عالج نفسك بالقرآن .pdfNom original: عالج نفسك بالقرآن.pdf
Titre: STC Business Cases
Auteur: Mohamed Ajakane

Ce document au format PDF 1.3 a été généré par PrimoPDF http://www.primopdf.com / Nitro PDF PrimoPDF, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 14/07/2012 à 15:20, depuis l'adresse IP 41.248.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 1486 fois.
Taille du document: 1.3 Mo (140 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du documentا ا ا ـــــــــــــــــــ‬

‫‪www.KAHEEL7.com‬‬

‫ ن‬
‫أول درا(‪ # $ % $ &' $‬ل ا ! ج ن ا ‬
‫"آ ‪ . !/ 0‬دون ! "‬

‫ ' ا ا ا ‬
‫‪www.kaheel7.com‬‬

‫‪ .‬ا ‪ ِ ِ# 3‬‬
‫‪ِ &َ #‬‬
‫ ِ ا ‪ 6ِ '3‬ا ‪ْ 3‬‬
‫ِ ْ‬
‫‪2‬‬


ا ا ا ـــــــــــــــــــ‬

‫‪www.KAHEEL7.com‬‬

‫@‪ٌ$‬‬
‫ َ‬
‫س َ
ْ ‪َ َ:‬ء ْ‪ِ ْ َ ْ ُ /‬‬
‫ َ َأ > =َ ا <‪ُ 3‬‬
‫‪ُ C‬و ِر‬
‫‪ َ B‬ءٌ ِ &َ ‪ DِE‬ا >‬
‫ِ ‪َ ْ.‬ر ‪َ ْ ُ A‬و ِ‬
‫‪ْ
ُ * .‬‬
‫‪َ ِ< ِ ْF&ُ 'ْ ِ ٌ$&َ #‬‬
‫َو ُه ًى َو َر ْ‬
‫ ‬
‫‪َ ِ Kَ ِ Eَ 6ِ Lِ &َ #‬‬
‫‪ ِ M‬ا ‪َ 6ِ '3‬و ِ َ ْ‬
‫ِ َ ْ‬
‫ن‬
‫‪َ ُ!&َ N‬‬
‫‪ْ َ 3& ِ ٌ ْ O‬‬
‫َ‪ ُ# َ ْ َ 'ْ E‬ا ُه َ َ‬
‫] ‪[58-57 :Q‬‬

‫ ‪ :‬ا & ه&‪ DE $‬إر( ل ه‪K‬ا ا ‪ L‬ب ‪
XY‬وأ‪ DE L #‬ا\‬

أن أ ` أن رك ه‪ ^K‬ا < ط‪:‬‬
‫* إن ا !‪ a‬ج ‪ aa‬ن ` !<‪ Da‬أ ‪ً aa‬ا أن ‪ .aa fa'gL‬ا ‪ dae‬ا ‪ aa ،c aa‬إن‬
‫ا`(‪ L‬دة ‪ .a‬ا‪ a Y‬ث ا ‪ $a e‬وو(‪ a‬ا !‪ a‬ج ا ‪ $ah‬ه‪$a $3<a( Da‬‬
‫ ‪ 6aa ' 6aa‬ا ‪ a C‬ة وا ‪ a‬م‪ aa/) :‬اووا ‪ aa‬د ا\!(‪Kaa=E ،‬ا ا‪ aa Y‬ا < ‪ aa‬ي‬
‫ا ‪ f' <M p C‬ا`(‪ L‬دة ‪ .‬أي و( '‪.$< & $ : $‬‬
‫* إن ه‪Kaa‬ا ا ‪ aaL‬ب ‪taa‬ودك &!' ‪ aa‬ت ‪ aa :‬ة ‪ aa='=N‬آ‪ .aa aa h‬ا‪ aaOr‬ة‬
‫ا اء‪ ،‬و ‪ @ p C‬ة ا ‪ h‬إ ‪ v f‬ع ا ! ج ن‪ ،‬وه و ‪$‬‬
‫ ‪ v‬ا‪ (Y‬س ا !'&‪ D‬ا ‪ '! p C‬ا ‪ w‬ء ن‪.‬‬
‫* أ‪ xL %‬ا &‪ w‬ه ات أن ا ن ه‪ a a O a‬ج '&‪ ،. Fa‬و
‪ a‬ا(‪ La‬د‬

‫‪3‬‬


ا ا ا ـــــــــــــــــــ‬

‫‪www.KAHEEL7.com‬‬

‫ <‪ . 6‬ا ‪ ، w‬و ‪ .a‬ا ‪ zaeg‬أن =&‪ a‬ه‪Ka‬ا ا !‪ a‬ج ‪Y‬ن ا` ‪ a&L‬د '‪fa‬‬
‫ا ‪ de‬و‪ M
^ #‬ا ‪ g‬ا ‪ ، a h‬وإن ‪ aL N/‬ه‪Ka‬ا ا !‪ a‬ج ‪ a= E Q a‬‬
‫أي ‪ O‬رة أو ‪ v‬ر!‬
‫* ا ! ج ‪ a‬ن ه‪ a a‬ج ‪ ،ً { aB a ّ' .a D aN‬وه‪ a a‬ج ‪ a‬ون‬
‫ ‪ %‬ر ‪ ،$ :‬وه ‪ L‬ا‪ DE E‬أي @‪ $‬و‪ DE‬أي ن أو ~ ف‪.‬‬
‫* ا ! ج ن ‪ N Q‬د ج أو ‪ B‬ء ‪ .‬ض ‪ ،‬ه ‪ B‬ء‬
‫ور‪ $&#‬و‪ $ /‬و(! دة و
‪ a‬ب ‪ .a‬ا\‪ ،‬وه‪ aN<' a  a‬ح ‪ DaE‬ا ‪ a‬‬
‫وا‚‪ O‬ة‪ ،‬إن ا !‪ a‬ج ‪ a‬ن إ ‪ a‬دة ‪ $' aB‬و ‪ a/ $a' L $aN‬‬
‫و‪ :‬ك و ورو‪.... #‬‬

‫آ'&‪ =< ` $‬‬
‫‪ x‬ا ! ج ن ‪ 0'Lg DE‬ا @ وف وا &‪ w‬آ ‬
‫أ‪ DE DL #‬ا\! ‪ُ 3 :‬‬
‫وا &‪ d C‬وا‪ Y‬اض‪ 6/ : E ،‬أ‪ ME‬و( '‪Y $ : $‬ي ‪ a‬ض آ‪ a‬ن‪.‬‬
‫ آ ن ا ن ‪ً v #‬ا ‪ DE‬آ @‪.D/ # . $‬‬
‫‪ x‬أ
أ ا ‪ a‬ن وأ(‪ &La‬إ ‪ Da ƒa = E 6a‬ا\ و(‪ a‬‬
‫‪ $ # D E‬ا & ض آ< ُ‬
‫ا ‪ w‬ء ا ! ‪ &= ، :‬آ ن ع ا & ض‪ .‬و‪ &: tN!/ c #‬ا ( ‪.‬‬
‫ < ‪ D‬ا ! دة‪ ،‬آ ن ا ن &< <‪ D‬ا ! دة ‪ $ # DE fL#‬ا &‪ a‬ض! ‪aE‬‬
‫أ‪z !B‬ي ه ّ أو ‪t#‬ن أو ' ‪.‬‬
‫و‪ $aa # DaaE‬ا ‪ aa!L‬ض &‪ $ !aaX $' aaw‬ا ‪ ، aa‬آ‪ aa‬ن ا ‪ aa‬ن ‪t‬ود ‪$aa
e Daa‬‬
‫ه '‪ faa' $aa‬ا ‪ aaC‬و‪ aa& /‬ا &‪ d aaC‬وا ‪ aa aav‬ا
و ‪ a‬ج ا‪ aa Y‬ر‬
‫ &‪ $‬وا ‪.D zL‬‬
‫‪ x‬أوا‪ ،ً !X ً
6:‬آ‪ a‬ن ا ‪ a‬ن ! <<‪ fa' Da‬ا‪ ag/‬ذ ا ‪ a‬ار‬
‫و < آ< ُ‬
‫ا ‪ p C‬دا &ً ‪.‬‬
‫و‪ faaL#‬ا !‪ aa‬دات ا ‪ ${ aa‬و‪ 0!aav‬ا ‪ $ aaCgw‬وا &‪ aag‬وف أو ا ‪ aag‬ف ‪.aa‬‬
‫ا & ا‪ $aa=:‬أو ا ‪ aag‬ف ‪ .aa‬ا & ‪ ، Laa‬آ‪ aa‬ن ا ‪ aa‬ن &< <‪ Daa‬ا ‪ aa‬رة '‪faa‬‬

‫‪4‬‬


ا ا ا ـــــــــــــــــــ‬

‫‪www.KAHEEL7.com‬‬

‫إزا ‪ $‬ا ‪ / L‬ا < ‪ D‬وا ‪ g‬ف‪ ،‬إن ا ن &< ا ة ‪ DE‬آ ‪DaB‬ء‪.‬‬
‫‪A N/ =E‬ب !‪ D‬ه‪K‬ا ا ! ج ا ا ؟!‬

‫ '‪ ‡g‬ا ‪c‬‬
‫ = ف ه‪K‬ا ا ‪ c‬إ ‪ f‬و‪ v‬ا‪ (Y‬س ا !'&‪ !' D‬ج ن ا ‬
‫وا <‪ $‬ا < ‪ $‬ا &‪ =e‬ة‪ ،‬و ‪ D L‬إ‪ %‬ت ‪ :‬وى ا ! ج ن ‪.‬‬
‫ا < ‪ $ #‬ا !'& ‪ $‬وا ‪ =~ E .$ e‬ت ‪ ‰! ً h #‬ا ‪ e‬ق ا '‪$‬‬
‫ '! ج ‪ ! & E‬ف ‪ de‬ا ‪ ،‬وإ‪ #‬ى ه‪ ^K‬ا ‪ e‬ق ‪ ً &' f& /‬‬
‫"ا ! ج ‪ C‬ت" ‪ c # sound healing‬أ‪ x %‬ا !'& ء أن آ ‬
‫‪ O . $ 'O‬ا غ ‪ L tL=/‬دد د‪ ،‬وأن ه< ‪ ً N‬د
ً ‬
‫@ &'=  '‪ LE $‬ة ‪ ، =/ #‬و ‪ %zL‬ه‪K‬ا ا ‬
‫دا‪ O‬آ ‪ّ < $ 'O‬‬
‫ &‪ %F‬ات ا ‪ g‬ر‪ h $ :‬ا ‪ C‬ت ا < ‪ $‬وا &‪ w‬آ ا`‪.$ &L:‬‬
‫و ‪–E K‬ن ه‪ ^K‬ا ‪ g‬ى ‪ h& =v !/‬ه‪ ^K‬ا ‪ %zL‬ات ( ف‬
‫ ‪ & Lg‬ا ا ‪ g‬ص = & ‪F‬دي إ ‪ f‬ا`‪ ev‬ا ت‬
‫ا &‪ ،$ 'Lg‬و
‪F‬دي إ ‪ @ DE 'O f‬م & ا ‪ =@LE N‬‬
‫ا‪ Y‬اض '‪ f‬أ ا = ا < ‪ $‬وا !‪.$ M‬‬
‫و ‪F‬آ !‰ ا ‪ . h#‬أن أ‪ ME‬وأ(=  ‪ @! $N !& $‬‬
‫ا‪ Y‬اض ن – دة ‪ $N‬ه‪ ^K‬ا ‪ ، g‬أو ! رة أ‪ O‬ى إ دة‬
‫ا ‪ L‬ازن = و‪ !/‬اه‪tL‬ازا‪ =/‬إ ‪ f‬ا ود ا ‪ = Y ،$ ! e‬و‪ :‬وا‬
‫أن ا ‪ $ 'g‬ا &‪ ML‬رة ‪ /‬ن أ
اه‪tL‬ازًا ‪ .‬ا ‪ $ 'g‬ا ' &‪ .$‬و ‪.‬‬
‫ه< ول ا !'& ء ا ‪ . c‬ا ‪ K K‬ت ا ‪ $ / C‬ا ‪ $ C‬ا ‪DL‬‬
‫‪ %F/‬ى (& = '‪ f‬ا ‪ g‬ا &‪ ML‬رة‪ ،‬و‪ !/‬ا ‪ L‬ازن إ = ‪،‬‬
‫و` ‪t/‬ال ا ‪ NL‬رب ا !&' ‪ : $‬ر ‪ fL# $‬ا م‪.‬‬
‫و ‪ &' .‬ء ا ˜ ب !‪ &L‬ون '‪ f‬ا ! ج & ( ‪ f‬وأ‪ X‬ات‬

‫‪5‬‬


ا ا ا ـــــــــــــــــــ‬

‫‪www.KAHEEL7.com‬‬

‫ا ‪ $! e‬وا ‪ K K‬ت ا ‪K=E $L h‬ا = ‪ .‬وه< ‪ D/z‬دور ا ! ج‬
‫ ن ا وا‪Y‬د ‪ $‬ا &‪ %z‬رة‪ ،‬وآ& !' ‪–E‬ن ا ‪ C‬ت ‪ C‬إ ‪f‬‬
‫ا غ ‪ O .‬ل ا‪Y‬ذن وا ‪ C‬ت ه رة ‪ .‬ذ ‪ K‬ت‪ ،‬و < ‬
‫ ‪ &L‬ا & ‰ إ ‪ / f‬وة ا‚ ت ‪–E‬ن ا ‪ K K‬ت ا ‪ $‬ا ‪ C/ DL‬‬
‫إ ‪ f‬د š‪ / 6‬ث ‪ً %z/‬ا إ ‪ DE ً N‬اه‪L‬ـ‪t‬از ا ‪tL=/ ='!NLE g‬‬
‫ ‪ L‬ددات ا &< ( ‪ $‬ا ‪ eE DL‬ه ا\ ' = ‪Y .‬ن ا ن ‪t &L‬‬
‫ ‪ L ` 6 . E ›( <L‬ا‪ DE E‬أي آ م ‪ ، O‬ل ‪:f !/‬‬
‫‪ ًE َ'Lِ O‬‬
‫‪ُ :‬وا ‪ 6ِ ِE‬ا ْ‬
‫š ْ ِ ا ‪َ َ َ 6ِ '3‬‬
‫ ْ< ِ َ‬
‫ن ِ ‪ِ ْ.‬‬
‫ن َو َ ْ آَ َ‬
‫ن ا ْ ُ ْ َ َ‬
‫)َأ َ‪ُ 3 َ Lَ َ َ'E‬و َ‬
‫َآ‪ً ِh‬ا( ]ا < ء‪.[82 :‬‬
‫و ‪–E K‬ن ا ! ج ن ه أ‪ ME‬وأ(=  ‪ r $‬دة ا ‪ L‬ازن‬
‫ '‪ $ 'g‬ا &‪ ML‬رة‪ f !/ \ E ،‬ه ‪ › O‬ا ‪ g‬وه ا ‪K‬ي أودع‬
‫‪ = E‬ه‪ ^K‬ا ا ا
‪ ،$‬وه أ ' & ‪ ، = 'C‬و < ‪ g‬‬
‫ن َ ‬
‫‪ .‬ا ْ ُ ْ َ ِ‬
‫ا & ‪ / f‬رك و‪z f !/‬ن ا ن ‪ B‬ء ‪َ ) 6‬و ُ َ< ‪ُ tA‬ل ِ َ‬
‫‪ َ O‬رًا(‬
‫‪ِ .‬إ ‪َ 3‬‬
‫‪َ .‬و َ َ ‪ ُ ِt‬ا @‪َ &ِ ِ 3‬‬
‫‪َ ِ< ِ ْF&ُ 'ْ ِ ٌ$&َ #‬‬
‫‪ َ B‬ءٌ َو َر ْ‬
‫ُه َ ِ‬
‫]ا‪ (r‬اء‪K=E ،[82 :‬ا !<‪ D‬أن ‪ /‬وة ا ن = ‪F %z/‬آ '‪f‬‬
‫إ دة ‪ /‬ازن ا ‪. g‬‬
‫و ‪ < –E K‬ى آ‪ً h‬ا ‪ .‬ا `ت ا ‪ DL‬ا(‪ f' xC!L‬ا ‪ h de‬‬
‫ !‰ أ اع ا  ن‪ D/z ،‬ا ! ج ا ‪ D w D‬ه‪ ^K‬ا‪ Y‬اض‬
‫ –ذن ا\‪Y ،‬ن ا ! ج ن ‪ $‬ه إ دة ‪ $N‬ا ‪DE g‬‬
‫ا غ ‪ '&! LL‬ت ا‪ < $ ( (Y‬ا‪ r‬ن و‪ !/‬ا ‪ N‬‬
‫ ‪ 6L‬ا ‪ $ ! e‬و‪ 6L < . t/‬و
ر‪ f' 6/‬و ‪ $‬ه‪^K‬‬
‫ا‪ Y‬اض‪ ،‬و ! رة أ‪ O‬ى إن ا ! ج ن وا
‪ $‬ا ‪ $ w‬ه ‬
‫ &' ‪ O œ w</ $‬ا غ ا & ‪F‬و ‪
. $‬دة ا ‪ N‬ور‪ E‬‬
‫ ‪ L‬ى ا ‪ = E $
e‬و‪ $ e tL=/ ='!:‬ا ‪.$ ! e‬‬
‫و ‪ .‬أه ‪ L‬ه‪K‬ا ا ‪ c‬إ
< ع ا &! ر‪z . v‬ن ا ! ج ن ‪6‬‬
‫أ( س '&‪ ،D‬وإ
< ع ا‪ Y‬ء ‪z‬ن ‪ L‬وا ‪ .‬ا ! ج ن‬
‫ ‪ $E vr‬إ ‪ f‬أدو ‪ ، =L‬آ‪–E K‬ن ‪ h‬ه‪K‬ا ا ‪ c‬ه و( '‪ <
r $‬ع‬
‫‪6‬‬


ا ا ا ـــــــــــــــــــ‬

‫‪www.KAHEEL7.com‬‬

‫š ا & '& ‪ C .‬ق آ‪ L‬ب ا\ ‪ /‬رك و‪ ،f !/‬وإ‪ %‬ت إ ‪ N‬ز‬
‫ا ن ‪ .‬ا < ‪ $ #‬ا ‪ $ e‬وا < ‪.$‬‬

‫‪َ .‬و`‬
‫‪َ ِ< ِ ْF&ُ 'ْ ِ ٌ$&َ #‬‬
‫‪ َ B‬ءٌ َو َر ْ‬
‫ن َ ُه َ ِ‬
‫‪ .‬ا ْ ُ ْ َ ِ‬
‫َو ُ َ< ‪ُ tA‬ل ِ َ‬
‫‪ َ O‬رًا )ا‪ (r‬اء‪(82 :‬‬
‫‪ِ .‬إ ‪َ 3‬‬
‫َ ‪ ُ ِt‬ا @‪َ ِ& ِ 3‬‬

‫ ‪$‬‬
‫ا & \ ا ‪K‬ي ‪ !:‬آ‪ B 6 L‬ء ور‪ ،. < F&' $&#‬و‪ f'X‬ا\ '‪f‬‬
‫ ‪ .‬أر('‪ 6‬ا\ ر‪ . & !' $&#‬و '‪ 6 f‬و‪ 6 X‬و(' ‪ .‬ا '= `‬
‫ ' < إ` '&‪ <L‬إ أ ‪ x‬ا !' ا ‪ .‬و ! ‪:‬‬
‫‪` K<&E‬ف ا < ‪ c .‬ا‪ r‬ن ‪ .‬ا ‪ w‬ء ‪ DE‬آ ن و ّ ‬
‫ا‪z .~ E ،d (Y‬ن ا ‪ w‬ء ‪ DE‬دة ا‚ =‪ ،$‬أو ا ‪ N‬د‬
‫ '‪ ،Q&w‬أو دة ا < ر‪ ،‬أو ا ‪ L‬ب ‪ .‬ا‪ <XY‬م ‪ .....‬وš ذ ‪.‬‬
‫ا &!‪ L‬ات ا ‪ .${ g‬و ‪ : < .‬ء ا < ‪ D‬ا‪ f'X @ Y‬ا\ ' ‪6‬‬
‫و(' ‪ّ #‬د < ا &<= ا ' ‪ DE‬ا ‪ L‬اوي‪ ،‬وأ ‪t‬ل ا\ ' ‪ 6‬ا ن‬
‫ا ‪K‬ي ‪ 6'!:‬ا\ ‪ B‬ء '&‪.. < F‬‬
‫و '‪ f‬ى أر !‪ ً
w $‬آ ن ا ! ج ن ‪ .‬ا‪ Y‬ر‬
‫ا = ‪ $‬ى ا & '& ‪ N ! ،.‬ن ‪ 6‬أي ض ‪ v !L‬ن ‪ 6‬إ & ً ‬
‫@‪َ ْ. ِ ٌ$‬ر ‪ْ ُ A‬‬
‫ َ‬
‫س َ
ْ ‪َ َ:‬ء ْ‪ِ ْ َ ْ ُ /‬‬
‫ <= ‪َ َ ) :f !/ 6‬أ > =َ ا <‪ُ 3‬‬
‫‪.[57 :Q ] (.‬‬
‫‪َ ِ< ِ ْF&ُ 'ْ ِ ٌ$&َ #‬‬
‫‪ُ C‬و ِر َو ُه ًى َو َر ْ‬
‫‪ َ B‬ءٌ ِ &َ ‪ DِE‬ا >‬
‫َو ِ‬
‫و ! ا ‪ eL‬ر ا ‪ d (Y‬ا ! ج ا ‪ $ e‬وا ‪ f' &L!/ DL‬ا ! ج‬
‫ & اد ا & ‪ › # ،$‬ا‪ Y‬ء ‪ # N‬ت = ة ‪ 0'Lg DE‬د ‪.‬‬
‫ا ‪ ،de‬وأ‪ p X‬أ ء ا & '& ‪ . . ! =&@! DE .‬أ(' ب‬
‫ا ! ج ن ا وا
‪ $‬ا ‪ '!E .$ w‬ا ‪ : de‬ء ‪.‬‬

‫‪7‬‬


ا ا ا ـــــــــــــــــــ‬

‫‪www.KAHEEL7.com‬‬

‫ '& ء ا ˜ ب وه أ س د ن ` ‪ < F‬ن ‪ :‬د ‪K= › O‬ا‬
‫ا ن‪ ،‬و دّون أي ~ ه ة إ ‪ f‬ا ‪.$! e‬‬
‫و ‪ %z/ E K‬أ ؤ ا & '& ن =‪ ^K‬ا <@ ة‪ ،‬و ! = ‬
‫ا ‪ $E h‬ا ‪ $ w‬ا ‪ ّ&L= ='!N/ DL‬ن ! ج ن‪ ،‬و ‪ .‬ه< ‬
‫آ ن ` ّ و ‪ .‬ى ‪F › #‬آ ة ‪ B .‬ء ا ن `ت‬
‫ ‪ h $ C!L‬ا  ن‪ ،‬أن ‪ . c‬ا‪ (Y‬س ا !'&‪ w' D‬ء‬
‫ ن‪ ،‬و ! رة أ‪ O‬ى‪ :‬آ ‪ . & 0‬أن ُ‪ fَ w‬ا & ‰ &‪3 N‬د‬
‫‪ /‬وة !‰ ا‚ ت ا ‪$‬؟‬
‫و ه‪ D‬ا !&' ت ا ‪ / DL‬ث ‪ DE‬دا‪$
6'O‬؟ وا = ف ‪ .‬ذ ه ‬
‫ و ‪ v $‬ا‪ (Y‬س ا !'&‪ !' D‬ج ن ‪ f‬أن < ‬
‫أ ء =‪K‬ا ا‪ '(Y‬ب ا ي ‪ DE‬ج أ‪ B‬ا‪ Y‬اض ‪ eO‬رة‪.‬‬
‫و( ف ى ‪z‬ن ا ن ا ‪K %z/ 6‬ه '‪ &: f‬أ‪t=:‬ة‬
‫ا ‪ N‬وأه&= ا <@ م ا &< ‪ ،D‬و( ف ‪ x h‬أن
اءة ا‚ ت‬
‫ا ‪F $‬دي إ ‪ f‬ز دة < ‪ $‬ا ‪ C N‬رة آ ة‪ ،‬وأ ‪F ً M‬دي‬
‫إ ‪ f‬إ دة ا ‪ L‬ازن <@ م & ا ‪ ، g‬و ‪ O $X g‬ا غ‬
‫وا '‪.d‬‬
‫و & ‪ .‬ا ل إن ه‪K‬ا ا ‪ c‬ه &‪ $ h‬ه ن ود '‪ f‬أن إ ‪ N‬ز‬
‫ا ن ` ‪ ' f' CL‬م ا š‪ $‬وا ن وا ‪ ، wL‬ه< ‬
‫إ ‪ N‬ز ‪ ،D B‬أي ه< ‪ $ X O‬أود = ا\ ‪ DE‬ت آ‪ 6 L‬وه‪D‬‬
‫ رة ‪ '! .‬ت < ‪ C/‬إ ‪ f‬د غ ا & ‪ !/ = –E &L‬‬
‫ ‪ $N‬ا ‪ g‬و‪ & '!L = K˜/‬ت ا ‪ L $ C‬م !&'= '‪f‬‬
‫أآ& و‪.6:‬‬
‫‪ E‬غ وا '‪ M d‬ان (‪ g‬ه& ا\ ‪ < f !/‬وأودع ‪ &= E‬‬
‫أ( ارًا آ‪ h‬ة‪ ،‬و‪ !:‬ا '‪ ' ً =A: d‬غ ‪ ،6'& DE‬إن ا !'& ء‬
‫آ‪ w‬ا و‪ :‬د ‪ ! $ C O‬ة ‪ DE‬ا '‪ f' %F/ d‬ا ‪ N‬‬

‫‪8‬‬


ا ا ا ـــــــــــــــــــ‬

‫‪www.KAHEEL7.com‬‬

‫آ ً‪.‬‬
‫ور & ‪KL‬آ ‪ c #‬ا < ‪ D‬ا‪ f'X @ Y‬ا\ ' ‪ 6‬و(' < أآ ‬
‫ < أن ا ‪ N‬ي ‪ $˜M‬إذا ‪ p'X x 'X‬ا ‪ N‬آ'‪ ،6‬وإذا‬
‫‪ E‬ت ‪ E‬ا ‪ N‬آ'‪ 6‬أ` وه‪ D‬ا '‪.d‬‬
‫وإن ا`(‪ &L‬ع إ ‪ f‬ا ن ‪F‬دي إ ‪ & œ w</ f‬ا '‪ d‬وا(‪ L‬ار^‬
‫وإزا ‪ $‬ا ‪ / L‬وا`‪ ev‬اب‪ ،‬و ‪ D L‬ا&{< ن ا '‪ d‬وه <! ‪Q‬‬
‫ '‪ $ & f‬أ‪t=:‬ة ا ‪. N‬‬

‫ ا غ ا ي أآ ‪# $‬ن ! ‪ ،‬و ا ه ا‬
‫ا غ ‪ -$ . / ،0-) 12 3‬ي ‪ %,‬دا! * ا ) ت ا ' ور ا ‪%‬‬

‫‪9‬‬


ا ا ا ـــــــــــــــــــ‬

‫‪www.KAHEEL7.com‬‬

‫‪ = <$‬ا ‪ <-‬و‪#$ 9 : ;, 5$‬از‪ *7‬و‪ * /‬ا ‪ ، 5 56‬وإن أي ! ‪%, 1‬‬
‫ا ‪ %?) <-‬و>‪#‬د ! ‪ %, 1‬ا غ‪.‬‬

‫‪ HI$‬ه ‪ G‬ا ‪#6‬رة ا ‪ DF‬ا )‪ 6‬دا!‪ 1‬ا ‪ ،E C‬وه‪ C) D! %‬ة > اً‬
‫ ) ف ا ) ء ‪ 9 /‬ا‪L‬ن ‪ ، H : C K‬و ‪ 2‬ه ‪ G‬ا ‪J< DF‬و ‬
‫‪ 0F$ :‬ا ) ‪ #‬ت و‪ DF H 5$‬ا م و‪ , 2 H 3‬أ‪ 57‬ء ا ‪، <-‬‬
‫و‪ %H, % 3‬أ‪ 3 * Q‬اآ ة ا ‪ $# 2‬ا ‪ 3 1 ) P %‬و‪ . H7‬ا >‪:R‬‬
‫ )‪ H‬ر ‪ U‬ت ا ‪ E C‬ا‪.%2 T‬‬

‫و < أ =‪K‬ا ا ‪F‬ال‪ & :‬ذا ` ‪ ‰! <L‬ا < س =‪K‬ا ا ! ج؟‬
‫إن م ا
‪ <L‬ع !‰ ا < س ! ج ن ه م و‪ :‬د ا‪ (Y‬س‬
‫ا !'&‪ D‬ا & دي =‪K‬ا ا !' ‪ ،‬و & ‪ .‬أن ‪ e‬ح ا ‪F‬ال '‪ f‬ا ‪ w‬‬
‫ا ‪ &L < :D L‬ا & ‰ إ ‪ f‬ا ن ذا ث ‪ DE‬دا‪. 6'O‬‬
‫ &' ت د
‪F/ $‬دي إ ‪ f‬ا ‪ w‬ء؟ ‪ DE‬ا ا ‪ $‬د ‪z‬ل (‪F‬ا ً`‬
‫ ‪ : O‬ه ا ! ج ن؟‬

‫‪0‬‬


ا ا ا ـــــــــــــــــــ‬

‫‪www.KAHEEL7.com‬‬

‫إ ‪ 6‬رة ‪ .‬ت ‪ f' f'Lُ/‬ا & ‰ ‪ $E vr‬إ ‪ f‬ا‪Y‬د ‪$‬‬
‫ا &‪ %z‬رة‪ ،‬وا ‪ DL‬ره دًا ‪ .‬ا & ات ‪ fL#‬ث ا ‪ w‬ء –ذن‬
‫ا\ ‪ .f !/‬إذن ا ‪Dw‬ء ا ‪K‬ي ‪ DE %F‬ا & ‰ ه ‪ /‬وة ا ن‪،‬‬
‫وا ‪ L‬وة ا ‪ ،. { B . 0 zL/ $‬ا ‪ C‬ت ا ‪K‬ي ‪ 6 ' L‬ا &! ‪،‬‬
‫وا &! ‪ D‬ا ‪ ='& / DL‬ا‚ ت‪ .‬و( ف ‪ O . x h‬ل ا ات‬
‫ا‚‪ $ /‬إن ‪ B‬ء ا\ أن ا ‪ C‬ت ‪
%z/ 6‬ي ‪ً :‬ا '‪ O f‬ا ‪، N‬‬
‫و ‪ x h‬أ ‪ ً M‬أن أ‪ !' %z/ ME‬ج ‪ C‬ت ه آ م ا\ ‪.f !/‬‬
‫‪ %z/‬ا ‪ C‬ت‬
‫‪ DE‬ا ا ‪ zL < $‬ه‪K‬ا ا ن ‪ ¡# < –E < # .‬أن آ ذرة‬
‫ ‪ .‬ذرا‪ L tL=/ 6/‬دد د‪ ( ،‬اء آ ‪ x‬ه‪ ^K‬ا ‪K‬رة ‪t:‬ءًا ‪ ! .‬ن‬
‫أو ء أو ‪ $ 'O‬أو š ذ ‪ ،‬إذن آ ‪DB‬ء ‪ DE‬ه‪K‬ا ا ن =‪،tL‬‬
‫وه‪ ` $ &' $ # ^K‬ر ‪. = E d‬‬
‫إن و‪ #‬ة ا < ء ا‪ ' $ ( (Y‬ن ه‪ D‬ا ‪K‬رة‪ ،‬وو‪ #‬ة ا < ء ا‪$ ( (Y‬‬
‫‪ < :Y‬ه‪ D‬ا ‪ ،$ 'g‬وآ ‪. . 0 zL/ : O . $ 'O‬‬
‫ا ‪K‬رات‪ ،‬وآ ذرة  ! ً ‪ . 0 zL/‬اة ‪ / $ :‬ور ‪ = #‬‬
‫إ ‪ L‬و ت ( ‪ ،$‬و ‪ d‬دوران ا‪ L r‬و ت ‪ # L‬آ= ‪D‬‬
‫و ˜<‪ ،D e‬وه‪ ^K‬ا ل أ‪ 6 B‬ل ا ‪ DL‬ه ا & ك أ‪ <%‬ء‬
‫دورا ‪.6‬‬

‫‪1‬‬


ا ا ا ـــــــــــــــــــ‬

‫‪www.KAHEEL7.com‬‬

‫‪ $‬ا رة >< ت ‪ %, )U#‬ا ?‪#‬اة ‪ 12 3 0 H$‬دا‪ ، V‬و‪ $‬ور‬
‫‪ :# - H #/‬ا‪ 2 W‬و‪ 7‬ت ‪ %,‬ارات وه‪ 0 H$ %‬أ ' ً‪ ،‬وا رة ‪0 H$‬‬
‫أ ' ً‪ ،‬و‪ ًP - H #/ ?$‬آ‪.ً < K H‬‬

‫إن ا ّ ا ‪K‬ي ‪ !N‬د š< ه و‪ :‬د د
› دا‪ O‬‬
‫‪ O‬ا غ‪ ،‬ه‪K‬ا ا ‪ :‬د ‪ DE‬آ ‪ $ 'O‬و & رس =&‪6L‬‬

‪ c # ،$ E $‬إن أ
‪ & DE 'O‬ه‪K‬ا ا ( ‪F‬دي إ ‪f‬‬
‫‪ ‰! f' =@ 'O‬أ‪t:‬اء ا ‪ . N‬و( ف ‪ p C‬ه< ك م‬
‫‪ /‬ازن‪.‬‬
‫إذن ا ! ج ا‪ h Y‬ه إ دة ا ‪ L‬ازن =‪K‬ا ا ‪ . N‬و
اآ‪0wL‬‬
‫ا !'& ء أن ‪ O‬ا ‪ 0'Lg& %zL/ N‬أ‪ B‬ل ا`ه‪tL‬ازات‪ h ،‬‬
‫ا‪ Y‬اج ا ‪ $ M‬وا‪ Y‬اج ا اد ‪ $‬وا‪ Y‬اج ا ‪ $ / C‬وš ‬
‫ذ ‪.‬‬
‫و ‪ .‬ه ا ‪ C‬ت؟‬

‫‪2‬‬


ا ا ا ـــــــــــــــــــ‬

‫‪www.KAHEEL7.com‬‬

‫ ! ً !' أن ا ‪ C‬ت رة ‪ : .‬ت أو اه‪tL‬ازات ‪DE /‬‬
‫ا = اء ‪ً L 340 ¢' / $‬ا ‪ DE‬ا ‪ ،ً / $ h‬و ‪ X‬ت ‪.‬‬
‫ا‪ XY‬ات ه< ك ‪ /‬دد ! ‪ ،.‬و ‪ L‬اوح ا &‪ N‬ل ا & & ع ‪ £‬ن ‪.‬‬
‫‪ 20‬ذ ‪ DE $ K‬ا ‪ $ h‬إ ‪ 20000 f‬ذ ‪ DE $ K‬ا ‪.1$ h‬‬
‫و‪ wL</‬ه‪ ^K‬ا‪ Y‬اج ‪ DE‬ا = اء ‪ ّ 'L/ %‬ه ا‪Y‬ذن‪ L</ % ،‬‬
‫ا‪Y‬ذن ‪ L/ c #‬ل إ ‪ f‬إ‪ B‬رات آ= ‪ $‬و‪ /‬ا !‪dC‬‬
‫ا &!‪ ^ N/ D‬ا ' ء ا &!‪ DE D‬ا غ‪ ،‬و‪ NL/‬وب ا ‪ =! g‬‬
‫و ‪ L</ % .‬إ ‪ › < 0'Lg f‬ا غ و‪ ً X CO‬ا &<‪$ e‬‬
‫ا‪ ،6< $ Y‬و‪ &!/‬ه‪ ^K‬ا &< › ! ً '‪ f‬ا ‪ NL‬وب ا‪ Br‬رات‬
‫و‪ =&: L/‬إ ‪ £ $ = $˜ f‬ن‪.‬‬

‫‪ C$ 1‬س ا ددات ا ‪ 0$ H 3 $#6‬وه‪ %‬و‪/‬ـ ة ـ س ‪?)$‬ـ‪ %‬ذ‪3 3‬ـ ‪,‬ـ‪%‬‬
‫ا ‪ ، 7‬و‪ F$‬ه ‪ G‬ا ـ ددات ا ‪6‬ـ‪ $#‬ـ إ‪<7‬ـ ن ‪!L‬ـ و‪</‬ـ‪7 E‬ـ‪#‬ع‬
‫ا ‪D2‬م ا ي ‪.*3 2‬‬

‫‪3‬‬


ا ا ا ـــــــــــــــــــ‬

‫‪www.KAHEEL7.com‬‬

‫ا ‪#6‬ت ه‪ : #‬رة ‪ ># :‬ت ‪ %, ?$‬ا ‪#H‬اء‪ ،‬وه ‪ G‬ا ‪ >#‬ت ه‪%‬‬
‫‪ :‬رة ‪ $ :‬ددات أي اه ‪0‬ازات ‪ 5$‬ك ا ‪#H‬اء‪ 1! $ ،‬ا ددات ا ‪ : $#6‬‬
‫ا‪T‬ذن و‪ 5$‬ك ‪ K‬ا‪T‬ذن ^ ‪ 1C ?$‬إ ‪ 9‬ا )‪ I‬ت و ^ إ ‪ 9‬ا )‪E6‬‬
‫ا < )‪ %‬و‪#5 $‬ل إ ‪ $ 9‬ددات آ‪ C < K H‬ه ا غ و ‪ H 5‬‬
‫و )‪ %b‬أوا ‪ 1: a <- G‬و ‪ -‬وب )‪. H‬‬

‫وه ‪K‬ا م ا غ ‪ ' L‬ا‪ Br‬رات و !‪ De‬أوا ^ إ ‪0'Lg f‬‬
‫أ‪t:‬اء ا ‪ ^K= d NL N‬ا‪ Br‬رات‪ .‬و ‪ .‬ه< ‪ ' zw‬ا ! ج‬
‫ ‪ C‬ت ‪ L‬ر أن ا ‪ C‬ت اه‪tL‬از‪ ،‬و‪ O‬ا ‪ ،tL=/ N‬إذن‬
‫ه< ك ‪ C' %z/‬ت '‪ O f‬ا ‪ ، N‬وه‪K‬ا و‪ ^ :‬ا ‪ h#‬ن‬
‫‪ $! : D E . ً h #‬وا‪ .e<B‬و‪ :‬ا !'& ء ‪ DE‬أوا‪ O‬ا ن ا !‪. w‬‬
‫أن آ ‪ O . $ 'O‬ا غ ` ‪ f' ='& CL‬ا &!' ت‬

‫‪4‬‬


ا ا ا ـــــــــــــــــــ‬

‫‪www.KAHEEL7.com‬‬

‫ ه‪ D‬رة ‪ ( # .‬ب ‪ ˜X‬م ‪ &N‬ا ت و ! ‪ =LN‬‬
‫وإ ‪ e‬ء ا‪Y‬وا (‪ &L‬ار و '‪ f‬ار ا ‪.$‬‬

‫‪ $‬أن ا غ ‪#5‬ي أآ ـ ‪ $‬ـ‪#‬ن ! ـ ‪ ،‬وآـ‪ ! 1‬ـ هـ‪3 3 %‬ـ ‬
‫>‪ H‬ز آ ‪ Q $#‬ا )‪ ، C‬و‪ #$ D3 H) > 1 )$‬و‪ D3‬أ!‪ b‬ء‪ .‬و ‪J‬آ ‬
‫ا ) ء أن ا ‪ F‬ـ هـ‪-) %‬ـ‪0‬ة ـ )‪-‬ـ‪0‬ات ا ‪) b‬ـ ‪ ،‬و‪57‬ـ ‪C7‬ـ‪#‬ل إن‬
‫ا ‪0-) F‬ة )‪0-‬ات ا ‪ *7 5 c d F‬و‪ ،9 )$‬و‪#6$‬روا ‪ #‬أن >‪H‬ـ ز‬
‫ا ‪ 7 D3 %C3 $# 2‬ذا ‪ 5 c‬ث *؟ آـ ‪ D! f‬ـ ا ‪<-‬ـ ‪ 5$‬ـ ج‬
‫ ‪ 7 6‬و ‪#2$ H 7‬ن ‪3‬ـ آ ا ‪T ،‬ن ا ‪ C‬ـ‪#‬ب ‪6$‬ـ أ و‪# - P‬هـ إ‪$ P‬ـ‪D‬وة‬
‫ا ‪i C‬ن وذآ ا ‪.9 )$‬‬

‫و ل أ‪ a#‬ا ‪ DaE . h# a‬ا ‪ $a! N‬ا &‪Ka‬آ رة وه‪ a‬ا ‪ a‬آ‪ L‬ر ‪Ellen‬‬
‫‪ Covey‬إ < '& ة ا‪Y‬و ‪ f‬رك أن ا غ ` !& آ (‪ a‬ب آ ‪، a‬‬
‫ ‪ aa‬ه< ‪ aa aa‬د ‪ aa: gaav‬اً ‪ .aa‬ا & ‪ / aa‬ات ‪ aa › aa <L aa&!/‬‬
‫‪5‬‬

www.KAHEEL7.com


ا ا ا ـــــــــــــــــــ‬

^Kaaa‫ وه‬، ˜aaaX / aaa &‫ ز آ‬aaa=: aaa <‫ ه‬$aaa 'O aaa‫ آ‬Daaa E ، =aaaM!
.1‫ ت‬C ‫ ا‬$X g ‫ = و‬# ‫از‬tL‫ي اه‬z %zL/ ‫ ات‬/ & ‫ا‬
taL=/ ‫ ن‬a r‫ ا‬: ‫اء‬t:‫ أ‬. ‫ء‬t: ‫ آ‬O ‫ ا ل إن‬. & K ‫و‬
%zaaL ً aa( <L ‫ ًا و‬aa ! ً a @ aa= &N& aaw/‫ و‬،‫ دة‬aa ‫ ددات‬aaL
.6 œ ‫ ت‬X ‫ي‬z
‫ ًا‬a ˜/ d a 6a –E a N ‫ ء ا‬aM ‫ أ‬a#‫ أ‬d C ‫–ن أي ض‬E ‫ا‬K ‫وه‬
‫ا‬Kaa‫ ج ه‬aag ‫ ف‬aa( D aaL ‫ و‬،‫ء‬taaN ‫ا ا‬Kaa‫ ه‬aa O ‫از‬taaL‫ اه‬$aa  DaaE
. N ‫ آ ا‬f' %F ‫ و‬N' ‫ ا <@ م ا ! م‬. ‫ء‬tN ‫ا‬

1 Joel Schwarz, How little gray cells process sound: they're
really a series of computers, University of Washington, Nov. 21,
1997.

6


ا ا ا ـــــــــــــــــــ‬

‫‪www.KAHEEL7.com‬‬

‫ ‪#‬رة ‪ DF‬إ‪ ، 7 <7‬وآ‪ D! ! 1‬ا ‪<-‬ـ ‪ H$‬ـ‪I?3 0‬ـ م ‪5‬ـ د‪،‬‬
‫وإن أي ــ ض ‪6‬ــ ‪ E‬ا ‪<-‬ــ ‪5‬ــ ث ! ـ‪, ًD‬ــ‪ %‬هــ ا ا ?‪I‬ــ م ا ‪25‬ــ ‪.‬‬
‫و ) ‪C‬ــ ‪)3‬ــ‹ ا ــ ‪ /‬ا ــ‪#‬م أن > ــ‪ R‬ا‪ T‬ــ اض ــ هــ‪ %‬إ‪ P‬أ‪Q‬ــ‪ 2‬ل‬
‫‪P‬ه ‪0‬ازات‪2 , ،‬ـ‪ ! 1‬ـ ه?ـ ك اه ـ‪0‬از ‪5‬ـ د ‪ b,‬هـ ا ‪ :‬ـ*‪ ،‬و‪?:‬ـ ‬
‫ ‪ 5‬ث ا ض Œ ه ا ا‪P‬ه ‪0‬از و‪ 3 ) 7 % 3‬ض‪.‬‬

‫و ‪–aaE Kaa‬ن ا ‪ aa!L aa< aa N‬ض ‪ aaC‬ت ‪ aa‬د ‪–aaE‬ن ه‪Kaa‬ا ا ‪ aaC‬ت‬
‫( ف ‪ f' %F‬ا <@ م ا`ه‪tL‬ازي '‪ N‬و ‪ aO w %F‬ص '‪fa‬‬
‫ا ‪tN‬ء ا ‪ w‬ذ و م ه‪K‬ا ا ‪tN‬ء ‪ NL‬وب ‪ a‬أ‪ aX‬ات ‪ a‬دة ‪ca‬‬
‫ ! @ ‪ 6‬ا`ه‪tL‬ازي ا‪.D'XY‬‬
‫و '&‪ $aa‬أ‪ aaO‬ى !‪ aa‬د ه‪Kaa‬ا ا ‪taaN‬ء إ ‪ 6aaL # faa‬ا ‪ aa $ aaC‬ى ا ‪ %zaaL‬‬
‫ ' ‪ L aa 6a‬ددات ا ‪ .$ aaC‬ه‪ aL ^Kaa‬و‪ aaX‬إ =‪ aa‬ا !'&‪ aa‬ء ‪،ً h aa#‬‬

‫‪7‬‬

www.KAHEEL7.com


ا ا ا ـــــــــــــــــــ‬

‫ ت؟‬C ‫ أي ا ! ج‬، '! ‫ا ا‬K‫ ه‬$C
D‫& ه‬E
‫ ت‬C ‫ ا ! ج‬$C

‫ ى‬aa faa' ‫ رب‬aaN/ Alfred Tomatis Daa ‫ ا‬daa e ‫ ى ا‬aa:‫أ‬
$a( # ‫ أن‬Da‫ وه‬$aN L< ‫ ج‬aO‫ ن و‬a r‫ اس ا‬a# ‫ ل‬# ً . &O
‫ أن‬aa:‫ و‬aa E !!‫ ق‬ar‫ ا‬faa' ‫ ن‬aa r‫ ا‬aa< $aa( # aa‫ أه‬Daa‫& ه‬aa ‫ا‬
@<a/‫ و‬،$a ‫ ا‬6a/ '& @<a/‫ و‬،‫ ن‬a r‫ ا‬: L/ ‫ذن‬Y‫ا‬
‫ م‬aa@< ‫ د ا‬aa / ‫ذن‬Y‫ وأن ا‬، @Laa< ‫ ع‬aa – = aa( </‫ و‬6aa/ ‫ آ‬# ‫ ازن‬aa/
!‫ ن‬r‫ < ا‬D C! ‫ا‬
‫ ت‬aM &: CL/ $ !& ‫ ب ا‬C Y‫ أن ا‬:‫ و‬6 ‫ ر‬N/ ‫ ل‬O‫و‬
%zaaL/ aaC ‫ ا‬$aa( #‫ و‬6aaL ‫ و و‬aa N ‫ ازن ا‬aa/ ‫–ن‬aaE Kaa ‫ و‬، aa N ‫ا‬
a N ‫اء ا‬ta:‫ أ‬a &: a $ 'O‫ذن ا ا‬Y‫ ا‬CL/‫ و‬.‫ ات‬XY =! &:
‫ ددات‬aL ‫–ن ا‬aE Ka ‫ و‬،‫ ء‬a! Y‫ وا وا &! ة وا‬. L ‫ وا‬d' ‫ ا‬h
.1 N ‫اء ا‬t:‫ أ‬f' %F/ $ / C ‫ا‬

1 Tomatis Alfred, The Conscious Ear, Station Hill Press, New
York, 1991.

8

www.KAHEEL7.com


ا ا ا ـــــــــــــــــــ‬

R ‫ـ ا <ـ‬c / ‫ن أن‬# / ‫آـ ا ـ‬J ‫ و‬، ‫<ـ‬- ‫ة ا‬0‫ـ‬H>‫ أ‬C:‫ذن أ‬T‫إن ا‬
‫ـ”ن‬, ‫ـ‬c 5 ‫ ا‬G ‫ هـ‬1‫ ـ‬F$ ‫?ـ‬:‫ و‬،1‫ ـ‬2 3 ‫<ـ‬- ‫ازن ا‬#‫ > اً ـ‬H
‫ـ‬I, 5 ‫ـ‬C K 1‫'ـ‬,‫ـ”ن أ‬, f ‫ و‬،1 F$‫ ^ و‬$ <- ‫ة ا‬0H>‫ أ‬I)
‫ـ‬H E - ‫<ـ‬$ ‫ات‬#‫ ـ‬3 ^J‫ـ‬7 ‫< أن‬- ‫ة ا‬0H>‫ أ‬1 ) C < ‫ م‬I7 9 :
. H7‫از‬#$ )$‫ و‬H : •56$‫) ّل و‬$‫ و‬، <- ‫ ا‬D!

‫ أن‬Hans Jenny ‫ ي‬aaa ‫ ا‬aaa! ‫ ا‬aaa:‫ و‬1960 ‫ م‬aaa DaaaE‫و‬
a ‫ وأن‬، a=/ { t: aw/ a ! ‫ ا & اد و‬0'Lg f' %F ‫ ت‬C ‫ا‬
aa !/‫ ات و‬aaXY %zaaL/‫ ص و‬aag ‫= ا‬/ aaX aa N ‫ ا‬aa O .aa $aa 'O
.1 ='O‫ دا‬DE ‫ ا & دة‬d / /
Joel ca# ‫ وا‬Fabien Maman ca# ‫ م ا‬a
1974 ‫ م‬DE‫و‬
‫اء‬taa:‫ أ‬.aa ‫ء‬taa: aa‫ أن آ‬aa‫ وه‬، ‫ه‬Kaa ‫ ف‬aawL‫ آ‬Sternheimer
.‫ ء‬t ‫ ا‬. ‫ ا‬Mg ‫ ص‬O ‫ازي‬tL‫ @ م اه‬6 N ‫ا‬
Grimal a‫ ه‬aO ca# a Fabien 0wL‫و ! ة (< ات اآ‬
‫ ك‬a<‫ وأن ه‬،‫  ن‬a ‫ ا‬a O $aX g ‫ و‬a g ‫ ا‬f' %F ‫ ت‬C ‫أن ا‬
1 Jenny Hans, Cymatics, Basilius Presse AG, Basel, 1974.

9


ا ا ا ـــــــــــــــــــ‬

‫‪www.KAHEEL7.com‬‬

‫أ‪ X‬ات دة ن = ‪ %za/‬أ
‪ a‬ى‪ ،‬وا ‪Daw‬ء ا !‪ da N‬ا ‪Ka‬ي ‪xa‬‬
‫ا ‪ ^ aa L‬ا ‪ . h# aa‬أن أآ‪ aah‬ا‪ aaXY‬ات ‪ً %zaa/‬ا '‪ aa O faa‬ا ‪ aa N‬ه‪ aa‬‬
‫‪ X‬ت ا‪ r‬ن ‪!!6‬‬

‫و> ا ) ء أن أي > ^‪ #‬ـ أو ‪ ,‬ـ وس ـ ^ ‪3‬ـ ددات ا ‪6‬ـ‪ ، $#‬و ـ ‪f‬‬
‫ ‪2a‬ـ ون ا‪L‬ن ‪)3‬ــ‪D‬ج ‪ a‬و‪c‬ــ ت ‪ 3‬ــ ^ ‪H :‬ــ ‪ 3‬ــ ددات ــ‪5 $#‬ــ دة‬
‫ ‪ 2‬أن ‪! H : 1b $‬‬


‪ aa‬م ا !‪ aa‬وا & (‪ aa O aav Fabien D aa‬ا ‪ aa‬م ‪ aa : .aa‬‬
‫‪ ،p X‬و ‪ XY =v‬ات ‪ a: E $a <L‬أن آ‪ a&˜ .a $a&˜ a‬ت‬
‫ا ' ا & ( ‪ f' %F/ D‬ا &‪ N‬ل ا = ˜<‪.$ 'g' D e‬‬

‫‪0‬‬


ا ا ا ـــــــــــــــــــ‬

‫‪www.KAHEEL7.com‬‬

‫ م ‪ 3 ,‬ن ‪ 7 K c ! ‹ ) 3‬ددات ‪ 5 $#‬دة ‪ >#,‬أن ‪‹)3‬‬
‫ا ددات ا ‪ E <$ $#6‬ا‪ -a7‬ر ا ‪ F‬ا < ‪ › ? c , ، 7 K‬ا‪ ^T‬ا ‪ 2‬ـ ‬
‫ ‪6‬ــ‪#‬ت ‪,‬ــ‪ %‬ا ــ‪ a‬ء‪ .‬إن ا ‪ F‬ــ ‪- $‬ــ وب ــ‪ R‬ا ــ ددات ا ‪6‬ــ‪ ، $#‬هــ ‪G‬‬
‫ا ددات ا ‪ 1)-$ $#6‬ا ‪ 13 0 H$ F‬و‪ C K Œ$‬اه ‪0‬ازهـ ‪ ،‬و‪ 3‬ـ ‪%‬‬
‫‪#c‬ف ‪ œ ? $‬و‪ $‬أ ‪ ، > 12 3 1 ) 3‬وه ا ‪R < ?: *I/D7‬‬
‫ا‪ <7W‬ن إ ‪ c ! 9‬ر ‪ G - ,‬وآ ن ‪ K‬آ ة ا‪!!G <>  ) 7‬‬

‫و ى ‪ aC/‬ه‪ ^Ka‬ا ‪ a $a 'g‬ا ‪ . a / Kirlian‬أن ‪ aB‬و
&‪$a‬‬
‫ا &‪ N‬ل ا =  ‪ a!/ a a ˜L $ 'g' D‬ض ه‪ ^Ka‬ا ‪ aL' $a 'g‬ددات‬
‫ا ‪ ،$ / C‬و ‪ 0'Lg‬ه‪K‬ا ا &‪ N‬ل ‪ < ً ! /‬ع ا ‪ aC‬ت ا ‪Ka‬ي ‪ a L‬ث ‪6a E‬‬
‫ا رئ‪.‬‬
‫‪
%‬م ‪ $ NL‬أ‪ O‬ى ‪ c #‬أ‪ .a KO‬إ‪ aX‬أ‪ a#‬ا & ‪ ae
fav‬ة ‪.a‬‬
‫ا م‪ ،‬و
م & ا
‪ a =L‬ا ‪ ، Kirlian‬و'‪ .a da‬ه‪Ka‬ا ا ‪‡gaw‬‬
‫أن ‪Faa‬دي ‪ aa&˜ 6/ aaC‬ت ‪ ،$aa 'Lg‬و !‪ $aaN ! aa‬ا ‪ aaC‬ر و‪zaa aa:‬ن‬

‪ aae‬ة ا ‪ aa‬م ‪ aa= N aa ˜/‬ا =  ‪ ،Daa‬و <‪ aa $aa&˜ aa‬دة ‪ N/‬و ‪xaa‬‬
‫‪ O‬ا م ‪ X‬ت ‪ = # X‬واه‪tL‬ت ‪ NL‬وب آ ‪.‬‬

‫‪1‬‬

www.KAHEEL7.com


ا ا ا ـــــــــــــــــــ‬

#‫ـــ‬6 ‫ ا‬Hž ‫ـــ‬, ‫ـــ د‬5 ‫ت‬#‫ـــ‬63 ‫ـــ‬H : ^ ‫ـــ ا ـــ‬$ ‫ ـــ دم‬F ‫رة‬#‫ ـــ‬
‫ أداء‬9‫ ــ‬: ‫ أآ ــ ــ رة‬5 ‫ وأ ــ‬b‫ ــ‬7 ‫ ــ ــ‬F ‫ أن ا‬Kirlian ‫ــ ا‬23
9‫ ـ‬: *‫ـ‬3 ^J‫ـ‬7 ‫ـ أن‬2 ‫ت‬# 1',‫ أ‬#‫ن ه‬i C ‫ل إن ا‬#C7 57‫ و‬، HaV ž‫و‬
. DF ‫ا‬

faa' %Faa/ ‫ دة‬aa ‫ ت‬aa&˜ ‫ ك‬aa<‫ أن ه‬caa# ‫ا ا‬Kaa‫ ه‬L<Laa(‫ ا‬D aaL ‫و‬
. ‫ ده‬aN/‫ و‬a ً  aw ‫ و‬$a # ah‫ أآ‬a='!: f' &!/‫ و‬N ‫ ا‬O
ً a
‫ ًا‬%zaa/ aa'& ‫ ن‬aa r‫ ت ا‬aaX ‫ أن‬Daa‫ وه‬$aa&= $aaN L< ‫ ج‬aaO‫و‬
.‫ ى‬O‫ أ‬$' (‫ أي و‬DE : ` %zL ‫ا ا‬K‫ ه‬، N ‫ ا‬O f' ‫ ًا‬E‫و‬
: #‫ ف ا ا‬c# ‫ا ا‬K‫و ل ه‬
.a a!N ‫ي‬K ‫ ص وا‬g ‫ ا‬D#‫ ا و‬. ‫ ن & ا‬r‫ ت ا‬X ‫"إن‬
.1"‫ ء‬w' ‫
ى‬Y‫ ا‬$' ( ‫ ت ا‬C ‫ا ا‬K‫ه‬

1 Maman Fabien, The Role of Music in the Twenty-First
Century, Tama-Do Press, California, 1997.

2

www.KAHEEL7.com


ا ا ا ـــــــــــــــــــ‬

$  aaaa ‫ ا‬$aaaa 'g ‫ ا‬aaaaAN / ‫ ات‬aaaaXY‫‰ ا‬aaaa! ‫ أن‬Fabien aaaa:‫وو‬
‫ ت‬aC ‫ إن ا‬.$ aC ‫ ا‬$a 'g ‫œ ا‬w</ ‫ ات‬XY‫ ا‬Q &< ،$ =
‫ ن‬aa r‫ا ا‬Kaa‫ دم ه‬a O faa' %Fa 6aa –E ‫ ن‬aa r‫ ا‬6a ‫& إ‬Laa a<
‫ ورة‬aa ‫ ا‬aa aa N ‫ ء ا‬aa ‫ أ‬aa &N ‫ ت‬aaC ‫ا ا‬Kaa‫ازات ه‬taaL‫ اه‬aa < ‫و‬
.$ ‫ا‬
‫ ت‬aC ‫ أن ا‬. a / a ‫ ؟‬a g ‫ ا‬fa' ‫ ت‬aC ‫ ا‬%za/ CL ‫ ه‬. ‫و‬
D aa ‫ ا‬aa! ‫ ا‬6aaL %‫ أ‬aa ‫ا‬Kaa‫ وه‬، aa< # .aa ‫ء‬DaaB aa‫ آ‬faa' %Faa
‫ ل‬aN& ‫ أن ا‬a:‫ و‬ca # ،‫ ء‬a& ‫ ا‬f' 6 ‫ ر‬N/ DE Masaru Emoto
‫ ك‬a<‫ وأن ه‬،‫ ت‬aC a ‫ آ‬aw %zaL ‫ ء‬a& ‫ { ت ا‬tN D  = ‫ا‬
ah‫ أآ‬a='!N/‫ ء و‬a& ‫ ت ا‬a{ t: fa' %zaL ‫ ا‬fa ‫دي إ‬F/ ‫ ˜& ت دة‬
. ً @L ‫ا‬

G ‫ إن هـ‬%7 ‫ـ‬3 ‫ ا‬.‫ـ‬/ ‫ل ا‬#‫ـ‬C ، ‫ ـ‬- ‫رات ـ ا ـ ء ا‬#‫ر ـ‬#‫ ـ‬G ‫ه‬
G ‫ن هـ‬0‫ ـ‬F$ .‫ ـ‬/ ،‫ ا ـ ء‬9‫ ـ‬: *‫ـ‬3 ^J7 ‫ت ا ي‬#6 ‫ ا‬R Œ $ ‫ ل‬2QT‫ا‬
‫ )ـ ً ـ دد‬$ H 2‫ـ‬Q ‫Œ ـ‬$‫ و‬،‫ت‬#‫ـ‬6 ‫ ا‬9‫ ـ‬: 5 ‫ ت ا‬# ) ‫ ¦ ت ا‬0- ‫ا‬
‫ ا ـ ء ^ـ‬9‫ ـ‬: ‫ن‬i ‫ـ‬C ‫ ـ ـ ـ اءة ا‬25 ‫ رك ا‬7 3‫ و ه? ر‬.%$#6 ‫ا‬
‫ت‬#‫ـ‬63 * : ^ ‫) ا‬3 ‫ ء‬, ، T‫ ن ا‬2 •< ‫* أو‬3 ‫§ < ل‬P‫* وا‬3 Q

3

www.KAHEEL7.com


ا ا ا ـــــــــــــــــــ‬

‫ ـ‬K *‫ ـ‬57 ‫?ـ‬7 ‫ وآ‬،‫ج ا ـ ض‬D: 9 : ‫ • أآ رة‬6 ‫ن ? œ و‬i C ‫ا‬
‫ ـ ـ ء‬F3‫ و‬،‫) ا ب ه ا ا ـ ء‬3 <- ‫ ا‬D! 9 ‫ إ‬1C ?$ V ‫ه‬
.‫م‬0 ‫ز‬

‫–ن‬aaE ،ً‫ ء‬aa $aa{& 70 .aa 0 zaaL ‫ ن‬aa r‫ ا‬aa : ‫ن‬zaa ‫آ‬Kaa/ ‫وإذا‬
a g ‫ ا‬DaE ‫ { ت ا & ء‬t: ‫@ م‬L ‫ ا‬f' %z/ 6 6!& ‫ي‬K ‫ ت ا‬C ‫ا‬
.1‫ ن‬r‫ ء ا‬B f' %F/ D L ‫ و‬،‫ { ت‬tN ‫^ ا‬K‫از ه‬tL‫ اه‬$ ‫و‬
.aa D aaw ‫ أن‬.aa & ‫ ن‬aa r‫ ت ا‬aaX ‫ أن‬. h# aa ‫ ا‬0aa'Lg aa‫آ‬F ‫و‬
‫ ن‬N a!& ‫ ا‬a‫آ‬F a&‫ آ‬.2‫  ن‬a ‫&<= ا‬av . ‫ اض و‬Y‫ ا‬. ! ‫ا‬
a= ‫ ن‬a ‫ و‬a‫ š ه‬.a ah‫ أآ‬%F/ ‫ ً دة‬/‫ ا‬X‫ ت أن ه< ك أ‬C
D a<& ‫ م ا‬a@< ‫ ءة ا‬a ‫ آ‬aE‫ ر‬$aX g ‫ و‬،‫ اض‬a Y‫ ا‬f' ‫ ء‬w ‫ ا‬%z/
.3 N'
‫ ت‬C ‫
ة ا‬
‫ ددات‬aaa/ ‫ ر‬aaaC/ $aaa
‫ ت ا‬aaa
'g& ‫ ا‬.aaa aaa ! ‫ ء أن ا‬aaa&'! ‫ ا‬aaa:‫و‬
‫ ت ال‬aa{ t: faaL#‫ و‬، aa L ‫ ت وا‬aa(‫ وا و‬aa g ‫ ا‬aah ،$ / aaX
^Kaa‫ ه‬Naa L $aa < / ‫ ء‬aa&'! ‫ ر ا‬aa aa
‫ و‬،$aa 'g ‫ اة ا‬aa aaO‫ دا‬DNA
Da‫ ً إذن ه‬/‫ ا‬aX‫ ر أ‬aC/ ‫ ت‬a
'g& ‫^ ا‬Ka‫ أن ه‬a& ‫ و‬.$ g ‫ ات ا‬XY‫ا‬
.4‫ ت‬C %zL/
a h‫ آ‬f' & ‫! ف ا‬L ‫ ا‬. & 6 z ‫ ا م ن‬. h# ‫ إن ا‬fL#
‫ أن‬a= xa % a! ،œa E ‫ ت‬aC ‫ ام ا‬gLa( ‫ ة‬a eg ‫ اض ا‬Y‫ ا‬.
1 Emoto Masaru. The Message from Water, HADO Kyoikusha.
Tokyo, 1999.
2 Keys Laurel Elizabeth, Toning the Creative Power of the
Voice, DeVorss and Co. California, 1973.
3 Simon Heather, The Healing Power of Sound,
www.positivehealth.com.
4 Power of Sound, www.bbc.co.uk, 20 November 2003.

4


ا ا ا ـــــــــــــــــــ‬

‫‪www.KAHEEL7.com‬‬

‫‪ &:‬ا و( ت وا ‪ C/ L‬ر أ‪ X‬ا‪ L ً /‬ددات ‪.$ 'Lg‬‬

‫إن )‪ I‬ا‪ T‬ـ اض ‪<$‬ـ ‪ , H‬و‪c‬ـ ت‪ ،‬هـ ‪ G‬ا ‪ a‬و‪c‬ـ ت ‪ $‬ـ ^ ‪6 3‬ـ‪#‬ت‬
‫آ اً‪ ،‬و ‪ < 2‬آ‪ 1‬ا‪# T‬ات‪ 13 ،‬آ ت ‪ 5‬دة‪ ،‬و‪C7‬ـ‪#‬ل إن آـ‪D‬م ا ‬
‫‪ 9 )$‬ا ي أودع ‪ * ,‬أ‪ c‬ار ا ‪ a‬ء هـ‪ #‬ا‪T‬آ ـ ‪$‬ـ ^ اً ‪ :‬ـ‪I7 9‬ـ م ‪ :‬ـ‪1‬‬
‫ا ‪ a‬و‪ c‬ت‪3 H #)a 1b . / ،‬ـ”ذن ا ‪)$‬ـ ‪ .9‬وا )‪ -‬ـ‪ E‬أن ا ) ـ ء‬
‫ ‪J‬آ ون أن ‪ ‹)3‬ا ددات ا ‪6‬ـ‪) $#‬وهـ ‪ 5‬ـ‪#‬ن ‪H?:‬ـ ( ‪b $‬ـ‪)a 1‬ـ‪#‬ل‬
‫ا ‪ a‬و‪ c‬ت و‪ ¯a?3‬ا ‪ #‬ـ ‪ ?$‬ـœ ا ‪ DF‬ـ ا 'ـ ‪ ،‬وهـ ا ـ ‪V -:‬ـ‪E‬‬
‫ا ‪#6‬ت‪ ،‬وإ‪ 3 C 9 : %?7‬ن ا ‪i C‬ن ‪ G H3 0‬ا ‪0‬ة‪.‬‬

‫ & <= ‪ ّ L/‬ا & م ‪ DE‬ا ‪Y ، N‬ن ا &‪ a‬اد ا ‪ L/ ca # $ a‬آ‪ta‬‬
‫‪ DaaaE‬ا ‪–aaaE aaa g‬ن ه‪ ^Kaaa‬ا ‪ aaa( aaa g‬ف ‪ Laaa ‰ g<aaa‬ى ‪ /‬دده‪ aaa‬‬
‫و ‪ ، = w‬آ& & ‪ .‬ا(‪ $e‬ا ‪ C‬ت ! ‪ $E‬ا‪ (Y‬ب ا & ‪DaE $ av‬‬
‫ا ‪ N‬و ‪K $
=L #‬ه'‪.$‬‬

‫‪5‬‬

www.KAHEEL7.com


ا ا ا ـــــــــــــــــــ‬

Dr Andy Weil, Dr ‫ ل‬h ‫ أ‬. ‫ ا ˜ ب‬DE ‫ ء‬Y‫ ا‬. h ‫إن ا‬
Robert O. Becker, Dr William Tillis, Dr Josh
Oschman, Dr Alfred Tomatis , Dr Richard
.aa aaw‫ ت آ‬aaC ‫ن ا‬zaa ً a &/ ‫ ن‬aa!<L ، aa h‫ ه آ‬aa š‫ و‬Gerber
‫ اض‬a Y‫ ا‬. h ‫ ء ا‬w ‫ أن ن أ ً وا ًا‬. & $
e ‫ ل ا‬B‫أ‬
.aa ‫ م‬gLaa ‫ ت ا‚ن‬aaC E .1 Laa & ‫ ا‬DaaE $ aaC!L & ‫ وا‬$aa< t& ‫ا‬
!!2‫& ا & ء‬N/ DE ‫ ح‬N< . ( <=& ‫
ا‬
‫ ة‬a ! ‫ ا‬$a ‫ ام ا‬a:Y‫ ا‬.a ‫ در‬C ‫ ت ا‬C ‫ م '& ء ا ' ا‬gL ‫و‬
‫ دة‬La(`‫ م ا‬a ‫ ا‬. h# a ‫‰ ا‬a! ‫ ول‬a &‫! آ‬3‫ أ( ار ا ن‬$(‫ را‬
aaL ‫ وا‬aa:‫ و‬caa # faav & ‫ ا‬faa' $ / aaC ‫ ت ا‬aa: & ‫ ا‬%zaa/ .aa
ً aX‫ أ‬taL=/ Da‫ وه‬$a 'g ‫–ن ا‬E $ ‫^ ا‬K‫ ه‬DE .‫ ات‬XY‫^ ا‬K= $<
^Ka‫–ن ه‬aE D aL ‫ و‬،‫ذن‬Y‫› ا‬a  .a a= ‫ إ‬O a ‫از‬taL‫ي اه‬z %zL/
%zLLaa( aa= –E ،ً haa / aaL ‫ن‬zaa aa N' aa Y‫ ا‬Daae!/ DaaL ‫ وا‬$aa 'g ‫ا‬
.4. ‫ = أ و‬N' ‫ أ ًا‬De!/‫ و‬$< ! ‫ ددات‬L
‫ وأن‬،‫ ة‬aB aw ‫ غ‬a ‫ ا‬fa ‫ إ‬O a ‫ ت‬aC ‫ ء أن ا‬a&'! ‫ ا‬a:‫ و‬
‫ ز‬aa=: ‫ أي‬faa' ‫ ق‬aa L/ $aa ‫ ءة‬aa ‫ دم‬aa ‫ ت ا‬aaC ‫ ا‬aa! ‫ غ‬aa ‫ا‬
a E ،‫ غ‬a ‫ ا‬a O ‫ د‬f' ‫ ت‬C ‫ ا‬%z/ ً M ‫ ا أ‬wL‫ واآ‬.5‫ ي‬w
‫ ء‬a&'! ‫ م ا‬a
E K ‫ و‬،‫ ة‬: O & DE ‫ ات‬XY‫ ه !‰ ا‬/
DaE = a ‫ وا أن ا غ‬: E . ( & ‫ ا‬$˜ ‫ !‰ أد‬f' $(‫ را‬
‫ ك‬a<‫ أي أن ه‬،‫‡ ا ! دي‬gw ‫ د غ ا‬. ‫ أآ‬D!& ‫ ا ' ء ا‬$ e<
1 Davis Dorinnem Sound Bodies through Sound Therapy, Kalco
Publishing 2004.
2 Sound Cooling, American Institute of Physics,
discoveriesandbreakthroughs.org, April 1, 2004.
3 Black Hole Sound Waves, (NASA), Sept. 9, 2003.
4 International Sound Healing Conference, November 10 -14,
2006.
5 Carnegie Mellon, Scientists Show How Brain Processes Sound,
Carnegie Mellon University, February 23, 2006.

6

www.KAHEEL7.com


ا ا ا ـــــــــــــــــــ‬

.1$ e<& ‫^ ا‬K‫ ه‬DE h‫ أآ‬O
‫ ط‬aaw< ‫ ا‬faa' %Faa/ $ / aaC ‫ ت ا‬aa: & ‫ أن ا‬Kaa‫ ء آ‬aa&'! ‫ ا‬0aawL‫واآ‬
‰aa g/ ‫ أن‬.aa & ‫ ات‬aaXY‫‰ ا‬aa! ‫ وأن‬،‫ غ‬aa ‫ ا‬aa g D aa = ‫ا‬
. ! ّ # . ‫ ط إذا زاد‬w< ‫ا ا‬K‫ إن ه‬c # ،$ 'g' D = ‫ ط ا‬w< ‫ا‬
‰a! fa ‫دي إ‬Fa a
‫ و‬،‫ ن‬a £ Da < ‫ ار ا‬La(`‫ ا‬fa' %F 6 –E
.2‫ اض‬Y‫ا‬

1 Musicians have more grey matter, www.bbc.co.uk, 17 June,
2002.
2 Excitable Cells, www.users.rcn.com, 17 July 2003.

7

www.KAHEEL7.com


ا ا ا ـــــــــــــــــــ‬

‫آ ف‬P‫ن ا‬#2 3‫ ور‬، - ‫ ا‬D! 9 : ^ $ * ‫ت‬#6 ‫أ^  ا ) ء أن ا‬
، ‫ آ ه‬$‫ ت و‬# ) ‫ ا‬0F$ 9 : ‫ * رة ه‬- ‫ه أن ا‬T‫ا‬
‫م‬D23 ^ $ %H, ‫ ار‬c 3 ‫ن‬i C ‫ت ا‬# 7‫د‬# > R <7 ‫ أن‬E- f ‫و‬
. C ‫م ا‬# ? : H $‫ا و‬

Jim Gimzewski ‫ آ ر‬$! : DE ‫ ذ ا & ء‬L(‫ أ‬:‫آ& و‬
` . ‫ ل ا & & ع و‬N& ‫ ا‬DE $ / X ‫ ددات‬/ ‫ ر‬C/ d' ‫ ا‬O ‫أن‬
‫ن آ‬z ً M ‫ أ‬:‫ وو‬،$ ( ‫ ة ا‬B ‫ة‬t=:z `‫ = إ‬L ‫ ا‬. &
‫ ة‬K< ‫ ا !'& ء‬:‫ آ& و‬،ً M ‫ أ‬$ / X ‫ ددات‬/ ›'e/ $ # $ 'O
¡#` K‫ وآ‬،$ ‫ ا ورة ا‬f' %F/ $ / C ‫ ددات ا‬L ‫ ً أن ا‬M ‫أ‬
‫ أ اع‬0'Lg& ‫ ا‬%zL ‫ ا‬Sergei Shushardzhan
‫ ون‬L! ‫ إن ا !'& ء ا م‬fL# .$  ‫ ا‬g ‫ ا‬f' ‫ ات‬XY‫ا‬
‫ آ‬...‫ ا و( ت‬fL#‫ و‬w ‫ ت وا‬/ < ‫ م وا ا ت وا‬N< ‫أن ا‬
.1‫ ص‬g ‫ ا‬6/ X ‫ ر‬C ‫ء‬DB

1 Beautiful music cures brain diseases and improves blood
circulation, www.english.pravda.ru, 27.02.2006.

8


ا ا ا ـــــــــــــــــــ‬

‫‪www.KAHEEL7.com‬‬

‫ ‪J‬آ ا ) ء أن ا ‪ 3 ^ E C‬ددات ا ‪ ، $#6‬و‪# ?57‬ل و‪ C )7‬أن‬
‫أ‪D: 1',‬ج ‪ E C‬ه‪ #‬ا‪ cP‬ع إ ‪ i 9‬ت آ ب ا آ‪# 1‬م ة‬
‫‪ 9 : : c‬ا‪ ،1 T‬وه ا ‪ *?: ?^ /‬ا ‪i C‬ن ‪) :9 )$ * #C3‬أ‪ 3 P‬آ ا ‬
‫‪ ¦ b$‬ا ‪# C‬ب( ]ا ‪ .[28 : :‬و‪#6$‬روا )‪ %‬ذ ‪ f‬ا‪ <7W‬ن ا ) ‪ :‬ذآ ‬
‫ا آ ‪#2 c‬ن *‪#C ،‬ل ‪ H3# c C 1 #,) :9 )$‬ذآ ‬
‫ا ( ]ا ‪.[22 : 0‬‬

‫ا‚ ‪ $‬ا =< ( ‪ w' $‬ء‬
‫وا‚ن د ‪ e‬ح ا ‪F‬ال ا &= ‪ :‬ا ‪K‬ي ث دا‪ O O‬‬
‫ا ‪ ، N‬وآ ‪ L 0‬ا ‪ w‬ء ‪ C‬ت؟ وآ ‪ %F 0‬ه‪K‬ا ا ‪ C‬ت '‪f‬‬
‫ا ‪ g‬ا &‪ ML‬رة ‪ = ! E‬ا ‪ L‬ازن؟ ! رة أ‪ O‬ى ه‪ D‬ا‚ ‪$‬‬
‫ا =< ( ‪ $‬ا ‪ DL‬ث ‪ = E‬ا ‪ w‬ء؟‬
‫ ‪ c‬ا‪ Y‬ء دا & ً ‪ .‬و( '‪ M ' $‬ء '‪ E f‬وس ‪ ،‬و ‪ .‬‬
‫‪ & $ DE ً '
3 /‬ه‪K‬ا ا وس‪ .َ :‬ا ‪K‬ي ك ه‪K‬ا‬
‫ا وس و ! ‪ 6  6EA‬إ ‪ f‬دا‪ O‬ا ‪$ 'g‬؟ َ ‪ .‬ا ‪K‬ي أ ‪fe‬‬
‫‪9‬‬

www.KAHEEL7.com


ا ا ا ـــــــــــــــــــ‬

$&: = . 6<A &/ DL ‫ وا‬6'O‫ = ا‬tLg DL ‫ا وس ا &!' ت ا‬
‫ا‬K‫ ^ ه‬N/ g ‫ك ا‬A ‫ي‬K ‫ ا‬.َ ‫'= ؟ و‬O‫ دا‬DE % L ‫ وا‬g ‫ا‬
‫ وس‬E ‫ة أ م‬t: 0 / ‫ ه‬N/ &< ،6 ' DM LE ‫ا وس‬
...‫ ؟‬O
‫ا ا <@ م‬K‫ وه‬،$ 'g ‫ ا‬O‫ازي دا‬tL‫ د @ م اه‬:‫آ ا !'& ء ا م و‬F
‫ ا !'& ء‬:‫ و‬E . g ‫ ا‬$ X‫ ا‬L ‫ ا‬$ 'g' . F ‫ي‬K ‫ه ا‬
$ 'O . = L ‫< ء ا‬%‫& ار أ‬L( tL=/ Ca+2 ‫ ارد ا م‬B ‫أن‬
='& ‫< ء‬%‫ أ‬$ 'g ‫ ا‬$ ‫ ًا رؤ‬O‫ ع ا !'& ء أ‬eL(‫ و
ا‬.1‫ ى‬OY
: < L ‫ أو ا‬، Nanotechnology < ‫ ا‬: < / ‫ ام‬gL(
tL=/ c # .. ‫ ه ا‬g ‫ & ا‬$ ‫ = أن‬. /
‫ و‬،$
‫ا‬
‫ازات‬tL‫ ا`ه‬$
 </‫ = و‬N DL ‫ ا‬$ 'g ‫ ا‬f' %F/‫ و‬$ 'O ‫آ‬
.2 =3 &/ ‫ دوم أن‬. = ‫إ‬

1 Hellman B, Gylfe E, Grapengiesser E, Lund PE, Berts A.
Cytoplasmic Ca2+ oscillations in pancreatic beta-cells, Uppsala
University, Sweden, Dec 11, 1992.
2 Revolutionary nanotechnology illuminates brain cells at work,
www.nanotechwire.com, 6/1/2005.

0


ا ا ا ـــــــــــــــــــ‬

‫‪www.KAHEEL7.com‬‬

‫‪J$‬آ ‪ !i‬ا‪ 53T‬ث ا ) أن ‪ I7‬م ‪ 1 :‬ا ‪ 9 : ) DF‬ا‪P‬ه ‪0‬از‪ ،‬وأن‬
‫ا ‪ DF‬ا )‪ ! 12 3 6‬ص ‪ 3 ^ $‬ي اه ‪0‬از ‪ %$#‬أو آ‪،%< K H‬‬
‫و ه? ‪J7‬آ أن ‪D$‬وة أي ‪#c‬رة ا ‪i C‬ن * أ^ ? œ ‪ D! 9 :‬‬
‫ا غ وا ‪ .E C‬وأن > ‪#c R‬ر ا ‪i C‬ن و‪ a *$ i‬ة ‪ %,‬ا ‪ a‬ء‪ ،‬و ¯‬
‫آ ) ‪ C‬ا )‹ أن ا ‪ a‬ء ‪#>#‬د ‪ i %,‬ت ‪ 5‬دة‪.‬‬

‫و ‪F‬آ ا ‪ h#‬ن ‪ N DE‬ل ا ! ج ‪ C‬ت أن ‪ :‬ا‪ r‬ن‬
‫ ‪ NL‬وب !‰ ا ‪ L‬ددات ا ‪ E ،$ / C‬ث ‪ $ ( DE ˜/‬د
ت‬
‫ا '‪ ،d‬و‪ fL#‬ا‪ XY‬ا ‪K‬ي ` & ‪ c ً  6 –E ،‬أ‪ :‬ي ‪ DE‬آ' ‪$‬‬
‫ا ‪" $! : DE de‬رو‪ .ّ " L B‬أن ا &< › ذا‪ =/‬ا ‪œw</ DL‬‬
‫‪ DE‬ا غ ى (& ع ‪ X‬ت د‪ ،‬ه‪ D‬ذا‪ œw</ =/‬ى ا‪ XY‬‬
‫ < (& ‪K= 6‬ا ا ‪ C‬ت! و‪ /‬ل ا‪ C#r‬ت أن ‪ DE‬ا ` ت‬
‫ا &‪ L‬ة ا‪ $ Y‬أآ‪ C ! 3800 . h‬ت‪ ،‬و <= أ( ‪K/‬ة‬
‫‪ ! :‬ت آ ة‪!1‬‬
‫ < ‪ ›&!/‬ا !'& ء ‪ $ 'O DE‬ا‪ a r‬ن ود‪ a'O‬ا إ ‪ fa‬أ &
=‪ a‬و‪ a:‬وا‬
‫‪1 Jill Neimark, Sound healing, www.findarticles.com, March,‬‬
‫‪2004.‬‬

‫‪1‬‬


ا ا ا ـــــــــــــــــــ‬

‫‪www.KAHEEL7.com‬‬

‫ & ً ‪ً :‬ا ‪ 0'Lg‬آ' ‪ .a ً a‬ا !‪ aO a‬رج ا ‪ .$a 'g‬وآ‪ a‬ن ا`آ‪ awL‬ف‬
‫ا‪Y‬آ‪ h‬أه& ‪ $‬ه اآ‪ wL‬ف ‪ $e O‬ا ة‪ ،‬أو ا ‪ w‬ة ا را‪ $ %‬أو ‪ a‬‬
‫ & ‪ 6‬ا !'& ء ‪ < N‬ت وا ‪ f&a œ aB fa' v L/ DL‬دي إن ‬
‫‪. DNA‬‬
‫ه‪Ka‬ا ا ‪ œ aw‬أي ‪ DNA‬ه‪ a aa‬رة ‪ a ' œ aaB .a‬ف '‪6aa fa‬‬
‫و ‪ DE v L‬اة ا ‪ DE ،$ 'g‬دا‪ O‬ه‪K‬ا ا ‪ œ w‬أآ‪100000 .a ah‬‬
‫‪ ،0'Lg gene . :‬أي أن ا\ ‪ ›a'O f !/‬ا ‪ aw‬وأودع ‪ a : DaE‬‬
‫آ‪ aa '! =<aa aa‬ت ‪ .a 0aa'Lg/‬ا ‪ ‡gaaw‬ا‚‪6 aaw/ aa: aE ، aaO‬‬
‫أ اً‪ ،‬ا !' أن ‪ &:‬ا ‪ 'O w‬ا ‪ $ e .‬وا‪ #‬ة!!‬

‫ ‪J‬آ ا ) ء أن ه ا ا œ أي ‪#5 DNA‬ي أآ ـ ^‪^D‬ـ ‪Pi‬ف ـ‪#‬ن‬
‫ ) ‪ !!! #‬و ‪ 5‬ر ا ) ء آ ‪H 2‬ـ ‪ G‬ا ) ‪ #‬ـ ت أن ‪<$‬ـ ‪ : b‬ـ‪9‬‬
‫‪ 1 :‬ا ‪ <-‬و ‪ *U‬و‪*V aQ‬؟! و ‪ R # 2‬ا ) ء أن ا‪ : 3 >W‬ـ‪1‬‬

‫‪2‬‬


ا ا ا ـــــــــــــــــــ‬

‫‪www.KAHEEL7.com‬‬

‫ه ا ا <‪J‬ال ‪#c‬ف ‪ Œ <$‬ق أآ ‪ ?c :‬إ‪.1 , U‬‬

‫إن ا ‪ g‬دا‪ O‬ا ‪ @< &!/ N‬م د‪ ،‬وا و( ت ‪ @< &!/‬م‬
‫ د‪ ،‬و‪ &:‬ا‪ Y‬اض ا ‪ d C/ DL‬ا ‪ &!/ N‬و‪ @ ›E‬م د‪،‬‬
‫و‪ fL#‬ا ‪ w‬ء <= ‪ L‬و‪ @ ›E‬م د‪ ،‬وآ @ م ‪ '! 6‬ت أو‬
‫ ت !‪ # DE = ' &L‬آ‪ . <E ،6L‬أ م ( ‪ .‬ا &!' ت‬
‫وا &!' ت ا &‪ M‬دة "وآ‪ < z‬أ م ‪ #‬ب !' ت" إذن ا & ض‬
‫ه !' ‪ $‬وا ‪ w‬ء ‪ D/z‬ا(‪ ='& $ '! $e‬ا ! ج =& ‬
‫آ ن ‪ pv < ،6‬أآ‪. h‬‬
‫ أ‪ ً h KO‬ا و( ت ا ‪ : : =/ DL‬ا‪ r‬ن و‪6 d /‬‬
‫ا ‪ . h‬ا‪ Y‬اض ‪ ¡#‬أن ا وس رة ‪. œ B .‬‬
‫ا &!' ت ط ˜‪ e‬ء‪ ،‬وه‪K‬ا ا ‪ <C œ w‬ع ‪ .‬دة ‪ DNA‬أو‬
‫‪ d # RNA‬ع ا وس‪ ،‬و < ‪ C‬إ ‪ f‬ا ‪ O N‬‬
‫و ‪ L‬ب ‪ .‬ا ‪ $ 'g‬و ُ ‪ œ B O‬ا &!' ت ‪ DE‬ا ‪ % ،$ 'g‬أ‬
‫‪ œ B‬ا &!' ت ! م دا‪ O‬ا ‪Y $ 'g‬ن ‪ً : ˜X 6&N#‬ا ر ‪$‬‬
‫ ‪ N‬ا ‪ ،$ 'g‬و أ ‪ <C‬أ ‪ & t‬ت ‪ .‬دة ا ‪ $ 'g‬ه‪ ^K‬ا‪ & t Y‬ت‬
‫( ف ‪ /‬م & ‪ E <X DE 6/‬و( ت ‪ :‬ة ‪Ã&/ fL# % L/‬‬
‫ا ‪F & $ 'g‬دي إ ‪ f‬ا ‪ N‬ره ‪ ،‬إذن ‪ .‬أ م &' ت <@&‪$‬‬
‫و ‪ $N‬دا‪ O‬ا وس
‪.$ E $‬‬
‫وا‚ن ‪ D/z‬دور ا <@ م ا &< ‪ c # ، N' D‬م ‪ LL‬ه‪^K‬‬
‫ا و( ت و &<!= ‪ .‬ا ‪ O‬ل إ ‪ : O f‬ة‪ ،‬و < ‪ Q‬ا
‪x‬‬
‫ م ‪ LL‬ا ‪ g‬ا &' ‪ $%‬و( ت ‪ ='L E‬و ‪ ، =' t‬و‪ &L!/‬‬
‫آ ءة ‪ =:‬ز ا &< ‪
f' $‬ر‪ f' 6/‬ا ‪ !L‬ف '‪ f‬ا وس ‪DE‬‬
‫ا ' @‪ $‬ا &< ( ‪ $‬و ! ‪ $E‬ا ا ‪K‬ي &'‪ 6‬ه‪K‬ا ا وس‬
‫‪ e r‬ل ! ‪Y ،6‬ن ‪ =:‬ز ا &< ‪ $‬ه إ` أ ‪ ،ً M‬و ! رة‬
‫‪1 DNA Code Breaker Tested Theory On Jane Austen Text,‬‬
‫‪www.medicalnewstoday.com, 27 Nov 2006.‬‬

‫‪3‬‬

www.KAHEEL7.com


ا ا ا ـــــــــــــــــــ‬

f' &L!/ =! &:‫ و‬$ ‫ م و و‬N‫ ع وه‬E‫ ى ه< د‬O‫أ‬
."‫ ب !' ت‬#" ‫ أ م‬. ‫ إذن‬،‫ا &!' ت‬

‫ــ ع‬F ، H 2‫ـ‬Q ‫Œ ـ‬$ ‫ـ‬H7‫ـ ت أ‬c‫ و‬a ‫ آ ـ ــ ا‬1‫ ـ‬: %‫ـ‬, ‫ ـ‬bF ‫إن ا‬
^J‫<ـ ن ـ‬7W‫ ا‬G ‫ ـ واء ا ـ ي !ـ‬, ، <- ‫ء ا‬0> H7 ‫ و آ‬$‫ و‬DF ‫ا‬
œ‫ـ‬C, ، ‫<* ـ Œ ـ‬a7 ‫ وس‬a ‫ أن ا‬R ‫ د‬C ‫ ا ة ا‬%, ^J ‫ ة و‬
.* 2Q §

‫ ددات‬aL ‫‰ ا‬a! ‫ ن أن‬a ‫ا ا‬Ka‫ ه‬a'e DaE x :‫ أ‬$(‫ درا‬x w‫ آ‬
‫ ع‬aa< ‫ ا‬aa=< 0aaw LE ‫ ت‬aa(‫ ا و‬.aa aa h‫ آ‬faa' %Faa/ $ / aaC ‫ا‬
‫ ط‬w . t ‫ ت‬C ‫ ا‬Q ‫ آ& أن‬،$ = N ‫! ف ' = ا‬L
، a= ' ‫ ء‬M ‫^ ا و( ت وا‬K‫ ه‬$&: =& ‫ أ‬LE ‫ ء‬M ‫ ا م ا‬O
a N ‫ ج ا‬aL ‫ دة إ‬a ‫ ز‬DaE %Fa ‫ ت‬aC ‫ أن ا‬fa ‫ إ‬$a(‫ رت ا را‬aB‫آ& أ‬
.1$ C ‫ ددات ا‬L ‫ ام ا‬gL(‫ ط ا‬w . ‫ و‬،$ <& ‫ م ا‬:Ã
‫ وة ا ن‬/ %z/
‫ن‬z " L B‫ "رو‬$! : DE ‫ ف ا !'& ء‬L ‫ ا‬$' '
=B‫ أ‬K<
1 Sharry Edwards, Decloaking Pathogens With Low-Frequency
Sound, Nexus Magazine, October-November 2000.

4


ا ا ا ـــــــــــــــــــ‬

‫‪www.KAHEEL7.com‬‬

‫أ‪ v‬ار ا ! ج ا & ‪  ' D‬ن أآ ‪ !6!E < .‬و
و‪ :‬‬
‫ا ‪ h#‬ن ‪ DE‬ه‪ ^K‬ا ‪ $! N‬أن ا ! ج ا & ‪ › ' D‬أ‪ v‬ارًا‬
‫ '‪ $‬ا‪ Y‬غ‪ ،‬و ن ‪ = z‬ا & ة ا‪Y‬و ‪ f‬ا ‪ DL‬أ ا !'& ء‬
‫‪ = = E‬ه‪K‬ا ا ‪ %zL‬وا ‪ . c‬ا ا &< (‪ d‬وا‚ ‪..‬‬
‫و ل ر ‪ Q‬ا › ا ‪ D e‬ا آ‪ L‬ر " رك " ‪Mark‬‬
‫‪ Noble‬إن ا ! ج ا & ‪  ' D‬ن ‪ L‬دًا ‪ .‬ا ‪ g‬‬
‫ا ‪ (%100-70) $ C‬أآ ‪ 6'! & h‬ا ‪ g‬‬
‫ا  ‪ .1(%80-40) $‬و ‪ .‬ه< ‪ /‬ز ا ‪ $:‬إ ‪ f‬ا ‪. c‬‬
‫و( ‪ $ :‬أ‪ O‬ى أآ‪ h‬أ < ً و‪ E‬ة‪ ،‬و
ن ا ! ج ‪ C‬ت‬
‫ه ا ا‪. h Y‬‬
‫‪ @!&E‬ا ‪ DE . h#‬ا ˜ ب ‪ < F‬ن ‪ %zL‬ا &‪K‬ه '‪ C‬ت‪،‬‬
‫و <= !‪ h‬وا ! '‪ f‬ا ‪ L‬ددات ا ‪ $ / C‬ا ‪ $ C‬ا ‪D w/ DL‬‬
‫ه‪ ^K‬ا‪ Y‬اض‪ ،‬و < ‪ .‬أ‪ X‬ب أ @ آ‪ L‬ب – ا ن‪ < -‬‬
‫ا ّ ا ‪ DE w‬وه آ م ا\ ‪.f !/‬‬
‫إن ‪ /‬وة ا ن ه‪ D‬رة ‪ . $ &N .‬ا ‪ L‬ددات ا ‪$ / C‬‬
‫ا ‪ C/ DL‬إ ‪ f‬ا‪Y‬ذن و‪ L</‬إ ‪ O f‬ا غ و‪ O . = E %F/‬ل‬
‫ا ل ا = ‪ $‬ا ‪ / DL‬ه ‪ DE‬ا ‪ LE ، g‬م ا ‪ NL g‬وب‬
‫ ه‪ ^K‬ا ل و‪ !/‬ل ‪ .‬اه‪tL‬ازه ‪ ،‬ه‪K‬ا ا ‪ DE ˜L‬ا`ه‪tL‬از ه ‬
‫ ‪ 6 Q‬و =&‪ ! 6‬ا ‪ $ NL‬وا ‪ L‬ار‪.‬‬
‫إن ا <@ م ا ‪K‬ي ‪ eE‬ا\ ' ‪ O 6‬ا غ ه ا <@ م ا ‪D! e‬‬
‫‪َ َ e‬ة‬
‫ا &‪ L‬ازن‪ ،‬وه‪K‬ا أ‪ 6 O‬ا ن ا‪ ،D= r‬ل ‪ْ Eِ ) :f !/‬‬
‫‪.‬‬
‫‪ .‬ا ْ َ ‪َ ُ A‬و َ ِ ‪3‬‬
‫ ا ‪ُ A‬‬
‫› ا ‪َ 6ِ '3‬ذ ِ َ‬
‫‪ِ 'ْ g‬‬
‫ َ' ْ =َ َ َ‪َ ِ َ ِ ْ /‬‬
‫س َ‬
‫‪ َ e‬ا <‪َ 3‬‬
‫ا ‪ 6ِ '3‬ا‪َ Eَ DِL 3‬‬
‫س َ َ ْ! َ'&ُ َ‬
‫َأ ْآ َ‪ َ h‬ا <‪ِ 3‬‬
‫ن( ]ا وم‪ .[30 :‬وه< !‰ ا را( ت‬
‫‪1 Common Cancer Treatments Toxic to Healthy Brain Cells,‬‬
‫‪University of Rochester, November 30, 2006.‬‬

‫‪5‬‬

www.KAHEEL7.com


ا ا ا ـــــــــــــــــــ‬

f' ً N 6š ‫ ن د‬6/‫ ن ! و`د‬r‫ أن ا‬f ‫ إ‬w/ $ e ‫ا‬
!!‫ ء‬eOY‫ ب ا‬/‫ و م ار‬g ‫ ا‬d#‫ ق و‬C ‫ ا‬h $< ‫ ء ا‬BY‫ا‬
‫ وا أن‬: E ‫ ء‬eO‫ ن أ‬/ ‫ أ س‬f' ‫ رب‬N/ ‫ ى ا !'& ء‬:‫ أ‬E
،‫ ا م‬. ‫ أآ‬$ &‫ = آ‬E ‫ ي‬N/‫œ و‬w</ ‫ ا غ‬DE ‫ < › دة‬
$
 ‫ أي‬d'eL ` 6 –E p X &! ‫ي م‬K ‫ ن ا‬r‫ ا‬Q !
‫ا‬K‫ وه‬،‫ ا غ‬. ‫ أآ‬$
 d'eL/ = ‫ ا‬z ‫ ء‬eOY‫ أي أن ا‬،1 ‫آ‬Kُ/
& ‫ ' غ ه ا‬Dv‫ ا‬LE`‫ن ا <@ م ا‬z ‫آ ون‬F ‫! ا !'& ء‬:
$& ' ‫ ة ا‬e ‫ ا‬f' ‫ أي أن ا غ‬،‫ ء‬eOY‫ ب ا‬/‫ ! م ار‬
. = ' ‫ ا\ ا < س‬eE DL ‫ا‬

، H) < ‫ أو‬H #C # ) ‫ ي‬3 ^ ‫< ن‬7W‫أ^  ا ) ء أن د غ ا‬
: ‫و‬J< ‫ ا‬%‫ ا ? ه‬Cb? ‫ه أن‬T‫آ ف ا‬P‫ن ا‬#2 3‫ور‬
Cb? ‫ ا‬G ‫ ه‬9 : ً‫ ^ ا‬$ Q‫ن أ‬#2 ‫ن‬i C ‫ت ا‬# ‫”ن‬, % 3‫ و‬،‫ ب‬2 ‫ا‬
1 Kara Gavin, University of Michigan researchers publish new
findings on the brain's response to costly mistakes, University of
Michigan, April 12, 2006.

6

www.KAHEEL7.com


ا ا ا ـــــــــــــــــــ‬

Cb? ‫ ا‬G ‫ آ أن ه‬.‫ ب‬2 ‫ج ا‬D) ‫ح‬Dc 1',‫ أ‬#‫م ا ه‬D‫ن آ‬T
.‫ ارات‬C ‫ ذ ا‬F$‫ وا‬bF ‫ دة وا‬C ‫ ا‬: ‫و‬J<

E ،1‫ ق‬C ‫ ' غ ه ا‬Dv‫ ا‬LE`‫و ل ا !'& ء ا م إن ا <@ م ا‬
D e<˜& ‫ ا‬. p & ‫= ز ا‬: ‫ ام‬gL( $h ‫ رب ا‬NL ‫ ا‬x<ّ
‫ ا غ‬f' functional magnetic resonance imaging
، ‫آ‬Kُ/ $
 ‫ ف أي‬C ` 6š ‫–ن د‬E ‫ ق‬C < ‫ ن‬r‫أن ا‬
!2‫ آ ة‬$
 ‫ ف‬C 6 –E ‫ب‬K . # . ‫و‬
‫ & ا غ‬DE %F/ ${ ‫ & ل ا‬Y‫ب وا‬K ‫ ء وا‬eOY‫إذن ا‬
^K‫ ه‬DE ‫ ء آ ة‬z ‫ م‬/ g ‫ن ا‬Y ^ O d!L/‫ و‬6 ‫ ه‬/‫و‬
ً 'O g' d /‫ و‬d L& ‫^ ا‬K‫ اآ ه‬L/ . t ‫ و ور ا‬،$ ‫ا‬
،$ N ‫ وا‬$ < ‫ اض ا‬Y‫ ا‬. h ‫ ا‬d /‫ و‬. ='& ‫ @ م‬DE
D‫ ه‬$  ME‫ وأ‬، g ‫^ ا‬K‫ ه‬f ‫ ازن إ‬L ‫ إ دة ا‬. `‫و‬
.ً X‫ أ‬6 ' ‫ ت‬eُE ‫ي‬K ‫ وة ا ن ا‬L " =L K˜/"
‫ ء ن‬w ‫
ة ا‬
‫ي‬K ‫؟ و ا‬D w/ DL ‫ ا‬D‫ات ه‬K ‫ & ذا ت ا ن‬:

ل‬
DE ‫ ات‬XY‫ ا‬$ . ‫ أو‬، w ‫ آ م ا‬. ‫ آ م ا ن‬t &
$ &‫ه‬z ‫ ن‬w . K ‫ ا‬. h ‫ ا‬6# e ‫ال‬F ‫ا ا‬K‫؟ إن ه‬$! e ‫ا‬
K ‫ و‬،6 L‫ آ‬DE \‫ أود = ا‬DL ‫ ا‬$ w ‫ا ! ج ن وا ة ا‬
‫ال‬F ‫ا ا‬K‫ ه‬h . $ :r‫ ا‬. ` ً !< ‫ ن ا م‬fL#‫و‬
^ š . ‫ًا‬t & ‫! ا ن‬N/ ‫ ه< أ( ب ة‬.$ &' $ e
:f !/ \‫ ء –ذن ا‬w ‫ وا‬%zL ‫
ة ا‬DE
1 Brain Scans as Lie Detectors: Ready for Court Use?, Malcolm
Ritter, www.livescience.com, 29 January 2006.
2 Carl T. Hall, Chronicle Science Writer, Fib detector Study
shows brain scan detects patterns of neural activity when
someone lies, www.sfgate.com, November 26, 2001.

7


ا ا ا ـــــــــــــــــــ‬

‫‪www.KAHEEL7.com‬‬

‫‪ -1‬ا ‪ ›( <L‬ا & ‪ DE‬آ'& ت ا ن و‪ #‬و‪6E‬‬
‫ا ن ي ‪ ً ( </‬د
ً ` ‪ DE :‬أي آ‪ L‬ب ‪ .‬آ‪ dL‬ا ‪. w‬‬
‫‪ ! D xُ % E‬درا(‪ $‬د ‪ ‚ $'  $‬ت ا ن وآ'& ‪6/‬‬
‫و‪ #‬و‪ 6E‬أن ا\ ‪ @
f !/‬ه‪ ^K‬ا '& ت وا وف <@ م ‪،‬‬
‫‪( ٍ ِ O‬‬
‫‪َ ٍ ِ #‬‬
‫‪ ُ َ ْ. ِ ْx'َ C‬نْ َ‬
‫‪A Eُ 3 %ُ 6ُ /ُ َ َ ْx&َ ِ #‬‬
‫و
ل ‪ DE‬ذ ‪ِ ) :‬آ‪ َL‬بٌ ُأ ْ‬
‫]ه د‪ .[1 :‬و‪ xُ %‬أ ‪ ً M‬أن ه‪K‬ا ا <@ م م '‪ f‬ا
( !‪$‬‬
‫ك‬
‫و ‪ ،6/ M‬و ‪KL‬آ ه<
ل ا › ‪ /‬رك و‪َ ) :f !/‬و َ َ ْ َ َ‪َ َ< ْ /‬‬
‫‪ .‬ا ْ َ&‪ Dِ َh‬وَا ْ ُ ْ َ َ‬
‫( ْ !ً ِ َ‬
‫َ‬
‫ن ا ْ َ!@ِ َ ( ]ا ‪.[87 : N‬‬
‫وإذا '&< أن آ ذرة ‪ .‬ذرات ‪  ( . 0 zL/ <& :‬ت –‬
‫وه‪F $ &' $ # ^K‬آ ة – ‪–E‬ن ه‪K‬ا ا <@ م ‪ L‬ار ا '& ت‬
‫وا وف !‪ً %z/ De‬ا و
ة ‪ DE‬ا ‪ w‬ء –ذن ا\ ‪Y ،f !/‬ن ‪ :‬‬
‫ا‪ r‬ن ‪ O . 0 F‬وا ‪ . $ F g‬ذرات وا ‪K‬رة ‪0 zL/‬‬
‫ ‪  ( .‬ت‪ ،‬و ‪ . & K‬أن ‪ / < %zL/‬ار ا‚ ‪ $‬أو ا '&‪$‬‬
‫( ات‪.‬‬
‫و ‪ .‬ه< ر & رك & ذا أ ‪ fe‬ا < ‪ D‬ا ' ‪ 6‬ا ‪ C‬ة وا م‬
‫أه& ‪ $‬آ ة '
( !‪ ،$‬و & ذا ‪ N‬أن ا ‪ $ /‬ه‪ D‬ا ‬
‫ا &‪ ،D h‬و & ذا ره ( ات ‪ DE‬ا
‪ $‬ا ‪ ،$ w‬و & ذا‬
‫ ر ت دة ( ات‪.‬‬

‫‪8‬‬


ا ا ا ـــــــــــــــــــ‬

‫‪www.KAHEEL7.com‬‬

‫ ‪#c EV -:‬رة ا ‪ 5$ a‬أ‪ ?7‬إذا ? ‪ / ّ )3‬وف ا‪) c‬ا ( أي ا‪ T‬‬
‫وا ‪D‬م وا ‪ H‬ء و> ‪ 3 7‬م وا ‪ 2‬ل ‪ ،ً , / 49‬وه ا ا ) د < وي ‪7×7‬‬
‫و‪ 3 9<?7 P‬ن ا ‪ 5$ a‬ه‪ %‬ا < ‪ R‬ا ‪ ،%7‬وآ ن ا أن )‪ ? b‬‬
‫إ‪ Q‬رة ‪ a b‬إ ‪ 9‬أه ه ا ا ‪ 1‬وأه ا ‪ 2‬ار ‪# %,‬ة ‪ ^ $‬اءة‬
‫ا ‪ 9 : 5$ a‬ا ‪ a‬ء‪ ،‬وه‪ *< #‬آ‪i C 3 › ) 1‬ن‪ ،‬وا ‪9 )$‬‬
‫أ‪. :‬‬

‫‪ -2‬ا‪ r‬ع ا &‪ L‬ازن ' '& ت ا ‪ $‬وا = ‬
‫ < ‪ &L /‬إ ‪ f‬آ م ا\ ‪z !w/ f !/‬ن ه‪K‬ا ا م ` ‪6 w‬‬
‫ا ‪ !w‬و` ا <‪ h‬و` أي ع ‪ .‬آ م ا ‪ ، w‬إ & ‪ ¡# /‬و‪ :‬د‬
‫إ ع ‪ O‬ص ` ‪ DE ^ N‬أي آ م ‪ ، O‬و ‪
K‬ل ‪َ ) :f !/‬و َر ‪^ُ َ<'ْ /3‬‬
‫َ‪] ( ً' ِ/ْ /‬ا
ن‪.[32 :‬‬
‫ه‪K‬ا ا‪ r‬ع ‪ d( <L‬إ ع ا غ ا ‪ w‬ي‪Y ،‬ن ا\ ‪ !: f !/‬‬
‫‪ : 1‬ا ا‪ V‬ا ‪ ،1 52‬إ‪ Q‬ا ت ا ‪ %, ) c‬ا ‪i C‬ن ا ‪ ، 2‬إ ار‬
‫> ‪0V‬ة د‪ %3‬ا و ‪i C‬ن ا ‪ ، 2‬د‪.2006 %3‬‬

‫‪9‬‬

www.KAHEEL7.com


ا ا ا ـــــــــــــــــــ‬

›'O < ‫ و‬،6 ً X O ً !  ‫ ددًا‬/ ‫ا ا ن‬K‫ ه‬DE ‫ء‬DB
‫ إ ع‬d( <L ً !  ‫ ددًا‬/‫! غ آ <= إ ً و‬: w ‫ا‬
\‫ وا‬،‫ ة‬e ‫ ا‬f' ‫ ذ أن آ د‬f' ‫ وا‬،‫ا ن‬

َ ِ ‫ َذ‬6ِ '3 ‫› ا‬
ِ 'ْ g
َ ِ َ ِ ْ /َ َ َ= ْ 'َ
َ ‫س‬
َ 3< ‫ َ ا‬e
َ Eَ DِL 3‫ ا‬6ِ '3 ‫ َ َة ا‬e
ْ Eِ ) :‫ ل‬
َ ُ&'َ !ْ َ َ ‫س‬
ِ 3< ‫ َ ا‬hَ ‫ َأ ْآ‬.
3 ِ َ ‫ ُ َو‬A َ ْ ‫ ا‬.
ُ A ‫ا‬
.[30 :‫ن( ]ا وم‬
DE \‫ أودع ا‬:$N ‫ ا‬$˜' ‫ و‬،‫ & ن‬r‫ ا‬f' ‫ ا < س‬eE f !/ \ E
‫ ن‬r‫! ض ا‬/ &'‫ وآ‬،ً e M< ً N ‫ ا غ‬O . $ 'O ‫آ‬
، ‫^ ا ا‬K‫ !‰ ه‬LO‫ ا‬$ N ‫ اض ا‬Y‫ وا‬$ < ‫ ت ا‬C'
= ‫ ازن‬L ‫ وإ دة ا‬g ‫ ا‬$N ‫ إ دة‬DE ‫ دور ا ن‬D/z <‫وه‬
ME‫ ه أ‬، = 'O K< 6 ' \‫ ه ا‬eE ‫ي‬K ‫ وآ م ا\ ا‬، : .
. = ‫ از‬/ ‫ دة‬r $' (‫و‬
= ‫ ازن‬L& ‫ ع ا‬r‫ ات ذات ا‬XY‫و
أ~= ت !‰ ا را( ت أن ا‬
‫ ! ل‬f' ً M ‫ أ‬%z/‫ و‬،^‫ ار‬L(‫ ط ا غ وا‬w f' ‫ آ‬%z/
،$ #‫  ً و‬w h‫ أآ‬$ # DE ‫! ا غ‬N/‫ و‬d' ‫ ت ا‬v
0'Lg v $ <& ‫ ا‬N ‫ ا‬$&@ ‫ أ‬6 : / DE ‫
رة‬h‫ أآ‬D L ‫و‬
xv !/ & E ‫ آ‬w ‫ وب‬NL/ ‫ ا غ‬O ‫ وأن‬.‫ اض‬Y‫ا‬
.1‫ ازن‬L ‫ ت – ع‬C
$ / aaaaC ‫ ت ا‬Kaaaa K ‫ غ‬aaaa ‫ي ا‬Kaaaa˜/ ‫ ن‬aaaa ‫ وة ا‬a aa/ ‫–ن‬aaaaE Kaaaa ‫و‬
.‫ ازن‬aaL ‫ ا‬aa= aa !/‫ غ و‬aa ‫ ا‬aa O faa' %Faa/ D aaL ‫ و‬،$ aaC ‫ا‬
›a( </ a= $a ‫ ت ا‬K K ‫ن ا‬Y ، g ‫ ا‬. › <L ‫ ا‬DE ‫ ه‬/‫و‬
ِ aْ š
َ ِ aْ<
ِ ْ.aِ ‫ن‬
َ aَ‫ ْ آ‬aَ ‫ن َو‬
َ َ ْ aُ ْ ‫ن ا‬
َ ‫ ُو‬3 َ aَL َ aَ'Eَ ‫ )َأ‬:f !/ ‫ ل‬.d N
‫ي‬Y ‫ د‬aaa:‫ و‬a aE .[82 :‫ ء‬aaa < ‫ ًا( ]ا‬a a ِh‫ َآ‬aaaًE َ'Lِ O
ْ ‫ ا‬6ِ a a ِE ‫ ُوا‬a aَ: َ َ 6ِ a a3' ‫ا‬
‫ء‬DaB ‫ آ‬DE ‫ ازن‬L ‫ ا‬Q&' & ‫ إ‬،6E‫ و‬#‫ ت ا ن و‬DE ‫ ف‬LO‫ا‬
‫ ل‬aO .a ‫ اض‬a Y‫ ء ا‬aB f ‫دي إ‬F ‫ ازن‬L ‫ا ا‬K‫ وه‬،‫ا ا ن‬K‫ ه‬DE
1 Brain and Sound Frequencies, NEW YORK TIMES: SCIENCE
SECTION 1989.

0


ا ا ا ـــــــــــــــــــ‬

‫‪www.KAHEEL7.com‬‬

‫إ دة ا ‪ L‬ازن إ ‪ f‬ا ‪. g‬‬
‫آ‪–aaaE Kaaa‬ن ا`(‪ &Laaa‬ع إ ‪ a a/ faaa‬وة ا ‪ aaa‬ن ‪ .aaa‬ا <@‪ aaa‬م ا &<‪D aaa‬‬
‫ '‪Y ، g‬ن ا ‪ K K %zL‬ت ا ‪ $ / C‬ا ‪ $ C‬وا &‪ L‬از ‪ a!N $a‬‬
‫ا ‪ &!/ $ 'g‬ءة أ '‪ .f‬وآ&‪ h‬ل '‪ f‬ذ ‪ aN‬أن ا ‪ $a‬ا < ‪$ a‬‬
‫ '& ‰ = ‪ %z/‬آ '‪ ^ a : f‬و و ‪ a à 6aL‬اض‪ ca # ،‬إن‬
‫ا‪ OY‬ر ا & ‪ $#‬إذا (&!= ا & ‰ ‪ fa' .a L 6a –E‬ا ‪ a‬ر‪ a&E ،‬‬
‫ا ‪K‬ي ث؟ إ = ‪ ˜/ $ '& $‬و‪ g' œ w</‬ا ‪$ !aM‬‬
‫ا`ه‪tL‬از‪ ،‬ه‪Ka‬ا ا ‪ .a a t a g‬اه‪taL‬از ا ‪ $a 'g‬و ‪ = aw‬و و ‪ a=L‬‬
‫ ‪ Ã‬اض‪.‬‬
‫‪ -3‬ا &! ‪ D‬ا ˜‪ t‬ة ا ‪ ='& / DL‬آ ‪$‬‬
‫ ‪ <' z/‬ت ا ن ‪ . ً h # = E N‬آ ‪DB‬ء‪ = E N ،‬‬
‫ ! ‪ ! D‬ج ‪ &:‬ا‪ Y‬اض‪ ،‬و` ‪ CL‬ا ! ج '‪ f‬ا‪ Y‬اض‬
‫ا < ‪ $‬ا ن ! ‪ &:‬ا‪ Y‬اض‪ E ،‬أودع ا\ ‪ DE‬آ ‪$‬‬
‫ ‪ .‬ت آ‪
6 L‬ة ‪K $ B‬ه'‪ ،$‬ه‪ ^K‬ا ة ‪ f' %F/‬أي ‪DB‬ء‪.‬‬
‫‪ ً A C‬‬
‫‪َ Lَ ُ ً!B‬‬
‫‪َ َ َ ٍ َ :‬أ ْ َ‪ِ َO 6ُ L‬‬
‫ 'َ‪َ f‬‬
‫ن َ‬
‫ ل ‪َ ْ َ ) :f !/‬أ ْ َ‪َ َ< ْ t‬ه‪َK‬ا ا ْ ُ ْ َ َ‬
‫ن(‬
‫س َ َ!‪ُ 3 َ Lَ َ ْ =ُ '3‬و َ‬
‫‪ِ 3<'ِ َ= ُ ِ M‬‬
‫ ا ْ َ‪ُ َh ْ z‬ل َ ْ‬
‫‪ $ِ َ w‬ا ‪َ 6ِ '3‬و ِ‪َ 'ْ /‬‬
‫‪ْ O‬‬
‫ِ ‪َ ْ.‬‬
‫]ا ‪.[21 : w‬‬
‫ن( !' أن ا & ‪ C‬د أن ا ن ا ‪K‬ي‬
‫و ‪ <' z/‬رة ) َه‪َK‬ا ا ْ ُ ْ َ َ‬
‫ ‪ .‬أ < ذا‪ 6/‬و‪ 6E‬وآ'& ‪ 6/‬و ‪ 6/‬و( ر^ ‪t‬ل '‪ : f‬‬
‫`ه‪ tّ L‬ه‪K‬ا ا ‪ N‬و‪ّ C/‬ع و‪ % . › w/‬آ م ا\ ‪ ،f !/‬و ‪ K‬‬
‫ & << ا ل إن آ م ا\ ‪ t‬و‪ً %z/ %F :‬ا آ ًا '‪ &: f‬‬
‫ا‪ Y‬اض‪ ،‬و ‪ Q‬ا < ‪ œ E $‬ا ‪ $ N‬أ ‪. ً M‬‬
‫‪ -4‬ا ‪ $ NL‬ا !&' ‪$‬‬

‫‪1‬‬


ا ا ا ـــــــــــــــــــ‬

‫‪www.KAHEEL7.com‬‬

‫ ‪ . .‬ا < س
‪ B‬ه ا ن <‪ K‬أر !‪ ً
w $‬و‪fL#‬‬
‫ < ه‪K‬ا‪ ،‬وه‪K‬ا أآ د '‪ %z/ f‬آ م ا\ ‪$N ! DE f !/‬‬
‫ا‪ Y‬اض‪.‬‬
‫و‪ DE‬آ م ‪ w‬ه و '&‪ { Q‬ت ا `ت ا ‪ = w DL‬ا\ ‪f !/‬‬
‫ آ‪ $‬ا ن‪ ،‬و
أ‪ D O‬أ‪ #‬ا &! ‪ . N‬ن أن ‪ &:‬‬
‫ا `ت ا ‪ 6 /z/ DL‬ن ا ‪ ، = B . Q{
de‬و‪ =! &:‬‬
‫أ اض ‪ $ C!L‬و ‪ $< t‬وš
'‪ w' $‬ء‪ ،‬و < ‪ /‬وة آ م‬
‫ا\ '‪ f‬ه‪`F‬ء ا & ‪ N/ fv‬ه ‪ NL‬ن '‪ f‬ا ر '! ج‬
‫ا ‪ ، N‬آ ‪ ` 0‬وه أ م ا ‪ w‬ء ا &‪ % !›'e‬إن ا ‪ .‬ا ‪K‬ي ‪f' L‬‬
‫ ‪ 6‬ا &‪ . t . F‬ا‪ &L#‬ل ا ‪ w‬ء آ‪ h‬اً‪ ،‬و ‪ .‬ه< رك أه& ‪ $‬أن‬
‫ ن ا & ‰ ‪ w ً < L‬ء‪0C L!/ d e $ h E ،‬‬
‫ا ‪ w‬ء‪ 0 E ،‬إذا آ ن ا ‪ d e‬ه ا\؟‬
‫إن ا‪ Y‬اج ا ‪ $ / C‬ا ‪ / DL‬ه ‪ /‬وة ‪ a‬ت ا ‪ a‬ن (‪ a‬ف ‪ a L/‬‬
‫ ‪ O‬ا غ‪ ،‬و( ف ‪ = %F/‬و‪ = !/‬ا ‪ L‬ازن‪Y ،‬ن آ‪ a‬م ا\‬
‫( ‪K‬آ‪ A‬ا ‪ eE & g‬ه‪ a‬ا\ ' ‪ ،6a‬و(‪ a‬ف ‪ a‬ن ا ‪ %zaL‬أآ ‪ a a‬‬
‫ & ‪ < .‬ن ا‪ r‬ن
‪ !/‬د '‪ &a( f‬ع ا ‪ a‬ن و‪ a!/‬د '‪fa‬‬
‫ا ‪.6 %zL‬‬
‫إن ا\ ‪ f aa!/‬ه‪ ›aa'O .aa aa‬ا‪ aa r‬ن و‪ aa ^taa=:‬ا ا ‪$ aaC‬‬
‫ م !&'‪ f' 6‬أآ& و‪ ،6:‬و <‪ a < a< 6‬ف ‪ ›a  .a‬ا\‪،‬‬
‫‪ 6 –E‬ه› ‪ 6‬و ‪ a O d!L‬د š‪ ،6a‬وأ‪ a r $a  aME‬دة ه‪^Ka‬‬
‫ا ‪ v ' g‬ا`‪ LE‬ا‪ Dv‬ه أن ‪ = ' %F‬م ا\ ‪.f !/‬‬

‫‪2‬‬


ا ا ا ـــــــــــــــــــ‬

‫‪www.KAHEEL7.com‬‬

‫إن ا ‪ b, 9 )$‬ا ? س ‪ 9 :‬ا‪ W‬ن‪ ،‬و ‪”, f‬ن ا ‪ # ?: 1ab‬‬
‫‪”,‬ن !‪#2$ * <> D‬ن ‪ H‬ا‪P‬ه ‪0‬ازات ا ? ‪c‬ـ وا ‪6‬ـ‪ ، 5 5‬و ‪2‬ـ ـ‪R‬‬
‫ ــ ور ا ــ‪ 0‬وآ ــ ة ا ‪5‬ــ‪#‬ادث وا ــ آ‪ 1‬ا ?‪<a‬ــ وا ¦ ــ وا ــ‪#‬ث‬
‫وا‪ T‬اض‪ Œ ،‬ا ?‪ I‬م ا‪P‬ه ‪0‬ازي ‪ ، <-‬و‪”, % 3‬ن ا ‪i C‬ن ) ه ا‬
‫ا ?‪ I‬م إ ‪ * / 9‬ا ‪ ، 5 56‬و ‪ f‬ل ‪)$‬ـ ‪) :9‬إِن هَـ َا ا ْ ‪ُC‬ـ ْ ‪َi‬نَ َ ‪ْH‬ـ ِي‬
‫م( ]ا‪ cW‬اء‪i C , .[9 :‬ن ‪ّ#C‬م ‪# c‬ك ا‪ <7W‬ن وآ ‪#C f‬م‬
‫ه‪ َ%‬أَ ْ َ‪ُ #‬‬
‫ِ ِ‪ِ %‬‬
‫‪# c‬ك آ‪.* <> D! ! 1‬‬

‫‪ x‬أ‪ <%‬ء ‪ ‚ D' z/‬ت ا ن أن آ ‪ & / 6/ . $‬‬
‫ `‪ُ @#‬‬
‫أ‪ . & 6 B‬أن & ‪ " 6‬ا أو ت" وه‪ ^K‬ا ت‬
‫‪ eL /‬ا ‪ !L‬ا ‪ ، g‬أي أن ا ن ي ˜‪ $‬ا ‪!! g‬‬
‫و
@‪ .‬ا رئ أن ه‪K‬ا ا م š '&‪ ،D‬و <<‪ D‬و‪ :‬ت ا ‪ h‬‬
‫ ‪ .‬ا‚ ت ا ‪F/ DL‬آ أن ت ا ن ‪ & /‬ت آ‪ h‬ة‪ h ً &/ ،‬‬
‫ ‪ $:‬ا اد ا ‪ DL‬ه‪ D‬رة ‪ $: .‬د ‪ $‬و <= &ّ' ن‬
‫ ' = !' ت وأ‪ X‬ات و ( ‪ f‬وš ذ ‪.‬‬
‫ض‬
‫‪ 6ِ ِ ْx!َ e‬ا ْ َ‪z‬رْ ُ‬
‫‪ُ َ N‬ل َأوْ ُ
‪A‬‬
‫( ‪ َ A‬تْ ِ ِ‪ 6‬ا ْ ِ‬
‫ن ُ
ْ َ ً ُ‬
‫ ل ‪َ ) :f !/‬و َ ْ َأ ‪3‬‬
‫َأوْ ُآ‪ 6ِ ِ َ 'A‬ا ْ َ& ْ‪ 6ِ '3 ِ ْ َ fَ/‬ا ْ َ‪َ ُ ْ z‬‬
‫‪] ( ً! ِ&:‬ا ‪ <' z/ .[31 :‬ه‪^K‬‬
‫‪3‬‬


ا ا ا ـــــــــــــــــــ‬

‫‪www.KAHEEL7.com‬‬

‫ا‚ ‪Dw $‬ء ‪ .‬ا ‪ . & ›&!L‬أن ‪ L‬ءل‪ :‬آ ‪ ' . & 0‬ن أن‬
‫ ا ‪ N‬ل‪ ،‬أو ‪ ّe‬ا‪Y‬رض أي &‪ ، =
t‬أو ' ا & ‪f/‬؟ إذن‬
‫ا ت ا ‪ d g/ DL‬ا & ‪ f/‬و‪ : =L˜ = /‬دة ‪ DE‬ا ن إ`‬
‫أن ا‪ f !/ \ Y‬و` ‪ 6 ' 'e‬إ` ‪ w .‬ء ‪ .‬د^‪$ < .‬‬
‫ '‪ N‬ل ‪ '! .‬ا م أن أ اح ا‪Y‬رض ‪ L/‬ك ‪ #‬آ‪ !& ${ e $‬ل‬
‫ ة (<‪ L&L‬ات آ (<‪ ،$‬و‪ /‬ك != ا ‪ N‬ل‪ ،‬وه‪ ^K‬ا آ‪$N/ $‬‬
‫ ‪ .‬أ اج ‪ #‬ار ‪ / $‬ه ا &<‪ $ e‬ا &<‪ =C‬ة ‪ x /‬ا ‪ w‬ة‬
‫ا‪Y‬ر‪.$ v‬‬
‫إذن & << ا ل إن ا ن ي ت & ‪ .‬أن ‪ !L/‬ه‪^K‬‬
‫ا‪ Y‬اج ا ار ‪ $‬و‪ /‬آ= و‪ LE =N =/‬ع ‪ #‬آ‪ ، =L‬أو ‪ /‬ث‬
‫‪ ً
B‬وز`زل ‪ DE‬ا‪Y‬رض أي ‪ ّe /‬ا ‪ w‬ة ا‪Y‬ر‪ $ v‬و‪ = ّtN/‬إ ‪f‬‬
‫أ‪t:‬اء ‪ ˜X‬ة‪ ،‬ه‪ ^K‬ا ى ا !&
‪ ='& $‬ا ن‪ ،‬و ‪ .‬ا\ ‪f !/‬‬
‫‪.( ً! ِ&:‬‬
‫ <!< ‪ .‬ا ‪ X‬ل إ = ) َ ْ ِ ‪ 6ِ '3‬ا ْ َ‪َ ُ ْ z‬‬
‫و <‪ 6‬أ‪
. O‬ة ا ن < رك @&‪ $‬ه‪K‬ا ا ‪ L‬ب‪ ،‬وا ‪F‬ال‪:‬‬
‫ا ‪ L‬ب ا ‪K‬ي ‪ ^K= t &L‬ا ى ا ‪ g‬ر
‪ ،$‬أ` ‪ B eL‬ء إ ن‬
‫‪ . 0 !v‬ا & ض؟؟‬
‫و ‪–E K‬ن ا\ ‪ g < f !/‬أن ا ن ‪ B‬ء ‪K=E‬ا !<‪ D‬أ ‪6‬‬
‫ & ا ت وا ا ا ‪ ! $ E‬ج ا ‪ g‬ا &‪ ML‬رة ‪DE‬‬
‫ا ‪ ! ، N‬ج ‪ tN‬ا‪ Y‬ء ‪.6 B .‬‬
‫‪D! x% # $ N/‬‬
‫و
‪ $ N/ D! x% #‬أدرآ= إ` ! أ ‪ x M‬ود (<‪$‬‬
‫آ '‪ &( DE $‬ع ا ن ا &! ل ة ( ت آ م‪ .‬و ! ‬
‫ذ آ ‪ x‬ا & ‪z:‬ة أن ا ! ‪ .‬ا ‪ ˜L‬ات
‪ ،D! x% #‬وآ ن‬
‫( = ا & او ‪ f' $‬ا`(‪ &L‬ع ‚ ت ‪ .‬آ‪ L‬ب ا\ ‪ ،f !/‬وه‪^K‬‬
‫ا ‪ ˜L‬ات ه‪ :D‬ز دة ‪ $ < DE‬ا ‪ ، N‬وز دة ‪ DE‬ا رة '‪f‬‬

‫‪4‬‬

www.KAHEEL7.com


ا ا ا ـــــــــــــــــــ‬

‫ اض‬Y‫ و ج !‰ ا‬،t ‫ آ‬L ‫ ا‬f' ‫ ز دة ا رة‬K‫ وآ‬،‫ اع‬r‫ا‬
‫ ا ' ك وا رة‬DE ‫˜ '& س‬/ K‫ وآ‬،‫ ك‬r‫ ا‬h $< t& ‫ا‬
. =L % d ‫ وآ‬. O‚‫! ا‬L ‫ ا‬f'
f ‫& ع إ‬L(`‫ ا‬f' $ ‫ ً ! ا & او‬M ‫˜ ت أ‬/ DL ‫ ء ا‬BY‫ ا‬. ‫و‬
‫ و ج‬،D C! ‫ ا‬/ L ‫ و ج ا‬D < ‫ا ن ز دة ا = وء ا‬
f' ‫ ا رة‬f ‫ إ‬$E vr ،‫= ر‬L ‫ ا‬$ (‫ و‬dM˜ ‫ا` ! `ت وا‬
.D C ‫ أو‬D / / ‫ أي‬f' ‫ ء‬M ‫ وا‬،$& ' ‫ ذ ا ارات ا‬g/‫ا‬
DE ˜/‫ و‬،‫ ا م‬$ (‫› و‬e< ‫ ا‬f' ‫ ا رة‬DE . / ‫ ث‬# ً M ‫أ‬
.‫ ن‬O ‫ ك ا‬/‫! م و‬e ‫ ا‬DE ‫ اط‬Er‫ ا‬h ${ ‫ا ! دات ا‬
\‫ ب ا‬aaaL‫ ا آ‬aaa@ # .aa& ‫= `ف‬aaaB aaa&‫= آ‬Laaw $aaa NL ‫^ ا‬Kaa‫وه‬
Daa@ # ‫ ء‬a<%‫! أ‬aB‫ أ‬x
ُ a<‫ آ‬Ka ‫ و‬،6a! =Laa
‫ و‬a@! ‫ ا‬aM
‫ و‬،f a!/
a O $aN !/ ‫^ ا‚ ت‬K‫& ‚ ت ا ن أن ه‬L & ‫ ا‬D &L(‫وا‬
! ‫ آ‬w ‫ا غ‬
aa $ / aaC ‫ ددات ا‬L aa %zaaL/ aa'N ‫ ا‬aa O ‫ م إن‬aa ‫ ء ا‬aa&'! ‫ ل ا‬a
$ / aC ‫ ت ا‬K K ‫ ا !'& ء ا‬0wL‫ ! أن اآ‬$X g ‫ و‬، =! ‫ وب‬NL/‫و‬
a< a'N ‫ إذن ا‬، DNA f&a & ‫ ا‬D%‫ را‬a ‫ œ ا‬aw ‫ ره ا‬C DL ‫ا‬
.a ‫ ع‬a ‫ا‬Ka‫–ن ه‬E F ‫ ( ر أو‬O f ‫& ع إ‬L(`‫ ا‬$N L< !w
.‫ ن‬r‫ا ا‬K‫ ه‬6 ‫& إ‬L(‫ي ا‬K ‫ ت ا‬C ‫ وب ا‬NL ‫ا‬
c
ِ ِ a
َ ْ ‫ ا‬.
َ a
َ #
ْ ‫ َل َأ‬t3 a َ 6ُ a '3 ‫ )ا‬:f aa!/‫ رك و‬aa / ›aa ‫ ل ا‬aa
faa'NL aa<‫وه‬
.
ُ aِ'/َ 3 aُ% ْ aُ= 3 ‫ن َر‬
َ ْ aَwg
ْ َ .
َ ِK 3‫'ُ ُد ا‬:
ُ 6ُ <ْ ِ > !ِ w
َ ْ /َ D
َ ِ َh َ ً= ِ َwLَ ُ ً َL‫ِآ‬
‫ ُء‬aَw َ ْ.aَ 6ِ aِ ‫ ِي‬aْ= َ 6ِ a3' ‫ َ ى ا‬aُ‫ ه‬
َ aِ ‫ َذ‬6ِ a3' ‫ ِ ا‬aْ‫ ِذآ‬faَ ‫'ُ ُد ُه ْ َو ُ
'ُ ُ ُ= ْ ِإ‬:
ُ
‫ أن‬a‫آ‬F/ $a ‚‫^ ا‬Ka=E .[23 : a t ‫ْ هَ ٍد( ]ا‬. ِ 6ُ َ َ&Eَ 6ُ '3 ‫ ِ' ِ ا‬M
ْ ُ ْ. َ ‫َو‬
، !aw /‫ وب و‬aNL/‫ ن و‬a ‫ ت ا‬aC %zaL/ . Fa& ‫ ا‬a< a'N ‫ ا‬O
‫ ق‬aa < ‫ ا‬xaa tLO‫ ^ ا‬aa': aa O ‫ن‬Y ‫ ذا؟‬aa& ، %zaaL ` E aa ‫ ا‬aaN/ aa&<
‫ ددات‬aa/ ‫ي‬Y d NLaa / aa!/ aa'E ${ aa ‫ ل ا‬aa!EY‫ وا‬Ç#‫ ا‬aa ‫ وا‬aa ‫وا‬
!$ & ‫ إ‬$ / X

5


ا ا ا ـــــــــــــــــــ‬

‫‪www.KAHEEL7.com‬‬

‫ا ا !&'‪D‬‬
‫ه< ك (‪F‬ال ‪ L‬ر آ‪ً h‬ا‪:‬‬
‫ ‪ aa‬ه‪ Daa‬ا‚ ‪ aa‬ت ا &< (‪Daav & $ aa‬؟ وأ
‪ aa‬ل ‪ aa‬أ‪ DaaL #‬إن ا\ أ ‪taa‬ل‬
‫ا ن آ'‪ aB 6a‬ء‪ ،‬وأ ‪ a L‬أن ‪ DaE‬ا ‪ a‬ن ‪ a‬ت ‪ a‬دة ‪ a a‬ض‬
‫و ‪ .‬ه‪K‬ا ا & ‪ v‬ع ‪ L‬ج `‪ =L:‬د آ ‪.‬‬
‫‪ D < E‬ا‪ f'X @ Y‬ا\ ' ‪ 6‬و(' ‪ < .‬ه‪K‬ا ا‪ Y‬و‪ /‬آ‪ a< 6a‬‬
‫ <‪ 6aa E aa=LN‬و ‪ aaN‬ب و ‪ caa‬و ‪ ، aaL‬ور &‪ aa aa‬ن ا ‪ aaw‬ء ا ‪ aa‬‬
‫ < ‪ &L‬ا & ‰ إ ‪ f‬ا ن آ ً (‪ &L‬ار‪.‬‬
‫و ‪ .aa‬ه<‪ aa‬ك !‪ ‰aa‬ا`‪ aa=L:‬دات ‪ $aa=: .aa‬و !‪ ‰aa‬ا‚ ‪ aa‬ت وا ‪ aa‬ر‬
‫ا ‪ .aaa $aaaL h‬ا < ‪ f'aaaX Daaa‬ا\ ' ‪ 6aaa‬و(‪ ، 'aaa‬و '‪ faaa‬رأ(‪ aaa( =aaa‬رة‬
‫ا ‪.$ /‬‬
‫إن ا\ ‪
f !/‬أودع ‪ DE‬آ ‪ . $‬ت آ‪
6 L‬ة ‪ $ B‬إذا‬
‫أ‪ x X‬ا & ض أ –ذن ا\ ‪.f !/‬‬
‫و & <<‪ D‬أن أ‪ O‬آ إ‪ D/ O‬وأ‪ O‬ا‪ D/‬ا اء أن ا ‪f !/ \ $ h‬‬
‫و ‪ً : $&= 6/ È‬ا ‪ DE‬ا ‪ w‬ء‪ ،‬وا ‪ = C‬أ ‪ ،ً M‬وأن ‪ '!/‬أن ا\‬
‫` أن ‪ d NL‬د ءك و
اء‪ ، /‬و ‪ $ e .‬ا ‪ DL‬ده ‬
‫ا\ ‪ ،f !/‬و ‪ Q‬أ ‪!!x‬‬
‫ ‪ < ً h‬أ
أ ا ن '‪ B $ f‬ء ض و ! ‪ LE‬ة أ‪ :‬أن‬
‫ه‪K‬ا ا & ض ُ‪ &E ،f w‬ذا !<‪ D‬ذ ؟
@‪ .‬ا !‰ أن ه‪^K‬‬
‫ا اءة ‪ !! </‬و ‪ K‬أ
ل ` ‪ N‬ز &‪ . F‬أن @‪ .‬ذ ‪Y ،‬ن ا\‬
‫‪ f !/‬أ‪z O‬ن ا ن ‪ B‬ء‪ ،‬وآ م ا\ ‪ ،›# f !/‬و ‪
.‬‬
‫ ‪ C‬ف ا\ < آ‪ $‬ه‪ ^K‬ا‚ ت ‪ !6 Q . O ً v‬و

‫ <‪ < N‬ا\ ‪ $ C . f !/‬آ ة آ‪ $‬ه‪ ^K‬ا‚ ت ا ‪
DL‬أ ه ‪،‬‬

‫‪6‬‬


ا ا ا ـــــــــــــــــــ‬

‫‪www.KAHEEL7.com‬‬

‫و
‪ < OF‬ا\ ا`(‪ $ NL‬إ ‪ f‬م ا ‪ <( c # $‬ن ‪Q z‬‬
‫ا ‪ $:‬إ ‪ f‬ا ‪ $&#‬وا &˜ ة وا <‪ N‬ة ‪ .‬ا < ر‪.‬‬
‫أ‪ DO‬ا ‪ :d‬أ =& أ‪ ME‬أن ‪ . f wُ/‬ض ‪ h‬ا  ن‪ ،‬أم‬
‫أ ‪ /‬ن م ا ‪ $‬ا‪ Y‬ء ‪ =v $<: DE‬ا & ات‬
‫وا‪Y‬رض؟! و ‪ N!L/ ` K‬ا ‪ w‬ء ‪Y‬ن ا‪ Y‬آ'‪ 6‬ا\ ه ! ‬
‫ ‪ w‬ء‪ ،‬و ' أن ‪ : L!/‬ز ً أن ا\ ‪ d NL f !/‬د ءك‬
‫ ‪ / `
$ e‬رآ= أ ‪ ،x‬وأن أي ‪ / $‬أه ( ف ‪ /‬ن ‬
‫‪ B‬ء ‪ .‬ض ر & ‪ ،6'=N/‬ور & ه‪ ^K‬ا‚ ‪ C/ $‬ف < ‪ ً v‬‬
‫آ ن ( ‪ ! C‬أ م و ‪
.‬اء‪ ^K= /‬ا‚ ‪ $‬آ ‪DE ً ( x‬‬
‫‪ X‬ف ذ ا & ض ‪ .‬دون أن ‪! K !w/‬‬
‫ ه‪ D‬ا‪ Y‬اض ا ‪ = w DL‬ا ن؟‬
‫ا ' أن ا ن ‪ B‬ء داء‪ ،‬وأن ا\ ‪ DE !: f !/‬ت آ‪6 L‬‬
‫‪ ُ< َ َ .‬ا‬
‫ ˜‪ =&= / $ N $‬ا ‪ g‬و ‪
K‬ل ‪َ َ ) :f !/‬أ > =َ ا‪َ ِK 3‬‬
‫( َ‪ ُ ِNL‬ا ِ ‪َ 6ِ '3‬و ِ' ‪ِ ُ( 3‬ل ِإذَا َد َ ُآ ْ ِ &َ ُ ْ‬
‫ا ْ‬
‫ ِ ُ ْ( ]ا‪ Y‬ل‪^K=E ،[24 :‬‬
‫ا‚ ‪ / $‬ل '‪ f‬أن ا\
أودع ‪ # 6/ DE‬ة < ‪ $ 'g E ،‬ا &‪$ C‬‬
‫وا &‪ ML‬رة وا ‪ DL‬أ‪ $' O x X‬و ‪ Y $ C‬اض‪–E ،‬ن آ م‬
‫ا\ ‪ f !/‬إذا و
' = ‪ xe3w</‬و دت إ = ا ة ‪ : .‬‬
‫وأ‪ x X‬أآ‪
h‬رة '‪ f‬و ‪ $‬ا‪ Y‬اض‪ ،‬و ‪–E K‬ن ‪ /‬وة ت‬
‫ دة '‪ f‬أ اض دة ‪ f' %F/‬ه‪ ^K‬ا‪ Y‬اض و‪– = w/‬ذن‬
‫ا\ ‪.f !/‬‬
‫و ‪ << & 6 –E K‬ا ل إن ا ن ‪ B 6 E‬ء ‪ &N‬ا‪ Y‬اض =& ‬
‫آ ن = ( اء آ ‪ x‬أ ا‪ $ ً v‬أو ‪ $ :‬أو آ ‪ً ( x‬ا أو‬
‫ ً أو š ذ ‪ .‬و < ˜‪ f' D‬ا & ‰ أن !‪Y ، K L‬ن‬
‫ ّ‬
‫ا` ‪ L‬د ا ' ه ‪ 0C‬ا ‪ w‬ء إن ا ‪ w‬ء آ'‪!6‬‬

‫‪7‬‬


ا ا ا ـــــــــــــــــــ‬

‫‪www.KAHEEL7.com‬‬

‫‪ %,‬آ‪ i i 1‬ت ا ‪i C‬ن أودع ا >‪9 : ^J$ a! Œ * D> 1‬‬
‫ا ض ‪ ,‬ه * ‪”3‬ذن ا ‪ ،9 )$‬وه ‪ G‬ا ? ‪J -‬آ ة و ‪ 1H-7 ??2‬ه ‪G‬‬
‫ا Œ ا ‪ V a‬ا ‪ %‬أود‪ H:‬ا ‪ i %,‬ت آ ‪ ? : f ،*3‬أن ‪ H -7‬‬
‫‪D$ %,‬وة ا‪ L‬ت و‪”3 9a ُ?c ?7 3 #7‬ذن ا ‪ ،9 )$‬وا ‪ a 3 C‬ء‬
‫ ‪ 67 1‬ا ‪ a‬ء أو أآ ‪.‬‬

‫آ ‪ 0‬أ ا ن '‪ f‬ا & ‰؟‬
‫ < ˜‪ < ' D‬أن رك ‪z‬ن أ‪ . ME‬أ ا ن ه ا & ‰‬
‫ ‪Y ،6‬ن ا‪ Y‬ث ا ‪ N‬ة ‪ DE‬ه‪K‬ا ا &‪ N‬ل أ‪ xL %‬أن ‪ X‬ت‬
‫ا & ‰ ه ا‪Y‬آ‪ً %z/ h‬ا '‪ ،6v f‬وأن ا ‪d NL / g‬‬
‫ '‪ L‬ددات ا ‪ $ / C‬ا < ‪ = # X . $N/‬أآ‪ . h‬ا(‪ C =L NL‬ت‬
‫ ‪ ، O‬و ‪ D< –E K‬أ ‪ pC‬آ ‰ أن أ '‪ 6 f‬ا‚ ت‬
‫ا ‪ ،6v & $X g‬وه‪K‬ا (&‪" 6L 3‬ا
‪ $‬ا ‪K‬ا‪."$ /‬‬
‫و ‪ .‬أ‪ ً #‬ن ا & ‰ ‪ eL E $ !X $ # DE‬ا ‪ L‬آ ‪t‬‬
‫وا اءة ا ‪ . & E $ C‬ا`(‪ .& $ !L‬أ ‪ ،6‬و < ˜‪. f' D‬‬
‫ أ ت ا ‪ w‬ء أن آ‪ f' ^ / t‬ا & ض و ‪ gL‬وآ‪z‬ن‬
‫ا & ض
‪ ً &/ D ُB‬آ‪ $‬ه‪ ^K‬ا‚ ت‪.‬‬

‫‪8‬‬


ا ا ا ـــــــــــــــــــ‬

‫‪www.KAHEEL7.com‬‬

‫آ& أ ‪z pC‬ن ‪ /‬ن ا اءة ‪ C‬ت ‪6!& c ً '
/‬‬
‫ا & ‰‪ ،‬أي أن ‪ /‬ن ا اءة ‪ $ =:‬و ‪ .$ ( x‬وذ ‪Y‬ن‬
‫ا‪ Y‬ث أ‪ xL %‬أن ا ‪ L‬ددات ا ‪ O f' %F/ $ / C‬ا ‪ N‬‬
‫ا & ‰ و ‪ $X g‬ض ا  ن أ ذ ا\ <‪.6‬‬
‫ ه ا
‪ x‬ا & ‪ ' M‬اءة؟‬
‫` ‪ :‬و
‪ x‬د '! ج ن إ & آ ا‪Y‬و
ت < ( ‪ $‬و ‬
‫ا ‪ !v‬ت أي
& ً و‪ ً :‬و ‪ ،ً !NeM‬و <<‪ D‬أ‪ ME‬أن أ‬
‫ا & ‰ '‪ ً # X 6 f‬و ءً‪ ،‬أي ! ا`(‪ L‬ظ ‪ .‬ا < م‬
‫و
ا < م‪ ،‬وأن ر ا‚ ت ا ‪ DL‬اه < ( ‪ ( 6v & $‬‬
‫ ات ‪Y‬ن ه‪K‬ا ا
‪ 6‬د``ت آ‪ h‬ة و
آ ن ا < ‪ D‬ا‪6 ' @ Y‬‬
‫ا ‪ C‬ة وا م ر !‰ ت ا ‪ w‬ء وأد ‪ ( 6L‬ات‪.‬‬

‫ا ! ج & ع ا ن‬
‫ < ˜‪ f' D‬ا & ‰ آ! ج & أن & ا ن آ م ! ة‬
‫( ت‪ ،‬وآ'& أ <‪ 6‬ذ ‪ ،‬و < ˜‪ 6 ' D‬أن ‪ DE‬ا‚ ت ا ‪DL‬‬
‫ &!= ‪ ،‬أن ‪ ّ L‬ه ‪Y‬ن ‪ /‬ا ن و‪ 6 ! =E‬ه ع ‪.‬‬
‫ا ! ج أ ‪. ً M‬‬
‫و ‪ D‬ن ا ! ج ‪ `ً ّ!E‬أ ‪z pC‬ن ‪ &L‬ا & ‰ إ ‪ f‬ا ن‬
‫ا & ‪ /‬أ‪ <%‬ء ا < م‪Y ،‬ن ا غ ‪ w $ # DE f‬ط و ‪d NL‬‬
‫ ‪ C‬ت ا ن ‪ fL#‬آ ن ا‪ r‬ن & ً ! وه‪ . $ ^K‬ت ا\‬
‫‪ /‬رك و‪ ،f !/‬و ‪
K‬ل‪) :‬وَ ِ ‪ ِ ْ '3 ِ ْ ُ ُ َ< َ 6ِ /ِ َ َ ْ.‬وَا ‪ِ َ=<3‬ر‬
‫ َ&!ُ َ‬
‫ت ِ َ ْ ٍم َ ْ‬
‫ َ َ‪ٍ َ È‬‬
‫ن ‪َ DِE‬ذ ِ َ‬
‫‪ِ 6ِ 'ِ M‬إ ‪3‬‬
‫وَا ْ ِ‪ُ َ˜L‬ؤ ُآ ْ ِ ‪ْ Eَ ْ.‬‬
‫ن( ]ا وم‪:‬‬
‫‪.[23‬‬
‫ ه‪ D‬ا
‪ $‬ا ‪ $ w‬ا ‪$L h‬؟‬

‫‪9‬‬


ا ا ا ـــــــــــــــــــ‬

‫‪www.KAHEEL7.com‬‬

‫ه< ك ت دة < ˜‪ f' D‬ا & ‰ أن ‪ 'L‬ه دا & ً و‪Y‬ي‬
‫ ض آ ن ‪ x % 6 Y‬أ = ة ‪ w‬ء ‪ &:‬ا‪ Y‬اض وه‪:D‬‬
‫‪
-1‬اءة ( رة ا ‪ ( $ /‬ات‪ :‬وه‪ eO ^K‬ة =&‪ DE $‬أي‬
‫ ج ‪Y‬ن ( رة ا ‪ $ /‬ه‪ D‬أ @ ( رة ‪ DE‬ا ن ا ‪ .‬و

‫أودع ا\ ‪ DE‬آ'& ‪ =/‬أ( ارًا ` ‪ ،fC ُ/‬وه‪ D‬ا ‪
DL‬ل ر( ل ا\‬
‫‪ f'X‬ا\ ' ‪ 6‬و(' ‪) : =ّ # DE‬وا ‪K‬ي ‪At< ^ D‬ل ا\‬
‫ ‪ DE ='h‬ا ‪ L‬راة و` ‪ DE‬ا‪ N r‬و` ‪ DE‬ا ‪ t‬ر و` ‪ DE‬ا
ن!(‪.‬‬
‫و( ‪
d‬اء‪ ( =/‬ات ه أن ا\ ‪ 3&( f !/‬ه ا &‪.D h‬‬
‫‪
-2‬اءة ‪ $‬ا (‪ :D‬وه‪ D‬ا‚ ‪ $‬ر
‪ ( . 255‬رة ا ة‪،‬‬
‫( َ<‪َ ٌ$‬و َ ‬
‫‪ِ ^ُ Kُ O‬‬
‫‪ D‬ا ْ َ > ُم َ َ‪ُ zْ /‬‬
‫ >‬
‫وه‪) :f !/ 6
D‬ا ‪ِ َ 6ُ '3‬إ َ َ‪ِ 6‬إ ‪ُ 3‬ه َ ا ْ َ‬
‫ ْ< َ ُ^ ِإ ‪ 3‬‬
‫‪ِ ُ َ w‬‬
‫ض َ ‪ ْ.‬ذَا ا‪ِK 3‬ي َ ْ‬
‫ت َو َ ‪ DِE‬ا ْ َ‪z‬رْ ِ‬
‫ &َ وَا ِ‬
‫َ ْمٌ َ ُ‪ DِE َ 6‬ا ‪3‬‬
‫ ْ' ِ& ِ‪6‬‬
‫‪ٍ ْDw‬ء ِ ‪ِ ْ.‬‬
‫ن ِ َ‬
‫‪َ ْ =ُ َ 'ْ O‬و َ ُ ِ ‪َ ُe‬‬
‫‪َ .‬أ ْ ِ ِ= ْ َو َ َ‬
‫ِ ِ–ذْ ِ ِ‪َ ْ َ َ ُ 'َ !ْ َ 6‬‬
‫@ ُ=&َ ‬
‫‪ُ ْ #‬‬
‫ض َو َ َ {ُ ُد ُ^ ِ‬
‫ت وَا ْ َ‪z‬رْ َ‬
‫ &َ وَا ِ‬
‫( > ُ‪ 6‬ا ‪3‬‬
‫( َ ُآ ْ ِ‬
‫ِإ ‪َ َB َ& ِ 3‬ء َو ِ‬
‫َو ُه َ ا ْ َ! ِ' >‬
‫‪ D‬ا ْ َ!@ِ ُ (‪ ،‬وه‪ ^K‬أ @ ‪ . $‬ا ن آ& أ‪ K O‬‬
‫( & ‪ f'X‬ا\ ' ‪ 6‬و(' ‪ ،‬و ‪ً : $&= D=E K‬ا ‪DE‬‬
‫ا ‪ w‬ء‪Y ،‬ن ا\ ‪ . ¡ ( f !/‬ؤه ‪ .‬آ ( ء أو ‪ B‬أو‬
‫ ض‪.‬‬
‫وأ أ ‪ pC‬اءة ‪ $‬ا (‪ D‬آ م ‪ ً # X‬و ًء ‪Y‬ن ا\

‫و‪
= E v‬ة ‪ .& ¡ #‬ؤه ‪ ،‬إذن آ–‪ :‬اء و
‪–E D‬ن ه‪^K‬‬
‫ا رة = ! ل
ي ‪ً :‬ا ‪ ¡ # DE‬ا‪ r‬ن ‪ B .‬ا‪ Y‬اض‬
‫‪D‬‬
‫@ ُ=&َ َو ُه َ ا ْ َ! ِ' >‬
‫‪ُ ْ #‬‬
‫ ‪ z‬ا = ‪Y .‬ن ‪َ ) :f !/ 6
= E‬و َ َ {ُ ُد ُ^ ِ‬
‫ا ْ َ!@ِ ُ (‪.‬‬
‫‪ .‬ا ‪ُ ُ( 3‬ل‬
‫‪ ( . . L O -3‬رة ا ة‪ :‬وه&
‪َ َ َ ) :f !/ 6‬‬
‫‪َ 6ِ '3 ِ .‬و َ 'َ ِ َ ِ‪َ 6ِ L‬و ُآ ُ‪6ِ ِ L‬‬
‫ن ُآ ‪َ َ َ Ê‬‬
‫ِ &َ ُأ ْ ِ‪َ t‬ل ِإ َ ْ ِ‪َ ْ. ِ 6‬ر ‪ 6ِ A‬وَا ْ ُ&‪َ ُ< ِ ْF‬‬
‫ ‬
‫š ْ َا َ َ‬
‫ ْ!<َ ُ‬
‫( ِ& ْ!<َ َوَأ َ‬
‫( ِ' ِ‪َ 6‬و
َ ُ ا َ‬
‫‪ُ ْ. ِ ٍ #‬ر ُ‬
‫‪َ .‬أ َ‬
‫ق َ ْ َ‬
‫( ِ' ِ‪ُ A َ ُ َ 6‬‬
‫َو ُر ُ‬
‫ َ ‪ْx‬‬
‫( َ!=َ َ =َ َ َآ َ‬
‫‪ 0‬ا ‪ِ ً ْ َ 6ُ '3‬إ ‪ُ 3‬و ْ‬
‫ ا ْ َ&‪ُ 'A َ ُ َ * ُ ِC‬‬
‫َر ‪َ َ< 3‬وِإ َ ْ َ‬
‫‪َ َ zْ e‬ر ‪َ َ< 3‬و َ ‬
‫‪َO‬‬
‫‪ِ َ ْKO‬إنْ َ ِ <َ َأوْ َأ ْ‬
‫ َ ‪َ ْx‬ر ‪َF/ُ َ َ< 3‬ا ِ‬
‫ َ' ْ =َ َ ا ْآ َ‪َ L‬‬
‫َو َ‬
‫ ‪ َ َ<'ْ &A‬‬
‫‪َ َ<'ِ ْ
َ ْ. ِ .‬ر ‪َ َ< 3‬و َ ُ‪َ /‬‬
‫ 'َ‪ f‬ا‪َ ِK 3‬‬
‫‪َ 6ُ Lَ 'ْ &َ #‬‬
‫‪ً X‬ا َآ&َ َ‬
‫ َ' ْ <َ ِإ ْ‬
‫ ِ& ْ َ‬
‫َ‪ْ /‬‬
‫‪0‬‬
Télécharger le fichier (PDF)

عالج نفسك بالقرآن.pdf (PDF, 1.3 Mo)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIPDocuments similaires


journal pone 0001128
underwood2016science
neural plasticity of speech processing before birth
generation and transplantation neurones 3d
metaphore
paralyses

Sur le même sujet..