŕƂƅ§ ¹§¯Ɣƙ§ ÀƔ¸Ɗśŗ ÁƔƂƆŸśƈƅ§ ÁƔ±ƈƗ§ ±§¯Ű¥

o

.115 ¯¯ŷ ÀÃŬ±ƈƅ§ Áƈ 8 ¿Űſƅŕŗ ŕƎƔƆŷ µÃŰƊƈƅ§ ¼±śţƈƅ§ ƓſţŰƆƅ řƔƊ·Ãƅ§
µÃŰƊƈƅ§ űŰŗƅ§ ƓŸƈŬƅ§ ¿ŕŰśƜƅ řƆƂśŬƈƅ§ řœƔƎƅ§ ¡ŕŲŷ£ řƔƈŬśŗ ½ƆŸśƈƅ§ ±ƈƗ§ ±§¯Ű¥

o

.116 ¯¯ŷ ÀÃŬ±ƈƅ§ Áƈ 7 ¿Űſƅŕŗ ŕƎƔƆŷ
·ŕƂƊƅ§ ¶ž řƔżŗ řƔ±§¯ƙ§ ½œŕŝÃƆƅ °ŕſƊƅŕŗ ½ƆŸśƈƅ§ 41 ¯¯ŷ ÀÃŬ±ƈƆƅ ƓƂƔŗ·śƅ§ µƊƅ§ ¿ŕƈƄśŬŕŗ ¹§±Ŭƙ§ ™
.ŕƎƅŕŠƈ ½ƔƔŲśÃ ª§¡ŕƊŝśŬƛ§ ½ƔƁ¯ś řŰŕŦà řƂƅŕŸƅ§
Ƒƅ¥ ¿ÃŰÃƅ§ ½ţ ÁŕƈŲà řƊƎƈƆƅ ÀƎśŬ±ŕƈƈ ¡ŕƊŝ£ ªŕ·ÃżŲƅ§ ƑśŮ Áƈ ÁƔƔſţŰƆƅ řƔƊÃƊŕƂƅ§ řƔŕƈţƅ§ ¿ƔŸſś ™
.ŕƎśƔŕƈţà ±ŗŦƅ§ ±¯ŕŰƈ

39

ΔϴϧϭήΘϜϟϹ΍ϭ ΔΑϮΘϜϤϟ΍ ΔϓΎΤμϟ΍ -ϲϧΎΜϟ΍ ΏΎΒϟ΍
Ɠž ¯§² (¿ÃƗ§ ¿Űſƅ§) řƈŠ ªŕƔ¯ţśÃ ªŕŗÃŸŰ Àŕƈ£ ŕƎŸŲà ¿ƔƂŝ «±¥ Áƈ řŗÃśƄƈƅ§ řžŕţŰƅ§ ƓƊŕŸś
řŗÃśƄƈƅ§ řžŕţŰƆƅ §¯Ɣ¯Ǝś ¿ŝƈś Á£ ÁƄƈƔ ŕƈ ±¯Ƃŗ Ɠśƅ§ řƔƈƁ±ƅ§ řžŕţŰƅ§ ²Ã±ŗà ƓŠÃƅÃƊƄśƅ§ ±Ã·śƅ§ ŕƎƂƔƈŸś
.(ƓƊŕŝƅ§ ¿Űſƅ§) řƔſţŰƅ§ ªŕŬŬ¤ƈƆƅ ©¯Ɣ¯Š ŕƁŕž¢ ¿ŝƈś Á£ ÁƄƈƔ ŕƎƊŐž
Ì ŕƎƊŷ ƜƔ¯ŗà řƔƁ±Ãƅ§

ΔΑϮΘϜϤϟ΍ ΔϓΎΤμϟ΍ ˰ ϝϭϷ΍ Ϟμϔϟ΍

ťƔ±ŕś 1860 řƔƆƔÊ 22 Ƒƅ¥ §¯Ɣ¯ţśÃ ±Ůŷ ŶŬŕśƅ§ Á±Ƃƅ§ Ƒƅ¥ ³ƊÃś Ɠž řŗÃśƄƈƅ§ řžŕţŰƅ§ ťƔ±ŕś ¯ÃŸƔ

¯Ÿŗ ¯ƔţÃƅ§ Ɠŗ±Ÿƅ§ ¯Ɔŗƅ§ ¾§°Ɗ¢ ³ƊÃś ªƊŕƄà ."ƓŬƊÃśƅ§ ¯œ§±ƅ§" řƔŗ±Ÿƅ§ řżƆƅŕŗ řƂ·ŕƊ řƔŬƊÃś ©¯Ɣ±Š ¿Ã£ ±Ã¯Ű
.řƔƁ±Ãƅ§ řžŕţŰƅ§ ƌƔž ª±Ǝ¸ Å°ƅ§ ±Űƈ
±ƔƍŕƈŠƅ§ ±Ɣ·ōś Ɠž ŕƈŬŕţ ±§ ï ƓŬƊ±ſƅ§ ±ŕƈŸśŬƛ§ ©±śž ¿ƜŦ ³ƊÃś Ɠž řŗÃśƄƈƅ§ řžŕţŰƅ§ ªŗŸƅ ¯ƁÃ
.¿ƜƂśŬƛ§ ¯Ÿŗ ¯Ɯŗƅŕŗ űÃƎƈŠƅ§ Àŕ¸Ɗƅ§ ťƔŬ±ś ƓžÃ řŝƔ¯ţƅ§ řƅïƅ§ ¡ŕƊŗ Ɠž ªƈƍŕŬ ŕƈƄ žŕƎśœŗŸśÃ

¼ƆśŦƈ Ŷƈ ŕƊƈ§²ś ±²Š à ¯ƈ
Ì ª§±śž " 1987 ±ŗƈžÃƊ Áƈ ŶŗŕŬƅ§ ±ƔƔżśŗ" ƓƈŬ ŕƈ ¿ŗƁ řŗÃśƄƈƅ§ řžŕţŰƅ§ ªž±ŷÃ
ƛ ¯Ǝŷ Ɠž ƓŲŕƈƅ§ Á±Ƃƅ§ Áƈ ªŕƊƔŸŬśƅ§ Áƈ řƔ§¯ŗ ªƆŦ¯ Àŝ .¯Ɯŗƅ§ ŕƎś¯ƎŮ Ɠśƅ§ řƔŷŕƈśŠƛ§Ã řƔŬŕƔŬƅ§ «§¯ţƗ§
¡§¯£ Áƈ ÀƎŸƊƈà ÁƔƔſţŰƅ§ ©±Űŕţƈà ¼ţŰƅ§ ƑƆŷ ½ƔƔŲśƅ§ ƌƔƆŷ ¨ƆŻ «Ɣ¯ţƅ§ ³ƊÃś ťƔ±ŕś Ɠž ƌƅ ½ŗŕŬ
řƔŸƔŗ
Ì řƔ·żś ÁƈÃ ÀƎƈŕƎƈ
Ì Ì·ƅ§ «±§ÃƄƅ§Ã ªŕƊƔŸŬśƅ§ Ɠž řƔŬŕŬƅ§ ªŕƈƄŕţƈƅ§ ±§±Ż ƑƆŷ řƈƎƈ
Ì «§¯ţ£ ©¯ŷ
³ƔƊƄƅ§ ƑƆŷ ¡§¯śŷƛ§Ã (2002 ÁƔƊ±ƁÃŗ ½Ɣ±ţà 2007 ±ŕƈÌ ŷ Áŗ řƅŕŗŬà 2003à 2000 ÀƅŕŬÃŗ ªŕƊŕŲƔž)
ƓƊƎƈƅ§ ÄÃśŬƈƅ§ ƑƆŷ ·ŕ·ţƊƛ§Ã ©¡§¯±ƅŕŗ ƛŕƈŠ¥ ©±śſƅ§ ¾Ɔś ªƈŬś§ ¯Ɓà .2006 ÁŕƈƔƆŬ «§¯ţ£Ã 2002 ůÃƎƔƅ§

¶Ÿŗ ¿ŗƁ Áƈ řœƔ±Šƅ§Ã ©¯ŕŠƅ§ ª§±¯ŕŗƈƅ§ ¶Ÿŗ ÀŻ± ƓŬŕƔŬƅ§ ÄÃśŬƈƅ§ ƑƆŷ ªŗƄƅ§Ã ½ƜżƊƛŕŗà ƓƁƜŦƗ§Ã
.ƓƆŷ Áŗ Àŕ¸Ɗ ƌŠƎśƊ§ Å°ƅ§ ƓŗƔ±Ŧśƅ§ ±ŕŬƈƅ§ §°Ǝƅ Å¯Űśƅ§ §ÃƅÃŕţ ÁƔ°ƅ§ ÁƔƆƂśŬƈƅ§ ÁƔƔſţŰƅ§
(¿Ãƛ§ ¹±ſƅ§)řƔƈÃƈŸƅ§ řžŕţŰƅ§ :Ɠƍ ¼ŕƊŰ£ řŝƜŝ Ƒƅ¥ ÀÃƔƅ§ ³ƊÃś Ɠž řŗÃśƄƈƅ§ řžŕţŰƅ§ ÀŬƂƊśÃ
.(«ƅŕŝƅ§ ¹±ſƅ§) řƔŗ²ţƅ§ řžŕţŰƅ§Ã (ƓƊŕŝƅ§ ¹±ſƅ§) řŰŕŦƅ§ řžŕţŰƅ§Ã

ΔϴϣϮϤόϟ΍ ΔϓΎΤμϟ΍ - ϝϭϷ΍ ωήϔϟ΍

ΔϋΎΒτϠϟ ΓΪϳΪΠϟ΍ Δϛήθϟ΍ : ΎϤϫ ΔΑϮΘϜϤϟ΍ ΔϓΎΤμϟ΍ ωΎτϗ ϲϓ ϦϴΘδγΆϣ ΎϴϟΎΣ ΔϴδϧϮΘϟ΍ ΔϟϭΪϟ΍ ϚϠΘϤΗ
."ΡΎΒμϟ΍ έ΍Ω"ϭ (ΐϴϨγ) ήθϨϟ΍ϭ ΔϓΎΤμϟ΍ϭ

43

(ΐϴϨγ) ήθϨϟ΍ϭ ΔϓΎΤμϟ΍ϭ ΔϋΎΒτϠϟ ΓΪϳΪΠϟ΍ Δϛήθϟ΍ ˰ ϰϟϭϷ΍ ΓήϘϔϟ΍
řƂ·ŕƊƅ§ "³§±ŗƛ" ƓśſƔţŰ ±¯Űś "³±§ ŗƛ ±§¯" ã (¨ƔƊŬ) ±ŮƊƅ§Ã řžŕţŰƅ§Ã řŷŕŗ·Ɔƅ ©¯Ɣ¯Šƅ§ řƄ±Ůƅ§
«Ɣţ řƔŬƊÃśƅ§ ¼ţŰƅ§ À¯Ɓ£ řƄ±Ůƅ§ Ƌ°ƍ ŕƍ±¯Űś Ɠśƅ§ "³§±ŗƛ" řſƔţŰ ¯ŸśÃ .řƔŗ±Ÿƅŕŗ "řžŕţŰƅ§"à řƔŬƊ±ſƅŕŗ
ŕƈ£ .1968 řƊŬ řƔŬƊÃśƅ§ řƅïƆƅ ŕƎśƔƄƆƈ ªƅ¢ Àŝ 1936 ³±ŕƈ Ɠž

31

Henri Smadja "ŕŠ¯ŕƈŬ űƊƍ" ŕƎŬŬ£

©¯Ɣ±Šŗ ŕƔſţŰ 45 ÀƎƊƔŗ Áƈ ŕƊÃŷ 488 ŕƔƅŕţ řƄ±Ůƅ§ ¿żŮśÃ
.1973 řƊŬ ƛ¥ ±ÃƊƅ§ ±ś ÀƆž "¨ƔƊŬ" řƄ±Ů
Ì
.321989 řƊŬ ª±¯Ű Ɠśƅ§ řžŕţŰƅ§ ©¯Ɣ±Šŗ ŕƔſţŰ 63à ³§±ŗƛ
ŶŠ§±śŗ ŧ ±ŕƊƔ¯ ¼ƅ£ 4283 ƌśƈƔƁ ªƜƈŕŸƈ ÀƁ± 2011 Äŕƈ 31 Ƒƅ§ ƓſƊ੠1 Áƈ řƄ±Ůƅ§ ªƂƂţÃ
ŕƈ Ãƍà ªƜƈŕŸƈƅ§ ÀƁ± Áƈ řœŕƈƅ§ Ɠž 60 ±ÃŠƗ§ ¿ŝƈśÃ .2010 řƊŬ Áƈ ©±śſƅ§ ³ſƊŗ řƊ±ŕƂƈ řœŕƈƅŕŗ 23 Ƌ±¯Ɓ
9 ¿Űŕž 19¨ ¼ţŰƅ§ Áƈ ŕƎśŕŸƔŗƈ Ɠž ŕŲŕſŦƊ§ ªƆŠŬ ŕƈƄ

.33řƔƅŕƈ ªŕŗÃŸŰ Ƒƅ¥ řƄ±Ůƅ§ ¶±ŸƔ

řœŕƈƅŕŗ 2 ¿Űŕž 67¿ŗŕƂƈ ¿ƔŦ§¯ƈƅ§ ¹ÃƈŠƈ Áƈ řœŕƈƅŕŗ 27 ÄÃŬ ¿ŝƈś ƛ ªŕŸƔŗƈƅ§ ¿ƔŦ§¯ƈ" Á£ ŕƈƆŷ

.řœŕƈƅŕŗ

34

."±Ɣżƅ§ ©¯œŕſƅ řŬŬ¤ƈƅ§ ŕƎŗ ÀÃƂś Ɠśƅ§ ±ŮƊƅ§Ã řŷŕŗ·ƅ§ ªŕƈ¯Ŧƅ řœŕƈƅŕŗ 6 ¿Űŕž 5 à ±ŕƎŮƚƅ

35

ŕƎśſƆƄ Ɠ·żś ƛ ¡ŕž±ţƅ§ ¶Ÿŗƅ ©¯Ɣƍ² ±ŕŸŬōŗ ªŕƈ¯Ŧ ±žÃś ªƊŕƄ "¨ƔƊŬ" řŬŬ¤ƈ Á£ Ƒƅ¥ ±Ɣ±ŕƂś ±ƔŮśÃ
řſƆƄ Á£ ÁƔţ Ɠž řŦŬƊ ¿Ƅƅ ÀƔƆƈ 100 ¿ŗŕƂƈŗ ÀśƔ ÁŕƄ Å°ƅ§ "¨±Ÿƅ§ ©¯Ɣ±Š" Ŷŗ· ±§±Ż ƑƆŷ ř·ƆŬƅ§ Áƈ ¨Ɔ·ŗ

"¨ƔƊŬ" řŬŬ¤ƈ ŕƎśƆƈţś řŦŬƊ ¿Ƅƅ ÀƔƆƈ 61»ŗ ©±ŕŬŦ ¿ŝƈƔ ŕƈ Ãƍà .©¯ţ§Ãƅ§ řŦŬƊƆƅ ÀƔƆƈ 161»ŗ ±¯Ƃś řŷŕŗ·ƅ§
Á£ Å£ ©±Ãŝƅ§ ¯Ÿŗ ³ƊÃś Áƈ ©¯Ɣ±Šƅ§ ¡ŕſśŦ§ ťƔ±ŕś Ƒśţ 1999 Áƈ

36

¨±Ÿƅ§ ©¯Ɣ±Š ÁƔŗà ŕƎƊƔŗ ¯Ƃŷ ƑŲśƂƈŗ

.řƊŬ 12 Ɠƅ§Ãţ ©±ŕŬŦƅ§ ¾Ɔś ªƆƈţś "¨ƔƊŬ" řƄ±Ů
ƓŬƊÃśƅ§ ƓſţŰƅ§ Åç±Ůŗƅ§ ½±ŕ· ŕƎŗţŕŰƅ "Solidarité "řƆŠƈ řŷŕŗ· ƑƅÃśś "¨ƔƊŬ" řƄ±Ů ªƊŕƄ ŕƈƄ
řŬŕœ± Áƈ ªŕƈƔƆŸś ƑƆŷ ¡ŕƊŗ à ƓŠ±ŕŦƅ§ ¿ŕŰśƛ§ řƅŕƄà Áƈ ¨Ɔ·ŗ ¾ƅ°Ã Àŕ¸Ɗƅ§ Áƈ ¨Ɣ±Ƃƅ§Ã ŕŬƊ±ž Ɠž ÀƔƂƈƅ§
(µŕŦƅ§ űŰŗƅ§Ã ƓŸƈŬƅ§ ÀƜŷƙŕŗ ½ƆŸśƈƅ§ ¿Űſƅ§ ±¸Ɗ§) 37řƔ±ÃƎƈŠƅ§

.(1974-1897) ƓŬƊÃś ůÃƎƔ řƈŕŷ ¿ŕżŮ£ ¿ÃŕƂƈà ¨Ɣŗ· ŕŠ¯ŕƈŬ űƊƍ31

.2011±ŗƈŬƔ¯ Ɠž "¨ƔƊŬ" řŬŬ¤ƈƅ řƈŕŸƅ§ ©±§¯ƙ§ Áƈ řœƔƎƅ§ ŕƎƔƆŷ ªƆŰţś ½œŕŝÃ

.Ɠƅŕƈƅ§ ŕƎƊ²§Ãś ¿ƜśŦ§ Ƒƅ¥ řŬŬ¤ƈƅ§ ¶±Ÿśś ƛ Ƒśţ ƑŰƁ£ ¯ţƄ ªƜƈŕŸƈƅ§ ÀƁ± Áƈ řœŕƈƅŕŗ 35 ±ÃŠƗ§ řŗŬƊ įŸśśƛ Á£ ¨ŠƔ
.2011±ŗƈŬƔ¯ Ɠž "¨ƔƊŬ" řŬŬ¤ƈƅ řƈŕŸƅ§ ©±§¯ƙ§ Áƈ řœƔƎƅ§ ŕƎƔƆŷ ªƆŰţś ½œŕŝÃ

(2012 ³±ŕƈ ) řƔƅŕŰśƛ§Ã řƔƈƜŷƙ§ ª§±ŕŮśŬƜƅ ±ŕŠƊƅ§ ¨śƄƈ ŕƍ§±Š£ ½ƔƁ¯ś řŬ§±¯ƅ ƓƅÃƗ§ ±Ɣ±Ƃśƅ§ µŦƆƈ

"řƔƈƅŕŸƅ§ ¨±Ÿƅ§" ©¯Ɣ±Š ©±§¯¥ ³ƆŠƈ ³Ɣœ±Ã ÁƔ¯ƅ§²ŷ Áŗ ¯ƈţƈ "¨ƔƊŬ" řŬŬ¤ƈƅ ÀŕŸƅ§ ±Ɣ¯ƈƅ§ ³Ɣœ±ƅ§ ÁƔŗ 1999 ±ŗƈśŗŬ 20 Ɠž ©ŕŲƈƈƅ§ řƔƁŕſśƛ§ µƊ

32
33
34
35
36

ƓƊÃƎƅ§ ÁƔţƅŕŰƅ§ ¯ƈţ£
169à 168 µ ž2011 ±ŗÃśƄ£ Ɠž ±¯ŕŰƅ§ ©Ãٱƅ§Ã ¯ŕŬſƅ§ ¿Ãţ ½œŕƂţƅ§ ƓŰƂśƅ řƔƊ·Ãƅ§ řƊŠƆƅ§ ±Ɣ±Ƃś ±¸Ɗ§

44

37


Aperçu du document INRIC Rapport final.pdf - page 1/370
 
INRIC Rapport final.pdf - page 2/370
INRIC Rapport final.pdf - page 3/370
INRIC Rapport final.pdf - page 4/370
INRIC Rapport final.pdf - page 5/370
INRIC Rapport final.pdf - page 6/370
 
Télécharger le fichier (PDF)


INRIC Rapport final.pdf (PDF, 57.4 Mo)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIPDocuments similaires


rapport upr lgbt
avis coordinateur trice mednet regueb
ch2
parisiens musulmans 20120725
smartdev prix jeune innovateur
01152015 fiw 2015 final

Sur le même sujet..