BOLETIN CERO .pdfNom original: BOLETIN CERO.pdfAuteur: M Amapro Canet Langa

Ce document au format PDF 1.4 a été généré par Writer / OpenOffice.org 3.1, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 09/05/2012 à 00:25, depuis l'adresse IP 176.100.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 1185 fois.
Taille du document: 231 Ko (14 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


CIPFP
CONSELLERIA D’EDUCACIÓ

MISERICÒRDIA
V

A

L

È

N

C

I

A

CICLES FORMATIUS A DISTÀNCIA:
ADMINISTRACIÓ I FINANCES
Presentació Curs 2011/12
Volem aprofitar aquest butlletí per a
donar-te
la
benvinguda
com
alumne/a del Centre Integrat Públic
de
Formació
Professional
Misericòrdia
on
s’imparteixen
ensenyaments
de
formació
professional tant en la modalitat
presencial com a distància.
El contingut del present butlletí
tracta de proporcionar tota la
informació
necessària
per
tal
d’orientar i resoldre els dubtes més
habituals d’aquells alumnes que
s’han matriculat en els cicles
formatius en la modalitat a
distància. També es podrà trobar
més informació a la nostra pàgina
web: http://www.ifps27.net.

CIPFP Misericòrdia
C/ Casa de la misericòrdia, 34
46014 València
Tel: 963 59 40 88
Cicle Admi.i Fina.extensió 221

1

Índex
Jornades d’acollida
Calendari escolar 11/12
Acció tutorial
1.1. Tutories Col·lectives
(TC)
1.2. Tutories Individuals
(TI)
1.3. Tutories d’Alumnes
(TA)
1.4. Llibres i guies
1.5. Calendari/horari
exàmens
Inici de curs: a partir del 3
d’octubre de 2011.
Les jornades d’acollida es realitzaran
segons el següent calendari:
Grup
AD1A
AD1B
AD2A

Dia
06/10
06/10
03/10

Hora
15:50
15:50
17:30

Aula
2.10
2.12
2.09

.

ATENCIÓ TUTORIAL

Tutories d’Alumnes (TA)
Tindran com a finalitat promoure i
desenvolupar accions de caràcter
orientador, formatiu i dinamitzador
que conduïsquen a una major
eficàcia i eficiència dels processos
d’aprenentatge per a l’adquisició de
les capacitats terminals dels mòduls
corresponents a cada Cicle Formatiu.
Tutories Col·lectives (TC)
Es tracta de sessions de recolzament
tutorial col·lectiu. En elles es
desenvoluparan
els
objectius,
s’informarà sobre els continguts i el
pla de treball del curs, així com les
activitats que els alumnes han de
desenvolupar.
Tutories Individuals (TI)
A través de la tutoria individual el
professorat farà un seguiment
individualitzat
del
procés
d’aprenentatge
de
l’alumnat,
l’orientarà i es tractaran aquells
aspectes que puga plantejar cada
alumne respecte al seu procés
educatiu i d’auto
aprenentatge,
tant
de
forma
presencial com telefònica o per
correspondència, ja siga postal o
telemàtica.

2

Durant
el
curs
els
alumnes
disposaran d’una professora-tutora o
d’un professor-tutor per tal de:
- Informar del funcionament del
Centre.
- Resoldre dubtes.
- Orientar i avaluar el procés
d’aprenentatge dels alumnes.
A més, es disposa d’un equip de
professorat per tal d’atendre a
l’alumnat en cada mòdul.

La comunicació que mantindràs
amb la persona que et tutoritze
resulta imprescindible per a un
bon aprofitament del curs.
La formació semipresencial o a
distància és un model obert en el
qual l’alumnat marca el seu ritme
d’aprenentatge segons les seues
necessitats
i
disponibilitat,
i
l’assistència a les tutories tindrà
caràcter voluntari, sense perjudici del
caràcter presencial amb un límit
màxim del 10% de l’horari del mòdul
per a la tutoria col·lectiva.
S’establirà com a mínim una tutoria
col·lectiva i presencial setmanalment
amb caràcter general, per tal
d’atendre
al
grup
d’alumnes
matriculats
en
cada
mòdul
professional, i de possibilitar el
desenvolupament
d’aquelles
capacitats
terminals
que
requerisquen la intervenció directa
del professor.
Aquestes tutories estaran orientades
al desenvolupament dels aspectes
que presenten una major dificultat
dins de cada mòdul i segons el que
indique el professorat corresponent.

Així mateix, s’establiran tutories
individuals no presencials que
permeten
atendre
l’orientació
personal de l’alumnat i el suport
acadèmic
que
possibiliten
el
desenvolupament de determinades

3

capacitats terminals per mitjà de
l’auto-aprenentatge. Aquesta tutoria
es realitzarà preferentment de forma
telemàtica en línia, encara que
també podrà ser presencial o
telefònica.

TUTORIES COL·LECTIVES (TC). CFGS ADMINISTRACIÓ I FINANCES.
L’horari setmanal reservat per a les tutories col·lectives distribuïdes per mòduls i
professors es el següent:
GRUP 1 A
PRIMER

DLL

DM

DC

DJ

GRUP 1 B
DV

DLL

DC

DJ

DV

GA
2.08

8:00-8:50
IT
2.12

8:50-9:40
9:40-10:30

DM

IT
2.04

GF
2.09

GA
2.08

RH
2.08

11:00-11:50
RH
2.08

11:50-12:40
12:40-13:30
13:30-14:20

CF
2.08

CF
2.08

GF
2.08

15:00-15:50
15:50-16:40

GA
2.08
IT
2.04

16:40-17:30

CF
2.11

17:30-18:20
18:40-19:25

GF
2.08

GA
2.08
RH
2.01

19:25-20:10

GF
2.11

RH
2.08

IT
2.12
CF
2.08

20:10-20:55
20:55-21:40

SEGON

DLL

DM

DC

DJ

DV

PS
2.01

8:00-8:50

NOMENCLATURA PRIMER CURS
IT: Aplicacions informàtiques i operatòria de teclats.

8:50-9:40
GC
1.08

9:40-10:30
11:00-11:50
11:50-12:40

PE
2.08

AP
2.08

FOL
2.08

AU
2.08

GA: Gestió d’aprovisionament.
GF: Gestió Financera.

13:30-14:20
PS
2.08

NOMENCLATURA SEGÓN CURS
GC
2.08

15:50-16:40

GC: Gestió comercial

FOL
2.08

16:40-17:30
17:30-18:20

PE
2.08

AP
2.01

20:10-20:55
20:55-21:40

PE: Projecte empresarial
PS: Productes i serveis financers i d’assegurances.
AP: Administració pública.

18:40-19:25
19:25-20:10

GA: Gestió dàprovisionament.
RH: Recursos humans.

12:40-13:30

15:00-15:50

CF: Comptabilitat i fiscalitat.

AU
2.08

FOL: Formació i orientació laboral
AU: Auditoria.

1.2 TUTORIES INDIVIDUALS (TI) CFGS ADMINISTRACIÓ I
FINANCES
Cada setmana teniu l’oportunitat de sol·licitar tutories individuals per tal de aclarir
dubtes de
caràcter particular. Aquestes tutories poden ser presencials (és
convenient demanar hora prèviament ja que ets pots trobar en que el professors té
que atendre a altres companys) o telemàtiques.
L’horari presencial es el següent:
PROFESSORAT / GRUP 1º A

MÒDUL

DILLUNS

DIMARTS

Mª Dolores Ferrando Boscá
cipfpm.afd.dferrando@gmail.com

GA

15:00 a 15:50

11:00 a 11:50

Amparo Canet Langa
cipfpm.afd.amparocanet@gmail.com

GF

19:25 a 20:55

13:30 a 14:20

Jorge Mestre Zafón
cipfpm.afd.rehu@gmail.com

RH

José Luis Fortea Ramírez
cipfpm.afdb.cofi@gmail.com

CF

Mª José Fernández Hidalgo
cipfpm.afd.aiot@gmail.com
PROFESSORAT / GRUP 1º B

11:00 a 11:50

IT

18:40 a 19:25

15:50 a 16:40

MÒDUL DILLUNS

DIMARTS

GA

Eduardo García Ramírez
afd.eduardogarcia@gmail.com

GF

Jorge Mestre Zafón
cipfpm.afd.rehu@gmail.com

RH

Mª José Fernández Hidalgo
cipfpm.afd.aiot@gmail.com

IT

José Luis Fortea Ramírez
cipfpm.afdb.cofi@gmail.com

CF

11:50 a 12:40

20:55 a 21:40

MÓDUL

DILLUNS

DIMARTS

16:40 a 17:30

8:50 a 9:40
DIMECRES

15:00 a 16:40
DIJOUS

8:00 a 9:40
DIVENDRES

08:50 a 9:40
15:50 a 16:40
11:00 a 11:50 19:25 a 20:10
15:00 a 15:50 08:00 a 08:50 16:40 a 18:20

DIMECRES

DIJOUS

16:40 a 17:30

9:40 a 10:30

Mariano García Perea
cipfpm.afd.ap@gmail.com

AP

18:40 a 19:25

11:00 a 12:40

Mariano García Perea
cipfpm.afd.psfs@gmail.com

PS

15:50 a 17:30

8:50 a 9:40

Amparo Canet Langa
cipfpm.afd.amparocanet@gmail.com

AU

Jorge Mestre Zafón
cipfpm.afd.proemp@gmail.com

PE

Ana Múñoz Benlloch
cipfpm.afd.fol@gmail.com

FOL

11:00 a 11:50
8:50 a 10:30

IT: Aplicacions informàtiques i operatòria de teclats.
CF: Comptabilitat i fiscalitat.

9:40 a 11:50

19:25 a 20:10 13:30 a 14:20

GC

RH: Recursos humans.
GF: Gestió Financera.

DIVENDRES

18:40 a 19:25 11:50 a 13:30

Alfredo Pachés García
cipfpm.afd.gsa@gmail.com

GA: Gestió d’aprovisionament.

DIJOUS

15:50 a 16:40 12:40 a 13:30

Mª Dolores Ferrando Boscá
cipfpm.afd.dferrando@gmail.com

PROFESSORAT / SEGÓN CURS

DIMECRES

DIVENDRES

18:40 a 19:25
19:25 a 20:55

GC: Gestió comercial
PE: Projecte empresarial
PS: Productes i serveis financers i
d’assegurances.
AP: Administració pública.
FOL: Formació i orientació laboral
AU: Auditoria.

15:50 a 16:40

L’alumnat deurà d’obrir-se un compte de correu de gmail per a us exclusiu en
les comunicacions amb els tutors. El format deurà ser:
cipfpm.afdgrup.”nomicognom”@gmail.com
Consulteu prèviament a obrir el compte de correu el grup al que esteu inscrits. Per
exemple:
cipfpm.afda.raulgarcia@gmail.com
cipfpm.afdb.mariahernandez@gmail.com
1.3 TUTORIES D’ALUMNES (TA)
El alumnat disposa d’un tutor o d’una tutora que l’atén personalment per tal de:
- Donar informació.
- Planificar el treball.
- Orientar i assessorar en els processos d’aprenentatge i atendre dificultats.
L’horari de tutoria es el següent
GRUP

TUTOR/A

Administració i
finances. 1er A

M. Dolores Ferrando

Administració i
finances. 1er B

Administració i
finances 2n

cipfpm.afd.dferrando@gmail.com
Jorge Mestre Zafón
cipfpm.afdb.tut@gmail.com
Amparo Canet
cipfpm.afd.amparocanet@gmail.com

DLL

DM

DMC

DJ

11:50 a
12:40
Aula 1.08
09:40 a
10:30
Aula 1.08
17:30 a
18:20
Aula
2.08

DEPARTAMENT D’ORIENTACIÓ.
També està a la vostra disposició pel que fa a ajudes en tècniques d’estudi,
planificació, futur professional, etc.
ORIENTADORA: Pilar Pérez.
pilar.perez.orientacion@gmail.com

DV

Horari d’atenció a l’alumnat:
- Dilluns:

Matí a de les 9:40h a13:30h.

- Dimarts: Vesprada de les 16:30h a 19:50.
- Dimecres: Matí de les 9:40h a 13:30h.
- Dijous:

Vesprada de les 17:15h a 19:00 h.

1.4. LLIBRES I GUIES.
CICLE DE GRAU SUPERIOR ADMINISTRACIÓ I FINANCES
MÒDUL

EDITORIAL

DENOMINACIÓ
Gestión de Aprovisionamiento

Gestió d’aprovisionament.

PARANINFO

Autora Mª Jose Escudero
3ª Edición ISBN: 978-84-9732-725-8

Gestió Financera. (Grupo B)
(Eduardo García)

PalomeroDelgado

Gestión financiera – Teoría y 800
ejercicios
Concepción Delgado-Juan Palomero
ISBN: 84-87854-23-0

Gestió Financera. (Grupo A)
(Amparo Canet)

Gestión Financiera
PARANINFO

Gabriel Escribano Ruíz
Edición 2011 ISBN 978-84-9732-866-1
Recursos humanos

Recursos humans.

MC GRAW HILL

V. del Valle ; Ed. 2011
ISBN: 844817903X
Contabilidad y fiscalidad

Comptabilitat i fiscalitat.

MC GRAW HILL

Francisco Manuel Pinilla/ Ana Gil
ISBN 84-481-7447-X

Aplicacions informàtiques i operatória de
teclats.
Gestió Comercial i servei d´atenció al
client.

Apuntes y reprografia.

MC GRAW HILL

Gestión comercial y servicio de atención
al cliente.
Ricardo José Martínez y Jesús Pérez
ISBN: 84-481-4685-9
Administración pública

Administració Pública.

MC GRAW HILL

Miguel Jiménez
ISBN: 84-481-7905-6

Productes i serveis financers i d’assegurances.

MC GRAW HILL

Productos y servicios financieros y de
seguros
Vicente del Valle / Jesús Izarra
ISBN: 84-481-4687-5
Auditoría. Un enfoque práctico.

Auditoria.

PARANINFO

Alberto de la Peña Gutierrez
Primera edición 2011
ISBN 978-84-9732-667-4
Proyecto empresarial

Projecte empresarial.

MC GRAW HILL

Formació i orientació laboral.

SANTILLANA

F. M. Pinilla, J. I. Martínez, J. C.
Sangüesa
ISBN: 84-481-5697-8
Formación y Orientación Laboral, GS.
ISBN: 978-84-294-8677-3

CALENDARI PER QUINZENES DE PRIMER CURS AFD.

L
3
10
17
24
31

OCTUBRE
M M J V S
1
4 5 6 7 8
11 12 13 14 15
18 19 20 21 22
25 26 27 28 29

L M
5
12
19
26

6
13
20
27

DECEMBRE
M J V
1 2
7 8 9
14 15 16
21 22 23
28 29 30

FEBRER
L M M J V
1 2 3
6 7 8 9 10
13 14 15 16 17
20 21 22 23 24
27 28 29
ABRIL
L M M J V
2
9
16
23
30

3
10
17
24

L M
4
11
18
25

5
12
19
26

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

JUNY
M J V
1
6 7 8
13 14 15
20 21 22
27 28 29

D QUINZENA
2
9
Q1
16
Q1
23
Q2
30
Q2
Q3

S
3
10
17
24
31

D QUINZENA
4
Q5
11
Q5
18
Q6
25
Q6

S
4
11
18
25

D QUINZENA
5
Ex1av
12
Q8
19
Q8
26
Q9
Q9

S D QUINZENA
1
7 8
Q12
14 15
Q12
21 22
Q12
28 29
Q13
Q13

S
2
9
16
23
30

D QUINZENA
3
10
REPÀS
17
FINALS
24

EXÀMENS DE SETEMBRE DEL 3 AL 7

L
7
14
21
28

NOVEMBRE
M M J V S
1 2 3 4 5
8 9 10 11 12
15 16 17 18 19
22 23 24 25 26
29 30

GENER
L M M J V
2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

6
13
20
27

MARÇ
M J V
1 2
7 8 9
14 15 16
21 22 23
28 29 30

L M
1
7 8
14 15
21 22
28 29

MAIG
M J V
2 3 4
9 10 11
16 17 18
23 24 25
30 31

L M
5
12
19
26

D QUINZENA
6
Q3
13
Q3
20
Q4
27
Q4
Q5

S D QUINZENA
1
7 8
14 15
Q7
21 22
Q7
28 29
REPÀS
Ex1av

S
3
10
17
24
31

D QUINZENA
4
Q9
11
Q10
18
Q10
25
Q11
Q11

S
5
12
19
26

D QUINZENA
6
Q13
13
Q14
20
Q14
27
REPÀS
Ex2av

FESTES LABORALS
FESTES/DESCANS ENSENYAMENT
SETMANA DE REPÀS
ExAv/ EXÉMENS EVALUACIÓ
EXÀMENS FINALS

CALENDARI PER QUINZENES DE SEGON CURS AFD.
L
3
10
17
24
31

OCTUBRE
M M J V S
1
4 5 6 7 8
11 12 13 14 15
18 19 20 21 22
25 26 27 28 29

L M
5
12
19
26

6
13
20
27

DECEMBRE
M J V
1 2
7 8 9
14 15 16
21 22 23
28 29 30

FEBRER
L M M J V
1 2 3
6 7 8 9 10
13 14 15 16 17
20 21 22 23 24
27 28 29
ABRIL
L M M J V
2
9
16
23
30

3
10
17
24

L M
4
11
18
25

5
12
19
26

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

JUNY
M J V
1
6 7 8
13 14 15
20 21 22
27 28 29

D QUINZENA
2
9
Q1
16
Q1
23
Q2
30
Q2
Q3

S
3
10
17
24
31

D QUINZENA
4
Q5
11 Res. dubtes
18 1a. Aval.
25
Q6

S
4
11
18
25

D QUINZENA
5
Q8
12
Q8
19
Q9
26 Res.dubtes
2ª Aval.

S D
1
7 8
14 15
21 22
28 29

S
2
9
16
23
30

QUINZENA

D QUINZENA
3
10
17
24

L
7
14
21
28

NOVEMBRE
M M J V S
1 2 3 4 5
8 9 10 11 12
15 16 17 18 19
22 23 24 25 26
29 30

GENER
L M M J V
2
9
16
23
30

L
5
12
19
26
L
7
14
21
28

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

MARÇ
M M J V
1 2
6 7 8 9
13 14 15 16
20 21 22 23
27 28 29 30
M
1
8
15
22
29

MAIG
M J V
2 3 4
9 10 11
16 17 18
23 24 25
30 31

D QUINZENA
6
Q3
13
Q3
20
Q4
27
Q4
Q5

S D QUINZENA
1
7 8
14 15
Q6
21 22
Q7
28 29
Q7
Q8

S
3
10
17
24
31

D QUINZENA
4 2na. Aval.
11 Res. dubtes
18 Ex. finals
25
FCTs

S
5
12
19
26

D QUINZENA
6
13
20
27 Conv. extr.

FESTES LABORALS
FESTES/DESCANS ENSENYAMENT
RESOLUCIÓ DE DUBTES
ExAv/ EXÉMENS AVALUACIÓ
EXÀMENS FINALS: Convocatòries ordinària i
extraordinària

1.5. CALENDARI I HORARIS DELS EXÀMENS D’AVALUACIÓ. AFD1er
1ª avaluació
2ª avaluació

Dilluns
30 gener
28 de maig
Mòdul
Aula

Dimarts
31 gener
29 de maig
Mòdul
Aula

Dimecres
1 febrer
30 de maig
Mòdul
Aula

Dijous
2 febrer
31 de maig
Mòdul
Aula

8:00-8:50

ITB

2.12

GAA/B

2.08

8:50-9:40

ITB

2.12

GAA/B

2.08

GFA/B

2.08

9:40-10:30

ITA

2.12

GAA/B

2.08

GFA/B

2.08

RHA/B

2.08

11:00-11:50

ITA

2.12

GFA/B

2.08

RHA/B

2.08

11:50-12:40

CFA/B

2.08

12:40-13:30

CFA/B

2.08

13:30-14:20

CFA/B

2.08

15:00-15:50

GAA/B

2.08

15:50-16:40

GAA/B

2.08

GFA/B

2.11

16:40-17:30

GAA/B

2.08

GFA/B

2.11

RHA/B

17:30-18:20

GFA/B

2.11

RHA/B

18:40-19:25

CFA/B

2.08

19:25-20:10

CFA/B

2.08

20:10-20:55

CFA/B

2.08

ITA

2.12

ITA

2.12

2.08

ITB

2.12

2.08

ITB

2.12

20:55-21:40

AFD2n
1ª avaluació
2ª avaluació

Dilluns
12 desembre.
27-febrer
Mòdul
Aula

Dimarts
13 desembre.
28-febrer
Mòdul
Aula

8:00-8:50

Dimecres
14 desembre
29-febrer
Mòdul
Aula
PS

2.08

Dijous
15-desembre
1-març
Mòdul
Aula

8:50-9:40

FOL

SUM

PS

2.08

9:40-10:30

FOL

SUM

AP

2.08

GC

2.08

11:00-11:50

PE

2.08

AUD

2.08

AP

2.08

GC

2.08

11:50-12:40

PE

2.08

AUD

2.08

15:00-15:50

PS

2.08

FOL

SUM

15:50-16:40

PS

2.08

FOL

SUM

GC

2.08

16:40-17:30

AP

2.08

PE

2.08

GC

2.08

17:30-18:20

AP

2.08

PE

2.08

AUD

2.08

AUD

2.08

12:40-13:30
13:30-14:20

18:40-19:25
19:25-20:10
20:10-20:55
20:55-21:40

1.5 CALENDARI I HORARI DELS EXÀMENS FINALS ORDINARIS I
EXTRAORDINARIS
PRIMER CURS
EXÀMENS FINALS
ADMINISTRACIÓ I FINANCES AFD1er
Dilluns
11 juny
Mòdul
Aula

Dimarts
12 juny
Mòdul
Aula

15:00-15:50

GAA/B

2.08

ITA/B

2.12

15:50-16:40

GAA/B

2.08

ITA/B

2.12

RHA/B

2.08

16:40-17:30

GAA/B

2.08

ITA/B

2.12

RHA/B

2.08

JUNY

Dimecres
13 juny
Mòdul
Aula

17:30-18:20

Dijous
14 juny
Mòdul
Aula

GFA/B

2.08

18:40-19:25

CFA/B

2.08

GFA/B

2.08

19:25-20:10

CFA/B

2.08

GFA/B

2.08

20:10-20:55

CFA/B

2.08

20:55-21:40

EXÀMENS SETEMBRE
ADMINISTRACIÓ I FINANCES AFD1er.
Dilluns
3 setembre
Mòdul
Aula

Dimarts
4 setembre
Mòdul
Aula

Dimecres
5 setembre
Mòdul
Aula

Dijous
6 setembre
Mòdul
Aula

8:50-9:40

RHA/B

2.08

GAA/B

2.08

GFA/B

2.08

ITA/B

2.12

9:40-10:30

RHA/B

2.08

GAA/B

2.08

GFA/B

2.08

ITA/B

2.12

GAA/B

2.08

GFA/B

2.08

ITA/B

2.12

SETEMBRE

8:00-8:50

11:00-11:50
11:50-12:40

CFA/B

2.08

12:40-13:30

CFA/B

2.08

13:30-14:20

CFA/B

2.08

SEGON CURS:
EXÀMENS FINALS MARÇ
ADMINISTRACIÓ I FINANCES AFD2on
MARÇ

Dijous
8 de març
Mòdul
Aula

15:00-15:50

FOL

SUM

15:50-16:40

FOL

SUM

16:40-17:30
17:30-18:20

AUD

2.08

18:40-19:25

AUD

2.08

Divendres
9 de març
Mòdul
Aula

Dilluns
12 de març
Mòdul
Aula
PS

2.08

Dimarts
13 de març
Mòdul
Aula

GC

2.08

PS

2.08

GC

2.08

AP

2.08

PE

2.08

AP

2.08

PE

2.08

19:25-20:10
20:10-20:55
20:55-21:40

EXÀMENS CONVOCATÒRIA EXTRAORDINARIA MAIG
ADMINISTRACIÓ I FINANCES AFD2on.
MAIG

Dilluns
21 de maig
Mòdul
Aula

Dimarts
22 de maig
Mòdul
Aula

15:00-15:50

PS

2.08

15:50-16:40

PS

2.08

16:40-17:30

AP

2.08

PE

2.08

17:30-18:20

AP

2.08

PE

2.08

18:40-19:25
19:25-20:10
20:10-20:55
20:55-21:40

Dimecres
23 de maig
Mòdul
Aula
GC

2.08

GC

2.08

Dijous
24 de maig
Mòdul
Aula
FOL

SUM

FOL

SUM

AUD

2.08

AUD

2.08

SERVIDOR DE LA PLATAFORMA: http://fp.edu.gva.es/av
NOM D’USUARI I CONTRASENYA: El nom d’usuari i la contrasenya seran
12a + DNI sense lletra, exemple si el DNI es 12345678X el seu usuari i
contrasenya inicial seran 12a12345678.
Després es convenient que canvieu la contrasenya per una pròpia.
València setembre de 2011


Aperçu du document BOLETIN CERO.pdf - page 1/14
 
BOLETIN CERO.pdf - page 3/14
BOLETIN CERO.pdf - page 4/14
BOLETIN CERO.pdf - page 5/14
BOLETIN CERO.pdf - page 6/14
 
Télécharger le fichier (PDF)


BOLETIN CERO.pdf (PDF, 231 Ko)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIPDocuments similaires


boletin cero
cursos conversa
161ripoll3rcicle2012 1
inscrip info intensiu natacio juliol 2016
calendari 2018 a3
calendari 2018 a3

Sur le même sujet..
🚀  Page générée en 0.058s