အရွင္ဏသိဒၶိ ဓမၼပဒေကာက္ႏႈတ္ခ်က္.pdf


Aperçu du fichier PDF fichier-sans-nom.pdf

Page 1 2 34536
Aperçu texte


3

106
tMuifq&mxHrS jrwfpGmbk&m; a[mMum;tyfaomw&m;udk Mum;od&ygvSsif
9 - om&dykwåaw¬&0w¬K

rxkdufwefxkdufwef

tom;wdkYom wkd;yGg;ukef

7 - a’0’wå0w¬K

7 - vmvk’g,Dax&0w¬K
152/ tyÜókwm,H yk&daom? AvdAa’¨g0 ZD&wd/

392/ ,rSm “r®H 0dZmae,s? or®morÁK’¨a’odwH/
ouúpöH wH eraó,s? t*¾d[kwåH0 jAm[®aPm/

9/ teduúoma0g umom0H? a,m 0w¬H y&d’[dówd/
tayawm 'roapöe? e aom umom0r&[wd/

392/ tMuifq&mxHrS jrwfpGmbk&m;
a[mMum;tyfaomw&m;udk od&m\/ ykPÖm;onf rD;udk

39

10/ a,m p 0EÅuom0ó? oDavok okorm[dawm/
Oayawm 'roapöe? o a0 umom0r&[wd/

ylaZmf ouJhodkY xdkq&mudk ½dkaopGm &Sdcdk;&m\/
9/ (£ajE´udk) qHk;rjcif;uif;í rSefuefpGm ajymqdkjcif;
r&Sdaom udavom zef&nf
ruif;bJvsuf zef&nf pGef;aom t0wf (ouFef;) udk
0wfaom olonf zef&nfpGef;aom t0wf(ouFef;)ESifh
rxkdufwef/
10/ £ajE´wdkYudk qHk;rvsuf rSefuefpGm ajymqdkjcif; &Sdaom
udavom zef&nfudk axG;tefNyD;í oDvwdkYü aumif;pGm
apmifhxdef;olonfomvQif zef&nfpGef; t0wfESifh
xkdufwef\/

rHomed wó 0¹EÅd? ynm wó e 0¹wd/
152/ tMum;tjrif enf;aom þa,musfm;onf
EGm;vm;uJhodkY tcsnf;ESD; BuD;xGm;vm\/
xkda,musfm;tm; tom;wdkYom wkd;yGg;ukef\/ ynmrlum;
rwkd;yGg;/