အရွင္ဏသိဒၶိ ဓမၼပဒေကာက္ႏႈတ္ခ်က္ .pdfNom original: အရွင္ဏသိဒၶိ ဓမၼပဒေကာက္ႏႈတ္ခ်က္.pdf

Ce document au format PDF 1.7 a été généré par Adobe InDesign CS5 (7.0) / Adobe PDF Library 9.9, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 24/07/2012 à 17:11, depuis l'adresse IP 203.81.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 1386 fois.
Taille du document: 149 Ko (36 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


108

1
earm wó b*0awm t&[awm or®morÁK’¨ó/

37
Z&m0*f

1-,ru0*f

tb,fhaMumifh rD;rxGef;wmvJ

tpOfvdkufav\

1 - 0domcg, o[m,dum (yÍöowOygodum) 0w¬K
146/ aum Ek [maom udrmeaE´m? edpöH yZÆvdaw owd
tE¨uma&e Moe’¨g ? y’DyH e *a0ox/

1 - pu©Kygvaw¬&0w¬K
1/ raemykAÁ*Frm “r®m? raemao|m raemr,m/
reom ap y’ka|e? bmowd 0g ua&mwd 0g/
wawm eH 'ku©raEGwd? puúH0 0[awm y’H/
1/ emrf c E¨ m (av;yg;)wd k Y o nf pd w f v Qif
a&SUoGm;&Sdukef\? pdwfvQif tBuD;trSL; &Sdukef\/pdwfjzifh
NyD;ukef\/ jypfrSm;vdkaom pdwfjzifh tu,fí ajymqdkaomf
vnf ; aumif ; ? jyKvk y f a omf v nf ; aumif ; ? MuH p nf a omf
vnf; aumif; xkd (ajymqdk jyKvkyf MuHpnfrI) aMumifh
vSn;f bD;onf0efaqmif EGm;\ajc&modYk tpOfvu
kd b
f o
d uJo
h Ykd
xkdolodkY qif;&JonftpOfvdkufav\/


146/ (vl t aygif ; ü) tjrJ (ud a vomrD ; )
awmufavmif aeygvsuf tb,fhaMumifh aysmfjrL;&,f&Tifbd
oenf;¿ tb,fhaMumifh ESpfvdk0rf;omjcif; jzpfbdoenf;¿
t0dZÆm rdkufarSmifBuD;jzifhydwfqD; (ajr§;,Suf) tyfukef onf
jzpfygvsuf (oifwdkYonf) tb,fhaMumifh ynmqDrD;udk
r&SmbJaeMuukefoenf;/

2

38
twåabmwnf; [laomNrdKU

tpOftvm “r®wm

5 - (Zey’uvsmPD) ½lyeE´max&D0w¬K

4 - umV,u©deD0w¬K

150/ t|DeH e*&H uwH? rHoavm[dwavyeH/

5/ e [d a0a&e a0&med? or®EÅD” uk’gpeH/

,w¬ Z&m p rpöK p? rmaem rau©m p Mo[dawm/

ta0a&e p or®EÅd? {o “ar®m oeEÅaem/

150/ t½kd;wdkYudk (pkdufxlí) tom;taoG;wYjdkzifh
vdrf;usHvsuf twåabmwnf; [laomNrdKUudk (wPSm
vuform;onf) aqmufvkyftyf\/ ,if;NrdKUü tdkjcif;
aojcif; rmeaxmifvTm;jcif; olUaus;Zl;udk acszsufjcif;
onfom wnf&Sdav\/

5/ þavmuü &efwkHYrljcif;jzifh &efwdkYonf tb,ftcg
rQ rajyNidrf;Edkifukef/ &efwkHYrrljcif;jzifhomvQif
&efajyNidrf;Edkifukef\/ þoabmum; tpOftvm “r®wm
oabmyifwnf;/

107

3

106
tMuifq&mxHrS jrwfpGmbk&m; a[mMum;tyfaomw&m;udk Mum;od&ygvSsif
9 - om&dykwåaw¬&0w¬K

rxkdufwefxkdufwef

tom;wdkYom wkd;yGg;ukef

7 - a’0’wå0w¬K

7 - vmvk’g,Dax&0w¬K
152/ tyÜókwm,H yk&daom? AvdAa’¨g0 ZD&wd/

392/ ,rSm “r®H 0dZmae,s? or®morÁK’¨a’odwH/
ouúpöH wH eraó,s? t*¾d[kwåH0 jAm[®aPm/

9/ teduúoma0g umom0H? a,m 0w¬H y&d’[dówd/
tayawm 'roapöe? e aom umom0r&[wd/

392/ tMuifq&mxHrS jrwfpGmbk&m;
a[mMum;tyfaomw&m;udk od&m\/ ykPÖm;onf rD;udk

39

10/ a,m p 0EÅuom0ó? oDavok okorm[dawm/
Oayawm 'roapöe? o a0 umom0r&[wd/

ylaZmf ouJhodkY xdkq&mudk ½dkaopGm &Sdcdk;&m\/
9/ (£ajE´udk) qHk;rjcif;uif;í rSefuefpGm ajymqdkjcif;
r&Sdaom udavom zef&nf
ruif;bJvsuf zef&nf pGef;aom t0wf (ouFef;) udk
0wfaom olonf zef&nfpGef;aom t0wf(ouFef;)ESifh
rxkdufwef/
10/ £ajE´wdkYudk qHk;rvsuf rSefuefpGm ajymqdkjcif; &Sdaom
udavom zef&nfudk axG;tefNyD;í oDvwdkYü aumif;pGm
apmifhxdef;olonfomvQif zef&nfpGef; t0wfESifh
xkdufwef\/

rHomed wó 0¹EÅd? ynm wó e 0¹wd/
152/ tMum;tjrif enf;aom þa,musfm;onf
EGm;vm;uJhodkY tcsnf;ESD; BuD;xGm;vm\/
xkda,musfm;tm; tom;wdkYom wkd;yGg;ukef\/ ynmrlum;
rwkd;yGg;/

4

40

105

tawmifuRwfaom BudK;Mumtdkvdk

rdk;tyfonf&Sdaomf

jA[®P0*f

9 - r[m"eao|d0w¬K

9 - eE´aw¬&0w¬K

jAm[®P- orP- yAÁZdwqdkwm

155/ tp&dwGm jA[®p&d,H? tv’¨g a,mAÁae “eH/

13/ ,xm t*g&H 'kpäEéH? 0k|D orwd0dZÑwd/

6 - tnw&jAm[®PyAÁZdw0w¬K

ZdPÖaumÍöm0 psm,EÅd? cDPrapä0 yv’av/

{0H tbm0dwH pdwåH? &ma*g orwd0dZÑwd/

156/ tp&dwGm jA[®p&d,H? tv’¨g a,mAÁae “eH/

14/ ,xm t*g&H okqEéH? 0k|D e orwd0dZÑwd/

388/ Am[dwygaygwd jAm[®aPm? orp&d,m
oraPmwd 0kpöwd/

aoEÅd pmygwdcDPm0? yk&mPmed tEkw¬KeH/

{0H okbm0dwH pdwåH? &ma*g e orwd0dZÑwd/

155/ (olrdkufwdkYonf) t&G,f&Sdcdkuf jrwfaom tusifhudk
rusifhvdkufrd? Opömudkvnf;r&vdkufrdaomaMumifh
ig;ukefcef;aom ñGeftdkifü tawmifuRwfaom
BudK;MumtdkwdkY uJhodkY(t&G,fvGefaomtcg) MuHrIdifíom
aeMu& ukef\/
156/ (olrdkufwdkYonf) t&G,f&Sdcdkuf jrwfaom tusifhudk
rusifhvdkufrd? Opömudkvnf;r&vdkufrdaomaMumifh
av;rSvGwfNyD;aemuf t&Sdefukefaom jrm;wdkYuJhodkY
a&S;jzpfa[mif; (okc)wdkYudk nnf;wGm; atmufarhíom
aeMu& ukef\/

13/ tdrfudk raumif;ojzifh rdk;tyfonf&Sdaomf rdk;a&onf
azmuf0ifEdkif ouJhodkY pdwfudk(orxç 0dyóemwdkY
jzifh) aumif;pGm ryGg;xHktyfonf&Sdaomf &m*onf
azmuf0ifEdkif\/
14/ tdrfudk aumif;pGm rdk;tyfonf&Sdaomf rdk;a&onf
razmuf0ifEdkif ouJhodkY pdwfudk(orxç 0dyóemwdkY jzifh)
aumif;pGm yGg;xHktyfonf&Sdaomf &m*onf razmuf0ifEdkif/

yAÁmZ,rwåaem rvH? wo®m ]]yAÁZdawm}}wd 0kpöwd/

388/ raumif;rIudk tyjyKNyD; jzpfaomaMumifh jAm[®P[k
ac:qkdtyf\/ raumif;rIudk
Nidrf;apwwfaom tusifh &SdaomaMumifh orP[k
ac:qdktyf\/ rdrd\ udavom
tnpftaMu;udk xkwfy,faomaMumifh yAÁZdw [k
ac:qdktyf\/

5

104

41

xdkyk*¾dKvfrS]]bdu©K}} tppf

pdk;&drf&\

twÅ0*f

6 - yÍö*¾’g,ujAm[®P0w¬K

10 - pkE´olu&du0w¬K

rdrdudk,fudk cspfvSsif

367/ oAÁaom emr½lyo®d H? ,ó ew¬d rrm,dwH/

15/ £” aompwd aypö aompwd? ygyum&D Ob,w¬
aompwd/

1 - aAm"d&mZukrm&0w¬K

towm p e aompwd? o a0 ]]bdu©L}}wd 0kpöwd/
367/ tMuifyk*¾dKvftm; emrfw&m; ½kyfw&m;tm;vHk;ü (ig
ig\Opöm[k) jrwfEdk;pGJvrf;rI r&Sd?
(xdk) emrf½kyf ysufpD;aomfvnf; rpdk;&drf? xdkyk*¾dKvfudk ]]
bdu©K}} tppf[lí qkdtyf\/

aom aompwd aom 0d[nwd? 'doGm
ur®udvd|rwåaem/
15/ raumif;rIjyKolonf þb0üvnf; pdk;&drf&\/
wrvGefb0üvnf; pdk;&drf&\/ ypöKyÜef
wrvGefb0 ESpfwefwdkYüvnf; pdk;&drf&\/ xkdraumif;rI
jyKolonf rdrd\ npfEGrf;aom uHudkodjrifí pdk;&drf&
yifyef;&\/

157/ twåmeaÍö yd,H Znm? &au©,s eH ok&u©dwH/
wdPÖH tnw&H ,mrH? y#dZa*¾,s y@dawm/
157/ rdrdudk,fudk cspftyf\[k odygrl xkdrdrdudk,fudk
aumif;pGm apmifha&Smufjcif;jzifhapmifha&Smuf&m\/ ynm
&Sdonf t&G,foHk;yg;wdkYwGif wpfyg;yg;aom t&G,fü
(vkHYvxkwfum)okwfoif&m\/

rdrdudk,fwkdif,Ofaus;NyD;aomfrSom
3 - y"meduwdóaw¬&0w¬K
159/ twåmeH ap wxm u,d&m? ,xmnrEkomowd/
ok’aEÅm 0w 'arx? twåm [d ud& 'k’´arm/
159/ olwpfyg;udk qHk;raomenf;twkdif; rdrdudk,fwkdif
vdkufemjyKusifh&m\/ rdrdudk,fwkdif,Ofaus;NyD;aomfrSom
(olwpfyg;udk) qHk;r&m\/ rdrdudk,fudk ,Ofaus;atmif
qHk;r&jcif;onfcJ,Of;vSpG wum;/

103

6

42
2-pdwÅ0*f

bdu©K0*f

csrf;omudk &Gufaqmifwwf\

apmifhpnf;ydwfqdkYrIonf aumif;\

2 - tnw&bdu©K0w¬K

1 - yÍöbdu©K0w¬K

35/ 'kEéd*¾[ó v[kaem? ,w¬umredygwdaem/

360/ pu©Kem oH0a&m om”k? om”k aomawe oH0a&m/

pdwåó 'raxm om”k? pdwåH 'EÅH okcg0[H/

Cmaee oH0a&m om”k? om”k Zd0Sg, oH0a&m/
361/ uma,e oH0a&m om”k? om”k 0gpm, oH0a&m/

35/ ESdyfeif;&ef cJ,Of;í vsifjrefaom oabm&Sdaom
tvdk&Sd&m tm½Hkü usavh&Sdaom
pdwfudk qHk;rjcif;onf aumif;\/ (qHk;rNyD;í)
,Ofaus;aom pdwfonf csrf;omudk &Gufaqmifwwf\/

reom oH0a&m om”k? om”k oAÁw¬ oH0a&m/
oAÁw¬ oH0kawm bdu©K? oAÁ’ku©m yrkpöwd/
360/ tukodkvf rjzpf&ef pu©K’Gg&ü
apmifhpnf;ydwfqdkYrIonf aumif;\/ aomw’Gg&ü
apmifhpnf;ydwfqdkYrI onf aumif;\/ Cme’Gg&ü apmifhpnf;
ydwfqdkYrIonf aumif;\/ Zd0Sg’Gg&üapmifhpnf;ydwfqdkYrIonf
aumif;\/
361/ um,’Gg&ü apmifhpnf;ydwfqdkYrIonf aumif;\/
0pD’Gg&ü apmifhpnf; ydwfqdkYrIonf
aumif;\/ raem’Gg&ü apmifhpnf; ydwfqdkYrIonf aumif;\/
tvHk;pkHaom ‘Gg&wdkYü apmifhpnf;ydwfqdkYrIonf aumif;\/
tvHk;pkHaom ‘Gg&wdkYü apmifhpnf; ydwfqdkYEdkifaom
&[ef;onfqif;&Jtm;vHk;rS vGwfajrmufEdkif\/

7

102

43

tm;vHk;udk atmifEdkif\

rdz aqGrsKd;wdkYxuf

rdrdonfom udk;pm;&m

10 - ouúyO§0w¬K

9 - aoma&,s0w¬K

4 - ukrm&uóyrmwkaw¬&D0w¬K

354/ oAÁ’geH “r®’geH Zdemwd? oAÁ&oH “r®&aom Zdemwd/

43/ e wH rmwm ydwm u,d&m? tan 0gyd p Ówum/

oAÁ&wd H “r®&wd Zdemwd? wPSu©a,m oAÁ’ku©H Zdemwd/

or®myPd[dwH pdwåH? ao,saom eH wawm ua&/

160/ twåm [d twåaem emaxm? aum [d emaxm
ya&m od,m/
twåem [d ok’aEÅe? emxH vbwd 'kv’bH/

354/ w&m;tvSLonf tvSLtm;vHk;udk atmifEdkif\/
w&m;t&omonf t&om
tm;vHk;udk atmifEdkif\/ w&m;ü arGUavsmfjcif;onf
arGUavsmfjcif; tm;vHk;udk atmifEdkif\/wPSmukef&m
t&[wåzdkvfonf tvHk;pHkqif;&J udk atmifEdkif\/

43/ xdk vl ewf edAÁmef oHk;wefaom csrf;omrsKd;udk
trdtzonf rjyKEdkif? wpfyg;aom
aqGrsKd;wdkYonfvnf; rjyKpGrf;Edkifukef/ xdk vl ewf edAÁmef
oHk;wefaom csrf;omrsKd;udk aumif;pGmxm;tyfaom
pdwfonfomvQif xdkrdz aqGrsKd;wdkYxuf wpfqifhxuf
wpfqifh jrifhjrwfatmifjyKpGrf;Edkif\/

160/ rdrdonfom rdrd\ udk;pm;&m jzpf\/ olwpfyg;onf
rdrd\ udk;pm;&m tb,frSm
jzpfEdkiftHhenf;¿ rdrdonf aumif;pGm ,Ofaus;ojzifh
&a&mufEdkifcJaom udk;pm;&m t&[wåzdkvfudk&Edkif\/

rdrdaMumifh jzpfaom
5 - r[mumvOygou0w¬K
161/ twåem [d uwH ygyH? twåZH twåorÇ0H/
tbdrw¬wd 'kar®”H? 0Zd&H 0o®r,H rPd H/
161/ ausmufrSjzpfaom pdefonf (rdrdrSD&m) ausmufudk
xGif;azmuf zsufqD;ouJhodkY
rdrdjyKtyfaom rdrdrS jzpfaom rdrdaMumifh jzpfaom
raumif;rIonf rdrdjzpf&m ynmrJholudk
zsufqD;\/

101

8

44
aorif;onf odrf;,lí oGm;\
3 - 0d##Lb0w¬K

47/ ykyæmed a[0 ypdeEÅH? AsmowåreoH e&H/
okwåH *grH ra[maCm0? rpöK tm’g, *päwd/
47/ yef;wdkYudk aumif;Edk;&m&m qGwfcl;aomoluJhodkY
umr*kPfwdkYudk r&ao;onfudkawmifhw? &NyD;onfudk
wG,fwm? vGefpGm uyfNidonfh pdwf&Sdaom oludk
BuD;pGmaom a&tvsOfonf tdyfaysmfaeaom &Gmudk
vTrf;rdk; wdkuf,loGm; ouJhodkY aorif;onf odrf;,lí
oGm;\/

wPSmudk pGefYavmh
6 - O*¾aoe0w¬K
348/ rkÍö yka& rkÍö ypäawm? raZÑ rkÍö b0ó yg&*l/
oAÁw¬ 0drkwårmeaom? e ykeH ZmwdZ&H Oay[dod/
348/ vGefavNyD;aom cE¨mü wPSmudk pGefYavmh?aemifjzpf
ay:rnfhcE¨müwPSmudkpGefYavmh?
tv,fjzpf aom ypöKyÜefcE¨mü wPSmudk pGefYavmh? tvHk;pHk
(ypöKyÜef twdwf tem*wf)cE¨mü wPSmrS vGwfaom
pdwf&Sdvsuf b0oHk;yg;\ tqHk;odkY a&mufonfjzpfí
wpfzeftdkjcif;emjcif;odkY ruyfavvifh/

9

100
wPSm0*f

rysufpD;apbJ usifh&m\

yifhulonf rdrdjyKaom ydkufuGefwGif tdyfouJhodkY

4-ykyæ0*f

5 - acrmax&D0w¬K

5 - rpä&d,aumod,ao|d0w¬K

347/ a, &m*&wåmEkywEÅd aomwH? o,HuwH
ruú#aum0 ZmvH/

49/ ,xmyd bra&m ykyæH? 0PÖ*E¨ra[X,H
yavwd &orm’g,? {0H *gar rkeD pa&/

{wrÜd aqwGme 0ZEÅd “D&m? teayu©daem oAÁ’ku©H
y[m,/
347/ yifhulonf rdrdjyKaom ydkufuGefü tdyfouJhodkY
owå0gwdkYonf jyif;pGm
wyfrufukefonf jzpfí rdrdwdkY jyKaom wPSmtvsOfodkY
usukef\/ ynm&SdwdkYonf þwPSmudkjzwfí riJhuGufbJ
cyfodrf;aom qif;&Judk pGefYvsufoGm;ukef\/

49/ ysm;ydwkef;onf yef;yGifhudk vnf;aumif;?
tqif;teHYudk vnf;aumif; rysufpD;apbJ
yef;0wf&nfudkom pkyf,lysHoGm; ouJhodkY &Gmü &[ef;onf
yef;wnf;[laom o’¨gw&m;ESifhtqif;teHY [laom
pnf;pdrfOpömudk rysufpD;apbJ usifh&m\/

45
jyKvG,f\ jyKEdkifcJ\
7 - oHCab’y&douúe0w¬K
163/ oku&med tom”led? twåaem t[dwmed p/
,H a0 [dwÍö om”kÍö? wH a0 y&r’kuú&H/
163/ tjypf&Sdí rdrd\ tusKd;pD;yGg; r&Sdukefaom trIwdkYudk
jyKvG,fukef\/ tjypfuif;í
tusKd;pD;yGg; &Sdaom trIudk tvGefjyKEdkifcJ\/

10

46

99

olwpfa,mufonf tjcm;ol wpfa,mufudk

rMunfh½I&m Munfh½I&m\

333/ oDv&Sdjcif;onf tdkonfh wdkifatmif csrf;om\/

9 - plVumvOygou0w¬K

6 - yga0,stmZD0u0w¬K

o’¨gw&m; wnfwHh cdkifjrJjcif;onfcsrf;om\/

165/ twåem [d uwH ygyH? twåem oHudvdówd/

50/ e ya&oH 0davmrmed? e ya&oH uwmuwH/

twåem tuwH ygyH? twåem0 0dokZÑwd/

twåaem0 ta0au©,s? uwmed tuwmed p/

ynmudk &jcif;onf csrf;om\/ raumif;rIudk
rjyKjcif;onf csrf;om\/

ok’¨D tok’¨d ypöwåH? emanm tnH 0daom”a,/
165/ raumif;rIudk rdrdjyKcJhvQif rdrdonfyif npfEGrf;&\/
raumif;rIudk rdrdrjyKcJhvQif
rdrdonfyif pifMu,f\/ pifMu,faom ukokdvfESifh
rpifMu,faom tukokdvfonf wjcm;pDomjzpf\/
olwpfa,mufonf tjcm;ol wpfa,mufudk (udavom
tnpf taMu;rS pifMu,fatmif) rokwfoifEdkif/

50/ olwpfyg;wdkY\ ravsmfaom tjypf temtqmwdkYudk
rMunfh½I&m? olwpfyg;wdkU\
aumif;rI raumif;rI jyK rjyKudk rMunfh½I&m? rdrd\
aumif;rI raumif;rI jyK rjyKudkomvQif
Munfh½I&m\/

11

98
csrf;omaMumif;ESifh csrf;omjcif;
8 - rm&0w¬K

yef;&eHY trsKd;rsKd;wdkYxuf
9 - tmeE´aw¬&yO§m0w¬K

331/ tw¬rSd ZmwrSd okcg o[m,m? wk|D okcg ,m
£w&Dwa&e/

54/ e ykyæ*aE¨m y#d0gwarwd? e pE´eH w*&rv’dum

yknH okcH ZD0dwocF,rSd? oAÁó 'ku©ó okcH y[meH/

owÍö *aE¨m y#d0gwarwd? oAÁm 'dom oyÜK&daom
y0g,wd/

332/ okcg rawå,swm avmau? taxm
ayawå,swm okcg/
okcg omrnwm avmau? taxm jA[®nwm okcg/
333/ okcH ,m0 Z&m oDvH? okcg o’¨g ywd|dwm/
okacg ynm, y#dvmabm? ygygeH tu&PH okcH/
331/ taqGcifyGef; &Sdjcif;onf ta&;udpö
ay:aygufvmaomtcg csrf;om\/&&orQaomypönf
;Opömjzifh a&mifh&Jjcif;onf csrf;om\/ukodkvfaumif;rI
&Sdjcif;onf toufukefcgeD;ücsrf;om\/ qif;&JtvHk;pHkudk
y,fjcif; onf csrf;om\/
332/ avmuü trdudk jyKpkvkyfauR;jcif;onf
csrf;omaMumif; jzpf\/ xdkYjyif
tzudkjyKpkvkyfauR;jcif;onf csrf;omaMumif; jzpf\/
avmuü &[ef;wdkYudk jyKpkvkyfauR;jcif;onfcsrf;o
maMumif; jzpf\/ xdkYjyif raumif;rIrS tyjyKNyD;ol
bk&m; yapöuAk’¨g &[EÅmwdkYudkjyKpkvkyfauR;jcif;onf
csrf;omaMumif; jzpf\/

47
avmu0*f
ydkufuGefrS vGwfaomiSufonf
7 - ayoum&"Dwm0w¬K
174/ tE¨blawm t,H avmaum? wEkauw¬ 0dyówd/
oukaPm Zmvrkawåm0? tayÜg o*¾g, *päwd/

55/ pE´eH w*&H 0gyd? OyÜvH tx 0óduD/
{awoH *E¨ZmwmeH? oDv*aE¨m tEkwåa&m/

174/ þvltaygif;onf (ynmrsufpdr&Sdojzifh)
tuef;twdom jzpf\/ þavmuü

54/ yef;teHYonf avnmodkY roGm;? pE´ul;teHY
awmifZvyfyef;teHY py,f Muuf½Hk;yef;

tenf;i,frQaom olonfom
(tedpöpaomoabmtm;jzifh) ½IjrifEdkif\/ ydkufuGefrS
vGwfaomiSufonf enf;yg; ouJhodkY vl tenf;i,frQom
ewf&Gm edAÁmefodkY a&mufEdkif\/

teHYonfvnf; avnmodkY roGm;? olawmfaumif;wdkY\
teHYonfom avnmodkY oGm;\/
olawmfaumif;wdkY\ *kPfowif;onf t&yfrsufESm
tm;vHk;wdkYodkY ysHUESHYvdIifMuL\/
55/ pE´ul;teHYonf vnf;aumif;?
awmifZvyfyef;teHYonf vnf;aumif;? MumndKyef;
teHYonf vnf;aumif;? jrav;yef;
teHYonf vnf;aumif; &Sd\/ xdkyef;&eHY
trsKd;rsKd;wdkYxufoDvteHYonfom twkr&Sd jrwf\/

97

12

48
aemifb0twGuf qifjcif pOf;pm;jcif; tvsif;r&Sdaom oltm;

Amv0*f

em*0*f

9 - pdÍörmP0dum0w¬K

rodaom vlrdkufwdkYtm;

auR;arG;xm;aom 0ufBuD;uJhodkY

176/ {uH “r®H twDwó? rkom0g’ó ZEÅKaem/

1 - tnw&yk&do0w¬K

4 - yaoe’Daumov0w¬K

0dwdPÖy&avmuó? ew¬d ygyH tum&d,H/

60/ 'DCm Zm*&awm &wåd? 'DCH oEÅó a,mZeH/

325/ rd’¨d,’g a[mwd r[*¢aom p? ed’´g,dwm
orÜ&d0wåom,D/

176/ opömw&m; wpfckudk vGefí rkom;pum;udk
qdkavh&Sdaom aemifb0twGuf qifjcif
pOf;pm;jcif; tvsif;r&Sdaom oltm; rjyKEdkifrnfh
raumif;rI tukokdvfrnfonf r&Sd/

'DaCm AmvmeH oHoma&m? o’¨r®H t0dZmewH/
60/ tdyfraysmf Edk;aeaomoltm; nOfhwm &Snfvsm;\/
c&D;yef;aom oltm; ,lZem c&D;
onf &Snfvsm;\/ olawmfaumif;w&m;udk rodaom
vlrdkufwdkYtm; oHo&monf &Snfvsm;\/

r[m0&ma[m0 ed0gyyka|m? ykeyÜKeH *AÇrkaywd raE´m/
325/ idkufrsOf;vsuf arsmufrsOf;tdyfum tpm;BuD;vsuf
auR;arG;xm;aom 0ufBuD;uJhodkY
wvl;vl; wvJvJ tdyfavh&Sdonfh ynmEkHYolonf (tedpö
tp&Sdaom vu©PmwdkYudk
rqifjcifEdkifaomaMumifh ) tzefwvJvJ trd0rf; ü
y#doaE¨ae&\/

13

96

49

rSm;aom t,l- rSefaom t,l

r&SdygbJvsuf

vlrdkufwdkYonf tvSL’geudk

9 - wdw¬d,om0u0w¬K

3 - tmeE´ao|d0w¬K

10 - to’do’ge0w¬K

318/ t0aZÆ 0ZÆrwdaem? 0aZÆ pm0ZÆ’ódaem/

62/ ykwåm rw¬d “er®w¬d £wd Amavm 0d[nwd/

rdpäm’d|dorm’gem? owåm *päEÅd 'k*¾wd H/

twåm [d twåaem ew¬d? ukawm ykwåm ukawm “eH/

177/ e a0 u’&d,m a’0avmuH 0ZEÅd? Amvm [a0
eyÜoHoEÅd 'geH/

319/ 0ZÆÍö 0ZÆawm ÚwGm? t0ZÆÍö t0ZÆawm/
or®m’d|dorm’gem? owåm *päEÅd ok*¾wd H/
318/ tjypf r[kwfonfü tjypf[k t,l&SdMuukefí
tjypf[kwfonfüvnf; tjypfr[kwf[k
½Iavh &Sdukefaom rSm;aom t,l&Sdaom owå0gwdkYonf
‘k*¾wdb0odkY a&muf&ukef\/
319/ tjypfudk tjypf[k tjypf r[kwfonfudk
tjypfr[kwf[k odMuukefaomaMumifh
aumif;aom t,l &Sdukefaom owå0gwdkYonf
ok*wdb0odkY a&muf&ukef\/

62/ vlrdkufonf ightm; om;orD;wdkY &Sdukef\/
OpömwdkYonfvnf; &Sdukef\[k (pGJvrf;rIwPSmjzifh) qif;&
yifyef;&\/ trSefaomfum; rdrdtm; twåonfvnf;
r&SdygbJvsuf tb,frSmom;orD; &SdtHhenf;¿ tb,frSm
vQif Opöm &SdygtHhenf;/

“Da&m p 'geH tEkarm’rmaem? awae0 aom a[mwd
okcD y&w¬/
177/ ap;ESJ 0efwkdolwdkYonf ewfjynfodkY
ra&mufEdkifMuukef/ vlrdkufwdkYonf
tvSL’geudkrcsD;rGrf;Muukef/ ynm&Sdonfom tvSL’geudk
0rf;ajrmufEdkif\/ xkd0rf;ajrmufrIaMumifhomvQifxkdynm&Sd
onf wrvGefb0ü csrf;om&\/

95

14

50
onfxuf vnf;aumif;—-

xifrSwfaeygrlum;

aumif;onf rvGefygapvifh

11 - temxyd@duykwåumv0w¬K

4 - *P²dab’uapm&0w¬K

7 - orÁ[kvbdu©K0w¬K

178/ yxAsm {u&aZÆe? o*¾ó *raee 0g/

63/ a,m Amavm rnwd AmvsH? y@dawm 0gyd awe
aom/

315/ e*&H ,xm ypöEÅH? *kwåH oEÅ&Am[d&H/

oAÁavmum”dyapöe? aomwmywådzvH 0&H/

Amavm p y@dwrmeD? o a0 ]]Amavm}}wd 0kpöwd/
178/ ajrwpfjyifvHk;ü {u&mZfrif; jzpf&onfxuf
vnf;aumif;? ewfjynf jA[®mhjynfodkY
a&muf&onfxuf vnf;aumif;? wpfavmuvHk;udk
tpdk;&onfxuf vnf;aumif; aomwmyef
jzpf&jcif;onf jrwf\/

63/ rdkufaom olonf rdrdrdkufonfh tjzpfudk od\/
xdkodrIaMumifh ynm&Sd jzpfEdkifao;\/rdkufaomolonf
igynm&Sd[k rdrdudk,fudk xifrSwfaeygrlum; xdkoludk pifppf
vlrdkuf [líqdktyf\/

{0H a*gayx twåmeH? caPm a0g rm Oypö*g/
cPmwDwm [d aompEÅd? ed&,rSd oryÜdwm/
315/ wdkif;jynf tpGefjzpfaom NrdKUudk
twGif;tjyifESifhwuG vHkjcHKap ouJhodkY xdkYtwlrdrdudk,fudk
(twGif; tjyif vHkjcHKatmif) apmifha&Smufukefavmh?
oifwdkYudk (bk&m;yGifhjcif;paom)tcGifhtcg aumif;onf
rvGefygapvifh? tcGifth cgaumif;udk vGefolwdkYonf i&Jü
usa&mufukefonf jzpfí pdk;&drfMu&ukef\/

15

94

51

o’¨gMunfjzL ay;vSLtyfaom qGrf;udk pm;&jcif;xuf—-

qnf;uyfapumrl

Ak’¨0*f

3 - 0*¾Krk’gwD&d,bdu©K0w¬K

5 - O’g,daw¬&0w¬K

jcif;onf cJ,Of;\

308/ aoa,sm ta,m*kaVm bkawåm? wawåm
t*¾dodclyarm/

64/ ,m0ZD0rÜd ap Amavm? y@dwH y,d½kygowd/

3 - {&uywåem*&mZ0w¬K

e aom “r®H 0dZmemwd? 'AÁD oly&oH ,xm/

182/ udapäm rEkóy#dvmabm? udpäH rpöme ZD0dwH/

,aÍö bkaÍÆ,s 'kóDavm? &|yd@ronawm/
308/ oDvvnf; r&Sd udk,f EIwf ESvHk;udkvnf;
rapmifhpnf;bJ wdkif;oljynf om;wdkY
o’¨gMunfjzL ay;vSLtyfaom qGrf;udk pm;&jcif;xuf
rD;vQHuJhodkY ylavmifaom oHawGcJudkpm;&jcif;u omí
aumif;jrwfao;\/

udpäH o’¨r®ó0eH? udapäm Ak’¨gerkyÜga’g/
64/ a,mufronf [if;\ t&omudk rodbd ouJhodkY
rdkufolonf touf&SnforQ
umvywfvHk; ynm&Sdudk qnf;uyfapumrl
(olawmfaumif;) w&m;udk rodEdkif/

182/ vltjzpfudk &jcif;onf cJ,Of;\/ owå0gwdkY\
touf&Sifjcif;onf cJ,Of;\/
olawmfaumif; w&m;udk Mum;em&jcif;onf cJ,Of;\/
bk&m;&SifwdkY yGifhxGef; ay:ayguf
vm&jcif;onf cJ,Of;\/

bk&m;&SifwdkY\ tqHk;trawmf
4 - tmeE´aw¬&yO§m0w¬K
183/ oAÁygyó tu&PH? ukovó OyorÜ’g
opdwåy&da,m’yeH {wH Ak’¨ge omoeH/

rdrdonfyif &efol

ed&,0*f

7 - okyÜAk’¨uk|d0w¬K

xdkolESpfa,muf twlwla&muf\

66/ p&EÅd Amvm 'kar®”m? trdawåae0 twåem/

1 - okE´&Dy&dAÁmZdum0w¬K

ua&mEÅm ygyuH ur®H? ,H a[mwd u#KuyævH/

306/ tblw0g’D ed&,H Oaywd? a,m 0gyd uwGm e
ua&mrd

66/ pyf&Sm;cHcufaom tusKd;&Sdonfh raumif;rI
tukodkvfuHudk jyKMuukefaom ynmrJh

pm[Oabmyd aw aypö orm b0EÅd? ed[Deur®m rEkZm
y&w¬/

ukefaom olrdkufwdkY onf rdrdonfyif &efoluJhodkY jzpfí
vSnfhvnfMu&ukef\/

306/ r[kwfrrSef ajymqdkaomolonfvnf; i&JodkY
a&muf&\/ (rdrd) jyKvkyfvsuf

184/ cEÅD y&rH wayg wdwdu©m? edAÁmeH y&rH 0’EÅd Ak’¨g/
e [d yAÁZdawm y½lyCmwD? e oraPm a[mwd y&H
0da[X,aEÅm/
185/ tEly0ga’g tElyCmawm ygwdarmau© p
oH0a&m/
rwånKwm p bwåo®d H? yEÅÍö o,emoeH/
t”dpdawå p tma,ma*g? {wH Ak’¨ge omoeH/
183/ raumif;rI[lorQudk rjyK&m? ukokdvfESifh
jynfhpHkap&m\/ rdrdpdwfudk jzLpifap&m\/þonfum;
bk&m; &SifwdkY\ tqHk;trawmf aywnf;/
184/ wdwdu©m[k trnf&aom onf;cHrI cEÅDonf
jrwfaom tusifhwnf;/ edAÁmefudktvGefjrwf\
[k bk&m;&SifwdkY a[mawmfrlukef\/ &[ef; [lonf
olwpfyg;udk rn§Of;qJ?olwpfyg;udk n§Of;qJaom olonf
&[ef; r[kwf/

93

16

52

rjyKrvkyf[k ajymqdkaom olonfvnf; i&JodkY a&muf&\/
xdkolESpfa,mufwdkYonfvnf;
,kwfaomtrI &Sdukefonfjzpfí aemifwrvGef b0ü
(i&JcH&jcif;) wlukef\/

17

92
wpfa,mufwnf;

xdkuHrsKd;udkjyKvkyfjcif;onf

9 - {u0d[m&daw¬&0w¬K

8 - uóuOygou0w¬K

305/ {umoeH {uao,sH? {aum p&rwE´dawm/

67/ e wH ur®H uwH om”k? ,H uwGm tEkwyÜwd/

{aum 'r,rwåmeH? 0eaEÅ &rdawm od,m/

,ó tókrkacg a&m’H? 0dyguH y#dao0wd/

305/ rysif;r&drlí wpfa,mufwnf;ae
wpfa,mufwnf;tdyf wpfa,mufwnf;vSnfhvnf
oGm;vmvsuf rdrdudk,fudk qHk;rNyD;vQif wpfa,mufwnf;
awmifü arGUavsmf&m\/

67/ tMuifuHudk jyKvkyfjcif;aMumifh aemifwwpfzef
ylyef&\/ xdkuHrsKd;udk jyKvkyfjcif;onfraumif;? rsuf&nf
pufvuf idka<u;vsuf tMuifuH\ tusKd;udk cHpm;&\?
xdkuHrsKd;udkjyKvkyfjcif;onf raumif;/

53
185/ olwpfyg;udk ruJh&JU rpGyfpGJ&m
rn§Of;qJ&m?ygwdarmu©oH0&oDvudk apmifha&Smuf&m\/
pm;zG,fü twkdif;t&Snfudk od&m\/ qdwfNidrfaom
ausmif; tdyf&mae&modkY uyfa&mufaexkdif&m\/ ormywf
&Spfyg; [laom t”dpdwåodu©mudk yGg;rsm; tm;xkwf&m\/
þonfum;bk&m;&SifwdkY\ tqHk;trawmfaywnf;/

91

18

54
tojymrdk; &GmoGef;ay;vnf;

ysm;oum uJhodkY

b,favmufa0;a0; b,favmufeD;eD;

5 - tebd&wdbdu©K0w¬K

10 - OyÜv0PÖaw¬&D0w¬K

8 - plVokb’´g0w¬K

186/ e u[myP0aóe? wdwåd umarok 0dZÆwd/

69/ r”k0g rnwd Amavm? ,m0 ygyH e ypöwd/

304/ 'la& oaEÅm yumaoEÅd? [dr0aEÅm0 yAÁawm/

tyÜóm’g 'kcg umrm? £wd 0dnm, y@dawm/

,’g p ypöwd ygyH? Amavm 'ku©H ed*päwd/

187/ tyd 'ddaAÁok umarok? &wd H aom em”d*päwd/
wPSu©,&awm a[mwd? or®morÁK’¨om0aum/
186-187/ tojymrdk; &GmoGef;ay;ojzifhvnf; umrwdkYü
a&mifh&Jwif;wdrfrI r&Sd?
umrwdkYonf om,mzG,f oabmr&Sdukef? qif;&Jukef\[k
odí jrwfpGmbk&m;\
wynfhjzpfaom ynm&Sdonf ewfüjzpfaom
umrwdkYüaomfvnf; rarGUavsmf? wPSmukef&m edAÁmefüom
arGUavsmfawmh\/

toaEÅw¬ e 'dóEÅd? &wåd H cdwåm ,xm o&m/

69/ rdkufaomolonf tMuifa&GUavmuf raumif;rIonf
tusKd;ray;ao;? xdka&Guavmuf

304/ [dr0EÅmawmifonf ta0;ü wnfaomfvnf;
xif&Sm;ouJhodkY olawmfaumif;wdkYonf

raumif;rIudk ysm;oum uJhodkY rSwfxif\/
tMuiftcgüum; raumif;rIonf tusKd;ay;\/

ta0;üyif aeaomfvnf; xif&Sm;ukef\/ nOfhtcg
ypfvdkufonfh jrm;wdkYonf rxif&Sm;ukefouJhodkY
ol,kwfrmwdkYonf teD;ü &SdaeMuukefaomfvnf;
rxif&Sm;ukef/

xdktcgü qif;&JodkY a&muf&\/

19

90
oHo&m c&D;oGm; rjzpfygapESifh
6 - 0ZÆdykwåubdu©K0w¬K
302/ 'kyÜAÁZÆH 'k&bd&rH? 'k&m0gom C&m 'kcg/
'kau©mormeoH0gaom? 'ku©mEkywdw’¨*l/
wo®m e p’¨*l od,m? e p 'ku©mEkywdawm od,m /
302/ pnf;pdrfOpömudk pGefYvTwfí &[ef;jyKEdkifcJ\/
olawmftusifhü arGUavsmfEdkifcJ\/ tdrfürjynfhrpHk ae&
jcif;onf qif;&J\/ oabmrwlolwdkYESifh ae&jcif;onf
qif;&J\/ oHo&mc&D;oGm;&jcif;onf qif;&JodkY
uswwf\/ xdkYaMumifh oHo&m c&D;oGm; rjzpf&m?
qif;&JodkYusa&mufol rjzpf&m/

olrdkuf\ twwfynm
13 - o|dul#ayw0w¬K
72/ ,m0a’0 tew¬m,? ÚwåH Amvó Zm,wd/
[EÅd Amvó okuúHoH? rk’¨ró 0dygw,H/
72/ olrdkuf\ twwfynmonf olrdkuftm; tusKd;rJh&ef
twGufom jzpf\/ ukodkvftzdkYtpkudk zsufqD;\/
ynmOD;xdyfudk jywfí usapwwf\/

55
jrwfaom udk;uG,fjcif;qdkonfrSm
6 - t*¾d’wåjAm[®P0w¬K
188/ A[kH a0 o&PH ,EÅd? yAÁwmed 0emed p/
tm&mr½ku©apwsmed? rEkóm b,wZÆdwm/
189/ aewH acg o&PH acrH? aewH o&PrkwårH/
aewH o&Prm*r®? oAÁ’ku©m yrkpöwd/
190/ a,m p Ak’¨Íö “r®Íö? oHCÍö o&PH *awm/
pwåm&d t&d,opömed? or®yÜnm, yówd/
191/ 'ku©H 'ku©orkyÜg’H ? 'ku©ó p twduúrH/
t&d,H p|*ØuH r*¾H? 'ku©Lyor*grdeH/
192/ {wH acg o&PH acrH? {wH o&PrkwårH/
{wH o&Prm*r®? oAÁ’ku©m yrkpöwd/
188/ aMumuf&GHU xdwfvefYukefaom rsm;pGmaom vlwdkYonf
awmifwdkYudk vnf;aumif;?
awmwdkYudk vnf;aumif;? t&HwdkYudk vnf;aumif;?
txdu& opfyifpaom udk;uG,f&mwdkYudkvnf;aumif;
udk;uG,fMuukef\/
189/ þ awm awmif t&H txdu& opfyifpaom
udk;uG,f&m[lorQudk udk;uG,fjcif;onf
ab;uif;aom udk;uG,fjcif; r[kwf? jrwfaom
udk;uG,fjcif; r[kwf? þudk;uG,f&m[lorQudkudk;uG,f
qnf;uyfjcif;aMumifh ‘ku© cyfodrf;rS rvGwfajrmufEdkif/

190-191/ tMuifolonf jrwfpGmbk&m;udk vnf;aumif;?
w&m;awmfudk vnf;aumif;?
oHCmawmfudk vnf;aumif; udk;uG,fqnf;uyf\/
xkdolonf qif;&JtrSef ]’ku©opöm}ç
qif;&Jjcif;\ taMumif;&if; trSef ]ork’,opöm}ç
qif;&JvGwf ajrmuf&mtrSef ]eda&m”opöm}ç
qif;&JNidrf;&m (edAÁmef)odkY a&mufaMumif;
trSef ]t*Fg &Spfyg;&Sdaom jrwfaom r*¾opöm}
[laomt&d,opömav;yg;wdkYudk aumif;pGm r*fynmjzifh
jrifEdkif\/
192/ þ&wemoHk;yg;udk udk;uG,f qnf;uyfjcif;onf
ab;r&Sdaom udk;uG,f qnf;uyfjcif;
rnf\/ jrwfaom udk;uG,f qnf;uyfjcif; rnf\/
þ&wemoHk;yg;udk udk;uG,fjcif;aMumifh
'ku©cyfodrf;rS vGwfajrmuf\/

89

20

56
wpfrsKd;wjcm;wnf;

yudPÖu0*f

15 - 0e0goDwdóomraP&0w¬K

axmifjrif&mpGef h

75/ tnm [d vmblyedom? tnm edAÁme*grdeD/

1 - twåaemykAÁur®0w¬K

{0arwH tbdnm,? bdu©K Ak’¨ó om0aum/

290/ rwåmokcy&dpöm*g? yaó ap 0dykvH okcH/

ouúm&H embdeaE´,s? 0da0urEkjAL[a,/
75/ vmbf&aMumif; tusifhonf wpfrsKd;wjcm;wnf;/
edAÁmef&aMumif; tusifhonf
wpfrsKd;wjcm;wnf;/ þodkY þtusifh ESpfrsKd;ESpfpm;udk
cGJjcm;odí jrwfpGmbk&m;\ wynfhom;&[ef;onf vmbf
ylaZmfoumudk rESpf ouf&m/ 0da0uoHk;yg;udkom
wdk;yGg;ap&m\/

paZ rwåmokcH “Da&m? orÜóH 0dykvH okcH/
290/ tenf;i,faom csrf;omudk pGefYvTwfjcif;aMumifh
BuD;us,fjyefYajymaom csrf;omudk
&vdrfhrnf[k jrifcJhrl BuD;us,f jyefYajymaom csrf;omudk
jrifaom ynm&Sdonf tenf;i,faomcsrf;omudk
pGefYvTwf&m\/

21

88
aorif;ESdyfpuf cH&aomtcg
12 - y#mpm&m0w¬K
288/ e oEÅd ykwåm wmPm,? e ydwm emyd AE¨0g/
tEÅauem”dyEéó? ew¬d ÓwDok wmPwm/
289/ {wrw¬0oH ÚwGm? y@dawm oDvoH0kawm/
edAÁme*reH r*¾H? cdyÜar0 0daom”a,/
288/ aorif;ESdyfpuf cH&oltm; (aorif;rS)
apmifha&Smuf&eftwGuf om; orD;wdkY r&Sdukef/
trdtzwdkYvnf; r&Sdukef/ taqGcifyGef;wdkYvnf; r&Sdukef/
aqGrsKd;wdkYwGif apmifha&SmufEdkifrnfholvnf; r&Sd/
289/ þtaMumif;xl;udk odí ynm&Sdonf oDvudk
apmifhpnf;vsuf edAÁmefa&mufaMumif;
t|*Øur*fudk vsifpGmomvQif okwfoif&m\/

57

y@dw0*f

trsKd;tEG,fcsrf;omjcif;odkYa&mufatmif

tjypfazmfjy ESdrfhcs qHk;rvmvSsif

7 - tmeE´aw¬&yO§m0w¬K

1 - &m"w¬&0w¬K

193/’kv’abm yk&domZanm? e aom oAÁw¬ Zm,wd/

76/ ed’DeH0 y0wåm&H? ,H yaó 0ZÆ’ódeH/
ed*¾,S0g’d H ar”m0d H? wm’doH y@dwH baZ/
wm’doH bZrmeó? aoa,sm a[mwd e ygyda,m/
76/ tjypfazmfjy ESdrfhcs qHk;ravh&Sdaom xdkodkY
oabm&Sdaom ynm&Sdudk jr§Kyfxm;aom
a&Ttdk;udk ajymMum;vm oluJhodkY xifrSwf½IMunfhí
qnf;uyf&m\/ xdkodkY oabm&Sdaomynm&Sdudk
qnf;uyfaom oltm; jrwf\? r,kwf nHhay/

,w¬ aom Zm,wd “Da&m? wH ukvH okcar”wd/
193/ a,musfm; tmZmenfyk*¾dKvfrsKd;onf jzpfxGef;
ay:aygufEdkifcJ\? xkda,musfm;
tmZmenfyk*¾dKvfrsKd;onf cyfodrf;aom t&yfa’o
cyfodrf;aom trsKd;tEG,fwdkYü rjzpfxGef;Edkif?ynm&Sdaom
tmZmenf a,musfm;yk*¾dKvf rsKd;onf tMuif trsKd;tEG,fü
jzpf\? xkdtrsKd;tEG,fonf csrf;omjcif;odkY a&muf\/

22

58
csrf;omjcif;\ taMumif;

rdrdudk,fudk qHk;r

10 - r[m"e0gPdZ0w¬K

8 - orÁ[kvbdu©K0w¬K
194/ okacg Ak’¨gerkyÜga’g ? okcg o’¨r®a’oem/

5 - y@dwomraP&0w¬K

okcg oHCó omr*¾D ? or*¾geH wayg okacg/

80/ O’uO§d e,EÅd aewådum? Ookum&m er,EÅd awZeH/

194/ bk&m;&SifwdkY yGifhxGef;a y:aygufvmjcif;onf
csrf;omjcif;\ taMumif;jzpf\/
olawmfaumif; w&m;udk a[mMum;awmfrljcif;onf
csrf;omjcif;\ taMumif; jzpf\/ oHCm\
nDñGwfjcif;onf csrf;omjcif;\ taMumif; jzpf\/
pdwf”mwfnDñGwfolwdkY\ tusifhonf
csrf;omjcif;\ taMumif; jzpf\/

87
iSufawGuysH&if;ao-vlawGuBuH&if;ao

'g½kH er,EÅd wpäum? twåmeH 'r,EÅd y@dwm/
80/ ajrmif;wl;a&,lorm;wdkYonf (tvdk&Sd&modkY) a&udk
aqmif,lukef\/ av;orm;wdkYonfjrm;udk ajzmifh ukef\/
opfa&Gorm;wdkYonf (vdkwdkif;&atmif) opfudk a&Gukef\/
ynm&SdwdkYonfrdrdudk,fudk (,Ofaus;atmif) qHk;rukef\/

286/ £” 0óH 0odómrd? £” a[rEÅ*drSdok/
£wd Amavm 0dpdaEÅwd? tEÅ&m,H e AkZÑwd/
286/ þt&yfü rdk;tcg ywfvHk; ig aernf? þt&yfü
aqmif;tcg aEG tcgwdkYywfvHk; ig
aernf[k vlrdkufonf txl;xl; taxGaxG MuHpnf\/
(b,ftcg b,ft&yfrSm ig aornf[krdrd\)
touftEÅ&m,fudkrlum; rod&Smav/

23

86

59

]0dwuf} rsm;um ysif;&dolonf

t&[EÅ0*f

a&wGufjcif;iSgrukefaomukodkvf

5 - y"meur®duwdóaw¬&0w¬K

rarGUavsmfedKifol

9 - uóy’oAvóok0PÖapwd,0w¬K

280/ O|meumvrSd tEk|[maem? ,k0g AvD tmvod,H
Oayawm/

10 - tnw&£w¬d0w¬K

195/ ylZm&a[ ylZ,awm? Aka’¨ ,’d 0 om0au/

oHoEéouFyÜraem ukoDawm? ynm, r*¾H tvaom e
0dE´wd/
280/ ysKdrspfEkxGm; cGeftm;ESifh jynfhpHkygaomfvnf;
x<uoifhaom tcgü x<urI vkHYvr&SdbJysif;&dxdkif;rIdif;
vsuf pdwftMuH ]0dwuf} rsm;í tvGef ysif;&dolonf
ynmjzifhom &,lEdkifaomt&d,r*fudk r&Edkif/

99/ &rPD,med t&nmed? ,w¬ e &rwD Zaem/

yyÍöorwduúaEÅ ? wdPÖaomuy&d’´a0/

0Dw&m*g &rdóEÅd? e aw umr*a0odaem/

196/ aw wm’dao ylZ,awm? edAÁKaw
tukawmba,/

99/ awmwdkYonf arGUavsmfzG,f &Sdukef\/ ,if;awmwdkYü
umr&SmrSD;ol vltaygif;onfum;rarGUavsmfEdkif?
&m*uif;aom yk*¾dKvfwdkYonfom arGUavsmfukefvwHåU?
xdk&m*uif;aom yk*¾dKvfwdkYonf umrudk r&SmrSD;Muukef/

e ouúm yknH ocFgwkH? £arwåryd auep
195-196/ ylaZmfxkdufukefaom wPSm rme ‘d|d[laom
oHo&m e,fcsJUw&m;wdkYudk
vGefajrmufNyD;ukefaom pdk;&drfylaqG; idka<u;jcif;udk
vGefajrmufNyD;ukefaom udavom Nidrf;at;NyD;ukefaom
wpfpHkwpfck ab;&efr&Sdukef aom bk&m;&SifwdkYudk
vnf;aumif;? jrwfpGmbk&m;\ wynfhwdkYudk vnf;aumif;
ylaZmfaomol\ aumif;rIudk þaumif;rIonf þrQ&Sd\
[k wpfpHkwpfa,mufaom olonfvnf; a&wGufjcif;iSg
rwwfaumif;/

85

24

60
okc0*f

ppfatmifolwdkYwGiftjrwfqHk;

NiD;aiGUjcif;onf

tEdkift½HI;udk pGefYí

3 - uk@vauoDax&D0w¬K

2 - tedpövu©P0w¬K

3 - aumov&anm y&mZ,0w¬K

102/ a,m p *gxm owH bmao? tew¬y’ oH[dwm /

277/ ]]oaAÁ ocFg&m tedpöm}}wd? ,’g ynm, yówd/

201/ Z,H a0&H yo0wd? 'ku©H aowd y&mZdawm/
OyoaEÅm okcH aowd? [dwGm Z,y&mZ,H/
201/ tEdkif&olonf &efudk yGg;ap\/ ½HI;aomolonf
qif;&JpGm ae&\/ (udavom)
Nidrf;NyD;aom olonf tEdkift½HI;udk pGefYí csrf;ompGm
ae&\/

{uH “r®y’H aoa,sm? ,H okwGm Oyor®wd/
103/ a,m o[óH o[aóe? o*Fgar rmEkao
Zdae/
{uÍö aZ,srwåmeH o a0 o*FgrZkwåarm/

102/ tusKd;rJhyk’fESifhom qdkifaom *gxmwpf&mudk
&Gwfqdkapumrl (rjrwf)? Mum;em&ojzifh
&m*ponf Nidrf;at;aMumif; jzpfaom w&m;wpfyk’fudk
&Gwfqdkjcif;onfom ydkvGefí jrwf\/
103/ tMuif ppfol&Jwpfa,mufonf ppfajrjyifü
ppfonf AdkvfygwdkYudk tBudrfwpfoef;
atmifEdkif&m\/ tMuif ol&Jaumif; wpfa,mufonfum;
udk,fwGif; udavomudk wpfBudrfwpfcgrQ atmifEdkif&m\/
udk,fwGif; udavomudk wpfBudrfatmifEdkifaom
xdkolonfomppfatmifolwdkYwGiftjrwfqHk; jzpf\/

tx edAÁdE´wd 'kau©? {o ra*¾g 0dok’¨d,m/
277/ tMuiftcg ]](½kyfemrf”r®) ocFg&tm;vHk;wdkYonf
tjrJr&Sdukef}} [k 0dyóemynmjzifh
½IjrifEdkif\/ xdktcg ½kyfemrf “r®ocFg&[laom ‘ku©ü
NiD;aiGU\/ þNiD;aiGUjcif;onf udavom
pifMu,f&m edAÁmef\ taMumif; jzpf\/

25

84
274/ þt*Fg&Spfyg;&Sdaom vrf;c&D; ]r*f} onfomvQif
ÓPftjrif pifMu,fjcif;twGuf

o[ó0*f

c&D;rSef jzpf\/ þvrf;c&D; ]r*f} rS wpfyg;aom c&D;onf
r&SdawmhNyD/ xdkYaMumifh oifwdkYonf

8 - tm,k0¹eukrm&0w¬K

þc&D;rSefudkom oGm;Muukefavmh? þc&D;rSefonf rm&frif;
rjrifEdkifaom vrf;c&D;wnf;/

pwåma&m “r®m 0¹EÅd? tm,k 0aPÖm okcH AvH/

275/ oifwdkYonf þr*f[laom vrf;rSefudk
oGm;Muukefonf&Sdaomf qif;&JtqHk;udk
jyK&ukefvwåHU/ igonf &m*paom ql;ajimifhuif;aom
vrf;rSefudk udk,fwdkifodí oifwdkYtm;r*f[laom
vrf;rSefudk ñTefMum;tyfNyD/
276/ oifwdkYonf (udk,fwdkif) jyKzG,fudpöudk
tm;xkwfMuukefavmh? bk&m;&SifwdkYonf(vrf;rSefudk)
ñTefMum;½Hk rQ jzpfukef\/ usifhMuukefí udavomudk
½dIUNrd§KufMuukefolwdkYonfomrm&frif; taESmiftzGJUrS
vGwfajrmufEdkif ukef\/

t½dktaojyKavh&Sdoltm;

61
ESifhwlaom
4 - tnw&ukv’g&dum0w¬K
202/ ew¬d &m*oarm t*¾d? ew¬d a’gooarm uvd/
ew¬d cE¨orm 'ku©m? ew¬d oEÅdy&H okcH/

109/ tbd0g’e oDvdó? edpöH 0k¹mypm,daem

109/ tjrJ &Sdcdk;avh&Sdí rdrdxuf *kPftouf
odu©mtm;jzifh BuD;aom olwdkYü t½dktaojyKavh&Sdoltm;
touf&Snfjcif; tqif;vSjcif; csrf;omjcif;
cGeftm;BuD;jcif; [laom þtusKd;xl;w&m;av;yg;wdkYonf
wdk;yGg; ukef\/

202/ &m*ESifhwlaom rD;r&Sd ? a’goESifhwlaom tjypfr&Sd?
cE¨mESifhwlaom qif;&J ]’ku©} r&Sd ? edAÁmefESifhwlaom
csrf;omr&Sd/

tvGefuJqHk;(1)
5 - {uOygou0w¬K
203/ ZdCpämy&rm a&m*g? ocFg&y&rm 'kcg/
{wH ÚwGm ,xmblwH? edAÁmeH y&rH okcH/
203/ qmavmif rGwfodyfjcif;onf tvGefuJqHk;
tema&m*grnf\/ cE¨mig;yg;
ocFg&w&m;wdkYonf tvGefuJqHk; qif;&Jrnfukef\/
edAÁmefonf tvGefuJqHk; csrf;omwnf;/(ynm&Sdonf)
þodkY [kwfwkdif;rSefpGm odí edAÁmef csrf;omudk
rsufarSmufjyK\/

83

26

62
wpf&ufrQ touf&Snf&jcif;onf

r*¾0*f

12 - y#mpm&max&D0w¬K

rm&frif; rjrifEdkifaom vrf;c&D;

113/ a,m p 0óowH ZDa0? tyóH O’,AÁ,H/

1 - yÍöowbdu©K0w¬K

{um[H ZD0dwH aoa,sm? yóawm O’,AÁ,H/

273/ r*¾ge|*Øaum aoa|m? opömeH pwka&m y’g/
0d&ma*g aoa|m “r®meH?’dGy’geÍö pu©Krm/

113/ (cE¨mig;yg;wdkY\) tjzpftysufudk r½IrjrifbJ
tESpfwpf&mywfvHk; touf&Snf

274/ {ao0 ra*¾g ew¬anm? 'óeó 0dok’¨d,m/

ae&jcif;xuf cE¨m ig;yg;wdkY\ tjzpftysufudk
rjywf½Ijrifaom yk*¾dKvf\ wpf&ufrQ touf

275/ {wO§d wkarS y#dyEém? 'ku©óEÅH u&dóx/

&Snf&jcif;onf jrwf\/

276/ wkarS[d udpörmwyÜH? tu©mwma&m wxm*wm/

{wO§d wkarS y#dyZÆx? rm&aówH yarm[eH/

tu©mawm a0g r,m ra*¾g? tnm, ov’uEÅeH/

y#dyEém yarmu©EÅd? psm,daem rm&AE¨em/
273/ vrf;c&D;tm;vHk;wGif t*Fg&Spfyg;&Sdaom vrf;c&D; ]
r*f} onf tjrwfqHk; jzpf\/
opömtm;vHk;wdkYwGif t&d,opömav;yg;onf
tjrwfqHk;jzpf\/ oabmw&m; tm;vHk;wdkYwGif
&m*uif;&m edAÁmefonf tjrwfqHk;jzpf\/ tajc
ESpfacsmif;&Sdaom owå0gtm;vHk;wdkYwGif
rsufpdig;yg; &Sdawmfrlaom jrwfpGmbk&m;onf
tjrwfqHk;jzpf\/

27

82
tajymaumif; ½kyftqif; vSyumrQjzifh
5 - orÁ[kvbdu©K0w¬K
262/ e 0guú&Prawåe? 0PÖaygu©&wm, 0g/
om”k½layg ea&m a[mwd? £ókuD rpä&D oaXm/
263/ ,ó apwH orkpädEéH? rlvCpöH orl[wH/

ygy0*f
vsifjrefaqmpGm jyKvkyf&m\
1 - plaVuom#u0w¬K

63
tvGefuJqHk;(2)
6 - yaoe’Daumov0w¬K
204/ tma&m*sy&rm vmbm ? oEÅK|dy&rH “eH/
0dómo y&rm Ówd ?edAÁmeH y&rH okcH/

116/ tbdw¬a&x uvsmaP? ygyg pdwåH ed0g&a,/
'E¨O§d ua&mawm yknH? ygyo®d H &rwD raem/

204/ tema&m*guif;jcif;onf tvGefuJqHk;
vmbfwnf;/ a&mifh&JrIonf tvGefuJqHk;

262/ jiLplwwfaom 0efwkdaom pOf;vJwwfaom
yk*¾dKvfonf aumif;aom pum;udk

116/ raumif;rIü pdwfonf arGUavsmfwwfí
aumif;rIjyKaomtcg EkHYaES;wwf&um;

Opömwnf;/ cspfuRrf;0ifolonf tvGefuJqHk; aqGrsKd;wnf;/
edAÁmefonf tvGefuJqHk; csrf;omwnf;/

ajymwwfumrQjzifh vnf;aumif;? ½kyftqif; vSyumrQjzifh
vnf;aumif; aumif;aom oabm

raumif;rIrS pdwfudk wm;jrpfí ukodkvfaumif;rIwdkYudk
vsifjrefaqmpGm jyKvkyf&m\/

o 0EÅa’gaom ar”m0D? ]]om”k½layg}}wd 0kpöwd/

&Sdonf rrnf/
263/ tMuifolonf jiLpljcif; 0efwkdjcif;
pOf;vJjcif;[laom xkdoabmudk t<uif;rJhjzwf\/
tjrpfjywf y,fEkwfNyD; jzpf\/ udavom tjypfudk
axG;tefNyD;aom xkdynm&Sdudk aumif;aomoabm&Sdol[k
qdktyf\/

64

81

28

yd,0*f

pdwf tvdkqE´udk rvdkufESifh

rax&fBuD;qdkonfrSm

cspfjcif; rkef;jcif; r&SdaomolwdkYtm;

2 - ao,souaw¬&0w¬K

4 - vuk@ub’´d,aw¬&0w¬K

1 - wa,mZeyAÁZdw0w¬K

117/ ygyaÍö yk&daom u,d&m? e eH u,d&m ykeyÜKeH/

209/ ta,ma*,kÍÆrwåmeH? a,m*o®dÍö ta,mZ,H/

e wrSd qE´H u,d&mx? 'kau©m ygyó Opöa,m/

260/ e awe axa&m aom a[mwd a,eó yvdwH
oda&m/

tw¬H [dwGm yd,*¾g[D? yda[wwåmEka,m*deH/
210/ rm yda,[d orm*päd? tyÜda,[d uk’gpeH/
yd,meH t’óeH 'ku©H? tyÜd,meÍö 'óeH/
211/ wo®m yd,H e u,d&mx? yd,myga,m [d
ygyaum/
*E¦m awoH e 0dZÆEÅd? a,oH ew¬d yd,myÜd,H/
209/ rdrdudk,fudk tm;rxkwfoifh&mü tm;xkwfvsuf
tm;xkwfoifh&mü tm;rxkwfbJ
tusKd;pD;yGg;udk pGefYvTwfí cspfzG,ftm½Hk umr*kPfudk
pGJvrf;olonf udk,fwkdif tm;xkwfolwdkY\(tusKd;pD;yGg;udk
ig&rlum; aumif;avpG[k) vdkvm;awmifhw\/
210/ cspfaom olwdkYESifhvnf; raygif;azmfvifh? rkef;aom
olwdkYESifhvnf; wpf&HwpfqpfrQraygif;azmfygvifh? cspfaom
olwdkYudkvnf; rjrif&jcif;onf qif;&J\?
rkef;aom olwdkYudk jrif&jcif;onfvnf; qif;&J\/
211/ xdkYaMumifh (vludkjzpfap ypönf;Opömudkjzpfap) cspfcif
pGJvrf;jcif;udk rjyK&m? cspfcif
pGJvrf;zG,f&mwdkYESifh auGuGif;&jcif;onf

y&dyauúm 0a,m wó? ]]armCZdaPÖm}}wd 0kpöwd/
117/ yk*¾dKvfonf raumif;rI jyKrdapumrl xdkraumif;rIudk
xyfum xyfum rjyKrdap&m?

261/ ,rSd opöÍö “ar®m p? t[d Hom oH,arm 'arm/
o a0 0EÅravm “Da&m? ]]axa&m}} £wd y0kpöwd/

xdkraumif;rIü pdwf tvdkqE´udk rjyK&m? raumif;rIudk
yGg;apjcif;onf qif;&J\ taMumif;wnf;/
260/ xkd&[ef;\ OD;acgif;onf azG;azG;jzL\/ xkdOD;acgif;
azG;azG;jzLumrQjzifh xkd&[ef;onf
rax&f rrnf? xkd&[ef;\ t&G,f &ifhtdkrIudk tusKd;rJh
&ifhtdkrI[k qdktyf\/
261/ tMuifyk*¾dKvfü opömvnf; &Sd\/ w&m;vnf;
&Sd\/ n§Of;qJrI r&Sd? oDvapmifhjcif; &Sd\(£aNE´udkvnf;)
qHk;r\/ udavom ysKdUtefNyD;aom xkdynm&Sd yk*¾dKvfudkom
rax&f[k qdktyf\/

29

80
pifppf w&m;aqmifol
3 - {uk’gecDPmo00w¬K
259/ e wm0wm “r®”a&m? ,m0wm A[k bmowd/
a,m p tyÜrÜd okwGme? “r®H uma,e yówd/
o a0 “r®”a&m a[mwd? a,m “r®H eyÜrZÆwd/
259/ pum;rsm;pGm ajymumrQjzifh w&m;udk aqmifol
rrnf? tMuifolonf tenf;i,faom
w&m;pum;udk Mum;&½HkrQjzifhvnf; opömav;yg; w&m;udk
r*fÓPfjzifh jrif\/
xkdopömav;yg;w&m;ü rarhravsmholonfom pifppf
w&m;aqmifol rnf\/

65

awGUjrif&aomtcsdef

wPSmaMumifh—-

4 - temxyd@duao|d0w¬K

6 - tnw&jAm[®P0w¬K

119/ ygaygyd yówd bN’H,m0 ygyH e ypöwd/

216/ wPSm, Zm,wD aomaum? wPSm, Zm,wD
b,H/

,’g p ypöwd ygyH? tx ygayg ygyged yówd/
120/ baj’myd yówd ygyH? ,m0 bN’H eypöwd/
,’g p ypöwd bN’H ?tx baj’m bj’med yówd/
119/ raumif;rIjyKaomolyif jzpfaomfvnf; raumif;rI
tusKd;ray;ao;oa&GU umv
ywfvHk; aumif;jrwf aom tm½Hkudk awGUjrifEdkifao;\/
raumif;rI tusKd;ay;aom tcgürlum;
raumif;rIjyKolonf raumif;usKd;wdkYudk om
awGUjrif&awmh\/
120/ aumif;rIjyKaomolyif jzpfaomfvnf;
aumif;rItusKd; ray;oa&GU umvywfvHk;
raumif;aom tm½Hkudk awGUjrifEdkifao;\/ aumif;rItusKd;
ay;aomtcgü rlum; aumif;rIjyKol
onf aumif;usKd;wdkYudkom awGUjrif&avawmh\/

wPSm, 0dyÜrkwåó? ew¬d aomaum ukawm b,H/
216/ wPSmaMumifh pdk;&drfrI jzpf&\/ wPSmaMumifh
aMumuf&GHUrI jzpf&\/ wPSmrSuif;vGwfaomoltm;
tb,frSm pdk;&drfrI aMumuf&GHUrI &SdawmhtHhenf;/

79

30

66
jyefa&mufvmaomcspfcifoludkBudKqdkMuouJhodkY

rdk;a&aygufonf uszefrsm;vwfaomf

“r®|0*f

9 - eE´d,0w¬K

5 - tonwy&du©m&0w¬K

w&m;olBuD;qdkonfrSm

219/ pd&yÜ0god H yk&doH? 'l&awm aomw¬drm*wH/

121/ rm0ranx ygyó? e rEÅH tm*rdówd/

1 - 0dedpä,r[mrwå0w¬K

Ówdrdwåm ok[ZÆm p? tbdeE´EÅd tm*wH/

O’AdE´Kedygawe? O’ukarÇmyd yl&wd/

220/ wax0 uwyknrÜd? to®m avmum y&H *wH/

Amavm yl&wd tmyl&wd Amavm ygyó? axmuH
axmurÜd tmpdeH/

256/ e awe a[mwd “r®a|m? a,ew¬H om[om
ea,/

yknmed y#d*PSEÅd? yd,H ÓwD0 tm*wH/

a,m p tw¬H tew¬Íö? Oabm edapä,s y@dawm/
257/ tom[aoe “ar®e? oare e,wD ya&/

219/ MumjrifhpGm uGJuGmí &yfa0;rS csrf;ompGm
jyefa&mufvmoludk (jrifí) aqGrsKd; rdwfaqG

121/ tenf;i,faom raumif;rIonf (ightm;)
tusKd;a&mufvdrfhrnf r[kwf[k raumif;rI

cspfuRrf;0ifolwdkY onf jyefvmNyD[k ESpfouf0
rf;ajrmufukef\/

udk rxDrJhjrif ratmufarh&m? rdk;a&aygufonf
uszefrsm;vwfaomf a&tdk;onf jynfhbd
ouJhodkYolrdkufonf tenf;i,f tenf;i,frQaom
raumif;rIudk jyKqnf;yl;zef rsm;vwfaomf raumif;rIjzifh
jynfh\/

220/xkdenf;wlpGmvQifþypöKyÜefb0rSwrvGef
b0odkYoGm;aomjyKNyD;aomaumif;rI&Sdoludkvnf;
aqGrsKd;wdkYonfjyefa&mufvmaomcspfcifoludkBudKqdkMuou
JhodkY
aumif;rIwdkY
onf BudKqdkMuukef\/

256/ qHk;jzwftyfaom (trI) oabmudk EdkifxufpD;eif;
qHk;jzwfjcif;aMumifh w&m;ü wnfol
w&m;olBuD; r[kwf? ynm&Sdonf [kwfrSefaom
taMumif;r[kwf rrSefaom taMumif;
ESpfyg;pHkudk(pHkprf;ar;jref;í) qHk;jzwf &m\/
257/ rcRwfr,Gif; w&m;ESifhtnD olwpfygwdkYudkEdkifjcif;
½HI;jcif;odkY a&mufapaom ynm&Sdudkw&m;apmifhaom
w&m;ü wnfol w&m;olBuD;[k qdktyf\/

31

78
omoemhjyifyü r*f& zdkvf& &[ef; r&Sd
12 - okb’´y&dAÁmZu0w¬K
254/ tmumao0 y’H ew¬d? oraPm ew¬d Am[da&/
yyÍömbd&wm yZm? edyÜyÍöm wxm*wm/
255/ tmumao0 y’H ew¬d? oraPm ew¬d Am[da&/
ocFg&m oówm ew¬d? ew¬d Ak’¨gerdÍÆdwH/
254/ aumif;uifü ajc&m r&Sd? omoemhjyifyü r*f&
zdkvf& &[ef; r&Sd? owå0gwdkYonf
oHo&m csJUxGifwwfaom (wPSmrme’d|d)
w&m;ü arGUavsmfukef\/ bk&m;&SifwdkYonf
oHo&mcsJUxGifwwfaom w&m;rS uif;ukef\/
255/ aumif;uifü ajc&m r&Sd? omoemhjyifyü r*f&
zdkvf& &[ef; r&Sd? jrJukefaom
ocFg&w&m;wdkYonf r&Sd ukef/ bk&m;&SifwdkYtm;
wkefvIyfjcif; r&Sd/

67

temr&SdaomvufodkY

aum”0*f

8 - ukuúK#rdwåaeom’0w¬K

atmifjrifapaomw&m;

124/ ygPdrSd ap 0aPm emó? [a&,s ygPdem 0doH/

3 - Owå&mOygodum0w¬K

emAÁPH 0doraEGwd? ew¬d ygyH tukAÁawm/
124/ vufü temr&SdvQif vufjzifh tqdyfudk
udkifaqmifEdkif\/ tqdyfonf temr&SdaomvufodkY
tpOf rvdkuf? apwemr&SdbJ jyKaomoltm; raumif;rI
uHrnfonf r&Sd/

223/ tauúma”e Zdae aum”H? tom”Hk om”kem Zdae/
Zdae u’&d,H 'gaee? oapöemvdu0g’deH/
223/ trsufxGufaom oludk arwåmw&m;jzifh
atmif&m\/ raumif;aom oabm&Sdoludk
aumif;aom oabmjzifh atmif&m\/ ESajrm0efwkdaom
oludk ay;urf;jcif;jzifh atmif&m\/
r[kwfrrSef ajymaom oludk t[kwftrSef ajymqdkjcif;jzifh
atmif&m\/

77

32

68
taMumif;oHk;yg;wdkYjzifh

raumif;rIrS vGwf&mt&yf

wlaomw&m;r&Sd

4 - r[marm*¾v’meyO§m0w¬K

11 - wa,mZe0w¬K

9 - yÍöOygou0w¬K

224/ opöH baP e ukaZÑ,s? 'ZÆm tyÜrÜd,mpdawm/

127/ e tEÅvdau© e ork’´raZÑ? e yAÁwmeH 0d0&H y0dó

251/ ew¬d &m*oarm t*¾d? ew¬d a’gooarm *a[m/

{aw[d wD[d Xmae[d? *apä a’0ge oEÅdau/

e aom Z*wdyÜa’aom? ,w¬|dawm rkapö,s ygyur®m/

224/ rSefaom pum;udk ajymqdk&m\/ trsufrxGuf&m?
awmif;vmonf&Sdaomf tenf;i,f
rQ udkaomfvnf; ay;vSL&m\/ þtaMumif;oHk;yg;wdkYjzifh
ewfjynfodkY a&muf&\/

127/ raumif;rIjyKolonf aumif;uifü wnfaeaomf
vnf;aumif;? ork’´&m tv,fü
wnfaeaomf vnf;aumif; awmifacgif;odkY 0ifí
wnfaeaomf vnf;aumif; (raumif;rIrS
rvGwf&m?) tMuift&yfü wnfae aomf raumif;rIrS
vGwf&m\/ xdkt&yfrsKd;um; r&SdEdkifonfomwnf;/

ew¬d arm[orH ZmvH? ew¬d wPSmorm e’D/
251/ &m*ESifhwlaom rD;onf r&Sd? a’goESifhwlaom
zrf;,lwwfaom owå0gonf r&Sd?
arm[ESifhwlaom ydkufuGefonf r&Sd? wPSmESifhwlaom
jrpfonf r&Sd/

33

76
rdrd\ rlv&if; tajc\tjrpfudk wl;NzdKzsufqD;onf rnf\

‘@0*f

7 - yÍöOygou0w¬K

rdrdudk,fudk owfMunfh

246/ a,m ygPrwdygawwd? rkom0g’Íö bmowd/

1 - qAÁ*¾d,bdu©K0w¬K

avmau t’dEérm’d,wd? y&’g&Íö *päwd/

129/ oaAÁ woEÅd '@ó? oaAÁ bm,EÅd rpöKaem/

247/ ok&mar&,ygeÍö? a,m ea&m tEk,kÍÆwd/

twåmeH OyrH uwGm? e [ae,s e Cmwa,/

£a”0araom avmuo®d H? rlvH cPwd twåaem/
248/ {0H abm yk&do Zmem[d? ygy”r®m tonwm/
rm wH avmabm t”ar®m p? pd&H 'ku©m, &E¨,kH/
246-247/ avmuü tMuifolonf olUtoufudk
owf\/ r[kwfrrSefaom pum;udkvnf;
ajymqdk\/ ydkif&Sifray;aom olUOpömudk cdk;,l\/ olwpfyg;
om;r,m;udkvnf; oGm;vm\/
ao&nfao&ufudkvnf; aomuf pm;\/ xkdolonf
þb0üyifvQif rdrd\ rlv&if; tajc\

129/ tvHk;pHkaom owå0gwdkYonf ‘PfrS
xdwfvefYukef\/ tvHk;pHkaom owå0gwdkYonfaojcif;rS
aMumuf ukef\/ rdrdudk,fudk OyrmjyKí (owå0gwdkYudk)
rowfjzwf rn§Of;qJ&m/

69
avmuü tuJh&JU vGwfaomol rnfonf r&Sd
7 - twkvOygou0w¬K
227/ ayg&mParwH twkv? aewH tZÆwemrd0/
edE´EÅd wkPSdrmoDeH? edE´EÅd A[kbmPdeH/
rdwbmPdrÜd edE´EÅd? ew¬d avmau tedE´dawm/
228/ e pm[k e p b0dówd? e apw&[d 0dZÆwd/
{uEÅH edE´dawm aygaom? {uEÅH 0g yoHodawm/
229/ ,H ap 0dnL yoHoEÅd? tEk0dpö oka0 oka0/
tpäd’´0kwåd H ar”m0d H? ynmoDvorm[dwH/
230/ edu© ZarÁme’aó0? aum wH edE´dwkr&[wd/
a’0gyd eH yoHoEÅd? jA[®Kemyd yoHodawm/

227/ tdktwkv þuJh&JUjcif;onf a&S;½kd;pOfvmaywnf;/
þuJh&JUjcif;onf ,ckrS jzpfonf

248/ tdka,musfm; udk,fponfudk apmifhpnf;rI
uif;a0;olwdkYonf ,kwfnHhaom oabm

r[kwf? qdwfqdwf aeoludkvnf; uJh&JUukef\/ rsm;pGm
ajyma[maom oludkvnf; uJh&JUukef\/EIdif;csdefí
ajymaom oludkvnf; uJh&JU ukef\/ avmuü tuJh&JU
vGwfaomol rnfonf r&Sday/

&Sdukef\ [k odavavmh? avmbonf vnf;aumif;
a’goonf vnf;aumif; oifhudk MumjrifhpGmqif;&Jap&ef
rjyKvkyfygapvifh/

228/ vHk;0 tuJh&JUcH&ol vHk;0 tcsD;rGrf;cH&ol rnfonf
a&S;uvnf; r&SdcJhpzl;? aemiftcgvnf; &Sdvdrfhrnf r[kwf?
,cktcgüvnf; r&Sd/

tjrpfudk wl;NzdKzsufqD;onf rnf\/

34

70
229-230/ rusKd;rjywfaom tusifh&Sdaom
azmufcGJEdkifaom ynm&Sdaom ynm*kPf
oDv*kPf orm”d*kPf &Sdaom
oludkynmm&SdwdkYonf[kwfwdkif; rSefpGm odí aeYwkdif;
aeYwkdif; csD;rGrf;cJhygrl ZrÁL&mZf a&Tpifedu©ESifhwloludk
tb,folonf uJh&JU EdkifygtHhenf;¿ xkdoludk
ewfwdkYonfvnf;csD;rGrf; ukef\/ jA[®mrif;onfvnf;
csD;rGrf;\/

75

ESifwH

tvGefuJqHk; tnpftaMu;um;

5 - Oaygoxdu£w¬DeH0w¬K

5 - tnw&ukvykwå0w¬K

135/ ,xm 'a@e a*gygavm? *ga0g ygaZwd a*gp&H/

242/ rvdw¬d,m 'kpö&dwH? rapä&H '’awm rvH/

{0H Z&m p rpöK p? tm,kH ygaZEÅd ygPdeH/
135/ EGm;ausmif;om;onf ESifwHjzifh EGm;wdkYudk
pm;usufodkY armif;ESif ouJhodkY þtwltdkjcif;onf
vnf;aumif;? aojcif;onf vnf;aumif; owå0gwdkY\
toufudk armif;ESifukef\/

rvm a0 ygyum “r®m? to®d H avmau y&rSd p/
243/ wawm rvm rvw&H? t0dZÆm y&rH rvH/
{wH rvH y[EÉme? edr®vm a[mx bdu©a0g/
242/ (vifudk) vGefusL;í usifhjcif;onf rdef;r\
(ysufpD;aMumif;) tnpftaMu; rnf\/
ESajrm 0efwkdjcif; onf ay;vSLol\ (ysufpD;aMumif;)
tnpftaMu;rnf\? ,kwfnHhaom
tukokdvfw&m;wdkYonf þb0ü vnf;aumif;?
wrvGefb0ü vnf;aumif; {uef ysufpD;
aMumif; tnpftaMu; rnfukef\/
243/ xkdtnpftaMu;wdkYxuf tvGefuJqHk;
tnpftaMu;um; trSefudk rodrI ]t0dZÆm}
yifwnf;/ &[ef;wdkY þ (tvGefuJqHk;) t0dZÆm
tnpftaMu;udk owfí tnpftaMu; uif;apukefavmh/

74

35

71

oHacs;onf oHrSyif jzpfvmwufvmjyD;vSsif

jypfrSm;rdjim; ‘Pfq,fyg;

rv0*f

3 - wdóaw¬&0w¬K

7 - r[marm*¾v’me0w¬K

oifhwGif (b0wpfyg;odkY oGm;&ef aumif;rI) &du©m&SmjyD;jyDvm;

240/ t,om0 rvH ork|dwH wwk|m, war0 cg’wd/

137/ a,m 'a@e t’a@ok? tyÜ’ka|ok 'kówd/

1 - a*gCmwuykwå0w¬K

{0H twda”gepm&deH? omed ur®med e,EÅd 'k*¾wd H/

'oEérnw&H XmeH? cdyÜar0 ed*päwd/

235/ y@Kyvmaom0 'gedod? ,ryk&domyd p aw
Oy|dwm/

138/ a0’eH z½koH Zmed H? o&D&ó p ab’eH
240/ oHacs;onf oHrSyif jzpfvmí oHacs;wufNyD;vQif
xkdoHudkyif (jyefí) pm;ouJhodkY?

*½kuH 0gyd tmAm”H? pdwåau©yÍö ygykaP/

þtwl raumif;rI ü vGefusL;í usifhaomoludk
rdrdusifhMuHrIwdkYonf ‘k*¾wdb0odkY aqmifukef\/

y&du©,Íö ÓwDeH? abm*geÍö yb*Fk&H

139/ &mZawm 0g Oyo*¾H tAÇu©meÍö 'g½kPH/

140/ tx 0gó t*g&med? t*¾d ![wd yg0aum/
um,ó ab’g 'kyÜanm? ed&,H aomyyZÆwd/
137/ tMuifolonf tjypf’Pf uif;Muí
rjypfrSm;xdkufaom (&[EÅm) yk*¾dKvfwdkYü wkwf
vSHuef ponfjzifh jypfrSm;\/ xdkolonf qif;&JaMumif;
‘Pfq,fyg;wdkYwGif wpfyg;yg;aomqif;&Jjcif;taMumif;odkY
vsifjrefpGmyif a&muf&\/
138-139/ jyif;xefaom a0’emodkY vnf;aumif;?
OpömqHk;½IH;jcif;odkY vnf;aumif;?
(vufjywf ajcjywf paom) udk,ft*Fg ysufpD;jcif;odkY
vnf;aumif;? BuD;av;aom (Elempaom)

Oa,sm*rkac p wd|od? ygax,srÜd p aw e 0dZÆwd/
236/ aom ua&m[d 'Dyrwåaem? cdyÜH 0g,r y@dawm
b0/
ed’¨EÅravm te*FaPm? 'dAÁH t&d,blrd H Oay[dod /
237/ OyeDw0a,m p 'gedod ? orÜ,mawmod,ró
oEÅdau/
0gaom aw ew¬d tEÅ&m? ygax,srÜd p aw e 0dZÆwd/
238/ aom ua&m[d 'Dyrwåaem? cdyÜH 0g,r y@dawm
b0/
ed’¨EÅravm te*FaPm? e ykeH ZmwdZ&H Oay[dod/
235/ (Oygoum) oifonf ,cktcg azsmhawmhaom
zuf&Gufa&mf uJhodkY jzpfcJhNyD/
aorif;wrefwdkYonfvnf; oif\ teD;ü wnfukefNyD/
qkwf,kwf ysufpD;jcif;\tp (b0tqHk;)üvnf; wnfcJhNyD/
oifhtm; (b0wpfyg;odkY oGm;&ef aumif;rI) &du©mvnf;
r&Sd/

72

36

236/ xkdoifonf rdrd\ rSD&muRef;ESifhwlaom aumif;rIudk
jyKavmh ? vsif p G m tm;xk w f í ynm&S d o l j zpf avavmh ?
tnpftaMu;udk y,fxkwfí udavom r&SdcJhrl t&d,mwdkY
ae&mok’¨g0gobHkodkY uyfa&muf&vwåHU/

tempGJuyfjcif;odkY vnf;aumif;? ½l;jcif; pdwfysHUvGifhjcif;odkY
vnf;aumif;? rif;ab; vnf;aumif;?Murf;MuKwfpGmaom
tpGyfpGJ cH&jcif;odkY vnf; aumif;? aqGrsKd;wdkY\
ysufjym;jcif;odkY vnf;aumif;?pnf;pdrfOpömwdkY\ ,dk,Gif;
ysufpD;jcif;odkY vnf;aumif; a&muf \/

237/ (Oygoum) oifonf ,cktcg t&G,fvGefacsNyD/
aorif ; \ txH o d k Y oG m ;csd e f a &muf c J h N yD / oif h t m;
c&D;tMum;ü &yfem;ae&ef tcGirhf &S?d oift
h m; (b0wpfyg;odYk
oGm;&efaumif;rI) &du©mvnf; r&Sd/
238/ (Oygoum) oifonf rdrd\ rSD&muRef;ESifhwlaom
aumif ; rI u d k jyKavmh ? vsif p G m tm;xk w f í ynm&S d o l
jzpfavavmh? tnpftaMu;udk y,fxw
k í
f udavom r&Scd rhJ l
wpfzefy#doaE¨aejcif; tdkjcif;odkY ra&muf&awmh vwåHU/

140/ xdkYjyif xdkjypfrSm;ol\ tdrfwdkYudk yuwdrD;onf
vnf;aumif;? avmifrD;onf vnf;aumif; avmif\/
ynmrJhaom xdkolonf cE¨mudk,fysufpD;onfrS aemufü
i&JodkY a&muf&\/

73
tenf;i,f tcGifh&wkdif;rSm
2 - tnw&jAm[®P0w¬K
239/ tEkykaAÁe ar”m0D? axmuH axmuH caP caP/
ur®ma&m &Zwaó0? ed’¨ar rvrwåaem/
239/ yef;xdro
f nfonf a&T\ tnpftaMu;udk wjznf;jznf;
xkwo
f uJo
h Ykd ynm&So
d nftpOfojzifh rdr\
d tnpftaMu;udk
tenf;i,f tenf;i,f tcGi&hf wkid ;f tcGi&hf wkid ;f (&m*paom
tnpftaMu;udk) xkwfy,f&m\/
Télécharger le fichier (PDF)

အရွင္ဏသိဒၶိ ဓမၼပဒေကာက္ႏႈတ္ခ်က္.pdf (PDF, 149 Ko)

Télécharger
Formats alternatifs: ZIPDocuments similaires


fichier sans nom 1
fichier sans nom 9
fichier sans nom 21
fichier sans nom 11
fichier sans nom 8
fichier sans nom 10

Sur le même sujet..