အရွင္ဉာဏသိဒၶိ ဘာဝနာ.pdf


Aperçu du fichier PDF fichier-sans-nom.pdf

Page 1 2 34589
Aperçu texte


8

5

7/ tem*aw 0¥rlvu'ku© =tem*wfü jzpfvwåHUaom ypöKyÜef udavo0#f
ur® 0 #f v Qif t aMumif ; &if ; cH & S d a om tem*wf ü cH p m;tyf v wå H U aom
0dygu0#fwnf;[laom'kuç©
8/ ypöKyÜaEé tm[m&y&da,|drv
l u'ku© = ypöKyÜeüf tm[m&udk &SmrS;D &jcif;vQif
taMumif;&if;cH&adS om 'ku/©
"r®o*FPyD gVdawmfü
oHa0ZeD,H XmeÅd Zmwd Z&m Asm"d r&PH?
(tbd-1-264/)
Zmwd Z&mAsm"d r&P [k oHa0*0w¬K av;yg; vm&Sad vonf/
pwåm&drmed bdua© 0 b,med? uwrmed pwåm&d?
Zmwdb,H Z&mb,H Asm"db,H r&Pb,H?
£rmed acg bdua© 0 pwåm&d b,med/
(tH-1-436/)
Zmwdab; Z&mab; Asm"dab; r&Pab;[kt*Fw
k Kdå &f pwkueú yd gwüf ab;qd;k Bu;D
av;yg; vm&So
d nf/þodYk vQif ygVdawmfü vm&if;jzpfaom Zmwd Z&m Asm"d r&P[k
oH a 0*0w¬ K av;yg; t|uxmq&mjrwf w d k Y ig;ck a jrmuf yÍö r jyKí
,lawmfrt
l yfaomtyg,'ku© - þig;yg;um; ypöKyÜeb
f 0ü rSaD omaMumifyh pöKyÜaEé
0¥rlvu'kuy© if jzpfonf/twDaw 0¥rlvu'ku© [lonfvnf; twdwb
f 0ü rSaD om
Zmwd Z&m Asm"d r&P tyg,'kuy© ifwnf;/tem*aw 0¥rlvu'ku© [lonfvnf;
tem*wfb0ü rSaD om Zmwd Z&m Asm"d r&P tyg,'kuy© ifwnf;/
twdwf tem*wfjzpfaom Zmwd Z&m Asm"d r&P tyg,'ku©wdkYudk
Zmwdó&ÓPfjzifh odíjrifívnf;aumif; Mum;em&ívnf;aumif; qifjcifaom
yk*Kd¾ vf\ oÅmefüvnf; oHa0*ÓPfrsm; jzpfymG ;Edik \
f /

toQib
f &k m; tuREyfk o
f nf þodYk vQif r&Pówdudk yGg;rsm;yg\[k (avQmuf\)/
(8)þodYk avQmufvwfaomf jrwfpmG bk&m;onf xk&d [ef;wdYk tm;&[ef;wdYk tMuif&[ef;onf]]igonf wpfaeYwpfnOfrh Q touf&iS af e&ygrl
aumif;avpG?jrwfpmG bk&m;\ tqH;k trawmfudk ESv;kH oGi;f &av&m\? ightm; pifppf
(&[ef;udpöu)dk rsm;pGm jyKtyfonfjzpf&m\}}[k þodYk þr&Pówdudk yGg;rsm;\/
tMuif & [ef ; onf u m;]]igonf wpf a eYrQ touf & S i f a e&ygrl
aumif;avpG?jrwfpmG bk&m;\ tqH;k trawmfudk ESv;kH oGi;f &av&m\?ightm; pifppf
(&[ef;udpöu)dk rsm;pGm jyKtyfonf jzpf&m\}}[k þodYk r&Pówdudk yGg;rsm;\/
tMuif & [ef ; onf u m; ]]igonf aeY0uf r Q touf & S i f a e&ygrl
aumif;avpG?jrwfpmG bk&m;\ tqH;k trawmfudk ESv;kH oGi;f &av&m\?ightm; pifppf
(&[ef;udpöu)dk rsm;pGm jyKtyfonf jzpf&m\}}[k þodYk r&Pówdudk yGg;rsm;\/
tMuif&[ef;onfum;]]igonf qGr;f wpfxyfpm;csdet
f wGi;f touf&iS af e&ygrl
aumif;avpG?jrwfpmG bk&m;\ tqH;k trawmfudk ESv;kH oGi;f &av&m\?ightm; pifppf
(&[ef;udpöu)dk rsm;pGm jyKtyfonf jzpf&m\}}[k þodYk r&Pówdudk yGg;rsm;\/
tMuif &[ef ; onf u m;]]igonf qG r f ; wpf x yf p m;csd e f \ xuf 0 uf r Q
touf & S i f a e&ygrl aumif ; avpG ? jrwf p G m bk & m;\ tqH k ; trawmf u k d
ESv;kH oGi;f &av&m\?ightm; pifppf (&[ef;udpöu)dk rsm;pGm jyKtyfonf jzpf&m\}}[k
þod k Y r&Pówd u k d yG g ;rsm;\/tMuif & [ef ; onf u m;]]igonf
qG r f ; av;vk w f i g;vk w f u k d 0g;rsKd a ecsd e f t wG i f ; rQ touf & S i f a e&ygrl
aumif;avpG?jrwfpmG bk&m;\ tqH;k trawmfudk ESv;kH oGi;f &av&m\?ightm; pifppf
(&[ef;udpöu)dk rsm;pGm jyKtyfonf jzpf&m\}}[k þodYk r&Pówdudk yGg;rsm;\/
&[ef;wdYk þ&[ef;ajcmufyg;wdYk udk arharhavsmh avsmah euke\
f [lívnf;aumif;?
tmoa0gw&m; ukecf ef;&ef EkYH aES;pGm r&Pówdudk yGg;rsm;uke\
f [lívnf;aumif;
qk d t yf u k e f \ /&[ef ; wd k Y tMuif & [ef ; onf u m;]]igonf qG r f ; wpf v k w f u k d
0g;rsKad ecsed t
f wGi;f rQ touf&iS f &ygrl aumif;avpG?jrwfpmG bk&m;\ tqH;k trawmfudk
ESv;kH oGi;f &av&m\?