အရွင္ဉာဏသိဒၶိ ဘာဝနာ.pdf


Aperçu du fichier PDF fichier-sans-nom.pdf

Page 1...3 4 56789
Aperçu texte


12

yk*¾vq&m
(0do'k t
d¨ |uxm)
yda,m *½k bm0eDa,m ? 0wåm p 0peu©arm/
*rÇ&D Oö uxH uwåm ? aem pmXmae eda,mZa,/

yd a ,m-oD v &S d o nf j zpf í cspf t yf o nf 4 if ; ?*½k - ausmuf x D ; twl
tav;rl t yf o nf 4 if ; ?bm0eD a ,m-csD ; rG r f ; xd k u f o nf 4 if ; ?0wå m p-uJ h & J U jypf w if
qdkqHk;rcsifwwfonf4if;?*rÇD&Oö uxH-okwjynfhpHkojzifh opöm ? y#dpöorkyÜg'f
ponfEiS phf yfaom eufeaJ om w&m;pum;ud?k uwåm-ajyma[mwwfonf4if;?tXmaepD;yGg;r&So
d nfü?aem p eda,mZa,-o'¨g pm* 0D&,
d "dwd owd ynmwdUk ESihf
jynfph o
kH nfjzpfí r,SOaf pwwf/

9
þodYk vQif a,m*g0p&yk*Kd¾ vf\bm0empdwo
f nfrrd ½d yI mG ;aeaomorxtm½kH
odYk r[kw0f yd óemtm½k\
H oabmrSeu
f kd xd;k xd;k xGi;f xGi;f vif;vif;xifxif odjrifrI
ynmvkYH vya,m*\ EkYH onf\tjzpf tm;enf;onftjzpfaMumifah omfvnf;aumif;ç
udavomtylwYkd rS Nidr;f at;jcif;Oyorokc udrk &&Sjd cif;aMumifah omfvnf;aumif;
bm0emvkyif ef;&yfü om,mzG,f t&omrS uif;aeaomtcg þ&Spyf g;ukeaf om
oHa0*0w¬KwdYk ukd qifjcifjcif;jzifh pdwu
f kd xdwv
f efYap&\/
xdo
k Ykd xdwv
f eYaf paomf pdwo
f nf bm0emvkyif ef;&yfü &Tiv
f ef; wuf<uvmrnf
jzpfayonf/wpfzef &wemokH;yg;wdkY\ *kPfudktrSwf&jcif;jzifhvnf; pdwfudk
Munfvifap&rnf/ þodYk usichf ahJ omf bm0empdwu
f w
kd uf<u &Tiv
f ef;apoif&h mtcgü
tjym;tm;jzifh &Tiv
f ef;apjcif;&So
d l rnfayonf/
oHa0*0w¬K (8) yg;

udk,fudktyfESH q&mhxH
Zmwd?Z&m?Asm"D?r&P?tyg,ESi?hf 'kur© qdw?f
(t|uxm o*F[)(y&rw¬o½lyab'eD)
,xmyd umoduH 0w¬?H oap'a',s bduK© aem/
aomreóH0 Zma,,s? 'domG yd c@c@du/H
{0H ed,smwdwwåó? tmygaw b,ab&a0/

twdwef m*wf?O0wårmef?ypöKyÜe[
f ?k
&Spw
f ef0w¬K?oHa0pkwiG ?f
tdrk KS Z&m?a&mufjcif;&mü?
r[moHa0*?rd;k BudK;usodUk ?BuD;vS&edS af pmf?

b,H wó EkyZÜ w
Æ ?d eEk ed,smwdawm £wd/

a&TOmPfawmf0,f?½SKarSsmfr,kw?f ,xmbkwjf zif?h

,xmyd-Oyrmum;?umoduH0w¬H-tjrwftxG#f
umodwdkif;jzpft0wfudk?bdu©Kaem-ouFef;r&Sdaom &[ef;tm;?oap'a',stmomrwG,f tu,fay;vSLjim;tH?h c@c@du-H ouFe;f pyftwdik ;f tydik ;f ydik ;f tjywfjywf
jyKonf u d k ? 'd o G m yd - jrif a omf v nf ; ?aomreó {0-ES a jrmrJ h u if ;
0rf;ajrmufjcif;onfomvSsif?Zma,,s-jzpf&m\/{0H-þenf;twl?ed,smwdwwåóq&morm; jrwf b k & m;tm; pG e f U xm;tyf E S i f ; jyD ; aomud k , f & S d a om? wóxdak ,m*Dtm;?b,ab&a0-aBumufrufpzG,f ab;i,f ab;BuD;onf?tmygawxifa&mufvmvwfaomf?ed,smwdawmeEk-q&morm; jrwfb&k m;üpGeUf xm;tyfEiS ;f jyD;
r[kwaf vm?£wd-þodUk ESv;kH jyKí?b,H-aBumufvefUjcif;onf?EkyZÜ w
Æ -d rjzpf/

ork'af &vSKd if;?pHwEk KdS if;atmif?
[kww
f ikd ;f cgcg?xifawmfpmG \/
(rCa'0)