အရွင္ဏသိဒၶိ ဓမၼပဒေကာက္ႏႈတ္ခ်က္.pdf


Aperçu du fichier PDF fichier-sans-nom.pdf

Page 1 2 3 45636
Aperçu texte


4

40

105

tawmifuRwfaom BudK;Mumtdkvdk

rdk;tyfonf&Sdaomf

jA[®P0*f

9 - r[m"eao|d0w¬K

9 - eE´aw¬&0w¬K

jAm[®P- orP- yAÁZdwqdkwm

155/ tp&dwGm jA[®p&d,H? tv’¨g a,mAÁae “eH/

13/ ,xm t*g&H 'kpäEéH? 0k|D orwd0dZÑwd/

6 - tnw&jAm[®PyAÁZdw0w¬K

ZdPÖaumÍöm0 psm,EÅd? cDPrapä0 yv’av/

{0H tbm0dwH pdwåH? &ma*g orwd0dZÑwd/

156/ tp&dwGm jA[®p&d,H? tv’¨g a,mAÁae “eH/

14/ ,xm t*g&H okqEéH? 0k|D e orwd0dZÑwd/

388/ Am[dwygaygwd jAm[®aPm? orp&d,m
oraPmwd 0kpöwd/

aoEÅd pmygwdcDPm0? yk&mPmed tEkw¬KeH/

{0H okbm0dwH pdwåH? &ma*g e orwd0dZÑwd/

155/ (olrdkufwdkYonf) t&G,f&Sdcdkuf jrwfaom tusifhudk
rusifhvdkufrd? Opömudkvnf;r&vdkufrdaomaMumifh
ig;ukefcef;aom ñGeftdkifü tawmifuRwfaom
BudK;MumtdkwdkY uJhodkY(t&G,fvGefaomtcg) MuHrIdifíom
aeMu& ukef\/
156/ (olrdkufwdkYonf) t&G,f&Sdcdkuf jrwfaom tusifhudk
rusifhvdkufrd? Opömudkvnf;r&vdkufrdaomaMumifh
av;rSvGwfNyD;aemuf t&Sdefukefaom jrm;wdkYuJhodkY
a&S;jzpfa[mif; (okc)wdkYudk nnf;wGm; atmufarhíom
aeMu& ukef\/

13/ tdrfudk raumif;ojzifh rdk;tyfonf&Sdaomf rdk;a&onf
azmuf0ifEdkif ouJhodkY pdwfudk(orxç 0dyóemwdkY
jzifh) aumif;pGm ryGg;xHktyfonf&Sdaomf &m*onf
azmuf0ifEdkif\/
14/ tdrfudk aumif;pGm rdk;tyfonf&Sdaomf rdk;a&onf
razmuf0ifEdkif ouJhodkY pdwfudk(orxç 0dyóemwdkY jzifh)
aumif;pGm yGg;xHktyfonf&Sdaomf &m*onf razmuf0ifEdkif/

yAÁmZ,rwåaem rvH? wo®m ]]yAÁZdawm}}wd 0kpöwd/

388/ raumif;rIudk tyjyKNyD; jzpfaomaMumifh jAm[®P[k
ac:qkdtyf\/ raumif;rIudk
Nidrf;apwwfaom tusifh &SdaomaMumifh orP[k
ac:qdktyf\/ rdrd\ udavom
tnpftaMu;udk xkwfy,faomaMumifh yAÁZdw [k
ac:qdktyf\/