အရွင္ဉာဏသိဒၶိ ဘာဝနာ.pdf


Aperçu du fichier PDF fichier-sans-nom.pdf

Page 12389
Aperçu texte


4
toQifbk&m; tuREkfyftm;]]igonf qGrf;wpfxyfpm;csdef\ xuf0ufrQ
touf & S i f a e&ygrl aumif ; avpG ? jrwf p G m bk & m;\ tqH k ; trawmf u k d
ESv;kH oGi;f &av&m\?ightm; pifppf (&[ef; udpöu)dk rsm;pGm jyKtyfonf jzpf&m\}}[k
tMuH j zpf y g\/toQif b k & m; tuREk f y f o nf þod k Y vQif r&Pówd u k d
yGg;rsm;yg\[k(avQmuf\)/
(5)&[ef;wpfyg;uvnf; jrwfpmG bk&m;tm; ]]toQifb&k m; tuREkyf o
f nfvnf;
r&Pówdukd yGg;rsm;yg\}}[k avQmuf\/&[ef; oifonf r&Pówdukd
tb,foYkd vQif yGg;rsm;oenf;[k(ar;awmfr\
l )/toQifb&k m; tuREkyf t
f m;]]igonf
qG r f ; av;vk w f i g;vk w f u k d 0g;rsKd a ecsd e f t wG i f ; touf & S i f ae&ygrl
aumif;avpG?jrwfpmG bk&m;\tqH;k trawmfudk ESv;kH oGi;f &av&m\? ightm; pifppf
(&[ef;udpöu)dk rsm;pGm jyKtyfonf jzpf&m\}}[ktMuHjzpfyg\/
toQib
f &k m; tuREyfk o
f nf þodYk vQif r&Pówdudk yGg;rsm;yg\[k (avQmuf\)/
(6)&[ef;wpfyg;uvnf; jrwfpGmbk&m;tm;]]toQifbk&m; tuREkfyfonfvnf;
r&Pówdukd yGg;rsm;yg\}}[k avQmuf\/ &[ef; oifonf r&Pówdukd
tb,foYkd vQif yGg;rsm;oenf;[k(ar;awmfr\
l )/
toQifbk&m; tuREkfyftm;]]igonf qGrf;wpfvkwfukd 0g;rsKdaecsdeftwGif;
touf & S i f a e&ygrl aumif ; avpG ? jrwf p G m bk & m;\ tqH k ; trawmf u k d
ESv;kH oGi;f &av&m\?ightm; pifppf (&[ef; udpöu)dk rsm;pGm jyKtyfonf jzpf&m\}}[k
tMuH j zpf y g\/toQif b k & m; tuREk f y f o nf þod k Y vQif r&Pówd u k d
yGg;rsm;yg\[k(avQmuf\)/

1

raocifu BudK;pm;Bu
taZÆ0 udprö mwyÜ?H aum Znm r&PH oka0/
e [d aem o*F&H awe? r[maoaee rpöKem/
(Oy&dyPf? ba'´u&wåow
k f 226)

oka0? eufzefcgü ZD0dwH 0g? touf½SifOD;rnfudk4if;/r&PH 0g?
ao&rnfu£
kd if;/ aum Znm? tb,foo
l Ed ikd yf gtHeh nf;/£wd? þodYk ESv;kH oGi;f í/
tmwyÜ?H udavomwkYd ukd ylavmifapwwfaom 0dyóem tm;xkwrf u
I /kd tZÆ {0?
eufzef obuf aeY&ufra½TY ,aeYyifvQif/udp?Hö rqdik ;f r&yfûyvkyt
f yf\/[d? eufzef
aornf ½Sirf nf[k rodEikd jf cif;\ taMumif;um;/ r[maoaee? a&ç rD;çtqdyçf
vufeufç a&m*gponfjzifh aoapEdik af Muif; ppfonfaygif; rsm;pGm½Sad om/ awe
rpöKem?aorif;[kac:aomxdkaojcif;w&m;ESifh/aem? igwkdYtm;/ o*F&H? &ufcsdef;
ay;xm;jcif ; ç wH p d k ; vuf a qmif ay;xm;jcif ; çck c H E d k i f a tmif p pf o nf A d k v f y g
pkaqmif;xm;jcif;onf/ e twå?d r½Sad cs/ wo®m? xkYd aMumif/h oka0 r&PH? eufzef
½SiOf ;D rnfç aoOD;rnfu/kd aum Znm? b,fol odEikd yf gtHeh nf;/
taZÆ0udp?Hö tmwyÜ?H aumZnm?
r&PHoak 0? ba'´u&uf?&Siaf wmfjrwfwUkd ?
a[mrSwt
f vd?k þvlUud,
k 0f ,f?
ukov
kd t
f pkw?f tm;xkwt
f yfp?G 0D&,
d ud?k
BuH&atmufarU?csderf a&GUyJ?

(7)&[ef ; wpf y g;uvnf ;
jrwf p G m bk & m;tm;]]toQif b k & m;
tuREkfyfonfvnf;r&Pówdukd yGg;rsm;yg\}}[k avQmuf\/&[ef; oifonf
r&Pówdukd tb,fodkYvQif yGg;rsm;oenf;[k (ar;awmfrl\)/toQifbk&m;
tuREk f y f t m;]]igonf 0if o uf & S L í xG u f o uf x k w f c sd e f xG u f o uf x k w f í
0ifouf&LS csed t
f wGi;f touf&iS af e&ygrl aumif;avpG? jrwfpmG bk&m;\ tqH;k trawmfudk
ES v H k ; oG i f ; &av&m\?igh t m; pif p pf (&[ef ; ud p ö u k d ) rsm;pG m jyKtyf o nf
jzpf&m\}}[ktMuHjzpfyg\/

,aeUyifom?jyKtyfpmG \?
aocgaocsde?f jyu©'ed af 0zef?
eufjzefoefbuf?aornf&h ufu?kd
csde;f csufr&S?d b,foo
l t
d /hH
(rCa'0)