အရွင္ဉာဏသိဒၶိ ဘာဝနာ .pdf


À propos / Télécharger Aperçu
Nom original: အရွင္ဉာဏသိဒၶိ ဘာဝနာ.pdf
Titre: Bavana Finish-end.pmd
Auteur: Dhammosadha

Ce document au format PDF 1.5 a été généré par PageMaker 7.0 / Acrobat Distiller 9.3.2 (Windows), et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 25/07/2012 à 02:41, depuis l'adresse IP 203.81.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 1083 fois.
Taille du document: 296 Ko (89 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


4
toQifbk&m; tuREkfyftm;]]igonf qGrf;wpfxyfpm;csdef\ xuf0ufrQ
touf & S i f a e&ygrl aumif ; avpG ? jrwf p G m bk & m;\ tqH k ; trawmf u k d
ESv;kH oGi;f &av&m\?ightm; pifppf (&[ef; udpöu)dk rsm;pGm jyKtyfonf jzpf&m\}}[k
tMuH j zpf y g\/toQif b k & m; tuREk f y f o nf þod k Y vQif r&Pówd u k d
yGg;rsm;yg\[k(avQmuf\)/
(5)&[ef;wpfyg;uvnf; jrwfpmG bk&m;tm; ]]toQifb&k m; tuREkyf o
f nfvnf;
r&Pówdukd yGg;rsm;yg\}}[k avQmuf\/&[ef; oifonf r&Pówdukd
tb,foYkd vQif yGg;rsm;oenf;[k(ar;awmfr\
l )/toQifb&k m; tuREkyf t
f m;]]igonf
qG r f ; av;vk w f i g;vk w f u k d 0g;rsKd a ecsd e f t wG i f ; touf & S i f ae&ygrl
aumif;avpG?jrwfpmG bk&m;\tqH;k trawmfudk ESv;kH oGi;f &av&m\? ightm; pifppf
(&[ef;udpöu)dk rsm;pGm jyKtyfonf jzpf&m\}}[ktMuHjzpfyg\/
toQib
f &k m; tuREyfk o
f nf þodYk vQif r&Pówdudk yGg;rsm;yg\[k (avQmuf\)/
(6)&[ef;wpfyg;uvnf; jrwfpGmbk&m;tm;]]toQifbk&m; tuREkfyfonfvnf;
r&Pówdukd yGg;rsm;yg\}}[k avQmuf\/ &[ef; oifonf r&Pówdukd
tb,foYkd vQif yGg;rsm;oenf;[k(ar;awmfr\
l )/
toQifbk&m; tuREkfyftm;]]igonf qGrf;wpfvkwfukd 0g;rsKdaecsdeftwGif;
touf & S i f a e&ygrl aumif ; avpG ? jrwf p G m bk & m;\ tqH k ; trawmf u k d
ESv;kH oGi;f &av&m\?ightm; pifppf (&[ef; udpöu)dk rsm;pGm jyKtyfonf jzpf&m\}}[k
tMuH j zpf y g\/toQif b k & m; tuREk f y f o nf þod k Y vQif r&Pówd u k d
yGg;rsm;yg\[k(avQmuf\)/

1

raocifu BudK;pm;Bu
taZÆ0 udprö mwyÜ?H aum Znm r&PH oka0/
e [d aem o*F&H awe? r[maoaee rpöKem/
(Oy&dyPf? ba'´u&wåow
k f 226)

oka0? eufzefcgü ZD0dwH 0g? touf½SifOD;rnfudk4if;/r&PH 0g?
ao&rnfu£
kd if;/ aum Znm? tb,foo
l Ed ikd yf gtHeh nf;/£wd? þodYk ESv;kH oGi;f í/
tmwyÜ?H udavomwkYd ukd ylavmifapwwfaom 0dyóem tm;xkwrf u
I /kd tZÆ {0?
eufzef obuf aeY&ufra½TY ,aeYyifvQif/udp?Hö rqdik ;f r&yfûyvkyt
f yf\/[d? eufzef
aornf ½Sirf nf[k rodEikd jf cif;\ taMumif;um;/ r[maoaee? a&ç rD;çtqdyçf
vufeufç a&m*gponfjzifh aoapEdik af Muif; ppfonfaygif; rsm;pGm½Sad om/ awe
rpöKem?aorif;[kac:aomxdkaojcif;w&m;ESifh/aem? igwkdYtm;/ o*F&H? &ufcsdef;
ay;xm;jcif ; ç wH p d k ; vuf a qmif ay;xm;jcif ; çck c H E d k i f a tmif p pf o nf A d k v f y g
pkaqmif;xm;jcif;onf/ e twå?d r½Sad cs/ wo®m? xkYd aMumif/h oka0 r&PH? eufzef
½SiOf ;D rnfç aoOD;rnfu/kd aum Znm? b,fol odEikd yf gtHeh nf;/
taZÆ0udp?Hö tmwyÜ?H aumZnm?
r&PHoak 0? ba'´u&uf?&Siaf wmfjrwfwUkd ?
a[mrSwt
f vd?k þvlUud,
k 0f ,f?
ukov
kd t
f pkw?f tm;xkwt
f yfp?G 0D&,
d ud?k
BuH&atmufarU?csderf a&GUyJ?

(7)&[ef ; wpf y g;uvnf ;
jrwf p G m bk & m;tm;]]toQif b k & m;
tuREkfyfonfvnf;r&Pówdukd yGg;rsm;yg\}}[k avQmuf\/&[ef; oifonf
r&Pówdukd tb,fodkYvQif yGg;rsm;oenf;[k (ar;awmfrl\)/toQifbk&m;
tuREk f y f t m;]]igonf 0if o uf & S L í xG u f o uf x k w f c sd e f xG u f o uf x k w f í
0ifouf&LS csed t
f wGi;f touf&iS af e&ygrl aumif;avpG? jrwfpmG bk&m;\ tqH;k trawmfudk
ES v H k ; oG i f ; &av&m\?igh t m; pif p pf (&[ef ; ud p ö u k d ) rsm;pG m jyKtyf o nf
jzpf&m\}}[ktMuHjzpfyg\/

,aeUyifom?jyKtyfpmG \?
aocgaocsde?f jyu©'ed af 0zef?
eufjzefoefbuf?aornf&h ufu?kd
csde;f csufr&S?d b,foo
l t
d /hH
(rCa'0)

2

psm,x bdua© 0 rm yrm'w¬?
rm ypäm 0dy#Ü o
d m&daem t[k0w¬?
t,H a0g trSmuH tEkomoeD/
(r 1-167)

bd u © a 0? &[ef ; wk d Y / psm,x? ½I M uuk e f a vmh ç rS w f M uuk e f a vmh ç
orx0dyóemtvkyu
f kd tm;xkwMf uukeaf vmh/ rmyrm'w¬? rarhMuukev
f ifçh r½Irw
S b
f J
raeMuukefvifh/ ypäm? tcGifhaumif;vGefNyD;aom aemiftcgü/0dyÜ#dom&daem?
r½Irw
S cf rhJ o
d nfrmS rSm;avpG[k aemifwç &um ESv;kH romukeo
f nf/ rm t[k0w¬?
rjzpfMuyguek v
f if/h t,H? þqdck NhJ y;D aom pum;onf/a0g? oifwYkd tm;/ trSmuH? igb&k m;
wkYd \/tEkóoeD? tzefzef txyfxyfay;awmfrt
l yfaom tqH;k trawmfaywnf;/
r&PmEkówd
(t*Fw
k &å edum,?t|uedygw)
yXrr&P
ówd o k wÅH
yXrr&Pó
tcgwpfyg;ü jrwfpmG bk&m;onf emwdu&Gm tkwaf usmif;ü (oDwif;oH;k )
aeawmfr\
l ? xkt
d cg jrwfpmG bk&m;onf &[ef;wdYk udk ]]&[ef;wdYk }}[lí ac:awmfr\
l /
]]toQib
f &k m;}}[k xk&d [ef;wdYk onfjrwfpmG bk&m;tm; jyefMum; avQmufxm;Muuke\
f /
jrwf p G m bk & m;onf þ pum;uk d rd e f Y awmf r l \ /]]&[ef ; wd k Y aojcif ; uk d
atmufarhr]I ]r&Pówdudk yGg;rsm;tyf Burd zf ef rsm;pGmjyKtyfonf&adS omf tusK;d Bu;D \?
tmedoifBuD;\?tNrKduf (edAÁmef) odYk ouf0if\?tNrKduf (edAÁmef)vQif tqH;k &S\
d /&[ef;wdYk
oif w d k Y onf r&Pówd u k d yG g ;rsm;uk e f \ avmh } }[k rd e f Y awmf r l \ /
þodYk red Yf awmfro
l nf&adS omf &[ef;wpfyg;onf jrwfpmG bk&m;tm;]]toQib
f &k m; tuREyfk f
onf r&Pówdudk yGg;rsm;yg\}}[kavQmuf\/&[ef; oifonf r&Pówdukd
tb,foYkd vQif yGg;rsm;oenf;[k (ar;awmfr\
l )/toQifb&k m; tuREkyf t
f m; ]]igonf
wpfaeYwpfnOfrh Q touf&iS af e&ygrl aumif;avpG?jrwfpmG bk&m;\ tqH;k trawmfudk
ESv;kH oGi;f &av&m\? ightm; pifppf (&[ef;udpöu)dk rsm;pGm jyKtyfonfjzpf&m\}}[k
þodYk tMuHjzpfyg\/

3
toQifbk&m; tuREkfyfonf þod k Y vQif r&P ówd u d k
yGg;rsm;yg\[k(avQmuf\)/ (1)&[ef;wpfyg;uvnf; jrwfpmG bk&m;tm;]]toQifb&k m;
tuREkfyfonfvnf;r&Pówdukd yGg;rsm;yg\}}[kavQmuf\/&[ef; oifonf
r&Pówdukd tb,fodkYvQif yGg;rsm;oenf;[k (ar;awmfrl\)/toQifbk&m;
tuREkyf t
f m;]]igonf wpfaeYrQ touf&iS af e&ygrl aumif;avpG?jrwfpmG bk&m;\
tqH;k trawmfudk ESv;kH oGi;f &av&m\? igt
h m; pifppf (&[ef;udpu
ö )dk rsm;pGm jyKtyfonf
jzpf&m\}}[ktMuHjzpfyg\/toQifbk&m; tuREkfyfonfþodkYvQif r&Pówdukd
yGg;rsm;yg\[k(avQmuf\)/ (2)&[ef;wpfyg;uvnf; jrwfpmG bk&m;tm;]]toQifb&k m;
tuREkyf o
f nfvnf; r&Pówdudk yGg;rsm;yg\}}[k avQmuf\/&[ef; oifonf
r&Pówdudk tb,foYkd vQif yGg;rsm;oenf;[k(ar;awmfr\
l )/
toQif b k & m; tuREk f y f t m;]]igonf aeY0uf r Q touf & S i f a e&ygrl
aumif;avpG?jrwfpmG bk&m;\ tqH;k trawmfudk ESv;kH oGi;f &av&m\?ightm; pifppf
(&[ef;udpu
ö )dk rsm;pGm jyKtyfonf jzpf&m\}}[ktMujH zpfyg\/toQib
f &k m; tuREyfk o
f nf
þodYk vQif r&Pówdudk yGg;rsm;yg\[k(avQmuf\)/
(3)&[ef;wpfyg;uvnf; jrwfpmG bk&m;tm;]]toQifb&k m; tuREkyf o
f nfvnf;
r&Pówd u k d yG g ;rsm;yg\}}[k a vQmuf \ /&[ef ; oif o nf r&Pówd u k d
tb,foYkd vQif yGg;rsm;oenf;[k(ar;awmfr\
l )/toQifb&k m; tuREkyf t
f m;]]igonf
qGrf;wpfxyfpm;csdeftwGif; touf&Sifae&ygrl aumif; avpG?jrwfpGmbk&m;\
tqH;k trawmfudk ESv;kH oGi;f &av&m\?
ightm; pifppf (&[ef;udpöu)dk rsm;pGm jyKtyfonf jzpf&m\}}[ktMuHjzpfyg\/
toQifb&k m; tuREkyf o
f nf þodYk vQif r&P ówdudk yGg;rsm;yg\[k (avQmuf\)/
(4)&[ef;wpfyg;uvnf; jrwfpGmbk&m;tm;]]toQifbk&m; tuREkfyfonfvnf;
r&Pówdukd yGg;rsm;yg\}}[k avQmuf\/&[ef; oifonf r&Pówdukd
tb,foYkd vQif yGg;rsm;oenf;[k(ar;awmfr\
l )/

8

5

7/ tem*aw 0¥rlvu'ku© =tem*wfü jzpfvwåHUaom ypöKyÜef udavo0#f
ur® 0 #f v Qif t aMumif ; &if ; cH & S d a om tem*wf ü cH p m;tyf v wå H U aom
0dygu0#fwnf;[laom'kuç©
8/ ypöKyÜaEé tm[m&y&da,|drv
l u'ku© = ypöKyÜeüf tm[m&udk &SmrS;D &jcif;vQif
taMumif;&if;cH&adS om 'ku/©
"r®o*FPyD gVdawmfü
oHa0ZeD,H XmeÅd Zmwd Z&m Asm"d r&PH?
(tbd-1-264/)
Zmwd Z&mAsm"d r&P [k oHa0*0w¬K av;yg; vm&Sad vonf/
pwåm&drmed bdua© 0 b,med? uwrmed pwåm&d?
Zmwdb,H Z&mb,H Asm"db,H r&Pb,H?
£rmed acg bdua© 0 pwåm&d b,med/
(tH-1-436/)
Zmwdab; Z&mab; Asm"dab; r&Pab;[kt*Fw
k Kdå &f pwkueú yd gwüf ab;qd;k Bu;D
av;yg; vm&So
d nf/þodYk vQif ygVdawmfü vm&if;jzpfaom Zmwd Z&m Asm"d r&P[k
oH a 0*0w¬ K av;yg; t|uxmq&mjrwf w d k Y ig;ck a jrmuf yÍö r jyKí
,lawmfrt
l yfaomtyg,'ku© - þig;yg;um; ypöKyÜeb
f 0ü rSaD omaMumifyh pöKyÜaEé
0¥rlvu'kuy© if jzpfonf/twDaw 0¥rlvu'ku© [lonfvnf; twdwb
f 0ü rSaD om
Zmwd Z&m Asm"d r&P tyg,'kuy© ifwnf;/tem*aw 0¥rlvu'ku© [lonfvnf;
tem*wfb0ü rSaD om Zmwd Z&m Asm"d r&P tyg,'kuy© ifwnf;/
twdwf tem*wfjzpfaom Zmwd Z&m Asm"d r&P tyg,'ku©wdkYudk
Zmwdó&ÓPfjzifh odíjrifívnf;aumif; Mum;em&ívnf;aumif; qifjcifaom
yk*Kd¾ vf\ oÅmefüvnf; oHa0*ÓPfrsm; jzpfymG ;Edik \
f /

toQib
f &k m; tuREyfk o
f nf þodYk vQif r&Pówdudk yGg;rsm;yg\[k (avQmuf\)/
(8)þodYk avQmufvwfaomf jrwfpmG bk&m;onf xk&d [ef;wdYk tm;&[ef;wdYk tMuif&[ef;onf]]igonf wpfaeYwpfnOfrh Q touf&iS af e&ygrl
aumif;avpG?jrwfpmG bk&m;\ tqH;k trawmfudk ESv;kH oGi;f &av&m\? ightm; pifppf
(&[ef;udpöu)dk rsm;pGm jyKtyfonfjzpf&m\}}[k þodYk þr&Pówdudk yGg;rsm;\/
tMuif & [ef ; onf u m;]]igonf wpf a eYrQ touf & S i f a e&ygrl
aumif;avpG?jrwfpmG bk&m;\ tqH;k trawmfudk ESv;kH oGi;f &av&m\?ightm; pifppf
(&[ef;udpöu)dk rsm;pGm jyKtyfonf jzpf&m\}}[k þodYk r&Pówdudk yGg;rsm;\/
tMuif & [ef ; onf u m; ]]igonf aeY0uf r Q touf & S i f a e&ygrl
aumif;avpG?jrwfpmG bk&m;\ tqH;k trawmfudk ESv;kH oGi;f &av&m\?ightm; pifppf
(&[ef;udpöu)dk rsm;pGm jyKtyfonf jzpf&m\}}[k þodYk r&Pówdudk yGg;rsm;\/
tMuif&[ef;onfum;]]igonf qGr;f wpfxyfpm;csdet
f wGi;f touf&iS af e&ygrl
aumif;avpG?jrwfpmG bk&m;\ tqH;k trawmfudk ESv;kH oGi;f &av&m\?ightm; pifppf
(&[ef;udpöu)dk rsm;pGm jyKtyfonf jzpf&m\}}[k þodYk r&Pówdudk yGg;rsm;\/
tMuif &[ef ; onf u m;]]igonf qG r f ; wpf x yf p m;csd e f \ xuf 0 uf r Q
touf & S i f a e&ygrl aumif ; avpG ? jrwf p G m bk & m;\ tqH k ; trawmf u k d
ESv;kH oGi;f &av&m\?ightm; pifppf (&[ef;udpöu)dk rsm;pGm jyKtyfonf jzpf&m\}}[k
þod k Y r&Pówd u k d yG g ;rsm;\/tMuif & [ef ; onf u m;]]igonf
qG r f ; av;vk w f i g;vk w f u k d 0g;rsKd a ecsd e f t wG i f ; rQ touf & S i f a e&ygrl
aumif;avpG?jrwfpmG bk&m;\ tqH;k trawmfudk ESv;kH oGi;f &av&m\?ightm; pifppf
(&[ef;udpöu)dk rsm;pGm jyKtyfonf jzpf&m\}}[k þodYk r&Pówdudk yGg;rsm;\/
&[ef;wdYk þ&[ef;ajcmufyg;wdYk udk arharhavsmh avsmah euke\
f [lívnf;aumif;?
tmoa0gw&m; ukecf ef;&ef EkYH aES;pGm r&Pówdudk yGg;rsm;uke\
f [lívnf;aumif;
qk d t yf u k e f \ /&[ef ; wd k Y tMuif & [ef ; onf u m;]]igonf qG r f ; wpf v k w f u k d
0g;rsKad ecsed t
f wGi;f rQ touf&iS f &ygrl aumif;avpG?jrwfpmG bk&m;\ tqH;k trawmfudk
ESv;kH oGi;f &av&m\?

7

6
ightm; pifppf (&[ef;udpöukd) rsm;pGm jyKtyfonf jzpf&m\}}[kþodkY
r&Pówdukd yGg;rsm;\/ tMuif&[ef;onfvnf; ]]igonf 0ifouf&SL í
xGuo
f ufxw
k ½f kH xGuo
f ufxw
k í
f 0ifouf&LS ½Ht
k wGi;f rQ touf&iS &f ygrl aumif;avpG?
jrwfpmG bk&m;\ tqH;k trawmfudk ESv;kH oGi;f &av&m\?ightm; pifppf (&[ef;udpöu)dk
rsm;pGm jyKtyfonf jzpf&m\}}[k þodYk r&Pówdudk yGg;rsm;\/&[ef;wdYk þ&[ef;
(ESpfyg;)wdkYukdrarhravsmhaeukef\[lívnf;aumif;?tmoa0gw&m; ukefcef;&ef
xufoefpmG r&PówdukdyGg;rsm;ukef\[lí vnf;aumif;qkdtyfukef\/&[ef;wdkY
xdYk aMumif]h ]rarhravsmh aeuket
f ?hH tmoa0gw&m;ukecf ef;&ef xufoefpmG r&P ówdudk
yGg;rsm;uket
f }hH }[kusi&hf rnf?&[ef;wdYk oifwYkd onf þodYk om usi&hf rnf[k rdeYf awmfr\
l /
aeUnOfUwpfp?kH wpfaeukeEf iS ?hf
0ufuek w
f pf&yf? wpfxyfqrG ;f pm;?
wpf0uftm;jzif?h av;ig;vkyw
f iG ;f ?
wpfvyk w
f iG ;f yg? 0ifcgxGuo
f uf?
touf&iS &f ? aumif;avpG[?k
awmifw
h &Spyf g;? xdt
k rsm;wGi?f
aemufzsm;ESpaf ,muf? csD;rGr;f avmuf\?
ajcmufa,mufa&SUrSm? EHUk aES;pGm[k?
rdeUf rSmpum;? a[m>rwfBum;onf?
bk&m;&Spd Ofwek ;f uwnf;/ /
(bm0em0w¬K- "r®'w
l t&Siyf nmaZmw)

b,fouf&,
G rf mS wdk o
h il g aorSmrodjyD/
b,fa&m*g[m ESyd pf ufum aorSmrodjyD/
b,ftcsderf mS wdk o
h il g aorSmrodjyD/
b,focFsKd if;rSm wdk o
h il g aorSmrodjyD/
aojyD;b,frmS jzpfjyefrmS aocsmrodjyD/
rodig;yg; BuHKaejim; wdk rh sm;ao&rnf/
( "ar®mo" )
igonf rkcsao&rnf?
tcsdeyf ikd ;f omvdak wmhonf/
(rd;k ukwq
f &mawmf)
xdwv
f efUoHa0 þ½Spaf xG
oHa0*0w¬K (8) yg;

1/ Zmwd'u
k © = y#doaE¨ wnfae&jcif; 'kuç©
2/ Z&m'ku© = td&k jcif;'kuç©
3/ Asm"d'u
k © = zsm;em&jcif;'kuç©
4/ r&P'ku© = aoausysupf ;D &jcif; 'kuç©
5/ tyg,'ku© = tyg,f0#fqif;&J'u
k ©
u/ ig;yg;aom aESmifzUJG jcif;paom tyg,fi&J 'kuç©

wynfah wmfwUkd onf b0rsm;pGm cE¨mysuaf <u aocJ&h onfh b0awGrsm;vSayNyD
,ckb0raocif? taorOD;rS?D ÓPfO;D atmifw&m;awmfuBkd udK;pm; tm;xkwyf grnf
t&Sib
f &k m;/
(rd;k ukwq
f &mawmf)

c/ iwfrw
G f acgif;yg;jcif;paom tyg,fNydwmå 'kuç©
*/ tcsif;csif; owfjzwfjcif; n§O;f yef;ESyd pf ufjcif; paomtyg,fw&d pämef 'kuç©
6/ twDaw 0¥rlvu'ku© = twdwfüjzpfcJhaom udavom0#f ur®0#fvQif
taMumif;&if;cH &Sad omcHpm;cJzh ;l aom 0dygu0#f'u
k ç©

12

yk*¾vq&m
(0do'k t
d¨ |uxm)
yda,m *½k bm0eDa,m ? 0wåm p 0peu©arm/
*rÇ&D Oö uxH uwåm ? aem pmXmae eda,mZa,/

yd a ,m-oD v &S d o nf j zpf í cspf t yf o nf 4 if ; ?*½k - ausmuf x D ; twl
tav;rl t yf o nf 4 if ; ?bm0eD a ,m-csD ; rG r f ; xd k u f o nf 4 if ; ?0wå m p-uJ h & J U jypf w if
qdkqHk;rcsifwwfonf4if;?*rÇD&Oö uxH-okwjynfhpHkojzifh opöm ? y#dpöorkyÜg'f
ponfEiS phf yfaom eufeaJ om w&m;pum;ud?k uwåm-ajyma[mwwfonf4if;?tXmaepD;yGg;r&So
d nfü?aem p eda,mZa,-o'¨g pm* 0D&,
d "dwd owd ynmwdUk ESihf
jynfph o
kH nfjzpfí r,SOaf pwwf/

9
þodYk vQif a,m*g0p&yk*Kd¾ vf\bm0empdwo
f nfrrd ½d yI mG ;aeaomorxtm½kH
odYk r[kw0f yd óemtm½k\
H oabmrSeu
f kd xd;k xd;k xGi;f xGi;f vif;vif;xifxif odjrifrI
ynmvkYH vya,m*\ EkYH onf\tjzpf tm;enf;onftjzpfaMumifah omfvnf;aumif;ç
udavomtylwYkd rS Nidr;f at;jcif;Oyorokc udrk &&Sjd cif;aMumifah omfvnf;aumif;
bm0emvkyif ef;&yfü om,mzG,f t&omrS uif;aeaomtcg þ&Spyf g;ukeaf om
oHa0*0w¬KwdYk ukd qifjcifjcif;jzifh pdwu
f kd xdwv
f efYap&\/
xdo
k Ykd xdwv
f eYaf paomf pdwo
f nf bm0emvkyif ef;&yfü &Tiv
f ef; wuf<uvmrnf
jzpfayonf/wpfzef &wemokH;yg;wdkY\ *kPfudktrSwf&jcif;jzifhvnf; pdwfudk
Munfvifap&rnf/ þodYk usichf ahJ omf bm0empdwu
f w
kd uf<u &Tiv
f ef;apoif&h mtcgü
tjym;tm;jzifh &Tiv
f ef;apjcif;&So
d l rnfayonf/
oHa0*0w¬K (8) yg;

udk,fudktyfESH q&mhxH
Zmwd?Z&m?Asm"D?r&P?tyg,ESi?hf 'kur© qdw?f
(t|uxm o*F[)(y&rw¬o½lyab'eD)
,xmyd umoduH 0w¬?H oap'a',s bduK© aem/
aomreóH0 Zma,,s? 'domG yd c@c@du/H
{0H ed,smwdwwåó? tmygaw b,ab&a0/

twdwef m*wf?O0wårmef?ypöKyÜe[
f ?k
&Spw
f ef0w¬K?oHa0pkwiG ?f
tdrk KS Z&m?a&mufjcif;&mü?
r[moHa0*?rd;k BudK;usodUk ?BuD;vS&edS af pmf?

b,H wó EkyZÜ w
Æ ?d eEk ed,smwdawm £wd/

a&TOmPfawmf0,f?½SKarSsmfr,kw?f ,xmbkwjf zif?h

,xmyd-Oyrmum;?umoduH0w¬H-tjrwftxG#f
umodwdkif;jzpft0wfudk?bdu©Kaem-ouFef;r&Sdaom &[ef;tm;?oap'a',stmomrwG,f tu,fay;vSLjim;tH?h c@c@du-H ouFe;f pyftwdik ;f tydik ;f ydik ;f tjywfjywf
jyKonf u d k ? 'd o G m yd - jrif a omf v nf ; ?aomreó {0-ES a jrmrJ h u if ;
0rf;ajrmufjcif;onfomvSsif?Zma,,s-jzpf&m\/{0H-þenf;twl?ed,smwdwwåóq&morm; jrwf b k & m;tm; pG e f U xm;tyf E S i f ; jyD ; aomud k , f & S d a om? wóxdak ,m*Dtm;?b,ab&a0-aBumufrufpzG,f ab;i,f ab;BuD;onf?tmygawxifa&mufvmvwfaomf?ed,smwdawmeEk-q&morm; jrwfb&k m;üpGeUf xm;tyfEiS ;f jyD;
r[kwaf vm?£wd-þodUk ESv;kH jyKí?b,H-aBumufvefUjcif;onf?EkyZÜ w
Æ -d rjzpf/

ork'af &vSKd if;?pHwEk KdS if;atmif?
[kww
f ikd ;f cgcg?xifawmfpmG \/
(rCa'0)

oHa0*0w¬K (8) yg;

10

11

trd0rf;acgif;?q,fvanmif;rSs?atmif;cJ&h acs?wnfoaE¨EiS ?hf

(3) 0dyguÅ&m,f

vlUajyvlU&Gm?a&mufjyefygvnf;?tdek maoa&;?'kua© b;aBumif?h

rsm;vSyg,f&mG ?a&mufBu&Sm\/

y#doaE¨pw
d t
f & t[dwjf zpfaom wd&pämef?ok*wd t[dwjf zpfaom eyH;k
y@Kwf?ObawmAsnf;ESifh'Gd[dwf(omrefykxkZOf)yk*¾dKvfrsm;/(pufjzwf0dyóemcÅD;q&mawmf)

twDwma&S;?þ0#fab;ESi?hf aemifa&;em*wf?'kux
© yfvrd ?hf

(4) y&d,ly0g'Å&,f

pdwaf t;ud,
k cf ikd ?f raeEdik cf ?hJ qdik q
f ikd 'f u
k ?© cHjyD;rSvnf;?

rjywfcck g?jzpfwek ;f rSmvnf;?

oloil gig?roufomonf?&Spjf zmoHa0&aBumif;wnf;/

t&d , m(atmuf x pf q H k ; vl a omwmyef ) tm;od v suf o d k U r[k w f rod b J
pG y f p G J q J a &;uJ h & J U jypf r S m ;ol / (awmif ; yef u aused K if y gonf ) (puf j zwf 0 d y óemcÅD;q&mawmf)

(aemufq;kH q,fv-t&SiZf eumbd0o
H )

(5) tmPm0dwduúrÅ&m,f

tpm&Sm&?xd'k u
k a© Bumif?h aeUnr[l?ud,
k pf w
d yf í
l ?

r*fwm;zdv
k w
f m; tEå&m,f(5)yg;
(1) ur®Å&m,f
(u) rmwkCmwuuH? (trdowfo?l )
(c) ydwC
k mwuuH? (tbowfo?l )
(*) t&[ÅCmwuuH? (&[Åmowfo?l )
(C) avm[dwyk gÜ 'uuH? (bk&m;&Sit
f m;aoG;pdr;f wnfapol?)
(i) oHCab'uuH? (oHCmoif;cGo
J ?l ) yOömeÅ&d,uHxu
kd o
f rl sm;ESihf
bduL© eDrzsufq;D ol/
(2)udavoÅ&m,f
aumif;rSKraumif;rSKjyKaomfvnf;jyKonfrrnf[,
k al omtud&,
d 'd|?d
aumif;rSK raumif;rSKuHtaBumif;r&S[
d ,
k al omta[wku'd|?d aumif;rSK
raumif;rSKuHtusdK;r&S[
d ,
k al omew¬u
d 'd|[
d al om aovSsifrck srvGJ
tyg,fi&JusrnfUed,wrdpäm'd|d t,l&o
dS /l

0denf;odum© yk'u
f u
kd sL;vGeaf om&[ef;?(yg&mZdu?oHCm'doo
d ?f xkvp’ Of;?
ygpw
d ?f yg#ad 'oeD?'ku#ú ?f 'kAmá oD[al omtmywf(7)yHt
k euft,kwq
f ;kH ?'kAmá oDtmywf&v
dS siS f
yifpsmefr*fzdkvfudkr&edKifyg?yg&mZdutmywfukom;r&?useftmywfrsm;ukpm;&ygonf/
(pufjzwf0yd óem-cÅD;q&mawmf)
Ak'¨nTefjy tmp&d,
"r®q&m
(r[my&deAd má eokw)f
a,m a0g tmeE´ r,m "ar®mp0dea,mp
a'odawm ynawåm aom a0g rrpöa,eow¦m
tmeE´- tmeE´m/r,m-igbk&m;onf/a0g-oifwdk htm;/a,m "ar®mp okw+f tbd"r®mw&m;awmfuv
kd nf;aumif;/a'odawm-a[mawmfrcl jhJ yD/ 0dea,mptBuif 0 d e nf ; ynwf a wmf u d k v nf ; / ynawå m -ynwf a wmf r l c J h j yD / aomxdkokwf+tbd r®m+0denf;w&m;awmfrsm;onf/rrpöa,e-igbk&m;r½Sdonfhaemufü/
a0g-oifwkd \
h /ow¦m-qH;k rwwfpmG q&mbk&m;onf/b0dówd-jzpfayvwåH /h

16

13

tcsKdUaom a,m*g0p&yk*Kd¾ vftm; at;aom &moDOwkonf oyÜg,jzpf\?
tcsKdUaom a,m*g0p& yk*Kd¾ vftm;ylaom &moDOwkonf oyÜg, jzpf\/xdak Mumifh
tMuif a bmZOf u d k v nf ; aumif ; ç
Owk u d k v nf ; aumif ;
rS D 0 J a om
a,m*g0p&yk*Kd¾ vftm;csrf;omrIonf jzpfay:vm\? rwnfMunfao;aom pdwo
f nf
wnfMunfvm\(= rjzpfay:ao;aomorm"donf jzpfay:vm\)? wnfMunfNyD;aom
pdwo
f nfrv
l nf; txl;ojzifjh rJjrHpmG wnfMunfvmjcif;oabm&S\
d (= jzpfay:NyD;aom
orm"d o nf v nf ;
txl ; ojzif h
jrJ j rH c d k i f c H h
wnf w H h v m\)/
þuJhodkYaomabmZOfonfvnf;aumif;ç Owkonfvnf;aumif; oyÜg,jzpf\?
avsmufywf\/ þrS ajymif;jyef jzpfaom tjcm;aom abmZOf tjcm;aom
Owkonfum; ravsmf ravsmufywfonft
h oyÜg,abmZOfOwk rnf\/
(0do'k -d¨ 1-124/ r[m#D-1-149/)
7/ £&d,mykxf
£&d,mykxw
f Ykd wiG v
f nf; tcsKdUaom a,m*g0p&yk*Kd¾ vftm; pBuøomG ;jcif;
£&d,mykxo
f nf oyÜg,jzpf\? rQw\/ tcsKdUaom a,m*g0p&yk*Kd¾ vftm; tdyjf cif;
&yfjcif; xdik jf cif;wdYk wiG f wpfrsKd;rsKd;aom£&d,mykxo
f nf oyÜg,jzpf\? rQw\/
xdkaMumifh ausmif;üuJhodkY £&d,mykxf wpfckudkokH;&ufwdkYywfvkH; pkHprf;í
tMuif£&d,mykxüf bm0emur®|mef;udp;D jzef;rI jyKvkyaf eaom a,m*g0p&yk*Kd¾ vftm;
rwnfMunfao;aom pdwfonfrlvnf; wnfMunfvm\(= rjzpfay:ao;aom
orm"donfrv
l nf;jzpfay:vm\)? wnfMunfNyD;aom pdwo
f nfrv
l nf; txl;ojzifh
jrJjrHpGm wnfwHhcdkifcHhvm\(= jzpfay:NyD;aom orm"donfrlvnf; txl;ojzifh
jrJ j rH p G m wnf w H h cd k i f c H h v m\)/xd k £ &d , myk x f u m; avsmf a vsmuf y wf
aumif;jrwfaomrSD0Joifhaom oyÜg,jzpfonfh £&d,mykxfwnf;/ tjcm;aom
£&d,mykxu
f m;ravsmf ravsmufywfaom rrS0D o
J ifah om £&d,mykxw
f nf;/
(0do'k -d¨ 1-124/)

BudKwifjzwfawmuf vrf;pOfajzmifh
yvdaAm
(0do'k rd¨ *f)
(jzwfawmufxm;&rnfu
h pd rö sm;)
tm0gaomp ukvH vmabm
*aPmur®Oö yOöuH
t'¨geH Ówd tmAma"m
*aE¬m £'¨w
D d aw'o/

tm0gaomp-cef;wdu
k f y&d0P
k f tvH;k pHak om t&mrf4if;?ukv-H tvkyt
f auGs;
taqGtrsKd ;[laom tdraf evl4if;?vmabm-ypön;f av;&yf vmbfoyfyum4if;?*aPmokwåEådu paom taEå0godu taygif;4if;?yOörH-ig;ckajrmufaom?ur®Oöe0ur®4if;?t'¨geH-c&D;oGm;jcif;4if;?Ówd-omoemrsdK;aqG tdrrf sdK;aqG4if;?tmAma"musif e mcH c uf Ed S y f p uf a om tem4if ; ?*aE¬ m -aqmif & G u f o if B um;tyf a om
usrf ; *ef 4 if ; ?£'¨ d - 0d y óemud k aES m uf , S u f w wf a om aumuf E k
ol i ,f u J h o d k U ysuf p D ; vG , f a om yk x k Z Of w ef c d k ; 4if ; ? £wd - þod k U ?awxdyk vdaAm wdUk onf?'o-q,fyg;wdUk wnf;/(y&rw¬o½lyab'eD)
t&yf-ukv-vmb-wlae-uar®-c&D;-aoG;eD;-tem-pmoifpmcs-0dygu'oaESmuf,u
S jf cif;/( "ar®mo" )
avsmufywfnDrSs w&m;&
oyÜg, toyÜg, (7) yg;
tma0gaom a*gpa&m bóH? yk*a¾ vm abmZeH Owk/
£&d,myaxmwd oawåaw? toyÜga, 0d0ZÆa,/
oyÜga, owå aoa0x? {0O§d y#dyZÆawm/
epda&ae0 umave? a[mwd uópd tyÜem/
(0do'k -d¨ 1-123/)

14
1/ tm0go = ae&m
tMuif ausmif;tdy&f mae&mü oDwif;ok;H aexdik af om a,m*g0p&yk*Kd¾ vftm;
rjzpfay:ao;aomedrw
d o
f nfvnf; rjzpfay:vmwwf? jzpfay:Ny;D aom edrw
d o
f nfvnf;
aysmufysuo
f mG ;wwf\/rxifvmao;aom owdonfvnf; rxifvmbJ &Sad ewwf\?
rwnfMunfao;aom pdwo
f nfvnf; rwnfMunfbyJ if &Sad ewwf\/ þuJo
h Ykd aom
ausmif;tdy&f m ae&mrsK;d um;ravsmufywfaom toyÜg,ae&myif jzpfayonf/o'¨g0D&d,-owd-orm"d-ynm[laom £aNE´ig;yg;wdkY rjzpfay:vmEdkifaomae&mç
jzpfay:NyD;aom £aNE´wYkd vnf; r&ifu
h sufEikd f rBuD;yGm; rwd;k wufEikd af om ae&m[k
qdv
k akd yonf??)
tMuif ausmif;tdy&f m ae&mü oDwif;ok;H aexdik af om yk*Kd¾ vftm; edrw
d o
f nf
jzpfvnf;jzpfay:vm\? jrJpmG wnfwchH ikd cf jhH cif;oabmvnf; &S\
d ?owdonfvnf;
xdek rd w
d t
f m½küH a&S;½SLuyfípGjJ rJpmG wnfae\?pdwo
f nfvnf; aumif;pGm wnfMunfae\/
þuJo
h Ykd aom ausmif;tdy&f m ae&mrsK;d onfum; bm0emvkyif ef;cGiEf iS ahf vsmaf vsmufywf
aumif;jrwfawmfreS f oyÜg,{uef jzpfaom ausmif;tdy&f m ae&mrsKd;yif jzpfayonf/
2/ a*gp&*gr = qGrf;cH&Gm
aeudk rsufEmS rlí roGm;& rjyef&aomrdrd oDwif;ok;H &m ausmif;wdu
k rf S
awmifbuft&yfü jzpfapçajrmufbuft&yfü jzpfap wnf&adS om ra0;vGe;f aom
wpfaumocGJ (= tvHwpfaxmif) cefY twGif;üwnf&Sdaom jynfhjynfhpkHpkH
oyÜ g ,rQwatmif
&vG , f a om
qG r f ; &S d a om
qG r f ; cH & G m um;
oyÜg,jzpfaomawmfreS af umif;rGeo
f nfh qGr;f cH&mG yif jzpfonf/ ajymif;jyeftm;jzifh oyÜg,
rjzpfonfh qGr;f cH&mG udk od&ydS gav/(0do'k -d¨ 1-124/)
3/ bó = pum;ajymrI
ewf&mG r*f-zdv
k -f edAÁmefwYkd\ wdu
k ½f u
kd f zDvmuefYvefYjzpfaom wd&pämeuxm
trnf&aom uxmtrsKd;rsKd;ü tusKH;0ifaom pum;onfum; a,m*g0p&yk*Kd¾ vfwYkd
rajymqdo
k ifah om ravsmf ravsmufywfaom toyÜg,pum; rnf\/

15
4/ oyÜg,yk*¾v - toyÜg,yk*¾v
yk*¾dKvfwpfOD;onf (32)yg;aom wd&pämeuxmpum;udk ajymqdkavh
ajyma[mavh r&Sb
d J a0;pGma&Smifvsuf w&m;ESihf avsmn
f aD om ur®|mef;ESihf pyfaom
w&m;pum;udo
k m ajymqdak vh&\
dS ? oDv*kPo
f rm *d P
k f ynm*kPw
f Ykd EiS hf ukv
H jHk ynfph \
Hk ?
,if;yk*¾dKvfudk trSDjyKí rwnfMunfao;aom pdwfonfwnfMunfvm\ (=
rjzpf a o;aom orm"d o nf jzpf a y:vm\)? wnf M unf N yD ; aom
pdwo
f nfrv
l nf;txl;ojzifh jrJjrHpmG wnfMunfvmjcif; oabm&S\
d (= jzpfay:NyD;aom
orm d o nf r l v nf ; txl ; ojzif h j rJ j rH p G m wnf w H h c d k i f c H h v m\)/þuJ h o d k Y aom
yk*Kd¾ vfrsK;d onfr0DS o
J ifah om avsmu
f efavsmufywf aumif;jrwfaom oyÜg,yk*Kd¾ vf rnf\/
tMuifyk*¾dKvfonfum; orm"dur®|medu yk*¾dKvf jzpf\/orx (= orm"d)
ur®|mef;\rlvnf;urf;wpfzufoYkd qdu
k af &mufNyD;aom yk*Kd¾ vfjzpf\/
xdu
k o
hJ Ykd aom yk*Kd¾ vfrsKd;um; þ a,m*g0p&yk*Kd¾ vftzdYk {uef rS0D o
J ifah om
oyÜg,yk*¾dKvfyif jzpfayonf/tMuifyk*¾dKvfonfum; udk,fvufMuHUcdkifa&;vkyfief;
cE¨mud,
k f qlNzdK;&efrrd u
d ,
kd u
f kd arG;jrLa&;vkyif ef;ü tavhtvmrsm;\? r*fzv
kd rf S
zDvmuefYvefYjzpfaom (32)yg;aom wd&pämeuxmpum;udkajymqdkavh&Sd\?
0rf ; Ad k u f j ynf h a tmif tvd k & S d w d k i f ; pm;ok H ; í yuf v uf t d y f o nf h csrf ; omç
apmif;tdyo
f nfch sr;f omç rSed ;f aewwfonfh csr;f omudk tpOfwpdu
k f BuKd ;pm;tm;xkwv
f suf
aexd k i f \ ? xd k u J h o d k Y aomyk * ¾ d K vf r sKd ; onf u m; rrS D 0 J o if h a om oyÜ g ,
rjzpfonfyh *k Kd¾ vfrsKd;wnf;/
5/ abmZe = tpmtm[m&
6/ Owk = &moDOwk
tcsKd U aom a,m*g0p&yk * ¾ d K vf t m; csKd a om t&om&S d a om
abmZOf o nf a vsmf a vsmuf y wf aumif ; jrwf \ ? oyÜ g ,jzpf \ ? tcsKd U aom
a,m*g0p&yk * ¾ d K vf t m; csOf a om t&om&S d a om abmZOf o nf
avsmfavsmufywfaumif;jrwf\? oyÜg,jzpf\/

17

20
(u) um,0da0u = wpfu,
kd af & wpfum, uif;uif;&Si;f &Si;f aejcif;ç
(c) pdw0å ad 0u = Oypm&-tyÜem ESprf sK;d jym;aom orm"d wpfcck u
k kd xlaxmifvsuf
pdwu
f kd eD0&P tnpftaMu;wdYk rS uif;&Si;f apvsuf aejcif;ç(*) Oy"d0ad 0u =
Oy"dav;jzmwdYk rS uif;qdw&f medAmá efukd tm½kH jyKvsufaejcif;/4/ toHo*¾uxm =
a&ma&maES m aES m raexd k i f j cif ; ES i f h pyf a ompum;ç5/ 0D & d , m&rÇ u xm =
BuKd ;pm;tm;xkwrf I 0D&,
d ESihf pyfaompum;ç6/ oDvuxm = oDvESihf pyfaompum;ç7/
orm"duxm = orm"dEiS hf pyfaompum;ç8/ ynmuxm = ynmESihf pyfaompum;ç9/
0d r k w d å u xm
=
ud a vomwd k Y rS
vG w f a jrmuf a om
0d r k w å d
t&[wå z d k v f E S i f h p yf a ompum;ç10/
0d r k w å d Ó P'óeuxm
=
t&[wåzdkvf0drkwådudkqifjcifaom ypöa0u©PmÓPfESifh pyfaompum;
þonfwYkd um; uxm0w¬K q,fyg;wdYk wnf;/,if;uxm0w¬K q,fyg;udk rSaD eaom
pum;onfoyÜg,pum; ajymoifah ompum; rnfay\/ odYk aomf ajymoifah om
twdik ;f twmESio
hf m ajym&rnfjzpfonf/
a,m*Dtusifh
trIrrsm; pum;odr;f qnf;/

qifjcifumjyK ajymqdkrSK
(r[m0*¾o,
H w
k yf gVdawmf wd& pämeuxmokweå )f
&[ef ; wd k Y ...rsm;jym;aom psmef r*f z d k v f ed A á m ef \ wd k u f ½ d k u f
zD v muef Y vef Y jzpf a omwd & pä m euxmpum;ud k rajymuk e f & m/ ,if ;
wd&pämeuxmpum;um; tb,fenf;/
1/ &mZuxm = rif;ESihf pyfaompum;ç
2/ apm&uxm = cd;k om; m;jyESihf pyfaompum;ç
3/ r[mrwåuxm = trwfBuD;ESihf pyfaompum;ç
4/ aoemuxm = ppfonfEiS hf pyfaompum;ç
5/ b,uxm = aMumufrufz,
G Ef iS hf pyfaompum;ç
6/ ,k'u
¨ xm = ppfx;kd jcif;ESihf pyfaompum;ç
7/ tEéuxm = pm;zG,Ef iS hf pyfaompum;ç
8/ ygeuxm = aomufz,
G Ef iS hf pyfaompum;ç

apmifph nf;£ajE´ tdyaf eed;k Bum;/

9/ 0w¬uxm = t0wfEiS hf pyfaompum;ç

tpm;rBuD; wpfa,mufwnf;ae/

10/ o,euxm = tdy&f mae&mESihf pyfaompum;ç

þajcmufaxG usifah va,m*Drsm;/

11/ rmvmuxm = yef;ESihf pyfaompum;ç

(rd;k ukwq
f &mawmf)
r*fr&aBumif;

12/ *E¨uxm = eHYomESihf pyfaompum;ç
13/ Ówduxm = aqGrsK;d ESihf pyfaompum;ç
14/ ,meuxm = ,mOfEiS hf pyfaompum;ç

rpGeUf umr q&mr&Sd ? 0D&,
d avsmh tm;tifaysmu
h m ? vGepf mG ,lrmS ; þig;yg;
w&m;r*fzv
kd af 0;ownf;/(rd;k ukwq
f &mawmf)

15/ *gruxm = &GmESihf pyfaompum;ç
16/ ed*ruxm = ed*;Hk ESihf pyfaompum;ç

18
17/ e*&uxm = NrdKUEiS hf pyfaompum;ç
18/ Zey’uxm = e,fEiS hf pyfaompum;ç
19/ £w¬u
d xm = trsK;d o®;D ESihf pyfaompum;ç
20/ ol&uxm = ol&aJ umif;ESihf pyfaompum;ç
21/ 0docd guxm = vrf;ESihf pyfaompum;ç
22/ ukr|Ç meuxm = a&cyfqyd Ef iS hf pyfaompum;ç
23/ ykAaá ywuxm = aovGeNf yD;olEiS hf pyfaompum;ç
24/ emewåuxm = taxGaxGEiS hf pyfaompum;ç
25/ avmuu©m,duuxm = avmutaMumif;ESihf pyfaompum;ç
26/ ork'u
´ m© ,duuxm = orkj'´mtaMumif;ESihf pyfaompum;ç
27/ £wdb0gb0uxm = BuD;yGm;jcif; qkw,
f w
k jf cif;ESihf pyfaompum;ç
28/ yk&o
d uxm = trsK;d om;ESihf pyfaompum;ç
29/ t&nuxm = awmESihf pyfaompum;ç

19
&[ef;wdYk ...oifwYkd ajymqdv
k o
kd nf &Sad omf
1/ þum; 'k u © t &d , opö m w&m;wnf ; [k ajymqd k u k e f & m\2/
þum;?'kuj© zpfaMumif;
ork',t&d,opömw&m;wnf;[k ajymqdu
k ek &f m\?3/
þum; 'kuc© sKyf&m edAmá ef( eda&m t&d,opöm) w&m;wnf;[k ajymqdu
k ek &f m\?4/
þum;'kuc© sKyf&m edAmá efoYkd a&mufaMumif;usifph Of( r*¾t&d,opöm) w&m;wnf;[k
ajymqdu
k ek &f m\? xdo
k Ykd ajymqdo
k ifjh cif;onf tb,ftaMumif;aMumifh enf;[lrl &[ef;wdYk
þpum;onf tusK;d pD;yGm;ESihf pyf\? r*fwnf;[laom tusijhf rwf\ tp jzpf\?
oHo&m0#fqif;&J'u
k r© S NiD;aiGU&efç wyfrufjcif; &m*uif;&efç wyfrufjcif;
&m*csKyf&efç udavomtylcyford ;f rS Nidr;f at;&efçopömav;yg;udk xl;aomÓPfjzifh
xd;k xGi;f od&efçt&d,r*fÓPfukd ud,
k w
f ikd rf sufarSmuf xGi;f azmufojd rif&efçwPSmrS
xG u f a jrmuf & ef jzpf \ / &[ef ; wd k Y ...xd k a Mumif h oif w d k Y onf 1 /
þum;'ku©t&d,opömwnf;[k odatmif BudK;pm;tm;xkwf&rnf/2/ þum;
'kuj© zpfaMumif; ork',t&d,opömwnf;[k odatmif BudK;pm;tm;xkw&f rnf/3/
þum; 'kuc© sKyf&medAmá ef( eda&m t&d,opöm) wnf;[k odatmif BuKd ;pm;tm;xkw&f rnf/
4/ þum; 'kuc© sKyf&m edAmá efoYkd a&mufaMumif; usiphf Of( r*¾t&d,opöm) wnf;[k
odatmif BudK;pm;tm;xkw&f rnf[k rdeYf awmfr\
l /

30/ yAáwuxm = awmifEiS hf pyfaompum;ç
ajymqdkoifh&m q,fuxm
31/ e'Duxm = jrpfEiS hf pyfaompum;ç
'ouxm0w¬Kedów
d H oyÜg,H?
32/ 'Dyuxm = uRef;ESihf pyfaompum; þodYk aom pum;wdYk wnf;/
wrÜd rwåm, bmodwAH/á
xdo
k Ykd rajymoifjh cif;onf tb,ftaMumif;aMumifeh nf;/&[ef;wdYk ...þpum;onf
tusK;d pD;yGm;ESihf rpyf? r*fwnf;[laom tusijhf rwf\ tp r[kw?f oHo&m0#fqif;&J'u
k r© S
NiD;aiGU&efç wyfrufjcif; &m*uif;&efç wyfrufjcif; &m*csKyfNidr;f &efç udavom[laom
tylcyfodrf;rS Nidrf;at;&efç opömav;yg;udkxl;aomÓPfjzifh xdk;xGif;od&efç
t&d,r*fÓPfuu
kd ,
kd w
f ikd rf sufarSmuf xGi;f azmufojd rif&efçwPSmrS xGuaf jrmuf&ef
rjzpf/

(0do'k -d¨ 1-124/)
uxm0w¬Kq,fyg;udk rSaD eaom pum;rsKd;um; a,m*g0p&yk*Kd¾ vfreG o
f nf
ajymqdo
k ifah om oyÜg,pum;yif jzpf\/xdo
k yÜg,pum;udv
k nf; twdik ;f t&Snjf zifo
h m
ajymqd&k rnf/ uxm0w¬K q,fyg;rSmatmufygtwdik ;f jzpf\/
1/ tyÜpd u
ä xm = tvdek nf;jcif;ESihf pyfaompum;ç 2/ oÅK|duxm =
a&mif&h v
J ,
G jf cif;ESihf pyfaompum;ç 3/ y0da0uuxm = um,0da0u-pdw0å ad 0uOy"d0ad 0u [laom uif;uif;&Si;f &Si;f aerI 0da0uok;H rsKd;ESihf pyfaompum;ç

24

4/ or®yÜ"mef vkHYv0D&d, &Sd jcif;

21

aomwmyefwnfaBumif;

(pwkw¬ y"med,*Fw&m;)

pwåm&d aomwmywå,
d *Fged?

tukov
kd w
f &m;wdYk ukd y,f&mS ;&ef ukov
kd w
f &m;wdYk ukd jynfph aHk p&ef xufoefaom
tjyif;txefBudK;pm;tm;xkwaf om vkYH v0D&,
d &So
d nfjzpfí ae\? tm;xkwEf ikd pf rG ;f
&Sjd rJjrHpmG tm;xkwrf I &S\
d /ukov
kd w
f &m;wdYk ü wm0efukd ypfcsrxm;/

oyÜK&do oHaoa0g?o'¨ró
® 0eH?
a,medaom reoduma&m?"r®mEk"r®y#dywå/d

5/ 0dyóemÓPfynmESifh jynfhpkHjcif;

avsmfpmG tusifh r*fzv
kd cf iG &hf vif{h uefom/

(yÍör y"med,*Fw&m;)

(rd;k ukwq
f &mawmf)

ynm&S\
d ?½ky-f emrfwYkd \ tjzpftysufukd odprG ;f Edik af om ynmESihf jynfph \
Hk /
pifMu,faomç udavomxk tpdik t
f cJukd azmufcJG zsufq;D Edik af om'ku\
© uke&f m
edAmá efoYkd aumif;pGm a&mufapEdik af om0dyóemÓPfynmESihf jynfph \
Hk /

y"med,*Fw&m; ig;yg;

(r-3-298-299/)
'd|dy,frSKta&;BuD;yHk
(o*gxm0*¾o,
H w
k -f owåo
d w
k )f
owå,
d m 0d, Bora|m ? !,Srmaem0 rwåau?
ouúm,'d|yd [
Ü mem,? oawm bduK© y&dAaá Zwd/

olawmfqnf;uyf jrwfw&m;em/

yOörd med y"ged,*Fged uwrmed yOö/
oa'¨ga[mwd? tyÜgAma"m?
toaXm trm,m0D?
tm&'¨ 0D&ad ,m?
O',w¬*grde,
d m ynm, orEém*awmwd £rmed yOö y"med,*Fged /
(rZÑdr yPmo ygVdawmf-298)
r*f&aBumif;

vSHjzifh txkd;cH&aom oluJhodkYvnf;aumif;?OD;acgif;ü rD;avmifcH&aom
oluo
hJ Ykd vnf;aumif; &[ef;onf y&rw¬tm;jzifh xif&mS ;&Sad om cE¨mig;yg;ütjrifrmS ;rI
]ouúm,'d|}d ukd y,f&ef owdEiS hf jynfph o
Hk nf jzpfí ae&m\/

,HMk unfusef;rm pdwaf jzmifph mG jzifh
vGepf mG tm;xkwf emrfEiS ½hf yk u
f kd jzpfcsKyfÓPfjrif
þig;tif rSeyf if r*f &aMumif; /
(rd;k ukwq
f &mawmf)
1/ £" &mZukrm& bduK© oa'¨g a[mwd?o'´[wd wxm*wó aAm"d -H
]]£wdyd aom b*0gt&[H or®moráKa'¨g 0dZmÆ p&PorÜaEém ok*awm avmu0d'l
tEkwaå &m yk&o
d r’ o
® m&xd ow¬ma'0rEkómeH Aka'¨g b*0g}}wd/

22

23

2/ tyÜgAma"m a[mwd tyÜgwauFmora0ygued ,
d m *[Pd,m orEém*awm
emwdow
D m,empöKPSm, rZÑdrm, y"meu©rm,/
3/ toaXm a[mwd trm,m0D,xmblwH twåmeH tm0duwåmow¬&d 0g
0dnLok 0g ojA[®pm&Do/k
4/ tm&'¨0&D ad ,m 0d[&wd tukovmeH "r®meH y[mem, ukovmeH "r®meH
OyorÜ'g,? xmr0g'V§y&uúarm teduw
d© "å ak &m ukoavok ar®o/k
5/ yn0g a[mwd O',w¬*grde,
d m ynm, orEém*awm t&d,m,
edaAá"u
d m, or®m'kuu
© ,
© *grde,
d m/ £rmed acg &mZukrm& yÍö y"med,*Fged/
(r-2-298-299/)
1/ o'¨gw&m; &Sdjcif;
(yxr y"med,*Fw&m;)'g,umawmf aAm"drif;om; ... ur®|mef;
tm;xkwo
f w
l Ykd ü jynfph &Hk rnhf y"med,*F trnf&aomtaMumif;t*Fg&yfwYkd onf þ
(5)yg;wdYk wnf;/ tb,f (5)yg;wdYk enf;[lrl 1/ 'g,umawmf aAm"drif;om;
þomoemawmf ü a,m*g0p& &[ef ; onf ,k H M unf r I o'¨ g w&m;&S d \
]]xdjk rwfpmG bk&m;onf vlewfjA[®m owå0gwdYk \ jrwfaomtvSL ylaZmftxl;udk
cH,al wmfrx
l u
kd jf cif;wnf;[laom þtaMumif;aMumifv
h nf; t&[H rnfawmfr\
l /
ocFg&-0dum&-vu©P-edAámefynwfwnf;[laom odoifhodxdkufonfh
tvk;H pkaH om an,sw&m;wdYk ukd q&mrul o,rÇL ÓPfjzifah umif;rGerf eS u
f efpmG
udk,fwdkifrsufarSmuf xGif;azmuf odjrifawmfrlaom þtaMumif;aMumifhvnf;
or®moráK'¨ rnfawmfr\
l /
0dZmÆ (3)yg;ç 0dZmÆ (8)yg;ç p&Pw&m; (15)yg;wnf;[laom todÓPf
0dZmÆ ç tusifh p&PESihf jynfph aHk wmfral om þtaMumif;aMumifv
h nf;0dZmÆ p&PorÜEé
rnfawmfr\
l /
aumif;aom pum;udk qdak wmfrw
l wfaom þtaMumif;aMumifv
h nf; ok*w
rnfawmfr\
l / avmuudo
k ad wmfral om þtaMumif;aMumifv
h nf; avmu0d'l
rnfawmfr\
l /

qd k q k H ; rxd k u f o l u d k qd k q k H ; rwwf o nf h t wk r J h y k * ¾ d K vf jzpf a wmf r l a om
þtaMumif;aMumifv
h nf; tEkwaå &m yk&o
d "r®om&xd rnfawmfr\
l /
ewfvw
l Ykd \ q&mwpfql jzpfawmfral om þtaMumif;aMumifv
h nf; ow¬m
a'0rEkóme rnfawmfr\
l /
opöm (4)&yf w&m;jrwfukd uRwfxu
kd o
f ola0ae,sMum owå0gwdYk tm;
odapawmfrw
l wfaomþtaMumif;aMumifv
h nf; Ak'¨ rnfawmfr\
l /
bke;f wefc;kd Bu;D jrwfawmfral om þtaMumif;aMumifv
h nf; b*0g rnfawmfr\
l /
[kjrwfpmG bk&m;\ r*fÓPf (zdv
k Ó
f Pf) oAánKwÓPf[al om aAm"dÓPfu,
kd MHk unf\/
(r-2-298/)
2/ usef;rma&;aumif;jcif;
('kw,
d y"med,*Fw&m;)
tema&m*g uif;\? udk,fqif;&Jjcif; uif;\/ tpmudk tnDtñGwf
usuaf pwwfaomçrat;vGe;f rylveG ;f aomç tv,ftvwfjzpfaomç ur®|mef;pD;jzef;&ef
tcefYoifjh zpfaom ygpu awaZm"mwfEiS hf jynfph \
Hk /
3/ rm,m-omaX,s uif;jcif;
(wwd, y"med,*Fw&m;)
rdrüd xif&mS ; r&Sad om *kPu
f kd xkwaf zmf cs;D rGr;f jcif; oabmvu©Pmum;
omaX,swnf; =[efaqmifjcif;wnf;/rdrüd xif&mS ;&Sad om tjypfukd zk;H vTr;f jcif;
oabmvu©Pmum; rm,mwnf; =vSnyhf wfjcif;wnf;/ ur®|mef;q&mtm; vdrn
f mí
w&m;avQmufxm;jcif;rsm;vnf; rm,momaX,soabmyifwnf;/
a,m*g0p&&[ef;onf,if;odkYaom [efaqmifjcif; vSnfhywfjcif; r&Sd?
q&mjzpf a wmf r l a omjrwf p G m bk & m;&S i f \ txH ü vnf ; aumif ; çynm&S d u k e f a om
oDwif;ok;H azmfwYkd \ txHüaomfvnf;aumif; [kwrf eS o
f nft
h wdik ;f rdru
d ,
kd u
f kd xifpmG
jyKwwf\/(rdrd\ tjypfudk [kwfrSefonfhtwdkif;0efcHí 0denf;awmfESifhtnD
ukpm;jcif;wnf;/)

28

cE¨m-rod-awG x
h -d rSwrf mS ;-BuHrmS ;-a,medrSm;aygif;rdaqG-a'oemrSm;-emrdnm;[kþ½Spcf -k jzpfrt
kS ajccH/
("ar®mo" )
ouúm,'d|d uif;yHk
uxH yema,s ouúm,'d|d e a[mwd/

ta,s t½Sirf "r®'Ed mé ?uxH-tb,foYkd vQif? ouúm,'d|-d ouúm,'d|o
d nf?
e a[mwd ye rjzpfyu
J if;½Si;f ygoenf;/
'd|o
d uúm rjzpfwm jcif;&mb,fokd eh nf;/
£"m0kaom 0domc okw0gt&d,om0aum t&d,meH 'óm0D t&d,"r®ó
aum0da'g t&d, "ar® ok0ed aD wmoyÜK&domeH 'óm0D oyÜK&do "r®ó aum0da'g
oyÜK&dó "ar®o0k ed aD wm e ½lyH twåawm orEkyówd? e ½ly0ÅH 0g twåmeH?e
twåed 0g ½ly?H e ½lyoð® 0g twåmeH? e a0'eH twåawmorEkyówd...? e
onH...? e ocFga&...? e 0dnmPH...? e0dnmPo®ð 0g twåmeH? {0H acg tm0kaom
0domc ouúm, 'd|d e a[mwd/

25

Ak'\
¨ yxrqE´
edAmá efvv
kd m; trsdK;aumif;om;
oifum;yxr OD;pGjrefpmG ? oHo&mu þum,udk
igigig[k ,lrKS 'd|d qd;k bd"r®m z,f&mS ;ygavmh/
b,foUkd z,f&mS ; yrmxm;vSsif
oif&h ifvpHS ;l xdyOf ;D rD;avmif ab;xdawmifrS
igh&if0ESihf igh&UJ OD;acgif; t,la[mif;aqG;
raES;OD;pG y,fjyD;rSvsSif
&ifrv
S cHS suf OD;acgif;xufr;D ESKwfjidr;f enf;jyK þtrSKwGif
apmxG#w
f ifu ouúm,pGJ t,lvrJG 'I |d pd o
k nf
edAmá ef&nfreS ;f 0dyóemvrf;wGif
t&ifjzKwfzUkd a[mownf;/
("ar®mo" )
ouúm,
(plVa0'v’ow
k )f
ouúma,m ouúma,mwd ta,s 0kpw
ö ?d
uwarm Ekacg ta,s ouúma,m 0kawåm b*0wm/

tm0kaom 0domc'g,um 0domc? £" þbk&m;omoemawmfü?okw0gtMum;tjrifEiS hf jynfph akH om?t&d,om0aum bk&m;wynfh t&d,myk*K¾d vfonf?½lyH
½kyu
f kd twåawm-twå[?k e orEkyówd-rxifrw
S /f tm0kaom 0domc'g,um
0domc?£"-þbk&m;omoemawmfü? t&d,meH 'óm0D- t&d,mwkYd uo
kd jd rifaom?
t&d,"r®ó aum0da'g- t&d,mw&m;ü uRrf;usifaom? t&d,"ar® ok0ed aD wmt&d,mw&m;ü qH;k rtyfNyD;jzpfí aumifpmG ,Ofaus;aom? oyÜK&domeH 'óm0Dt&d , mol a wmf a umif ; wk d Y ud k od j rif a om?oyÜ K &d o "r® ó aum0d a 'gol a wmf a umif ; w&m;ü uRrf ; usif a om? oyÜ K &d o "ar® ok 0 d e D a wm olawmfaumif;w&m;ü qH;k rtyfNyD; jzpfíaumif;pGm,Ofaus;aom?

ta,s t½S i f r "r® ' d E é m ?ouú m a,m ouú m a,mwd - ouú m ,
ouúm,[lí?0kpw
ö -d ajymqdk ac:a0:tyf\?0g-ajymqdk ac:a0: aeMuygonf? ta,s
t½Sirf "r®'Ed mé ?uwarm tb,ft&m tb,fw&m;udk ouúma,m ouúm,[lí?
b*0wm-jrwfpmG bk&m;u? 0kawåm Ekacg - a[mtyfygoenf;/
rnfonf"r® ouúm, Ak'a¨ [moenf;/
yOö acg £ar tm0kaom 0domc
Oyg'geu©Em¨ ouúma,m 0kawåm b*0wm/
tm0kaom 0domc'g,um 0domc?

26

27

yOö ig;yg;ukeaf om? £ar Oyg'geu©Em¨ -þOyg'geu©Em¨ wkYd u?dk ouúma,mouúm,[lí? 0g xif½mS ;½Sad om ½kyef mrftaygi;f [lí? b*0wm 0kawåm jrwfpmG bk&m;u
a[mtyfygonf/

oyÜK&do "ar®t0Dead wm olawmfaumif;w&m;ü rqH;k r&ao;onfjzpfí ½lyH
½kyu
f kd twåawm twåaumif igaumif[k orEkyówd xifrw
S \
f /
Bum;jrifr½Sd xifrw
S rf d 'd|t
d wåigpGu
J yf

Oyg'geH ig;0cef Ak'o
H¨ uúma[mownf;/
azmufjyefcpH m; rSwo
f m;jyKjyif od0n
d mPf ig;tifcE¨mrSwf
ouúm,'d|djzpfyHk
uxH yema,s ouúm,'d|d a[mwd/

xif½mS ;w&m; rodjim; ,lrmS ;'d|u
d yf

ta,s-t½Sirf "r®'Ed mé ? ouúm,’|d d ouúm,'d|o
d nf?ig xif½mS ;½Sad om
½kyef mrftaygif;ü twåaumifigaumif[k xifrmS ;aom t,lonf? uxH ye a[mwd
tb,foYkd jzpfygoenf;/

ouúm,'d|d ESpfq,f

'd|o
d uúm jzpfay:vm aBumif;&mb,fokd eh nf;/
£"m0kaom 0domc tókw0g ykxZk aÆ em t&d,meHt'óm0D t&d,"r®ó
taum0da'g t&d, "ar® t0deDawmoyÜK&domeH t'ó0DoyÜK&do "r®ó
taum0da'goyÜK&do "ar®t0deaD wm ½lyH twåawm roEkyówd? ½ly0ÅH 0g
twåmeH?twåed 0g ½ly?H ½lyo®ð 0g twåmeH? a0'eH twåawmorEkyówd? a0'em0ÅH
0g twåmeH? onH....? ocFga&...?0dnmPH twåawm orEkyówd? 0dnmP0ÅH 0g
twåmeH?twåed 0g 0dnmPH? 0dnmPo®ð 0g twåmeH/ {0H acg tm0kaom0domc
ouúm,'d|d a[mwd/
tm0kaom 0domc 'g,um 0domc? £" vltrsm;[k qdktyfaom
þavmuxJü?tókw0g tMum; tjrifr½Sdaom? ykxkZÆaem oluef;ozG,f
tE¨ y k x k Z Of o nf ? t&d , meH t'óm0D t&d , mwd k Y ud k rod r jrif a o;onf
jzpfí?t&d,"r®ó taum0da'g-t&d,m jzpfaMumif;w&m;ü ruRrf;usifao;
rod a o;onf jzpf í ? t&d , ar® t0d e D a wm t&d , mjzpf a Mumif ; w&m;ü
rqHk;r&ao;onfjzpfí? oyÜK&domeH t'óm0Dt&d,m olawmfaumif;wkdYukd
rodrjrifao;onfjzpfí? oyÜK&do"r®ó taum0da'g olawmfaumif;w&m;ü
ruRrf;usifao; rodao;onfjzpfí?

1/ ½kyu
f kd twåaumif xifwmu ouúm,'d|d wyg;/2/ twåaumifrmS
½ky½f w
dS ,f xifwmu ouúm,'d|d wyg;/ 3/ twåaumifü ½kyw
f nfaeonf xifwmu
ouúm,'d|d wyg;/4/ ½kyu
f ,
kd x
f üJ twåaumifwnfaeonf xifwmu ouúm,'d|d
wyg;/þonfum; ½kycf E¨mESihf pyfí txifrmS ;aom ouúm,'d|d 4-yg; jzpfonf/
½kyu
f ikd gxif igwGi½f yk ½f dS xifrid g½kyf wGi½f yk if g½Sd ,lrmS ;\
½kyef YJ pyfNyD; twå|d’ d ouúm,'d|d 4-yg;jzpfovkyd if a0'empaom emrfcE¨m
4-yg;eJY pyfNyD;awmhvJ ouúm,'d|d jzpfyu
kH kd 4-yg;pDyif jyqdx
k m;ygw,f/tm0kaom
0domc 'g,um 0domc?{0H acg ½kyef mrfukd twå[k xifrw
S o
f nf ponfjzifjh yqdck ahJ om
þyHþ
k enf;jzif?h ouúm,'d|d xif½mS ;½Sad om ½kyef mrftaygif;ü twå[k xifrmS ;aom
t,lonf? a[mwd jzpfygonf/
'd|djzpfaBumif;
cE¨m t0dZmÆ zaómp
onm wauúm ta,medaom
'krad® wåm y&awm aCmaom
'd|Xd memed t|"m

32

(tEkvHk)
qHyif? tarG;? vufonf; ajconf;? oGm;? ta&?
tom;? taMum? t½k;d ? jcifq?D tñSKd U/
ESv;kH ? tonf;? tajr§;? tjyif? tqkw/f
tlr? tlord ?f tpmopf? tpma[mif;? OD;aESmuf/
onf;ajc? ovdy?f jynf? aoG;? acR;? tqDc/J
rsu&f nf? qDMunf? wHawG;? ESy?f tap;? usiif ,f/
(y#dvHk)
usiif ,f? tap;? ESy?f wHawG;? qDMunf? rsu&f nf/
tqDc?J acR;? aoG;? jynf? ovdy?f onf;ajc/
OD;aESmuf? tpma[mif;? tpmopf? tlord ?f tlr/
tqkw?f tjyif? tajr§;? tonf;? ESv;kH /

29
okw0g-tMum;tjrifEiS hf jynfph akH om? t&d,om0aum t&d,mjzpfaom
bk&m;wynfo
h nf?½ly-H ½kyu
f ?kd twåawm twå[?k e or-Ekyówd-rxifrw
S af y/
0g wenf;tm;jzif?h twåmeH twåu?kd ½ly0ÅH ½ky½f o
dS nf[?k e-rxifrw
S af y/0g
wenf;tm;jzifh? ½lyH-½kyfudk? twåed twåüwnfonf[k? e-rxifrSwfay/0g
wenf;tm;jzif?h twåmeH twåu?kd ½lyoð® ½kyüf wnfonf[?k e rxifrw
S af y/
(a0'emponfrmS vJ ygVdteufuxyfwyl gbJ? tp 4-yk'Ef iS hf aemufq;kH wyk'u
f o
kd m
azmfjyrnf/) a0'eH cHpm;rIa0'emud?k twåawm-twå[?k eorEkyówd rxifrw
S af y/
onH rSwo
f m;rIonmud?k twåawm-twå[?k e orEkyówd-rxifrw
S af y/
ocFga&apwempaom ocFg&wdYk u?kd twåawm-twå[?k e orEkyówd rxifrw
S af y/
0dnmPH pdw0f n
d mPfu?kd twåawm-twå[?k e orEkyówd-rxifrw
S af y/ twåmeHtwåu?kd 0dnmPoð® pdw0f n
d mPfü wnfonf[?k erxifrw
S af wmhay/
tm0kaom 0domc'g,um 0domc? {0H acgþyHk þenf;jzif?h ouúm,'d|üd
xif½mS ;½Sad om½kyef mrftaygif;ü twå[k xifrmS ;aom t,lonf?e a[mwd-rjzpfyJ
uif;Nidr;f ygonf/

tñSKd U? jcifq?D t½k;d ? taMum? tom;/

Bum;jrifjynfph kH "r®*P
k jf rif

ta&? oGm;? vufonf;? ajconf;? tarG;? qHyif/

uGsr;f usiq
f ;kH r om0u twåiguif;pif/

y#dpöorkyÜg'f0dbif;ygVdawmf

(plVa0'v’ow
k )f

t0dZmÆ ypö,m ocFg&m? ocFg&ypö,m 0dnmPH?

ouúm,'d|d

0dnmPypö,m emr½ly?H emr½lyypö,m oVm,weH?

o-oaEå m oH 0 d Z Æ r maem?txif t &S m ;&S d a om/um,-uma,mwd
orla[m?aygif;pkxm;aom/ ouúm,- xif½mS ;½Sad omcE¨mig;yg;/ ouúm,[lonfOyg'geu©mig;yg;wnf;/xif½mS ;½Sad om ½kyef mrfcE¨mü t,lrmS ;rI?cE¨mig;yg;wdUk ukd rdru
d ,
kd [
f í
l
rSm;,Gi;f pGm rSw,
f jl cif;onf ouúm,'d|rd nf\/

oVm,weypö,m zaóm? zóypö,m a0'em?
a0'emypö,m wPSm? wPSmypö,m Oyg'geH?
Oyg'geypö,m ba0g ? b0ypö,m Zmwd ?
Zmwdypö,m Z&mr&PH aomuy&da'0'kua© 'greókyg,momorÇ0Åd ?

emr½ly 00w¬maee ouúm,'d|,
d m y[meH a[mwd/

{0arwó au0vó 'kuu
© E© ó
¨ ork'a,m a[mwd/

emr½ly 00w¬maee-emrf½kyfudkydkif;jcm;edKifojzifh? ouúm,'d|d,m ouúm,'d|u
d ?kd y[mem,-y,fjcif;onf? a[mwd-jzpf\/(oH,w
k ?f |)

30

½kyef mrfou
d
ouúm, rkcs'|d pd ifeikd o
f nf

31
jzpfwmjrifu Oapä' rkcs'd|pd ifeikd o
f nf

( "ar®mo" )
( "ar®mo" )
oów'd|d
0dpdudpäm
,xm *grawm edur© ® tnH *grH y0dowd/
{0ar0 p aom ZDa0g tnH um,H y0dowd/
,xm-Oyrm&S d o nf q d k a omf ? yk & d a om-a,muf s m;onf ? *grawm&Gmwpf&GmrS?edu©r®-xGufoGm;í?tnH*grH-wpfyg;aom&Gmwpf&GmodkU?y0dowd,xm0ifavbdouJo
h Ukd ? {0ar0p-þtwlyifvsS if?aomZDa0g-xdik ghu,
kd [
f ak c:qdt
k yfaom
toufaumifav;onf?r&Pumav-aoaomtcgü?£awmþcE¨mud,
k x
f rJ ?S edur© -D xGuo
f mG ;í? tnHum,H-wpfyg;aomtrdu,
kd x
f o
J Ukd ?y0dowd0ifpm;\/
(ayw0w¬KygVdawmf)

,krH mS ;oHo,pdwEf v
S ;Hk ESpcf jG zpfjcif;?oabmtrSeu
f kd twdtus rqk;H jzwfeKdijf cif;/
jrwfpmG bk&m;½Sio
f nf trSepf ifppfb&k m;[kwrf [kww
f &m;awmfonf trSew
f &m;pifppf
[k w f r [k w f ? oH C mawmf r sm;onf
t&d , mrsm;
[k w f r [k w f u d k
,krH mS ;oHo,½Sjd cif;onf0pd u
d pd mä rnf\/ aomwmyefjzpfvQif 0dpu
d pd mä rS vGeaf jrmufonf/
,Hrk mS ;uif;bd aBumif;usdK;od 0dpu
d pd ämpifeikd o
f nf
( "ar®mo" )
'Gwðåomum&ygVd
auom avmrm ecg 'Åm wapm?
rHoH ESm½k t|d t|drOd öH 0uH?ú

b0Nr\
J [laomt,l ? b0'd|[
d v
k nf;-ac:\/oów'd|o
d nfouúm,'d|u
d kd
tajccHíjzpf ay:vmaom t,l0g'jzpfonf/

[',H ,ueH udavmruH yd[uH yyægoH/

tysufjrifu oów rkcs'd|pd ifeikd o
f nf

tÅH tÅ*kPH O'&d,H u&DoH rwåv*k /ø

( "ar®mo" )

ydwåH aorSH ykaAám avm[dwH aoa'g ara'g?

Oapä''d|d

tók 0om acaVm odCmF Pdum vodum rkw/åH
rkwåH vodum odCmF Pdum acaVm 0om tók?

,awm ud& abm t,H twåm um,ó aba'g
ara'g aoa'g avm[dwH ykaAám aorSH ydw?åH
OpäZd w
Æ d 0demówd ea[mwd y&H r&Pm/
abm-tdt
k csif;wdUk ?t,Htwåm þud,
k af umifowå0guav;onf?
,awmum,óab'g-þcE¨mudk,fysufpD;aomtcgü?OpädZÆwdjywfawmuf\?0demówd-ysufp;D av\?y&H r&Pm-aoonfraS emufü?ea[mwdbmwpfcrk sS rjzpf/(£wd0w
k yf gVdawmf)b0jywf\[laom t,l/

rwåv*k ø u&DoH O'&d,H tÅ*kPH tÅH?
yyægoH 0d[uH udavmruH ,ueH [‘,?H
0uHú t|drOd öH t|d ESm½kro
H ?H
wapm 'Åm ecg avmrm auom/

36

t*Fgq,fhESpfyg;
pdwrf mS jzpfwhJ t0dZmÆ opömrodwm ? rodyEJ iS hf jyKorQ ocFg& "r®
aMumif;&if;ESp0f jynfph akH omf 0dnmPf "r®ay:
y#doaE¨ ude;f orQ ½kyef mrfEpS yf g;&
½kyef mrfay:wGif tajcwif q'Gg&jzpfpOf
q'Gg&rSm awGUqHMk u tm½kaH jcmufzó
aumif;wmqd;k wm cHpm;wm a0'em[koad vyg
vdck sifaomcg xdk "r® wPSm[lírSwaf vMu
pGv
J ef;jyif;jy Oyg'gef uHawGjyKMujyef
uHjyKaMumif;zef Zmwd& aemufxyfwpfb0
b0&vQif tdek mao awGUMuHK&jrJay

t*Fgq,fEh pS af xG aMumif;usKd;quf oHo&mBuD;vnfvQuf / ( "ar®mo" )
oHk;yg;tpyf
pOfqufrysuf tcgcg oHo&mBuD;vnfzUkd &m
pyfumay;wm rSwu
f mxm; oÅdxw
kd &m;
xif&mS ;b0 &aeaomf pyfct
hJ rSeaf emf
ocFg&aemf 0dnmPfuyf oÅdxw
kd pyf
pyfcrhJ v
d Ukd cE¨may: qif;&JtrSeaf emf
rodavaomf pyfjyef& a0'emESiw
hf PSmjy
vdck sifavmb jzpfay:vm Oyg'gefEiS u
hf aH wGyg
uHjyKaomcg pyfjyef& ZmwdtrSejf y
oH;k yg; "r® qufpyfum vnf&oHo&m
pyfwmork', rodu BuD;wJx
h 'kd u
k © / ( "ar®mo" )

33
1/ t0dZmÆ ypö,m = opömav;yg;ü rodrI todrmS ;rI t0dZmÆ taMumif;w&m;
xif&Sm;&Sdaejcif;aMumifh/ocFg&m = ypöKyÜefrI oHo&mrIwdkYudk jyKpkysKd;axmifjcif;
ocFg&wdYk onf/ orÇ0Åd = xif&mS ; jzpfymG ;-vmMuuke\
f /
2/ ocFg&ypö,m = ,if;ypöKyÜerf I oHo&mrIwYkd ukd jyKpkysK;d axmifjcif; ocFg&
taMumif;w&m; xif&mS ;&Sad ejcif;aMumif/h 0dnmPH = ur®0n
d mPfonf? wpfenf;
0dyguf0n
d mPfonf/orÇ0wd = xif&mS ;jzpfymG ;vm\/
3/ (u) 0d n mPypö , m = ,if ; ur® 0 d n mPf taMumif ; w&m;
xif&mS ;&Sad ejcif;aMumif/h emr½lyH = 0dygufemrfw&m; ur®Z½kyw
f &m;onf/ orÇ0wd =
xif & S m ; jzpf y G m ;vm\/0d n mPypö , m = 0d y guf 0 d n mPf taMumif ; w&m;
xif&mS ;&Sad ejcif;aMumif/h emr½lyH = 0dyguf apwoduef mrfç 0dyguf pdwZå ½kyo
f nf/ orÇ0wd
xif&mS ; jzpfymG ;vm\/
4/ emr½lyypö,m = ,if;emrf½yk f taMumif;w&m; xif&mS ;&Sad ejcif;aMumifh
oVm,weH = twGi;f -tm,we (6)yg;onf orÇ0wd = xif&mS ; jzpfymG ;vm\/
5/ oVm,weypö,m = ,if;twGi;f tm,we (6)yg; taMumif;w&m;
xif&mS ;&Sad ejcif;aMumifh zaóm = zó (6)yg;onf orÇ0wd = xif&mS ; jzpfymG ;vm\/
6/ zó ypö,m = ,if;zó (6)yg; taMumif;w&m; xif&mS ;&Sad ejcif;aMumifh
a0'em = a0'em(6)yg;onf orÇ0wd xif&mS ; jzpfymG ;vm\/
7/ a0'em ypö , m = ,if ; a0'em (6)yg; taMumif ; w&m;
xif&mS ;&Sad ejcif;aMumifh wPSm = wPSm(6)yg;onf orÇ0wd xif&mS ; jzpfymG ;vm\/
8/ wPSmypö,m = ,if;wPSm (6)yg; taMumif;w&m;xif&mS ;&Sad ejcif;aMumifh
Oyg'geH = pGv
J rf;rIOyg'gef (4) rsK;d onf orÇ0wd = xif&mS ; jzpfymG ;vm\/
9/ Oyg'geypö,m = ,if;pGJvrf;rI Oyg'gef (4)yg; taMumif;w&m;
xif&mS ;&Sad ejcif;aMumifh ba0g =ur®b0 Oyywåb
d 0onf orÇ0wd = xif&mS ;
jzpfymG ;vm\/
10/ b0ypö,m = ,if;ur®b0 taMumif;w&m; xif&mS ;&Sad ejcif;aMumifh
Zmwd = y#doaE¨ wnfae&jcif; Zmwdw&m;onf/ orÇ0wd = xif&mS ; jzpfymG ;vm\/

34

35

11/ Zmwdypö,m = ,if;y#doaE¨ wnfae&jcif; ZmwdtaMumif;w&m;
xif&mS ;&Sad ejcif;aMumifh Z&mr&PH = tdjk cif; (Z&m)ç aojcif; (r&P)onfvnf;aumif;
aomu y&da'0 'ku© a'greókyg,mom = pd;k &dr&f jcif; (aomu)ç idak <u;jrnfwrf;&jcif;
(y&da'0)ç ud,
k q
f if;&J&jcif; ('ku)© çpdwq
f if;&J&jcif; (a'greó)çjyif;pGmylyef&jcif;
(Oyg,mo)w&m;wdYk onfvnf;aumif; orÇ0Åd= xif&mS ; jzpfymG ;vmMuuke\
f /
{0H = þodYk vQif/ au0vó = csr;f omrzuf oufoufaom {wó
'kuu
© E© ó
¨ = þ'kuw
© ;Hk 'kut
© pktyk\
H ork'a,m = jzpfaMumif;onf ork'a,m
= jzpfjcif;onf a[mwd jzpfay:ívmay\/

rlvESpfjzm
cE¨mjzpfaMumif; t&if;jrpf rlvESpjf zmjzpf
t0dZmÆ ESihf wPSmyg twlwv
JG Ukd vm
rodygí vdck sifMu b0cE¨m&
( "ar®mo" )
opömESpfck
cE¨m&vQif tdek mao qif;&JtrSeaf y

(0db*FygVdawmf)

'kuo
© pöm tusKd;jy aMumif;&if;ork',

y#dpöorkyÜg'fvuFmtrSwf(1)

aMumif;usKd;qufjy þESpaf xG

t0dZmÆ ESi?hf wPSm t&if;cH? Oyg'gef?uHaMumifh ½kyef mrfay:? tyifrrS sKd;?
rsKd;rStyif?trQifrjywf? qufpyfonf[
h ef? uHaMumifeh mrf½yk ?f emrf½yk af Mumifu
h ?H
tzefzefjzpfjyefenf;tavsmf? jA[®m odMum;? ponfrsm;u?xif&mS ;jyKjyif?
pD&ifzefqif;? taMumif;&if;aMumif?h vlçewfrsm;pGm? owå0gwdUk ? jzpfvm&rIr[kw[
f ?k
ÓPfjzif½h í
I arQmf /

t,kwo
f pömrSwyf gav
0#fopömawG ork', 'kuo
© rk',quf'u
k ©
( "ar®mo" )
av;cktvTm
qif;&J'u
k © rodacs t0dZmÆ uzH;k umae

(rd;k ukwq
f &mawmf)
pwkoacF tusOf;jy tvTmav;ck&
y#dpöorkyÜg'fvuFmtrSwf(2)
rl v ES p f j zm? opö m ES p f c k ? av;ck t vT m ?t*F g wpf q ,f h E S p f y g;?
w&m;ud,
k rf sm;ESi?hf oH;k yg;tpyf? ESp&f yfrv
l ? 0#fo;kH 0ESiu
hf mvoH;k jzm?jcif;&mESpq
f ,f
þ&Spo
f ,
G u
f t
kd vG,u
f sufrw
S f odaptyfonf oHo&mrSvw
G af Mumif;wnf; /

wdwu
f taMumif; t&if;cH tusKd;ypöKyÜef
&usKd;'kuH© rodu ypöKyÜerf mS aMumif;jyKMu
jyKaMumif; "r® tusKd;ay: tem*gwfrmS aemf
&aomf'u
k © rodMu qif;&JteÅ

(rd;k ukwq
f &mawmf)
( "ar®mo" )

40

avmucsKyfykH

pu©KÍö y#dpö ½lay p OyÜZw
Æ d pu©K0dnmPH?wdPHÖ o*Fwd zaóm? zóypö,m
a0'em? a0'emypö,mwPSm?wóma,0 wPSm, taoo0d&m*eda&m"m Oyg'ge
eda&ma"m?Oyg'geeda&m"m b0eda&ma"m?b0eda&m"m Zmwdead &ma"m? Zmwdead &m"m
Z&mr&PH aomu y&da'0 'ku© a'greókyg,mom ed½Zk ÑÅd?{0arwó au0vó
'kuu
© E© ó
¨ eda&ma"m a[mwd? t,H acg bdua© 0 avmuó tw¬*aF rm/
(oH-1-302/)
pu©KtMunf"mwfuv
kd nf;aumif;ç
½lyg½kw
H Ykd uv
kd nf;aumif; tpGjJ yKí
pu©K0dnmPfonfjzpfay:vm\/ pu©KtMunf mwf ½lyg½kH pu©K0dnmPf (3)yg;wdYk \
aygif;qHrk jd cif;aMumifh zóonfjzpfay:vm\/ zó jzpfjcif;aMumifh a0'em jzpf\?
a0'em jzpfjcif;aMumifh wPSm jzpf\/ xdw
k PSm\omvQif t&[wår*faMumifh t<uif;rJh
csKyfjcif;aMumifh Oyg'gef csKyf\? Oyg'gef csKyfjcif;aMumifh b0csKyf\? b0 csKyfjcif;aMumifh
Zmwd csKyf\?Zmwd csKyfjcif;aMumifh Z&mr&P aomu y&da'0 'kua© 'greó
Oyg,mowdYk onf csKyfuek \
f / þodYk vQif tvk;H pkaH om 0#fqif;&Jtpk\ csKyfjcif;onf
jzpf\/&[ef;wdYk ...þonfum; avmu csKyfjcif;wnf;/(oH-1-302)

37

0#foHk;0
vH;k vnfvu
kd rf I oHo&m 0#f[ak c:aywm
udavomac: npfErG ;f rI a&SUuacgif;aqmifjyK
aqmifjyKorQ trIawG uH[ak c:Muay
þ0#fEpS af xG rSwu
f mxm; taMumif;0#fw&m;
taMumif;0#faMumifh tusKd;ay: 0dygu0#faemf
cE¨mac:aom þw&m; tusKd;0#f[x
k m;
qif;&JcpH m; rodaomf udavo0#fjyefumay:
uH0#fjyKaomf 0dygu 0#fawGjyefum&
oH;k yg;0#faMumifh oHo&m vH;k vnfvu
kd í
f aeMuwm
ÓmPfynmjzifh a0zefMunfh 0#fuvTwv
f rf;&Sd ? ( "ar®mo" )
umvoHk;jzm
ouf&o
dS wå0g þurÇm umvcsdeEf iS ahf e&wm
tcsderf sm;pGm umvpm; 'dYk oufwrf;awGuek v
f Ukd oGm;

(useftm,we'Gg&wdk u
h v
kd nf;þenf;twl,yl g)

rodyEJ iS hf jyKcJw
h m twdwu
f mvrSm

y&dnm

jyKcJo
h rk',m jyefr& umvpm;íukecf &hJ

y&dnm,mwd Ówy&dnm wd&Py&dnm y[mey&dnmwd/

ypöKyÜerf mS &umae tusKd;'kuc© E¨mawG

£rm[d wD[d y&dnm[d?y&dZmedwmG /

'kur© odacs aeygjim; umvpm;vdUk csdeu
f ek o
f mG ;

ydik ;f jcm;íodjcif; ? ydik yf ikd ef Kdief Kdio
f jd cif;/

'DMum;xJü vdck sifae pGv
J ef;uHjyKacs
tusKd;ajccH taMumif;jyK ypöKyÜe,
f ck

y&dnm(3)yg;\oabmrSm -

,ckjyKu raoGtrSef umvaemifwzef
1/ Ówy&dnm -

tem*gwfrmS BuHKjyef& qd;k wJx
h u
kd mv

ww¬ uwrm Ówy&dnm?

BuHKvmorQ b0awGumvpm;vdUk ukeu
f mae

yOöua© E¨ y&dZmemwd? t,H ½lyu©aE¨m/y/ t,H 0dnmPu©aE¨m

ÓPfynmawG toH;k csxdu
k mvudjk yefpm;Mu

£rmed awoH vu©P&o ypöKy|me y'|memwd?t,H Ówy&dnm/

( "ar®mo" )

38

jcif;&mESpfq,f

39

cE¨mhy#dpöorkyÜg'f(1)

taMumif; "r® uif;umav tusKd;rjzpfacs

½lyu©Em¨ jzpfzkd &h m av;jzmtaBumif;&Sd

aMumif;usKd;ESpaf xG qufpyfjy jcif;&mESpq
f ,f&

uH?pdw?f Owk?axmufyrhH ?kS tm[m&pkvkd o
h d

wdwu
f jyKcJh jcif;&mawG ig;yg;þtajc

emru©Em¨ jzpfzUkd &m ESpjf zmtaBumif;&Sd

rodyaJ v jyKvkyMf u vdck sifpv
JG ef;þb0

tm½H'k gG & axmufyrhH S wdusay:vm\

wdwaf Mumif;jyí tusKd;azmf cE¨mig;yg;aemf

taBumif;r&Sd usdK;r&Sd awG;odqifjcifod

ypöKyÜerf mS &umxm; jcif;&mþig;yg;

taBumif;&Srd S usdK;&S&d rkcsrSeaf y\

opömw&m; zGUJ Munfjh yef 'kuo
© pömtrSef

( "ar®mo" )

vdck sifOyg'gef aemufb0 t0dZmÆ aMumifu
h jH yKMu

cE¨mhy#dpöorkyÜg'f(2)

ypöKyÜEé aMumif;jcif;&m tajccHíom

avmuokwåef

usKd;ay;jyefwm cE¨mig;tem*gwf\jcif;&mrsm;

avmujzpfykH

jyefpOf;pm;í Munfjh yefaomf uHaMumif½h yk ef mrfay:

pu©KÍö y#dpö ½lay p OyÜZw
Æ d pu©K0dnmPH?wdPHÖ o*Fwd zaóm?zóypö,m
a0'em?a0'emypö,mwPSm? wPSmypö,m Oyg'geH? Oyg'geypö,m ba0g? b0ypö,m
Zmwd?Zmwdypö,m Z&mr&PH aomuy&da'0'kua© 'greókyg,mom orÇ0Åd?t,H
acg bdua© 0 avmuó ork'a,m/ (oH-1-301/)

aMumif;jcif;&mac: uHawGtm; ÓPfjzifah 0zefyikd ;f umjcm;
ydik ;f jcm;odvUkd aMumif;usKd;jrif 0dpu
d pd ämpif
,Hrk mS ;uif;pif xdw
k &m; 0dyóemwGut
f m;
( "ar®mo" )

pu© K tMunf " mwf u d k v nf ; aumif ; ç½l y g½k H w d k Y ud k v nf ; aumif ; tpG J j yKí
pu©K0dnmPfonf jzpfay:vm\/pu©KtMunf ½lyg½kH pu©K0dnmPf okH;yg;wdkY\
aygi;f qHrk jd cif;aMumifzh óonf jzpfay:vm\/zó jzpfjcif;aMumifh a0'emjzpf\?a0'em
jzpfjcif;aMumifh wPSmjzpf\/wPSm jzpfjcif;aMumifh Oyg'gejf zpf\? Oyg'gef jzpfjcif;aMumifh
b0jzpf\?b0 jzpfjcif;aMumifh Zmwdjzpf\?Zmwd jzpfjcif;aMumifh Z&mr&Paomu
y&d a '0'k u © a'greó Oyg,mowd k Y onf jzpf a y:vmuk e f \ /&[ef ; wd k Y
...þonfum;avmu\ jzpfjcif;wnf;/
(useftm,we'Gg&wdk u
h v
kd nf;þenf;twl,yl g)
(oH-1-301/)

44

41

xkd (y#dy'gav;yg;) wdYk wiG f tMuify#dy'gonf csrf;om\? todÓPfonf
vsi\
f ?þy#dy'gukd csr;f omonf\tjzpfaMumifv
h nf;aumif;vsio
f nf\ tjzpfaMumifh
vnf ; aumif ; ES p f y g;pH k a om taMumif ; aMumif h jrif h j rwf \ [l í qd k t yf \ /
edAmá efoYkd a&mufaMumif; tusiyhf #dy'gwdYk ü xkad 'oemonf rdrx
d uf tvGef tuJ r&S?d
jrifjh rwfyg\/

½kyef mrfw&m;wdUk \ vu©Pmobm0rsm;ESihf aMumif;usK;d qufpyfru
I kd ydik ;f jcm;
odjrifjcif; /

tvdk½Sdtyf þajcmuf&yf

{0H OmwH uwGm yOöua© E¨ wDa&ok tedpaö wm 'kua© wm a&m*awmwd

tZÑmo, (6) yg;

'GgpwåmvDom, tmuma&[d?t,H wd&Py&dnm/

(0do'k ?¨d |?y)

½kyef mrfw&m;wdUk \ rNrJoabm qif;&Jí
auseyfz,
G u
f if;aomoabmESit
hf ESpo
f m&uif;rJjh cif;oabm wdUk ukd ydik ;f jcm; odjrifjcif;/

q tZÑmo,m-ajcmuf y g;aom tvd k q E´ w d k U onf ? aAm"d o wå m eH tavmif;awmfjrwfwdkUtm;?aAm"dy&dygum,-t&[wår*fOmPf oAánKwOmPf
&ifo
h efapjcif; tusdK;iSm?oH0wåÅ-d jzpfuek \
f /

3/ y[mey&dnm uwrm y[mey&dnm?

tavmbZÑmo,

{0H wD&,dwmG t*¾ra*¾e yOöok caE¨ok qE´&m*H yZ[wd t,H y[mey&dnm/

aAm"dowåm-tavmif;awmfjrwfwUkd onf?avmab-ESpo
f ufcifw,
G w
f wfaom
avmbw&m;ü?a'go'óm0daem-tyg,fvm;aBumif; raumif;aomw&m;[k
tjypfudkjrifavh&Sdukefonfjzpfí?tavmbZÑmo,m p-avmb aysmufuif;
vGeaf jrmufjcif;udk tvd&k BdS uukeo
f nfvnf;?a[mÅd-jzpfuek \
f /
ta'goZÑmo,

2/ wd&Py&dnm uwrm wd&Py&dnm?

cE¨mig;yg;üwG,w
f m wyfrufru
I kd y,fcmG jcif;[laom ydik ;f jcm;odjrifjcif;/
w&m;odrSKwGifyk*¾dKvfav;rsdK;uGJjym;yHk
(pwku-ú yk*v
¾ ynwf)
uwarm p yk*a¾ vm O*¢#w
d nl
,ó yk*v
¾ ó o[ O'g[#a0vm,

aAm"dowåm-tavmif;awmfjrwfwdkUonf?a'gao-cufxefBurf;BuKwfaom
a'gow&m;ü?a'go'óm0d a em-tyg,f v m;aBumif ; raumif ; aomw&m;[k
tjypf u d k j rif a vh & S d u k e f o nf j zpf í ?ta'goZÑmo,m p-a'go aysmuf u if ;
vGeaf jrmufjcif;udk tvd&k BdS uukeo
f nfvnf;?a[mÅd-jzpfuek \
f /

"r®mbdora,m a[mwd
t,H 0kpw
ö d yk*a¾ vm O*¢#w
d nl /
tusOf;a[mjyumrQ jzifh r*fzv
kd u
f &kd aom
]O*¢#dwnL} yk*¾dKvf/

42

uwarm p yk*a¾ vm 0dyÚöw
d nL
,ó yk*v
¾ ó oHcad wåe bmodwó
0dwm¦ a&e taw¦ 0dbZd,rmae "r®mbdora,m a[mwd
t,H 0kpw
ö d yk*a¾ vm 0dyÚöw
d nL /
tus,fa[mjyumrQ jzifrh *fzv
kd u
f kd &aom
]0dyÍödwnL} yk*¾dKvf/
uwarm aea,sm ,ó yk*v
¾ ó
Oa'´oawm y&dypk äawm
a,medaom reodua&mawm
uvsmPrdawå ao0awm bZawm y,d&yk goawm
{0H tekyak Aáe "r®mbdora,m a[mwd
t,H 0kpw
ö d yk*a¾ vm aea,sm /
Oa'´oponfjzifh aqmifjyí wjznf;jznf; aemufrS
r*fzv
kd u
f kd &aom ]ae,s}yk*¾dKvf/
uwarm p yk*a¾ vm y'y&arm
,ó yk*v
¾ ó A[krdÜ okPawm
A[krdÜ bPawm A[krdÜ "m&,awm A[krdÜ 0gp,awm
e wm, Zmwd,m "r®mbdora,m a[mwd
t,H 0kpw
ö d yk*a¾ vm y'y&arm /
yk'çf Asnf;rQom twkid ;f t&Sn&f adS om ]y'y&r} yk*¾dKvf/

43

y#dy'g (4)yg;
(ygxdu0*f- y#dy'ga'oem)

ty&H ye baÅ {w'gek w å & d , H ,xm b*0g "r® H a'aowd
y#dy'go?k pwaóm £rm baÅ y#dy'g 'kum© y#dy'g'E¨mbdnm 'kum© y#dy'g cdymÜ bdnm
okcgy#dy'g 'E¨mbdnm okcg y#dy'g cdymÜ bdnmwd / wrw baÅ ,m,H y#dy'g
'kum© 'E¨mbdnm t,H baÅ y#dy'g Oba,ae0 [Dem tu©m,wd 'kuw
© må p
'E¨wmå p / wrw baÅ ,m,H y#dy'g 'kum© cdymÜ bdnm t,H ye baÅ y#dy'g
'kuw
© må [Dem t,H ye baÅ y#dy'g 'E¨wmå [Dem tu©m,wd / wrw baÅ
,m,H y#dy'g okcg cdymÜ bdnm t,H ye baÅ y#dy'g Oba,ae0 yPDwmtu©m,wd
okcwåm p cdyw
Ü må p /{w'gekw&å ,
d H baÅ y#dy'gok /
jrwfpmG bk&m; xdYk jyif jrwfpmG bk&m;onf tMuifa'oemjzifh edAmá efoYkd a&mufaMumif;
tusihf ]y#dy'g} wdYk ü w&m;udk a[mawmfr\
l ? þa'oemonf rdrx
d uf tvGet
f uJ
r&S?d jrifjh rwf yg\/ y#dy'gwdYk onf þav;yg;wdYk wnf;/
qif;&JpmG usif&h í aES;aom todÓPf jzpfay:aom]'kuy© #dy'g'E¨mbdnm}/
qif ; &J p G m usif h & aomf v nf ; vsif a om tod Ó Pf jzpf a y:aom
]'kuy© #dy'gcdygÜ bdnm}/
csrf ; ompG m usif h & aomf vnf ; aES ; aom tod Ó Pf j zpf a y:aom
]okcy#dy'g'E¨mbdnm}/
csrf;ompGm usif&h í vsifaom todÓPfjzpfay:aom]okcy#dy'gcdygÜ bdnm}/
(þav;yg;wdYk wnf;)/
xkd (y#dy'gav;yg;) wdkYwGif tMuify#dy'gonf qif;&J\?todÓPfonf
aES;\?þy#dy'gudk qif;&Jonf\ tjzpfaMumifv
h nf;aumif; aES;onf\ tjzpfaMumifh
vnf;aumif; ESpyf g;pHak om taMumif;aMumifyh if nH\
h [lí qdt
k yf\/
xkd (y#dy'gav;yg;) wdYk wiG f tMuify#dy'gonf qif;&J\? todÓPfonf
vsif\?þy#dy'gudk qif;&Jonf\ tjzpfaMumifh nH\
h [lí qdt
k yf\/
xkd (y#dy'gav;yg;) wdYk wiG f tMuify#dy'gonf csr;f om\?todÓPfonf aES;\?
þy#dy'gudk aES;onf\ tjzpfaMumifh nH\
h [lí qdt
k yf\/

48

45

av;ck blw? 0PÖç *E¨? &oç MoZm? tmumo"mwf?9-&yf½yk af ygif;? taMumif;
av;yg;? jzpfwwfjim;\/av;yg;vu©P? tvGwu
f s&iS /hf r[mblw? 0PÖç *E¨? &oç MoZm?
½ky&f pS f jzmum;?ruGmruG?J tNrJwu
l ?G jzpfysufrQonf? t|uvmyf?ac:ynwf\/uvmyf
½kycf ?J &Spcf x
k w
J iG ?f ZD0 ,SOu
f ? ZD0w
d e0 ac:qd&k \/e0 xdrk mS ? pufç aomç CmESi?hf ZDç
umç yOö? bm02-ck? 0w¬K [',? avmif;jyefuvQi?f 'ouvmyf?&Sp&f yf yGg;wd;k ? uvmyf
ud;k rSm? ur®Zmwnf;/&Spjf zm rlv? t|uwGi?f o'´ w&yf? 0dnwf ESpjf zm?0dum&oH;k ?
zGJUpnf;½Hk;u? pdwåZ uvmyf? &Spfpnf; rSwfavm/uvmyfrlv? t|uESifh? o'´e0?
0dum&aw;?uvmyf av;rl? Owk,lavm/rlv t|? 0dum&yGg;? ESpfpnf;tm;rSm?
tm[m&Z?uvmywnf;? aygif;xESpq
f ,f? oH;k pnf;u,fonft
. us,f½yk pf k ½kycf J wnf;/
½lyu©Em¨ tus,f NyD;\/
a0'emu©E¨m ESifh onmu©E¨m
3/ cHpm;ç pHpm;? pum;ESpaf xG? w&m;aerSm? a0'em"mwf? cE¨mrSwaf vm/ok;H &yf a0cG?J
qif;&J'u
k ?© okccsr;f om? Oayu©m[l? vspv
f sLcHpm;? rxif&mS ;wnf;/ ig;yg;tvd?k wykq
H ak d omf?
ud,
k pf w
d Ef pS jfzm? csr;f om qif;&J?vspv
f sL cGaJ vm/ weJ xdjYyk if? tjrifç tMum;? teHtm;ESi?h f pm;vsuçf
awGUx?d Buo
H d 6-jzm? csr;f om qif;&J? vspv
f sLcGjJcm;? q,f&h pS yf g;wnf;/ok;H yg; umv? yGg;x
wkaH o;? ighq,fah v;wnf;?wa&;oEÅmef? ESpyf gG ;jyefu? wpf&mh&pS yf if? tus,fjrifavm/
xdjYk yifonm? cE¨mrSmum;? vdrm® wwfo?d ac:Mu bd&iS /hf vl\abmifrmS ? vlwumeJ?
vdrm® NrrJ ?l rSwpf jJG zmjzm?þonmyif? ewfrmS ewfavsmuf? vdrm® ajrmuf\/atmuftyg,fum;?
uRJ ç EG m ;ç jrif ; ç qif ? jrif j rif o rQ?teEÅ v nf ; ? bm0bm0? od w wf M u\/ /
avmutvk;H ?ajr§mrf qk;H vQif? tok;H wGipf mG ? tvdrm® [k? tcsmtcsKyf?ac: orkw\
f / /rkq;kd
wHig? olt
Y &mü? vdrm® uRrf;usif?onmyifwnf;? odpYk Ofenf;jy? oduek Mf uavm/½lyonm?
ponfjzmom;? onmtjym;? tusOf; tm;jzif?h ajcmufyg;vm&S?d yGg;jyefbrd ?l ajrodç a&od?
aeçvçodu?ponfo,
G o
f ,
G ?f rqk;H zG,o
f nf t
. us,fonmu©Em¨ wnf;/
a0'emu©Em¨ tus,f NyD;\/ onmu©Em¨ tus,f NyD;\/

ta'goZÑmo,
aAm"dowåm-tavmif;awmfjrwfwdkUonf?arma[-rdkufrJawGa0wwfaom
arm[w&m;ü?a'go'óm0daem-tyg,fvm;aBumif; raumif;aomw&m;[k
tjypf u d k j rif a vh & S d u k e f o nf j zpf í ?tarm[ZÑmo,m p-arm[ aysmuf u if ;
vGeaf jrmufjcif;udk tvd&k BdS uukeo
f nfvnf;?a[mÅd-jzpfuek \
f /
aeu©rZÑmo,
aAm"dowåm-tavmif;awmfjrwfwdkUonf?C&m0gao-tdrf&mwnfaxmif
vlwUkd abmifü?a'go'óm0daem-tyg,fvm;aBumif; raumif;aomaejcif;ygwum;[k
tjypfujkd rifavh&u
dS ek o
f nfjzpfí?aeu©rZÑmo,m p-oHa,mZOfrzuf awmxGujf cif;udk
tvd&k BdS uukeo
f nfvnf;?a[mÅd-jzpfuek \
f /
0da0uZÑmo,
aAm"dowåm-tavmif;awmfjrwfwdkUonf?o*FPdum,-taygif;tazmfESifh
arGUavsmjf cif;ü?a'go'óm0daem-tyg,v
f m;aBumif; raumif;aomaejcif;ygwum;[k
tjypfujkd rifavh&u
dS ek o
f nfjzpfí?y0da0uZÑmo,m p-tazmfuif;uGm qdwjf idr&f modUk om
csOf;uyfuek o
f nfvnf;?a[mÅd-jzpfuek \
f /
edó&PZÑmo,
aAm"dowåm-tavmif;awmfjrwfwdkUonf?oAáb0*wDok-tvHk;pHkaom
b0*wdwdkUü?a'go'óm0daem-rD;yHktoGif wHusifrjcm; aESmiftdrftvm;uJhodkU
xif&Sm;aomtjypfudkjrifavh&Sdukefonfjzpfí?edó&PZÑmo,m p-bHkoHk;yg;rS
xGuo
f mG ;vdak ompdwf &Su
d ek o
f nfvnf;?a[mÅd-jzpfuek \
f /
£wd-þodkU?a,[d au[dpd-*Pef;wGufusHK; a&rqHk;edKifukefaom?
twDwmem*wypöKyÜEmé -jzpfjyD; jzpfvwåUH jzpfqJ jzpfuek af om?aomwmyEé ou'g*grd
tem*grd cdPmo0 yapöuAk'¨ or®moráK'¨?aomwmyef ou'g*grf tem*grf &[Åm
yapöuAk'g¨ bk&m; or®moráK'¨gbk&m;wdUk onf?tw¬d oÅd-&Su
d ek \
f /

46

47

aw oaAá-xdktvHk;pHkukefaom t&d,mtaygif;olawmfaumif;wdkUonf?
£ara[0 q[muma&[d-þajcmufyg;aom tjcif;t&mwdUk jzifo
h mvSsif?twåemtwå e m-rd r d o nf ? ywå A á H - qk , l y H h a xmuf BuH w d k i f ; ajrmuf a om?0d a ooH psmefr*fzdkvftxl;odkU?ywåm-a&mufawmfrlBuavukef\?wo®m-xdkUaBumifh£ar[d
q[muma&[d-þodkUtZÑmo,ajcmufyg;wnf;[laom
tjcif;t&mwdUk EiS o
hf mvSsi?f orÜEZé Ñmoa,e-aumif;jrwfaomESv;kH oGi;f jcif;ESijhf ynfph o
kH nf?
b0dwAá-H jzpf&m\/ (y&rw¬o½lyab'eD)
t½IcHcE¨mig;yg;
½lyu©Em¨ ? a0'emu©Em¨ ? onmu©Em¨ ?ocFg&u©E¨m? 0dnmPu©Em¨
½lyu©Em¨ qdw
k m azmufjyefysufp;D wwfaomoabmtpk jzpfysufr/I
a0'emu©Em¨ qdw
k m cHpm;wwfaom oabm tpk jzpfysufr/I
onmu©Em¨ qdw
k m rSwo
f m;wwfaomoabmtpk jzpfysufr/I
ocFg&u©Em¨ qdw
k m jyKjyifaphaqmfwwfaomoabmtpk jzpfysufr/I
0dnmPu©Em¨ qdw
k m odwwfaom oabmtpk jzpfysurf /I
azmufjyef? cHpm;? rSwo
f m;? jyKjyif?od0n
d mPf? ig;tifcE¨mrSw/f
(rd;k ukwq
f &mawmf)
½kyu
f wpfyg;? emrf av;yg;
rSwo
f m;usOf;csKyf emrfEiS ½hf yk /f
( "ar®mo" )
rodvsS if½yk ?f odvsS ifemrf?½kyef mrfEpS yf g;rSw/f
azmufjyefvsS if½yk ?f nTwv
f sS ifemrf?½kyef mrfEpS yf g;rSw/f
("mwfur®|mef;-oydwt
f ikd q
f &mawmf)

cE¨m[lonf - tpktaygif;

wo®m wd[ bdua© 0 ,H udOöd ½lyH twDwmem*w ypöKyÜEéH tZÑwHå 0g A[d'g¨
0g MoVm&duH 0g okcrk H 0g [De0H g yPDwH 0g ,H 'la& oÅdau 0g?oAHá ½lyH ]]aewH
rr? aeaom [rod?® e ar aom twåm}} wd {0 arwH,xmblwH or®yn
Ü m,'|Aá/H
(tewåvu©Pokw)f
] umv oH;k wef? o@mef ESpcf ?k Murf;Ek
ESp&f yf? ,kwjf rwf ESpyf g;? eD;a0;xm;?tjym;þcE¨m }
( "ar®mo" )
(aus;Zl ; ½S i f v,f w D q &mawmf b k & m;BuD ; \ cE¨ m tm,we mwf opö m vuF m usrf ; )

½l y u© E ¨ m
1/ &lyu©Em¨ ? a0'emESi?hf onmç ocFg&? 0dnmP[k?tpkig;wef? ig;&yfcefwnf;/
azmufjyefaxGjym;? jzpfwwfjim;í? pum;yHak o? ½kyaf c:ay\/ajr"mwfç a&"mwf? rD;ç
av"mwf [k? av;&yfbw
k Bf uD;? yGg;pD;teuf? pufç aom? Cm? ZD? um ig;vDr?l tMunf½yl ?
yom'wnf;/½lyço'´ç*E¨ç&om? azm|AÁm[k? ig;jzmtm½H?k ESppf b
kH m0? [',ESi?hf ZD0ç MoZm?
q,f&h pS rf mS rl? av;jzma[wk? aMumif;pwkaMumif?h jzpfraI ygavm? oabmoD;oD;?ud,
k pf ND y;D í?
½kyBf uD;½ly? edyEæ w
é nf/h
xdrk S wpfyg;? uvmyfjcm;rQ? tmumoESi?hf um,ç0pD? ESpv
f u
D ,
kd Ef w
I ?f vIyrf I
&S m ;rI ? ES p f c k 0d n wf ? &l y óv[k ? rk ' k ur® n ? 0d u m&ac:? ½k y f 3-azmf u m;?
ayghyg;El;nh?H Murf;cHrh &l m? wpfjzmxdrk ?S Oyp,? tp yGg;wd;k ? t½d;k jynfrh ?DS wnfpOfoEÅw?d
&ifhbdZ&m? ysufrSm tedpö? þav;0rl?vu©P½kyf? ac:orkwf\/½kyfaygif;q,fwef?
tedyeæ w
f nf?h edyeæ f q,f&h pS ?f aygif;wHv
k pfu? &Spcf pk eG ;f u,f? ½kyEf pS q
f ,fonf .tus,f
½lyu©Em¨ wnf;/
2/ pufç aomç Cmç ZD? um tMunfEiS ?hf ESpv
f D bm0? [',u? ZD0 tm,k?
½kyf 9-ckrmS ? ur®Zmwnf/h ESpjf zm 0dnwf? pdwjf zpf rSwaf vm/o'´wck? pdwOf wkjzpf/wvpf
0dum? ½kyo
f ;kH jzmrl? MoZm Owk? pdwjf zif½h aI vmh/

52

(1) twdwf½kyf

3/ xdk (11-rsKd;aom½kyw
f Ykd ) wGif tb,f½yk o
f nf jzpfNyD;½kyf ]twdw½f yk }f
rnfoenf;/r[mbkwaf v;yg;ESihf r[mbkwaf v;yg;wdYk ukd pGrJ í
DS jzpfaom]Oyg'g}½ky[
f k
qdt
k yfaomtMuif½yk o
f nf vGeNf yD;jzpf\ (twDw)H ?csKyfNyD;jzpf\ (ed½'k )H¨ ? uif;NyD;jzpf\
(0d*wH)? azmufjyefjcif;odYk a&mufNyD; jzpf\ (0dy&dPwH)? csKyfjcif;odYk a&mufNyD;jzpf\
(tw¬*w
F )H ?tvGecf sKyfjcif;odYk a&mufNyD;jzpf\ (tAÇw*¬ w
F )H ?jzpfNyD;í uif;aysmufNyD;jzpf\
(OyÜZÆdwGm 0d*wH)?vGefNyD;jzpf\ (twDwH)?vGefNyD;aom twdufw&m;tpktzdkYjzifh
a&wGut
f yf\ (twDwaH oeo*F[w
d )H / þ (qdck NhJ yD;aom ½kyt
f aygif;) udk jzpfNyD;½kyf
]twdw½f yk }f [k qdt
k yf\/
(2) tem*wf½kyf
xdk (11-rsKd;aom½kyw
f Ykd ) wGif tb,f½yk o
f nf jzpfvwåUH ½kyf ]tem*wf½yk }f
rnfoenf;/r[mbkwaf v;yg;ESihf r[mbkwaf v;yg;wdYk ukd pGrJ í
DS jzpfaom ]Oyg'g}½ky[
f k
qdt
k yfaomtMuif½yk o
f nf rjzpfay:ao; (tZmwH)? rxif&mS ;ao; (xif&mS ;r&Sad o;)
(tblw)H ? aumif;pGmrjzpfr&Sad o; (vH;k 0 rjzpfr&Sad o;) (toÍÆmwH)?rjzpfao; (tedAw
á )Hå ?
topfrjzpfao; (tebdedAáwåH)?xif&Sm;rjzpfao; (tygwkblwH)?rjzpfay:ao;
(tEkyEÜ )Hé ?aumif;pGm rjzpfay:ao; (vH;k 0rjzpfay:ao;) (torkyEÜ )Hé ? ray:aygufao;
(tEk|dwH)?aumif;pGm ray:aygufao; (vHk;0ray:aygufao;) (tork|dwH)?
ra&mufvmao; (tem*wH)?ra&mufvmao;aom tem*wfw&m;tpktzdkYjzifh
a&wGut
f yf\ (tem*wHaoe o*F[w
d )H / þ (qdck NhJ y;D aom ½kyt
f aygi;f ) udk jzpfvwåUH ½yk f
]tem*wf½yk }f [k qdt
k yf\/
(3) ypöKyÜef½kyf
xdk (11-rsKd;aom½kyfwdkY) wGif tb,f½kyfonf jzpfqJ½kyf ]ypöKyÜef½kyf}
rnfoenf;/
r[mbkwaf v;yg;ESihf r[mbkwaf v;yg;wdYk ukd pGrJ í
DS jzpfaom ]Oyg'g} ½ky[
f k qdt
k yfaom
tMuif ½kyo
f nf jzpfqjJ zpf\ (ZmwH)? xif&mS ;jzpfqjJ zpf\ (blw)H ? aumif;pGm
jzpf&q
dS jJ zpf\(oÍÆmwH)? jzpfqjJ zpf\ (edAÁwå)H ? topfjzpfqjJ zpf\ (tbdeAd Áwå)H ?
xif&mS ;jzpfqjJ zpf\ (ygwkbw
l )H ?jzpfay:qJjzpf\ (OyÜE)Hé ? aumif;pGmjzpfay:qJjzpf\
(orkyEÜ )Hé ? ay:aygufqjJ zpf\ (O|dw)H ?aumif;pGm ay:aygufqjJ zpf\ (ork|w
d )H ?

49

ocF g &u© E ¨ m

4/ um,ç 0pD? raemNyDonf? ok;H vD ur®? ocFg&rl? "r®xif&mS ;?ig;q,fjym;\/
awGUjim; zó? aqmfw apwem? {u*¾grl? wnfMunf[\
l ? oufrZl 0D ?d reodum;?
ESv;Hk xm;wnf?h ig;yg;"r®?pdww
f ikd ;f &\/wuú BujH cif;? zGUJ &pfjcif;rSm? 0dpm&rSw?f qk;H jzwf "darmu©?
0D&d,ESifh? qE´ç yDwd? xif&Sm;bd\/rodrvif;? rxdk;xGif;csuf? arm[eufwnfh?
&SufçaMumufr&Sd? t[d&du? aemwåyÜrnf/ rwnfMunfu?O'¨pörI? þav;ckum;?
tukov
kd w
f iG ?f pdww
f ikd ;f ,SO\
f ?vdck sifavmb? rmeaxmifvmT ;? jrifrmS ; 'd|?d Murf;bda'go?
rapä& 0efw?kd remvdk £óm? wpfjzm ukuKú pö?aemifw ylyif? r&Tirf Munf? xdik ;f rIid ;f onfrmS ?
ESprf nfxçd rd'?f pdwx
f 'J [
Gd ? ESpcf G aebd? 0dpu
d pd mä /o'¨gMunfavh? rarhowd? &Suçf
aMumufbrd mS ? [d&MD owåy?f ruyf rNid? rMurf;bdEiS ?hf tod w&m;? [dwo
f ;Hk yg;[l?
vspfvsLaevwf? wMwrZöswåwm?ESpjf zmyó'¨?d Nidr;f bdu,
kd çf pdw?f aygh&yd f v[k? rk'Ek ;l nH?h
Murf;cHh ur®O?f uRrf;usif yg*kO?f ajzmifw
h Hk OZk/EIw'f çk um'k? MuOfro
I ;Hk jzm? 0gpmç ur®EÅ?
tmZD0ESi/hf owåtrsm;? oem;orI? 0rf;ajrmufr[
I ?k u½kç rk'?d ig;q,f&\
dS ? okp&dw? 'kp&ö w
d ?
'geç oDvç bm0em?ponfjzmom;? a0g[moG,foG,f? rqkH;bG,fonf. tus,f
ocFg&mu©Em¨ wnf;/ ocFg&u©Em¨ tus,f NyD;\/
0d n mPu© E ¨ m
5/ tm½k,
H b
l ?d todoabm? pdwrf aemud?k 0dnmPf qd\
k /xd0k n
d mPfum;? jrifç
Mum;ç eHç vsuf? xdç od csuf[k?6-ck tusOf;? tus,fcif;u? umrç ½ly?
t½lyESifh?avmuOwå&m? pdwfav;jzm wnf;/umrac:a&;? ig;q,fhav;ck? aomç
O,SOf 'du
G 'f |d ,
d OS çf r,SO?f oif&çdS r&S?d 'dpG wk&pS ?f avm rljzpf\/ESpf a'g rlv? y#dC,SO?f
oif&çdS r&S?d armrl'rGd mS ? 0dpçd O'¨p?f O,SOv
f pfonf? q,fEh pS f tukov
kd /f xdjk yif t[dw?f
pdwf q,fh&Spfck? pu©Kç aomw? CmeçZd0Sg? um,0dnmPf? orÜ#dpäD? ESpfckpDwnfh?
oEÅ&D P?oH;k ck&\? aygif;wpfq,fih g;? 0dygufjim;&Si?hf ig;yg;'Gg&m?raem'Gg[k? tm0ZÆe;f 'd?G
[odwyk gÜ 'f? oH;k &yf ud&,
d m?q,f&h pS jf zmwnf/h umr0p&? ukovpk? aomç OESpw
f ef?
ÓmPf ,SOçf r,SO?f oif&çdS r&S?d &Spyf g; odavm? 0dyguf r[m?ud&,
d mvnf;? xdek nf;&Sppf ?D
oHk;vD aygif;axG;? 24-wnf;/ a&S;wpfq,fhESpf? wpfq,fh&SpfESifh? aygif;vpfwHku?
tus,f&onfu
. mr ig;q,fah v;vQifwnf;/

50

51

6/ psmefpw
d f ½ly? q,fih g;rQwnf?h yxrpsmef? 'kw,
d psmef?wwd,psmef? pwkwp¬ smef?
yÍö r psmef ? ig;wef t jym;?psmef i g;yg;ES i f h ? ,S O f j im;tvd k ? uk o d k v f p d w f i g;? 0d y guf
ig;ESi?hf ig;yg;ud&,
d m? q,fih g;jzmum;? jA[®m½ly? psmefpw
d &f wnf;/tmumomeÍöm,wepsmef?
0dnmPÍöm,we psmef?tmudÍönm,wepsmef? ae0onm emonm,wepsmef?
av;weftjym;? psmef av;yg;ESifh? ,SOfjim;tvdk?ukodkvfpdwfav;? 0dygufav;ESifh?
av;yg;ud&d,m?q,fhESpfjzmum;? jA[®mt½ly? psmefpdwf&wnf;/aomwmywådr*¾?
ou'g*grdr*¾? tem*grdr*¾?t&[wår*¾? t|*Øu? r*¾tjym;? r*fav;yg;ESi?hf ,SOjf im;tvd?k
ukov
kd pf w
d af v;? zdv
k pf w
d af v;[k? ½Spcf ak vmukw?f tusOf;csKyf\/avmukwt
f us,f?
av;q,ft&? o½kyjf yrl? yxrpsmefaomwmywåd r*fpw
d w
f pfyg;? 'kw,
d psmefaomwmywåd
r*f p d w f w pf y g;? wwd , psmef aomwmywå d r*f p d w f w pf y g;? pwk w ¬ p smef
aomwmywådr*fpdwfwpfyg;? yÍörpsmef aomwmywådr*fpdwfwpfyg;[lí aomwmywåd
r*fpdwftjym; ig;yg;?þenf;tm;jzifh? ½Spfyg; tukef? psmefyGg;wHku? av;q,f&\?
wpf&mhEpS q
f ,f? wpfyg;u,fonft
. us,f 0dnmPu©Em¨ wnf;/
0dnmPu©Em¨ tus,fNyD;\/
cE¨m ig;yg;
7/ oAÁ p d w å o m"m&P? oAÁ m uk o v pd w å o m"m&P?oAÁ a ombP
pdwo
å m"m&P? qufq,
H OS b
f uf? teufom"m&P? xdo
k ;kH 0wGif arm[ponf? ap
av;rnfrmS ? oAÁm ukov? trnf&\/tarm[MuOf? q,fu
h ;kd vQirf ?l rSw,
f o
l AÁ?aombP
wnf;/oAÁpw
d ?å yudP;f qud?k tnormef;? ac:½d;k wrf;wnf;/ormef;tn? aw&oESi?hf
tukov? "r®q,fh av;?aygif;axG;wHjk yef? ESpq
f ,fch eG u
f m;? 0dnmPfq,fEh pS ?f tuknpfü?
jzpfysuw
f u
l ?G ,SOu
f ek Mf u\/qE´MuOfvpf? tOf q,fEh pS rf ?l q,f½h pS t
f [dw?f 0dnmPfpw
d rf mS ?
jzpfonfomwnf;/wpfjzmtn? aw&oESi?hf aombPtjym;?ESpq
f ,fih g;um;? <uif;jim;
umr? aombPESi?hf ½ly½lyg? avmukwrf mS vQif? tuke,
f OS \
f /xdw
k iG af xGvm? ,xm&[?
o*F[rSm? usr;f ü vmNy;D ?yg,f½mG av;&yf? vlewfcek pf? q,fw
h pfXme? bHu
k mrESi?hf ½lyjA[®m?
q,fih g;½Gmü? cE¨mig;0? tpH&k \/t½lyjA[®m? av;bHrk mS rl? cE¨mav;tif?tonowf?
bHw
k pf&yfrmS ? ½kycf E¨may/ajrç a&ç awmç awmif? bHak qmifjymom'f? p&yfausmif;tdr?f
BudK;Budrf opf0g;? 0wfpm;wefqm?&wema½TaiG? aoNyD;tavmif;? oufrJhaygif; rSm?
½kycf E¨mwnf;/

yrm a&jr§Kyf? ½kyEf iS ,
hf OS zf uf? a&yGuf a0'em? onmwHvQyf? w&yfocFg&?
iSuaf ysmus\/ "r®0n
d mOf?rsufvn
S hf ,SOo
f nfi. g;tif ESprf hJ cE¨mwnf;/cE¨mig;yg;wdw
Yk iG f
½lycE¨monf a&jrK§ yfEiS hf wl\/a0'emu©Em¨ onf a&yGuEf iS hf wl\/ onmu©Em¨ onf wHvQyEf iS hf
wl\/ocFg&u©Em¨ onf iSuaf ysmwH;k ESihf wl\/0dnmPu©Em¨ onf rsufvn
S Ehf iS hf wl\/
cE¨mig;yg;tcef; NyD;\/

cE¨0b
d *F
(cE¨mwdYk ukd a0zefa[mMum;onfh cE¨0b
d if;tcef;)
okwÅ
å bmZeD,
(okweå ef nf;jzifh a0zefa[mMum;tyfaom okwÅ
å bmZeD,enf;)
cE¨mig;yg;
1/cE¨mig;yg;wdYk um;½kyt
f pk ]½lyu©Em¨ }?cHpm;rltpk ]a0'emu©Em¨ }?rSwo
f m;rItpk
]onmu©Em¨ }?jyKjyifp&D ifrt
I pk ]ocFg&u©Em¨ }?odr(I pdw)f tpk ]0dnmPu©Em¨ }wdYk wnf;/
1-½lyu©E¨ (½kyftpk) ½lyu©E¨m (½kyf 11-rsKd;)
2/ xdk (cE¨mig;yg;wdYk ) wGif tb,fonf ½kyt
f pk ]½lyu©Em¨ } rnfoenf;/
jzpfNyD; ]twDw}½ky?f jzpfvwåUH ]tem*w}½ky?f jzpfqJ ]ypöKyÜE}é ½ky?f twGi;f oÅmefü
jzpfaom ]tZÑwå}½ky?f tyoÅmefüjzpfaom ]A[d'}¨ ½ky?f Murf;wrf;aom ]MoVm&du}½ky?f
El;nHo
h rd af rGUaom ]okcrk }½ky?f ,kwn
f ahH om ][De}½ky?f jrifjh rwfaom ]yPDw}½ky?f a0;aom
(todcufaom) ]'la&}½kyf?eD;aom (odvG,faom) ]oÅdau}½kyfwnf;[laom
tvHk;pHkaom tMuif½kyfonf &Sd\/ xdk (tm;vHk;aom ½kyf 11-rsKd;wdkY) udk
wpfaygif;wnf;jyKí ½H;k pkí tusOf;csHK;íjyaom þoabmudk ½kyt
f pk ]½lyu©Em¨ }[k
qdt
k yf\/

56

(11) oÅdau½kyf
xdk (½kyf 11-rsK;d wdYk ) wGif tb,f½yk o
f nf eD;aom½kyf (odv,
G af om½ky)f
]oÅdau½ky}f rnfoenf;/pu©m,we½ky/f y/ azm|AÁm,we½kyw
f Ykd wnf; (MoVm&du½kyf
12-yg;)/xdYk jyifvnf; tMuif ½kyo
f nf eD;&mü &S\
d (tmoaEé)? uyf&mü &S\
d (Oyua|)?
ra0;&mü&S\
d (t0d'al &)? teD;ü &S\
d (oÅdau)/ þ (qdck NhJ yD;aom ½kyt
f aygif;) udk
]oÅdau½ky}f [k qdt
k yf\/wpfenf;um;? xdx
k ½kd yk u
f kd pGí
J pGí
J axmufqí axmufqí
(½kyw
f pfcEk iS hf wpfcu
k kd EIid ;f &Sní
hf EIid ;f &Sní
hf ) a0;aom½kyf ]'la&½ky}f ESihf eD;aom½kyf
]oÅdau½ky}f udk rSwt
f yf\/
2 - a0'emu©E¨ (cHpm;rItpk)
a0'emu©E¨m (a0'em 11-rsKd;)
8/ xdk (cE¨mig;yg;wdYk ) wGif tb,fonf cHpm;rItpk ]a0'emu©Em¨ } rnfoenf;/
jzpfNyD;cHpm;rI ]twduaf 0'em}? jzpfvwåUH cHpm;rI ]tem*wfa0'em}? jzpfqcJ pH m;rI
]ypöKyÜeaf 0'em}? twGi;f oÅmefüjzpfaom cHpm;rI ]tZÑwåa0'em}? tyoÅmefüjzpfaom
cHpm;rI ]A[d'a¨ 0'em}? Murf;wrf;aom cHpm;rI ]MoVm&dua0'em}? El;nHo
h rd af rGUaom
cHpm;rI ]okcrk a0'em}?,kwn
f ahH om cHpm;rI ][Dea0'em}? jrifjh rwfaom cHpm;rI
]yPDwa0'em}? a0;aom cHpm;rI ]'la&a0'em}? eD;aom cHpm;rI ]oÅdaua0'em}
wnf;[laom tvH;k pHak om tMuif cHpm;rI a0'emonf&\
dS / xd(k tm;vH;k aom cHpm;rI
]a0'em} 11-rsK;d wdYk ) udk wpfaygif;wnf;jyKí ½H;k pkítusO;f csKH ;íjyaom þoabmudk
cHpm;rItpk ]a0'emu©Em¨ } [k qdt
k yf\/
(1) twdufa0'em
9/ xdk (a0'em 11-rsK;d wdYk ) wGif tb,fcpH m;rI ]a0'em}onf jzpfNyD;cHpm;rI
]twduaf 0'em}rnf oenf;/csr;f omcHpm;rI ]okca0'em}? qif;&JcpH m;rI ]'kua© 0'em}?
qif;&Jcsrf;om r[kwaf om cHpm;rI(tv,ftvwfcpH m;rI) ]t'kur© okca0'em} [k
qdt
k yfaom tMuifcpH m;rI a0'emonf vGeNf yD;jzpf\ (twDwm)? csKyfNyD;jzpf\ (ed½'k g¨ )?
uif;NyD;jzpf\ (0d*wm)? azmufjyefjcif;odYk a&mufNyD;jzpf\(0dy&dPwm)? csKyfjcif;odYk
a&mufNyD;jzpf\ (tw¬*w
F m)? tvGecf sKyfjcif;odYk a&mufNyD;jzpf\(tAÇw*¬ w
F m)? jzpfNyD;í
uif;aysmufNyD;jzpf\ (OyÜZw
dÆ mG 0d*wm)? vGeNf yD; jzpf\ (twDwm)? vGeNf yD;aom
twduw
f &m; tpktzdYk jzifh a&wGut
f yf\ (twDwaH oe o*F[w
d m)/ þ (qdck NhJ y;D aom
cHpm;rI ]a0'em} taygif;) udk jzpfNyD;cHpm;rI ]twduaf 0'em} [k qdt
k yf\/

53
,ckjzpfay:qJjzpf\ (ypöKyÜE)Hé ? ,ck jzpfay:qJjzpfaomypöKyÜew
f &m;tpktzdYk jzifh
a&wGut
f yf\ (ypöKyÜEaHé oeo*F[w
d )H / þ (qdck NhJ yD;aom ½kyt
f aygif;)udk jzpfq½J yk f
]ypöKyÜe½f yk }f [k qdt
k yf\/
(4) tZÑwå½kyf
4/ xdk (½kyf 11-rsK;d wdYk ) wGif tb,f½yk o
f nf twGi;f oÅmefü jzpfaom½kyf
]tZÑwå ½ k y f } rnf o enf ; /r[mbk w f a v;yg;ES i f h r[mbk w f a v;yg;wd k Y ud k
pG J r S D í jzpf a om]Oyg'g}½k y f [ k qd k t yf a omtMuif ½ k y f o nf xd k x d k o wå 0 gwd k Y \
twGif;oÅmefüjzpf\ (tZÑwåH)?udk,fudkpGJíjzpf\ (ypöwåH)?rdrdudk,fydkifOpöm jzpf\
(ed,uH)?toD;tjcm;yk*Kd¾ vfyikd Of pöm jzpf\ (yg#dy*k v
¾ u
d )H ?cE¨mud,
k u
f kd pGu
J yfíjzpf\
1
(wPSm’d|dwdkY\ tm½Hkjzpf\) (Oyg'dEéH )/ þ (qdkcJhNyD;aom ½kyftaygif;) udk
twGi;f oÅmefüjzpfaom½kyf ]tZÑwå½yk }f [k qdt
k yf\/
(5) A[d'¨½kyf
xdk (½kyf 11-rsK;d wdYk ) wGif tb,f½yk o
f nf tyoÅmefüjzpfaom½kyf ]A[d'½¨ yk }f
rnfoenf;/r[mbkwaf v;yg;ESihf r[mbkwaf v;yg;wdYk ukd pGrJ í
DS jzpfaom ]Oyg'g} ½ky[
f k
qdt
k yfaomtMuif ½kyo
f nf xdx
k w
kd pfyg;aom owå0gç wpfyg;aom yk*Kd¾ vfwYkd \
twGif;tZÑwåoÅmefü jzpf\(y&yk*¾vtZÑwåH)? (wpfyg;aom yk*¾dKvfwdkY\)
ud,
k u
f pkd í
JG jzpf\ (ypöw)Hå ? (wpfyg;aom yk*Kd¾ vfwYkd \)ud,
k yf ikd Of pömjzpf\ (ed,uH)?
(wpfyg;aom yk*Kd¾ vfwYkd \) toD;tjcm; yk*Kd¾ vfyikd f Opömjzpf\(yg#dy*k v
¾ u
d )H ? cE¨mud,
k u
f kd
pGu
J yfí jzpf\ (wPSm'd|w
d Ykd \ tm½Hjk zpf\) (Oyg'dE)Hé / þ(qdck NhJ yD;aom ½kyt
f aygif;)
udk tyoÅmefü jzpfaom½kyf ]A[d'½¨ yk }f [k qdt
k yf\/
(6) Murf;wrf;aom MoVm&du½kyf
5/ xdk (½kyf 11-rsK;d wdYk ) wGif tb,f½yk o
f nf Murf;wrf;aom½kyf ]MoVm&du½ky}f
rnfoenf;/
jrifopd w
d f pu©K0dnmPfjzpf&m rsufpt
d Munf ]pu©m,we½ky}f ?
Mum;odpw
d f aomw0dnmPfjzpf&m em;tMunf ]aomwm,we½ky}f ?
eHopd w
d f Cme0dnmPfjzpf&m ESmacgif;tMunf ]Cmem,we½ky}f ?

(8) [De½kyf

54

55

vsufopd w
d f Zd0gS 0dnmPfjzpf&m vQmtMunf ]Zd0gS ,we½ky}f ?

6/ xdk (½kyf 11-rsK;d wdYk ) wGif tb,f½yk o
f nf ,kwn
f ahH om½kyf ][De½ky}f
rnfoenf;/tqif; ]½ly}?toH ]o'´}?teHY ]*E¨}? t&om ]&o}?awGUxrd I (tawGU)
]azm|Aá}[k qdt
k yfaom tMuif½yk u
f kd xdx
k o
kd wå0gwdYk onf rxDrjhJ riftm;jzifh odtyf\
(OnmwH)? ½Iwcf saomtm;jzifo
h t
d yf\ (t0nmwH)? ypfy,ftyf\ç pufqyk t
f yf\
([DVw
d )H ?ESyd pf uftyf\ (ESyd cf su&hJ UJ tyf\) (y&dbw
l )H ? tav;rjyKtyf (t½dt
k aorjyKtyf)
(tpdwu
Då wH)?,kwn
f \
hH ([De)H ? ,kwn
f \
hH [k odtyf\ ([DerwH)?,kwn
f \
hH [k
orkwt
f yf\ ([Deor®w)H ?rvdck siftyf (ted|)H ?rESpo
f uftyf (tuÅH)?pdwEf v
S ;kH ü
rouf0iftyf (rESpv
f t
kd yf) (tremyH)/ þ (qdck NhJ y;D aom½kyt
f aygi;f ) udk ,kwn
f ahH om½kyf
1
][De½ky}f [k qdt
k yf\ (tukov
kd f ur®Z½kyf )/

xdopd w
d f um,0dnmPfjzpf&m ud,
k t
f Munf ]um,m,we½ky}f /
jrifopd w
d f ]pu©K0dnmPf} jzpfaMumif; tqif; ]½lyg,we½ky}f ?
Mum;odpw
d f ]aomw0dnmPf} jzpfaMumif; toH ]o'´g,we½ky}f ?
eHopd w
d f ]Cme0dnmPf} jzpfaMumif; teHY ]*E¨m,we½ky}f ?
vsufopd w
d f ]Zd0gS 0dnmPf} jzpfaMumif; t&om ]&om,we½ky}f ?
xdopd w
d f ]um,0dnmPf} jzpfaMumif; awGUxrd I ]azm|Aám,we½ky}f onf &S\
d /
þ (qdck NhJ y;D aom ½kyf 12-yg;) udk Murf;wrf;aom½kyf ]MoVm&du½ky}f [k qdt
k yf\/

(9) yPDw½kyf
(7) El;nHhodrfarGUaom okckr½kyf
xdk (½kyf 11-rsK;d wdYk ) wGif tb,f½yk o
f nf El;nHo
h rd af rGU aom½kyf ]okcrk ½ky}f
rnfoenf;/rde;f r (tr) jzpfaMumif;ü tpd;k &rI ]£w¬ad NE´½yk }f ?a,musfm; (txD;tzd)k
jzpfaMumif;ü tpd;k &rI ]yk&o
d ad jE´½yk }f ?touf&iS af Mumif;ü tpd;k w& apmifah &SmufrI
]ZD0w
d ad NE½´ yk }f ? (rdr\
d tvdq
k E´u)kd odapwwfaom ud,
k t
f rlt&m ]um,0dnwf½yk }f ?
(rd r d \ tvd k q E´ u d k ) od a pwwf a omEI w f > ruf r I trl t &m ]0pD 0 d n wf ½ k y f } ?
ra&;jcpftyfaom (½kyfwpfckESifh wpfckudk ydkif;jcm;aom[if;vif;) oabm
]tmumo mwk½kyf}? (edyæEé) ½kyf\ ayghyg;rI ]v[kwm½kyf}? (edyæEé) ½kyf\
El;nHrh ]I rk'w
k m½ky}f ? (edyEæ )é ½ky\
f tvkyüf cHrh I (trIupd w
ö Ykd ü NyD;ajrmufatmif vdu
k af vsm
aqmif&u
G Ef ikd rf )I ]ur®nwm½ky}f ? (edyEæ )é ½ky\
f jzpfay:vmp ]Oyp,½ky}f ? (edyEæ )é
½ky\
f Bu;D yGm;qJ tpOf ]oÅwd½yk }f ?(edyEæ )é ½ky\
f ,d,
k iG ;f &ifah &mf avsmyh g;rI ]Z&wm½ky}f ?
(edyEæ )é ½ky\
f csKyfysuí
f rjrJrI (aysmufysucf sKyfq;kH rI) ]tedpw
ö m½ky}f ? zGUJ pnf;rIoabm
]tmayg½yk }f ? raem"mwfraem0dnmP"mwfwYkd \wnf&m aqmifxm;wwfaom oabm
][',0w¬K½ky}f ? tvkyt
f avG; jyKtyfaom tpm;tpm]uAVDum&tm[m&½ky}f onf
&S\
d / þ (qdck NhJ yD;aom ½kyt
f aygif;) udk El;nHo
h rd af rGUaom ½ky]f okcrk ½ky}f [k qdt
k yf\/

xdk (½kyf 11-rsK;d wdYk ) wGif tb,f½yk o
f nf jrifjh rwfaom½kyf ]yPDw½ky}f
rnfoenf;/½ly?o'´? *E¨? &o? azm|Aá[k qdt
k yfaom tMuif ½kyu
f kd xdx
k o
kd wå0gwYkdonf
rxDrjhJ riftm;jzifh rodtyf (rxDrjhJ rifjyKtyfaom ½kyrf [kw[
f k pdwüf odtyf\)
(tEknmwH)? ½Iwcf saomtm;jzifh rodtyf (½Iwcf styfaom ½kyrf [kw[
f k pdwüf odtyf\)
(te0nmwH)? rypfy,ftyfçrpufqyk t
f yf (t[DVw
d )H ? rESyd pf uftyf (rESyd cf s ruJ&h UJ tyf)
(ty&dbw
l )H ? tav;jyKtyf (½dak otyf\) (pdwu
då wH)? jrifjh rwf\ (yPDw)H ? jrifjh rwf\[k
odtyf\ (yPDwrwH)? jrifjh rwf\[korkwt
f yf\ (yPDwor®w)H ? vdck sit
f yf\ (£|H)?
ESpo
f uftyf\ (uÅH)? pdwEf v
S ;kH ü ouf0if\(ESpv
f zkd ,
G jf zpf\) (remyH)/ þ (qdck NhJ y;D aom
½kyt
f aygif;) udk jrifjh rwfaom½kyf ]yPDw½ky}f [kqt
kd yf\ (ukov
kd u
f r®Z½ky2f )/
(10) 'la&½kyf
7/ xdk (½kyf 11-rsKd;wdkY) wGif tb,f½kyfonf a0;aom½kyf
(todcufaom½ky)f 'la&½ky}f rnfoenf;/ £w¬ad NE½´ yk /f y/ uAVDum&tm[m&½kyw
f Ykd wnf;
(okcrk ½kyf 16-yg;)/xdYk jyifvnf; tMuif½yk o
f nf reD;&mü &S\
d (temoaEé)? ruyf&mü
&S\
d (tEkyua|)?a0;&mü &S\
d ('la&)? teD; r[kw&f mü &S\
d (toÅdau)/ þ
(qdck NhJ yD;aom ½kyt
f aygif;) ud]k 'la&½ky}f [k qdt
k yf\/

60
t'kur© okca0'emonf okca0'emESi'hf u
k a© 0'emwdYk rS a0;\? okca0'emESihf
'kua© 0'emwdYk onf t'kur© okca0'emrS a0;uke\
f /ormywfr0ifpm;ol\ a0'emonf
ormywf 0 if p m;ol \ a0'emrS a0;\? ormywf 0 if p m;ol \ a0'emonf
ormywfr0ifpm;ol\ a0'emrS a0;\/(owå0gwdYk \ oÅmefü) ,dpk ;D jzpfymG ;aewwfí
rl;,pfru
kd rf aJ pwwfonfh ]tmo0} \(wPSmç'd|çd arm[wdYk \) tm½Hjk zpfaom
a0'emonf tmo0\ tm½Hrk [kwaf om a0'emrSa0;\? tmo0\ tm½Hk r[kwaf om
a0'emonf tmo0\ tm½Hjk zpfaom a0'emrS a0;\/ þ(qdck NhJ yD;aom ]a0'em}
taygif;) udk a0;aom cHpm;rI ]'la&a0'em} [k qdt
k yf\/
(11) oÅdaua0'em
xdk (a0'em 11-rsK;d wdYk ) wGif tb,f ]a0'em} onf eD;aom cHpm;rI
]oÅdaua0'em} rnfoenf;/tukodkvfa0'emonf tukodkvfa0'emESifh eD;\?
ukov
kd af 0'emonf ukov
kd af 0'emESiehf ;D \? tAsmuwa0'emonf tAsmuwa0'emESihf
eD;\/'kua© 0'emonf 'kua© 0'emESihf eD;\? okca0'emonf okca0'emESihf eD;\?
t'ku©rokca0'emonf t'ku©rokca0'emESifh eD;\/ormywf r0ifpm;ol\
a0'emonf ormywf r0ifpm;ol\ a0'emESihf eD;\? ormywf0ifpm;ol\ a0'emonf
ormywf0ifpm;ol\ a0'emESihf eD;\/tmo0\ tm½Hjk zpfaom a0'emonf tmo0\
tm½Hjk zpfaom a0'emESihf eD;\? tmo0\tm½Hk r[kwaf om a0'emonf tmo0\
tm½Hrk [kwaf om a0'emESihf eD;\/ þ (qdck NhJ y;D aom]a0'em} taygi;f ) udk eD;aomcHpm;rI
]oÅdaua0'em} [k qdt
k yf\/wpfenf;um;? xdx
k akd 0'emudk axmufqí axmufqí
(a0'emwpfcEk iS hf wpfcu
k kd EIid ;f &Snhf íEIid ;f &Sní
hf ) a0;aomcHpm;rI ]'la&a0'em} ESihf
eD;aomcHpm;rI ]oÅdaua0'em} udk rSwt
f yf\/
3 - onmu©E¨ (rSwfom;rItpk)
onmu©E¨m (onm 11-rsKd;)
14/ xdk (cE¨mig;yg;wdYk ) wGif tb,fonf rSwo
f m;rItpk ]onmu©Em¨ }
rnfoenf;/jzpfNyD;rSwo
f m;rI ]twdwo
f nm}? jzpfvwåUH rSwo
f m;rI ]tem*wfonm}?
jzpfqJ rSwo
f m;rI]h ypöKyÜeo
f nm}? twGi;f oÅmefü jzpfaom rSwo
f m;rI ]tZÑwåonm}?

57

(2) tem*wfa0'em
xd k (a0'em 11-rsKd ; wd k Y ) wG i f tb,f c H p m;rI ]a0'em} onf
jzpf v wå H U cH p m;rI ] tem*wf a 0'em}rnf oenf ; /ok c a0'em?'k u © a 0'em?
t'kur© okca0'em[k qdt
k yfaom tMuif a0'emonf rjzpfay:ao; (tZmwm)?
rxif&mS ;ao; (tblwm)? aumif;pGm rjzpfr&Sad o; (toÍÆmwm)? rjzpfao;(tedAw
á må )?
topfrjzpfao; (tebdeAd w
á må )? xif&mS ;rjzpfao; (tygwkbw
l m)? rjzpfay:ao;
(tEkyEÜ mé )? aumif;pGm rjzpfay:ao; (torkyEÜ mé )? ray:aygufao; (tEk|w
d m)?
aumif ; pG m ray:ayguf a o; (tork | d w m)? ra&muf v mao; (tem*wm)?
ra&mufvmao;aom tem*wfw&m;tpktzdYk jzifh a&wGut
f yf\ (tem*wHaoe
o*F[dwm)/ þ(qdkcJhNyD;aom cHpm;rI ]a0'em}taygif;) udk jzpfvwåHU cHpm;rI
]tem*wfa0'em} [k qdt
k yf\/
(3) ypöKyÜefa0'em
xdk (a0'em 11-rsKd;wdYk ) wGif tb,fcpH m;rI ]a0'em} onf jzpfqJ
cHpm;rI]ypöKyÜeaf 0'em}rnf oenf;/okca0'em? 'kua© 0'em? t'kur© okca0'em[k
qdt
k yfaom tMuif cHpm;rI ]a0'em} onfjzpfqjJ zpf\ (Zmwm)? xif&mS ;jzpfqjJ zpf\
(blwm)? aumif;pGm jzpf&q
dS jJ zpf\ (oÍÆmwm)? jzpfqjJ zpf\ (edAw
á må )? topfjzpfqjJ zpf\
(tbdeAd 0áwmå )? xif&mS ;jzpfqjJ zpf\ (ygwkbw
l m)? jzpfay:qJjzpf\ (OyÜEmé )? aumif;pGm
jzpfay:qJjzpf\ (orkyEÜ mé )? ay:aygufqjJ zpf\ (O|dwm)? aumif;pGmay:aygufqjJ zpf\
(ork | d w m)? ,ck jzpf a y:qJ j zpf \ (ypö K yÜ E é m )? ,ck jzpf a y:qJ jzpf a om
ypöKyÜew
f &m;tpktzdYk jzifh a&wGut
f yf\ (ypöKyÜEaHé oe o*F[w
d m)/ þ(qdck NhJ yD;aom
cHpm;rI ]a0'em}taygif;) udk jzpfqcJ pH m;rI ]ypöKyÜeaf 0'em} [k qdt
k yf\/
(4) tZÑwåa0'em
10/ xdk (a0'em 11-rsK;d wdYk ) wGif tb,f ]a0'em} onf twGi;f oÅmefü
jzpf a om cH p m;rI ] tZÑwå a 0'em} rnf o enf ; /ok c a0'em? 'k u © a 0'em?
t'ku©rokca0'em[k qdktyfaom tMuif a0'emonf xdkxdkowå0gwdkY\
twGi;f oÅmefü jzpf\ (tZÑwå)H ? ud,
k u
f pkd í
JG jzpf\ (ypöw)Hå ? rdru
d ,
kd yf ikd f Opömjzpf\
(ed,um)? toD;tjcm; yk*Kd¾ vfyikd Of pöm jzpf\ (yg#dy*k v
¾ u
d m)? cE¨mud,
k u
f kd pGu
J yfíjzpf\
(wPSm'd|dwdkY\ tm½Hkjzpf\) (Oyg'dEém)/ þ (qdkcJhNyD;aom cHpm;rI ]a0'em}
taygif;)udt
k wGi;f oÅmefüjzpfaom cHpm;rI ]tZÑwåa0'em} [k qdt
k yf\/

58
(5) A[d'¨a0'em
xdk (a0'em 11-rsK;d wdYk ) wGif tb,fa0'emonf tyoÅmefüjzpfaom
cHpm;rI ]A[d'a¨ 0'em}rnfoenf;/okca0'em? 'kua© 0'em? t'kur© okca0'em[k
qdt
k yfaom tMuif a0'emonf xdx
k w
kd pfyg;aom owå0gç wpfyg;aom yk*Kd¾ vfwYkd \
twGi;f oÅmefü jzpf\ (y&yk*v
¾ tZÑwå)H ? (wpfyg;aomyk*Kd¾ vfwYkd \) ud,
k u
f kd pGí
J jzpf\
(ypöw)Hå ? (wpfyg;aom yk*Kd¾ vfwYkd \) ud,
k yf ikd Of pöm jzpf\(ed,um)? (wpfyg;aom
yk*Kd¾ vfwYkd \) toD;tjcm; yk*Kd¾ vfyikd f Opömjzpf\ (yg#yd *k v
¾ u
d m)? cE´mud,
k u
f kd pGu
J yfíjzpf\
(wPSm'd|w
d Ykd \ tm½Hjk zpf\) (OyÜg'dEmé )/ þ (qdck NhJ yD;aom cHpm;rI ]a0'em}taygif;)
udk tyoÅmefü jzpfaom cHpm;rI ]A[d'a¨ 0'em} [k qdt
k yf\/
(6) (7) MoVm&dua0'emESifh okckra0'em
11/ xd(k a0'em 11-rsK;d wdYk ) wGif tb,fa0'emonf Murf;wrf;aom cHpm;rI
]MoVm&dua0'em} ESifh El;nHhodrfarGUaom cHpm;rI ]okckra0'em} rnfoenf;/
tjypfEiS w
hf uGjzpfí raumif;usK;d qif;&Jukd ay;wwfaom cHpm;rI ]tukov
kd af 0'em}
onfMurf;wrf;\? tjypfr&Sdrlí aumif;usKd;csrf;omudk ay;wwfaom cHpm;rI
]ukodkvfa0'em} ESifhukodkvf tukodkvftjzpfjzifh ra[mtyfaom cHpm;rI
]tAsmuwa0'em} onf El;nHhodrfarGU\?(wpfenf;um;) ukodkvfa0'emESifh
tukodkvfa0'emonf Murf;wrf;\? tAsmuwa0'em onfEl;nHhodrfarGU\/
'kua© 0'emonf Murf;wrf;\? okca0'emESihf t'kur© okca0'emonf El;nHo
h rd af rGU\?
(wpfenf;um;) okca0'emç 'kua© 0'emonf Murf;wrf;\?t'kur© okca0'emonf
El;nHo
h rd af rGU\/ormywf r0ifpm;ol\ a0'emonf Murf;wrf;\?ormywf0ifpm;ol\
a0'emonf El;nHhodrfarGU\/(owå0gwdkY\ oÅmefü) ,dkpD;jzpfyGm;aewwfí
rl;,pfru
kd rf aJ pwwfonfh ]tmo0} \(wPSmç 'd|çd arm[wdYk \) tm½Hjk zpfaom
a0'emonf Murf;wrf;\? tmo0\ tm½Hk r[kwaf oma0'emonf El;nHo
h rd af rGU\/
wpfenf;um;? xdx
k akd 0'emudk axmufqí axmufqí (a0'em wpfcEk iS w
hf pfcu
k kd
EIid ;f &Sní
hf EIid ;f &Sní
hf ) Murf;wrf;aom cHpm;rI ]MoVm&dua0'em} ESihf El;nHh odraf rGUaom
cHpm;rI]okcrk a0'em} udk rSwt
f yf\/

59

(8) (9) [Dea0'emESifh yPDwa0'em
12/ xdk (a0'em 11-rsK;d wdYk ) wGif tb,fa0'em} onf ,kwn
f ahH om
cHpm;rI ][Dea0'em}ESifh jrifhjrwfaom cHpm;rI ]yPDwa0'em} rnfoenf;/
tjypfEiS w
hf uGjzpfí raumif;usKd;qif;&Jukd ay;wwfaom cHpm;rI ]tukov
kd af 0'em}
onf,kwfnHh\? tjypfr&Sdrlí aumif;usKd;csrf;omudk ay;wwfaom cHpm;rI
]ukodkvfa0'em} ESifhukodkvf tukodkvf tjzpfjzifh ra[mtyfaom cHpm;rI
]tAsmuwa0'em} onf jrif h j rwf \ ?(wpf e nf ; um;) uk o d k v f a 0'emES i f h
tukov
kd af 0'emonf ,kwn
f \
hH ? tAsmuwa0'emonfjrifjh rwf\/'kua© 0'emonf
,kwfnHh\? okca0'emESifh t'ku©rokca0'emonf jrifhjrwf\? (wpfenf;um;)
okca0'emç 'ku©a0'emonf ,kwfnHh\? t'ku©rokca0'emonf jrifhjrwf\/
ormywfr0ifpm;ol\ a0'emonf ,kwn
f \
hH ? ormywf0ifpm;ol\ a0'emonf
jrifjh rwf\/(owå0gwdYk \ oÅmefü) ,dpk ;D jzpfymG ;aewwfí rl;,pfru
kd rf aJ p wwfonfh
]tmo0} \(wPSmç 'd|çd arm[wdYk \) tm½Hjk zpfaom a0'emonf ,kwn
f \
hH ?
tmo0\ tm½Hk r[kwaf oma0'emonf jrifjh rwf\/wpfenf;um;? xdx
k akd 0'emudk
axmufqí axmufqí (a0'emwpfcEk iS hf wpfcu
k Ekd idI ;f &Sní
hf EIid ;f &Sní
hf ) ,kwn
f ahH om
cHpm;rI ][Dea0'em} ESihf jrifjh rwfaom cHpm;rI ]yPDwa0'em} udk rSwt
f yf\/
(10) 'la&a0'em
13/ xdk (a0'em 11-rsK;d wdYk ) wGif tb,fa0'emonf a0;aom cHpm;rI
]'la&a0'em} rnfoenf;/tukov
kd af 0'emonf ukov
kd af 0’emESihf tAsmuwa0'emwdYk rS
a0;\? ukov
kd af 0'emESit
hf Asmuwa0'emwdYk onf tukov
kd af 0'emrS a0;uke\
f /
ukov
kd af 0'emonf tukov
kd af 0'emESihf tAsmuwa0'emwdYk rS a0;\? tukou
kd af 0'em
ESifhtAsmuwa0'emwdkYonf ukodkvfa0'emrS a0;ukef\/tAsmuwa0'emonf
uk o d k v f a 0'emES i f h tuk o d k v f a 0'emwd k Y rS a0;uk e f \ / uk o d k v f a 0'emES i f h
tukov
kd af 0'emwdYk onf tAsmuwa0'emrS a0;uke\
f /'kua© 0'emonf okca0'emESihf
t'kur© okca0'emwdYk rS a0;\? okca0'emESit
hf 'kur© okca0'emwdYk onf 'kua© 0'emrS
a0;uke\
f /okca0'emonf'u
k a© 0'emESihf t'kur© okca0'emwdYk rS a0;\? 'kua© 0'emESihf
t'kur© okca0'emwdYk onf okca0'emrS a0;uke\
f /

64
awGUxdrI ]zó} aMumifjh zpfaom ]onm}) (aomworæóZmonm)? ESmacgif;
tMunf Cmeyom'ESihf teHY*E¨m½Hw
k Ykd awGUxrd aI Mumifjh zpfaom rSwo
f m;rIonm (eHopd w
d f
]Cme0dnmOf} ü&Sad om awGUxrd I ]zó} aMumifjh zpfaom rSwo
f m;rI ]onm})
(Cmeoræ ó Zmonm)?vQmtMunf Zd 0 S g yom'ES i f h t&om&om½k H w d k Y
awGUxrd aI Mumifjh zpfaom rSwo
f m;rIonm (vsuo
f pd w
d f ]Zd0gS 0n
d mOf} ü&Sad om awGUxrd I
]zó} aMumifjh zpfaom rSwo
f m;rI ]onm}) (Zd0gS oræóZmonm)? ud,
k t
f Munf
um,yom'ESihf tawGU azm|Aám½Hw
k Ykd awGUxdraI Mumifjh zpfaom rSwo
f m;rI]onm}
(xdopd w
d f ]um,0dnmOf} ü&Sad om awGUxrd I ]zó} aMumifjh zpfaom rSwo
f m;rI
]onm})(um,oræóZmonm)? pdwfESifh "r®m½HkwdkY awGUxdrIaMumifhjzpfaom
rSwo
f m;rIonm (MuHopd w
d ]f raem0dnmOf} ü&Sad om awGUxrd I ]zó} aMumifjh zpfaom
]onm}) (raemoræóZmonm)[kqt
kd yfaom tMuif onmonf xdx
k o
kd wå0gwYkd \
twGi;f oÅmefü jzpf\ (tZÑwå)H ? ud,
k u
f kd pGí
J jzpf\ (ypöw)Hå ? rdru
d ,
kd yf ikd f Opömjzpf\
(ed,um)? toD;tjcm; yk*Kd¾ vfyikd f Opöm jzpf\(yg#dy*k v
¾ u
d m)? cE¨mud,
k u
f kd pGu
J yfí
jzpf\? (wPSm'd|w
d Ykd \ tm½Hjk zpf\) (Oyg'dEmé )/ þ (qdck NhJ yD;aom onmtaygif;) udk
twGi;f oÅmefü jzpfaom rSwo
f m;rI ]tZÑwåonm} [k qdt
k yf\/
(5) A[d'¨onm
xd(k onm 11-rsK;d wdYk ) wGif tb,fonmonf tyoÅmefüjzpfaom rSwo
f m;rI
]A[d ' ¨ o nm}rnf o enf ; /rsuf p d t Munf pu© K yom'ES i f h tqif ; ½l y g½H k w Yd k
awG U xd r I a Mumif h j zpf a om onm (rsuf p d t awG U aMumif h j zpf a om onm)
(pu© K oræ ó Zmonm)? em;tMunf aomwyom'ES i f h toH o '´ g ½H k w d k Y
awG U xd r I a Mumif h j zpf a om onm (em;tawG U aMumif h j zpf a om onm)
(aomworæ ó Zmonm)?ES m acgif ; tMunf Cmeyom'ES i f h teH Y *E¨ m ½H k w d k Y
awG U xd r I a Mumif h j zpf a omonm (ES m acgif ; tawG U aMumif h j zpf a om onm)
(Cmeoræ ó Zmonm)? vQmtMunf Zd 0 S g yom'ES i f h t&om&om½H k w d k Y
awG U xd r I a Mumif h j zpf a om onm (vQmtawG U aMumif h j zpf a om onm)
(Zd 0 S g oræ ó Zmonm)? ud k , f t Munf um,yom'ES i f h tawG U
azm|Aám½Hw
k Ykd awGUxdraI Mumifjh zpfaom onm (ud,
k t
f awGUaMumifjh zpfaom onm)

61

tyoÅmefü jzpfaomrSwo
f m;rI ]A[d'o
¨ nm}? Murf;wrf;aom rSwo
f m;rI
]MoVm&duonm}? El;nHo
h rd af rGUaomrSwo
f m;rI ]okcrk onm}? ,kwn
f ahH om rSwo
f m;rI
][Deonm}? jrifhjrwfaom rSwfom;rI ]yPDwonm}? a0;aom rSwfom;rI
]'la&onm}? eD;aom rSwo
f m;rI ]oÅdauonm} wnf;[laomtvH;k pHak om tMuif
rSwo
f m;rI onmonf &S\
d / xdk (tm;vH;k aomonm 11-rsKd;wdYk ) udw
k pfaygif;wnf;
jyKí ½H;k pkí tusO;f csKH ;í jyaom þoabmudk rSwo
f m;rItpk ]onmu©Em¨ } [kqt
kd yf\/
(1) twdufonm
15/ xdk (onm 11-rsK;d wdYk ) wGif tb,fonmonf jzpfNyD; rSwo
f m;rI
]twdufonm} rnfoenf;/rsufpdtMunf pu©Kyom'ESifh tqif; ½lyg½HkwdkY
awGUxrd aI Mumifjh zpfaom rSwo
f m;rI ]onm}(jrifopd w
d f ]pu©K0dnmOf} ü&Sad om awGUxrd I
]zó} aMumifjh zpfaom rSwo
f m;rI ]onm}) (rsufpt
d awGUaMumifh jzpfaomonm)
(pu© K oræ ó Zmonm1)? em;tMunf aomwyom'ES i f h toH o '´ g ½k H w d k Y
awGUxrd aI Mumifjh zpfaom rSwo
f m;rI ]onm} (Mum;odpw
d f ]aomw0dnmOf} ü &Sad om
awGUxdrI ]zó} aMumifjh zpfaom rSwo
f m;rI ]onm}) (em;tawGUaMumifjh zpfaom
onm) (aomworæóZmonm)? ESmacgif;tMunf Cmeyom'ESihf teHY*E¨m½Hw
k Ykd
awGUxrd aI Mumifjh zpfaomrSwo
f m;rI ]onm} (eHopd w
d f ]Cme0dnmOf} ü &Sad om awGUxrd I
]zó} aMumifjh zpfaom rSwo
f m;rIonm) (ESmacgif;tawGUaMumifjh zpfaom onm)
(Cmeoræ ó Zmonm)? vQmtMunf Zd 0 S g yom'ES i f h t &om &om½H k w d k Y
awGUxdraI Mumifjh zpfaom rSwo
f m;rI ]onm} (vsufopd w
d f ]Zd0gS 0dnmOf} ü&Sad om
awGUxrd I ]zó} aMumifjh zpfaom rSwo
f m;rIonm) (vQmtawGUaMumifjh zpfaom onm)
(Zd0SgoræóZmonm)? udk,ftMunf um,yom'ESifh tawGU azm|AÁm½HkwdkY
awGUxdraI Mumifjh zpfaom rSwo
f m;rI ]onm} (xdopd w
d f ]um,0dnmOf} ü&Sad om
awGUxrd I ]zó} aMumifjh zpfaomrSwo
f m;rIonm) (ud,
k t
f awGUaMumifjh zpfaom onm)
(um,oræóZmonm)? pdwEf iS hf "r®m½Hw
k Ykd awGUxdraI Mumifh jzpfaom rSwo
f m;rI
]onm} (Muo
H pd w
d f ]raem0dnmOf} ü&Sad om awGUxrd ]I zó} aMumifjh zpfaom rSwo
f m;rI
onm) (raemoræóZmonm)[k qdt
k yfaom tMuifonmonf vGeNf yD;jzpf\
(twDwm)? csKyfNyD;jzpf\ (ed½k'¨g)? uif;NyD;jzpf\ (0d*wm)? azmufjyefjcif;odkY
a&mufNyD;jzpf\

62
(0dy&dPwm)? csKyfjcif;odYk a&mufNy;D jzpf\ (tw¬*w
F m)? tvGecf sKyfjcif;odYk a&mufNy;D jzpf\
(tAÇw*¬ w
F m)? jzpfNyD;í uif;aysmufNyD;jzpf\ (OyÜZw
dÆ mG 0d*wm)? vGeNf yD;jzpf\(twDwm)?
vGeNf yD;aom twduf w&m;tpktzdYk jzifh a&wGut
f yf\ (twDwaH oeo*F[w
d m)/ þ
(qdck NhJ yD;aom rSwo
f m;rI onmtaygif;) udk jzpfNyD; rSwo
f m;rI ]twduo
f nm} [k
qdt
k yf\/
(2) tem*wfonm
xdk (onm 11-rsKd;wdYk ) wGif tb,fonmonf jzpfvwåUH rSwo
f m;rI
]tem*wfonm} rnfoenf;/rsufpdtMunf pu©Kyom'ESifh tqif; ½lyg½HkwdkY
awG U xd r I a Mumif h j zpf a om onm (rsuf p d t awG U aMumif h jzpf a omonm)
(pu©KoræóZmonm)?em;tMunf aomwyom'ESihf toHo'´g½Hw
k Ykd awGUxdraI Mumifh
jzpfaom onm (em;tawGUaMumifh jzpfaom onm) (aomworæóZmonm)?
ESmacgif;tMunf Cmeyom'ESifh teHY*E¨m½HkwdkY awGUxdrIaMumifhjzpfaom onm
(ESmacgif;tawGUaMumifh jzpfaom onm) (CmeoræóZmonm)? vQmtMunf
Zd 0 S g yom'ES i f h t&om&om½H k w d k Y awG U xd r I a Mumif h j zpf a om onm
(vQmtawG U aMumif h j zpf a om onm) (Zd 0 S g oræ ó Zmonm)? ud k , f t Munf
um,yom'ESihf tawGUazm|Aám½Hw
k Ykd awGUxdraI Mumifjh zpfaom onm (ud,
k t
f awGU
aMumif h jzpf a om onm) (um,oræ ó Zmonm)? pd w f E S i f h "r® m ½H k w d k Y
awGUxdrIaMumifhjzpfaomonm (raemoræóZmonm)[k qdktyfaom tMuif
onmonf rjzpfao; (tZmwm)? rxif&mS ;ao; (xif&mS ;r&Sad o;) (tblwm)?
aumif;pGm rjzpf&Sdao; (toÍÆmwm)? rjzpfao;(tedAáwåm)? topfrjzpfao;
(tebdeAd w
á må )? xif&mS ;rjzpfao; (tygwkbw
l m)? rjzpfay:ao;(tEkyEÜ mé )? aumif;pGm
rjzpfay:ao; (torkyEÜ mé )? ray:aygufao; (tEk|w
d m)? aumif;pGm ray:aygufao;
(tork|w
d m)? ra&mufvmao; (tem*wm)? ra&mufvmao;aom tem*wfw&m;
tpk tzdYk jzifh a&wGut
f yf\ (tem*wHaoe o*F[w
d m)/ þ(qdck NhJ yD;aom rSwo
f m;rI
onmtaygif;) udjk zpfvwåUH ]tem*wfonm} [k qdt
k yf\/

63
(3) ypöKyÜefonm
xdk (onm 11-rsKd;wdkY) wGif tb,fonmonf jzpfqJ rSwfom;rI
]ypöKyÜefonm} rnfoenf;/rsufpdtMunf pu©Kyom'ESifh tqif; ½lyg½Hk wUdk
awG U xd r I a Mumif h j zpf a om onm (rsuf p d t awG U aMumif h j zpf a om onm)
(pu© K oræ ó Zmonm)? em;tMunf aomwyom'ES i f h toH o '´ g ½k H w d k Y
awG U xd r I a Mumif h j zpf a om onm (em;tawG U aMumif h j zpf a om onm)
(aomworæ ó Zmonm)?ES m acgif ; tMunf Cmeyom'ES i f h teH Y *E¨ m ½H k w d k Y
awG U xd r I a Mumif h j zpf a om onm (ES m acgif ; tawG U aMumif h j zpf a om onm)
(Cmeoræ ó Zmonm)? vQmtMunf Zd 0 S g yom'ES i f h t&om&om½H k w d k Y
awG U xd r I a Mumif h j zpf a om onm (vQmtawG U aMumif h j zpf a om onm)
(Zd 0 S g oræ ó Zmonm)?ud k , f t Munf um,yom'ES i f h tawG U azm|Aá m ½H k w d k Y
awG U xd r I a Mumif h j zpf a om onm (ud k , f t awG U aMumif h j zpf a om onm)
(um,oræóZmonm)? pdwfESifh "r®m½HkwdkY awGUxdrIaMumifh jzpfaomonm
(raemoræóZmonm)[k qdt
k yfaom tMuifonmonf jzpfqjJ zpf\ (Zmwm)? xif&mS ;
jzpfqjJ zpf\ (blwm)? aumif;pGm jzpf&q
dS jJ zpf\ (oÍÆmwm)? jzpfqjJ zpf\ (edAw
á må )?
topfjzpfqjJ zpf\ (tbdeAd w
á må )? xif&mS ;jzpfqjJ zpf\ (ygwkbw
l m)? jzpfay:qJjzpf\
(OyÜEmé )? aumif;pGmjzpfay:qJjzpf\ (orkyEÜ mé )? ay:aygufqjJ zpf\ (O|dwm)? aumif;pGm
ay:aygufqjJ zpf\(ork|w
d m)? ,ck jzpfay:qJjzpf\ (ypöKyÜEmé )? ,ck jzpfay:qJjzpfaom
ypöKyÜew
f &m; tpktzdYk jzifah &wGut
f yf\ (ypöKyÜEaHé oe o*F[w
d m)/ þ (qdck NhJ yD;aom
onmtaygif;) udk jzpfqrJ w
S o
f m;rI]ypöKyÜeo
f nm} [k qdt
k yf\/
(4) tZÑwåonm
16/ xdk (onm 11-rsK;d wdYk ) wGif tb,fonmonf twGi;f oÅmefü jzpfaom
rSwo
f m;rI]tZÑwåonm} rnf oenf;/rsufpt
d Munf pu©Kyom'ESihf tqif;½lyg½Hw
k Ykd
awGUxrd aI Mumifjh zpfaom ]onm} (jrifopd w
d ]f pu©K0dnmOf} ü&Sad om awGUxrd I ]zó}
aMumifjh zpfaom ]onm}) (pu©KoræóZmonm)? em;tMunf aomwyom'ESihf
toHo'´g½Hw
k Ykd awGUxrd aI Mumifjh zpfaom onm (Mum;odpw
d f ]aomw0dnmOf} ü&Sad om

68

ocFg&u©E¨m (ocFg& 11-rsKd;)
20/ xdk (cE¨mig;yg;wdYk ) wGif tb,fonf jyKjyifp&D ifrt
I pk ]ocFg&u©Em¨ }
rnfoenf;/jzpfNy;D jyKjyifp&D ifrI ]twduo
f cFg&}? jzpfvwåYH jyKjyifp&D ifrI ]tem*wfocFg&}?
jzpfqJ jyKjyifp&D ifrI ]ypöKyÜeo
f cFg&}? twGi;f oÅmefü jzpfaom jyKjyifp&D ifrI ]tZÑwåocFg&}?
tyoÅmefüjzpfaomjyKjyif pD&ifrI ]A[d'¨ocFg&}? Murf;wrf;aom jyKjyifpD&ifrI
]MoVm&duocFg&}? El;nHhodrfarGUaomjyKjyifpD&ifrI ]okckrocFg&}? ,kwfnHhaom
jyKjyifpD&ifrI ][DeocFg&}? jrifhjrwfaom jyKjyifpD&ifrI]yPDwocFg&}? a0;aom
jyKjyifp&D ifrI ]'la&ocFg&}? eD;aom jyKjyifp&D ifrI ]oÅdauocFg&} wnf;[laom
tvH;k pHak om jyKjyifp&D ifrI ocFg&wdYk onf &Su
d ek \
f / xdk (tm;vH;k aom jyKjyifp&D ifrI
ocFg&11-rsKd;wdYk ) udk wpfaygif;wnf;jyKí ½H;k pkí tusOf;csHK;í jyaom þoabmudk
jyKjyifp&D ifrI tpk]ocFg&u©Em¨ } [k qdt
k yf\/
(1) twdufocFg&
21/ xdk (jyKjyifp&D ifrI ]ocFg&} 11-rsK;d wdYk ) wGif tb,f ocFg&wdYk onf
jzpfNyD;aom jyKjyifpD&ifrI ]twdufocFg&} wdkY rnfukefoenf;/rsufpdtMunf
pu© K yom'ES i f h tqif ; ½l y g½H k w d k Y awG U xd r I a Mumif h j zpf a om apwem
(rsufpdtawGUaMumifhjzpfaom apwem) (pu©KoræóZmapwem)1? em;tMunf
aomwyom'ES i f h toH o'´ g ½H k w d k Y awG U xd r I a Mumif h j zpf a om apwem
(em;tawGUaMumifjh zpfaom apwem) (aomw
oræ ó Zmapwem)? ES m acgif ; tMunf Cmeyom'ES i f h teH Y *E¨ m ½k H w d k Y
awGUxdrIaMumifhjzpfaomapwem (ESmacgif;tawGUaMumifhjzpfaom apwem)
(Cmeoræ ó Zmapwem)? vQmtMunf Z d 0 S g yom'ES i f h t&om&om½H k w d k Y
awG U xd r I a Mumif h j zpf a om apwem (vQmtawG U aMumif h jzpf a omapwem)
(Zd0SgoræóZmapwem)? udk,ftMunf um,yom'ESifh tawGUazm|Aám½HkwdkY
awGUxdrIaMumifh jzpfaom apwem (udk,ftawGUaMumifhjzpfaom apwem)
(um,oræóZmapwem)? pdwfESifh "r®m½HkwdkY awGUxdrIaMumifhjzpfaom apwem
(raemoræóZmapwem) [kqt
kd yfaom tMuif jyKjyifp&D ifrI ]ocFg&} wdYk onf
vGeNf yD;jzpfuek \
f (twDwm)? csKyfNyD; jzpfuek \
f (ed½'k g¨ )? uif;NyD; jzpfuek \
f (0d*wm)?
azmufjyefjcif;odYk a&mufNyD;jzpfuek \
f (0dy&dPwm)?

65

(um,oræóZmonm)? pdwfESifh "r®m½HkwdkY awGUxdrIaMumifhjzpfaom onm
(raemoræóZmonm)[k qdt
k yfaom tMuif onmonf wpfyg;aom owå0gç
wpfyg;aom yk*Kd¾ vfwYkd \ twGi;f oÅmefü jzpf\ (y&yk*v
¾ tZÑwå)H ? (wpfyg;aom
yk*Kd¾ vfwYkd \) ud,
k u
f pkd í
JG jzpf\ (ypöw)Hå ? (wpfyg;aom yk*Kd¾ vfwYkd \) ud,
k yf ikd Of pöm jzpf\
(ed,um)? (wpfyg;aom yk*Kd¾ vfwYkd \) toD;tjcm; yk*Kd¾ vfyikd f Opömjzpf\ (yg#dy*k v
¾ u
d m)?
cE¨mud,
k u
f kd pGu
J yfíjzpf\ (wPSm'd|w
d Ykd \ tm½Hjk zpf\) (Oyg'dEmé )/ þ (qdck NhJ yD;aom
onmtaygif;) udk tyoÅmefü jzpfaom rSwo
f m;rI]A[d'o
¨ nm} [k qdt
k yf\/
(6) (7) MoVm&duonmESifh okckronm
17/ xdk (onm 11-rsK;d wdYk ) wGif tb,fonmonf Murf;wrf;aom rSwo
f m;rI
]MoVm&duonm} ESihf El;nHo
h rd af rGUaom rSwo
f m;rI ]okcrk onm} rnfoenf;/(yÍö'gG &ü)
xdcu
kd jf cif;aMumifjh zpfaom onmonf Murf;wrf;aom rSwo
f m;rI ]MoVm&duonm}
rnf\? (raem'Gg&ü) xdcu
kd jf cif;aMumifjh zpfaom onmonf El;nHo
h rd af rGUaom rSwo
f m;rI
]okckronm} rnf\/tjypfESifhwuGjzpfí raumif;usKd;qif;&Judk ay;wwfaom
rSwo
f m;rI ]tukov
kd o
f nm} onfMurf;wrf;\? tjypfr&Srd í
l aumif;usKd;csrf;omudk
ay;wwfaom rSwo
f m;rI ]ukov
kd o
f nm} ESihf
ukov
kd f tukov
kd [
f k ra[mtyfaom rSwo
f m;rI ]tAsmuwonm} onfE;l nHh
odrfarGU\?(wpfenf;um;) ukodkvfonmESifh tukodkvfonmonf Murf;wrf;\?
tAsmuwonmonf El;nHo
h rd af rGU\/'kua© 0'emESihf ,SOaf om onmonf Murf;wrf;\?
okca0'em t'ku©rokca0'emwdkYESifh,SOfaom onmonf El;nHhodrfarGU\?
(wpfenf;um;) okca0'emç 'kua© 0'emwdYk EiS hf ,SOaf omonmonf Murf;wrf;\?
t'kur© okca0'emESihf ,SOaf om onmonf El;nHo
h rd af rGU\/ormywf r0ifpm;ol\
onmonf Murf;wrf;\? ormywf 0ifpm;ol\ onmonf El;nHo
h rd af rGU\/(owå0gwYkd\
oÅmefü) ,dpk ;D jzpfymG ;aewwfí rl;,pfru
kd rf aJ pwwfonfh ]tmo0} \(wPSmç'd|çd
arm[wd k Y \) tm½H k j zpf a om onmonf Murf ; wrf ; \? tmo0\ tm½H k
r[kwaf omonmonf El;nHo
h rd af rGU\/wpfenf;um;? xdx
k o
kd nmudk axmufqí
axmufqí (onmwpfcEk iS hf wpfcu
k kd EIid ;f &Snhf íEIid ;f &Sní
hf ) Murf;wrf;aom rSwo
f m;rI
]MoVm&duonm} ESihf El;nHo
h rd af rGUaom rSwo
f m;rI]okcrk onm} udk rSwt
f yf\/

66

(8) (9) [DeonmESifh yPDwonm
18/ xdk (onm 11-rsK;d wdYk ) wGif tb,fonmonf ,kwn
f ahH om rSwo
f m;rI
][Deonm} ESijhf rifjh rwfaom rSwo
f m;rI ]yPDwonm} rnfoenf;/tjypfEiS w
hf uGjzpfí
raumif;usK;d qif;&Jukd ay;wwfaom ]tukov
kd o
f nm} onf ,kwn
f \
hH ? tjypf
r&Srd í
l aumif;usK;d csr;f omudk ay;wwfaom ]ukov
kd o
f nm} ESihf ukov
kd f tukov
kd f
tjzpfjzifh ra[mtyfaom ]tAsmuwonm} onf jrifjh rwf\? (wpfenf;um;)
ukov
kd o
f nmESit
hf ukov
kd o
f nmonf ,kwn
f \
hH ? tAsmuwonmonf jrifjh rwf\/
'kua© 0'emESihf ,SOaf om onmonf ,kwn
f \
hH ? okca0'em t'kur© okca0'emwdYk EiS f
,SOaf omonmonf jrifjh rwf\? (wpfenf;um;) okca0'emç 'kua© 0'emwdYk EiS hf ,SOaf om
onmonf ,kwn
f \
hH ? t'kur© okca0'emESihf ,SOaf om onmonf jrifjh rwf\/
ormywf r0ifpm;ol\ onmonf ,kwn
f \
hH ? ormywf0ifpm;ol\ onmonf
jrifjh rwf\/ tmo0\ tm½Hjk zpfaom onmonf ,kwn
f \
hH ? tmo0\ tm½Hk
r[kwfaom onmonfjrifhjrwf\/wpfenf;um; xdkxdkonmudk axmufqí
axmufqí (onmwpfcEk iS hf wpfcu
k kd EIid ;f &Snhf íEIid ;f &Sní
hf ) ,kwn
f ahH om rSwo
f m;rI
][Deonm} ESihf jrifjh rwfaom rSwo
f m;rI ]yPDwonm} udrk w
S t
f yf\/
(10) 'la&onm
19/ xdk (onm 11-rsK;d wdYk ) wGif tb,fonmonf a0;aom rSwo
f m;rI
]'la&onm} rnfoenf;/tukov
kd o
f nmonf ukov
kd o
f nmESihf tAsmuwonmwdYk rS
a0;\? ukodkvfonmESifhtAsmuwonmwdkYonf tukodkvfonmrS a0;ukef\/
ukov
kd o
f nmonf tukov
kd o
f nmESihf tAsmuwonmwdYk rS a0;\? tukov
kd o
f nmESihf
tAsmuwonmwd k Y onf uk o d k v f o nmrS a0;uk e f \ /tAsmuwonmonf
ukov
kd o
f nmESihf tukov
kd o
f nmwdYk rS a0;\/ ukov
kd o
f nmESit
hf ukov
kd o
f nmwdYk onf
tAsmuwonmrS a0;ukef\/'ku©a0'emESifh ,SOfaom onmonf okca0'em
t'kur© okca0'emwdYk EiS hf ,SOaf omonmwdYk rS a0;\? okca0'em t'kur© okca0'
emwdkYESifh ,SOfaom onmwdkYonf 'ku©a0'emESifh,SOfaomonmrS a0;ukef\/
okca0'emESi,
hf OS af om onmonf 'kua© 0'em t'kur© okca0'emwdYk EiS hf ,SOaf om
onmwdYk rS a0;\?

67
'k u © a 0'em t'k u © r ok c a0'emwd k Y ES i f h ,S O f a om onmwd k Y onf
okca0'emESi,
hf OS af omonmrS a0;uke\
f /t'kur© okca0'emESi,
hf OS af om onmonf
okca0'em 'kua© 0'emwdYk EiS hf ,SOaf om onmrS a0;\? okca0'em 'kua© 0'emwdYk EiS hf
,SOaf om onmwdYk onf t'kur© okca0'emESihf ,SOaf omonmrS a0;uke\
f /ormywf
r0ifpm;ol\ onmonf ormywf 0ifpm;ol\ onmrS a0;\? ormywf0ifpm;ol\
onmonf ormywf r0ifpm;ol\ onmrS a0;\/tmo0\ (wPSmç 'd|dç
arm[wdYk \) tm½Hjk zpfaom onmonf tmo0\ tm½Hk r[kwaf om onmrS a0;\?
tmo0\ tm½Hk r[kwaf om onmonf tmo0\ tm½Hjk zpfaomonmrSa0;\/ þ
(qdck NhJ yD;aom onm taygif;) udk a0;aom rSwo
f m;rI ]'la&onm} [kqt
kd yf\/
(11) oÅdauonm
xd(k onm11rsKd;wdYk )wGit
f b,fonmonfe;D aomrSwo
f m;rI]oÅdauonm}
rnfoenf;/tukov
kd o
f nmonf tukov
kd o
f nmESihf eD;\? ukov
kd o
f nmonf
ukov
kd o
f nmESihf eD;\/tAsmuwonmonf tAsmuwonmESihf eD;\/'kua© 0'emESihf
,SOaf om onmonf'u
k a© 0'emESihf ,SOaf om onmESihf eD;\? okca0'emESihf ,SOaf om
onmonf okca0'emESihf ,SOaf om onmESihf eD;\? t'kur© okca0' emESihf
,SOaf omonmonf t'kur© okca0'emESihf ,SOaf om onmESihf eD;\/ ormywf
r0ifpm;ol\ onmonf ormywf r0ifpm;ol\ onmESihf eD;\? ormywf0ifpm;ol\
onmonf ormywf0ifpm;ol\ onmESihf eD;\/tmo0\ tm½Hjk zpfaom onmonf
tmo0\ tm½Hjk zpfaom onmESihf eD;\? tmo0 \tm½Hk r[kwaf om onmonf
tmo0\ tm½Hk r[kwaf om onmESihf eD;\/ þ (qdck NhJ yD; aomonmtaygif;) udk
eD;aom rSwo
f m;rI ]oÅdauonm} [k qdt
k yf\/wpfenf;um;? xdx
k o
kd nmudk
axmufqí axmufqí (onmwpfcEk iS hf wpfcu
k kd EIid ;f &Sní
hf EIid ;f &Sní
hf ) a0;aom
onm ]'la&onm} ESihf eD;aom onm ]oÅdauonm} udk rSwt
f yf\/

72
yk*Kd¾ vfwYkd \ twGi;f oÅmefü jzpfuek \
f (y&yk*v
¾ tZÑwå)H ? (wpfyg;aom yk*Kd¾ vfwYkd \)
ud,
k u
f kd pGí
J jzpfuek \
f (ypöw)Hå ?(wpfyg;aom yk*Kd¾ vfwYkd \) ud,
k yf ikd Of pöm jzpfuek \
f
(ed,um)? (wpfyg;aom yk*Kd¾ vfwYkd\)toD;tjcm; yk*Kd¾ vfyikd Of pöm jzpfuek \
f (yg#yd *k v
¾ u
d m)?
cE¨mud,
k u
f kd pGu
J yfí jzpfuek \
f (wPSm'd|w
d Ykd \ tm½Hk jzpfuek \
f ) (Oyg'dEmé )/ þ
(qdck NhJ yD;aom jyKjyifp&D ifrI ]ocFg&} ) wdYk ukd tyoÅmefüjzpfaom jyKjyifp&D ifrI
]A[d'o
¨ cFg&} wdYk [k qdt
k yfuek \
f /
(6) (7) MoVm&duocFg&ESifh okckrocFg&
23/ xdk (ocFg& 11-rsK;d wdYk ) wGif tb,focFg&wdYk 1onf Murf;wrf;aom
jyKjyifp&D ifr]I MoVm&duocFg&}ESihf El;nHo
h rd af rGUaom jyKjyifp&D ifrI ]okcrk ocFg&} wdYk
rnfuek o
f enf;/tjypfEiS w
hf uGjzpfí raumif;usK;d qif;&Jukd ay;wwfaom jyKjyifp&D ifrI
]tukov
kd o
f cFg&} wdYk onf Murf;wrf;uke\
f ? tjypfr&Srd í
l aumif;usKd;csrf;omudk
ay;wwfaom jyKjyifpD&ifrI ]ukodkvfocFg&} ESifh ukodkvf tukodkvftjzpfjzifh
ra[mtyfaom ]tAsmuwocFg&} wdYk onf El;nHo
h rd af rGUuke\
f ? (wpfenf;um;)
ukov
kd o
f cFg&ESihf tukov
kd o
f cFg&wdYk onf Murf;wrf;uke\
f ? tAsmuwocFg&wdYk onf
El;nHo
h rd af rGUuek \
f /'kua© 0'emESi,
hf OS af om ocFg&wdYk onf Murf;wrf;uke\
f ? okca0'em
t'kur© okca0'emwdYk EiS hf ,SOaf om ocFg&wdYk onf El;nHo
h rd af rGUuek \
f / (wpfenf;um;)
ok c a0'emç 'k u © a 0'emwd k Y ES i f h , S O f a om ocF g &wd k Y onf Murf ; wrf ; uk e f \ ?
t'ku©rokca0'emESifh ,SOfaom ocFg&wdkYonf El;nHhodrfarGUukef\/ormywf
r0ifpm;ol\ ocFg&wdYk onf Murf;wrf;uke\
f ? ormywf 0ifpm;ol\ ocFg&wdYk onf
El ; nH h o d r f a rG U uk e f \ /(owå 0 gwd k Y \ oÅmef ü ) ,d k p D ; jzpf y G m ;aewwf í
rl;,pfru
kd rf aJ pwwfonfh ]tmo0} \(wPSmç 'd|çd arm[wdYk \) tm½Hjk zpfaom
ocFg&wdkYonf Murf;wrf;ukef\? tmo0\ tm½Hkr[kwfaom ocFg&wdkYonf
El;nHhodrfarGUukef\/wpfenf;um;? xdkxdkocFg&wdkYudk axmufqí axmufqí
(ocFg&wpfcEk iS hf wpfcu
k Ekd idI ;f &Snahf xmufqjcif;tm;jzif)h Murf;wrf;aom jyKjyifp&D ifrI
]MoVm&duocFg&} ESihf El;nHo
h rd af rGUaom jyKjyifp&D ifrI ]okcrk ocFg&} wdYk ukd rSwt
f yfuek \
f /

69
csKyfjcif;odkY a&mufNyD; jzpfukef\ (tw¬*Fwm)? tvGefcsKyfjcif;odkY
a&mufNyD;jzpfuek \
f (tAÇw*¬ w
F m)?jzpfNyD;í uif;aysmufNyD; jzpfuek \
f (OyÜZw
dÆ mG 0d*wm)?
vGeNf yD;jzpfuek \
f (twDwm)? vGeNf yD;aomtwduw
f &m; tpktzdYk jzifh a&wGut
f yfuek \
f
(twDwaH oe o*F[w
d m)/ þ(qdck NhJ yD;aomocFg&)wdYk ukd jzpfNyD;aom jyKjyifp&D ifrI
]twduo
f cFg&} wdYk [k qdt
k yfuek \
f /
(2) tem*wfocFg&
xdk (ocFg& 11-rsK;d wdYk ) wGif tb,f ocFg&wdYk onf jzpfvwåUH aom jyKjyifp&D ifrI
]tem*wfocFg&} wdYk rnfuek o
f enf;/rsufpt
d Munf pu©Kyom'ESihf tqif; ½lyg½Hw
k Ykd
awG U xd r I a Mumif h j zpf a om apwem (rsuf p d t awG U aMumif h j zpf a om apwem)
(pu© K oræ ó Zmapwem)? em;tMunf aomwyom'ES i f h toH o'´ g ½H k w d k Y
awG U xd r I a Mumif h j zpf a om apwem (em;tawG U aMumif h j zpf a om apwem)
(aomworæóZmapwem)? ESmacgif;tMunf Cmeyom'ESifh teHY*E¨m½HkwdkY
awGUxdrIaMumifhjzpfaomapwem (ESmacgif;tawGUaMumifhjzpfaom apwem)
(Cmeoræ ó Zmapwem)? vQmtMunf Z d 0 S g yom'ES i f h t&om&om½H k w d k Y
awG U xd r I a Mumif h j zpf a om apwem (vQmtawG U aMumif h j zpf a omapwem)
(Zd0gS oræóZmapwem)? ud,
k t
f Munf um,yom'ESihf tawGUazm|Aám½Hw
k Ykd awGUxdrI
aMumif h j zpf a om apwem (ud k , f t awG U aMumif h j zpf a om apwem)
(um,oræóZmapwem)?pdwfESifh "r®m½HkwdkY awGUxdrIaMumifhjzpfaom apwem
(raemoræóZmapwem) [k qdt
k yfaomtMuif jyKjyifp&D ifrI ]ocFg&} wdYk onf
rjzpfukefao; (tZmwm)? rxif&Sm;ukefao; (tblwm)?aumif;pGm rjzpf&Sdao;
(toÍÆmwm)? rjzpfuek af o; (tedAw
á må )? topf rjzpfuek af o;(tebdeAd w
á må )? xif&mS ;
rjzpfuek af o; (tygwb
k w
l m)? rjzpfay:ukeaf o; (tEkyEÜ mé )? aumif;pGmrjzpfay:ukeaf o;
(torkyÜEém)? ray:aygufukefao; (tEk|dwm)? aumif;pGm ray:aygufukefao;
(tork|dwm)? ra&mufvmukefao; (tem*wm)? ra&mufvmukefao;aom
tem*wfw&m;tpktzdYk jzifh a&wGut
f yf\ (tem*wHaoe o*F[w
d m)/ þ (qdck NhJ y;D aom
jyKjyifp&D ifrI ]ocFg&} )wdYk ukd jzpfvwåUH aom jyKjyif pD&ifrI ]tem*wfocFg&} [k
qdt
k yfuek \
f /

70
(3) ypöKyÜefocFg&
xdk (ocFg& 11-rsK;d wdYk ) wGif tb,focFg&wdYk onf jzpfqjJ zpfaom jyKjyifp&D ifrI
]ypöKyÜefocFg&}wdkY rnfukefoenf;/rsufpdtMunf pu©Kyom'ESifh tqif;½lyg½HkwdkY
awG U xd r I a Mumif h j zpf a om apwem (rsuf p d t awG U aMumif h j zpf a om apwem)
(pu© K oræ ó Zmapwem)? em;tMunf aomwyom'ES i f h toH o '´ g ½H k w d k Y
awGUxdraI Mumifjh zpfaom apwem (em;tawGUaMumifjh zpfaom apwem) (aomw
oræ ó Zmapwem)? ES m acgif ; tMunf Cmeyom'ES i f h teH Y *E¨ m ½H k w d k Y
awGUxdrIaMumifhjzpfaomapwem (ESmacgif;tawGUaMumifhjzpfaom apwem)
(Cmeoræ ó Zmapwem)? vQmtMunf Zd 0 S g yom'ES i f h t&om&om½H k w d k Y
awG U xd r I a Mumih j f z pf a om apwem (vQmtawG U aMumif h j zpf a omapwem)
(Zd0gS oræóZmapwem)? ud,
k t
f Munf um,yom'ESihf tawGUazm|Aám½Hw
k Ykd awGUxdrI
aMumifjh zpfaom apwem (ud,
k t
f awGUaMumifjh zpfaom apwem) (um,oræóZm
apwem)?pd w f E S i f h "r® m ½H k w d k Y awG U xd r I a Mumif h j zpf a om apwem
(raemoræóZmapwem)[k qdktyfaomtMuif jyKjyifpD&ifrI ]ocFg&} wdkYonf
jzpfqjJ zpfuek \
f (Zmwm)? xif&mS ;jzpfqJ jzpfuek \
f (blwm)?aumif;pGm jzpf&q
dS J jzpfuek \
f
(oÍÆmwm)? jzpfqjJ zpfuek \
f (edAw
á må )? topfjzpfqJ jzpfuek \
f (tbdeAd w
á må )? xif&mS ;
jzpfqjJ zpfuek \
f (ygwkbw
l m)? jzpfay:qJ jzpfuek \
f (OyÜEmé )? aumif;pGmjzpfay:qJ
jzpfuek \
f (orkyEÜ mé )? ay:ayguq
f J jzpfuek \
f (O|dwm)? aumif;pGm ay:ayguq
f jJ zpfuek \
f
(ork|w
d m)? ,ck jzpfay:qJ jzpfuek \
f (ypöKyÜEmé )? ,ck jzpfay:qJ jzpfaom ypöKyÜef
w&m;tpktzdYk jzifh a&wGut
f yfuek \
f (ypöKyÜEaHé oe o*F[w
d m)/ þ (qdck NhJ yD;aom
jyKjyifpD&ifrI]ocFg&}) wdkYudk jzpfqJjzpfaom jyKjyifpD&ifrI ]ypöKyÜefocFg&} wdkY[k
qdt
k yfuek \
f /
(4) tZÑwåocFg&
22/ xdk (ocFg& 11-rsK;d wdYk ) wGif tb,focFg&wdYk onf twGi;f oÅmefüjzpfaom
jyKjyifpD&ifrI]tZÑwåocFg&} wdkY rnfukefoenf;/rsufpdtMunf pu©Kyom'ESifh
tqif;½lyg½w
kH Ykd awGUxrd aI Mumifjh zpfaom apwem (rsupf t
d awGUaMumifjh zpfaom apwem)
(pu©KoræóZmapwem)? em;tMunf aomwyom'ESihf toHo'´g½Hw
k Ykd

71
awGUxdrIaMumifhjzpfaom apwem (em;tawGUaMumifhjzpfaom apwem)
(aomworæóZmapwem)? ESmacgif;tMunf Cmeyom'ESifh teHY*E¨m½HkwdkY
awG U xd r I a Mumif h j zpf a omapwem (ES m acgif ; tawG U aMumif h j zpf a om apwem)
(Cmeoræ ó Zmapwem)? vQmtMunf Zd 0 S g yom'ES i f h t&om&om½H k w d k Y
awG U xd r I a Mumih j f z pf a om apwem (vQmtawG U aMumif h j zpf a omapwem)
(Zd0gS oræóZmapwem)? ud,
k t
f Munf um,yom'ESihf tawGUazm|Aám½Hw
k Ykd awGUxdrI
aMumifh jzpfaom apwem (ud,
k t
f awGUaMumifjh zpfaom apwem) (um,oræóZm
apwem)?pdwEf iS hf "r®m½Hw
k Ykd awGUxrd aI Mumifjh zpfaom apwem (raemoræóZmapwem)
[kqt
kd yfaomtMuif jyKjyif pD&ifrI ]ocFg&} wdYk onf xdx
k o
kd wå0gwYkd \ twGi;f oÅmefü
jzpfuek \
f (tZÑwå)H ?ud,
k u
f pkd í
JG jzpfuek \
f (ypöw)Hå ? rdru
d ,
kd yf ikd Of pöm jzpfuek \
f (ed,um)?
toD;tjcm; yk*Kd¾ vfyikd Of pömjzpfuek \
f (yg#dy*k v
¾ u
d m)? cE¨mud,
k u
f kd pGu
J yfí jzpfuek \
f
(wPSm'd|w
d Ykd \ tm½Hk jzpfuek \
f )(Oyg'dEmé )/ þ(qdck NhJ yD;aom jyKjyifp&D ifrI ]ocFg&} )
wdYk ukd twGi;f oÅmefü jzpfaom jyKjyifp&D ifr]I tZÑwåocFg&} wdYk [k qdt
k yfuek \
f /
(5) A[d'¨ocFg&
xdk (ocFg& 11-rsK;d wdYk ) wGif tb,focFg&wdYk onf tyoÅmefü jzpfaom
jyKjyifp&D ifr]I A[d'o
¨ cFg&} wdYk rnfuek o
f enf;/rsufpt
d Munf pu©Kyom'ESihf tqif;
½lyg½Hw
k Ykd awGUxdraI Mumifjh zpfaom apwem (rsufpt
d awGUaMumifjh zpfaom apwem)
(pu© K oræ ó Zmapwem)? em;tMunf aomwyom'ES i f h toH o'´ g ½H k w d k Y
awG U xd r I a Mumif h j zpf a om apwem (em;tawG U aMumif h j zpf a om apwem)
(aomworæóZmapwem)? ESmacgif;tMunf Cmeyom'ESifh teHY*E¨m½HkwdkY
awG U xd r I a Mumif h j zpf a omapwem (ES m acgif ; tawG U aMumif h j zpf a om apwem)
(Cmeoræ ó Zmapwem)? vQmtMunf Zd 0 S g yom'ES i f h t&om &om½H k w d k Y
awG U xd r I a Mumif h j zpf a om apwem (vQmtawG U aMumif h j zpf a omapwem)
(Zd0gS oræóZmapwem)? ud,
k t
f Munf um,yom'ESihf tawGUazm|Aám½Hw
k Ykd awGUxdrI
aMumifh jzpfaom apwem (ud,
k t
f awGUaMumifjh zpfaom apwem) (um,oræóZm
apwem)?pdwEf iS hf "r®m½Hw
k Ykd awGUxrd aI Mumifjh zpfaom apwem (raemoræóZmapwem)
[k qdt
k yfaomtMuif jyKjyif pD&ifrI ]ocFg&} wdYk onf wpfyg;aom owå0gç wpfyg;aom

76
rjzpfao; (tedAw
á )Hå ? topfrjzpfao; (tebdeAd w
á )Hå ? xif&mS ;rjzpfao;(tygwkbw
l )H ?
rjzpfay:ao; (tEkyEÜ )Hé ? aumif;pGm rjzpfay:ao; (torkyEÜ )Hé ? ray:ayguaf o;(tEk|w
d )H ?
aumif;pGm ray:aygufao; (tork|w
d )H ? ra&mufvmao; (tem*wH)? ra&mufvm
ao;aom tem*wfw&m; tpktzdYk jzifh a&wGut
f yf\ (tem*wHaoe o*F[w
d m)/
þ (qdck NhJ yD;aom 0dnmPftaygif;) udk jzpfvwåUH aom odrf I ]tem*wf0n
d mPf} [k
qdt
k yf\/
(3) ypöKyÜef0dnmPf
xdk (0dnmPf 11-rsK;d wdYk ) wGif tb,f0n
d mPfonf jzpfqjJ zpfaom odrI
]ypöKyÜe0f n
d mPf} rnfoenf;/pu©K0dnmPf? aomw0dnmPf? Cme0dnmPf? Zd0gS 0n
d mPf?
um,0dnmPf? raem0dnmPf[q
k t
kd yfaom tMuif 0dnmPfonf jzpfqjJ zpf\ (ZmwH)?
xif&mS ;jzpfqjJ zpf\ (blw)H ? aumif;pGmjzpf&q
dS jJ zpf\ (oÍÆmwH)? jzpfqjJ zpf\ (edAw
á )Hå ?
topfjzpfqjJ zpf\ (tbdeAd w
á )Hå ? xif&mS ;jzpfqjJ zpf\ (ygwkbw
l )H ? jzpfay:qJjzpf\
(OyÜE)Hé ? aumif;pGm jzpfay:qJjzpf\ (orkyEÜ )Hé ? ay:aygufqjJ zpf\ (O|dw)H ? aumif;pGm
ay:aygufqjJ zpf\ (ork|w
d )H ? ,ckjzpfay:qJjzpf\ (ypöKyÜE)Hé ? ,ckjzpfay:qJ jzpfaom
ypöKyÜew
f &m; tpktzdYk jzifh a&wGut
f yf\ (ypöKyÜEaHé oeo*F[w
d )H / þ (qdck NhJ yD;aom
0dnmPftaygif;) udk jzpfqjJ zpfaom odrI ]ypöKyÜe0f n
d mPf} [k qdt
k yf\/
(4) tZÑwå0dnmPf
28/ xdk (0dnmPf 11-rsK;d wdYk ) wGif tb,f0n
d mPfonf twGi;f oÅmefü
jzpfaom odrI]tZÑwå0dnmPf} rnfoenf;/pu©K0dnmPf? aomw0dnmPf?
Cme0dnmPf? Zd0gS 0dnmPf? um,0dnmPf? raem0dnmPf[q
k t
kd yfaom tMuif
0dnmPfonf xdx
k o
kd wå0gwdYk \ twGi;f oÅmefü jzpf\ (tZÑwå)H ? ud,
k u
f pkd í
JG jzpf\
(ypöw)Hå ? rdru
d ,
kd yf ikd f Opömjzpf\ (ed,uH)? toDtjcm; yk*Kd¾ vfyikd Of pöm jzpf\(yg#yd *k v
¾ u
d )H ?
cE¨mud,
k u
f kd pGu
J yfí jzpf\ (wPSm'd|w
d Ykd \ tm½Hjk zpf\) (Oyg'dE)Hé / þ (qdck NhJ yD;aom
0dnmPftaygif;) udk twGi;f oÅmefü jzpfaomodrI ]tZÑwå0n
d mPf} [k qdt
k yf\/

73
(8) (9) [DeocFg&ESifh yPDwocFg&
24/ xd(k ocFg& 11-rsK;d wdYk ) wGif tb,focFg&wdYk onf ,kwn
f ahH om jyKjyifp&D ifrI
][DeocFg&}ESihf jrifjh rwfaom jyKjyifp&D ifrI ]yPDwocFg&} wdYk rnfuek o
f enf;/
tjypfEiS w
hf uGjzpfí raumif;usK;d qif;&Jukd ay;wwfaom ]tukov
kd o
f cFg&} wdYk onf
,kwfnHhukef\? tjypfr&Sdrlí aumif;usKd;csrf;omudk ay;wwfaom jyKjyifpD&ifrI
]ukodkvfocFg&} ESifhukodkvf tukodkvftjzpfjzifh ra[mtyfonfh jyKjyifpD&ifrI
]tAsmuwocFg&} wdYk onf jrifjh rwfuek \
f ? ukov
kd o
f cFg&ESihf tukov
kd o
f cFg&wdYk onf
,kwfnHhukef\? tAsmuwocFg&wdkYonfjrifhjrwfukef\/'ku©a0'emESifh ,SOfaom
ocFg&wdkYonf ,kwfnHhukef\? okca0'emç t'ku©rokca0'emwdkYESihf ,SOfaom
ocFg&wdYk onf jrifjh rwfuek \
f ? (wpfenf;um;) okca0'emç 'kua© 0'emwdYk EiS ,
hf OS af om
ocFg&wdYk onf ,kwn
f u
hH ek \
f ? t'kur© okca0'emESihf ,SOaf om ocFg&wdYk onf jrifjh rwf
uke\
f ?ormywf r0ifpm;ol\ ocFg&wdYk onf ,kwn
f u
hH ek \
f ? ormywf0ifpm;ol\
ocFg&wdYk onfjrifjh rwfuek \
f /tmo0\ (wPSmç 'd|çd arm[wdYk \) tm½Hjk zpfaom
ocFg&wdYk onf ,kwn
f hH uke\
f ?tmo0\ tm½Hk r[kwaf om ocFg&wdYk onf jrifjh rwfuek \
f ?
wpfenf;um;? xdx
k o
kd cFg&wdYk ukd axmufqí axmufqí (ocFg&wpfcEk iS hf wpfcu
k kd
EIdif;&Snfhaxmufqjcif;tm;jzifh) ,kwfnHhaom ][DeocFg&} ESifh jrifhjrwfaom
]yPDwocFg&} wdYk urkd w
S t
f yfuek \
f /

(10) 'la&ocFg&
25/ xdk (ocFg& 11-rsKd;wdkY) wGif tb,focFg&wdkYonf a0;aom
todcufaomjyKjyifp&D ifr]I 'la&ocFg&}wdYk rnfuek o
f enf;/tukov
kd o
f cFg&wdYk onf
uk o d k v f o cF g &ES i f h tAsmuwocF g &wd k Y rS a0;uk e f \ ? uk o d k v f o cF g &ES i f h
tAsmuwocFg&wdkYonf tukodkvfocFg&wdkYrS a0;ukef\/ukodkvfocFg&wdkYonf
tuk o d k v f o cF g &ES i f h tAsmuwocF g &wd k Y rS a0;uk e f \ ? tuk o d k v f o cF g &ES i f h
tAsmuwocFg&wdkYonf ukodkvfocFg&rS a0;ukef\/tAsmuwocFg&wdkYonf
uk o d k v f o cF g &ES i f h tuk o d k v f o cF g &wd k Y rS a0;uk e f \ / uk o d k v f o cF g &ES i h f
tukodkvfocFg&wdkYonf tAsmuwocFg&rS a0;ukef\/'ku©a0'emESifh,SOfaom
ocFg&wdYk onf okca0'em t'kur© okca0'emwdYk EiS hf ,SOaf omocFg&wdYk rS

74
a0;uke\
f ?okca0'em t'kur© okca0'emwdYk EiS hf ,SOaf om ocFg&wdYk onf 'kua© 0'em
ESihf ,SOaf om ocFg&wdYk rS a0;uke\
f /okca0'emESihf ,SOaf om ocFg&wdYk onf 'kua© 0'em
t'k u © r ok c a0'emwd k Y ES i f h ,S O f a omocF g &wd k Y rS a0;uk e f \ /'k u © a 0'em
t'kur© okca0'emwdYk EiS hf ,SOaf om ocFg&wdYk onf okca0'emESihf ,SOaf om ocFg&wdYk rS
a0;uke\
f /t'kur© okca0'emESihf ,SOaf om ocFg&wdYk onf okca0'em 'kua© 0'emwdYk EiS hf
,SOaf omocFg&wdYk rS a0;uke\
f ? okca0'em 'kua© 0'emwdYk EiS hf ,SOaf om ocFg&wdYk onf
t'ku©rokca0'emESifh ,SOfaom ocFg&wdkYrS a0;ukef\/ormywf r0ifpm;ol\
ocFg&wdYk onf ormywf 0ifpm;ol\ ocFg&wdYk rS a0;uke\
f ?ormywf0ifpm;ol\
ocFg&wdYk onf ormywf r0ifpm;ol\ ocFg&wdYk rS a0;uke\
f /tmo0\ (wPSmç'd|çd
arm[wdYk \) tm½Hjk zpfaom ocFg&wdYk onf tmo0\ tm½Hrk [kwaf om ocFg&wdYk rS
a0;uke\
f ? tmo0\ tm½Hrk [kwaf om ocFg&wdYk onf tmo0\ tm½Hjk zpfaom
ocFg&wdYk rS a0;uke\
f / þ(qdck NhJ y;D aom ocFg&) wdYk ukd a0;aom jyKjyifp&D ifrI ]'la&ocFg&}
wdYk [kqt
kd yfuek \
f /
(11) oÅdauocFg&
xdk (ocFg& 11-rsK;d wdYk ) wGif tb,focFg&wdYk onf eD;aom jyKjyifp&D ifrI
]oÅdauocFg&} wdYk rnfuek o
f enf;/tukov
kd o
f cFg&wdYk onf tukov
kd o
f cFg&wdYk EiS hf
eD;uke\
f ? ukov
kd o
f cFg&wdYk onf ukov
kd o
f cFg&wdYk EiS hf eD;uke\
f / tAsmuwocFg&wdYk onf
tAsmuwocFg&wdYk EiS hf eD;uke\
f /'kua© 0'emESihf ,SOaf om ocFg&wdYk onf 'kua© 0'emESihf
,SOaf om ocFg&wdYk EiS hf eD;uke\
f ?okca0'emESihf ,SOaf om ocFg&wdYk onf okca0'emESihf
,SOaf om ocFg&wdYk EiS hf eD;uke\
f ? t'kur© okca0'emESihf ,SOaf om ocFg&wdYk onf
t'ku©rokca0'emESifh ,SOfaom ocFg&wdkYESifh eD;ukef\/ormywf r0ifpm;ol\
ocFg&wdYk onf ormywf r0ifpm;ol\ ocFg&wdYk EiS hf eD;uke\
f ?ormywf0ifpm;ol\
ocFg&wdYk onf ormywf 0ifpm;ol\ ocFg&wdYk EiS hf eD;uke\
f /tmo0\ (wPSmç 'd|çd
arm[wdYk \) tm½Hjk zpfaom ocFg&wdYk onf tmo0\ tm½Hjk zpfaom ocFg&wdYk EiS hf
eD;uke\
f ? tmo0\ tm½Hrk [kwaf om ocFg&wdYk onf tmo0\ tm½Hrk [kwaf om
ocFg&wdkYESifh eD;ukef\/ þ(qdkcJhNyD;aomocFg&) wdkYudk eD;aom jyKjyifpD&ifrI
]oÅdauocFg&} wdYk [k qdt
k yfuek \
f /wpfenf;um; xdx
k o
kd cFg&wdYk ukd axmufqí
axmufqí (ocFg&wpfcEk iS hf wpfcu
k kd EIid ;f &Snahf xmufqjcif;tm;jzif)h a0;aom
jyKjyifp&D ifrI ]'la&ocFg&} ESihf eD;aom jyKjyifp&D ifr]I oÅdauocFg&} wdYk ukd rSwt
f yfuek \
f /

75

5 - 0dnmPu©E¨ (odrItpk)
0dnmPu©E¨m (0dnmPf 11-rsKd;)
26/ xdk (cE¨mig;yg;wdYk ) wGif tb,fonf odrt
I pk ]0dnmPu©Em¨ } rnfoenf;/
jzpfNyD;aom odrI ]twduf0dnmPf}? jzpfvwåHUaom odrI ]tem*wf0dnmPf}?
jzpfqjJ zpfaomodrI ]ypöKyÜe0f n
d mPf}? twGi;f oÅmefü jzpfaom odrI ]tZÑwå0n
d mPf}?
tyoÅmefü jzpfaom odr]I A[d'0¨ n
d mPf}? Murf;wrf;aom odrI ]MoVm&du0dnmPf}?
El;nHo
h rd af rGUaom odrI ]okcrk 0dnmPf}?,kwn
f ahH om odrI ][De0dnmPf}? jrifjh rwfaom
odrI ]yPDw0dnmPf}? a0;aom odrI ]'la&0dnmPf}? eD;aom odrI ]oÅdau0dnmPf}
wnf;[laom tvH;k pHak om 0dnmPfonf &S\
d / xd(k tm;vH;k aom odrI 0dnmPf 11rsKd;wdYk ) udk wpfaygif;wnf;jyKí ½H;k pkí tusOf;csHK;í jyaomþoabmudk odrt
I pk
]0dnmPu©Em¨ } [k qdt
k yf\/
(1) twduf0dnmPf
27/ xdk (0dnmPf 11-rsK;d wdYk ) wGif tb,f0n
d mPfonf jzpfNyD;aom odrI
]twdu0f n
d mPf}rnfoenf;/jrifopd w
d f ]pu©K0dnmPf}? Mum;odpw
d f ]aomw0dnmPf}?
eHopd w
d f ]Cme0dnmPf}? vsufopd w
d f ]Zd0gS 0dnmPf}? xdopd w
d f ]um,0dnmPf}?
MuHopd w
d f ]raem0dnmPf}[k qdt
k yfaom tMuif0n
d mPfonf vGeNf yD;jzpf\ (twDw)H ?
csKyfNy;D jzpf\ (ed½'k )H¨ ? uif;Ny;D jzpf\ (0d*wH)? azmufjyefjcif;odYk a&mufNy;D jzpf\ (0dy&dPwH)?
csKyfjcif;odYk a&mufNyD;jzpf\ (tw¬*w
F )H ? tvGecf sKyfjcif;odYk a&mufNyD;jzpf\ (tAÇw*¬ w
F )H ?
jzpfNyD;í uif;aysmufNyD;jzpf\ (OyÜZw
dÆ mG 0d*wH)? vGeNf yD;jzpf\(twDw)H ? vGeNf yD;aom
twduw
f &m; tpktzdYk jzifh a&wGut
f yf\ (twDwaH oe o*F[w
d )H / þ(qdck NhJ yD;aom
0dnmPftaygif;) udk jzpfNyD;aom odrI ]twdu0f n
d mPf} [k qdt
k yf\/
(2) tem*wf0dnmPf
xdk (0dnmPf 11-rsK;d wdYk ) wGif tb,f0n
d mPfonf jzpfvwåUH aom odrI
]tem*wf0dnmPf}rnfoenf;/pu©K0dnmPf? aomw0dnmPf? Cme0dnmPf?
Zd0Sg0dnmPf? um,0dnmPf? raem0dnmPf[kqdktyfaom tMuif 0dnmPfonf
rjzpfay:ao; (tZmwH)? rxif&mS ;ao; (tblw)H ? aumif;pGmrjzpf&adS o; (toÍÆmwH)?

80

77
yrmwlpGm þcE¨m
(y&rw¬o½lyab'eD)
azPyda@myrH &lyH ?a0'em ykAKá aVmyrm /
r&Dpu
d yl rm onm ocFg&m u'vlyrm /
rm,lyrmeH 0dnmPH '|AáH om&'ódem /

½ly-H blw½kyaf v;ck? pwk0o
D m? Oyg'g[k? t|m0Do? ½kypf rk sS vsuf?yg[pGiJ yk ?f
þud,
k yf yk o
f nf? azPyda@myrH-yx0Dxif;acsmif;?aysmif;tdtmayg? awaZmcsr;f yl?
vlvv
l iG Uf x? 0ga,mrSonf?ponfrsm;ajrmif? awmifrsS w&S?d BuD;bdwrl?oH;k ,lrjzpf?
tESprf &S?d tumwdom? ypfp&monf? yrma&jrSKyfEiS w
hf \
l /
½lyH þ½kyf a&jrSKyfoP²mef
tedpb
ö J rjrJtrSef
jzpfysufrpJ qif;&Jyyl ef
tewå rSwBf u{0uef/

a0'em? rsufpd tm½H?k em;tm½HEk iS ?hf tm½H&k om? cHpm;ygvnf;?t&mra&muf?
cgcgaysmufonfU? ajcmufyg;aom a0'emtpkonf?ykAáKaVmyrm-qif;&J csrf;om?
&HcgvspfvsL? qlvnf; ½kwf&uf?vsifpGmysufí? oHk;uGufoHk;&m?rxifvmonf?
yrma&yGuEf iS w
hf \
l /
a0'empuf a&yGuyf [
kH ef
tedpb
ö J rjrJtrSef
jzpfysufrpJ qif;&Jyyl ef
tewå rSwBf u{0uef/

(5) A[d'¨0dnmPf
xd(k 0dnmPf 11-rsKd;wdYk ) wGif tb,f0n
d mPfonf tyoÅmefüjzpfaom
odrI ]A[d'¨0dnmPf}rnfoenf;/pu©K0dnmPf? aomw0dnmPf? Cme0dnmPf?
Zd0Sg0dnmPf? um,0dnmPf? raem0dnmPf[kqdktyfaom tMuif 0dnmPfonf
wpfyg;aom owå0gç wpfyg;aom yk*Kd¾ vfwYkd \ twGi;f oÅmefüjzpf\ (y&yk*v
¾ tZÑwå)H ?
(wpfyg;aom yk*Kd¾ vfwYkd \) ud,
k u
f pkd í
JG jzpf\ (ypöw)Hå ? (wpfyg;aomyk*Kd¾ vfwYkd \)
ud,
k yf ikd Of pöm jzpf\ (ed,uH)? (wpfyg;aom yk*Kd¾ vfwYkd \) toD;tjcm; yk*Kd¾ vfyikd Of pömjzpf\
(yg#dy*k v
¾ u
d )H ? cE¨mud,
k u
f kd pGu
J yfí jzp\f (wPSm'd|w
d Ykd \ tm½Hjk zpf\) (Oyg'dE)Hé /
þ(qdck NhJ yD;aom 0dnmPftaygif;) udt
k yoÅmefü jzpfaom odrI ]A[d'0¨ n
d mPf} [k
qdt
k yf\/
(6) (7) MoVm&du0dnmPfESifh okckr0dnmP
29/ xdk (0dnmPf 11-rsK;d wdYk ) wGif tb,f0n
d mPf onf Murf;wrf;aom
odrI ]MoVm&du0dnmPf} ESihf El;nHh odraf rGUaom odrI ]okcrk 0dnmPf} rnfoenf;/
tjypfEiS w
hf uG jzpfí raumif;usKd;qif;&Jukd ay;wwfaom odrI ]tukov
kd 0f n
d mPf}
onfMurf;wrf;\? tjypfr&Sdrlí aumif;usKd;csrf;omudk ay;wwfaom odrI
]uk o d k v f 0 d n mPf } ES i f h u k o d k v f tuk o d k v f t jzpf j zif h ra[mtyf a om od r I
]tAsmuw0dnmPf} wdYk onf El;nHo
h rd af rGUuek \
f ? (wpfenf;um;) ukov
kd 0f n
d mPfEiS hf
tukov
kd 0f n
d mPfwYkd onf Murf;wrf;uke\
f ? tAsmuw0dnmPfonf El;nHo
h rd af rGU\/
'kua© 0'emESihf ,SOaf om 0dnmPfonf Murf;wrf;\? okca0'emç t'kur© okca0'em
wd k Y ES i f h , S O f a om 0d n mPf w d k Y onf El ; nH h o d r f a rG U uk e f \ ? (wpf e nf ; um;)
ok c a0'emç'k u © a 0'emwd k Y ES i f h , S O f a om 0d n mPf w d k Y onf Murf ; wrf ; uk e f \ ?
t'kur© okca0'emESihf ,SOaf om 0dnmPfonfE;l nHo
h rd af rGU\/ormywf r0ifpm;ol\
0dnmPfonf Murf;wrf;\? ormywf 0ifpm;ol\ 0dnmPfonfE;l nHo
h rd af rGU\/tmo0\
(wPSmç'd|çd arm[wdYk \) tm½Hk jzpfaom 0dnmPfonf Murf;wrf;\? tmo0\tm½Hk
r[kwaf om 0dnmPfonf El;nHo
h rd af rGU\/wpfenf;um; xdx
k 0kd n
d mPfukd axmufqí
axmufqí (0dnmPfwpfcEk iS hf wpfcu
k Ekd idI ;f &Snhf axmufqjcif;tm;jzif)h Murf;wrf;aom
odrI ]MoVm&du0dnmPf} ESihf El;nHo
h rd af rGUaomodrI ]okcrk 0dnmPf} udk rSwt
f yf\/

78
(8) (9) [De0dnmPfESifh yPDw0dnmPf
30/ xdk (0dnmPf 11-rsK;d wdYk ) wGif tb,f0n
d mPfonf ,kwn
f ahH om odrI
][De0dnmPf} ESijhf rifjh rwfaom odrI ]yPDw0dnmPf} rnfoenf;/tjypfEiS w
hf uGjzpfí
raumif;usKd;qif;&Jukd ay;wwfaom odrI ]tukov
kd 0f n
d mPf} onf,w
k n
f \
hH ?
tjypfr&Srd í
l aumif;usK;d csr;f omudk ay;wwfaom odrI ]ukov
kd 0f n
d mPf} ESihf ukov
kd f
tukov
kd t
f jzpfjzifh ra[mtyfaom odrI ]tAsmuw0dnmPf} wdYk onf jrifjh rwfuek \
f ?
(wpfenf;um;) ukodkvf0dnmPfESifh tukodkvf0dnmPfwdkYonf ,kwfnHhukef\?
tAsmuw0d n mPf o nf jrif h j rwf \ /'k u © a 0'emES i f h , S O f a om 0d n mPf o nf
,kwn
f \
hH ?okca0'em t'kur© okca0'emwdYk EiS ,
hf OS af om 0dnmPfwYkdonf jrifjh rwfuek \
f /
(wpfenf;um;) okca0'em 'kua© 0'emwdYk EiS hf ,SOaf om 0dnmPfwYkd onf ,kwn
f hH
uke\
f ? t'kur© okca0'emESi,
hf OS af om 0dnmPfonf jrifjh rwf\/ormywf r0ifpm;ol\
0dnmPfonf ,kwn
f \
hH ? ormywf 0ifpm;ol\ 0dnmPfonfjrifjh rwf\?tmo0\
(wPSm 'd|çd arm[wdYk \) tm½Hjk zpfaom 0dnmPfonf ,kwn
f \
hH ? tmo0\tm½Hk
r[kwaf om 0dnmPfonf jrifjh rwf\?wpfenf;um;? xdx
k 0kd n
d mPfukd axmufqí
axmufqí (0dnmPfwpfcEk iS hf wpfcu
k Ekd idI ;f &Snhf axmufqjcif;tm;jzif)h ,kwn
f ahH om
odrI ][De0dnmPf} ESihf jrifjh rwfaom odrI ]yPDw0dnmPf} udk rSwt
f yf\/
(10) 'la&0dnmPf
31/ xdk (0dnmPf 11-rsK;d wdYk ) wGif tb,f0n
d mPfonf a0;aom odrI
]'l a &0d n mPf } rnf o enf ; /tuk o d k v f 0 d n mPf o nf uk o d k v f 0 d n mPf E S i f h
tAsmuw0dnmPfwdkYrS a0;\? ukodkvf0dnmPfESifh tAsmuw0dnmPfwdkYonf
tuk o d k v f 0 d n mPf r S a0;uk e f \ /uk o d k v f 0 d n mPf o nf tuk o d k v f 0 d n mPf E S i f h
tAsmuw0dnmPfwYkd rS a0;\? tukov
kd 0f n
d mPfEiS hf tAsmuw0dnmPfwYkd onf
uk o d k v f 0 d n mPf r S a0;uk e f \ /tAsmuw0d n mPf o nf uk o d k v f 0 d n mPf E S i f h
tukodkvf0dnmPfwdkYrS a0;\/ ukodkvf0dnmPfESihf tukodkvf0dnmPfwdkYonf
tAsmuw0dnmPfrS a0;uke\
f /'kua© 0'emESi,
hf OS af om 0dnmPfonf okca0'emç
t'k u © r ok c a0'emwd k Y ES i f h ,S O f a om0d n mPf w d k Y rS a0;\? ok c a0'emç
t'kur© okca0'emwdYk EiS hf ,SOaf om 0dnmPfwYkd onf'u
k a© 0'emESi,
hf OS af om 0dnmPfrS

79
a0;uke\
f /okca0'emESi,
hf OS af om 0dnmPfonf 'kua© 0'emç t'kur© okca0'emwdYk EiS hf
,SOfaom0dnmPfwdkYrS a0;\? 'ku©a0'emç t'ku©rokca0'emwdkYESifh ,SOfaom
0dnmPfwYkd onf okca0'emESihf ,SOaf om 0dnmPfrS a0;uke\
f /t'kur© okca0'emESihf
,SOaf om 0dnmPfonf okca0'emç 'kua© 0'emwdYk EiS hf ,SOaf om0dnmPfwYkd rS a0;\?
okca0'em 'kua© 0'emwdYk EiS hf ,SOaf om 0dnmPfwYkdonf t'kur© okca0'emESihf ,SOaf om
0dnmPfrS a0;uke\
f /ormywf r0ifpm;ol\ 0dnmPfonf ormywf 0ifpm;ol\
0dnmPfrS a0;\? ormywf0ifpm;ol\ 0dnmPfonf ormywf r0ifpm;ol\ 0dnmPfrS
a0;\/tmo0\ (wPSmç'd|çd arm[wdYk \) tm½Hjk zpfaom 0dnmPfonf tmo0\
tm½Hrk [kwaf om 0dnmPfrS a0;\? tmo0\ tm½Hrk [kwaf om 0dnmPfonf tmo0\
tm½Hjk zpfaom 0dnmPfrS a0;\/ þ(qdck NhJ yD;aom 0dnmPftaygif;) udk a0;aom
odrI ]'la&0dnmPf}[k qdt
k yf\/
(11) oÅdau0dnmPf
xdk (0dnmPf 11-rsKd;wdkY) wGif tb,f0dnmPfonf eD;aom odrI
]oÅdau0dnmPf} rnfoenf;/tukov
kd 0f n
d mPfonf tukov
kd 0f n
d mPfEiS hf eD;\?
uk o d k v f 0 d n mPf o nf uk o d k v f 0 d n mPf E S i f h e D ; \/ tAsmuw0d n mPf o nf
tAsmuw0dnmPfEiS hf eD;\/okca0'emESihf ,SOaf om 0dnmPfonf okca0'emESihf
,SOaf om 0dnmPfEiS hf eD;\? 'kua© 0'emESihf ,SOaf om 0dnmPfonf 'kua© 0'emESihf
,SOfaom 0dnmPfESifh eD;\? t'ku©rokca0'emESifh ,SOfaom 0dnmPfonf
t'kur© okca0'emESihf ,SOaf om 0dnmPfEiS hf eD;\/ormywf r0ifpm;ol\ 0dnmPfonf
ormywf r0ifpm;ol\ 0dnmPfESifh eD;\? ormywf0ifpm;ol\ 0dnmPfonf
ormywf0ifpm;ol\ 0dnmPfESifh eD;\/tmo0\ (wPSmç 'd|dç arm[wdkY\)
tm½Hjk zpfaom 0dnmPfonf tmo0\ tm½Hk jzpfaom0dnmPfEiS hf eD;\? tmo0\
tm½Hrk [kwaf om 0dnmPfonf tmo0\ tm½Hk r[kwf aom0dnmPfEiS hf eD;\/ þ
(qdck NhJ yD;aom 0dnmPftaygif;) udk eD;aom odrI ]oÅdau0dnmPf} [kqt
kd yf\/
wpfenf;um;? xdx
k 0kd n
d mPfukd axmufqí axmufqí (0dnmPfwpfcEk iS hf wpfcu
k kd
EIid ;f &Snahf xmufqjcif;tm;jzif)h a0;aom odrI ]'la&0dnmPf} ESihf eD;aom odrI
]oÅdau0dnmPf} udrk w
S t
f yf\/
cE¨mwdYk ukd okweå ef nf;jzifh a0zefa[mMum;tyfaomokwEå ÅbmZeD,enf; NyD;\/

84

81

(2) jrifopd w
d f ]pu©K0dnmPf} jzpfaMumif; tqif; ]½lyg,we} (½lyg½H)k /
(3) Mum;odpw
d f ]aomw0dnmPf} jzpf&m em;tMunf ]aomwm,we}
(aomwyom'= aomw0w¬K = aomw'Gg&)/
(4) Mum;odpw
d f ]aomw0dnmPf} jzpfaMumif; toH ]o'´g,we} (o'´g½H)k /
(5) eHopd w
d f ]Cme0dnmPf} jzpf&m ESmacgif;tMunf ]Cmem,we}

onm-£w¬ d yk & d o ? owå Z D 0 g? xif r S w f y gvnf ; ? rS w f & mrjrJ ?
txifvaJG omonmtpkonf? r&Dpu
d yl rm-a&[kxifrw
S ?f BuKd ;yrf;vwfí? wrwfrm;rm;?
vdu
k af vjim;vnf;?awmom;orif? arm[du
k o
f iG o
f Ukd ? 0dnmOfZ0D ? owåqw
d n
f ?H yOöuu
H ?kd
t[H rr? xif r S m ;&atmif ? rsm;vl a bmif u d k ? ½k y f a qmif v S n f h y wf ?
tawG;uyfonf?wHvQyfEiS hf yrmwl\/
onmtrSwf wHvyS yf [
kH ef
tedpb
ö J rjrJtrSef

(Cmeyom' = Cme 0w¬K = Cme'Gg&)/

jzpfysufrpJ qif;&Jyyl ef

(6) eHopd w
d f ]Cme0dnmPf} jzpfaMumif; teHY ]*E¨m,we} (*E¨m½H)k /

tewå rSwBf u{0uef/

(7) vsuo
f pd w
d f ]Zd0gS 0dnmPf} jzpf&m vQmtMunf ]Zd0gS ,we}
(Zd0gS yom' = Zd0gS 0w¬K = Zd0gS 'Gg&)/
(8) vsuo
f pd w
d f ]Zd0gS 0dnmPf} jzpfaMumif; t&om ]&om,we} (&om½H)k /
(9) xdopd w
d f ]um,0dnmPf} jzpf&m ud,
k t
f Munf ]um,m,we}

ocF g &m-0d w uf 0d p m&?zórS o nf ? pía&wG u f ? ES p f rbuf o nf ?
ocFg&u©Em¨ taygi;f wdUk onf? u'vlyrm-tESpaf wGUE;kd ?tm;tifBudK;í? tusKd ;wavsmuf?
xufatmufwiG ;f jyif?&SmaomfvsiS v
f nf;? wyifv;kH om? ukeaf vygonf? tumvH;k vH;k ?
tESpo
f Ok ;f onfU? iSuaf ysmwH;k ESiyhf rmwluek \
f /
iSuaf ysmwlpmG ocFg&u©ef
tedpb
ö J rjrJtrSef

(um,yom' = um,0w¬K = um,'Gg&)/
jzpfysufrpJ qif;&Jyyl ef
(10) xdopd w
d f ]um,0dnmPf} jzpfaMumif; tawGU ]azm|Aám,we}
(azm|Aám½Hk)/
(11) odrpI w
d jf zpf&m ]rem,we} (pdwf 89-yg;)/
(12) odrpI w
d jf zpfaMumif; obm0 ] "r®m,we} ( "r®m½H)k wdYk wnf;/
tm,we 12-yg;udk 0dyóem ½IyHk
(1) rsupf o
d nf rjrJ ]tedp}ö ?qif;&J\ ]'ku}© ? twår[kwf (rdrt
d vdo
k Ykd rvdu
k )f
]tewå}? azmufjyefaom oabm&S\
d ]0dy&dPmr"r®}/
(2) tqif; ]½lyg½}kH wdYk onf rjrJuek f ]tedp}ö ?qif;&Juek \
f ]'ku}© ? twår[kwu
f ek f
(rdrt
d vdo
k Ykd rvdu
k u
f ek )f ]tewå}? azmufjyefaom oabm&Su
d ek \
f ]0dy&dPmr"r®}/

tewå rSwBf u{0uef/
0dnmPH-pu©K aomw? Cme Zd0mS ? um,mESv;kH ? vufuoH;k ü? rSt
D ;kH cdak e?
vludkarTonfh? ajcmufaxGaom0dnmPftpkonf?rm,lyrmeH-ausmuftkXfcJudk?
azmufvSJjyKjyif? a&Tpifjrom;? ywåjrm;ta,mif? [efaqmifjyKvkyftyfonfh?
rsufvn
S Uf ½kyEf iS yhf rmwl\/
rsufvn
S Uf tvm; odrmS ;0dnmPf
tedpb
ö J rjrJtrSef
jzpfysufrpJ qif;&Jyyl ef
tewå rSwBf u{0uef/
£wd-þodUk ?om&'ódaem-tESpu
f kd jrifoad om ynm&So
d nf?'|AáH -½SKtyf ½SKoifh
½SKxdu
k \
f /

82

83
tm,wecef;
(aus;Zl;½Sif v,fwq
D &mawmfb&k m;BuD;\ cE¨m tm,we "mwf opöm vuFmusrf;)

8/ axGaxGvmvm? rsm;wumwdYk ? wnf&mpk&m? oufa&muf&mud?k tm,we?
ac:qdMk u\/Ä Xmeç u&P? ponfteuf? trsm;xGu\
f /Ä pu©Kç aomwç Cmeç
Zd0gS ? um,ç raem?oabmw&m;? þ 6-yg;rl? ud,
k w
f iG ;f [lb?d tZÑwåu
d ? trnf&\/
Ä ½lyç o'´g? *E¨mç &o? azm|AáEiS ?hf "r®[o
l nf? þ6-rnfum;? Am[D&m,we?
trnf&\/Ä rerSmrl? 6-jzm0dnmOf? "r®wGifrl? tpOfygvpf?a½SUq,fhwpfrS?
useforQwnf;/ tm'dwå okw?f azmfjyxkwrf -l
]]pu©K bdua© 0 tm'dw?Hå aue tm'dw?Hå &m**¾ed m tm'dw?Hå a'go*¾ed m tm'dw?Hå
arm[*¾ d e m tm'd w å H ? Zmwd , m Z&m, r&aPeaomuy&d a '0 'k u ©
a'greókyg,mao[d tm'dwÅ
å d 0'grd?aomwHtm'dw?Hå CmeH tm'dw?Hå Zd0gS tm'dwmå ?
uma,mtm'dawåm? raem tm'dawåm? ½lyg tm'dwmå ? o'´g tm'dwmå ? *E¨mtm'dwmå ?
&om tm'dwmå ? azm|Aám tm'dwmå ? "r®m tm'dwmå ?aue tm'dwmå ? &m**¾ed m tm'dwmå ?
a'go*¾ed m tm'dwmå ?arm[*¾ed m tm'dwmå ? Zmwd,m Z&m, r&aPe aomu
y&da'0'ku© a'greókyg,mao[d tm'dwmå wd 0'grd}}/
ygVad wmfvpS ?f rD;q,fw
h pfu?dk q,fEh pS f tm,we?ajr§mufygG ;url? w℧Hk q,f?
ESpyf g;u,fom;? tus,f rD;aygif;?yGg;wkaH ½Smif;onf...axmif;axmif; awmufavmif
rpJwnf;/

Ä pu©m,we? aomwm,we? Cmem,we?Zd0gS ,we? um,m,we?
rem,we[lítZÑwdu
å m,we 6-yg;? owå0gwkYd \oÅmefüom&aumif;aomaMumifh
tZÑwåu
d ac: onf/
Ä ½lyg,we? o'´g,we? *E¨m,we? &om ,we?azm|Aám,we?
"r®m,we[lí Am[d&m,we 6-yg;/ tZÑwåu
d m,wewkYd rS tyjzpfaomMumifh
Am[d&ac:onf/
Ä pu©Kyom'½kyf ponfonf pu©m,we ponfrnf\/ ½lyu©Em¨ tus,rf mS
vm½Scd NhJ yD/
Ä 0dnmPu©Em¨ BuD;ukd rem,we qko
d nf/
Ä a0'emu©Em¨ ? onmu©Em¨ ? ocFg&u©Em¨ pkEiS hf tmayg"mwfwpfc?k bm0½kyf
2-ck? [', 0w¬K½kyw
f pfc?k ZD0w
d ½kyf wpfc?k tm[m&½kyw
f pfc?k tmumo"mwfwpfc?k
0dnwf½yk f 2-ck? 0dum&½kyf 3-ck? vu©P½ky4f -ck [laom okcrk ½kyf 16-ck? tocFw
r[medAmá efBuD;? þw&m;pkudk "r®m,we qko
d nf/
Ä &m*rD;? a'gorD;? arm[rD;? Zmwdr;D ? Z&mrD;? r&PrD;?aomurD;? y&da'0rD;?
'kur© ;D ? a'greórD;?Oyg,morD;? þum;-rD; 11-yg;wnf;/ avmuDtm,we 12yg;wkdYwGif wpfyg;wpfyg;rSm rD; 11-yg; 11-yg;pD awmufavmifvsuf½Sd\/
wpfyg;wpfyg;rSr;D 11-yg;pD xGuEf idk \
f / tm'dwo
å w
k f ygVdawmfBuD;twkid ;f rSwaf v/
tm,we0db*F

(pdwaf pwoduw
f Ykd jzpf&mjzpfaMumif; ]tm,we}wdYk ukd a0zefí a[mMum;tyfaom tm,we0dbif;)

okwÅ
å bmZeD,
Ä ]tm,we} qko
d nfum; vltrsm;wkYd oufa&muf&m avSqyd Bf uD;?
oabmFqyd Bf uD;? aps; ½kBH uD;?Zmwf½BHk uD;rsm;uJo
h Ydk wpfa,mufaom ol\uk,
d cf E¨mrSm
qk d i f & mqk d i f & m tm½k H w &m;? tm½k H [ l a om w&m;wk d Y \ wnf & m pk a 0;&m
oufa&muf&mjzpfaomteufudk qko
d nf/ xkt
d m,weo'´gonf wnf&m=Xmeteuf?
taMumif;=um&Pteuf ponfjzifh rsm;aom teuf½\
dS /

(okwåefenf;jzifha0zefí a[mMum;tyfaom ]okwåÅbmZeD,}enf;)

tm,we 12-yg;
pdwaf pwoduw
f Ykd jzpf&mjzpfaMumif; ]tm,we}wpfq,fUESpyf g;wdYk um;(1) jrifopd w
d f ]pu©K0dnmPf} jzpf&m rsupf t
d Munf ]pu©m,we}
(pu©Kyom' = pu©K0w¬K = pu©K'Gg&)/

88

85

(4) av[l a om trnf y nwf j zif h ac:a0:rS w f o m;tyf o nf h
axmufuefvyI &f mS ;rIoabm jzpfaom av "mwf ]0ga,m "mwf}/
(5) a&;jcpfír&tyf rawGUxdtyfaomoabm (½kyw
f pfcEk iS w
hf pfck ykid ;f jcm;rI
[if;vif; oabm) jzpfaom ]tmumo "mwf}/
(6) odro
I abm ]0dnmP "mwf} (pdw)f wdYk wnf;/
wpfenf; "mwf 6-yg;
xkdrSwpfyg;vnf; (wpfenf;tm;jzifhqkdaomf)
"mwfajcmufyg;wdkYum;
csrf;omrIoabm ]okc "mwf}? qif;&Jro
I abm ]'ku© "mwf}?0rf;ajrmufro
I abm
]aomreó "mwf } ?ES v H k ; romrI oabm ]a'greó "mwf } ?vspf v sL½I r I
(tv,ftvwfcHpm;rI) oabm ]Oayu©m "mwf}? trSefukd rodrIoabm
]t0dZmÆ "mwf}wdYk wnf;/
wpfenf; "mwf-6-yg;
xkrd w
S pfyg;vnf; (wpfenf;tm;jzifq
h adk omf) "mwfajcmufyg;wdYk um;
(1) umr*kPf ig;yg;wdYk ü vkcd sifwyfrufro
I abm ]umr "mwf}?
(2) ysufp;D apvkrd o
I abm ]Asmyg' "mwf}?
(3) ESyd pf uf n§O;f qJvrdk o
I abm ]0d[ðo "mwf}?
(4) umr*kPif g;yg;wdYk rS xGuaf jrmufvrdk o
I abm ]aeu©r® " mwf}?
(5) rysufp;D apvkrd o
I abm ]tAsmyg "mwf} (arwåm)?
(6) rESyd pf uf rn§i;f qJvrdk I oabm ]t0d[ðo "mwf} (u½kPm) wdYk wnf;/
þod k Y þquú o H k ; yg; (6-yg;pD y gaom enf ; 3-rsKd ; ) wd k Y onf
jzpf u k e f \ ?xk d q uú o H k ; yg;wd k Y ud k wpf a ygif ; wnf ; jyKí ½H k ; pk í tusOf ; csKH ; í
"mwfwpfq,f&h pS yf g;wdYk jzpfuek \
f /
okwåefenf;jzifh cGJjcm;a0zef a[mMum;tyfaom ]okwåÅbmZeD,}enf;NyD;\/

(3) em;onf rjrJ ]tedp}ö ? qif;&J\ ]'ku}© ? twår[kwf (rdrt
d vdo
k Ykd rvdu
k )f
]tewå}? azmufjyefaom oabm&S\
d ]0dy&dPmr"r®}/
(4) toH ]o'´g½H}k wdYk onf rjrJuek f ]tedp}ö ? qif;&J\ ]'ku}© ? twår[kwf
(rdrt
d vdo
k Ykd rvdu
k )f ]tewå}? azmufjyefaom oabm&S\
d ]0dy&dPmr"r®}/
(5) ESmacgif;onf rjrJ ]tedp}ö ? qif;&J\ ]'ku}© ? twår[kwf (rdrt
d vdo
k Ykd
rvdu
k )f ]tewå}? azmufjyefaom oabm&S\
d ]0dy&dPmr"r®}/
(6) teHY ]*E¨m½H}k wdYk onf rjrJuek f ]tedp}ö ? qif;&J\ ]'ku}© ? twår[kwf
(rdrt
d vdo
k Ykd rvdu
k )f ]tewå}? azmufjyefaom oabm&S\
d ]0dy&dPmr"r®}/
(7) vQmonf rjrJ ]tedp}ö ? qif;&J\ ]'ku}© ? twår[kwf (rdrt
d vdo
k Ykd rvdu
k )f
]tewå}? azmufjyefaom oabm&S\
d ]0dy&dPmr"r®}/
(8) t&om ]&om½H}k wdYk onf rjrJuek f ]tedp}ö ? qif;&J\ ]'ku}© ? twår[kwf
(rdrt
d vdo
k Ykd rvdu
k )f ]tewå}? azmufjyefaom oabm&S\
d ]0dy&dPmr"r®}/
(9) ud,
k f ]um,}onf rjrJ ]tedp}ö ? qif;&J\ ]'ku}© ? twår[kwf (rdrt
d vdo
k Ykd
rvdu
k )f ]tewå}? azmufjyefaom oabm&S\
d ]0dy&dPmr"r®}/
(10) awGUxrd I (tawGU) ]azm|Aám½H}k wdYk onf rjrJuek f ]tedp}ö ? qif;&J\ ]'ku}© ?
twår[kwf (rdrt
d vdo
k Ykd rvdu
k )f ]tewå}? azmufjyefaom oabm&S\
d ]0dy&dPmr"r®}/
(11) odrpI w
d o
f nf rjrJ ]tedp}ö ? qif;&J\ ]'ku}© ? twår[kwf (rdrt
d vdo
k Ykd
rvdu
k )f ]tewå}? azmufjyefaom oabm&S\
d ]0dy&dPmr"r®}/
(12) odrpI w
d jf zpfaMumif; oabm ] "r®m½H}k wdYk onf rjrJuek f ]tedp}ö ? qif;&J\
]'ku}© ? twår[kwf (rdrt
d vdo
k Ykd rvdu
k )f ]tewå}? azmufjyefaom oabm&S\
d
]0dy&dPmr"r®}/
okwåefenf;jzifh a0zefa[mMum;tyfaom ]okwåÅbmZeD,}enf; NyD;\/

86

87
"mwf

(aus;Zl;½Sif v,fwq
D &mawmfb&k m;BuD;\ cE¨m tm,we "mwf opöm vuFmusrf;)

"mwfcef;
9/ owå0g tvk?d yk*K¾d vftBudKuf? rvku
d rf pm;? riJjh im;bJ?aMumif;tm;avsmpf mG ?
olUjcif;&mESi?hf olYobm0? olYupd u
ö ?dk aqmifMuorI? taMumif;jyKí? "mwf[k onm?
tpOfvm\/ rem,we? wpfcrk Qu?dk owå0n
d mP"mwf? a0zefvwfu? "mwf\tcsu?f
q,fh½SpfxGuf\/ pu©K0dnmPf"mwf? aomw0dnmPf"mwf? Cme0dnmPf"mwf?
Zd 0 S g 0d n mPf " mwf ? um,0d n mPf " mwf ? raem"mwf ? raem0d n mPf " mwf ?
ckEpS &f yfwiG ?f yOÆ0ZÆe?f orÜ#pd af 'G;? aygi;f a&; ok;H &yf? raem"mwfwnf?h <uif;vwfoabm?
raem0dnmPf? ckepfq,fajcmuf? &wkaH jrmuf\/tavsmufbm0? jyif"mwfusí? owåZ0D ?
twår[kw?f ½ky"f mwf emrf"mwf? aygi;f pyf yl;wG?J tcJtpk?0w¬K Bu;D i,f? tx,ftvdy?f
edrw
d o
f Åmef? [efyefv;Hk pk?H uif;qdww
f í
Hk ]]pu©KOö y#dpö ½layp OyÜZw
Æ d pu©K0dnmPH? wdPHÖ o*Fwzd aóm? zóypö,m
a0'em? a0'emypö,m wPSm? wPSmypö,mOyg'geH? Oyg'geypö,m ba0g? b0ypö,m
Zmwd? Zmwdypö,m Z&m r&P aomu y&da'0 'ku© a'greók yg,mom orÇ0Åd?{0
ar wó au0vó 'kuu
© E© ó
¨ orka,ma[mwd/aomwOö y#dpö oa'´p OyÜZw
Æ d
aomw 0dnmPH(v)CmeOö y#dpö *aE¨p OyÜZw
Æ d Cme 0dnmPH/ (v) Zd0OS ö y#dpö
&aopOyÜZw
Æ d Zd0gS 0n
d mPH? (v) um,Oö y#dpö azm|aAá p OyZÆwu
d m,0dnmPH?(v)
reOö y#dpö "ar® p OyÜZw
Æ d raem0dnmPH?wdPHÖ o*Fwd zaóm (v) {0 ar wó
au0vó 'kuu
© E© ó
¨ ork'a,m a[mwd}} /
ygVdtxGu?f "mwfaqmifcsuu
f ?kd eufeuf e,fe,f?od&efjc,fonf...tus,f
"mwkuxmwnf;/
Ä tm,we-12-yg;wd k Y wG i f rem,wewpf y g;ud k "mwf t m;jzif h
a0zefaomf0dnmP"mwf-7-yg;yGg;onf jzpfí "mwf-18-yg;jzpf\/pu©K"mwf?
aomw"mwf? Cme"mwf? Zd0gS "mwf?um,"mwf? ½ly"mwf? o'´"mwf? *E¨"mwf?
&o"mwf/azm|Aá"mwf? pu©K0dnmP"mwf? aomw0dnmP"mwf? Cme0dnmP"mwf?
Zd0gS 0dnmP"mwf?um,0dnmP"mwf? raem"mwf? raem0dnmP"mwf?"r®"mwfwnf;/

xd-k 18-yg;wdYk wiG Äf raem"mwfqo
kd nfum;- yOö'gG &m0ZÆe;f pdwEf iS o
hf rÜ#pd Kö ef;a'G;?
þ-3-yg;udk ac:ownf;/<uif;aom raem0dnmPfpw
d -f 76-yg;udk raem0dnmP"mwf
qdkonf/Ä yk*¾dKvfr[kwf owå0gr[kwf twår[kwf ZD0r[kwfyk*¾dKvfowå0g\
tvdkodkYvnf;rvdkuf toD;oD;olYtjcif;t&mESifh olYobm0 olYudpöudkom
½G u f a qmif M uaomaMumif h " mwf r nf \ /Ä ajr"mwf o nf cuf r maom
tjcif ; t&mES i f h w pf y g;aom½k y f " mwf w d k Y \
wnf & mrS D & mud p ö u d k o m
½GufaqmifaomaMumifh"mwfrnf\/Ä a&"mwfonf zGJYpnf;aom tjcif;t&mESifh
wpfyg;aom ½kyf"mwfwdkY\ aygif;pkaxG;cJjcif; udpöudkom½GufaqmifaomaMumifh
"mwfrnf\/
þodYk ponfjzifh jyqdzk ,
G f us,f0ef;\/ ]]pu©KOö y#dp½ö al yp OyÜZw
Æ d
pu©K0dnmPH}}tp½So
d nfjzifh a[mawmfral omygVdawmf\twGuf teufoabmvnf;
"mwfwYkd \ aqmifryI ifwnf;/
"mwfcef; NyD;\/
"mwk0db*F
(rdr\
d oabmukd aqmifxm;rI ] "mwf}wdYk udk a0zefíjyaom "mwk0b
d if;)

1-okwåÅbmZeD,
(okwåefenf;jzifh a0zefí a[mMum;tyfaom ]okwåÅbmZeD,}enf;)

"mwf 6-yg;
"mwf a jcmuf y g;wd k Y um;-(1) ajr[l a om trnf y nwf j zif h
ac:a0:rSwo
f m;tyfonfh wnf&m ]ywd|me}oabm (cufrmrI ]uu©V}oabm)
jzpfaom ajr "mwf ]yx0D "mwf}/
(2) a&[l a om trnf y nwf j zif h ac:a0:rS w f o m;tyf o nf h zG J U pnf ; rI
]tmAE¨e}oabmç ,kpd ;D rI ]y*¢&P}oabmjzpfaom a& "mwf ]tmayg "mwf}/
(3) rD;[laom trnfynwfjzifh ac:a0:rSwfom;tyfonfh &ifhusufaprI
]y&dygpe}oabm jzpfaom rD; "mwf ]awaZm "mwf}/

92
(1) twDw?H twdwjf zpfaom/ ,H cE¨yOöu?H tMuifcE¨m ig;yg;taygif;onf/
tw¬?d ½S\
d / wH? xdck E¨mig;yg;onf/ y[De?H aysmufcçhJ csKyfcahJ vNyD/ (ed½'k H¨ tw¬*w
F -H
t|uxmzGifh)/ /wo®m? xkdodkYaysmufcJhNyD;ç csKyfcJhNyD;jzpfaomaMumifh/ twDwH?
twdwcf E¨mig;yg;ud/k e tEktm*ar,s? wzefjyefí rvmap&m-wPSm'd|w
d Ydk jzifh
jyef í pOf ; pm;rae&m/ tem*wOö ? tem*wf c E¨ m ig;yg;onf v nf ; / tyÜ w å H ?
ra&mufvmao;ç rjzpfay:vmao;/ (t-ZmwHt-edAw
á -Hå tzGi)hf wo®m? xko
d Ykd
rjzpfay:vmao;aomaMumif/h tem*wH? tem*wf cE¨mig;yg;ud/k eyÜ#u
d acF?wPSmç
'd|w
d Ydk jzifh rajr§mv
f ifh rawmifw
h &m/

89

tbd"r®bmZeD,
(tbd"r®menf;jzifh a0zef a[mMum;tyfaom ]tbd"r®bmZeD,}enf;)

"mwf 18-yg;
"mwfwpfq,f&h pS yf g;wdYk um;(1) jrifro
I abm ]pu©K "mwf} (jrifwwfaom oabm&Sad om rsufpt
d Munf
]pu©Kyom'½ky}f )/
(2) tqif;oabm ]½ly "mwf}(jriftyfaom oabm&Sad om tqif; ]½lyg½H}k )/

(2) ypöKyÜE?Hé ypöKyÜejf zpfaom/ "r®Oö? cE¨mig;yg;w&m;udv
k /J ww¬ ww¬?
xdx
k jdk zpfqJ cPüomvQi/f ,H0yd ówd? 7-yg;aom tEkyóemwkYd jzifh tMuif½rI w
S \
f /
t-oH[&D ?H wPSm'd|w
d Ykd rqGiJ if tyfaom/ 0g? wPSmç'd|w
d Ykd rqGiJ ifEikd af tmif/ toHuyk ?HÜ wPSm'd|ad Mumifh rysupf ;D aom/ 0g? rysupf ;D atmif/ wH 0dyóeH? ypöKyÜecf E¨mwkYd ukd
jzpfcu
kd f jzpfcu
kd üf ½Irw
S af om xk0d yd óemÓPfu/kd 0d'gG ? ynm½So
d nf/ tEkjAL[a,?
yGg;ap&m\/
oka0? eufzefcgü/ ZD0dwH 0g? touf½SifOD;rnfudk4if;/ r&PH 0g?
ao&rnfu4kd if;/ aum Znm? tb,foo
l Ed ikd yf gtHeh nf;/ (ZD0w
d H 0g r&PH 0g aum
Zmemwd - t|uxmzGi)hf / £wd? þodYk ESv;kH oGi;f í/ tmwyÜ?H udavomwkYd ukd
ylavmifapwwfaom 0dyóem tm;xkwrf u
I /kd tZÆ {0? eufzef obuf aeY&ufra½TY
,aeYyifvQif/ udpöH?rqdkif; r&yfûyvkyftyf\/ [d? eufzef aornf ½Sifrnf[k
rodEikd jf cif;\ taMumif;um;/ r[maoaee? a&ç rD;çtqdyçf vufeufç a&m*gponfjzifh
aoapEd k i f a Muif ; ppf o nf a ygif ; rsm;pG m ½S d a om/ awe rpö K em?
aorif;[kac:aomxdak ojcif;w&m;ESi/hf aem? igwkYd tm;/ o*F&?H &ufcsed ;f ay;xm;jcif;ç
wHp;kd vufaqmif ay;xm;jcif;ç ckcEH ikd af tmifppfonfAv
kd yf g pkaqmif;xm;jcif;onf/ e
twå?d r½Sad cs/ wo®m? xkYd aMumif/h oka0 r&PH? eufzef ½SiOf ;D rnfç aoOD;rnfu/kd
aum Znm? b,fol odEikd yf gtHeh nf;/

(3) jrifopd w
d o
f abm ]pu©K0dnmP "mwf}(jrifopd w
d f ]pu©K0dnmPf})/
(4) Mum;rIoabm ]aomw "mwf} (Mum;wwfaomoabm&Sad om em;tMunf
aomwyom'½ky}f )/
(5) toHoabm}o'´"mwf} (Mum;tyfaom oabm&Sad om toH ]o'´g½H}k )/
(6) Mum;odpw
d o
f abm ]aomw0dnmP "mwf}(Mum;odpw
d f ]aomw0dnmPf})/
(7) eHro
I abm ]Cme "mwf} (eHwwfaomoabm&Sad om ESmacgif;tMunf
]Cmeyom'½ky}f )/
(8) teHYoabm ]*E¨ "mwf}(eHtyfaomoabm&Sad om teHY ]*E¨m½H}k )/
(9) eHopd w
d o
f abm ]Cme0dnmP"mwf} (eHopd w
d f ]Cme0dnmPf})/
(10) vsurf o
I abm ]Zd0gS "mwf} (vsuw
f wfaom oabm&Sad om vQmtMunf
]Zd0gS yom'½ky}f )/
(11) t&omoabm ]&o"mwf} (vsut
f yfaom oabm&Sad om t&om
]&om½H}k )/
(12) vsufopd w
d o
f abm ]Zd0gS 0dnmP "mwf} (vsufopd w
d f ]Zd0gS 0dnmPf})/
(13) (azm|Aá m ½H k u d k ) awG U xd r I o abm ]um, "mwf } (azm|Aá m ½H k u d k
awGUxdwwfaom oabm &Sad om ud,
k t
f Munf ]um,yom'½ky}f )/

90

91

(14) tawGUoabm ]azm|Aá"mwf} (um,yom'jzifh awGUxdtyfaom
oabm&Sad om ]azm|Aám½H}k )/
(15) xdopd w
d o
f abm ]um,0dnmP"mwf} (xdopd w
d f ]um,0dnmPf})/
(16) (tm½Hu
k )kd odumrQoabm ]raem"mwf} (yÍö'gG &m0ZÆe;f ? orÜ#pd Kdä ef;a'G;)/
(17) ( "mwf 17-yg;wdYk rS <uif;aom) odraf rGUaomw&m;oabm ] "r®"mwf}
(apwodu?f okcrk ½kyf 16-yg;? edAmá ef)/
(18) txl;odro
I abm ]raem0dnmP "mwf} (pdwf 76-yg;) wdYk wnf;/
tbd"r®menf;jzifh a0zef a[mMum;tyfaom ]tbd"r®bmZeD,}enf; NyD;\/
ynwf

pdwyf &rwf cE¨m"gwf 0dnmP[krw
S /f apwodurf mS a0'emESihf onmocFg&
yg0ifBu "r®cE¨mrSwf/½lyu©E¨m ½kyfqdkwm aocsmwGJírSwf/cE¨mr&Sd jidrf;at;bd
oEåo
d ck "mwf/ ("ar®mo")
0dyóem\tm½Hk
opöH *,Swd ykAb
á ma*bm0em, 0¹rmem, ynwåH d or®wu
d rú w
d mG
obma0a,0 Xmwd/ (0dyóemwuúov
kd u
f srf;BuD;)
a&vdk&m0,f cGufESifho,f cGufxnfruif;om/ a&y&rwf cGufynwf
,lrSwfprSmruif;om/a&udk&u cGufypfBu "duvdkwma&udkyg/bm0emxufoef
oabmrSeu
f kd a&vd&k umwnfívmaomf cGuaf c:ynwf y,fpeG t
hf yf y&rwfuo
kd m½S&k rSm/
("ar®mo")

ynyeH a0g[&PH ynwåd ? ac:a0:jcif;udk ynwfqkd e*drk ½Syd g / ("ar®mo" )
ynwåH d XaywGm tedpmö 'd tmuma&e0d0'd H yówDwd 0dyóem/(0do'k rd¨ *f)
avmu oauFw od'w
¨ må t0dZmÆ rmaemyd 0dZmÆ rmem0d,ynyD,wd
a0g[&D,wDwd ynwåd
tOD;vlom; rSwt
f om;jzifh xif½mS ;r&Sd &So
d yd rmac:a0:um
jzpfvmynwå/d ("ar®mo")
ynwfry,f&jcif;taBumif;(8)yg;
(1)[da&mwåy?Ü (2)ur®óuwm?(3)y#dum&H?(4)yOömeEå&,
d ?(5)ykaAáeÓ
d Pf?
(6)vSLcH,w
k jf rwf?(7)ynwfry,f?(8)arwåm0,fusdK;?þ(8)rsdK;aBumif?h ac:½d;k orkw?d
opöm&Su
d ?kd rke&d iS cf spf?a[mazmfvpS o
f nf?pifppfaemufvmrSw&f efwnf;/ ("ar®mo")
y&rwf
y&rmeH taw¬m y&raw¬m ? jrwfaomolrsm; tm½Hkum; w&m;y&rwf/ ( "ar®mo" )
razmufrjyef rSeu
f efwnfrh wf *kPt
f jrwf y&rwf[ak c:/pdw-f apwodu-f
½ky-f edAmá eftm;cGí
J xm; av;yg;jym;bdaomf/ (ud,
k u
f sift
h bd"r®m)

ynwfy,fcGg rjrJwmtp qif;&JvSpGm igrygrSkxl;pGm½Sk ac:rI0dyóem/
("ar®mo")
ypöKyÜefudkom½IrSwfyg
(1) twDwH em}EGm*ar,s? eyÜ#u
d acF tem*wH/ ,'wDwH y[DeH wH?
tyÜwOå ö tem*wH/
(2) ypöKyÜEOé ö ,H "r®?H ww¬ ww¬ 0dyówd/ t oH[&D H t oHuyk ?HÜ wH 0d'gG
tEkjAL[a,/
(3) taZÆ0 udp}ö rmwyÜ?H aum Znm r&PH oka0/ e [daem o*F&H awe?
r[maoaee rpöKem/
(4) {0H 0d[m&ð tmwmyð? ta[m&wå rwE´w
d /H wH a0 ba'´u&awåmwd?
oaÅm tmpdua© w rke/d (Oy&dyPf? ba'´u&wåow
k f 226)

96
(2) t& 'd|Kyg'gef qdw
k muawmh ,ckajymcJw
h hJ twå
|d’ d oDvAÁ
w'd|w
d Ykd rS
wyg;aom rdpmä'd|[
d o
l rQukd 'd|Kyg'gev
f Ykd qkw
d mygb?J tJ'guawmh uHu\
H tusKd ;r½Sb
d ;l vkYd
,lqwm? aoNy;D ,if bmrQr½Sad wmhb;l vkYd ,q
l wm? twå
aumifu b,fawmhrS rysuyf J
tNrJwnf½adS ew,fvYkd ,lqwm'Dvt
kd ,ltpGaJ wGygbJ/ tJ'OD yg'gef(4)-yg;xJrmS trSwf
(1) umrk y g'gef qd k w mu wPS m pG J b J ? usef w J h 3-yg;u 'd | d p G J c snf ; bJ ?
tusOf;tm;jzifph v
JG rf;rI[m wPSmeJY'|d d 2-yg;ygbJ/ tJ'D 2-yg;xJu wPSmjzifh
pGv
J rf;&mrSm 'd|jd zifh pGv
J rf;rIvJ yg0ifwmygbJ? jrifqcJ Pürsupf d ½Sv
d Ykd vJ jrifw,f?
jrifp&mtqif;½SdvkdYvJ jrifw,f? tJ'Dawmh rsufpd½kyfvJ xif½Sm;½SdaewmbJ?
jrif&wJt
h qif;vJxif½mS ;½Sad ewmbJ? tJ'rD supf ed YJ tqif;u xif½mS ;½Sad ewJh ½kyw
f &m;bJ?
aemufNyD;awmh jrifow
d muvJ xif½mS ;½Sad ewmbJ? jrifo,
d if jrifvYdk aumif;wm
raumif;wmvJ xif½mS ;½Sad ewmbJ? tJ'gu taumif;tqd;k udk cHpm;rIa0'embJ?
jrifvkdY aumif;raumif; qdkwJh cHpm;rIxJrSm raumif;rqdk; tv,ftvwfvJ
ygygw,f?rsm;aomtm;jzifjh rifwidk ;f jrifwidk ;f xif½mS ;aewJh cHpm;rI[m tJ'rD aumif;rqd;k
cH p m;rI u yJ rsm;ygw,f ? aemuf N yD ; awmh jrif & wJ h t qif ; ud k rS w f o m;wmvJ
xif ½S m ;½S d a ewmbJ / tJ ' gu onmbJ ? aemuf N yD ; awmh jrif r I u d p ö
N yD ; atmif
aMumifMh updu
k w
f mESv;kH oGi;f wmvJ xif½mS ;½Sw
d myJ? tJ'gawGu apwemeJY reodum&
qdw
k hJ ocFg&awGb?J jrifo½
d rkH Q oabmuawmhpw
d 0f dÓ Pfb?J tJ'gawG[m jrifwidk ;f
jrifwidk ;f xif½mS ;½Sad ewJh ½kyaf 0'em onm ocFg& 0dÓ Pfqw
kd hJ cE¨
mig;yg;awGb?J jrifqü
J
xif½mS ;½Sad om þ ½kyef mrf cE¨
mig;yg;udk ouú
m,[k ac:onf/0dyó em½IrI r½Sad om
yuwd yk*d ¾
KvfawG[m tqif;aumif;udk jrif&wJhtcg jrif&wJhtqif;udkvJ
ESpo
f ufom,mNyD; pGv
J rf;aeMuw,f? tJ'gu wPSmjzifh pGv
J rf;wmbJ? rde;f rbJ
a,mufsm;bJvdkYvJ xifrSwfNyD; pGJvrf;aeMuw,f? tJ'gu 'd|djzifh pGJvrf;wmyJ?
rsupf Md unfwm aumif;wmudv
k J om,mESpo
f ufNy;D pGv
J rf;w,f? wPSmpGb
J ?J igtaejzifv
h J
pGv
J rf;w,f? 'd|pd b
JG ?J xkYd twlyif jrifvYkd aumif;wmudv
k J ESpo
f ufom,mNy;D pGv
J rf;w,f?
jrifvYkd raumif;,ifvJ aumif;wmudk ajr§
mv
f ifh awmifw
h NyD; pGv
J rf;w,f/ wPSmpGb
J ?J
tJ'jD rifvYkd aumif;wm raumif;wmudik gvkYd vJ xifrw
S pf v
JG rf;w,f'|d pd b
JG /J jrif&wmudk
rSwfom;rdwmvJ ESpfoufpGJvrf;w,f? wPSmpGJbJ? tJ'D rSwfrdwmudk igvdkYvJ
xifrw
S pf v
JG rf;w,f? 'd|pd b
JG ?J aMumifMh updu
k Nf yD; Munfrh w
d m ESv;kH oGi;f rdwmudv
k J

93
(4) ta[m&wå?H aeYnOfrh jywf/ t-wE´w
d ?H rysif;&donfjzpfí/ tmwmyð?
udavomwkYd ukd ylavmifajcmufaoGYapwwfaom vHYk v½So
d nfjzpfí/ {0H0[
d m&ð?
þqdck ahJ om enf;jzifh ½Irw
S v
f suf aeavh½adS om/ wH? xdo
k Ykd aomynm½Su
d /kd a0?
pifppf/ ba'´u&awåmwd? aumif;aom aeYnOfh tcsed t
f cg½Sad om ol[í
l / oaÅm?
udavomrD;Nidrf;at;awmfrlNyD;aom/ rked? jrwfpGmbk&m;onf/ tmpdu©aw?
a[mMum;awmfr\
l /
0dyóemtwGuform"dqdkwm
0dyóem½Ienf;usrf; (yxrwGJ)(39)(r[mpnfq&mawmf)

þ cPduorm"d xufoefaomtcgrS píç ½Irw
S t
f yfaom ½kyef mrftm½krH sm;uç
topf topf ajymif;aomfvçJ ½Irw
S af om pdw\
f pl;pdu
k f wnfMunfyo
kH nfum;
wom;wnf;uJo
h Ykd omjzpf\? yXr½Irw
S af ompdwçf pl;pdu
k w
f nfMunfouJo
h Ykd 'kw,
d ç
wwd , ½I r S w f a ompd w f ponf w d k Y onf v nf ; tvm;wl y if pl ; pd k u f
wnfMunfuek \
f ?xdt
k cg orxpsmefrsm;uJo
h Ydk vnf; jzpfíaewwf\/ txl;um;orxpsmef\tm½krH mS ajymif;vJjcif;r½Sçd wckwnf;omwnf;/ emrf½yk rf Q tjzpfjzifv
h J
rxif? jzpfrIç ysufrItm;jzifhvJrxif/ 0dyóem orm"d\ tm½kHonfum;
topft opfc snf; omjzpf vsuf ajymif ;vJ \? emrf½ kyf rQ tjzpfjzifhvJxif\?
ÓPf&ifah omtcgü jzpfryI surf t
I m;jzifv
h x
J if\? þrQomxl;\? pl;pdu
k f wnfMunfyu
kH m;
rxl;NyD? xkYd aMumifh r[m#Dumü atmufygtwkid ;f rdeYf qNkd yD/
cPdupdawåu*¾wmwd cPrwå|w
d ad um orm"d? aomyd [d tm&r®aP
ed&Å&H {umuma&e y0wårmaem y#dyau©e tebdbal wm tyÜad wm 0d, pdwHå
edpv
ö H Xaywd/ (1-342)/
cPdupdawåu*¾wmwd? cPdupdawåu*¾wm [lonfum;/ cPrwå|w
d ad wm?
0dyóempdw\
f tcdu
k t
f wefYrQwnfjcif;½Sad om/ orm"d? wnfMunfraI ywnf;/ [d
opö?H rSeaf y\/ aomyd? xdk 0dyóem cPdu orm"donfvnf;/ tm&r®aP? ½Irw
S af om
½kyef mrftm½küH / {umuma&e? wrsK;d wnf;aom wnfMunfykH tjcif;t&mtm;jzif/h ed&Å&H?
rjcm; rjywf wpyfwnf;/ y0wårmaem? jzpfvwfaomf/

94

95

y#dyau©e tebdbal wm? qefYusib
f uf eD0&PurESyd pf uf raESmif,
h u
S t
f yfonfjzpfí/
tyÜad wm 0d,? tm½küH ouf0ifaom psmeform"duo
hJ Ykd / 0g? tyÜemorm"duo
hJ Ykd /pdw?Hå
0dyóempdwu
f /kd edpv
ö ?H rwkerf vIyf wnfwphH mG / Xaywd? xm;Edik \
f /
þ#Dumonf orm'[H pdw-Hå [laom tmemyge uxmü ]]0dyóempdwu
f kd
cPdu orm"djzifh wnfwphH mG xm;Edik o
f nf}}[kziG ahf om t|uxmudk axmufcaH om
pum;aywnf;/ t"dy Üg,fum;-Oypmç tyÜem orm"donfomvQif pdwfudk
wnfwphH mG xm;Edik o
f nf r[kwaf o;? 0dyóem cPdu orm" o
d nfvnf; wnfwphH mG
xm;Edik yf g\[kqv
kd \
kd / tb,frQ tiftm;½Sv
d Qif xm;Edik yf goenf;[k ar;&ef½í
dS
]]tm&r®aP ed&Å&H {umuma&e y0wårmaem}}[kqdk\? Oypm&orm" dESifh
nDrQaomtcg ½Irw
S rf w
I Ydk \ tMum;tMum;ü pOf;pm; BuHpnfrI eD0&PwkYd onf
rjzpfvmukefNyD? ½IrSwfrIcsnf;omvQif wpyfwnf; jzpf\? xkdokdYaomumvü
wnfwHhpGmxm;Edkifonf[lvdk? xkdYjyif ]]y#dyau©etebdblawm tyÜdawm0d,}}
[l a ompum;jzif h O',Aá , ÓPf ç o*F Ó Pf ponf w k d Y ES i f h , S O f a om
cPduorm"donfxYdkxuf xufoefonfjzpfí tyÜemorm"duo
hJ Ykdyif tiftm;½So
d nf[k
jy\? xko
d Ykdaom orm"donf qefYusib
f ufw&m;u rESyd pf uf raESmif,
h u
S Ef ikd o
f nfjzpfí
tyÜemorm" u
d o
hJ Ykd yif pdwu
f kd wnfwphH mG xm;Edik yf g\[k qdv
k \
kd /
Oyg'geu
Em¨ ig;yg;
Oyg'geu©
ouú
m,udk bk&m;a[mawmfryl (kH oH,w
k yf gVd (129)
uwarm p bdu©
a0 ouú
ma,m? yOö
Kyg'g eu©

mwdó 0peD,/H uwar
yOö
? ao,sx'd ?H ½lyyk g'geu©
aE¨
m /y/ 0dÓ Pkyg'geu©
aE¨
m/ t,H 0kpö
wd bdu©
a0
ouú
ma,m/
bd u ©
a 0 &[ef ; wk d Y ? ouú
m a,m-ouú
m ,[l o nf ? uwarm p
tb,f y genf ; [l r l ? yOö
K yg'geu©

m wd - ig;yg;aom Oyg'geu©

m wd k Y [l í?
0peD,Hajzqdktyfonf? tó jzpf&m\/ uwar yOö tb,fig;yg;wkdYenf;[lrl?
ao,sx'd H þ ig;yg;\ o½kyrf mS ? ½lyyk g'geu©
aE¨
m-½kyOf yg'geu©

mu wyg;ponfjzifh
enf;wlyif a[mxm;ygonf/

ouú
m,qdkwm jrifwkdif; Mum;wdkif; eHwdkif; pm;odwkdif; awGYxdwdkif;
BuHow
d idk ;f xif½mS ;awGYae&wJh½yk ef mrfw&m;awGygbJ? 0dyó emÓ Pfjzifh tedpö'ku©
tewå
vYkd rod,if tJ'½
D yk ef mrfawGukd tjrJwnfaew,fvYkd vx
J ifrw
S pf v
JG rf;aeMu\/
csrf ; omw,f aumif ; w,f vS y w,f v k d Y vJ xif r S w f p G J v rf ; aeMu\/
touf½SifaewJhtwå
aumif igaumif olaumifvkdYvJ xifrSwfpGJvrf;aeMu\/
xdo
k Ukd xifrw
S pf v
JG rf;tyfaomaMumifh tJ'x
D if½mS ;½Sw
d hJ ½kyef mrfawGukd Oyg'geu©

mvkYd
ac:wmjzpf\/ Oyg'ge-Oyg'geq
f w
kd m pGv
J rf;wwfwhJ w&m;? okwå
mefa'oemrSmcE¨
mig;yg;
pGv
J rf;wJh Oyg'gefukd qE´
&m*vkYd om jyqdx
k m;onf/ vkcd sifEpS o
f ufwyfruf om,mNyD;
pGv
J rf;wJw
h PSmvdYk qkv
d ykd gonf/
tbd"rr®
m a'oemawmfvm pGJvrf;wwfwJh Oyg'gef (4)yg;
(1)umrkyg'gefu wyg;?(2)'d|Kyg'gefu wyg;? (3) oDvAÁ
wyk g'gefu wyg;?
(4)twå
0g'kyg'gefu wyg;/
(1) umrkyg'gefqw
dk m vdck sifp&mudk vdck sifEpS o
f ufwhJ wPSmbJ? tJ'g[m
qE´
&m* qdw
k meJY twlwyl gbJ/
(4) t& twå
0g'yk g'gef qdw
k muawmh xif½mS ;½Sw
d hJ ½kyef mrfawGukd twå
aumif
igaumif olaumifvYdk xifrw
S pf v
JG rf;wJh 'd|yd gbJ/
(3) t& oDvAÁ
wkyg'gef qkdwmuawmh oDv orm"d ynmqkdwJh
r*¾
if½Spfyg;rygyJtavhtusifh wrsdK;rsdK;jzifh qif;&Jcyfodrf;rS vGwfajrmufw,fvkdY
xifrw
S pf v
JG rf;wJh tusiq
hf idk &f m t,lrmS ;ygbJ?b,fvv
dk q
J ,
kd if **Fgjrpfa&jzifh a&csKd ;½Hek YJ
tukov
kd t
f jypfuif;NyD; csrf;omoGm;Ekid w
f ,fvYdk ,HMk unf,q
l wm? t0wfr0wfyJ
tpm;rpm;yJ usifh½HkeJY qif;&JrS vGwfajrmufw,fvkdY ,lqwm? jA[®
mponfudk
ud;k uG,af e½Hek YJ qif;&Jrv
S w
G af jrmufw,fvYkd ,lqwm? tukov
kd pf w
d f rjzpf&atmif
qifjcifae½Hrk QeJY? odYk r[kwf jzpfay:vmwJh tukov
kd pf w
d u
f kd qifjcifNyD; y,f½rkH QeJY?
odkYr[kwf pdwfudk Nidrf;at;&m ydkYxm;½HkrQeJY qif;&JrS vGwfajrmufw,fvkdY
,HMk unf,q
l wm?twkcd sKyftm;jzifh ajym&vQif t&d,r*fzv
dk &f atmif 0dyó emr½IyJ
tusifhwrsdK;rsdK;jzifh qif;&JrS vGwfajrmufw,fvdkY,HkMunf,lqwm [lorQ[m
oDvAÁ
wyk g'gefb/J

100

97

yó'¨,
d m p? uk,
d f pdwf Nidr;f at;rIaMumif4h if;/ okac ap0? pdwcf sr;f omrI
0rf;omrIaMumif4h if;/a,[d? ,if; taMumif; 2-yg;wkYd aMumifv
h /J pdw?Hå rSwo
f rd =I bm0em
pdwo
f nf/ya0"wd? vIy½f mS ; ysufp;D wwf\/t"darmau© p? tvGef Munfvifaom
o'´ g aMumif h 4 if ; / y*¾ a [ p? txl ; aMumif h M u rpk d u f b J nD r QpG m
tm;xkwrf =I 0D&,
d aMumif4h if;/ Oy|mae p? tm½küH ajy;0ifí ajy;0ifí oGm;ouJo
h Ydk
xifaom owdaMumifh4if;/ Oayu©m 0ZÆem,?tm½kHukd r½SmBuH&bJ tnDtrQ
qif j cif E k d i f a om tm0ZÆ e f ; Oayu© m ES i f h wuG j zpf a om/ Oayu© m ,p?
0dyóEkayu©maMumif4h if;/ (Oayu©m [laom Oywúad voo½kyf wrsKd;xnf; &ap&ef
Oayu©m0ZÆem,-yd'k u
f kd 0daooeûyít"dygÜ ,w¬ teufjyefonf)/ eduÅd,m p?
0dyóemü om,m Niduyfr=I wPSmaMumif4h if;/ pdw?Hå rSwo
f rd =I bm0empdwo
f nf/
urÜw?d vIy½f mS ; ysufp;D wwf\/
udavomq,fyg;
avmbudavom? a'goudavom? arm[udavom? rmeudavom?
'd|u
d ad vom?0dpu
d pd ämudavom?xdeudavom?O'¨pu
ö ad vom?t[d&u
d udavom
taemwåyu
Ü ad vom/
oHa,mZOfq,fyg;(tbd"r®)
umr&m*oHa,mZOf?b0&m*oHa,mZOf?y#dCoHa,mZOf?rmeoHa,mZOf
'd|o
d aH ,mZOf?oDvAáwy&mrmooHa,mZOf?0dpu
d pd ämoHa,mZOf?£ómoHa,mZOf
rpä&,
d oHa,mZOf?t0dZmÆ oHa,mZOf/
udavomtajctaeoHk;rsdK;
tEko,udavom ? tpOfued ;f 0yf &Sad ewwf odtyfuad vom/
y&d,Xk meudavom ? taBumif;qHu
k m x<uvm odygudavom/
0Dwu
d rú udavom ? vGeu
f sL;avu xde;f r& qd;k pGuad vom/ ("ar®mo")

ESpfoufpGJvrf;w,f?wPSmpGJbJ? tJ'gudk igvdkYvJ xifrSwfpGJvrf;w,f?'d|dpGJbJ?
jrifow
d mudv
k J ESpo
f ufpv
JG rf;w,f? wPSmpJb
G ?J igujrifw,fvYdkvJ xifrw
S pf v
JG rf;w,f?
'd|pd b
JG ?J 'gawGu jrif&mrSm wPSmjzifh 'd|jd zifh pGv
J rf;yHak wGygbJ? yuwdval wG[m
jrifwikd ;f jrifwidk ;f 'Dvykd ekH nf;jzifh pGv
J rf;aeMuwmbJ? tJ'v
D kd pJv
G rf;Edik af omaMumifh tJ'D
jrifqrJ mS xif½mS ;wJ½
h yk ef mrfawGukd Oyg'geu©

mvkYd qd&k wmbJ? Mum;qJ ponfrmS vJ
pGv
J rf;yHak wGuawmh enf;wlygbJ/
wan0 Ekacg ta,s Oyg'geH aw yOö
Kyg'geu©

m?O'g[k tnMw
yOö
[yk g'geu©
aE¨
[d Oyg'geH/
ta,s-t½S i f r "r® ' d E é
m?
wan0
Oyg'geH xdkpGJvrf;wwfaomOyg'gefonfyifvQif? aw yOö
Kyg'geu©

mEkacg-xdk ig;yg;aom
Oyg'geu©

mwkdY jzpfMuygoavm? O'g[k-xdkodkYr[kwfvQif? Oyg'geH-Oyg'gefonf?
yOö
[dOyg'geu©
aE¨
[d tnMw-Oyg'geu©

mig;yg;wkdYrSwyg; wjcm; tvGwfw&m;
jzpfygoavm/
e acg tm0kaom 0domc wan0 Oyg'geH
awyOö
Kyg'geu©

m? emyd tnMw yOö
[yk g'geu©
aE¨
[d Oyg'geH/
a,m acg tm0kaom 0domc yOö
ok Oyg'geu©
aE¨
ok qE´
&ma*g?wH ww¬
Oyg'geH/tm0kaom 0domc 'g,um 0domc? wan0 Oyg'geH xkOd yg'gefonfyifvQif?
aw yOö
Kyg'geu©

m xkid g;yg;aom Oyg'geu©

mwdYk onf? eacg-r[kwMf uyg/ Oyg'geH
Oyg'gefonf? emyd yOö
[d Oyg'geu©
aE¨
[d tnMw Oyg'geu©

m ig;yg;wkYd rS wjcm;wyg;
tvGww
f &m;vJ r[kwyf g/tm0kaom 0domc 'g,um 0domc? yOö
ok Oyg'geu©
aE¨
ok
ig;yg;aom Oyg'geu©
aE¨
wYkd ü? a,m qE´
&ma*gtMuif vdck siw
f yfrufrI qE´
&m*½Syd gonf?
wH xkv
d ckd sifwyfrufrI qE´
&m*onf? ww¬xkd cE¨
mig;yg;ü? Oyg'geHpv
JG rf;rI Oyg'gef
jzpfygonf/ (plVa0'v’
ow
k )f
(Oy-tvGeftuJ?tm'ge-,ljcif;) Oyg'ge (tajcjyKoj*dK[f)
avmuDavmukwf r,kwfr<uif; cE¨
mwGif;ü odrf;oGif;í,l jyawmfrl
rS w f , l c E¨
m a'oemenf ; /0d y óem ½I z d k U iS m vS s if Oyg'geuf avmuD w G u f
oufoufa[m&jyefownf;/

98

99
eD0&Pw&m;ig;yg;

umrpäEe´ 0D &P ? ta&mifq;kd xm; a&tvm; xif&mS ;rjrifjyD
Asmyg'eD0&P ? qlyu
G af ejim; a&tvm; xif&mS ;rjrifjyD
xderd'e¨ 0D &P? a&arSmzf ;kH xm; a&tvm; xif&mS ;rjrifjyD
O'¨pö ukuKú pöe0D &P ? vdiI ;f xvIy&f mS ; a&tvm; xif&mS ;rjrifjyD
0dpu
d pd mä eD0&P ? tarSmifz;kH xm; a&tvm; xif&mS ;rjrifjyD ? ("ar®mo")
psmeft*Fgig;yg;
eD0&PqefUusif þig;tif ac:wGijf rwfpsmem ?(umrm'd y#dyu©awm psmeH)
edrw
d af y:wGif pdwu
f w
kd if ac:wGi0f w
d uúm (0dwauúm xderd'ó
¨ y#dyau©m)
tm½Hq
k ifjcif oH;k oyfvsif ac:wGi0f pd m&m(0dpma&m 0dpu
d pd mä , y#dyau©m)
ESpo
f ufauseyf yDwrd w
S f ay:wwfþae&m(yDwd Asmyg'ó y#dyau©m)
ud,
k pf w
d cf srf;om ay:vdUk vm okca0'em (okcH O'¨pu
ö u
k Kúpó
ö y#dyau©m)
jird o
f ufwnfpmG {upm ay:vm{u*¾wm (orm"d umrpäEó
´ y#dyau©m)?("ar®mo")
yDwd (5)rsKd;
ck'u
d´ myDwd cE¨mud,
k üf Muufo;D arG;nif; xjcif;rQudo
k mvQifjyKvkyjf cif;iSm
pGr;f Edik af om yDw?d
cPdumyDwd vQypf pf jyufonfEiS hf wlaom cPcP jzpfí cPcP ysuaf om
yDw?d
MouúÅu
d myDwd vIid ;f wHy;kd onfork'&´ murf;odYk oufa&mufí oufa&mufí
ysufouJo
h Ykd wpfu,
kd v
f ;Hk odYk vrT ;f rd;k ouJo
h Ykd oufa&mufíoufa&mufíysufaomyDw?d
OaAá*gyDwd þyDwu
d m; oefrm tm;&S\
d ? xdyk w
D d ude;f 0yf&m cE¨mud,
k u
f kd
txufoYkd ysw
H ufonfujkd yKíaumif;uifüavcwfaom*Gr;f yHu
k o
hJ Ykd cek v
f mT ;ysw
H ufapjcif;
twdik ;f t&Sno
f Ykd a&mufapaom yDw?d
z&PmyDwd OaAá*gyDwx
d ufMum&SnfpmG wpfu,
kd v
f ;Hk ü rGejf rwfaomyPDw
pdwZå ½kyw
f Ukd udyk sHUESUH pdr0fh ifapaom yDw?d

0dyóemnpfnL;aBumif;q,fyg;
ta&mif-yDw-d yó'¨Ed pS jf zm-o'¨g0D&,
d -okcAk'-d¨ eduEåEd iS -hf owd-Oayu©mþq,fjzm-rSwyf gtEå&m,f/ (v,fwD y&rw¬ocH yd )f
0dyóEkyuúad vo=0dyóemnpfñ;l aMumif;
O',Aá,ÓPf jzpfay:p umvü a,m*D yk*Kd¾ vftm; 10-yg;aom 0dyóem
npfñ;l aMumif; w&m;wkYd onfjzpfay:uke\
f / rnfonfh yk*Kd¾ vftm; jzpfwwfonfç
rjzpfwwfonfudk atmufyg 0do'k rd¨ *fjzifh odtyf\/
0dyóEkyudaú vom [d y#da0"yÜwó
å t&d,om0uóap0 0dy#Ü yd Eéuó
p eduw
d© u
å r®|meó ukow
D yk*v
¾ ó EkyZÜ Å
Æ /d or®my#dyEéuó ye ,kwyå ,
Ü w
k ó
å
tm&'¨0yd óuó ukvykwó
å OyÜZÅ
Æ d a,0/ (2 - 269)
0d y óEk y uú d a vom? 0d y óem\ npf ñ l ; aMumif ; w&m;wk d Y onf /
y#da0"yÜwó
å ? r*f zkv
d o
f Ydk a&mufNyD;aom/ t&d,om0uó ap0? t&d,m
om0utm;4if;/ 0dy#Ü yd Eéuó p? rSm;,Gi;f pGm usifo
h t
l m;4if;/ eduw
d© u
å r®|meó
p? ur®|mef;ukd csxm;vsuf &yfem;aeoltm;4if;/ ukow
D yk*v
¾ ó p? ysif;ysif;&d&Ed iS hf
cyfayghayghtm;xkwfaeaom yk*¾dKvftm;4if;/ e OyÜZÆÅd? rjzpfay:ukef/ ye?
jzpfay:wwfonfudk jytH/h or®my#dyEéuó?enf;vrf;rSepf mG tm;xkwv
f suf/ ,kwyå Ü
,kwó
å ? rjywf rpJtm;xkwv
f suf/ tm&'¨0yd óuó? O',Aá,ÓPfoYdk a&mufí
tm&'¨0yd óu rnfaom/ ukvykwó
å ? trsK;d om; trsK;d orD; a,m*Dtm;/ OyÜZÅ
Æ d
{0? jzpfay:ukeo
f nfomwnf;/
Mobmao ap0 ÓaP p? yDw,
d mp 0durÜw/d yó'¨,
d m okac ap0?
a,[d pdwHå ya0"wd/t"darmau© p y*¾a[? Oy|mae p urÜw/d Oayu©m0ZÆem,
p? Oayu©m, eduÅd,m/ (y#doH 292)
Mobmao ap0? jzpfay:aom tvif;a&mifaMumif4h if;/ ÓaPp? tvGef
xufjrufvsijf refaom todÓPfaMumif4h if;/ yDw,
d m p? ESpo
f rd hf tm;&rI=yDwad Mumifh
4if;/ pdw?Hå rSwo
f rd =I bm0empdwo
f nf/ 0durÜw?d vIy½f mS ;ysufp;D wwf\/


Aperçu du document အရွင္ဉာဏသိဒၶိ ဘာဝနာ.pdf - page 1/89

 
အရွင္ဉာဏသိဒၶိ ဘာဝနာ.pdf - page 2/89
အရွင္ဉာဏသိဒၶိ ဘာဝနာ.pdf - page 3/89
အရွင္ဉာဏသိဒၶိ ဘာဝနာ.pdf - page 4/89
အရွင္ဉာဏသိဒၶိ ဘာဝနာ.pdf - page 5/89
အရွင္ဉာဏသိဒၶိ ဘာဝနာ.pdf - page 6/89
 
Télécharger le fichier (PDF)
Sur le même sujet..

Ce fichier a été mis en ligne par un utilisateur du site. Identifiant unique du document: 00124402.
⚠️  Signaler un contenu illicite
Pour plus d'informations sur notre politique de lutte contre la diffusion illicite de contenus protégés par droit d'auteur, consultez notre page dédiée.