အရွင္ဏသိဒၶိ ဓမၼပဒေကာက္ႏႈတ္ခ်က္.pdf


Aperçu du fichier PDF fichier-sans-nom.pdf

Page 12336
Aperçu texte


108

1
earm wó b*0awm t&[awm or®morÁK’¨ó/

37
Z&m0*f

1-,ru0*f

tb,fhaMumifh rD;rxGef;wmvJ

tpOfvdkufav\

1 - 0domcg, o[m,dum (yÍöowOygodum) 0w¬K
146/ aum Ek [maom udrmeaE´m? edpöH yZÆvdaw owd
tE¨uma&e Moe’¨g ? y’DyH e *a0ox/

1 - pu©Kygvaw¬&0w¬K
1/ raemykAÁ*Frm “r®m? raemao|m raemr,m/
reom ap y’ka|e? bmowd 0g ua&mwd 0g/
wawm eH 'ku©raEGwd? puúH0 0[awm y’H/
1/ emrf c E¨ m (av;yg;)wd k Y o nf pd w f v Qif
a&SUoGm;&Sdukef\? pdwfvQif tBuD;trSL; &Sdukef\/pdwfjzifh
NyD;ukef\/ jypfrSm;vdkaom pdwfjzifh tu,fí ajymqdkaomf
vnf ; aumif ; ? jyKvk y f a omf v nf ; aumif ; ? MuH p nf a omf
vnf; aumif; xkd (ajymqdk jyKvkyf MuHpnfrI) aMumifh
vSn;f bD;onf0efaqmif EGm;\ajc&modYk tpOfvu
kd b
f o
d uJo
h Ykd
xkdolodkY qif;&JonftpOfvdkufav\/


146/ (vl t aygif ; ü) tjrJ (ud a vomrD ; )
awmufavmif aeygvsuf tb,fhaMumifh aysmfjrL;&,f&Tifbd
oenf;¿ tb,fhaMumifh ESpfvdk0rf;omjcif; jzpfbdoenf;¿
t0dZÆm rdkufarSmifBuD;jzifhydwfqD; (ajr§;,Suf) tyfukef onf
jzpfygvsuf (oifwdkYonf) tb,fhaMumifh ynmqDrD;udk
r&SmbJaeMuukefoenf;/