အရွင္ဉာဏသိဒၶိ ဘာဝနာ.pdf


Aperçu du fichier PDF fichier-sans-nom.pdf

Page 1 2 3 45689
Aperçu texte


7

6
ightm; pifppf (&[ef;udpöukd) rsm;pGm jyKtyfonf jzpf&m\}}[kþodkY
r&Pówdukd yGg;rsm;\/ tMuif&[ef;onfvnf; ]]igonf 0ifouf&SL í
xGuo
f ufxw
k ½f kH xGuo
f ufxw
k í
f 0ifouf&LS ½Ht
k wGi;f rQ touf&iS &f ygrl aumif;avpG?
jrwfpmG bk&m;\ tqH;k trawmfudk ESv;kH oGi;f &av&m\?ightm; pifppf (&[ef;udpöu)dk
rsm;pGm jyKtyfonf jzpf&m\}}[k þodYk r&Pówdudk yGg;rsm;\/&[ef;wdYk þ&[ef;
(ESpfyg;)wdkYukdrarhravsmhaeukef\[lívnf;aumif;?tmoa0gw&m; ukefcef;&ef
xufoefpmG r&PówdukdyGg;rsm;ukef\[lí vnf;aumif;qkdtyfukef\/&[ef;wdkY
xdYk aMumif]h ]rarhravsmh aeuket
f ?hH tmoa0gw&m;ukecf ef;&ef xufoefpmG r&P ówdudk
yGg;rsm;uket
f }hH }[kusi&hf rnf?&[ef;wdYk oifwYkd onf þodYk om usi&hf rnf[k rdeYf awmfr\
l /
aeUnOfUwpfp?kH wpfaeukeEf iS ?hf
0ufuek w
f pf&yf? wpfxyfqrG ;f pm;?
wpf0uftm;jzif?h av;ig;vkyw
f iG ;f ?
wpfvyk w
f iG ;f yg? 0ifcgxGuo
f uf?
touf&iS &f ? aumif;avpG[?k
awmifw
h &Spyf g;? xdt
k rsm;wGi?f
aemufzsm;ESpaf ,muf? csD;rGr;f avmuf\?
ajcmufa,mufa&SUrSm? EHUk aES;pGm[k?
rdeUf rSmpum;? a[m>rwfBum;onf?
bk&m;&Spd Ofwek ;f uwnf;/ /
(bm0em0w¬K- "r®'w
l t&Siyf nmaZmw)

b,fouf&,
G rf mS wdk o
h il g aorSmrodjyD/
b,fa&m*g[m ESyd pf ufum aorSmrodjyD/
b,ftcsderf mS wdk o
h il g aorSmrodjyD/
b,focFsKd if;rSm wdk o
h il g aorSmrodjyD/
aojyD;b,frmS jzpfjyefrmS aocsmrodjyD/
rodig;yg; BuHKaejim; wdk rh sm;ao&rnf/
( "ar®mo" )
igonf rkcsao&rnf?
tcsdeyf ikd ;f omvdak wmhonf/
(rd;k ukwq
f &mawmf)
xdwv
f efUoHa0 þ½Spaf xG
oHa0*0w¬K (8) yg;

1/ Zmwd'u
k © = y#doaE¨ wnfae&jcif; 'kuç©
2/ Z&m'ku© = td&k jcif;'kuç©
3/ Asm"d'u
k © = zsm;em&jcif;'kuç©
4/ r&P'ku© = aoausysupf ;D &jcif; 'kuç©
5/ tyg,'ku© = tyg,f0#fqif;&J'u
k ©
u/ ig;yg;aom aESmifzUJG jcif;paom tyg,fi&J 'kuç©

wynfah wmfwUkd onf b0rsm;pGm cE¨mysuaf <u aocJ&h onfh b0awGrsm;vSayNyD
,ckb0raocif? taorOD;rS?D ÓPfO;D atmifw&m;awmfuBkd udK;pm; tm;xkwyf grnf
t&Sib
f &k m;/
(rd;k ukwq
f &mawmf)

c/ iwfrw
G f acgif;yg;jcif;paom tyg,fNydwmå 'kuç©
*/ tcsif;csif; owfjzwfjcif; n§O;f yef;ESyd pf ufjcif; paomtyg,fw&d pämef 'kuç©
6/ twDaw 0¥rlvu'ku© = twdwfüjzpfcJhaom udavom0#f ur®0#fvQif
taMumif;&if;cH &Sad omcHpm;cJzh ;l aom 0dygu0#f'u
k ç©